Tài liệu Thực trạng về công tác lập báo cáo và phần tích báo cáo tài chính tại công ty giao li

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

P hÇn I Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ lËp vµ ph©n tÝch b¸o c¸o tµi c hÝ n h A.Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh I.ý nghÜa, néi dung cña hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh 1. YÏ nghéa B¸o c¸o KÕ to¸n lµ s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh thu thËp, ®o l-êng, xö lý th«ng tin t¹i bé phËn KÕ to¸n cña doanh nghi nh»m cung cÊp nh÷ng th«ng tin h÷u Ých cho nh÷ng ai quan t©m ®Õn Doanh nghiÖp (DN).Do tÝnh ®a d¹ng cña ®èi t-îng sö dông th«ng tin KÕ to¸n vµ nhu cÇu vÒ th«ng tin KÕ to¸n gi÷a c¸c ®èi t-îng kh¸c nhau nªn viÖc x©y dùng c¸c b¸o c¸o KÕ to¸n còng ph¶i quan t©m ®Õn ®Æc ®iÓm cña tõng ®èi t-îng sö dông. + §èi víi nhµ qu¶n lý DN: B¸o c¸o KÕ to¸n cung cÊp cho c¸c nhµ qu¶n lý nh÷ng th«ng tin theo yªu cÇu cô thÓ cña hä vµo bÊt kú thêi ®iÓm nµo nh»m phôc vô cho c«ng t¸c ®iÒu hµnh vµ chØ ®¹o ho¹t ®éng kinh doanh, ho¹t ®énh tµi chÝnh cña toµn doanh nghiÖp. + §èi víi c¸c ®èi t-îng bªn ngoµi Doanh nghiÖp ( ng-êi chñ së h÷u, c¸c tæ chøc tÝn dông, kh¸ch hµng.......) mçi ®èi t-îng cã nhu cÇu th«ng tin KÕ to¸n riªng ch¼ng h¹n nh-: Ng-êi chñ së h÷u quan t©m ®Õn nguån vèn cña m×nh ®-îc sö dông cã hiÖu qu¶ kh«ng, c¸c tæ chøc tÝn dông xem xÐt kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña Doanh nghiÖp tr-íc khi quyÕt ®Þnh cho vay...... Th«ng tin trªn b¸o c¸o KÕ to¸n mang tÝnh tæng hîp toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Doanh nghiÖp nh»m phôc vô chñ yÕu cho c¸c ®èi t-îng bªn ngoµi Doanh nghiÖp ngoµi ra nã cßn lµ c¨n cø ®Ó c¸c nhµ qu¶n lý ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña toµn doanh nghiÖp. 2 Néi dung cña b¸o c¸o tµi chÝnh: Mét hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh gåm c¸c néi dung sau: -B¶ng c©n ®èi KÕ to¸n -B¸o c¸o KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ -ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. Trang 1 Ngoµi ra ®èi víi c¸c c«ng ty, c¸c tËp ®oµn kinh tÕ, c¸c liªn hiÖp XÝ nghiÖp.....Cã thÓ quy ®Þnh thªm c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh kh¸c gäi lµ b¸o c¸o néi bé nh»m phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý t¹i Doanh nghiÖp. 3.Tr¸ch nhiÖm, thêi h¹n lËp vµ gëi b¸o c¸o tµi chÝnh: 3.1.Tr¸ch nhiÖm: TÊt c¶ c¸c Doanh nghiÖp ®éc lËp kh«ng n»m trong c¬ cÊu tæ chøc cña mét Doanh nghiÖp kh¸c cã t- c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ ®Òu ph¶i lËp vµ göi b¸o c¸o tµi chÝnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 3.2.Thêi h¹n lËp vµ göi b¸o c¸o tµi chÝnh LËp vµ göi b¸o c¸o tµi chÝnh vµo cuèi mçi quÝ vµ cuèi n¨m ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh tµi chÝnh vµo cuèi quÝ hoÆc cuèi n¨m ®ã. + §èi víi c¸c Doanh nghiÖp Nhµ n-íc: B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m göi chËm nhÊt lµ sau 30 ngµy kÓ tõ ngµy KÕt thóc n¨m tµi chÝnh. + §èi víi c¸c Doanh nghiÖp nhµ n-íc: B¸o c¸o quÝ göi chËm nhÊt lµ 20 ngµy kÓ tõ ngµy KÕt thóc quÝ. Riªng dèi víi c¸c Doanh nghiÖp cã n¨m tµi chÝnh KÕt thóc kh«ng vµo ngµy 31/12 hµng n¨m ph¶i göi b¸o c¸o quÝ KÕt thóc vµo ngµy 31/12 vµ cã sè d- luü KÕ tõ n¨m tµi chÝnh ®Õn hÕt ngµy 31/12 , ..... II. HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp II.1. B¶ng c©n ®èi KÕ to¸n II.11 Kh¸i niÖm, néi dung, KÕt cÊu cña b¶ng c©n ®èi KÕ to¸n a.Kh¸i niÖm B¶ng c©n ®èi KÕ to¸n lµ b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp ph¶n ¸nh tæng qu¸t t×nh h×nh tµi s¶n vµ nguån h×nh thµnh tµi s¶n cña Doanh nghiÖp d-íi h×nh th¸i tiÒn tÖ t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh( cuèi th¸ng, cuèi quÝ, cuèi n¨m). b Néi dung vµ KÕt cÊu cña b¶ng c©n ®èi KÕ to¸n: Gåm 2 phÇn PhÇn tµi s¶n: Ph¶n ¸nh toµn bé gi¸ trÞ tµi s¶n hiÖn cã cña Doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm b¸o c¸o theo c¬ cÊu tµi s¶n vµ h×nh thøc tån t¹i trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp.C¸c tµi s¶n ®-îc s¾p xÕp theo kh¶ n¨ng ho¸n chuyÓn thµnh tiÒn theo thø tù gi¶m dÇn. Trang 2 -Tµi s¶n l-u ®éng vµ ®Çu t- ng¾n h¹n. -Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t- dµi h¹n. PhÇn nguån vèn: ph¶n ¸nh toµn bé nguån h×nh thµnh tµi s¶n hiÖn cã cña Doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o.C¸c lo¹i nguån vèn ®-îc s¾p xÕp theo tr¸ch nhiÖm cña Doanh nghiÖp trong viÖc sö dông nguån vèn víi chñ nî vµ chñ së h÷u. Nî ph¶i tr¶. Nguån vèn chñ së h÷u. Ngoµi ra, b¶ng c©n ®èi KÕ to¸n cßn cã “ c¸c chØ tiªu ngoµi b¶ng c©n ®èi KÕ to¸n” bæ sung c¸c th«ng tin kh¸c ch-a cã trªn b¶ng c©n dèi KÕ to¸n: Tµi s¶n thuª ngoµi, ngo¹i tÖ c¸c lo¹i, hµng ho¸ nhËn b¸n hé, ký gëi, nguån vèn khÊu hao. c) ý nghÜa cña viÖc lËp b¶ng c©n ®èi KÕ to¸n: -VÒ mÆt kinh tÕ: + PhÇn tµi s¶n: Sè liÖu cña tµi s¶n cho phÐp ®¸nh gi¸ mét c¸ch tæng qu¸t, qui m« vµ KÕt cÊu tµi s¶n cña doanh nghiÖp + PhÇn nguån vèn: ph¶n ¸nh c¸c nguån tµi trî cho tµi s¶n cña Doanh nghiÖp qua ®ã ®¸nh qu¸ ®-îc thùc tr¹ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. - VÒ mÆt ph¸p lý: + VÒ phÇn tµi s¶n: thÓ hiÖn gi¸ trÞ c¸c lo¹i tµi s¶n hiÖn cã mµ Doanh nghiÖp cã quyÒn qu¶n lý vµ sö dông l©u dµi ®Ó m¹ng l¹i lîi Ých l©u dµi trong t-¬ng lai. + PhÇn nguån vèn: thÓ hiÖn ph¹m vi tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô cña Doanh nghiÖp vÒ tæng sè vèn kinh doanh víi ng-êi chñ së h÷u, tr-íc ng©n hµng vµ c¸c chñ n¬ kh¸c vÒ c¸c kho¶n vay, kho¶n ph¶i tr¶ II.1.2. ph-¬ng ph¸p lËp: Sè d- nî cña c¸c tµi kho¶n ®-îc ph¶n ¸nh lªn phÇn tµi s¶n, sè dcã c¸c tµi kho¶n ®-îc ph¶n ¸nh lªn phÇn nguån vèn, trõ mét sè tr-êng hîp ngo¹i lÖ sau ®©y nh»m ph¶n ¸nh ®óng gi¸ trÞ tµi s¶n hiÖn cã vµ nguån h×nh thµnh tµi s¶n: + C¸c tµi s¶n ph¶n ¸nh hao mßn vµ dù phßng gi¶m gi¸ tµi s¶n cã sè d- cã nh-ng ®-îc ph¶n ¸nh lªn phÇn tµi s¶n vµ ghi ©m bao gåm TK 214, TK129, TK 139, TK 159, TK 229. Trang 3 +Mét sè tµi kho¶n ph¶n ¸nh nguån vèn nh- TK 412 “ chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n, ” TK 413 “ chªnh lÖch tØ gi¸, ” TK 421 “ l·i ch-a ph©n phèi” .NÕu cã sè d- cã ghi th-êng, sè d- nî lªn phÇn nguån vèn vµ ghi ©m. + C¸c tµi kho¶n thanh to¸n nh- TK 131, TK 136, TK 334, TK 338...kh«ng ®-îc lªn b¶ng c©n ®èi KÕ to¸n theo sè d- bï trõ mµ c¨n cø vµo sæ chi tiÕt cña tõng ®èi t-îng thanh to¸n ®Ó lËp c¶ hai phÇn cña b¶ng c©n ®èi KÕ to¸n: X¸c ®Þnh sè nî ph¶i thu ®Ó ghi vµo phÇn tµi s¶n sè nî ph¶i tr¶ lªn phÇn nguån vèn. II.2.B¸o c¸o KÕt qu¶ kinh doanh: 2.1.Khai niÖm, néi dung vµ KÕt cÊu b¸o c¸o KÕt qu¶ kinh doanh a. Kh¸i niÖm: B¸o c¸o KÕt qu¶ kinh doanh lµ b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp ph¶n ¸nh tæng qu¸t t×nh h×nh vµ KÕt qu¶ kinh doanh cña Doanh nghiÖp trong mét thêi k× (quý, n¨m) chi tiÕt theo c¸c ho¹t ®éng, t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô cña Doanh nghiÖp víi nhµ n-íc vÒ thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c. b Néi dung vµ KÕt cÊu cña KÕt b¸o c¸o KÕt qu¶ kinh doanh PhÇn 1: L·i, lç: thÓ hiÖn KÕt qu¶ kinh doanh cña Doanh nghiÖp PhÇn II: T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ n-íc: Ph¶n ¸nh t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ n-íc vÒ thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c (chi phÝ, lÖ phÝ) PhÇn III: ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ, ®-îc hoµn l¹i, ®· khÊu trõ vµ cßn l¹i ®-îc khÊu trõ cuèi kú, sè thuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa pj¶i nép ®· nép vµ cßn ph¶i nép vµo cuèi kú 2.2. YÏ nghÜa cña b¸o c¸o KÕt qu¶ kinh doanh: B¸o c¸o KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cã ý nghÜa rÊt lín trong viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh vµ c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng ki nh doanh cña doanh nghiÖp.Th«ng qua b¸o c¸o KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cã thÓ kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn KÕ ho¹ch thu nhËp, chi phÝ, KÕt qña tõng lo¹i ho¹t ®éng còng nh- KÕt qu¶ chung cña toµn doanh nghiÖp.Sè liÖu trªn b¸o c¸o nµy cßn lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ khuynh h-íng ho¹t ®éng cña Doanh nghiÖp trong nhiÒu n¨m liÒn vµ dù b¸o ho¹t ®éng trong t-¬ng Trang 4 lai.Th«ng qua b¸o c¸o KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cã thÓ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vµ kh¶ n¨ng sinh lêi cña doanh nghiÖp.Ngoµi ra nã cßn cho phÐp ®¸nh t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ n-íc vÒ thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c, ®Æc thanh quyÕt to¸n thuÕ GTGT, qua ®ã d¸nh gi¸ t×nh h×nh thanh to¸n cña doanh nghiÖp. 2.3. Ph-¬ng ph¸p lËp b¸o c¸o KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh: a )Pháön1: Baïo caïo laîi läù: C¨n cø sè ph¸t sinh nî; Ph¸t sinh cã c¸c tµi kho¶n trõ TK lo¹i 5 ®Õn TK lo¹i 8 trong quan hÖ ®èi xøng víi TK 911 ” x¸c ®Þnh KÕt qu¶ kinh doanh. b) Pháön 2:Tçnh hçnh thæûc hiãûn nghéa vuû âoïi våïi nhaì næåïc Säú liãûu âãø láûp pháön naìy âæåüc láúy tæì säú liãûu trãn TK333 "thuãú giaï trë gia tàng phaíi näüp". c) Pháön 3:Thuãú GTGT âæåüc kháúu træì, thuãú âæåüc hoaìn laûi, âæåüc miãùn giaím, thuãú GTGT haìng baïn näüi âëa. 3.B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ: 3.1 Kh¸i niÖm, néi dung, KÕt cÊu cña b¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn a.Kh¸i niÖm: B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ lµ b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp ph¶n ¸nh viÖc h×nh thµnh vµ sö dông l-îng tiÒn ph¸t sinh theo c¸c ho¹t ®éng kh¸c nhau trong kú b¸o c¸o doanh nghiÖp. B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ lµ b¸o c¸o gi¶i thÝch sù kh¸c nhau gi÷a lîi nhuËn cña Doanh nghiÖp vµ c¸c dßng tiÒn cã liªn quan, cung cÊp nh÷ng th«ng tin vÒ dßng tiÒn g¾n liÒn víi nh÷ng thay ®æi vÒ tµi s¶n, c«ng nî vµ nguån vèn chñ së h÷u.th«ng tin tõ b¸o c¸o nµy bæ sung cho b¶n c©n ®èi KÕ to¸n vµ b¸o c¸o KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña kú b¸o c¸o b.Néi dung cña b¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ: gåm nh÷ng phÇn sau: - L-u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh - L-u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t- L-u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh - L-u chuyÓn tiÒn thuÇn trong k× Trang 5 - TiÒn tån ®Çu k× - TiÒn cuèi k× 3.2. YÏ nghÜa cña viÖc lËp b¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ. Baïo caïo læu chuyãøn tiãön tãû cã ý nghÜa rÊt lín trong viÖc cung cÊp th«ng tin liªn quan ®Õn ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp.Th«ng qua b¸o c¸o nµy cña ng©n hµng, c¸c nhµ ®Çu t-, nhµ n-íc vµ nhµ cung cÊp cã thÓ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng t¹o ra c¸c dßng tiÒn tõ ho¹t ®éng cña Doanh nghiÖp ®Ó ®¸p øng kÞp thêi c¸c kho¶n nî cho c¸c chñ nî, cæ tøc cho c¸c cæ ®«ng hoÆc nép thuÕ cho nhµ n-íc.§ång thêi còng lµ mèi quan t©m cña c¸c nhµ qu¶n lý t¹i Doanh nghiÖp ®Ó cã c¸c biÖn ph¸p tµi chÝnh cÇn thiÕt, ®¸p øng tr¸ch nhiÖm thanh to¸n cña m×nh. B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ cßn lµ c¬ së dù ®o¸n c¸c dßng tiÒn cña Doanh nghiÖp trî gióp c¸c nhµ qu¶n lý trong c«ng t¸c h¹ch ®Þnh vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng cña Doanh nghiÖp ®Ó ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh kÞp thêi: 3.3 Ph-¬ng ph¸p lËp: B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp: PhÇnI: L-u chuyÓn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: Sè liÖu lªn phÇn nµy lÊy tõ sæ theo dâi thu, chi tiÒn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh PhÇnII: L-u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t-: Sè nay ®Ó lËp phÇn nµy còng lÊy tõ sè liÖu dâi thu, chi tiÒn liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®Çu tPhÇnIII: L-u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh Sè liÖu nµy còng lÊy tõ sæ theo dâi thu, chi tiÒn quan ®Õn ho¹t ®éng tµi chÝnh - TiÒn tån ®Çu k×: C¨n cø vµo sè d- vèn b»ng tiÒn ®Çu k× b¸o c¸o, - TiÒn tån cuèi k×: Càn cæï vaìo säú dæ väún bàòng tiãön cuäúi kyì baïo caïo - Læu chuyãøn tiãön thuáön trong kyì: Ph¶n ¸nh chªnh lÖch tæng sè tiÒn thu vµo vµ tæng sè tiÒn thu ra tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ho¹t ®éng ®Çu t-, ho¹t ®éng tµi chÝnh trong k×. B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ theo ph-¬ng ph¸p gi¸n tiÕp: Nguyªn t¾c chung ®Ó lËp b¸o c¸o nµy lµ diÒu chØnh lîi nhuËn tr-íc thuÕ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh khái nh÷ng ¶nh h-ëng cña c¸c Trang 6 nghiÖp vô kh«ng trùc tiÕp thu tiÒn hoÆc chi tiÒn ®· lµm t¨ng, gi¶m lîi nhuËn. Lo¹i trõ c¸c kho¶n l·i, lç cña ho¹t ®éng tµi chÝnh, ho¹t ®éng kh¸c ®· tÝnh vµo lîi nhuËn tr-íc thuÕ; ®iÒu chØnh c¸c kho¶n môc thuéc vèn l-u ®éng. 4.ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh: 4.1 Kh¸i niÖm, néi dung, KÕt cÊu cña thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh a. Kh¸i niÖm: ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh lµ mét bé phËn trong hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh cña Doanh nghiÖp ®-îc lËp ®Ó gi¶i thÝch vµ bæ sung th«ng tin vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, t×nh h×nh tµi chÝnh cña Doanh nghiÖp trong k× b¸o c¸o mµ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh kh¸c kh«ng thÓ tr×nh bµy râ rµng vµ chi tiÕt ®-îc. b. Néi dung: Kh¸i qu¸t ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. C¸c chÕ ®é KÕ to¸n ®-îc ¸p dông t¹i doanh nghiÖp. C¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo yÕu tè, chØ tiªu chi tiÕt vÒ hµng tån kho; T×nh h×nh t¨ng gi¶m TSC§; T×nh h×nh thu nhËp c«ng nh©n viªn... c. KÕt cÊu cña thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh: Gäöm ba pháön - §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña Doanh nghiÖp - ChÝnh s¸ch KÕ to¸n ¸p dông t¹i doanh nghiÖp. - Chi tiÕt mét sè chØ tiªu trong b¸o c¸o tµi chÝnh. 4.2 YÏ nghéa cuía thuyãút minh baïo caïo taìi chênh Gi¶i thÝch, bæ sung th«ng tin vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ho¹t ®éng tµi chÝnh cña Doanh nghiÖp mµ c¸c b¸o c¸o kh¸c kh«ng râ. Cung cÊp nh÷ng th«ng tin tæng hîp nhÊt h×nh thµnh kinh doanh nãi chung vµ tµi chÝnh nãi riªng phôc vô cho viÖc ®-a ra quyÕt ®Þnh qu¶n l ý. 4.3. Ph-¬ng ph¸p lËp thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh §Ó lËp thuyÕt minh b¸o c¸o cÇn dùa vµo sè liÖu. + C¸c sæ KÕ to¸n k× b¸o c¸o + B¶ng c©n ®èi KÕ to¸n k× b¸o c¸o + B¸o c¸o KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh Trang 7 + ThuyÕt minh b¸o c¸o n¨m tr-íc Nguyªn t¾c chung lËp mét thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh: -Tr×nh bµy lêi v¨n ng¾n gän, râ rµng, dÔ hiÓu, phÇn tr×nh bµy b»ng sè liÖu ph¶i thèng nhÊt víi sè liÖu trªn c¸c b¸o c¸o kh¸c - §èi víi b¸o c¸o quý, chØ tiªu thuéc phÇn chÕ ®é KÕ to¸n ¸p dông ph¶i nhÊt quan träng c¶ niªn ®é KÕ to¸n - Trong c¸c biÓu sè liÖu, cét sè KÕ ho¹ch thÓ hiÖn sè liÖu KÕ ho¹ch cña k× b¸o c¸o; cét sè thùc hiÖn k× truíc sè liÖu k× ngay tr-íc k× b¸o c¸o - C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng cña Doanh nghiÖp chØ sö dông trong thuyÕt minh n¨m B. Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh: I. Kh¸i niÖm, môc ®Ých, t¸c dông cña viÖc ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh: 1. Kh¸i niÖm: Phán têch baïo caïo taìi chênh laì quaï trçnh xem xeït, kiãøm tra, âäúi chiãúu vaì so saïnh säú liãûu vãö tçnh hçnh taìi chênh hiãûn thåìi vaì quaï khæï. Tiuình hçnh taìi chênh cuía âån vë våïi nhæîng chè tiãu trung bçnh cuía ngaình thäng qua âoï caïc nhaì phán têch tháúy âæåüc thæûc traûng taìi chênh hiãûn taûi vaì nhæîng dæû âoaïn trong tæång laûi. 2. Muûc âêch cäng viãûc cuía phán têch baïo caïo taìi chênh. Giuïp cho caïc nhaì phán têch âaïnh giaï chênh xaïc sæïc maûnh taìi chênh, khaí nàng sinh laîi, tiãöm nàng, hiãûu quaí hoaût âäüng kinh doanh, âaïnh giaï nhæîng triãøn voüng cuïng nhæe nhæîng ruíi ro trong tæång lai cuía doanh nghiãûp, âæa ra nhæîng quyãút âënh cho phuì håüp. 3. Taïc duûng cuía viãûc phán têch baïo caïo taìi chênh - Tçnh hçnh taìi chênh cuía doanh nghiãûp âæåüc nhiãöu ngæåìi khaïc nhau quan tám nhæ: nhaì quaín lyï, chuí såíp hæîu, ngæåìi cho vay... Moîi nhoïm ngæåìi naìy phán têch coï xu hæåïng táûp trung vaìo caïc khêa caûnh khaïc nhau cuía doanh nghiãûp. - Âäúi våïi caïc nhaì quaín trë doanh nghiãûp: laìm thãú naìo âãø âiãöu haình quaï trçnh saín xuáút kinh doanh sao cho coï hiãûu quaí, tçm âæåüc låüi nhuáûn täúi âa vaì khaí nàng traí nåü. Dæûa trãn cå såí phán têch baïo caïo taìi chênh nhaì quaín trë coï thãø âënh hæåïng hoaût âäüng, láûp kã shoaûch âæa ra phæång thæïc nhàòm náng cao hiãûu quaí kinh doanh chênh saïch taìi tråü cho phuì håüp, tiãn liãûu hoaût Trang 8 âäüng cuía doanh nghiãûp, kiãøm tra tçnh hçnh vaì âiãöu chènh quaï trçnh sao cho coï låüi nháút. - Âäúi våïi nhaì cung cáúp tên duûng: ngæåìi cung cáúp tên duûng cho doanh nghiãûp thæåìng taìi tråü qua hai daûng laì tên duûng ngàõn haûn vaì tên duûng daìi haûn. + Nhaì cung cáúp tên duûng ngàõn haûn: thæåìng quan tám âãún khaí nàng hoaïn chuyãøn thaình tiãön cuía caïc taìi saín læu âäüng vaì täúc âäü quay voìng cuía caïc taìi saín âoï. + Nhaì cung cáúp tên duûng daìi haûn: nhaì phán têch thæåìng quan tám âãún tiãöm læûc trong daìi haûn cuîng nhæ: dæû âoaïn doìng tiãön, âaïnh giaï khaí nàng âaïp æïng caïc khoaín thanh toaïn cäú âënh (tiãön laîi, nåü gäúc) trong tæång lai. - Âäúi våïi ngæåìi chuí såí hæîu doanh nghiãûp quan tám âãún låüi nhuáûn vaì khaí nàng traí nåü an toaìn cuía tiãön väún boí ra, thäng qua phán têch baïo caïo taìi chênh âãø giuïp hoü âaïnh giaï hiãûu quaí cuía quaï trçnh saín xuáút kinh doanh, khaí nàng âiãöu haình hoaût âäüng cuía nhaì quaín trë âãø quyãút âënh sæí duûng hoàûc baîi miãùn nhaì quaín trë, cuîng nhæ quyãút âënh viãûc phán phäúi kãút quaí hoaût âäüng kinh doanh. - Đối với các nhà đầu tƣ trong tƣơng lai: Quan tâm đến sự an toàn của lƣợng vốn đầu tƣ, mức độ sinh lãi, thời gian hoàn vốn.Do đó phân tích báo cáo tài chính của đơn vị qua các thời kì sẽ đƣa ra quyết định có nên đầu tƣ hay không, đầu tƣ dƣới hình thức nào, lĩnh vực nào. - Đối với cơ quan chức năng (cơ quan thuế): Xác định các khoản nghĩa vụ của đơn vị phải đƣợc thực hiện đối với nhà nƣớc, cơ quan thống kê tổng hợp phân tích hình thành số liệu thống kê, chỉ số thống kê. Báo cáo tài chính của đơn vị đƣợc nhiều nhóm ngƣời khác nhau quan tâm và phân tích trên nhiều khía cạnh khác nhau nhƣng có liên quan với nhau.Do vậy, các nhóm này thƣờng sử dụng các phƣơng pháp kỹ thuật cơ bản để phân tích báo cáo tài chính một cách có hiệu quả. II NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp Xuất phát từ mục tiêu phân tích tài chính cũng nhƣ bản chất và nội dung các quan hệ tài chính của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trƣờng, nội dung phân tích gồm có: - Phân tích cấu trúc tài chính và cân bằng tài chính. - Phân tích hiệu quả của doanh nghiệp. Trang 9 - Phân tích rủi ro của doanh nghiệp: Phát hiện những nguy cơ tìm ẩn trong huy động vốn và thanh toán. - Phân tích giá trị của doanh nghiệp: Hoạt động tài chính của doanh nghiệp với chức năng cơ bản là huy động vốn và sữ dụng có hiệu quả các nguồn lực mà còn liên quan đến thái độ, trách nhiệm của doanh nghiệp. 2. Phƣơng pháp phân tích báo cáo tài chính và nội dung phân tích báo cáo tài chính a. Phƣơng pháp phân tích: * Phƣơng pháp so sánh: Đây là phƣơng pháp sử dụng phổ biến nhất trong phân tích tài chính, để vận dụng phép so sánh trong phân tích ta cần quan tâm đến những vấn đề sau đây: - Tiêu chuẩn so sánh: Là chỉ tiêu gốc đƣợc chọn làm căn cứ so sánh. + Sử dụng số liệu tài chính ở nhiều kì trƣớc để đánh giá su hƣớng các chỉ tiêu tài chính + Sử dụng số liệu trung bình nghành để đánh giá sự tiến bộ về hoạt động tài chính của doanh nghiệp so với mức trung bình tiên tiến của nghành. + Sử dụng các số kế hoạch, số dự toán để đánh giá doanh nghiệp có đạt mục tiêu tài chính trong năm. - Điều kiện so sánh: + Chỉ tiêu phân tích phản ánh cùng nội dung kinh tế, cùng phƣơng pháp tính toán và có đơn vị đo lƣờng nhƣ nhau. + Tuân thủ theo chuẩn mực kế toán đã ban hành. - Kĩ thuật so sánh:thể hiện qua các trƣờng hợp sau. + Trình bày báo cáo tài chính dạng so sánh nhằm xác định mức biến động tuyệt đối và tƣơng đối của từng chỉ tiêu trong báo cáo tài chính qua hai hoặc nhiều kì, qua đó xác định xu hƣớng các chỉ tiêu. Vì vậy một báo cáo dạng so sánh thể hiện rõ biến động của chỉ tiêu tổng hợp và các yếu tố cấu thành nên biến động tổng hợp đó. + Trình bày báo cáo theo qui mô chung với cách so sánh này, một chỉ tiêu trên báo cáo tài chính đƣợc chọn làm quy mô chung đó.Báo cáo tài chính theo qui mô chung giúp đánh gía cấu trúc các chỉ tiêu tài chính ở doanh nghiệp. + Thiết kế các chỉ tiêu có dạng tỉ số: Một tỉ số đƣợc xây dựng khi các yếu tố cấu thành nên tỉ số phải có mối liên hệ và mang ý nghĩa kinh tế.với Trang 10 nguyên tắt thiết kế các tỉ số trên, nhà phân tích có thể xây dựng chỉ tiêu phân tích phù hợp với đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp.Các tỉ số còn là công cụ hổ trợ công tác dự đoán tài chính. * Phƣơng pháp loại trừ: Phƣơng pháp này nhằm xác định mức độ ảnh hƣởng của từng nhân tố đến chỉ tiêu tài chính giả định các nhân tố còn lại không thay đổi.Phƣơng pháp phân tích này là công cụ hổ trợ cho quá trình ra quyết định. * Phƣơng pháp cân đối tỉ lệ: Các báo cáo tài chính đều có đặc trƣng chung là thể hiện tính cân đối: Cân đôí giữa tài sản và nguồn vốn ;cân đối giữa doanh thu chi phí, kết quả; Cân đối giữa dòng tiền vào và dòng tiền ra dựa trên tính chất cân đối trên nhà phân tích vận dụng phƣơng pháp này để xem xét ảnh hƣởng của từng nhân tố đến biến động của chỉ tiêu phân tích. * Phƣơng pháp phân tích tƣơng quan: Giữa các số liệu tài chính trên báo cáo tài chính thƣờng có mối tƣơng quan với nhau.Chẳng hạn một mối tƣơng quan giữa doanh thu với khoản nợ phải thu, với hàng tồn kho ...Vì vậy phân tích tƣơng quan sẽ đánh giá tính hợp lý về biến động giữa chỉ tiêu tài chính, xây dựng các tỉ số tài chính đƣợc phù hợp và phục vụ cho công tác dự báo tài chính ở doanh nghiệp. 3. Nội dung phân tích: 3.1. Phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp: a.Phân tích cấu trúc tài sản: Mục đích: Nhằm đánh giá những đặc trƣng trong cơ cấu tài sản của doanh nghiệp tính hợp lý khi đầu tƣ vốn cho hoạt động kinh doanh.Hiệu quả sử dụng vốn sẽ phụ thuộc vào công tác phân bổ vốn: Nên đầu tƣ vào tài sản nào, dự trữ hàng tồn kho...Hàng loạt những vấn đề liên quan đến công tác sủ dụng vốn ở doanh nghiệp. Các chỉ tiêu nhằm phân tích cấu trúc tài chính ở doanh nghiệp: - Tỷ trọng tài sản cố định: Phản ánh mức độ tập trung vốn kinh doanh của doanh nghiệp nhƣng tỉ lệ này còn phụ thuộc vào từng loại hình kinh doanh, từng giai đoạn của doanh nghiệp. - Tỷ trọng hàng tồn kho: Đánh giá tính hợp lý trong công tác dự trữ, nó còn phụ thuộc vào (qui mô của từng doanh nghiệp ) hoạt động kinh doanh và chính sách dự trữ và tính thời vụ trong hoạt động kinh doanh ở từng loại hình doanh nghiệp. - Tỷ trọng các khoảng đầu tƣ tài chính: Thể hiện mức độ liên kết tài chính giữa doanh nghiệp với những doanh nghiệp và tổ chức khác, nhất là các cơ hội của các hoạt động tăng trƣởng bên ngoài. - Tỷ trọng khoảng phải thu khách hàng: Phản ánh số vốn đang bị các đối tƣợng khác tạm thời sử dụng trong khâu thanh toán.Việc thu hồi số nợ Trang 11 phải tình hình có ý nghĩa đƣa vốn quay nhanh vào vòng lƣu chuyển vốn tại đơn vị. b.Phân tích cấu trúc nguồn vốn Cấu trúc vốn thể hiện chính sách tài trợ doanh nghiệp liên quan đến nhiều khía cạnh khác trong công tác quản trị tài chính.việc huy động vốn vừa đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn trong tài chính.Do vậy, phân tích cấu trúc vốn cần xem xét đến nhiều mặt và cả mục tiêu của doanh nghiệp để có đánh giá đầy đủ nhất về tình hình tài chính của doanh nghiệp. 3.2 Chủ về tình hình tài chính của doanh nghiệp: Tính tự chủ về tình hình tài chính của doanh nghiệp thể hiện qua các chỉ tiêu sau: a.Tỷ suất nợ: tỉ suất nợ = Nî ph¶i tr¶ Tæng nguån Tỷ suất nợ phản ánh mức độ tài trợvèn của doanh nghiệp bởi các khoản nợ.tỷ suất này càng cao thể hiện mức độ phụ thuộc của doanh nghiệp vào chủ nợ càng lớn, tính tự chủ của doanh nghiệp càng thấp và khả năng tiếp nhân các khỏan vay nợ càng khó. b.Tỷ suất tự tài trợ: tỉ suất tài trợ = nguồn vốn chủ sở hữu tổng nguồn vốn Tỷ xuất tự tài trợ thể hiện khả năng tự chủ về tài chính của doanh nghiệp.Tỷ xuất ngày càng cao thì doanh nghiệp có tính độc lập cao về tài chính và ít bị sức ép từ phía chủ nợ. 3.3. Phân tích tính ổn định của nguồn tài trợ: Phân tích tính ổn định về tài chính thể hiện giữa chủ sở hữu và vốn vay nợ.Tuy nhiên trong công tác quản trị tài chính mỗi nguồn vốn đều có liên quan đến thời hạn sử dụng và chi phí sữ dụng vốn.Vì vậy nguồn vốn doanh nghiệp đƣợc chia làm hai loại: + Nguồn vốn thƣờng xuyên (nguồn vốn chủ sở hữu, các khoản vay nợ trung và dài hạn có thời gian > 1 năm ) là nguồn vốn mà doanh nghiệp đƣợc sử dụng thƣờng xuyên, âu dài vào hoạt động kinh doanh. + Nguồn vốn tạm thời (các khoản trả tạm thời:Lƣơng, thuế, ...) các khoản nợ tín dụng thƣơng mại do ngƣời bán chấp nhận; Các khoản vay ngắn hạn, ngân hàng và nợ khác ).Là nguồn vốn mà doanh nghiệp tạm thời sử dụng Trang 12 vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời gian ngắn, thƣờng là trong một năm hoặc trong một chu kì sản xuất kinh doanh. - Các chỉ tiêu dùng để phân tích tính ổn định của nguồn tài trợ: Tỉ suất nguồn vốn thƣờng xuyên = Nguồn vốn thƣờng xuyên x 100 % Tổng nguồn vốn Tỷ xuất này càng lớn cho thấy sự ổn định tƣơng đối trong một thời gian nhất định( >1năm).Đối với nguồn vốn sử dụng và doanh nghiệp chƣa chịu áp lực thanh toán nguồn tài trợ này trong thời gian ngắn. Nguồn vốn tạm thời x 100 % Tổng nguồn vốn Tỉ suất nguồn vốn tạm thời = Tỷ xuất tạm thời càng thấp cho thấy doanh nghiệp bị áp lực về thanh toán các khoản nợ vay ngắn hạn lớn. Tóm lại, việc phân tích cấu trúc nguồn vốn có nhiều ý nghĩa cho việc ra quyết định: -Về phía nhà tài trợ: Phân tích trên góp phần đảm bảo tín dụng cho khách hàng nhƣng vẫn gỉam thiểu các rủi ro phát sinh do không thanh toán đựơc nợ. - Về phía nhà quản trị doanh nghiệp: Đối chiếu với các tỉ suất liên quan đến nợ của doanh nghiệp với các hạn mức ngân hàng cho phép doanh nghiệp ƣớc tính khả năng nợ của mình để quyết định huy động vốn hợp lý.Qua đó, doanh nghiệp có thể xây dựng một cấu trúc nguồn vốn hợp lý, giảm thiểu chi phí sử dụng vốn đến mức thấp nhất có thể. 3.4. Phân tích cân bằng tài chính: Cân bằng tài chính là một nội dung trong công tác quản trị tài chính doanh nghiệp nhằm đảm bảo một sự cân bằng tƣơng đối giữa các yếu tố của nguồn tài trợ với các yếu tố của nguồn tài trợ với các yếu tố của tài sản. 3.4.1. Vốn lƣu động ròng và phân tích cân bằng tài chính: -Vốn lƣu động ròng là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ tài sản lƣu động và đầu tƣ ngắn hạn tại thời điểm lập bảng cân đối kế toán. vốn lƣu động ròng = nguồn vốn thƣờng xuyên- tài sản cố định và đầu tƣ dài hạn - Vốn lƣu động ròng thể hiện cân bằng giữa nguồn vốn ổn định với những tài sản có thời gian chu chuyển trên 1năm hoặc 1 chu kỳ kinh doanh. + Nếu vốn lƣu động ròng < 0: Nguồn vốn thƣờng xuyên Trang 13 Tài sản cố định và đầu tƣ dài hạn <1 Điều đó chứng tỏ rằng nguồn vốn thƣờng xuyên không đủ để tài trợ cho tài sản cố định và đầu tƣ tài chính dài hạn, cân bằng tài chính không tốt, các doanh nghiệp luôn chịu áp lực về thanh toán nợ vay ngắn hạn. + Nếu vốn lƣu động ròng =0: Trong trƣờng hợp này toàn bộ các khoản tài sản cố định và tài sản đầu tƣ dài hạn đƣợc tài trợ vừa đủ từ nguồn vốn thƣờng xuyên.Nhƣng độ an toàn chƣa cao, có nguy cơ mất tính bền vững. + Nếu vốn ròng > 0: Nguồn vốn thƣờng xuyên >1 Tài sản cố định và đầu tƣ dài hạn Trong trƣờng hợp này cân bằng tài chính đƣợc đánh giá tốt và an toàn vì nguồn vốn thƣờng xuyên không chỉ để tài trợ cho tài sản cố định và đầu tƣ dài hạn mà còn tài trợ một phần tài sản lƣu động của doanh nghiệp.Tuy nhiên cần phải xem xét các bộ phận của nguồn vốn thƣờng xuyên.Để đạt sự cân bằng doanh nghiệp cần phải gia tăng nguồn vốn sở hữu hay gia tăng nợ dài hạn.Nếu tăng nguồn vốn sở hữu thì gia tăng tính độc lập về tài chính nhƣng làm giảm hiệu ứng của đòn bẫy nợ và ngƣợc lại đối với việc tăng nợ dài hạn. 3.4.2. Nhu cầu vốn lƣu động ròng: Các yếu tố thuộc vốn lƣu động có mối quan hệ với chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Do những yếu tố này tác động qua lại với nhau nên trong chu kỳ sản xuất kinh doanh sẽ phát sinh nhu cầu vốn lƣu động ròng. Nhu cầu lƣu động ròng = Hàng tồn kho +Nợ phải thu khách hàng -Nợ phải trả ngƣời bán Khi phân tích cân bằng tài chính cần xem xét mối quan hệ giữa vốn lƣu động vơí nhu cầu vốn lƣu động ròng để xem xét tình hình tài chính của doanh nghiệp bị thiếu hụt hay dƣ thừa vốn lƣu động ròng để doanh nghiệp có thể huy động các khoản vốn vay bù dắp hoặc có biện pháp sử dụng tiền nhàn rỗi đầu tƣ vào các chứng khoán để sinh lời. 3.5. Phân tích rủi ro của doanh nghiệp: Rủi ro của doanh nghiệp có thể đƣợc xem ở nhiều khía cạnh khác nhau: Rủi ro kinh doanh, rủi ro tài chính, rủi ro phá sản.Ở đây ta chỉ đề cập đến rủi ro phá sản vì đây là rủi ro gắn liền với khả năng thanh toán của doanh nghiệp.Trong quan hệ thanh toán hiện nay doanh nghiệp nào cũng thực hiện việc tài trợ vốn thông qua việc vay nợ ngắn hạn.Điều đó luôn gắn liền với một rủi ro phá sản khi khả Trang 14 năng thanh toán giảm đến một mức độ báo động.Doanh nghiệp sẽ gặp một số khó khăn sau:Việc mắc nợ sẽ kéo theo các khoản chi trả cố định hàng năm nhƣ: Nợ gốc, lãi vay , ....Và sẽ khó khăn khi đi vay, sự phát triển của doanh nghiệp bị kìm hãm. 3.5.1. Việc phân tích rủi ro phá sản đƣợc thể hiện qua các chỉ tiêu sau: + Khả năng thanh toán hiện hành:(khh) Khả năng thanh toán hiện hành của doanh nghiệp đƣợc định nghĩa là mối quan hệ giữa toàn bộ tài sản có thời gian chu chuyển ngắn của doanh nghiệp với nợ ngắn hạn. TSLĐ và ĐTNH khh = Nợ ngắn hạn Chỉ tiêu này càng lớn chứng tỏ khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp càng cao, rủi ro phá sản của doanh nghiệp càng thấp. + Khả năng thanh toán nhanh:(knhanh) knhan = h TSLĐ và ĐTNH – Hàng tồn kho nợ ngắn hạn Chỉ tiêu này cho phép đánh giá tốt hơn khả năng phá sản của doanh nghiệp. + Khả năng thanh toán tức thờthanh toán (ktt) ktt = tiền nợ ngắn hạn Tỷ lệ này so sánh mối quan hệ giữa vốn bằng tiền và nợ ngắn hạn.Đây là tiêu chuẩn đánh giá khắc khe hơn tỷ lệ thanh toán nhanh, nó đòi hỏi có sẵn tiền để thanh toán 3.5.2. Phƣơng pháp phân tích: a.Phƣơng pháp phân tích thƣờng hay sử dụng là tính toán và so sánh các chỉ tiêu phả ánh khả năng thanh toán tức thời, khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán hiện hành giữa thời kỳ này với thời kỳ khác.Qua đó đánh giá cụ thể về rủi ro phá sản và các nhân tố nguyên nhân ảnh hƣởng đến rủi ro của doanh nghiệp. b.Các chỉ tiêu phân tích: b1.Số vòng quay của khoản phải thu khách hàng:(Hp.thu) doanh thu thuần bán chịu + thuế gtgt đầu ra tƣơng ứng Hp.thu = 15 phải thu khách hàng số dƣ bình quânTrang các khoản Chỉ tiêu này phản ánh tốc độ chuyển đổi các khoản phải thu thành tiền.Trị giá chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ tốc độ thu hồi khoản phải thu càng nhanh.Điều này đƣợc đánh gía là tốt vì khả năng hoán chuyển thành tiền nhanh do vậy đáp ứng nhu cầp thanh toán nơ.Tuy nhiên hệ số này quá cao có thể không tốt vì có thể thắt chặt tín dụng bán hàng, do vậy ảnh hƣởng đến doanh thu của doanh nghiệp.Vì vậy, khi đánh giá khả năng hoán chuyển các khoản phải thu thành tiền cần xem xét đến chính sách tín dụng bán hàng của doanh nghiệp. b2.Số ngày của chu kỳ nợ (số ngày doanh thu chƣa thu)(Nn) số chủ nợ bình quân các khoản phải thu khách hàng Nn = doanh thu thuần bán chịu + thuế gtgt đầu ra tƣơng ứng Chỉ tiêu này phản ánh số ngày bình quân của một chu kỳ nợ, từ khi bán hàng cho đến khi thu tiền.Chỉ tiêu này so sánh với kỳ hạn tín dụng của doanh nghiệp cho từng khách hàng sẽ đánh giá tình hình thu nợ và khả năng hoán chuyển thành tiền. b3.Số vòng quay của hàng tồn kho:(Hhàng) Hhàng = Giá vốn hàng bán Giá trị hàng tồn kho bình quân Chỉ tiêu này đánh giá khả năng luân chuyển hàng tồn kho của doanh nghiệp.Trị giá này càng cao thì công việc kinh doanh đƣợc đánh giá tốt, khả năng hoán chuyển tài sản này thành tiền cao. Trang 16 P h Ç n II: Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c lËp b¸o c¸o vµ ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i C«ng ty TNHH Giao Linh A.Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty I.Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Cäng ty traïch nhiãûm hæîu haûn Giao Linh ( Sau âáy goüi tàõt laì “ Cäng ty” ) âæåüc thaình láûp theo quyãút âënh säú 70/QÂUB ngaìy 26 thaïng 12 nàm 1997 cuía uyí ban nhán dán thaình phäú Âaì Nàông vaì giáúy chæïng nháûn âàng kyï kinh doanh säú 044937 ngaìy 16 thaïng 6 nàm 1998 do såí kãú hoaûch vaì âáöu tæ thaình phäú Âaì Nàông cáúp. Thåìi haûn hoaût âäüng laì 20 nàm kãø tæì ngaìy âæåüc cå quan âàng kyï kinh doanh cáúp giáúy chæïng nháûn âàng kyï kinh doanh ( tæì 16/6/1998) Väún âiãöu lãû vaì caïc thaình viãn goïp väún: Väún âiãöu lãû laì 3.800.000.000â (Ba tyí taïm tràm triãûu âäöng) - Caïc thaình viãn goïp väún. + Giao Thàõng Linh: 2.200.000.000â chiãúm tyí lãû 58,42% +Giao Haì Nguyãn Vuî: 1.600.000.000â chiãúm tyí lãû 41,58% Truû såí chênh: E3 Phan Âàng Læu. Quáûn : Haíi Cháu. Thaình phäú Âaì Nàông. 2. Chæïc nàng nhiãûm vuû cuía cäng ty Cäng ty laì doanh nghiãûp haûch toaïn âäüc láûp coï tæ caïch phaïp nhán âáöy âuí hoaût âäüng trong caïc lénh væûc sau: - Sæîa chæîa caïc loaûi xe ä tä - Mua baïn phuû tuìng ä tä Våïi chæïc nàng vaì nhiãûm vuû trãn cäng ty khäng ngæìng náng cao nàng læûc quaín lyï kinh doanh cuía mçnh âaím baío hiãûu quaí trãn tæìng màût nhàòm âem laûi kãút quaí cao. Trang 17 3. Täø chæïc bäü maïy cuía cäng ty: Giaïm Âäúc P. Giaïm Âäúc Phoìng KH- Phoìng Bäü pháûn KD TCKT kho Ghi chuï: Quan hãû træûc tuyãún Quan hãû chæïc nàng * Nhiãûm vuû vaì chæïc nàng cuía tæìng bäü pháûn trong Cäng ty. + Giaïm âäúc: laì ngæåìi chëu traïch nhiãûm vãö moüi màût coï quyãön haûn cao nháút trong cäng viãûc âiãöu haình cuía cäng ty. + Phoï Giaïm âäúc:laì ngæåìi giuïp viãûc giaïm âäúc thay màût giaíi quyãút nhæîng cäng viãûc khi giaïm âäúc vàõng màût. + Phoìng kãú hoaûch kinh doanh:laì bäü pháûn tham mæu cho laînh âaûo cäng ty caïc thäng tin vãö kinh tãú thë træåìng , tçm kiãúm caïc thë træåìng kinh doanh trong næåïc âãö xuáút våïi giam âäúc caïc phæång aïn kinh doanh. + Phoìng taìi chênh kãú toaïn:täø chæïc cäng taïc quaín lyï taìi chênh cuía cäng ty vaì thæc hiãûn duïng chãú âäü thäúng kã kãú toaïn hiãûn haình. Âënh kyì baïo caïo vaì phán têch kãút quaí hoaût âäüng kinh doanh cuía cong ty cho giaïm âäúc.âäöng thåìi kãú to aïn træåíng laì ngæåìi tham mæu cho laînh âaûo trong lénh væûc taìi chênh. + Bäü pháûn kho: våïi chæïc nàng nháûp xuáút haìng hoaï theo chè âoaû cuía giaïm âäúc cäng ty vaì thæåìng xuyãn kiãøm tra cháút Trang 18 læåüng haìng hoaï xuáút - nháûp - täön trong kho âãø këp thåìi âãö xuáút yï kiãún våïi giaïm âäúc Cäng ty. * Âäüi nguî lao âäüng åí Cäng ty. - Læûc læåüng caïn bäü cäng nhán åí Cäng ty gäöm 30 mæåi ngæåìi, täø chæïc goün nheû vaì coï trçnh âäü chuyãn män täút. Trong âoï gäöm 10 ngæåìi coï trçnh âäü âaûi hoüc, 20 ngæåìi coï trçnh âäü tay nghãö báûc 3/7. 4. Täø chæïc quaín lyï vaì täø chæïc kãú toaïn taûi Cäng ty. 4.1. Täø chæïc bäü maïy kãú toaïn Kãú toaïn træåíng Kãú toaïn täøng håüp Kãú Kãú Thuí toaïn toaïn quyî thanh váût tæ toaïn TSCÂ, cäng ngán nåü vaì haìng Kãú toaïn træåíng: laìm nhiãûm vuû tham mæu giuïp cho giaïm tiãön âäúc vãö caïc váún âãö quaín lyï taìi chênh, xáy dæûng caïc phæång læång aïn buì âàõp nguäön väún cho saín xuáút kinh doanh, täø chæïc thæûc hiãûn haûch toaïn kãú toaïn táûp håüp sæí lyï thäng tin kinh tãú vaì âãö xuáút biãûn phaïp quaín lyï cho ban giaïm âäúc. Kãú toaïn træåíng thay màût nhaì næåïc kiãøm tra kiãøm soat hoaût âäüng taìi chênh kãú toaïn cuía Cäng ty theo chãú âäü hiãûn haình, phaït hiãûn vaì ngàn chàûn nhæîng haình âäüng tham ä gáy tháút thoaït taìi saín cuía nhaì næåïc, màût khaïc kãú toaïn træåíng coìn chè âaûo Trang 19 vãö nghiãûp vuû chuyãn män âäúi våïi caïc nhán viãn phoìng kãú toaïn. Kãú toaïn thanh toaïn cäng nåü tiãön læång: theo doîi thu chi tiãön màût, tiãön gæíi ngán haìng, theo doîi cäng nåü, täø chæïc viãûc âäúi chiãúu cäng nåü, theo doîi baíng cháúm cäng, theo doîi thu chi BHXH, BHYT, KPCÂ... Kãú toaïn váût tæ, TSCÂ, Ngán haìng: theo doîi váût tæ, TSC vaì theo doîi tçnh hçnh thanh toaïn cäng nåü cuía khaïch haìng qua chuyãøn khoaín. Kãú toaïn täøng håüp: phuû traïch cäng viãûc thanh toaïn quyãút toaïn cuaí Cäng ty, täøng håüp chi phê læu thäng, chi phê quaín lyï. Thuí quyî: phuû traïch thu tiãön khaïch haìng, taìi khoaín ngán haìng, cuìng kãú toaïn thanh toaïn haìng thaïng kiãøm kã tiãön quyî, phaín aïnh vaìo säø quyî caïc nghiãûp vuû kinh tãú phaït sinh. 4.2. Hçnh thæïc kãú toaïn Cäng ty aïp duûng hçnh thæïc säø kãú toaïn laì Nháût kyï chung. Chæïng tæì gäúc Säø Nháût Säø Nháût Säø, theí kyï âàûc kyï chung kãú toaïn biãût chi tiãút Säø Caïi Baíng täøng håüp chi tiãút Baíng cán âäúi säú phaït sinh Baïo caïo Trang 20 taìi chênh
- Xem thêm -