Tài liệu Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp nhựa thuộc công ty packexim

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng víi sù ph¸t triÓn nhanh chãng vµ phong phó cña c¸c lo¹i hµng ho¸ th× sù ®ßi hái cña ng-êi tiªu dïng vÒ chÊt l-îng, chñng lo¹i, mÉu m· ngµy cµng cao. Ngµy nay, mét s¶n phÈm s¶n xuÊt ra kh«ng nh÷ng ®ßi hái gi¸ trÞ sö dông lín mµ cßn ®ßi hái mÉu m· h×nh thøc ph¶i ®Ñp, ®é bÒn cña bao gãi ph¶i cao ®Ó dÔ b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn. Bao b× lµ mét lo¹i hµng ho¸ ®Æc biÖt, nã t¹o ra mét phÇn gi¸ trÞ cña s¶n phÈm, nã giíi thiÖu tÝnh chÊt vµ t¸c dông còng nh- phÈm chÊt vµ chÊt l-îng cña hµng ho¸. ChÝnh v× thÕ mµ doanh nghiÖp ngµy cµng coi träng bao b× v× bao b× kh«ng chØ ®Ó b¶o vÖ s¶n phÈm mµ cßn qu¶ng c¸o khuyÕch tr-¬ng th-¬ng hiÖu cña doanh nghiÖp trong con m¾t kh¸ch hµng. §Æc biÖt khi mµ sù x©m nhËp å ¹t cña hµng ngo¹i trµn vµo n-íc ta ®· t¹o nªn mét cuéc c¹nh tranh quyÕt liÖt gi÷a c¸c doanh nghiÖp nh»m n©ng cao vÞ thÕ cña m×nh. Víi sù nh¹y bÐn cña m×nh, C«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu bao b× thuéc Bé Th-¬ng M¹i ®· nhanh chãng n¾m b¾t c«ng nghÖ míi, kh«ng ngõng hoµn thiÖn d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®Ó n©ng cao chÊt l-îng, ®a d¹ng ho¸ mÉu m· s¶n phÈm vµ ®Æc biÖt chó träng x©y dùng c¸c gi¶i ph¸p tèi -u nh»m gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ th¯nh s°n phÈm. Ph­¬ng ch©m cña c«ng ty l¯ “kinh doanh h­íng v¯o kh²ch h¯ng”. §©y chÝnh lµ mét h-íng ®i ®óng ®¾n cña c«ng ty PACKEXIM tr-íc sù ph¸t triÓn nh- vò b·o cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Sau mét thêi gian thùc tËp, em t×m hiÓu ®-îc mét sè nÐt vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp Nhùa vµ ®· chän ®Ò tµi: “Thùc tr¹ng vµ mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i XÝ nghiÖp nhùa thuéc c«ng ty PACKEXIM “. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, LuËn v¨n gåm 3 phÇn: PhÇn 1: Tæng quan vÒ C«ng ty. PhÇn2: HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp PhÇn 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh t¹i XÝ nghiÖp Nhùa. PhÇn I: Tæng quan vÒ c«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu bao b× Packexim - Bé TH¦¥NG M¹i 1. Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty: C«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu Bao b× lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc trùc thuéc bé Th-¬ng M¹i, cã tªn giao dÞch Quèc tÕ lµ "ViÖt Nam National Packing Production and Export- Import Corporation" viÕt t¾t lµ PACKEXIM . - C«ng ty cã trô së chÝnh t¹i Phó Th-îng - QuËn T©y Hå - Hµ Néi. - C¸c XÝ nghiÖp thµnh viªn: XÝ nghiÖp carton sãng, XÝ nghiÖp bao b× nhùa, XÝ nghiÖp in hép ph¼ng. Ngoµi ra cßn cã XÝ nghiÖp söa ch÷a c¬ ®iÖn ®Ó b¶o tr× b¶o d-ìng thiÕt bÞ m¸y mãc. - Trung t©m th-¬ng m¹i xuÊt nhËp khÈu vµ v¨n phßng giao dÞch: 28B TrÇn H-ng §¹o - Hoµn KiÕm - Hµ Néi. - §iÖn tÝn: PACKEXIM. - §iÖn tho¹i: (84-4)7534034 - Fax: (84-4)8386316 C«ng ty ho¹t ®éng theo chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã ®Çy ®ñ t- c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi kho¶n tiÒn ViÖt nam vµ ngo¹i tÖ t¹i Ng©n hµng vµ con dÊu riªng ®Ó giao dÞch. 2. C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn: C«ng ty ®-îc thµnh lËp ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 1973 lÊy tªn lµ "XÝ nghiÖp bao b× xuÊt khÈu Hµ Néi”. Lóc nµy c«ng ty chØ s¶n xuÊt vµ cung øng c¸c lo¹i bao b× phôc vô cho nhu cÇu xuÊt khÈu vµ mét phÇn nhá cho tiªu dïng trong n-íc theo chØ tiªu ph¸p lÖnh cña Nhµ n-íc. Do vËy c«ng ty kh«ng ph¶i lo ®Çu ra bëi tÊt c¶ s¶n phÈm ®· ®-îc ph©n phèi cho tõng c«ng ty theo chØ tiªu hµng n¨m tõ cÊp trªn. Th¸ng 2 n¨m 1990 c«ng ty ®· më réng quy m« s¶n xuÊt vµ ®æi tªn thµnh “XÝ nghiÖp liªn hîp s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu bao b×” víi nh÷ng chøc n¨ng nhiÖm vô cao h¬n vµ ®Çy thö th¸ch bëi n¨m 1991 lµ giai ®o¹n ®æi míi tõ c¬ chÕ hµnh chÝnh bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr-êng. Trong giai ®o¹n nµy, XÝ nghiÖp thùc sù ®èi 1 mÆt víi rÊt nhiÒu khã kh¨n v× mäi bao cÊp cña Nhµ n-íc ®· chÊm døt, XÝ nghiÖp ph¶i tù m×nh xoay së vµ cè g¾ng x©y dùng l¹i bé m¸y qu¶n lý còng nh- ph-¬ng thøc s¶n xuÊt. Víi lßng quyÕt t©m vµ cã h-íng ®i ®óng ®¾n, XÝ nghiÖp ®· cã chç ®øng trªn thÞ tr-êng víi nh÷ng ®ãng gãp ®¸ng kÓ cho Ng©n s¸ch Nhµ n-íc. Ngµy 28 th¸ng 5 n¨m 1993, Bé Th-¬ng m¹i ®· ký quyÕt ®Þnh thµnh lËp “C«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu bao b×” víi tªn giao dÞch lµ PACKEXIM nh- ngµy nay. Tr¶i qua 30 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn, tõ mét XÝ nghiÖp s¶n xuÊt nhá, c¬ së vËt chÊt l¹c hËu, ®éi ngò c«ng nh©n viªn cßn th-a thít giê ®©y C«ng ty s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu bao b× ngµy cµng v÷ng m¹nh vÒ mäi lÜnh vùc. S¶n phÈm cña C«ng ty chiÕm mét thÞ phÇn kh¸ lín ë khu vùc phÝa B¾c vµ ngµy cµng cã uy tÝn trªn thÞ tr-êng bao b× ®ãng gãi. 3. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty: C«ng ty PACKEXIM cã nh÷ng chøc n¨ng c¬ b¶n sau:  Chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i bao b×, nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt bao b×.  Liªn doanh, liªn kÕt hîp t¸c ®Çu t- s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm bao b× mµ luËt ph¸p cho phÐp.  Trùc tiÕp xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm ®· ®-îc quy ®Þnh trªn.  Trùc tiÕp nhËp khÈu c¸c lo¹i vËt t- thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp. §©y lµ nh÷ng chøc n¨ng mµ c«ng ty ®· ®ang vµ sÏ tiÕp tôc thùc hiÖn trong thêi gian tíi. Tuy nhiªn ®Ó thùc hiÖn tèt c¸c chøc n¨ng trªn C«ng ty ph¶i thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: - X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt - kinh doanh theo quy chÕ hiÖn hµnh nh»m thùc hiÖn ®Çy ®ñ chøc n¨ng vµ nhiÖm vô mµ c«ng ty ®· ®Ò ra. - Tu©n thñ ph¸p luËt Nhµ n-íc vÒ qu¶n lý kinh tÕ vµ tµi chÝnh, qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu vµ giao dÞch ®èi ngo¹i; ®Ò xuÊt víi Bé Th-¬ng M¹i vµ Nhµ n-íc c¸c biÖn ph¸p gi¶i quyÕt v-íng m¾c trong s¶n xuÊt - kinh doanh. 2 - Tù t¹o nguån vèn cho s¶n xuÊt - kinh doanh, ®Çu t- më réng s¶n xuÊt, ®æi míi trang thiÕt bÞ, tù bï ®¾p chi phÝ, tù c©n ®èi xuÊt - nhËp khÈu vµ lµm trßn nghÜa vô nép ng©n s¸ch Nhµ n-íc. - Qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn cña c«ng ty nh»m thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®¶m b¶o s¶n xuÊt - kinh doanh cã l·i. - Nghiªn cøu øng dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt, më réng hîp t¸c víi c¸c tæ chøc bao b× quèc tÕ ®Ó n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm. - Thùc hiÖn c¸c cam kÕt trong hîp ®ång kinh tÕ, hîp ®ång mua b¸n vµ hîp ®ång ngo¹i th-¬ng vµ c¸c nghÜa vô kh¸c cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 4. HÖ thèng tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty: §Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh doanh trong c¬ chÕ míi, bªn c¹nh viÖc n©ng cÊp ®¬n vÞ XÝ nghiÖp thµnh C«ng ty, C«ng ty còng s¾p xÕp l¹i c¬ cÊu tæ chøc, hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý, ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o ®éc lËp tù chñ cña c¸c ®¬n vÞ phô thuéc ®ång thêi t¹o ra mèi quan hÖ chÆt chÏ hiÖp ®ång t-¬ng trî lÉn nhau gi÷a c¸c bé trong c«ng ty. PACKEXIM lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc nªn ®øng ®Çu lµ Gi¸m ®èc do Bé Th-¬ng M¹i bæ nhiÖm hoÆc b·i nhiÖm. Gi¸m ®èc lµ ng-êi trùc tiÕp tæ chøc, qu¶n lý, ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty theo chÕ ®é thñ tr-ëng vµ ®¹i diÖn cho mäi quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña c«ng ty tr-íc Ph¸p luËt vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n-íc. Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc lµ mét sè Phã gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc c«ng ty do Gi¸m ®èc c«ng ty ®Ò nghÞ vµ ®-îc Bé tr-ëng Bé Th-¬ng M¹i bæ nhiÖm hoÆc miÔn nhiÖm. Mçi phã gi¸m ®èc ®-îc ph©n c«ng phô tr¸ch mét sè lÜnh vùc c«ng t¸c vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc C«ng ty vÒ lÜnh vùc c«ng t¸c ®-îc giao. Ngoµi ra c«ng ty cßn cã mét sè phßng ban cô thÓ sau: - Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh. - Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n tæng hîp. - Phßng Kinh tÕ - Kü thuËt vµ ®Çu t-. - Phßng kinh doanh- nghiªn cøu thÞ tr-êng. 3 C«ng ty hiÖn cã bèn XÝ nghiÖp thµnh viªn trong ®ã cã ba XÝ nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt bao b× c¸c lo¹i vµ mét XÝ nghiÖp c¬ ®iÖn ®Ó b¶o tr×, b¶o d-ìng thiÕt bÞ m¸y mãc. a) XÝ nghiÖp s¶n xuÊt bao b× carton sãng: Chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i bao b× carton sãng 3 líp, 5 líp trªn d©y chuyÒn cña NhËt B¶n. C¸c s¶n phÈm nµy dïng ®Ó ®ãng gãi hµng ho¸ tiªu thô trªn thÞ tr-êng trong n-íc còng nh- xuÊt khÈu. S¶n phÈm chñ yÕu lµ c¸c lo¹i bao b× bao gãi c¸c mÆt hµng sau: - §å ®iÖn tö ®iÖn l¹nh. - B¸nh kÑo, r-îu bia, n-íc gi¶i kh¸t - Hµng may mÆc, thñ c«ng mü nghÖ... b) XÝ nghiÖp bao b× in hép ph¼ng: Chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i bao b× hép carton duplex vµ c¸c Ên phÈm cao cÊp. C¸c s¶n phÈm nµy ®-îc s¶n xuÊt trªn thiÕt bÞ cña CHLB §øc, Thôy §iÓn, TiÖp Kh¾c, §µi Loan... C¸c s¶n phÈm chñ yÕu gåm: - Hép r-îu, hép b¸nh, hép chÌ, cµ fª c¸c lo¹i. - C¸c lo¹i hép xµ phßng cao cÊp. - C¸c Ên phÈm ®ßi hái chÊt l-îng cao kh¸c.... c) XÝ nghiÖp s¶n xuÊt bao b× nhùa: Chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i bao b× nhùa tõ nguyªn liÖu lµ c¸c lo¹i h¹t nhùa LLDPE, PP, HDPE... , c¸c lo¹i mµng BOPP, MCPP, PET, Al, FOIL.... - Lu¬ng thùc, thùc phÈm. - C¸c lo¹i thuèc t©n d-îc, thuèc b¶o vÖ thùc vËt. - Xµ phßng, may mÆc vµ nhiÒu lo¹i bao b× cao cÊp kh¸c.... Ngoµi ra c«ng ty cßn cã hai phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, ba trung t©m giao dÞch vµ dÞch vô bao b×. §©y lµ mét bé m¸y qu¶n lý tinh gi¶m gän nhÑ; mçi XÝ nghiÖp thµnh viªn lµ mét ®¬n vÞ thùc hiÖn h¹ch to¸n néi bé ®éc lËp, tù ra quyÕt ®Þnh kinh doanh, mua nguyªn vËt liÖu vµ tiªu thô s¶n phÈm. 4 BiÓu 1 : S¬ ®å bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty PACKEXIM Gi¸m §èc Phã G§ phô tr¸ch XNK Phã G§ phô tr¸ch S¶n xuÊt Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh Phßng Kinh tÕ Kü thuËt Phßng KD & Nghiªn cøu TT TT©m XNK I TT©m XNK II TT©m Giao dÞch XÝ nghiÖp Sãng XN bao b× Nhùa XN In hép ph¼ng XN c¬ ®iÖn 5. §Æc ®iÓm vÒ c«ng nghÖ: a) Quy tr×nh s¶n xuÊt c¸c lo¹i bao b× nhùa 1 líp : * H¹t nhùa PE, PP ®-îc ®-a qua m¸y thæi mµng t¹o thµnh mµng d¹ng èng. * Mµng PE, PP ®-îc ®-a qua m¸y in. * Mµng in ®-îc ®-a qua m¸y c¾t d¸n t¹o thµnh s¶n phÈm. * KiÓm tra. §ãng gãi, nhËp kho. * Tiªu thô. b) Quy tr×nh s¶n xuÊt c¸c lo¹i bao b× nhùa phøc hîp (nhiÒu líp): Bao b× nhùa phøc hîp lµ lo¹i bao b× ®-îc ghÐp bëi nhiÒu líp mµng máng kh¸c nhau. Mçi lo¹i vËt liÖu khi phèi hîp ghÐp l¹i kh«ng nh÷ng gi¶m ®-îc nh-îc ®iÓm mµ cßn ph¸t huy ®-îc tÝnh -u viÖt cña mçi lo¹i mµng thµnh mét lo¹i vËt liÖu phøc hîp tèt cã -u thÕ h¬n tÊt c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu ®-îc ghÐp. * Mµng BOPP, PE, Al, PET... ®-îc ®-a qua m¸y chia cuén t¹o kÝch th-íc phï hîp víi b¶n in. * Mµng sau khi chia ®-îc ®-a vµo m¸y in. * Mµng in ®-îc ®-a qua m¸y ghÐp nãng hoÆc ghÐp nguéi t¹o thµnh mµng phøc hîp BOPP/PE, PA/PE, PET/PE/Al/PE... * Mµng sau khi ghÐp ®-îc chia thµnh cuén nhá theo kÝch th-íc s¶n phÈm. * Mµng sau khi chia cuén ®-îc ®-a sang m¸y c¾t d¸n t¹o h×nh s¶n phÈm. * KiÓm tra. §ãng gãi, nhËp kho. * Tiªu thô. c) So s¸nh hai d©y truyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt mµng ®¬n vµ mµng phøc hîp:  Mµng ®¬n: Mµng ®-a vµo in lµ d¹ng mµng èng vµ chØ in ®-îc mÆt ngoµi cña bao b×. Líp mùc in bªn ngoµi dÔ bÞ bong, trãc trong qu¸ tr×nh ®ãng gãi, vËn chuyÓn, sö dông. Mµng èng chñ yÕu lµ PE, PP cã ®é biÕn d¹ng lín trong qu¸ tr×nh in nªn kh«ng thÓ chång mµu cao vµ tèc ®é nhanh, do ®ã kh«ng thÓ in nh÷ng bao b× ®ßi hái yªu cÇu kü thuËt cao vÒ h×nh ¶nh cã tÝnh mü thuËt. 5  Mµng nhùa phøc hîp: Mµng tÊm ®-îc ®-a vµo in (OPP, PE, CELLO, PET..), in mÆt trong (sau khi ghÐp mét líp PE,OPP líp mùc n»m gi÷a hai líp mµng cña tói). Mµng tÊm cã ®é co gi·n thÊp trong qu¸ tr×nh in nªn cã ®é chång mµu chÝnh x¸c, t¹o ®-îc h×nh ¶nh bÒn ®Ñp, râ rµng. Mùc n»m gi÷a hai líp mµng kh«ng bÞ bong trong qu¸ tr×nh ®ãng gãi, vËn chuyÓn vµ kh«ng tiÕp xóc trùc tiÕp víi s¶n phÈm bªn trong, ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ an toµn vÖ sinh. §èi víi d©y chuyÒn s¶n xuÊt bao b× nhùa 1 líp, sau khi hoµn tÊt c«ng viÖc in, chuyÓn qua c«ng ®o¹n c¾t d¸n lµ xong. Nh-ng víi bao b× nhùa phøc hîp ph¶i thªm c«ng ®o¹n ghÐp 2 - 3 líp mµng ®¬n thµnh mét líp mµng phøc hîp. Sau ®ã chuyÓn qua c«ng ®o¹n chia cuén theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. NÕu kh¸ch hµng cã m¸y ®ãng gãi tù ®éng th× xuÊt cho kh¸ch hµng lo¹i bao b× d-íi d¹ng cuén. Víi kh¸ch hµng ®ãng gãi thñ c«ng th× cuén mµng phøc hîp ph¶i qua c«ng ®o¹n c¾t d¸n thµnh tói råi míi xuÊt cho kh¸ch hµng. §èi víi d©y chuyÒn s¶n xuÊt bao b× nhùa phøc hîp th× hai c«ng ®o¹n quan träng nhÊt ®ã lµ in vµ ghÐp mµng. §©y chÝnh lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh chÊt l-îng vµ tÝnh mü thuËt cña s¶n phÈm. Khi ghÐp ba líp thªm mét líp mµng Al - Foil sÏ lµm t¨ng thªm kh¶ n¨ng chèng thÈm thÊu cña khÝ, t¨ng thªm kh¶ n¨ng c¶n ¸nh s¸ng vµ t¨ng thªm tÝnh thÈm mü cña bao b× lªn rÊt cao. Do mùc in, keo ghÐp ®-îc phñ bëi líp mµng ghÐp bªn trong (PE, PP) nªn kh«ng tiÕp xóc trùc tiÕp víi s¶n phÈm, kh«ng g©y ®éc h¹i, ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu cao vÒ an toµn vÖ sinh trong ®ãng gãi l-¬ng thùc - thùc phÈm, c¸c s¶n phÈm ¨n liÒn. 6 BiÓu 2: Quy tr×nh s¶n xuÊt c¸c lo¹i bao b× nh-a: I Nguyªn liÖu d¹ng h¹t Thæi mµng C¾t d¸n §ãng gãi In èng ®ång II GhÐp nguéi Nguyªn liÖu d¹ng mµng Chia cuén Chia cuén C¾t d¸n §ãng gãi GhÐp nãng I. S¶n xuÊt c¸c lo¹i bao b× nhùa 1 líp tõ nguyªn liÖu h¹t nhùa LLDPE, HDPE, PP... II. S¶n xuÊt c¸c lo¹i bao b× nhùa phøc hîp (nhiÒu líp) tõ nguyªn liÖu mµng BOPP/PE, PA/PE, CELLO/OPP/PE... PhÇn II: HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông c¸c yÕu tè s¶n xuÊt (t- liÖu lao ®éng, ®èi t-îng lao ®éng...) cña doanh nghiÖp ®Ó ®¹t kÕt qu¶ cao nhÊt víi tæng chi phÝ thÊp thÊt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. I. HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng: 1. C¬ cÊu lao ®éng: TÝnh ®Õn thêi ®iÓm hiÖn nay, toµn c«ng ty cã 568 lao ®éng trong ®ã XÝ nghiÖp nhùa cã 186 ng-êi. Khi nghiªn cøu vÒ t×nh h×nh nh©n sù cña mét c«ng ty, ta cÇn quan t©m ®Õn c¬ cÊu lao ®éng. BiÓu 3: C¬ cÊu lao ®éng cña XÝ nghiÖp nhùa ChØ tiªu N¨m 2001 Sè ng-êi Tæng sè L§ Tû träng (%) 105 100 N¨m 2002 Sè ng-êi N¨m2003 Tû träng (%) Møc chªnh lÖch 2002/2001 Sè Tû Sè ng-êi träng ng-êi (%) Tû träng (%) 141 100 186 100 +36 --- 2003/2002 Sè Tû ng-êi träng (%) 45 --- I. Theo t/chÊt L§ trùc tiÕp 99 94,3 132 93,6 173 93 +33 -0,74 +41 -0,64 L§ gi¸n tiÕp 6 5,7 9 6,4 13 7 +3 +12,3 +4 +9,4 L/®éng n÷ 45 42,9 58 41,1 69 37,1 +13 - 4,2 +11 - 9,7 L/®éng nam 60 57,1 83 58,9 117 62,9 +23 +3,2 +34 + 6,8 II. Theo g/tÝnh (Nguån tõ phßng Tæ chøc hµnh chÝnh) BiÓu 3 m« t¶ vÒ c¬ cÊu lao ®éng cña XÝ nghiÖp nhùa: TØ träng lao ®éng trùc tiÕp n¨m 2002 so víi n¨m 2001 gi¶m 0,74% vµ n¨m 2003 so víi n¨m 2002 gi¶m 0,64%. Cßn lao ®éng gi¸n tiÕp n¨m 2001 chiÕm tØ träng 5,7%, ®Õn n¨m 2002 chiÕm tØ träng 6,4% vµ ®Õn n¨m 2003 chiÕm tØ träng 7%. Lao ®éng n÷ t¹i XÝ nghiÖp trong 2 n¨m 2002 vµ 2003 tuy cã t¨ng vÒ sè l-îng nh-ng ®Òu gi¶m vÒ tØ träng. Sè l-îng n÷ cña c«ng ty n¨m 2001 lµ 45 ng-êi, chiÕm tØ träng 42,9%, n¨m 2002 t¨ng 13 ng-êi nh-ng tû träng gi¶m 4,2% vµ ®Õn n¨m 7 2003 cã thªm 11 ng-êi nh-ng tû träng gi¶m xuèng cßn 37,1% so víi tæng sè c«ng nh©n viªn trong XÝ nghiÖp. Ng-îc l¹i lao ®éng nam l¹i t¨ng c¶ vÒ sè l-îng vµ tû träng. Cô thÓ, sè c«ng nh©n nam trong toµn XÝ nghiÖp n¨m 2001 chØ cã 60 ng-êi chiÕm tû träng 57,1% nh-ng ®Õn n¨m 2003 t¨ng lªn 117 ng-êi chiÕm tû träng 62,9%. 2. T×nh h×nh lao ®éng cña XÝ nghiÖp: BiÓu 4: T×nh h×nh lao ®éng cña XÝ nghiÖp nhùa qua 3 n¨m N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m2003 Møc chªnh lÖch 2002/2001 ChØ tiªu Sè ng-êi Tû träng (%) Sè ng-êi Tû träng (%) Sè ng-êi Tû träng (%) Sè ng-êi Tæng sè L§ 105 100 141 100 186 100 +36 L§ biªn chÕ 3 2,9 4 2,8 6 3,2 +1 L§ dµi h¹n 87 82,8 125 88,7 161 86,6 L§ ng¾n h¹n 6 5,4 8 5,7 14 L§ t¹m thêi 9 8,9 4 2,8 5 Tû träng (%) --- 2003/2002 Sè ng-êi Tû träng (%) +45 --- - 3,5 +2 +14,3 +38 +7,1 +36 - 2,4 7,5 +2 +5,6 +6 +31,6 2,7 +5 - 68,5 +1 - 3,6 (Nguån tõ phßng Tæ chøc hµnh chÝnh) Qua biÓu 4 ph©n tÝch, tû träng gi÷a c¸c lo¹i lao ®éng l¹i cã sù thay ®æi. Trong ®ã sè lao ®éng biªn chÕ chiÕm tû träng Ýt nhÊt víi sè lao ®éng n¨m 2003 lµ 6 ng-êi. VÒ lao ®éng dµi h¹n, n¨m 2001 sè lao ®éng hîp ®ång dµi h¹n chiÕm tû träng 82,8% ; n¨m 2002 lµ 88,7% vµ n¨m 2003 gi¶m xuèng cßn 86,6%. Bªn c¹nh ®ã th× tû träng lao ®éng hîp ®ång ng¾n h¹n kh«ng ngõng t¨ng trong mÊy n¨m võa qua. Cô thÓ, so víi n¨m 2001 th× n¨m 2002 t¨ng lªn 5,6% vµ n¨m 2003 t¨ng 31,6% so víi n¨m 2002. Ng-îc l¹i, tû träng lao ®éng t¹m thêi gi¶m m¹nh. Cô thÓ, tû träng lao ®éng t¹m thêi tõ 8,9% trong n¨m 2001 gi¶m xuèng cßn 2,7% trong n¨m 2003. 3. Tr×nh ®é chuyªn m«n cña lao ®éng trong XÝ nghiÖp: BiÓu 5: Ph©n tÝch tr×nh ®é chuyªn m«n cña CBCNV XÝ nghiÖp ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 8 Møc chªnh lÖch 2001/2002 2003/2002 Sè ng-êi Tû träng (%) Sè ng-êi Tû träng (%) Sè ng-êi Tû träng (%) Sè ng-êi Tû träng (%) Sè ng-êi Tû träng (%) Tæng lao ®éng 105 100 141 100 186 100 +36 ---- +45 ---- + §¹i häc, cao ®¼ng 54 4,8 8 5,7 12 6,5 +3 +18,8 +4 +14 + Trung cÊp 6 5,7 36 25,5 69 37 +30 +347 +33 +45 + C«ng nh©n 94 89,5 97 68,8 105 56,5 +3 - 23,1 +8 -17.9 (Nguån tõ phßng Tæ chøc hµnh chÝnh) Dùa vµo sè liÖu ë biÓu 5 ph©n tÝch chóng ta thÊy: Trong toµn XÝ nghiÖp hiÖn nay 6,5% lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ cao ®¼ng: 37% ®-îc ®µo t¹o t¹i c¸c tr-êng trung häc chuyªn nghiÖp vµ cã 56,5% lµ c«ng nh©n kü thuËt cã tay nghÒ. Nh÷ng c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ chuyªn m«n cao th-êng ®-îc bæ nhiÖm lµm Gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc trùc tiÕp qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt. Ngoµi 105 c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm cßn cã 69 ng-êi cã tr×nh ®é trung cÊp. Sè l-îng lao ®éng nµy chñ yÕu ®-îc ®µo t¹o vÒ kinh tÕ vµ kü thuËt. §©y còng chÝnh lµ mét lùc l-îng lao ®éng gãp phÇn kh«ng nhá trong viÖc trùc tiÕp gi¸m s¸t chØ ®¹o tõng tæ s¶n xuÊt trong XÝ nghiÖp. 4. HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong XÝ nghiÖp nhùa: Lao ®éng lµ yÕu tè ®Æc biÖt quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh vµ qu¶n lý cña doanh nghiÖp. Lao ®éng bao giê còng mang l¹i hiÖu qu¶, ng-êi lao ®éng lu«n mong muèn hiÖu qu¶ lao ®éng cña m×nh ngµy mét t¨ng cao, nghÜa lµ n¨ng suÊt lao ®éng ngµy mét t¨ng lªn. ChÝnh v× thÕ mµ n¨ng suÊt lao ®éng ®· trë thµnh mét yÕu tè cùc kú quan träng trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh vµ t¨ng thÕ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Trong qu¶n lý cã thÓ tuú theo ®Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt mµ chóng ta cã thÓ ph©n tÝch n¨ng suÊt lao ®éng theo c¸c chØ tiªu kh¸c nhau. * N¨ng suÊt lao ®éng tÝnh theo hiÖn vËt: C«ng thøc tÝnh ®-îc tr×nh bµy nh- sau: Wld  Q1 T Trong ®ã: + Wld: N¨ng suÊt lao ®éng. + Q1: S¶n l-îng tÝnh theo hiÖn vËt ( §¬n vÞ m, m2, m3, kg, tÊn, t¹....) 9 + T: Sè c«ng nh©n. * N¨ng suÊt lao ®éng tÝnh theo gi¸ trÞ: C«ng thøc tÝnh ®-îc tr×nh bµy nh- sau: Wld  Q2 T Trong ®ã: + Wl®: N¨ng suÊt lao ®éng. + T: Sè l-îng c«ng nh©n lao ®éng + Q2: Gi¸ trÞ s¶n l-îng (tÝnh b»ng tiÒn theo gÝa cè ®Þnh hay gi¸ hiÖn hµnh) BiÓu 6 : B¶ng ph©n tÝch n¨ng suÊt lao ®éng tÝnh b»ng hiÖn vËt ChØ tiªu §¬n vÞ 1. Gi¸ trÞ s¶n l-îng ®ång 2. Gi¸ trÞ s¶n l-îng m2 3. Sè c«ng nh©n SxuÊt ng-êi 4. NSL§ b/qu©n n¨m a. ChØ tiªu gi¸ trÞ (1/3) ®ång/ng b. ChØ tiªu hiÖn vËt (2/3) m2/ng 5. Sè ngµy lµm viÖc ngµy b×nh qu©n 6. N¨ng suÊt lao ®éng ®ång b×nh qu©n ngµy (4a/5) 7. Sè giê lµm viÖc b×nh qu©n ngµy giê 8. N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n giê (6/7) ®ång 9. Tæng sè giê lµmviÖc giê Chªnh lÖch Møc % 18.597.348.000 30.794.148.000 12.196.800.000 65,6 6.641.910 10.997.910 4.356.000 65,6 132 173 41 31 2002 2003 140.889.000 50.318 178.000.856 63.571 37.111.856 26,3 13.253 26.4 267 272 5 1,87 527.674 654.415 126.741 24 7,5 7,8 0.3 4 70.357 83.870 2.003 2.122 13.513 19,2 119 5,9 (Nguån tõ phßng Kinh tÕ kü thuËt) Ph©n tÝch n¨ng suÊt lao ®éng cña XÝ nghiÖp chóng ta nhËn thÊy: N¨ng suÊt lao ®éng ng-êi trong n¨m 2003 ®· t¨ng h¬n so víi n¨m 2002, trong ®ã n¨ng suÊt tÝnh theo chØ tiªu hiÖn vËt t¨ng 13.253 m2/ ng-êi t-¬ng ®-¬ng 26,4%. N¨ng suÊt tÝnh theo chØ tiªu gi¸ trÞ t¨ng 37.101.856 tr®/ ng-êi t-¬ng ®-¬ng 10 26,3%. Qua ®ã ta nhËn thÊy mét ®iÓm ®¸ng chó ý lµ, tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt theo chØ tiªu gi¸ trÞ ®· t¨ng nhanh h¬n tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng theo chØ tiªu hiÖn vËt. S¶n l-îng s¶n phÈm n¨m 2003 t¨ng 65,6% so víi n¨m 2002 do n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng. Cô thÓ: N¨ng suÊt lao ®éng giê t¨ng 19,2%, n¨ng suÊt lao ®éng ngµy t¨ng 4%, n¨ng suÊt lao ®éng n¨m t¨ng 26,4%. BiÓu 7: ChØ tiªu gi¸ trÞ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña XÝ nghiÖp Nhùa: Chªnh lÖch ChØ Tiªu §V 2002 2003 Møc (%) 1. Tæng doanh thu ®ång 18.778.317.865 27.648.717.865 2. Lîi NhuËn ®ång 352.514.995 595.108.000 +242.593.005 +68,8% Ng-êi 141 186 +45 +31,9% 4. Chi phÝ tiÒn l-¬ng ®ång 1.559.848.659 2.016.600.000 +456.751.341 +29,2% 5. NSL§ bq (1/3) ®ång 133.179.560 148.649.020 +15.469.460 +11,6% 6. H/sè sd hao phÝ tiÒn l-¬ng (1/4) ®ång 12,04 13,7 +1,66 +13,7% ®ång 2.500.106 3.199.505 ®ång 0,226 0,295 3. Tæng lao ®éng 7. K/n¨ng sinh lêi cña 1 nh©n viªn (2/3) 8. Doanh lîi cña chi phÝ tiÒn l-¬ng (2/4) +8.870.400.000 699.399 +47% +28% +0.069 +30,5% (Nguån tõ phßng kinh tÕ kü thuËt) Qua biÓu 7 cho thÊy: N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n cña mét c«ng nh©n n¨m 2003 t¨ng 11,6% so víi n¨m 2002. NÕu nh- n¨m 2002, mét nh©n viªn chØ lµm ra 133.179.560 ®ång doanh thu th× sang ®Õn n¨m 2003 mét nh©n viªn ®· lµm ra ®-îc 148.649.020 ®ång. Còng tõ b¶ng 7, ph©n tÝch sè liÖu ta thÊy mét nh©n viªn mang l¹i 3.199.505 ®ång lîi nhuËn cho c«ng ty trong n¨m 2003 ®iÒu nµy cã nghÜa lµ kh¶ n¨ng sinh lîi cña mét nh©n viªn n¨m 2003 t¨ng 699.399 ®ång so víi n¨m 2002. Mét vÊn ®Ò mµ chóng ta cÇn quan t©m víi mét ®ång chi phÝ tiÒn l-¬ng bá ra mang l¹i cho XÝ nghiÖp bao nhiªu ®ång doanh thu vµ bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. So 11 s¸nh n¨m 2003 víi n¨m 2002 th× chóng ta thÊy mét ®ång chi phÝ tiÒn l-¬ng bá ra ®· lµm t¨ng 1,66 ®ång doanh thu vµ t¨ng 0,069 ®ång lîi nhuËn. Nh- vËy ë n¨m 2003, mét ®ång tiÒn l-¬ng bá ra ®· cã hiÖu qu¶ h¬n, ®· lµm t¨ng c¶ doanh thu vµ lîi nhuËn. Qua ®ã chóng ta cã thÓ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng t¹i XÝ nghiÖp s¶n xuÊt bao b× nhùa nh- vËy lµ hîp lý. §iÒu nµy lµ do nhiÒu nh©n tè t¸c ®éng tuy nhiªn XÝ nghiÖp còng cÇn chó ý n©ng cao chÊt l-îng cña c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù, ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c ph©n tÝch c«ng viÖc ®Ó cã ®Ó cã sù bè trÝ lao ®éng hîp lý nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng h¬n n÷a. II. HiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh: Tµi s¶n cè ®Þnh lµ c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña doanh nghiÖp, ph¶n ¸nh n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ tr×nh ®é tiÕn bé khoa häc kü thuËt cña doanh nghiÖp. Tµi s¶n cè ®Þnh, ®Æc biÖt lµ m¸y mãc thiÕt bÞ lµ ®iÒu kiÖn quan träng vµ cÇn thiÕt ®Ó t¨ng s¶n l-îng vµ n©ng cao n¨ng suÊt, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1. ChØ tiªu ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông TSC§: Tµi s¶n cè ®Þnh tham gia vµo nhiÒu chu tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, sau mçi chu kú vÒ hiÖn vËt th× bÞ hao mßn dÇn, vÒ gÝa trÞ hao mßn ®-îc chuyÓn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm. §iÒu ®ã còng cã nghÜa lµ qu¸ tr×nh hao mßn TSC§ diÔn ra ®ång thêi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Nh©n tè c¬ b¶n lµm thay ®æi hiÖn tr¹ng cña TSC§ lµ sù hao mßn. §Ó ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng kü thuËt cña TSC§ ta c¨n cø vµo hÖ sè hao mßn TSC§ vµ hÖ sè TSC§ cßn sö dông ®-îc: C«ng thøc tÝnh: * HÖ sè hao mßn TSC§ = Tæng møc khÊu hao Nguyªn gi¸ TSC§ * HÖ sè TSC§ cßn Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ t¹i thêi ®iÓm ®¸nh gi¸ sö dông ®-îc = Nguyªn gi¸ TSC§ t¹i thêi ®iÓm ®¸nhgi¸ HÖ sè hao mßn TSC§ cµng gÇn ®Õn 1 chøng tá TSC§ cµng cò vµ doanh nghiÖp ph¶i chó träng ®Õn viÖc ®æi míi vµ hiÖn ®¹i hãa TSC§. Ng-îc l¹i, hÖ sè hao mßn TSC§ nhá h¬n 1, cã nghÜa lµ TSC§ cña doanh nghiÖp ®· ®-îc ®æi míi nhiÒu. Ph-¬ng h-íng chung nh»m gi¶m hÖ sè hao mßn TSC§ lµ ph¶i tÝch cùc ®æi míi TSC§ cò ®· ®Õn h¹n thanh lý, trang bÞ thªm TSC§ míi. 12 2. ChØ tiªu ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông TSC§ HiÖu suÊt sö dông TSC§ lµ chØ tiªu tæng hîp ph¶n ¸nh chung t×nh h×nh sö dông TSC§ cña doanh nghiÖp vµ lµ môc ®Ých cña viÖc trang bÞ TSC§ trong doanh nghiÖp. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ chÝnh lµ kÕt qu¶ cña viÖc c¶i tiÕn tæ chøc lao ®éng vµ tæ chøc s¶n xuÊt ®ång thêi sö dông cã hiÖu qu¶ TSC§ hiÖn cã lµ biÖn ph¸p tèt nhÊt sö dông vèn mét c¸ch tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶. * Søc s¶n xuÊt cña TSC§ = Doanh thu (Gi¸ trÞ s¶n l-îng) Nguyªn gi¸ TSC§ HiÖu suÊt sö dông TSC§ biÓu hiÖn 1 ®ång nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®em l¹i bao nhiªu ®ång doanh thu (gi¸ trÞ s¶n l-îng). HiÖu suÊt cµng cao chøng tá c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông TSC§ ë doanh nghiÖp cµng tiÕn bé vµ ng-îc l¹i. Mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ®Òu h-íng tíi môc tiªu lîi nhuËn, ®Ó ®¸nh gi¸ mét ®ång TSC§ t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn ta tÝnh nhsau: * Søc sinh lêi cña TSC§ = Lîi nhuËn Nguyªn gi¸ TSC§ Mét chØ tiªu n÷a chóng ta cÇn xem xÐt ®ã lµ ®Ó cã mét ®ång doanh thu th× cÇn bao nhiªu ®ång nguyªn gi¸ TSC§ * SuÊt hao phÝ TSC§ = Nguyªn gi¸ TSC§ Doanh thu 3. ChØ tiªu ph©n tÝch møc trang bÞ ViÖc trang bÞ TSC§ cho lao ®éng nhiÒu hay Ýt sÏ ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng vµ kh¶ n¨ng t¨ng s¶n l-îng cña doanh nghiÖp. §Ó ph©n tÝch nh÷ng vÊn ®Ò nµy ng-êi ta th-êng dïng c¸c chØ tiªu sau: * HÖ sè trang bÞ TSC§ cho Nguyªn gi¸ TSC§ = mét c«ng nh©n SX trùc tiÕp Sè c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt HÖ sè trang bÞ chung TSC§ ph¶n ¸nh mét c«ng nh©n s¶n xuÊt b×nh qu©n ®-îc trang bÞ bao nhiªu ®ång TSC§ (ë nguyªn gi¸ hoÆc gi¸ trÞ cßn l¹i). HÖ sè nµy cµng lín chøng tá tr×nh ®é trang bÞ chung cµng cao vµ ng-îc l¹i. 13 ViÖc trang bÞ kü thuËt cho lao ®éng nhiÒu hay Ýt sÏ ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng vµ kh¶ n¨ng t¨ng s¶n l-îng cña má. Do vËy chóng ta xem xÐt c¸c hÖ sè trang bÞ TSC§ ë XÝ nghiÖp bao b× nhùa ®Ó biÕt ®-îc mét c«ng nh©n b×nh qu©n ®-îc trang bÞ bao nhiªu ®ång TSC§ (c¶ theo nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i). BiÓu 8: Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông TSC§ ChØ tiªu §V 1. Gi¸ trÞ s¶n l-îng ®ång 2. Lîi nhuËn ®ång N¨m 2002 N¨m 2003 Chªnh lÖch Møc (®ång) 18.597.348.000 30.794.148.000 12.196.800.000 352.514.995 % 65,6% 595.108.000 242.593.005 68,8% 13.469.780.910 14.316.688.420 846.907.510 6,3% 3. TSC§ b×nh qu©n a. Nguyªn gi¸ ®ång b. Gi¸ trÞ cßn l¹i ®ång 4.537.874.720 4.113.586.770 -424.287.950 -9,3% 4. Sè c«ng nh©n s¶n xuÊt b×nh qu©n Ng-êi 132 173 41 31% a. Theo nguyªn gi¸ (3a/4) ®ång 120.043.794 82.755.424 -37.288.370 -31% b. Theo gi¸ trÞ cßn l¹i (3b/4) ®ång 34.377.838 23.777.958 -10.599.880 -30% 5. Møc trang bÞ TSC§ cho c«ng nh©n 6. Søc s¶n xuÊt cña TSC§ (1/3a) ®ång 7. Søc sinh lêi cña TSC§ (2/3a) ®ång % 8. HiÖu suÊt TSC§ cßn dïng ®-îc (3a/3b) 1,38 2,15 0,77 55,8% 0,026 0,04 0,014 53,8% 33,7% 28,7% -14,8% Nh- vËy, th«ng qua b¶ng ph©n tÝch hiÖu suÊt sö dông TSC§ trªn ®©y chóng ta cã thÓ nhËn thÊy r»ng: NÕu møc trang bÞ TSC§ ®-îc xÐt ë nguyªn gi¸ th× mçi ng-êi lao ®éng ®-îc 120.043.794 ®ång, nh-ng khi xem xÐt møc trang bÞ theo gi¸ trÞ cßn l¹i th× chØ cßn 34.377.838 ®ång n¨m 2002 vµ 82.755.424 ®ång n¨m 2002. N¨m 2002 hiÖu suÊt TSC§ cßn dïng ®-îc lµ 33,7% cßn n¨m 2003 gi¶m 5% tøc lµ chØ cßn 28,7%. ChÝnh ®iÒu nµy ®· lµm h¹n chÕ n¨ng lùc s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp. Møc trang bÞ TSC§ theo nguyªn gi¸ n¨m 2003 gi¶m 31% so víi n¨m 2002 vµ møc trang bÞ theo gi¸ trÞ cßn l¹i còng gi¶m 10.599.880 ®ång/ng-êi trong n¨m 2003. N¨m 2003 xÝ nghiÖp ®· ®Çu t- ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó c¶i thiÖn n¨ng 14 lùc TSC§ nh-ng do c¸c tµi s¶n kh¸c ®· hÕt thêi gian sö dông nªn møc trang bÞ theo nguyªn gi¸ kh«ng t¨ng. XÐt vÒ søc s¶n xuÊt cña TSC§ th× trong n¨m 2003 ®· hiÖu qu¶ h¬n n¨m 2002 lµ 55,8%. HiÖu suÊt sö dông n¨m 2002 ®¹t 1,38 tøc lµ cø 100 ®ång nguyªn gi¸ TSC§ t¹o ra ®-îc 138 ®ång gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng, cßn n¨m 2003 lµ 215 ®ång. XÐt vÒ søc sinh lêi cña TSC§ th× ta thÊy n¨m 2003 t¨ng 0,014% so víi n¨m 2002 tøc lµ trong n¨m 2003 cø 100 ®ång nguyªn gi¸ TSC§ t¹o ra 4 ®ång lîi nhuËn cßn n¨m 2002 lµ 2,6 ®ång. Nh- vËy ta cã thÓ thÊy ®-îc gi¸ trÞ s¶n l-îng n¨m nay so víi n¨m tr-íc t¨ng 12.196.800.000 ®ång do nhiÒu nguyªn nh©n trong ®ã do nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ t¨ng vµ søc s¶n xuÊt cña TSC§ t¨ng. III. T×nh h×nh chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh cña XÝ nghiÖp s¶n xuÊt bao b× nhùa: 1. Ph©n tÝch t×nh h×nh chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp: * Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh: lµ toµn bé nh÷ng hao phÝ vÒ lao ®éng sèng (tiÒn l-¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, chi phÝ b¶o hiÓm x· héi vµ c¸c kho¶n tiÒn kh¸c thuéc l-¬ng) vµ lao ®éng vËt ho¸ (chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu, n¨ng l-îng, chi phÝ vÒ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh) mµ doanh nghiÖp ®· bá ra trong mét thêi kú kinh doanh nhÊt ®Þnh (th-êng lµ th¸ng, quý, n¨m). Chi phÝ s¶n xuÊt ®-îc thÓ hiÖn d-íi h×nh th¸i gi¸ trÞ vµ lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®-îc gi¸ thµnh s¶n phÈm. * Gi¸ thµnh s¶n phÈm: lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña c¸c chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh cho mét khèi l-îng s¶n phÈm, c«ng viÖc, dÞch vô nhÊt ®Þnh ®· hoµn thµnh. ChØ tiªu gi¸ thµnh lµ chØ tiªu quan träng ®-îc tÝnh to¸n vµ ph¶n ¸nh d-íi h×nh thøc tiÒn tÖ. (ph¶n ¸nh chi phÝ vÒ vËt t-, m¸y mãc thiÕt bÞ, nh©n c«ng, n¨ng lùc qu¶n lý c¸c tæ chøc Gi¸ thµnh cã hai chøc n¨ng chñ yÕu ®ã lµ chøc n¨ng lµm th-íc ®o bï ®¾p chi phÝ vµ chøc n¨ng lËp gi¸. Toµn bé chi phÝ mµ doanh nghiÖp chi ra sÏ hoµn thµnh mét khèi l-îng s¶n phÈm vµ ph¶i ®-îc bï ®¾p b»ng chÝnh sè tiÒn thu vÒ do tiªu thô 15 s¶n phÈm. Gi¸ thµnh còng chÝnh lµ c¬ së ®Ó x©y dùng vµ quy ®Þnh gi¸ b¸n s¶n phÈm. Gi¸ thµnh vµ gi¸ c¶ cã liªn quan mËt thiÕt víi nhau. NÕu trong ®iÒu kiÖn gi¸ b¸n kh«ng ®æi th× viÖc gi¶m gi¸ thµnh ®ång thêi còng lµ viÖc t¨ng lîi nhuËn. V× vËy phÊn ®Êu kh«ng ngõng h¹ thÊp chi phÝ, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ nhiÖm vô quan träng vµ th-êng xuyªn cña c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt chÆt chÏ víi nhau. Chi phÝ s¶n xuÊt còng chÝnh lµ c¬ së ®Ó tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tuy nhiªn gi÷a chóng còng cã sù kh¸c nhau: + Chi phÝ s¶n xuÊt lu«n g¾n liÒn víi kú ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp cßn gi¸ thµnh lu«n g¾n liÒn víi mét lo¹i s¶n phÈm, c«ng viÖc, dÞch vô nhÊt ®Þnh ®· hoµn thµnh. Chi phÝ s¶n xuÊt kh«ng chØ liªn quan ®Õn s¶n phÈm, c«ng viÖc ®· hoµn thµnh mµ cßn liªn quan ®Õn c¶ s¶n phÈm háng, s¶n phÈm dë dang cuèi kú vµ c¶ nh÷ng chi phÝ thùc tÕ ch-a ph¸t sinh mµ ®· trÝch tr-íc.Cßn gi¸ thµnh s¶n phÈm chØ liªn quan ®Õn s¶n phÈm dë dang ë cuèi kú tr-íc chuyÓn sang. Gi¸ thµnh s¶n phÈm cã thÓ giíi h¹n ë ph¹m vi hÑp h¬n so víi chi phÝ s¶n xuÊt tïy thuéc vµo yªu cÇu qu¶n trÞ cña doanh nghiÖp. 16 BiÓu 9: T×nh h×nh chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp qua 3 n¨m 2001, 2002, 2003 N¨m 2001 ChØ tiªu N¨m 2002 TØ Chi phÝ (®ång) träng TØ Chi phÝ (®ång) (%) träng Chi phÝ (®ång) (%) 100 träng 2002/2001 2003/2002 (%) 15.843.085.000 2. Gi¸ thµnh s¶n phÈm (3+4+5) 13.488.233.000 85,1 15.094.159.000 86,8 16.834.377.000 3. Chi phÝ NVL trùc tiÕp 11.749.890.000 87,1 12.964.643.000 85,9 4. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 950.400.000 7,1 1.330.560.000 5. Chi phÝ s¶n xuÊt chung 787.943.000 5,8 2.054.852.000 300.000.000 7. Chi phÝ QLDN 17.397.909.000 Møc chªnh lÖch chi phÝ TØ 1. Gi¸ thµnh toµn bé (2+6+7) 6. Chi phÝ b¸n hµng 100 N¨m2003 19.014.840.000 100 + 9,8% +9,3% 88,5 +11,9% +11,5% 14.005.829.000 83,1 +10,3% 8,8 1.868.400.000 11,2 + 40% +40,4% 798.956.000 5,3 960.148.000 5,7 +1,4% +20,2% 13 2.003.750.000 11,5 1.880.463.000 9,9 - 2,5% - 6,2% 1,9 300.000.000 1,7 300.000.000 1,6 ---- ---- +8,1% (Nguån tõ phßng kinh tÕ kü thuËt)
- Xem thêm -