Tài liệu Thực trạng và một số giải pháp cải thiện tình hình nhân sự và tiền lương ở công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật viễn thông (tst)

  • Số trang: 70 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 80 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ---------- Đề tài: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG(TST) Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành: Quản Trị Kinh Doanh GVHD : Th.S TRỊNH ĐẶNG KHÁNH TOÀN SVTT : LÊ THỊ CHÁNH HƯƠNG MSSV : 08B4010029 TP. HCM – Năm 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ---------- LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG(TST) Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành: Quản Trị Kinh Doanh GVHD : Th.S TRỊNH ĐẶNG KHÁNH TOÀN SVTT : LÊ THỊ CHÁNH HƯƠNG MSSV : 08B4010029 LỚP : 08HQT1-K8 TP. HCM – Năm 2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2010 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu trong khóa luận được thực hiện tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Viễn Thông, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này. TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2010 Ký tên LÊ THỊ CHÁNH HƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- NHẬN XÉT THỰC TẬP Họ và tên sinh viên : LÊ THỊ CHÁNH HƯƠNG MSSV : 08B4010029 Khoá : QTKD - K8 1. Thời gian thực tập ………………………………………………………………………………............... ………………………………………………………………………………............... .……………………………………………………………………………….............. 2. Bộ phận thực tập ………………………………………………………………………………............... ………………………………………………………………………………............... 3. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật ………………………………………………………………………………............... ………………………………………………………………………………............... ………………………………………………………………………………............... ………………………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………………................... 4. Kết quả thực tập theo đề tài ……………………………………………………………………………................... ……………………………………………………………………………................... ……………………………………………………………………………................... 5. Nhận xét chung ……………………………………………………………………………................... ……………………………………………………………………………................... ……………………………………………………………………………................... ……………………………………………………………………………................... TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2010 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HỘI ĐỒNG CHẤM THI TỐT NGHIỆP KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TP.HCM, ngày…….tháng…......năm 2010 PHIẾU CHẤM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ và tên sinh viên : LÊ THỊ CHÁNH HƯƠNG MSSV : 08B4010029 Lớp : 08HQT1 – K8 Tên đề tài : THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG (TST) Phần nhận xét của GVHD, Quý thầy/cô ghi trong khóa luận tốt nghiệp của SV. ĐIỂM ĐÁNH GIÁ: Bằng số:……….. Bằng chữ:…………………… GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN (Ký và ghi rõ họ tên) LVTN: Quản trị nhân sự – Tiền lƣơng SVTT: LÊ THỊ CHÁNH HƢƠNG LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Việt Nam đang trong quá trình đổi mới nền kinh tế từ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường nhiều thành phần, các Công ty ra đời ngày càng nhiều, với hình thức sở hữu đan xen nhau với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường đầy biến động. Vì thế, các Công ty nhà nước cũng dần dần chuyển sang cơ chế Công ty cổ phần. Làm thế nào để đứng vững trên thị trường đầy biến động? Là câu hỏi không riêng của một công ty thuộc sở hữu nào. Cải tiến may móc hay thiết bị quảng cáo – tiếp thị hay… bao nhiêu câu trả lời, cuối cùng đều cho rằng một trong những yếu tố quan trọng đó chính là nguồn nhân lực. Một nguồn nhân lực dồi dào, có trình độ tay nghề cao dưới sự lãnh đạo của một bộ máy quản lý có hệ thống quản lý khoa học chặt chẽ là vấn đề quan trọng và cần thiết đối với công ty sản xuất kinh doanh. Để làm được điều này, các Công ty cần phải làm gì? Tiền lương là yếu tố mà người lao động quan tâm. Vậy làm thế nào để có chính sách chi trả lương vừa hợp lý để đáp ứng được nhu cầu vật chất tinh thần cho người lao động mà vẫn đảm bảo có lợi nhuận cao. Hy vọng báo cáo thực tập này sẽ làm rõ một số vấn đề trên ở Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Viễn Thông nói riêng và các Công ty khác nói chung. Do thời gian thực tập ngắn và qui mô hoạt động của công ty khá rộng với nhiều phòng ban nên tôi xin tìm hiểu một mảng cơ cấu hệ thống nhân sự và tiền lương ở Công ty. Thêm vào đó, đây là lần đầu tiếp xúc với thực tế nên trong quá trình viết báo cáo có nhiều điều thiếu sót, rất mong được sự chỉ bảo của Quý Thầy Cô và Cán Bộ Công Nhân Viên của công ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Viễn Thông. 2. Mục tiêu nghiên cứu Luận văn dựa trên nền tảng kiến thức về kế toán quản trị đã được đào tạo ở bậc cao học để đi vào tìm hiểu thực trạng của công tác kế toán quản trị tại công ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Viễn Thông nhằm: - Hoàn thiện và thể hiện tầm quan trọng của công tác quản trị nhân sự, sự ảnh hưởng của quản trị nhân sự đối với các doanh nghiệp và nền kinh tế thế giới. - Đưa ra các nguyên tắc ứng dụng của tiền lương nhằm phaûn aùnh nguoàn taøi chính vaø thöïc traïng cuûa doanh nghiệp, áp dụng các nguyên tắc kế toán của công ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Viễn Thông. LVTN: Quản trị nhân sự – Tiền lƣơng SVTT: LÊ THỊ CHÁNH HƢƠNG 3. Đối tƣợng nghiên cứu Luận văn giới hạn phạm vi nghiên cứu trong hệ thống kế toán và nhân sự của một doanh nghiệp cụ thể đó là công ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Viễn Thông. Đây là một công ty cổ phần có quy mô lớn, đa dạng các trang thiết bị, bộ máy kế toán được trang bị phần mềm hỗ trợ hiện đại. Luận văn sẽ ứng dụng nhân sự và kế toán quản trị trong việc đánh giá tình hình hoạt động của công ty này. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn dựa trên phương pháp luận duy vật biện chứng kết hợp với phương pháp so sánh, phân tích… để hệ thống hóa lý luận, tìm hiểu thực tiễn và đề ra các giải pháp hoàn thiện. 5. Bố cục của luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn bao gồm: Chương 1: Phương pháp luận về quản trị nhân sự và tiền lương trong doanh nghiệp. Chương 2: Giới thiệu tổng quan về công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông. Chương 3: Phân tích thực trạng hệ thống nhân sự - tiền lương của công ty. Chương 4: Một số đề suất nhằm hoàn thiện hệ thống nhân sự - tiền lương của công ty. LVTN: Quản trị nhân sự – Tiền lƣơng SVTT: LÊ THỊ CHÁNH HƢƠNG LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành báo cáo thực tập này, ngoài nổ lực của bản thân còn có sự giúp đỡ của nhiều người. Do đó, thông qua đề tài này: Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý Thầy Cô Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ đã truyền đạt cho tôi những kiến thức quý báu trong suốt thời gian ngồi trên ghế nhà trường, đặc biệt là Thầy Trịnh Đặng Khánh Toàn đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ tôi trong thời gian thực hiện đề tài này. Ngoài ra, tôi cũng bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến Quý Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Viễn Thông đã tạo điều kiện cho tôi có thời gian tiếp cận với thực tiễn. Đặc biệt, là anh Trần Điềm Đạm (Giám Đốc) và anh Ngô Văn Hiệp (Phó Giám Đốc) và các cô chú phòng tổ chức đã nhiệt tình chỉ bảo, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực tập tại Công ty. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn đến tất cả Quý Thầy Cô và Các Cô, Chú, Anh, Chị đã giúp đỡ tôi hoàn thành đề tài thực tập này. Và xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến tất cả. Chúc Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Viễn Thông ngày càng phát triển vững mạnh. LVTN: Quản trị nhân sự – Tiền lƣơng SVTT: LÊ THỊ CHÁNH HƢƠNG KẾT LUẬN Thời gian thực tập được tiếp cận với thực tế ở Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Viễn Thông là khoảng thời gian vô cùng quý giá. Giúp tôi hiểu những gì học trên ghế nhà trường chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn, cần phải luôn trau dồi kỹ năng thêm. Thời gian thực tập ở Công ty, nhận thấy đây là một Công ty mới chuyển từ cơ chế nhà nước sang cơ chế cổ phần kinh danh rất hiệu quả. Thiết nghĩ các công ty còn ở cơ chế nhà nước cần chuyển sang cơ chế cổ phần như Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Viễn Thông và học tập cách kinh doanh hiệu quả của Công ty này. Tiền lương là nhân tố rất quan trọng trong nền kinh tế thị trường, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, tạo sự ổn định thu nhập cho người lao động. Do đó, việc trả lương hợp lý hoặc các chế độ khen thưởng hợp lý luôn là mối quan tâm của các cấp lãnh đạo. Nhìn chung, Công ty có tài chính vững mạnh, hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Đó là nhờ vào sự lãnh đạo thống nhất, tài năng của Ban lãnh đạo cùng với sự phối hợp nhịp nhàng, linh hoạt trong đội ngũ Cán bộ công nhân viên. Công ty có các chính sách cũng như chế độ về đào tạo bậc nghề, nâng cao trình độ văn hóa cho người lao động có thu nhập khá cao, đủ đảm bảo nhu cầu vật chất và tinh thần cho họ. Các cấp lãnh đạo luôn quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần lẫn vật chất cho người lao động. LVTN: Quản trị nhân sự – Tiền lƣơng SVTT: LÊ THỊ CHÁNH HƢƠNG MỤC LỤC Lời cam đoan Lời cảm ơn Nhận xét của đơn vị thực tập Nhận xét của giáo viên hướng dẫn Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt Danh sách các bảng sử dụng Danh sách các biểu đồ, đồ thị, sơ đồ, hình ảnh Lời mở đầu 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục tiêu đề tài 3. Phương pháp nghiên cứu 4. Phạm vi nghiên cứu 5. Giới thiệu kết cấu chuyên đề Trang Chƣơng 1: PHƢƠNG PHÁP LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ TIỀN LƢƠNG TRONG DOANH NGHIỆP ...................................................................... 1 1.1. Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực ......................................................... 1 1.1.1. Khái niệm ....................................................................................................... 1 1.1.2. Vai trò và chức năng ........................................................................................ 1 1.2. Nội dung của quản trị nhân sự ...................................................................... 3 1.2.1. Tuyển dụng nhân sự .......................................................................................... 3 1.2.1.1. Nguồn tuyển dụng .......................................................................................... 3 1.2.1.2. Nội dung của tuyển dụng nhân sự .................................................................. 5 1.2.2. Đào tạo và phát triển nhân sự ........................................................................... 7 1.2.2.1. Đào tạo nhân sự ............................................................................................. 7 1.2.2.2. Phát triển nhân sự .......................................................................................... 9 1.2.3. Đánh giá và đãi ngộ nhân sự ............................................................................ 9 1.2.3.1. Đánh giá thành tích công tác .......................................................................... 9 1.2.3.2. Đãi ngộ nhân sự ........................................................................................... 11 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự ..................................................................................................................... 14 1.2.4.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân sự .................................. 14 1.2.4.2. Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự ........................... 18 1.3. Khái niệm tiền lƣơng .................................................................................... 19 1.4. Bản chất, vai trò, chức năng của tiền lƣơng trong nền kinh tế ................... 19 1.4.1. Bản chất của tiền lương................................................................................... 19 1.4.2. Vai trò của tiền lương ..................................................................................... 20 1.4.3. Chức năng của tiền lương ............................................................................... 20 1.5. Các hình thức trả lƣơng ............................................................................... 21 1.5.1. Trả lương theo thời gian .................................................................................. 21 1.5.2. Trả lương theo sản phẩm................................................................................. 21 1.5.3. Các hình thức trả lương khác .......................................................................... 24 LVTN: Quản trị nhân sự – Tiền lƣơng SVTT: LÊ THỊ CHÁNH HƢƠNG Chƣơng 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG................................................................................... 25 2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ Phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông ............................................................................................................... 25 2.2 Chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu và định hƣớng phát triển của công ty ......... 26 2.2.1. Chức năng....................................................................................................... 26 2.2.2. Nhiệm vụ ........................................................................................................ 27 2.2.3. Mục tiêu và phương hướng phát triển ............................................................. 27 2.3. Các sản phẩm, dịch vụ cung cấp ..................................................................... 28 2.4. Quá trình sản xuất và kinh doanh của công ty ............................................... 30 2.5. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của công ty ........................................................... 32 2.5.1 Sơ đồ tổ chức ................................................................................................... 32 2.5.2. Phân công, phân nhiệm của từng chức danh .................................................... 32 2.5.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông ....................................................................................................... 34 2.6. Các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 2 năm gần đây 2.6.1. Diện tích nhà xưởng........................................................................................ 34 2.6.2. Tình hình tài chính của công ty trong 2 năm (2008-2009) ............................... 35 2.7. Bảng đánh giá chất lƣợng công tác của các CB-CNV trong công ty ............. 35 2.7.1. Quá trình thực hiện khảo sát ........................................................................... 35 2.7.1. Kết quả khảo sát ............................................................................................. 36 2.7.2. Ý nghĩa ........................................................................................................... 36 2.8. Quá trình đánh giá về tình hình nhân sự của các CB-CNV của công ty ..... 37 2.8.1. Thực hiện đánh giá nội bộ ............................................................................... 37 2.8.2. Ý nghĩa ........................................................................................................... 38 Chƣơng 3: TÌM HIỂU THỰC TRẠNG HỆ THỐNG NHÂN SỰ – TIỀN LƢƠNG 3.1. Tình hình nhân sự của công ty trong năm 2009 ............................................. 39 3.1.1. Tình hình sử dụng lao động của công ty trong năm 2009 ................................ 39 3.1.2. Cơ cấu nhân sự của công ty............................................................................. 40 3.2. Chính sách lƣơng ............................................................................................. 41 3.2.1. Nguyên tắc trả lương....................................................................................... 41 3.2.2. Cách tính lương .............................................................................................. 42 3.3. Chính sách phụ cấp ......................................................................................... 45 3.4. Chính sách khen thƣởng .................................................................................. 49 3.5. Phúc lợi tập thể và các khoản trích nộp của ngƣời lao động ......................... 50 3.5.1. Phúc lợi tập thể ............................................................................................... 50 3.5.2. Bảo hiểm xã hội .............................................................................................. 50 Chƣơng 4: NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP ............................ 52 4.1. Nhận xét ........................................................................................................... 52 4.1.1. Nhận xét về ưu – nhược điểm của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông ........................................................................................................................ 52 4.1.2. Nhận xét chung về toàn bộ công ty (qua chương 2) ......................................... 53 4.1.3. Nhận xét về thực trạng hệ thống nhân sự – tiền lương của Công ty (qua chương 3) .............................................................................................................................. 53 LVTN: Quản trị nhân sự – Tiền lƣơng SVTT: LÊ THỊ CHÁNH HƢƠNG 4.2. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống nhân sự – tiền lƣơng của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông .................................................... 54 KẾT LUẬN Tài liệu tham khảo LVTN: Quản trị nhân sự – Tiền lƣơng SVTT: LÊ THỊ CHÁNH HƢƠNG TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Quản Trị Doanh Nghiệp PGS - PTS Phạm Vũ Luận 2. Quản Trị Học Nguyễn Thị Liên Diệp 3. Quản Trị Nhân Sự Vũ Việt Hằng 4. Kinh Tế Doanh Nghiệp Thương Mại TS Phạm Công Đoàn - TS Nguyễn Cảnh Lịch 5. Quản Trị Doanh Nghiệp Đồng Thị Thanh Phương 6. Quản Trị Kinh Doanh Nguyễn Công Nghiệp 7. Quản Trị Nguồn Nhân Lực Phạm Đức Thành LVTN: Quản trị nhân sự – Tiền lƣơng SVTT: LÊ THỊ CHÁNH HƢƠNG DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1: Bảng diện tích nhà xưởng của chi nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Viễn Thông .................................................................................................... 34 Bảng 2: Tổng hợp bảng cân đối kế toán trong 2 năm vừa qua .................................. 35 Bảng 3: Bảng đánh chất lượng công tác của các CB- CNV ...................................... 36 Bảng 4: Đánh giá về tình hình nhân sự của các CB-CNV ........................................ 37 Bảng 5: Bảng cơ cấu lao động ................................................................................. 40 Bảng 6: Bảng quá trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ ............................................ 41 Bảng 7: Bảng tính mức lương thử việc của Công ty .................................................. 45 Bảng 8: Bảng kê hệ số năng suất chất lượng ............................................................. 46 Bảng 9: Bảng hệ số chức vụ ..................................................................................... 46 Bảng 10: Bảng hệ số trách nhiệm và hiệu quả ........................................................... 47 Bảng 11: Bảng hệ số tính chất công việc................................................................... 48 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Sơ đồ quá trình sản xuất và kinh doanh của Công ty ................................... 30 Sơ đồ 2: Sơ đồ quá trình thực hiện các biện pháp nhằm khắc phục, phòng ngừa và cải tiến ........................................................................................................................... 31 Sơ đồ 3: Sơ đồ tổ chức và nhân sự của công ty ......................................................... 32 Sơ đồ 4: Sơ đồ tổ chức nhân sự của chi nhánh công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật viễn thông (TST) .............................................................................................................. 34 Biểu đồ 3.1: Tình hình sử dụng lao động của công ty trong năm 2009 ...................... 39 LVTN: Quản trị nhân sự – Tiền lƣơng SVTT: LÊ THỊ CHÁNH HƢƠNG Chƣơng 1: PHƢƠNG PHÁP LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ TIỀN LƢƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1. Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực: 1.1.1. Khái niệm:  Quản trị doanh nghiệp đƣợc hiểu là tổng hợp các hoạt động đƣợc thực hiện nhằm đạt đƣợc mục tiêu xác định thông qua sự nỗ lực của ngƣời khác trong cùng một tổ chức.  Quản trị doanh nghiệp là một khoa học, một nghệ thuật và là một nghề.  Quản trị doanh nghiệp là một khoa học: mọi hoạt động quản trị doanh nghiệp đầu có một nội dung là nhằm thực hiện mục tiêu đã đề ra một cách có hiệu quả nhất. Đó là một môn khoa học bao gồm những kiến thức cơ bản giúp những ngƣời trong cƣơng vị quản lý phối hợp những nỗ lực cá nhân nhằm đạt đƣợc các mục tiêu đã đề ra.  Quản trị doanh nghiệp là một nghệ thuật: là khoa học về quản lý con ngƣời với các tình huống cụ thể mà không phải ai cũng biết vận dụng thích hợp trong điều kiện doanh nghiệp của mình. Sự thành công của nó không chỉ phụ thuộc vào tri thức, kinh nghiệm, tài năng kinh doanh của nhà quản lý mà đôi khi cần cả vận may.  Quản trị doanh nghiệp là một nghề: nhà quản trị phải đƣợc đào tạo có bài bản, việc đào tạo thông qua trƣờng lớp, kiến thức bổ sung cập nhật. 1.1.2. Vai trò và chức năng của quản trị doanh nghiệp: Vai trò:  Yếu tố giúp ta nhận biết đƣợc một xí nghiệp hoạt động tốt hay không,thành công hay không chính là lực lƣợng nhân sự của nó, những con ngƣời cụ thể với lòng nhiệt tình và óc sáng tạo, còn máy móc thiết bị, của cải vật chất, công nghệ kỹ thuật đều ó thể mua đƣợc, học hỏi đƣợc, sao chép đƣợc, nhƣng con ngƣời thì không. Vì vậy, có thể khẳng định rằng quản trị nhân sự có vai trò thiết yếu với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. -1- LVTN: Quản trị nhân sự – Tiền lƣơng  SVTT: LÊ THỊ CHÁNH HƢƠNG Quản trị nhân sự có vai trò to lớn với hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp, nó là hoạt động bề sâu chìm bên trong doanh nghiệp nhƣng lại quyết định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chức năng của quản trị nhân sự:  Hoạch định: Là quá trình xác định các mục tiêu của doanh nghiệp và đề ra các giải pháp để thực hiện các mục tiêu đó. Nhƣ vậy, chức năng hoạch định là nhằm xây dựng mục tiêu phát triển tƣơng lai của doanh nghiệp, tạo cơ sở tiền đề cho các hoạt động kinh doanh , đề ra các nguyên tắc ứng phó với tình hình và sự biến đổi trên thị trƣờng tạo điều kiện rõ ràng cho việc kiểm tra thực hiện. hoạch định là hoạt động quan trọng quyết định đến sự thành bại trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp.  Tổ chức: là việc xác lập mô hình, phân công và giao nhiệm vụ cho mỗi cấp và cho mỗi nhân viên trong doanh nghiệp. Tổ chức còn bao gồm việc uỷ nhiệm của các cấp quản trị và cho các nhân viên điều hành để họ có thể thực hiện nhiệm vụ của mình một cách có hiệu quả. Đó là việc xác lập những mâu thuẫn và mối quan hệ tƣơng tác giữa các phần và mỗi bộ phận, mỗi nhân viên trong doanh nghiệp đảm nhận. Bởi vậy, bộ máy tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp cần phải đƣợc xây dựng trên nguyên tắc và yêu cầu nhất định.  Lãnh đạo điều hành: Bao gồm nhiều hoạt động nhằm thực hiện đƣợc mục tiêu của doanh nghiệp và tạo lập sinh khí cho tổ chức qua việc tối đa hoá hiệu suất công việc, nó bao gồm việc ra chỉ thị, huấn luyện và duy trì kỷ luật trong toàn bộ máy, gây ảnh hƣởng và tạo hứng thú với các nhân viên cấp dƣới, khuyến khích động viên để tạo ra một bầu không khí làm việc thoải mái.  Kiểm soát: bao gồm thiết lập các tiêu chuẩn và lƣợng hoá các kết quả đạt đƣợc, tiến hành các hoạt động điều chỉnh nếu kết quả không đúng với mục tiêu ấn định. Việc lƣợng hoá các thành quả đạt đƣợc bao gồm đánh giá công tác quản trị, kiểm điểm chính sách và giao tiếp nhân sự, xét duyệt các báo cáo về chi phí và các nghiệp vụ tài chính. Kiểm soát có vai trò rất quan trọng, bao trùm toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh, đƣợc tiến hành trƣớc, trong và sau khi thực hiện hoạt động kinh doanh. -2- LVTN: Quản trị nhân sự – Tiền lƣơng SVTT: LÊ THỊ CHÁNH HƢƠNG Các chức năng của quản trị doanh nghiệp có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại và ảnh hƣởng lẫn nhau. Trong các chức năng của quản trị doanh nghiệp thì chức năng hoạt định quan trọng nhất vì chúng quyết định đến tƣơng lai và sự thành công trong kinh doanh của doanh nghiệp và khó phát hiện ra sai sót, thời gian phát hiện ra sai sót càng dài thì chi phí trả cho sự khắc phục sai sót ấy càng lớn. 1.2. Nội dung của quản trị nhân sự: 1.2.1. Tuyển dụng nhân sự: Trong doanh nghiệp, công tác tuyển dụng nhân sự thành công tức là tìm đƣợc những ngƣời thực sự phù hợp với công việc có ý nghĩa to lớn. Doanh nghiệp có đƣợc một nguồn nhân sự xứng đáng, hoàn thành tốt công việc đƣợc giao góp phần vào việc duy trì sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Bản thân những ngƣời đƣợc tuyển vào công việc phù hợp với năng lực và sở trƣờng của mình sẽ rất hứng thú và an tâm với công việc. Ngƣợc lại, nếu việc tuyển dụng nhân sự không đƣợc thực hiện đúng thì sẽ gây những ảnh hƣởng tiêu cực tác động trực tiếp tới công ty và ngƣời lao động. 1.2.1.1.  Nguồn tuyển dụng: Nguồn tuyển dụng từ bên trong nội bộ doanh nghiệp Tuyển dụng nhân sự trong nội bộ doanh nghiệp thực chất là quá trình thuyên chuyển đề bạt, cất nhắc từ bộ phận này sang bộ phận khác, từ công việc này sang công việc khác, từ cấp này sang cấp khác. Ƣu điểm:  Nhân viên của doanh nghiệp đã đƣợc thử thách về lòng trung thành, thái độ làm việc, tinh thần trách nhiệm, và tác phong đã tốt hay không?  Nhân viên của doanh nghiệp sẽ dễ dàng tiếp nhận công việc mới vì họ đã đƣợc làm quen, hiểu đƣợc mục tiêu của doanh nghiệp và mau chóng thích nghi với điều kiện làm việc trong công việc mới, với trách nhiệm mới khả năng đạt dƣợc mục tiêu sẽ cao hơn.  Hình thức tuyển trực tiếp từ các nhân viên đang làm việc cho doanh nghiệp cũng sẽ tạo ra sự thi đua rộng rãi giữa các nhân viên,các bộ phận, kích thích họ làm việc tích cực, sáng tạo và tạo hiệu suất cao hơn. -3- LVTN: Quản trị nhân sự – Tiền lƣơng SVTT: LÊ THỊ CHÁNH HƢƠNG Nhƣợc điểm:  Việc tuyển dụng nhân viên vào chức vị trống trong doanh nghiệp theo kiểu thăng chức nội bộ có thể gây hiện tƣợng rập khuôn vì đã quen làm việc với cấp trên, mất đi sự sáng tạo và không khí thi đua mới.  Trong doanh nghiệp dễ hình thành các nhóm “ ứng viên không thành công ”, họ là những ngƣời đƣợc ứng cử vào các chức vụ đó nhƣng không đƣợc, từ đó có tâm lý không phục lãnh đạo,chia bè phái gây mất đoàn kết.  Nguồn tuyển dụng từ bên ngoài nội bộ doanh nghiệp Là việc tuyển dụng nhân viên từ thị trƣờng lao động bên ngoài doanh nghiệp. Ƣu điểm:  Giúp doanh nghiệp thu hút đƣợc nhiều nhân tài qua đó tuyển chọn vào các chức danh phù hợp.  Các nhân viên mới thƣờng năng nổ, khả năng làm việc tốt hiệu quả sử dụng lao động cao. Nhƣợc điểm:  Ngƣời đƣợc tuyển dụng phải mất thời gian để làm quen với mội trƣờng mới, công việc mới và doanh nghiệp. do đó, họ chƣa thể hiểu rõ mục tiêu, lề lối làm việc của doanh nghiệp. -4-
- Xem thêm -