Tài liệu Thực trạng xây dựng và thực thi chiến lược kinh doanh của công ty du lịch dịch vụ tây hồ trong những năm qua.

  • Số trang: 58 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh c¬ së cho sù tån t¹i vµ pr¸t triÓn cña doanh nghiÖp I- Kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c Doanh nghiÖp 1- Quan ®iÓm c¬ b¶n vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ( SXKD) HiÖu qu¶ SXKD lµ mét ph¹m trï kinh tÕ biÓu hiÖn tr×nh ®é qu¶n lý theo chiÒu s©u, ph¶n ¸nh tr×nh ®é khai th¸c nguån lùc trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt nh»m thùc hiÖn môc tiªu kinh doanh. Nã lµ ®iÒu kiÖn quan träng t¹o ®µ t¨ng trëng kinh tÕ vµ thùc hiÖn môc tiªu kinh tÕ cña Doanh nghiÖp trong tõng thêi kú. Cã thÓ xuÊt ph¸t tõ nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau ®Ó xem xÐt, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ SXKD cña mét Doanh nghiÖp.. - NÕu hiÓu mét c¸ch ®Çy ®ñ th× hiÖu qu¶ SXKD thÓ hiÖn tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý trong ho¹t ®éng cu¶ c¸c Doanh nghiÖp. - NÕu ®øng trªn gãc ®é tõng yÕu tè riªng lÎ ®Ó xem xÐt th× hiÖu qu¶ thÓ hiÖn tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng sö dông c¸c yÕu tè ®ã trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ kinh doanh. Còng gièng nh mét sè chØ tiªu kh¸c, hiÖu qu¶ lµ mét chØ tiªu chÊt lîng tæng hîp, ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông c¸c yÕu tè trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®ång thêi lµ mét ph¹m trï kinh tÕ g¾n liÒn víi nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. S¶n xuÊt hµng ho¸ cã ph¸t triÓn hay kh«ng lµ nhê ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao hay thÊp. BiÓu hiÖn cña hiÖu qu¶ lµ lîi Ých mµ thíc ®o c¬ b¶n cña lîi Ých lµ “tiÒn”. VÊn ®Ò c¬ b¶n trong lÜnh vùc qu¶n lý lµ ph¶i biÕt kÕt hîp hµi hoµ gi÷a lîi Ých tríc m¾t vµ lîi Ých l©u dµi, gi÷a lîi Ých trung ¬ng vµ lîi Ých ®Þa ph¬ng, gi÷a lîi Ých c¸ nh©n lîi Ých tËp thÓ vµ lîi Ých Nhµ níc. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - HiÖu qu¶ SXKD võa lµ mét ph¹m trï cô thÓ võa lµ mét ph¹m trï trõu tîng. NÕu lµ ph¹m trï cô thÓ th× trong c«ng t¸c qu¶n lý ph¶i ®Þnh lîng thµnh c¸c chØ tiªu, con sè ®Ó tÝnh to¸n so s¸nh. NÕu lµ ph¹m trï trõu tîng ph¶i ®îc ®Þnh tÝnh thµnh møc ®é quan träng hoÆc vai trß cña nã ®èi víi qóa tr×nh SXKD. - Trong thùc tÕ hiÖu qu¶ SXKD cña c¸c Doanh nghiÖp ®¹t ®îc trong c¸c trêng hîp sau: + KÕt qu¶ t¨ng, chi phÝ gi¶m. + KÕt qu¶ t¨ng, chi phÝ t¨ng nhng tèc ®é t¨ng cña chi phÝ chËm h¬n tèc ®é t¨ng cña kÕt qu¶ SXKD. Trêng hîp nµy diÔn ra chËm h¬n vµ trong SXKD cã nh÷ng lóc chóng ta ph¶i chÊp nhËn. Thêi gian ®Çu tèc ®éc t¨ng cña chi phÝ lín h¬n tèc ®é t¨ng cña kÕt qu¶ SXKD, nÕu kh«ng th× Doanh nghiÖp kh«ng thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Trêng hîp nµy diÔn ra vµo c¸c thêi ®iÓm khi chóng ta ®æi míi c«ng nghÖ, ®æi míi mÆt hµng hoÆc lµ ph¸t triÓn thÞ trêng míi.. §©y chÝnh lµ mét bµi to¸n c©n nh¾c gi÷a viÖc kÕt hîp lîi Ých tríc m¾t vµ lîi Ých l©u dµi. Th«ng thêng th× môc tiªu tån t¹i cña Doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn tèi thiÓu nhÊt lµ c¸c ho¹t ®éng SXKD cña Doanh nghiÖp ph¶i t¹o ra thu nhËp tõ tiªu thô hµng ho¸ ®ñ bï ®¾p c¸c chi phÝ ®· chi ra ®Ó s¶n xuÊt c¸c hµng hãa Êy. Cßn môc tiªu ph¸t triÓn cña Doanh nghiÖp ®ßi hái qóa tr×nh SXKD võa ®¶m b¶o bï ®¾p chi phÝ ®· bá ra võa cã tÝch luü ®Ó tiÕp tôc qóa tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng. Sù ph¸t triÓn tÊt yÕu ®ã ®ßi hái c¸c Doanh nghiÖp ph¶i phÊn ®Êu n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. §©y lµ nhiÖm vô c¬ b¶n cña Doanh nghiÖp. 2- Kh¸i niÖm hiÖu qu¶ SXKD C¸c nhµ kinh tÕ ®· ®a ra nhiÒu kh¸i niÖm kh¸c nhau vÒ hiÖu qu¶ SXKD cña Doanh nghiÖp . Mét sè c¸ch hiÓu ®îc diÔn ®¹t nh sau: - HiÖu qña kinh tÕ SXKD lµ mét møc ®é lîi Ých tõ s¶n phÈm s¶n xuÊt ra tøc lµ gi¸ trÞ sö dông cña nã (hoÆc lµ doanh thu vµ nhÊt lµ lîi nhuËn thu ®îc sau qu¸ tr×nh kinh doanh). Quan ®iÓm nµy lÉn lén gi÷a hiÖu qu¶ víi môc tiªu kinh doanh. - HiÖu qu¶ SXKD thÓ hiÖn sù t¨ng trëng kinh tÕ ph¶n ¸nh qua nhÞp ®é t¨ng cña chØ tiªu kinh tÕ. C¸ch hiÓu nµy cßn phiÕn diÖn chØ ®øng trªn møc ®é biÕn ®éng theo thêi gian. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - HiÖu qu¶ SXKD lµ møc ®é tiÕt kiÖm chi phÝ vµ møc t¨ng kÕt qu¶. §©y lµ biÓu hiÖn cña c¸c sè ®o chø kh«ng ph¶i lµ kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ SXKD. - HiÖu qu¶ SXKD lµ chØ tiªu ®îc x¸c ®Þnh b»ng tØ lÖ so s¸nh gi÷a kÕt qu¶ víi chi phÝ. §Þnh nghÜa nh vËy chØ muèn nãi vÒ c¸ch x¸c lËp c¸c chØ tiªu chø kh«ng to¸t nªn ý niÖm cña vÊn ®Ò. - HiÖu qu¶ SXKD lµ møc t¨ng cña kÕt qu¶ SXKD trªn mçi lao ®éng hay møc danh lîi cña vèn SXKD. Quan ®iÓm nµy muèn quy hiÖu qu¶ vÒ mét sè chØ tiªu tæng hîp cô thÓ nµo ®ã. Bëi vËy cÇn cã mét kh¸i niÖm bao qu¸t h¬n: HiÖu qu¶ SXKD lµ ph¹m trï kinh tÕ biÓu hiÖn tËp chung cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ theo chiÒu s©u, ph¶n ¸nh tr×nh ®é khai th¸c c¸c nguån lùc trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt nh»m thùc hiÖn môc tiªu kinh doanh. Nã lµ thíc ®o ngµy cµng quan träng cña sù t¨ng trëng kinh tÕ vµ lµ chç dùa c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn môc tiªu kinh tÕ cña Doanh nghiÖp. 3-B¶n chÊt cña hiÖu qu¶ kinh tÕ trong SXKD. Thùc chÊt lµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng x· héi vµ tiÕt kiÖm lao ®éng x· héi. §©y lµ hai mÆt cã mèi quan hÖ mËt thiÕt cña vÊn ®Ò hiÖu qu¶ SXKD. ChÝnh viÖc kham hiÕm nguån lùc vµ viÖc sö dông chóng cã tÝnh c¹nh tranh nh»m tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña x· héi ®Æt ra yªu cÇu ph¶i khai th¸c, tËn dông triÖt ®Ó vµ tiÕt kiÖm c¸c nguån lùc. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu kinh doanh c¸c Doanh nghiÖp buéc ph¶i chó träng c¸c ®iÒu kiÖn néi t¹i, ph¸t huy n¨ng lùc, hiÖu n¨ng cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm mäi chi phÝ. V× vËy, yªu cÇu cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ SXKD lµ ph¶i ®¹t kÕt qu¶ tèi ®a víi chi phÝ tèi thiÓu, hay chÝnh x¸c h¬n lµ ®¹t hiÖu qu¶ tèi ®a víi chi phÝ nhÊt ®Þnh hoÆc ngîc l¹i ®¹t hiÖu qu¶ nhÊt ®Þnh víi chi phÝ tèi thiÓu. Chi phÝ ë ®©y ®îc hiÓu theo nghÜa réng lµ chi phÝ t¹o ra nguån lùc vµ chi phÝ sö dông nguån lùc, ®ång thêi ph¶i bao gåm c¶ chi phÝ c¬ héi. Chi phÝ c¬ héi lµ gi¸ trÞ cña viÖc lùc chän tèt nhÊt ®· bÞ bá qua, hay lµ gi¸ trÞ cña sù hy sinh c«ng viÖc kinh doanh kh¸c ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc kinh doanh nµy. Chi phÝ c¬ héi ph¶i ®îc bæ sung vµo chi phÝ kÕ to¸n vµ lo¹i ra khái lîi nhuËn kÕ to¸n ®Ó thÊy râ lîi Ých kinh tÕ thùc 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 sù. C¸ch t×m nh vËy sÏ khuyÕn khÝch c¸c nhµ kinh doanh lùa chän ph¬ng ¸n kinh doanh tèt nhÊt, c¸c mÆt hµng cã hiÖu qu¶ cao h¬n. II- C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ SXKD. §Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c, cã c¬ së khoa häc hiÖu qu¶ SXKD cña Doanh nghiÖp cÇn ph¶i x©y dùng hÖ thèng chØ tiªu phï hîp bao gåm c¸c chØ tiªu tæng hîp (kh¸i qu¸t) vµ c¸c chØ tiªu chi tiÕt (cô thÓ). C¸c chØ tiªu ®ã ph¶i ph¶n ¸nh ®îc søc s¶n xuÊt, suÊt hao phÝ còng nh søc sinh lîi cña tõng yÕu tè, tõng lo¹i vèn vµ ph¶i thèng nhÊt víi c«ng thøc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ chung KÕt qu¶ ®Çu ra HiÖu qu¶ kinh doanh = (*) Chi phÝ ®Çu vµo KÕt qu¶ ®Çu ra ®îc ®o b»ng c¸c chØ tiªu nh gi¸ trÞ tæng s¶n lîng, tæng doanh thu, lîi nhuËn thuÇn, lîi nhuËn gép... Cßn yÕu tè ®Çu vµo bao gåm lao ®éng, t liÖu lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng, vèn chñ së h÷u, vèn vay... C«ng thøc (*) ph¶n ¸nh søc s¶n xuÊt (hay søc sinh lîi) cña c¸c chØ tiªu ®Çu vµo. Tøc lµ víi 1 chi phÝ ®Çu lµm ¨n cã hiÖu qu¶. Qua ®ã kh«ng ngõng bï ®¾p ®îc chi phÝ mµ cßn tÝch luü ®Ó thùc hiÖn t¸i ®Çu t vµ më réng s¶n xuÊt, ®¶m b¶o ®êi sèng cho ngêi lao ®éng. Tuy nhiªn ®Ó ®¹t ®îc ®iÒu nµy th× yªu cÇu chØ tiªu ph¶i lín h¬n 1 v× nÕu b»ng 1 th× kÕt qu¶ mµ Doanh nghiÖp thu ®îc chØ ®ñ bï ®¾p chi phÝ, cßn nÕu nhá h¬n 1 th× Doanh nghiÖp bÞ lç. Trêng hîp nµy lín h¬n 1 cho thÊy Doanh nghiÖp thµnh ®¹t trong kinh doanh kh¶ n¨ng tÝch luü lµ lín vµ c¬ héi ®Ó t¸i ®Çu tõ, më réng s¶n xuÊt cã thÓ thùc hiÖn ®îc. §iÒu nµy cã nghÜa lµ lîi nhuËn ph¶i lín h¬n 0 (lîi nhuËn lµ con sè d¬ng) th× khi ®ã Doanh nghiÖp míi cã l·i vµ cã tÝch lòy kh¸c yªu cÇu trong chiÕn lîc dµi h¹n lµ t¨ng tèi ®a lîi nhuËn nÕu cã thÓ. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 HiÖu qu¶ kinh doanh l¹i cã thÓ tÝnh b»ng c¸ch so s¸nh nghÞch ®¶o. Chi phÝ ®Çu vµo HiÖu qu¶ kinh doanh = (**) KÕt qu¶ ®Çu ra Lóc nµy c«ng thøc (**) l¹i ph¶n ¸nh suÊt hao phÝ cña c¸c chØ tiªu ®Çu vµo nghÜa lµ ®Ó cã 1 ®¬n vÞ kÕt qu¶ ®Çu ra th× hao phÝ mÊy ®¬n vÞ chi phÝ (hoÆc lµ vèn) ë ®Çu vµo. Trong thùc tÕ hiÖn nay ngêi ta thêng dïng c¸c chØ tiªu sau ®©y ®Ó x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh doanh. 1- C¸c chØ tiªu tæng hîp 1-1. C¸c chØ tiªu ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. 1-1-1. ChØ tiªu sinh lîi cña lao ®éng (møc lîi nhuËn trªn mét lao ®éng). ChØ tiªu sinh lîi cña lao ®éng biÓu hiÖn trùc tiÕp kÕt qu¶ sö dông yÕu tè lao ®éng trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô kinh doanh, nã ph¶n ¸nh lîi nhuËn cña mét lao ®éng t¹o ra trong 1 ®¬n vÞ thêi gian (1 n¨m, th¸ng, quý...) Lîi nhuËn sau thuÕ Møc lîi nhuËn trªn mét lao ®éng = Tæng sè lao ®éng 1-1-2. Doanh thu trªn mét lao ®éng (hay cßn gäi lµ søc s¶n xuÊt cña lao ®éng hay n¨ng suÊt lao ®éng). Tæng doanh thu (gi¸ trÞ tæng s¶n lîng) Doanh thu trªn mét lao ®éng = Tæng sè lao ®éng ChØ tiªu nµy cho thÊy cø 1 lao ®éng th× mét n¨m t¹o ra ®îc bao nhiªu ®ång doanh thu cho Doanh nghiÖp . - S¶n lîng cña lao ®éng trùc tiÕp Tæng sè lao ®éng = n¨ng suÊt lao ®éng x trùc tiÕp 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -S¶n lîng cña lao ®éng qu¶n lý Tæng sè lao ®éng = N¨ng suÊt lao ®éng x qu¶n lý 1-1-3. Møc hao phÝ lao ®éng (suÊt hao phÝ) Tæng sè lao ®éng Møc hao phÝ lao ®éng = Tæng doanh thu (gi¸ trÞ tæng s¶n lîng) 1-2. C¸c chØ tiªu ph©n tÝch kh¶ n¨ng sinh lîi cña vèn. Ngoµi viÖc xem xÐt hiÖu qu¶ kinh doanh díi gãc ®é sö dông yÕu tè lao ®éng, tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµi s¶n khi ph©n tÝch cÇn xem xÐt c¶ hiÖu qu¶ sö dông vèn díi gãc ®é sinh lîi. §©y lµ mét trong nh÷ng néi dung ph©n tÝch ®îc c¸c nhµ ®Çu t, c¸c nhµ tÝn dông quan t©m ®Æc biÖt v× nã g¾n liÒn víi lîi Ých cña hä c¶ vÒ hiÖn t¹i vµ t¬ng lai. §Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sinh lîi cña vèn, ngêi ph©n tÝch cÇn tÝnh ra vµ so s¸nh c¸c chØ tiªu sau: 1-2-1: HÖ sè sinh lêi cña Lîi nhuËn tríc thuÕ vµ l·i suÊt = vèn kinh doanh vèn kinh doanh ChØ tiªu nµy cho biÕt 1 ®ång vèn kinh doanh th× ®em l¹i mÊy ®ång lîi nhuËn tríc thuÕ vµ l·i suÊt. 1-2-2: HÖ sè sinh lêi cña Lîi nhuËn sau thuÕ = vèn chñ së h÷u vèn chñ së h÷u ChØ tiªu nµy cµng cao chøng tá kh¶ n¨ng sinh lêi cµng cao vµ ngîc l¹i 1-2-3: HÖ sè doanh thu trªn vèn kinh doanh, HÖ sè sinh lêi Lîi nhuËn sau thuÕ = cña doanh thu Tæng doanh thu 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 HÖ sè sinh lêi cña doanh thu ph¶n ¸nh tÝnh hiÖu qu¶ cña qóa tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh, ph¶n ¸nh lîi nhuËn do doanh thu tiªu thô s¶n phÈm ®em l¹i nghÜa lµ cø 1 ®ång doanh thu th× sinh ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn sau thuÕ: 2- C¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông c¸c yÕu tè c¬ b¶n cña qóa tr×nh SXKD. 2-1. C¸c chØ tiªu ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh ®îc tÝnh to¸n b»ng nhiÒu chØ tiªu nhng phæ biÕn lµ c¸c chØ tiªu sau: Tæng doanh thu Søc s¶n xuÊt cña vèn cè ®Þnh = Nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh 1 ®ång nguyªn gi¸ b×nh qu©n tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) ®em l¹i mÊy ®ång doanh thu. Lîi nhuËn tríc l·i suÊt vµ thuÕ Søc sinh lîi cña vèn cè ®Þnh = Nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ ChØ tiªu søc sinh lîi cña vèn cè ®Þnh cho biÕt 1 ®ång nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ ®em l¹i mÊy ®ång lîi nhuËn tríc l·i suÊt vµ thuÕ. Nguyªn gi¸ TSC§ SuÊt hao phÝ vèn cè ®Þnh = Tæng doanh thu Qua chØ tiªu nµy ta thÊy cã 1 ®ång doanh thu th× ph¶i cã bao nhiªu ®ång nguyªn gi¸ TSC§. 2-2 C¸c chØ tiªu ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng. HiÖu qu¶ chung vÒ sö dông vèn lu ®éng ®îc ph¶n ¸nh qua chØ tiªu søc sinh lîi cña vèn lu ®éng. Lîi nhuËn tríc l·i suÊt vµ thuÕ Søc sinh lîi cña vèn lu ®éng = vèn lu ®éng b×nh qu©n ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh 1 ®ång vèn lu ®éng lµm ra mÊy ®ång lîi nhuËn tríc l·i vµ thuÕ trong kú. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong qu¸ tr×nh SXKD vèn lu ®éng vËn ®éng kh«ng ngõng thêng xuyªn (dù tr÷ - s¶n xuÊt - tiªu thô). §Èy nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn cña vèn lu ®éng ngêi ta thêng dïng c¸c chØ tiªu sau: Tæng doanh thu Sè vßng quay cña vèn lu ®éng = Vèn lu ®éng b×nh qu©n ChØ tiªu nµy cho biÕt vèn lu ®éng quay ®îc mÊy vßng trong kú. NÕu sè vßng quay t¨ng chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn t¨ng vµ ngîc l¹i Thêi gian cña kú ph©n tÝch (360 ngµy) Thêi gian cña 1 vßng lu©n chuyÓn = Sè vßng quay cña vèn lu ®éng ChØ tiªu nµy thÓ hiÖn sè ngµy cÇn thiÕt cho vèn lu ®éng quay ®îc 1 vßng. Thêi gian cña mét vßng lu©n chuyÓn cµng nhá th× tèc ®é lu©n chuyÓn cµng lín. III- Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ SXKD t¹i c¸c Doanh nghiÖp c«ng nghiÖp. 1- Nh©n tè kh¸ch quan 1-1 Sù ph¸t triÓn vµ t¨ng trëng cña nÒn kinh tÕ, cña ngµnh §©y lµ mét nh©n tè cã nh÷ng ¶nh hëng nhÊt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ. Mçi Doanh nghiÖp lµ mét tÕ bµo cña nÒn kinh tÕ. Do vËy gi÷a sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ vµ Doanh nghiÖp muèn tån t¹i, ph¸t triÓn vµ ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao th× nhÊt thiÕt ph¶i cã mét m«i trêng kinh doanh lµnh m¹nh vµ ph¸t triÓn thÞnh vîng. Tuy nhiªn, trong mét nÒn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cã tr×nh ®é ph©n c«ng vµ hiÖp t¸c lao ®éng cao th× mçi ngµnh, mçi Doanh nghiÖp chØ lµ mét m¾t xÝch trong mét hÖ thèng nhÊt. Nªn khi chØ cã sù thay ®æi vÒ lîng vµ chÊt ë bÊt kú m¾t xÝch nµo trong hÖ thèng còng ®ßi hái vµ kÐo theo sù thay ®æi cña c¸c m¾t xÝch kh¸c, ®ã lµ sù ¶nh hëng gi÷a c¸c ngµnh, c¸c Doanh nghiÖp cã liªn quan ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ chung. Thùc chÊt mét Doanh nghiÖp, mét ngµnh muèn ph¸t 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 triÓn vµ ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ ®¬n lÎ mét m×nh lµ mét ®iÒu kh«ng tëng. Bëi v×, qu¸ tr×nh SXKD tõ viÖc ®Çu t - s¶n xuÊt - tiªu thô lµ liªn tôc vµ cã mèi quan hÖ t¬ng øng gi÷a c¸c ngµnh cung cÊp t liÖu lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng vµ c¸c ngµnh tiªu thô s¶n phÈm. Do vËy ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao cÇn g¾n víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, cña c¸c ngµnh vµ c¸c ngµnh cã liªn quan. 1-2: Møc sèng vµ thu nhËp cña d©n c, kh¸ch hµng. Thùc chÊt, nh©n tè nµy xÐt vÒ mét khÝa c¹nh nµo ®ã còng thÓ hiÖn sù ph¸t triÓn vµ t¨ng trëng cña nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn do møc ®é quan träng vµ tÝnh ®Æc thï cña nh©n tè nµy nªn ta cã thÓ t¸ch ra vµ xem xÐt kü h¬n. §ã lµ, s¶n phÈm hay dÞch vô t¹o ra ph¶i ®îc tiªu thô, tõ ®ã Doanh nghiÖp míi cã thu nhËp vµ tÞch luü. NÕu nh thu nhËp t×nh h×nh tµi chÝnh cña kh¸ch hµng cao th× cã thÓ tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm hay thùc hiÖn dÞch vô cña Doanh nghiÖp lµ cao vµ ngîc l¹i. §©y lµ mét mèi quan hÖ tØ lÖ thuËn, tuy nhiªn mèi quan hÖ nµy l¹i phô thuéc vµo ý muèn tù th©n cña kh¸ch hµng, hay gi¸ c¶ còng nh chÝnh s¸ch tiªu thô cô thÓ cña Doanh nghiÖp. H¬n n÷a, viÖc tiªu thô s¶n phÈm vµ thùc hiÖn dÞch vô lµ c«ng ®o¹n cuèi cïng cña qóa tr×nh SXKD nã mang l¹i thu nhËp cho c¸c Doanh nghiÖp vµ trùc tiÕp t¸c ®éng lªn hiÖu qu¶ SXKD. Do vËy, khi ph©n tÝch vµ qu¶n lý kinh tÕ, c¸c Doanh nghiÖp ph¶i hÕt søc lu ý ®Õn nh©n tè nµy. 1-3: C¬ chÕ qu¶n lý vµ c¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ níc: T¹i mçi mét quèc gia ®Òu cã mét c¬ chÕ chÝnh trÞ nhÊt ®Þnh, g¾n víi nã lµ c¬ chÕ qu¶n lý vµ c¸c chÝnh s¸ch cña Bé m¸y Nhµ níc ¸p ®Æt lªn quèc gia ®ã. Sù ¶nh hëng cña nh©n tè nµy rÊt réng, mang tÝnh bao qu¸t kh«ng nh÷ng t¸c ®éng ®Õn sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n mµ nã cßn ¶nh hëng (th«ng qua sù qu¶n lý gi¸n tiÕp cña Nhµ níc) tíi hiÖu q¶u kinh tÕ cña SXKD t¹i c¸c Doanh nghiÖp. Trong c¬ chÕ thÞ trêng, c¸c Doanh nghiÖp ®îc tù chñ trong SXKD díi sù qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ níc th× hiÖu qu¶ kinh tÕ ®îc ®¸nh gi¸ th«ng qua mèi t¬ng quan gi÷a kÕt qu¶ thu ®îc vµ chi phÝ bá ra, víi môc tiªu lµ cùc ®¹i c¸c kho¶n thu nhËp vµ gi¶m tæi thiÓu møc chi phÝ ®Çu t, chø kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ hoµn thµnh hay vît møc kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 G¾n víi tõng c¬ chÕ qu¶n lý th× cã tõng chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« nhÊt ®Þnh. C¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ cña Nhµ níc cã t¸c ®éng trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng SXKD cña c¸c Doanh nghiÖp, qua ®ã nã còng ¶nh hëng nhÊt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ SXKD. Ngoµi ra, Nhµ níc cßn t¸c ®éng tíi ho¹t ®éng SXKD cña Doanh nghiÖp th«ng qua mét lo¹i c¸c c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ. 1-4 Nguån cung øng vµ gi¸ c¶ cña nguyªn vËt liÖu: Nguyªn liÖu cã vai trß tham gia cÊu thµnh nªn thùc thÓ cña s¶n phÈm, do ®ã nguyªn vËt liÖu trong SXKD thêng chiÕm tØ träng lín, mµ hÇu hÕt nguyªn liÖu chÝnh ®Òu cã nguån gèc do mua ngoµi. Trong khi tÝnh s½n cã cña nguån cung øng nguyªn vËt liÖu l¹i ¶nh hëng phÇn nµo lªn kÕ ho¹ch vµ tiÕn ®é s¶n xuÊt cña Doanh nghiÖp, gi¸ c¶ nguyªn liÖu chÝnh cã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm. V× vËy, sù quan t©m tíi gi¸ c¶ vµ nguån cung øng nguyªn vËt liÖu cã vai trß vµ ý nghÜa rÊt quan träng trong viÖc ®¸nh gi¸ vµ ph©n tÝch hËu qu¶ kinh tÕ. §©y lµ mét nh©n tè kh¸ch quan vµ n»m ngoµi tÇm kiÓm so¸t cña Doanh nghiÖp. 1-5 M«i trêng c¹nh tranh vµ quan hÖ cung cÇu. Ngµy nay, trong c¬ chÕ thÞ trêng th× sù c¹nh tranh lµ rÊt gay g¾t vµ quyÕt liÖt. Nã mang tÝch ch¾t läc vµ ®µo th¶i cao, do vËy ®ßi hái mçi Doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng nç lùc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ trong SXKD. Qua ®ã nh»m t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Doanh nghiÖp m×nh vµ ®øng v÷ng trªn th¬ng trêng. §iÒu nµy buéc c¸c Doanh nghiÖp ph¶i t×m mäi ph¬ng ¸n nh»m gi¶m bít chi phÝ, n©ng cao chÊt lîng cña s¶n phÈm nÕu kh«ng muèn ®i ®Õn bê vùc cña sù ph¸ s¶n vµ gi¶i thÓ. Dï muèn hay kh«ng, mçi Doanh nghiÖp ®Òu bÞ cuèn vµo sù vËn ®éng cña m«i trêng kinh doanh. Do vËy, ®Ó kh«ng bÞ cuèn tr«i th× nhÊt ®Þnh c¸c Doanh nghiÖp ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ cña SXKD. Bªn c¹nh ®ã mèi quan hÖ cung cÇu trªn thÞ trêng còng cã ¶nh hëng kh«ng nhá ®èi víi c¶ “®Çu vµo” vµ “®Çu ra” cña qóa tr×nh SXKD t¹i Doanh nghiÖp, mµ cô thÓ lµ gi¸ c¶ trªn thÞ trêng. NÕu sù lªn xuèng cña gi¸ c¶ nguyªn liÖu ®Çu vµo kh«ng ®ång nhÊt víi s¶n phÈm b¸n ra sÏ g©y lªn nhiÒu bÊt lîi cho Doanh nghiÖp. Khi ®ã thu nhËp cña Doanh nghiÖp kh«ng ®îc ®¶m b¶o, t¬ng øng sÏ lµm gi¶m 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 sót hiÖu qu¶ SXKD. Dï ®©y lµ nh÷ng nh©n tè kh¸ch quan nhng Doanh nghiÖp còng cÇn ph¶i theo dâi vµ nghiªn cøu kü lìng ®Ó cã nh÷ng s¸ch lîc phï hîp. 2- Nh©n tè chñ quan. 2-1 C«ng t¸c tæ chøc, qu¶n lý: §©y lµ nh©n tè liªn quan tíi viÖc tæ chøc, s¾p xÕp c¸c bé phËn, ®¬n vÞ thµnh viªn trong Doanh nghiÖp. §Ó ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao trong SXKD th× nhÊt thiÕu yªu cÇu mçi Doanh nghiÖp ph¶i cã mét c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý phï hîp víi chøc n¨ng còng nh quy m« cña Doanh nghiÖp trong tõng thêi kú. Qua ®ã nh»m ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng tù chñ trong SXKD vµ n©ng cao chÕ ®é tr¸ch niÖm ®èi víi nhiÖm vô ®îc giao cña tõng bé phËn, tõng ®¬n vÞ thµnh viªn trong Doanh nghiÖp. C«ng t¸c qu¶n lý ph¶i ®i s¸t thùc tÕ SXKD, nh»m tr¸nh t×nh tr¹ng “khËp khiÔng”, kh«ng nhÊt qu¸n gi÷a qu¶n lý (kÕ ho¹ch) vµ thùc hiÖn. H¬n n÷a, sù gän nhÑ vµ tinh gi¶m cña c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cã ¶nh hëng quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ cña qóa tr×nh SXKD. 2-2: Nguån nh©n lùc vµ c¬ cÊu tæ chøc lao ®éng: Lao ®éng lµ mét trong nh÷ng nguån lùc quan träng cho qóa tr×nh SXKD. Nã lµ tæng hîp c¸c kü n¨ng, møc ®é ®µo t¹o, tr×nh ®é gi¸o dôc cã s½n t¹o cho mét c¸ nh©n cã kh¶ n¨ng lµm viÖc vµ ®¶m b¶o n¨ng suÊt lao ®éng. Nh vËy, nguån vèn nh©n lùc cña Doanh nghiÖp lµ lîng lao ®éng hiÖn cã, cïng víi nã lµ kü n¨ng, tay nghÒ, tr×nh ®é ®µo t¹o, tÝnh s¸ng t¹o vµ kh¶ n¨ng khai th¸c cña ngêi lao ®éng. Nguån nh©n lùc kh«ng ph¶i lµ c¸i sÏ cã mµ lµ ®· cã s½n t¹i Doanh nghiÖp, thuéc sù qu¶n lý vµ sö dông cña Doanh nghiÖp. Do ®ã, ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ trong SXKD th× Doanh nghiÖp ph¶i hÕt søc lu t©m tíi nh©n tè nµy. V× nã lµm chÊt x¸m, lµ yÕu tè trùc tiÕp t¸c ®éng lªn ®èi tîng lao ®éng vµ t¹o ra s¶n phÈm vµ kÕt qu¶ SXKD, cã ¶nh hëng mang tÝnh quyÕt ®Þnh ®èi víi sù tån t¹i vµ hng thÞnh cña Doanh nghiÖp. Trong ®ã, tr×nh ®é tay nghÒ cña ngêi lao ®éng trùc tiÕp ¶nh hëng tíi chÊt lîng s¶n phÈm, do ®ã víi tr×nh ®é tay nghÒ cña ngêi lao ®éng vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc sÏ n©ng cao ®îc n¨ng suÊt lao ®éng. §ång thêi tiÕt kiÖm 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vµ gi¶m ®îc ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu, tõ ®ã gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ trong SXKD. Tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý cña c¸n bé l·nh ®¹o, nghiÖp vô, t¹i ®©y yªu cÇu mçi c¸n bé l·nh ®¹o, nghiÖp vô ph¶i cã kiÕn thc, cã n¨ng lùc vµ n¨ng ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng. CÇn tæ chøc ph©n c«ng lao ®éng hîp lý gi÷a c¸c bé phËn, c¸ nh©n trong Doanh nghiÖp; sö dông ®óng ngêi, ®óng viÖc sao cho tËn dông ®îc n¨ng lùc, së trêng, tÝnh s¸ng t¹o cña ®éi ngò c¸n bé, nh©n viªn. Nh»m t¹o ra sù thèng nhÊt hîp lý trong tiÕn tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô chung cña Doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, Doanh nghiÖp còng cÇn ¸p dông c¸c h×nh thøc tr¸ch nhiÖm vËt chÊt, sö dông c¸c ®ßn bÈy kinh tÕ thëng ph¹t nghiªm minh ®Ó t¹o ®éng lùc thóc ®Èy ngêi lao ®éng nç lùc h¬n trong ph¹m vi tr¸ch nhiÖm cña m×nh, t¹o ra ®îc søc m¹nh tæng hîp nh»m thùc hiÖn mét c¸ch tèt nhÊt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra tõ ®ã gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ trong SXKD. 2-3 Qu¶n lý vµ sö dông nguyªn liÖu: NÕu dù tr÷ nguyªn liÖu, hµng ho¸ qu¸ nhiÒu hay qu¸ Ýt ®Òu cã ¶nh hëng kh«ng tèt tíi ho¹t ®éng SXKD. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i dù tr÷ mét lîng nguyªn liÖu hîp lý sao cho qu¸ tr×nh SXKD kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n. Bëi v×, khi thu mua hay dù tr÷ qu¸ nhiÒu nguyªn liÖu, hµng ho¸ sÏ g©y ø ®äng vèn vµ thñ tiªu tÝnh n¨ng ®éng cña vèn lu ®éng trong kinh doanh. Cßn dù tr÷ qu¸ Ýt th× kh«ng ®¶m b¶o sù liªn tôc cña qóa tr×nh s¶n xuÊt vµ thÝch øng víi nhu cÇu cña thÞ trêng. §iÒu nµy dÜ nhiªn ¶nh hëng kh«ng tèt ®Õn qóa tr×nh s¶n xuÊt còng nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña Doanh nghiÖp. H¬n n÷a, vÒ b¶n chÊt th× nguyªn liÖu lµ mét bé phËn cña tµi s¶n lu ®éng, vËy nªn tÝnh n¨ng ®éng vµ tÝnh linh ho¹t trong SXKD lµ rÊt cao. Do vËy tÝnh hîp lý khi sö dông nguyªn liÖu ë ®©y ®îc thÓ hiÖn qua: Khèi lîng dù tr÷ ph¶i n»m trong møc dù tr÷ cao nhÊt vµ thÊp nhÊp nh»m ®¶m b¶o cho qóa tr×nh s¶n xuÊt còng nh lu th«ng hµng ho¸ ®îc th«ng suèt;c¬ cÊu dù tr÷ hµng ho¸ ph¶i phï hîp víi c¬ cÊu lu chuyÓn hµng ho¸, tèc ®é t¨ng cña s¶n xuÊt ph¶i g¾n liÒn víi tèc ®é t¨ng cña møc lu chuyÓn hµng ho¸. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngoµi ra, yªu cÇu vÒ tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn liÖu trong SXKD còng cÇn ®îc ®Æt ra ®èi víi mçi Doanh nghiÖp. Qua ®ã nh»m gi¶m bít chi phÝ cung trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, mµ chi phÝ vÒ nguyªn liÖu thêng rÊt lín chiÕm 60 - 70% (®èi víi c¸c Doanh nghiÖp s¶n xuÊt). Nh vËy ta thÊy, viÖc tiÕt kiÖm nguyªn liÖu trong qóa tr×nh s¶n xuÊt lµ hÕt søc cÇn thiÕt vµ cã ý nghÜa quan träng trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ cña SXKD. 2-4 Nguån vèn vµ tr×nh ®é qu¶n lý, sö dông vèn: Nguån vèn lµ mét nh©n tæ biÓu thÞ tiÒm n¨ng, kh¶ n¨ng tµi chÝnh hiÖn cã cña Doanh nghiÖp. Do vËy, viÖc huy ®éng vèn, sö dông vµ b¶o toµn vèn cã mét vai trß quan träng ®èi víi mçi Doanh nghiÖp. §©y lµ mét nh©n tè hoµn toµn n»m trong tÇm kiÓm so¸t cña Doanh nghiÖp v× vËy Doanh nghiÖp cÇn ph¶i chó träng ngay tõ viÖc ho¹ch ®Þnh nhu cÇu vÒ vèn lµm c¬ së cho viÖc lùa chän ph¬ng ¸n kinh doanh, huy ®éng c¸c nguån vèn hîp lý trªn c¬ së khai th¸c tèi ®a mäi nguån lùc s½n cã cña m×nh. Tõ ®ã tæ chøc chu chuyÓn, t¸i t¹o nguån vèn ban ®Çu, ®¶m toµn vµ ph¸t triÓn nguån vèn hiÖn cã t¹i Doanh nghiÖp. Ngµy nay trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi sù qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ níc th× viÖc b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn trong c¸c Doanh nghiÖp lµ hÕt søc quan träng. §©y lµ yªu cÇu t¬ th©n cña mçi Doanh nghiÖp, v× ®ã lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho viÖc duy tr×, ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ trong SXKD. Bëi v×, muèn ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ ph¸t triÓn nguån vèn hiÖn cã th× tríc hÕt c¸c Doanh nghiÖp ph¶i b¶o toµn ®îc vèn cña m×nh. XÐt vÒ mÆt tµi chÝnh th× b¶o toµn vèn cña Doanh nghiÖp lµ b¶o toµn søc mua cña vèn vµo thêi ®iÓm ®¸nh gi¸, møc ®é b¶o toµn vèn so víi thêi ®iªm c¬ së (thêi ®iÓm gèc) ®îc chän. Cßn khi ta xÐt vÒ mÆt kinh tÕ, tøc lµ b¶o ®¶m kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña Doanh nghiÖp so víi thêi ®iÓm c¬ së, vÒ khÝa c¹nh ph¸p lý th× lµ b¶o ®am t c¸ch kinh doanh cña Doanh nghiÖp. Tõ viÖc huy ®éng sö dông, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn ®îc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ sÏ gãp phÇn t¨ng kh¶ n¨ng vµ søc m¹nh tµi chÝnh cña Doanh nghiÖp, thóc ®Èy SXKD ph¸t triÓn vµ ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ cña Doanh nghiÖp. 2-5 Nh©n tè c¬ së vËt chÊt kü thuËt: 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thùc tÕ c¬ së vËt chÊt kü thuËt thÓ hiÖn quy m« vµ lµ yÕu tè c¬ b¶n ®¶m b¶o cho sù ho¹t ®éng cña Doanh nghiÖp. §ã lµ toµn bé nhµ xëng, kho tµng, ph¬ng tiÖn vËt chÊt kü thuËt vµ m¸y mãc thiÕt bÞ... nh»m phôc cô cho qóa tr×nh SXKD t¹i Doanh nghiÖp. Nh©n tè nµy còng cã ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ trong SXKD, v× nã lµ yÕu tè vËt chÊt ban ®Çu cña qóa tr×nh SXKD. T¹i ®©y, yªu cÇu ®Æt ra lµ ngoµi viÖc khai th¸c triÖt ®Ó c¬ së vËt chÊt ®· cã, cßn ph¶i kh«ng ngõng tiÕn hµnh n©ng cÊp, tu bæ, s÷a ch÷a vµ tiªnd tíi hiÖn ®¹i ho¸, ®æi míi c«ng nghÖ cña m¸y mãc thiÕt bÞ. Tõ ®ã n©ng cao s¶n lîng, n¨ng suÊt lao ®éng vµ ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ ngµy cµng ®îc n©ng cao. 2-6 HiÓu biÕt vÒ thÞ trêng: Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c Doanh nghiÖp chØ cã thÓ kinh doanh hµng ho¸ cña m×nh th«ng qua thÞ trêng. ThÞ trêng thõa nhËn hµng ho¸ ®ã chÝnh lµ ngêi mua chÊp nhËn nã phï hîp víi nhu cÇu cña x· héi. Cßn nÕu ngêi mua kh«ng chÊp nhËn tøc lµ s¶n phÈm cña Doanh nghiÖp cha ®¸p øng ®óng nhu cÇu cña ngêi mua vÒ chÊt lîng, thÞ hiÕu, gi¸ c¶... vµ nh vËy tÊt nhiªn Doanh nghiÖp sÏ bÞ lç. Bëi vËy ®Ó ho¹t ®éng tèt h¬n, tiªu thô ®îc nhiÒu hµng ho¸, t¨ng lîi nhuËn th× c¸c Doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh hµng ho¸ b¾t buéc ph¶i nghiªn cøu thÞ trêng, nghiªn cøu kh¶ n¨ng cung cña thÞ trêng, cÇu cña thÞ trêng vÒ hµng ho¸ bao gåm c¬ cÊu, chÊt lîng, chñng lo¹i. T¸c dông cña viÖc nghiªn cøu thÞ trêng lµ c¬ së ®Ó dù ®o¸n, cho phÐp Doanh nghiÖp ®Ò ra híng ph¸t triÓn, c¹nh tranh ®èi víi c¸c ®èi thñ, sö dông tèt c¸c nguån lùc cña Doanh nghiÖp, gióp Doanh nghiÖp lùa chän ph¬ng ¸n tèi u cña m×nh vµ biÕt ®îc thÕ ®øng trong x· héi, t×m ra vµ kh¾c phôc nh÷ng nhîc ®iÓm cßn tån t¹i nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ trong SXKD. 2-7 V¨n minh phôc vô kh¸ch hµng: ViÖc n©ng cao v¨n minh phôc vô kh¸ch hµng lµ yªu cÇu cÇn kh¸ch quan cña m«i trêng c¹nh tranh, còng nh sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Nhng chÝnh nhu cÇu kh¸ch quan nµy thÓ hiÖn quan ®iªm vµ v¨n ho¸ riªng cña mçi Doanh nghiÖp trong SXKD, còng nh nÐt ®Æc trng cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. V¨n minh phôc vô kh¸ch hµng ®îc biÓu hiÖn th«ng qua viÖc tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu cña 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kh¸ch hµng víi nh÷ng ph¬ng tiÖn phôc vô hiÖn ®¹i vµ víi th¸i ®é nhiÖt t×nh, lÞch sù... Tõ ®ã gãp phÇn thu hót kh¸ch hµng, t¨ng nhanh doanh sè tiªu thô vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ cña SXKD. 2-8 Tr×nh ®é ph¸t triÓn cña kü thuËt c«ng nghÖ: Ngµy nay, mäi ngêi, mäi ngµnh, mäi cÊp ®Òu thÊy ¶nh hëng cña khoa häc kü thuËt ®èi víi tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc (nhÊt lµ lÜnh vùc kinh tÕ). Tríc thùc tr¹ng ®ã ®Ó tr¸ch tôc hËu, mét trong sù quan t©m hµng ®Çu cña Doanh nghiÖp lµ nhanh chãng n¾m b¾t ®îc vµ øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt nh»m ®¹t hiÖu qu¶ chÝnh trÞ - x· héi cao. Trong c¬ chÕ thÞ trêng, Doanh nghiÖp muèn th¾ng thÕ trong c¹nh tranh th× mét yÕu tè c¬ b¶n lµ ph¶i cã tÝnh tr×nh ®é khoa häc c«ng nghÖ cao, th¶o m·n nhu cÇu cña thÞ trêng c¶ vÒ sè lîng, chÊt lîng, thêi gian. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu nµy yªu cÇu cÇn ®Æt ra lµ ngoµi viÖc khai th¸c triÖt ®Ó c¬ së vËt chÊt ®· cã (toµn bé nhµ xëng, kho tµng, ph¬ng tiÖn vËt chÊt kü thuËt m¸y mãc thiÕt bÞ) cßn ph¶i kh«ng ngõng tiÕn hµnh n©ng cÊp, tu söa, s÷a ch÷a vµ tiÕn tíi hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ m¸y mãc, thiÕt bÞ tõ ®ã n©ng cao s¶n lîng, n¨ng suÊt lao ®éng vµ ®¶m b¶o hiÖu qu¶ ngµy cµng cao. IV- N©ng cao hiÖu qu¶ SXKD - c¬ së cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña Doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ SXKD kh«ng nh÷ng lµ thíc ®o chÊt lîng ph¸n ¸nh tr×nh ®é tæ chøc, qu¶n lý kinh doanh mµ cßn lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña Doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp muèn tån t¹i ph¶i kinh doanh cã hiÖu qu¶. HiÖu qu¶ kinh doanh cµng cao, Doanh nghiÖp cµng cã ®iÒu kiÖn më réng vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt , ®Çu t ®æi míi trang thiÕt bÞ, ¸p dông tiÕn bé kü thuËt, quy tr×nh c«ng nghÖ míi, c¶i thiÖn vµ n©ng cao ®êi sèng ngêi lao ®éng, thùc hiÖn tèt nghÜa vô víi Nhµ níc Ta biÕt r»ng c¸c Doanh nghiÖp tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh ®Òu víi ®éng c¬ kinh tÕ lµ ®Ó kiÕm lîi nhuËn. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, lîi nhuËn lµ môc tiªu cña kinh doanh, lµ thíc ®o hiÖu qu¶ ho¹t ®éng SXKD, lµ ®éng lùc thóc ®Èy c¸c Doanh nghiÖp còng nh mçi ngêi lao ®éng kh«ng ngõng sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm c¸c nguån lùc, n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ cña qóa tr×nh SXKD. ThËy vËy, ®Ó cung cÊp hµng ho¸ vµ dÞch vô cho nhu cÇu cña thÞ trêng, 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng, c¸c nhµ s¶n xuÊt ph¶i bá ra nh÷ng chi phÝ nhÊt ®Þnh. Hä ph¶i thuª ®Êt ®ai, lao ®éng vµ tiÒn vèn trong qóa tr×nh SXKD hµng ho¸, dÞch vô. Hä mong muèn hµng ho¸ vµ dÞch vô cña hä ®îc mua víi gi¸ Ýt nhÊt lµ ®Ó bï ®¾p l¹i nh÷ng chi phÝ ®· chi ra, ngoµi ra hä cßn muèn cã phÇn thõa ra ®Ó më réng s¶n xuÊt, nép thuÕ, thëng cho c¸c nhµ qu¶n lý, cho c«ng nh©n viªn. §Ó ®¹t ®îc lîi nhuËn cao, mét Doanh nghiÖp ph¶i nh×n thÊy ®îc nh÷ng c¬ héi mµ ngêi kh¸c bá qua, ph¶i ph¸t hiÖn ra s¶n phÈm míi, t×m ra ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt míi vµ tèt h¬n ®Ó cã chi phÝ thÊp nhÊt hoÆc lµ ph¶i liÒu lÜnh, m¹o hiÓm møc b×nh thêng vµ ®«i khi ph¶i biÕt chÊp nhËn rñi ro. V× thÕ n©ng cao hiÖu qu¶ SXKD sÏ lµm t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn nhê ®ã mµ t¨ng tØ träng cña vèn cã lµm cho kÕt cÊu tµi chÝnh cña Doanh nghiÖp thay ®æi theo híng an toµn cã lîi, t¹o kh¶ n¨ng thanh to¸n tèt cho Doanh nghiÖp tõ ®ã n©ng cao uy tÝn cña m×nh trªn th¬ng trêng. ViÖc SXKD cã hiÖu qu¶ sÏ ®em l¹i cho Doanh nghiÖp kh¶ n¨ng dåi dµo vÒ tµi chÝnh tõ ®ã thóc ®Èy c«ng t¸c nghiªn cøu ®Çu t s¶n xuÊt cho c¸c s¶n phÈm míi, thu hót lao ®éng ngoµi x· héi ®ång thêi cã ®iÒu kiÖn ®Î c¶i thiÖn m«i trêng lµm viÖc còng nh ®¶m b¶o ®êi sèng cho ngêi lao ®éng. Nã cßn gióp cho Doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn h¬n trong viÖc nghiªn cøu vµ thùc hiÖn c¸c kh©u xóc tiÕn tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o vµ c¸c dÞch vô kh¸c b¸n hµng lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, thu hót nhiÒu kh¸ch hµng ®Õn víi Doanh nghiÖp. Nhê vËy s¶n phÈm tiªu thô ®îc nhiÒu h¬n. H¬n n÷a nã cßn gãp phÇn ®Èy nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn vèn, t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn, tiÕt kiÖm c¸c kho¶n chi phÝ cho Doanh nghiÖp nh chi phÝ kho tµng, b¶o qu¶n. MÆt kh¸c, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ SXKD cña Doanh nghiÖp cßn lµm t¨ng nguån thu cho ng©n s¸ch Nhµ níc, lµm c©n b»ng dÉn c¸n c©n th¬ng m¹i cña níc ta vèn nghiªng vµo t×nh tr¹ng nhËp siªu, ®iÒu hoµ tiªu dïng thóc ®Èy s¶n xuÊt trong níc ph¸t triÓn. Tõ tÊt c¶ nh÷ng ph©n tÝch trªn cho thÊy: kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ SXKD lµ môc tiªu hµng ®Çu vµ lµ íc väng cña mçi Doanh nghiÖp. Sau ®©y lµ vÊn ®Ò khã kh¨n, phøc t¹p, phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè ®ßi hái c¸c Doanh nghiÖp 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ph¶i cã biÖn ph¸p phï hîp, mang tÇn chiÕn lîc xuÊt ph¸t tõ nh÷ng khã kh¨n thuËn lîi cña Doanh nghiÖp. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng II Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu trong thêi gian qua. I- Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu Hµ Néi. 1- Hoµn c¶nh ra ®êi C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu Hµ Néi. TiÒn th©n lµ xÝ nghiÖp th¬ng binh 27/7 Hµ Néi. §îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 268/CV ngµy 22/8/1975 cña Uû ban nh©n d©n Thµnh phè Hµ Néi. NhiÖm vô cña C«ng ty lµ ®îc Thµnh phè giao cho tiÕp nhËn sè anh chÞ em th¬ng binh sau chiÕn tranh kÕt thóc. Kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn lµm viÖc trong c¸c c¬ quan Nhµ níc (t×nh tr¹ng søc khoÎ, tr×nh ®é v¨n ho¸, tay nghÒ.. ) cña 4 quËn, huyÖn n¬i ngo¹i thµnh ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt lµm ra cña c¶i vËt chÊt cho x· héi vµ tù nu«i sèng b¶n th©n m×nh. §ång thêi thùc hiÖn chÝnh s¸ch hËu ph¬ng qu©n ®éi cña §¶ng vµ Nhµ níc sau chiÕn tranh. Giai ®o¹n ®Çu cña C«ng ty s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng d©y chun vµ chØ kh©u cung cÊp cho ngµnh néi th¬ng vµ qu©n ®éi. 2-Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Tõ n¨m 1987 Nhµ níc chuyÓn nÒn kinh tÕ tõ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc. C«ng ty ®îc bµn giao tæng tµi s¶n: 280.826.615®ång. Trong ®ã tµi s¶n cè ®Þnh: 164.405.000®ång. Bao gåm nhµ xëng ®· sö dông trªn 15 n¨m, c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ ®îc s¶n xuÊt trong níc l¹c hËu ®· khÊu hao gÇn hÕt. Tµi s¶n lu ®éng: 116.421.615®ång. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Gåm: dông cô v¨n phßng, phô tïng thay thÕ, vËt rÎ tiÒn mau háng dïng cho s¶n xuÊt d©y chun vµ chØ kh©u. Sè trªn ®· chiÕm 2/3 tµi s¶n lu ®éng, sè cßn l¹i lµ s¶n xuÊt chun, chØ tån kho kh«ng tiªu thô ®îc. Sè lao ®éng lµ th¬ng binh chiÕm 70% tæng sè lao ®éng cña C«ng ty. Trong ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt rÊt nghÌo nµn, kinh nghiÖm qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cßn Ýt ái l¹i cha hiÓu biÕt víi c¬ chÕ thÞ trêng lµ bao nhiªu. Víi nh÷ng khã kh¨n trªn c©u hái ®Çu tiªn ®Æt ra cho C«ng ty lµ lµm g× ®©y? ®Ó duy tr× cuéc sèng cho anh em, lµm mÆt hµng g× ®©y cho phï hîp víi c¬ chÕ thÞ trêng vµ ®Æc biÖt lµ phï hîp víi søc khoÎ cña th¬ng binh, nguån vèn lÊy ë ®©u? §µo t¹o vµ híng dÉn c«ng nghÖ s¶n xuÊt nh thÕ nµo? C¸c vÊn ®Ò ®Æt ra ë ®©y ph¶i mÊt 3 n¨m (1988 1990) th× Ban l·nh ®¹o C«ng ty míi gi¶i quyÕt ®îc. Sau khi tiÕp cËn víi thÞ trêng khu vùc phÝa nam vµ tham kh¶o tµi liÖu khoa häc kü thuËt cña mét sè níc. Ban l·nh ®¹o C«ng ty ®· ®Þnh híng ®îc mÆt hµng ®Ó thay thÕ cho mÆt hµng d©y chun vµ chØ kh©u ®ã lµ: S¶n xuÊt c¸c lo¹i bao b× mÒm LDPE, HDPE, PP vµ bao b× hîp Carton sãng cã in nhiÒu mµu s¾c, tói xèp siªu thÞ c¸c lo¹i ®Ó phôc vô nhu cÇu thÞ trêng. T×m hiÓu thÞ trêng, ®Þnh híng chÝnh x¸c mÆt hµng s¶n xuÊt, n¾m ®îc nhu cÇu cña thÞ trêng vµ dù ®o¸n cÇu trong c¸c n¨m tíi. C«ng ty ®· lËp dù ¸n ®Çu t chiÒu s©u s¶n xuÊt c¸c lo¹i bao b× c«ng suÊt 1.000 tÊn/n¨m vµ ®· ®îc Uû ban nh©n d©n Thµnh phè Hµ Néi, Uû ban Khoa häc Hµ néi phª duyÖt dù ¸n vµo n¨m 1992 b»ng c¸c nguån vèn: tù cã, vèn vay vµ vèn ng©n s¸ch cÊp. Hµng n¨m, C«ng ty ®· ®Çu t c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ míi h¬n cã ®Æc tÝnh kü thuËt cao h¬n, cã n¨ng suÊt, chÊt lîng ®¸p øng ®îc nhu cÇu thÞ trêng phÝa B¾c vµ xuÊt khÈu. Th¸ng 5/1992 C«ng ty ®îc thµnh lËp Doanh nghiÖp Nhµ níc theo quyÕt ®Þnh sè 388 víi sè vèn ph¸p ®Þnh lµ: 408.037.061®ång. Trong ®ã vèn ng©n s¸ch cÊp: Gåm: 203.348.037 ®èng - Vèn hiÖn vËt: 134.821.888 ®ång - Vèn b»ng tiÒn: 50.050.000 ®ång - Vèn x©y dùng c¬ b¶n: 18.476.149 ®ång. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Do n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ nhu cÇu mÊt c©n ®èi (cung Ýt h¬n cÇu) nªn C«ng ty vÉn tiÕp tôc ®Çu t vµo c¸c n¨m tiÕp theo víi c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt vµ C«ng nghÖ t¬ng ®èi hiÖn ®¹i. Trong 26 n¨m qua, C«ng ty ®· trëng thµnh vÒ mäi mÆt, qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty g¾n liÒn víi sù ®æi míi kh«ng ngõng vÒ tr×nh ®é qu¶n lý, vÒ kü thuËt, c«ng nghÖ... Mét niÒm vinh dù to lín ®èi víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ trëng thµnh cña C«ng ty lµ ngµy 31/10/1997 Chñ tÞch níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam TrÇn §øc L¬ng ®· ký quyÕt ®Þnh tÆng thëng danh hiÖu "§¬n vÞ anh hïng" cho tËp thÓ c¸c bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. 3- T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu Hµ néi trong mét sè n¨m gÇn ®©y. B¶ng 1: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh Thùc hiÖn 1997 Thùc hiÖn 1998 1999 So s¸nh 1999 - 2000 2000 +/- % 1.Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng TriÖu ®ång 4.999 7.271 9.090 16.614 +7.524 182,77 2. Tæng doanh thu TriÖu ®ång 5.154 7.420 12.112 18.614 +6.502 153,68 3.Lîi nhËn thuÇn (lîi tøc sau thuÕ) TriÖu ®ång 378 384 532 638 +106 119,93 4.nép ng©n s¸ch TriÖu ®ång 291,7 400 800,9 964,5 +163,6 120,43 5. sè lao ®éng Ngêi 160 180 210 250 +40 119,05 6. thu nhËp b×nhqu©n TriÖu ®ång 0,520 0,550 0,715 0,738 +0,023 103,2 7 vèn kinh doanh TriÖu ®ång 10.304 11.350 12.302 12.802 +500 104,06 - vèn cè ®Þnh TriÖu ®ång 7.504 7.832 8.622 8.822 +200 102,32 -vèn lu ®éng TriÖu ®ång 2.800 3.518 3.680 3.980 +300 108,15 Nguån sè liÖu: Phßng kÕ ho¹ch thÞ trêng vµ phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Theo quyÕt ®Þnh sè 15/TTg ngµy 20/10/1992 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. C«ng ty ph¶i trÝch nép c¸c kho¶n sau: - 50% thuÕ doanh thu - 4,8% thuÕ vèn/n¨m 20
- Xem thêm -