Tài liệu Thực trạng và yêu cầu về đào tạo liên tục cho nhân viên y tế tại bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh thanh hóa giai đoạn 2016 2017

  • Số trang: 68 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Tham gia: 31/07/2015

Mô tả:

VN U ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Ph ar m ac y, KHOA Y DƢỢC an d Người thực hiện: TRẦN THỊ THU TRANG ne THỰC TRẠNG VÀ YÊU CẦU VỀ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC ici CHO NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ed Y DƢỢC CỔ TRUYỀN TỈNH THANH HÓA ho ol of M GIAI ĐOẠN 2016 – 2017 (NGÀNH Y ĐA KHOA) Co py rig ht @ Sc KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hà Nội - 2018 VN U ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ac y, KHOA Y DƢỢC Ph ar m Người thực hiện: TRẦN THỊ THU TRANG an d THỰC TRẠNG VÀ YÊU CẦU VỀ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CHO NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ne Y DƢỢC CỔ TRUYỀN TỈNH THANH HÓA M ed ici GIAI ĐOẠN 2016 – 2017 of KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Khóa: QH.Y.2012 Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thành Trung ThS. Mạc Đăng Tuấn Co py rig ht @ Sc ho ol (NGÀNH Y ĐA KHOA) Hà Nội - 2018 Q i h i i iệ h h h h h h g gi g i Chủ hiệ Kh ư Đ ih Q Kh i gi g hh ự h g g i h h h ới ThS Ng g ThS M Đ g T – h g gười Th ự i hướ g ẫ hi g hời gi hự hiệ h h h h Th h h iệ gi h Đ ih Q gi h i ườ g C i g i iệ gi h i h h h ới g i ư g Cổ g ệ h iệ ghi h h gi g i Kh h g 6 gi h h h h h h h iệ h h hi N i g 22 h g 5 Sinh viên Co py rig ht @ Sc ho ol of i g ne g i N i ệ h iệ i h h ici i E h h ư h g i M i h h h h g d h an i Th h h ed T gi Đ ih N i ghi Ph ar m i ư gi ac y, T ướ h gi N i VN U LỜI CẢM ƠN Trần Thị Thu Trang 2018 h VN U LỜI CAM ĐOAN Th h T 2. C g h g 3. C g h Đ gT g ặ ới iệ h g i h hiệ ướ h h h h h N i, g h h h ủ ở M of ol ho Sc ht @ rig py Co Kh ủ ThS ư g hự i ghi g 22 h g 5 Sinh viên ed ici ne h h ưới ự hướ g ẫ ỳ ghi g ghi ư h ac y, ThS M g hự hiệ i Việ N h h i h ự i d Ng h g h Ph ar m 1. Đ an ư T Th Th T g sinh viên khoá QH.2012.Y Đ ih Q gi N i i : Trần Thị Thu Trang 2018 CBYT Cán b y t CME (Continuing Medical Education) Đ o liên tục ĐTLT Đ o liên tục an ư c h c cổ truy n WHO Tổ ch c Y t th giới ne DHCT ici ed YHCT py rig ht @ Sc ho ol of M Đ ư c cổ truy n Y h c cổ truy n Y h c hiệ ac y, VN U B Yt d BYT YDCT Co Ph ar m DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i VN U DANH MỤC BẢNG B ng 2.1 Các bi n s , ch s trong nghiên c u ............................................................. 19 ac y, B ng 3.1 Phân b nhân viên y t YHCT theo giới tính và nhóm tuổi .......................... 23 B ng 3.2 Đ tuổi trung bình của cán b y t theo giới tính .......................................... 24 h chuyên môn của nhân viên y t ....................................................... 25 Ph ar m B g33T B ng 3.4 Thời gian công tác trong bệnh viện ............................................................... 25 ư o liên tục theo giới tính ......................... 27 B ng 3.6 Tỷ lệ nhân viên y t ư o liên tục theo nhóm tuổi....................... 27 d B ng 3.5 Tỷ lệ nhân viên y t ư ư B ng 3.8 Tỷ lệ nhân viên y t h ne i ư h ed ư gi ............................. 30 ol B ng 3.15 Thời gian tổ ch c lớ h gi ........ 30 chuyên môn .......... 31 o liên tục ................... 32 i ư ng mong mu n ........................................... 33 i ư ng mong mu n .............. 33 o liên tụ i m tổ ch c các lớ ho h i ư ng mong mu of g o liên tụ h B ng 3.14 Hình th c khóa h i ư ng mong mu n ......... 33 o liên tụ tổ ch c khóa h c, t p hu n mà cán b y t mong mu n ................. 34 Sc B ng 3.17 Đ g M i ng ........ 28 gi ............................................... 29 i m tổ ch c các khóa h c t p hu n mà các cán b B ng 3.13 Tỷ lệ n i B ng 3.16 Đ ici B ng 3.10 Tỷ lệ n i dung các khóa B ng 3.12 Tỷ lệ h ................. 28 o liên tục theo hình th B ng 3.9 Các khóa h c mà các cán b y t B ng 3.11 Đ g o liên tục theo s an B ng 3.7 Tỷ lệ nhân viên y t ht @ B ng 3.18 Nguyện v ng v sự h tr mà CBYT mong mu n ...................................... 34 o liên tụ h B ng 3.20 Phân b yêu c o liên tụ h B ng 3.21 Phân b yêu c o liên tục theo hình th Co py rig B ng 3.19 Phân b yêu c ặ h ư g h ...................... 35 chuyên môn ....................... 36 ng .......................... 36 VN U DANH MỤC HÌNH ư g giới của nhân viên y t ở bệnh viện.......................................... 23 ng của nhân viên y t ........................................................... 26 Hình 3.3 Thực tr g ac y, Hình 3.2 Hình th o liên tục của nhân viên y t .............................................. 27 g ư h gi ĐTLT ủa CBYT .............................. 32 Co py rig ht @ Sc ho ol of M ed ici ne an d Hình 3.4 Yêu c u/nguyện v Ph ar m Hình 3 1 Đặ VN U MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................................ 1 HỆ THỐNG Y HỌC CỔ TRUYỀN TRONG NƯỚC VÀ NGOÀI NƯỚC ...... 3 1.1.1. Hệ th ng y h c cổ truy n ở 1.1.2. Hệ th ng y h c cổ truy ước trên th giới ......................................... 3 Ph ar m 1.1. ac y, CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN......................................................................................... 3 g h c kh e ở Việt Nam.................... 4 Khái quát l ch sử y h c cổ truy n Việt Nam ............................................... 4 1.1.2.2. Hệ th ng tổ ch c y h c cổ truy n Việt Nam hiện nay................................. 5 Thực tr ng v o cho cán b g ào t o cán b Đ 1.4.2. Các hình th 1.4.3. Thời gi 1.4.4. Hệ th ng tổ ch o liên tục và nguyên tắ ổi. ................................... 9 ol of o liên tục .............................................................................. 10 ho T h h h ĐTLT cán b ở o liên tục cán b y t ..................................... 10 ư c cổ truy n trên Th giới và t i Việt Nam ....... 11 Sc Trên th giới .................................................................................................. 11 T i Việt Nam ................................................................................................. 12 ht @ 1.5.2. o liên tục ......................................................................... 9 M Quan niệm v 1.5.1. ư c cổ truy n hiện nay .......................................... 8 o liên tục ................................................................................................... 9 1.4.1. 1.5. ư c h c cổ truy n ................................ 7 ici 1.3.2. Hệ th 1.4. o cán b cho y h c cổ truy n Việt Nam .............. 7 ne 1.3.1. o và nghiên c an Đ ed 1.3. d 1.1.2.1. CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....................... 18 Đ 2.2. Đ i ư ng nghiên c u ....................................................................................... 18 2.3. Phư Co py rig 2.1. i m và thời gian nghiên c u..................................................................... 18 g h ghi u .................................................................................. 18 VN U 2.3.1. Thi t k nghiên c u ....................................................................................... 18 2.3.2. C mẫu và cách ch n mẫu ............................................................................ 18 Bi n s và ch s ............................................................................................... 18 2.5. Công cụ và quy trình thu th p thông tin ........................................................... 20 ac y, 2.4. Công cụ thu th p thông tin ............................................................................ 20 2.5.2. Quy trình thu th p thông tin .......................................................................... 20 Ph ar m 2.5.1. Qu n lý, xử lý và phân tích s liệu ................................................................... 20 2.7. Các sai s và cách khắc phục ........................................................................... 21 2.8. Đ 2.9. H n ch của nghiên c u.................................................................................... 22 d 2.6. ne an c trong nghiên c u ................................................................................ 21 3.1. C ư g h ủa cán b ư c cổ truy n ........................................ 23 3.2. Thực tr g ĐTLT v YHCT cho CBYT Bệnh viện YDCT Thanh Hóa .......... 26 3.3. Yêu c 3.4. M t s y u t liên quan tới yêu c u ĐTLT h C M ed ặ ici CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ ............................................................................................. 23 of o liên tục của nhân viên y t ..................................................... 31 T t i Bệnh việ ư c ol Cổ truy n Thanh Hóa .................................................................................................. 35 Mô t thực tr ng và yêu c Sc 4.1. ho CHƢƠNG 4: BÀN LUẬN .......................................................................................... 38 bệnh việ ư c cổ truy n t nh Thanh Hóa ............................................................. 38 4.1.1. Đặ 4.1.2. Thực tr g ht @ o liên tục v YHCT cho nhân viên y t t i i m của nhân viên y t bệnh viện YDCT t nh Thanh Hóa .................. 38 o liên tục cho nhân viên y t t i Bệnh việ ư c Cổ rig truy n Thanh Hóa ....................................................................................................... 40 Co py 4.1.3. Yêu c u v o liên tục cho nhân viên y t t i Bệnh viện YDCT t nh Thanh Hóa................................................................................................................... 43 i Mô t m t s y u t VN U 4.2. n yêu c u v o liên tục cho nhân viên y ư c h c cổ truy n t nh Thanh Hóa ............................................... 44 t t i bệnh việ Liên quan với giới tính .................................................................................. 44 4.2.2. Liên quan với nhóm tuổi ............................................................................... 44 4.2.3. Liên quan tới thời gian công tác trong bệnh viện ......................................... 45 4.2.4. Liên quan với 4.2.5. Liên quan với hình th h Ph ar m ac y, 4.2.1. chuyên môn .............................................................. 46 ng ................................................................. 46 d KẾT LUẬN .................................................................................................................. 47 ư c h c cổ truy n t nh Thanh Hóa ................................................................ 47 i 2. M t s y u t n yêu c u v o liên tục cho nhân viên y t t i ư c h c cổ truy n t nh Thanh Hóa ........................................................ 47 ici bệnh việ ne việ o liên tục v YHCT cho nhân viên y t t i bệnh an 1. Thực tr ng và yêu c ed KHUYẾN NGHỊ…………...……………………………………………..………….48 Co py rig ht @ Sc ho ol of M PHỤ LỤC ..................................................................................................................... 53 VN U ặc thù quan tr ng do gắn li n với tính m ng và s c kh e của con i ih i ư g ự h ủ gười h h h i g hắ h Việc c p nh t liên tục nh ng ki n th c, kỹ thu t mới, h n ủ g Ph ar m Ngh gười ac y, ĐẶT VẤN ĐỀ ch t i thi u nh ng sai sót chuyên môn là m t nhiệm vụ bắt bu c với m i gười hành ngh . Trong b i c nh hiện nay với sự phát tri n m nh mẽ của khoa h c kỹ thu t và nhu Đ o liên tục càng trở nên c p d ư ng d ch vụ y t , việ an c u ngày càng cao v ch thi t. o liên tục là m t hình th c b h m duy trì, c p nh , kỹ g g o liên tụ g ĩ h ực y t M m h ed ici ne c ngh nghiệp của nhân viên y t g ởyt ng nhu c u cung c p d ch vụ y t , b m ch ư ng d ch vụ y t . Ở ướ o liên tục nhân lực y t ư c tri n khai thông qua các hình th hư p hu n chuyên môn, ch o tuy n, h i th o, h i ngh , giao ban chuyên môn bệnh việ … T g hời gian vừa qua Đ ng và Chính phủ h h ts n quy ph m pháp lu t quan tr g ẩy : g i u 83 [17]. g ực ol of Trong Lu t khám ch a bệnh ngày 23/11/2009 quy ư chuyên môn của cán b y t ư nh t i i 33 i 37 ht @ Sc ho Ngày 9/8/2013, B Y t h h Th g ư 22/2013/TT- T ướng dẫn o liên tụ g ĩ h ực y t , thay th h Th g ư 07/2008/TT-BYT ngày 28 h g5 2008 yt nh t t c cán b y t gh g g ĩ h ực y t ở Việt Nam ph i ư o c p nh t v ki n th c, kỹ g h i g ĩ h ực chuyên môn, nghiệp vụ của mình [7]. Ngày 8/4/2014 B Y t liên tụ g ĩ h ực y t gi i Co py rig Đ hời i hiệ i hư th ng v thực tr ng và nhu c ủ g i ụ h h ýQ nh v việc ban hành Chi 2020 h hướ g ư o 2030 [8]. hi u nghiên c u nhằ h gi t cách có hệ o liên tục cho nhân viên y t ặ iệ g g h CT Đ h h g h g i ổ g 1 g h g i ụ CT i ở hời h VN U h g iệ h ac y, h ư g h ủ CT h g i hự hiệ i ghi “Thực trạng và yêu cầu về đào tạo liên tục cho nhân viên y tế tại Bệnh viện Y Dƣợc Cổ truyền Thanh Hóa giai đoạn 2016 – 2017” với 2 ụ i : Mô tả thực trạng và yêu cầu về đào tạo liên tục cho nhân viên y tế tại Bệnh viện Y Dược Cổ truyền tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 – 2017. 2. Mô tả một số yếu tố liên quan đến yêu cầu về đào tạo liên tục cho nhân viên y tế tại Bệnh viện Y Dược Cổ truyền tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 – 2017. Co py rig ht @ Sc ho ol of M ed ici ne an d Ph ar m 1. 2 VN U ac y, CHƢƠNG I TỔNG QUAN Th h ghĩ Ph ar m 1.1. HỆ THỐNG Y HỌC CỔ TRUYỀN TRONG NƢỚC VÀ NGOÀI NƢỚC 1.1.1. Hệ thống y học cổ truyền ở các nƣớc trên thế giới ủa WHO (2000): YHCT là toàn b ki n th c, kỹ g và thực hành dựa trên lý lu n, lòng tin và kinh nghiệm v n có của nh ng n n h ã ư c gi i h h h hư hư phòng bệnh, chẩ hoặc tinh th n [35]. hư g ư c sử dụ g duy trì s c kho i u tr tình tr ng ũ g m v th xác an d i thiện hoặ hoá khác ici ne Y h c cổ truy n là thu t ng c p tới nh ng cách b o vệ và phục hồi s c kh e ư ời, tồn t i ước khi có Đ ư ư n từ th hệ này sang th hệ h T g hư g h h a bệnh bằng cách dùng thu c và không dùng thu c. Với 5000 hư g YHCT là m t ph n th ng nh t M c kh e ở Trung Qu c, Nh t B n, Tri u Tiên, Việt ch sử, YHCT Trung Qu of trong hệ th ng d ch vụ h N … ed Mặc dù có sự khác nhau v hình th hi u h hưở g nn n N Sc ho ol YHCT của nhi ước khác trong khu vực. R t nhi u h c thuy t v YHCT ũ g hư các lo i thu c YHCT ư c du nh ước láng gi g hư Nh t B n, Tri u Tiên, Việ N … i ư c k thừa và phát tri h h ở lý lu n, g m màu sắ h ặc ư g ủa từng qu c gia [26]. 1976 n YHCT Nh t B n ưới tên g i K h h h ư ck t rig ht @ h p trong hệ th g h và nh g h gi i u tra sử dụng y h c cổ truy n của các th y thu g g gi g h ng nghiên c h gi g 1996 – 1997 g n 80% các th y thu c chuyên khoa n i của Nh t B thu c y h c cổ truy n [33]. Co py H i ngh Y h c cổ truy ước ASEAN l n th 02 i Thông báo với n i dung, từ g ước th ng nh t v hư g h 3 n ký k t m t b n h gi hi t l p VN U th ng nh t các tiêu chuẩn v thu c và công nh n ch ng ch hành ngh của các th y ac y, thu CT i với ước trong Kh i. T i H i ngh này, chủ ư g ồng ghép YHCT vào hệ th ng y t qu gi ư ước ASEAN th ng nh ở g ường tìm ki m và xây dựng các mô hình sử dụng YHCT hiệu qu và phù h p với i u kiện của từng qu gi T g ồng từ tuy n huyện n tuy Ph ar m c mô hình cung c p d ch vụ YHCT t i tuy n c ng ư ước trong khu vự ặc biệt quan tâm, bởi ti g gg ớn củ n ch ư g h c kh u cho c ng ồng. Xây dựng và thử nghiệm các mô hình YHCT t i tuy n c g ồ g ư c vào danh mục các ho gư i g ho h h h ng phát tri n YHCT của các g gi i n 2010 – 2015 [5]. an d ướ AS AN Dân t c Việ N ne 1.1.2. Hệ thống y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam 1.1.2.1. Khái quát lịch sử y học cổ truyền Việt Nam 4000 h Nh hi u kinh nghiệm t n n YHCT không ngừng phát M ed ici ướ h giặc gi ước, phát tri phòng bệnh và ch a bệnh b o vệ s c kh tri n qua các thời kỳ l ch sử. ch sử, có nhi u truy n th ng xây dựng Sc ho ol of Ông tổ của thu h h i danh thi ư T ệ Tĩ h ( h kỷ XIV). Tuệ Tĩ h gười u tiên nêu cao khẩu hiệ “N ư c tr N h ” Đ t quan i m vừa mang tính khoa h h h h n, vừa th hiệ ư ý h c l p, tự chủ, lòng tự tôn dân t c và ti g ệ củ gười Việt Nam trong phòng và ch a bệnh. Ông còn tuyên truy n l i s ng h p vệ sinh, gi gìn s c kh i sinh ho Ô g ư gười cùng thời và h u th “V thánh thu N ” B sách của Tuệ Tĩ h h “N ư h hiệ ”: 11 3873 i h h 182 h g ệ h Q “ ồ g ghĩ gi ư hư”: T gồ h ý hẩ ht @ - l i gồm: py rig - Co h Thời nhà H u Lê có nhi h ướ h hư Ng n Trự Ch V 4 gồ 580 h g ướ , g 10 h g ắ g ụ g ủ 630 h hh ủ CT [12], [24]. t hiện với nhi u c ng hi n cho n n y gĐ Ng Đ A … VN U nổi ti ng nh i danh y Lê H u Trác (1720-1791), ngoài việc ch a bệnh t n tụy, tài ac y, gi i g gười tổng h p thành tựu của n n y h hư g Đ g n th kỷ 18 và áp dụng sáng t i u kiện thiên nhiên và bệnh t t ở ước ta. Ông t p h p hoàn ch nh từ lý lu hư g h c ch a bệnh thành b h “ i Thư ng Y Tông Tâm Ph ar m Lĩ h” gồm 28 t p, chia thành 66 quy n, n i dung bao gồm các v thu c c, vệ sinh phòng bệnh, lý lu ở, chẩ h c, m ch h ư c h c, các nghiệm hư g ệ h …B h ư c coi là b h h hư YHCT Việt Nam. V ư c h c, phát huy truy n th ng của Tuệ Tĩ h Ô g hừa k “N ư c th n hiệ ” 496 v , bổ sung 300 v trong t Lĩ h n th o, 2854 hư g h c gia truy n, an d kinh nghiệm vào t p Bách gia trân tàng, Hành gi tr h Ô g ư c nhi u quy tắc chẩ iện ch ng, lu n tr , cách dùng thu c ch a bệ h gười th y thu c: 9 i u y hu n cách ngôn. Sự nghiệp của H i Thư ng Lãn Ông r t to lớ làm r ng r cho n n y h c dân t c ta [24]. thu i hư gĐ h g ed h i h g Việt Nam nói riêng, ch thực dân thu c a, bán g h CT hư g hủ y u ch x y ra t i th , còn tuyệt ng nghèo (nh t là ở nông thôn và mi n núi) vẫn tin dùng ici ướ h hưởng của phong trào "Tây hoá" ở ne + ưới thời Pháp thu c (1884-1945): do iệc sử dụng thu c YHCT Việt Nam vẫ ư cb o M thu CT ch a bệnh. Nhờ tồn, duy trì và phát tri n [23]. Hệ thống tổ chức y học cổ truyền Việt Nam hiện nay of 1.1.2.2. Sc ho ol YHCT Việt Nam, có l ch sử phát tri h g gh h ới nay, nhân dân ta h ũ ư c nhi u kinh nghiệm quý báu và phong phú của các dân t c sinh s ng trên m h t Việt Nam trong việc phòng và ch a bệnh, nó d n d ư tl i truy n thụ từ ời g ời khác phục vụ h c kh e cho nhân dân. này, với t ư ưởng củ Đ g Nh ước và Chính phủ n phát tri n YHCT. Hồ Chủ T ch gười h i h t, quan tâm nv k th Đ CT xây dựng n n y h c Việt Nam ư nv n này từ nh n th c, thành nh ng chủ ư g ường l i mang tính ch o, xuyên su t cho ngành y t ước ta: Co py rig ht @ Từ nh n th c v - N 1946 h i Đ ới [22]. g ư h h 5 h i CT hụ ụ h VN U - Ngày 27/2/1955 Hồ Chí Minh vi t hư gửi cho h i ngh ngành Y t : “Ô g N 1957 iĐ g ư h g gười h h gh - Đ g ủ Việ Đ N 1973: 33/34 h h h ụ g h N h ệ h h - N N N g ới ụ h ũ g ổ giới ư g hời gi ở N i ư h h ệ h iệ CT Ph g i h ẽ [23]. [23]. ồ g d 1982 Việ h gư g ư h h [23]. 1994 Việ h ổ i ư h h [23]. 2010 hi h h h gi CT h h 56/63 h h h h ệ h iệ CT [1]. g Vụ ử an 2003 ư c phát tri n YHCT trong nh rõ trong ngh quy t của chính phủ v h hướng chi n o vệ s c kh e củ h : “ h c cổ truy n là m t di ư c b o vệ, phát huy và phát tri n. Tri n khai m nh mẽ việc ed ici n tới hẳ g g h hóa dân t c, c ti p tục chi ne ư Với nh ng thành tự gi i ư s h h – ư Ph ar m - ac y, h g ước có nhi u kinh nghiệm quý báu v ch a bệnh bằng thu c ta, thu c bắ Đ mở r ng ph m vi y h c, các c h ũ g h ng ph i h p thu Đ g h T ” [9]. i hư g h g t M nghiên c u ng dụng hiệ i hóa YHCT, k t h p y h c hiệ i n sắc của YHCT Việ N ” Khái quát về địa lý – kinh tế văn hóa xã hội, mạng lƣới YHCT tỉnh Thanh of 1.2. ằ ở ự ắ Mi ồ Ch Mi h 1 560 h Nghệ A h T Sc Th h h Th h h h N gi ho ol Hóa 1.2.1. Vài nét về địa lý – kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh Thanh Hóa g Ph gi 2 h hổ g ớ : 11 129 48 h iệ 3 496 600 gười Th h ũ g h h h h ồ Ch Mi h hủ N i) ht @ ới ướ ( h ớ h 5 g h g ướ g Th h h hi h h h h h ướ ới 27 h h h h h ệ ư g ư g 579 30 hườ g 28 h 6 031 h g; ư h h g ồ g h h h h h h rig py Co h hủ N i 150 h N ắ gi ới h S L Ni h h ới L h Đ g h ắ . Thanh 6 ồ g ằ g i ồi i h i g hư Th h 2 ườ g i h g ủ ườ g Đ i h h g tru g 1 ườ g ự ih ư hủ g hớ ở g i T h g 5 ở h hiệ g i ướ 11 ườ g [4]. 1.2.2. Sơ lƣợc về mạng lƣới YHCT tỉnh Thanh Hóa VN U gi gở h h h 2014 h ẳ g 18 ườ g ac y, h g Ph ar m h T nh Thanh Hóa có 11 bệnh viện tuy n t nh: V ĐK t nh Thanh Hóa, N i ti t, Lao và bệnh Phổi, Phục hồi ch g Mắ Đ h Ng c Lặc, Phụ s n, Da li u, Tâm th n, Y h c cổ truy n, Nhi và 26 bệnh viện tuy n huyện: ĐK Th h h Thanh Hóa, ne an d B S S S Thước, Cẩm Thủy, Đ g S T g u L c, Hoằng Hóa, L g Ch h Mườ g L Ng S , Như Th h Như N g C ng, Qu g ư g Q S Q Tĩ h Gi Thiệu Hóa, Th Thường Xuân, Th ch Thành, Triệ S Vĩ h L Đ nh, 7 Trung tâm y t tuy n t nh và 27 trung tâm y t tuy n huyện [18]. ed ici Ngày 31/10/2014 xu t phát từ thực tr ng thi u hụt v nguồn nhân lực y t có ch t ư ng cao của Thanh Hóa và các t nh lân c n. B ưởng B Giáo dụ Đào t o Ph m Vũ L ý nh thành l p phân hiệ Đ i h c Y Hà N i t i Thanh Hóa. Nhằm ho ol of M t o ra nguồn lực cán b y t ch ư ng cao g ườ g g ực và ch ư ng hệ th ng khám, ch a bệnh, t i u kiện cho sự phát tri n m g ưới y t của t nh Thanh Hóa và gi m t i cho các bệnh viện tuy n trên [18]. Sc 1.3. Đào tạo và nghiên cứu đào tạo cán bộ cho y học cổ truyền Việt Nam 1.3.1. Thực trạng về đào tạo cho cán bộ y dƣợc học cổ truyền Co py rig ht @ V ào t o nguồn nhân lực YDCT chủ y u do 2 Khoa YHCT của T ườ g i h c Y Hà N i T ườ g i h ư c thành ph Hồ Ch Mi h m nhiệm. M t s t nh b môn Y h c cổ truy n củ ường Trung h c y t hư h h ư c vai trò trong o lự ư ng y sỹ chuyên khoa YHCT. M t s sở ào t ih hư H c viện Quân y 103, Viện Y h c cổ truy Q Đ i, Bệnh viện CT T g ư g và Bệnh viện Châm C T g ư g ào t o với s ư ng r t ít so với nhu c u. H c viện Y ư c h c cổ truy n Việt Nam mới thành l p nên lo i hình hư ng và s cán b ư ào t ih hư g [6], [28]. 7 VN U 1.3.2.1. Hệ thống đào tạo cán bộ y dƣợc cổ truyền hiện nay g ào t ư c h c cổ truy n Việt Nam. - T ườ g ih ư c Hà N i. - Kh CT ườ g i h c Y Hà N i T ườ g Chí Minh. ườ g hư gư g ệnh viện Châm c d CT - Hệ th g có b g ường trung c ào t o y sỹ YHCT. an i. ẳ g ư c củ ne Quân [4], [11]: ư c thành ph Hồ i h c y có b môn YHCT: Thái Bình, Thái Nguyên, Hu , H i Phòng, H c viện Quân y. - Bệnh việ ih Ph ar m - H c việ -M ts CT hư ac y, ựng, hiện t i hệ th Sau nhi g Viện YHCT g ư g a ư c Lê H u Trác; ed ici - 02 ường trung h c YHCT dân l : T ường trung c T ường trung c ư c Tuệ Tĩ h. gư M 1.3.2.2. Loại hình đào tạo y dƣợc cổ truyền [2], [3], [28]: ol of - Sau i h c: T ườ g i h ư c Hà N i, Khoa YHCT ườ g i h c Y Hà N i T ườ g i h ư c thành ph Hồ Chí Minh, H c viện Quân y, o và xây dự g hư g ình ào t i h c v YDCT, bao gồm các hệ: Chuyên khoa I, ho Chuyên khoa II, Th c sỹ, Ti n sỹ. - Đ i h : Chư g ì h ư c ban hành n ; Bác sỹ Y h c cổ truy n chuyên tu: 4 ; Sc :6 ht @ Bác sỹ Y h c cổ truy Bác sỹ Bác sỹ h ( 4 rig py h c trình h c YDCT); h hướng chuyên khoa YHCT; -C ẳ g: N 2006 tuy n sinh khoá 1 t i H c viện Co h h 2001 gồm: h h hư g ì h i ư ng YHCT b ư c h c Cổ truy n Việt Nam. 8 ẳng, 2003 h h hư g ình Trung c CT -N 2006 hư g ì h h h hư ư c sỹ cổ truy n. g ì h ư c sỹ trung c p YHCT. 1.4. Đào tạo liên tục 1.4.1. Quan niệm về đào tạo liên tục h h Th Hiện nay, B y t ư c thành ph ường trung c p, Ph ar m hư - Hiệ ào t o t i: ac y, H c viện ư c h c Cổ truy n Việt Nam, khoa YHCT - Đ i h Hồ Chí Mi h ường trung c ư c Tuệ Tĩnh Hà N i và m t s ẳ g hư g VN U - Trung h : N g ư 22/2013/TT-BYT ngày 09/08/2013 của B ici ne an d ưởng B y t v hướng dẫ g o liên tụ i với cán b y t g rõ: Đào tạo liên tục h o ngắn h n, bao gồ : o bồi ư g c p nh t ki n th c, kỹ g h i thu ĩ h ự h g m nh ; o l i, o theo nhiệm vụ ch o tuy o chuy n giao kỹ thu h o chuyên môn nghiệp vụ khác của ngành y t mà không thu c hệ th g ằng giáo ed dục qu c dân [7]. Co py rig ht @ Sc ho ol of M 1.4.2. Các hình thức đào tạo liên tục và nguyên tắc quy đổi. - T h h gi ỹ h ồi ư g h ghiệ ụ gắ h g g i ướ h h h h gh ặ ự ( -learning) ư h g h h g h h Thời gi h gi i ụ ư h h hự hư g h i h h i gh h h g g i ướ ĩ h ự h h ủ hủ ổ h hư g h ủ h i h h i gh : hời gi h gi ư h h gười hủ h ặ i h i 8 i h gười h ự i 4 i h h i h i h /h i gh / - Thự hiệ ghi h h ; hướ g ẫ ; i i h h ư g h i h: ư h i 12 i h h gười hướ g ẫ hủ / hư ý i Nh ướ h ặ ;8 i h h hướ g ẫ h ặ hủ / hư ý i ở ( h i hời i ư ệ h h gh ặ i ư ghiệ h ) 9 h gười g h i h - ư g gi g i ghiệ ụ ư h h và tài iệ i ư C ĩ gi g h i h h gi h h i h g 8 i é ( h hời i ủ ở gi ụ h gi gi g h h hời gi hự ụ i h i Kh hẩ h g ớ h i ụ ự 1 Đi hẩ i h ụ h i ới 1 ); i h i ệ h hư h g h ườ g h i i ụ i hi 120 i i hi 12 i h C h gi h h h i g h h gh i hi 48 i h h h i Kh i ụ g5 h Co py rig ht @ Sc ho ol of 1.4.4. Hệ thống tổ chức cơ sở đào tạo liên tục cán bộ y tế 10 g h h i h i ư ệ h g2 1 Đi ụ M tính hời gi ed ici gi i - ne an d 1.4.3. Thời gian đào tạo liên tục - C ư h g h h h gh h ệ h ghĩ ụ h gi i ụ i i C h i ằ g hi h h h : i i i C ĩ ũ g h h h h ( hư JAMA) h ặ h [33]. - VN U iệ h h ac y, gi Ph ar m i - ghĩ ụ g g ồ
- Xem thêm -