Tài liệu Thuyết minh Biện pháp thi công bể xối xỉ

  • Số trang: 105 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 105 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15886 tài liệu

Mô tả:

TRô Së CHÝNH Tæng c«ng ty viglacera c«ng ty thi c«ng c¬ giíi viglacera TT §iÒu hµnh Khu CN Tiªn S¬n, TØnh B¾c Ninh Tel: 0241.373 4168 Fax: 0241.373 4166 Trô së giao dÞch 671 Hoµng Hoa Th¸m, Ba §×nh, Hµ Néi Tel: 04.3761 7215 Fax: 04.3761 7214 Viglacera Machanical Execution Company (VMC) ThuyÕt minh biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng GÓI THẦU: BÊ XỐI XỈ VÀ RÃNH XỐI XỈ DỰ ÁN: NHÀ MÁY LIÊN HỢP GANG THÉP BẮC KẠN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: THỊ TRẤN CHỢ MỚI, HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH BẮC CẠN Hồ sơ đề xuất Gói thầu: Bể xối xỉ và rãnh xối xỉ Địa điểm: Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Tæng c«ng ty viglacera c«ng ty thi c«ng c¬ giíi viglacera TRô Së CHÝNH TT §iÒu hµnh Khu CN Tiªn S¬n, TØnh B¾c Ninh Tel: 0241.373 4168 Fax: 0241.373 4166 Trô së giao dÞch 671 Hoµng Hoa Th¸m, Ba §×nh, Hµ Néi Tel: 04.3761 7215 Fax: 04.3761 7214 Viglacera Machanical Execution Company (VMC) Môc A.I - b¶ng d÷ liÖu, qui m« c«ng tr×nh 1. B¶ng d÷ liÖu ®Êu thÇu: Gãi thÇu : bÓ xèi xØ vµ r·nh xèi xØ. Dù ¸n : nhµ m¸y LI£N HîP GANG THÐP B¾C K¹N §Þa ®iÓm XD: khu c«ng nghiÖp thanh b×nh – x· thanh b×nh – huyÖn chî míi – tØnh b¾c kan Chñ ®Çu t−: c«ng ty cæ phÇn kho¸ng s¶n vµ luyÖn kim v¹n lîi – b¾c kan 2. Qui m« c«ng tr×nh cña gãi thÇu: Gãi thÇu : BÓ xèi xØ vµ r·nh xèi xØ thuéc c«ng tr×nh Nhµ m¸y luyÖn gang V¹n Lîi – B¾c kan ®−îc thiÕt kÕ x©y míi, qui m« x©y dùng vμ c¸c th«ng sè kü thuËt chñ yÕu nh− sau: - KÝch thíc bÓ vµ r·nh xèi xØ : BÓ xèi xØ cã chiÒu dµi kho¶ng 40m, chiÒu réng 12m, cao 5,7m; 02 R·nh xèi xØ dµi 70,16m, réng 1,6m, cao 1,8m. 3. KÕt cÊu c«ng tr×nh: C«ng tr×nh kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp toµn khèi, mãng bÓ lµ mãng bÌ dµy 700, thµnh bÓ dµy 450, mãng r·nh xèi xØ lµ mãng g¹ch réng 2,24m. 4. Ph¹m vi c«ng viÖc cña gãi thÇu - X©y dùng phÇn th« c«ng tr×nh. Môc A.II - Tæ chøc mÆt b»ng c«ng trêng CÇn thiÕt kÕ tæng mÆt b»ng cho nhiÒu giai ®o¹n thi c«ng vμ tu©n thñ theo thiÕt kÕ tæng mÆt b»ng nμy nh»m tr¸nh bμy bõa vËt liÖu vμ cÊu kiÖn, tr¸nh hiÖn t−îng ph¶i di chuyÓn kho, s©n b·i phôc vô thi c«ng lμm t¨ng chi phÝ vÒ di chuyÓn còng nh− t¨ng hao hôt vËt liÖu. I. Tæ chøc mÆt b»ng c«ng trêng Ngay sau khi tróng thÇu thi c«ng c«ng tr×nh, Nhμ thÇu triÓn khai ngay c¸c c«ng viÖc cô thÓ sau: - Tr×nh toμn bé hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt chi tiÕt: BiÖn ph¸p, tiÕn ®é, tæ chøc nh©n lùc, m¸y mãc thiÕt bÞ, s¬ ®å bè trÝ hiÖn tr−êng vμ nh÷ng giÊy tê ph¸p lý, c¸c tμi liÖu cã liªn quan ®Õn viÖc thi c«ng c«ng tr×nh do Chñ ®Çu t− cÊp tíi c¸c c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngμnh h÷u quan còng nh− c¸c bªn cã liªn quan ®Ó phèi hîp gi¶i quyÕt. - Nhμ thÇu sÏ tiÕn hμnh l¾p dùng rμo ng¨n c¸ch, biÓn b¸o, biÓn hiÖu thi c«ng nh»m tr¸nh g©y ¶nh h−ëng cho khu vùc xung quanh. TiÕn hμnh xin phÐp l¾p ®Æt c¸c biÓn b¸o vÒ c«ng tr×nh x©y dùng t¹i c¸c khu vùc l©n cËn theo quy t¾c ®Þa ph−¬ng vμ chñ ®Çu t−. - Nhμ thÇu sÏ liªn hÖ víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng ®Ó xin phÐp ®−îc tham gia giao th«ng cho c¸c ph−¬ng tiÖn chuyªn chë vμ c¸c thiÕt bÞ thi c«ng. Nhμ thÇu sÏ cã c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó ®¶m b¶o an toμn giao th«ng khu vùc còng nh− h¹n chÕ nh÷ng ¶nh h−ëng ®Õn m«i tr−êng vμ khu vùc xung quanh. Hồ sơ đề xuất Gói thầu: Bể xối xỉ và rãnh xối xỉ Địa điểm: Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Tæng c«ng ty viglacera c«ng ty thi c«ng c¬ giíi viglacera TRô Së CHÝNH TT §iÒu hµnh Khu CN Tiªn S¬n, TØnh B¾c Ninh Tel: 0241.373 4168 Fax: 0241.373 4166 Trô së giao dÞch 671 Hoµng Hoa Th¸m, Ba §×nh, Hµ Néi Tel: 04.3761 7215 Fax: 04.3761 7214 Viglacera Machanical Execution Company (VMC) - Th«ng b¸o râ tªn ®¬n vÞ thi c«ng, trô së lμm viÖc cña c«ng ty, v¨n phßng ban chØ huy c«ng trμêng, thêi gian lμm viÖc trong ngμy ®Ó nh©n d©n, chÝnh quyÒn ®Þa phμ¬ng, c¸c ®¬n vÞ c¬ quan cã c«ng tr×nh l©n cËn khu vùc thi c«ng ®μîc biÕt ®Ó thuËn tiÖn liªn hÖ vμ phßng tr¸nh an toμn. - Phèi hîp víi c«ng an, ®éi qu¶n lý trËt tù trÞ an cña ®Þa phμ¬ng, b¶o vÖ, an ninh chèng c¸c hiÖn tμîng tiªu cùc, g©y rèi trËt tù an toμn x· héi trong suèt thêi gian thi c«ng, n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm chung. CÇn thiÕt sÏ tæ chøc häp cïng c¸n bé c«ng nh©n viªn, nh©n d©n ®Þa phμ¬ng trªn ®Þa bμn thi c«ng ®Ó cam kÕt víi d©n: kh«ng vi ph¹m an toμn giao th«ng, gi÷ g×n an ninh trËt tù, ®¶m b¶o c¶nh quan vμ m«i sinh cho mäi ngμêi trong khu vùc thi c«ng. - Trong qu¸ tr×nh thi c«ng, víi bÊt kú lý do nμo nhμ: ¶nh hμëng cña thêi tiÕt, sù cè ®Òu cã c¸c h×nh thøc th«ng b¸o kÞp thêi vÒ thêi gian thùc hiÖn c«ng viÖc râ rμng cho toμn d©n trong ®Þa bμn thi c«ng ®μîc biÕt ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho ®¬n vÞ thi c«ng theo ®óng kÕ ho¹ch. - Nhμ thÇu nhanh chãng tiÕn hμnh dän dÑp, vÖ sinh vμ gi¶i phãng mÆt b»ng. Lμîng phÕ th¶i ®μîc gom ®èng, ®μa lªn ngay xe « t« vËn chuyÓn cã che ch¾n kü cμng ®æ vμo n¬i quy ®Þnh. - Nhμ thÇu sÏ bè trÝ vμ l¾p dùng v¨n phßng, kho b·i, c¸c h¹ng môc trong c«ng trμêng ®Ó phôc vô c«ng t¸c thi c«ng nhμ: + Nhμ xμëng gia c«ng cèp pha, cèt thÐp. + Nhμ t¹m cho c«ng nh©n + Nhμ kho xi m¨ng, kho thiÕt bÞ c«ng cô dông cô. + B·i chøa vËt liÖu chÝnh... + TÐc chøa nμíc phôc vô thi c«ng + Chç tËp kÕt c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng c«ng tr×nh. + V¨n phßng ban chØ huy c«ng trμêng. + HÖ thèng an toμn vμ b¶o vÖ c«ng trμêng. + HÖ thèng tho¸t nμíc mÆt, nμíc ngÇm. + VÖ sinh x©y dùng vμ vÖ sinh m«i trμêng… - Nhμ thÇu sÏ liªn hÖ víi Chñ ®Çu tμ vμ c¸c c¬ quan chøc n¨ng ®Ó sö dông vμ ®Êu nèi nguån ®iÖn nμíc phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh. - ViÖc bè trÝ b·i tËp kÕt vËt liÖu, b·i gia c«ng cèt thÐp, Nhμ thÇu sÏ th«ng qua chñ ®Çu tμ vμ chØ tiÕn hμnh thi c«ng khi ®μîc phÐp cña Chñ ®Çu tμ. Sau khi hoμn thμnh c«ng tr×nh, Nhμ thÇu sÏ dì bá c¸c c«ng tr×nh phô trî, hoμn tr¶ l¹i nguyªn tr¹ng mÆt b»ng cho phÝa Chñ ®Çu tμ. II. C¸c h¹ng môc phôc vô thi c«ng 1. Hμng rμo, cæng t¹m vμ biÓn b¸o thi c«ng Nhμ thÇu sÏ l¾p dùng, hoμn thiÖn toμn bé hÖ thèng hμng rμo vμ chiÕu s¸ng bao quanh c«ng trμêng theo yªu cÇu chñ ®Çu tμ vμ c¸c c¬ quan chøc n¨ng liªn quan;L¾p dùng hμng rμo ngay tõ khi b¾t ®Çu khëi c«ng c«ng tr×nh ®Ó ph©n ®Þnh mÆt b»ng thi c«ng Hồ sơ đề xuất Gói thầu: Bể xối xỉ và rãnh xối xỉ Địa điểm: Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Tæng c«ng ty viglacera c«ng ty thi c«ng c¬ giíi viglacera TRô Së CHÝNH TT §iÒu hµnh Khu CN Tiªn S¬n, TØnh B¾c Ninh Tel: 0241.373 4168 Fax: 0241.373 4166 Trô së giao dÞch 671 Hoµng Hoa Th¸m, Ba §×nh, Hµ Néi Tel: 04.3761 7215 Fax: 04.3761 7214 Viglacera Machanical Execution Company (VMC) víi c¸c khu vùc kh¸c vμ gi¶m thiÓu c¸c ¶nh hμëng ®Õn m«i trμêng xung quanh, ®¶m b¶o an ninh trËt tù... Cæng t¹m, ®μêng giao th«ng t¹m ®μîc bè trÝ t¹i vÞ trÝ thuËn lîi vμ ®μîc Chñ ®Çu tμ cho phÐp, vÞ trÝ cæng t¹m vμ ®μêng giao th«ng ®μîc Nhμ thÇu dù kiÕn bè trÝ nhμ trong b¶n vÏ bè trÝ mÆt b»ng thi c«ng. Nhμ thÇu sÏ tiÕn hμnh dùng thªm b¶ng hiÖu c«ng tr×nh vμ c¸c biÓn b¸o phôc vô thi c«ng. B¶ng hiÖu c«ng tr×nh sÏ nªu râ c¸c th«ng tin vÒ c«ng tr×nh nhμ: tªn Nhμ thÇu, tªn Chñ ®Çu tμ, tªn c«ng tr×nh... theo ®óng yªu cÇu cña chñ ®Çu tμ. ViÖc lμm rμo, b¶ng hiÖu giíi thiÖu c«ng tr×nh sÏ tu©n theo quy t¾c cña ®Þa phμ¬ng. B¶ng hiÖu vμ vÞ trÝ ®Æt chóng cÇn ®μîc Chñ ®Çu tμ th«ng qua trμíc khi tiÕn hμnh. Nhμ thÇu ®¶m b¶o toμn bé hÖ thèng chiÕu s¸ng ban ®ªm vμ chiÕu s¸ng kh¸c tu©n theo yªu cÇu cña c¬ quan chøc n¨ng liªn quan sÏ lu«n ë t×nh tr¹ng sö dông ®μîc, trong c¶ thêi gian lμm viÖc (nÕu cã thÓ ¸p dông) hoÆc ngoμi giê lμm viÖc, nÕu chiÕu s¸ng lμ cÇn thiÕt. Cho ®Õn khi hoμn thμnh bμn giao c«ng tr×nh, Nhμ thÇu sÏ duy tr× hμng rμo bao quanh c«ng tr×nh lu«n ë t×nh tr¹ng s¹ch, an toμn vμ sÏ ®μîc söa ch÷a ngay bÊt kú chç hμ háng nμo. Khi hoμn thμnh c«ng tr×nh, Nhμ thÇu sÏ th¸o bá hμng rμo bao quanh c«ng trμêng vμ c¸c hÖ thèng kü thuËt kh¸c; Phôc håi c¸c biÓn b¸o, chiÕu s¸ng, vØa hÌ c©y xanh hoÆc c¸c lo¹i tμ¬ng tù kh¸c ®Ó ®¸p øng yªu cÇu Chñ ®Çu tμ vμ c¬ quan chøc n¨ng liªn quan. T¹i vÞ trÝ cæng t¹m ra vμo, Nhμ thÇu bè trÝ 01 tr¹m b¶o vÖ ®Ó theo dâi xuÊt nhËp vËt tμ, thiÕt bÞ vμ qu¶n lý ngμêi ra vμo c«ng tr×nh. Tr¹m nμy cã ngμêi thμêng trùc b¶o vÖ 24/24 giê trong ngμy. Ngoμi ra, mçi xe vËn chuyÓn vËt tμ, hay m¸y mãc khi ra khái c«ng trμêng ®Òu ph¶i vÖ sinh phun röa gÇm, b¸nh. Nhμ thÇu sÏ tr×nh cho Chñ ®Çu tμ danh s¸ch c¸c c¸n bé vμ c«ng nh©n lμm viÖc hμng ngμy t¹i c«ng tr×nh. ChØ nh÷ng ngμêi cã tªn trong danh s¸ch míi ®μîc phÐp ra vμo cæng theo giê qui ®Þnh. Trong trμêng hîp cÇn ph¶i thay ®æi ngμêi, Nhμ thÇu sÏ göi c«ng v¨n tr×nh Chñ ®Çu tμ phª duyÖt. Trμíc khi b¾t ®Çu thi c«ng, Nhμ thÇu sÏ th«ng b¸o víi Chñ ®Çu tμ, ®Þa phμ¬ng vμ d©n cμ xung quanh vÒ thêi gian thi c«ng vμ hoμn thμnh c«ng tr×nh, c¸c lo¹i phμ¬ng tiÖn tham gia thi c«ng. 2. V¨n phßng c«ng trμêng V¨n phßng ®μîc x©y dùng ngay t¹i c«ng trμêng, m¸i lîp t«n ®Ó chØ ®¹o thi c«ng. V¨n phßng nμy cã ®Çy ®ñ phμ¬ng tiÖn liªn l¹c víi bªn ngoμi nhμ: ®iÖn tho¹i, fax, m¸y tÝnh, m¸y t¨ng ©m vμ hÖ loa th«ng b¸o ra c«ng trμêng, trang bÞ b×nh cøu ho¶, trang thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng vμ lμ n¬i lμm viÖc cña c¸c c¸n bé kü thuËt qu¶n lý ®iÒu hμnh, chØ huy mäi ho¹t ®éng trªn c«ng trμêng. T¹i v¨n phßng, ngoμi mét bé hå s¬ b¶n vÏ thi c«ng ®Çy ®ñ ®Ó kü sμ, kü thuËt tra cøu bÊt kú lóc nμo còng cã tñ ®Ó lμu tr÷ mét bé thiÕt kÕ vμ hå s¬ thi c«ng ®Çy ®ñ chØ ®Ó sö dông trong trμêng hîp ®Æc biÖt theo lÖnh kü sμ trμëng thi c«ng. C¸c tμi liÖu ®Þa chÊt c«ng tr×nh vμ ®Þa chÊt thuû v¨n ®Æt ë n¬i mμ ngμêi thi c«ng cã thÓ lÊy ®Ó tham kh¶o bÊt kú lóc nμo. Dông cô kiÓm tra chÊt lμîng thi c«ng nhμ thμíc d©y, thμíc cuén, niv«, qu¶ däi, thμíc tÇm chuÈn 2m, 4m, . . . lu«n ®Çy ®ñ vμ s½n sμng sö dông ®μîc. V¨n phßng cã tñ víi c¸c ng¨n kÐo cÊt chøa tμi liÖu, ®μîc chiÕu s¸ng thÝch hîp. Toμn bé phÇn tμêng tõ chiÒu cao 1,2m so víi mÆt sμn tíi trÇn sÏ l¾p líp caneite ®Ó ghim b¶n vÏ. Cöa cã kho¸ kÌm theo 2 ch×a. Hồ sơ đề xuất Gói thầu: Bể xối xỉ và rãnh xối xỉ Địa điểm: Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Tæng c«ng ty viglacera c«ng ty thi c«ng c¬ giíi viglacera TRô Së CHÝNH TT §iÒu hµnh Khu CN Tiªn S¬n, TØnh B¾c Ninh Tel: 0241.373 4168 Fax: 0241.373 4166 Trô së giao dÞch 671 Hoµng Hoa Th¸m, Ba §×nh, Hµ Néi Tel: 04.3761 7215 Fax: 04.3761 7214 Viglacera Machanical Execution Company (VMC) Phμ¬ng tiÖn liªn l¹c ®iÖn tho¹i, m¸y fax vμ m¸y tÝnh ®iÖn tö lu«n lu«n trong t×nh tr¹ng s½n sμng sö dông ®μîc vμ cã ngμêi trùc ban. Phμ¬ng tiÖn ra lÖnh b»ng tiÕng nãi (micro-ampli-loa-®μi) lu«n trong t×nh tr¹ng vËn hμnh ®μîc nhμng cÇn h¹n chÕ sö dông v× cã thÓ g©y sù kh«ng tËp trung cho c«ng viÖc cña c«ng nh©n vμ g©y ån chokhu vùc xung quanh. Vμ ®Ó kh¾c phôc, nhμ thÇu sÏ trang bÞ bé ®μm néi bé ®Ó ®iÒu khiÓn tõ trung t©m v¨n phßng kü thuËt ®Õn c¸c kü sμ, ®éi trμëng thi c«ng ë c¸c vÞ trÝ trªn kh¾p c«ng trμêng. Nhμ thÇu sÏ th«ng b¸o ®Õn Chñ ®Çu tμ vÒ sè ®iÖn tho¹i còng nhμ n¬i, ngμêi liªn hÖ ®Ó dÔ dμng trong c«ng t¸c phèi hîp thi c«ng gi¸m s¸t c«ng tr×nh. 3. Kho b·i c«ng trμêng Chøc n¨ng chung cña kho b·i c«ng trêng: - TiÕp nhËn nguyªn vËt liÖu x©y dùng - CÊt chøa, b¶o qu¶n vμ gia c«ng - CÊp ph¸t cho c¸c ®¬n vÞ theo kÕ ho¹ch Ph¬ng ph¸p b¶o qu¶n vËt liÖu, thiÕt bÞ, m¸y mãc: - Nh÷ng vËt liÖu tù chÞu ®μîc mμa n¾ng nhμ: g¹ch, ®¸, c¸t, sái…th× cÊt chøa ë c¸c b·i lé thiªn. - Nh÷ng vËt liÖu kh«ng chÞu ®μîc mμa n¾ng, nhμng cÇn th«ng tho¸ng nhμ gç, thÐp èng, thÐp h×nh, thiÕt bÞ m¸y mãc th× ®Ó trong kho hë cã m¸i che. - Nh÷ng vËt liÖu cÇn b¶o qu¶n, kh«ng cho tiÕp xóc trùc tiÕp víi khÝ trêi th× cÊt chøa trong c¸c kho kÝn nhμ: xi m¨ng, v«i bét, thÐp cuén, ho¸ chÊt, c¸c phô tïng thay thÕ m¸y mãc, c¸c trang thiÕt bÞ l¾p dùng trong c«ng tr×nh. - Nh÷ng vËt liÖu yªu cÇu ph¶i ®¶m b¶o ®Æc biÖt th× ph¶i cã kho riªng nhμ kho x¨ng dÇu, kho axit. 3.1. Kho b·i vËt liÖu tr¬ Nh÷ng vËt liÖu tr¬ nhμ ®¸, c¸t, sái, g¹ch sö dông kho b·i ngoμi trêi. B·i ngoμi trêi ph¶i lμm kª, ®Öm ®Ó hμng cÊt chøa kh«ng ®Æt trùc tiÕp lªn nÒn. B·i vËt liÖu tr¬ ph¶i cã nÒn tèt, cã ®é dèc tho¸t nμíc mμa, kh«ng lón, kh«ng trén víi vËt liÖu cÊt chøa vμ thu håi ®μîc hÕt vËt liÖu. VËt liÖu c¸t, sái cã thÓ hao hôt do mμa lμm tr«i nªn nhμ thÇu sÏ x©y tμêng ch¾n cao 1m xung quanh b·i ®Ó b¶o qu¶n vμ t¨ng thªm søc chøa cña b·i. ViÖc ®¸nh ®èng c¸c vËt liÖu nμy thùc hiÖn b»ng thñ c«ng kÕt hîp c¬ giíi. C¸c vËt liÖu nμy dùa vμo b¶ng tiÕn ®é cung cÊp vËt tμ, thiÕt bÞ mμ cã kÕ ho¹ch tËp kÕt ®¶m b¶o kÞp thêi, kh«ng thõa th·i lμm tèn diÖn tÝch c«ng trμêng. VÞ trÝ tËp kÕt vËt liÖu tr¬ t¹i c«ng tr×nh dù kiÕn nhμ sau: - §èi vËt liÖu rêi c¸t, ®¸: tËp kÕt t¹i c«ng trμêng t¹i vÞ trÝ ®Æt m¸y trén. B·i tËp kÕt vËt liÖu rêi ph¶i ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c: gän gμng, dÔ tho¸t nμíc, cã ng¨n ph©n chia c¸c chñng lo¹i vËt liÖu. 3.2. Kho xi m¨ng Kho xi m¨ng ®¶m b¶o kÝn nhμng tho¸ng khÝ ®Ó ®μîc kh« r¸o. Sμn kho xi m¨ng ph¶i cao r¸o, cã líp chèng Èm tõ dμíi ®Êt lªn vμ ®μîc l¸t mét líp v¸n hoÆc sμn kª. 0,3m. NÕu lμ nÒn ®Êt th× sμn kª cao 0,5m, nÕu nÒn g¹ch hoÆc xim¨ng th× sμn kª cao Hồ sơ đề xuất Gói thầu: Bể xối xỉ và rãnh xối xỉ Địa điểm: Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Tæng c«ng ty viglacera c«ng ty thi c«ng c¬ giíi viglacera TRô Së CHÝNH TT §iÒu hµnh Khu CN Tiªn S¬n, TØnh B¾c Ninh Tel: 0241.373 4168 Fax: 0241.373 4166 Trô së giao dÞch 671 Hoµng Hoa Th¸m, Ba §×nh, Hµ Néi Tel: 04.3761 7215 Fax: 04.3761 7214 Viglacera Machanical Execution Company (VMC) Xi m¨ng kh«ng xÕp cao qu¸ 10 bao, kh«ng xÕp thμnh tõng ®èng to mμ theo hμng hai bao mét, ®Ó ch©u ®Çu vμo nhau, xÕp hμng nä c¸ch hμng kia vμ c¸ch v¸ch kho lμ 0,7m ®Ó dÔ xuÊt nhËp vμ th«ng tho¸ng. Xi m¨ng xÕp theo tõng l« vμ chia theo tõng lo¹i, tõng m¸c xi m¨ng, trªn mçi l« cã phiÕu ghi lo¹i xi m¨ng, n¬i s¶n xuÊt, ngμy xuÊt xμëng. Ph©n phèi xi m¨ng theo nguyªn t¾c: NhËp trμíc- xuÊt trμíc; cßn Ýt h¹n sö dông- xuÊt trμíc.Thêi h¹n b¶o qu¶n xi m¨ng kh«ng qu¸ 3 th¸ng kÓ tõ ngμy xuÊt xμëng. 3.3. Kho thÐp vμ cèt thÐp Kho thÐp ®μîc thiÕt kÕ hîp khèi víi xμëng gia c«ng cèt thÐp vμ c¸c chi tiÕt thÐp. Do vËy, nhμ thÇu bè trÝ thμnh hai phÇn víi mét phÇn chøa thÐp vμ phÇn kia chøa cèt thÐp hay lμ c¸c thμnh phÈm tõ thÐp lμ c¸c kho cã m¸i che, kh«ng kÝn. (Víi thÐp trßn d¹ng thanh hoÆc d¹ng cuén ®μîc ®Ó trong kho kÝn). Kho chøa thÐp trßn d¹ng tõng thanh rêi cã cöa më ra phÝa chiÒu dμi nhμ ®Ó tiÖn vËn chuyÓn vμo ra vμ cã c¸c gi¸ kª b»ng gç hoÆc thÐp. Mçi gi¸ xÕp mét lo¹i thÐp ®μîc ph©n lo¹i theo ®μêng kÝnh, theo d¹ng trßn tr¬n, trßn gai, theo tõng l« ®Ó tiÖn viÖc xuÊt nhËp. Toμn bé thÐp kÕt cÊu trμíc vμ sau khi c¾t uèn sÏ ®μîc kª c¸ch mÆt ®Êt 450mm. Trªn mÆt b»ng, kho thÐp ®μîc ®μîc nèi liÒn víi xμëng gia c«ng chÕ t¹o cèt thÐp. TiÕp theo xμëng gia c«ng cèt thÐp lμ kho thÐp b¸n thμnh phÈm. C¸c thanh thÐp chÕ t¹o xong cã thÓ ®μîc tiÕn hμnh l¾p ®Æt ngay hoÆc dù tr÷ ë c¸c kho b¸n thμnh phÈm. 3.4. Kho x¨ng dÇu, ho¸ chÊt X¨ng dÇu, ho¸ chÊt cÇn ®Æt trong kho kÝn, cao r¸o. Kho thiÕt kÕ ®¶m b¶o th«ng giã ®Ó gi¶m nång ®é h¬i x¨ng trong nhμ, tr¸nh g©y ch¸y næ. VÞ trÝ kho ®μîc bè trÝ c¸ch xa c¸c c«ng tr×nh l©n cËn, cã chÕ ®é, néi quy ra vμo, tæ chøc canh g¸c b¶o vÖ, néi quy b¶o qu¶n, xuÊt nhËp. 3.5. Kho chøa thiÕt bÞ, dông cô Kho dông cô thiÕt bÞ ®μîc bè trÝ c¹nh v¨n phßng c«ng trμêng. Kho chøa lo¹i nμy ®μîc dïng ®Ó lμu gi÷ c¸c m¸y mãc, dông cô vμ thiÕt bÞ cÇm tay lo¹i nhá ®μîc sö dông thi c«ng c«ng tr×nh. §ång thêi còng lμ n¬i dïng ®Ó chøa c¸c lo¹i vËt liÖu nhá, vËt liÖu hoμn thiÖn ®ùng trong bao, hép hoÆc rêi. Kho nμy cã kÕt cÊu tμ¬ng tù nhμ kho chøa xi m¨ng. Trong kho bè trÝ c¸c gi¸ ®ì ®Ó dông cô vμ vËt liÖu hoμn thiÖn, thiÕt bÞ l¾p dùng. 4. B·i tËp kÕt thiÕt bÞ B·i tËp kÕt thiÕt bÞ t¹i c«ng trμêng sÏ ®μîc bè trÝ ®Ó phôc vô cho c¸c m¸y mãc chÝnh sö dông trong c«ng trμêng. C¸c thiÕt bÞ cuèi mçi ca lμm viÖc sÏ ®μîc tËp trung t¹i b·i kh«ng ®μîc ®Ó bõa b·i t¹i c«ng trμêng. Nhμ thÇu sÏ cã biÖn ph¸p lu©n chuyÓn vËt liÖu, thiÕt bÞ hîp lý sao cho vËt liÖu, thiÕt bÞ t¹i c«ng trμêng lu«n ®¹t møc tèi thiÓu mμ vÉn ®¶m b¶o c«ng tr×nh thi c«ng liªn tôc. MÆt b»ng khu vùc thao t¸c cña m¸y thi c«ng nhμ m¸y ®μo…, cÇn ®μîc rμo ch¾n t¹m thêi b»ng cäc kim lo¹i cã ch¨ng d©y thõng s¬n v»n ®á - tr¾ng ®Ó giíi h¹n ph¹m vi di chuyÓn cña ngμêi trªn mÆt b»ng còng nhμ b¸o hiÖu nguy hiÓm. M¸y mãc, thiÕt bÞ thi c«ng ®μîc tËp kÕt ®Õn c«ng tr×nh theo tiÕn ®é huy ®éng m¸y ®μîc lËp trªn c¬ së nhu cÇu sö dông m¸y mãc, thiÕt bÞ t¹i tõng thêi ®iÓm thi c«ng trªn c«ng trμêng. Hồ sơ đề xuất Gói thầu: Bể xối xỉ và rãnh xối xỉ Địa điểm: Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Tæng c«ng ty viglacera c«ng ty thi c«ng c¬ giíi viglacera TRô Së CHÝNH TT §iÒu hµnh Khu CN Tiªn S¬n, TØnh B¾c Ninh Tel: 0241.373 4168 Fax: 0241.373 4166 Trô së giao dÞch 671 Hoµng Hoa Th¸m, Ba §×nh, Hµ Néi Tel: 04.3761 7215 Fax: 04.3761 7214 Viglacera Machanical Execution Company (VMC) M¸y mãc, thiÕt bÞ sÏ ®μîc tËp kÕt ®Õn c«ng tr×nh kho¶ng 2 – 3 ngμy so víi dù kiÕn. Vμ trong thêi gian chê ®îi, nh÷ng thiÕt bÞ lín nhμ « t« v.v... sÏ ®μîc tËp trung vμo b·i tËp kÕt thiÕt bÞ cã vÞ trÝ ®μîc thÓ hiÖn trªn B¶n vÏ tæng mÆt b»ng thi c«ng. Víi m¸y trén bª t«ng, m¸y trén v÷a ®μîc bè trÝ nhμ theo b¶n vÏ biÖn ph¸p thi c«ng vμ ®μîc di chuyÓn theo vÞ trÝ ®æ bª t«ng khi thi c«ng. VËt liÖu rêi ®μîc bè trÝ c¹nh m¸y trén ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt trén. 5. Nhμ vÖ sinh c«ng trμêng Nhμ vÖ sinh bè trÝ gãc cuèi c«ng tr×nh (theo b¶n vÏ tæng mÆt b»ng). Nhμ vÖ sinh ®μîc gi¶i quyÕt cÊp nμíc ®¶m b¶o s¹ch sÏ, vÖ sinh m«i trμêng, cã nμíc ®¸p øng yªu cÇu cä röa thμêng xuyªn vμ cã r·nh tho¸t nμíc. §μêng vμo khîng wc ph¶i dÔ ®i, trªn mÆt l¸t g¹ch hoÆc l¸ng v÷a xi m¨ng. Cã chÕ ®é ®¶m b¶o vÖ sinh hμng ngμy thÓ hiÖn v¨n minh c«ng céng. Ngoμi ra, bè trÝ khu vÖ sinh, khu röa riªng cöa cã kho¸ phôc vô cho Kü s μ, chñ ®Çu tμ vμ tμ vÊn, bao gåm mét xÝ bÖt vμ mét chËu röa cã gμ¬ng. Cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh riªng cho nh©n viÔn nam vμ n÷ sö dông, ®¶m b¶o cung cÊp ®Çy ®ñ giÊy vÖ sinh, kh¨n giÊy, xμ phßng vμ b×nh xÞt cïng c¸c ho¸ chÊt tÈy röa thÝch hîp. KÞp thêi söa ®æi vμ më réng theo tiÕn ®é c«ng viÖc vμ khi ph¸t sinh nhiÒu c«ng nh©n lao ®éng vμ kü sμ. Tho¸t nμíc sau khi qua bÓ phèt (t¹m thêi phôc vô cho sinh ho¹t c«ng trμêng), nμíc th¶i ®¶m b¶o tiªu chuÈn ®μîc th¶i ra èng nμíc tho¸t chung cña khu vùc. 6. Nhμ t¹m Nhμ thÇu sÏ bè trÝ khu nhμ t¹m cho ®éi ngò c«ng nh©n thi c«ng t¹i khu vùc riªng phÝa ngoμi c«ng trμêng. Nhμ thÇu chÞu tr¸ch nhiÖm mäi mÆt vÒ ph¸p lý ®èi víi sè c«ng nh©n nμy víi chÝnh quyÒn ®Þa phμ¬ng vμ chñ ®Çu tμ. Toμn bé c¸n bé, c«ng nh©n ®μîc lËp danh s¸ch tr×nh b¸o chÝnh quyÒn ®Þa phμ¬ng ®Ó chÞu sù qu¶n lÝ vÒ nh©n khÈu. C¸n bé, c«ng nh©n lμm viÖc trªn c«ng trμêng ®Òu ph¶i tu©n thñ theo néi qui qui ®Þnh cña c«ng trμêng vμ ®Þa phμ¬ng. 7. C¸c h¹ng môc phô trî kh¸c 7.1. C¬ së cÊp cøu t¹i c«ng trμêng Nhμ thÇu cung cÊp c¬ së cÊp cøu t¹i c«ng trμêng ®Ó toμn bé c«ng nh©n trªn c«ng trμêng sö dông. Buång cÊp cøu ®μîc trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c thiÕt bÞ an toμn, c¸c dông cô cÊp cøu còng nhμ c¸c thiÕt bÞ cÇn thiÕt kh¸c theo yªu cÇu cña c¬ quan chøc n¨ng. Buång cÊp cøu sÏ ®μîc Nhμ thÇu duy tr× trong suèt thêi gian duy tr× c«ng trμêng. 7.2. BÓ nμíc thi c«ng, bÓ nμíc cøu ho¶ BÓ chøa nμíc thi c«ng chÝnh ®μîc dïng b»ng tÐc nμíc lo¹i 5m3 ®μîc ®Æt cè ®Þnh cã l¾p m¸y b¬m hót ®Èy ch¹y ®iÖn. Tõ bÓ chÝnh, nμíc ®μîc dÉn b»ng èng mÒm cã van kho¸ tíi bÓ t«n di ®éng vμ m¸y trén (bª t«ng, v÷a) theo tõng vÞ trÝ thi c«ng. §μêng èng ®i qua ®μêng thi c«ng t¹m sÏ ®μîc thay b»ng èng thÐp, ®Æt s©u xuèng lßng ®μêng phÝa trªn lÊp ®Êt. Hồ sơ đề xuất Gói thầu: Bể xối xỉ và rãnh xối xỉ Địa điểm: Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Tæng c«ng ty viglacera c«ng ty thi c«ng c¬ giíi viglacera TRô Së CHÝNH TT §iÒu hµnh Khu CN Tiªn S¬n, TØnh B¾c Ninh Tel: 0241.373 4168 Fax: 0241.373 4166 Trô së giao dÞch 671 Hoµng Hoa Th¸m, Ba §×nh, Hµ Néi Tel: 04.3761 7215 Fax: 04.3761 7214 Viglacera Machanical Execution Company (VMC) BÓ chøa nμíc sinh ho¹t ®μîc lμm b»ng inox cã g¾n van kho¸ vμ n¾p ®Ëy. BÓ ®μîc ®Æt c¹nh khu vÖ sinh t¹m ®Ó c«ng nh©n röa ch©n tay vμ cÊp nμíc vÖ sinh cho khu wc. BÓ nμíc ch÷a ch¸y ®μîc lμm b»ng t«n cã dung tÝch 5m3 gÇn khu gia c«ng, nhμ xμëng. Tõ ®©y nμíc ®μîc dÉn ®Õn c¸c häng nμíc ch÷a ch¸y. BÓ thμêng xuyªn ®μîc kiÓm tra vμ b¬m ®ñ nμíc. BÓ nμy chØ dïng ®Ó cung cÊp nμíc ch÷a ch¸y. 7.3. Phßng thÝ nghiÖm vμ thö nghiÖm. Nhμ thÇu sÏ bè trÝ 1 khu nhμ sö dông lμm phßng thÝ nghiÖm. §Þa ®iÓm phßng thÝ nghiÖm n»m trong ph¹m vi c«ng trμêng vμ ®μîc c¸ch ©m ®¶m b¶o tr¸nh ®μîc tiÕng ån, « nhiÔm. Sμn phßng thÝ nghiÖm cã l¸ng xi m¨ng, trang bÞ ®Çy ®ñ bμn lμm viÖc, tñ cèc chÐn, phßng kho cã kho¸, bÓ b¶o dμìng mÉu.v.v. HÖ thèng tho¸t nμíc th¶i tõ phßng thÝ nghiÖm sÏ ®μîc sö lý trμíc khi tho¸t vμo hÖ thèng tho¸t nμíc chung khu vùc. Phßng thÝ nghiÖm ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu cña Tμ vÊn gi¸m s¸t vμ theo tiªu chuÈn cña Bé x©y dùng. 8. ChuÈn bÞ ®μêng t¹m thi c«ng, b·i tËp kÕt chÊt th¶i: §μêng t¹m thi c«ng cã kÕt cÊu nÒn ®Êt ®Çm chÆt, mÆt ®μêng lμm b»ng líp cÊp phèi ®¸ d¨m dμy 20cm ®μîc lu lÌn chÆt. Nhμ thÇu còng sÏ t×m hiÓu, liªn hÖ ®iÓm ®æ r¸c th¶i x©y dùng gÇn c«ng trμêng nhÊt vμ v¹ch tuyÕn vËn chuyÓn ng¾n, tèi μu nhÊt ®Ó vËn chuyÓn phÕ th¶i x©y dùng ®æ theo giê giÊc quy ®Þnh. C¸c ®μêng c¸p vμ ®μêng èng ®μîc gäi chung lμ ®μêng kü thuËt khi c¾t ngang ®μêng giao th«ng, ph¶i bè trÝ lé dÉn ë ®ñ ®é cao an toμn nÕu c¸c ®μêng Êy ®i trªn kh«ng, nÕu ®μêng kü thuËt Êy ®i ngÇm th× ph¶i bè trÝ ®i trong èng vμ ch«n ®ñ ®é s©u. §μêng lé kü thuËt cÇn bè trÝ hîp lý, ®¶m b¶o an toμn chèng tai n¹n. Khi thiÕt kÕ ®μêng cho xe cé ph¶i kÕt hîp nghiªn cøu ®ång thêi hÖ thèng dÉn kü thuËt ®Ó ®¶m b¶o vËn hμnh c¸c hÖ thèng ®μîc thuËn lîi vμ an toμn. Nhμ thÇu lu«n bè trÝ ngμêi ®iÒu khiÓn giao th«ng b»ng cê hiÖu ë tÊt c¶ nh÷ng vÞ trÝ c«ng trμêng thi c«ng g©y c¶n trë giao th«ng. NhiÖm vô cña hä lμ hμíng dÉn, ®iÒu khiÓn xe cé qua l¹i khu vùc c«ng tr×nh. Nh÷ng ngμêi ®iÒu khiÓn giao th«ng b»ng cê hiÖu ®μîc trang bÞ ¸o b¶o hé ph¶n quang vμ bé ®μm 2 chiÒu. C«ng nh©n, c¸n bé khi thi c«ng ph¶i mÆc trang phôc b¶o hé theo quy ®Þnh. Nhμ thÇu lu«n kiÓm so¸t giao th«ng vμ c¸c c«ng tr×nh ®μêng t¹m trong suèt thêi gian thi c«ng c«ng tr×nh, duy tr× trong t×nh tr¹ng an toμn vμ ho¹t ®éng tèt, tho¶ m·n yªu cÇu ®Ó ®¶m b¶o giao th«ng c«ng céng. Trong suèt thêi gian thi c«ng c«ng tr×nh Nhμ thÇu lu«n ®¶m b¶o mÆt ®μêng, lÒ ®μêng vμ c¸c vïng l©n cËn ë tr¹ng th¸i lμu th«ng, kh«ng cã nh÷ng vËt c¶n g©y ¶nh hμëng ®Õn sù an toμn vμ th«ng suèt cña giao th«ng. 9. Tr¹m trén bª t«ng: Nhμ thÇu sö dông tr¹m trén bª t«ng cña ®¬n vÞ s¶n xuÊt bª t«ng thμ¬ng phÈm t¹i ®Þa phμ¬ng (chñ ®Çu t cung cÊp) ®Ó cung cÊp bª t«ng cho c«ng tr×nh. §Ó ®¶m b¶o cung cÊp bª t«ng ®μîc liªn tôc, kho¶ng c¸ch tõ tr¹m trén ®Õn c«ng trμêng kh«ng qu¸ 10km. 10. §iÒu kiÖn vÖ sinh vμ an toμn: Hồ sơ đề xuất Gói thầu: Bể xối xỉ và rãnh xối xỉ Địa điểm: Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Tæng c«ng ty viglacera c«ng ty thi c«ng c¬ giíi viglacera TRô Së CHÝNH TT §iÒu hµnh Khu CN Tiªn S¬n, TØnh B¾c Ninh Tel: 0241.373 4168 Fax: 0241.373 4166 Trô së giao dÞch 671 Hoµng Hoa Th¸m, Ba §×nh, Hµ Néi Tel: 04.3761 7215 Fax: 04.3761 7214 Viglacera Machanical Execution Company (VMC) 10.1 VÖ sinh Nhμ thÇu sÏ b¶o ®¶m hiÖn trμêng vμ c¸c khu vùc thi c«ng trong ®iÒu kiÖn ®ñ vÖ sinh. TÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò vÒ søc khoÎ vμ vÖ sinh sÏ tμ¬ng øng víi c¸c yªu cÇu cña c¬ quan y tÕ ®Þa phμ¬ng vμ c¸c c¬ quan h÷u quan kh¸c. VËt liÖu th¶i ®μîc thu gom gän gμng vμo b·i chøa trong c«ng trμêng vμ ®μîc xe chuyªn dông vËn chuyÓn ®Þnh kú ®æ vμo n¬i quy ®Þnh. C«ng trμêng thi c«ng ®uîc che ch¾n kü cμng ®¶m b¶o h¹n chÕ tèi ®a bôi bÈn g©y ¶nh hμëng ®Õn khu vùc xung quanh. th«ng. TÊt c¶ c¸c xe sÏ ®μîc phun röa gÇm, b¸nh t¹i khu vùc cæng ra vμo trμíc khi lμu Nhμ thÇu cã c¸c quy ®Þnh vÒ nμíc th¶i vμ cã phμ¬ng ¸n xö lý nμíc th¶i tõ c¸c nhμ t¹m vμ v¨n phßng cña m×nh vÒ tÊt c¶ c¸c lo¹i nμíc còng nhμ tÊt c¶ c¸c lo¹i chÊt th¶i láng vμ chÊt th¶i r¾n. Nhμ thÇu sÏ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p hîp lý ®Ó gi¶m thiÓu vÒ c¸c chÊt bÈn, « nhiÔm nguån nμíc vμ kh«ng thÝch hîp hoÆc cã ¶nh hμëng xÊu ®Õn céng ®ång khi thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc.  ë giai ®o¹n hoμn thμnh c«ng tr×nh, trμíc khi bμn giao: Di chuyÓn toμn bé m¸y mãc, thiÕt bÞ, c¸c v¨n phßng t¹m thêi, kho tμng, th¸o bá hÖ thèng kü thuËt t¹m thêi, kÓ c¶ c¸c buång vÖ sinh, nhμ xμëng, hμng rμo, m¸i che b¶o vÖ vμ c¸c vËt dông tμ¬ng tù, trõ khi cã quy ®Þnh kh¸c. Nhμ thÇu sÏ söa ch÷a bÊt kú c¸c chç hμ háng ë c¸c ®μêng t¹m, vØa hÌ, m¸ng nμíc do khi tiÕn hμnh thi c«ng cã thÓ g©y hμ h¹i. Thö nghiÖm vμ ch¹y thö toμn bé hÖ thèng kü thuËt, kÓ c¶ viÖc lμm s¹ch hÖ thèng tho¸t nμíc vμ c¸c vËt tμ¬ng tù, kiÓm tra c¸c æ kho¸, thö ®ãng më cöa ®i vμ cöa sæ, b«i dÇu toμn bé kho¸, b¶n lÒ vμ c¸c phÇn cã thÓ chuyÓn ®éng cña phô kiÖn vμ söa ch÷a c¸c khuyÕt tËt. 10.2 CÇu röa xe: Nhμ thÇu sÏ l¾p dùng 01 cÇu röa xe t¹i vÞ trÝ cæng ra vμo c«ng trμêng, tßan bé xe m¸y thiÕt bÞ thi c«ng trμíc khi ra khái c«ng trμêng sÏ ®μîc phun röa s¹ch sÏ. 10.3 An toμn chung: §μêng d©y dÉn ®iÖn ®i lé trÇn kh«ng ®μîc n»m trong vïng ¶nh hμëng cña c¸c m¸y mãc thi c«ng. Khi ®μêng d©y c¾t ngang luång vËn chuyÓn, ®μêng d©y trªn kh«ng ph¶i ®¶m b¶o ®é cao theo qui ®Þnh, ®μêng c¸p ngÇm ph¶i ®Æt s©u trªn 1m so víi mÆt ®μêng vμ ph¶i ®Æt trong trong èng bao ngoμi b»ng thÐp hoÆc èng bª t«ng ®Ó b¶o vÖ. CÇn tu©n thñ nghiªm c¸c quy ®Þnh vÒ an toμn, b¶o hé lao ®éng. QuÇn, ¸o, mò, g¨ng tay, giμy ñng, kÝnh b¶o hé cho mäi d¹ng lao ®éng ®Òu ®μîc trang bÞ ®Çy ®ñ. C¸c khu vùc nguy hiÓm nhμ ph¹m vi ho¹t ®éng cña m¸y ®μo vμ c¸c m¸y mãc kh¸c, ph¹m vi cã thÓ rít xuèng hè ®μo s©u, cung trμît ®Êt, ®Òu cã rμo ch¾n t¹m vμ cã b¸o hiÖu mμu s¾c ®Ìn vμ cê còng nhμ ®μîc s¬n theo quy ®Þnh. Kh«ng chÊt t¶i quanh mÐp hè s©u. N¬i lμm viÖc ph¶i ®¶m b¶o ®é s¸ng theo qui ®Þnh vμ møc ån dμíi møc quy ®Þnh. N¬i ph¸t sinh bôi, h¬i vμ mïi ®éc h¹i, n¬i ph¸t ra ¸nh s¸ng hå quang ®iÖn cÇn ®μîc che ch¾n vμ c«ng nh©n lμm viÖc ë n¬i nμy ®μîc trang bÞ mÆt n¹ chuyªn dông. Hồ sơ đề xuất Gói thầu: Bể xối xỉ và rãnh xối xỉ Địa điểm: Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Tæng c«ng ty viglacera c«ng ty thi c«ng c¬ giíi viglacera TRô Së CHÝNH TT §iÒu hµnh Khu CN Tiªn S¬n, TØnh B¾c Ninh Tel: 0241.373 4168 Fax: 0241.373 4166 Trô së giao dÞch 671 Hoµng Hoa Th¸m, Ba §×nh, Hµ Néi Tel: 04.3761 7215 Fax: 04.3761 7214 Viglacera Machanical Execution Company (VMC) CÇn tu©n thñ sù qu¶n lý Nhμ nμíc cña c¸c c¬ quan qu¶n lý ®« thÞ. ViÖc sö dông hÌ ®μêng, cÇn cã sù tho¶ thuËn cña c¬ quan qu¶n lý tμ¬ng øng vμ nªn h¹n chÕ ®Õn møc tèi thiÓu. 11. Dì bá c¸c h¹ng môc phô trî vμ hoμn tr¶ mÆt b»ng TÊt c¶ c¸c h¹ng môc phô trî sÏ ®μîc dì bá, dän dÑp s¹ch sÏ vμ ®μa ra khái c«ng trμêng trong vßng mét tuÇn kÓ tõ khi chñ ®Çu tμ cÊp chøng chØ hoμn thμnh c«ng viÖc vμ nhËn bμn giao c«ng tr×nh. III. §iÖn, nμíc phôc vô thi c«ng 1. §iÖn thi c«ng HÖ thèng cÊp ®iÖn cho c«ng trμêng ®¶m b¶o gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò: - Chän nguån ®iÖn vμ bè trÝ m¹ng lμíi ®iÖn - C«ng suÊt ®¶m b¶o tiªu thô tõng ®iÓm tiªu thô vμ cña toμn bé c«ng trμêng. - ThiÕt kÕ m¹ng lμíi ®iÖn cho c«ng trμêng 1.1 Nguån ®iÖn phôc vô thi c«ng Nhμ thÇu dù kiÕn sÏ liªn hÖ víi Chñ ®Çu tμ vμ c¬ quan chøc n¨ng ®Ó sö dông nguån ®iÖn lμíi hiÖn cã lμm nguån cung cÊp ®iÖn thi c«ng cho c«ng trμêng. Dông cô ®o ®Õm, ®μêng d©y nèi tõ nguån ®iÖn ®Õn vÞ trÝ thi c«ng do Nhμ thÇu chÞu tr¸ch nhiÖm. Tuy nhiªn ®Ó chñ ®éng bè trÝ nguån cÊp ®iÖn thi c«ng th× nhμ thÇu sÏ lªn phμ¬ng ¸n sö dông ®iÖn hμng th¸ng ®Ó bªn b¸n vμ Chñ ®Çu tμ ®μîc biÕt. Ngoμi phμ¬ng ¸n sö dông ®iÖn lμíi, Nhμ thÇu dù kiÕn sÏ bè trÝ thªm 1 m¸y ph¸t ®iÖn dù phßng lo¹i 190 KVA ®Ó chñ ®éng nguån ®iÖn s¶n xuÊt vμ thi c«ng trong trμêng hîp mÊt ®iÖn. Yªu cÇu cña ®iÖn phôc vô cho thi c«ng cña Nhμ thÇu ë c«ng trμêng ph¶i ®¶m b¶o: - §ñ nhu cÇu vÒ ®iÖn - Liªn tôc trong suèt thêi gian x©y dùng - Ph¶i thËt an toμn cho c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc. - Trªn c¬ së ®ã nhμ thÇu ph¶i gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò sau: TÝnh c«ng suÊt tiªu thô ®iÖn, chän nguån cung cÊp, thiÕt kÕ m¹ng lμíi ®iÖn. 1.2 TÝnh to¸n c«ng suÊt tiªu thô ®iÖn Theo nhu cÇu sö dông m¸y vμ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn th× tæng c«ng suÊt danh hiÖu tèi ®a cña c¸c ®iÓm tiªu thô ®iÖn n¨ng ë thêi ®iÓm thi c«ng chÝnh nhμ sau:  Tæng c«ng suÊt thi c«ng cho c«ng tr×nh vμo kho¶ng: - M¸y chÕ t¹o cèt thÐp (m¸y c¾t, m¸y uèn, m¸y duçi thÐp): 8,5 kw - M¸y chÕ t¹o cèp pha (m¸y cμa, m¸y bμo): 7 kw - M¸y phôc vô thi c«ng bª t«ng (m¸y trén, m¸y ®Çm): 20 kw - M¸y hμn: 23 kw - M¸y trén v÷a: 13 kw Hồ sơ đề xuất Gói thầu: Bể xối xỉ và rãnh xối xỉ Địa điểm: Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Tæng c«ng ty viglacera c«ng ty thi c«ng c¬ giíi viglacera TRô Së CHÝNH TT §iÒu hµnh Khu CN Tiªn S¬n, TØnh B¾c Ninh Tel: 0241.373 4168 Fax: 0241.373 4166 Trô së giao dÞch 671 Hoµng Hoa Th¸m, Ba §×nh, Hµ Néi Tel: 04.3761 7215 Fax: 04.3761 7214 Viglacera Machanical Execution Company (VMC) - M¸y b¬m nμíc ch¹y ®iÖn c¸c lo¹i phôc vô thi c«ng: 10 kw - M¸y cÇm tay c¸c lo¹i (khoan, mμi, b¾t vÝt v.v...): 8 kw - M¸y c¾t, m¸y phay c¸c lo¹i: 5,5 kw - Mét sè m¸y thÝ nghiÖm ngoμi hiÖn trμêng: 5 kw - M¸y mãc, thiÕt bÞ kh¸c : 10 kw Tæng c«ng suÊt P1: 150,0 kw  Tæng c«ng suÊt th¾p s¸ng trong nhµ ë c«ng nh©n vµ nhµ ®iÒu hµnh kho¶ng: - Tiªu chuÈn th¾p s¸ng trong nhμ: 6 w/m2 - DiÖn tÝch cÇn ®μîc th¾p s¸ng (t¹m tÝnh): 2.000 m2 - §iÒu hoμ vμ c¸c thiÕt bÞ kh¸c: 8kw Tæng c«ng suÊt P2: 20,0 kw  Tæng c«ng suÊt th¾p s¸ng ngoµi trêi (P3): - Th¾p s¸ng ®μêng ®i trªn c«ng trμêng: 3,0 kw - Th¾p s¸ng c¸c ®Þa ®iÓm thi c«ng b»ng ®Ìn Hal«gen: 9,0 kw - Nhu cÇu b¶o vÖ kh¸c: 2,5 kw Tæng c«ng suÊt P3: 14,5 kw P= 1,1 x(K1 xP1cosϕ +K2xP2 + K3xP3 ) 1,1: HÖ sè tÝnh ®Õn sù tæn thÊt c«ng suÊt trong m¹ch ®iÖn. cosϕ: HÖ sè c«ng suÊt, tÝnh b»ng 0,75 k1: HÖ sè chØ møc ®é sö dông ®iÖn ®ång thêi, tÝnh b»ng 0,6 k2: HÖ sè chiÕu s¸ng trong, tÝnh b»ng 0,7 k3: HÖ sè chiÕu s¸ng ngoμi, tÝnh b»ng 1 ΣP1: Tæng c«ng suÊt ®iÖn cho m¸y vμ s¶n xuÊt = 150,0Kw ΣP2: Tæng c«ng suÊt ®iÖn th¾p s¸ng trong nhμ = 44,0Kw ΣP3: Tæng c«ng suÊt ®iÖn th¾p s¸ng ngoμi nhμ = 14,5Kw Thay sè vμo c«ng thøc ta x¸c ®Þnh ®μîc c«ng suÊt tiªu thô lín nhÊt: Pmax = 129,1 Kw C«ng suÊt cÇn thiÕt Max cña tr¹m biÕn thÕ ®iÖn phôc vô cho h¹ng môc chÝnh lμ (quy ®æi ra KVA): S = Pmax/ cosϕ = 129,1x1,08/0,75 = 185,9 KVA Hồ sơ đề xuất Gói thầu: Bể xối xỉ và rãnh xối xỉ Địa điểm: Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Tæng c«ng ty viglacera c«ng ty thi c«ng c¬ giíi viglacera TRô Së CHÝNH TT §iÒu hµnh Khu CN Tiªn S¬n, TØnh B¾c Ninh Tel: 0241.373 4168 Fax: 0241.373 4166 Trô së giao dÞch 671 Hoµng Hoa Th¸m, Ba §×nh, Hµ Néi Tel: 04.3761 7215 Fax: 04.3761 7214 Viglacera Machanical Execution Company (VMC) Nhμ vËy, bè trÝ 1 m¸y ph¸t ®iÖn 190 KVA ®Ó dù phßng sÏ ®¶m b¶o ®μîc nhu cÇu sö dông ®iÖn thi c«ng khi nguån chÝnh cã sù cè. 1.3 HÖ thèng lμíi ®iÖn t¹m cña c«ng trμêng Sau khi nghiªn cøu kü mÆt b»ng, ®Þa h×nh, hÖ thèng cÊp ®iÖn vÜnh cöu cho c«ng tr×nh, thiÕt kÕ tæng mÆt b»ng, vÞ trÝ c¸c ®iÓm tiªu thô mμ Nhμ thÇu tiÕn hμnh v¹ch tuyÕn sao cho ®μêng d©y ng¾n nhÊt, Ýt chμíng ng¹i nhÊt, ®μêng d©y ph¶i m¾c ë mét bªn ®μêng ®Ó dÔ thi c«ng, vËn hμnh söa ch÷a vμ kÕt hîp ®μîc víi viÖc bè trÝ ®Ìn ®μêng, ®Ìn b¶o vÖ, ®μêng d©y truyÒn thanh ®¶m b¶o kinh tÕ, nhμng kh«ng g©y c¶n trë giao th«ng vμ sù ho¹t ®éng cña c¸c thiÕt bÞ sau nμy…Vμ cè tr¸nh nh÷ng n¬i sÏ ®μo mμ¬ng r·nh. Tõ nguån ph¸t dÉn ®Õn c¸c thiÕt bÞ dïng ®iÖn b»ng c¸p cao su. Toμn bé hÖ thèng ®iÖn cã sö dông Apt«m¸t, ®ång hå ®o vμ nèi ®Êt phßng ®iÖn giËt. C¸c vÞ trÝ vμíng ®μêng giao th«ng th× ®i ngÇm dμíi ®Êt trong èng thÐp tr¸ng kÏm b¶o vÖ vμ cã chØ dÉn cÊm ®μo khu vùc ®ã. §Ìn chiÕu s¸ng vμ thi c«ng ®ªm (khi cÇn) dïng ®Ìn Halogen hoÆc ®Ìn pha bãng thñy ng©n cao ¸p ®i vÒ 01 cÇu dao chung ®Ó dÔ ®iÒu khiÓn vμ sö dông an toμn. Tõ nguån ®iÖn, hÖ thèng truyÒn t¶i sÏ chuyÒn ra cÇu dao tæng, sau ®ã triÓn khai hÖ thèng ®iÖn thi c«ng b»ng c¸ch ®i d©y ®iÖn trªn trô gç cao h¬n mÆt ®Êt kho¶ng 6m (Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trô tuú thuéc tõng vÞ trÝ sao cho ®é chïng cña d©y cao h¬n mÆt ®Êt Ýt nhÊt lμ 4,5m). VÞ trÝ c¸c trô gç nμy ®μîc bè trÝ theo sù ®ång ý cña chñ ®Çu tμ, ë nh÷ng vÞ trÝ ®Æc biÖt ®μîc gia cè b»ng c¸ch ®æ bª t«ng hoÆc gia cμêng ch¾c ch¾n b»ng c¸c thanh chèng chÐo. Trªn c¸c trô ®iÖn nμy cßn ®μîc bè trÝ lμm n¬i treo ®Ìn th¾p s¸ng. Tõ c¸c cÇu dao phô, ®i d©y ®iÖn tiÕp ®Õn c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ thi c«ng vμ c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng kh¸c. Khi cÇn thi c«ng t¹i nh÷ng vÞ trÝ kh¸c nhau sÏ dïng hép ®iÖn di ®éng nèi d©y tõ c¸c hép cÇu giao ®iÖn thi c«ng. §Ó n©ng cao ®¶m b¶o an toμn ®iÖn, tñ ph©n phèi ®iÖn chÝnh cho n¬i thi c«ng cÇn ®Æt n¬i dÔ th¸o l¾p. Mçi m¸y thi c«ng ph¶i cã cÇu dao riªng vμ r¬ le b¶o vÖ. HÖ thèng chiÕu s¸ng ®μîc thiÕt kÕ vμ l¾p ®Æt ®¶m b¶o ¸nh s¸ng cho viÖc thi c«ng vμ b¶o vÖ c«ng trμêng. HÖ thèng nμy bao gåm:  HÖ thèng ®Ìn pha ®μîc ®Æt trªn c¸c cäc hμng rμo. Dïng ®Ìn Halozen c«ng suÊt 200W  HÖ thèng ®iÖn di ®éng t¹i c¸c vÞ trÝ thi c«ng sö dông ®Ìn 200 - 500 W.  TÊt c¶ c¸c d©y dÉn ®iÖn ®Òu ®μîc tÝnh to¸n, kiÓm tra tiÕt diÖn cÈn thËn vÒ ®é sôt ®iÖn thÕ, cμêng ®é dßng ®iÖn, ®é bÒn cña d©y dÉn ®ñ kh¶ n¨ng chÞu t¶i trong mäi ®iÒu kiÖn thi c«ng. C¸c d©y dÉn nμy ®Òu ®· ®μîc c¨ng trªn trô gç cao nªn kh«ng g©y c¶n trë cho ngμêi, xe cé vμ c¸c phμ¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®i l¹i trong c«ng trμêng. 1.4 An toµn ®iÖn trªn c«ng trêng Nhμ thÇu ®Ò ra c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý vμ sö dông ®iÖn trªn c«ng trμêng 1.4.1. VÒ qu¶n lý m¹ng lμíi ®iÖn Qu¶n lý m¹ng lμíi ®iÖn trªn c«ng trμêng ph¶i do mét tæ chuyªn m«n vÒ ®iÖn ®¶m tr¸ch, tæ ®iÖn nμy trùc thuéc ban chØ huy c«ng trμêng: - Thi c«ng, tiÕp nhËn qu¶n lý toμn bé m¹ng lμíi ®iÖn ®· ®μîc l¾p ®Æt trªn c«ng trμêng. - Qu¶n lý m¹ng lμíi ®iÖn trong suèt qu¸ tr×nh x©y dùng. - §Êu nèi thªm c¸c ®μêng d©y ë m¹ng h¹ ¸p tíi c¸c phô t¶i cho phï hîp tiÕn ®é, hoÆc do ph¸t sinh thªm trong qu¸ tr×nh thi c«ng. Hồ sơ đề xuất Gói thầu: Bể xối xỉ và rãnh xối xỉ Địa điểm: Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Tæng c«ng ty viglacera c«ng ty thi c«ng c¬ giíi viglacera TRô Së CHÝNH TT §iÒu hµnh Khu CN Tiªn S¬n, TØnh B¾c Ninh Tel: 0241.373 4168 Fax: 0241.373 4166 Trô së giao dÞch 671 Hoµng Hoa Th¸m, Ba §×nh, Hµ Néi Tel: 04.3761 7215 Fax: 04.3761 7214 Viglacera Machanical Execution Company (VMC) - Thμêng xuyªn kiÓm tra hoÆc kiÓm tra ®ét xuÊt toμn bé m¹ng lμíi ®iÖn sau nh÷ng trËn mμa b·o ®Ó xö lý nh÷ng chç bÞ hμ háng, ®øt, hë hoÆc nh÷ng chç d©y c¸p ®i ch×m dμíi ®Êt bÞ ngËp nμíc ®Ò phßng dÉn ®iÖn. - Ban hμnh néi quy vÒ qu¶n lý vμ sö dông ®iÖn trªn c«ng trμêng: + C¸c c«ng nh©n trªn c«ng trμêng chØ ®μîc sö dông b¶ng ®iÖn cã cÇu dao vμ r¬ le b¶o vÖ phôc vô riªng cho ®¬n vÞ cña m×nh nhμ tr¹m trén v÷a, th¨ng t¶i, m¸y hμn, m¸y b¬m…Trμêng hîp muèn kÐo l¹i ®μêng d©y, chuyÓn vÞ trÝ b¶ng ®iÖn cho hîp lý, hoÆc hμ háng vÒ ®iÖn ®Òu ph¶i b¸o cho tæ ®iÖn vμ toμn bé c«ng viÖc ®ã do tæ ®iÖn lμm. + CÊm kh«ng dïng ®iÖn ®Ó ®un nÊu, hoÆc sö dông bõa b·i vμo c¸c môc ®Ých kh¸c. Cã biÖn ph¸p gi¸o dôc vμ cho häc tËp néi quy, ®Ó mäi ngμêi trªn c«ng trμêng cã ý thøc sö dông ®iÖn tiÕt kiÖm vμ an toμn. 1.4.2. VÒ biÖn ph¸p kü thuËt Toμn bé m¹ng lμíi ®iÖn trªn c«ng trμêng ®μîc tÝnh to¸n vμ cÊu t¹o theo c¸c tiªu chuÈn vÒ thiÕt kÕ m¹ng lμíi ®iÖn cho c«ng trμêng: ®é cao cét ®iÖn, kho¶ng c¸ch cét, c¸c lo¹i d©y ®iÖn, c¸c sø c¸ch ®iÖn, hép ®iÖn, b¶ng ®iÖn, cÇu dao, r¬le b¶o vÖ ®Òu theo c¸c tiªu chuÈn ®· ban hμnh. Bao che hoÆc ng¨n c¸ch c¸c bé phËn cña m¹ng ®iÖn nhμ cÇu dao, c¸c thiÕt bÞ ®ãng c¾t, c¸c ®Çu nèi d©y ®Ó tr¸nh cho ngμêi va ch¹m vμo. C¸c tr¹m biÕn ¸p, tr¹m ph©n phèi ®iÖn cã l¾p dùng hμng rμo ch¾c ch¾n vμ b¶ng hiÖu ghi râ sù nguy hiÓm vμ biÓn cÊm. C¸c ®μêng d©y trÇn ph¶i ®μîc m¾c cao tèi thiÓu 3,5m trªn ®μêng cã ngμêi ®i l¹i vμ 6m trªn ®μêng cã xe m¸y ®i qua phÝa dμíi. Kh«ng ®Æt d©y ®iÖn, d©y c¸p trùc tiÕp lªn sμn nhμ, mÆt ®Êt mμ ®Æt trªn c¸c gi¸, cäc ®ì cao, tr¸nh cho ngμêi vμ phμ¬ng tiÖn qua l¹i dÉm lªn. Sö dông ®iÖn ¸p an toμn ë nh÷ng n¬i nguy hiÓm vÒ ®iÖn nhμ khi thi c«ng c¸c ®μêng èng s¾t lín hoÆc cèt thÐp phÇn mãng s©u. Theo tiªu chuÈn an toμn th× ®iÖn ¸p sö dông ph¶i nhá h¬n 36V, nh÷ng n¬i ®Æc biÖt nguy hiÓm kh«ng qu¸ 12V. §Ìn chiÕu s¸ng ë ®é s©u lín h¬n 2,5m kh«ng qu¸ 36V, hμn hå quang kh«ng qu¸ 12V. ë nh÷ng n¬i cã m¸y ch¹y ®éng c¬ ®iÖn cÇn cã d©y nèi ®Êt ®Ó b¶o vÖ khi dïng m¹ng ba pha cã d©y trung tÝnh hoÆc nèi kh«ng ®Ó b¶o vÖ khi m¹ng ®iÖn ba pha bèn d©y cã d©y thø tμ lμ d©y trung tÝnh ®· nèi ®Êt. 2. Nμíc thi c«ng Bao gåm nμíc phôc vô cho c¸c nhu cÇu thi c«ng, cøu ho¶ vμ c¸c nhu cÇu sinh ho¹t cña con ngμêi trªn c«ng trμêng. Khi thiÕt kÕ vμ l¾p ®Æt hÖ thèng cÊp nμíc cho c«ng trμêng, bao gåm c¸c vÊn ®Ò sau: - X¸c ®Þnh nhu cÇu sö dông nμíc trªn c«ng trμêng - Yªu cÇu chÊt lμîng nμíc vμ chän nguån nμíc cung cÊp - ThiÕt kÕ m¹ng lμíi cÊp nμíc 2.1 Nhu cÇu sö dông nμíc thi c«ng Nμíc dïng cho c¸c nhu cÇu trªn c«ng trμêng bao gåm: Hồ sơ đề xuất Gói thầu: Bể xối xỉ và rãnh xối xỉ Địa điểm: Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Tæng c«ng ty viglacera c«ng ty thi c«ng c¬ giíi viglacera TRô Së CHÝNH TT §iÒu hµnh Khu CN Tiªn S¬n, TØnh B¾c Ninh Tel: 0241.373 4168 Fax: 0241.373 4166 Trô së giao dÞch 671 Hoµng Hoa Th¸m, Ba §×nh, Hµ Néi Tel: 04.3761 7215 Fax: 04.3761 7214 Viglacera Machanical Execution Company (VMC) - Tæng lμîng nμíc dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng trμêng mét ngμy lao ®éng: Qsx - Tæng lμîng nμíc dïng trong sinh ho¹t cña CBCNV trªn c«ng trμêng mét ngμy ®ªm: Qshct - Tæng lμîng nμíc dïng trong sinh ho¹t cña CBCNV khu nhμ ë mét ngμy ®ªm: Qshno - Lμîng nμíc phôc vô cøu ho¶: Qch C¨n cø vμo ®Þnh møc dïng nμíc trong sinh ho¹t, s¶n xuÊt, Cøu ho¶: Qsx = 30 m3 ngμy Qshct = 10 m3 ngμy Qshno = 05m3 ngμy Qch = 05 m3 ngμy Tæng lμîng nμíc thi c«ng ®μîc tÝnh theo c«ng thøc: Qtc= 70%(Qsx+Qshct+Qshno)+Qch Thay vμo c«ng thøc ta cã : Qtc = 36 m3/ngμy 2.2 ChÊt lμîng nμíc vμ nguån nμíc cung cÊp 2.2.1. ChÊt lμîng nμíc Nμíc dïng trªn c«ng trμêng ph¶i ®¶m b¶o chÊt lμîng phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn vÒ kü thuËt vμ vÖ sinh. - Nμíc phôc vô cho qu¸ tr×nh trén v÷a bª t«ng vμ v÷a x©y, tr¸t kh«ng ®μîc chøa axit, sunfat, dÇu, mì… Trμíc khi sö dông nμíc dïng cho thi c«ng, Nhμ thÇu sÏ lÊy mÉu thÝ nghiÖm ®Ó x¸c ®Þnh chÊt lμîng cña nμíc, nÕu chÊt lμîng nμíc kh«ng ®¶m b¶o nhμ thÇu sÏ l¾p ®Æt hÖ thèng läc nμíc ®Ó ®¶m b¶o chÊt lμîng nμíc thi c«ng. - Nμíc dïng cho sinh ho¹t ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu nhμ trong, s¹ch, kh«ng chøa c¸c vi trïng g©y bÖnh, ®¹t c¸c tiªu chuÈn vÒ nμíc sinh ho¹t do Bé y tÕ quy ®Þnh. 2.2.2. Nguån nμíc cung cÊp Nguån nμíc cung cÊp ®μîc Nhμ thÇu lÊy tõ 2 nguån nμíc: tõ hÖ thèng nμíc cña thÞ trÊn (nÕu cã) vμ nguån nμíc giÕng khoan. Nμíc trμíc khi dïng ®Ó thi c«ng sÏ ®μîc lÊy mÉu thÝ nghiÖm phï hîp víi TCVN (yªu cÇu kÜ thuËt vÒ nμíc cho bª t«ng vμ v÷a). Nhμ thÇu còng chñ ®éng ®Æt hai thïng tÐc 5m3 ®Ó chñ ®éng nμíc phôc vô thi c«ng. Thïng tÐc sÏ ®μîc xe chuyªn dông vËn chuyÓn ®Õn c«ng trμêng vμ ®μîc ®em ®i khi ®· hoμn thμnh c«ng tr×nh. Ngoμi ra, t¹i khu vùc nhμ ¨n vμ vÖ sinh chung trªn c«ng trμêng, Nhμ thÇu x©y dùng bÓ nμíc 5m3. Nμíc sinh ho¹t vμ vÖ sinh riªng t¹i mçi khu vùc v¨n phßng, ban ®iÒu hμnh, khu c«ng nh©n ®Òu ®μîc x©y dùng vμ ®¶m b¶o cung cÊp ®Çy ®ñ. 2.3. BÓ chøa nμíc t¹m BÓ chøa nμíc thi c«ng chÝnh ®μîc dïng b»ng tÐc nμíc lo¹i 5m3 ®μîc ®Æt cè ®Þnh cã l¾p m¸y b¬m hót ®Èy ch¹y ®iÖn. Tõ bÓ chÝnh, nμíc ®μîc dÉn b»ng èng mÒm cã van kho¸ tíi bÓ t«n di ®éng vμ m¸y trén (bª t«ng, v÷a) theo tõng vÞ trÝ thi c«ng (vμ khu vùc Hồ sơ đề xuất Gói thầu: Bể xối xỉ và rãnh xối xỉ Địa điểm: Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Tæng c«ng ty viglacera c«ng ty thi c«ng c¬ giíi viglacera TRô Së CHÝNH TT §iÒu hµnh Khu CN Tiªn S¬n, TØnh B¾c Ninh Tel: 0241.373 4168 Fax: 0241.373 4166 Trô së giao dÞch 671 Hoµng Hoa Th¸m, Ba §×nh, Hµ Néi Tel: 04.3761 7215 Fax: 04.3761 7214 Viglacera Machanical Execution Company (VMC) röa xe, m¸y gÇn cöa ra). §μêng èng ®i qua ®μêng thi c«ng t¹m sÏ ®μîc thay b»ng èng thÐp, ®Æt s©u xuèng lßng ®μêng phÝa trªn lÊp ®Êt. BÓ chøa nμíc sinh ho¹t ®μîc lμm b»ng t«n cã g¾n van kho¸ vμ n¾p ®Ëy. BÓ ®μîc ®Æt c¹nh khu vÖ sinh t¹m ®Ó c«ng nh©n röa ch©n tay vμ cÊp nμíc vÖ sinh cho khu wc BÓ nμíc ch÷a ch¸y ®μîc lμm b»ng t«n cã dung tÝch 5m3 gÇn khu gia c«ng, nhμ xμëng. Tõ ®©y nμíc ®μîc dÉn ®Õn c¸c häng nμíc ch÷a ch¸y. BÓ thμêng xuyªn ®μîc kiÓm tra vμ b¬m ®ñ nμíc. BÓ nμy chØ dïng ®Ó cung cÊp nμíc ch÷a ch¸y. 3. Tho¸t nμíc thi c«ng ViÖc xö lý tho¸t nμíc thi c«ng chñ yÕu lμ tho¸t nμíc mμa, nμíc röa vμ nμíc thi c«ng. ViÖc tho¸t nμíc dù kiÕn sö dông c¸c m¸y b¬m ®Ó b¬m tõ hè thu nμíc vμo hÖ thèng èng cèng tho¸t nμíc c«ng trμêng vμ hè ga thu bè trÝ xung quanh khu vùc thi c«ng. HÖ thèng tho¸t nμíc ®μîc nhμ thÇu chñ ®éng lμm trμíc khi thi c«ng phÇn ngÇm. Nμíc tho¸t ®μîc ®i qua c¸c lμíi ch¾n r¸c, qua hÖ thèng tho¸t nμíc t¹i c«ng trμêng råi tho¸t ra hÖ thèng cèng tho¸t nμíc chung. IV. §μêng t¹m phôc vô thi c«ng Gi¶i ph¸p vËn chuyÓn vËt tμ, thiÕt bÞ tõ n¬i kh¸c ®Õn b»ng ®μêng s«ng, ®μîc cÈu l¾p lªn xe t¶i vμ vËn chuyÓn vÒ tËp kÕt t¹i ch©n c«ng tr×nh. Gi¶i ph¸p giao th«ng néi bé trong c«ng tr×nh vμ gi÷a c«ng tr×nh víi khu vùc xung quanh sÏ ®μîc nhμ thÇu tÝnh to¸n quy ho¹ch hîp lý (ThÓ hiÖn trªn b¶n vÏ Tæng mÆt b»ng c«ng trμêng thi c«ng). §μêng t¹m thi c«ng ch¹y trong khu vùc c«ng tr×nh ®μîc lμm ®Ó phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh, chÞu ®μîc t¶i träng cña c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ h¹ng nÆng nhμ: xe t¶i chë vËt liÖu..., cã chiÒu réng ®¶m b¶o cho c¸c phμ¬ng tiÖn c¬ giíi lμu th«ng, lμm viÖc vμ sÏ ®μîc dän dÑp lμm vÖ sinh s¹ch sÏ sau mçi ngμy. VÞ trÝ tuyÕn ®μêng t¹m sÏ ®μîc nhμ thÇu tr×nh lªn ®Ó Chñ ®Çu tμ phª duyÖt, sau ®ã g¾n biÓn b¸o. Sau khi thi c«ng xong c«ng tr×nh nhμ thÇu sÏ thi c«ng hoμn tr¶ l¹i mÆt b»ng theo ®óng yªu cÇu cña Chñ ®Çu tμ. V. Tæ chøc nh©n lùc c«ng trêng 1. C¸c tæ, ®éi thi c«ng C«ng nh©n thuéc c¸c tæ, ®éi ®Òu lμ c«ng nh©n chÝnh qui cña Nhμ thÇu, ®μîc ®μo t¹o c¬ b¶n vμ cã tay nghÒ chuyªn m«n phï hîp víi ®Æc ®iÓm c«ng viÖc cña tõng tæ ®éi. Riªng ®èi víi lao ®éng phæ th«ng, chØ sö dông vμo nh÷ng c«ng viÖc cã qui tr×nh thi c«ng ®¬n gi¶n, kh«ng ®ßi hái tay nghÒ cao. Sè lao ®éng thñ c«ng nμy sÏ tuyÓn dông lao ®éng ®Þa phμ¬ng. 2. Bè trÝ lùc lμîng c«ng nh©n theo tiÕn ®é c«ng viÖc C¨n cø theo tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh ®μîc lËp Nhμ thÇu sÏ tiÕn hμnh huy ®éng vμ bè trÝ nh©n lùc ®¸p øng c¸c yªu cÇu c«ng viÖc, lμîng nh©n lùc sÏ ®μîc chuÈn bÞ vμ huy ®éng ®ñ, kÞp thêi ®Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é c«ng viÖc vμ kh«ng g©y l·ng phÝ. Sè lμîng nh©n lùc ®μîc huy ®éng ®Õn c«ng trμêng t¹i tõng thêi ®iÓm ®μîc thÓ hiÖn trong biÓu ®å nh©n lùc kÌm theo biÓu ®å tiÕn ®é thi c«ng. 3. Tæ chøc lùc lμîng xe m¸y thi c«ng C¨n cø vμo B¶ng tiÕn ®é huy ®éng m¸y, vμo thêi ®iÓm cã thÓ vËn chuyÓn tËp kÕt m¸y ®óng h¹n t¹i c«ng trμêng, vμo tõng thêi ®iÓm thi c«ng trªn c«ng trμêng, Nhμ thÇu Hồ sơ đề xuất Gói thầu: Bể xối xỉ và rãnh xối xỉ Địa điểm: Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Tæng c«ng ty viglacera c«ng ty thi c«ng c¬ giíi viglacera TRô Së CHÝNH TT §iÒu hµnh Khu CN Tiªn S¬n, TØnh B¾c Ninh Tel: 0241.373 4168 Fax: 0241.373 4166 Trô së giao dÞch 671 Hoµng Hoa Th¸m, Ba §×nh, Hµ Néi Tel: 04.3761 7215 Fax: 04.3761 7214 Viglacera Machanical Execution Company (VMC) sÏ cã kÕ ho¹ch thÝch hîp ®iÒu ®éng vμ tËp kÕt thiÕt bÞ ®Õn c«ng tr×nh, ®¶m b¶o kh«ng g©y gi¸n ®o¹n trong thi c«ng. M¸y mãc, thiÕt bÞ cÇn thiÕt cho thi c«ng c«ng tr×nh ®μîc liÖt kª trong danh môc kÌm theo. Ngoμi ra, trong trμêng hîp cÇn thiÕt, Nhμ thÇu còng cã thÓ huy ®éng t¨ng cμêng thªm m¸y mãc thiÕt bÞ ®Õn c«ng tr×nh, ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng gÊp rót theo yªu cÇu cña Chñ ®Çu tμ. M¸y mãc thiÕt bÞ sÏ kÌm chøng minh së h÷u cña Nhμ thÇu. 4. Tæ chøc cung cÊp nguån vËt tμ, vËt liÖu. Nguån vËt tμ cung cÊp cho c«ng trμêng ®μîc lùa chän kü vμ tr×nh Chñ ®Çu tμ xÐt duyÖt trμíc khi ®μa vμo thi c«ng. Sau khi Chñ ®Çu tμ ®· chÊp nhËn vÒ chñng lo¹i vËt tμ th× Nhμ thÇu sÏ ký hîp ®ång víi c¸c bªn cung cÊp ®Ó chuyÓn vËt liÖu tíi c«ng trμêng. Khi vËt tμ ®μîc chuyÓn tíi c«ng trμêng, Nhμ thÇu sÏ kiÓm tra l¹i vμ chØ nh÷ng vËt liÖu nμo ®¸p øng ®óng yªu cÇu míi ®μîc tiÕp nhËn vμ ®μa vμo n¬i b¶o qu¶n. TÊt c¶ nh÷ng vËt tμ kh«ng ®óng chñng lo¹i ®Òu bÞ kiªn quyÕt tr¶ l¹i. Bªn cung cÊp ph¶i tr×nh ®Çy ®ñ chøng chØ chÊt lμîng cho Nhμ thÇu. §Ó tæ chøc cung cÊp vËt tμ ®¶m b¶o ®μîc tiÕn ®é ®Ò ra, c¸c kü sμ hiÖn trμêng c¨n cø vμo b¶ng tiÕn ®é chung vμ t×nh h×nh thi c«ng thùc tÕ trªn c«ng trμêng, tõ ®ã tÝnh to¸n khèi lμîng vËt tμ theo nhu cÇu cña c¸c bé phËn vμ göi trμíc cho bé phËn vËt tμ cña c«ng tr×nh ®Ó tæng hîp l¹i vμ yªu cÇu c¸c nhμ cung cÊp ®¸p øng theo ®óng thêi gian mμ Nhμ thÇu ®ßi hái. II. ThuyÕt minh s¬ ®å tæ chøc hiÖn tr¦êng CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG QUẢN LÝ KỸ THUẬT CL ĐỘI THI CÔNG VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐỘI THI CÔN HÀNH CHÍNH KẾ TOÁN ĐỘI THI CÔNG ATLĐ, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐỘI THI CÔNG ĐỘI THI CÔNG 1. Chñ nhiÖm c«ng tr×nh vμ Kü sμ trμëng Chñ nhiÖm c«ng tr×nh vμ Kü sμ trμëng lμ c¸c kü sμ nhiÒu kinh nghiÖm trong c«ng t¸c x©y dùng vμ qu¶n lý, cã ®ñ thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh mäi c«ng viÖc liªn quan ®Ó ®¶m b¶o thi c«ng ®¹t tiÕn ®é, chÊt lμîng, kü-mü thuËt, an toμn lao ®éng theo yªu cÇu cña B¶n vÏ thiÕt kÕ ®μîc duyÖt vμ phï hîp víi c¸c qui ®Þnh cña Nhμ nμíc. Ban ChØ huy c«ng tr×nh qu¶n lý c«ng viÖc th«ng qua hÖ thèng c¸c bé phËn hμnh chÝnh, kü thuËt, phôc vô vμ qu¶n lý chÊt lμîng. Ban chØ huy c«ng tr×nh chÞu tr¸ch nhiÖm trμíc Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ viÖc thi c«ng c«ng tr×nh ®óng tiÕn ®é, ®¶m b¶o chÊt lμîng vμ an toμn. Chñ nhiÖm c«ng tr×nh cã ®ñ Hồ sơ đề xuất Gói thầu: Bể xối xỉ và rãnh xối xỉ Địa điểm: Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Tæng c«ng ty viglacera c«ng ty thi c«ng c¬ giíi viglacera TRô Së CHÝNH TT §iÒu hµnh Khu CN Tiªn S¬n, TØnh B¾c Ninh Tel: 0241.373 4168 Fax: 0241.373 4166 Trô së giao dÞch 671 Hoµng Hoa Th¸m, Ba §×nh, Hµ Néi Tel: 04.3761 7215 Fax: 04.3761 7214 Viglacera Machanical Execution Company (VMC) thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn s¶n xuÊt hμng ngμy ®Ó ®¶m b¶o c«ng t¸c thi c«ng an toμn, nhÞp nhμng, ®¹t tiÕn ®é vμ chÊt lμîng. §Þnh kú, Chñ nhiÖm c«ng tr×nh b¸o c¸o vÒ C«ng ty toμn bé ho¹t ®éng trªn c«ng trμêng, c¨n cø tiÕn ®é ®Ó dù trï vËt tμ, tμi chÝnh vμ c¸c thiÕt bÞ thi c«ng ®Ó C«ng ty cã kÕ ho¹ch ®¸p øng. Kü sμ trμëng (phã chñ nhiÖm c«ng tr×nh) lμ ngμêi gi¸m s¸t vÒ kü thuËt vμ tæng tiÕn ®é trªn toμn c«ng trμêng. §Ó gi¸m s¸t ®μîc tèt vÒ mÆt kü thuËt, ngμêi Kü sμ trμëng ph¶i cïng víi kü sμ gi¸m s¸t (hoÆc kiÓm tra) ®Ò ra biÖn ph¸p thi c«ng chi tiÕt cho tõng c«ng viÖc. Kü sμ trμëng ph¶i tËp hîp tÊt c¶ c¸c nhu cÇu vÒ vËt tμ, nh©n lùc... trªn c«ng trμêng tõ kü sμ gi¸m s¸t sau ®ã cïng víi Chñ nhiÖm c«ng tr×nh vμ c¸c bé phËn cã liªn quan gi¶i quyÕt kÞp thêi ®Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng. 2. C¸c bé phËn gióp viÖc cho Ban chØ Huy c«ng trμêng Gióp viÖc cho Ban ChØ huy C«ng trμêng cã c¸c bé phËn:  Qu¶n lý kü thuËt  VËt t thiÕt bÞ  Hμnh chÝnh  VËt tμ, thiÕt bÞ  An tßan lao ®éng, VÖ sinh m«i trμêng.  An ninh c«ng trμêng. C¸c bé phËn nμy phèi hîp víi nhau nh»m gióp Ban ChØ huy ®iÒu hμnh thi c«ng nhÞp nhμng, kinh tÕ víi chÊt lμîng cao, thùc hiÖn tèt quy tr×nh thi c«ng theo qui ®Þnh chung cña Ngμnh vμ Nhμ nμíc. 2.1. Bé phËn Kü thuËt vμ ChÊt lμîng thi c«ng Bé phËn nμy trùc tiÕp nhËn lÖnh thi c«ng tõ ban Chñ nhiÖm c«ng tr×nh vμ Kü sμ trμëng chØ huy c«ng tr×nh ®Ó chØ ®¹o c¸c ®éi thi c«ng thùc hiÖn tèt c¸c kÕ ho¹ch ngμy, kÕ ho¹ch tuÇn còng nhμ tæng tiÕn ®é ®· ®Ò ra. C¨n cø theo tiÕn ®é thi c«ng ®· ®μîc Chñ ®Çu tμ phª duyÖt ®Ó ®Ò ra c¸c kÕ ho¹ch thi c«ng cô thÓ cho tõng c«ng t¸c, tõng h¹ng môc; lËp kÕ ho¹ch cung øng vËt tμ, thiÕt bÞ cho tõng giai ®o¹n nh»m ®¶m b¶o c¸c c«ng viÖc sÏ ®μîc thi c«ng mét c¸ch nhanh nhÊt nhμng tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc, c¸c h¹ng môc vÉn ph¶i ®μîc thi c«ng phèi hîp mét c¸ch hîp lý theo ®óng tr×nh tù c«ng nghÖ ®¶m b¶o chÊt lμîng c«ng tr×nh. Gi¸m s¸t thi c«ng vÒ kü thuËt, kÕt cÊu, khèi lμîng, chÊt lμîng vμ an toμn lao ®éng, vÖ sinh m«i trμêng cho viÖc thi c«ng t¹i tõng h¹ng môc còng nhμ trªn toμn bé c«ng trμêng. 2.2. Bé phËn phôc vô thi c«ng §©y lμ bé phËn qu¶n lý c¸c khu vùc, ®éi, nhãm thi c«ng cã tÝnh chÊt hç trî cho ®éi thi c«ng x©y dùng nhμ: xμëng gia c«ng thÐp, kho vËt tμ thiÕt bÞ, ®éi ®iÖn, nμíc phôc vô thi c«ng. C¨n cø theo yªu cÇu cña bé phËn kü thuËt, bé phËn hç trî sÏ cã c¸c ho¹t ®éng cung øng c¸c vËt tμ, vËt liÖu m¸y mãc cho tõng c«ng viÖc nh»m ®¶m b¶o viÖc thi c«ng liªn tôc, kh«ng gi¸n ®o¹n. Hồ sơ đề xuất Gói thầu: Bể xối xỉ và rãnh xối xỉ Địa điểm: Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Tæng c«ng ty viglacera c«ng ty thi c«ng c¬ giíi viglacera TRô Së CHÝNH TT §iÒu hµnh Khu CN Tiªn S¬n, TØnh B¾c Ninh Tel: 0241.373 4168 Fax: 0241.373 4166 Trô së giao dÞch 671 Hoµng Hoa Th¸m, Ba §×nh, Hµ Néi Tel: 04.3761 7215 Fax: 04.3761 7214 Viglacera Machanical Execution Company (VMC) Bé phËn vËt tμ ph¶i ®¶m b¶o cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi vËt tμ cho c«ng tr×nh, kh«ng ®Ó ¶nh hμëng ®Õn tiÕn ®é thi c«ng. C«ng t¸c cung øng ph¶i ®¶m b¶o cung cÊp c¸c vËt liÖu x©y dùng vμ thiÕt bÞ cÇn thiÕt cho viÖc thùc hiÖn tiÕn ®é thi c«ng ®· ®Ò ra sao cho ®ñ sè lμîng, ®óng chÊt lμîng vμ kÞp thêi h¹n. NhiÖm vô chÝnh cña bé phËn cung øng lμ ®Æt vμ nhËn hμng gåm c¸c phÇn cô thÓ sau:  LËp kÕ ho¹ch  Dù trï ng©n s¸ch  Ký hîp ®ång  KiÓm nhËn vÒ chÊt lμîng vμ sè lμîng  Thanh to¸n víi c¸c c¬ së cung cÊp  CÊt chøa b¶o qu¶n vμ cÊp ph¸t hμng cho c¸c c¬ së thi c«ng cã ghi chÐp tû mû  CÊp ph¸t cho c¸c ®¬n vÞ thi c«ng. 2.3. Bé phËn Hμnh chÝnh Bé phËn hμnh chÝnh bao gåm v¨n thμ, kÕ to¸n, thñ quü, y tÕ, b¶o vÖ... Bé phËn nμy cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc hμnh chÝnh vμ c¨n cø vμo khèi lμîng (do kü sμ trμëng tËp hîp) ®Ó gi¶i quyÕt c¸c kho¶n t¹m øng, thanh quyÕt to¸n víi c¸c tæ thî vμ víi bªn Chñ ®Çu tμ (th«ng qua C«ng ty). Bé phËn nμy ®¶m b¶o c¸c c«ng viÖc:  Gi÷ g×n an ninh chung cho c«ng trμêng thi c«ng  §¶m b¶o viÖc th«ng tin liªn l¹c gi÷a c«ng trμêng víi Chñ ®Çu tμ, víi C«ng ty vμ víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã liªn quan kh¸c.  Thùc hiÖn c«ng t¸c BHXH, BHYT vμ triÓn khai c«ng t¸c y tÕ khi cÇn thiÕt.  Thùc hiÖn viÖc tæng hîp khèi lμîng thi c«ng theo tõng kú råi tr×nh lªn Chñ ®Çu tμ, C«ng ty ®Ó lμm thñ tôc thanh quyÕt to¸n cho c¸c c«ng viÖc ®· hoμn thμnh. 2.4. Bé phËn vËt tμ - thiÕt bÞ Bé phËn vËt tμ thiÕt bÞ cã tr¸ch nhiÖm t×m nguån cung cÊp vËt tμ thiÕt bÞ vμ tæ chøc cung cÊp vËt tμ thiÕt bÞ cho c«ng trμêng theo ®óng kÕ ho¹ch vËt tμ do bé phËn qu¶n lý kü thuËt lËp. Bé phËn nμy còng cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n vËt tμ thiÕt bÞ trong c«ng trμêng, giao nhËn vËt tμ thiÕt bÞ cho c¸c tæ ®éi thi c«ng t¹i hiÖn trμêng. 2.5. Bé phËn an tßan lao ®éng - vÖ sinh m«i trμêng Nhμ thÇu sÏ bè trÝ bé phËn chuyªn tr¸ch vÒ an tßan lao ®éng vμ vÖ sinh m«i trμêng trªn c«ng trμêng. Bé phËn nμy cã tr¸ch nhiÖm ®μo t¹o, tËp huÊn vμ hμíng dÉn cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng trμêng vÒ c«ng t¸c an tßan lao ®éng, vÖ sinh m«i trμêng. §èi víi c«ng t¸c an toμn lao ®éng vμ VSMT, hμng tuÇn, bé phËn nμy sÏ kiÓm ®iÓm c¸c ho¹t ®éng trong tuÇn, lËp b¸o c¸o, ®Ò xuÊt an toμn tr×nh lªn Ban ChØ huy c«ng Hồ sơ đề xuất Gói thầu: Bể xối xỉ và rãnh xối xỉ Địa điểm: Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Tæng c«ng ty viglacera c«ng ty thi c«ng c¬ giíi viglacera TRô Së CHÝNH TT §iÒu hµnh Khu CN Tiªn S¬n, TØnh B¾c Ninh Tel: 0241.373 4168 Fax: 0241.373 4166 Trô së giao dÞch 671 Hoµng Hoa Th¸m, Ba §×nh, Hµ Néi Tel: 04.3761 7215 Fax: 04.3761 7214 Viglacera Machanical Execution Company (VMC) trμêng ®Ó cã c¬ së ra c¸c quyÕt ®Þnh chØ ®¹o ®èi víi c¸c c«ng viÖc ®ang tiÕn hμnh vμ cã ®Þnh hμíng chØ ®¹o cho c¸c c«ng viÖc tiÕp theo. 2.6. Bé phËn an ninh c«ng trμêng Nhμ thÇu sÏ bè trÝ bé phËn an ninh c«ng trμêng cã trang bÞ ®ång phôc vμ c¸c c«ng cô ®¶m b¶o an ninh c«ng trμêng. Nh©n sù lμm viÖc trong bé phËn nμy sÏ ®μîc ®μo t¹o huÊn luyÖn trong khãa häc ng¾n h¹n vÒ c«ng t¸c b¶o vÖ. Bé phËn nμy cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra tßan bé vËt tμ thiÕt bÞ ra vμo c«ng trμêng, kiÓm tra ngμêi ra vμo c«ng trμêng, hμíng dÉn kh¸ch vμo lμm viÖc víi c«ng trμêng, ®¶m b¶o an ninh trËt tù trong c«ng trμêng. ChØ ®μîc cho nh÷ng ngμêi ®éi mò b¶o hiÓm vμ ®eo thÎ tªn hoÆc thÎ kh¸ch ra vμo c«ng trμêng. 3. C¸c ®éi thi c«ng Bªn dμíi bé phËn Kü thuËt lμ c¸c ®éi thi c«ng chuyªn ngμnh, c¸c ®éi thi c«ng nμy do c¸c kü sμ cã kinh nghiÖm trùc tiÕp chØ huy. Dμíi ®éi lμ c¸c tæ trμëng vμ an toμn viªn lμm viÖc theo khu vùc, h¹ng môc c«ng tr×nh ®μîc ph©n c«ng. §éi trμëng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt lμîng, tiÕn ®é, an toμn trong khu vùc cña m×nh vμ quyÕt to¸n lμ¬ng cña ®éi göi cho bé phËn gióp viÖc ®Ó thanh to¸n lμ¬ng vμ khèi lμîng hμng th¸ng. §Ó ®¶m b¶o yªu cÇu Chñ ®Çu tμ, ®¶m b¶o yªu cÇu chÊt lμîng, kü mü thuËt vμ thi c«ng ®óng qui tr×nh qui ph¹m kü thuËt hiÖn hμnh, nhμ thÇu sÏ tËp trung lùc lμîng gåm c¸c kü sμ giái, cã kinh nghiÖm thi c«ng cïng víi ®éi ngò c«ng nh©n cã tay nghÒ cao, cã chøng chØ ®μo t¹o vμ hîp ®ång lao ®éng víi c«ng ty, ®· tõng tham gia c¸c c«ng tr×nh x©y dùng lín ®Ó bè trÝ trong c¸c ®éi thi c«ng. §éi ®iÖn nμíc phôc vô thi c«ng víi 1 tæ thi c«ng chuyªn m«n sÏ ®¶m nhiÖm toμn bé c¸c c«ng t¸c l¾p ®Æt c¸c hÖ thèng ®iÖn, nμíc phôc vô thi c«ng. Bé phËn c¬ giíi qu¶n lý c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ thi c«ng hiÖn ®¹i, phï hîp víi yªu cÇu thi c«ng cô thÓ cña c«ng tr×nh ®Ó tiÕn hμnh c¸c c«ng viÖc ®ßi hái c«ng t¸c c¬ giíi ho¸ cao hoÆc hç trî c¸c ®éi x©y dùng trong qu¸ tr×nh thi c«ng. Bé phËn cã chøc n¨ng hç trî tÊt c¶ c¸c tæ thi c«ng x©y dùng kh¸c, ®éi sÏ cã mÆt trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh, th«ng qua chØ thÞ cña Kü sμ trμëng vμ c¨n cø theo yªu cÇu cô thÓ cña c«ng viÖc cña tõng khu vùc, tõng h¹ng môc ®Ó bè trÝ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng nh»m ®¸p øng tèi ®a kh¶ n¨ng thi c«ng c¬ giíi nh»m ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng vμ n©ng cao chÊt lμîng, hiÖu qu¶ c«ng viÖc. C«ng nh©n tham gia thi c«ng trªn c«ng trμêng ®μîc tæ chøc thμnh c¸c tæ, ®éi chuyªn m«n theo tõng lÜnh vùc. Sè lμîng c«ng nh©n ®μîc huy ®éng theo tõng thêi ®iÓm thi c«ng trªn c«ng trμêng vμ tuú thuéc vμo khèi lμîng c«ng viÖc. Sè lμîng c«ng nh©n cÇn thiÕt cho c«ng tr×nh sÏ ®μîc tÝnh to¸n trμíc vμ dù trï thêi gian huy ®éng, danh s¸ch c¸n bé vμ c«ng nh©n sÏ ®μîc tr×nh lªn Chñ ®Çu tμ ®Ó xin cÊp giÊy phÐp ra vμo c«ng tr×nh. C¨n cø theo tiÕn ®é thi c«ng, c«ng tr×nh ®μîc lËp nhμ thÇu sÏ tiÕn hμnh huy ®éng vμ bè trÝ nh©n lùc ®¸p øng c¸c yªu cÇu c«ng viÖc, lμîng nh©n lùc sÏ ®μîc chuÈn bÞ vμ huy ®éng ®ñ, kÞp thêi ®Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é c«ng viÖc vμ kh«ng g©y l·ng phÝ. C«ng nh©n tham gia thi c«ng trªn c«ng trμêng ®μîc tæ chøc thμnh c¸c tæ, ®éi chuyªn m«n theo tõng lÜnh vùc. Sè lμîng c«ng nh©n ®μîc huy ®éng theo tõng thêi ®iÓm thi c«ng trªn c«ng trμêng vμ tuú thuéc vμo khèi lμîng c«ng viÖc. Sè lμîng c«ng nh©n cÇn thiÕt cho c«ng tr×nh sÏ ®μîc tÝnh to¸n trμíc vμ dù trï thêi gian huy ®éng, danh s¸ch c¸n bé vμ c«ng nh©n sÏ ®μîc tr×nh lªn Chñ ®Çu tμ ®Ó xin cÊp giÊy phÐp ra vμo c«ng tr×nh. Hồ sơ đề xuất Gói thầu: Bể xối xỉ và rãnh xối xỉ Địa điểm: Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Tæng c«ng ty viglacera c«ng ty thi c«ng c¬ giíi viglacera TRô Së CHÝNH TT §iÒu hµnh Khu CN Tiªn S¬n, TØnh B¾c Ninh Tel: 0241.373 4168 Fax: 0241.373 4166 Trô së giao dÞch 671 Hoµng Hoa Th¸m, Ba §×nh, Hµ Néi Tel: 04.3761 7215 Fax: 04.3761 7214 Viglacera Machanical Execution Company (VMC) C¨n cø theo tiÕn ®é thi c«ng, c«ng tr×nh ®μîc lËp nhμ thÇu sÏ tiÕn hμnh huy ®éng vμ bè trÝ nh©n lùc ®¸p øng c¸c yªu cÇu c«ng viÖc, lμîng nh©n lùc sÏ ®μîc chuÈn bÞ vμ huy ®éng ®ñ, kÞp thêi ®Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é c«ng viÖc vμ kh«ng g©y l·ng phÝ. (Xem biÓu ®å nh©n lùc kÌm theo B¶n tiÕn ®é thi c«ng). III. Quan hÖ gi÷a c«ng ty vμ viÖc qu¶n lý t¹i hiÖn trμêng TiÕn ®é vμ c¸c biÖn ph¸p thi c«ng chi tiÕt ph¶i ®μîc phª duyÖt trμíc khi thi c«ng. L·nh ®¹o C«ng ty sÏ gi¸m s¸t toμn bé qu¸ tr×nh thi c«ng qua c¸c b¸o c¸o hμng th¸ng göi vÒ ®ång thêi thμêng xuyªn cö c¸n bé xuèng c«ng trμêng kiÓm tra thùc tÕ thi c«ng, c¸c biÖn ph¸p an toμn, tiÕn ®é thi c«ng vμ cïng ban chØ huy c«ng trμêng gi¶i quyÕt nh÷ng vμíng m¾c nÕu cã víi Chñ ®Çu tμ, thiÕt kÕ. ChØ huy C«ng trμêng cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o ®Þnh kú cho Gi¸m ®èc C«ng ty hoÆc Phã Gi¸m ®èc C«ng ty phô tr¸ch Dù ¸n vÒ tiÕn ®é, chÊt lμîng vμ c¸c vμíng m¾c cÇn gi¶i quyÕt. L·nh ®¹o C«ng ty c¨n cø vμo b¸o c¸o cña ChØ huy trμëng C«ng trμêng ®Ó trùc tiÕp chØ ®¹o gi¶i quyÕt hoÆc chØ thÞ cho c¸c phßng ban cã liªn quan t¹i C«ng ty hç trî Ban chØ huy c«ng trμêng gi¶i quyÕt c¸c vμíng m¾c lín nh»m cung cÊp ®Çy ®ñ m¸y mãc, nh©n lùc, tμi chÝnh, v.v. ®Ó c«ng tr×nh thi c«ng ®óng kÕ ho¹ch ®· ®Þnh. C«ng ty sÏ thμêng xuyªn kiÓm tra ®Þnh kú vμ ®ét xuÊt t¹i hiÖn trμêng ®Ó cã chØ ®¹o s¸t víi thùc tÕ diÔn biÕn t¹i hiÖn trμêng vμ thμêng xuyªn quan hÖ chÆt chÏ víi Chñ ®Çu tμ, c¬ quan tμ vÊn ®Ó cïng gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh. Ban chØ huy c«ng trμêng sÏ tæ chøc giao ban hμng tuÇn víi sù cã mÆt cña ®¹i diÖn Chñ ®Çu tμ, ®¹i diÖn C«ng ty ®Ó kiÓm ®iÓm tiÕn ®é, chÊt lμîng thi c«ng trong tuÇn, ®Æt kÕ ho¹ch cho tuÇn tíi, b¸o c¸o vμ ®Ò xuÊt nh÷ng vÊn ®Ò mμ phÝa c«ng ty, Chñ ®Çu tμ hay bªn tμ vÊn cÇn phèi hîp gi¶i quyÕt. IV. Tr¸ch nhiÖm vμ ThÈm quyÒn cña ngμêi qu¶n lý hiÖn trμêng Chñ nhiÖm C«ng tr×nh vμ Kü sμ trμëng lμ ngμêi trùc tiÕp chÞu tr¸ch nhiÖm trμíc Chñ ®Çu tμ, C«ng ty vÒ viÖc qu¶n lý thi c«ng t¹i hiÖn trμêng, cã ®ñ thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh mäi c«ng viÖc liªn quan ®Ó ®¶m b¶o thi c«ng ®¹t tiÕn ®é, chÊt lμîng, kü mü thuËt, an toμn lao ®éng theo yªu cÇu cña B¶n vÏ thiÕt kÕ ®μîc duyÖt vμ phï hîp víi c¸c qui ®Þnh cña Nhμ nμíc. Hồ sơ đề xuất Gói thầu: Bể xối xỉ và rãnh xối xỉ Địa điểm: Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
- Xem thêm -