Tài liệu Thuế gtgt

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

A. Lêi nãi ®Çu ViÖt Nam ®ang tõng bíc tiÕn tíi héi nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi. §Ó b¾t kÞp víi tiÕn tr×nh nµy th× chóng ta ph¶i liªn tôc cã nh÷ng c¶i c¸ch nh»m lµm phï hîp vµ thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Trong ®ã viÖc thùc hiÖn c¶i c¸ch vÒ thuÕ lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng, nh»m lµm t¨ng søc c¹nh tranh trªn c¸c lÜnh vùc vÒ th¬ng m¹i mËu dÞch, nguån vèn ®Çu t tõ níc ngoµi. TiÕn tíi khi HiÖp ®Þnh vÒ thuÕ quan AFTA vµ héi nhËp WTO th× nh÷ng biÕn ®æi vÒ c¬ cÊu thuÕ vµ nguån thu ng©n s¸ch lµ mét ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái. V× thÕ chóng ta cÇn ph¶i c¶i c¸ch thuÕ nh»m hoµn thiÖn hÖ thèng thuÕ cßn nhiÒu thiÕu sãt ®Ó ®¸p øng ®ßi hái cña thêi kú míi. Tõ khi ra ®êi cho ®Õn nay thuÕ GTGT ®· chiÕm ®îc vÞ trÝ quan träng trong hÖ thèng thuÕ cña c¸c níc. ThuÕ GTGT lµ mét lo¹i thuÕ gi¸n thu, ngêi tiªu dïng lµ ngêi chÞu thuÕ nhng ngêi b¸n hµng lµ ngêi nép thuÕ. Vai trß cña nã lµ ®iÒu tiÕt thu nhËp ®¶m b¶o c«ng b»ng x· héi, t¹o nguån thu cho ng©n s¸ch nhµ níc. LuËt thuÕ GTGT ®îc Quèc héi kho¸ IX th«ng qua t¹i kú häp thø II, cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 1/1/1999, thay thÕ cho LuËt thuÕ doanh thu. Tõ khi chóng ta ¸p dông LuËt thuÕ GTGT ®Õn nay, ®· ®em l¹i nh÷ng thµnh c«ng vµ nh÷ng mÆt h¹n chÕ. Sè thu ng©n s¸ch t¨ng lªn, s¶n xuÊt t¨ng, thuÕ GTGT kh«ng thu trïng l¾p… Tuy nhiªn, nã còng sím béc lé nh÷ng h¹n chÕ: nhiÒu vÊn ®Ò næi cém vÒ chÝnh s¸ch nh hai ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ t¹o ra hai "s©n ch¬i" kh«ng b×nh ®¼ng, lîi dông chñ tr¬ng hoµn thuÕ ®Ó lµm hå s¬ gi¶ rót ruét, moi tiÒn cña ng©n s¸ch. C©u hái ®Æt ra lµ ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó thuÕ GTGT thùc sù trë thµnh mét s¾c thuÕ tiÕn bé, phï hîp víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam lµ ®iÒu cßn lµm ®au ®Çu c¸c nhµ qu¶n lý vµ nhµ lËp ph¸p. Trong khu«n khæ ®Ò ¸n m«n häc, em xin m¹o muéi bµn vÒ thuÕ GTGT víi ®«i ®iÒu sau: Ch¬ng I: §¹i c¬ng vÒ thuÕ vµ thuÕ GTGT Ch¬ng II: Thùc tr¹ng vµ vai trß luËt thuÕ GTGT ë ViÖt Nam Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn thuÕ GTGT Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o §Æng Ngäc §øc vµ mét sè gi¶ng viªn kh¸c ®· tËn t×nh gióp ®ì ®Ó em hoµn thµnh b¶n ®Ò ¸n nµy. B. Néi dung Ch¬ng I : §¹i c¬ng vÒ thuÕ vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng 1.1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm vÒ thuÕ ThuÕ lµ kho¶n ®ãng gãp b¾t buéc theo luËt ®Þnh kh«ng hoµn l¹i trùc tiÕp ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ c«ng d©n cho nhµ níc. 1 XuÊt ph¸t tõ ®Þnh nghÜa trªn ta cã thÓ thÊy mét sè tÝnh chÊt c¬ b¶n vµ quan träng cña thuÕ. - ThuÕ lµ kho¶n ®ãng gãp mang tÝnh chÊt cìng chÕ vµ ph¸p lÝ cao. - ThuÕ lµ khoµn ®ãng gãp mang tÝnh kh«ng haßn tr¶ trùc tiÕp ®èi víi c¸c c¸ nh©n vµ tæ chøc nép thuÕ - Trong nguån thu ng©n s¸ch cña nhµ níc th× thuÕ chiÕm mét tØ träng rÊt lín. ThuÕ lµ c¬ së quan träng trong viÖc ®¶m b¶o sù tån t¹i cña bé m¸y nhµ níc vµ gióp bé m¸y nhµ níc cã thÕ thùc hiÖn ®îc c¸c chÝnh s¸ch ®Æt ra. Ph©n lo¹i thuÕ Theo tÝnh chÊt ®iÒu tra ®iÒu tiÕt cña thuÕ ngêi ta chia thµnh hai lo¹i lµ thuÕ trôc thu vµ thuÕ gi¸n thu Theo ph¹m vi ®iÒu tiÕt cña thuÕ, ngêi ta chia thµnh thuÕ chung vµ thuÕ cã lùa chän Theo c¬ së thuÕ ngêi ta chia thµnh c¸c lo¹i nh sau: ThuÕ thu nhËp ThuÕ tµi s¶n: lo¹i thuÕ nµy ®¸nh tren c¸c tµi s¶n cã gi¸ trÞ. ThuÕ kinh doanh: lo¹i thuÕ nµy ®¸nh vµo c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ThuÕ tiªu dïng: lo¹i thuÕ nµy ®¸nh vµo hµnh ho¸ mµ b¹n tiªu dïng 1.2 Nh÷ng kh¸i niªm c¬ b¶n vÒ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng 1.2.1 Gi¸ trÞ gia t¨ng vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. Gi¸ trÞ gia t¨ng lµ kho¶n gi¸ trÞ míi t¨ng thªm cña hµng hãa dÞnh vô ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tõ s¶n xuÊt, lu th«ng tíi tiªu dïng. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) cßn ®îc gäi lµ VAT lµ lo¹i thuÕ chØ ®¸nh trªn phÇn gi¸ trÞ t¨ng thªm qua mçi kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæng sè thuÕ thu ®îc ë c¸c kh©u chÝnh b»ng sè thuÕ tÝnh trªn gi¸ b¸n cho ngêi tiªu dïng. VÒ b¶n chÊt ngêi chÞu thuÕ GTGT lµ ngêi tiªu dïng, hoÆc ngêi s¶n xuÊt, hoÆc c¶ ngêi s¶n xuÊt vµ ngêi tiªu dïng phô théc vµ mèi quan hÖ cung cÇu cña lo¹i hang ho¸ ®ã trªn thÞ trêng. 1.2.2 ThuÕ GTGT cã c¸c kh¸i niÖm chung. §èi tîng chÞu thuÕ GTGT: Lµ nh÷ng hµng ho¸, dich vô theo quy ®Þnh cña luËt ph¸p ph¶i chÞu thuÕ vµ thuÕ ®îc tÝnh dùa trªn gi¸ trÞ b»ng tiÒn cña hµng ho¸, dÞch vô ®ã. §èi tîng nép thuÕ: Lµ ®èi tîng trùc tiÕp cã quan hÖ vÒ mÆt nghÜa vô ®èi víi c¬ quan thuÕ. Lµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã s¶n xuÊt, kinh doanh, nhËp khÈu 2 hµng ho¸, dÞch vô thuéc diÖn chÞu thuÕ GTGT theo quy ®Þnh trong luËt thuÕ GTGT cña tõng níc. Tuy nhiªn ta cã thÓ hiÓu ®èi tîng tiªu dïng cuèi cïng lµ ngêi ph¶i chÞu toµn bé sè thuÕ tÝnh trªn GTGT tõ kh©u s¶n xuÊt ®Õn tay ngêi tiªu dïng. Trong qu¸ trinh lu©n chuyÓn trªn thÞ trêng c¬ quan thuÕ lu«n ph¶i tiÕn hµnh tinh to¸n thu thuÕ ®Çu ra vµ hoµn thuÕ ®Çu vµo cho c¸c kh©u lu©n chuyÓn trªn thÞ trêng. Hµng ho¸, dÞch vô ®Õn tay ngêi tiªu dïng ®· bao hµm toµn bé thuÕ GTGT cña c¸c kh©u tríc trong gi¸. C¨n cø vµ ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ - C¨n cø tÝnh thuÕ: C¨n cø tÝnh thuÕ bao gåm gi¸ tÝnh thuÕ vµ thuÕ suÊt. Gi¸ tÝnh thuÕ GTGT cña hµng ho¸, dÞch vô lµ gi¸ cha cã thuÕ cña hµng ho¸ dÞch vô ®ã. ThuÕ suÊt ¸p dông cho luËt thuÕ GTGT ®îc nghiªn cøu sao cho phï hîp nhÊt víi ®Æc ®iÓm kinh tÕ cña tõng quèc gia. ThuÕ suÊt thuÕ GTGT th«ng thêng chØ gåm tõ mét ®Õn ba møc nhng trªn thÕ giíi xu híng ®¬n gi¶n ho¸ sè lîng thuÕ suÊt thuÕ GTGT nh»m ®¬n gi¶n biÓu thuÕ, ®¬n gi¶n ho¸ c«ng t¸c hµnh chÝnh thuÕ còng nh t¹o sù th«ng tho¸ng, cëi më s½n sµng héi nhËp c¸c nhãm, c¸c céng ®ång kinh tÕ trong khu vùc vµ trong ch©u lôc - Ph¬np ph¸p tÝnh thuÕ: VÒ mÆt lý thuyÕt cã 4 ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép: + Ph¬ng ph¸p céng th¼ng trùc tiÕp hay cßn gäi lµ ph¬ng ph¸p kÕ to¸n: ThuÕ GTGT = ThuÕ suÊt x (tiÒn c«ng + lîi nhuËn) + Ph¬ng ph¸p céng gi¸n tiÕp: ThuÕ GTGT = ThuÕ suÊt x tiªn c«ng + thuÕ suÊt x lîi nhuËn + Ph¬ng ph¸p trõ trùc tiÕp: ThuÕ GTGT = thuÕ suÊt x (gi¸ ®Çu ra – gi¸ ®Çu vµo). + Ph¬ng ph¸p trï gi¸n tiÕp (cßn gäi lµ ph¬ng ph¸p ho¸ ®¬n hay ph¬ng ph¸p khÊu trõ) ThuÕ GTGT = (thuÕ suÊt x gi¸ ®Çu ra) – (thuÕ suÊt x gi¸ ®Çu vµo) 3 Ch¬ngII: Thùc tr¹ng vµ vai trß thuÕ GTGT ë ViÖt Nam 2.1 Sù cÇn thiÕt khi ban hµnh luËt thuÕ GTGT. Trªn lý thuyÕt, thuÕ GTGT mang tinh khoa häc r©t cao, cã kh¶ n¨ng t¹o ®îc c«ng b»ng trong viÖc tÝnh thuÕ, thóc ®Èy c¸c danh nghiÖp c¶i tiÕn qu¶n lÝ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh ®Ó c¹nh tranh thuËn lîi ë trong vµ ngoµi níc. §iÓm næi bËt cña thuÕ GTGT lµ kh¾c phôc ®îc nhîc ®iÓm thu trïng l¾p, chång chÐo qua nhiÒu kh©u cña thuÕ doanh thu. Tõ l©u sù chång chÐo nµy cña thuÕ doanh thu ®· g©y nhiÒu kªu ca, phµn nµn cña hÇu hÕt c¬ së kinh doanh vµ ngêi tiªu dïng v× nã ¶nh hëng tiªu cùc ®Õn gi¸ c¶ hµng ho¸. ThuÕ doanh thu tÝnh trªn toµn bé gi¸ b¸n qua tõng kh©u cã nghÜa lµ trong trêng hîp mua cao, b¸n h¹ doanh nghiÖp vÉn ph¶i nép thuÕ doanh thu. Ngîc l¹i thuÕ GTGT chØ thu trªn gi¸ trÞ t¨ng thªm mµ doanh nghiÖp t¹o ra, thËm chÝ doanh nghiÖp cßn ®îc hoµn thuÕ khi thuÕ ®Çu vµo cao h¬n thuÕ ®Çu ra. H¬n n÷a, thuÕ GTGT cßn cã t¸c dông thóc ®Èy xuÊt khÈu, khuyÕn khÝch s¶n xuÊt, chèng thÊt thu cã hiÖu qu¶, b¶o ®¶m nguån thu cho ng©n s¸ch nhµ níc. 2.2 Néi dung cô thÓ cña luËt thuÕ GTGT 2.2.1 §èi tîng chÞu thuÕ GTGT: TÊt c¶ hµng hãa, dÞch vô dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiªu dïng ë trong l·n thæ ViÖt Nam lµ ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT. Tuy nhiªn trong luËt thuÕ GTGT cßn quy ®Þnh 26 ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT. §ã lµ nh÷ng s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô cã mét sè ®Æc ®iÓm sau: - S¶n phÈm cña mét sè ngµnh s¶n xuÊt vµ kinh doanh trong nh÷ng ®iÒu kiÖn khã kh¨n ph¶i phô thuéc vµo thiªn nhiªn. H¬n n÷a nh÷ng s¶n phÈm nµy ®îc s¶n xuÊt ra ®îc dïng cho chÝnh ngêi s¶n xuÊt vµ ®êi sèng toµn x· héi. Do ®ã ph¶i cÇn t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó khuyÕn khÝch ph¸t triÓn: Nh s¶n phÈm trång trät, ch¨n nu«i, nu«i trång thuû s¶n … - S¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô thiÕt yÕu phôc vô cho nhu cÇu toµn x· héi nh»m n©ng cao ®êi sång v¨n ho¸, vËt chÊt kh«ng ngõng t¨ng lªn cña con ngêi nh dÞch vô b¶o hiÓm, dÞch vô kh¸m ch÷a bÖnh, phßng bÖnh, ph¸t sãng truyÒn thanh, truyÒn h×nh … - S¶n phÈm dÞch vô phôc vô cho nhu cÇu cña x· héi kh«ng v× môc tiªu lîi nhuËn, nh muèi i èt, vËn chuyÓn hµnh kh¸ch b»ng xe buýt theo gi¸ vÐ thèng nhÊt, tµi nguyªn chuyªn dïng cho quèc phßng vµ an ninh … - C¸c s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô ®îc ®·i th× mang tÝnh x· héi vµ tÝnh nh©n ®¹o, nh x©y dùng nhµ t×nh nghÜa, viÖn trî nh©n ®¹o … 4 - C¸c s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô phôc vô s¶n xuÊt ph¸t triÓn thóc ®Èy s¶n xuÊt ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt: nh dÞch vô tÝn dông, quü ®Çu t chuyÓn giao c«ng nghÖ … 2.2.2 §èi tîng nép thuÕ GTGT: TÊt c¶ c¸c tæ chøc c¸ nh©n cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ trªn l·nh thæ ViÖt Nam, kh«ng ph©n biÖt ngµnh nghÒ tæ chøc vµ hinh thøc kinh doanh. TÊt c¶ mäi tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c cã nhËp khÈu hµng ho¸ chÞu thuÕ GTGT. NÕu tæ chøc, c¸ nh©n kh«ng kinh doanh nhng cã nhËp khÈu hµng ho¸ chÞu thuÕ GTGT ®Ó trùc tiÕp tiªu dïng 1. Tæ chøc s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô: Bao gåm: - Doanh ngiÖp nhµ níc, tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc chÝnh trÞ x· héi, tæ chøc x· héi nghÒ nghiÖp, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n … - Doanh nghiÖp t nh©n, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo ph¸p luËt. - Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi tham gia hîp t¸c kinh doanh theo luËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; c¸c c«ng ty níc ngoµi vµ tæ chøc níc ngoµi ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ViÖt Nam kh«ng theo luËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. 2. C¸ nh©n s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô bao gåm nh÷ng ngêi kinh doanh déc lËp, hé gia ®×nh, c¸ nh©n hîp t¸c kinh tÕ ®Ó cïng hîp t¸c s¶n xuÊt, kinh doanh nhng kh«ng h×nh thµnh ph¸p nh©n. 2.2.3 C¨n cø vµ ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ: C¨n cø tÝnh thuÕ GTGT lµ gi¸ tÝnh thuÕ vµ thuÕ suÊt. 1. Gi¸ tÝnh thuÕ GTGT: theo quy ®Þnh cña luËt thuÕ GTGT, gi¸ tÝnh thuÕ GTGT cña hµng ho¸, dÞch vô ®îc x¸c ®Þnh nh sau: - §èi víi hµng ho¸, dÞch vô do c¬ së s¶n xu©t, kinh doanh b¸n ra hoÆc cung øng cho ®èi tîng kh¸c lµ gi¸ b¸n cha cã thuÕ GTGT. - §èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu t¹i cöa khÈu céng víi thuÕ nhËp khÈu, gi¸ nhËp khÈu t¹i cña khÈu lµ c¨n cø tÝnh thuÕ GTGT ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh vÒ gi¸ tÝnh thuÕ hµng ho¸ nhËp khÈu. Trêng hîp hµng ho¸ nhËp khÈu ®îc miÔn gi¶m thuÕ nh©p khÈu th× gi¸ tÝnh thuÕ GTGT lµ gi¸ hµng ho¸ nhËp khÈu céng víi thuÕ nhËp khÈu x¸c ®Þnh theo møc thuÕ ®· ®îc miÔn gi¶m. - Hµng ho¸, dÞch vô dïng ®Ó trao ®æi, sö dông néi bé, biÕu, tÆng, 5 gi¸ tÝnh thuÕ GTGT ®îc x¸c ®Þnh theo gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng ho¸, dÞch vô cïng lo¹i hoÆc t¬ng ®¬ng t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh c¸c ho¹t ®éng nµy. - Ho¹t ®éng cho thuª tµi s¶n bao gåm cho thuª nhµ, kho, xëng, bÕn b·i, m¸y mãc thiÕt bÞ… Gi¸ ®Ó tÝnh thuÕ GTGT lµ gi¸ cho thuª cha cã thuÕ. Trêng hîp cho thuª theo h×nh thøc tr¶ tiÒn thuª tõng k× hoÆc tr¶ tríc tiÒn thuª cho mét thêi h¹n thuª th× thuÕ GTGT tÝnh trªn sè tiÒn thuª tr¶ tõng k× ho¹c tr¶ tríc, bao gåm c¶ tri tr¶ díi h×nh thøc kh¸c nh cho thuª nhµ cã thu tiÒn ®Ó hoµn thiÖn söa ch÷a, n©ng cÊp nhµ theo yªu cÇu cña bªn thuª. Gi¸ cho thuª tµi s¶n do c¸c bªn tho¶ thuËn ®îc x¸c ®Þnh theo hé ®ång. Trêng hîp ph¸p luËt quy ®inh vÒ khung gi¸ thuª th× gi¸ thuª ®îc x¸c ®Þnh trong ph¹m vi gi¸ quy ®Þnh. - §èi víi hµng ho¸ b¸n theo ph¬ng thøc tr¶ gãp, tÝnh theo gi¸ b¸n tr¶ mét lÇn cha cã thuÕ GTGT cña hµng ho¸ ®ã (kh«ng bao gåm l·i tr¶ gãp), kh«ng tÝnh theo sè tiÒn tr¶ gãp tõng k×. - §èi víi gia c«ng hµng ho¸, gi¸ tÝnh thuÕ lµ gi¸ gia c«ng cha cã thuÕ, bao gåm: TiÒn c«ng, tiÒn nhiªn liÖu, ®éng lùc, vËt liÖu phô vµ c¸c chi phÝ kh¸c ®Ó gia c«ng. - §èi víi ho¹t ®éng xËy dùng vµ l¾p ®Æt trang thiÕt bÞ cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng (kh«ng ph©n biÖt cã bao thÇu hay kh«ng bao thÇu vËt t, nguyªn liÖu) gi¸ tÝnh thuÕ GTGT lµ gi¸ x©y dùng l¾p ®Æt cha cã thuÕ GTGT. Trêng hîp x©y dùng, l¾p ®Æt c«ng tr×nh thùc hiÖn thanh to¸n theo ®¬n gi¸ vµ tiÕn ®é h¹ng môc c«ng tr×nh, phÇn viÖc c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao th× thuÕ GTGT tÝnh trªn phÇn gi¸ trÞ hoµn thµnh bµn giao. - §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô hëng tiÒn c«ng hoÆc tiÒn hoa hång nh ®¹i lÝ mua, b¸n hµng ho¸, ®¹i lÝ tÇu biÓn, dÞch vô m«i giíi, uû th¸c xuÊt nhËp khÈu hëng hoa hång, gi¸ tÝnh thuÕ GTGT lµ tiÒn c«ng hoÆc tiÒn hoa hång ®îc hëng cha trõ mét kho¶n phÝ tæn nµo mµ c¬ së thu ®îc tõ ho¹t ®éng nµy. Hµng ho¸ do ®¹i lÝ b¸n ra vÉn ph¶i tÝnh thuÕ GTGT trªn gi¸ b¸n ra. - §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh vËn t¶i bèc xÕp th× gi¸ tÝnh thuÕ TGT lµ gi¸ cíc vËn t¶i, bèc xÕp cha cã thuÕ GTGT. - Ho¹t ®éng vËn t¶i bao gåm: VËn t¶i hµnh kh¸ch, hµng ho¸ b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ®êng s¾t, ®êng bé, ®êng hµng kh«ng…. - §èi víi ho¹t ®éng vËn t¶i hµng kh«ng, ®êng biÓn, …. Cã ho¹t ®éng vËn t¶i quèc tÕ (doanh thu thu ®îc tõ ho¹t ®éng vËn t¶i ë níc ngoµi vµ tõ ViÖt Nam ®i níc ngoµi) Khong chÞu thuÕ GTGT. - §èi víi hµng ho¸, dÞch vô ®îc dïng c¸c chøng tõ nh tem th bu chÝnh, vÐ cíc vËn t¶i… 6 - Gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi c¸c lo¹i hµng ho¸, dÞch vô bao gåm c¶ kho¶n phô thu vµ phÝ thu thªm ngoµi gi¸ hµng ho¸, dÞch vô mµ c¬ së kinh doanh dîc hëng. - C¸c kho¶n phô thu mµ c¬ së kinh doanh thu theo chÕ ®é cña nhµ níc kh«ng tÝnh vµo doanh thu cña c¬ së kinh doanh thi thuÕ GTGT kh«ng tÝnh víi c¸c kho¶n phô thu nµy. 2. ThuÕ suÊt thuÕ GTGT: - ThuÕ xuÊt 0% ¸p dông ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu. Hµng ho¸ xuÊt khÈu bao gåm c¶ hµng ho¸ gia c«ng xuÊt khÈu. XuÊt khÈu bao gåm xuÊt ra níc ngoµi, xuÊt vµo khu chÕ suÊt. C¸c trêng hîp ®a hµng ho¸ ra níc ngoµi ®Ó b¶n gií thiÖu s¶n phÈm t¹i c¸c héi chî triÓn l¸m nÕu cã ®ñ c¨n cø x¸c ®Þnh lµ hµng ho¸ xuÊt khÈu còng ®îc ¸p dông thuÕ xuÊt 0%. Hµng ho¸ cña c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh xuÊt khÈu ra níc ngoµi, ®îc ¸p dông thuÕ xuÊt 0% pahØ cã hå s¬, chøng tõ chøng minh hµng ho¸ thùc tÕ ®· xuÊt khÈu, cô thÓ sau ®©y: + Hîp ®ång b¸n hµng ho¸ hoÆc hîp ®ång s¶n xuÊt, gia c«ng hµng xuÊt khÈu víi níc ngoµi. + Ho¸ ®¬n b¸n hµng hoÆc xuÊt tr¶ hµng gia c«ng cho níc ngoµi, doanh nghiÖp chÕ xuÊt. + Tê khai h¶i quan vÒ hµng xuÊt khÈu cã kiÓm tra, x¸c nhËn ®· xuÊt khÈu cña c¬ quan h¶i quan. - ThuÕ xuÊt 5% ®èi víi hµng ho¸ dÞch vô: + Níc s¹ch phôc vô s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t do c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doang níc khai th¸c tõ nguån níc tù nhiªn cung cÊp cho c¸c ®èi tîng sö dông níc (trõ níc s¹ch do c¸c c¬ së khai th¸c tõ n«ng th«n, miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng s©u vïng xa ®Ó phôc vô vho s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t ë vïng ®ã kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ vµ c¸c lo¹i níc thuéc nhãm thuÕ suÊt). + ThiÕt bÞ m¸y mãc vµ công cô chuyªn dïng cho y tÕ nh c¸c lo¹i m¸y soi, chiÕu, chôp, dïng ®Ó kh¸m ch÷a bÖnh, c¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng ®Ó mæ, ®iÒu trÞ vÕt th¬ng … + Thuèc ch÷a bÖnh, phßng bÖnh bao gåm c¸c lo¹i thuèc dïng cho ngêi vµ vËt nu«i + Gi¸o cô dïng ®Ó gi¶ng d¹y ®Ó häc tËp bao gåm gi¸o cô trùc quan, thíc kÎ b¶ng phÊn … + §å ch¬i cho trÎ em s¸ch gi¸o khoa kü thuËt, s¸ch v¨n häc nghÖ thuËt, s¸ch phôc vô thiÕu nhi … trõ s¸ch v¨n b¶n ph¸p luËn lµ sach in v¨n b¶n 7 ph¸p luËt, chØ thÞ, nghÞ ®Þnh, nghÞ quyÕt cña §¶ng, nhµ níc thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ quy ®Þnh t¹i kho¶n 13 ®iÒu 14 luËt thuÕ GTGT. + Kinh doanh c¸c mÆt hµng lµ s¶n phÈm trång trät, s¶n phÈm ch¨n nu«i … + S¶n ph¨m b»ng ®ay, cãi, tre, løa, l¸ nh: Th¶m ®ay, bao ®ay, th¶m s¬ dõa, chiÕu s¶n xuÊt b»ng ®ay … + B«ng s¬ chÕ tõ b«ng trång trong níc lµ b«ng ®· ®îc bá vá, h¹t vµ ph©n lo¹i. + Thøc ¨n gia sóc, gia cÇm vµ thøc ¨n cho ®éng vËt nu«i kh¸c bao gåm lo¹i thøc ¨n ®· hoÆc cha ®îc chÕ biÕn tæng hîp nh c¸m b·, kh« l¹c, bét c¸ … + DÞch vô khoa häc, kü thuËt bao gåm c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu, øng dông híng dÉn vÒ khoa häc ky thuËt. + DÞch vô trùc tiÕp phcô vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp bao gåm c¸c ho¹t ®éng nh cµy, bõa ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp; ®µo, ®¾p, l¹o… + X©y dùng, l¾p ®Æt + VËn t¶i, bèc xÕp - Møc thuÕ suÊt 10% ®èi víi hµng ho¸ dÞch vô : + S¶m phÈm khai kho¸ng dÇu má, khÝ ®èt, quÆng kim lo¹i. Phi kinh lo¹i vµ c¸c s¶n phÈm khai kho¸ng kh¸c. + §iÖn th¬ng phÈm do c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®iÖn b¸n ra kh«ng ph©n biÖt nguån ®iÖn s¶n xuÊt lµ thuû ®iÖn, nhiÖt ®iÖn … + S¶n phÈm ®iÖn tö, ®å ®iÖn, c¬ khÝ + S¶n ph¶n ho¸ chÊt, mü phÈm … - Møc thuÕ suÊt 20% ®èi víi hµng ho¸ dÞch vô: Vµng, b¹c, ®¸ quy do c¬ së kinh doanh mua vµo b¸n ra; xæ sè kiÕm thiÕt vµ c¸c lo¹i h×nh xæ sè kh¸c; ®¹i lÝ tµu biÓn; dÞch vô m«i giíi … Ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT: Cã 2 ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT - Ph¬ng ph¸p kh©u trõ thuÕ: a. §èi tîng ¸p dông: Lµ c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc kinh doanh, bao gåm c¸c doanh nghiÖp nhµ níc, doanh nghiÖp ®Çu t níc ngoµi, doanh nghiÖp t nh©n, c¸c c«ng ty cæ phÈn hîp t¸c x· vµ c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc kinh doanh kh¸c, trõ c¸c ®èi tîng ¸p dông tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn GTGT t¹i ®iÓm 2 díi ®©y. 8 b. X¸c ®Þnh thuÕ GTGT ph¶i nép nh sau: Sè thuÕ GTGT thuÕ GTGT ph¶i nép = ®Çu ra Trong ®ã: ThuÕ GTGT ®Çu ra - thuÕ GTGT ®Çu vµo gi¸ tÝnh thuÕ thuÕ suÊt hµng ho¸, dÞch vô x thuÕ GTGT chÞu thuÕ b¸n ra cña hµng ho¸ dÞch vô C¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîc tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ khi b¸n hµng ho¸ dÞch vô ph¶i tÝnh vµ thu thuÕ GTGT cña hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra. Khi nép ho¸ ®¬n b¸n hµng ho¸, dÞch vô c¬ së kinh doanh ph¶i nghi râ gi¸ b¸n cha cã thuÕ, thuÕ GTGT vµ tæng sè tiÒn ngêi mua ph¶i thanh to¸n. Trêng hîp chØ nghi gi¸ thanh to¸n kh«ng nghi gi¸ cha cã thuÕ vµ thuÕ GTGT th× thuÕ GTGt cña hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra, tÝnh trªn gi¸ thanh to¸n ghi trªn ho¸ ®¬n chøng tõ. = ThuÕ GTGT ®Çu vµo c¬ së kinh doanh ®îc tÝnh khÊu trõ quy ®Þnh nh sau: + ThuÕ ®Çu vµo cña hµng ho¸, dÞch vô dïng vµo s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸, dÞch vôchÞu thuÕ GTGT th× ®îc khÊu trõ. + ThuÕ ®Çu vµo cña hµng ho¸, dÞch vô ®îc khÊu trõ ph¸t sinh trong th¸ng nµo ®îc kª khai khÇu trõ khi x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép cña th¸ng ®ã kh«ng ph©n biÖt ®· xuÊt dïng hay ®Ó trong kho. Trêng hîp c¬ së kinh doanh mua vËt t, hang hãa kh«ng cã ho¸ ®¬n chøng tõ hoÆc cã ho¸ ®¬n, chøng tõ kh«ng ph¶i lµ ho¸ ®¬n GTGT nhung kh«ng ghi riªng sè thuÕ GTGT ngoµi ra b¸n th× kh«ng ®îc khÊu trõ thuÕ ®Çu vµo, trõ c¸c trêng hîp cã quy ®Þnh riªng sau: -> Trêng hîp hµng ho¸, dÞch vô mua vµo lµ lo¹i ®îc dïng chøng tõ khi gi¸ thanh to¸n lµ gi¸ ®· cã thuÕ GTGT th× c¬ së ®îc c¨n cø vµo gi¸ ®· cã thuÕ ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ kh«ng cã thuÕ vµ thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ -> Trêng hîp c¬ së s¶n xuÊt, chÕ biÕn nguyªn nhiªn liÖu lµm n«ng s¶n, l©m s¶n , thuû s¶n cha qua chÕ biÕncña ngêi s¶n xuÊt b¸n ra kh«ng cã ho¸ ®¬n sÏ ®îc tÝnh khÊu trõ thuÕ ®Çu vµo theo tØ lÖ phÇn tr¨m tÝnh trªn gi¸ trih hµng ho¸ mua vµo: 5% ®èi víi s¶n phÈm trång trät thuéc c¸c c©y lÊy nhùa, lÊy mñ, lÊy dÇu, mÝa c©y, chÌ bót t¬i, lóa, ng«, khoai, … 3% ®èi víi c¸c laäi s¶n phÈm lµ n«ng s¶n, n«ng s¶n cã quy ®Þnh trong nhãm ®îc khÊu trõ theo 5% trªn ®©y. 9 ViÖc tÝnh khÊu trõ thuÕ ®Çu vµo ®èi víi nguyªn liÖu mua vµo lµ n«ng s¶n, l©m s¶n, thuû s¶n trªn ®©y kh«ng ¸p dông ®èi víi c¸c c¬ së mua ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, kinh doanh th¬ng nghiÖp, kinh doanh ¨n uèng. -> Trêng hîp hµng ho¸, dÞch vô mua vµo cïng ®ång thêi cho s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô chiu thuÕ GTGT vµ kh«ng chÞu thuÕ GTGT th× chØ ®îc khÊu trõ sè thuÕ ®Çu vµo cña hµng ho¸, dÞhc vô dïng cho s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT. Cë së s¶n xuÊt kinh doanh ho¹ch to¸n riªng thuÕ ®Çu vµo ®îc khÊu trõ vµ kh«ng ®îc khÊu trõ; trêng hé kh«ng ho¹ch to¸n riªng ®îc th× ®îc khÊu trõ theo tØ lÖ % gi÷a doanh sè chÞu thuÕ GTGT so víi t«ng doanh thu. Trêng hîp c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh c¶ hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT vµ kh«ng chÞu thuÕ GTGT nhng kh«ng ho¹ch to¸n riªng ®îc thuÕ ®Çu vµo ®îc khÊu trõ th× thuÕ ®Çu vµo ®îc tÝnh khÊu trõ theo tØ lÖ phÇn tr¨m doanh sè hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra.  ThuÕ ®Çu vµo cña tµi s¶n cè ®Þnh ®îc khÊu trõ nh sau: §èi víi c¬ së kinh doanh cã sè thuÕ ®Çu vµo cña t¶i s¶n cè ®Þnh ®îc khÊu trõ th× kª khai khÊu trõ nh ®èi víi vËn t, hµng ho¸ kh¸c, …. Truêng hîp sè thuÕ ®Çu vµo cña tµi s¶n cè ®Þnh lín th× c¬ së ®îc khÊu trõ dÇn, nÕu ®· khÊu trõ 3 th¸ng mµ sè thuÕ cßn l¹i cha ®îc khÊu trõ vÉn cßn th× doanh nghiÖp lµm thñ tôc yªu cÇu c¬ quan thuÕ xÐt hoµn l¹i sè thuÕ ®îc khÊu trõ. Riªng ®èi víi c¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng ®· d¨ng kÝ nép thuÕ GTGT nhng lµ c¬ së ®Çu t míi, cha ph¸t sinh doanh thu b¸n hµng, cha cã thuÕ ®Çu ra ®Ó khÊu trõ thuÕ ®Çu vµo cña tµi s¶n cè ®Þnh míi ®Çu t, nÕu thêi gian ®Çu t tõ 1 n¨m trë lªn ®îc xem xÐt hoµn thuÕ ®Çu vµo theo tõng n¨m vµ tÝnh theo n¨m d¬ng lÞch. Trêng hîp sè thuÕ GTGT phat sinh lín, c¬ së cã thÓ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ theo tõng quy. - Ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT trùc tiÕp trªn GTGT: 10 a) §èi tîng ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn GTGT: + C¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh lµ ngêi ViÖt Nam; + Tæ chøc, c¸ nh©n ngêi níc ngoµi kinh doanh ë ViÖt Nam kh«ng theo luËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam cha thùc hiÖn c¸c diÒu kiÖn vÒ kÕ to¸n, ho¸ ®¬n chøng tõ ®Ó lµm c¨n cø tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ + C¬ së kinh doanh, mua b¸n vµng b¹c, ®¸ quy, ngo¹i tÖ. b) X¸c ®Þnh thuÕ GTGT ph¶i nép lµ: Sè thuÕ GTGT cña thuÕ suÊt thuÕ GTGT = hµng ho¸, dÞch vô x GTGT cña hµng ph¶i nép chÞu thuÕ b¸n ra ho¸ dÞch vô ®ã C¨n cø tÝnh thuÕ ë ®©y lµ phÇn GTGT cña hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: GTGT cña hµng ho¸ dÞch cô b¸n ra = Gi¸ thanh to¸n cña hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra - Gi¸ thanh to¸n cña hµng ho¸, dÞch vô mua vµo t¬ng øng c) Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh GTGT lµm c¨n cø tÝnh thuÕ GTGT ph¶i nép ®èi víi tõng c¬ së kinh doanh nh sau: + §èi víi c¬ së kinh doanh ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ viÖc mua, b¸n hµng ho¸, dÞch vô cã ho¸ ®¬n, chøng tõ, ghi chÐp sæ s¸ch kÕ to¸n th× GTGT ®îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo gi¸ mua, gi¸ b¸n ghi trªn chøng tõ. + §èi víi c¬ së kinh doanh ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ ho¸ ®¬n, chøng tõ b¸n hµng ho¸ dÞch vô x¸c ®Þnh ®îc ®óng doanh thu b¸n hµng hãa, dÞch vô theo ho¸ ®¬n b¸n hµng ho¸, dÞch vô nhng kh«ng cã ®ñ ho¸ ®¬n mua hµng ho¸, dÞch vô th× GTGT ®îc x¸c ®Þnh b»ng doanh thu nh©n víi tØ lÖ phÇn tr¨m GTGT tÝnh trªn doanh thu. + §èi víi c¸ nh©n hé kinh doanh cha thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn cha ®Çy ®ñ ho¸ ®în chøng tõ mua, b¸n hµng ho¸, dÞch vô th× c¬ quan thuÕ c¨n cø vµo t×nh h×nh kinh doanh cña tõng hé Ên ®Þnh møc doanh thu tÝnh thuÕ; GTGT ®îc x¸c ®Þnh b»ng doanh thu Ên ®Þnh nh©n víi tØ lÖ phÇn tr¨m GTGT tÝnh trªn doanh thu. ThuÕ GTGT mµ c¬ së nµy ph¶i nép ®îc tÝnh nh sau: ThuÕ GTGT ph¶i nép = Doanh thu tØ lÖ (%) ThuÕ suÊt tÝnh thuÕ x GTGT x GTGT cña (Ên ®Þnh) (Ên ®Þnh) hµng ho¸, dÞch vô t¬ng øng C¸c c¬ së kinh doanh ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ viÖc mua, b¸n hµng ho¸, dÞch vô cã ho¸ ®¬n chøng tõ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 11 1. Cë së kinh doanh thuéc ®èi tîng nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ ph¶i sñ dông ho¸ ®¬n GTGT (trõ trêng hîp ®îc dïng chøng tõ ghi gi¸ thanh to¸n lµ gi¸ ®· cã thuÕ GTGT) Khi lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng ho¸, dÞch vô c¬ sá kinh doanh ph¶i ghi ®Çy ®ñ ®óng c¸c yªu tè quy ®Þnh trªn ho¸ ®¬n vµ ghi râ: Gi¸ b¸n cha cã thuÕ, phô phÝ phô thu thªm, thu ngoµi gi¸ b¸n nªu cã, thuÕ GTGT, tæng gi¸ thanh to¸n ®· cã thuÕ. NÕu c¬ së kinh doanh b¸n hµng ho¸, dÞch vô kh«ng ghi t¸ch riªng doanh sè b¸n vµ thuÕ GTGT, chØ ghi chung gi¸ thanh to¸n th× thuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i tÝnh trªn giµ thanh to¸n 2. C¸c c¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng nép thuÕ trùc tiÕp trªn GTGT vµ c¸c c¬ së kinh doanh hang ho¸, dÞch vô kh«ng thuéc ®èi tîng nép thuÕ GTGT sö dông ho¸ ®¬n th«ng thêng. Gi¸ b¸n hµng ho¸, dÞch vô ghi trªn ho¸ ®¬n lµ gi¸ thùc ®· thanh to¸n cã thuª GTGT. 1. C¬ së kinh doanh muèn s dông ho¸ ®¬n, chøng tõ kh¸c víi mÉu quy ®Þnh chung ph¶i ®¨ng kÝ víi tæng côc thuÕ vµ chØ ®îc sö dông khi ®· ®îc th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho phÐp sö dông. Mäi trêng hîp danh nghiÖp ®¨ng kÝ sö dông ho¸ ®¬n, chøng tõ in ph¶i ®¶m b¶m c¸c néi dung, chi tiªu ghi trong ho¸ ®¬n theo mÉu quy ®Þnh. 2. C¬ së kinh doanh trùc tiÕp b¸n lÎ hµng ho¸ cung øng dÞch vô cho ngêi tiªu dung hµng ho¸, dÞch vô cã gi¸ trÞ th©p dêi møc quy ®Þnh ph¶i lËp ho¸ ®¬n th× cã thÓ kh«ng ph¶i lËp ho¸ ®¬n. NÕu c¬ së kh«ng lËp ho¸ ®¬n th× ph¶i lËp b¶n kª b¸n lÎ theo mÉu sè 05/GTGT ®Ó lµm c¨n cø tÝnh thuÕ GTGT; trêng hîp ngêi mua yªu cÇu lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng th× ph¶i lËp ho¸ ®¬n theo ®óng quy ®Þnh. 3. C¬ së kinh doanh mua c¸c mÆt hµng lµ n«ng s¶n, l©m s¶n, thuû s¶n cña ngêi s¶n xuÊt trùc tiÕp b¸n ra hoÆc ngêi kh«ng kinh doanh b¸n, nÕu kh«ng cã ho¸ ®¬n theo chÕ ®é quy ®Þnh th× ph¶i lËp b¶ng kª hµng ho¸ mua vµo theo m©u sè 04/GTGT. C¬ së kinh doanh ph¶i thùc hiÖn ®îc qu¶n lÝ, sö dông ho¸ ®¬n, chøng tõ theo quy ®inh vÒ chÕ ®é ho¸ ®¬n, chøng tõ doanh thu cña bé tµi chÝnh ban hµnh. 1.2.4 Hoµn thuÕ GTGT: a) §èi tîng vµ trêng hîp ®îc hoµn thuÕ GTGT. - C¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ ®îc xÐt hoµn thuÕ trong nh÷ng trêng hîp sau: + Cã sè thuÕ ®Çu vµo ®îc khÊu trõ bao gåm sè thuÕ ®Çu vµo ph¸t sinh trong th¸ng vµ sè thuÕ ®Çu vµo ®îc khÊu trõ cña thuÕ tríc chuyÓn sang lín h¬n sè thuÕ ®Çu ra ph¸t sinh trong 3 th¸ng liªn tiÕp. 12 + C¬ së kinh doanh hµng xuÊt khÈu cso sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc hoµn lín h¬n do xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng theo thêi vô hoÆc theo tõng lÇn xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ, sè lîng lín th× ®îc xÐt hoµn thuÕ GTGT theo tõng th¸ng hoÆc tõng chuyÕn hµng, sè thuª ®îc hoµn lín ®îc x¸c ®Þnh tõ 300 triÖu trë lªn. - C¬ së kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT cã ®Çu t mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh, cã sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ lín ®îc hoµn thuÕ nh sau: + §èi víi c¬ së ®Çu t míi ®· ®¨ng kÝ nép thuÕ GTGT nhng cha cã ph¸t sinh doanh thu b¸n hµng ®Ó tinh thuÕ GTGT ®Çu ra, nÕu thêi gian ®Çu t tõ 1 n¨m trë lªn ®îc xÐt hoµn thuÕ ®Çu vµo theo tõng n¨m. Tr¬ng hîp c¬ së cã sè thuÕ GTGT ®Çu vµo cña tµi s¶n ®Çu t ®îc hoµn lín th× ®îc xÐt hoµn theo tõng quy. + §èi víi c¬ së kinh doanh ®Çu t më réng, ®Çu t chiÒu s©u, nÕu sè thuÕ GTGT ®Çu vµo cña tµi s¶n ®· khÊu trõ trong ba th¸ng mµ cha ®îc khÊu trõ hÕt th× ®îc hoµn l¹i sè thuÕ tra ®îc khÊu trõ nµy. + C¬ së kinh doanh quyÕt to¸n thuÕ khi s¸t nhËp, hîp nhÊt, chia t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n cã sè thuÕ GTGT nép thõa, nÕu c¬ së ®Ò nghÞ hoµn tr¶, th× ®îc hoµn thuÕ - C¬ së kinh doanh ph¶i cã hå s¬ sau:  C«ng v¨n ®Ò nghÞ hoµn thuÕ GTGT nép thõa vµo ng©n s¸ch nh¸ níc.  QuyÕt ®Þnh s¸t nhËp, hîp nhÊt, chia t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n cña cÊp cã thÈm quyÒn.  QuyÕt to¸n thuÕ GTGT ®Õn thêi ®iÓm s¸t nhËp, gi¶i thÓ. b. §èi tîng ®îc hoµn thuÕ GTGT cã tr¸ch nhiÖm: - §Ó cã c¨n cø gi¶i quyÕt hoµn thuÕ, c¬ së ph¶i lËp hè s¬ ®Ò nghÞ sÐt hoµn l¹i tiÒn thuÕ GTGT ®· nép, hå s¬ gåm cã: + B¶n kª khai tæng hîp sè thuÕ ph¸t sinh ®Çu ra, sè thuÕ ®Çu vµo ®îc khÊu trõ, sè thuÕ ®· nép, sè thuÕ ®Çu vµo lín h¬n sè thuÕ ®Çu ra ®Ò nghÞ hoµn l¹i. + B¶n kª hµng ho¸, dÞch vô mua vµo, b¸n ra trong k× liªn quan ®Õn viÖc x¸c ®Þnh thuÕ GTGT ®Çu vµo, ®Çu ra. - NÕu viÖc kª khai thuÕ hµng th¸ng nµy ®É ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c, c¬ së chØ cÇn tæng hîp sè liÖu ®· kª khai c¸c th¸ng ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ ®Ò nghÞ hoµn tr¶ 13 - NÕu hå s¬ kh«ng râ rµng hoÆc kh«ng ®Çy ®ñ, c¬ së ph¶i cung cÊp hå s¬ bæ sung hÆc gi¶i tr×nh theo yªu cÇu cña c¬ quan thuÕ - Doanh nghiÖp ®Ò nghÞ ®îc hoµn thuÕ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña sè liÖu kª khai liªn quan ®Õn viÖc x¸c ®Þnh sè thÕu ®îc hoµn tr¶. Mäi trêng hîp sai sãt, nÕu kiÓm tra ph¸t hiÖn ®Òu bÞ sö lÝ truy thu vÒ thuÕ. Tuú theo nghuyªn nh©n vµ møc ®é vi ph¹m cßn bÞ ph¹t hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo ph¸p luËt. 14 2.2.5. §¨ng ký, kª khai, nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ a. §¨ng ký nép thuÕ - C¸c c¬ së kinh doanh, kÓ c¶ c¸c ®¬n vÞ, chi nh¸nh, cöa hµng trùc thuéc c¬ së kinh doanh chÝnh ph¶i ®¨ng ký nép thuÕ víi Côc thuÕ (hoÆc Chi côc thuÕ nÕu lµ c¸ nh©n kinh doanh) vÒ ®Þa ®iÓm kinh doanh, ngµnh nghÒ kinh doanh, lao ®éng, tiÒn vèn, n¬i nép thuÕ vµ c¸c chØ tiªu liªn quan kh¸c theo mÉu ®¨ng ký nép thuÕ vµ híng dÉn cña c¬ quan thuÕ. §èi víi c¬ së míi thµnh lËp, thêi gian ®¨ng ký nép thuÕ chËm nhÊt 10 ngµy kÓ tõ ngµy c¬ së ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh; trêng hîp c¬ së cha ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh nhng cã ho¹t ®éng kinh doanh, c¬ së vÉn ph¶i ®¨ng ký nép thuÕ theo quy ®Þnh. C¸c c¬ së ®· ®¨ng ký nép thuÕ nÕu cã thay ®æi ngµnh kinh doanh, s¸p nhËp, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n, hîp nhÊt, chia t¸ch hay cã tæ chøc cöa hµng, chi nh¸nh… ph¶i ®¨ng ký bæ sung víi c¬ quan thuÕ chËm nhÊt 5 ngµy tr íc khi cã sù thay ®æi. - C¬ së ho¹t ®éng s¶n xuÊt ë mét sè ®Þa ph¬ng (tØnh, thµnh phè thuéc Trung ¬ng) nhng cã trô së, v¨n phßng giao dÞch lµm thñ tôc b¸n hµng ë mét sè ®Þa ph¬ng kh¸c th× c¬ së b¸n hµng còng ph¶i ®¨ng ký nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng **** - Nh÷ng c¬ së kinh doanh th¬ng nghiÖp, dÞch vô cã chi nh¸nh cöa hµng ë c¸c ®Þa ph¬ng kh¸c nhau th× tõng chi nh¸nh, cöa hµng ph¶i ®¨ng ký nép thuÕ víi c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng n¬i ®Æt chi nh¸nh cña hµng. - C¬ së kinh doanh x©y dùng ph¶i ®¨ng ký nép thuÕ víi c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng n¬i ®ãng trô së, ®ång thêi ph¶i ®¨ng ký víi c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng n¬i ®Æt c«ng tr×nh. - C¬ së kinh doanh thùc hiÖn c¬ c¬ chÕ kho¸n cho tËp thÓ, c¸ nh©n nhËn kho¸n ph¶i trùc tiÕp ®¨ng ký kª khai nép thuÕ víi c¬ quan thuÕ n¬i kinh doanh. - C¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng, nÕu thùc hiÖn ®îc ®óng, ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn mua, b¸n hµng ho¸, dÞch vô, cã ®Çy ®ñ ho¸ ®¬n, chøng tõ, ghi chÐp h¹ch to¸n sæ kÕ to¸n ®óng chÕ ®é, kª khai, nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®ung chÕ ®é vµ tù nguyÖn ®¨ng ký thùc hiÖn h×nh thøc nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p ®óng chÕ ®é vµ tù nguyÖn ®¨ng ký thùc hiÖn h×nh thøc nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu tï thuÕ th× ®îc ¸p dông theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ. C¬ së nµy ph¶i lËp vµ göi B¶ng ®¨ng ký nép thuÕ theo quy ®Þnh cho c¬ quan thuÕ n¬i ®¨ng ký nép thuÕ trong thêi h¹n chËm nhÊt 30 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc ®Ò nghÞ cña c¬ së. C¬ quan thuÕ ph¶i th«ng b¸o cho c¬ së vÒ viÖc cã ¸p dông ph15 ¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ hay kh«ng. C¬ së chØ ®îc thùc hiÖn nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ khi ®îc c¬ quan thuÕ th«ng b¸o cho ¸p dông. - C¸c c¬ së kinh doanh ®· thùc hiÖn ®¨ng ký nép thuÕ víi c¬ quan thuÕ, c¬ quan thuÕ cã tr¸ch nhiÖm cÊp m· sè thuÕ cho c¬ së kinh doanh theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. b. Kª khai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép ng©n s¸ch Nhµ níc C¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh vµ ngêi nhËp khÈu hµng ho¸ ph¶i cã tr¸ch nhiÖm kª khai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép theo quy ®Þnh nh sau: * C¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i lËp vµ göi cho c¬ quan thuÕ, chËm nhÊt trong 10 ngµy ®Çu th¸ng tiÕp theo, tê khai tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng tõng th¸ng kÌm theo B¶ng kª hµng ho¸, dÞch vô mua vµo, b¸n ra theo mÉu quy ®Þnh. Trong trêng hîp kh«ng ph¸t sinh doanh sè b¸n hµng ho¸, dÞch vô thuÕ ®Çu vµo, thuÕ ®Çu ra, c¬ së kinh doanh vÉn ph¶i kª khai vµ nép tê khai cho c¬ quan thuÕ, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña viÖc kª khai vµ nép tê khai cho c¬ quan thuÕ, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c sè liÖu kª khai, c¬ së ph¶i th«ng b¸o cho c¬ quan thuÕ biÕt ®ång thêi lËp l¹i tê khai thay cho tê khai kh«ng ®óng hoÆc ghi ®iÒu chØnh vµo tê khai th¸ng tiÕp theo (nÕu ph¸t hiÖn sai sãt sau khi c¬ quan thuÕ ®· ra th«ng b¸o nép thuÕ). ViÖc kª khai sè thuÕ ph¶i nép ®èi víi mét sè trêng hîp ®îc quy ®Þnh nh sau: - C¬ së nhËn thÇu x©y dùng kÐo dµi, viÖc thanh to¸n tiÒn thùc hiÖn theo khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh bµn giao, th× c¬ së ph¶i kª khai x¸c ®Þnh thuÕ t¹m nép ph¸t sinh hµng th¸ng tÝnh theo sè tiÒn t¹m thanh to¸n. Khi lËp ho¸ ®¬n thanh to¸n khèi lîng x©y l¾p bµn giao còng ph¶i x¸c ®Þnh râ phÇn doanh thu cha cã thuÕ vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. NÕu ho¸ ®¬n lËp ®Ó thanh to¸n kh«ng x¸c ®Þnh râ gi¸ thanh to¸n cha cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng th× thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra tÝnh trªn tæng doanh thu thanh to¸n. - C¬ së xuÊt b¸n th«ng qua ®¹i lý, ký göi ph¶i lËp ho¸ ®¬n ghi râ gi¸ giao vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, hµng giao cho c¸c ®¹i lý, ký göi lµm c¬ së tÝnh thuÕ ®Çu ra vµ thuÕ ph¶i nép cña th¸ng (coi nh lµm nép). Khi kÕt thóc hîp ®ång hoÆc kÕt thóc n¨m tµi chÝnh, c¬ së thùc hiÖn kª khai quyÕt to¸n hµng thùc tÕ ®· b¸n ®Ó x¸c ®Þnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép theo thùc tÕ. - C¬ së b¸n hµng ®¹i lý, ký göi kª khai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép tÝnh trªn doanh thu cña ho¹t ®éng ®¹i lý, ký göi theo ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ ¸p dông ®èi víi c¬ së. - C¸c trêng hîp lµm ®¹i lý díi ®©y kh«ng ph¶i kª khai, nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi tiÒn hoa hång thu ®îc tõ ho¹t ®éng ®¹i lý. 16 + §¹i lý b¸n hµng ho¸ theo ph¬ng thøc b¸n ®óng gi¸ bªn chñ hµng quy ®Þnh. Bªn ®¹i lý chØ hëng tiÒn hoa hång, chñ hµng sÏ thùc hiÖn viÖc kª khai sè b¸n hµng vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép tÝnh trªn hµng ho¸ bans ra. + §¹i lý b¸n xæ sè kiÕn thiÕt hëng hoa hång th× thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng do c¸c c«ng ty xæ sè kiÕn thiÕt kª khai nép tËp trung t¹i c«ng ty. - C«ng ty cã c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, viÖc kª khai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép thùc hiÖn nh sau: + C¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp vµ c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc x¸c ®Þnh ®îc thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo ph¶i kª khai. Nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng t¹i ®Þa ph¬ng n¬i c¬ së kinh doanh. + C¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc, thùc hiÖn h¹ch to¸n gi¸ mua, b¸n hµng ho¸, dÞch vô theo gi¸ ®iÒu chuyÓn néi bé, kh«ng x¸c ®Þnh ®îc doanh thu vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép th× do c«ng ty hoÆc tæng c«ng ty kª khai, nép thuÕ tËp trung thay cho c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc. + C¸c v¨n phßng c«ng ty nÕu trùc tiÕp kinh doanh th× ®îc tÝnh khÊu trõ hay hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo ph¸t sinh t¹i v¨n phßng. NÕu kh«ng trùc tiÕp kinh doanh th× kh«ng ®îc khÊu trõ hay hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. + C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc tæng c«ng ty nh: bÖnh viÖn, tr¹m x¸, nhµ nghØ ®iÒu dìng, viÖn trëng… kh«ng trùc tiÕp ho¹t ®éng kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng th× kh«ng ph¶i kª khai, nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ kh«ng ®îc tÝnh khÊu trõ hay hoµn tr¶ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña hµng ho¸, dÞch vô do c¬ së mua ®Ó dïng cho ho¹t ®éng cña m×nh. NÕu c¸c ®¬n vÞ nµy cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng th× ph¶i h¹ch to¸n riªng vµ kª khai nép thuÕ ®èi víi hµng ho¸ dÞch vô chÞu thuÕ. C¸c tæng c«ng ty, c«ng ty c¨n cø vµo t×nh h×nh tæ chøc vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh, x¸c ®Þnh ®¨ng ký cô thÓ ®èi tîng thuéc diÖn ph¶i kª khai, nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng kh¸c víi híng dÉn trªn ®©y th× tæng c«ng ty, c«ng ty b¸o c¸o víi Bé Tµi chÝnh ®Ó cã híng dÉn cô thÓ. * C¸c tæ chøc kinh tÕ c¸ nh©n níc ngoµi ho¹t ®éng s¶n xuÊt, cung øng hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ t¹i ViÖt Nam nhng khong cã v¨n phßng hay trô së ®iÒu hµnh ë ViÖt Nam th× tæ chøc c¸ nh©n á ViÖt Nam trùc tiÕp ký hîp ®ång tiªu thô hµng ho¸, dÞch vô víi tæ chøc c¸ nh©n níc ngoµi ph¶i thùc hiÖn kª khai, nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng thay cho phÝa níc ngoµi tríc khi thanh to¸n tiÒn t¶ cho phÝa níc ngoµi. * C¬ së kinh doanh, ngêi nhËp khÈu cã nhËp khÈu hµng ho¸ chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i kª khai vµ nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo tõng lÇn nhËp khÈu cïng víi viÖc kª khai thuÕ nhËp khÈu víi h¶i quan. * C¬ së kinh doanh bu«n chuyÕn ph¶i kª khai vµ nép thuÕ theo tõng chuyÕn hµng víi c¬ quan thuÕ n¬i mua hµng, tríc khi vËn chuyÓn hµng ®i. Sè 17 thuÕ ph¶i nép ®èi víi hµng ho¸ bu«n chuyÕn tÝnh theo ph¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng. * C¬ së kinh doanh nhiÒu lo¹i hµng ho¸, dÞch vô cã møc thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng kh¸c nhau, ph¶i kª khai thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo tõng møc thuÕ suÊt quy ®Þnh víi tõng lo¹i hµng ho¸, dÞch vô. NÕu c¬ së kinh doanh kh«ng x¸c ®Þnh ®îc theo tõng møc thuÕ suÊt th× ph¶i tÝnh vµ nép thuÕ theo møc thuÕ suÊt cao nhÊt cña hµng ho¸, dÞch vô mµ c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh. Trong trêng hîp c¬ së kinh doanh vµ ngêi nhËp khÈu kh«ng göi tê khai thuÕ, hoÆc kª khai kh«ng ®Çy ®ñ, kh«ng ®óng quy ®Þnh, c¬ quan thuÕ cã quyÒn c¨n cø vµo t×nh h×nh kinh doanh cña c¬ së vµ c¸c sè liÖu ®iÒu tra ®Ó Ên ®Þnh doanh thu vµ tiÒn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép, ph¶i th«ng b¸o cho c¬ së ®îc biÕt. NÕu c¬ së kinh doanh kh«ng ®ång ý víi møc thuÕ suÊt do c¬ quan thuÕ Ên ®Þnh, cã quyÒn khiÕu n¹i lªn c¬ quan thuÕ cÊp trªn hoÆc c¬ quan cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt. Trong khi chê gi¶i quyÕt vÉn ph¶i nép thuÕ theo møc thuÕ ®· ®îc Ên ®Þnh cña c¬ quan thuÕ. c. Nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng C¸c c¬ së kinh doanh, ngêi nhËp khÈu thuéc ®èi tîng ph¶i kª khai thuÕ nh quy ®Þnh trªn vµ c¸c c¸ nh©n, hé kinh doanh nhá thuéc ®èi tîng nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng tÝnh theo møc Ên ®Þnh doanh thu ®Ó tÝnh gi¸ trÞ gia t¨ng vµ sè thuÕ ph¶i nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çy ®ñ, ®óng h¹n vµo ng©n s¸ch Nhµ níc theo th«ng b¸o nép thuÕ cña c¬ quan thuÕ. Tr×nh tù, thñ tôc nép thuÕ thùc hiÖn nh sau: -. §èi víi c¬ së kinh doanh thùc hiÖn nép thuÕ hµng th¸ng theo th«ng b¸o nép thuÕ cña c¬ quan thuÕ, thêi h¹n nép thuÕ cña th¸ng chËm nhÊt kh«ng qu¸ 25 ngµy cña th¸ng tiÕp theo. Khi nhËn ®îc th«ng b¸o nép thuÕ, c¨n cø vµo sè thuÕ ph¶i nép ghi trªn th«ng b¸o, c¬ së thùc hiÖn më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng, cã thÓ lµm thñ tôc ®Ò nghÞ ng©n hµng trÝch chuyÓn tiÒn tõ tµi kho¶n cña c¬ së kinh doanh nép vµo ng©n s¸ch Nhµ níc, thêi gian nép thuÕ vµo ng©n s¸ch Nhµ níc ®îc tÝnh tõ ngµy ng©n hµng trÝch chuyÓn tiÒn tõ tµi kho¶n cña c¬ së kinh doanh. Trong trêng hîp ®· ®Õn thêi h¹n nép thuÕ mµ c¬ së cha nhËn ®îc th«ng b¸o nép thuÕ th× c¬ së c¨n cø vµo sè thuÕ ph¶i nép theo kª khai cña c¬ së ®Ó chñ ®éng nép vµo ng©n s¸ch Nhµ níc. §èi víi nh÷ng c¬ së cã sè thuÕ ph¶i nép hµng th¸ng lín th× thùc hiÖn t¹m nép sè thuÕ ph¸t sinh trong th¸ng theo ®Þnh kú 10 ngµy hoÆc 15 ngµy mét lÇn, khi kª khai sè thuÕ ph¶i nép cña c¶ th¸ng, trõ sè thuÕ ®· t¹m nép, c¬ së sÏ nép sè thuÕ cßn thiÕu. Kú nép thuÕ do c¬ quan thuÕ x¸c ®Þnh vµ th«ng b¸o cho c¬ së thùc hiÖn. 18 §èi víi nh÷ng c¸ nh©n (hé) kinh doanh nép thuÕ tÝnh theo møc Ên ®Þnh trªn doanh thu, c¬ quan thuÕ c¨n cø vµo møc thuÕ ®· ®îc x¸c ®Þnh ®Ó ra th«ng b¸o nép thuÕ. Thêi gian th«ng b¸o nép thuÕ cña th¸ng ®èi víi hé kinh doanh do c¬ quan thuÕ x¸c ®Þnh phï hùp víi tõng ngµnh nghÒ vµ ®Þa bµn nhng chËm nhÊt kh«ng qu¸ 25 ngµy cña th¸ng tiÕp theo. §èi víi nh÷ng c¸ nh©n (hé) kinh doanh (trõ ®èi tîng nép thuÕ theo kª khai) ë ®Þa µn xa Kho b¹c Nhµ níc hoÆc kinh doanh lu ®éng, kh«ng thêng xuyªn th× c¬ quan thuÕ tæ chøc thu thuÕ vµ nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc. - C¬ së kinh doanh vµ ngêi nhËp khÈu hµng ho¸ ph¶i nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo tõng lÇn nhËp khÈu thùc hiÖn theo thêi h¹n th«ng b¸o nép thuÕ nhËp khÈu. §èi víi hµng ho¸ kh«ng ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu hoÆc nhËp khÈu b»ng 0% th× thêi h¹n ph¶i kª khai, nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng thùc hiÖn nh qui ®Þnh ®èi víi hµng ho¸ ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu. §èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu phi mËu dÞch, nhËp khÈu tiÓu ng¹ch biªn giíi kh«ng ¸p dông h×nh thøc th«ng b¸o nép thuÕ mµ sÏ kª khai, nép thuÕ gi¸ trÞ gia tng ngay khi nhËp khÈu. §èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu thuéc diÖn kh«ng ph¶i nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng nh: nguyªn liÖu nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt, gia c«ng hµng xuÊt khÈu, quµ biÕu, quµ tÆng, hµng viÖn trî nh©n ®¹o, hµng ho¸ viÖn trî kh«ng hoµn l¹i… nÕu ®em b¸n hoÆc xuÊt dïng vµo môc ®Ých kh¸c ph¶i kª khai, nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng víi c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý c¬ së nh quy ®Þnh ®èi víi hµng ho¸ do c¬ së kinh doanh. - C¬ së kinh doanh cè ®Þnh, ®i mua nguyªn vËt liÖu, hµng ho¸, vËn chuyÓn hµng cña c¬ së ®i b¸n hoÆc trao ®æi víi c¬ së kh¸c, vËn chuyÓn trong néi bé c¬ së ph¶i cã ®ñ ho¸ ®¬n, chøng tõ theo quy ®Þnh chÕ ®é ho¸ ®¬n chøng tõ ®èi víi hµng ho¸ lu th«ng trªn thÞ trêng. NÕu kh«ng cã ®ñ chøng tõ theo quy ®Þnh, c¬ së ngoµi viÖc ph¶i nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng tÝnh trªn gi¸ trÞ hµng ho¸, hµng nhËp khÈu cßn ph¶i truy thu thuÕ nhËp khÈu vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ë kh©u nhËp khÈu. Trong trêng hîp thuª thuÕ, c¬ quan thu thuÕ ph¶i cÊp lai thu thuÕ hoÆc chøng tõ x¸c nhËn viÖc thu thuÕ b»ng biªn lai, chøng tõ do Bé tµi chÝnh thèng nhÊt ph¸t hµnh. C¬ quan thuÕ cã tr¸ch nihÖm híng dÉn kiÓm tra c¸c c¬ së kinh doanh thùc hiÖn chÕ ®é sæ s¸ch, ghi chÐp kÕ to¸n h¹ch to¸n râ rµng sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng trªn ho¸ ®¬n chøng tõ ®Ó lµm c¨n cø tÝnh sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép vµ sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc khÊu trõ. Trong kú tÝnh thuÕ, nÕu c¬ së kinh doanh cã sè thuÕ nép thõa kú tríc th× ®îc trõ vµo sè thuÕ ph¶i nép cña kú tiÕp theo, nÕu kú tríc nép thiÕu th× ph¶i nép ®ñ sè kú tríc cßn thiÕu. C¬ së kinh doanh thuéc ®èi tîng tÝnh thuÕ gi¸ trÞ 19 gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ lín th× ®îc khÊu trõ dÇn hoÆc ®îc hoµn thuÕ theo quy ®Þnh. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng nép vµo Ng©n hµng Nhµ níc b»ng ®ång ViÖt Nam. Trêng hîp c¬ së kinh doanh cã doanh thu hoÆc mua hµng ho¸, dÞch vô thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ th× ph¶i quy ®æi ra ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ mua b¸n thùc tÕ b×nh qu©n trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh ho¹t ®éng mau, b¸n hµng ho¸, dÞch vô b»ng ngo¹i tÖ ®Ó x¸c ®Þnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép. d. QuyÕt to¸n thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. TÊt c¶ c¸c c¬ së kinh doanh thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ (trõ hé kinh doanh võa nhá nép thuÕ theo møc Ên ®Þnh doanh thu, hé kinh doanh bu«n chuyÕn nép thuÕ tõng chuyÕn hµng) ®Òu ph¶i quyÕt to¸n thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng víi c¬ quan thuÕ. N¨m quyÕt to¸n thuÕ ®îc tÝnh theo n¨m d¬ng lÞch, thêi h¹n c¬ së kinh doanh ph¶i nép quyÕt to¸n thuÕ chËm nhÊt kh«ng qu¸ 60 ngµy, kÓ tõ ngµy 31 th¸ng 12 cña n¨m quyÕt to¸n thuÕ. Trong trêng hîp c¬ së kinh doanh s¸p nhËp, hîp nhÊt chia t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n, c¬ së kinh doanh ph¶i thùc hiÖn quyÕt to¸n thuÕ víi c¬ quan thuÕ trong thêi h¹n 45 ngµy kÓ tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n. C¬ së kinh doanh ph¶i thùc hiÖn quyÕt to¸n tµi chÝnh theo chÕ ®é Nhµ níc quy ®Þnh; trªn c¬ së quyÕt to¸n thuÕ tµi chÝnh, c¬ së kinh doanh cã tr¸ch nhiÖm kª khai toµn bé sè thuÕ ph¶i nép, sè thuÕ ®· nép cña n¨m hoÆc thêi h¹n quyÕt to¸n, sè cßn thiÕu hay nép thõa tÝnh ®Õn thêi ®iÓm quyÕt to¸n thuÕ. C¬ së ph¶i kª khai ®Çy ®ñ, ®óng c¸c chØ tiªu vµ sè liÖu theo quyÕt to¸n thuÕ vµ göi b¶n quyÕt to¸n thuÕ ®Õn ®Þa ph¬ng n¬i c¬ së ®¨ng ký nép thuÕ theo thêi gian quy ®Þnh. C¬ së kinh doanh cã tr¸ch nhiÖm nép sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cßn thiÕu vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc sau 10 ngµy kÓ tõ ngµy nép b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ, nÕu nép thõa ®îc trõ vµo sè ph¶i nép cña kú tiÕp sau, hoÆc ®îc hoµn thuÕ nÕu c¬ së thuéc trêng hîp vµ ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ. C¬ së kinh doanh ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh ®óng ®¾n cña sè liÖu quyÕt to¸n thuÕ; nÕu c¬ së kinh doanh b¸o c¸o sai, ®Ó trèn, lËu thuÕ sÏ bÞ xö ph¹t theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. e. MiÔn gi¶m thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng - §èi tîng ®îc xÐt miÔn, gi¶m thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt, x©y dùng, vËn t¶i vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh bÞ lç do nguyªn nh©n sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép cña c¸c ho¹t ®éng nµy lín h¬n sè thuÕ tÝnh theo møc thuÕ doanh thu tríc ®©y. 20
- Xem thêm -