Tài liệu Thuyết minh phương án dự thi thiết kế Cổng chào phía Bắc tỉnh Thừa Thiên Huế

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 474 |
  • Lượt tải: 1
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

Công ty ……. â vă ….. -------------------------------------- THUYẾT MINH PHƢƠNG ÁN DỰ THI THIẾT KẾ CỔNG CHÀO PHÍA BẮC Tỉnh Thừa Thiên Huế ---------------------------------------------THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN DỰ THI THIẾT KẾ KIẾN TRÚC “CỔNG PHÍA BẮC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ” T KIẾN TRÚC PH THI DG , phone +84 903714772 Công ty ……. â vă ….. -------------------------------------- Muïc Luïc: Phaàn1 . Giaûi Phaùp Thieát Keá Phaàn 2. YÙ töôûng kieán truùc Phaàn 3. Söï phuø hôïp veà Quy hoaïch vaø caûnh quan kieán truùc Phaàn 4. Giaûi Phaùp Keùt caáu Phaàn 5. Toång Möùc ñaàu tö Phaàn 6. Keát Luaän --OO-- PHẦN 1. GIẢI PH ÁP THIẾT KẾ 1 Giôùi thieäu: Tỉnh Thừa Thieân Hu coù vị trí ñòa lyù vaø đñiều ki n t nhieân khaù thuận lợi cho s phaùt triển kinh t , vôùi di n tích t nhieân laø 5054 km2, daân s 1.091.600 người. Tỉnh Thừa Thieân Hu coù caùc thò xaõ Hương Traø, Hương Thủy , vaø caùc huy n Phong Điền, Quảng Điền , Phuù Lộc, Nam Đoâng, A lưới vaø Thaønh ph Hu . Với vị trí gần như laø trung taâm của khu v c miền Trung Phía Bắc giaùp với tỉnh Quảng Trị Phía Nam giaùp với thaønh ph Đaø Nẵng Phía Ñoâng giaùp với biển Đoâng Phía Tâaây gíap với nước Laøo 2. Khí haäu: ---------------------------------------------THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN DỰ THI THIẾT KẾ KIẾN TRÚC “CỔNG PHÍA BẮC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ” T KIẾN TRÚC PH THI DG , phone +84 903714772 Công ty ……. â vă ….. -------------------------------------- Thừa Thiên Hu là thành ph ở miền Trung với tiểu vùng khí hậu IIB nên thời ti t nắng nóng nhiều ư ó 2-3 á ươ i mát ( từ tháng 12 n tháng 2), chịu ả ưởng của khí hậu biển vì vậy o ăm ó a mùa mưa v khô rõ r t. Theo tài li u Cụ K í ượng Thuỷ vă : - Mùa khô từ tháng 3-8 - Mùa mưa ừ tháng 9-12 - S giờ nắ u ăm l 2400-2500 giờ - Lượ mưa u ăm oảng 1070mm, mà chủ y u là tháng 9-12, lớn nhất là tháng 10-12. - Nhi ộ trung bình từ 22,5-28,10C, nhi ộ cao nhất chủ y u vào từ tháng 4-7 là 38-39oC - Độ ẩm í: ươ ao dao ộng từ 79-86%. Nhìn chung khí hậu và thời ti t t ê ịa bàn khu v c xây d ng công trình là nắ ó v ộ ẩm cao, tỉ l giờ nắng cao 7-9 giờ/ngày. Vì vậy các công trình xây d ê ịa bàn thành ph luôn cần bảo ảm về yêu cầu cách nhi t và cách ẩm, mát mẻ về mùa hè và ấm áp v o mùa . V vậy chọn giải pháp vật li u sơ ồ cấu tạo ki n trúc, k t cấu cho phù hợp, ch ng co giãn do s ay ổi nhi t. 3. Giaûi phaùp thieát keá maët baèng toång theå: Coâng trình naèm ngay treân huyeát maïnh giao thoâng cuûa caû nöôùc, löu löôïng xe löu thoâng ñi laïi laø raát lôùn caû veà muïc ñích kinh teá cuõng nhö tham quan du lòch. Cho neân vieäc ñeå laïi moät aán töôïng toát ñeïp cho khaùch thaäp phöông laø ñieàu heát söùc caàn thieát vaø qua troïng , qua ñoù giôùi thieäu ñöôïc moät vuøng ñaát giaøu vaên hoùa, truyeàn thoáng cuõng nhö caùc coâng trình kieán truùc truyeàn thoáng vôùi caùc ñöôøng myõ mieàu cuûa Hueá. Vôùi nhöõng suy nghó nhö treân, nhoùm taùc giaû xin ñöôïc ñeà xuaát moät phƣơng án thiết kế laáy caûm höùng töø kiến trúc cổ truyền của Huế, cùng với các đƣờng nét khúc chiết và thanh nhã. 4. Caùc giaûi phaùp veà kyõ thuaät: ---------------------------------------------THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN DỰ THI THIẾT KẾ KIẾN TRÚC “CỔNG PHÍA BẮC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ” T KIẾN TRÚC PH THI DG , phone +84 903714772 Công ty ……. â vă ….. -------------------------------------- Keøm theo coâng trình döï kieán laø caùc heä thoáng baûng ñieän LED ( thaân thieän vôùi moâi tröông) cuøng vôùi caùc giaûi phaùp chieáu saùng ngoaïi thaát coâng trình Veà phaàn chieáu saùng ban ñeâm, nhoùm taùc giaû ñeà xuaát söû duïng heä thoángñeøn LED cho phaàn chieáu saùng ngoaïi thaát, ngoaøi vieäc taêng tính thaåm myõ thì goùp phaàn vaøo vieäc taêng tuoåi thoï vaø tieát kieäm ñieän. Trong khuoân khoå cuûa moät cuoäc thi, nhoùm taùc giaû coù löu yù ñeán baûng hieäu lôùn ôû chính giöõa vôùi caùc doøng chöõ : “welcome to Thua Thien Hue Province” , ñöùng yean hay chuyeån ñoäng coù theå ñöôïc thieát keá rieâng vôùi caùc thieát ñieän töû hieän ñaïi, thaåm myõ vôùi maøu saéc haøi hoøa vôùi coâng trình chính. PHẦN 2. YÙ TÖÔÛNG KIEÁN TRUÙC Phöông aùn thieát keá döïa treân yù töôûng veø moät coång tam quan truyeàn thoáng,moät gian giöõa lôùn laø ñöôøng thoâng xe chính cuûa ñöôøng quoác loä 1A, vaø phaàn hai beân ñöôïc xem nhö hai gian phuï laø phaàn löu thoâng treân vóa heø cuûa ngöôøi ñi boä. Nôi ñaây döï kieán seõ môû roäng lan can laøm khu vöïc ngaém caûnh vaø nghæ chaân cho du khaùch, laøm tieàn ñeà ñeå keát noái vôùi khu quy hoaïch ( roäng 1ha) trong töông lai. Vôùi phöông aùn kieán truùc nghieâng veà truyeàn thoáng neân coâng trình coù söï keá thöøa caùc ñöôøng neùt kieán truùc cuûa Hueá. Keát hôïp vôùi ñieàu naøy laø söï vaän duïng caùc ---------------------------------------------THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN DỰ THI THIẾT KẾ KIẾN TRÚC “CỔNG PHÍA BẮC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ” T KIẾN TRÚC PH THI DG , phone +84 903714772 Công ty ……. â vă ….. -------------------------------------- chi tieát kieán truùc vaø trang trí cho coâng trình cuõng khoâng laø ngoaïi leä, laøm taêng tính thaåm myõ cho coâng trình moät caùch ñaùng keå. Phaàn gôø maùi, ñaàu ñao ñöôïc ñaép noåi moâ phoûng theo moät soá coâng trình cung ñieän trong ñaïi noäi. Phaàn maùi ngoùi löu li ñöôïc laáy caøm höùng töø coâng trình cöûa Ngoï Moân, vôùi phaàn maùi hai beân hôùi ngaû sang xanh, rieâng phaàn chính giöõa ñöôïc choïn theo maøu hôi vaøng, toâ ñieåm vaø taïo ñieåm nhaán cho coång chính. Moâ típ hoa vaên coå truyeàn ñeà xuaát Moät vaàn ñeà nhoùm taùc giaû xin ñeà xuaát laø, trong khuoân khoå cuûa cuoäc thi neân chæ taäp trung nhaán maïnh vaø ñaàu tö vaøo giaûi phaùp thieát keá coång chính laø chuû yeáu. PHẦN 3. SÖÏ PHUØ HÔÏP VEÀ QUY HOAÏCH, CAÛNH QUAN KIEÁN TRUÙC +Caên cöù theo ñöôøng quy hoaïch cho quoác loä 1A laø 36 m ---------------------------------------------THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN DỰ THI THIẾT KẾ KIẾN TRÚC “CỔNG PHÍA BẮC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ” T KIẾN TRÚC PH THI DG , phone +84 903714772 Công ty ……. â vă ….. -------------------------------------- +Chieàu cao tónh khoâng : toái thieåu laø 6 m +Dieän tích toång theå 1 hecta Khu vöïc hieän taïi, vôùi caûnh quang thoaùng ñaùng , haäu caûnh laø nuùi non vaø caây xanh, neân seõ goùp phaàn toân theâm neùt ñaïp cho coâng trình chính. Nhoùm taùc giaû ñeà xuaát laáy coång chính laøm trung taâm , vaø seõ keát noái vôùi khu quy hoaïch ( 1 hecta) qua giaûi phaùp moät quy hoaïch haøi hoøa , ñoàng boä, coù tính tôùi hieäu quaû cuûa vieäc boå trôï cho nhaugiöõa caùc coâng trình laøm toân theâm veû quyeán ruõ cho caû khu vöïc. PHẦN 4. GIAÛI PHAÙP KEÁT CAÁU Coâng trình döï kieán söû duïng keát caáu beâ-toâng coát theùp ñoå toaøn khoái, phaàn maùi ngoaøi lôïp ngoùi löu li. Ngoaøi vaán ñeà veà tính thaåm myõ , chòu ñöôc khí haäu töông ñoái khaéc nghieät cuûa Hueá, thì giaûi phaùp naøy , theo suy nghó cuûa nhoùm taùc giaû, seõ goùp phaàn laøm taêng theâm tuoái thoï cho coâng trình, giaõm phaàn baûo trì vaø tu söõa veà sau naøy. PHẦN 5. TOÅNG MÖÙC ÑAÀU TÖ Xin vui loøng xem baûng khaùi toaùn ñính keøm phía sau. PHẦN 6. KEÁT LUAÄN CUÕNG NHÖ LÔØI CAÛM ÔN TÖØ NHOÙM TAÙC GIAÛ Vôùi quy moâ vöøa phaûi hôïp lí, neân khi coâng trình hoaøn thaønh vaø ñi vaøo hoaït ñoäng seõ taïo ra cô sôû vaät chaát cho tænh Thöøa Thieân Hueá, laøm cô sôû cho vieäc ñaåy nhanh toác ñoä phaùt trieån kinh teá vaø du lòch cuûa tænh. Trong khuoân khoå cuûa moät cuoäc thi, thôøi gian haïn heïp cuøng vôùi kieán thöùc coù chöøng möïc neân hoà sô coù leõ seõ khoâng traùnh ñöôïc söï thieáu soùt, mong quyù ban toå chöùc goùp yù giuùp yù töôûng hoaøn thieän hôn ---------------------------------------------THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN DỰ THI THIẾT KẾ KIẾN TRÚC “CỔNG PHÍA BẮC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ” T KIẾN TRÚC PH THI DG , phone +84 903714772 Công ty ……. â vă ….. -------------------------------------- Nhaân ñaây thay maët nhoùm taùc giaû , toâi xin traân troïng caøm ôn ñeán taát caû caùc thaønh vieân trong ban toå chöùc vaø quyù laõnh ñaïo ñaõ toå chöùc neân moät cuoäc thi thuù vò naøy. --O— ---------------------------------------------THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN DỰ THI THIẾT KẾ KIẾN TRÚC “CỔNG PHÍA BẮC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ” T KIẾN TRÚC PH THI DG , phone +84 903714772
- Xem thêm -