Tài liệu Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện chính sách marketing-mix ở công ty dịch vụ-thương mại số

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 27 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Kinh tÕ thÞ trêng ra ®êi ë níc ta ®¸p øng yªu cÇu cÇn thiÕt ph¶i cã sù thay ®æi trong c¸ch lµm ¨n kinh doanh ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Nãi ®Õn c¬ chÕ thÞ trêng lµ nãi ®Õn c¹nh tranh, ®Ó ®¹t ®îc lîi thÓ c¹nh tranh, doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®¸p øng ®Çy ®ñ nh÷ng ®ßi hái kh¾t khe cña thÞ trêng, nh chÊt lîng s¶n phÈm, gi¸ c¶, ®iÒu kiÖn mua b¸n, thanh to¸n, c¸c dÞch vô b¸n vµ sau b¸n, c¸c chÝnh s¸ch giao tiÕp, khuyÕch tr¬ng.... §Ó øng xö linh ho¹t víi thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã cung c¸ch lµm ¨n, c¸ch nghÜ míi, ph¶i biÕt sö dông nh÷ng ph¬ng tiÖn hç trî, øng dông cã hiÖu qu¶ c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ, ®Ò ra ph¬ng híng môc tiªu ho¹t ®éng ®Ó cã thÓ dµnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh. ViÖc n¾m b¾t nh¹y bÐn c¸c quy luËt cña thÞ trêng kh«ng nh»m môc ®Ých nµo kh¸c lµ ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ b¸n ®îc nhiÒu hµng ho¸, quay vßng vèn nhanh, t¸i ®Çu t s¶n xuÊt ®Ó më réng quy m« doanh nghiÖp theo c¶ bÒ réng lÇn bÒ s©u. Marketing ®ãng vai trß quan träng trong tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty. V× vËy em chän ®Ò tµi: "Nh÷ng gi¶i ph¸p Marketing cho ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i - Bé Th¬ng m¹i" (TRASERCO). Chuyªn ®Ò gåm c¸c ch¬ng sau: Ch¬ng I: Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm vµ ¶nh hëng cña m«i trêng Marketing ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty dÞch vô Traserco. Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p Marketing nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn vµ thóc ®Èy kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty dÞch vô Traserco. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm vµ ¶nh hëng cña m«i trêng Marketing ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm i. nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tiªu thô s¶n phÈm 1. Kh¸i niÖm tiªu thô. - §Æc trng c¬ b¶n cña s¶n xuÊt hµng ho¸ lµ s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt ra ®Ó b¸n. Do ®ã, tiªu thô s¶n phÈm lµ mét kh©u quan träng trong quan träng t¸i s¶n xuÊt. §øng trªn mçi gãc ®é kh¸c nhau, cã nh÷ng quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ tiªu thô s¶n phÈm. - NÕu xÐt trªn gãc ®é kinh tÕ, th× tiªu thô s¶n phÈm lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ së h÷u vµ sö dông hµng ho¸, tiÒn tÖ gi÷a c¸c chñ thÓ kinh tÕ. Hay nãi c¸ch kh¸c, tiªu thô s¶n phÈm lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn gi¸ trÞ cña hµng ho¸. Qua tiªu thô, hµng ho¸ ®îc chuyÓn tõ h×nh th¸i hiÖn vËt sang h×nh th¸i tiÒn tÖ vµ vßng chu chuyÓn s¶n xuÊt kinh doanh ®îc h×nh thµnh. - NÕu xÐt trªn gãc ®é lµ mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, th× tiªu thô s¶n phÈm lµ giai ®o¹n cuèi cïng sau kh©u s¶n xuÊt, øng dông víi mçi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ kh¸c nhau, th× møc ®é ph¹m vi tiªu thô còng kh¸c nhau. Trong c¬ chÕ cò, ho¹t ®éng kinh tÕ chñ yÕu cña doanh nghiÖp lµ s¶n xuÊt cßn kh©u mua s¾m c¸c yÕu tè ®Çu vµo vµ tiªu thô s¶n phÈm ®Çu ra hoµn toµn do Nhµ níc ®¶m nhiÖm, nªn viÖc thùc hiÖn hµnh vi tiªu thô ®¬n thuÇn chØ lµ viÖc b¸n s¶n phÈm theo gi¸ ®Þnh s½n. NghÜa lµ, chØ thùc hiÖn hµnh vi tiÒn hµng. Cßn trong c¬ chÕ thÞ trêng doanh nghiÖp ®îc ®Æt trong vÞ trÝ lµ c¸c chñ thÓ kinh tÕ ®éc lËp, nªn ba vÊn ®Ò c¬ b¶n cña kinh tÕ: s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt nh thÕ nµo? vµ s¶n xuÊt cho ai? ®Òu doanh nghiÖp tù quyÕt ®Þnh. V× vËy, ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ph¶i g¾n liÒn víi ba kh©u: Mua, s¶n xuÊt vµ b¸n. Do vËy, tiªu thô s¶n phÈm ®îc hiÓu theo nghÜa réng h¬n. - Tiªu thô s¶n phÈm lµ viÖc ®a s¶n phÈm tõ lÜnh vùc s¶n xuÊt sang lÜnh vùc lu th«ng ®Ó thùc hiÖn viÖc tiªu dïng theo nh÷ng môc ®Ých ®· ®îc x¸c ®Þnh tõ khi b¾t ®Çu s¶n xuÊt. - Trong quan hÖ trao ®æi hµng - tiÒn gi÷a doanh nghiÖp víi ngêi mua th× thêi ®iÓm doanh nghiÖp cã thÓ ghi nhËn doanh thu b¸n hµng phô thuéc vµo ph¬ng thøc thanh to¸n mµ doanh nghiÖp ¸p dông. øng víi mçi ph¬ng thøc thanh to¸n kh¸c nhau th× thêi ®iÓm s¶n phÈm ®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô kh¸c nhau. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trêng hîp doanh nghiÖp giao hµng cho ngêi mua vµ thu tiÒn ngay t¹i thêi ®iÓm ®ã (cã thÓ b»ng sÐc hoÆc tiÒn mÆt...) hoÆc ngêi mua ®· øng tríc tiÒn hµng th× sè s¶n phÈm ®· giao ®ã ®îc gäi lµ tiªu thô. Trêng hîp doanh nghiÖp giao s¶n phÈm cho kh¸ch hµng vµ ®· ®îc kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n nhng hiÖn t¹i doanh nghiÖp vÉn cha nhËn ®îc tiÒn hoÆc giÊy b¸o cña ng©n hµng th× vÉn ®îc coi lµ tiªu thô. Trêng hîp gi÷a doanh nghiÖp vµ kh¸ch hµng ¸p dông ph¬ng thøc thanh to¸n theo kÕ ho¹ch th× khi göi hµng cho ngêi mua, sè s¶n phÈm ®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô. Nh vËy, do viÖc ¸p dông ph¬ng thøc thanh to¸n kh¸c nhau nªn hµnh vi giao hµng vµ thu tiÒn cã nh÷ng kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh vÒ thêi gian vµ kh«ng gian. NÕu xem xÐt vÒ mÆt sè lîng t¹i mét thêi ®iÓm nµo ®ã th× doanh thu tiªu thô vµ sè tiÒn b¸n hµng lu ®éng th× doanh thu tiªu thô vµ tiÒn b¸n hµng thu ®îc lµ b»ng nhau. 2. ý nghÜa cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm 2.1. VÞ trÝ cña c«ng t¸c tiªu thô ®èi víi doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ trêng. Tiªu thô s¶n phÈm lµ mét trong nh÷ng kh©u quan träng nhÊt cña t¸i s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ còng lµ kh©u quan träng nhÊt cña kinh doanh. Trong c¬ chÕ thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cã mét sè ®Æc trng nh: ThÓ hiÖn sù tËp trung m©u thuÉn gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n. Trong c¬ chÕ thÞ trêng kh¸ch hµng lµ thîng ®Õ m©u thuÉn cña ngêi mua vµ ngêi b¸n thÓ hiÖn ë chç: Ngêi mua th× muèn mua s¶n phÈm víi gi¸ rÎ, chÊt lîng cao, mÉu m· ®Ñp ph¬ng thøc thanh to¸n thuËn lîi, ®¬n gi¶n hä ®îc quyÒn lùa chän, mÆc c¶ vÒ gi¸ c¶, chÊt lîng, ®îc quyÒn b¶o hµnh vÒ s¶n phÈm hµng ho¸ mµ m×nh mua. Cßn ngêi b¸n th× muèn b¸n ®îc hµng ho¸ víi gi¸ cµng cao cµng tèt ®Ó t¨ng lîi nhuËn. Tuy nhiªn trong c¬ chÕ thÞ trêng c¹nh tranh khèc liÖt ngêi b¸n kh«ng dÔ dµng thùc hiÖn ý muèn cña m×nh. Cho nªn vai trß cña c«ng t¸c tiªu thô lµ v« cïng quan träng ®îc thÓ hiÖn nh sau: Tríc hÕt tiªu thô s¶n phÈm ®îc coi lµ sù kÕt thóc cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, lµ c¬ së h¹ch to¸n lç l·i. Th«ng qua c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ l¹i c¸c chÝnh s¸ch cña m×nh (ChÝnh s¸ch s¶n phÈm, chÝnh s¸ch ph©n phèi, gi¸ c¶, khuyÕn m¹i...) Qua ®ã ®iÒu chØnh cho hîp lý ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n cña c«ng t¸c tiªu thô. Mét mÆt t¹o ®iÒu kiÖn thu håi vèn, thanh to¸n c¸c kho¶n chi nî, t¨ng tÝch luü vµ tõ ®ã cã kÕ ho¹ch vµ kh¶ n¨ng kh¶ thi, më réng quy m«, t¨ng ®Çu t cho ®æi míi kü thuËt c«ng nghÖ t¹o tiÒn ®Ò th¾ng lîi cho giai ®o¹n tiÕp theo cña qu¸ tr×nh 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 t¸i s¶n xuÊt. Nã lµ kÕt qu¶, lµ sù kiÓm tra, ®ång thêi nã l¹i lµ c¬ së ®Ó t¹o nÒn mãng cho chu kú tiÕp theo cña s¶n xuÊt kinh doanh. Lîi nhuËn bao giê còng lµ môc tiªu quan träng cña s¶n xuÊt kinh doanh, lîi nhuËn sÏ thu ®îc cµng lín nÕu nh môc tiªu s¶n xuÊt s¶n phÈm ®i ®óng híng, ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ trêng, kh¶ n¨ng thanh to¸n døt ®iÓm, Ýt cã hµng tån kho vµ ®îc c¸c b¹n hµng, c¸c ®¹i lý trong c¸c doanh nghiÖp ®¹t ®îc môc tiªu c¬ b¶n trong s¶n xuÊt kinh doanh lµ môc tiªu lîi nhuËn. Tiªu thô s¶n phÈm trong c¬ chÕ l¹i lµ sù tù kh¼ng ®Þnh vÒ uy tÝn cña doanh nghiÖp, vÒ kh¶ n¨ng liªn kÕt b¸n hµng vµ trùc tiÕp kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng doanh nghiÖp ph¶i c¹nh tranh trong thÓ h×nh "V¹n ngêi b¸n, tr¨m ngêi mua" th× c«ng t¸c tiªu thô cµng trë nªn ®Æc biÖt quan träng. Nã trë thµnh ®iÒu kiÖn sèng cßn cho mçi doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®iÒu khiÓn. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp chØ ®îc coi lµ kÕt thóc khi hµng ®· b¸n vµ tiÒn ®· ®îc thu vÒ. ViÖc ¸ch t¾c trong kh©u tiªu thô sÏ lµm nguy c¬ lín cho doanh nghiÖp, kh«ng tiªu thô s¶n phÈm sÏ kh«ng thu håi ®îc chi phÝ bá ra, kh«ng më réng ®îc s¶n xuÊt, kh«ng t¸i t¹o ®îc søc lao ®éng vµ ®iÒu ®ã cã nghÜa lµ khëi ®Çu cña sù ph¸ s¶n. Tiªu thô s¶n phÈm cµng nhanh th× kh¶ n¨ng quay vßng vèn, kh¶ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh, kh¶ n¨ng më réng vµ duy tr× thÞ trêng cµng lín vµ ®iÒu ®ã nghÜa lµ sù an toµn trong kinh doanh cña doanh nghiÖp cµng lín. Tiªu thô s¶n phÈm gióp doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng më réng vµ gia t¨ng c¸c chñng lo¹i mÆt hµng míi t¹o nªn sù gèi sãng vµ ®¶m b¶o tÝnh liªn tôc trong s¶n xuÊt kinh doanh, tr¸nh sù hôt hÉng. §ång thêi qua c«ng t¸c tiªu thô gióp doanh nghiÖp ®Õn víi kh¸ch hµng, lµ chiÕc cÇu nèi gi÷a doanh nghiÖp vµ kh¸ch hµng. KÕt qu¶ cña c«ng t¸c tiªu thô lµ thíc ®o, lµ sù ®¸nh gi¸ ®óng nhÊt c¸c nç lùc cña doanh nghiÖp ®ång thêi gióp doanh nghiÖp t×m ra c©u tr¶ hái cho c¸c quyÕt ®Þnh, c¸c ®Þnh híng trong kinh doanh. Tiªu thô s¶n phÈm gióp doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn æn ®Þnh c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, gãp mét phÇn lµm lµnh m¹nh x· héi, t¨ng trëng kinh tÕ ®Êt níc. Nh vËy, c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ngoµi viÖc gióp doanh nghiÖp ®¹t ®îc c¸c môc tiªu trong s¶n xuÊt kinh doanh, trong viÖc c¶i t¹o c¬ së vËt chÊt - kü thuËt ®Ó tiÕp tôc qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt nã cßn lµ yÕu tè cùc kú quan träng trong viÖc tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. 2.2. Vai trß cña c«ng t¸c tiªu thô ®èi víi doanh nghiÖp. Tiªu thô lµ yÕu tè quan träng ®Ó doanh nghiÖp thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt më réng lîi nhuËn lµ môc tiªu c¬ b¶n nhÊt cña mçi doanh nghiÖp. Trong 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 s¶n xuÊt kinh doanh doanh nghiÖp lµm ra lîi nhuËn vµ sö dông mét phÇn lîi nhuËn nµy ®Ó t¸i s¶n xuÊt më réng. Lîi nhuËn cña doanh nghiÖp chÝnh lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a thu nhËp tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh víi c¸c chi phÝ thùc hiÖn viÖc t¸i s¶n xuÊt ®ã. Do vËy, lîi nhuËn chØ cã thÓ thu ®îc khi s¶n phÈm ®· qua tiªu thô vµ doanh nghiÖp nhËn ®îc tiÒn tõ qu¸ tr×nh nµy. qu¸ tr×nh nµy bao gåm tõ kh©u quyÕt ®Þnh gi¸ c¶, khèi lîng tiªu thô, ph¬ng thøc thanh to¸n. ViÖc tæ chøc tèt c«ng t¸c tiªu thô lµ cho khèi lîng tiªu thô t¨ng lªn, chi phÝ tiªu thô gi¶m ®i vµ do ®ã lîi nhuËn còng t¨ng lªn vµ ®©y chÝnh lµ nguån lùc c¬ b¶n ®Ó doanh nghiÖp më réng quy m« cña m×nh. Tiªu thô s¶n phÈm cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn qu¸ tr×nh tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt, thóc ®Èy ¸p dông tiÕn ®é khoa häc kü thuËt, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trong thêi kú bao cÊp qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt cña c¸c c¬ së ®Òu ®îc Nhµ níc b¶o trî tøc lµ toµn bé qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt tõ kh©u ®Çu ®Õn kh©u cuèi cïng ®Ó ®îc Nhµ níc cung cÊp vËt t vµ bao tiªu. Tiªu thô s¶n phÈm s¶n xuÊt díi c¸c chØ tiªu ph¸p lÖnh ®· ®îc ®Þnh s½n. ChuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng Nhµ níc cho phÐp c¸c doanh nghiÖp tôc chñ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, ho¹t ®éng lµm sao cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, thu ®îc nhiÌu lîi nhuËn trªn c¬ së ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ níc. Tiªu thô s¶n phÈm lµ mét kh©u hÕt søc quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. ChØ qua tiªu thô tÝnh chÊt h÷u c¬ cña s¶n phÈm hµng ho¸ ®îc x¸c ®Þnh mét c¸ch hoµn toµn. Cã tiªu thô ®îc, thu tiÒn ®îc vÒ doanh nghiÖp míi thùc hiÖn ®îc t¸i s¶n xuÊt më réng. T¨ng nhanh qu¸ tr×nh tiªu thô lµ t¨ng nhanh vßng quay cña vèn lu ®éng vµ tÝch luü vèn. C«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm trong c¬ chÕ thÞ trêng kh«ng ®¬n thuÇn lµ viÖc ®em s¶n phÈm ra thÞ trêng ®Ó b¸n mµ tríc khi s¶n phÈm ®îc ngêi tiªu dïng chÊp nhËn th× cÇn ph¶i cã sù nç lùc c¶ vÒ trÝ tuÖ lÉn søc lao ®éng cña c¸n bé c«ng nh©n s¶n xuÊt. Nh vËy tiªu thô ®îc coi lµ mét biÖn ph¸p ®Ó ®iÒu tiÕt s¶n xuÊt, ®Þnh híng cho s¶n xuÊt, lµ tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh tæ chøc s¶n xuÊt. Tiªu thô s¶n phÈm lµ nh©n tè quan träng ®Ó gi÷ v÷ng, n©ng cao uy tÝn cña doanh nghiÖp ®èi víi x· héi, gãp phÇn cñng cè thÞ trêng, më réng ph¸t triÓn thÞ trêng míi c¶ trong níc vµ quèc tÕ, dÇn dÇn xo¸ bá t©m lý a dïng hµng ngo¹i cña nh©n d©n. Tiªu thô s¶n phÈm gi÷ vai trß quan träng 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trong viÖc ph¶n ¸nh kÕt qu¶ cuèi cïng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp. Gãp phÇn quan träng trong viÖc n©ng cao c¸c hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tiªu thô lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt víi tiªu dïng, lµ thíc ®o ®¸nh gi¸ ®é tin cËy cña ngêi tiªu dïng ®èi víi s¶n xuÊt. Tiªu thô ®îc nhiÒu s¶n phÈm chøng tá ph¹m vi ph¸t huy gi¸ trÞ sö dông cña s¶n phÈm ®îc më réng. Tãm l¹i viÖc ®æi míi vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay lµ tÊt yÕu kh¸ch quan v×: XuÊt ph¸t tõ vai trß, vÞ trÝ cña c«ng t¸c nµy ®ång thêi trªn thÕ giíi ë bÊt kú quèc gia nµo c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm lu«n lu«n ®îc chiÕm vÞ trÝ quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp vµ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp. Níc ta ®ang trªn con ®êng ®æi míi, vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm cña mçi doanh nghiÖp trªn thÞ trêng cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i nhanh chãng tiÕp cËn vµ vËn dông vµo hoµn c¶nh thÝch hîp. II. Nh÷ng néi dông c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh tiªu thô cña doanh nghiÖp. 1. §iÒu tra ®¸nh gi¸ nhu cÇu thÞ trêng. ViÖc ®iÒu tra, nghiªn cøu thÞ trêng lµ mét c«ng viÖc hÕt søc cÇn thiÕt v× tõ ®ã doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ph¶i gi¶i quyÕt 3 vÊn ®Ò kinh tÕ c¬ b¶n cña s¶n xuÊt kinh doanh ®ã lµ: s¶n xuÊt g×? s¶n xuÊt nh thÕ nµo? vµ s¶n xuÊt cho ai? Lµm sao ®Ó s¶n xuÊt g¾n chÆt víi thÞ trêng, lÊy thÞ trêng ®iÒu tríc tiªn lµ ph¶i n¾m b¾t ®îc qui m« cña thÞ trêng, ph¶i dù b¸o ®îc sè lîng ngêi tiªu thô (dù b¸o nhu cÇu), sè lîng s¶n phÈm cã nhu cÇu, doanh sè b¸n tû lÖ chiÕm lÜnh thÞ trêng hoÆc thÞ phÇn. Sau ®ã ph¶i x¸c ®Þnh thÞ trêng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp thuéc nh÷ng vïng nµo, thµnh phè nµo; tû lÖ s¶n phÈm tiªu thô cña tõng thÞ trêng, khu vùc s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng lµ hµng ho¸ sinh ho¹t hay hµng ho¸ cña tiªu dïng cho s¶n xuÊt. XÐt vÒ c¬ cÊu sö dông tû lÖ viÖc mua b¸n, tû lÖ gi÷a viÖc mua vµ sö dông bæ xung thay thÕ. Cuèi cïng c¸c dù ®Þnh thay ®æi vÒ quy m« vµ c¬ cÊu thÞ trêng trong t¬ng lai. Ngoµi ra cßn ph¶i chó ý c¸c nh©n tè cña m«i trêng khu vùc cã ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm bao gåm: - C¬ cÊu d©n c theo ®é tuæi, giíi tÝnh vµ nghÒ nghiÖp. - Tr×nh ®é v¨n ho¸, t«n gi¸o, phong tôc tËp qu¸n vµ nh÷ng quan niÖm vÒ gi¸ trÞ ®¹o ®øc, x· héi cña hä. 2. T×m kiÕm kh¸ch hµng . 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kh¸ch hµng lµ yÕu tè ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm, ®ã lµ mét trong 3 vÊn ®Ò kinh tÕ c¬ c¶n: b¸n cho ai? Hµng ho¸ s¶n xuÊt ra cÇn ph¶i ®îc b¸n vµ kh¸ch hµng chÝnh lµ ®èi tîng ®Ó thùc hiÖn viÖc mua s¶n phÈm. Ph¶i cã kh¸ch hµng th× s¶n phÈm míi ®îc tiªu thô. Nãi c¸ch kh¸c s¶n phÈm muèn lu th«ng ®îc cÇn ph¶i cã kh¸ch hµng. Doanh nghiÖp muèn tiªu thô ®îc s¶n phÈm cña m×nh cÇn ph¶i biÕt ai sÏ lµ ®èi tîng thùc hiÖn hµnh vi mua s¶n phÈm cña doanh nghiÖp m×nh. Tuy nhiªn tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc nµy ®Òu ®îc thùc hiÖn tõ kh©u nghiªn cøu thÞ trêng. Khi s¶n phÈm ®îc tung ra thÞ trêng ®iÒu ®ã cã nghÜa lµ nã mang mét phÇn nhu cÇu nµo ®ã cña kh¸ch hµng vµo ®Æc tÝnh tiªu dïng cña m×nh th«ng qua c¸c th«ng tin mµ doanh nghiÖp cã ®îc tõ viÖc ®iÒu tra, nghiªn cøu thÞ trêng. §Ó c«ng t¸c tiªu thô cã thÓ thùc hiÖn ®îc vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao cÇn thiÕt ph¶i ph©n tÝch kh¸ch hµng mét c¸ch cô thÓ, tõ ®ã cã c¸ch øng xö phug hîp víi tõng ®èi tîng kh¸ch hµng mua s¶n phÈm cña m×nh. ViÖc t×m kiÕm kh¸ch hµng cã thÓ ®îc ph©n lo¹i ra nh sau cho dÔ dµng h¬n trong viÖc ph©n tÝch: - Theo khu vùc ®Þa lý: Kh¸ch hµng ë vïng nµo? thÞ hiÕu cña hä ra sao? Phong tôc tËp qu¸n tiªu dïng nh thÕ nµo?... - Theo tr×nh ®é, nghÒ nghiÖp: kh¸ch hµng cã tr×nh ®é cao hay thÊp? NghÒ nghiÖp æn ®Þnh hay thÊt nghiÖp? - Theo møc sèng: Kh¸ch hµng cã møc sèng cao hay thÊp? Cã kh¶ n¨ng tiªu dïng lín hay nhá... TÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò trªn ®©y ®Òu cã ý nghÜa kh¸ quan träng trong chiÕn lîc t×m kiÕm kh¸ch hµng cña C«ng ty. Muèn ®a ra s¶n phÈm ®Õn tay ngêi tiªu dïng tríc hÕt ta ph¶i biÕt hä muèn g×? Hä cã thÝch lo¹i s¶n phÈm nµy kh«ng? Hä cã kh¶ n¨ng thanh to¸n kh«ng vµ Ýt nhÊt hä ®· s½n sµng tiªu dïng hay cha? T×m kiÕm vµ tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng lu«n lu«n vµ m·i lµ vÊn ®Ò ®¸ng quan t©m cña c¸c doanh nghiÖp. Nã lµ ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Nã lµ thíc ®o cho gi¸ trÞ tån t¹i cña doanh nghiÖp trªn th¬ng trêng. 3. X¸c ®inh gi¸ b¸n trªn thÞ trêng (x©y dùng chÝnh s¸ch gi¸): §¸nh gi¸ b¸n s¶n phÈm lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng vµ cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm, ®Õn lîi nhuËn cña doanh 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nghiÖp. V× vËy sau ®iÒu tra nhu cÇu thÞ trêng, x©y dùng chiÕn lîc s¶n phÈm cÇn ph¶i x©y dùng chÝnh s¸ch gi¸ c¶ nh»m ®a ra môc tiªu, c¨n cø ®¸nh gi¸. Môc tiªu trong chÝnh s¸ch gi¸ cã thÓ chia lµm hai nhãm: Nhãm 1: Liªn quan ®Õn lîi nhuËn cã thÓ lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn hoÆc duy tr× møc lîi nhuËn ®ang ®¹t ®îc. Nhãm 2: Liªn quan ®Õn vÞ trÝ cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng vµ tríc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. C¸c c¨n cø chñ yÕu ®Ó x©y dùng chÝnh s¸ch gi¸ c¶: Ph¶i c¨n cø vµo luËt vµ chñ tr¬ng chÝnh s¸ch chÕ ®é qu¶n lý cña Nhµ níc . Ph¶i dùa vµo chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm trong dù to¸n. Ph¶i ®îc x©y dùng phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña thÞ trêng c¹nh tranh, c¸c ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian vµ kh«ng gian cô thÓ. Do phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nªn khi Ên ®Þnh gi¸ ngoµi c¸c tÝnh to¸n cô thÓ cßn cã s¸ch lîc øng xö phï hîp víi tõng hoµn c¶nh vµ ®iÒu kiÖn cña doanh nghiÖp trong tõng thêi kú. Khi Ên ®Þnh gi¸ ph¶i xÐt tíi mét lo¹t c¸c khÝa c¹nh sau: - Thu nhËp cña d©n c. - Quy m« thÞ trêng - Së thÝch vµ tËp qu¸n tiªu dïng - ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ cña Nhµ níc - Søc hÊp dÉn cña s¶n phÈm ®èi víi kh¸ch hµng - H×nh th¸i thÞ trêng mµ doanh nghiÖp sÏ b¸n s¶n phÈm cña m×nh (thÞ trêng ®éc quyÒn, thÞ trêng c¹nh tranh, hoÆc thÞ trêng võa ®éc quyÒn võa c¹nh tranh) 4. ThiÕt lËp c¸c ®¹i lý tiªu thô: (lùa chän kªnh ph©n phèi) Hµng ho¸ ®i tõ s¶n xuÊt ®Õn ngêi tiªu dïng qua nhiÒu kªnh ph©n phèi kh¸c nhau. Cã thÓ kh¸i qu¸t thµnh 2 h×nh thøc ph©n phèi sau: Kªnh ph©n phèi ng¾n. Ngêi s¶n xuÊt ngêi nhËp Ngêi tiªu dïng cuèi cïng Kªnh ph©n phèi ng¾n Ngêi s¶n xuÊt ngêi 8nhËp Ngêi b¸n lÎ Ngêi tiªu dïng cuèi cïng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ë kªnh 1: Ngêi s¶n xuÊt (hay nhËp khÈu ) lµm lu«n nhiÖm vô b¸n lÎ cho ngêi tiªu dïng cuèi cïng. ë kªnh 2: Ngêi s¶n xuÊt (nhËp khÈu ) b¸n cho ngêi b¸n lÎ, sau ®ã ngêi b¸n lÎ l¹i b¸n cho ngêi tiªu dïng cuèi cïng. 1 Ngêi s¶n xuÊt ngêi nhËp i Ngêi b¸n bu«n Kªnh ph©n phèi dµi 2 Ngêi s¶n xuÊt ngêi nhËp Ngêi b¸n bu«n Ngêi m«i giíi Ngêi b¸n lÎ Ngêi t/dïng cuèi cïng Kªnh 1: Ngêi s¶n xuÊt b¸n cho ngêi b¸n bu«n, ngêi b¸n bu«n l¹i cho ngêi b¸n lÎ vµ sau ®ã ngêi b¸n lÎ cho ngêi tiªu dïng cuèi cïng. Kªnh 2: Qu¸ tr×nh vËn ®éng cña hµng ho¸ cßn bÞ chi phèi bëi ngêi m«i giíi. 5.Th¬ng lîng ®µm ph¸n. §©y lµ mét trong nh÷ng m¾t xÝch quan träng trong bé m¸y tiªu thô. Hµng ho¸ ®· cã s½n, kh¸ch hµng còng ®· cã s½n nhng hµng co ®îc chÊp nhËn hay kh«ng l¹i phô thuéc vµo th¬ng lîng ®µm ph¸n. ViÖc th¬ng lîng ®µm ph¸n ®ßi hái ngêi qu¶n lý ph¶i cã kiÕm thøc s©u réng vµ kinh nghiÖm dµy d¹n trªn th¬ng trêng ®Ó cã thÓ võa cã thÓ b¸n ®îc s¶n phÈm cña m×nh võa ®em l¹i lîi Ých cho doanh nghiÖp. §«i khi thùc chÊt cña th¬ng lîng, ®µm ph¸n chØ lµ mét cuéc mÆc c¶ gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n. Ngêi mua th× muèn tèi ®a ho¸ lîi Ých cßn ngêi b¸n th× muèn tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, hai nhu cÇu nµy cïng song song tån t¹i trong mét quan hÖ cung cÇu co kÐo ®ßi hái ph¶i cã mét sù tho¶ thuËn thèng nhÊt gi÷a hai bªn vµ th¬ng lîng ®µm ph¸n cã thÓ quyÕt ®Þnh vÒ gi¸ b¸n, sè lîng, chÊt lîng, møc chiÕt khÊu... Th«ng qua giai ®o¹n nµy viÖc tiªu thô sÏ trë nªn dÔ dµng h¬n, nhanh h¬n vµ cã hiÖu qu¶ h¬n. 6. Giao nhËn s¶n phÈm. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tiªu thô lµ viÖc thùc hiÖn chuyÓn sang s¶n phÈm tõ ngêi s¶n xuÊt ®Õn ngêi tiªu dïng mµ giao nhËn s¶n phÈm l¹i ®ãng gãp mét phÇn quan träng trong chu tr×nh nµy. Cã rÊt nhiÒu h×nh thøc giao nhËn s¶n phÈm tuú thuéc vµo sù tho¶ thuËn cña hai bªn. ë ®©y chóng ta xÐt tíi 2 h×nh thøc giao nhËn kh¸c biÖt: Tiªu thô néi ®Þa: ViÖc giao nhËn s¶n phÈm kh¸ ®¬n gi¶n v× s¶n phÈm chØ ®îc giao vµ nhËn gi÷a hai bªn cã cïng quèc tÞch nªn thñ tôc kh«ng rêm rµ vµ thêi gian l¹i nhanh chãng, thuËn tiÖn. §êng bé: §©y lµ h×nh thøc giao nhËn phæ biÕn do chi phÝ thÊp l¹i nhanh chãng, ®óng tiÕn ®é. §êng thuû §êng s¾t Tiªu thô quèc tÕ : Cã hai h×nh thøc giao hµng chñ yÕu lµ ®êng thuû vµ ®êng hµng kh«ng (CIF vµ FOB). Th«ng qua ®ã s¶n phÈm ®îc vËn chuyÓn qua biªn giíi guèc gia. ChØ khi nµo viÖc giao nhËn hoµnh thµnh vµ tiÒn ®· ®îc thu vÒ th× khi ®ã s¶n phÈm míi ®îc coi lµ hoµn tÊt qu¸ tr×nh tiªu thô. Tuy nhiªn mét quy tr×nh tiªu thô cña mét doanh nghiÖp l¹i kh«ng thÓ thiÕu ®i c¸c dÞch vô ®i kÌm víi nã. 7. C¸c dÞch vô trong qu¸ tr×nh tiªu thô C¸c dÞch vô trong qu¸ tr×nh tiªu thô: DÞch vô giao hµng vµ l¾p ®Æt s¶n phÈm : Ngay sau khi kh¸ch hµng ®ång ý mua, hä cã xu híng muèn ®îc giao hµng cµng nhanh cµng tèt. V× vËy cÇn ph¶i thùc hiÖn tèt dÞch vô nµy nh»m tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®ång thêi mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ cÇn cã sù l¾p ®Æt chÝnh x¸c th× míi ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Ngµy nay c¸c doanh nghiÖp hÇu hÕt ®Òu cã ®éi ngò thùc hiÖn dÞch vô nµy. C¸c dÞch vô b¸n: DÞch vô b¶o hµnh: B¶o hµnh lµ mét sù ®¶m b¶o vÒ chÊt lîng cña s¶n phÈm cña nhµ s¶n xuÊt trong thêi gian nµo ®ã, tuú theo tÝnh ho¹t ®éng. Trong thêi gian nµy mäi sù háng hãc do chÊt lîng sÏ ®îc nhµ s¶n xuÊt söa ch÷a miÔn phÝ. §©y lµ mét c«ng cô ®Ó g©y dùng uy tÝn víi kh¸ch hµng. DÞch vô giíi thiÖu b¸n thªm c¸c mÆt hµng hç trî s¶n phÈm chÝnh: Trong nhiÒu trêng hîp kh¸ch hµng vÉn vui lßng mua thªm mét vµi s¶n phÈm phô cã t¸c dông hç trî s¶n phÈm chÝnh. DÞch vô t vÊn: 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sau khi mua hµng, kh¸ch hµng rÊt cÇn sù t vÊn, híng dÉn cña nhµ s¶n xuÊt ®Ó sö dông cã hiÖu qu¶ mÆt hµng, t vÊn còng lµ mét h×nh thøc Marketing ®Ó qu¶ng c¸o cho s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch tr¶ chËm ®Ó khuyÕn khÝch kh¸ch hµng c¸c C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh thêng cã chÝnh s¸ch tr¶ tiÒn kÐo dµi trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh ®èi víi hµng ho¸ mµ kh¸ch hµng mua. Tãm l¹i, bÊt cø n¬i ®©u vµ bÊt cø lóc nµo, viÖc lµm næi bËt dÞch vô trong vµ sau qu¸ tr×nh tiªu thô còng thu hót thªm nhiÒu kh¸ch hµng míi. DÞch vô nµy ®· trë thµnh yÕu tè c¹nh tranh m¹nh mÏ gi÷a c¸c doanh nghiÖp cã s¶n phÈm chÊt lîng t¬ng ®¬ng nhau. II. ¶nh hëng cña m«i trêng Marketing ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm: M«t trêng Marketing cña doanh nghiÖp lµ tËp hîp nh÷ng chñ thÓ tÝch cùc vµ nh÷ng lùc lîng ho¹t ®éng ë bªn ngoµi doanh nghiÖp cã ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng chØ ®¹o bé phËn Marketing, thiÕt lËp vµ duy tr× mèi quan hÖ hîp t¸c tèt ®Ñp víi kh¸ch hµng. M«i trêng Marketing lu«n lu«n biÕn ®éng, do ®ã doanh nghiÖp cÇn ph¶i cËp nhËt th«ng tin vÒ m«i trêng Marketing, kinh doanh cña doanh nghiÖp do vËy doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu rÊt kü tõng nh©n tè cña m«i trêng vµ tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ vËn dông ®Ó khai th¸c c¸c yÕu tè m«i trêng ®ã. C¸c yÕu tè cña m«i trêng Marketing thêng gåm c¸c lùc lîng kh«ng khèng chÕ ®îc. ChÝnh v× vËy doanh nghiÖp ph¶i chÊp nhËn vµ t×m c¸ch khai th¸c yÕu tè ®ã. M«i trêng Marketing ®ãng vai trß quan träng trong viÖc t¸c ®éng tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp nãi chung vµ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm nãi riªng. §èi víi ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm th× viÖc t×m hiÓu vµ khai th¸c tèt nh÷ng thuËn lîi cña m«i trêng Marketing sÏ gãp phÇn ®Èy m¹nh lîng tiªu thô trªn thÞ trêng. 1. M«i trêng vi m«. M«i trêng vi m« lµ lùc lîng cã quan hÖ trùc tiÕp víi b¶n th©n doanh nghiÖp vµ nh÷ng kh¶ n¨ng phôc vô kh¸ch hµng cña nã. Nh÷ng yÕu tè cña m«i trêng vi m« gåm: - Nh÷ng ngêi m«i giíi Marketing, th¬ng m¹i , tµi chÝnh. - Nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh. - Kh¸ch hµng. 2.M«i trêng vÜ m«. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.1. ¶nh hëng cña m«i trêng c«ng nghÖ TiÕn bé khoa häc vµ c«ng nghÖ m¹nh mÏ ®Õn mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng kinh tÕ, ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña mét doanh nghiÖp. øng dông khoa häc c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt lµm t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. S¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt ra nhiÒu h¬n trong thêi gian Ýt h¬n, nguyªn liÖu Ýt h¬n vµ do ®ã gi¸ thµnh s¶n phÈm gi¶m ®i. Gi¶m gi¸ lµ yÕu tè kÝch thÝch tiªu dïng m¹nh nhÊt do s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt víi c«ng nghÖ cao, chÊt lîng tèt mµ gi¸ l¹i ph¶i ch¨ng. Do vËy khoa häc c«ng nghÖ míi tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i ®ãng gãp mét phÇn quan träng trong viÖc thóc ®Èy c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña mét doanh nghiÖp. 2.1. ¶nh hëng cña m«i trêng kinh tÕ. Quan hÖ cung cÇu trªn thÞ trêng ¶nh hëng lín ®Õn tiªu thô s¶n phÈm cña mét doanh nghiÖp. NÕu trong nÒn kinh tÕ cÇu lín h¬n cung th× møc ®é tiªu thô hµng ho¸ sÏ m¹nh h¬n, sè lîng s¶n phÈm ®îc tiªu dïng sÏ t¨ng lªn. Ngîc l¹i cung lín h¬n cÇu th× nhÞp ®é tiªub dïng s¶n phÈm gi¶m xuèng, møc ®é lu th«ng cña s¶n phÈm ch÷ng l¹i, hµng ho¸ sÏ bÞ ø ®äng vµ g©y ¶nh hëng lín ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Møc ®é c¹nh tranh trªn thÞ trêng còng ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. NÕu møc ®é c¹nh tranh cao hµng ho¸ rÊt khã tån t¹i ®îc lµ sÏ tiªu thô tèt do cã c¸c tÝnh n¨ng tiªu dïng vît tréi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh. NÕu møc ®é c¹nh tranh thÊp hµng ho¸ dÔ tiªu thô do kh«ng cã hoÆc Ýt cã c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i víi m×nh. Tuy nhiªn nÕu møc ®é c¹nh tranh thÊp qu¸ sÏ g©y t©m lý û l¹i, phã mÆc cña doanh nghiÖp do ®ã s¶n phÈm Ýt ®îc c¶i tiÕn vµ chÊt lîng mÉu m· dÉn tíi t×nh tr¹ng tiªu cùc trong s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. 2.2. ¶nh hëng cña m«i trêng v¨n ho¸ - x· héi. Hoµn c¶nh x· héi, t×nh tr¹ng viÖc lµm... lu«n lu«n ¶nh hëng ®Õn tiªu thô s¶n phÈm, ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n, chi tr¶ cña ngêi tiªu dïng. MÆt kh¸c lèi sèng, tr×nh ®é v¨n ho¸, tËp qu¸n tiªu dïng còng t¹o ra sù phong phó, ®a d¹ng cña nhu cÇu. 2.3. ¶nh hëng cña m«i trêng chÝnh trÞ - ph¸p luËt §ã lµ c¸c chñ tr¬ng chÝnh s¸ch, chÕ ®é ph¸p luËt. B»ng c¸c c«ng cô nh tµi chÝnh, nh©n hµng, thuÕ th× ChÝnh Phñ ph¶i cã thÓ h¹n chÕ hoÆc khuyÕn khÝch tiªu dïng. ViÖc ®Þnh híng cña ChÝnh Phñ còng cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn dung lîng thÞ trêng. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChÕ ®é chÝnh trÞ, luËt ph¸p æn ®Þnh, nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn vµ ®êi sèng d©n c cao lu«n khuyÕn khÝch tiªu dïng. Ngîc l¹i chÕ ®é chÝnh trÞ bÊt æn ®Þnh, hÖ thèng luËt ph¸p láng lÎo, bÊt nghiªm, nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn chËm vµ yÕu kÐm, ®êi sèng ngêi d©n gÆp nhiÒu khã kh¨n th× tiªu dïng rÊt kh«ng ph¸t triÓn nÕu nh kh«ng muèn nãi lµ rÊt khã thùc hiÖn. Do vËy Nhµ níc, ChÝnh Phñ ®ãng vai trß rÊt lín trong sù ph¸t triÓn x· héi vµ kinh tÕ, trong khuyÕn khÝch vµ k×m h·m tiªu dïng vµ do ®ã ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña mét C«ng ty, Doanh nghiÖp. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng II Thùc tr¹ng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty dÞch vô Traserco I. Tæng quan vÒ C«ng ty 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. C«ng ty th¬ng m¹i vµ dÞch vô (TSC-Trade and Service Company) lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh ®îc thµnh lËp bëi phßng Th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam (VCCI-Vietnam Chamber of Commercal and Industry). VCCI lµ mét tæ chøc phi chÝnh phñ phi lîi nhuËn vµ lµ mét tæ chøc tù nguyÖn, nh÷ng quy ®Þnh cña phßng kh«ng cã tÝnh chÊt rµng buéc ®èi víi c¸c thµnh viªn. Do tÝnh chÊt nµy mµ phßng Th¬ng m¹i kh«ng thÓ ®øng ra trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c dÞch vô vµ trùc tiÕp thu tiÒn cña kh¸ch hµng. V× vËy, C«ng ty Th¬ng m¹i vµ dÞch vô ra ®êi ®¸p øng thÝch ®¸ng nhu cÇu cña phßng Th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam nãi riªng còng nh lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan trong bèi c¶nh kinh tÕ ®Êt níc ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ hoµ nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc. C«ng ty Th¬ng m¹i v¸ dÞch vô (TSC) lµ n¬i cung cÊp c¸c dÞch vô cÇn thiÕt cho c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi níc, nã lµ C«ng ty ®Çu tiªn ra ®êi ë ViÖt Nam víi môc ®Ých thùc hiÖn c¸c dÞch vô tõ nh÷ng th¬ng nh©n níc ngoµi vµo ViÖt Nam vµ ngîc l¹i tõ ViÖt Nam ra níc ngoµi. C«ng ty Th¬ng m¹i vµ dÞch vô cã nhiÖm vô thay phßng Th¬ng m¹i lµm dÞch vô thu tiÒn cña kh¸ch hµng vµ sau ®ã nép l¹i cho phßmg Th¬ng m¹i mét kho¶n hoa hång cè ®Þnh. Lµ "con ®Î" cña phßng Th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam , C«ng ty th¬ng m¹i vµ dÞch vô ®· kh¸ thuËn lîi trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh do phßng Th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam, còng nh phßng Th¬ng m¹i ë c¸c níc trªn thÕ giíi ho¹t ®éng theo chÕ ®é céng t¸c viªn, nghÜa lµ: Phßng Th¬ng m¹i lµ ®Çu mèi thu gän lîng kh¸ch hµng cïng víi nh÷ng yªu cÇu vÒ dÞch vô cña hä. Sau ®ã chuyÓn nh÷ng yªu cÇu nµy xuèng cho c¸c céng t¸c viªn cña m×nh thùc hiÖn. Céng t¸c viªn dÞch vô thu tiÒn cña kh¸ch hµng sau ®ã gi÷ l¹i mét kho¶n tiÒn( %) cho phßng Th¬ng m¹i . XuÊt ph¸t tõ nh÷ng thuËn lîi nµy C«ng ty Th¬ng m¹i vµ dÞch vô (TSC) tõ khi míi ra ®êi ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ ngµy cµng ®ang 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ trêng trong níc còng nh thÞ trêng quèc tÕ. Khi míi ®îc thµnh lËp C«ng ty Th¬ng m¹i vµ dÞch vô (TSC) chØ lµ mét doanh nghiÖp nhá víi trô së chÝnh t¹i 33 Bµ TriÖu- Hµ Néi vµ víi sè vèn ban ®Çu do phßng Th¬ng m¹i cÊp lµ 4 tû ®ång ViÖt Nam. C¬ cÊu tæ chøc vÉn cßn rÊt ®¬n gi¶n bao gåm Tæng gi¸m ®èc, mét phã gi¸m ®èc vµ sè lîng c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ 45 ngêi. ThÕ nhng chØ trong 10 n¨m tån t¹i vµ ph¸t triÓn, TSC ®· trëng thµnh tõ mét doanh nghiÖp nhá tiÕn tíi mét doanh nghiÖp kh¸ lín víi hÖ thèng c¸c chi nh¸nh v¨n phßng ®¹i diÖn trªn mäi miÒn ®Êt níc, kh«ng nh÷ng thÕ cßn cã c¸c chi nh¸nh ë níc ngoµi nh TSC Singapore, TSC NhËt B¶n... Sè lîng c¸n bé c«ng nh©n viªn tõ 45 ngêi ban ®Çu ®· t¨ng lªn 75 ngêi ph©n bæ ®Òu kh¾p chi nh¸nh. Vèn ban ®Çu lµ 4tû ®· t¨ng lªn gÇn 100tû vèn cè ®Þnh chØ sau 10 n¨m. Víi sù ph¸t triÓn nµy, TSC ban ®Çu chñ yÕu dùa vµo c¸c hîp ®ång do phßng Th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam cã ®îc, th× nay ®· cã thÓ tù t×m ®îc c¸c hîp ®ång cho riªng m×nh mét c¸ch ®éc lËp vµ ®øng ra thùc c¸c hîp ®ång ®ã kh«ng cÇn sù can thiÖp cña VCCI. H¬n thÕ n÷a, TSC trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña m×nh ®· kh«ng ngõng cñng cè tæ chøc còng nh ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn, kh«ng ngõng t×m tßi vµ thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ tèt ®Ñp víi c¸c ®èi t¸c trong níc vµ quèc tÕ. Tõ ®ã chuÈn bÞ cho m×nh nh÷ng thÞ trêng tiÒm n¨ng ®Ó lµm c¬ së cho sù ph¸t triÓn trong t¬ng lai. TÊt c¶ nh÷ng thµnh tùu mµ TSC ®·, ®ang vµ sÏ ®¹t ®îc lµ mét minh chøng ®¸ng thuyÕt phôc cho sù ra ®êi ®óng ®¾n cña TSC ®èi víi phßng Th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam, ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n. 2. Mét sè ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña C«ng ty TSC. 2.1.§Æc ®iÓm vÒ vèn: C«ng ty th¬ng m¹i vµ dÞch vô trùc thuéc phßng th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam do Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi quyÕt ®Þnh, cã giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh, lµ ®¬n vÞ thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n ®éc lËp cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu riªng, cã tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng VietCombank vµ ho¹t ®éng theo LuËt doanh nghiÖp. Tæng sè vèn khi míi thµnh lËp lµ 4 tû ®ång. Trong ®ã: Vèn cè ®Þnh: 1.700.000.000 ®ång Vèn lu ®éng: 2.300.000.000 ®ång. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y do sù biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ C«ng ty còng cã nh÷ng biÕn ®æi vÒ vèn thÓ hiÖn nh sau: 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 BiÓu 1: T×nh h×nh biÕn ®éng vÒ vèn cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m qua (1997 - 1999). ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh 1997 1998 1999 Tæng vèn kinh doanh Tû ®ång 57 69 83,5 Vèn cè ®Þnh 22 30 39 Vèn lu ®éng 35 39 44,5 Nh×n vµo biÓu ta thÊy tæng vèn kinh doanh cña C«ng ty ®· t¨ng ®¸ng kÓ tõ 57 tû n¨m 1997 lªn 83,5 tû n¨m 1999 do C«ng ty ®· kÞp thêi n¾m b¾t thÞ trêng, khai th¸c vµ phôc vô nhu cÇu ®a d¹ng cña ngêi tiªu dïng trong níc vµ níc ngoµi. Bªn c¹nh ®ã thiÕt lËp ®îc thªm nhiÒu chi nh¸nh trong vµ ngoµi níc ®Èy nhanh n¨ng lùc kinh doanh vµ më réng thÞ trêng. Ngoµi ra c«ng t¸c huy ®éng vèn cña C«ng ty ®îc ®Èy m¹nh nh»m n©ng cao lùc c¹nh tranh vµ kÞp thêi ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. ViÖc huy ®éng vèn cña C«ng ty ®îc thÓ hiÖn nh sau: BiÓu 2: T×nh h×nh huy ®éng vèn cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m qua (1997 - 1999). ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh 1997 1998 1999 Vèn tù bæ xung Tû ®ång 12 15,3 22,7 Vèn liªn doanh 2,7 4,3 6 Vèn tÝn dông 1,2 2 3 Vèn vay VCCI 15 7 7 Tæng céng 30,9 28,6 38,7 Nh vËy ta thÊy t×nh h×nh huy ®éng vèn cña C«ng ty rÊt m¹nh mÏ. N¨m 1997 do ¶nh hëng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ TSC ph¶i vay vèn ng©n hµng 1,2 tû vµ vay vèn cña VCCI lªn tíi 15 tû nhng cho ®Õn n¨m 1998 vµ n¨m 1999 tû lÖ vay vèn cña VCCI ®· gi¶m h¼n xuèng cßn cã 7 tû vµ vay tÝn dông n¨m 1998 lµ 2 tû vµ n¨m 1999 lµ 3 tû. Nh×n vµo nh÷ng c«n sè nµy cho thÊy TSC huy ®éng vèn kh¸ lín vµ cã hiÖu qu¶. 2.2. §Æc ®iÓm vÒ vÞ trÝ ®Þa lý: C«ng ty Th¬ng m¹i vµ dÞch vô cã trô së chÝnh t¹i sè 33 Bµ TriÖuHµ Néi, n¬i tËp hîp c¸c mèi quan hÖ, giao lu trong vµ ngoµi níc. H¬n n÷a m¹ng líi giao dÞch bu«n b¸n vµ cung cÊp th«ng tin cho TSC trong níc. Thay mÆt cho TSC trong níc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng ngay trªn níc ®ã. Còng ®ãng vai trß nh cña phßng Th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam (VCCI) ®èi víi C«ng ty Th¬ng m¹i vµ dÞch vô (TSC). TSC Hµ Néi lµ trung t©m giao dÞch cña c¸c chi nh¸nh. VÒ nguyªn t¾c, c¸c chi nh¸nh trùc tiÕp chÞu sù chØ ®¹o thùc hiÖn cña TSC Hµ Néi, mäi quyÕt ®Þnh ®Òu ®îc ®a ra bëi TSC Hµ Néi, nhng trªn thùc tÕ c¸c chi nh¸nh cña TSC lµ c¸c ®¬n vÞ ®éc lËp, còng nh TSC ®èi víi phßng Th¬ng m¹i . NghÜa lµ: còng cã c¬ cÊu tæ 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chøc khÐp kÝn kh¸ hoµn chØnh, cã ®Çy dñ c¸c phßng ban nh: phßng kÕ o¸n, phßng xuÊt nhËp khÈu, phßng t vÊn, phßng kinh doanh... Gi¸m ®èc cña c¸c TSC chi nh¸nh trùc tiÕp th«ng b¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng cho tæng gi¸m ®èc C«ng ty th¬ng m¹i vµ dÞch vô (TSC) t¹i Hµ Néi. Mäi quyÕt ®Þnh vÒ kinh doanh cña c¸c TSC chi nh¸nh ®Òu do gi¸m ®èc chi nh¸nh quyÕt ®Þnh. Hµng th¸ng hoÆc hµng quý, trªn c¬ së doanh thu vµ lîi nhuËn thu ®îc, c¸c TSC chi nh¸nh tù trang tr¶i c¸c kho¶n chi vµ thu cña m×nh nh: tr¶ l¬ng c«ng nh©n viªn, trÝch quü nép, ®ãng b¶o hiÓm cho c¸n bé, nép thuÕ... vµ mét kho¶n b¾t buéc nh kho¶n phÇn tr¨m mµ C«ng ty Th¬ng m¹i vµ dÞch vô TSC ph¶i nép cho phßng Th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam. Tæng kÕt t×nh h×nh kinh doanh cuèi n¨m trªn c¬ së c¸c b¸o c¸o cña c¸c TSC chi nh¸nh. TSC Hµ Néi tËp hîp l¹i thµnh mét b¸o c¸o trung chi nh¸nh tr×nh lªn phßng Th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam. Lóc nµy, ngêi cã tr¸ch nhiÖm duy nhÊt vÒ viÖc gi¶i tr×nh c¸c con sè trong b¸o c¸o lµ tæng gi¸m ®èc C«ng ty Th¬ng m¹i vµ dÞch vô chø kh«ng ph¶i lµ gi¸m ®èc chi nh¸nh. 2.3. §Æc ®iÓm vÒ c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý. KÓ tõ khi thµnh lËp cho ®Õn nay, nhÊt lµ tõ sau §¹i Héi II cña phßng Th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam, c¬ cÊu tæ chøc cña TSC ®· cã nhiÒu thay ®æi d¸ng kÓ, gän nhÑ h¬n, hiÖu qu¶ h¬n vµ phï hîp víi hoµn c¶nh, ®iÒu kiÖn kinh doanh míi. HiÖn nay vÒ c¬ b¶n bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty bao gåm: Ban gi¸m ®èc C¸c phßng chøc n¨ng M¹ng líi chi nh¸nh C¸c ®¹i diÖn, ®¹i lý. C¸c phßng chøc n¨ng cña C«ng ty: phßng vÐ, phßng kinh doanh, ®éi xe. Tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty Th¬ng m¹i vµ dÞch vô (TSC) nh sau: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty Th¬ng m¹i vµ dÞch vô (TSC) Phßng th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Gi¸m ®èc C¸c phã Gi¸m ®èc Trung t©m tæng hîp Trung t©m t vÊn Trung t©m ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n lùc Trung t©m khai quan Trung t©m héi chî triÓn l·m C¸c ®¹i diÖn ë níc ngoµi Trô së chÝnh TSC: Hµ Néi Chi nh¸nh phÝa B¾c: H¶i Phßng Chi nh¸nh miÒn Trung: §µ N½ng Chi nh¸nh miÒn Nam: TP.Hå ChÝ Minh §¸nh gi¸ c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý: §©y lµ m« h×nh trùc tuyÕn chi chøc n¨ng, c¬ cÊu nµy h×nh thµnh tõ viÖc kÕt hîp c¬ cÊu tæ chøc theo chøc n¨ng vµ c¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn nh»m ph¸t huy u ®iÓm vµ kh¾c phôc nhîc ®iÓm cña tõng bé phËn riªng biÖt. L·nh ®¹o C«ng ty lµ mét gi¸m ®èc, chÞu tr¸ch nh¸nh nhiÖm chØ ®¹o chung vµ ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Gióp viÖc cho gi¸m ®èc cã c¸c Phã gi¸m ®èc trùc tiÕp chØ ®¹o kinh doanh vµ b¸o c¸o t×nh h×nh kinh doanh cïng víi mäi ho¹t ®éng cho gi¸m dèc. Bé m¸y cña C«ng ty h×nh thµnh theo 2 tuyÕn: TuyÕn chøc n¨ng: Gåm c¸c phßng ban tham mu cho gi¸m ®èc trong tõng lÜnh vùc. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Trung t©m tæng hîp: §iÒu hµnh nh©n sù, c«ng t¸c v¨n phßng, kÕ to¸n. - Trung t©m khai quan: xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ - Trung t©m t vÊn: T vÊn xuÊt nhËp khÈu, ph¸p luËt... - Trung t©m ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n lùc: ®µo t¹o, triÓn khai, xuÊt nhËp khÈu lao ®éng. - Phßng héi chî triÓn l·m: Thùc hiÖn tæ chøc c¸c héi chî vµ ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh gióp cho Gi¸m ®èc qu¶n lý vµ híng dÉn c¸c doanh nghiÖp trng bµy vµ b¸n s¶n phÈm cña m×nh. TuyÕn däc: Bao gåm c¸c chi nh¸nh, c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn díi sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc, thùc hiÖn nhiÖm vô giao dÞch vµ kinh doanh. 2.4 §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng: Lùc lîng lao ®éng cña TSC bao gåm 75 c¸n bé c«ng nh©n viªn ph©n bæ cho c¸c bé phËn trªn toµn quèc, cã mét ®Þa ®iÓm v¨n phßng chÝnh t¹i Hµ Néi. Do tÝnh chÊt ®Æc thï cña nhiÖm vô chøc n¨ng ho¹t ®éng cña C«ng ty nªn C«ng ty ph¶i ®¶m b¶o ®éi ngò lao ®éng cã trªn 70% tèt nghiÖp §¹i häc trë lªn vµ th«ng th¹o ngo¹i ng÷. C¬ cÊu lao ®éng cña C«ng ty ®îc thÓ hiÖn nh sau: - Lao ®éng nam chiÕm 65,5% - Lao ®éng n÷ chiÕm 34,6% - Lao ®éng cã tr×nh ®é §¹i häc chiÕm 65,5% - Lao ®éng cã tr×nh ®é trªn §¹i häc chiÕm 28% - Lao ®éng cã tr×nh ®é kh¸c chiÕm 6,6% C¬ cÊu lao ®éng theo nghµnh nghÒ ®îc thÓ hiÖn nh sau: BiÓu 3: C¬ cÊu lao ®éng theo nghµnh nghÒ cña C«ng ty Th¬ng m¹i vµ dÞch vô (TSC) N¨m 1997 1998 1999 Sè lîng % Sè lîng % Sè lîng % C¬ cÊu Tæng sè c¸n bé 38 100 50 100 75 100 Nh©n viªn 12 31,5 20 40 28 37,3 C¸n bé qu¶n lý 18 47,3 15 30 17 22,7 C¸n bé hµnh chÝnh 8 21 15 30 30 40 Nh vËy do tÝnh chÊt c«ng viÖc mµ TSC ®¶m nhiÖm lµ kinh doanh th¬ng m¹i vµ du lÞch chø kh«ng ph¶i lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt trùc tiÕp nªn c¬ cÊu lao ®éng theo nghµnh nghÒ cña C«ng ty t¬ng ®èi kh¸c víi c¸c C«ng ty s¶n xuÊt trùc tiÕp. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sè c¸n bé qu¶n lý cña C«ng ty t¨ng tõ 12 ngêi n¨m 1997 lªn 20 ngêi n¨m 1998 vµ 28 ngêi n¨m 1999 do C«ng ty má thªm c¸c chi nh¸nh t¹i c¸c thµnh phè lín trong níc vµ ë níc ngoµi. Sè c¸n bé kü thuËt cña C«ng ty chiÕm tû lÖ kh«ng lín trong tæng sè c¸n bé n¨m 1997 lµ 18 ngêi: 1998 lµ 15 ngêi vµ 1999 lµ 17 ngêi. Sè c¸n bé hµnh chÝnh l¹i kh«ng ngõng t¨ng lªn tõ 8 ngêi n¨m 1997 do c¬ cÊu tæ chøc cña TSC cã sù thay ®æi cho phï hîp víi t×nh h×nh míi. 2.5. §Æc ®iÓm vÒ c¬ së vËt chÊt: C«ng ty Th¬ng m¹i vµ dÞch vô cã trô së chÝnh lµ Toµ nhµ 4 tÇng ®Æt t¹i 33 phè Bµ TriÖu - Hµ Néi, mét toµ nhµ 4 tÇng t¹i sè 79 Bµ TriÖu dïng cho thuª v¨n phßng. C«ng ty ®ang së h÷u mét nhµ hµng "Global" t¹i sè 9A - §µo Duy Anh - Hµ Néi. Ngoµi ra C«ng ty cßn cã c¸c chi nh¸nh t¹i c¸c thµnh phè lín cña c¶ níc nh: TP. Hå ChÝ Minh, TP. §µ n½ng, Tp. H¶i Phßng vµ t¹i c¸c níc trªn thÕ giíi nh: NhËt B¶n, Th¸i Lan, Singapore. C«ng ty ®ang së h÷u ®éi xe gåm 20 chiÕc «t« c¸c lo¹i phôc vô cho nhu cÇu chÝnh cña C«ng ty vµ ®Ó kinh doanh dÞch vô. Trang thiÕt bÞ v¨n phßng ®Çy ®ñ, tiÖn nghi vµ ®¶m b¶o chi nh¸nhÊt lîng phuch vô c«ng t¸c. Ph¬ng tiÖn c¬ së vËt chÊt vµ tiÒn vèn ®Çy ®ñ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm viÖc ®¸p øng c¸c yªu cÇu kinh doanh cña ®¬n vÞ. II. Ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô hµng ho¸ dÞch vô cña C«ng ty TSC. Do ®Æc thï kinh doanh dÞch vô vµ th¬ng m¹i , c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty TSC rÊt ®a d¹ng vµ phong phó bao gåm c¶ hµng ho¸ t liÖu s¶n xuÊt, hµng ho¸ t liÖu tiªu dïng, c¸c lo¹i dÞch vô vÒ th¬ng m¹i , dÞch vô tiªu dïng...C«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty TSC ®îc thùc hiÖn trªn c¶ 2 thÞ trêng: thÞ trêng trong níc vµ thÞ trêng quèc tÕ. TSC cã thuËn lîi lµ mét C«ng ty kinh doanh th¬ng m¹i vµ dÞch vô nªn lîng cung cña C«ng ty lu«n cã s½n. Víi mét hÖ thèng c¸c c¬ së s¶n xuÊt vÖ tinh c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu vµ mét ®éi ngò c¸c céng t¸c viªn ®«ng ®¶o TSC lu«n lu«n s½n sµng ®¸p øng mäi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. VÊn ®Ò ë ®©y lµ TSC ph¶i cã ®îc mét thÞ trêng tiªu thô æn ®Þnh vµ kh«ng ngõng khai th¸c, më réng thÞ trêng vµ kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy. Tranh thñ c¸c mèi quan hÖ cã ®îc tõ phßng Th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam còng nh c¸c 20
- Xem thêm -