Tài liệu Thuyet minh do an betong 2

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 146 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

CHƯƠNG I. TÍNH TOÁN SÀN PHẲNG Mặt bằng kết cấu dầm sàn- số liệu tính toán Mặt bằng sàn được bố trí như hình vẽ. Để xác định loại ô bản và số lượng ô bản ta tiến hành phân loại và đánh số trên mặt bằng. Do kích thước ô sàn chênh lệch không nhiều nên ta chọn cùng một ô Bảng tổng hợp số lượng ô sàn Ô SÀN S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 L1(m) 5.9 4 3.55 1.2 2.35 1.8 1.6 L2(m) 6.5 5.9 4 6.5 5.4 6.2 2.2 L2/L1 1.10 1.48 1.13 5.42 2.30 3.44 1.38 SỐ Ô 8 6 4 14 4 12 6 PHÂN LOẠI Ô SÀN BẢN KÊ 4 CẠNH BẢN KÊ 4 CẠNH BẢN KÊ 4 CẠNH BẢN DẦM BẢN DẦM BẢN DẦM BẢN KÊ 4 CẠNH 1. Tính toán sàn: 1.1 Chọn sơ bộ chiều dày sàn: - Chiều dày sàn được chọn phụ thuộc vào nhịp và tải trọng tác dụng. Xác định sơ bộ chiều dày bản sàn theo biểu thức: hsan  D * L1 m Trong đó: D = 0,8 ÷ 1,4 phụ thuộc vào tải trọng (chọn D =1) m = 40 ÷ 45 đối với bản kê 4 cạnh m = 30 ÷ 35 đối với bản dầm (bản làm việc 1 phương) =( ÷ ) = (147 ÷ 131) => chọn = 120(mm). 1.2 Chọn sơ bộ kích thước dầm: - Dầm chính nhịp 6.5m: =( ÷  )*6.5= (0.81÷ 0.54) (m) => chọn = 0.6(m) = 0.3(m) 1    - Dầm chính nhịp 5.9m: =( ÷  = 0.6(m) )*6.5= (0.81÷ 0.33) (m) => chọn = 0.4(m) = 0.3(m) - Dầm phụ: =( ÷  )*5.9= (0.74÷ 0.49) (m) => chọn = 0.2(m) 1.3 Xác định tải trọng sàn: Gạch ceramic dày 10mm Lớp vữa lót dày 15mm Bê tông cốt thép dày 120mm Lớp vữa trát dày 10mm CẤU TẠO SÀN Gạch ceramic dày 10mm Lớp vữa lót dày 15mm Bê tông gạch vỡ dày 80mm Bê tông cốt thép dày 120mm Lớp vữa trát dày 10mm CẤU TẠO SÀN VỆ SINH 2    BAÛNG TOÅNG HÔÏP TÓNH TAÛI TAÙC DUÏNG LEÂN SAØN Chiều daøy Khoái löôïng Hệ số Tải trọng tính toaùn STT Cấu tạo saøn 1 Lớp gạch Ceramic 0.01 2000 1.2 24 2 Lớp vữa loùt 0.015 1600 1.3 31.2 3 Bản saøn BTCT 0.12 2500 1.1 330 4 Lớp vữa traùt trần 0.01 1600 1.3 20.8 (m) rieâng (daN/m3) vöôït taûi n (daN/m2) Tĩnh tải Chiều daøy 406 Khoái löôïng Hệ số Tải trọng tính toaùn STT Cấu tạo saøn veä sinh 1 Lớp gạch nhaùm 0.01 2000 1.2 24 2 Lớp vữa loùt 0.015 1600 1.3 31.2 3 Lôùp beâ toâng gaïch vôõ 0.08 1600 1.3 166.4 4 Bản saøn BTCT 0.12 2500 1.1 330 5 Lớp vữa traùt trần 0.01 1600 1.3 20.8 (m) rieâng (daN/m3) vöôït taûi n Tĩnh tải (daN/m2) 572.4 Hoaït taûi laáy theo tieâu chuaån Vieät Nam TCVN 2737-1995 thì hoaït taûi cuûa coâng trình ñöôïc choïn nhö sau: Ptc 2 Hệ số Ptt Coâng naêng (daN/m ) vöôït taûi n (daN/m2) Phoøng nguû 150 1.3 195 Phoøng khaùch, veä sinh 150 1.3 195 Beáp , phôi 150 1.3 195 3    Ban coâng ,Loâ gia 200 1.2 240 Haønh lang 300 1.2 360 * Khi tính toùan hoïat taûi saøn , taûi troïng ñöôïc giaûm theo qui phaïm:TCVN 2737 -1995 nhö sau: + Ñoái vôùi caùc phoøng neâu ôû muïc 1,2,3,4,5 baûng 3 nhaân vôùi heä soá  A1 (khi A>A1 = 9m2) 0.6  A1  0.4  A / A Trong đñoù A laø diện tích chịu tải, tính bằng m2 1 + Ñoái vôùi caùc phoøng neâu ôû muïc 6,7,8,10,12,14 baûng 3 nhaân vôùi heä soá  A 2 (khiA>A2 = 36m2) 0.5  A2  0.5  A / A2 Do tính toaùn oâ baûn quy veà giaù trò an toaøn lôùn nhaát, neân khi tính ta choïn dieän tích oâ saøn nhoû ñeå tính heä soá giaûm taûi thaáp boá trí cho toaøn boä oâ baûn ñoù. Taûi troïng töôøng taùc duïng leân oâ baûn : Taûi troïng do caùc vaùch ngaên ( töôøng ) trong oâ baûn :Ta tính gaàn ñuùng baèng caùch qui veà taûi phaân boá ñeàu theo dieän tích oâ saøn. Gtt Dieän tích gtt n (daN) (m2) (daN/m2) 1800 1.1 11404.8 38.35 297.39 0.1 1800 1.1 5732.1 23.6 242.89 x x x x x x x x x x x x x x x S5 3.55 3 0.1 1800 1.1 2108.7 12.69 166.17 S6 x x x x x x x x S7 x x x x x x x x Soá hieäu Chieàu daøi Chieàu cao Chieàu daøy oâ (m) (m) S1 19.2 S2 (m) γ   (daN/m3) 3 0.1 9.65 3 S3 x S4 4    BAÛNG KEÁT QUAÛ TÓNH TAÛI VAØ HOAÏT TAÛI SAØN OÂ S1 S2 S3 Coâng Naêng Phoøng nguû Phoøng khaùch Beáp Phoøng nguû Nhaø veä sinh Loâ gia Phoøng khaùch S6 S7 gTTsaøn pTTsaøn (daN/m2) (daN/m2) 703.39  A1 pTTsaønthöïc qsaøn (daN/m2) (daN/m2) 898.39 195 1 195 648.89 240 1 240 888.89 406 0 406 195 0.88 171.6 577.6 Ban coâng 406 0 406 240 1 240 646 Phoøng nguû Nhaø beáp 406 406 166.17 572.17 195 1 195 Haønh lang 406 0 406 360 1 360 712 Haønh lang 406 0 406 360 1 360 712 S4 S5 Tónh taûi tính toaùn (daN/m2) Töôøng TLBT qui ñoåi 406 297.39 406 406 406 242.89 572.4 406 767.17 Xác định nội lực: Để xác định nội lực các ô sàn ta dựa vào kích thước các cạnh của ô sàn và xác định sơ đồ tính theo công thức ≤ 2 : Bản chịu lực 2 phương > 2 : Bản chịu lực 1 phương b =1m MI MI M2 MII q M1 MII L1 b =1m Sơ đồ tính và xác định nội lực ô sàn bản kê 4 cạnh: M1 - Khi Khi ≥3 <3 MI thì liên kết giữa dầm và bản là ngàm thì xem bản tựa lên dầm MI L2 q 5    MII MII M2 Momen uốn của bản kê 4 cạnh được xác định theo công thức: - - Momen dương ở nhịp: xP + Theo phương cạnh ngắn: = + Theo phương cạnh dài: = xP Momen âm ở gối: xP + Theo phương cạnh ngắn: = + Theo phương cạnh dài: = xP Trong đó: P là tổng tải phân bố trên sàn P=qx x Xaùc ñònh noäi löïc cho baûn chòu löïc 1 phöông: q b =1m L1 L1 Mgoái=121 L²1 Mnhòp=241 L²1 L2 Ta caét oâ baûn 1 daõy coù beà roäng b = 1m theo phöông caïnh ngaén ñeå tính toaùn cho oâ baûn. q  l12 * Moâmen döông ôû nhòp: M nh  (daN.m) 24 q  l12 * Moâmen aâm ôû goái : M goi  (daN.m) 12   Ñeå tính toaùn coát theùp cho oâ saøn, ta söû duïng caùc coâng thöùc tính toaùn coát theùp ñoái vôùi caáu kieän chòu uoán tieát dieän chöõ nhaät nhö sau: m  M  b Rbbho2   1  1  2 m As   *  b * Rb * b * ho Rs Trong ñoù: M : Momen uoán tính toaùn (daN.m) : Cöôøng ñoä chòu neùn cuûa beâ toâng, beâ toâng caáp ñoä beàn chòu neùn B20 coù = 11,5 Mpa : Cöôøng ñoä chòu keùo cuûa coát theùp theùp CII coù =280 Mpa 6    b : Chieàu roäng tieát dieän . Vôùi b = 1000 mm : Moâ ñun ñaøn hoài cuûa beâ toâng =27 x103 Mpa Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc cuaû beâ toâng: γb= 1 Choïn a  20mm  ho  h  a  120  20  100(mm) Kiểm tra haøm lượng cốt theùp:  min  0.05%    As R 11.5 100%   max   R . b  0.623  100  2.56% 280 b  ho RS BAÛNG NOÄI LÖÏC SAØN 2 PHÖÔNG Ô SÀN S1 S2 S3 S7 L1(m) L2(m) L2/L1 5.9 5.9 5.9 5.9 4 4 4 4 3.55 3.55 3.55 3.55 1.6 1.6 1.6 1.6 6.5 6.5 6.5 6.5 5.9 5.9 5.9 5.9 4 4 4 4 2.2 2.2 2.2 2.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.1 1.1 1.1 1.1 1.4 1.4 1.4 1.4 Q P(daN) 898.39 898.39 898.39 898.39 888.89 888.89 888.89 888.89 577.60 577.60 577.60 577.60 712.00 712.00 712.00 712.00 34453.26 34453.26 34453.26 34453.26 20977.80 20977.80 20977.80 20977.80 8201.92 8201.92 8201.92 8201.92 2506.24 2506.24 2506.24 2506.24 HỆ SỐ m91 m92 k91 k92 m91 m92 k91 k92 m91 m92 k91 k92 m91 m92 k91 k92 0.0194 0.0161 0.045 0.0372 0.0206 0.0086 0.0459 0.0191 0.0194 0.0161 0.045 0.0372 0.021 0.0107 0.0473 0.024 Momen(daN.m) M1 M2 MI MII M1 M2 MI MII M1 M2 MI MII M1 M2 MI MII 668.39 554.70 1550.40 1281.66 432.14 180.41 962.88 400.68 159.12 132.05 369.09 305.11 52.63 26.82 118.55 60.15 7    BẢN TÍNH CỐT THÉP SÀN 2 PHƯƠNG Ô SÀN S1 S2 S3 S7 Momen(daN.m) M1 M2 MI MII M1 M2 MI MII M1 M2 MI MII M1 M2 MI MII ho As tính(mm2) ξ αm Bố trí thép As chọn(mm2) μ (%) 257 218 604 491 157 142 387 252 142 142 252 252 142 142 252 252 0.26 0.22 0.60 0.49 0.16 0.14 0.39 0.25 0.14 0.14 0.25 0.25 0.14 0.14 0.25 0.25 668.39 100 0.0581 0.0599 246 d6a110 554.70 100 0.0482 0.0495 203 d6a130 1550.40 100 0.1348 0.1454 597 d10a130 1281.66 100 0.1114 0.1185 487 d10a160 432.14 100 0.0376 0.0383 157 d6a180 180.41 100 0.0157 0.0158 65 d6a200 962.88 100 0.0837 0.0876 360 d8a130 400.68 100 0.0348 0.0355 146 d8a200 159.12 100 0.0138 0.0139 57 d6a200 132.05 100 0.0115 0.0115 47 d6a200 369.09 100 0.0321 0.0326 134 d8a200 305.11 100 0.0265 0.0269 110 d8a200 52.63 100 0.0046 0.0046 19 d6a200 26.82 100 0.0023 0.0023 10 d6a200 118.55 100 0.0103 0.0104 43 d8a200 60.15 100 0.0052 0.0052 22 d8a200 BAÛNG TÍNH NOÄI LÖÏC SAØN 1 PHÖÔNG Ô SÀN L1(m) L2(m) Tải trọng q(daN/m2) Momen (daNm) 1.2 6.5 646 GỐI 77.5 1.2 6.5 646 NHỊP 38.8 2.35 5.4 767.17 GỐI 353.1 S5 2.35 5.4 767.17 NHỊP 176.6 1.8 6.2 712 GỐI 192.2 S6 1.8 6.2 712 NHỊP 96.1 BAÛNG TÍNH COÁT THEÙP SAØN 1 PHÖÔNG S4 Ô SÀN S4 S5 S6 Momen (daNm) ho(mm) αm ξ GỐI 77.5 NHỊP 38.8 GỐI 353.1 NHỊP 176.6 GỐI 192.2 NHỊP 96.1 100 100 100 100 100 100 0.0067 0.0034 0.0307 0.0154 0.0167 0.0084 0.0068 0.0034 0.0312 0.0155 0.0169 0.0084 As tính(mm2) Bố trí thép 27.78 13.86 128.09 63.55 69.24 34.47 d8a200 d6a200 d8a200 d6a200 d8a200 d6a200 As μ(%) chọn(mm2) 252 142 252 142 252 142 0.25 0.14 0.25 0.14 0.25 0.14 8    Kieåm tra ñoä voõng: -Kieåm tra ñoä voõng ôû oâ S1 oâ baûn naøy coù nhòp tính toaùn lôùn: -OÂ saøn S1 : L1 = 5.9m; L2 = 6.5m q1  I L2 4 6.54  q   898.39  535.13(daN / m 2 ) 4 4 4 4 L1  L2 5.9  6.5 b  h3 1 0.123   1.44  104 m 4 12 12 f1  q1  L2 4 535.13  6.54   0.0064m 384 EI 384  27  108 1.44  104 f1 0.0064 1   0.98  103   6.67  10 3 ( m) L 6.5 150 Vaäy oâ saøn S1 thoûa maõn ñieàu kieän veà ñoä voõng. 9    Chöông 2. TÍNH TOAÙN KHUNG PHAÚNG TAØI LIEÄU THAM KHAÛO : -Tieâu chuaån thieát keá keát caáu beâ toâng coát theùp TCXDVN 356:2005. -Tieâu chuaån thieát keá veà taûi troïng vaø taùc ñoäng TCVN 2737-1995. -Saùch keát caáu beâ toâng coát theùp taäp 1,2,3 xuaát baûn 2007 cuûa taùc giaû VOÕ BAÙ TAÀM. SOÁ LIEÄU TÍNH TOAÙN :  - Choïn beâ toâng caáp ñoä beàn B20 ( töông ñöông vôùi beâ toâng maùc 250) 11.5 (tra baûng 13 TCXDVN 356:2005). Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc 1 do khoâng ñaûm baûo cho beâ toâng tieáp tuïc taêng cöôøng ñoä theo thôøi gian ( tra baûng 15 TCXDVN 356 : 2005 ). - Choïn theùp loaïi CII,A-II coù 280 , (tra baûng 21 TCXDVN 356:2005) 280 Choïn sô boä chieàu saâu chaân coät lieân keát voùi maët treân ñaøi moùng laø 1,5 m so vôùi maët neàn nhaø trong baûn veõ kieán truùc ( coát +0.000 ) KÍCH THÖÔÙC TIEÁT DIEÄN COÄT : DIEÄN TRUYEÀN TAÛI SAØN TAÀNG 2-5 6500 1200 1200 4000 5900 1600 1950 2350 D 1800 C 2350 5900 3550 B A 6200 6500 10 10    Toång taûi ñöùng = Tónh taûi + Hoaït taûi -Tónh taûi truyeàn vaøo khung goàm : +Tónh taûi saøn +Troïng löôïng baûn thaân coät, daàm caùc taàng +Troïng löôïng vaùch ngaên, lôùp trang trí -Hoaït taûi truyeàn vaøo khung goàm :Hoaït taûi saøn * Choïn tieát ñieän coät theo taûi ñöùng : Fc  k * N (cm 2 ) Rb : tieát dieän coät N   S * q löïc neùn truyeàn leân coät ñang xeùt 115 / K = 1 ÷ 1.5 laø heä soá xeùt ñeán aûnh höôûng cuûa taûi troïng ngang  Choïn k = 1.3 ñoái vôùi coät bieân, 1.1 ñoái vôùi coät giöõa. - Do caøng leân cao taûi troïng caøng giaûm daàn neân ñeå kinh teá vaø myõ quan cho coâng trình ta seõ thay ñoåi tieát dieän coät khi leân caùc taàng treân. - Tieát dieän coät thay ñoåi nhö sau : Coät taàng 1 - 2, taàng 3 - 4 - 5 Löïc taäp trung taùc duïng leân coät bao goàm : + Tónh taûi vaø hoaït taûi treân dieän truyeàn taûi cuûa saøn cuûa saøn (laáy vôùi taûi lôùn nhaát taïi dieän truyeàn taûi). + Troïng löïông baûn thaân coät, daàm, töôøng ôû beân treân truyeàn xuoáng. Trong vieäc choïn sô boä tieát dieän coät, chuùng ta chæ vieäc choïn tieát dieän theo coâng thöùc sô boä, troïng löôïng baûn thaân coät, daàm xem nhö chöa bieát.Keát quaû löïc taäp trung do taûi laáy theo dieän truyeàn taûi cuûa saøn. Giaù trò dieän truyeàn taûi qui veà löïc taäp trung taïi chaân coät. 11    DIEÄN TRUYEÀN TAÛI SAØN MAÙI 5900 1600 1950 2350 D 1800 C 2350 5900 3550 B A 6200 6500 10 Tónh taûi saøn maùi: 382 daN/m2 Hoaït taûi saøn maùi: 75*1.3 = 97.5 daN/m2 Taûi troïng taùc duïng cuûa 1 taàng Coät Dieän tích truyeàn taûi caùc taàng (m2) Dieän truyeàn taûi saøn maùi(m2) A 22.5 B 24.4 C 20.2 D 15.5 Choïn sô boä kích thöôùc coät taàng 1-2 18.7 24.4 24.4 18.7 Coät Toång taûi N (daN) Heä soá K 89012.7  A 1.3 98505.2  B 1.1 83563.3  C 1.1 64109.5  D 1.3  Choïn tieát dieän coät bieân b x h =25 x 40 (cm) Toång taûi saøn caùc taàng(daN/m2) 889.4 889.4 889.4 889.4 F coät (cm2) 1006.2  942.2  799.3  724.7  Toång taûi saøn maùi(daN/m2 ) N moät taàng(daN) N saøn maùi (daN) 479.5 479.5 479.5 479.5 20011.5  21701.4  17965.9  13785.7  8966.65  11699.8  11699.8  8966.65  F coät choïn (cm2) b x h 25 x 40 25 x 40 25 x 35 25 x 30 Coät giöõa b x h =25 x 40 (cm) 12    Choïn sô boä kích thöôùc coät taàng 3-4-5: Coät Toång taûi N (daN) Heä soá K 48989.7  A 1.3 55102.5  B 1.1 47631.6  C 1.1 36538.1  D 1.3  Choïn tieát dieän coät bieân b x h = 25 x 30 (cm) F coät (cm2) 553.8  527.1  455.6  413.0  F coät choïn (cm2) b x h 25 x 30 25 x 30 20 x 30 20 x 30 Coät giöõa b x h = 25 x 30 (cm) CHOÏN SÔ BOÄ KÍCH THÖÔÙC TIEÁT DIEÄN DAÀM - Daàm chính: 1 1 1 1 hd     L     5900   491.7  368.8  (mm)  12 16   12 16   Choïn - 500 250 Dầm phụ: b x h = 200 x 400(mm) SÔ ÑOÀ TIEÁT DIEÄN KHUNG TRUÏC 10  13    TAÛI TROÏNG ÑÖÙNG TAÙC DUÏNG VAØO KHUNG TRUÏC 10 : NGUYEÂN TAÉC TRUYEÀN TAÛI: - Nguyeân taéc truyeàn taûi : + Taûi töø saøn (tónh taûi vaø hoaït taûi) truyeàn vaøo khung döôùi daïng taûi hình thang vaø tam giaùc. + Taûi troïng baûn thaân , töôøng xaây laø taûi phaân boá ñeàu. + Taûi do daàm phuï truyeàn vaøo daàm chính cuûa khung döôùi daïng taûi taäp trung (phaûn löïc taäp trung vaø moment taäp trung). + Taûi töø daàm chính truyeàn vaøo coät, sau cuøng taûi troïng truyeàn xuoáng moùng. 1400 S4 S1 D 5500 D 5500 S2 D' 1400 D' 4000 S4 S4 2200 5500 A A 1400 S1 1400 S1 B 5500 B A' 6200 6500 10 DIEÄN TRUYEÀN TAÛI SAØN TAÀNG ÑIEÅN HÌNH 13200 S6 2200 S6 C 13200 C A' 6200 6500 10 DIEÄN TRUYEÀN TAÛI SAØN MAÙI         14    Tĩnh tải tường xây lên dầm trục 10 (tải phân bố đều) Nhịp D’D DC CB BA AA’ Bề dày tường (m) 0.1 0.1 0 0.1 0.1 Chiều cao tường (m) 2.5 2.5 0 2.5 2.5 Hệ số vượt tải n 1.2 1.2 0 1.2 1.2 (daN/ 1800 1800 0 1800 1800 ) (daN/m) 540  540  0.0  540  540  Tải hình thang sàn tầng 2-5 Tải sàn Nhịp DC Tĩnh Hoạt tải(daN/ ) tải(daN/ 648.9 240 ) Chiều dài truyền tải(m) 2 Dạng hình thang Tĩnh Hoạt tải(daN/m) tải(daN/m) 1297.8 480 Tải tam giác sàn 2-5 Tải sàn Nhịp DC BA Tĩnh Hoạt tải(daN/ ) tải(daN/ 703.4 195 703.4 195 ) Chiều dài truyền tải(m) 2.75 5.5 Dạng hình tam giác Tĩnh Hoạt tải(daN/m) tải(daN/m) 1934.4 536.3 3868.7 1072.5 Tải tam giác sàn mái Tải sàn Nhịp DC BA Tĩnh tải(daN/ 382 382 Hoạt ) tải(daN/ 97.5 97.5 ) Chiều dài truyền tải(m) 5.5 5.5 Dạng hình tam giác Tĩnh Hoạt tải(daN/m) tải(daN/m) 2101 536.25 2101 536.25 15    Lực tập trung tại nút 1400 S4 S1 D 5500 D 5500 S2 D' 1400 D' 4000 S4 S4 2200 5500 A A 1400 S1 1400 S1 B 5500 B A' 6200 6500 10 DIEÄN TRUYEÀN TAÛI SAØN TAÀNG ÑIEÅN HÌNH A' 6200 6500 10 DIEÄN TRUYEÀN TAÛI SAØN MAÙI   Tĩnh tải tập trung tại nút sàn tầng 2-5 - Tải tập trung tại nút D’: g s  0.7 *3.25* 406  923.65(daN ) gt  0.2*  3  0.4  *1.2*1800*1.32  1482.6( daN ) g d  0.2*  0.4  0.12  *1.1* 2500*3.25  500.5( daN ) GD '  g s  g t  g d  923.65  1482.6  500.5  2906.75(daN ) - Tải tập trung tại nút D: 1 1 g s  0.7 *3.25* 406  * 2* 2*648.9  *  3.25  0.5  * 2.75*703.4  5848.4(daN ) 2 2 g d  0.2*(0.4  0.12) *1.1* 2500*5.25  808.5( daN ) gt  0.1*(3  0.4) *1.2*1800*3  1684.8( daN ) GD  g s  g d  gt  5848.4  808.5  1684.8  8341.7( daN ) 16    13200 S6 2200 S6 C 13200 C Tải tập trung tại nút C: 1 1 g s  * 2* 2*648.9  (3.25  0.5) * 2.75*703.4  1.1*6.35* 406  7760.6( daN ) 2 2 g d  0.2*(0.4  0.12) *1.1* 2500*6.35  977.9(daN ) g t  0.1*(3  0.4) *1.2*1800* 4.25  2386.8( daN ) GC  g s  g d  gt  7760.6  977.9  2368.8  11125.3( daN ) - Tải tập trung tại nút B: 1 1 g s  1.1*6.35* 406  *(3.1  0.35) * 2.75*703.4  *(3.25  0.5) * 2.75*703.4  9799.6( daN ) 2 2 g d  0.2*(0.4  0.12) *1.1* 2500*6.35  977.9(daN ) gt  0.1*(3  0.4) *1.2*1800*5  2808(daN ) GB  g s  g d  gt  9799.6  977.9  2808  13585.5(daN ) - Tải tập trung tại nút A: 1 1 g s  0.7 *6.35* 406  *(3.1  0.35) * 2.75*703.4  *(3.25  0.5) * 2.75*703.4  8768.3( daN ) 2 2 g d  0.2*(0.4  0.12) *1.1* 2500*6.35  977.9(daN ) gt  0.1*(3  0.4) *1.2*1800* 2.7  1516.3(daN ) GA  g s  g d  gt  8786.3  977.9  1516.3  11280.5(daN ) - Tải tập trung tại nút A’: g s  0.7 *6.35* 406  1804.7(daN ) g d  0.2*(0.4  0.12) *1.1* 2500*6.35  977.9(daN ) gt  0.1*(3  0.4) *1.2*1800*5.2  2920.3(daN ) GA '  g s  g d  gt  1804.7  977.9  2920.3  5702.9(daN ) Tĩnh tải tập trung tại nút sàn mái - Tải tập trung tại nút D’, A’: g s  0.7 *6.35*382  1698(daN ) g d  0.2*(0.4  0.12) *1.1* 2500*6.35  977.9(daN ) G 'D '  G ' A '  g s  g d  1698  977.9  2675.9(daN ) - Tải tập trung tại nút D, A: 1 1 g s  0.7 *6.35*382  *(3.1  0.35) * 2.75*382  *(3.25  0.5) * 2.75*382  5479.8( daN ) 2 2 g d  0.2*(0.4  0.12) *1.1* 2500*6.35  977.9(daN ) G 'D  G ' A  g s  g d  5479.8  977.9  6457.7(daN ) 17    - Tải tập trung tại nút B, C: 1 1 g s  1.1*6.35*382  *(3.1  0.35) * 2.75*382  *(3.25  0.5) * 2.75*382  6450.1( daN ) 2 2 g d  0.2*(0.4  0.12) *1.1* 2500*6.35  977.9(daN ) G 'C  G 'B  g s  g d  6450.1  977.9  7428(daN ) Hoạt tải tập trung tại nút sàn tầng 2-5 - Nhịp D’D: - 1 PD '  PD  *1.4*3.25* 240  546( daN ) 2 Nhịp DC: 1 1 PD  PC  * 2* 2* 240  * (3.25  0.5) * 2.75*195  1485.5( daN ) 2 2 - Nhịp CB: - - 1 Pc  PB  * 2.2*6.35*360  2514.6(daN ) 2 Nhịp BA: 1 1 PB  PA  * (3.1  0.35) * 2.75*195  * (3.25  0.5) * 2.75*195  1930.5( daN ) 2 2 Nhịp AA’: 1 PA  PA '  *6.35*1.4* 240  1066.8(daN ) 2 Hoạt tải tập trung tại nút sàn mái - - - - - Nhịp D’D: 1 P 'D '  P 'D  *1.4*6.35*97.5  433.4(daN ) 2 Nhịp DC: 1 1 P 'D  P 'C  *(3.1  0.35) * 2.75*97.5  *(3.25  0.5) * 2.75*97.5  965.3( daN ) 2 2 Nhịp CB: 1 P 'C  P 'B  * 2.2* 6.35*97.5  681( daN ) 2 Nhịp BA: 1 1 P 'B  P ' A  *(3.1  0.35) * 2.75*97.5  * (3.25  0.5) * 2.75*97.5  965.3( daN ) 2 2 Nhịp AA’: 1 P ' A  P ' A '  *1.4*6.35*97.5  433.4(daN ) 2 18    TAÛI TROÏNG NGANG TAÙC DUÏNG VAØO KHUNG TRUÏC 10 : (Theo TCVN 2737 – 1995) Chieàu cao khung nhaø döôùi 40m neân ta chæ tính giaù trò tieâu chuaån thaønh phaàn tónh cuûa aùp löïc gioù, khoâng tính thaønh phaàn ñoäng cuûa aùp löïc gioù. Giaù trò tieâu chuaån thaønh phaàn tónh cuûa aùp löïc gioù Wj ôû ñoä cao Zj so vôùi moác chuaån ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc : - Gioù ñaåy: W j d  Wo * k * c * B * n - Gioù huùt: W j h  Wo * k * c '* B * n Trong ñoù: – giaù trò cuûa aùp löïc gioù laáy theo baûn ñoà phaân vuøng, quaän 5 TP.HCM thuoäc vuøng II-A Tra baûng 4( TCVN 2737 – 1995) ta ñöôïc : W0  95  12  83( daN / m 2 )  (do ít aûnh höôûng cuûa baõo neân ñöôïc giaûm 12 daN/m2) K – Heä soá tính ñeán söï thay ñoåi aùp löïc gioù theo ñoä cao ñòa hình. Tra baûng 5( TCVN 2737 – 1995 , daïng ñòa hình C) C= 0.8 : Heä soá khí ñoäng phía ñoùn gioù. (Tra baûng 6 ) C’ = -0.6 : Heä soá khí ñoäng phía khuaát gioù. n= 1.2 : Heä soá tin caäy cuûa taûi troïng gioù. B= 6.35m : Beà roäng ñoùn gioù cuûa khung ñang xeùt. Keát quaû tính ñöôïc laäp thaønh baûng : Tầng z(m) 1 3.8 2 6.8 3 9.8 4 12.8 5 15.8 K 0.500 0.560 0.660 0.705 0.745 (daN/ 83 83 83 83 83 n 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 B(m) 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 C 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 C' -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 đ (daN/m) 253.0 283.3 333.9 356.7 376.9 (daN/m) -189.7 -212.5 -250.5 -267.5 -282.7 CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP TAÛI TAÙC DUÏNG VAØO KHUNG TRUÏC 10 :  Caùc tröôøng hôïp taûi troïng : 1 / Tónh taûi ( TH1 ) 5 / Hoaït taûi 4 caùch nhòp 2 ( TH5 ) 2 / Hoaït taûi 1 taàng leû ( TH2 ) 6 / Hoaït taûi 5 lieàn nhòp 1 ( TH6 ) 3 / Hoaït taûi 2 taàng chaün ( TH3 ) 7 / Hoaït taûi 6 lieàn nhòp 2 ( TH7 ) 4 / Hoaït taûi 3 caùch nhòp 1 ( TH4 ) 8 / Hoaït taûi 7 lieàn nhòp 3 ( TH8 ) 19    9 / Hoaït taûi 8 lieàn nhòp 4 ( TH9 ) 11 / Gioù phaûi ( TH11 ) 10 / Gioù traùi ( TH10 )  Caùc tröôøng hôïp toå hôïp taûi troïng : Toå hôïp chính: 1 / Toå hôïp 1 = TH1 + TH2 7 / Toå hôïp 7 = TH1 + TH8 2 / Toå hôïp 2 = TH1 + TH3 8 / Toå hôïp 8 = TH1 + TH9 3 / Toå hôïp 3 = TH1 + TH4 9 / Toå hôïp 9 = TH1 + TH10 4 / Toå hôïp 4 = TH1 + TH5 10 / Toå hôïp 10 = TH1 + TH11 5 / Toå hôïp 5 = TH1 + TH6 11/Toå hôïp 11=TH1+TH2+TH3 6 / Toå hôïp 6 = TH1 + TH7 Heä soá toå hôïp: Tónh taûi=1, Hoaït taûi=1 Toå hôïp phuï: 12 / Toå hôïp 12 = TH1+TH2+TH10 21/ Toå hôïp 21 = TH1 + TH6+TH11 13/ Toå hôïp 13 = TH1+TH2+TH11 22/ Toå hôïp 22 = TH1 + TH7+TH10 14/ Toå hôïp 14 = TH1 + TH3+TH10 23/ Toå hôïp 23 = TH1 + TH7+TH11 15/ Toå hôïp 15 = TH1 + TH3+TH11 24/ Toå hôïp 24 = TH1 + TH8+TH10 16/ Toå hôïp 16 = TH1 + TH4+TH10 25/ Toå hôïp 25 = TH1 + TH8+TH11 17/ Toå hôïp 17 = TH1 + TH4+TH11 26/ Toå hôïp 26 = TH1 + TH9+TH10 18/ Toå hôïp 18 = TH1 + TH5+TH10 27/ Toå hôïp 27 = TH1 + TH9+TH11 19/ Toå hôïp 19 = TH1 + TH5+TH11 28/ Toå hôïp 28 = TH1 + TH2+TH3 + TH10 20/ Toå hôïp 20 = TH1 + TH6+TH10 29/ Toå hôïp 29 = TH1 + TH2+TH3 + TH11 Heä soá toå hôïp: Tónh taûi= 1, Hoaït taûi= 0.9 30/ Toå hôïp 30 (BAO) = ( Toå hôïp 1, Toå hôïp 2, ………, Toå hôïp 29 ) 20   
- Xem thêm -