Tài liệu Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp ô tô tại việt nam trong quá trình gia nhập tổ chức thương mại thế giới wto

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Lý thuyÕt ®i ®«i víi thùc tiÔn, häc ®i ®«i víi hµnh lµ quan ®iÓm nhÊt qu¸n cña chñ tÞch Hå ChÝ Minh mµ nh©n d©n ta trong bÊt kú hoµn c¶nh nµo lu«n qu¸n triÖt. §ã còng chÝnh lµ c¬ së ®Ó sau khi ®îc tÝch luü nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n ë trêng §¹i häc, mçi sinh viªn ®Òu bíc vµo giai ®o¹n thùc tËp ®Ó vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tÕ, tõ ®ã cñng cè vµ t¨ng cêng lý luËn. §èi víi nh÷ng sinh viªn chuyªn ngµnh KiÓm to¸n th× qu¸ tr×nh thùc tËp lµ v« cïng quan träng, kh«ng chØ bëi nã lµ mét giai ®o¹n tÊt yÕu ®Ó hoµn thµnh kho¸ häc mµ cßn bëi v× ngµnh KiÓm to¸n níc ta ®ang cßn lµ mét lÜnh vùc hÕt søc míi mÎ, cÇn nhiÒu søc trÎ vµ tµi n¨ng kh¸m ph¸. Môc tiªu cÇn híng tíi trong giai ®o¹n thùc tËp tæng hîp cña mçi sinh viªn chuyªn ngµnh KiÓm to¸n lµ ®¹t ®îc nh÷ng nhËn ®Þnh tæng qu¸t vÒ C«ng ty, nghiªn cøu c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý, quy tr×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty còng nh tõng phßng, ban vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c phßng, ban trong mèi liªn hÖ víi hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé. Híng tíi môc tiªu trªn, trong qu¸ tr×nh thùc tËp tæng hîp t¹i C«ng ty Cæ phÇn KiÓm to¸n vµ §Þnh gi¸ ViÖt Nam, em ®· t×m hiÓu vÒ c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty trªn b×nh diÖn tæng qu¸t nhÊt vµ ®· ghi nhËn ®îc nh÷ng nÐt kh¸i qu¸t nhÊt vÒ C«ng ty, t¹o c¬ së cho thêi gian thùc tËp chuyªn ®Ò sau nµy. §Ó bµi viÕt hoµn chØnh, dÔ hiÓu vµ thiÕt thùc, em ®· sö dông c¸c ph¬ng ph¸p chung nh mèi quan hÖ biÖn chøng, víi mét sè ph¬ng ph¸p riªng nh m« t¶, b¶ng biÓu, s¬ ®å vµ ph©n tÝch. B¶n b¸o c¸o thùc tËp cña em ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, néi dung chÝnh cña B¸o c¸o ®îc chia lµm ba phÇn: PhÇn I : Kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty Cæ phÇn KiÓm to¸n vµ §Þnh gi¸ ViÖt Nam PhÇn II : §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý vµ quy tr×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty PhÇn III: Tæ chøc kiÓm so¸t néi bé t¹i C«ng ty Cæ phÇn KiÓm to¸n vµ §Þnh gi¸ ViÖt Nam. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty, em ®· nhËn ®îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña Ban l·nh ®¹o C«ng ty vµ c¸c anh chÞ trong phßng KiÓm to¸n – Tµi chÝnh. Em xin 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì quý b¸u ®ã. §ång thêi, em xin tr©n träng c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa KÕ to¸n trêng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n ®· gióp ®ì em trong thêi gian häc tËp võa qua, ®Æc biÖt lµ ThÇy gi¸o THS. Phan Trung Kiªn ®· tËn t×nh híng dÉn em hoµn thµnh B¶n b¸o c¸o thùc tËp nµy. Do thêi gian thùc tËp kh«ng nhiÒu vµ tÇm hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ, nªn B¶n b¸o c¸o cña em ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong cã ®îc sù gãp ý, chØ b¶o cña c¸c ThÇy c« vµ C«ng ty. Em xin tr©n träng c¶m ¬n . Sinh viªn thùc tËp : Lª ThÞ Ph¬ng Anh Líp : KiÓm to¸n 42A PhÇn thø nhÊt Kh¸I qu¸t vÒ c«ng ty cæ phÇn kiÓm to¸n vµ ®Þnh gi¸ ViÖt nam 1.1. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty C«ng ty Cæ phÇn KiÓm to¸n vµ §Þnh gi¸ ViÖt Nam lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô trong lÜnh vùc kÕ to¸n, kiÓm to¸n, t vÊn, ®Þnh gi¸ tµi s¶n cho mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp trong c¶ níc. C«ng ty ®îc Bé Tµi chÝnh vµ Së KÕ ho¹ch ®Çu t thµnh phè Hµ Néi cÊp GiÊy chøng nhËn §¨ng ký kinh doanh c«ng ty cæ phÇn sè 0103000692 ngµy 21/12/2001, ho¹t ®éng theo LuËt doanh nghiÖp sè 12/1999/QH ngµy 12/06/1999. C«ng ty Cæ phÇn KiÓm to¸n vµ §Þnh gi¸ ViÖt Nam cã tªn giao dÞch ®èi ngo¹i lµ Vietnam auditing and evaluation joint stock company , viÕt t¾t lµ: VAE.,JSC. C«ng ty cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu riªng, thuéc quyÒn së h÷u cña c¸c cæ ®«ng, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô. Môc tiªu tríc hÕt cña C«ng ty lµ cung cÊp c¸c dÞch vô chuyªn 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ngµnh phôc vô kh¸ch hµng tèt nhÊt, cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng th«ng tin cã ®é tin cËy cao nh»m gióp Ban qu¶n lý cña kh¸ch hµng n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Tõ viÖc ®¹t ®îc môc tiªu ®ã, C«ng ty sÏ kh«ng ngõng n©ng cao lîi Ých hîp ph¸p cña c¸c cæ ®«ng C«ng ty, t¨ng tÝch luü, më réng quy m« ho¹t ®éng. Ngoµi ra, víi ®Æc thï vÒ ngµnh nghÒ kinh doanh cña m×nh, ho¹t ®éng cña C«ng ty cßn híng tíi môc tiªu lµm trong s¹ch nÒn tµi chÝnh quèc gia, gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña ngµnh kiÓm to¸n ViÖt Nam trong ®iÒu kiÖn qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ vÒ kinh tÕ, tµi chÝnh ®ang diÔn ra m¹nh mÏ. Khi b¾t ®Çu thµnh lËp, trô së cña C«ng ty ®îc ®Æt t¹i 12 – NguyÔn ChÝ Thanh – Hµ Néi. Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty lµ 15 ngêi trong ®ã cã 5 kiÓm to¸n viªn cÊp Nhµ níc. Vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty lµ 1 tû ®ång, ®îc chia thµnh 10.000 cæ phÇn. Cæ phÇn ®îc ph¸t hµnh díi h×nh thøc cæ phiÕu. Gi¸ trÞ mét cæ phÇn (mÖnh gi¸ cæ phiÕu) lµ 100.000® (mét tr¨m ngh×n ®ång). Víi nh÷ng con sè v« cïng khiªm tèn ®ã, C«ng ty ®· ®i vµo ho¹t ®éng víi mu«n vµn khã kh¨n, th¸ch thøc. Do bíc vµo kinh doanh trong mét lÜnh vùc con kh¸ míi mÎ ë níc ta nªn C«ng ty ®· ph¶i ®Çu t rÊt nhiÒu trong viÖc tuyÓn dông, ®µo t¹o nh©n viªn, giíi thiÖu C«ng ty ®Õn kh¸ch hµng, trang bÞ c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng….Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty cßn gÆp ph¶i sù c¹nh tranh quyÕt liÖt cña c¸c c«ng ty kiÓm to¸n lín, ®Æc biÖt lµ c¸c c«ng ty kiÓm to¸n níc ngoµi. Nhng víi sù nç lùc kh«ng ngõng cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, C«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ trêng vµ ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín. §Õn nay, ho¹t ®éng cña C«ng ty ®· t¬ng ®èi æn ®Þnh, C«ng ty ®îc ®«ng ®¶o kh¸ch hµng mÕn mé, tin tëng vµ biÕt ®Õn nh mét c«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp chuyªn ngµnh, nhiÒu kinh nghiÖm. HiÖn nay, C«ng ty cã 51 nh©n viªn víi tæng sè vèn lµ h¬n 3 tû ®ång. Trô së chÝnh cña C«ng ty ®îc ®Æt t¹i sè 54 – Phè Giang V¨n Minh – Ba §×nh – Hµ Néi. C«ng ty cã tµi kho¶n më t¹i 2 ng©n hµng lµ Së giao dÞch Ng©n hµng N«ng nghiÖp & ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam (tµi kho¶n sè 43110101504) vµ Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng – Khu vùc Ba §×nh (tµi kho¶n sè 710A50524). C«ng ty cßn cã 2 v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i thÞ x· Hµ Giang vµ thÞ x· S¬n La. Ngµy 20/06/2003, C«ng ty ®· chÝnh thøc ®îc Côc Së h÷u C«ng nghiÖp cÊp GiÊy chøng nhËn §¨ng ký nh·n hiÖu hµng ho¸ sè 48705. N¨m 2002 lµ n¨m ®Çu tiªn C«ng ty chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng, tæng sè hîp ®ång cña C«ng ty chØ lµ 150 hîp ®ång. Nhng sang n¨m ho¹t ®éng thø hai, tæng sè hîp ®ång C«ng ty ký kÕt víi kh¸ch hµng ®· lµ 300 hîp ®ång. NÕu n¨m 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2002, lîi nhuËn cña C«ng ty chØ lµ 640 triÖu th× sang n¨m 2003 con sè ®ã ®· lµ 1,12 tû t¨ng 75% so víi n¨m 2002. Nh÷ng con sè trªn ®· phÇn nµo thÓ hiÖn sù lín m¹nh kh«ng ngõng cña C«ng ty. BiÓu ®å doanh thu - Lîi nhuËn 2500 TriÖu ®ång 2000 1500 Doanh thu Lîi nhuËn 1000 500 0 N¨m 2002 N¨m 2003 §éi ngò nh©n viªn cña C«ng ty: C«ng ty cã mét ®éi ngò l·nh ®¹o cã nhiÒu n¨m lµm viÖc trong c¸c c«ng ty KiÓm to¸n Quèc tÕ vµ ViÖt Nam. §éi ngò nh©n viªn cña C«ng ty ®îc ®µo t¹o c¬ b¶n cã hÖ thèng ë c¶ trong níc vµ níc ngoµi. HiÖn nay, trong sè 51 nh©n viªn cña C«ng ty cã 1 TiÕn sÜ, 5 Th¹c sÜ, 10 KiÓm to¸n viªn cÊp Nhµ níc, 16 Kü s x©y dùng, 22 KiÓm to¸n viªn, 35 cö nh©n tµi chÝnh kÕ to¸n. §éi ngò nh©n viªn cña C«ng ty kh«ng chØ cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, mµ cßn lµ nh÷ng nh©n viªn cã nhiÒu kinh nghiÖm. Cô thÓ: 24% sè nh©n viªn cña C«ng ty cã kinh nghiÖm lµm viÖc > 15 n¨m, 36% sè nh©n viªn cã kinh nghiªm lµm viÖc > 10 n¨m, 20 sè nh©n viªn cã kinh nghiÖm lµm viÖc > 5 n¨m, 20% sè nh©n viªn cã kinh nghiÖm lµm viÖc < 5 n¨m. Kh¸ch hµng cña C«ng ty: Qua h¬n 2 n¨m ho¹t ®éng, víi chÊt lîng vµ uy tÝn trong viÖc cung cÊp c¸c dÞch vô chuyªn ngµnh, C«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña m×nh víi sè lîng kh¸ch hµng ngµy cµng nhiÒu. §Õn nay, sè lîng kh¸ch hµng thêng xuyªn cña C«ng ty lµ 180, lµ c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn, ho¹t ®éng trªn mäi lÜnh vùc kinh tÕ. Cã thÓ ®¬n cö mét sè kh¸ch hµng cña VAE nh: C¸c doanh nghiÖp Nhµ níc: C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn Tæng c«ng ty bu chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam, Tæng c«ng ty Than ViÖt Nam, Tæng c«ng ty DÖt May ViÖt Nam… 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¸c doanh nghiÖp 100% vèn níc ngoµi: C«ng ty EURO PASIA, c«ng ty PERNG JIEH VIETNAM, c«ng ty DAESHIN VIETNAM…. C¸c c«ng ty liªn doanh: C«ng ty Liªn doanh May Lan Lan, c«ng ty Liªn doanh DÖt Hµ T©y- UCRAINA, c«ng ty Liªn doanh xuÊt khÈu thuû s¶n Qu¶ng Ninh… C¸c dù ¸n do ChÝnh phñ c¸c níc vµ c¸c tæ chøc quèc tÕ tµi trî: Dù ¸n hç trî doanh nghiÖp võa vµ nhá – SMITH – STIFFTING – Céng hoµ liªn bang §øc, Ban qu¶n lý trung ¬ng dù ¸n Thuû lîi (CPO) – ADB, dù ¸n liªn minh sinh vËt biÓn…. C¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n hoµn thµnh: C«ng tr×nh thuéc Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam, c«ng tr×nh thuéc Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, Ban qu¶n lý Dù ¸n Giao th«ng ®« thÞ Hµ Néi…. C¸c c«ng ty ho¹t ®éng theo LuËt doanh nghiÖp t¹i ViÖt Nam: C«ng ty M¸y tÝnh ViÖt nam, c«ng ty ThiÕt bÞ ®iÖn tö vµ Tin häc, c«ng ty KiÕn tróc m«i trêng ®« thÞ…. 1.2. C¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng cña C«ng ty HiÖn nay, cïng víi sù lín m¹nh kh«ng ngõng vµ ph¬ng ch©m lu«n s½n sµng trî gióp kh¸ch hµng ®¹t ®îc môc tiªu cña m×nh, C«ng ty ®ang tiÕp tôc ph¸t triÓn vµ më réng c¸c lo¹i h×nh dÞch vô. Cã thÓ nãi, sù ®a d¹ng ho¸ vÒ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n dÉn ®Õn nh÷ng thµnh c«ng to lín cña C«ng ty trong suèt 2 n¨m qua. Cô thÓ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô mµ C«ng ty cung cÊp lµ: DÞch vô kiÓm to¸n: DÞch vô kiÓm to¸n lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng chñ yÕu cña C«ng ty. Qua h¬n 2 n¨m ho¹t ®éng, dÞch vô nay ®· vµ ®ang ®îc hoµn thiÖn, ph¸t triÓn c¶ vÒ ph¹m vi vµ chÊt lîng nh»m ®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng vµ tiÕn tr×nh héi nhËp quèc tÕ. C¸c dÞch vô kiÓm to¸n mµ C«ng ty cung cÊp rÊt ®a d¹ng, bao gåm: Mét lµ, KiÓm to¸n ®éc lËp B¸o c¸o tµi chÝnh Hai lµ, KiÓm to¸n x¸c nhËn b¸o c¸o sè lîng, tû lÖ néi ®Þa ho¸ s¶n phÈm Ba lµ, KiÓm to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n hoµn thµnh, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ quyÕt to¸n cña c¸c c«ng tr×nh, dù ¸n: TËp hîp, s¾p xÕp ph©n lo¹i hå s¬ vµ tµi liÖu, kiÓm tra vµ ®èi chiÕu danh môc, néi dung c¸c v¨n b¶n ph¸p lý cña toµn bé c«ng tr×nh, kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p cña c¸c hîp ®ång kinh tÕ gi÷a chñ ®Çu t vµ c¸c nhµ thÇu vµ c¸c ®¬n vÞ kh¸c cã liªn quan, kiÓm tra sù tu©n thñ cña Nhµ n íc vÒ tr×nh tù, thñ tôc ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n, kiÓm tra tÝnh ph¸p lý cña dù ¸n vµ viÖc tu©n thñ tr×nh tù, thñ tôc ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. Bèn lµ, KiÓm tra gi¸ trÞ quyÕt to¸n phÇn x©y l¾p tõng h¹ng môc vµ toµn bé c«ng tr×nh, kiÓm tra gi¸ trÞ quyÕt to¸n phÇn vËt t - thiÕt bÞ, kiÓm tra gi¸ trÞ quyÕt to¸n chi 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phÝ kh¸c nh kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp lÖ, hîp ph¸p cña chi phÝ ®Òn bï tµi s¶n, chi phÝ qu¶n lý dù ¸n, chi phÝ chuyªn gia, chi phÝ thÈm ®Þnh, thÈm tra, b¶o hiÓm, chi phÝ kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, t vÊn, gi¸m s¸t c«ng tr×nh vµ c¸c lo¹i h×nh t vÊn kh¸c, chi phÝ l·i vay ng©n hµng, chi phÝ khëi c«ng, ®µo t¹o c«ng nh©n v.v…. N¨m lµ, Xem xÐt vµ ®¸nh gi¸ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé, x©y dùng thiÕt lËp c¸c quy chÕ kiÓm so¸t néi bé: Quy chÕ qu¶n lý quü tiÒn mÆt vµ qu¶n lý chi tiªu, quy chÕ qu¶n lý, sö dông ho¸ ®¬n, chøng tõ mua, b¸n hµng ho¸, dÞch vô, quy chÕ chi hoa hång cho kh¸ch hµng, quy chÕ b¸n hµng vµ qu¶n lý doanh thu, quy chÕ qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh, quy chÕ qu¶n lý c«ng nî, quy chÕ qu¶n lý hµng tån kho, kiÓm tra quy tr×nh thùc hiÖn c¸c quy chÕ ®· ®îc thiÕt kÕ. C¸c ho¹t ®éng kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty lu«n lu«n tu©n theo c¸c chuÈn mùc KiÓm to¸n ViÖt Nam, c¸c híng dÉn thùc hiÖn chuÈn mùc kÕ to¸n ®· ®îc ban hµnh t¹i ViÖt Nam vµ Quy chÕ kiÓm to¸n ®éc lËp hiÖn hµnh ë ViÖt Nam. C¸c ph¬ng ph¸p kiÓm to¸n ®îc C«ng ty thiÕt kÕ nh»m thu thËp, ®¸nh gi¸ vµ ®a ra th«ng tin h÷u Ých phôc vô cho c¸c môc ®Ých sö dông cña kh¸ch hµng hiÖu qu¶ nhÊt, ®ång thêi C«ng ty cßn ®a ra c¸c ®Ò xuÊt vµ t vÊn cho kh¸ch hµng th«ng qua Th qu¶n lý vµ B¸o c¸o kiÓm to¸n. Th qu¶n lý cña C«ng ty ®Ò xuÊt vµ th«ng tin cho c¸c nhµ qu¶n lý kh¸ch hµng nh÷ng ý kiÕn chuyªn m«n ®Ó c¶i tiÕn hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé, hÖ thèng kÕ to¸n còng nh c¸c vÊn ®Ò rñi ro mµ hä ®ang ph¶i ®èi phã. Ho¹t déng kiÓm to¸n x©y dùng c¬ b¶n ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cña Nhµ níc, c¸c v¨n b¶n híng dÉn cña c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng vÒ qu¶n lý ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kiÓm to¸n, kiÓm to¸n viªn còng sÏ t vÊn cho chñ ®Çu t lËp B¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n hoµn thµnh theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc. DÞch vô hoµn thiÖn hÖ thèng kÕ to¸n: Cïng víi qu¸ tr×nh héi nhËp cña nÒn kinh tÕ vµ nh÷ng ®æi míi trong c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh kÕ to¸n cña Nhµ níc ViÖt Nam, C«ng ty còng rÊt quan t©m ®Õn lÜnh vùc dÞch vô kÕ to¸n vµ lu«n híng tíi viÖc n©ng cao chÊt lîng dÞch vô kÕ to¸n cña m×nh. C«ng ty hiÖn cã ®éi ngò c¸c chuyªn gia kÕ to¸n víi nhiÒu n¨m kinh nghiÖm lµm viÖc thùc tiÔn t¹i c¸c doanh nghiÖp, cã sù hiÓu biÕt s©u réng vÒ kÕ to¸n ViÖt Nam còng nh c¸c th«ng lÖ kÕ to¸n quèc tÕ. C«ng ty ®· cung cÊp cho kh¸ch hµng nhiÒu dÞch vô kÕ to¸n nh: X©y dùng quy tr×nh lËp vµ lu©n chuyÓn chøng tõ kÕ to¸n cho mét sè phÇn hµnh chñ yÕu, x©y dùng quy tr×nh ghi chÐp sæ s¸ch, xÊy dùng quy tr×nh lËp b¸o c¸o 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kÕ to¸n, híng dÉn c«ng t¸c lu tr÷ chøng tõ kÕ to¸n. Ngoµi ra, C«ng ty cßn cung cÊp dÞch vô t vÊn kÕ to¸n, t vÊn tµi chÝnh cho kh¸ch hµng. DÞch vô t vÊn vÒ thuÕ vµ lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ cho n¨m tµi chÝnh DÞch vô t vÊn vÒ thuÕ vµ lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ cho n¨m tµi chÝnh cña C«ng ty bao gåm: T vÊn cho kh¸ch hµng vÒ lËp kÕ ho¹ch nép thuÕ, híng dÉn kh¸ch hµng vÒ kª khai thuÕ, hoµn thiÖn chøng tõ kÕ to¸n ®¶m b¶o tÝnh hîp lý, hîp lÖ, hîp ph¸p lµm c¬ së quyÕt to¸n thuÕ, hoµn thiÖn hÖ thèng b¸o c¸o chi tiÕt, b¸o c¸o tæng hîp b¸o ®¶m sù khíp ®óng vµ hîp lý vÒ mÆt sè liÖu gi÷a chøng tõ vµ b¸o c¸o, gi÷a tæng hîp vµ chi tiÕt. Ngoµi ra, C«ng ty cßn thùc hiÖn tËp huÊn vµ gi¶i ®¸p c¸c th¾c m¾c vÒ sù thay ®æi c¸c s¾c thuÕ theo chÕ ®é liªn quan tíi c¸c lÜnh vùc cña ®¬n vÞ. DÞch vô ®Þnh gi¸ tµi s¶n, doanh nghiÖp M«i trêng kinh doanh n¨ng ®éng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y më ra cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nhiÒu c¬ héi còng nh th¸ch thøc. XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cña c¸c nhµ ®Çu t vµ kinh doanh dÞch vô, ®Þnh gi¸ gi¸ trÞ doanh nghiÖp, ®Þnh gi¸ gi¸ trÞ tµi s¶n chÝnh thøc trë thµnh mét dÞch vô chuyªn nghiÖp ph¸t triÓn nhanh t¹i ViÖt Nam vµ lµ mét trong nh÷ng lÜnh vùc kinh doanh chÝnh cña C«ng ty . DÞch vô nµy ra ®êi ®· ®¸p øng nhu cÇu cho c¸c c¬ quan chøc n¨ng vµ c¸c doanh nghiÖp trong viÖc chuyÓn nhîng cæ phÇn, vay vèn, chuyÓn vèn, gãp vèn…vµ ®Æc biÖt lµ tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ t¹i ViÖt Nam. C¸c dÞch vô mµ C«ng ty cung cÊp cô thÓ lµ: §Þnh gi¸ tµi s¶n, vån gãp kinh doanh, ®Þnh gi¸ tµi s¶n vèn cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp, ®Þnh gi¸ tµi s¶n thÕ chÊp, chuyÓn nhîng, thuª, mua tµi s¶n. DÞch vô t vÊn kinh doanh, t vÊn ®Çu t: Tham gia kinh doanh t¹i ViÖt Nam, c¸c nhµ ®Çu t vµ c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng vÊn ®Ò thùc tiÔn cña ViÖt Nam vµ lu«n ph¶i t×m nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®Ó võa ®¶m b¶o viÖc tu©n thñ ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh luËt ph¸p hiÖn hµnh cña Nhµ níc ViÖt Nam, võa thu ®îc lîi nhuËn cao nhÊt. C«ng t cã nhiÒu chuyªn gia t vÊn víi bÒ dµy kinh nghiÖm ho¹t ®éng thùc tiÔn nhiÒu n¨m vµ ®Æc biÖt lµ kinh nghiÖm trong c«ng t¸c t vÊn ®Çu t, kinh doanh. C¸c dÞch vô t vÊn cña C«ng ty lu«n mang ®Õn cho kh¸ch hµng nh÷ng gi¶i ph¸p tèt nhÊt. Cô thÓ c¸c dÞch vô nµy bao gåm: T vÊn vÒ chÝnh s¸ch kinh tÕ hiÖn hµnh, t vÊn vÒ viÖc lùa chän h×nh thøc kinh doanh, t vÊn qu¶n lý s¶n xuÊt, lËp kÕ ho¹ch chiÕn lîc, ph©n tÝch kÕ ho¹ch kinh doanh, t vÊn t×m hiÓu ®¸nh gi¸ thÞ trêng, ®Þnh híng ®Çu t, t vÊn thÈm ®Þnh tæng dù to¸n, dù to¸n, t vÊn lËp hå s¬ mêi thÇu, dù thÇu….. C¸c dÞch vô kh¸c: 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngoµi n¨m dÞch vô chÝnh trªn, C«ng ty cßn cung cÊp cho kh¸ch hµng nhiÒu dÞch vô kh¸c theo nhu cÇu cña kh¸ch hµng nh: DÞch vô chuyÓn ®æi b¸o c¸o tµi chÝnh theo chuÈn mùc kÕ to¸n quèc tÕ, chuyÓn ®æi b¸o c¸o tµi chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp phôc vô cho môc tiªu hîp nhÊt kÕt qu¶ ho¹t ®éng víi c«ng ty mÑ theo chuÈn mùc kÕ to¸n quèc tÕ, so¸t xÐt c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®· ®îc chuyÓn ®æi theo th«ng lÖ kÕ to¸n quèc tÕ phôc vô cho môc tiªu hîp nhÊt kÕt qu¶ ho¹t ®éng víi c«ng ty mÑ, dÞch vô ®µo t¹o, giíi thiÖu viÖc lµm trong lÜnh vùc kÕ to¸n, tµi chÝnh, thuÕ, kiÓm to¸n, chøng kho¸n, b¶o hiÓm, s¶n xuÊt vµ cung cÊp phÇn mÒm tin häc…. PhÇn thø hai §Æc ®IÓm tæ chøc qu¶n lý vµ quy tr×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty 2.1. §Æc ®IÓm tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý lu«n g¾n liÒn víi mäi biÕn ®éng vÒ kinh doanh, vÒ cung cÊp dÞch vô cho kh¸ch hµng. Do vËy, ®Ó cã c¸i nh×n tæng thÓ vÒ C«ng ty Cæ phÇn KiÓm to¸n vµ §Þnh gi¸ ViÖt Nam, bªn c¹nh viÖc nghiªn cøu qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng th× kh«ng thÓ kh«ng ®Ò cËp ®Õn m« h×nh tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty. C«ng ty cã c¬ cÊu tæ chøc kh¸ chÆt chÏ, ®îc ph©n chia thµnh c¸c phßng ban cã chøc n¨ng riªng biÖt. M« h×nh qu¶n lý cña C«ng ty ®îc thÓ hiÖn kh¸i qu¸t qua S¬ ®å 01. C¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña C«ng ty lµ §¹i héi ®ång cæ ®«ng. §¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn cña C«ng ty häp mçi n¨m mét lÇn, thêi gian ®¹i héi chËm nhÊt 45 ngµy kÓ tõ khi kÕt thóc n¨m tµi chÝnh. Néi dung cña ®¹i héi lµ nghe Héi ®ång qu¶n trÞ b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña n¨m qua, th«ng qua ph¬ng ¸n ph©n phèi, sö dông lîi nhuËn, ph©n chia cæ tøc vµ sö dông c¸c quü, xem xÐt, xö lý c¸c tån t¹i, rñi ro vÒ tµi chÝnh, nh©n sù, x©y dùng ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, kÕ ho¹ch tæ chøc ®Çu t ph¸t triÓn cho n¨m tiÕp theo. §ång thêi, §¹i héi còng th«ng qua c¸c quyÕt ®Þnh quan träng nh: BÇu, b·i miÔn c¸c thµnh viªn cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ban kiÓm so¸t, biÓu quyÕt chÊp nhËn t¨ng hoÆc gi¶m vèn ®iÒu lÖ, quyÕt ®Þnh thµnh lËp, gi¶i thÓ c¸c ®¹i diÖn, chi nh¸nh cña C«ng ty, quyÕt ®Þnh b¸n nh÷ng tµi s¶n cña C«ng ty cã gi¸ trÞ lín h¬n 50% gi¸ trÞ tµi s¶n cña C«ng ty ®îc ghi trªn sæ s¸ch kÕ to¸n. Ngoµi ra, chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, trëng Ban kiÓm so¸t hoÆc Ýt nhÊt 2/3 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 sè thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty cã thÓ triÖu tËp §¹i héi cæ ®«ng bÊt tth êng ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò khÈn cÊp cña C«ng ty. Héi ®ång qu¶n trÞ lµ c¬ quan qu¶n lý C«ng ty, cã toµn quyÒn nh©n danh C«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña C«ng ty gi÷a 2 nhiÖm kú ®¹i héi, trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng. C¬ cÊu cña Héi ®ång qu¶n trÞ hiÖn nay t¹i C«ng ty gåm 3 thµnh viªn: 1 Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ vµ 2 thµnh viªn. Trong n¨m 2004, sè lîng thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ cña C«ng ty cã thÓ sÏ lµ 5 ngêi. NhiÖm kú cña Héi ®ång qu¶n trÞ lµ 2 n¨m. Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ cña C«ng ty ph¶i lµ nh÷ng ngêi cã n¨ng lùc ®iÒu hµnh kinh doanh vµ tæ chøc qu¶n lý doanh nghiÖp, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc, trung thùc, liªm khiÕt, cã hiÓu biÕt ph¸p luËt vµ ph¶i lµ cæ ®«ng cã së h÷u tõ 300 cæ phÇn (300 triÖu ®ång) trë lªn. Ban kiÓm so¸t C«ng ty lµ tæ chøc thay mÆt cæ ®«ng ®Ó kiÓm so¸t viÖc l·nh ®¹o mäi ho¹t ®éng kinh doanh, qu¶n trÞ, ®iÒu hµnh tµi chÝnh – kÕ to¸n cña C«ng ty. HiÖn nay c¬ cÊu Ban kiÓm so¸t cña c«ng ty gåm 2 thµnh viªn. NhiÖm kú cña Ban kiÓm so¸t cïng nhiÖm kú Héi ®ång qu¶n trÞ (2 n¨m). Ban kiÓm so¸t cña C«ng ty ®îc quyÒn yªu cÇu Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc, trëng c¸c phßng ban chøc n¨ng cung cÊp tµi liÖu vµ c¸c thuyÕt minh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty, ®ång thêi b¸o c¸o tríc §¹i héi ®ång cæ ®«ng vÒ c¸c sù kiÖn tµi chÝnh bÊt thêng x¶y ra trong C«ng ty, u khuyÕt ®iÓm trong tµi chÝnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban gi¸m ®èc, c¸c phßng ban chøc n¨ng. Nh÷ng thµnh viªn cña Ban kiÓm so¸t C«ng ty thêng xuyªn gi¸m s¸t c¸c hµnh vi vi ph¹m ®iÒu lÖ C«ng ty vµ ®Þnh kú th«ng b¸o kÕt qu¶ kiÓm so¸t cho Héi ®ång qu¶n trÞ. C¸c thµnh viªn Ban kiÓm so¸t còng cã nhiÖm vô kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp ph¸p trong ghi chÐp sæ s¸ch kÕ to¸n vµ thÈm ®Þnh c¸c B¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cña C«ng ty. Héi ®ång khoa häc lµ ®éi ngò Céng t¸c viªn, cè vÊn cña C«ng ty bao gåm c¸c Gi¸o s, TiÕn sÜ, c¸c chuyªn gia trong vµ ngoµi níc cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao nhiÒu kinh nghiÖm trong nhiÒu lÜnh vùc, s½n sµng cè vÊn cho c¸c nh©n viªn cña C«ng ty ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc víi kÕt qu¶ cao nhÊt. Tæng Gi¸m ®èc kiªm chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty.Tæng gi¸m ®èc C«ng ty lµ ngêi trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty, do Héi ®ång qu¶n trÞ tuyÓn chän, bæ nhiÖm vµ b·i nhiÖm. Ngoµi ra, Tæng Gi¸m ®èc cßn trùc tiÕp phô tr¸ch qu¶n lý hai v¨n phßng ®¹i diÖn cña C«ng ty. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¸c Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh: HiÖn nay, C«ng ty cã 3 Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh gióp viÖc cho Tæng Gi¸m ®èc trong mét hoÆc mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng cña C«ng ty. Cô thÓ: Mét Gi¸m ®èc T vÊn - §Þnh gi¸, mét Gi¸m ®èc KiÓm to¸n – Tµi ChÝnh, mét Gi¸m ®èc - §Çu t. C¸c Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh cã nhiÖm vô chØ ®¹o c¸c phßng ban mµ m×nh phô tr¸ch triÓn khai c¸c kÕ ho¹ch theo ®óng yªu cÇu cu¶ C«ng ty, ®Ò xuÊt c¸c vÊn ®Ò bæ sung víi Tæng Gi¸m ®èc. §ång thêi n¾m b¾t nhu cÇu thÞ trêng vÒ lÜnh vùc mµ m×nh phô tr¸ch, tõ ®ã cã kÕ ho¹ch x©y dùng c¸c ch¬ng tr×nh kiÓm to¸n thÝch hîp. C¸c Gi¸m ®èc hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng Gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô mµ Tæng Gi¸m ®èc ®· ph©n c«ng thùc hiÖn. Ban Gi¸m ®èc C«ng ty cã quyÒn trùc tiÕp ký kÕt hîp ®ång hoÆc uû quyÒn cho nh÷ng ngêi cã tr¸ch nhiÖm c¨n cø vµo vµo gi¸ trÞ hîp ®ång vµ tÝnh chÊt cña hîp ®ång. Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty lµ ngêi cã quyÒn quyÕt ®Þnh cuèi cïng ®èi víi c«ng t¸c lËp vµ lu©n chuyÓn chøng tõ trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty. C¸c phßng ban trong C«ng ty ®îc ph©n chia vÒ mÆt qu¶n lý hµnh chÝnh, t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ ph©n c«ng c«ng viÖc. Cô thÓ nhiÖm vô cña c¸c phßng ban trong C«ng ty nh sau: Phßng KÕ to¸n – Hµnh chÝnh: Phßng KÕ to¸n – Hµnh chÝnh cña C«ng ty ®¶m nhiÖm ®ång thêi vai trß kÕ to¸n, hµnh chÝnh tæng hîp, qu¶n lý nh©n sù cho C«ng ty. Do vËy, phßng KÕ to¸n – Hµnh chÝnh thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng sau:  LËp kÕ ho¹ch thu, chi, b¶o ®¶m vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh, qu¶n lý chÆt chÏ c¸c nguån vèn vµ b¶o ®¶m sö dông chóng mét c¸ch cã hiÖu qu¶, ®óng môc ®Ých.  TiÕn hµnh h¹ch to¸n chi tiÕt, tæng hîp mét c¸ch chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, x¸c ®Þnh chÝnh x¸c kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh  Chñ ®éng phèi hîp víi c¸c phßng ban nghiÖp vô ®«n ®èc kh¸ch hµng thanh to¸n, ph¸t hµnh c«ng v¨n ®ßi nî, ®Ò xuÊt gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò víng m¾c cho Ban Gi¸m ®èc. §ång thêi tham mu, gÝp viÖc cho Ban Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, lao ®éng, tiÒn l¬ng, c«ng t¸c hµnh chÝnh cña C«ng ty.  Thùc hiÖn nhiÖm vô chuyÓn th, nhËn th, fax, tæng hîp c¸c ho¹t ®éng chung nh v¨n ho¸, v¨n nghÖ cña C«ng ty. C¸c phßng nghiÖp vô: HiÖn nay, C«ng ty cã 7 phßng nghiÖp vô, bao gåm: 1 phßng T vÊn ®Çu t, 1 phßng §Þnh gi¸ doanh nghiÖp – tµi s¶n, 1 phßng t vÊn kÕ to¸n, tµi chÝnh, thuÕ, 2 phßng KiÓm to¸n - Tµi chÝnh vµ 2 phßng KiÓm to¸n ®Çu t x©y dùng. C¸c phßng nµy ®Òu cung cÊp c¸c dÞch vô chuyªn m«n theo ®óng chØ tiªu mµ C«ng ty 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 giao cho. Trëng c¸c phßng ban trong C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc, l·nh ®¹o c¸c nh©n viªn díi quyÒn lµm viÖc theo ®óng chøc n¨ng, nhiÖm vô cña phßng ban mµ m×nh l·nh ®¹o. Mçi phßng nghiÖp vô ®Òu cã nhiÖm vô cô thÓ riªng biÖt nhng l¹i cã mèi quan hÖ víi nhau trong viÖc trao ®æi nh©n sù, dÞch vô trî gióp b¶o ®¶m nguyªn t¾c “bÊt kiªm nhiÖm”, tr¸nh «m ®åm, tr¸nh l·ng phÝ mµ vÉn duy tr× tÝnh liªn tôc, hîp lÖ cña quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ, sæ s¸ch vµ s½n sµng tham mu cho Ban Gi¸m ®èc khi cÇn. Sù ph©n chia c¸c phßng nh trªn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý trong C«ng ty, ®Æc biÖt, khi triÓn khai ho¹t ®éng kiÓm to¸n t¹i mét Tæng C«ng ty lín, C«ng ty cã thÓ lËp nhãm kiÓm to¸n víi c¸c thµnh viªn ®îc huy ®éng tõ c¸c phßng kh¸c nhau. §©y còng lµ mét lîi thÕ rÊt lín cho C«ng ty khi thiÕu nh©n viªn thùc hiÖn kiÓm to¸n bëi c¸c nh©n viªn ®Òu ®îc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc lý luËn vµ thùc hµnh kiÓm to¸n c¨n b¶n nh nhau. C¸c phßng nghiÖp vô cña C«ng ty khi thùc hiÖn c¸c cuéc kiÓm to¸n ®Òu ph¶i cã s¾p xÕp kÕ ho¹ch ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc phª chuÈn, ký nhËn c¸c chøng tõ vÒ nh÷ng kho¶n phÝ hîp lý, hîp lÖ cho cuéc kiÓm to¸n. MÆc dï víi t c¸ch lµ c«ng ty kiÓm to¸n thùc hiÖn kiÓm to¸n ho¹t ®éng kÕ to¸n cña ®¬n vÞ kh¸c nhng C«ng ty, cô thÓ lµ c¸c phßng nghiÖp vô còng b¶o ®¶m sù lu©n chuyÓn vµ gi¸ trÞ hîp ph¸p cña c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kiÓm to¸n vµ ho¹t ®éng chung cña C«ng ty. C¸c v¨n phßng ®¹i diÖn: HiÖn nay, C«ng ty cã 2 v¨n phßng ®¹i diÖn, ®ã lµ:  V¨n phßng ®¹i diÖn sè 1: Tæ 20 - §êng Lª V¨n T¸m – Phêng Minh Khai – ThÞ x· Hµ Giang. Tæng sè nh©n viªn: 6 ngêi.  V¨n phßng ®¹i diÖn sè 2: Sè 266 - §êng T« HiÖu – Phêng T« HiÖu – ThÞ x· S¬n La. Tæng sè nh©n viªn: 3 ngêi. Hai v¨n phßng ®¹i diÖn nµy ®Òu ®îc thµnh lËp sau thêi ®iÓm thµnh lËp C«ng ty mét n¨m, cã nhiÖm vô cung cÊp c¸c dÞch vô cña C«ng ty t¹i ®Þa bµn mµ v¨n phßng m×nh ®Æt trô së. Nh vËy, m« h×nh qu¶n lý theo nghiÖp vô vµ chøc n¨ng cña C«ng ty ®îc thiÕt kÕ t¬ng ®èi gän nhÑ, hîp lý vµ rÊt phï hîp víi quy m« cña C«ng ty. 2.1. §Æc ®IÓm quy tr×nh ho¹t ®éng Nh ®· tr×nh bµy, dÞch vô kiÓm to¸n lµ mét lÜnh vùc chñ ®¹o trong ho¹t ®éng cña C«ng ty. Do vËy, ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c kiÓm to¸n, ®ång thêi ®¶m b¶o chÊt lîng dÞch vô cung cÊp, t¹o uy tÝn trªn thÞ trêng, C«ng ty ®· x©y dùng cho m×nh quy tr×nh kiÓm to¸n chung. Quy tr×nh nµy ®îc ¸p dông linh ho¹t cho tõng kh¸ch hµng cña 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng ty. Mét c¸ch tæng quan nhÊt, néi dung bao trïm cuéc kiÓm to¸n bao gåm 3 bíc c¬ b¶n ®îc kh¸i qu¸t qua S¬ ®å 02.  LËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n.  Thùc hiÖn kiÓm to¸n.  Ph¸t hµnh B¸o c¸o kiÓm to¸n vµ Th qu¶n lý. Mçi bíc c«ng viÖc trªn kh«ng ph¶i t¸ch biÖt nhau mµ g¾n bã, kÕt hîp chÆt chÏ víi nhau t¹o nªn mét chu tr×nh kiÓm to¸n khÐp kÝn, ®Çy ®ñ vµ thèng nhÊt. Cã nh vËy, cuéc kiÓm to¸n míi diÔn ra theo quy tr×nh chÆt chÏ mµ vÉn linh ho¹t, ®¸p øng yªu cÇu thùc tÕ trong mçi cuéc kiÓm to¸n kh¸c nhau, phôc vô mçi lo¹i h×nh kh¸ch hµng kh¸c nhau. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn thø ba Tæ chøc kiÓm so¸t néi bé t¹I c«ng ty cæ phÇn KiÓm to¸n vµ ®Þnh gi¸ ViÖt Nam 3.1. M«I trêng kiÓm so¸t Phong c¸ch qu¶n lý lµ trung t©m cña m«i trêng kiÓm so¸t, nã ¶nh hëng s©u s¾c ®Õn ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña toµn C«ng ty. T¹i C«ng ty Cæ phÇn KiÓm to¸n vµ §Þnh gi¸ ViÖt Nam, Ban Gi¸m ®èc C«ng ty thùc sù cã nh÷ng phÈm chÊt cÇn thiÕt cña mét nhµ qu¶n lý, ®ã lµ ®¹o ®øc c¸ nh©n, n¨ng lùc tæ chøc vµ kh¶ n¨ng chuyªn m«n. Tæng Gi¸m ®èc n¨ng ®éng, liªm chÝnh vµ coi c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t nh lµ mét nh©n tè ¶nh hëng quan träng vµ lu«n khuyÕn khÝch c¸c ho¹t ®éng nµy. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty kh¸ hîp lý, phï hîp víi quy m« cña C«ng ty. Nh©n sù còng lu«n lµ mét nh©n tè quan träng trong kiÕmo¸t néi bé. §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty ®Òu lµ nh÷ng ngêi cã tr×nh ®é, cã tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc, liªm chÝnh vµ cã n¨ng lùc thùc sù. Mäi nh©n viªn nhËn vµo lµm viÖc t¹i C«ng ty ®Òu ph¶i tr¶i qua mét tr×nh tù thi tuyÓn gåm cã 3 vßng: Vßng 1: Thi 3 m«n víi 5 bµi thi. Vßng 2: Pháng vÊn trùc tiÕp theo tõng m«n vµ tõng nhãm thµnh viªn Héi ®ång thi tuyÓn. Vßng 2: Pháng vÊn trùc tiÕp toµn Héi ®ång thi tuyÓn. Hµng n¨m, C«ng ty ®Òu tuyÓn chän nh÷ng nh©n viªn míi. Tiªu chuÈn nhËn nh©n viªn chuyªn nghiÖp vµo lµm viÖc t¹i C«ng ty nh sau:  §¹t tr×nh ®é chuyªn m«n nhÊt ®Þnh nh tèt nghiÖp §¹i häc Kinh tÕ, §¹i häc Tµi chÝnh hoÆc §¹i häc X©y dùng, th«ng th¹o ngo¹i ng÷, vi tÝnh, ham häc tËp, hiÓu biÕt.  T c¸ch ®¹o ®øc tèt, trung thùc, ®éc lËp, th¸o v¸t, thËn träng, hiÓu biÕt vµ cã tÇm nh×n réng, ham muèn nghÒ kiÓm to¸n, t vÊn. ChÊp nhËn ®IÒu kiÖn lµm viÖc lu ®éng, cêng ®é cao. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng ty còng cã nh÷ng chÝnh s¸ch râ rµng vÒ ®µo t¹o, bè trÝ, ®Ò b¹t, khen thëng, kû luËt nh©n viªn. §ång thêi, C«ng ty ®· bè trÝ c¸c nh©n viªn phï hîp víi n¨ng lùc qu¶n lý, n¨ng lùc chuyªn m«n cña mçi ngêi. ChÝnh s¸ch nh©n sù nh vËy ®· thùc sù l«i kÐo ®îc c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty tù gi¸c vµ nhhiÖt t×nh trong c«ng viÖc, ph¸t huy ®îc kh¶ n¨ng cña nh©n viªn theo ®óng së trêng cña hä, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho hä lµm viÖc vµ huy ®éng ®îc hä vµo qu¸ tr×nh kiÓm so¸t. C«ng t¸c kÕ ho¹ch vµ dù to¸n lµ mét c«ng viÖc hÕt søc quan träng víi bÊt kú mét C«ng ty nµo. C«ng t¸c kÕ ho¹ch cña C«ng ty ®îc thùc hiÖn t¬ng ®èi chÆt chÏ, c¶ kÕ ho¹ch tæng thÓ vµ kÕ ho¹ch riªng cho tõng bé phËn. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Òu ®îc theo dâi s¸t sao sau mçi th¸ng, mçi quý ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch n¨m. C«ng ty cßn x©y dùng quy chÕ kiÓm so¸t néi bé, quy chÕ qu¶n lý tµI chÝnh riªng cña C«ng ty. 3.2. HÖ thèng kÕ to¸n 3.2.1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cïng víi sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. Lµ mét c«ng ty cã quy m« kh«ng lín nªn bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty còng ®îc tæ chøc t¬ng xøng ®Ó cã thÓ võa thùc hiÖn tèt chøc n¨ng qu¶n lý ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty, võa ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ cña C«ng ty trong viÖc sö dông nguån lùc lao ®éng. HiÖn t¹i phßng KÕ to¸n cña C«ng ty cã 4 c¸n bé kÕ to¸n cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ cao ®¼ng. Mçi nh©n viªn trong phßng cã chøc n¨ng vµ nhiªm vô riªng. KÕ to¸n trëng chÞu tr¸ch nhiÖm chung toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty. KÕ to¸n trëng chØ ®¹o trùc tiÕp c«ng t¸c kÕ to¸n, kiÓm to¸n x©y dùng c¬ b¶n, ®ång thêi tham mu cho Ban Gi¸m ®èc vÒ kÕ ho¹ch thu chi, kh«ng ngõng c¶i tiÕn tæ chøc bé m¸y vµ c«ng t¸c kÕ to¸n theo yªu cÇu ®æi míi. LËp vµ göi ®Çy ®ñ ®óng h¹n c¸c B¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty lªn Ban Gi¸m ®èc C«ng ty. KÕ to¸n tæng hîp cã nhiÖm vô tËp hîp c¸c chøng tõ ®· thùc hiÖn, tiÕn hµnh kiÓm tra, ph©n lo¹i, chØnh lý tr×nh KÕ to¸n trëng duyÖt, giò c¸c sæ tæng hîp, thùc hiÖn c«ng viÖc kho¸ sæ vµo cuèi kú. §ång thêi KÕ to¸n tæng hîp cßn trî gióp KÕ to¸n tr ëng tæng hîp, c©n ®èi sæ s¸ch, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty vµ thùc hiÖn viÖc lu tr÷ chøng tõ trong C«ng ty. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕ to¸n thanh to¸n cã nhiÖm vô ph¶n ¸nh c¸c kho¶n nî ph¶i thu vµ theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i thu víi kh¸ch hµng. Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶, ph¶i nép vµ t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶, ph¶i nép víi nhµ cung cÊp vµ víi Nhµ níc. Thñ quü kiªm KÕ to¸n tiÒn l¬ng cã nhiÖm vô qu¶n lý, theo dâi tiÒn mÆt t¹i quü cña C«ng ty, tÝnh l¬ng vµ tr¶ l¬ng cho c¸c bé phËn theo quy chÕ tr¶ l¬ng cña C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã, Thñ quü n¾m râ tÝnh hîp lÖ cña chøng tõ ®Ó tiÕn hµnh thu tiÒn, chi tiÒn mét c¸ch ®Çy ®ñ, hîp lý vµ kÞp thêi. S¬ ®å 03: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty KÕ to¸n trëng KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n thanh to¸n Thñ quü kiªm kÕ to¸n tiÒn l¬ng trung lªn b¸o Nh×n chung, Bé m¸y kÕ to¸n cñaTËp C«ng ty ®îc tæ chøc gän nhÑ, ho¹t déng cã nÒ biÓu nÕp. Víi m« h×nh tæ chøc bé m¸y vµ lao ®éng kÕ to¸n nh trªn, C«ng ty Cæ phÇn KiÓm to¸n vµ §Þnh gi¸ ViÖt Nam thùc hiÖn h¹ch to¸n ®éc lËp vµ ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c tù trang tr¶i chi phÝ, tù chñ tµi chÝnh trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. 3.2.2. C¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n chñ yÕu cña C«ng ty C«ng ty ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1141TC/QD/C§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé Tµi chÝnh vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn kÌm theo. HÖ thèng kÕ to¸n cña C«ng ty ®îc cô thÓ ho¸ trong cuèn Nh÷ng chÝnh s¸ch c¬ b¶n vÒ kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n cña C«ng ty do Tæng Gi¸m ®èc ban hµnh. Niªn ®é kÕ to¸n cña C«ng ty tõ ngµy 01/01 ®Õn 31/12 hµng n¨m. §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong kÕ to¸n lµ ®ång ViÖt Nam (VN§) vµ ®« la Mü (USD). B¸o c¸o tµi chÝnh ®îc lËp b»ng VN§ vµ theo quy íc gi¸ gèc. H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông: Chøng tõ ghi sæ 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 HÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n: T¹i C«ng ty, thèng nhÊt ¸p dông mét hÖ thèng chøng tõ duy nhÊt. §èi víi nh÷ng chøng tõ b¾t buéc cña Nhµ níc th× ¸p dông theo quy ®Þng cña Nhµ níc. §èi víi nh÷ng chøng tõ cña C«ng ty th× ¸p dông theo híng dÉn ë phÇn ghi chó cuèi mçi chøng tõ vµ c¸c quy ®Þnh chung díi ®©y:  Nh÷ng kho¶n mua hµng ho¸ dÞch vô ®Òu ph¶i cã ngêi ký x¸c nhËn  Ph¶i cã ®ñ mäi ch÷ ký ®· ghi trªn chøng tõ. NÕu ngêi ngoµi C«ng ty th× ph¶i ghi râ hä tªn díi ch÷ ký.  RÊt h¹n chÕ ký thay, chØ ®îc ký thay khi chñ nh©n ®ång ý. HÖ thèng sæ kÕ to¸n: Sæ s¸ch kÕ to¸n cña C«ng ty ®îc c¸c kÕ to¸n viªn ghi chÐp hµng ngµy. Cuèi mçi trang sæ ®Òu céng dån vµ chuyÓn sang trang sau, cuèi mçi th¸ng ph¶i cã sè tæng céng. KÕ to¸n lËp c¸c sæ chi tiÕt gåm: Sæ quü, sæ tµi s¶n cè ®Þnh, sæ thao dâi t¹m øng, sæ theo dâi c«ng nî ph¶i thu, sæ theo dâi c«ng nî ph¶i tr¶. HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh: T¹i C«ng ty, viÖc lËp b¸o c¸o ®îc ¸p dông theo hÖ thèng mÉu b¸o c¸o trong chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh167/2000/Q§-BTC ngµy25/10/2000. Hµng quý, truëng phßng kÕ to¸n ®Òu lËp b¸o c¸o tr×nh Gi¸m ®èc xem xÐt vµ ký duyÖt. 3.2.3. §Æc ®iÓm h¹ch to¸n kÕ to¸n mét sè phÇn hµnh chñ yÕu cña C«ng ty H¹ch to¸n ngo¹i tÖ: C¸c nghiÖp vô doanh thu vµ chi phÝ thùc tÕ b»ng ®ång ngo¹I tÖ ph¸t sinh trong kú ®îc chuyÓn ®æi sang VN§ vµ h¹ch to¸n theo tû gi¸ thùc tÕ do Ng©n hµng c«ng bè t¹i ngµy ph¸t sinh nghiÖp vô. Chªnh lÖch tû gi¸ ph¸t sinh do thanh to¸n hoÆc mua b¸n ngo¹i tÖ trong kú ®îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n thu nhËp hoÆc chi phia tµi chÝnh trªn B¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Cuèi n¨m tµi chÝnh, sè d tiÒn, ph¶i thu, ph¶i tr¶ cã gèc b»ng ngo¹i tÖ ®îc quy ®æi theo tû gi¸ thùc tÕ do Ng©n hµng c«ng bè t¹i ngµy 31/12. Chªnh lÖch tû gi¸ ®îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n chªnh lÖch tû gi¸ trªn B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. §Çu n¨m sau, kÕ to¸n ghi bót to¸n ngîc l¹i ®Ó xo¸ sæ sè d chªnh lÖch tû gi¸. H¹ch to¸n doanh thu: Trong kú, dùa vµo hîp ®ång kinh tÕ vµ tiÕn ®é thùc hiÖn dÞch vô, kiÓm to¸n viªn ph¸t hµnh GiÊy ®Ò nghÞ chuyÓn tiÒn. GiÊy nµy ®îc kÕ to¸n theo dâi trong mét sæ chi tiÕt riªng nh»m theo dâi, thóc nî vµ ®ßi nî mµ kh«ng dïng ®Ó ghi doanh thu. Khi thu ®îc tiÒn cho nh÷ng kho¶n nµy, kÕ to¸n ghi nhËn lµ tiÒn tr¶ tríc cña kh¸ch hµng. §èi víi c¸c hîp ®ång kinh tÕ hoµn thµnh trong kú (®· giao B¸o c¸o kiÓm to¸n vµ thanh lý hîp ®ång) hoÆc khi kh¸ch hµng yªu cÇu, kiÓm to¸n viªn lËp GiÊy yªu cÇu 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ph¸t hµnh ho¸ ®¬n chuyÓn cho kÕ to¸n lËp vµ ph¸t hµnh Ho¸ ®¬n tµi chÝnh, kÕ to¸n ®îc thùc hiÖn kÕt chuyÓn toµn bé doanh thu cña Hîp ®ång ®ã t¹i thêi ®iÓm hoµn thµnh hîp ®ång. Cuèi n¨m, tríc ngµy 31/12, kÕ to¸n c¨n cø vµo toµn bé GiÊy ®Ò nghÞ chuyÓn tiÒn ®· ph¸t hµnh ®Ó lËp Ho¸ ®¬n vµ kÕt chuyÓn toµn bé doanh thu cho ho¹t ®éng dÞch vô trong n¨m. H¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh: Tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty ®îc ph¶n ¸nh theo nguyªn gi¸, gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i. KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ®îc thùc hiÖn theo ph¬ng thøc ®êng th¼ng. Thêi gian khÊu hao ®îc x¸c ®Þnh phï hîp víi quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 166/2000/Q§ - BTC ngµy 30/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh. H¹ch to¸n chi phÝ tiÒn l¬ng: C«ng ty cã c¬ chÕ tiÒn l¬ng cô thÓ. L¬ng cña nh©n viªn ®îc kiÓm so¸t vµ qu¶n lý theo hÖ sè l¬ng c¬ b¶n vµ c¸c phô cÊp kh¸c theo quy ®Þnh cña C«ng ty. 3.3. C¸c thñ tôc kiÓm so¸t §Ó ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, Ban Gi¸m ®èc C«ng ty ®· thiÕt lËp c¸c thñ tôc kiÓm so¸t trªn c¬ së thùc hiÖn tèt c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n sau: Thùc hiÖn tèt nguyªn t¾c ph©n c«ng, ph©n nhiÖm: Mçi bé phËn ®îc quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô cô thÓ vµ mçi thµnh viªn trong bé phËn l¹i ®îc ngêi phô tr¸ch ph©n c«ng nhiÖm vô thÝch hîp. Ph©n c«ng, ph©n nhiÖm ë C«ng ty cã nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh, kh«ng qu¸ tËp trung hay qu¸ ph©n t¸n mµ dùa vµo n¨ng lùc chuyªn m«n ®Ó ph©n c«ng, ph©n nhiÖm rÊt hîp lý. Thùc hiÖn tèt nguyªn t¾c bÊt kiªm nhiÖm: ë C«ng ty cã sù c¸ch ly thÝch hîp gi÷a ngêi phª chuÈn vµ ngêi thùc hiÖn nghiÖp vô, do ®ã ng¨n ngõa ®îc c¸c sai ph¹m vµ hµnh vi l¹m dông quyÒn h¹n. Thùc hiÖn tèt uû quyÒn, uû nhiÖm: C«ng ty cã chÕ ®é uû quyÒn, uû nhiÖm cô thÓ. Theo ®ã, Tæng Gi¸m ®èc cã thÓ uû quyÒn hoÆc uû nhiÖm cho c¸c Phã Tæng Gi¸m ®èc hoÆc nh÷ng ngêi cã chøc danh qu¶n lý kh¸c trong C«ng ty thay mÆt m×nh gi¶i quyÕt mét sè c«ng viÖc hoÆc thay mÆt m×nh thi hµnh mét sè nhiÖm vô cña C«ng ty b»ng v¨n b¶n nhng Tæng Gi¸m ®èc ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc sù uû quyÒn. Nh÷ng ngêi ®îc Tæng Gi¸m ®èc uû quyÒn, uû nhiÖm ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸p lý tríc ph¸p luËt vÒ nh÷ng sai ph¹m cña m×nh. Ngoµi nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n nªu trªn, c¸c thñ tôc kiÓm so¸t trong c«ng ty cßn bao gåm: C¸c quy ®Þnh vÒ chøng tõ, sæ s¸ch nh c¸c chøng tõ ®Òu ®îc ghi sæ theo thø 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tù liªn tôc tríc khi sö dông, ®iÒu nµy ®· h¹n chÕ ®îc t×nh tr¹ng mÊt chøng tõ, lËp chøng tõ gi¶, nguþ t¹o chøng tõ ®Ó hîp thøc ho¸ c¸c gian lËn. C«ng ty còng x©y dùng mét s¬ ®å tµi kho¶n gióp cho viÖc ph©n lo¹i ®óng ®¾n c¸c nghiÖp vô. KiÓm so¸t vËt chÊt ®èi víi tµi s¶n ®îc quan t©m thÝch ®¸ng, do ®ã b¶o vÖ an toµn cho tµi s¶n cña C«ng ty kh«ng bÞ mÊt m¸t, h háng. §Æc biÖt lµ do ®Æc thï vÒ ngµnh nghÒ kinh doanh cña m×nh nªn C«ng ty rÊt coi träng c«ng t¸c kiÓm so¸t chÊt lîng ho¹t ®éng kiÓm to¸n. §èi víi mçi hîp ®ång kiÓm to¸n, Ban gi¸m ®èc C«ng ty sÏ thµnh lËp mét nhãm kiÓm to¸n ®Ó thùc hiÖn kiÓm to¸n. Trong mçi nhãm kiÓm to¸n, C«ng ty sÏ chØ thÞ mét ngêi cã kinh nghiÖm, chuyªn m«n dµy d¹n vµ b¾t buéc ph¶i cã chøng chØ KiÓm to¸n viªn lµm trëng nhãm kiÓm to¸n (thêng lµ c¸c trëng phßng hoÆc phã phßng nghiÖp vô) chÞu tr¸ch nhiÖm chung cho toµn bé cuéc kiÓm to¸n. Trëng nhãm kiÓm to¸n sÏ bè trÝ, ph©n c«ng c«ng viÖc cho c¸c nh©n viªn trong nhãm kiÓm to¸n cña m×nh. §ång thêi, ngêi trëng nhãm còng lµ ngêi lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n vµ chÞu tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t c«ng viÖc cu¶ c¸c nh©n viªn trong nhãm kiÓm to¸n, hç trî híng dÉn c¸c bíc c«ng viÖc ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c kiÓm to¸n viªn cßn trÎ thiÕu kinh nghiÖm. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kiÓm to¸n, c¸c nh©n viªn trong nhãm còng thêng xuyªn kiÓm so¸t lÉn nhau. KÕt thóc cuéc kiÓm to¸n, trëng nhãm kiÓm to¸n tËp hîp l¹i c¸c kiÕn nghÞ cña c¸c nh©n viªn trong nhãm kiÓm to¸n tr×nh Phã Tæng Gi¸m ®èc phô tr¸ch so¸t xÐt. Tæng Gi¸m ®èc vµ Trëng Ban kiÓm so¸t thêng lµ nh÷ng ngêi so¸t xÐt cuèi cïng tríc khi C«ng ty ph¸t hµnh B¸o c¸o kiÓm to¸n vµ Th qu¶n lý. Õ t luËn K 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong giai ®o¹n thùc tËp tæng hîp t¹i C«ng ty Cæ phÇn KiÓm to¸n vµ §Þnh gi¸ ViÖt Nam, em ®· ®îc t¹o ®iÒu kiÖn nh»m bæ sung c¸c kiÕn thøc vÒ thùc tÕ vµ n¾m v÷ng h¬n lý thuyÕt vÒ tæ chøc, qu¶n lý vµ c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t trong doanh nghiÖp. §ît thùc tËp nµy ®· gióp chóng em thÊy râ nh÷ng kho¶ng c¸ch gi÷a vÊn ®Ò lý thuyÕt vµ thùc tÕ, qua ®ã x¸c ®Þnh ®îc vai trß cña lý thuyÕt trong thùc tÕ. §Ó cã thÓ ®a ra mét bøc tranh toµn c¶nh vÒ C«ng ty ®ßi hái ph¹m vi còng nh møc ®é nghiªn cøu s©u réng h¬n. Trong khu«n khæ cña b¶n b¸o c¸o thùc tËp nµy, díi gãc nh×n h¹n hÑp, em ®· tr×nh bµy nh÷ng ®iÓm kh¸i qu¸t nhÊt vÒ C«ng ty Cæ phÇn KiÓm to¸n vµ §Þnh gi¸ ViÖt Nam, ®Æc biÖt lµ nh÷ng ghi nhËn vÒ viÖc tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc kiÓm so¸t néi bé cña C«ng ty. Bªn c¹nh nh÷ng u ®iÓm cÇn ph¸t huy, trong tæ chøc ho¹t ®éng cña C«ng ty cßn béc lé mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh cÇn ®îc kh¾c phôc vµ hoµn thiÖn. Mét lÇn n÷a, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn tËn t×nh cña THS. Phan Trung Kiªn vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty Cæ phÇn KiÓm to¸n vµ §Þnh gi¸ ViÖt Nam ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em trong qu¸ tr×nh thùc tËp. Môc lôc Lêi më ®Çu.........................................................................................……………1 PhÇn thø nhÊt: Kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty Cæ phÇn KiÓm to¸n vµ §Þnh gi¸ ViÖt NaM… ……………………………………………………………………… .. 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty…………………..……………….. 1.2. C¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng cña C«ng ty ……………………………………….…. PhÇn thø hai: §Æc ®IÓm tæ chøc qu¶n lý vµ quy tr×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty…………………………………………………………………………... 2.1. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty……………….………………………. 2.2. §Æc ®iÓm quy tr×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty…………………………………... PhÇn thø ba: Tæ chøc kiÓm so¸t néi bé t¹I C«ng ty Cæ phÇn kiÓm to¸n vµ ®Þnh gi¸ ViÖt nam………………………………………………………… .. 20
- Xem thêm -