Tài liệu Thực trạng và một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của công ty tnhh xây dựng minh cường

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng 1 . C¬ së lÝ luËn cña qu¶n trÞ dù tr÷ hµng ho¸ trong doanh nghiÖp . 1.1. Vai trß cña qu¶n trÞ dù tr÷ hµng ho¸ trong doanh nghiÖp . 1.1.1. Môc ®Ých cña qu¶n trÞ dù tr÷ hµng ho¸ trong doanh nghiÖp . Kh¸i niÖm vÒ dù tr÷ hµng ho¸ : Hµng ho¸ lµ mét s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt ra , tríc hÕt nã ph¶i cã c«ng dông tho¶ m·n mét nhu cÇu nµo ®ã cña x· héi ( s¶n xuÊt hoÆc tiªu dïng ) vµ nã ph¶i ®îc b¸n ra cho ngêi kh¸c chø kh«ng ph¶i tù tiªu dïng . Nh vËy , hµng ho¸ cña doanh nghiÖp nµy còng cã thÓ vËt t ®Çu vµo cña mét doanh nghiÖp kh¸c . S¶n phÈm hµng ho¸ dù tr÷ trong doanh nghiÖp cã thÓ lµ vËt t ®Çu vµo phôc vô cho s¶n xuÊt , vµ cã thÓ lµ s¶n phÈm hµng ho¸ tõ khi s¶n xuÊt ®Õn khi ®îc ®em tiªu dïng ( sö dông ). Dù tr÷ hµng ho¸ lµ tr¹ng th¸i s¶n phÈm hµng ho¸ cha ®îc sö dông ( tiªu dïng) theo c«ng dông, môc ®Ých cña nã. Lµ s¶n phÈm hµng ho¸, nã lu«n lu«n ph¶i tu©n theo mét qu¸ tr×nh vËn ®éng tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn n¬i tiªu dïng. §ã chÝnh lµ qu¸ tr×nh trao ®æi hµng ho¸, lu th«ng hµng ho¸. S¶n xuÊt ra hµng ho¸ lµ ®Ó tiªu dïng, chØ khi bíc vµo tiªu dïng s¶n phÈm trë l¹i thµnh s¶n phÈm ®Ých thùc. Dù tr÷ hµng ho¸ chÝnh lµ sù tån t¹i cña s¶n phÈm díi d¹ng hµng ho¸, lµ sù ngng ®äng cña s¶n phÈm hµng ho¸, ®ã lµ tr¹ng th¸i s¶n phÈm hµng ho¸ ®ang trong qu¸ tr×nh vËn ®éng tõ lÜnh vùc s¶n xuÊt ®Õn lÜnh vùc tiªu dïng s¶n xuÊt hoÆc tiªu dïng c¸ nh©n. Kh¸i niÖm vÒ qu¶n trÞ dù tr÷ hµng ho¸ : Qu¶n trÞ dù tr÷ theo c¸ch tiÕp cËn qu¸ tr×nh: Gåm c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ liªn quan ®Õn viÖc ho¹ch ®Þnh, tæ chøc, kiÓm so¸t hµng ho¸ dù tr÷ trong doanh nghiÖp nh»m ®¹t ®îc c¸c môc tiªu x¸c ®Þnh. Qu¶n trÞ dù tr÷ theo c¸ch tiÕp cËn néi dung: Qu¶n trÞ hµng ho¸ ®îc tiÕn hµnh trªn ba ph¬ng diÖn chÝnh lµ qu¶n trÞ dù tr÷ hµng ho¸ vÒ mÆt hiÖn vËt, qu¶n trÞ dù tr÷ hµng ho¸ vÒ mÆt gi¸ trÞ vµ qu¶n trÞ kinh tÕ dù tr÷ hµng ho¸. Nh»m ®¹t ®îc c¸c môc tiªu x¸c ®Þnh. Môc ®Ých cña qu¶n trÞ dù tr÷ hµng ho¸ : N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn hµng ho¸ cña doanh nghiÖp th«ng qua viÖc x©y dùng vµ 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thùc hiÖn kÕ ho¹ch dù tr÷ mét c¸ch hîp lý. §¶m b¶o hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ ®¶m b¶o an toµn cho ho¹t ®éng b¸n ra cña doanh nghiÖp, ®ång thêi ®Èy nhanh vßng quay cña vèn hµng ho¸ cña doanh nghiÖp. Tèi thiÓu ho¸ chi phÝ dù tr÷ b»ng c¸ch gi÷ g×n hµng ho¸ vµ mÆt gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸. Tr¸nh lµm thÊt tho¸t h hao hµng ho¸. 1.1.2. TÇm quan träng cña qu¶n trÞ dù tr÷ hµng ho¸ trong doanh nghiÖp: Qu¶n trÞ dù tr÷ hµng ho¸ ®¶m b¶o cho hµng ho¸ trong kho ®ñ vÒ sè lîng, ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña s¶n xuÊt, c¬ cÊu b¸n ra cña doanh nghiÖp, kh«ng lµm cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, qu¸ tr×nh b¸n ra bÞ gi¸n ®o¹n tr¸nh ø ®äng hµng ho¸. Qu¶n trÞ dù tr÷ hµng ho¸ ®¶m b¶o cho lîng vèn hµng ho¸ tån t¹i díi h×nh th¸i vËt chÊt ë møc tèi u. Qu¶n trÞ dù tr÷ hµng ho¸ gãp phÇn tr¸nh g©y tæn thÊt tµi s¶n cña doanh nghiÖp. Qu¶n trÞ dù tr÷ hµng ho¸ tèt sÏ gãp phÇn lµm gi¶m chi phÝ b¶o qu¶n hµng ho¸ cña doanh nghiÖp. 1.1.3. Nh÷ng nguyªn t¾c cña qu¶n trÞ dù tr÷ hµng ho¸ trong doanh nghiÖp: Qu¶n trÞ dù tr÷ hµng ho¸ lµ qu¸ tr×nh tæ chøc qu¶n lý n¾m v÷ng lùc lîng hµng ho¸ dù tr÷ trong kho. Dù tr÷, b¶o qu¶n vµ b¶o vÖ tèt hµng ho¸ dù tr÷ , còng nh xö lý c¸c hiÖn tîng ¶nh hëng xÊu ®Õn sè lîng vµ chÊt lîng hµng ho¸ nhËp, xuÊt, dù tr÷, b¶o qu¶n ë trong kho nh»m phôc vô tèt nhÊt viÖc s¶n xuÊt, lu th«ng hµng ho¸ cña doanh nghiÖp. Nh vËy, qu¶n trÞ dù tr÷ hµng ho¸ trong doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn ®óng mét sè c¸c nguyªn t¾c sau: Nguyªn t¾c 1: X©y dùng ®Þnh møc dù tr÷ hµng ho¸ tèi u cho doanh nghiÖp. Chóng ta cÇn ®¶m b¶o ®îc nguyªn t¾c nµy do: §Þnh møc dù tr÷ hµng ho¸ lµ sù quy ®Þnh ®¹i lîng tèi thiÓu ph¶I cã theo kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp nh»m ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®îc tiÕn hµnh b×nh thêng, liªn tôc vµ ®Òu ®Æn. Qua kh¸I niÖm trªn cho thÊy hµng ho¸ kh«ng ®ñ møc cÇn thiÕt nã sÏ lµm cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp cã nguy c¬ bÞ gi¸n ®o¹n vµ ngîc l¹i nÕu dù tr÷ vît møc cÇn thiÕt sÏ dÉn ®Õn ø ®äng hµng ho¸, ø ®äng vèn 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 g©y ra l·ng phÝ cho doanh nghiÖp, bëi vËy ®Ó cã ®ñ hµng ho¸ cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tr¸nh t×nh tr¹ng dù tr÷ qu¸ Ýt hoÆc qu¸ nhiÒu cÇn ph¶I tiÕn hµnh ®Þnh møc dù tr÷ hµng ho¸. Khi tiÕn hµnh ®Þnh møc dù tr÷ hµng ho¸, cÇn ph¶I tu©n theo c¸c quy t¾c sau: Qui t¾c 1: Ph¶i x¸c ®Þnh ®¹i lîng dù tr÷ tèi thiÓu, tèi ®a vµ b×nh qu©n nh»m ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®îc duy tr× b×nh thêng trong mäi t×nh huèng. Qui t¾c 2: Ph¶i x¸c ®Þnh ®¹i lîng dù tr÷ trªn c¬ së tÝnh to¸n tÊt c¶ c¸c nh©n tè ¶nh hëng trong kú kÕ ho¹ch liªn quan ®Õn kh¶ n¨ng cung øng vµ kh¶ n¨ng thùc tÕ tiªu dïng cña kú b¸o c¸o còng nh quan t©m tíi hÖ thèng giao th«ng m¹ng líi th¬ng m¹i, t×nh h×nh thÞ trêng vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh. Qui t¾c 3: Ph¶i tiÕn hµnh ®Þnh møc dù tr÷ tõ cô thÓ ®Õn tæng hîp ®Ó tÝnh to¸n mét c¸ch ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn cung øng víi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nguyªn t¾c 2: Thùc hiÖn ®óng c¸c nguyªn t¾c, nhiÖm vô, néi dung cña c¸c nghiÖp vô nhËp, xuÊt hµng ho¸ ë kho vµ nhiÖm vô, néi dung cña nghiÖp vô b¶o qu¶n hµng ho¸ ë kho. Nguyªn t¾c 3: X©y dùng vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é sæ s¸ch cña kho, ®Æc biÖt lµ thÎ kho. H¹ch to¸n cËp nhËp, kÞp thêi nghiÖp vô nhËp, xuÊt hµng ho¸ vµo thÎ kho. Nguyªn t¾c 4: Ph©n bè hµng ho¸ trong kho theo s¬ ®å quy ho¹ch chi tiÕt cña kho. Tæ chøc chÊt xÕp hµng ho¸ khoa häc. Thêng xuyªn kiÓm tra, ch¨m sãc hµng ho¸ trong kho nh»m ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng nguyªn nh©n g©y h¹i ®Õn hµng ho¸ dù tr÷ ®Ó kh¾c phôc kÞp thêi. Nguyªn t¾c 5: CÇn x©y dùng vµ cã chÕ ®é ®·i ngé thÝch ®¸ng ®èi víi tr×nh ®é kü thuËt, nghiÖp vô, còng nh tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña ®éi ngò nh©n lùc tham gia vµ c«ng t¸c qu¶n trÞ dù tr÷ hµng ho¸, mµ ë ®©y ph¶i ®Æc biÖt quan t©m ®Õn bé phËn trùc tiÕp nh bé phËn kho, nhÊt lµ thñ kho. 1.2. Nh÷ng néi dung chñ yÕu cña qu¶n trÞ dù tr÷ hµng ho¸ trong doanh nghiÖp: 1.2.1. Qu¶n trÞ dù tr÷ hµng ho¸ vÒ mÆt hiÖn vËt: Qu¶n trÞ dù tr÷ hµng ho¸ vÒ mÆt hiÖn vËt nh»m môc ®Ých gi÷ g×n hµng ho¸ vÒ gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông, tr¸nh lµm thÊt tho¸t, h háng hµngho¸ trong kho. MÆt kh¸c qu¶n trÞ dù tr÷ vÒ mÆt hiÖn vËt cßn gióp cho viÖc chÊt xÕp, xuÊt, nhËp hµng 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trong kho ®îc dÔ dµng, c¸c nhµ qu¶n trÞ lu«n n¾m ®îc sè lîng tõng lo¹i hµng trong kho ®Ó kÞp thêi ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vÒ cung øng hµng ho¸. Qu¶n trÞ dù tr÷ vÒ mÆt hiÖn vËt gåm nh÷ng néi dung chÝnh nh sau: Tríc khi chÊt xÕp hµng ho¸ trong kho, th× chóng ta cÇn ph©n lo¹i hµng ho¸ dù tr÷ trong kho theo c¸c tiªu chÝ nh: - C¨n cø vµo gi¸ trÞ hµng ho¸ dù tr÷ : Theo nguyªn lý Pareto, nguyªn lý ABC (80% ®Õn 20%) , hµng ho¸ dù tr÷ thêng ®îc chia thµnh 3 nhãm: Nhãm A : ChiÕm tû lÖ nhá vÒ sè lîng hay chñng lo¹i nhng thùc hiÖn gi¸ trÞ lín vÒ dù tr÷ (chiÕm tõ 70% ®Õn 80%), tõ ®ã t¹o ra mét dù tr÷ lín. Nhãm nµy cÇn ®îc sù quan t©m ®Æc biÖt cña nhµ qu¶n trÞ cÊp cao trong doanh nghiÖp, cÇn cã kÕ ho¹ch cô thÓ thËn träng vµ cÇn ®îc theo dâi thêng xuyªn. Nhãm B: ChiÕm 10% ®Õn 20% gi¸ trÞ dù tr÷, lµ nhãm hµng ho¸ Ýt quan träng h¬n. CÇn ®îc theo dâi vµ ch¨m sãc ®Þnh kú, nã thuéc tÇm kiÓm so¸t cña nhµ qu¶n trÞ cÊp trung gian. Nhãm C : ChiÕm 50% ®Õn 60% vÒ sè lîng dù tr÷ , nhng chØ thùc hiÖn tõ 5% ®Õn 10% gi¸ trÞ dù tr÷ nªn ¶nh hëng Ýt ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Do ®ã nh÷ng mÆt hµng nµy ®îc giao theo dâi cho c¸c nhµ qu¶n trÞ cÊp c¬ së. - Ph©n lo¹i hµng ho¸ c¨n cø theo c«ng dông vµ tÝnh chÊt lÝ ho¸ cña s¶n phÈm hµng ho¸.  §¶m b¶o hÖ thèng kho tµng phï hîp víi viÖc b¶o qu¶n vµ b¶o vÖ hµng ho¸: Hµng ho¸ trong kho thuéc nhiÒu lo¹i, cã tÝnh chÊt lÝ – ho¸ kh¸c nhau vµ yªu cÇu b¶o qu¶n kh¸c nhau. VÝ dô : Hµng n«ng s¶n cÇn tr¸nh ma n¾ng, Èm, cÇn ®îc b¶o vÖ tríc sù ph¸ ho¹i cña s©u bä, c«n trïng, chuét,…..V× vËy kho ph¶I th«ng tho¸ng, cao r¸o, tr¸nh ® îc ma, n¾ng, cã ph¬ng tiÖn phßng chèng sinh vËt ph¸ ho¹i. C¸c hµng ho¸ cã gi¸ trÞ cao cÇn ®îc b¶o vÖ nghiªm ngÆt. C¸c lo¹i hµng ho¸ dÔ ch¸y cÇn ph¶i ®îc b¶o qu¶n trong c¸c kho cã kh¶ n¨ng chèng ch¸y vµ cã thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn phßng, ch÷a ch¸y. C¸c hµng ho¸ dÔ l©y mïi ph¶I ®îc b¶o qu¶n riªng….  Ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng tiÖn chÊt xÕp hµng trong kho khoa häc: Ph¬ng ph¸p, ph¬ng tiÖn chÊt xÕp khoa häc võa ®¶m b¶o kh«ng h háng hµng ho¸, 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 võa ®¶m b¶o dÔ dµng, thuËn tiÖn trong viÖc xuÊt hµng. CÇn cã s¬ ®å s¾p xÕp hµng trong kho mét c¸ch hîp lý.  Thùc hiÖn chÕ ®é theo dâi hµng trong kho vÒ mÆt hiÖn vËt: §Ó theo dâi lîng hµng ho¸ dù tr÷ cã thÓ tiÕn hµnh kiÓm kª hµng b»ng c¸ch ¸p dông mét trong hai ph¬ng ph¸p kiÓm kª: Ph¬ng ph¸p 1: Ngõng toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt, ho¹t ®éng b¸n hµng ®Ó tiÕn hµnh sè hµng thùc tÕ cßn l¹i trong c¸c lo¹i kho cña doanh nghiÖp. Ph¬ng ph¸p nµy cã thÓ g©y ¶nh hëng ®Õn tÝnh liªn tôc cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Ph¬ng ph¸p 2: Thùc hiÖn kiÓm kª liªn tôc, nghÜa lµ sè c¸c mÆt hµng thuéc diÖn kiÓm kª ®îc ®Õm hµng ngµy hay hµng tuÇn, råi c¨n cø vµo ®ã ®iÒu chØnh c¸c sè liÖu kiÓm kª thêng xuyªn. Theo dâi lîng hµng ho¸ dù tr÷ b»ng c¸c ph¬ng ph¸p kiÓm kª cho kÕt qu¶ chÝnh x¸c nhng mÊt nhiÒu thêi gian vµ tèn kÐm nhiÒu chi phÝ. V× vËy cã thÓ sö dông ph¬ng ph¸p theo dâi dù tr÷ liªn tôc th«ng qua thÎ kho. Lîng hµng ho¸ dù tr÷ cã thÓ n¾m ®îc b»ng c¸ch trõ lïi. Nã cho phÐp x¸c ®Þnh chÝnh x¸c lîng hµng ho¸ thùc cã trªn sæ s¸ch nÕu thñ kho thùc hiÖn ®óng chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu trong kho. Ngµy nay, viÖc theo dâi hµng dù tr÷ ®îc thùc hiÖn nhê sù trî gióp cña m¸y tÝnh. Ngêi ta thêng n¹p vµo m¸y tÝnh nh÷ng d÷ liÖu liªn quan ®Õn mua hµng, ®Õn b¸n hµng, víi nh÷ng ch¬ng tr×nh cã s½n, m¸y tÝnh sÏ ®a ra nh÷ng th«ng sè vÒ hµng ho¸ dù tr÷, nÕu cÇn nã cã thÓ ®a ra nh÷ng ®iÒu chØnh cÇn thiÕt. 1.2.2. Qu¶n trÞ dù tr÷ hµng ho¸ vÒ mÆt gi¸ trÞ : Qu¶n trÞ dù tr÷ hµng ho¸ vÒ mÆt gi¸ trÞ (h¹ch to¸n hµng ho¸ dù tr÷ ) nh»m môc ®Ých kiÓm so¸t ®îc lîng vèn hµng ho¸ cßn tån t¹i díi h×nh th¸i hiÖn vËt, lµm c¬ së cho viÖc ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c tµi s¶n cña doanh nghiÖp vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn hµng ho¸. §ång thêi c¸c nhµ qu¶n trÞ cã c¬ së ®a ra gi¸ b¸n hîp lý (trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× ®©y còng lµ c¬ së ®Ó tÝnh gi¸ thµnh) vµ tÝnh to¸n møc l·i thu ®îc thu ®îc do b¸n hµng. Cã hai ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng ho¸ dù tr÷ :   Ph¬ng ph¸p tÝnh theo gi¸ th× cã hai c¸ch tÝnh nh sau: TÝnh theo gi¸ mua thùc tÕ : Hµng ho¸ dù tr÷ sÏ ®îc h¹ch to¸n theo gi¸ mua vµo thùc tÕ, Ph¬ng ph¸p nµy cho 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phÐp tÝnh chÝnh x¸c sè vèn hµng ho¸ cßn ®äng l¹i trong kho, nhng còng lµ ph¬ng ph¸p rÊt khã thùc hiÖn trªn thùc tÕ bëi v× kh«ng ph¶i lóc nµo còng cã thÓ ph©n ®Þnh chÝnh x¸c hµng ho¸ dù tr÷ nµo ®îc mua víi gi¸ nµo.  Ph¬ng ph¸p tÝnh theo gi¸ mua b×nh qu©n gia quyÒn: §©y lµ ph¬ng ph¸p t¬ng ®èi dÔ thùc hiÖn nªn thêng ®îc ¸p dông trong thùc tÕ, bëi v× dùa vµo sæ s¸ch nhËp kho ngêi ta dÔ dµng tÝnh ®îc gi¸ mua b×nh qu©n gia quyÒn vµ gi¸ trÞ hµng ho¸ dù tr÷ sÏ b»ng lîng hµng ho¸ dù tr÷ nh©n víi gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn ( v× vËy ®¹i lîng gi¸ trÞ nµy chØ lµ sè gÇn ®óng). Gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn cã thÓ tÝnh b»ng c«ng thøc sau: Gi¸ b×nh qu©n gia truyÒn = Vµ mçi lÇn xuÊt hµng ph¶i gi¸ hµng ho¸ theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn.  Ph¬ng ph¸p tÝnh theo l« : Theo l«, cã hai ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng ho¸ dù tr÷ : Ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc :  Theo ph¬ng ph¸p nµy ngêi ta gi¶ ®Þnh c¸c l« hµng ®îc xuÊt theo tr×nh tù l« nµo nhËp tríc sÏ ®îc xuÊt tríc, hÕt l« nä sÏ ®Õn l« tiÕp theo. Nh vËy hµng ho¸ dù tr÷ sÏ thuéc l« nhËp sau cïng vµ ®îc tÝnh theo gi¸ mua vµo cña l« ®ã. Ph¬ng ph¸p “nhËp sau xuÊt tríc”:  Ph¬ng ph¸p nµy l¹i ngîc l¹i víi ph¬ng ph¸p “nhËp tríc xuÊt tríc”, theo ph¬ng ph¸p nµy th× hµng ho¸ xuÊt ra sÏ theo tr×nh tù tõ l« nhËp vµo sau cïng dÇn cho ®Õn l« nhËp vµo ®Çu tiªn. Nh vËy hµng ho¸ dù tr÷ thuéc (nh÷ng) l« nhËp ®Çu tiªn vµ ph¶i ®îc h¹ch to¸n theo gi¸ cña (nh÷ng) l« ®ã. §Ó hiÓu râ h¬n vÒ hai ph¬ng ph¸p trªn, ta ®i ph©n tÝch vÝ dô sau : Trong n¨m 2006, cã c¸c sè liÖu sau ®©y vÒ t×nh h×nh kinh doanh mÆt hµng X cña c«ng ty A: T×nh h×nh nhËp hµng: L« thø 1 2 3 Tæng céng Sè lîng (®¬n vÞ) 10000 8000 12000 30000 §¬n gi¸ (ng. ®ång) 10,00 12,00 13,00 6 Gi¸ trÞ mua (ng. ®ång) 100000 96000 156000 352000 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tæng sè hµng b¸n ra (®¬n vÞ ) 22000 T×nh h×nh xuÊt hµng : §¬n gi¸ Thµnh tiÒn (ng. ®ång ) (ng. ®ång ) 15,00 330000 Tån kho: 30000 – 22000 = 8000 ( ®¬n vÞ ) H¹ch to¸n b»ng c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c nhau, chóng ta sÏ cã kÕt qu¶ nh sau: TrÞ gi¸ mua Gi¸ h¹ch to¸n TrÞ gi¸ hµng PP h¹ch to¸n vµo cña hµng L·i gép hµng tån kho tån kho b¸n ra Gi¸ b/q gia quyÒn 11,73 93840 258060 71940 Gi¸ nhËp tríc 13,00 104000 248000 82000 xuÊt tríc Gi¸ nhËp sau 10,00 80000 272000 58000 xuÊt tríc Nh vËy c¸c ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n kh¸c nhau sÏ cho gi¸ trÞ hµng ho¸ dù tr÷ kh«ng gièng nhau vµ c¸c trÞ gi¸ mua vµo cña hµng b¸n ra kh¸c nhau, dÉn ®Õn l·i gép kh«ng gièng nhau. V× vËy, c¸c nhµ qu¶n trÞ cã thÓ sö dông c¸c ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n kh¸c nhau ®Ó cã thÓ quyÕt ®Þnh gi¸ b¸n ra cã lîi nhÊt vµ lµm thay ®æi møc lîi nhuËn trªn sæ s¸ch. C¸c ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng ho¸ dù tr÷ chØ liªn quan ®Õn vÊn ®Ò ®Þnh gi¸ chø kh«ng liªn quan ®Õn mÆt hiÖn vËt. C¸c chÝnh s¸ch cña doanh nghiÖp sÏ chi phèi mÆt hµng nµo sÏ ®îc dïng ®îc tiªu thô tríc ngay khi cã yªu cÇu. Vµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp ®îc t¹o ra do gi¸ b¸n cao h¬n tæng chi phÝ ®Ó cã ®îc hµng ho¸. H¹ch to¸n hµng ho¸ dù tr÷ lµ nh»m tÝnh to¸n chÝnh x¸c h¬n chi phÝ ®ã. C¸c ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n “NhËp tríc – xuÊt tríc” vµ “NhËp sau xuÊt tríc” ®îc ¸p dông nhiÒu h¬n ë doanh nghiÖp cã dù tr÷ hµng ho¸ lín vµ thêi gian lu kho l©u. VÒ nguyªn t¾c nªn sö dông ph¬ng ph¸p nhËp sau xuÊt tríc trong thêi kú l¹m ph¸t vµ ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc trong thêi kú gi¶m ph¸t. §èi víi nh÷ng mÆt hµng mµ dù tr÷ ®îc xuÊt hÕt trong kú kinh doanh hoÆc Ýt bÞ ¶nh hëng bëi sù thay ®æi cña gi¸ c¶ th× ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n theo gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn lµ ®¸p øng ®îc yªu cÇu vµ t¬ng ®èi tiÖn lîi, mÆc dï cã chót khã kh¨n lµ mçi khi nhËp mét l« hµng míi l¹i ph¶i tÝnh to¸n l¹i. Nh×n chung tríc khi lùa chän ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n gi¸ trÞ hµng ho¸ dù trù tèi u cho doanh nghiÖp, c¸c nhµ qu¶n trÞ cña doanh nghiÖp ®· tÝnh to¸n kü vµ xem xÐt tíi nhiÒu vÊn ®Ò liªn quan nh t×nh h×nh l¹m ph¸p, c¸c chÝnh s¸ch cña nhµ níc víi doanh nghiÖp, ®Æc ®iÓm c¸c ngµnh hµng cña doanh nghiÖp,….vµ ® a 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ra quyÕt ®Þnh lùa chän ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n phï hîp vµ cã lîi nhÊt cho doanh nghiÖp. 1.2.3. Qu¶n trÞ dù tr÷ hµng ho¸ vÒ mÆt kinh tÕ: Môc ®Ých cña qu¶n trÞ dù tr÷ hµng ho¸ vÒ mÆt kinh tÕ lµ gi¶i quyÕt m©u thuÉn dù tr÷ hµng ho¸ víi nhu cÇu cña s¶n xuÊt , cña lu th«ng hµng ho¸ vµ tèi thiÓu ho¸ chi phÝ dù tr÷ hµng ho¸ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn hµng ho¸ cña doanh nghiÖp. V× vËy thùc chÊt cña c«ng t¸c nµy lµ tæ chøc x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch dù tr÷ hµng ho¸ sao cho hîp lý, võa ®¶m b¶o an toµn cho b¸n ra,®¶m b¶o an toµn cho viÖc hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, võa thóc ®Èy ®îc vßng quay cña vèn hµng ho¸. Qu¶n trÞ dù tr÷ hµng ho¸ vÒ mÆt kinh tÕ, gåm nh÷ng néi dung chÝnh sau:  Chóng ta ph¶i ®i x¸c ®Þnh nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn dù tr÷: - Chi phÝ kho hµng, bÕn b·i nh : Chi phÝ khÊu hao nhµ kho, bÕn b·i, khÊu hao c¸c trang thiÕt bÞ sö dông trong kho; chi phÝ vÒ nh©n lùc cña bé phËn kho;… Chi phÝ khi mua hµng : §©y chi phÝ mét phÇn ®îc h¹ch to¸n tõ chi phÝ mua hµng, mét phÇn ®îc h¹ch to¸n tõ chi phÝ nhËp kho,… Chi phÝ ph¸t sinh : §©y lµ nh÷ng chi phÝ cã thÓ lµ nh×n thÊy ®îc hoÆc còng cã thÓ lµ nh÷ng chi phÝ mµ chóng ta kh«ng nh×n thÊy ®îc. Chi phÝ vèn ®Çu t : CÇn ph¶i h¹ch to¸n ®îc chi phÝ nµy bëi thêng th× trÞ gi¸ hµng ho¸ tån kho sÏ chiÕm tû träng lín trong tæng vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp. Chi phÝ do gi¸n ®o¹n hµng ho¸ dù tr÷ khi thiÕu hµng ho¸ phôc vô cho s¶n xuÊt, thiÕu hµng ho¸ b¸n ra thÞ trêng cña doanh nghiÖp. ViÖc h¹ch to¸n ®îc chi phÝ gióp chóng ta nhËn thÊy ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c qu¶n trÞ kinh tÕ dù tr÷ hµng ho¸.  Qu¶n trÞ kinh tÕ dù tr÷ hµng ho¸, tøc lµ chóng ta ph¶i ®i x©y dùng x¸c ®Þnh ®îc c¸c chØ tiªu dù tr÷ hµng ho¸ nh: ChØ tiªu dù tr÷ hµng ho¸ cao nhÊt: §©y lµ chØ tiªu dù tr÷ ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së lîng dù tr÷ thÊp nhÊt céng víi lîng hµng nhËp mçi lÇn. ChØ tiªu nµy cã hai c¸ch ®Ó x¸c ®Þnh nh sau: X¸c ®Þnh theo lîng hµng ho¸: Dù tr÷ thÊp nhÊt + lîng hµng ho¸ nhËp/lÇn. X¸c ®Þnh theo sè ngµy: Dù tr÷ thÊp nhÊt (ngµy) vµ kho¶ng c¸ch gi÷a 2lÇn nhËp hµng. ChØ tiªu dù tr÷ hµng ho¸ thÊp nhÊt: ChØ tiªu nµy ®îc x¸c ®Þnh dùa trªn nh÷ng c¨n 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cø sau : + Lîng hµng ho¸ b¸n ra b×nh qu©n trong ngµy. + Lîng hµng ho¸ b¶o hiÓm tr¸nh rñi ro hµng ho¸ vÒ nhËp. + Lîng hµng ho¸ b¸n t¹i quÇy . + C¸c lîng hµng ho¸ cÇn thiÕt ®Ó chuÈn bÞ cho c¸c kh©u chuÈn bÞ s¶n xuÊt, chuÈn bÞ b¸n hµng. ChØ tiªu dù tr÷ b×nh qu©n : §©y lµ chØ tiªu ®îc x¸c ®Þnh nh sau: Dù tr÷ thÊp nhÊt + Dù tr÷ cao nhÊt X¸c ®Þnh theo lîng hµng: Dù tr÷ b×nh qu©n = 2 X¸c ®Þnh theo sè ngµy: Dù tr÷ b×nh qu©n = Dù tr÷ thÊp nhÊt + 1/2 kho¶ng c¸ch gi÷a 2 lÇn nhËp hµng. Trong thùc tÕ kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ sö dông mét sè c¸c m« h×nh qu¶n trÞ kinh tÕ hµng ho¸ dù tr÷ sau ®©y:  M« h×nh dù tr÷ theo lîng ®Æt hµng kinh tÕ EOQ (economic order quantity) C¸c quan hÖ trong s¬ ®å 1 cho thÊy r»ng, dù tr÷ b×nh qu©n kh«ng chØ phô thuéc vµo dù tr÷ thÊp nhÊt, mµ cßn phô thuéc vµo lîng hµng nhËp mçi lÇn. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ cÇn tÝnh lîng hµng nhËp ®ã nh thÕ nµo ®Ó ®¶m b¶o ®îc c¸c môc tiªu cña cung øng hµng ho¸. M« h×nh dù tr÷ theo lîng ®Æt hµng kinh tÕ cho phÐp x¸c ®Þnh lîng hµng nhËp tèi u mçi lÇn ®Ó cã ®îc chi phÝ nhËp hµng vµ b¶o qu¶n lµ thÊp nhÊt mµ vÉn ®¶m b¶o an toµn trong cung øng. M« h×nh nµy ®îc ¸p dông trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh sau: Lîng hµng cÇn nhËp trong toµn bé kú kinh doanh biÕt tríc vµ lµ mét ®¹i lîng kh«ng ®æi. BiÕt tríc thêi gian kÓ tõ khi ®Æt hµng cho ®Õn khi nhËn ®îc hµng vµ thêi gian ®ã kh«ng ®æi. Lîng hµng cña mçi ®¬n ®Æt hµng ®îc thùc hiÖn trong mét lÇn nhËp vµ ë mét thêi ®iÓm ®Þnh tríc. ChØ cã hai lo¹i chi phÝ duy nhÊt lµ chi phÝ ®Æt hµng vµ chi phÝ b¶o qu¶n. Kh«ng x¶y ra sù thiÕu hôt trong kho nÕu nh ®¬n ®Æt hµng ®îc thùc hiÖn ®óng thêi gian. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng thøc tÝnh : EOQ = Trong ®ã: EOQ lµ lîng hµng nhËp mçi lÇn (lîng hµng ®Æt hµng kinh tÕ); Q : Lµ tæng lîng hµng cÇn nhËp trong kú kinh doanh; C§H : Chi phÝ ®Æt hµng tÝnh cho mét ®¬n hµng; CBQ : Chi phÝ b¶o qu¶n trung b×nh tÝnh cho mét ®¬n vÞ hµng ho¸ trong n¨m.  M« h×nh dù tr÷ thêi ®iÓm (JIT): Trong ph¬ng thøc kinh doanh JIT ngêi c«ng nh©n ë c«ng ®o¹n s¶n xuÊt sau khi nhËn ®îc s¶n phÈm cña c«ng ®o¹n s¶n xuÊt tríc nÕu ®¹t yªu cÇu hä sÏ ®Ó l¹i 1 thÎ Kamban x¸c nhËn chÊt lîng s¶n phÈm, cã nghÜa lµ hä ®Æt s¶n xuÊt thªm s¶n phÈm nh vËy tiÕp theo. §iÒu nµy chøng tá Kamban lµ c«ng cô quan träng trong hÖ thèng s¶n xuÊt kinh doanh cña JIT. C¸c doanh nghiÖp NhËt B¶n lµ ngêi ®Çu tiªn sö dông m« h×nh dù tr÷ nµy. Môc tiªu cña JIT lµ võa ®ñ. ¦u ®iÓm: Hµng ho¸ sÏ ®îc ®a ®Õn n¬i s¶n xuÊt, n¬i b¸n ®óng lóc cÇn ®Õn nã, lîng dù tr÷ ®óng thêi ®iÓm lµ lîng dù tr÷ tèi thiÓu lóc cÇn thiÕt gi÷ cho ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ®îc diÔn ra b×nh thêng. Víi ph¬ng thøc cung øng vµ dù tr÷ ®óng thêi ®iÓm doanh nghiÖp cÇn ph¶i x¸c ®Þnh chÝnh x¸c lîng tõng lo¹i hµng ho¸ ®Ó ®¶m b¶o tõng lo¹i hµng ho¸ ®îc ®a ®Õn n¬I cã nhu cÇu ®óng lóc, kh«ng sím qu¸ cung kh«ng muén qu¸. Cho phÐp gi¶m thiÓu chi phÝ cã liªn quan ®Õn cung øng hµng ho¸, ®Æc biÖt lµm cho vèn hµng ho¸ quay vßng nhanh h¬n. Tuy nhiªn ®Ó tr¸nh rñi ro cÇn cã sù hîp t¸c chÆt chÏ gi÷a doanh nghiÖp víi nhµ cung cÊp v× trªn thùc tÕ nhµ cung cÊp ph¶I g¸nh v¸c viÖc dù tr÷ hµng ho¸ cho c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i. Nhîc ®iÓm: C¸c ®¬n vÞ b¸n hµng chØ ®îc vµ cÇn ph¶i b¸n hÕt mét lîng hµng nhÊt ®Þnh trong kho¶ng thêi gian ®Þnh tríc, ®iÒu nµy cã thÓ lµm gi¶m tÝnh chñ ®éng linh ho¹t trong kinh doanh.  M« h×nh dù tr÷ “nhËp tríc xuÊt tríc” (FIFO) vµ “nhËp sau xuÊt tríc” (LIFO) : 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 M« h×nh nµy gåm cã c¸c ph¬ng ph¸p sau: Ph¬ng ph¸p tÝnh theo gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn: Ph¬ng ph¸p nµy thêng ¸p dông trong thùc tÕ dùa vµo sè nhËp kho, nhê ®ã ngêi ta dÔ dµng tÝnh ®îc gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn gi¸ trÞ hµng dù tr÷ sÏ b»ng gi¸ trÞ lîng hµng ho¸ dù tr÷ nh©n víi gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn. Gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn sÏ b»ng tæng gi¸ thµnh c¸c lÇn nhËp chia cho tæng träng lîng c¸c lÇn nhËp. Gi¸ nµy dïng ®Ó ®¸nh gi¸ hµng nhËp kho vµ hµng cßn trong kho. ¦u ®iÓm : Ph¬ng ph¸p nµy xo¸ khái nh÷ng chªnh lÖch cña gi¸ mua trong mét thêi kú, do vËy nã lµm cho gi¸ thµnh æn ®Þnh h¬n. Nhîc ®iÓm : Ph¶i tÝnh l¹i gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn mçi khi cã hµng nhËp kho víi mét gi¸ kh¸c. Ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc (FIFO) : Víi ph¬ng ph¸p nµy th× hµng ho¸ xuÊt ra theo tr×nh tù tõ l« hµng ®îc nhËp vµo ®Çu tiªn sÏ ®îc xuÊt kho tríc, hÕt l« nä sÏ ®Õn l« tiÕp theo. Nh vËy, hµng ho¸ dù tr÷ sÏ thuéc l« nhËp sau cïng vµ ®îc tÝnh gi¸ mua vµo cña l« hµng ®ã. Ph¬ng ph¸p nhËp sau xuÊt tríc (LIFO) : Víi ph¬ng ph¸p nµy, hµng ho¸ xuÊt kho theo tr×nh tù tõ l« nhËp sau cïng cho ®Õn l« nhËp ®Çu tiªn. Nh vËy, hµng ho¸ tån kho sÏ thuéc l« hµng nhËp ®Çu tiªn vµ ph¶I ®îc h¹ch to¸n theo gi¸ cña l« ®ã. Nh÷ng néi dung chñ yÕu cña qu¶n trÞ dù tr÷ hµng ho¸ trong doanh nghiÖp, mµ chóng ta ®· t×m hiÓu vµ ph©n tÝch ë trªn lµ c¬ së lÝ luËn quan träng cho nh÷ng ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n trÞ dù tr÷ hµng ho¸ trong doanh nghiÖp. 1.3.Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c qu¶n trÞ dù tr÷ hµng ho¸ trong doanh nghiÖp: Dù tr÷ hµng ho¸ lµ sù cÇn thiÕt vµ yªu cÇu kh¸ch quan ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i, nhng sù h×nh thµnh, duy tr× vµ ph©n bè dù tr÷ còng nh quyÕt ®Þnh khèi lîng dù tr÷, c¸c lo¹i dù tr÷,… l¹i tuú thuéc vµo c¸c nh©n tè bªn trong vµ bªn ngoµi kh¸c nhau cña mçi doanh nghiÖp. Cã thÓ h×nh dung theo s¬ ®å (s¬ ®å 2) sau: Nh©n tè s¶n Nh©n tè tiªu Giao th«ng C¸c nhãm nh©n tè §iÒu TiÕn ChÝnh kiÖn tù bé trÞ vµ 11 XuÊt nhËp Tr×nh ®é V¨n ho¸ x· Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 xuÊt dïng vËn t¶i nhiªn vµ ®Æc ®iÓm cña hµng ho¸ khoa häc c«ng nghÖ ph¸p luËt khÈu qu¶n tËp lý kinh héi qu¸n tÕ ¶nh hëng ®Õn dù tr÷ hµng ho¸ cña doanh nghiÖp cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i Khèi lîng Thêi gian Gi¸ trÞ - Quy m« nhu cÇu trung Gi¸ b¸n hµng vµ hµng - TÝnh ®Òu ®Æn thêng b×nh mét ngµy ®ªm. thay thÕ. xuyªn cña nhu cÇu. - §é tin cËy cña nhu cÇu. - ThuÕ, l·i suÊt tiÒn vay - Thêi gian ®Æt hµng. - TÝnh æn ®Þnh cña nguån ng©n hµng. - Thêi gian s¶n xuÊt. cung øng. Chi phÝ kinh doanh vµ - §é dµi cña kªnh b¸n -C«ng suÊt thiÕt kÕ hÖ chi phÝ lu th«ng. hµng kh¸c nhau. thèng kho b·i… - B¶o hiÓm. ®iÓm cña hµng ho¸, ®é qu¶n trÞ vµ kinh §Æc Vèn vµ nguån nh©n lùc Tr×nh gi¸ trÞ hµng ho¸ vµ nhu nghiÖm kinh doanh. cÇu. C¸c nhãm nh©n tè kh¸ch quan bªn ngoµi doanh nghiÖp: - C¸c nh©n tè s¶n xuÊt: bao gåm tr×nh ®é chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt mÆt hµng, quy m« cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt, c«ng nghÖ ¸p dông trong s¶n xuÊt, chu kú s¶n xuÊt, c¸c c¬ së hiÖn cã cña s¶n xuÊt cïng mÆt hµng vµ mèi quan hÖ cña doanh nghiÖp. C¸c nh©n tè tiªu dïng: bao gåm quy m«, khèi lîng vµ c¬ cÊu tiªu dïng mÆt hµng; sù thay ®æi cña nhu cÇu tiªu dïng, tÝnh chÊt thêi vô, c¸c khu vùc vµ kh¸ch hµng tiªu dïng chñ yÕu cã quan hÖ víi doanh nghiÖp th¬ng m¹i. Giao th«ng vËn t¶i: Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c¸c tuyÕn ®êng giao th«ng vµ kh¶ n¨ng vËn t¶I cña tõng lo¹i ph¬ng tiÖn giao th«ng, tèc ®é vËn chuyÓn trung b×nh . Kh¶ n¨ng th«ng qua cña c¸c c¶ng, ga ®Çu mèi vµ c¬ chÕ tæ chøc qu¶n lý vËn t¶I hµng ho¸. Mèi quan hÖ trong vËn t¶i hµng ho¸ cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i. §iÒu kiÖn tù nhiªn vµ ®Æc ®iÓm cña hµng ho¸: C¸c yÕu tè thuéc vÒ khÝ hËu, thêi tiÕt, c¸c mïa,…Kh«ng chØ liªn quan ®Õn ®iÒu kiÖn kinh doanh mµ cßn liªn quan ®Õn dù tr÷, b¶o qu¶n, b¶o vÖ hµng ho¸ dù tr÷. §Æc ®iÓm cña hµng ho¸ lµ tÝnh chÊt c¬ lý, ho¸ häc cña hµng ho¸ quyÕt ®Þnh ®iÒu kiÖn dù tr÷, b¶o qu¶n, vËn chuyÓn, giao nhËn, b¸n hµng cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TiÕn ®é khoa häc – c«ng nghÖ: TiÕn ®é khoa häc c«ng nghÖ míi ¶nh hëng tíi viÖc dù tr÷, b¶o qu¶n, sö dông c¸c lo¹i hµng ho¸. Sù xuÊt hiÖn c¸c lo¹i hµng ho¸ míi, tiÕn tiÕn, hiÖn ®¹i, còng nh viÖc xuÊt hiÖn cña c¸c ph¬ng thøc kinh doanh míi, c¸c ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn míi, c¸c th«ng tin míi còng ¶nh hëng tíi quy m« vµ thêi gian dù tr÷ hµng ho¸. ChÝnh trÞ vµ ph¸p luËt: Møc ®é d©n chñ trong kinh tÕ nh tù do gia nhËp thÞ trêng, tù do c¹nh tranh, quyÒn ®îc tham gia thÞ trêng khu vùc vµ quèc tÕ. Sù hoµn thiÖn cña hÖ thèng ph¸p luËt vµ sù nghiªm minh tu©n thñ ph¸p luËt. M©u thuÉn x· héi, t×nh h×nh æn ®Þnh cña ®Êt níc còng ¶nh hëng tíi khèi lîng, c¬ cÊu vµ thêi gian dù tr÷ cña hµng ho¸. XuÊt nhËp khÈu: C¬ chÕ chÝnh s¸ch xuÊt nhËp hµng ho¸, trong ®ã thuÕ, h¶i quan,…cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn lîng hµng ho¸ nhËp khÈu vµ dù tr÷ hµng ho¸ cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. ChÝnh s¸ch më cöa, héi nhËp vÒ kinh tÕ quèc tÕ,…®· ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ cña ®Êt níc. - Tr×nh ®é qu¶n lý kinh tÕ: Tr×nh ®é qu¶n lý kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i trong ®iÒu kiÖn chuyÓn ®æi sang c¬ chÕ thÞ trêng ®ang lµ kh©u träng yÕu ®ßi hái ph¶i cã sù nç lùc vît bËc. Tr×nh ®é qu¶n lý kinh tÕ cã ¶nh hëng ®Õn khai th¸c tiÒm n¨ng kinh tÕ cña ®Êt níc vµ kh¶ n¨ng sö dông nã ®Ó t¸I thiÕt ®Êt níc; sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc; møc ®é l¹m ph¸t vµ kh¶ n¨ng kh¾c phôc; sù hoµn thiÖn cña c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ ®Æc biÖt lµ c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh mèi quan hÖ kinh tÕ gi÷a ngêi cung øng víi ngêi sö dông, ngêi mua vµ ngêi b¸n. VÒ tæ chøc lu th«ng , trao ®æi hµng ho¸ vµ tæ chøc kÕ ho¹ch ho¸ qu¸ tr×nh lu th«ng hµng ho¸. Sù nhËn thøc lÝ luËn vÒ dù tr÷ hµng ho¸ vµ vÊn ®Ò tæ chøc thùc hiÖn ho¹t ®éng dù tr÷ ë mçi doanh nghiÖp th¬ng m¹i. - VÒ v¨n ho¸ x· héi vµ phong tôc tËp qu¸n: Nh÷ng nh©n tè nµy còng ¶nh híng tíi ho¹t ®éng dù tr÷ hµng ho¸. Tãm l¹i, c¸c nh©n tè bªn ngoµi doanh nghiÖp th¬ng m¹i cã ¶nh hëng ®Õn dù tr÷ hµng ho¸ cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i, ®Õn khèi lîng, thêi gian vµ gi¸ trÞ cña hµng ho¸ dù tr÷. Tuy nhiªn , th× cßn cÇn ph¶i xÐt c¶ ®Õn c¸c nh©n tè bªn trong doanh nghiÖp th¬ng m¹i. C¸c nh©n tè chñ quan bªn trong cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i: Doanh nghiÖp th¬ng m¹i lµ ngêi quyÕt ®Þnh lÜnh vùc kinh doanh, thÞ trêng môc tiªu, nguån cung øng vµ ®¬ng nhiªn còng lµ ngêi quyÕt ®Þnh viÖc dù tr÷ hµng ho¸ cña doanh nghiÖp theo yªu cÇu cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, lµ ®¶m b¶o hµng ho¸ phôc vô cho kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, cho kh¸ch hµng mét c¸ch 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 liªn tôc, thuËn lîi, kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n, Nh÷ng nh©n tè sau cã ¶nh hëng lín ®Õn dù tr÷ hµng ho¸ ë doanh nghiÖp th¬ng m¹i. Vèn kinh doanh vµ nguån nh©n lùc cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i: Doanh nghiÖp cã vèn kinh doanh lín sÏ cã ®iÒu kiÖn trong cïng mét thêi ®iÓm nhËp ®îc nhiÒu mÆt hµng kh¸c nhau vµ víi khèi lîng lín. “Bu«n tµi kh«ng b»ng dµi vèn”. Doanh nghiÖp th¬ng m¹i cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, chuyªn nghiÖp cã nghÒ, ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn kinh doanh cã kinh nghiÖm trªn th¬ng trêng sÏ gióp cho doanh nghiÖp th¬ng m¹i khai th¸c ®îc nguån hµng phong phó vµ më réng ®îc thÞ trêng cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i. - Tr×nh ®é qu¶n trÞ vµ kinh nghiÖm kinh doanh lµ nh©n tè quan träng quyÕt ®Þnh chiÕn lîc kinh doanh, c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cã tÝnh kh¶ thi vµ cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Tr×nh ®é qu¶n trÞ cao vµ ®îc thùc tÕ th¬ng trêng tr¶I nghiÖm gióp cho doanh nghiÖp th¬ng m¹i sö dông c¸c yÕu tè nguån lùc cña m×nh cã c©n nh¾c, tÝnh to¸n vµ tiÕt kiÖm ®îc c¸c chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, rót ng¾n ®îc thêi gian lu©n chuyÓn hµng ho¸, h¹n chÕ ®îc rñi ro, thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt kinh doanh. - §Æc ®iÓm cña hµng ho¸, gi¸ trÞ cña hµng ho¸ vµ nhu cÇu: Dù tr÷ hµng ho¸ ph¶i dùa trªn ®Æc ®iÓm cña hµng ho¸. §Æc ®iÓm cña nguån hµng s¶n xuÊt, thu mua, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, s¶n xuÊt , b¸n hµng. Víi gi¸ trÞ cña hµng ho¸ cao thÊp kh¸c nhau, viÖc ®¶m b¶o b¸n ®îc hµng dù tr÷ cã c¬ cÊu gi¸ trÞ cao sÏ quyÕt ®Þnh doanh thu vµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i, ngîc l¹i nh÷ng hµng ho¸ cã gi¸ trÞ thÊp, viÖc dù tr÷ kh«ng ¶nh hëng nhiÒu ®Õn doanh thu. CÇn chó träng dù tr÷ nh÷ng hµng ho¸ cho nh÷ng thÞ trêng cã nhu cÇu lín vµ kh«i phôc l¹i dù tr÷ Êy mÊt nhiÒu chi phÝ vÒ thêi gian vµ tiÒn b¹c nh ph¶I ®Æt hµng, ph¶i giao nhËn, vËn chuyÓn tõ nh÷ng n¬i xa x«i hoÆc ph¶i nhËp khÈu tõ níc ngoµi… Ngoµi nh÷ng nh©n tè trªn cßn kh¸ nhiÒu c¸c nh©n tè chñ quan kh¸c bªn trong c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i, tuú thuéc vµo c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i cô thÓ kinh doanh mÆt hµng vµ ë nh÷ng vïng cô thÓ cÇn ph¶I tÝnh ®Õn. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng 2. Kh¶o s¸t vµ ®¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n trÞ dù tr÷ hµng ho¸ ë c«ng ty c¬ khÝ Ng« Gia Tù. 2.1. Tæng quan vÒ c«ng ty c¬ khÝ Ng« Gia Tù: 2.1.1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty:  Qu¸ tr×nh h×nh thµnh c«ng ty: TiÒn th©n cña c«ng ty c¬ khÝ Ng« Gia Tù (NGT) lµ h·ng Aviat do tªn chñ t b¶n ngêi Ph¸p thµnh lËp vµo n¨m 1920 t¹i Hµng V«i ( nay lµ phè T«n §¶n),sau 1 thêi gian ®îc chuyÓn vÒ 16 Phan Chu Trinh, Hoµn KiÕm, Hµ Néi. Ngµy 13/7/1968, nhµ m¸y « t« Ng« Gia Tù(NGT) ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 8081/Q§/TCCB cña Bé giao th«ng vËn t¶I, nh»m môc ®Ých thÝch øng víi nh÷ng ®æi míi cña ®Êt níc, cña ngµnh giao th«ng vËn t¶i. Sau 40n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh, c«ng ty ®· 4 lÇn ®æi tªn: Ngµy ®Çu thµnh lËp, c«ng ty cã tªn gäi lµ nhµ m¸y ¤ t« Ng« Gia Tù. §Õn ngµy 15/12/1984 theo quyÕt sè 2386/Q§/TCCB cña Bé giao th«ng vËn t¶i, c«ng ty ®îc ®æi tªn thµnh Nhµ m¸y s¶n xuÊt phô tïng Ng« Gia Tù. Sau ®ã theo quyÕt ®Þnh sè 598/Q§/TCCB ngµy 4/5/1993 víi tªn gäi Nhµ m¸y Ng« Gia Tù vµ giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè 108516 ngµy 14/6/1993, víi c¸c ngµnh nghÒ c¬ khÝ s¶n xuÊt phô tïng, phô kiÖn cña ngµnh giao th«ng , l¾p r¸p xe g¾n m¸y. Vµ ®Õn th¸ng 6/1996, Nhµ m¸y Ng« Gia Tù ®îc ®æi tªn thµnh: C«ng ty c¬ khÝ Ng« Gia Tù, thuéc Tæng c«ng ty c¬ khÝ giao th«ng vËn t¶i.  Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty: Lóc ®Çu thµnh lËp, ®ã chØ lµ 1 xëng nhá, sau bao th¨m trÇm cïng bao tæ chøc qu¶n lý kh¸c nhau, nã ®îc më réng vµ ph¸t triÓn dÇn lªn thµnh 1 doanh nghiÖp nhµ níc cã qui m« lín nh ngµy nay. HiÖn t¹i, c«ng ty cã nh÷ng trô së vµ c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt nh sau: Trô së giao dÞch vµ xëng söa ch÷a « t«: 16 Phan Chu Trinh, Hoµn KiÕm, Hµ Néi. Trô së chÝnh gåm nh÷ng phßng ban ®Çu n·o cña c«ng ty vµ ph©n xëng Neo, ph©n xëng B¹c Bimªtal, ph©n xëng c¬ khÝ thiÕt bÞ c«ng tr×nh: Thuéc khu c«ng nghÖ Ngäc Håi, CN2. XÝ nghiÖp taxi G vµ c¸c dÞch vô vËn t¹i kh¸c: Cã trô së ë 126 Xu©n Thuû, CÇu GiÊy, Hµ Néi. Nhµ m¸y l¾p r¸p « t«, ë khu c«ng nghiÖp Phè Lèi Hng Yªn, ®ang trong qu¸ tr×nh ®îc x©y dùng. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 T¹m thêi trong mÊy n¨m qua, ph©n xëng l¾p r¸p « t« kh¸ch vÉn ®îc ho¹t ®éng ë ®Þa ®iÓm thuª cña c«ng ty V26. Qua nhiÒu n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, c«ng ty kh«ng ngõng ph¸t triÓn lín m¹nh,lµ 1 Doanh nghiÖp lín ph¸t triÓn bÒn v÷ng, æn ®Þnh, më réng vµ ph¸t triÓn vÒ s¶n xuÊt, còng nh c«ng t¸c t×m kiÕm më réng thÞ trêng, n©ng cao ®îc vÞ thÕ, uy tÝn dÇn dÇn h×nh thµnh th¬ng hiÖu c«ng ty. Song song víi ®ã lµ sù quan t©m tíi ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn(CBCNV). KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®îc duy tr× thêng xuyªn n¨m sau cao h¬n n¨m tríc ®ã. Thu nhËp cña CBCNV ngµy cµng ®îc n©ng lªn, ®êi sèng ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn. B»ng sù nç lùc phÊn ®Êu kh«ng ngõng cña tËp thÓ l·nh ®¹o vµ cña toµn thÓ CBCNV c«ng ty, trong nh÷ng n¨m qua, ®· mang l¹i cho c«ng ty nhiÒu thµnh tÝch ®¸ng khÝch lÖ. 2.1.2.Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty:  Chøc n¨ng cña c«ng ty: C«ng ty c¬ khÝ Ng« Gia Tù thuéc Tæng c«ng ty c¬ khÝ giao th«ng vËn t¶i víi chøc n¨ng chñ yÕu: S¶n xuÊt phô tïng, phô kiÖn cho ngµnh giao th«ng vËn t¶i nh Neo, t«n sãng, bulong ®êng s¾t, nan can cÇu, b¹c Bimªtal, chi tiÕt xe m¸y, chi tiÕt « t«,… Vµ më réng ph¸t triÓn kinh doanh c¸c mÆt hµng ®ã. NhËn c¸c c«ng tr×nh x©y dùng xëng kÕt cÊu thÐp. L¾p r¸p « t« kh¸ch, kinh doanh « t« kh¸ch. Söa ch÷a b¶o dìng « t«. Kinh doanh taxi G (taxi ga) vµ c¸c dÞch vô vËn t¶i kh¸c. Ngoµi ra,c«ng ty cßn cho thuª mÆt b»ng, v¨n phßng ®Ó t¨ng doanh thu hµng n¨m vµ ®Ó c¶i thiÖn ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp trªn c¬ së lÊy thu bï chi, khai th¸c c¸c nguån vËt t nh©n lùc tµi nguyªn cña ®Êt níc, ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu nh»m t¨ng thu ngo¹i tÖ gãp phÇn vµo c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. Liªn doanh vµ liªn kÕt víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi níc phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. NhËp khÈu nguyªn vËt liÖu, trang thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, xuÊt khÈu thµnh phÈm c¸c lo¹i phô tïng « t«.  NhiÖm vô cña c«ng ty. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trªn c¬ së chñ ®éng vµ chÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tu©n thñ quy ®Þnh cña nhµ níc vÒ qu¶n lý hµnh chÝnh, qu¶n lý nhËp khÈu vµ giao dÞch ®èi ngo¹i, nghiªm chØnh thùc hiÖn cam kÕt trong hîp ®ång th¬ng m¹i vµ c¸c hîp ®ång liªn quan ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t ®æi míi trang thiÕt bÞ, tù bï ®¾p chi phÝ c©n ®èi gi÷a xuÊt nhËp khÈu, ®¶m b¶o thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i vµ hoµn thµnh nghÜa vô nép ng©n s¸ch nhµ níc. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c t×m kiÕm ph¸t triÓn thÞ trêng, x©y dùng th¬ng hiÖu cho c¸c s¶n phÈm chñ ®¹o cña c«ng ty. Nghiªn cøu thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ viÖc n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm do c«ng ty tù s¶n xuÊt, kinh doanh nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm. 2.1.3. Bé m¸y tæ chøc nh©n sù cña c«ng ty. C«ng ty c¬ khÝ Ng« Gia Tù lµ 1 doanh nghiÖp nhµ níc cã quy m« lín víi bé m¸y tæ chøc qu¶n lý ®îc c¬ cÊu nh sau : + Mét Gi¸m §èc : Phô tr¸ch chung vµ quyÕt ®Þnh mäi c«ng viÖc trong c«ng ty. + Hai phã Gi¸m §èc : Mét phã Gi¸m §èc Kinh doanh,phô tr¸ch c«ng viÖc kinh doanh cña c«ng ty. Mét phã Gi¸m §èc Tµi chÝnh ,phô tr¸ch vÒ mÆt tµi chÝnh cña c«ng ty. Bªn c¹nh ®ã cßn cã c¸c phßng ban :  Phßng kü thuËt : Gåm 10 ngêi. §©y lµ phßng cã chøc n¨ng tham mu cho Gi¸m §èc vÒ c«ng tac kü thuËt theo quy ®Þnh, ®a nh÷ng øng dông c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt. X©y dùng c¸c tiªu chuÈn kü thuËt theo quy ®Þnh,x©y dùng vµ dù tr÷ c¸c b¶n thiÕt kÕ. X©y dùng vµ qu¶n lý c¸c lo¹i ®Þnh møc vËt t, söa ch÷a thiÕt bÞ. X©y dùng quy tr×nh c«ng nghÖ kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm.  Phßng kÕ ho¹ch : Gåm 6 ngêi. Cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô lµ tham mu cho Gi¸m §èc ph¬ng ¸n më réng s¶n xuÊt . Lªn kÕ ho¹ch vÒ c«ng t¸c mua b¸n, cÊp ph¸t vËt t cho s¶n xuÊt, qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt, qu¶n lý hang ho¸ cã hiÖu qu¶.  Phßng Kinh doanh : Gåm 17 ngêi. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phßng kinh doanh cã tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o ®Çu vµo, ®Çu ra cho viÖc s¶n xuÊt vµ b¸n s¶n phÈm kinh doanh cña c«ng ty. Cô thÓ nh cung øng vËt t, nguyªn vËt liÖu,….kÞp thêi, ®óng qui c¸ch vµ ®¶m b¶o vÒ mÆt chÊt lîng. T×m kiÕm vµ ph¸t triÓn thÞ trêng, cã tr¸ch nhiÖm b¸n c¸c s¶n phÈm kinh doanh cña c«ng ty. X©y dùng gi¸ thµnh, gi¸ b¸n s¶n phÈm. §©y lµ phßng ®ãng vai trß rÊt quan trong trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña c«ng ty.  Phßng KCS : Gåm 9 ngêi. §©y lµ phßng cã tr¸ch nhiÖm vÒ mÆt chÊt lîng vËt t ®Çu vµo vµ s¶n phÈm b¸n ra thÞ trêng cña c«ng ty. KiÓm tra c¸c b¸n thµnh phÈm cña tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt.  Phßng tæ chøc Hµnh chÝnh: Gåm 12 ngêi. Tham mu cho Gi¸m §èc vÒ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, c«ng t¸c l·nh ®¹o, tiÒn l¬ng, chÕ ®é chÝnh s¸ch, thanh tra ph¸p chÕ, chÝnh trÞ néi bé, c«ng t¸c an toµn s¶n xuÊt, x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng, ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, tæng hîp sè liÖu c«ng ty, tham mu vÒ hµnh chÝnh, qu¶n lý sè liÖu, hå s¬, v¨n phßng phÈm.  Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh : Gåm 4 ngêi. Tham mu cho Gi¸m §èc vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh vµ kÕ to¸n cña c«ng ty, ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty hµng n¨m hoÆc tõng thêi kú.  Ban dÞch vô : Cung cÊp dÞch vô cho c¸c ®¬n vÞ bªn ngoµi. Ngoµi ra cßn cã tæ chøc c«ng ®oµn, b¶o vÖ cho quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng, §ang uû c«ng ty, b¶o vÖ, phßng y tÕ,…nh»m ®¶m b¶o cho bé m¸y c«ng ty ho¹t ®éng hiÖu qu¶.  C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt: Ph©n xëng l¾p r¸p « t«: L¾p r¸p c¸c lo¹i xe kh¸ch 29 chç ngåi, 22 chç ngåi. Ban neo: S¶n xuÊt c¸c lo¹i neo dù øng lùc. XÝ nghiÖp b¹c Bimetal: S¶n xuÊt c¸c lo¹i b¹c nhÝp phôc vô cho c¸c viÖc s¶n xuÊt c¸c lo¹i phô tïng « t«. Ph©n xëng c¬ khÝ thiÕt bÞ c«ng tr×nh: Lµm gi¶I ph©n c¸ch c¸c lo¹i t«n sãng, c¸c phô kiÖn kÕt cÊu thÐp còng nh c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ kh¸c. Ph©n xëng c¬ ®iÖn: Söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô chiÕu s¸ng cho c¸c phßng ban, ph©n xëng toµn bé c«ng ty, chÕ thö c¸c s¶n phÈm míi khi ®a vµo 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 s¶n xuÊt chÝnh thøc, ®µo t¹o vµ båi dìng n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n kü thuËt ®Ó cung cÊp cho c¸c ®¬n vÞ. XÝ nghiÖp « t« xe m¸y: NhiÖm vô lµ b¶o dìng « t«, xe m¸y. 20
- Xem thêm -