Tài liệu Thuế giá trị gia tăng và các phương pháp hoàn thiện hạch toán thuế giá trị gia tăng.

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ò tµi : ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ c¸c ph-¬ng ph¸p hoµn thiÖn h¹ch to¸n thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. A: Lêi Më §Çu Víi bÊt k× n-íc nµo th× thuÕ còng lu«n gãp phµn quan träng vµ chiÕm phÇn lín trong tæng thu ng©n s¸ch .ThuÕ chÝnh lµ c«ng cô chñ yÕu ®Ó ®äng viªn tµi chÝnh cho ng©n s¸ch nhµ n-íc.ViÖc thùc thi mét chÝnh s¸ch thuÕ cã hiÖu qu¶ sÏ ®¶m b¶o më réng kinh tÕ vµ ph¸t triÓn . ThuÕ GTGT nãi riªng lµ s¾c thuÕ gi¸n thu c¬ b¶n vµ ®Æc biÖt quan träng viÖc huy ®äng nguån thu cho Ng©n s¸ch nhµ n-íc .Do vËy ë n-íc ta ph¶i cã ph-¬ng ph¸p , chÝnh s¸ch thuÕ thËt hoµn chØnh ®Ó thuÕ sÏ ph¸t huy ®-îc tèi ®a nh-ng -u viÖt vµ tÇm quan träng cña nã . Tr-íc ®©y trong nÒn kinh tÐ KHHTT thuÕ lîi tøc , thuÕ hµng ho¸ vµ thuÕ doanhthu tá ra phï hîp th× khi b-íc sang c¬ chÕ míi nã ®· thÓ hiÖn nh÷ng mÆt yÕu kÐm,.ViÖc ¸p dông chÕ ®é thuÕ GTGT thay thÕ ®· t¸c ®äng nhiÒu mÆt ®Õn nÒn kinh tÕ cña n-íc ta . B¶n th©n s¾c thuÕ nµy tuy cã nhiÒu -u ®iÓm song vÉn cßnnh÷ng mÆt yÕu kÐm cÇn khÊ-c phôc . Mätt trong nh÷ng môc tiªu quan träng cña cuéc c¶i c¸ch thuÕ giai ®o¹n II phï hîp víi chiÕn l-îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· hoäi giai ®o¹n 2001-2010. Bªn c¹nh ®ã , bèi c¶nh ph¸t triÓn kinh tÕ trong thêi k× míi ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng c¶i c¸ch vÒ chÝnh s¸ch thuÕ ®Ó phï hîp víi yªu cÇu cña c¸c n-íc trong khu vùc vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ trªn thÕ giíi mµ chóng ta tham gia . Ngoµi ra hiÖn nay rÊt nhiÒu c¸c tæ chøc doanh nghiÖp ®· lîi dông nh÷ng s¬ hë cña c¬ quan thuÕ ®Ó nh»m thu lîi nhuËn cao nhÊt , gi¶m phÇn thu cña ng©n s¸ch nhµ n-íc . 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tãm l¹i , cã rÊt nhiÒu lÝ do khiÕn chóng ta cÇn ph¶i nghiªn cøu thùc tr¹ng vµ ®Ì ra nh÷ng gi¶i ph¸p hoµn thiÖn thuÕ nãi chung vµ ®Æc biÖt thuÕ GTGT nãi riªng . NhiÖm vô nghiªn cøu dÒ tµi : Lµm râ mét sè vÊn ®Ò lÝ luËn vÒ thuÕ GTGT Trªn c¬ së m« h×nh lÝ thuyÕt vµ thùc tiÔn ¸p dông ,®¸nh gi¸ thùc tr¹ng thuÕ GTGT ë ViÖt Nam vµ ph¸t hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt . §Ò ra c¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn . Dï cã nh-ng cè g¾ng song bµi viÕt cña em kh«n gthÓ tr¸nh khái nh÷ng giíi h¹n nhÊt ®Þnh em mong c¸c thÇy c« sÏ ®ãng gãp ý kiÕn ®Ó bµi viÕt lÇn sau hoµn thiÖn h¬n . §Æc biÖt em xin ch©n thµnh c¶m ¬n PGS.TµI S¶N NguyÔn Minh Ph-¬ng ®· nhiÖt t×nh h-íng dÉn em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy . B : Néi dung Ch-¬ng I: Nh÷ng lÝ luËn chung vÒ thuÕ GTGT vµ h¹ch to¸n thuÕ GTGT trong c¸c doanh nghiÖp . I Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thuÕ GTGT 1.Kh¸i niÖm Cho ®Õn b©y giê vÉn ch-a cã mét ®Þnh nghÜa thèng nhÊt vÒ thuÕ .C¸c quan ®iÓm kh¸c nhau ®-îc nh×n nh©n tõ nh÷ng gãc ®é kh¸c nhau cña thuÕ.Theo nh¯ kinh ®iÓn th× thuÕ :”§Ó duy tr× quyÒn lùc c«ng céng ®ã ,cÇn ph¶i cã nh÷ng sù ®ãng gãp cña nh÷ng ng­êi c«ng d©n ,cña nh¯ n­íc ®ã l¯ thuÕ .”(Mac-AngenTTT2.NXBSù thËt –Hµ Néi .) Sau nµy kh¸i niÖm thuÕ ngµy cµng bæ sung Trong cuèng tõ ®iÓn kinh tÕ cña hai t¸c gi¶ ng-êi Anh Chrisopher Pass ,Bryan Lower 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cho r»ng :” ThuÕ suÊt l¯ mét biÖn ph¸p cña chÝnh phñ ®¸nh trªn thu nhËp cña c¶i vµ vèn nhËn ®-îc cña c¸c c¸ nh©n hay doanh nghiÖp trªn viÖc chi tiªu vÒ h¯ng ho¸ ,t¯i s°n “. Cßn mét ®Þnh nghÜa vÒ thuÕ t-¬ng ®èi hoµn chØnh trong cuèn Economics cña hai nhµ kinh tÕ MÜ nh- sau :ThuÕ lµ mét kho¶n chuyÓn giao b¾t buéc b»ng tiÒn cña c«ng ty vµ c¸c hé gia ®×nh cho chÝnh phñ mµ trong sù trao ®æi hä kh«n g nhËn ®-îc mét c¸ch trùc tiÕp hµng ho¸ dÞch vô nµo c¶ ,kho¶n nép ®ã kh«ng ph¶i lµ tiÒn ph¹t mµ toµ ¸n tuyªn ¸n do hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt . ë n-íc ta còng ch-a cã mét ®Þnh nghÜa nµo hoµn chØnh ,thèng nhÊt vÒ thuÕ .Theo tõ ®iÓn ViÖt Trung 1998 thuÕ lµ kho¶n tiÒn vay hiÖn vËt mµ ng-êi d©n hoÆc c¸c tæ chøc kinh doanh tuú theo tµi s¶n thu nhËp nghÒ nghiÖp ...buéc ph¶i nép cho Nhµ n-íc theo quy ®Þnh .Tãm l¹i , thuÕ lµ mét kho¶n chuyÓn giao thu nhËp b¾t buéc tõ c¸c thÓ nh©n vµ ph¸p nh©n cho Nhµ n-íc theo møc ®é vµ thêi h¹n ®-îc ph¸p luËt quy ®Þnh ,nh»m sö dông cho môc ®Ých c«ng céng . 2.Vai trß 2.1ThuÕ ®¶m b¶o nguån thu cho ng©n s¸ch nhµ n-íc Ng©n s¸ch lµ mét bé phËn cña tµi chÝnh .Néi dung c¸c nguån thu cña c¸c ng©n s¸ch nµh n-íc th× gåm nhiÒu kho¶n, sö dông c¸c h×nh thøc kh¸c nhau nh-: - Ph¸t hµnh thªm tiÒn ®Ó trang tr¶i nhu cÇu chi tiªu cÇn thiÕt cña nhµ n-íc - Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ®Ó vay trong vµ ngoµi n-íc - B¸n mét phÇn tµi s¶n quèc gia - Thu thuÕ Ph¸t hµnh thªm tiÒn ®Ó chi tiªu lµ c¸ch thøc ®¬n gi¶n nhÊt . Song viÖc ph¸t hµnh thªm tiÒn ®Ó chi tiªu thiÕu c¬ sá vËt chÊt 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®¶m b¶o sÏ dÉn ®Õn l¹m ph¸t, cµng lµm khã kh¨n thªm ng©n s¸ch nhµ n-íc Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ®Ó vay trong vµ ngoµi n-íc õa ph¶i chÞu nh÷ng rµng buéc vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ tõ phÝa ng-êi cho vay, võa ph¶i t×m nguån ®Ó hoµn tr¶ c¶ gèc vµ l·i Ng©n s¸ch lµ mét bé phËn cña tµi chÝnh 2.2ThuÕ lµ c«ng cô ®iÒu tiÕt vÜ m« cho nhµ n-íc Bªn c¹h vai trß ®¶m b¶o nguån thu cho ng©n s¸ch nhµ n-íc th× thuÕ cßn lµ mét c«ng cô ®iÒu tiÕt vÜ m« ®¾c lùc cña nhµ n-íc ®èi víi kinh tÕ x· héi Trong c¬ kinh tÕ ho¹ch ho¸ t¹p trung nhµ n-íc trùc tiÕp can thiÖp vµo c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh b»ng c¸c chØ tiªu vµ mÖnh lÖnh hµnh chÝnh vµ chÕ ®é bao cÊp trµn lan nªn t¸c ®éng thu ng©n s¸ch nãi chung, thuÕ nãi riªng ®Õn qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh kinh tÕ x· héi bÞ h¹n chÕ, hiÖu qu¶ thùc hiÖn cña nã còng kh«ng d-îc coi träng. C¬ chÕ thÞ tr-êng víi sù ®a d¹ng cña c¸c thµnh phµn kinh tÕ vµ ph-¬ng thøc qu¶n lý vÜ m« cña nhµ n-íc, thuÕ gãp phÇn b×nh æn gi¸ c¶, kiÒm chÕ l¹m ph¸t; lµ c«ng cô ®Þnh h-íng s¶n xuÊt, ®Þnh h-íng tiªu dïng tõ ®ã ®iÒu tiÕt thu nhËp, b¶o hé s¶n xuÊt trong n-íc vµ thóc ®Èy héi nhËp kinh tÕ 2.2.1. B×nh æn gi¸ c¶, kiÒm chÕ l¹m ph¸t Nhµ n-íc s- dông nguån ng©n s¸ch Nhµ n-íc ( mµ trong ®ã thuÕ lµ nguån thu chñ yÕu – nh- ®· ph©n tÝch ë trªn ) ®Ó ®iÒu chØnh gÝa c¶, ch¼ng h¹n khi gi¸ c¶ mét hµng ho¸ nµo ®ã gi¶m th× Nhµ n-íc sÏ bá tiÒn ra mua ®Ó chèng l¹i sù gi¶m gi¸ Ngoµi ra chÝnh s¸ch thuÕ còng ®-îc sö dông ®Ó kiÒm chÕ l¹m ph¸t, cô thÓ : Khi l¹m ph¸t xÈy ra do cung nhá h¬n cÇu( l¹m ph¸t cÇu kÐo ) th× nhµ n-íc sÏ ®¸nh thuÕ vµo tiªu dïng hµng ho¸ ®Ó gi¶m cÇu 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Hay l¹m ph¸t do chi phÝ ®Çu vµo cao ( l¹m ph¸t chi phÝ ®Èy ) th× sÏ gi¶m viÖc ®¸nh thuÕ vµo chi phÝ ®Çu vµo 2.2.3ThuÕ lµ c«ng cô ®Þnh h-íng s¶n xuÊt, ®Þnh h-íng tiªu dïng * §iÒu tiÕt s¶n xuÊt Mçi quèc gia mçi nghµnh ®iÒu cã c¸c nghµnh kinh tÕ mòi nhän. V× vËy, viÖc ®Þnh h-íng s¶n xuÊt ,tiªu dïng ®Ó khai th¸c tiÒm n¨ng cña ngµnh nµy lµ ®iÒu rÊt cÇn thiÕt cña nhµ n-íc .§Ó thùc hiÖn c«n gviÖc nµy bªn c¹nh nh÷ng chÝnh s¸ch chi tiªu tù cÊp nhµ n-íc cÇn sö dông chÝnh s¸ch thuÕ .ThÓ hiÖn : Thø nhÊt S¾p xÕp vµ cñng cè l¹i c¬ cÊu kinh tÕ theo h-íng cña nhµ n-íc .C¸c quèc gia muèn ph¸t triÓn kinh tÕ ®Òu ph¶i thùc hiÖn mét c¬ cÊu kinh tÕ vµ tiÕn bé phï hîp víi t×nh h×nh ,®iÒu kiÖn cña n-íc m×nh .ThuÕ chÝnh lµ c«ng cô ®¾c lùc trong viÖc ®iÒu chØnh theo c¬ cÇu nµy . Thø hai T¸c ®éng tÝch cùc cña thuÕ ®èi víi s¶n xuÊt kinh doanh cßn cã thÓ thÓ hiÖn ë chç hoµn thiÖn nghÜa vô nép thuÕ cho NHµ n-íc ®ßi hái ®èi t-îng nép thuÕ ph¶i thùc hiÖn nghi©m ngÆt chÕ ®é h¹ch to¸n kinh doanh ,t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng ,¸p dông c¸c thµnh tùu khao häc kÜ thuËt trong s¶n xuÊt kinh doanh . Thø ba ThuÕ lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p ®-¬ch nhµ n-íc sö dông ®Ó b¶o vÖ nÒn s¶n xuÊt trong n-íc ,thóc ®Èy sù c¹nh tranh chÌn Ðp cña n-íc ngoµi cÇn thiÕt ®èi víi nÒn kinh tÕ n-íc ta hiÖn nay khi mµ lùc l-¬ch s¶n xuÊt còng nh- kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ta ch-a ®ñ m¹nh .Thùc tÕ cho thÊy thuÕ ®· thÓ hiÖn mÆt -u thÕ h¬n h¼n so víi mét biÖn ph¸p kh¸c ®Ó b¶o hé s·n xuÊt trong n-íc . 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 *§iÒu tiÕt tiªu dïng C¸c chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p kinh tÕ ®-îc nhµ n-íc sö dông ®Ó h-íng dÉn tiªu dïng th-êng lµ ®¸nh thuÕ víi thuÕ suÊt cao vµo nh÷ng mÆt hµng cÇn h¹n chÕ tiªu dïng nh- nh÷ng mÆt hµng xa xØ ,nh÷ng mÆt hµng tiªu dïng cã ¶nh h-ëng kh«ng tèt ®Õn søc khoÎ .Sù ®iÒu tiÕt nµy còng gãp phÇn tiÕt kiÖm chi tiªu ,t¨ng tÝch luü ,h-íng dÉn tiªu dïng lµnh m¹nh .Ngoµi ra nã còng gãp phÇn lµm c©n b»ng , b×nh ®¼ng h¬n trong x· héi gi÷a ng-êi giµu vµ ng-¬i nghÌo . 2.2.4B¶o hé s¶n xuÊt trong n-íc thóc ®Èy héi nhËp kinh tÕ B¶o hé hîp lÝ nÒn kinh tÕ trong n-íc tr¸nh khái sù c¹nh tranh tõ bªn ngoµi lµ hÕt søc cÇn thiÕt ®èi víi c¸c n-íc chËm ph¸t triÓn vµ ®ang ph¸t triÓn .ThuÕ thôc hiÖn sù b¶o hé nÒn s¶n xuÊt néi ®Þa vµ kiÓm tra kiÓm so¸t ho¹t ®éng ngo¹i th-¬ng thuÕ xuÊt nhËp khÈu .Sù -u ®·i c¸c hiÖp ®Þnh vÒ theo th«ng lÖ quèc tÕ .Tãm l¹i thuÕ vÒ b¶n chÊt kinh tÕ lµ mét c«ng cô tµi chÝnh hÕt søc quan träng kh«n gchØ t¹o ra nguån thu to lín cho ng©n s¸ch nhµ n-íc mµ cßn cã kh¶ n¨ng t¸c ®äng ®iÒu chØnh kinh tÕ x· héi ë tÇng vÜ m« . 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.Ph©n lo¹i thuÕ 3.1Ph©n lo¹i theo c¬ së ®¸nh thuÕ 3.2Ph©n lo¹i theo ph-¬ng thøc ®¸nh thuÕ II Néi dung , ph-¬ng ph¸p tÝnh vµ h¹ch to¸n thuÕ GTGT 1. Kh¸i niÖm thuÕ GTGT vµ sù cÇn thiÕt ¸p dông thuÕ GTGT 1.1Kh¸i niÖm vÒ thuÕ GTGT -§Þnh nghÜa -§èi t-îng tÝnh thuÕ -§èi t-îng nép thuÕ 1.2. Sù cÇn thiÕt ¸p dông thuÕ GTGT thay thÕ thuÕ doanh thu -Nh-îc ®iÓm cña thuÕ doanh thu -¦u ®iÓm vµ nh-îc ®iÓm cña thuÕ GTGT 2.Kh¸i qu¸t thùc tiÔn ¸p dông chÕ ®é thuÕ GTGT ë mét sè n-íc 2.1Nhu cÇu ¸p dông chÕ ®é thuÕ GTGT ë mét sè khu vùc kinh tÕ ®iÓn h×nh -Ph¸p -MÜ -Trung Quèc 2.2C¬ cÊu chÕ ®é thuÕ GTGT -Ph¹m vi ¸p dông -C¨n cø tÝnh thuÕ - Quy ®Þnh vÒ khÊu trõ thuÕ -Quy ®Þnh -u ®¨i , miÔn gi¶m thuÕ -Quy ®Þnh vÒ kª khai nép thuÕ 3.Ph-¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT ë n-íc ta 3.1Ph-¬ng ph¸p khÊu trõ 3.2Ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp 3.3¦u nh-îc ®iÓm cña tõng ph-¬ng ph¸p 4.Sæ s¸ch chõng tõ kÕ to¸n thuÕ GTGT 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4.1Chøng tõ -Ho¸ ®¬n GTGT -Ho¸ ®¬n b¸n hµng th«ng th-êng -Ho¸ ®¬n thu mua n«ng , l©m ,thuû s¶n cña ng-êi trùc tiÕp s¶n xuÊt 4.2 Sæ kÕ to¸n -Sæ theo dâi thuÕ GTGT -Sæ chi tiÕt thuÕ GTGT ®-îc hoµn l¹i -Sæ chi tiÕt thuÕ GTGT ®-îc miÔn gi¶m -B¸o c¸o thuÕ GTGT 5. Nguyªn t¾c h¹ch to¸n thuÕ GTGT 6.H¹ch to¸n thuÕ GTGT 6.1 Tµi kho¶n sö dông a. Tµi kho¶n ( TK) 133- thuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ -KÕt cÊu vµ néi dung TK 133 >Bªn Nî >Bªn Cã >Sè d- bªn Nî >TK133 cã 2 TK cÊp 2: +TK1331: ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ cña hµng ho¸ ,dÞch vô +TK1332:ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ cña TSC§ b.TK3331-ThuÕ GTGT ph¶i nép -KÕt cÊu vµ néi dung cña TK 3331 >Bªn Nî >Bªn Cã >Sè d- bªn Nî >Sè d- bªn Cã >TK 3331 cã 2 TK cÊp 2 +TK 33311-ThuÕ GTGT ®Çu ra +TK33312-ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 6.2 Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n a. Theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ -H¹ch to¸n thuÕ GTGT ®Çu vµo -H¹ch to¸n thuÕ GTGT ®Çu ra -H¹ch to¸n thuÕ GTGT ph¶i nép -H¹ch to¸n hoµn thuÕ GTGT -H¹ch to¸n miÔn gi¶m thuÕ GTGT -H¹ch to¸n thuÕ GTGT ë ®¬n vÞ vµ ë tæng c«ng ty + S¬ ®å h¹ch to¸n b. H¹ch to¸n thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp -Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n -S¬ ®å h¹ch to¸n 7. Quan hÖ thuÕ GTGT víi c¸c lo¹i thuÕ kh¸c +Víi thuÕ xuÊt nhËp khÈu +Víi thuÕ TT§B +Víi thuÕ TNDN Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n thuÕ GTGT trong c¸c doanh nghiÖp I. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®-îc - Sù thay ®æi ph-¬ng ph¸p tÝnh thuÕ tr¸nh ®-îc sù chång chÐo , buéc chñ thÒ ph¶i lµm quen víi c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ ThuÕ GTGT ®-îc tÝnh theo 2 ph-¬ng ph¸p :ph-¬ng ph¸p khÊu trõ vµ ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp .C¸c c¬ së kinh doanh ph¶i ¸p dông phu¬ng ph¸p khÊu trõ lµ hÇu hÕt vµ ph¶i ®¸p øng quy ®Þnh vÒ sæ s¸ch kÕ to¸n , h¹ch to¸n sè thuÕ ®Çu ra vµ sè thuÕ ®Çu vµo .Víi ph-¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ GTGT ®· thÓ hiÖn râ b¶n chÊt thuÕ gi¸n thu .Chñ thÓ kinh doanh chØ lµ ng-êi thu thuÕ hé nhµ n-íc .Thãi quen vÒ thuÕ chång thuÕ sÏ kh«ng cßn lÝ do tån t¹i .Thay 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vµo ®ã lµ mét t- duy míi chñ ®éng , tù hoµn thiÖn ®-îc thÓ hiÖn ë mét phÇn rÊt quan träng lµ ph-¬ng ph¸p tÝnh thuÕ. ViÖc bæ sung thªm TK 1331 ( ThuÕ GTGT ®Çu vµo vµ söa ®æi TK3331 tõ thuÕ doanh thu sang thuÕ GTGT ph¶i nép ®· gióp c¸c doanh nghiÖp dÔ dµng h¬n trong viÖc theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n víi c¸c c¬ quan nhµ n-íc còng nh- ®¸p øng tho¶ ®¸ng nhu cÇu cña ng-êi sö dông th«ng tin kÕ to¸n , chÊn chØnh c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n ®Æc biÖt lµ khu vùc kinh tÕ t- nh©n . Cã thÓ thÊy , viÖc kª khai thuÕ GTGT , khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo thùc hiÖn nguyªn t¾c ph¶i cã ho¸ ®¬n , chøng tõ ®· thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp , ng-êi kinh doanh chó träng tæ chøc tèt h¬n c«ng t¸c më sæ s¸ch kÕ to¸n , ghi chÐp , qu¶n lÝ vµ sö dông tè h¬n ho¸ ®¬n chøng tõ. Theo cuéc ®iÒu tra n¨m 1999 sè l-îng ho¸ ®¬n sö dông t¨ng gÊp ®«i so víi n¨m 1998 vµ ®iÒu ®ã thÓ hiÖn mét b-íc tiÕn míi trong c«ng t¸c sö dông ho¸ ®¬n vµ qu¶n lÝ cña doanh nghiÖp . ViÖc thùc hiÖn thuÕ GTGT víi ba thuÕ suÊt 0%, 5% , 10% .Ýt h¬n so víi 11 møc thuÕ suÊt doanh thu tr-íc ®©y (tõ 0,5% ®Õn 30% )còng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc l¹i s¶n xuÊt kinh doanh , thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh doanh , tÝnh to¸n gi¸ thµnh gi¸ b¸n phï hîp víi thÞ tr-êng vµ nép ®-îc thuÕ ,v× thÕ hiÖu qñ kinh doanh sÏ cao . NhiÒu c¸c doanh nghiÖp thuéc nh÷ng ngµnh nh- c¬ khÝ , dÖt may , gia dµy , mÝa ®-êng tr-íc khi thùc hiÖn luËt thuÕ GTGT , s¶n xuÊt kinh doanh gÆp nhiÒu khã kh¨n , kinh doanh kh«ng cã hiÖu qña .Nh-ng sau khi thùc hiÖn s¾c thuÕ nµy ®a sè c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ®· cã hiÖu qu¶ , nép ®ñ thuÕ theo quy ®Þnh . VÒ vÊn ®Ò thÞ tr-êng gi¸ c¶, gi¸ mét sè mÆt hµng l-¬ng thùc , thùc phÈm c«ng nghÖ phÈm , y tÕ ...®· nhÝch lªn , vµ dÇn dÇn do sù chØ ®¹o cña c¸c cÊp trung -¬ng ®Ðn ®Þa ph-¬ng t¨ng c-êng 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 qu¶n lÝ tèt , nªn thÞ tr-êng gi¸ c¶ trë nªn æn ®Þnh , kh«ng cã nh÷ng biÕn ®éng lín .Cho ®Õn n¨y , c¸c doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n , ho¸ ®¬n chøng tõ theo chÕ ®é nhµ n-íc .ViÖc quyÕt to¸n thuÕ ®-îc thùc hiÖn nhanh chãng cã nhiÒu tiÕn bé so víi nh÷ng n¨m tr-íc ®©y .Tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¬ quan thuÕ vµ c¸c c¬ quan qu¶n lÝ nhµ n-íc kiÓm tra , gi¸m s¸t ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lµm cho c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®-îc lµnh m¹nh , chèng viÖc thÊt thu cho ng©n s¸ch nhµ n-íc .§iÕu ®ã phÇn nµo lµm gi¶m tiªu cùc trong x· héi , gãp phÇn æn ®Þnh kinh tÕ . ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n ®-îc h¹ch to¸n riªng , kh«ng tÝnh vµo gi¸ thµnh c«ng tr×nh , kh«ng ph¶i khÊu hao tµi s¶n sau nµy mµ ®-îc khÊu trõ hoÆc hoµn thuÕ t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸ thµnh cña nã gi¶m .(kho¶ng 10%).MÆt kh¸c khi nhËp khÈu thiÕt bÞ , m¸y mãc , ph-¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng ,laäi trong n-íc ch-a s¶n xuÊt ®-îc ®Ó ®Çu t- tµi s¶n cè ®Þnh theo dù ¸n th× kh«ng chÞu thuÕ GTGT .§èi víi c¸c c«ng tr×nh ®Çu t- b»ng vèn ODA kh«ng hoµn l¹i th× kh«ng chÞu thuÕ GTGT , nÕu kh«ng thuéc vèn ODA vay th× ®-îc hoµn thuÕ GTGT trong 3 ngµy kÓ tõ ngµy nép tê khai .ChÝnh ®iÒu ®ã ®· gãp phÇn khuyÕn khÝch ®Çu t- , thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh doanh . Bªn c¹nh ®ã , ®èi víi c¸c c¬ quan thuÕ , c¸c quy ®Þnh vÒ viÖc ®¨ng kÝ m· sè thuÕ vµ viÖc lËp tê khai thuÕ ®· gãp phÇn gióp c¬ quan thuÕ n¾m ®-îc ®èi t-îng nép thuÕ vµ qu¶n lÝ tèt h¬n .§Õn hÕt n¨m 2000 lµ 1.212,139 ®èi t-îng . Nãi chung viÖc n-íc ta thùc hiÖn luËt thuÕ GTGT vµ c¸c ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n thuÕ GTGT trong bèi c¶nh kinh tÕ ®Êt n-íc ®ang gÆp nhiÒu khã kh¨n do thiªn tai lò lôt vµ nh÷ng cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ trong khu vùc nh-ng t×nh h×nh gi¸ c¶ thÞ tr-êng kh«ng cã biÕn ®éng lín ,vÉn ®¶m b¶o sè thu ng©n 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 s¸ch nhµ n-íc theo yªu cÇu ®Æt ra .Kh«ng nh÷ng thÕ cßn gãp phÇn khuyÕn khÝch m¹nh mÏ ®Çu t- ph¸t triÓn vµ xuÊt khÈu , thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp h¹ch to¸n kinh doanh , t¨ng c-êng qu¶n lÝ ...lµ mét thµnh c«ng rÊt lín , ®-îc chuyªn gia n-íc ngoµi ®¸nh gi¸ cao . Nh÷ng ®iÒu ®ã phÇn nµo t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó VN héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi. II.Nh÷ng tån t¹i -Sù ph©n chia ®èi t-îng chÞu thuÕ vµ ®èi t-îng kh«ng chÞu thuÕ g©y hiÖn t-îng ph©n ®o¹n c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. XÐt tr-êng hîp c¸ ngµnh sö dông nguyªn liÖu kh«ng chÞu thuÕ GTGT ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm chÞu thuÕ GTGT VD nhngµnh s¶n xuÊt bét canh tõ nguyªn liÖu muèi lµ ®èi t-îng kh«ng chÞu thuÕ GTGT , do vËy kh«ng ph¸t sinh thuÕ GTGT ®Çu vµo khi mua nguyªn liÖu .Trong khi ®ã s¶n phÈm t¹o ra l¹i thuéc diÖn chÞu thuÕ GTGT , nªn khi b¸n thµnh phÈm doanh nghiÖp ph¶i nép cho nhµ n-íc sè thuÕ GTGT ®Çu ra ph¸t sinh ma fkh«ng ®-îc khÊu trõ ®Çu vµo t-¬ng øng tÝnh trªn nguyªn gi¸ vËt liÖu mua vµo .Do vËy sÏ ¶nh h-ëng ®Õn gi¸ b¸n , doanh thu cña doanh nghiÖp .VÝ dô kh¸c nh- ngµnh in b¸o chÝ , s¸ch gi¸o khoa khi b¸n hµng kh«ng ph¸t sinh thuÕ nh-ng khi mua nguyªn liÖu s¶n xuÊt nh- giÊy , ®iÖn ,...l¹i ph¶i chÞu 10% thuÕ GTGT ®Çu vµo .Do khong cã thuÕ ®Çu vµo ®Ó khÊu trõ nªn sè thuÕ GTGT ph¶i tr¶ tr-íc ®ã sÏ tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm , g©y khã kh¨n cho viÖc tiªu thô . Thó hai . ViÖc sö dông ho¸ ®¬n n¶y sinh nhiÒu vÊn ®Ò . Øng víi hai ph-¬ng ph¸p tÝnh thuÕ ®· nªu lµ hai lo¹i ho¸ ®¬n :Ho¸ ®¬n GTGT (cã sù t¸ch biÖt thuÕ GTGT ) vµ ho¸ ®¬n b¸n hµng th«ng th-êng ( gép c¶ thuÕ GTGT vµo tæng gi¸ thanh to¸n ) 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËt thuÕ quy ®Þnh r»ng “tr­êng hîp nh÷ng c¬ së kinh doanh mua vËt t- hµng ho¸ kh«ng cã ho¸ ®¬n chøng tõ , hoÆc cã ho¸ ®¬n chøng tõ nh-ng kh«ng ph¶i lµ ho¸ ®¬n chøng tõ thuÕ GTGT , hoÆc ho¸ ®¬n ch-ngtõ thuÕ GTGT nh-ng kh«ng ghi riªng sè thuÕ GTGT ngoµi gi¸ b¸n th× kh«ng ®-îc khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo ( trõ mätt vµi tr-êng hîp cã quy ®Þnh riªng ).Tuy nhiªn trong nÒn kinh tÕ kh«ng ph¶i c¸c khu vùc kinh doanh nép thuÕ theo tõng ph-¬ng ph¸p ho¹t ®éng riªng biÖt víi nhau mµ cã quan hÖ mua b¸n trao ®æi .Cho nªn nÕu doanh gnhiÖp nép thuÕ theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ mµ cã quan hÖ mua b¸n trao ®æi víi nhãm ®èi t-îng nép thuÕ theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp th× sÏ kh«ng ®-îc khÊu trõ phÇn thuÕ GTGT ®Çu vµo mÆc dï hä ®É ph¶i tr¶ thuÕ GTGT cho sè hµng mua ®ã .Trong ®iÒu kiÖn n-íc ta hiÖn nay , khu vùc kinh doanh sö dông ho¸ ®¬n thong th-êng kh«n gghi riªng thuÕ GTGT vÉn cßn chiÕm tØ träng lín nen ®©y còng chÝnh lµ mét v-íng m¾c kh«ng nhá. Khi chóng ta ¸p dông ph-¬ng ph¸p khÊu trõ th× ho¸ ®¬n chøng tõ ®-îc coi lµ quan träng nhÊt vµ c¬ chÕ khÊu trõ lµ ®iÓm cèt lâi quyÕt ®Þnh tÝnh hiÖn ®¹i vµ trung lËp cña thuÕ GTGT .Do vËy trong tr­êng hîp “c¬ së s°n xuÊt , chÕ biÕn mua nguyªn vËt liÖu lµ n«ng , l©m , thuû s¶n ch-a qua chÕ biÕn cña ng-êi s¶n xuÊt b¸n ra kh«ng vã ho¸ ®¬n chøng tõ vµ mét sè tr-êng hîp kh¸c nh- s¾t thÐp , phÕ liÖu , sÏ ®-îc tÝnh khÊu trõ phÇn thuÕ ®Çu vµo theo tû lÖ quy ®Þnh trªn trÞ gi¸ hµng mua vµo , suy ra sÏ kh«ng ph¶n -ng ®óng b¶n chÊt cña thuÕ GTGT bëi v× sè thuÕ ®-îc khÊu trõ ®Çu vµo ®-îc x¸c ®Þnh trªn sè thuÕ GTGT thùc tÕ ph¸t sinh khi mua hµng mµ nÕu khÊu trõ theo tû lÖ quy ®Þnh nh- trªn sÏ ph¶n ¸nh kh«ng chÝnh x¸c sè thùc tÕ ®-îc . Ngoµi ra vÉn cßn nhiÒu tr-êng hîp thùc hiÖn ch-a tèt viÖc qu¶n lÝ , sö dông ho¸ ®¬n chøng tõ ch-a thÓ hiÖn tèt .VD b¸n hµng 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kh«ng xuÊt ho¸ ®¬n chøng tõ , in vµ sö dông ho¸ d¬n gi¶ , mua ®i , b¸n l¹i ho¸ ®¬n , viÕt kh«ng ®óng doanh sè trªn ho¸ ®¬n .Trong tr-êng hîp kh«ng cã ho¸ ®¬n GTGT , viÖc cho khÊu trõ ®Çu vµo theo mét tû lÖ Ên ®Þnh xuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ cña VN vµ nh»m khuyÕn khÝch còng nh- ®¶m b¶o c«ng b»ng ®èi víi c¸c mÆt hµng n«ng , l©m , thuû s¶n , phÕ liÖu do gÇn 80% d©n sè VN s¶n xuÊt ra .ChÝnh ®©y còng lµ viÖc ph¸t sinh ra nh÷ng m©u thuÉn hoÆc lîi dông s¬ hë ®Ó chiÕm ®o¹t tr«n tr¸nh thuÕ , g©y thÊt thu cho ng©n s¸ch nhµ n-íc. Thø ba .ViÖc tÝnh to¸n thuÕ cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n , lóng tóng . Trogn hai ph-¬ng ph¸p tÝnh thuÕ chØ cã ph-¬ng ph¸p khÊu trõ thÓ hiÖn sù trung lËp kinh tÕ cña thuÕ GTGT .§èi víi c¸ch tÝnh thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp , thêi ®iÓm ban ®Çu ®-îc coi lµ phï hîp víi hoµn c¶nh kinh tÕ , víi c¸c c¬ së kinh doanh nhá vµ c¸c hé kinh doanh c¸ thÓ ch-a cã ®iÒu kiÖn thùc hiÖn chÕ ®é ho¸ ®¬n chøng tõ ®Çy ®ñ ¸p dông ph-¬ng ph¸p khÊu trõ.C¸c ®èi t-îng nµy vÉn ph¶i ghi sæ s¸ch ®Çy ®ñ th× míi x¸c ®Þnh ®-îc doanh sè b¸n hµng vµ gi¸ vèn ®Çu vµo ®Ó tÝnh GTGT lµm c¨n cø tÝnh thuÕ .Nh- vËy nÕu thùc hiÖn ®-îc vµ chÊp nhËn tè chÕ ®é ghi sæ th× hä ®· cã ®ñ c¨n cø nép thuÕ theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ .Cßn trong tr-êng hîp kh«ng thùc hiÖn ®-îc th× viÖc x¸c ®Þnh GTGT lµm c¨n cø dÔ t¹o ra sù nhÇm lÉn tr¸nh nghÜa vô thuÕ b»ng c¸ch khai gi¶m doanh thu .Nh- vËy ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp chØ lµ mét c¸ch tiÕp cËn khoa häc trong gnhiªn cøu nh¨m chØ râ thuÕ GTGT lµ lo¹i thuÕ chØ ®¸nh vµo gi¸ trÞ t¨ng thªm khi cã GTGT xuÊt hiÖn h¬n lµ ®Ó tÝnh thuÕ vµ thu thuÕ .TÝnh to¸n theo ph-¬ng ph¸p n»y phøc t¹p vµ dÔ g©y nhÇm lÉn , khã ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp Mét ®iÓm n÷a cÇn nãi tíi lµ ®¹i bé phËn c¸c ®èi t-îng nép thuÕ theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp ®ang 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nép theo møc kho¸n mang tÝnh chñ quan ,ch-a x¸t thùc víi thùc tiÔn nªn dÉn ®Õn kh«ng c«ng b»ng . Quy ®Þnh kh«ng tÝnh thuÕ ®Çu ra vµ x¸c ®Þnh thuÕ GTGT ®Çu vµo ®-îc nªu tron lµ ch-a râ rµng dÔ dÉn ®Õn c¬ së kinh doanh vËn dông kh¸c nhau nh- c¸c tr-êng hîp : C¬ sá mua ngoµi dïng ®Ó khuyÕn m¹i hay tiÕp thÞ , qu¶ng c¸o, nÕu ph¸t sinh chi phi phÝ tiÕp t©n héi nghÞ cã chøng tõ theo quy ®Þnh cña bé tµi chÝnh b»ng hoÆc v-ît qu¸ tû lÖ chi phÝ kh¸c khèng chÕ theo quy ®Þnh nh-ng ®ång thêi c¬ së còng ph¸t sinh c¸c chi phi phÝ khuyÕn m¹i , tiÕp thÞ , qu¶ng c¸o cã chøng tõ theo quy ®Þnh , th× c¬ së sÏ xÐt møc thø tù -u tiªn c¸c kho¶n chi phÝ nµy tÝnh vµo chi phÝ kh¸c nh- thÕ nµo ®Ó lµm c¨n cø tÝnh chi phÝ hîp lÝ ®Ó x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ vµ x¸c ®Þnh thuÕ GTGT ®Çu vµo ®èi víi chi phÝ qu¶ng c¸o , tiÕp thÞ ....§èi víi hµng ho¸ dung f®Ó tiÕp thÞ , khuyÕn m¹i qu¶ng c¸o do chÝnh c¬ së s¶n xuÊt ra ph¶i chÞu thuÕ GTGT th× quy ®Þnh nµy trë nªn phøc t¹p , toµn bé thuÕ GTGT cña chi phÝ ®Çu vµo cho s¶n xuÊt ®Òu ®-îc tÝnh khÊu trõ theo th¸ng ph¸t sinh , nÕu gi¸ trÞ hµng ho¸ qu¶ng c¸o , khuyÕn m¹i trë nªn v-ît tû lÖ khèng chÕ th× sè thuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng ®-îc tÝnh khÊu trõ t-¬ng øng sÏ ®-îc x¸c ®Þnh nh- thuÕ nµo ®Ó gi¶m trõ sè thuÕ ®Çu vµo ®· tÝnh khÊu trõ. Ngoµi ra , mét sè c¬ së kinh doanh cßn tá ra lóng tóng trong viÖc x¸c ®Þnh thuÕ GTGT ®Çu vµo , ®Çu ra , lu©n chuyÓn chøng tõ ho¸ ®¬n trong tr-êng hîp hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i do kÐm phÈm chÊt , sai quy c¸ch chñng lo¹i . Tren c¬ së chÊp thuËn gi÷a bªn b¸n vµ bªn mua .VÒ b¶n chÊt hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i coi nh- lµ ch-a tiªu thô ®-îc , ng-êi b¸n tr¶ l¹i tiÒn cho ng-êi mua theo sè l-îng hµng bÞ tr¶ l¹i vµ ®¬n gi¸ thanh to¸n bao gåm c¶ thuÕ GTGT tÝnh trªn gi¸ trÞ hµng bÞ tr¶ l¹i .VÊn ®Ò v-íng m¾c lµ c¬ 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 së b¸n hµng , thu tiÒn vµ ®· x¸c ®Þnh thuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i nép vµ c¬ së mua hµng ®· tÝnh , kª khai sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®-îc khÊu trõ , nÕu xö lÝ kh«ng tÝnh thuÕ GTGT ®èi víi hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i th× ®-a vµo c¬ së nµo ®Ó ng-êi b¸n hoµn l¹i sè thuÕ GTGT mµ ng-êi mua ®· thanh to¸n theo ho¸ ®¬n mua hµng lµm c¨n cø x¸c ®Þnh sè thuÕ GTGT ph¶i nép cña ng-êi b¸n còng nh- cña ng-êi mua . H¬n n÷a thuÕ GTGT ¸p dông trong ngµnh vËn t¶i cßn gÆp nhiÒu v-íng m¾c , ®Æc biÖt ®èi víi c¸c HTX vËn t¶i ho¹t ®éng theo m« h×nh dÞch vô hç trî .HTX vµ chñ ph-¬ng tiÖn lµ hai ®èi t-îng kinh doanh dÞch vô chÞu thuÕ GTGT , nªn chÕ ®é thuÕ GTGT hiÖn hµnh , HTX thùc hiÖn vµ chñ ph-¬ng tiÖn phØa ®¨ng kÝ , kª khai nép thuÕ , HTX thùc hiÖn theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ , chñ ph-¬ng tiÖn thùc hiÖn theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp .NhvËy cïng mét doanh nghiÖp thu tõ hîp ®ßng HTX kÝ víi kh¸ch hµng cã hai ®èi t-îng nép thuÕ GTGT .HTX kª khai thuÕ GTGT ®Çu ra 10% trªn doanh thu theo hîp ®ång kÝ víi kh¸ch hµng nh-ng kh«ng ®-îc khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo cña phÇn doanh thu HTX chuyÓn tr¶ cho chñ ph-¬ng tiÖn trogn khi ®ã doanh thu thùc h-ëng cña HTX chØ lµ 1-2 % trªn doanh thu theo hîp ®ång dÉn ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c HTX vËn t¶i theo mmo h×nh nµy lµ rÊt bÕ t¾c . ViÖc chuyÓn ®æi tõ 11møc thuÕ suÊt sang 3møc thuÕ suÊt thuÕ GTGT ®· g©y søc Ðp vÒ møc thuÕ suÊt .§iÒu nµy còng ®-a ®Õn c¸c kÕt qu¶ kh¸c nhau :cã c¸c doanh nghiÖp ®-îc h-ëng lîi h¬n do thùc hiÖn thuÕ GTGT so víi møc thuÕ suÊt thÊp h¬n thuÕ doanh thu , ng-îc l¹i cã doanh nghiÖp ph¶i nép thuÕ GTGT víi møc thuÕ suÊt cao h¬n thuÕ doanh thu tr-íc ®©y ¶nh h-ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh .§Æc biÖt lµ viÖc x©y dùng thuÕ suÊt ch-a ®ång bé gi÷a c¸c mÆt hµng cïng nhãm hµng vµ c¸c ngµnh t-¬ng 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 øng t¹o ra sù bÊt b×nh ®¼ng trong viÖc thùc hiÖn nghÜa vô thuÕ GTGT cña c¸c ®¬n vÞ kinh doan trong cïng mét ngµnh . Thø t-.ThuÕ GTGT g©y khã kh¨n cho nhiÒu doanh gnhiÖp vÒ vèn .Quy ®Þnh ph¶i nép thuÕ GTGT víi nh÷ng hµng nhËp kho nh-ng ch-a b¸n lÇn nµo lµm cho c¸c doanh nghiÖp còng gÆp khã kh¨n trong vÊn ®Ò vÒ vèn.§Æc biÖt víi nh÷ng doanh nghiÖp ho¹t ®éng chñ yÕu b»ng vèn vay , khi ¸p dông luËt thuÕ GTGT ph¶i vay thªm ®Ó nép thuÕ GTGT ®Çu vµo , sÏ cµng lµm khã kh¨n thªm , ‘gi°m ®i sù khuyÕn khÝch ®Çu t­ s°n xuÊt. Thø n¨m . Tèc ®é hoµn thuÕ cña doanh nghiÖp cßn chËm .Qu¸ tr×nh ,thñ tôc xin hoµn thuÕ cßn r¾c rèi khiÕn mÊt nhiÒu thêi gian vµ c«ng søc cña c¸c doanh nghiÖp .§Ó ®-îc hoµn thuÕ c¸c doanh nghiÖp ph¶i nép hå s¬ vµ toµn bé ho¸ ®¬n chøng tõ lªn c¬ quan thuÕ rêi chê nh©n viªn thuÕ xuèng ®¬n vÞ kiÓm tra , ®èi chiÕu ho¸ ®¬n , v× chØ cã ho¸ ®¬n thuÕ GTGT hîp lÖ míi ®-îc xem xÐt khÊu trõ thuÕ .ViÖc kiÓm tra ®èi chiªu ho¸ ®¬n chøng tõ thùc hiÖn b»ng ph-¬ng ph¸p thñ c«ng kÐo dµi mÊt nhiÒu thêi gian kiÓm tra vµ lµm chËm viÖc hoµn thuÕ. Tr-êng hîp doanh nghiÖp h¹ch to¸n phô thuéc lµm chñ ®Çu tmét dù ¸n kh¸c ë ®Þa ph-¬ng n¬i doanh nghiÖp cã trô së chÝnh ,viÖc kª khai thuÕ GTGT ph¸ sinh trong qu¸ tr×nh ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n ®-îc thùc hiÖn t¹i doanh nghiÖp chñ ®Çu t- .NhvËy viÖc hoµn thuÕ GTGT cã thùc hiÖn t¹i côc thuÕ ®Þa ph-¬ng n¬i doanh nghiÖp cã trô së chÝnh hay t¹i côc ®Þa ph-¬ng n¬i cã dù ¸n ®Çu t- ®-îc x©y dùng .nh÷ng khóc m¾c nµy cÇn cã h-íng dÉn cô thÓ ®Ó c¸c doanh nghiÖp cã thÓ thùc hiÖn tèt c¸c dù ¸n. Sau gÇn 5 n¨m thùc hiÖn ,®¹i bé phËn c¸c tæ chøc c¸ nh©n kinh doanh ®· cã ý thøc trong viÖc thùc hiÖn nghÜa vô thuÕ .Tuy nhiªn mét sè ®èi t-îng ®· lîi dông c¬ chÕ hoµn thuÕ tr-íc kiÓm tra vµ sau khÇu trõ theo tû lÖ 0% ®èi víi hµng n«ng s¶n ®Ó 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chiÕm ®o¹t tiÒn thuÕ. T×nh tr¹ng nµy tuy ®· bÞ ®-a ra ph¸p luËt xö lÝ nghiªm kh¾c song vÉn cßn t¸i diÔn, v¸ ®Æc biÖt h¬n n÷a cã mét sè quan chøc nhµ n-íc kh«ng g-¬ng mÉu ®· lîi dông ®iÒu nµy ®Ó b¶o trî cho nh÷ng kÎ xÊu, gãp phÇn lµm t¨ng thÊt thu cho ng©n s¸ch nhµ n-íc .Hëu qu¶ nµy lµ do c¸c c¬ quan thuÕ ch-a cã sù kiÓm so¸t thËt nghiªm minh , chÆt chÏ h¬n n÷a. Ngoµi ra cßn mét vµi khuyÕt ®iÓm n÷a trong c¬ chÕ thu thuÕ cña nhµ n-íc. Tr-êng hîp c¸c doanh nghiÖp kh«n gthu ®-îc nh÷ng kho¶n nî khã ®ßi cña which hµng song vÉn ph¶i nép thuÕ cho nhµ n-íc trªn phÇn trÞ gi¸ ®· ch¾c ch¨n bÞ mÊt kh«ng ®ßi l¹i ®-îc .§iÒu nay thóc sù sÏ lµm gi¶m ®i sù khuyÕn khÝch ®Çu tph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp . Nh- vËy bªn c¹nh nh÷ng -u ®iÓm rÊt lín v-ît tréi cña thuÕ GTGT so víi thuÕ doanh thu , chóng ta thÊy thuÕ GTGT vÉn cßn nhiÒu nh÷ng tån t¹i vµ v-íng m¾c do cßn nhiÒu thiÕu sãt trong kh©u chuÈn bÞ vµ ®iÒu hµnh .§Ó kh¾c phôc nh÷ng khuyÕt ®iÓm nµy cÇn ph¶i cã sù nghiªn cøu ®Ó ®-a ra mét sè gi¶i ph¸p . Ch-¬ng III: Ph-¬ng h-íng vµ gi¶i ph¸p hoµn thiÖn h¹ch to¸n thuÕ GTGT trong c¸c doanh nghiÖp I Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn h¹ch to¸n thuÕ GTGT NÒn kinh tÕ n-íc ta ®· chuyÓn h-íng tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lÝ cña nhµ n-íc theo ®Þnh h-íng XHCN ®· thu ®-îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ .C¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc còng nht- nh©n vµ nhiÒu lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc. Trong c¬ chÕ qñn lÝ míi cña nhµ n-íc ta hiÖn nay Nhµ n-íc l·nh ®¹o vµ qu¶n lÝ kinh tÕ b»ng c¸c c«ng cô qu¶n lÝ. Mét trong nh÷ng c«ng cô ®-îc nhµ n-íc sö dông ®ã lµ thuÕ. C¸c thµnh 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c«ng ban dÇu ®· ®¹t ®-îc cña viÖc thùc hiÖn c¸c luËt thuÕ ®Æc biÖt lµ thuÕ GTGT ®· kh¼ng ®Þnh h-íng ®i ®óng ®¾n vÒ sù cÇn thiÕt x©y dùng chÕ ®é thuÕ míi nµy thay thÕ chÕ ®é thuÕ doanh thu . §Ó c«ng cô thuÕ ph¸t huy mét c¸ch cã hiÖu qu¶ hoµn thiÖn h¹ch to¸n thuÕ GTGT gi÷ mét vai trß quan träng .Th«ng qua chøc n¨ng ghi chÐp ,ph¶n ¸nh t×nh h×nh thuÕ suÊt vµ sù vËn ®éng cña thuÕ suÊt trong suèt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh mµ c¸c doanh nghiÖp cã thÓ cung cÊp mét c¸ch chÝnh x¸c ,®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô cña m×nh ®èi víi nhµ n-íc.MÆt kh¸c qua viÖc ph¶n ¸nh sè liÖu vµ th«ng tin cña kinh tÕ ,c¬ quan thuÕ suÊt cã thÓ kiÓm tra ,gi¸m s¸t tÝnh to¸n ®-îc viÖc thùc hiÖn nghÜa vô thuÕ cña cac doanh nghiÖp ®óng ®ñ kÞp thêi vµo ng©n s¸ch nhµ n-íc. Trong xu thÕ toµn cÇu hãa hiÖn nay , viÖc VN tham gia vµo c¸c tæ chøc kinh tÕ ®ßi hái viÖc h×nh thµnh liªn minh quan thuÕ trong khu vùc vµ máe réng trªn ph¹m vi quèc tÕ .ChÝnh s¸ch thuÕ cña Vn ph¶i thay ®æi mét c¸ch liªn tôc ®Ó kh«ng nh÷ng phï hîp víi nÒn kinh tÕ cña Vn mµ cßn phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi.T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc chñ ®éng tham gia ph¸t triÓn , hîp t¸c quèc tÕ .mét mÆt Vn l¹i chÞu nh÷ng søc Ðp cña viÖc tiÕn hµnh c¾t gi¶m thuÕ nhËp khÈu theo cam kÕt tham gia nh- :theo chÝnh s¸ch c¾t gi¶m thuÕ nhËp quan CEPT/A FTA,mÆt kh¸c t¹o ®µ ph¸t triÓn kinh tÕ thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp VN thÝch øng víi nh÷ng biÕn ®éng vµ ¸p lùc c¹nh tranh t¨ng c-êng kh¶ n¨ng tiÕn tíi më cöa víi quèc tÕ. Môc ®Ých b¶o hé vµ t¹o nguån thu th«ng qua thuÕ quan kh«ng cßn nh÷ng t¸c dông , nguån thu tõ thuÕ xuÊt nhËp khÈu sÏ gi¶m , Nhµ n-íc cÇn t×m kiÕm c¸c h×nh thøc h¹ch to¸n kh¸c ®Î ®¶m b¶o sè thu ng©n s¸ch .Vai trß cña thuÕ GTGT ph¶i ®-îc ®Ò cao 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®Ó kh«n gnh÷ng bï ®¾p mµ cßn lµm t¨ng nguån thu cho ng©n s¸ch nhµ n-íc. Thªm vµo ®ã xu thª toµn cÇu hãa t¹o kh¶ n¨ng di chuyÓn linh ho¹t cña c¸c nguån vèn vµ lao ®éng trªn ph¹m vi toµn cÇu ,c¸c nhµ kinh doanh cã thÓ tù do thiÕt lËp c¬ së kinh doanh vµ khai th¸c triÖt ®Ó lîi Ých th«ng qua c¸c biÖn ph¸p chuyÓn gi¸ ,v× vËy kh¶ n¨ng trèn lËu thuÕ dÔ dµng h¬n .Do ®ã , sù c¹nh tranh vÒ thuÕ gi÷a c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ®Çu t- nh- miÔn gi¶m thuÕ thu nhËp t¹o ra t×nh tr¹ng hÖ thèng thuÕ c¸c quèc gia cã sù b¸m ®uæi nhau , vµ cµng héi tô l¹i gÇn nhau vÒ môc tiªu .C¶i c¸ch thuÕ trªn thÕ giíi trong thÕ kØ 21 nµy còng theo h-íng ®¬n gi¶n hãa chÝnh s¸ch thuÕ ,h×nh thµnh c¸c liªn minh vÒ chÝnh s¸ch vµ qu¶n lÝ thuÕ ®Ó hîp t¸c trao ®æi th«ng tin chèng l¹i viÖc trèn thuÕ .do ®ã, viÖc c¶i c¸ch hoµn thiÖn dÇn luËt thuÕ còng nh- h¹ch to¸n thuÕ GTGT ë Vn lµ mét yªu cÇu cÇn thiÕt vµ quan träng trong néi dung c¶i c¸ch hÖ thèng thuÕ nãi chung ®Ó phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi thùc hiªn héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. VÒ mÆt chñ quan thuÕ GTGT lµ mét h×nh thøc thuÕ míi mÎ ë VN ,mÆc dï ®· ®-îc chuÈn bÞ kÜ cµng tõ tr-íc vµ triÓn khai thùc hiÖn tÝch cùc trong h¬n 4 n¨m võa qua ,nh-ng do trong thêi k× qu¸ ®é cã nh÷ng ®an xen cÇn ph¶i l-u ý vÒ ¶nh h-ëng do kh¸c biÖt víi thuÕ doanh thu tr-íc ®©y nªn cßn mét sè vÊn ®Ò phøc t¹p trong c«ng t¸c x©y dùng ph¸p luËt. II Mét sè néi dung cô thÓ vÒ hoµn thiÖn h¹ch to¸n thuÕ GTGT trong c¸c doanh nghiÖp 1. KiÕn nghÞ víi c¬ quan nhµ n-íc cã thÈm quyÒn 1.1VÒ ®èi t-îng chÞu thuÕ theo c¸c v¨n b¶n hiÖn cã vµ d-íi gãc ®é nh×n th× nÒn kinh tÕ ®-îc ph©n thµnh : 20
- Xem thêm -