Tài liệu Thực trạng và một số biện pháp nhằm hoàn thiện chính sách marketing mĩ của công ty du lịch newstar

  • Số trang: 49 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu T×nh h×nh cña thÕ giíi vµ khu vùc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y biÕn ®éng ngµy cµng phøc t¹p ®· khiÕn cho ViÖt Nam trë thµnh mét ®iÓm ®Õn an toµn. §iÒu nµy chinh lµ mét c¬ héi cho ngµnh du lÞch ViÖt nam ph¸t triÓn. Vµ thùc tÕ lµ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y du lÞch ViÖt Nam ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Ngµy cµng nhiÒu c¸c doanh nghiÖp kinh doanh du lÞch ra ®êi vµ c¹nh tranh gay g¾t nh- c¸c kh¸ch s¹n, c«ng ty l÷ hµnh… HiÖn nay thu nhËp cña ng-êi d©n ViÖt Nam ngµy cµng t¨ng vµ nhu cÇu du lÞch còng ngµy cµng lín mµ cung du lÞch l¹i cè ®Þnh. Doanh nghiÖp l÷ hµnh chÝnh lµ chiÕc cÇu nèi gi÷a cung vµ cÇu trong du lÞch, lµ lo¹i h×nh doanh nghiÖp ®Æc biÖt trë thµnh yÕu tè quan träng kh«ng thÓ thiÕu trong sù ph¸t triÓn du lÞch hiÖn ®¹i. Doanh nghiÖp l÷ hµnh kinh doanh chñ yªó trong lÜnh vùc tæ chøc, x©y dùng, b¸n vµ thùc hiÖn c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch trän gãi cho kh¸ch du lÞch. Ngoµi ra c¸c c«ng ty l÷ hµnh cßn cã thÓ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng trung gian b¸n s¶n phÈm cña c¸c nhµ cung cÊp du lÞch hoÆc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh tæng hîp kh¸c. Nh- vËy doanh nghiÖp l÷ hµnh lµ lo¹i h×nh linh ho¹t nhÊt, n¨ng ®éng nhÊt trong kinh doanh du lÞch. §-îc sù gióp ®ì vµ t¹o ®iÒu kiÖn cña gi¸m ®èc vµ phßng du lÞch c«ng ty du lÞch Ng«i sao míi Newstar, t«i ®· ®-îc vµo c«ng ty ®Ó ®-îc vËn dông nh÷ng kiÕn thøc chuyªn ngµnh vÒ du lÞch ®· ®-îc häc vµ nghiªn cøu t¹i tr-êng . V× thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty kh«ng nhiÒu vµ kiÕn thøc thùc tÕ cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt cña t«i ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. Nh-ng t«i hi väng r»ng bµi viÕt cña m×nh víi ®Ò tµi “Thùc tr¹ng vµ mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn chÝnh s¸ch Marketing MÜ cña c«ng ty Du LÞch Newstar“ sÏ phÇn nµo gióp cho mäi ng-êi hiÓu h¬n vÒ nh÷ng viÖc mµ c«ng ty ®· lµm trong thêi gian ho¹t ®éng cña m×nh 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng 1 : c¬ së lý luËn vÒ chÝnh s¸ch marketing- mix cña doanh nghiÖp l÷ hµnh 1.1 mét sè lý luËn vÒ ®Þnh nghÜa Doanh nghiÖp L÷ Hµnh 1.1.1 C«ng ty l÷ hµnh: C«ng ty l÷ hµnh lµ mét lo¹i h×nh doanh nghiÖp du lÞch ®Æc biÖt , kinh doanh chñ yÕu trong lÜnh vùc tæ chøc x©y dùng, b¸n vµ thùc hiÖn c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch trän gãi cho kh¸ch du lÞch . Ngoµi ra c«ng ty l÷ hµnh cßn cã thÓ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng trung gian b¸n s¶n phÈm cña c¸c nhµ cung cÊp du lÞch hoÆc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh tæng hîp kh¸c ®¶m b¶o phôc vô c¸c nhu cÇu du lÞch cña kh¸ch tõ kh©u ®Çu tiªn cho ®Õn kh©u cuèi cïng. Vai trß cña c¸c c«ng ty l÷ hµnh: 1.1.1.1 Quan hÖ cung cÇu du lÞch Quan hÖ cung cÇu du lÞch lµ mèi quan hÖ t-¬ng ®èi phøc t¹p vµ chÞu nhiÒu ¶nh h-ëng cña nhiÒu yÕu tè bªn trong vµ bªn ngoµi. Mèi quan hÖ nµy cã kh¸ nhiÒu ®iÓm bÊt lîi cho c¶ ng-êi kinh doanh du lÞch (cung) vµ kh¸ch du lÞch (cÇu). Thø nhÊt: Cung du lÞch mang tÝnh chÊt cè ®Þnh kh«ng thÓ di chuyÓn nh- tµi nguyªn du lÞch, kh¸ch s¹n, nhµ hµng, c¬ së vui ch¬i gi¶i trÝ…Cßn cÇu du lÞch l¹i ph©n t¸n. Nh- vËy chØ cã dßng chuyÓn ®éng mét chiÒu tõ cÇu ®Õn cung hay nãi c¸ch kh¸c, cung du lÞch t-¬ng ®èi thô ®éng trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh. Thø hai: CÇu du lÞch mang tÝnh tæng hîp. Mçi ®¬n vÞ trong kinh doanh du lÞch chØ ®¸p øng mét hoÆc mét vµi phÇn cña cÇu du lÞch. TÝnh ®éc lËp cña c¸c thµnh phÇn trong cung du lÞch g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho kh¸ch du lÞch trong viÖc s¾p xÕp, bè trÝ c¸c ho¹t ®éng ®Ó cã mét chuyÕn ®i nh- ý muèn. Thø ba: C¸c c¬ së kinh doanh du lÞch gÆp khã kh¨n trong rh«ng tin qu¶ng c¸o, nh÷ng th«ng tin vÒ doanh nghiÖp hÇu nh- kh«ng thÓ trùc tiÕp ®-îc ®-a ®Õn víi kh¸ch du lÞch. B¶n th©n kh¸ch du lÞch còng gÆp nhiÒu khã kh¨n khi ®i du lÞch nh-: Ng«n ng÷, ho¹t ®éng xuÊt nhËp c¶nh, phong tôc, tËp qu¸n…ChÝnh v× vËy mµ gi÷a kh¸ch du lÞch vµ c¸c c¬ së 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kinh doanh trùc tiÕp c¸c dÞch vô du lÞch cßn cã rÊt nhiªï rµo ch¾n ngoµi kho¶ng c¸ch ®Þa lý Êy. Cuèi cïng kinh tÕ ph¸t triÓn, thu nhËp cña ng-êi d©n t¨ng lªn, kh¸ch du lÞch ngµy cµng yªu cÇu phôc vô tèt h¬n, chu ®¸o h¬n. Hä chØ muèn cã mét c«ng viÖc chuÈn bÞ duy nhÊt ®ã lµ tiÒn cho mçi chuyÕn ®i. Cßn tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc cßn l¹i dµnh cho tÊt c¶ c¸c c¬ së kinh doanh du lÞch. TÊt c¶ c¸c ®iÓm ph©n tÝch ë trªn cho thÊy cÇn cã mét t¸c nh©n trung gian lµm nhiÖm vô liªn kÕt cung_cÇu du lÞch. T¸c nh©n ®ã lµ c¸c c«ng ty l÷ hµnh du lÞch. 1.1.1.2 Vai trß cña c¸c c«ng ty l÷ hµnh C¸c c«ng ty thùc hiÖn c¸c t¸c nghiÖp sau nh»m hoµn thiÖn quan hÖ cung cÇu du lÞch: - Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng trung gian, b¸n vµ tiªu thô s¶n phÈm cña c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô du lÞch. HÖ thèng ®iÓm b¸o, c¸c ®¹i lý du lÞch t¹o thµnh m¹ng l-íi ph©n phèi s¶n phÈm cña c¸c nhµ cung cÊp du lÞch. Trªn c¬ së ®ã, rót ng¾n hoÆc xo¸ bá kho¶ng c¸ch gi÷a kh¸ch du lÞch víi c¬ së kinh doanh du lÞch kh¸c. - Tæ chøc c¸c ch-¬ng tr×nh trän gãi. C¸c ch-¬ng tr×nh nµy nh»m liªn kÕt c¸c s¶n phÈm du lÞch nh-: vËn chuyÓn, l-u tró, tham quan, vui ch¬i, gi¶i trÝ,…thµnh mét s¶n phÈm thèng nhÊt, hoµn h¶o, ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña kh¸ch. Ch-¬ng tr×nh trän gãi sÏ xo¸ bá tÊt c¶ nh÷ng khã kh¨n lo ng¹i cña kh¸chdu lÞch, t¹o cho hä sù an t©m, tin t-ëng vµo thµnh c«ng cña chuyÕn du lÞch. - C¸c c«ng ty l÷ hµnh lín víi c¸c c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt phong phó tõ hµng kh«ng, kh¸ch s¹n ®Õn ng©n hµng…®¶m b¶o phôc vô tÊt c¶ c¸c nhu cÇu du lÞch tõ kh©u ®Çu ®Õn kh©u cuèi cïng. Nh÷ng tËp ®oµn du lÞch ®a quèc gia sÏ quyÕt ®Þnh xu h-íng tiªu dïng du lÞch thÕ giíi trong t-¬ng lai. Vai trß cña c«ng ty l÷ hµnh cã thÓ thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kinh doanh l-u tró, ¨n uèng (kh¸ch s¹n, cöa hµng,…) Kinh doanh vËn chuyÓn (hµng C¸c c«ng ty l÷ hµnh du lÞch kh«ng, «t«,…) Tµi nguyªn du lÞch Kh¸ch du lÞch (thiªn nhiªn, nh©n t¹o,…) C¸c c¬ quan du lÞch vïng, quèc gia. 1.1.2Kinh doanh l÷ hµnh vµ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp l÷ hµnh: 1.1.2.1.C¸c dÞch vô trung gian: S¶n phÈm dÞch vô trung gian chñ yÕu do c¸c ®¹i lÝ du lÞch cung cÊp. Trong ho¹t ®éng nµy, c¸c ®¹i lÝ du lÞch thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng cña c¸c nhµ s¶n xuÊt tíi kh¸ch du lÞch. C¸c ®¹i lÝ du lÞch kh«ng tæ chøc s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cña b¶n th©n ®¹i lÝ mµ chØ ho¹t ®éng nh- mét ®¹i lÝ b¸n hoÆc mét ®iÓm b¸n s¶n phÈm cña c¸c nhµ s¶n xuÊt du lÞch. C¸c dÞch vô trung gian chñ yÕu bao gåm: §¨ng kÝ ®Æt chç vµ b¸n vÐ m¸y bay, ®¨ng kÝ ®Æt chç vµ b¸n c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch, ®¨ng kÝ ®Æt chç trong kh¸ch s¹n, thuª xe «t«, b¸n b¶o hiÓm,… 1.1.12.C¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch trän gãi Ho¹t ®éng du lÞch trän gãi mang tÝnh chÊt ®Æc tr-ng cho ho¹t ®éng l÷ hµnh du lÞch. C¸c c«ng ty l÷ hµnh liªn kÕt c¸c s¶n ph¶m cña c¸c nhµ s¶n xuÊt riªng lÎ thµnh mét s¶n phÈm hoµn chØnh vµ b¸n cho kh¸ch du lÞch víi mét møc gi¸ gép. Khi tæ chøc c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch trän gãi c¸c c«nh ty l÷ hµnh cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi kh¸ch du lÞch còng nh- c¸c nhµ s¶n xuÊt ë mét møc ®é cao h¬n nhiÒu so víi ho¹t ®éng trung gian 1.2 Marketing – Mix vµ vai trß cña nã trong ph¸t triÓn kinh doanh cña doanh nghiÖp L÷ Hµnh 1.2.1 Kh¸I niÖm Marketing “ Mix Marketing – Mix ®-îc hiÓu lµ mét phèi thøc ®Þnh h-íng biÕn sè Marketing cã thÓ kiÓm so¸t ®-îc vmµ doing nghiÖp sö dông mét c¸ch liªn 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hoµn ®ång bé nh»m theo ®uæi mét søc b¸n vµ lîi nhuËn dù kiÕn trong thêi gian nhÊt ®Þnh 1.2.2 §Þnh nghÜa Marketting Du LÞch Marketing lµ mét qu¸ tr×nh liªn tôc, nèi tiÕp nhau qua ®ã c¸c c¬ quan qu¶n lý nghµnh c«ng nghiÖp l÷ hµnh vµ kh¸ch s¹n lËp kÕ ho¹ch, nghiªn cøu , thùc hiÖn kiÓm so¸t ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng nh»m tho¶ m·n nhu cÇu vµ mong muèn cña kh¸ch hµng vµ nh÷ng môc tiªu cña c«ng ty ,cña c¬ quan qu¶n lý ®ã . §Ó ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ cao nhÊt ,marketing ®ßi hái sù cè g¾ng cña mäi ng-êi trong c«ng ty, vµ nh÷ng ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty hæ trî còng cã thÓ Ýt nhiÒu cã hiÖu qu¶. 1.2.3 M« h×nh kh¸i qu¸t cña cña Marketing-Mix - M« h×nh: ChÊt l-îng lùa chän phong S¶n phÈm c¸ch, c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô , b¶o hµnh lîi Ých kh¸ch hµng B¶ng gi¸, chiÕt khÊu, gi¸ theo Gi¸ b¸n vµ chÊp nhËn, thêi h¹n thanh to¸n tÝn dông Kªnh bao phñ m¹ng ph©n phèi, kiÓm so¸t, s¶n phÈm dÞch vô vµ Ph©n phèi l-îng kh¸ch sö dông dÞnh vô Qu¶ng c¸o, b¸n trùc tiÕp, Xóc tiÕn TM khuyÕch tr-¬ng, quan hÖ c«ng chóng, xóc tiÕn, cæ ®éng, yÓm trî 7 Marketing - mix cña c«ng ty ThÞ tr-êng môc tiªu Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - C¸c yÕu tè cÊu thµnh: Chñng lo¹i chÊt l-îng Kªnh ph¹m vÞ, danh môc dÞnhvô,c¸c hµng ho¸, ®Þa ®iÓm, dù trï, tuor , tr-¬ng tr×nh du lÞch vµ c¸c chÝnh s¸ch hËu vËn chuyÓn Marketing - mix m·i S¶n phÈm Ph©n phèi ThÞ tr-êng môc tiªu Gi¸ c¶, c¸c quy ®Þnh, KhuyÕn m·i kÝch thÝch chiÕt khÊu, bít gi¸, kú tiªu thô, qu¶ng c¸o, lùc h¹n thanh to¸n, ®iÒu l-îng b¸n hµng, quan hÖ kiÖn tr¶ chËm víi c«ng chóng, Marketing trùc tiÕp P1(III) BH 3: Bèn P cña Marketing - mix 1. S¶n phÈm: ®-îc hiÓu lµ hµng ho¸ vµ dÞch vô cã nh÷ng thuéc tÝnh víi nh÷ng øng dông cô thÓ, nh»m tho¶ m·n nhu cÇu ®ßi hái cña kh¸ch hµng mçi s¶n phÈm cã 1 vßng ®êi hay mét chu kú sèng nhÊt ®Þnh bao gåm 4 giai ®o¹n: giíi thiÖu s¶n phÈm, t¨ng tr-ëng, b·o hoµ, suy tho¸i 2. Gi¸: lµ sè tiÒn mµ kh¸ch hµng ph¶i bá ra ®Ó cã ®-îc s¶n phÈm, gi¸ chÞu ¶nh h-ëng cña nhiÒu yÕu tè bªn trong vµ bªn ngoµi cña doanh nghiÖp. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¸c môc tiªu ®Þnh gi¸ bao gåm viÖc t¨ng doanh sè b¸n, thÞ phÇn tèi ®a hãa lîi nhuËn vµ ®¶m b¶o sù tån t¹i cña doanh nghiÖp. Gi¸ ph¶i trang tr¶i ®-îc toµn bé phÝ tæn ®Ó chÕ t¹o vµ b¸n s¶n phÈm céng víi mét møc lîi tho¶ ®¸ng. Ng-êi tiªu dïng c©n nh¾c gi¸ c¶ so víi nh÷ng gi¸ trÞ c¶m nhËn khi sö dông s¶n phÈm. NÕu gi¸ v-ît qu¸ gi¸ trÞ hay nãi ®óng h¬n nÐu ng-êi tiªu dïng c¶m thÊy m×nh ph¶i mua víi mét møc gi¸ ®¾t qu¸ th× hä sÏ kh«ng mua s¶n phÈm n÷a. 3. Ph©n phèi: Ph©n phèi lµ nh÷ng ho¹t ®éng kh¸c nhau cña doanh nghiÖp nh»m ®-a s¶n phÈm ®Õn ng-êi tiªu dïng, mçi doanh nghiÖp cÇn x¸c ®Þnh ph-¬ng ¸n ph©n phèi ®Ó v-¬n tíi thÞ tr-êng. hä cã thÓ sö dông c¸ch b¸n hµng trùc tiÕp hay sö dông 1, 2 hoÆc 3 cÊp trung gian. ViÖc thiÕt kÕ vµ lùa chän kªnh ®-îc x¸c ®Þnh chñ yÕu qua c¸c kªnh trung gian ph©n phèi. VÒ sè l-îng c¸c trung gian, c¸c ®iÒu khiÓn vµ tr¸ch nhiÖm cña mçi trung gian trong kªnh. . 4. Xóc tiÕn th-¬ng m¹i : lµ ho¹t ®éng bao gåm qu¶ng c¸o, xóc tiÕn, tuyÒn truyÒn cæ ®éng vµ chµo b¸n trùc tiÕp nh»m cung cÊp c¸c th«ng tin cã tÝnh thuyÕt phôc víi môc ®Ých kÝch thÝch hµng môc tiªu cña s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Sù t-¬ng øng gi÷a c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th-¬ng m¹i kh¸c nhau ®ßi hái sù phèi hîp mét c¸ch tæ chøc (®ßng lo¹t vµ chÆt chÏ) ®Ó ®¹t ®-îc hiÑu qu¶ tèi ®a trong ho¹t ®éng xóc tiÕn th-¬ng m¹i cÇn x¸c ®Þnh râ c¸i g×? nãi nhthÕ nµo? nãi ë ®©u? nãi víi ai, lµm sao ®Ó kh¸ch hµng biÕt, hiÓu, thÝch, chuéng, tin, mua?. Sù phèi hîp cña c¸c c«ng cô phèi thøc Marketing - mix ph¶i ®ång bé vµ chÆt chÏ, sù phèi hîp nµy ph¶i h-íng tíi kh¸ch hµng môc tiªu ®-îc hiÖu qu¶ cao cho doanh nghiÖp kinh doanh. 1.2.3 Marketing-Mix trong Doanh NghiÖp L÷ Hµnh 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2.3.1 Thµnh phÇn cña Marketing - Mix - Product: s¶n phÈm - Price: Gi¸ c¶ - Place: Ph©n phèi - Promotion: Chiªu thÞ hoÆc xóc tiÕn b¸n hµng Product Price Marketing-Mix Place Promotion 1.2.3.2. 4p+3c - Customers : Kh¸ch hµng - Company itself : ChÝnh b¶n th©n c«ng ty - Competitors : §èi thñ c¹nh tranh - Product : S¶n phÈm - Price : Gi¸ c¶ - Place : Ph©n phèi - Promotion : Chiªu thÞ 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Customers Competitors Company itself Marketing-Mix Product Price Place Promotion 1.2.3.3. HoÆc dùa trªn 8P - Probing : Nghiªn cøu thÞ tr-êng - Partitioning : Ph©n khóc thÞ tr-êng - Prioritizing : §Þnh vÞ môc tiªu -u tiªn - Positioning the competitive options: §Þnh vÞ môc tiªu c¹nh tranh - Product : S¶n phÈm - Price : Gi¸ c¶ - Place : Ph©n phèi - Promotion : Chiªu thÞ 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Probing Partitioning Prioritizing Positioning the competitive options Marketing-Mix Product Place Price Promotion 1.2.4. C¨n cø vµ môc tiªu x¸c lËp gi¶I ph¸p Marketing * C¨n cø vµo chiÕn l-îc kinh doanh vµ ph-¬ng ¸n kinh doanh ®Ó x©y dùng ph-¬ng h-íng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong thêi gian dµi thËm chÝ trong suèt qu¸ tr×nh tån t¹i cña doanh nghiÖp. C¸c gi¶i ph¸p marketing- mix tuy rÊt quan träng nh-ng còng chØ nh»m thùc hiÖn môc tiªu chiÕn l-îc kinh doanh vµ ph-¬ng ¸n kinh doanh ®Ò ra. * C¨n cø vµo nhu cÇu thÞ tr-êng: Trong chiÕn l-îc kinh doanh c¨n cø nµy ®-îc x¸c ®Þnh trªn b×nh diÖn chung nhÊt. ChiÕn l-îc kinh doanh tr¶ lêi s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt cho ai? C¸c gi¶i ph¸p marketing-mix x¸c ®Þnh râ s¶n xuÊt sè l-îng bao nhiªu vµ chÊt l-îng nh- thÕ nµo. ChiÕn l-îc kinh doanh ®-îc x¸c ®Þnh cho c¶ mét thêi gian dµi mµ ®Æc tr-ng cña nhu cÇu thÞ tr-êng lµ lu«n lu«n thay ®æi. * C¨n cø vµo kh¼ n¨ng cña doanh nghiÖp. Cho dï nhu cÇu thÞ tr-êng vÒ méy lo¹i s¶n phÈm dÞch vô nµo ®ã còng kh¸ lín nh-ng mçi doanh nghiÖp ®Òu cã nh÷ng rµng buéc, h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. Do vËy doanh nghiÖp ph¶i thÊy hÕt nh÷ng mÆt m¹nh, mÆt yÕu cña m×nh 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 khi thiÕt lËp c¸c gi¶i ph¸p maeketing- mix cã nh- vËy doanh nghiÖp míi ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ kinh tÕ cao chø kh«ng thÓ s¶n xuÊt kinh doanh víi bÊt cø gi¸ nµo. - Môc tiªu x¸c lËp vËn hµnh gi¶i ph¸p m¶keting-mix. * T¨ng tû träng chiÕm lÜnh thÞ tr-êng: Trªn thÞ tr-êng viÖc chiÕm lÜnh lµ yªu cÇu quan träng ®èi víi c¸c nhµ kinh doanh trong giai ®oan hiªn nay. Cµng t¨ng tû träng nµy cµng thÓ hiÖn thÕ m¹nh cña C«ng ty * Më réng thÞ tr-êng, ph¸t triÓn mÆt hµng kinh doanh. * T¨ng lîi nhuËn: lµ yÕu tè cuèi cung cña C«ng ty thÓ hiÖn môc ®Ých kinh doanh cña m×nh. C«ng ty cÇn lu«n lu«n t¨ng lîi nhuËn ®Ó ®¶m b¶o chi vÞ thÕ cña C«ng ty ph¸t triÓn ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn t¨ng vµ hoµn thµnh nghÜa vô víi Nhµ n-íc. 1.3 Néi dung cña gi¶I ph¸p hoµn thiÖn chÝnh s¸ch Marketing “ Mix 1.3.1 ChÝnh sach s¶n phÈm §Ó cã thÓ thùc hiÖn c¸c môc tiªu vÒ s¶n phÈm, c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh th-êng chó träng kh«ng chØ tíi c¸c s¶n phÈm chñ ®¹o (Kh¸ch tho¶ m·n c¸c nhu cÇu vÒ th¨m quan, l-u tró, ¨n uèng), s¶n phÈm thùc thÓ (ChÊt l-îng kh¸ch s¹n , tr×nh ®é cña h-íng dÉn viªn, møc ®é hîp lý cña hµnh tr×nh) mµ cßn ®Æc biÖt quan t©m tíi s¶n phÈm phÈm phô gia, nh÷ng ho¹t ®éng lµm t¨ng thªm gi¸ trÞ cña s¶n phÈm. HÇu nh- tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®Òu cung cÊp s¶n phÈm chñ ®¹o (trong m«i tr-êng c¹nh tranh gay g¾t, ngay c¶ s¶n phÈm thùc thÓ) t-¬ng ®-¬ng nh- nhau. §Ó t¹o ra søc hót, sù kh¸c biÖt chØ cã thÓ sö dông c¸c dÞch vô lµm gia t¨ng chÊt l-îng s¶n phÈm nh-: - Sù thuËn tiÖn trong qu¸ tr×nh ®¨ng ký ®Æt chç vµ mua ch-¬ng tr×nh - T- vÊn cho kh¸ch hµng gióp hä lùa chän ®-îc nh÷ng s¶n phÈm phï hîp - NhÊn m¹nh vµo chÊt l-îng cña c¸c c¬ së l-u tró, vÞ trÝ, trang thiÕt bÞ t¹i phßng, ®å ¨n uèng,… 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Nh÷ng h×nh thøc thanh to¸n thuËn tiÖn - Nh÷ng -u ®·i dµnh cho kh¸ch quen - Nh÷ng -u ®·i dµnh cho kh¸ch du lÞch tËp thÓ - Nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt ®èi víi trÎ em - Tæ chøc sinh nhËt, lÔ héi cho c¸c thµnh viªn trong ®oµn - Mêi c¸c nh©n vËt næi tiÕng cïng tham gia - C¸c dÞch vô miÔn phÝ,… - .v.v. 1.3.2 ChÝnh s¸ch gi¸ Lµ mét bé phËn cña Marketing hçn hîp, nã n»m trong tæng thÓ c¸c chÝnh s¸ch kh¸c cña C«ng ty. V× vËy lu«n lu«n ph¶i g¾n chÝnh s¸ch gi¸ víi c¸c chÝnh s¸ch kh¸c cña C«ng ty mét c¸ch chÆt chÏ nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña chiÕn l-îc chung Marketing. ChÝnh s¸ch gi¸ ph¶i h-íng vµo phôc vô c¸c môc tiªu chiÕn l-îc tµi chÝnh bëi v× hiÖu qu¶ kinh tÕ cuèi cïng cña xÝ nghiÖp lµ lîi nhuËn chØ cã thÓ thùc hiÖn th«ng qua gi¸ b¸n hµng ho¸. NhiÒu chÝnh s¸ch kh¸c cña C«ng ty nh- ph©n phèi giao tiÕp khuyÕch tr-¬ng, giao leu truyÒn c¶m s¶n phÈm ®Òu nh»m t¨ng søc m¹nh, uy tÝn cña s¶n phÈm vµ qua ®ã t¨ng gi¸ b¸n s¶n phÈm trªn thÞ tr-êng. ViÖc ®Þnh gi¸ s¶n phÈm cã ý nghÜa qu¸ tr×nh ®èi víi doanh nghiÖp nã ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn doanh sè vµ lîi nhuËn. Do vËy khi ®¸nh gi¸ ng-êi lµm c«ng t¸c Marketing ph¶i xem xÐt nghiªm tóc tíi sù ¶nh h-ëng cña c¸c yÕu tè t¸c ®éng, trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn hai nhãm yÕu tè c¬ b¶n lµ yÕu tè bªn trong C«ng ty (néi t¹i) vµ yÕu tè bªn ngoµi. Trªn c¬ së ®ã x©y dùng mét ph-¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ phï hîp. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * Gi¸ chÞu ¶nh h-ëng cña nhiÒu yÕu tè. C¸c yÕu tè bªn trong C¸c C¸c yÕu tè bªn ngoµi C¸c môc tiªu Marketing quyÕt CÇu thÞ tr-êng môc tiªu Marketing - mix chi phÝ ®Þnh c¹nh tranh s¶n xuÊt c¸c yÕu tè kh¸c vÒ gi¸ C¸c yÕu tè kh¸c cña m«i tr-êng Marketing : C¸c yÕu tè ¶nh h-ëng ®Õn gi¸ C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng cho thÊy sù h×nh thµnh vµ vËn dông cña biÕn são gi¸ rÊt phøc t¹p. ViÖc x©y l¾p mét chÝnh s¸ch gi¸ hîp lý ®ßi hái ph¶i gi¶i quyÕt tæng hîp nhiÒu vÊn ®Ò vµ thùc hiÖn ®Þnh gi¸ theo mét quy tr×nh trong tÝnh c«ng nghÖ ®-îc so¶n th¶o kü l-ìng: Quy tr×nh x¸c ®Þnh møc gi¸ b¸n ban ®Çu ®-îc ®-a ra nh- sau: X¸c ®Þnh nhiÖm vô cho møc gi¸ X¸c ®Þnh nhu cÇu thÞ tr-êng môc tiªu X¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm Ph©n tÝch gi¸ thÞ tr-êng vµ gi¸ cña ®èi thñ c¹nh tranh Lùa chän c¸c m« h×nh ®Þnh gi¸ X¸c ®Þnh møc gi¸ cuèi cïng ViÖc lùa chän ph-¬ng ph¸p gi¸ nhÊt ®Þnh ph¶i c¨n cø vµo m« h×nh 3C (Cost - Custumer - Competitor). Gi¸ qu¸ thÊp Gi¸ dù kiÕn cã thÓ Gi¸ qu¸ cao Gi¸ nµy Gi¸ Gi¸ cña ®èi P.chÊt ®Æc biÖt Gi¸ nµy kh«ng thÓ cã thµnh thñ vµ cöa cña hµng ho¸ kh«ng thÓ l·i hµng thay thÕ 15 cã cÇu Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.3.3 ChÝnh s¸ch ph©n phèi ChÝnh s¸ch ph©n phèi lµ ph-¬ng thøc thÓ hiÖn c¸ch mµ c¸c nhµ doanh nghiÖp cung øng c¸c s¶n phÈm dÞch vô. Nã lµ tæng hîp c¸c biÖn ph¸p, thñ thuËt nh»m ®-a s¶n phÈm dÞch vô ®Õn tay ng-êi tiªu dïng chÝnh s¸ch ph©n phèi cã vai trß quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, nã chÞu ¶nh h-ëng cña chÝnh s¸ch gi¸ vµ chÝnh s¸ch s¶n phÈm. Môc tiªu cña chÝnh s¸ch nµy lµ ®¶m b¶o b¸n ®-îc nhiÒu s¶n phÈm dÞch vô víi chÊt l-îng tèt, chi phÝ thÊp nh»m ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh cao. Khi x©y dùng chÝnh s¸ch ph©n phèi ph¶i c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm dÞch vô vµ ®Æc ®iÓm kh¸ch hµng. Néi dung quan träng cña chÝnh s¸ch ph©n phèi s¶n phÈm lµ lùa chän kªnh ph©n phèi. Trong kinh doanh du lÞch th× c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn sù lùa chän kªnh ph©n phèi vµ doanh nghiÖp kinh doanh cã thÓ lùa chän c¸c kªnh ph©n phèi. S¬ ®å 01 : Kªnh ph©n phèi s¶n phÈm du lÞch §¹i lý chi nh¸nh ®iÓm b¸n S¶n phÈm du lÞch C«ng ty l÷ hµnh du lÞch §¹i lý du lÞch b¸n bu«n §¹i lý du lÞch b¸n lÎ 1 2 3 Kh¸ch du lÞch 4 5 6 7 HÇu hÕt c¸c kªnh ph©n phèi trong du lÞch ®Òu ®-îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c c«ng ty l÷ hµnh. Th«ng qua c¸c kªnh ph©n phèi nhµ s¶n xuÊt tiªu thô 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®-îc nhiÒu s¶n phÈm, cã thªm nhiÒu kh¸ch hµng vµ thÞ tr-êng míi, bëi v× th«ng qua c¸c c«ng ty, ®¹i lý l÷ hµnh kh¸c nhau cña c«ng ty ®Ó b¸n hµng. 1.3.4 ChÝnh s¸ch qu¶ng c¸o va khuyÕch tr-¬ng Giao tiÕp khuyÕch tr-¬ng lµ mét ho¹t ®éng cña C«ng ty nh»m truyÒn b¸ nh÷ng th«ng tin vÒ -u ®iÓm cña hµng ho¸ vµ thuyÕt phôc kh¸ch hµng môc tiªu mua nh÷ng hµng ho¸ ®ã. Giao tiÕp khuyÕch tr-¬ng lµm cho b¸n hµng dÔ h¬n, ®-a hµng ho¸ vµo kªnh ph©n phèi vµ quyÕt ®Þnh lËp c¸c kªnh ph©n phèi hîp lý vµ rÊt nhiÒu tr-êng hîp, qua giao tiÕp vµ khuyÕch tr-¬ng kh«ng ph¶i lµ nh÷ng chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p hç trî cho c¸c chÝnh s¸ch s¶n phÈm gi¸ c¶ vµ ph©n phèi mµ cßn t¨ng c-êng kÕt qu¶ thùc hiÖn cña c¸c nhµ chÝnh s¸ch ®ã. Giao tiÕp khuyÕch tr-¬ng gåm nh÷ng néi dung chñ yÕu sau: * Qu¶ng c¸o: lµ viÖc sö dông c¸c ph-¬ng tiÖn th«ng tin ®Ó truyÒn tin vÒ s¶n phÈm hoÆc cho c¸c phÇn tö trung gian hoÆc cho c¸c kh¸ch hµng cuèi cïng trong mét kho¶ng kh«ng gian vµ thêi gian nhÊt ®Þnh. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch qu¶ng c¸o trong C«ng ty bao gåm c¸c b-íc sau ®©y: X¸c ®Þnh môc tiªu qu¶ng c¸o X¸c ®Þnh ®èi t-îng nhËn tin X©y dùng néi dung qu¶ng c¸o LËp c¸c kªnh qu¶ng c¸o X¸c ®Þnh thêi gian thùc hiÖn LËp ch-¬ng tr×nh qu¶ng c¸o KiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ qu¶ng c¸o * Xóc tiÕn b¸n hµng: lµ néi dung quan träng cña giao tiÕp... xóc tiÕn b¸n hµng lµ ho¹t ®éng cña ng-êi b¸n hµng ®Ó tiÕp tôc t¸c ®éng vµo t©m lý ng-êi mua, ®Ó tiÕp cËn víi ng-êi mua, n¾m b¾t cô thÓ h¬n nhu cÇu vµ ph¶n ¸nh cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm cña hä. Vµ cã thÓ kh¸i qu¸t thµnh c¸c b-íc chñ yÕu ®Ó b¸n hµng cã hiÖu qu¶ sau ®©y: 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Th¨m dß, ®iÒu tra vµ chuÈn bÞ ®iÒu kiÖn Th¨m dß ý kiÕn b-íc ®Çu KiÓm tra gi¸m s¸t TiÕp cËn Tr×nh bµy vµ giíi thiÖu ch-¬ng tr×nh KÕt thóc Xö lý c¸c ý kiÕn ph¶n håi * YÓm trî. YÓm trî b¸n hµng lµ mét ho¹t ®éng rÊt quan träng cña Marketing ho¹t ®éng yÓm trî b¸n hµng ®-îc th«ng qua viÖc sö dông ho¹t ®éng cña c¸c hiÖp héi kinh doanh, cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm, héi chî. 1.4 Nguyªn t¾c x¸c lËp gi¶i ph¸p Marketing- Mix * Nguyªn t¾c 1: chiÕn l-îc vµ gi¶i ph¸p Marketing - mix ph¶i ®¶m b¶o c¸c môc tiªu riªng cña Marketing vµ môc tiªu chung cña chiÕn l-îc kinh doanh. Trong s¶n xuÊt kinh doanh cã nhiÒu môc tiªu, c¸c gi¶i ph¸p cã thÓ kh¸c nhau vÒ sè l-îng, møc ®é, môc tiªu nh-ng kh«ng thÓ kh¸c nhau vÒ môc tiªu bao trïm. Môc tiªu bao trïm cã thÓ vµ cÇn ph¶i lµ tiªu chuÈn chung kh«ng chØ trong ®¸nh gi¸ mµ cßn c¶ trong lùa chän vµ quyÕt ®Þnh. * Nguyªn t¾c 2: cã tÝnh kh¶ thi. Nguyªn t¾c nµy ®¶m b¶o cho c¸c gi¶i ph¸p ®-îc lùa chän, tr¸nh ®-îc sai lÇm viÔn v«ng kh«ng s¸t thùc, v-ît khái tÇm tay cña doanh nghiÖp c¸c môc tiªu ®-a ra nÕu kh«ng s¸t víi thÞ tr-êng sÏ lµm cho gi¶i ph¸p thÊt b¹i hoµn toµn. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * Nguyªn t¾c 3: ph¶i ®¶m b¶o mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a doanh nghiÖp vµ thÞ tr-êng vÒ mÆt tÝch cùc. Mèi quan hÖ gi÷a nhµ s¶n xuÊt vµ ng-êi tiªu dïng, gi÷a ng-êi mua vµ ng-êi b¸n theo luËt mua rÎ b¸n ®¾t. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy c¸c gi¶i ph¸p ®Ò ra ph¶i t«n träng vµ ®¸p øng ®-îc lîi Ých cña c¶ hai bªn. doanh nghiÖp kh«ng chØ ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p Marketing - mix theo môc tiªu riªng cña m×nh mµ trªn c¬ së tho¶ m·n nhu cÇu thÞ tr-êng. Nh-ng ng-îc l¹i kh«ng cã doanh nghiÖp nµo v¹ch ra chiÕn l-îc vµ gi¶i ph¸p chØ tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng b»ng mäi gi¸ kÓ c¶ sù hy sinh lîi Ých cña doanh nghiÖp m×nh. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CH¦¥NG 2: THùC TR¹NG Vµ CHÝNH S¸CH MARKETING – MIX T¹I C¤NG TY DU LÞCH NG¤I SAO MíI NEWSTAR 2.1. Vµi nÐt vÒ C«ng ty §Çu T- Th-¬ng M¹i vµ DÞch Vô Th¾ng Lîi 2.1.1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty C«ng ty §Çu t- Th-¬ng m¹i vµ DÞch vô Th¾ng Lîi ra ®êi vµo n¨m 1987 víi tªn gäi “ Nh¯ kh¸ch v¯ dÞch vô tæng hîp”. Tuy míi th¯nh lËp nh­ng c«ng ty ®· cè g¾ng ph¸t triÓn ho¹t ®énh kinh doanh vµ dÞch vô mét c¸ch ®a d¹ng. Ho¹t ®éng cña c«ng ty lóc nµy bao gåm: - Kinh doanh phôc vô kh¸ch trä trong ngµnh - Kinh doanh dÞch vô ¨n uèng - Kinh doanh dÞch vô du lÞch vµ c¸c ho¹t ®éng th-¬ng nghiÖp §Õn n¨m 1990 hoµ nhËp víi c¬ chÕ míi, C«ng ty nhanh chãng ®æi míi ho¹t ®éng hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý, n©ng cao chÊt l-îng phôc vô vµ chó träng ®Çu t- vao c¬ së vËt chÊt. Bèn n¨m sau ho¹t ®éng cña c«ng ty tiÕp tôc ®-îc c¶i tæ hoµn thiÖn h¬n. Bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh d-îc s¾p xÕp l¹i. M« h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty ®-îc chuyÓn ®æi tõ mét Trung t©m sang thµnh mét c«ng ty víi tªn gäi C«ng ty §Çu T- Th-¬ng M¹i vµ DÞch Vô Th¾ng Lîi. TiÕp ®ã c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 2914/Q§-UB cña UBND Thµnh phè Hµ Néi vÒ viÖc thµnh lËp C«ng ty Th-¬ng M¹i vµ DÞch Vô vµ c«ng v¨n sè 100/H§TW cña héi ®ång TW liªn minh HTX ViÖt Nam, xÐt ®Ò nghÞ cña tr-ëng ban tæ chøc chÝnh quyÒn thµnh phè C«ng ty Th¾ng Lîi vµ c«ng ty Th­¬ng m¹i v¯ DÞch vô ®­îc s¸t nhËp l¹i víi nhau v¯ ®æi tªn th¯nh “C«ng ty §Çu T­ Th­¬ng M¹i v¯ DÞch Vô Th¾ng Lîi”. N¨m 1996 C«ng ty ®-îc Tæng Côc Du LÞch cÊp giÊy phÐp hµnh nghÒ du lÞch trong n-íc vµ l÷ hµnh Quèc tÕ. 20 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty bao gåm: - Mua, b¸n bu«n, b¸n lÎ, ®¹i lý… - Liªn doanh liªn kÕt ®Ó s¶n xuÊt, chÕ biÕn tiªu thô s¶n phÈm - Kinh doanh kh¸ch s¹n, nhµ hµng, l÷ hµnh, vËn chuyÓn du lÞch - T- vÊn ®Çu t-, gäi vèn ®Çu t- Kinh doang c¸c héi ®ång vÒ XNK ThÞ tr-êng chñ yÕu : N-íc ngoµi : Trung Quèc, Hång K«ng, Ma Cao, Th¸i Lan, Singapore. Trong n-íc: C¸c vïng trªn mäi miÒn ®Êt n-íc *Kinh doanh nhµ hµng: C«ng ty §Çu T- Th-¬ng M¹i vµ DÞch Vô Th¾ng Lîi cã hÖ thèng nhµ hµng ®ñ phôc vô cho mäi ®èi t-îng kh¸ch. *Kinh doanh th-¬ng m¹i: C«ng ty së h÷u mét siªu thÞ mü phÈm, gia dông, l-u niÖm…chuyªn phôc vô kh¸ch du lÞch . *Kinh doanh dÞch vô: c«ng ty kinh doanh rÊt nhiÒu lo¹i dÞch vô trong ®ã næi bËt nhÊt la dÞch vô ¨n uèng vµ vui ch¬i gi¶i trÝ. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña c«ng ty: - Ho¹t ®éng d-íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, sù qu¶n lý thèng nhÊt cña UBND Thµnh phè Hµ Néi. Thùc hiÖn chÕ ®é tù chñ trong s¶n xuÊt, kinh doanh theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc ViÖt Nam vµ giÊy phÐp kinh doanh do UBND Thµnh phè Hµ Néi cÊp. - C«ng ty ®-îc qu¶n lý theo chÕ ®é mét thñ tr-ëng trªn c¬ së thùc hiÖn quyÒn lµm chñ cña tËp thÓ nh÷ng ng-êi lao ®éng. - C«ng ty ho¹t ®éng theo ph-¬ng thøc h¹ch to¸n kinh doanh XHCN, gi¶i quyÕt ®óng ®¾n mèi quan hÖ gi÷a lîi Ých tßan x· héi, lîi Ých tËp thÓ vµ lîi Ých ng-êi lao ®éng- trong ®ã lîi Ých ng-êi lao ®éng lµ ®éng lùc trùc tiÕp. NhiÖm vô cña c«ng ty: 21 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - X©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh Du lÞch, th-¬ng m¹i trong n-íc, du lÞch quèc tÕ theo ®óng ph¸p luËt nhµ n-íc ViÖt Nam. - Phôc vô c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ- x· héi cña §oµn TN vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng tr¹i hÌ, c©u l¹c bé n¨ng khiÕu, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i cho thanh thiÕu nhi. - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô ng©n s¸ch Nhµ n-íc, víi UBND Thµnh phè Hµ Néi, h¹ch to¸n vµ b¸o c¸o trung thùc theo chÕ ®é Nhµ n-íc quy ®Þnh. - Më réng vµ ph¸t triÓn c¬ së vËt chÊt cña c«ng ty b»ng c¸c h×nh thøc vµ biÖn ph¸p: + §Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, më réng thÞ trõ¬ng du lÞch, ¸p dông tiÕn bé KHKT ®Ó nang cao chÊt l-îng phôc vô kh¸ch du lÞch. + Qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn, tiÕt kiÖm gi¶m chi phÝ ®Ó t¨ng lîi nhuËn cho c«ng ty. - Thùc hiÖn ph©n phèi tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp theo kÕt qu¶ kinh doanh, ®¶m b¶o c«ng b»ng x· héi, tæ chøc ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty. - Liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong n-íc vµ quèc tÕ, nh»m më réng thÞ tr-êng trong n-íc vµ n-íc ngoµi. Khai th¸c cã hiÖu qu¶ mäi kh¶ n¨ng vÒ du lÞch ë Hµ Néi vµ c¸c tØnh trong c¶ n-íc. - B¶o vÖ tµi s¶n con ng-êi , b¶o vÖ s¶n xuÊt kinh doanh, b¶o vÖ m«i tr-êng sinh th¸i, gi÷ g×n an ninh trËt tù x· héi, quan hÖ tèt víi c¸c ®¬n vÞ vµ dÞa ph-¬ng, tu©n thñ ph¸p luËt Nhµ n-íc ViÖt Nam. - CBCNV c«ng ty ph¶i chÊp hµnh nghiªm chØnh Bé luËt lao ®éng cña Nhµ n-íc ViÖt Nam ban hµnh. 2.1.2. C¸c bé phËn, chøc n¨ng, quyÒn h¹n vµ nghÜa vô cña tõng bé phËn Gi¸m ®èc c«ng ty: 22
- Xem thêm -