Tài liệu Thực trạng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí kinh doanh của công ty du lịch việt nam tại hà nội.

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang cã rÊt nhiÒu biÕn ®éng lín . Sù chuyÓn ho¸ tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp chung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc më réng quan hÖ hµng ho¸ - tiÒn tÖ vµ quan hÖ thÞ tr-êng , thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh th-¬ng m¹i nãi chung , kinh doanh du lÞch dÞch vô nãi riªng . B-íc vµo c¬ chÕ thÞ tr-êng c¸c doanh nghiÖp ph¶i c¹nh tranh víi nhau vµ tù h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp . Còng nh- nhiÒu doanh nghiÖp kh¸c trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay, môc tiªu quan träng hµng ®Çu khi b-íc vµo ho¹t ®éng kinh doanh vÉn lµ lîi nhuËn . Tõ ®ã ,vÊn ®Ò ®Æt ra cho doanh nghiÖp lµ lµm thÕ nµo ®Ó ®¹t møc lîi nhuËn cao nhÊt víi chi phÝ thÊp nhÊt . §Ó cã quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n phôc vô ho¹t ®éng kinh doanh , th«ng tin kÕ to¸n vÒ chi phÝ cã vai trß rÊt quan träng gióp cho c¸c nhµ l·nh ®¹o ®¸nh gi¸ ®óng t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh . H¬n n÷a , ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp du lÞch cã tÝnh chÊt thêi vô , s¶n phÈm dÞch vô phong phó ®a d¹ng v× vËy. ViÖc tËp hîp chi phÝ ®Ó tÝnh gi¸ thµnh cã vai trß quan träng C¸c doanh nghiÖp du lÞch ViÖt Nam d-êng nh- r¬i vµo t×nh tr¹ng kh«ng thèng nhÊt trong c¸ch h¹ch to¸n . Víi mçi doanh nghiÖp kh¸c nhau th× viÖc x¸c ®Þnh tµi kho¶n chi phÝ kinh doanh cã néi dung kh«ng ®ång nhÊt g©y khã kh¨n cho c¸c nhµ quy ho¹ch tæng thÓ . Cho nªn viÖc nghiªn cøu hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ kinh doanh - ®Ò tµi mµ em nghiªn cøu cã ý nghÜa quan träng vµ thiÕt thùc lµ : - §èi víi doanh nghiÖp : ViÖc x¸c ®Þnh hîp lý c¸c chi phÝ kinh doanh sÏ ®¶m b¶o kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp chÝnh x¸c gióp c¸c nhµ l·nh ®¹o trong viÖc ra quyÕt ®Þnh cña m×nh ®-îc ®óng ®¾n . Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - §èi víi c¬ quan qu¶n lý nhµ n-íc : X¸c ®Þnh chÝnh x¸c kho¶n thuÕ mµ doanh nghiÖp ph¶i nép . Néi dung cña ®Ò tµi. PhÇn I : C¬ së lý luËn cña c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ kinh doanh du lÞch dÞch vô. PhÇn II: Thùc tr¹ng vµ mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ kinh doanh cña c«ng ty du lÞch ViÖt Nam t¹i Hµ Néi. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I Cë së lý luËn cña c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ kinh doanh du lÞch dÞch vô I) §Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch Ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch lµ mét ngµnh kinh tÕ tæng hîp , cung cÊp s¶n phÈm dÞch vô phôc vô nhu cÇu sinh ho¹t vµ ®¸p øng nhu cÇu vÒ ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn cña nh©n d©n . Ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch cã nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu sau : 1) Ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch lµ ho¹t ®éng b»ng lao ®éng cã tæ chøc kü thuËt kÕt hîp víi viÖc sö dông c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu vµ trang thiÕt bÞ thÝch hîp nh»m lµm tho¶ m·n mét nhu cÇu nµo ®ã trong ®êi sèng sinh ho¹t cña nh©n d©n , hoÆc phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mét ngµnh kinh tÕ kh¸c . 2) S¶n phÈm du lÞch lµ nh÷ng dÞch vô mµ c«ng ty du lÞch cung øng cho kh¸ch hµng nh»m ®¸p øng , tho¶ m·n nhu cÇu nghØ ng¬i , gi¶i trÝ... Nhu cÇu du lÞch lµ lo¹i nhu cÇu cao cÊp kh«ng tån t¹i ®éc lËp , riªng rÏ mµ ®ßi hái ph¶i mang tÝnh ®ång bé , tæng thÓ cao . H¬n n÷a kh«ng thÓ dïng c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt ®Æc tr-ng ®Ó x¸c ®Þnh chÊt l-îng s¶n phÈm . V× vËy chÊt l-îng s¶n phÈm du lÞch th-êng kh«ng æn ®Þnh . ViÖc ®¸nh gi¸ chÊt l-îng s¶n phÈm dÞch vô cßn tuú thuéc vµo t©m lý cña kh¸ch hµng . 3) Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm dÞch vô ®ång thêi lµ qu¸ tr×nh tiªu thô ( ®-îc thùc hiÖn trùc tiÕp víi kh¸ch hµng ) trong mét qu¸ tr×nh nhÊt ®Þnh nªn nãi chung trong ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch th-êng kh«ng cã s¶n phÈm dë dang . 4) Ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch mang tÝnh thêi vô phô thuéc nhiÒu vµo ®iÒu kiÖn tù nhiªn , v¨n hãa , kinh tÕ , chÝnh trÞ , x· héi , ®iÒu kiÖn lÞch sö... vµ th-êng kh«ng cã sù ¨n khíp gi÷a cung vµ cÇu . §iÒu nµy cã nghÜa lµ kinh doanh du lÞch Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ho¹t ®éng m¹nh , tËp trung vµo mét vµi th¸ng trong n¨m . Nguyªn nh©n dÉn ®Õn hiÖn t-îng nµy lµ do du kh¸ch cã th× giê rçi r·i vµ muèn h-ëng thô thêi gian ®ã trong mét kho¶ng thêi gian thÝch hîp vÒ khÝ hËu vµ m«i tr-êng . Tr-êng hîp trªn ®· g©y nh÷ng bÊt lîi trong kinh doanh hoÆc g©y l·ng phÝ do sö dông c¸c yÕu tè s¶n xuÊt víi c«ng suÊt thÊp lµm chi phÝ cè ®inh trong gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng lªn dÉn ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh thÊp . Ng-îc l¹i nÕu c¸c yÕu tè s¶n xuÊt bÞ sö dông qu¸ t¶i sÏ g©y nªn t×nh tr¹ng c¨ng th¼ng trong kinh doanh , lµm ¶nh h-ëng ®Õn chÊt l-îng phôc vô , g©y Ên t-îng kh«ng tèt cho du kh¸ch ®Æc biÖt lµ du kh¸ch n-íc ngoµi . ChÝnh v× vËy , muèn ph¸t triÓn thÞ tr-êng du lÞch ph¶i coi träng ch÷ tÝn , kh«ng ch¹y theo lîi nhuËn tr-íc m¾t lµ tuú tiÖn t¨ng gi¸ dÞch vô . 5) §èi t-îng phôc vô cña ngµnh du lÞch lu«n di ®éng vµ rÊt phøc t¹p , sè l-îng kh¸ch còng nh- sè ngµy l-u l¹i cña kh¸ch lu«n biÕn ®éng , tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch mang tÝnh ph©n t¸n vµ kh«ng æn ®Þnh . Cho nªn vÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp du lÞch lµ ph¶i theo dâi chi tiÕt , th-êng xuyªn tõng nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµ h¹ch to¸n kinh doanh phï hîp , chÝnh x¸c . 6) Kinh doanh du lÞch lµ mét ngµnh kinh tÕ tæng hîp bao gåm nhiÒu ngµnh ho¹t ®éng kh¸c nhau nh- : Kinh doanh h-íng dÉn du lÞch Kinh doanh hµng ho¸. Kinh doanh vËn t¶i. Kinh doanh kh¸ch s¹n. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt trong du lÞch Ho¹t ®éng x©y l¾p . Ho¹t ®éng s¶n xuÊt hµng mü nghÖ . Do ®ã ph¶i x¸c ®Þnh ®óng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ cho phï hîp . II ) Kh¸i niÖm chi phÝ vµ néi dung c¸c kho¶n chi phÝ du lÞch . 1) Kh¸i niÖm chi phÝ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong du lÞch lµ thÓ hiÖn b»ng tiÒn toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, kinh doanh cña doanh nghiÖp ®Ó t¹o ra s¶n phÈm lao vô vµ dÞch vô phôc vô kh¸ch du lÞch . Chi phÝ kinh doanh dÞch vô trong du lÞch ®-îc chia lµm hai lo¹i : Chi phÝ trùc tiÕp vµ chi phÝ qu¶n lý chung . Phï hîp víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng trong du lÞch gi¸ thµnh thùc tÕ cña khèi l-îng dÞch vô ®· tiªu thô chØ bao gåm sè chi phÝ trùc tiÕp tÝnh cho khèi l-îng dÞch vô ®ã , cßn c¸c chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ cã liªn quan chung ®Õn toµn bé ho¹t ®éng cña c¶ doanh nghiÖp chø kh«ng t¸ch riªng cho bÊt kú mét ho¹t ®éng nµo . 2) Néi dung chi phÝ trong kinh doanh du lÞch 2.1 Néi dung chi phÝ trùc tiÕp . §Æc ®iÓm cña kinh doanh du lÞch nh- ®· nªu ë trªn lµ kh«ng t¹o ra s¶n phÈm hµng ho¸ mµ t¹o ra s¶n phÈm dÞch vô cho kh¸ch hµng . Trong qu¸ tr×nh kinh doanh dÞch vô , ng-êi lao ®éng sö dông t- liÖu lao ®éng vµ kü thuËt cña m×nh cïng víi mét sè lo¹i vËt liÖu nhiªn liÖu phï hîp víi tõng lo¹i ho¹t ®éng dÞch vô ®Ó t¹o ra s¶n phÈm lao vô phôc vô kh¸ch hµng nãi chung còng nh- ng-êi ®i du lÞch nãi riªng . V× vËy chi phÝ trùc tiÕp cho tõng lo¹i kinh doanh ®-îc quy ®Þnh cô thÓ nh- sau : 2.1.1 Ho¹t ®éng kinh doanh h-íng dÉn du lÞch . §èi víi ho¹t ®éng nµy , chi phÝ trùc tiÕp ®-îc x¸c ®Þnh lµ nh÷ng chi phÝ phôc vô trùc tiÕp kh¸ch du lÞch gåm cã : TiÒn tr¶ cho c¸c kho¶n ¨n , uèng , nghØ ng¬i , tiÒn thuª ph-¬ng tiÖn ®i l¹i, vÐ ®ß , phµ , tiÒn vÐ vµo cöa c¸c di tÝch danh lam th¾ng c¶nh ... TiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng tÝnh vµo chi phÝ cña c¸n bé h-íng dÉn kh¸ch du lÞch . Chi phÝ trùc tiÕp kh¸c : C«ng t¸c phÝ cña c¸n bé h-íng dÉn du lÞch , chi phÝ giao dÞch , ký kÕt , hîp ®ång du lÞch , hoa hång cho c¸c m«i giíi . Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.1.2 Kinh doanh kh¸ch s¹n vµ c¸c dÞch vô kh¸c. C¸c chi phÝ trùc tiÕp tÝnh cho c¸c lo¹i ho¹t ®éng nµy bao gåm: Chi phÝ tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cña nh©n viªn bÕp , bar , nhµ ¨n ... vµ nh©n viªn phôc vô c¸c dÞch vô kh¸c . Chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh Chi phÝ ®iÖn n-íc C¸c chi phÝ trùc tiÕp kh¸c : Nhiªn liÖu, c«ng cô , dông cô, bao b× lu©n chuyÓn 2.1.3 Kinh doanh vËn chuyÓn. Trong ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch, viÖc vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch ®i th¨m quan theo tuyÕn du lÞch cã ý nghÜa rÊt lín . C¸c chi phÝ trùc tiÕp ®-îc tÝnh cho dÞch vô nµy gåm . Chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp : nguyªn liÖu, dÇu mì vµ c¸c vËt liÖu kh¸c Chi phÝ tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng ( KPC§, BHXH,BHYT ) , tiÒn th-ëng trong l-¬ng cña l¸i xe , phô xe. KhÊu hao cña ph-¬ng tiÖn vËn t¶i TrÝch tr-íc chi phÝ s¨m lèp Chi phÝ söa ch÷a ph-¬ng tiÖn vËn t¶i LÖ phÝ giao th«ng TiÒn mua b¶o hiÓm xe Chi phÝ trùc tiÕp kh¸c : thiÖt h¹i ®©m , ®æ vµ kho¶n båi th-êng thiÖt h¹i . 2.2 Néi dung chi phÝ qu¶n lý trong kinh doanh du lÞch ë c¸c ®¬n vÞ kinh doanh du lÞch chi phÝ qu¶n lý lµ c¸c chi phÝ gi¸n tiÕp vµ cã tÝnh chÊt chung trong toµn doanh nghiÖp . Chi phÝ nµy ®-îc tËp hîp cho mäi ho¹t ®éng : kinh doanh dÞch vô , kinh doanh vËn chuyÓn, kinh doanh hµng ho¸... Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp gåm c¸c chi phÝ qu¶n lý kinh doanh , chi phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh vµ c¸c chi phÝ chung kh¸c liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña c¶ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 doanh nghiÖp . Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ®-îc h¹ch to¸n chi tiÕt theo néi dung kho¶n môc chi phÝ nh- : Chi phÝ tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp . Chi phÝ vËt liÖu , dông cô , ®å dïng cho v¨n phßng . KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh . ThuÕ m«n bµi , thuÕ nhµ ®Êt . Chi phÝ söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh . L·i tiÒn vay ph¶i tr¶ . TiÒn ®iÖn tho¹i , ®iÖn tÝn Chi phÝ héi nghÞ tiÕp kh¸ch . C«ng t¸c phÝ C¸c chi phÝ qu¶n lý kh¸c. 3) §èi t-îng tËp hîp chi phÝ trong kinh doanh du lÞch . Khi x¸c ®Þnh ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt , tr-íc hÕt ta ph¶i c¨n cø vµo môc ®Ých sö dông cña chi phÝ ®ã , sau ®ã míi c¨n cø vµo ®Þa ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ... Doanh nghiÖp kinh doanh du lÞch th-êng tiÕn hµnh nhiÒu lo¹i ho¹t ®éng nh-: ho¹t ®éng HDDL , KDVC ... th× ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ cã thÓ ®-îc x¸c ®Þnh lµ tõng lÜnh v-c ho¹t ®éng kinh doanh. Trong tr-êng hîp tõng ho¹t ®éng kinh doanh cã nhiÒu chñng lo¹i s¶n phÈm th× tuú thuéc vµo yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý , h¹ch to¸n cã thÓ x¸c ®Þnh ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ theo tõng lo¹i s¶n phÈm . 4) Ph-¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ du lÞch §Ó tiÕn hµnh c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ trong kinh doanh du lÞch ®-îc chÝnh x¸c , ph¶i c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt cña tõng lo¹i chi phÝ cã liªn quan tíi ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ mµ x¸c ®Þnh ph-¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ cho phï hîp . Ng-êi ta th-êng sö dông hai ph-¬ng ph¸p chñ yÕu sau. 4.1 Ph-¬ng ph¸p tËp hîp trùc tiÕp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ph-¬ng ph¸p nµy ®-îc dung ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt mµ chi phÝ nµy lien quan trùc tiÕp ®Õn ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ . Ph-¬ng ph¸p nµy ®ßi hái ngay tõ kh©u h¹ch to¸n ban ®Çu trªn c¸c chøng tõ kÕ to¸n ph¶i ghi chÐp riªng theo tõng ®èi t-îng h¹ch to¸n . C¨n cø vµo chøng tõ mµ kÕ to¸n tæng hîp trùc tiÕp cho tõng ®èi t-îng cã liªn quan . 4.2 Ph-¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp . Ph-¬ng ph¸p nµy ¸p dông ®èi víi nh÷ng chi phÝ du lÞch liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ mµ kh«ng thÓ tæ chøc h¹ch to¸n ban ®Çu riªng cho tõng ®èi t-îng ®-îc , do ®ã ph¶i dïng ph-¬ng ph¸p ph©n bæ chi phÝ cho tõng ®èi t-îng cã liªn quan . Néi dung ph-¬ng ph¸p nµy lµ : C¨n cø vµo chøng tõ gèc vÒ tæng hîp c¸c chi phÝ cÇn ph©n bæ ®Ó ph©n bæ cho c¸c ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ . Chän tiªu chuÈn ph©n bæ: tuú thuéc vµo tõng lo¹i chi phÝ cÇn ph©n bæ ®Ó chän tiªu chuÈn ph©n bæ cho thÝch hîp . Khi chän tiªu chuÈn ph©n bæ cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau : + Tiªu chuÈn ph©n bæ chi phÝ ph¶i cã mèi quan hÖ kinh tÕ víi c¸c chi phÝ cÇn ph©n bæ. + §¶m b¶o t-¬ng quan tû lÖ thuËn víi chi phÝ cÇn ph©n bæ , ®¬n gi¶n nh-ng b¶o ®¶m tÝnh chÝnh x¸c . X¸c ®Þnh hÖ sè ph©n bæ theo c«ng thøc: Chi phÝ ph©n bæ HÖ sè chi phÝ = --------------------------Tiªu chuÈn ph©n bæ Ph©n bæ chi phÝ cho tõng ®èi t-îng chi phÝ : Chi phÝ ph©n bæ Tiªu chuÈn ph©n bæ HÖ sè Cho tõng ®èi t-îng = cho tõng ®èi t-îng * ph©n TËp hîp chi phÝ tËp hîp chi phÝ bæ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5) H¹ch to¸n chi phÝ trong kinh doanh du lÞch . 5.1 H¹ch to¸n chi phÝ trùc tiÕp 5.1.1 H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp bao gåm gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu ®-îc sö dông trùc tiÕp cho viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ thùc hiÖn lao vô, dÞch vô cña ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n , du lÞch vµ dÞch vô. §èi víi nh÷ng vËt liÖu khi xuÊt dïng cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ riªng biÖt ( kinh doanh hµng ¨n, kinh doanh vËn chuyÓn ...) th× ®-îc h¹ch to¸n trùc tiÕp cho ®èi t-îng ®ã . Tr-êng hîp vËt liÖu xuÊt dïng cã liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ kh«ng thÓ t¸ch riªng ®-îc th× ph¶i ¸p dông ph-¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp ®Ô ph©n bç chÝ phÝ cho c¸c ®èi t-îng liªn quan §Ó theo dâi chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 621 '' chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp '' . Tµi kho¶n nµy ®-îc më chi tiÕt cho tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ . Tµi kho¶n 621 cuèi kú kh«ng cã sè d- . Néi dung h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp nh- sau : Khi xuÊt nguyªn vËt liÖu sö dông trùc tiÕp cho s¶n xuÊt s¶n phÈm , thùc hiÖn c¸c lao vô , dÞch vô , kÕ to¸n ghi : Nî TK 621 chi tiÕt theo bé phËn Cã TK 152 gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng Tr-êng hîp nguyªn vËt liÖu vÒ kh«ng qua kho mµ xuÊt dïng trùc tiÕp kÕ to¸n ghi : Nî TK621 chi tiÕt theo bé phËn Nî TK1331 VAT ®Çu vµo cña vËt liÖu mua ngoµi xuÊt dïng th¼ng Cã TK 111,112 Tæng sè tiÒn mua ®· tr¶ cho ng-êi b¸n Cã TK 331 Tæng sè tiÒn mua ch-a tr¶ cho ng-êi b¸n Cã TK 141 Mua vËt liÖu b»ng tiÒn t¹m øng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùc tiÕp theo tõng ®èi t-îng ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm , dÞch vô . Nî TK 154 chi tiÕt muèn theo bé phËn Cã TK 621 chi tiÕt theo bé phËn 5.1.2 h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ nh÷ng kho¶n tiÒn vÒ chi phÝ lao ®éng trùc tiÕp ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n xuÊt s¶n phÈm , thùc hiÖn c¸c lao vô , dÞch vô ( Nh©n viªn h-íng dÉn du lÞch l¸i phô xe...) gåm c¸c kho¶n l-¬ng chÝnh , l-¬ng phô vµ c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt l-¬ng , c¸c kho¶n trÝch BHYT, BHXH, KPC§ ( P hÇn tÝnh vµo chi phÝ ). §Ó h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp , kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 622 '' Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp '' . Tµi kho¶n nµy ®-îc më chi tiÕt cho tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ. Tµi kho¶n 622 cuèi kú kh«ng cã sè d-. Néi dung h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp nh- sau: Hµng th¸ng , c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng , b¶ng kª khèi l-îng c«ng viÖc hoµn thµnh ë tõng bé phËn ®Ó lËp b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ tiÒn l-¬ng , kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c sè liÖu ®ã ®Ó ghi : Nî TK 622 Chi tiÕt theo bé phËn Cã TK 334 Sè tiÒn l-¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ CNV trùc tiÕp C¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng ( PhÇn trÝch vµo chi phÝ ) : B¶o hiÓm x· héi , b¶o hiÓm y tÕ , kinh phÝ c«ng ®oµn theo tû lÖ quy ®Þnh ®-îc kÕ to¸n ghi : Nî TK 622 Chi tiÕt theo bé phËn Cã TK 338 C¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cña CNV trùc tiÕp 3382 Kinh phÝ c«ng ®oµn 3383 B¶o hiÓm x· héi 3384 B¶o hiÓm y tÕ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Do ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp mang tÝnh thêi vô nªn khi trÝch tiÒn c«ng vµ chi phÝ kÕ to¸n ghi : Nî TK 622 Cã TK 335 Chi tiÕt theo bé phËn TiÒn l-¬ng trÝch tr-íc Cuèi kú kÕ to¸n tiÕn hµnh kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo tµi kho¶n tÝnh gi¸ thµnh theo tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ : Nî TK 154 Chi tiÕt theo tõng bé phËn Cã TK 622 Chi tiÕt theo tõng bé phËn 1.5.1.3 H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ nh÷ng chi phÝ phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm , thùc hiÖn c¸c lao vô dÞch vô. Chi phÝ s¶n xuÊt chung trong kinh doanh du lÞch còng ®-îc t¸i hîp vµo tµi kho¶n 627 '' Tµi kho¶n 627 ®-îc më chi tiÕt theo tõng kho¶n môc bao gåm : chi phÝ nh©n viªn ph©n x-ëng , chi phÝ vËt liÖu ,c«ng cô, dông cô s¶n xuÊt, khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh , chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ c¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. Cuèi kú , kÕ to¸n c¨n cø vµo tiªu thøc ph©n bæ ®· lùa chän ®Ó ph©n bæ cho tõng lo¹i ho¹t ®éng. Tµi kho¶n 627 cuèi kú kh«ng cã sè dTµi kho¶n 627 ®-îc chi tiÕt thµnh 6 tiÓu kho¶n sau: TK 6271 Chi phÝ nh©n viªn ph©n x-ëng TK 6272 Chi phÝ vËt liÖu TK 6273 Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt TK 6274 Chi phÝ khÊu hao TSC§ TK 6277 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi TK 6278 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Néi dung h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung nh- sau : Sau khi tÝnh ra tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-ong cña c«ng nh©n ph©n x-ëng , nh©n viªn phôc vô ë c¸c bé phËn , kÕ to¸n ghi: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nî TK 627(6271) Chi tiÕt theo bé phËn Cã TK 334 Tæng sè tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn PX Cã TK 338 C¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng 3382 Kinh phÝ c«ng ®oµn 3383 B¶o hiÓm x· héi 3384 B¶o hiÓm y tÕ C¸c chi phÝ vÒ vËt liÖu ®Ó tù söa ch÷a , b¶o d-ìng TSC§ cña ph©n x-ëng vµ c¸c chi phÝ vËt liÖu dïng chung kh¸c ®-îc ph¶n ¸nh qua bót to¸n : Nî TK 627 ( 6272) Chi tiÕt theo bé phËn Cã TK 152 Gi¸ trÞ vËt liÖu thùc tÕ xuÊt dïng cho ph©n x-ëng Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ c«ng cô dông cô xuÊt dïng cho c¸c bé phËn , ph©n x-ëng: Nî TK 627 (6273) Chi tiÕt theo bé phËn Cã TK 153 Gi¸ trÞ c«ng cô dông cô xuÊt dïng ph©n bæ mét lÇn Cã Tk 142 ( 1421) Gi¸ trÞ c«ng cô , dông cô xuÊt dïng ph©n bæ nhiÒu lÇn Khi trÝch khÊu hao TSC§ dïng trong ph©n x-ëng kÕ to¸n ghi Nî TK 627 (6274) Chi tiÕt theo tõng bé phËn Cã TK 214 Chi tiÕt cho tõng lo¹i TSC§ C¸c lo¹i chi phÝ dÞch vô mua ngoµi ( ®iÖn, n-íc, ®iÖn tho¹i...) dïng cho ph©n x-ëng ®-îc ph¶n ¸nh b»ng bót to¸n: Nî TK 627 (6277) Chi tiÕt theo bé phËn Nî TK 133 (1331) ThuÕ VAT cña dÞch vô mua ngoµi Cã TK 111, 112 Gi¸ thùc tÕ dÞch vô mua ngoµi ®· tr¶ cho ng-êi b¸n Cã TK 331 Gi¸ thùc tÕ dÞch vô mua ngoµi ch-a tr¶ cho ng-êi b¸n C¸c chi phÝ ph¶i tr¶ ( trÝch tr-íc ) kh¸c tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo kÕ ho¹ch... ®-îc ghi nh- sau: Nî TK 627 Chi tiÕt theo tõng bé phËn Cã TK 335 Chi tiÕt chi phÝ ph¶i tr¶ Ph©n bæ c¸c chi phÝ tr¶ tr-íc vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung : Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nî TK 627 Chi tiÕt theo tõng bé phËn Cã TK 142 Chi tiÕt chi phÝ tr¶ tr-íc Cuèi kú dùa vµo tiªu thøc ph©n bæ ®· chän , kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung ®Ó kÕt chuyÓn vµo tµi kho¶n liªn quan : Nî TK 154 Chi tiÕt theo bé phËn Cã TK 627 Chi tiÕt theo bé phËn Nh- vËy toµn bé néi dung h¹ch to¸n c¸c chi phÝ trùc tiÕp nªu trªn ®-îc kÕ to¸n thùc hiÖn theo tr×nh tù sau: Hµng ngµy , c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc cã liªn quan ®Õn chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh , kÕ to¸n ghi vµo c¸c giÊy tê kª khai chi tiÕt chi phÝ trùc tiÕp ( NÕu lµ chi phÝ trùc tiÕp) hoÆc ghi vµo tê kª khai chi phÝ s¶n xuÊt chung ( NÕu lµ chi phÝ s¶n xuÊt chung) . Cuèi th¸ng , c¸c chi phÝ chung sÏ ®-îc ph©n bæ cho tõng ®èi t-îng chÞu chi phÝ . Tê kª chi phÝ trùc tiÕp chi tiÕt Th¸ng ... n¨m... §èi t-îng... DiÔn gi¶i Ph©n tÝch theo néi dung kinh tÕ VËt liÖu Nh©n c«ng Nhiªn liÖu ... Céng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Céng: a) Chi phÝ b) Gi¶m chi C¸c sè gi¶m chi ghi ë tê kª chi tiÕt b»ng sè ©m, ký hiÖu Tê kª tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ chung Th¸ng... DiÔn gi¶i Ph©n tÝch theo néi dung chi phÝ DÞch vô mua ngoµi KhÊu C«ng cô, dông cô ... Céng hao Trªn c¬ së c¸c chi phÝ trùc tiÕp vµ c¸c chi phÝ chung ph©n bæ cho tõng ®èi t-îng ho¹t ®éng , kÕ to¸n tÝnh vµ lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ cho tõng ho¹t ®éng ®Ó lµm c¬ së cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh. 1.5.2 H¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng. Chi phÝ b¸n hµng lµ toµn bé c¸c chi phÝ cã liªn quan ®Õn kh©u tiªu thô cña doanh nghiÖp bao gåm : chi phÝ b¶o qu¶n, ®ãng gãi , vËn chuyÓn , chi phÝ qu¶ng c¸o giíi thiÖu s¶n phÈm ... nh»m hç trî vµ thóc ®Èy nhanh viÖc tiªu thô hµng ho¸ , dÞch vô . §Ó ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh b¸n hµng ho¸ , dÞch vô, kÕ to¸n sö dông TK 641'' Chi phÝ b¸n hµng '' , TK nµy ®-îc më chi tiÕt theo tõng néi dung chi phÝ. Tuú theo ®Æc ®iÓm kinh doanh yªu cÇu qu¶n lý cña tõng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ngµnh , tõng doanh nghiÖp ,TK 641 cã thÓ ®-îc më thªm mét sè néi dung chi phÝ . §èi víi nh÷ng ho¹t ®éng cã chu kú kinh doanh dµi, trong kú kh«ng cã Ýt s¶n phÈm , hµng ho¸ dÞch vô ®-îc tiªu thô th× cuèi kú kÕ to¸n kÕt chuyÓn toµn bé hoÆc mét phÇn chi phÝ b¸n hµng vµo bªn Nî TK142 - Chi phÝ tr¶ tr-íc ( TK 1422 - Chi phÝ chê kÕt chuyÓn) TËp hîp c¸c kho¶n chi phÝ b¸n hµng ph¸t sinh trong kú : Nî TK 641 Chi tiÕt theo kho¶n môc Cã TK 334 L-¬ng nh©n viªn b¸n hµng Cã TK 338 C¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng Cã TK 152, 153 Chi phÝ vËt liÖu , dông cô Cã TK 214 KhÊu hao TSC§ Cã TK 111, 112... C¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Cuèi kú ®èi víi c¸c kho¶n chi phÝ b¸n hµng ch-a ®-îc kÕt chuyÓn ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong kú , kÕ to¸n ghi : Nî TK 142 (1422) Chi phÝ b¸n hµng chê kÕt chuyÓn Cã TK 641 C¸c chi phÝ b¸n hµng cÇn kÕt chuyÓn ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong kú ®-îc ghi : Nî TK 911 Cã TK 641 Cã TK 142 (1422) 1.5.3 H¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Còng nh- c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kh¸c , trong kinh doanh du lÞch, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ cã liªn quan chung ®Õn toµn bé ho¹t ®éng cña c¶ doanh nghiÖp mµ kh«ng t¸ch riªng ra ®-îc cho bÊt kú ho¹t ®éng nµo . Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp bao gåm nh÷ng lo¹i nh- chi phÝ qu¶n lý kinh doanh ( qu¶n lý hµnh chÝnh ) vµ chi phÝ qu¶n lý chung kh¸c. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ó theo dâi c¸c kho¶n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp , kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 642 '' chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp '' . Néi dung h¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp bao gåm : TËp hîp c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh trong kú: Nî TK 642 Chi tiÕt theo tõng kho¶n môc Cã TK 334 L-¬ng c¸n bé , nh©n viªn qu¶n lý Cã TK 338 C¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng Cã TK 152,153 Chi phÝ vËt liÖu , dông cô qu¶n lý Cã TK 214 KhÊu hao TSC§ Cã TK 333 ThuÕ, lÖ phÝ kh¸c Cã TK 139, 159 Dù phßng Cã TK 111, 112... Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c C¸c kho¶n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ch-a ®-îc kÕt chuyÓn ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ trong kú nµy , ®-îc ghi: Nî TK 142 (1422) Chi phÝ chê kÕt chuyÓn Cã TK 642 Chi phÝ chê kÕt chuyÓn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ kinh doanh cña c«ng ty du lÞch ViÖt Nam t¹i Hµ Néi. I) §Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt vµ tæ chøc qu¶n lý kinh doanh cña c«ng ty du lÞch ViÖt Nam t¹i Hµ Néi. 1) LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty . C«ng ty du lÞch ViÖt Nam t¹i Hµ Néi lµ mét tæ chøc kinh doanhtrong lÜnh v-c du lÞch trùc thuéc Tæng côc du lÞch chÝnh thøc ®-îc thµnh lËp ngµy 26/03/1993 . MÆc dï ®-îc ra ®êi tõ c¸ch ®©y kh«ng l©u nh-ng c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty l¹i lµ sù kÕ tôc , tiÕp nèi cña Tæng côc du lÞch ViÖt Nam . 2) §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. C«ng ty du lÞch ViÖt Nam t¹i Hµ Néi lµ mét tæ chøc kinh doanh lín trong lÜnh vùc du lÞch trùc thuéc Tæng côc du lÞch cã t- c¸ch ph¸p nh©n , thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n ®éc lËp , sö dông con dÊu riªng theo thÓ chÕ nhµ n-íc. Ban ®Çu khi míi thµnh lËp , ho¹t ®éng cña c«ng ty chñ yÕu dùa vµo vèn ng©n s¸ch cÊp. Nhµ n-íc cÊp 4 tû ®ång trong ®ã 2 tû vèn cè ®Þnh vµ 2 tû vèn l-u ®éng. §Õn nay sau 7 n¨m ho¹t ®éng , do kinh doanh cã hiÖu qu¶ vèn cña c«ng ty ®· lªn tíi 10 tû ®ång .C¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty chñ yÕu lµ kinh doanh tõ l÷ hµnh bao gåm: - Tæ chøc ®-a kh¸ch du lÞch quèc tÕ vµo ViÖt Nam. - Tæ chøc ng-êi ViÖt Nam ®i du lÞch n-íc ngoµi. - Tæ chøc ng-êi ViÖt Nam ®i du lÞch néi ®Þa. §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô ®ã , c«ng ty ®· thùc hiÖn chuyªn m«n ho¸ c¸c c«ng viÖc cô thÓ , ®ã lµ: - Nghiªn cøu thÞ tr-êng du lÞch Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - X©y dùng vµ b¸n c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch - H-íng dÉn du lÞch - Kinh doanh vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch - DÞch vô xuÊt nhËp c¶nh, gia h¹n thÞ thùc nhËp c¶nh cho kh¸ch du lÞch - C¸c dÞch vô bæ sung kh¸c ®¸p øng nhu cÇu cña mäi ®èi t-îng kh¸ch du lÞch. 3) §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. Còng nh- ®a sè c¸c c«ng ty hiÖn nay , bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty du lÞchViÖt Nam còng ®-îc tæ chøc theo ph-¬ng thøc trùc tuyÕn . HÖ thèng tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty du lÞch ViÖt Nam ®-îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau 4) §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty. HiÖn nay , bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty gåm 11 ng-êi , trong ®ã cã 1 kÕ to¸n tr-ëng ( kiªm tr-ëng phong ) , 1 phã phßng kÕ to¸n ( kiªm kÕ to¸n tæng hîp) vµ 9 nh©n viªn ( mçi ng-êi ®-îc ph©n c«ng theo dâi tõng phÇn kh¸c nhau ). - KÕ to¸n tr-ëng ( kiªm tr-ëng phßng kÕ to¸n ) : Cã nhiÖm vô phô tr¸ch toµn bé c«ng viÖc c¶ phßng , ¸p dông c¸c chÕ ®é hiÖn hµnh vÒ kÕ to¸n - tµi chÝnh cho c«ng ty , bè trÝ c«ng viÖc cho c¸c nh©n viªn trong phßng, ký duyÖt c¸c ho¸ ®¬n , chøng tõ , c¸c giÊy tê cÇn thiÕt cã liªn quan , tæng hîp c¸c quyÕt to¸n. - Phã phong kÕ to¸n ( kiªm kÕ to¸n tæng hîp ) : Lµ ng-êi cã nhiÖm vô lËp c¸c b¶ng biÓu, sæ s¸ch kÕ to¸n tæng hîp ®ång thêi gióp tr-ëng phßng mét sè c«ng viÖc khi cÇn thiÕt. - KÕ to¸n thanh thanh quyÕt to¸n ®oµn : Lµm nhiÖm vô thanh to¸n víi h-íng dÉn viªn , quyÕt to¸n ®oµn trªn c¬ së c¸c kho¶n chi cña h-íng dÉn th«ng qua c¸c b¶ng kª, chøng tõ liªn quan ®Õn c¸c dÞch vô kh¸ch du lÞch. - KÕ to¸n thanh to¸n c«ng cô nî ®Þa ph-¬ng : Cã nhiÖm vô chi tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ ®Þa ph-¬ng toµn bé c¸c dÞch vô mµ ®Þa ph-¬ng ®ã cung cÊp vµ tr¶ c¸c h·ng n-íc ngoµi khi thùc hiÖn c¸c tour du lÞch n-íc ngoµi . Do c«ng viÖc hÕt søc phøc t¹p nªn bé phËn nµy ®-îc bè trÝ 2 nh©n viªn kÕ to¸n ®¶m nhiÖm. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - KÕ to¸n thanh to¸n quèc tÕ : Trªn c¬ së tõng ®oµn kh¸ch n-íc ngoµi vµo vµ c¸c tr-¬ng tr×nh phßng thÞ tr-êng ®· lËp , kÕ to¸n bé phËn nµy cã nhiÖm vô tËp hîp c«ng nî , ®«n ®èc phßng thÞ tr-êng lµm ho¸ ®¬n kÞp thêi ®ßi nî. - KÕ to¸n ng©n hµng : Chuyªn lµm c«ng viÖc giao dÞch víi ng©n hµng , theo dâi t×nh h×nh lu©n chuyÓn tiÒn vÒ tµi kho¶n cña c«ng ty tõ c¸c tæ chøc nî , ®ång thêi thùc hiÖn thanh to¸n víi c¸c ®èi t¸c th«ng qua ng©n hµng b»ng c¸c h×nh thøc : sÐc, chuyÓn kho¶n, uû nhiÖm chi ... - KÕ to¸n quü : Chuyªn theo dâi c¸c biÕn ®éng vÒ tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty. - KÕ to¸n ®¹i lý b¸n vÐ m¸y bay : Cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh b¸n vÐ m¸y bay vÒ sè l-îng còng nh- doanh thu hoa hång ®Ó x¸c ®Þnh ra kÕt qu¶ kinh doanh chung cña c«ng ty - Thñ quü : Lµm nhiÖm vô thu vµ xuÊt quü theo c¸c phiÕu thu, phiÕu chi ®· ®-îc duyÖt vµ ghi sæ quü. - Nh©n viªn thèng kª : Lµm c«ng t¸c thèng kª c¸c t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty , gióp ban l·nh ®¹o n¾m b¾t ®-îc thùc tÕ ®Ó tõ ®ã cã c¸c chñ tr-¬ng , biÖn ph¸p kÞp thêi ... 5)§Æc ®iÓm tæ chøc sæ s¸ch kÕ to¸n t¹i c«ng ty Du lÞch lµ mét ngµnh kinh doanh dÞch vô , do vËy nã cã rÊt nhiÒu sù kh¸c biÖt so víi c¸c ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸ kh¸c. Tuy nhiªn , viÖc ghi chÐp sæ sæ s¸ch kÕ to¸n t¹i c«ng ty vÉn ®-îc thùc hiÖn theo tr×nh tù mµ Bé Tµi ChÝnh ®· quy ®Þnh . HiÖn nay , c«ng ty du lÞch ViÖt Nam t¹i Hµ Néi ®ang ¸p dông h×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n lµ chøng tõ ghi sæ. Víi h×nh thøc ghi sæ nµy , c¸c sæ kÕ to¸n tæng hîp bao gåm : - C¸c chøng tõ ghi sæ. - Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ - Sæ c¸i. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 HiÖn nay, theo chÕ ®é thuÕ VAT míi , viÖc h¹ch to¸n ghi chÐp chi phÝ , doanh thu t¹i c«ng ty còng ®-îc thùc hiÖn theo ®óng tr×nh tù quy ®Þnh. HiÖn nay , ph-¬ng ph¸p tÝnh thuÕ mµ c«ng ty ®ang ¸p dông lµ ph-¬ng ph¸p khÊu trõ víi thuÕ suÊt 10% . Sè thuÕ VAT ph¶i nép ThuÕ VAT = trong kú ®Çu ra trong kú ThuÕ VAT - ®Çu vµo ®-îc khÊu trõ II) Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ vµ mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ cña c«ng ty du lÞch ViÖt Nam t¹i Hµ Néi. 1) H¹ch to¸n tËp hîp chi phÝ . Qu¸ tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®-îc thùc hiÖn trùc tiÕp cho kh¸ch du lÞch nh»m ®¸p øng c¸c nhu cÇu tiªu dïng cña hä vÒ du lÞch. §Ó thùc hiÖn ®-îc qu¸ tr×nh nµy c«ng ty ®· ph¶i bá ra c¸c chi phÝ bao gåm mét phÇn lao ®éng sèng vµ lao ®éng qu¸ khø ®-îc vËt ho¸ trong c«ng nghÖ phôc vô kh¸ch. ChÝnh do ®Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh nªn c«ng ty ®· chän ®èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh lµ khèi l-îng c«ng t¸c phôc vô cho kh¸ch hµng ®· hoµn thµnh ®iÒu ®ã cã nghÜa lµ c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn lo¹i dÞch vô nµo sÏ ®-îc ®-a vµo chi phÝ b¸n hµng , qu¶n lý cña c«ng ty. §Ó thuËn tiÖn cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n chi phÝ , kÕ to¸n cña c«ng ty ®· tiÕn hµnh ph©n lo¹i chi phÝ kinh doanh theo yÕu tè chi phÝ. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy , c¸c chi phÝ dÞch vô cña c«ng ty bao gåm: - Chi phÝ tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng ( TÝnh vµo chi phÝ ). - Chi phÝ vËn chuyÓn - Chi phÝ vÒ c¸c dÞch vô mua ngoµi cho kh¸ch - Chi phÝ khÊu hao TSC§ - Chi phÝ mua nhiªn liÖu, ®iÖn , n-íc, ®iÖn tho¹i... - Chi phÝ tiÕp kh¸ch
- Xem thêm -