Tài liệu Thực trạng và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại thường tín - hà nội

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m qua nÒn kinh tÕ níc ta trªn ®µ ph¸t triÓn ®¸ng khÝch lÖ, ®ã lµ thµnh qu¶ cña c«ng cuéc ®æi míi nÒn kinh tÕ tõ n¨m 1986 chuyÓn tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Do ®ã ®æi míi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i chuyÓn sang c¬ chÕ h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp tù m×nh tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, tù trang tr¶i vµ cã doanh lîi “Lêi ¨n lç chÞu” muèn ®øng v÷ng trªn c¬ chÕ thÞ trêng cã sù c¹nh tranh quyÕt liÖt b¾t buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã biÖn ph¸p cô thÓ nh»m gi¶m chi phÝ ®Õn møc thÊp nhÊt, t¨ng lîi nhuËn. §èi víi c¸c doanh nghiÖp th× hiÖu qu¶ kinh doanh lµ quan träng nhÊt vµ lµ vÊn ®Ò ®îc quan t©m nhÊt trong ho¹t ®éng cña C«ng ty. §Ó thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n íc, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp cã ý nghÜa quan träng ®Æc biÖt. V× vËy C«ng ty cæ phÇn th ¬ng m¹i T©n HiÖp Thµnh, còng cã nh÷ng ®ãng gãp vÒ nh÷ng thµnh tÝch vµ c¸c ho¹t ®éng vª kinh doanh th¬ng m¹i, trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng gãp phÇn vµo qu¸ tr×nh ®æi míi cña ®Êt níc ta. Trong nh÷ng n¨m qua cïng víi sù chuyÓn m×nh cña ®Êt níc, bíc sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i T©n HiÖp Thµnh lµ ®¬n vÞ kinh doanh víi nhiÖm vô lµ cung øng b¸nh kÑo cho thÞ tr êng trong níc vµ xuÊt khÈu. Ngµy nay kh«ng mét doanh nghiÖp nµo b¾t tay vµo kinh doanh l¹i kh«ng muèn viÖc kinh doanh cña m×nh mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt, v× trong c¬ chÕ thÞ trêng chØ cã nh vËy doanh nghiÖp míi tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc. Cho nªn hiÖu qu¶ kinh doanh lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cua mçi doanh nghiªp. Do ®ã kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ vÊn ®Ò tÊt yÕu nhÊt, ®Ó ®¹t ®îc môc ®Ých ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã sù quan t©m thÝch ®¸ng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n b¸ tiÕp thÞ, më réng thÞ trêng, n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®a c«ng nghÖ kü thuËt vµo s¶n xuÊt. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ vÊn ®Ò träng t©m cña c«ng t¸c qu¶n lý vµ lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña doanh nghiÖp. Víi sù nhËn thøc cña b¶n th©n, qóa tr×nh häc tËp t¹i tr êng, nghiªn cøu thùc tËp t¹i C«ng ty em ®· chän ®Ò tµi “HiÖu qu¶ kinh doanh th¬ng m¹i t¹i C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i T©n HiÖp Thµnh ” ®Ó lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, bè côc chuyªn ®Ò gåm ba ch ¬ng: Ch¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty th ¬ng m¹i T©n HiÖp Thµnh Ch¬ng II: Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty th¬ng m¹i T©n HiÖp Thµnh Ch¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty th¬ng m¹i T©n HiÖp Thµnh Trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh mÆc dï ®· cã sù cè g¾ng nç lùc, nhng do thêi gian vµ kinh nghiÖm nghiªn cøu còng nh thùc tiÔn h¹n chÕ, nªn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt mong c¸c thÇy c«, c¸n bé l·nh ®¹o C«ng ty vµ b¹n ®äc th«ng c¶m vµ gãp ý kiÕn ®Ó chuyªn ®Ò nµy ®îc hoµn chØnh h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n  Ch¬ng I Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë doanh nghiÖp I) kh¸i niÖm hiÖu qu¶ kinh doanh vµ sù cÇn thiÕt n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh 1. Kh¸i niÖm hiÖu qu¶ kinh doanh 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kinh doanh lµ viÖc thùc hiÖn mét sè hoÆc tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n, tõ ®Çu t s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô s¶n phÈm hoÆc thùc hiÖn dÞch vô trªn thÞ tr êng nh»m môc ®Ých sinh lêi. S¶n xuÊt lµ ho¹t ®éng cã Ých cña con ng êi trªn c¬ së øng dông cã hiÖu qu¶ ®Êt ®ai, vèn, thiÕt bÞ, m¸y mãc, c¸c ph ¬ng tiÖn qu¶n lý vµ c¸c c«ng cô lao ®éng kh¸c t¸c ®éng lªn c¸c yÕu tè nh vËt liÖu b¸n thµnh phÈm vµ biÕn c¸c yÕu tè ®Çu vµo thµnh phÈm hoÆc dÞch vô phï hîp víi nhu cÇu cña x· héi. Do sù ph¸t triÓn cña c¸c h×nh th¸i x· héi cã quan hÖ s¶n xuÊt kh¸c nhau lµm cho c¸ch nh×n nhËn quan niÖm vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp còng kh¸c nhau. Trong x· héi t b¶n viÖc phÊn ®Êu ph¸t triÓn hiÖu qu¶ kinh doanh thùc chÊt lµ ®em l¹i nhiÒu lîi nhuËn h¬n n÷a cho nhµ t b¶n – nh÷ng ngêi n¾m quyÒn së h÷u vÒ t liÖu s¶n xuÊt vµ qua ®ã phôc vô lîi Ých cña nhµ t b¶n. Víi quan ®iÓm thø nhÊt Adam Smith cho r»ng: “HiÖu qu¶ kinh doanh lµ kÕt qu¶ ®¹t ®îc tõ ho¹t ®éng kinh tÕ, lµ doanh nghiÖp tiªu thô ® îc hµng ho¸”. Víi quan ®iÓm nµy «ng ®· thèng nhÊt ho¹t ®éng kinh doanh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. NhiÒu ngêi ®¸nh gi¸ ®©y lµ quan ®iÓm ph¶n ¸nh t tëng träng th¬ng cña «ng. Quan ®iÓm thø hai cho r»ng: “HiÖu qu¶ kinh doanh lµ quan hÖ tû lÖ gi÷a phÇn t¨ng thªm cña kÕt qu¶ vµ phÇn t¨ng thªm cña chi phÝ”. Quan ®iÓm nµy ®· biÓu hiÖn ®îc mèi quan hÖ so s¸nh t¬ng ®èi gi÷a kÕt qu¶ ®¹t ®îc vµ chi phÝ tiªu hao. Tuy nhiªn xem xÐt trªn quan ®iÓm triÕt häc Mac – Lª Nin lµ sù vËt hiÖn tîng ®Òu cã mèi quan hÖ rµng buéc h÷u c¬ lÉn nhau chø kh«ng tån t¹i mét c¸ch riªng lÎ. Kinh doanh lµ mét qu¸ tr×nh trong ®ã c¸c yÕu tè t¨ng thªm sù liªn kÕt mËt thiÕt víi c¸c yÕu tè s½n cã, c¸c mèi quan hÖ nµy trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp t¸c ®éng lµm hiÖu qu¶ kinh doanh thay ®æi. Quan ®iÓm trªn chØ tÝnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh trªn phÇn chi phÝ bæ sung vµ hiÖu qu¶ bæ sung. Quan ®iÓm thø ba cho r»ng: “HiÖu qu¶ kinh doanh ®o b»ng hiÖu sè gi÷a kÕt qu¶ vµ chi phÝ bá ra ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ ®ã”. u ®iÓm cña quan ®iÓm nµy lµ ph¶n ¸nh ®îc mèi quan hÖ b¶n chÊt cña hiÖu qu¶ kinh tÕ ®· g¾n liÒn víi toµn bé chi phÝ, coi hiÖu qu¶ kinh doanh lµ sù ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông c¸c yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn quan ®iÓm nµy cha biÓu hiÖn ®îc mèi t¬ng quan gi÷a chÊt vµ lîng cña kÕt qu¶ ®ã vµ møc ®é chÆt chÏ cña mèi quan hÖ nµy. Trong x· héi chñ nghÜa ph¹m trï hiÖu qña vÉn tån t¹i v× s¶n phÈm x· héi vÉn ®îc s¶n xuÊt ra tõ tµi s¶n thuéc quyÒn së h÷u cña Nhµ níc toµn d©n vµ tËp thÓ. ë thêi kú nµy hiÖu qu¶ kinh doanh ® îc quan niÖm lµ møc ®é tho¶ m·n yªu cÇu cña quy luËt kinh tÕ c¬ b¶n cña x· héi – X· héi chñ nghÜa, quy luËt cho tiªu dïng lµ chØ tiªu ®¹i diÖn cho møc sèng cña mäi ng êi. Khã kh¨n ë ®©y lµ ph¬ng tiÖn ®o lêng thÓ hiÖn t tëng ®Þnh híng ®ã bëi ®êi sèng nh©n d©n nãi chung vµ møc sèng nãi riªng rÊt lµ ®a d¹ng vµ phong phó. Nh vËy chóng ta cã thÓ thÊy ®îc c¸c quan niÖm trªn kh«ng thèng nhÊt vµ cßn nhiÒu ®iÒu h¹n chÕ bëi v× chóng ta cã thÓ thÊy ®îc c¸i b¶n chÊt còng nh mèi t¬ng quan, quan niÖm vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh. MÆc dï vËy chóng ®Òu chung nhau ë mét ®iÓm r»ng hiÖu qu¶ kinh doanh ph¶n ¸nh mÆt chÊt l îng cña ho¹t ®éng kinh doanh. V× vËy mét quan ®iÓm vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cã thÓ lµ t¬ng ®èi ®Çy ®ñ vµ hoµn thiÖn ®îc ph¸t biÓu nh sau: HiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ biÓu hiÖn sù tËp trung c¸c ph¸t triÓn kinh tÕ theo chiÒu s©u, ph¶n ¸nh tr×nh ®é khai th¸c c¸c nguån lùc vµ tr×nh ®é chi phÝ c¸c nguån lùc ®ã trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt nh»m thùc hiÖn môc tiªu kinh doanh. Nã lµ thíc ®o ngµy cµng trë nªn quan träng cña t¨ng trëng kinh tÕ vµ lµ chç dùa c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn môc tiªu kinh tÕ cña doanh nghiÖp trong tõng thêi kú 2.B¶n chÊt cña hiÖu qu¶ kinh doanh 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong c¬ chÕ thÞ trêng mäi ho¹t ®éng kinh doanh ®Òu th«ng qua viÖc mua b¸n hµng ho¸ ®Ó t¹o ra lîi nhuËn, b¸n hµng lµ sù chuyÓn ®æi h×nh thøc gi¸ trÞ hµng ho¸ tõ hiÖn vËt sang tiÒn tÖ nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ mÆt gi¸ trÞ sö dông nhÊt ®Þnh, b¸n hµng nh»m cñng cè thÞ tr êng truyÒn thèng vµ më réng thÞ trêng míi. V× vËy b¶n chÊt cña hiÖu qu¶ kinh doanh lµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng x· héi vµ tiÕt kiÖm lao ®éng x· héi. ChÝnh sù khan hiÕm nguån lùc vµ viÖc sö dông chóng cã tÝnh chÊt c¹nh tranh nh»m tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña x· héi ®Æt ra yªu cÇu ph¶i khai th¸c, tËn dông triÖt ®Ó vµ tiÕt kiÖm c¸c nguån lùc. §Ó ®¹t môc tiªu kinh doanh c¸c doanh nghiÖp buéc ph¶i chó träng c¸c ®iÒu kiÖn néi t¹i, ph¸t huy n¨ng lùc, hiÖu lùc cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm mäi chi phÝ. ChÝnh v× vËy yªu cÇu cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ ph¶i ®¹t kÕt qu¶ tèi ®a víi chi phÝ tèi thiÓu hay chÝnh x¸c h¬n lµ ph¶i ®¹t kÕt qu¶ tèi ®a víi chi phÝ nhÊt ®Þnh hoÆc ph¶i ®¹t kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh víi chi phÝ tèi thiÓu. Chi phÝ ë ®©y ®îc hiÓu theo nghÜa réng lµ chi phÝ t¹o nguån lùc vµ chi phÝ sö dông nguån lùc, ®ång thêi ph¶i bao gåm c¶ chi phÝ c¬ héi. ë ®©y ta hiÓu chi phÝ c¬ héi lµ gi¸ trÞ cña viÖc lùa chän tèt nhÊt ®· bÞ bá quan hay lµ gi¸ trÞ cña sù hy sinh c«ng viÖc ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh nµy. ChÝnh v× nã cã nghÜa nh vËy nªn chi phÝ c¬ héi ph¶i ®îc bæ sung vµo chi phÝ kÕ to¸n thÊy râ lîi Ých kinh tÕ thùc sù. C¸ch tÝnh nh vËy sÏ khuyÕn khÝch cho c¸c nhµ kinh doanh lùa chän ph ¬ng ¸n kinh doanh tèt nhÊt, c¸c mÆt hµng s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ nhÊt. 3. Vai trß cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng nhiÒu thµnh phÇn cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc trong sù c¹nh tranh gay g¾t quyÕt liÖt gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi nhau ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i ho¹t ®éng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. §Ó thÊy ®îc vai trß cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ trêng tríc hÕt chóng ta ph¶i nghiªn cøu c¬ chÕ thÞ trêng vµ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ trêng. ThÞ trêng lµ n¬i diÔn ra qu¸ tr×nh trao ®æi hµng ho¸. Nã tån t¹i mét c¸ch kh¸ch quan kh«ng phô thuéc vµo ý muèn chñ quan nµo. Bëi v× thÞ tr êng ra ®êi vµ ph¸t triÓn g¾n liÒn víi lÞch sö ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. Ngoµi ra thÞ trêng cßn cã vai trß quan träng trong viÖc ®iÒu tiÕt vµ l u th«ng hµng ho¸ vµ th«ng qua ®ã c¸c doanh nghiÖp cã thÓ nhËn biÕt ® îc sù ph©n phèi c¸c nguån lùc th«ng qua hÖ thèng gi¸ c¶ trªn thÞ tr êng. Trªn thÞ trêng lu«n lu«n tån t¹i c¸c quy luËt vËn ®éng cña hµng ho¸, gi¸ c¶, tiÒn tÖ … nh c¸c quy luËt gi¸ trÞ, quy luËt thÆng d, quy luËt gi¸ c¶, quy luËt c¹nh tranh. C¸c quy luËt nµy t¹o thµnh hÖ thèng thèng nhÊt vµ hÕ thèng nµy chÝnh lµ c¬ chÕ thÞ trêng. Nh vËy c¬ chÕ thÞ trêng thêng ®îc h×nh thµnh bëi sù t¸c ®éng tæng hîp trong s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸ trªn thÞ trêng. Th«ng qua c¸c quan hÖ s¶n xuÊt tiªu dïng ®Çu t vµ tõ ®ã lµ thay ®æi c¬ cÊu s¶n phÈm, c¬ cÊu ngµnh. Tãm l¹i sù vËn ®éng ®a d¹ng, phøc t¹p cña c¬ chÕ thÞ tr êng dÉn ®Õn sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c doanh nghiÖp gãp phÇn thóc ®Èy sù tiÕn bé cña c¸c doanh nghiÖp c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. Tuy nhiªn ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh ®îc cho minh mét ph¬ng thøc ho¹t ®éng, x©y dùng c¸c chiÕn lîc, c¸c ph¬ng ¸n kinh doanh mét c¸ch phï hîp vµ cã hiÖu qu¶. Nh vËy, trong c¬ chÕ thÞ trêng viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cã mét vai trß v« cïng quan träng v×:  ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ c¬ së c¬ b¶n ®Ó ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Sù tån t¹i cña doanh nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh bëi sù cã mÆt cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr êng mµ hiÖu qu¶ 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kinh doanh l¹i lµ nh©n tè trùc tiÕp ®¶m b¶o cho sù tån t¹i nµy, ®ång thêi môc tiªu cña doanh nghiÖp lµ lu«n tån t¹i vµ ph¸t triÓn mét c¸ch v÷ng ch¾c. Do ®ã viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu kh¸ch quan ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr êng hiÖn nay. Còng chÝnh bëi yªu cÇu cña sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp ®ßi hái nguån thu thËp cña doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng ph¸t triÓn lªn. Nhng trong ®iÒu kiÖn nguån vèn vµ c¸c yÕu tè kü thuËt còng nh c¸c yÕu tè lîi nhuËn ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. MÆt kh¸c sù tån t¹i cña doanh nghiÖp cßn ® îc x¸c ®Þnh bëi sù t¹o ra hµng ho¸, cña c¶i vËt chÊt vµ c¸c dÞch vô phôc vô cho nhu cÇu cña x· héi ®ång thêi t¹o ra tÝch luü cho x· héi. §Ó thùc hiÖn ®îc nh vËy th× mçi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i v¬n lªn ®Ó ®¶m b¶o thu nhËp ®ñ bï ®¾p chi phÝ bá ra vµ cã l·i trong qóa tr×nh kinh doanh, qua ®ã míi ®¸p øng ® îc nhu cÇu t¸i s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ. Nãi tãm l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh lµ ®iÒu kiÖn hÕt søc quan träng trong viÖc ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp.  ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ nh©n tè thóc ®Èy sù c¹nh tranh vµ tiÕn bé trong s¶n xuÊt kinh doanh. ChÝnh viÖc thóc ®Èy c¹nh tranh ®· ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù t×m tßi, ®Çu t t¹o nªn sù tiÕn bé trong s¶n xuÊt kinh doanh. ChÊp nhËn c¬ chÕ thÞ tr êng lµ chÊp nhËn sù c¹nh tranh trong khi thÞ trêng ngµy cµng ph¸t triÓn th× c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng gay g¾t vµ quyÕt liÖt h¬n. Sù c¹nh tranh lóc nµy kh«ng cßn lµ c¹nh tranh vÒ mÆt hµng mµ c¹nh tranh c¶ vÒ chÊt l îng, gi¸ c¶ vµ c¸c yÕu tè kh¸c. Trong khi môc tiªu chung cña c¸c doanh nghiÖp ®Òu lµ ph¸t triÓn th× c¹nh tranh lµ yÕu tè lµm cho c¸c doanh nghiÖp m¹nh lªn ng îc l¹i còng cã thÓ lµm cho c¸c doanh nghiÖp kh«ng tån t¹i ® îc trªn thÞ trêng. Do ®ã doanh nghiÖp ph¶i cã hµng ho¸ dÞch vô chÊt lîng tèt, gi¸ c¶ hîp lý. MÆt kh¸c hiÖu qu¶ kinh doanh lµ ®ång nghÜa víi viÖc gi¶m gi¸ thµnh t¨ng khèi l îng hµng ho¸ b¸n ra, chÊt lîng kh«ng ngõng ®îc c¶i thiÖn n©ng cao. *ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh chÝnh lµ nh©n tè c¬ b¶n t¹o ra sù th¾ng lîi cho doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng trªn thÞ tr êng. Muèn t¹o ra sù th¾ng lîi trong c¹nh tranh ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña m×nh. ChÝnh sù n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ con ®êng n©ng cao søc c¹nh tranh vµ kh¶ n¨ng tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp. II) C¸c nh©n tè ¶nh h ëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp HiÖu qña kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp chÞu ¶nh h ëng cña nhiÒu nh©n tè kh¸c nhau, c¸c nh©n tè nµy cã thÓ t¸c ®éng mét c¸ch kh¸ch quan hay chñ quan cña doanh nghiÖp theo nh÷ng h íng vµ c¸c møc ®é kh¸c nhau. Do ®ã muèn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp ph¶i hiÓu vµ n¾m v÷ng c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ tõ ®ã cã biÖn ph¸p phï hîp t¸c ®éng ®Õn c¸c nh©n tè. 1) Nhãm nh©n tè chñ quan §©y lµ nhãm nh©n tè mµ doanh nghiÖp cã thÓ kiÓm so¸t ®îc còng nh cã thÓ ®iÒu chØnh ¶nh hëng cña chóng. Nã bao gåm: Lùc lîng lao ®éng, c¬ së vËt chÊt kü thuËt, tæ chøc qu¶n lý trong doanh nghiÖp. Mçi nh©n tè cã mét ¶nh hëng nhÊt ®Þnh tuú theo mçi doanh nghiÖp còng nh lo¹i h×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp ®ã. 1.1. Lùc lîng lao ®éng Lùc lîng lao ®éng lµ mét nh©n tè quan träng gi÷ mét vÞ trÝ then chèt trong mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tr×nh ®é cña ng êi lao ®éng lµ nh©n tè t¸c ®éng trùc tiÕp tíi kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp, bªn c¹nh ®ã viÖc tæ chøc ph©n c«ng lao ®éng hîp lý gi÷a c¸c bé phËn, c¸c c¸ nh©n trong doanh nghiÖp, viÖc sö dông ®óng ng êi, ®óng viÖc sao cho tËn 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 dông tèt nhÊt n¨ng lùc së trêng cña tõng ngêi lµ yªu cÇu kh«ng thÓ thiÕu trong tæ chøc nh©n lùc cña doanh nghiÖp nh»m ®¹t môc tiªu kinh doanh cã hiÖu qu¶. NÕu nãi r»ng “con ngêi lµ phï hîp” lµ ®iÒu kiÖn ®ñ ®Ó c¸c doanh nghiÖp kinh doanh mét c¸ch cã hiÖu qu¶. ViÖc bè trÝ nh©n lùc trong mçi doanh nghiÖp ®Òu phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm kinh doanh vµ chiÕn l îc kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tæ chøc qu¶n lý nh©n lùc ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c ®óng ngêi, ®óng viÖc cã sù ph©n biÖt râ rµng vÒ nhiÖm vô quyÒn h¹n tr¸nh bá sãt hoÆc trïng lÆp ®Ó ®¶m b¶o hoµn thµnh tèt môc tiªu nhiÖm vô ®Ò ra. §ång thêi cÇn ph¶i khuyÕn khÝch ®îc tÝnh ®éc lËp, s¸ng t¹o cña ngêi lao ®éng. 1.2. C¬ së vËt chÊt kü thuËt C¬ së vËt chÊt kü thuËt lµ yÕu tè vËt chÊt h÷u h×nh quan träng phôc vô mäi ho¹t ®éng sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn kinh doanh cña doanh nghiÖp ®em l¹i søc m¹nh kinh doanh cho doanh nghiÖp trªn c¬ së søc sinh lîi cña tµi s¶n. C¬ së vËt chÊt kü thuËt thÓ hiÖn bé mÆt cña doanh nghiÖp (nhµ cöa, kho tµng, bÕn b·i, m¸y mãc thiÕt bÞ) vµ nã cßn gãp phÇn ®¸ng kÓ vµ thóc ®Èy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ngµy nay do ®ßi hái cña ngêi tiªu dïng ngµy cµng cao cïng víi sù ph¸t triÓn nh vò b·o cña khoa häc c«ng nghÖ ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho phÐp c¸c doanh nghiÖp kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng c¶i tiÕn chÊt lîng hµng ho¸ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, tõ ®ã t¨ng vßng quay cña vèn lu ®éng t¨ng lîi nhuËn, ®Èm b¶o cho qu¸ tr×nh t¸ s¶n xuÊt më réng cña m×nh. ChÝnh v× vËy c¬ së vËt chÊt kü thuËt lµ mét nh©n tè quan träng t¹o tiÒn ®Ò cho sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn v÷ng m¹nh cña mçi doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù c¹nh tranh khèc liÖt nµy. 1.3. Nh©n tè tæ chøc qu¶n lý Nh©n tè nµy lµ sù biÓu hiÖn cña tr×nh ®é tæ chøc s¶n xuÊt nã ®¶m b¶o cho tÝnh tèi u trong tæ chøc d©y chuyÒn s¶n xuÊt, cho phÐp doanh nghiÖp khai th¸c tíi møc tèi ®a c¸c yÕu tè c«ng nghÖ s¶n xuÊt. Cô thÓ lµ nã biÓu hiÖn tr×nh ®é phèi hîp cña c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp trªn c¬ së t ¬ng hç lÉn nhau dÉn ®Õn viÖc sö dông c¸c nguån lùc ®Çu vµo tèi u nhÊt. Nh©n tè nµy cho phÐp doanh nghiÖp sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm c¸c yÕu tè vËt chÊt trong qu¸ tr×nh kinh doanh. Ngoµi ra nã cong gióp c¸c nhµ l·nh ®¹o ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh vÒ sù chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch hîp lý kÞp thêi vµ chÝnh x¸c, t¹o ra nh÷ng ®éng lùc to lín ®Ó kÝch thÝch s¶n xuÊt ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1.4. Nh©n tè vèn §©y lµ mét nh©n tè tæng hîp ph¶n ¸nh søc m¹nh cña doanh nghiÖp th«ng qua khèi lîng vèn mµ doanh nghiÖp cã thÓ huy ®éng vµo s¶n xuÊt kinh doanh kh¶ n¨ng ph©n phèi ®Çu t cã hiÖu qu¶ nguån vèn, kh¶ n¨ng qu¶n lý cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn kinh doanh. YÕu tè vèn lµ yÕu tè chñ chèt quyÕt ®Þnh ®Õn quy m« cña doanh nghiÖp vµ quy m« cã c¬ héi ®Ó khai th¸c. Nã ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp vµ lµ sù ®¸nh gi¸ vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. 2. Nhãm nh©n tè kh¸ch quan §©y lµ nhãm nh©n tè n»m ngoµi sù kiÓm so¸t cña doanh nghiÖp, t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp mét c¸ch ngoµi ý muèn. Nã bao gåm: §iÒu kiÖn tù nhiªn, m«i tr êng kinh doanh, ph¸p luËt, gi¸ c¶… mµ doanh nghiÖp buéc ph¶i t×m ra biÖn ph¸p thÝch øng. 2.1. M«i trêng kinh doanh Nh©n tè nµy bao gåm nhiÒu nh©n tè kh¸c hîp thµnh nh : §èi thñ c¹nh tranh thÞ trëng, tËp qu¸n d©n c vµ møc thu nhËp b×nh qu©n cña d©n c , mèi quan hÖ vµ uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. a. §èi thñ c¹nh tranh: 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 BÊt cø mét doanh nghiÖp nµo khi ®· b íc vµo kinh doanh ®Òu cã ®èi thñ c¹nh tranh. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh võa lµ nh©n tè ®em ®Õn sù bÊt lîi cho doanh nghiÖp võa lµ ®éng lùc thóc ®Çy sù ph¸t triÓn kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh m¹nh cã ¶nh h íng lín ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Do ®ã doanh nghiÖp sÏ ph¶i n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, gi¶m gi¸ thµnh ®Ó ®Èy m¹nh tiªu thô, tæ chøc bé m¸y cho phï hîp ®Ó bï ®¾p nh÷ng thiÖt h¹i do c¹nh tranh vÒ gi¸, vÒ chÊt lîng mÉu m·, nh»m thu hót ®îc nh÷ng kh¸ch hµng vµ t¹o ®îc uy tÝn ngµy cµng v÷ng ch¾c trªn th¬ng trêng kinh doanh. XuÊt hiÖn cµng nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh th× viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp sÏ cµng khã kh¨n vµ lµm cho hiÖu qu¶ kinh doanh sÏ bÞ gi¶m ®i mét c¸ch ®¸ng kÓ. b. ThÞ trêng Nh©n tè thÞ trêng lµ mét nh©n tè hÕt søc quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, nã quyÕt ®Þnh ®Õn sù sèng cßn cña doanh nghiÖp. NÕu doanh nghiÖp mµ kh«ng cã thÞ trêng th× kh«ng thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ® îc. Nh©n tè thÞ trêng bao gåm c¶ thÞ trêng ®Çu vµo vµ thÞ trêng ®Çu ra cña doanh nghiÖp. §èi víi c¸c thÞ trêng ®Çu vµo cung cÊp c¸c yÕu tè s¶n xuÊt nh: Nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ …Cho nªn nã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm, tÝnh liªn tôc vµ hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Cßn ®èi víi th× trêng ®Çu ra quyÕt ®Þnh doanh thu, lîi nhuËn cña doanh nghiÖp trªn c¬ së sù chÊp nhËn cña kh¸ch hµng ®èi víi hµng ho¸ dÞch vô cña doanh nghiÖp. ThÞ trêng ®Çu ra quyÕt ®Þnh tèc ®é tiªu thô, t¹o vßng quay vèn nhanh hay chËm tõ ®ã t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. c. TËp qu¸n d©n c vµ møc thu nhËp b×nh qu©n cña d©n c §©y lµ nh©n tè quan träng quyÕt ®Þnh møc ®é chÊt l îng, sè lîng, chñng lo¹i mÉu m·. Do ®ã doanh nghiÖp cÇn ph¶i n¾m b¾t ® îc vµ nghiªn cøu lµm sao cho phï hîp víi søc mua vµ thãi quen tiªu dïng, còng nh møc thu nhËp b×nh qu©n cña tÇng líp d©n c . Nh©n tè nµy t¸c ®éng mét c¸ch gi¸n tiÕp lªn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. d. Mèi quan hÖ vµ uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn th¬ng trêng §©y chÝnh lµ mét lîi thÕ v« cïng quý gi¸ ®èi víi mçi doanh nghiÖp. Bëi v× nã chÝnh lµ c¬ së t¹o ra sù quan t©m cña kh¸ch hµng ®Õn s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, mÆt kh¸c t¹i cho doanh nghiÖp mét u thÕ lín trong viÖc t¹o ra nguån vèn hay mèi quan hÖ víi b¹n hµng. Mèi quan hÖ réng cïng víi uy tÝn trªn th¬ng trêng sÏ t¹o ra nhiÒu c¬ héi cho doanh nghiÖp vµ tõ ®ã doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän nh÷ng c¬ héi vµ nh÷ng ph¬ng ¸n kinh doanh tèt nhÊt cho m×nh. 2.2 M«i trêng tù nhiªn M«i trêng tù nhiªn bao gåm c¸c nh©n tè: a. Thêi tiÕt, khÝ hËu, mïa vô: Còng cã ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Víi ®iÒu kiÖn thêi tiÕt nhÊt ®Þnh mµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch cô thÓ linh ho¹t t¹o ®iÒu kiÖn gióp cho c¸c doanh nghiÖp tr¸nh ®îc nh÷ng ¶nh híng tiªu cùc ®¶m b¶o æn ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh. b. Tµi nguyªn thiªn nhiªn: C¶ doanh nghiÖp khai t¸ch lÉn doanh nghiÖp sö dông tµi nguyªn thiªn nhiªn ®Òu cã lîi nÕu nã n»m trong vïng cã vÞ trÝ thuËn lîi vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ ng îc l¹i. NÕu kh«ng cã lîi thÕ nµy c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch kh¾c phôc thÝch hîp bëi ®©y lµ nh©n tè cã ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. c. VÞ trÝ ®Þa lý: VÞ trÝ ®Þa lý cã liªn quan ®Õn nhiÒu lÜnh vùc quan träng nh s¶n xuÊt, giao dÞch, vËn chuyÓn mçi c«ng viÖc ®Òu cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh th«ng qua c¸c chi phÝ t ¬ng øng. 2.3. M«i trêng chÝnh trÞ – ph¸p luËt 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¸c yÕu tè thuéc m«i trêng chÝnh trÞ ph¸p luËt chi phèi m¹nh mÏ ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Sù æn ®Þnh cña chÝnh trÞ ® îc x¸c ®Þnh lµ mét trong nh÷ng tתn ®Ò quan träng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Sù thay ®æi cña m«i trêng chÝnh trÞ cã thÓ ¶nh hëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña nhãm doanh nghiÖp nµy nh ng l¹i k×m h·m sù ph¸t triÓn cña nhãm doanh nghiÖp kh¸c vµ ngîc l¹i. Møc ®é hoµn thiÖn cña hÖ thèng ph¸p luËt còng g©y ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Bëi v× th«ng qua c¸c c«ng cô ph¸p luËt c¸c chÝnh s¸ch vÜ m« cña Nhµ níc mµ ph¸p luËt t¸c ®éng tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp còng nh t¸c ®éng ®Õn mÆt hµng s¶n xuÊt, ngµnh nghÒ, ph ¬ng thøc kinh doanh kh«ng nh÷ng thÕ nã cßn t¸c ®éng ®Õn chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp th«ng qua viÖc ®¸nh thuÕ. III. C¸c ph ¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh 1. mét sè quan ®iÓm c¬ b¶n trong viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i tiÕp cËn víi nã th«ng qua c¸c quan ®iÓm c¬ b¶n sau ®©y: + Quan ®iÓm 1: B¶o ®¶m sù thèng nhÊt gi÷a nhiÖm vô chÝnh trÞ vµ kinh doanh trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. + Quan ®iÓm 2: ®¶m b¶o sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a lîi Ých c¸ nh©n,lîi Ých tËp thÓ vµ lîi Ých x· héi + Quan ®iÓm 3: B¶m ®¶m tÝnh toµn diÖn vµ hÖ thèng trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. + Quan ®iÓm 4: B¶o ®¶m tÝnh thùc tiÔn trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. + Quan ®iÓm 5: Ph¶i c¨n cø vµo kÕt qu¶ cuèi cïng vÒ gi¸ trÞ vµ hiÖn vËt ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh. 2. ph¬ng phap ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp caanf nghiªn cøu va nhËn thøc ®óngph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh .Cã mét sè ph¬ng ph¸p ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh doanh chñ yÕu 2.1.Ph¬ng phap chi tiªt mäi kÕt qu¶ kinh doanh ®Òu cÇn thiÕt vµ cã thÓ chi tiÕt theo c¸c h íng kh¸c nhau.th«ng thßng trong ph©n tÝch ,ph¬ng ph¸p chi tiet dîc thùc hiÖn theo cac híng: -Chi tiÕt theo c¸c bé phËn cÊu thµnh chØ tiªu:Mäi kÕt qu¶ kinh doanh biÓu hiÖn c¸c chi tiªu ®Ìu bao gåm c¸c bé phËn.Chi tiÕt c¸c chØ tiªu theo c¸c bé phËn cïng víi sù biÓu hiÖn vÒ l îng cña c¸c bé phËn dã sÏ gióp Ých rÊt nhiÒu trong viÖc d¸nh gi¸ chÝnh x¸c kÕt qu¶ ®¹t ® îc.Vãi ý nghÜa ®ã,ph¬ng phap chi tiÕt theo bé phËn cÊu thanh ® îc sö dông réng r·i trong ph©n tÝchmäi mËt kÕt qu¶ kinh doanh .VÝ dô: trong ph©n tich gi¸ thµnh,chØ tiªu ®¬n gi¸ ®¬n vÞ s¶n phÈm hoac chi phi th¬ng ®îcchi tiÕt theo c¸c kho¶n môc gi¸ thµnh -chi tiÕt thêi gian :KÕt qu¶ kinh doanh bao giê còng lµ kÕt qu¶ cña mét qu¸ tr×nh.do nhiÒu nguyªn nh©n chñ quan hoÆc kh¸ch quan,tiÕn ®é thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®ã trong tõng ®¬n vÞ thêi gian x¸c ®Þnh th êng kh«ng ®ång ®Òu .Chi tiÕt theo thêi gian sÏ lµm cho viÖc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kinh doanh ® îc s¸t,®óng vµ t×m c¸c gi¶ phap cã hiÖu qu¶ cao cho c«ng viÖc kinh doanh,Tuú theo ®Æc tÝnh cña qu¸ trinh kinh doanh tuú néi dung kinh tÕ cña chØ tiªu ph©n tÝch vµ tuú môc ®Ých ph©n tÝch kh¸c nhau cã thÓ lùa chän kho¶ng thêi gian vµ chi tiªu chi tiÐt cho phï hîp -Chi tiÕt theo ®Þa ®iÓm : ph¬ng ph¸p nµy nh»m ®¸nh gi¸ kÕt kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña tõng bé phËn ,pph¹m vi ®Þa ®iÓm kh¸c nhau nh»m khai thac mÆt m¹nh vµ kh¾c phôc mÆt yÕu cña bé phËn vµ vi ph¹m ho¹t ®éng kh¸c nhau. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2.ph¬ng ph¸p so s¸nh ph¬ng ph¸p so s¸nh ®îc s dông réng r·i nhÊt trong ph©n tÝch hiÖu qua kinh doanh víi môc ®Ých ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ,®¸nh gi¸ vÞ trÝ vµ su h íng biÕn ®éng cña ®èi tîng ph©n tÝch C¸c chØ tiªu ph©n tÝch cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch ®Ó phôc vô cho môch ®Ých cô thÓ cña ph©n tich ng êi ta th¬ng tiÕn hµnh so s¸nh b»ng hai c¸ch:so s¸nh b»ng sè tuyÖt ®ãi ,so s¸nh b»ng so t ¬ng ®èi ,c¸c chØ tiªu ®a ra so s¸nh phai thèng nhÊt víi nhau -§¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt vÒ néi dung kinh tÕ cña chØ tiªu -§¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt vÒ ph¬ng ph¸p tÝnh c¸c chØ tiªu -§¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt vÒ ®¬n vÞ tÝnh cña c¸c chØ tiªu c¶ vÒ sè l îng thêi gian vµ gi¸ trÞ 2.2.1.Ph¬ng ph¸p so s¸nh tuyÖt ®èi Ph¬ng ph¸p nµy cho ta biÕt ®îc khèi lîng , quy m« t¨ng gi¶m cña doanh nghiÖp qua c¸c thêi kú ph©n tÝch hoÆc gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi nhau Møc t¨ng gi¶m tuyÖt ®èi TrÞ sè chØ tiªu trÞ sè chØ tiªu Cña c¸c chØ tiªu = kú ph©n tÝch - kú gèc Møc t¨ng gi¶m trªn chØ ph¶n ¸nh vÒ l îng, thùc chÊt cña viÖc t¨ng gi¶m trªn kh«ng noi lµ cã hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ .ph ¬ng ph¸p nµy ®îc dïng kÌm víi c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c khi ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ gi÷a c¸c kú. 2.2.2.Ph¬ng ph¸p so s¸nh tuyÖt ®èi Ph¬ng ph¸p nµy cho ta biÕt mèi quan hÖ ,tèc ®é ph¸t triÓn ,møc ®é phæ biÕn cña c¸c chØ tiªu kinh tÕ . Ph¬ng ph¸p nµy cã ba d¹ng: D¹nh ®¬n gi¶n Gi TØ lÖ so s¸nh = X 100 G0 Trong dã :Gi lµ trÞ sè chØ tiªu kú ph©n tÝch Go la trÞ sè chØ tiªu kú gèc NÕu tØ lÖ so s¸nh mµ lín h¬n100% th× doanh nghiÖp lµm ¨n cã l·ivµ ngîc l¹i *D¹ng cã liªn hÖ Mäi kÕt qu¶ kinh doanh ®Òu cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau gi÷a c¸c mÆt,c¸c bé phËn …Do vËy ph ¬ng ph¸p gi¶n ®¬n kh«ng ph¶n ¸nh ®¬c toµn diÖn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp mµ chØ ph¶n ¸nh ® ¬c mét khÝa c¹nh ®¬n thuÇn. TØ lÖ so s¸nh = Gi x 100 Gli G0x Gl 0 Trong dã : Gli lµ trÞ sè chØ tiªu cÇn liªn hÖ kú ph©n tÝch Glo lµ trÞ sè chØ tiªu cÇn liªn hÖ kú gèc Ph¬ng ph¸p nµy chØ ra hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp víi mèi liªn hÖ víi c¸c nh©n tè ¶nh hëng kh¸c.Dïng ph¬ng phap nµy gióp cho doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ ®óng vÒ thùc chÊt hiÖu qu¶ kinh doanh cña m×nh , xem xet hoat ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp cã mang l¹i hiÖu qu¶ hay kh«ng *Dang kÕt hîp Gli Møc t¨ng gi¶m t¬ng ®èi=Gi- Go * Glo 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ph¬ng ph¸p nµy cho ta biÕt kÕt cÊu,quan hÖ ,tèc ®é phat triÓn cña c¸c chØ tiªu . Trong ph©n tich thêng kÕt hîp c¶ hai ph¬ng ph¸p so s¸nh tuyÖt ®èi vµ t¬ng ®èi ®Ó ®¸nh gi¸ toµn diÖn c¸c chØ tiªu so s¸nh 2.3.Ph¬ng ph¸p lo¹i trõ Lo¹i trõ lµ ph¬ng ph¸p xac ®Þnh møc ®é ¶nh hëng cña tõng nh©n tè ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh b»ng c¸ch lo¹i trõ ¶nh hëngc¸c nh©n tè kh¸c.Ph¬ng phap lo¹i trõ cã hai lo¹i *Ph¬ng phap thay thÕ liªn hoµn lµ ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh møc ®é ¶nh h¬ng cña tõng nh©n tè ®Õn sù biÕn ®éng cña c¸c chØ tiªu ph©n tÝch Ph¬ng ph¸p nµy ®îc sö dông trong ph©n tich hiÖu qu¶ kinh doanh Nh»m ®¸nh gi¸ møc ®é ¶nh hëngcña tõng nh©n tè tíi ®èi tîng ph©n tÝch b»ng c¸c lo¹i trõ ¶nh hëng cña nh©n tè kh¸c t¸c ®éng tíi ®èi tîng ph©n tÝch. *Ph¬ng phap sè chªnh lÖch ph¬ng ph¸p sè chªnh lÖch lµ mét d¹ng ®Æc biÖt cña ph ¬ng phap thay thÕ liªn hoµn nh»m ph©n tÝch c¸c nh©n tè thuËn lîi ¶nh h ëng tíi sù biÕn ®éng cña c¸c chØ tiªu kinh tÕ. Ph¬ng ph¸p nµy chØ ¸p dông trong trêng häp nh©n tè quan hÖ víi chØ tiªu b»ng tÝch sè vµ còng xã thÓ ¸p dông trong tr êng hîp c¸c nh©n tè cã quan hÖ víi chØ tiªu b»ng ph ¬ng th¬ng sè. 3. C¸c chØ tiªuph¶n ¸nh hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp Khi xem xÐt hiÖt qu¶ kinh doanh cña mét doanh nghiÖp cÇn ph¶i dùa vµo mét hÖ thèng c¸c chØ tiªu ®Ó ®¸nh gi¸. HÖ thèng chØ tiªu ®ã bao gåm: * Nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña doanh nghiÖp - HÖ sè sö dông lao ®éng  lao ®éng ®îc sö dông  lao ®éng hiÖn cã HÖ sè sö dông lao ®éng = ChØ tiªu nµy cho biÕt tr×nh ®é sö dông lao ®éng cña doanh nghiÖp, sè lao ®éng cña doanh nghiÖp ®· ®îc sö dông hÕt cha, tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ nguån lao ®éng cña doanh nghiÖp. Tõ ®ã t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc. - ChØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng: Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm trong kú N¨ng suÊt lao ®éng =  lao ®éng trong kú ChØ tiªu nµy cho biÕt mçi lao ®éng trong kú t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu trong kú. - ChØ tiªu lîi nhuËn b×nh qu©n tÝnh cho mét lao ®éng: Lîi nhuËn b×nh qu©n Lîi nhuËn trong kú = TÝnh cho mét lao ®éng  Lao ®éng b×nh qu©n trong kú ChØ tiªu nµy cho thÊy mçi lao ®éng trong kú t¹o ra ® îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn trong kú. Dùa vµo chØ tiªu nµy ®Ó so s¸nh møc t¨ng hiÖu qu¶ cña mçi lao ®éng trong kú. * Nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh - Søc sinh lîi cña vèn cè ®Þnh: Søc sinh lîi Lîi nhuËn trong kú X 100 Cña vèn cè ®Þnh = Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n trong kú ChØ tiªu nµy cho biÕt mét ®ång vèn cè ®Þnh trong kú t¹o ra ® îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. - Søc s¶n xuÊt cña vèn cè ®Þnh: 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Søc s¶n xuÊt cña = Doanh thu tiªu thô trong kú Vèn cè ®Þnh Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n trong kú ChØ tiªu nµy cho biÕt mét ®ång vèn cè ®Þnh trong kú t¹o ra ® îc bao nhiªu ®ång doanh thu. - HÖ sè sö dông c«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ: HÖ sè sö dông c«ng suÊt thùc tÕ m¸y mãc thiÕt bÞ = C«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ C«ng suÊt thiÕt kÕ * Nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng - Søc s¶n xuÊt cña vèn lu ®éng:  doanh thu tiªu thô trong kú Vèn lu ®éng b×nh qu©n trong kú ChØ tiªu nµy cho biÕt mét ®ång vèn lu ®éng t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu trong kú. - Søc sinh lîi cña vèn lu ®éng: Lîi nhuËn trong kú Vèn lu ®éng b×nh qu©n trong X 100 Søc sinh lîi cña vèn lu ®éng = kú ChØ tiªu nµy cho biÕt mét ®ång vèn lu ®éng t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn - Sè vßng quay cña vèn lu ®éng:  doanh thu Sè vßng quay cña vèn lu ®éng= Vèn lu ®éng b×nh qu©n trong kú ChØ tiªu nµy cho biÕt sè vßng quay cña vèn l u ®éng b×nh qu©n trong kú. ChØ tiªu nµy cµng lín cµng tèt, chøng tá vßng quay cña vèn t¨ng nhanh ®iÒu nµy thÓ hiÖn viÖc sö dông vèn lu ®éng cã hiÖu qu¶ vµ ngîc l¹i. - HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn lu ®éng: Vèn lu ®éng b×nh qu©n trong kú HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn lu ®éng = Doanh thu tiªu thô (trõ thuÕ) ChØ tiªu nµy cho biÕt bao nhiªu vèn lu ®éng ®¶m nhiÖm viÖc s¶n xuÊt ra mét ®ång doanh thu. * Nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tæng hîp: Nhãm chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ kinh doanh cña toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh chÝnh x¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp vµ ® îc dïng ®Ó so s¸nh gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi nhau vµ so s¸nh trong doanh nghiÖp qua c¸c thêi kú ®Ó xem xÐt c¸c thêi kú doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cao hay kh«ng. - ChØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn theo doanh thu: Lîi nhuËn trong kú Tû suÊt lîi nhuËn theo doanh thu = Doanh thu trong kú X 100 ChØ tiªu nµy cho biÕt hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp ®· t¹o ra ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn tõ mét ®ång doanh thu. ChØ tiªu nµy khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp t¨ng doanh thu, gi¶m chi phia. Nh ng ®Ó cã hiÖu qu¶ th× tèc ®é t¨ng doanh thu ph¶i nhá h¬n tèc ®é t¨ng lîi nhuËn. Søc s¶n xuÊt cña vèn lu ®éng = - ChØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn theo vèn chñ së h÷u: Lîi nhuËn rßng Tû suÊt lîi nhuËn vèn chñ së h÷u = X 100 Vèn chñ së h÷u ChØ tiªu nµy cho biÕt hiÖu qu¶ sö dông vèn chñ së h÷u mét ®ång bèn chñ së h÷u t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh møc ®é lîi Ých cña chñ së h÷u. - ChØ tiªu lîi nhuËn theo chi phÝ: Tû suÊt lîi nhuËn theo chi phÝ = Lîi nhuËn trong kú  chi phÝ s¶n xuÊt vµ tiªu thô trong kú 11 X 100 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChØ tiªu nµy cho biÕt hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh mét ®ång vèn kinh doanh t¹o ra ®îc bao nhiªu lîi nhuËn. Nã ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông c¸c yÕu tè vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp. ChØ tiªu nµy cµng lín cµng tèt, ®iÒu nµy chøng tá doanh nghiÖp sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn cña doanh nghiÖp - ChØ tiªu doanh thu trªn mét ®ång chi phÝ s¶n xuÊt: Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm trong kú Doanh thu trªn mét ®ång chi phÝ=  Chi phÝ s¶n xuÊt vµ tiªu thô trong kú ChØ tiªu nµy cho thÊy mét ®ång vèn chi phÝ t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu - ChØ tiªu doanh thu trªn mét ®ång vèn s¶n xuÊt: Doanh thu trªn Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm trong kú = mét ®ång vèn kinh doanh Vèn kinh doanh b×nh qu©n trong kú ChØ tiªu nµy cho thÊy víi mét ®ång vèn kinh doanh t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu. ChØ tiªu nµy cµng lín cµng tèt. Ch¬ng II T×nh h×nh kinh doanh vµ hiÖu qu¶ kinh doanh ë c«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i t©n hiÖp thµnh I . giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty cæ phÇn th ¬ng m¹i t©n hiÖp thµnh: 1. sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn th ¬ng m¹i T©n HiÖp Thµnh: C«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i t©n hiÖp thµnh lµ c«ng ty ®Æt t¹i khu c«ng nghiÖp D¬ng LiÔu- Hoµi §øc- Hµ T©y víi diÖn tÝch sö dông lµ 1750m 2 C«ng ty ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 699TM-TCCD ngµy 16/7/1997 cña bé th¬ng m¹i.Lµ mét doanh nghiÖp kinh doanh trªn hai lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ kinh doanh.C«ng ty cã hÖ thèng h¹ch to¸n ®éc lËp , hoµn toµn tù chñ vÒ mÆt tµi chÝnh , vµ cã t c¸ch ph¸p nh©n , ®îc më t¹i ng©n hµng nhµ níc ViÖt Nam vµ sö dông con dÊu riªng theo quy ®Þnh cña nhµ n íc. C«ng ty th¬ng m¹i T©n HiÖp Thµnh khi míi ®îc thµnh lËp,mÆc dï cßn nhiÒu khã kh¨n C«gn ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh kÑo hiÖn ®¹i tõ níc ngoµi.§©y lµ mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt tiªn tiÕn víi trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cã tÝnh n¨ng tù ®éng cao cho ra chÊt l îng s¶n phÈm cao mÆc dï míi ®i vµo ho¹t ®éng.Bªn c¹nh ®ã nhµ m¸y ®· kh«ng ngõng c¶i tiÕn vÒ trang thiÕt bÞ kÜ thuËt còng nh ®éi ngò lao ®éng ngµy cµng hiÖu qu¶ ®Ó ®a ra ®îc nhng s¶n phÈm ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ trêng.Cã thÓ nãi s¶n phÈm b¸nh kÑo mang th¬ng hiÖu T©n HiÖp Thµnh ®· ®îc thÞ trêng chÊp nhËn vµ trong thêi gian s¾p tíi c«ng ty sÏ më réng thÞ tr êng kh«ng chØ ë trong níc mµ cßn tiÕn xa h¬n n÷a ra thÞ trêng níc ngoµi . 2. NhiÖm vô vµ chøc n¨ng cña c«ng ty: a) NhiÖn vô: C«ng ty Cæ PhÇn Th¬ng M¹i T©n HiÖp Thµnh lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh mÆt hµng b¸nh kÑo nh»m ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr êng tiªu dïng trong níc ,c«ng ty cã nhiÖm vô chñ yÕu lµ tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ,tiªu thô c¸c mÆt hµng b¸nh kÑo trong n íc,nh»m t×m kiÕm lîi nhuËn. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ hiªn nay,khi mµ c¹nh tranh v« cïng khèc liÖt buéc c¸c doanh nghiÖp nãi chungvµ c«ng ty nãi riªng ph¶i s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm b¸nh kÑo xèp,l¬ng kh«.v.v … Tháa m·n tèt c¸c nhu cÇu cña thÞ tr êng b) Chøc n¨ng: Tæ chøc s¶n xuÊt chÕ biÕn c¸c lo¹i s¶n phÈm c«ng nghÖ nh :b¸nh kÑo ,møt ,l¬ng kh«.v.v… Ho¹t ®éng cña c«ng ty bao gåm hai chøc n¨ng chÝnh:s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm.tuy nhiªn ho¹t ®«ng tiªu thô hµng hãa kh«ng thùc hiÖn trùc tiÕp víi ngêi tiªu dïng cuèi cïng mµ chØ thùc hiÖn th«ng qua c¸c trung gian lµ ®¹i lÝ,c¸c cöa hµng b¸n lÎ vµ c¸c chi nh¸nh cña c«ng ty 3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty: BÊt k× mét tæ chøc hay ®¬n vÞ nµo ®Òu ph¶i cã ®îc nét c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lÝ cho phï hîp.Khi ®ã nã sÏ ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp ho¹t ®éng mét c¸ch hiÖu qu¶ Víi bé m¸y tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng,doanh nghiÖp ®· ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cña c¸c phßng ban,bé phËn trong nhµ m¸y,øng víi mçi phßng ban sÏ cã mét ngêi hcÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lÝ phßng ban ®ã díi sù l·nh ®¹o cña héi ®ång qu¶n trÞ trùc tiÕp lµ gi¸m ®èc ®iÒu hµnh.C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty nh sau  Héi ®ång qu¶n trÞ:Héi ®ång qu¶n trÞ bao gåm c¸c cæ ®«ng nh÷ng thµnh viªn gãp vèn thµnh lËp c«ng ty;§øng ®Çu lµ chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ Héi ®ång qu¶n trÞ cã quyÒn b·i miÔn chñ tÞch ,gi¸m ®èc ®iÒu hµnh vµ c¸c quan chøc cao cÊp kh¸c.Héi ®ång qu¶n trÞ cã quyÒn söa ®æi t¹m thêi c¸c quy chÕ cña c«ng ty cho phï hîp víi ph¸p luËt;Héi ®ång qu¶n trÞ kh«ng ®îc hëng l¬ng mµ ®îc hëng lîi tøc cæ phÇn  Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh:Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh lµ cæ ®«ng cã cæ phÇn lín nhÊt do héi ®ång qu¶n trÞ bÇu lªn,®ñ n¨ng lùc l·nh ®¹o, qu¶n lý c«ng ty.§©y lµ ngêi ®øng ®Çu ®¹i diÖn cho c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm chung, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt, tríc cæ ®«ng vµ toµn bé nh©n viªn cña c«ng ty trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh.Gi¸m ®èc cßn lµ ngêi cïng héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh cuèi cïng vÒ chÝnh s¸ch chiÕn lîc, tæ chc nh©n sù… cña c«ng ty.  Phßng phô tr¸ch tµi chÝnh-kÕ toan:lµ ng êi phô tr¸ch c¸c ho¹t ®éng kÐ to¸n cña nhµ m¸y  Phßng kinh doanh:chuyªn phô tr¸ch vÌ c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn thÞ trêng ®Çu vµo, ®Çu ra, t×m nguån hnµg vµ liªn kÕ hoÆch lËp kªnh tiªu thô.  Phßng kÜ thuËt: chuyªn phô tr¸ch vÒ vÊn ®Ò kÜ thuËt s¶n xuÊt cña c«ng ty  Phßng tæ chc hµnh chÝnh: Cã chøc n¨ng tham mu cho Gi¸m ®èc vÒ c¸c lÜnh vùc: - C«ng t¸c tæ chøc c¸n bé c«ng nh©n viªn. ChÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng. C«ng t¸c ®µo t¹o vµ sö dông nguån nh©n lùc. C«ng t¸c thi ®ua, khen thëng, kû luËt, gi¶i quyÕt kh©u khiÕu n¹i tè c¸o. - C«ng t¸c b¶o vÖ. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - C«ng t¸c hµnh chÝnh v¨n phßng, v¨n th lu tr÷. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh cã nhiÖm vô: + C«ng t¸c tæ chøc: §¶m b¶o vÊn ®Ò tæ ch c nh©n sù, lËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o båi dìng tr×nh ®é c¸c bé c«ng nh©n viªn, tuyÓn ng êi vµo nh÷ng vÞ tri thÝch hîp, lËp kÕ ho¹ch sö dông nh©n sù hµng n¨m. + C«ng t¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng: Quy ®Þnh híng dÉn c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng, ký hîp ®éng lao ®éng, chÊm døt hîp ®ång lao ®éng, sa th¶i, khen th ëng, kû luËt. §Ò xuÊt nghiªn cøu , tæ chøc thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l ¬ng, chÕ ®é tiÒn thëng. + C«ng t¸c ®µo t¹o: LËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o nguån lao ®éng, ®µo t¹o båi dìng c¸n bé nguån n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiªp vô. + C«ng t¸c hµnh chÝnh v¨n phßng: Tæ chøc viÖc qu¶n lý vµ sö dông con dÊu cña C«ng ty , c¸c c«ng v¨n giÊy tê theo ®óng quy ®Þnh b¶o mËt vµ lu tr÷ cua C«ng ty . Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ hµnh chÝnh ®Ó ®¶m b¶o cho bé m¸y C«ng ty ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ . 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ Gi¸m ®èc (®iÒi hµnh) Phßng KÜ thuËt Phßng tµi chÝnh-kÕ to¸n Ph©n xëng b¸nh quy Phßng Kinh doanh Phßng Tc-hµnh chÝnh Ph©n xëng Kem xèp Ph©n xëng B¸nh ngät Ph©n xëng L¬ng kh« II. ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i t©n hiÖp thµnh 1) §Æc ®iÓm mÆt hµng kinh doanh: Lµ mét doanh nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt b¸nh kÑo nªn mÆt hµng kinh doanh chñ yÕu cña doanh nghiÖp lµ c¸c s¶n phÈm vÒ b¸nh kÑo .B¸nh kÑo lµ nh÷ng s¶n phÈm thuéc ®å ¨n ngät phôc vô chñ yÕu trong dÞp lÔ tÕt,do ®ã t×nh h×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp mang tÝnh thêi vô.B¸nh kÑo lµn h÷ng s¶n phÈm cña nghµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn,lµ s¶n phÈm chøa l îng ®êng lín vµ mét lo¹t c¸c phô gia kh¸c. Thµnh phÇn chñ yÕu trong b¸nh kÑo:tinh bét,gluc«za,bét m×, chÊt th¬m,axit thùc phÈm,b¬ …S¶n phÈm b¸nh kÑo chøa nhiÒu chÊt mµ c¬ thÓ hÊp thô tèt ,®é sinh n¨ng lîng cao. Doanh nghiÖp míi ®i vµo s¶n xuÊt cha l©u h¬n n÷a l¹i ra ®êi trong ®iÒu kiÖn c¸c doanhn ghiÖp s¶n xuÊt b¸nh kÑo trong n íc nhiÒu vµ c¸c s¶n phÈm b¸nh kÑo ngo¹i nhËp trµn lan trªn thÞ trêngtrong níc.Nhng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp vÉn kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr êng,cô thÓ lµ s¶n phÈm vÉn tiªu thô vµ gia t¨ng qua c¸c n¨m. C¬ cÊu s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®îc thÓ hiÖn qua (b¶ng 1). B¶ng 1: N¨m 2002 N¨m 2003 15 N¨m 2004 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Stt Lo¹i s¶n phÈm Khèi Läng (tÊn) 1 B¸nh gãi B¸nh hép giÊy B¸nh hép s¾t KÑo c¸c lo¹i L¬ng kh« B¸nh kem xèp B¸nh trung thu Møt tÕt Tæng 2 3 4 5 6 7 8 Khèi Lîng (tÊn) C¬ cÊu % 2227.3 C¬ cÊu % 61.23 2500.5 59.23 1.605 73.4 2.018 78.9 1.869 11.8 41.2 718 0.5 1.745 30.41 20.1 71.12 884.8 0.553 1.955 24.32 24.4 82.5 1097.4 0.578 1.954 25.99 18.64 0.79 35.5 0.976 52.13 1..235 132.6 5.616 152.5 4.192 164.4 3.894 139.2 2360.94 5.896 100 173.1 3637.82 4.758 100 1261.6 C¬ cÊu % 53.44 37.9 Khèi Lîng (tÊn) 221.4 5..244 4221.63 100 Nh×n vµo b¶ng ta thÊy,b¸nh gãi lµ s¶n phÈm chiÕm tû träng lín nhÊt trong tæng khèi lîng s¶n xuÊt,b¸nh gãi cã nhiÒu lo¹i:B¸nh sÇn th êng,b¸nh sÇn dõa,b¸nh hoa thÞ,®a h×nh con gièng,bn¸h h¬ng th¶o.v.v … C¸c s¶n phÈm nµy cã ®Æc ®iÓmchung lµ ®îc gãi trong líp bao b× nilon. L¬ng kh« lµ s¶n phÈm chiÕm tû trong thø 2 víi nhiÒu lo¹i:l ¬ng kh« thêng,l¬ng kh« ®Ëu xanh,l¬ng kh« dinh dâng,l¬ng kh« tæng hîp. B¸nh trung thu vµ møt tÕt tuy chiÕm tû träng nhá nhng lîi nhuËn ®em l¹i lín .Møt tÕt ®· kh¼ng ®Þnh ®îc trªn thÞ trêng tiªu dïng. 2) §Æc ®iÓm thÞ trêng tiªu thô vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh: Ngay saukhi chuyÓn ®æi sang c¬ chÕ thÞ trêng , thÞ trêng b¸nh kÑo níc ta ®· trë lªn hÕt søc s«i ®éng .Nã cã sù gãp mÆt cña hµng tr¨m ®¬n vÞ cung cÊp b¸nh kÑo trong níc nh c«ng ty ®êng Biªn Hßa,c«ng ty ®êng Qu¶ng Ng·i,Trµng An,H¶i Ch©u.vv …bªn c¹nh ®ã sßn c¸c c¬ së tiÓu thñ c«ng nghiÖp ,lµng nghÒ truyÒn thèng ,b¸nh kÑo nhËp lËu, gnuån s¶n xuÊt bÊt hîp ph¸p … Do vËy nh÷ng n¨m gÇn ®ay s¶n phÈm trªn thÞ tr êng níc ta t¨ng vÒ sè lîng, ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i. §èi víi c¸c donah nghiÖp thÞ trêng lµ mét bé phËn chñ yÕu nhÊt trong kinh doanh.ThÞ trêng lµ n¬i h×nh thµnh vµ thùc hiÖn c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ gi÷a doanh nghiÖp víi m«i trêng xung quanh.§èi víi s¶n phÈm b¸nh kÑo th× thÞ trêng chñ yÕu lµ c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o:Ýt ng êi mua nhiÒu ngßi b¸n.Do ®ã,viÖc cã ®îc nh÷ng thÞ trêng träng ®iÓm lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi mét doanh nghiÖp cßn non trÎ nh c«ng ty th¬ng m¹i t©n hiÖp thµnh ThÞ trêng cña doanh nghiÖp t¬ng ®èi réng kh¾p bao gåm hÇu hÕt c¸c tØnh miÒn b¾c,mét sè tØnh miÒn trung vµ c¸c ®¹i lý ë miÒn nam.ThÞ tr êng miÒn b¾c ®îc doanh nghiÖp coi lµ thÞ trêng träng ®iÓm v× nã chiÕm phÇn lín s¶n lîng tiªu thô cña doanh nghiÖpdo vËy doanh nghiÖp ®· ®Æt nhiÒu ®¹i lý cÊp 1 vµ c¸c tr¹m ë 15 tØnh phÝa b¾c Khu vùc thÞ trßng N¨m 2002 N¨m2003 N¨m 2004 1.MiÒn b¾c 35. 29% 38% 40% 2.MiÒn trung 26% 28% 30% 3.MiÒn nam 8% 10% 15% Nh vËy, qua b¶ng trªn cho thÊy thÞ trên ë miÒn b¾c thÞ phÇn cña doanh nghiÖp chiÕm tû träng kh«ng nhá vµ hÇu hÕt thÞ phÇn cña doanh ngiäªp ngµy cµng cã quy m« t¨ng cao h¬n.§iÒu ®è chøng tá s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ngµy cµng ®îc a chuéng,hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nghiÖp ngµy cµng ®îc n©ng cao.§©y lµ tÝn hiÖu ®¸ng mõng,nhÊt lµ khi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp chÞu sù cn¹h trnah m¹nh mÏ cña s¶n phÈm trong vµ ngoµi níc nh hiÖn nay.  §èi thñ c¹nh tranh trong níc S¶n phÈm cña doanh nghiÖp cã mÆt ë ba miÒn B¾c Trung Nam trong ®ã thÞ trßng miÒn b¾c lµ thÞ trêng chÝnh cña doanh nghiÖp chiÕm tû träng tiªu thô lín nhÊt.MiÒn trung còng ®· tiªu thô mét phÇn nh ng ë miÒn nam lîng tiªu thô rÊt Ýt so víi miÒn b¾c vµ miÒn trung mÆc dï d©n c ®«ng..Nguyªn nh©n chñ yÕu cña sô kh¸c biÖt vÒ kh¶ n¨ng tiªu thô lµ thÞ hiÕu tiªu dïng cña tõng vïng lµ kh¸c nhau.T¹i thÞ tr êng miÒn b¾c mµ cô thÓ lµ t¹i thi jtrêng Hµ Néi dth× c¸c ®èi thñ c¹nh tranh lín víi doanh nghiÖp lµ H¶i Hµ,H¶i Ch©u vµ nhiÒu c«ng ty kh¸c. 3) §Æc ®iÓn vÒ t×nh h×nh sö dông lao ®éng: Doanh nghiÖp míi ®îc thµnh lËp cha ®îc 10 n¨m nhng sè lîng lao ®éng cñadoanh nghiÖp lu«n t¨ng qua c¸c n¨m ,®iÒu nµy thÓ hiÖn chñ tr ong ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lu«n ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu. Trong nh÷ng n¨m qua lùc lîng lao ®éng cña doanh nghiÖp kh«ng ngõng lín m¹nh c¶ vÒ sè lîng còngn h chÊt lîng tõ 560 lao ®éng n¨m 2001 lªn ®Õn1050 lao ®éng n¨m 2004 . tuy nhiªn lao ®éng mïa vô vÉn chiÕm tû lÖ lín,riªng n¨m 2004 lµ 700 lao ®éng chiÕm tû trong 66,67% tæng lao ®éng.sè lao ®äng mïa vô nµy ®îc doanh nghiÖp thuª vµo nh÷ng thêi ®iÓm mïa vô nhiÒu.ban gi¸m ®èc kh«ng hcØ quan t©m ®Ðn sè lao ®éng mµ cßn quan t©m ®Õn chÊt lîng lao ®éng.Doang nghiÖp thêng xuyªn më líp ®µo t¹o thêng xuyªn tæ chøc c¸c cuéc thi tay nghÒ ,lªn bËc thî cho c¸n bé c«ng nh©n viªn 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChØ tiªu Tæng lao ®éng N¨m 2002 Sè lîng C¬ cÊu (Ngêi) (%) 560 100 N¨m2003 Sè lîng C¬ cÊu (Ngßi) (%) 800 100 N¨m2004 Sè lîng C¬ cÊu (Ngêi) (%) 1050 100 I. Ph©n theo chøc n¨ng 1. Lao ®éng trùc tiÕp 216 38.57 256 32 294 28 2. Lao ®éng gi¸n tiÕp 3. Lao ®éng theo mïa vô II. Ph©n theo tr×nh ®é 44 7.86 44 5.5 56 5.33 300 53.57 500 62.5 700 66.67 1. §¹i häc,cao ®¼ng 70 12.5 70 8.75 75 7.14 2. Trung cÊp 3. C«ng nh©n kÜ thuËt C«ng nh©n bËc cao C«ng nh©n phæ th«ng 103 387 120 267 18.39 69.11 31.01 68.99 120 610 215 395 15 76.25 35.25 64.75 135 815 302 513 12.86 77.62 37.16 62.94 HiÖn nay, doanh nghiÖp cã 75 nh©n viªn cã tr×nh ®é ®¹i häc vf cao ®¼ng,135 ngêi cã tr×nh ®é trung cÊp,sè nh©n viªn cã tr×nh ®é nµy tuy chØ chiÕm tû träng nhá nhng l¹i lµ lùc lîng lao déng chÝnh cña nhµ m¸y.sè lao ®éng trùc tiÕp chiÕm tû träng lín chñ yÕu lµ lao ®éng trÎ,®ã lµ tiÒn ®Ò vÒ søc trÎ vµ trÝ lùc cho doanh nghiªpph¸t triÓn trong nh÷ng n¨m tíi. 4. §Æc ®iÓm vÒ vèn: Vèn lµ mét trong nh÷ng yÕu tè hµng ®Çu trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña bÊt k× mét doanh nghiÖp nµo.Nã lµ tiÒn ®Ò ®Ó l u th«ng hµnh hãa,lµ ®iÒu kiÖn ®Ó doang nghiÖp ph¸t triÓn kinh doanh. Nh vËy,t×nh h×nh cña nhµ m¸y lµ t¬ng ®èi tèt .Tuy nhiªn, vong fquay cña vèn cßn chËm, nhÊt lµ kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi vèn lu ®«ng j thµnh tiÒn.V× vËy doanh nghiÖp cÇn t¨ng tû suÊt cña vèn l ®éng ®Î t¨ng kh¶ n¨ng thanh to¸n ng¾n h¹n.Trong tæng nguån vèn,vèn cè ®Þnh chiÕm trªn 87%®iÒu nµy lµ hoµn toµn hîp lý v× doanh nghiÖp s¶n xuÊt th ¬ng ph¶i cã nhiÒu ph©n xëng ,kho, xe vËn chuyÓn …Nguån vèn l u ®éng vµ tiÒn mÆt cña nhµ m¸y lu«n t¨ng víi tû lÖ hîp lý nguån vèn cña doanh nghiÖp chñ yÕu lµ vèn tù cã:do cÊp trªn vµ tù bæ sung.Vèn tù cã qua n¨m ®Ìu chiÕm trªn 60%vµ t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m.Víi nguån vèn v÷ng m¹nh nh vËy sÏ ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp ph¸t triÓn tèt.Kh¶ n¨ng ®Èm b¶o vµ t¹o lËp vÒ tµi hcÝnh cña doanh nghiÖp t¬ng ®èi tèt,tû suÊt tù tµi trî qua ba n¨m ®Òu lín h¬n 0.5.Vèn vay cña nhµ m¸y gio¶m dÇn b×nh qu©n ba n¨m gi¶m 4.85% tõ 10493 triÖu ®ång n¨m 2001 xuèng cßn 9500triÖu ®ång.sù gi¶m sót cña vèn vay kÐo theo vµ sù t¨ng len cña tû suÊt thanh to¸n ng¾n h¹n B¶ng 4:C¬ cÊu vèn cña doanh nghiÖp qua ba n¨m ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 18 N¨m 2004 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1. Tæng vèn nguån Vèn cè ®Þnh Vèn lu ®éng TiÒn mÆt 2. Nguån vèn Vèn tù cã Vèn ®i vay Vèn kh¸c 3. ChØ tiªu vÒ tØ xuÊt TØ suÊt tµi trî Thanh to¸n ng¾n h¹n Thanh to¸n vèn lu ®éng Gi¸ trÞ Tr,® C¬ cÊu % Gi¸ trÞ Tr.® C¬ cÊu % Gi¸ trÞ Tr.® C¬ cÊu % 29860 26150 3260 450 100 87.57 10.91 1.52 42197 37125 4560 512 100 87.98 10.81 1.21 50304 44835 4869 600 100 89.13 9.68 1.19 18950 10493 417 63.46 35.14 1.4 31527 9920 750 74.71 23.51 1.78 39794 9500 1010 79.11 18.89 2 0.635 0.311 0.747 0.46 0.791 0.513 0.138 0.112 0.123 5. §Æc ®iÓm vÒ c«ng nghÖ ,trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt. a) §Æc ®iÓm vÒ trang thiÕt bÞ. BÊt kú mét doanh nghiÖp nµo kinh doanh ®Òu còng ph¶i cã c¬ së vËt chÊt vµ nh÷ng trang thiÕt bÞ nh:kho tµng,cöa hµng,ph¬ng tiÖn vËn hcuyÓn… Cã thÓ nãi ®ã lµ nh÷ng yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh.Víi nguån vèn nh trªn,nhµ m¸y ®· cã mét c¬ së vËt chÊt vµ trang thiÕt bÞ t¬ng ®èi tèt,®îc thÓ hiªn qua b¶ng sau 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 ChØ tiªu Gi¸ trÞ Tr.® C¬ cÊu % Gi¸ trÞ Tr.® C¬ cÊu % Gi¸ trÞ Tr.® C¬ cÊu % Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n 1. Tµi s¶n cè ®Þnh Kho tµng,nhµ cöa Phong tiÖn vËn chuyÓn M¸y mãc s¶n xuÊt C¸c tµi s¶n kh¸c 2. Tµi s¶n lu ®éng II. C¸c chØ tiªu b×nh qu©n 1. Gi¸ trÞ TSC§/1L§ (Tr.®) 2. Gi¸ trÞ TSL§/1L§ (Tr.®) 29860 26150 940 5410 19290 510 3710 100 87.58 3.62 20.69 73.77 1.95 12.42 42197 37125 1325 5410 29770 620 5072 100 87.98 3.58 14.57 80.18 1.67 12.02 50304 44835 1325 7169 35491 850 5469 100 89.13 2.96 15.99 79.16 1.89 10.87 I. 46.696 46.406 42.7 6.625 6.34 5.2086 a. Nh vËy qua ba n¨m trang thiÕt bÞ cña nhµ m¸y lu«n ®îc c¶i tiÕn vµ n©ng cÊp,gi¸ trÞ tµi s¶n lu ®éng va tµi s¶n cè ®Þnh trªn mét ®Çu ngêi lµ t¬ng ®èi cao .ViÖc c¶i tiÕn vµ n©ng cÊp trang thiÕt bÞ kh«ng chØ lµm t¨ng quy m« s¶n xuÊt n©ng cao chÊt l îng s¶n phÈm mµ cßn gãp phÇn ®a d¹ng hãa s¶n phÈm ,hoµn thiÖn s¶n phÈmvµ ph¸t triªn s¶n phÈm cña doanh nghiÖp b. §¨c ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ HÇu hÕt c¸c quy tr×nh s¶n xuÊt b¸nh kÑo cña nhµ m¸y ®¬n gi¶n chu kú ng¾n ,qu¸ tr×nh chÕ biªn s¶n phÈm n»m gän trong mét ph©n x ëng len c«ng tac tæ chøc vµ qu¶n lý chÊt l îng s¶n phÈm t¬ng ®èi thuËn tiÖn  Quy tr×nh s¶n xuÊt kÑo Nguyªn liÖu chÝnh s¶n xuÊt kÑo :®êng,nha,s÷a,h¬ng liÖu Nguyªn liÖu phô:bao gãi ,giÊy gãi,hép , tói, TØ lÖ ®êng vµ nha:®êng tõ 40%-50%,nha tõ 50% -60%, NhiÖt ®é nÊu:110 0 C –125 0 C Mét sè nguyªn liÖu chÝnh vµ tØ lÖ cña b¸nh quy:bét m× 57% -65%,®êng 19% -20%,shortening 10% -12%,b¬ 5% -6%,s÷a 1% -1.5% , trøng 1.5% -2% . NhiÖt ®é níng b¸nh lµ260 0 C-325 0 C. Mét sè nguyªn liÖu chÝnh vµ tû lÖ cña b¸nh kem xèp:bét mú27%,tinh bét 7.5%,níc 47%,®êng9%,s÷a 8,5%,c¸cchÊt phô gia 1%.NhiÖt ®é níng b¸nh lµ 130 0 C-160 0 C. C¶ hai quy tr×nh c«ng nghÖ trªn kh«ng phøc t¹p nh ng mçi bíc®Òu ph¶i tu©n theo chØ tiªu kÜ thuËt.Nõu mét trongn h÷ng chØ tiªu kÜ thuËt bÞ vi ph¹m nh vÖ sinh,thõa thiÕu nguyªn liÖu,giµ löa,non löa,sÏ ¶nh hëng tíi chÊt lîng s¶n phÈm.Ch¼ng h¹n nhiÖt ®é qu¸ cao hoÆc ¸p suÊt qu¸ cao sÏ g©y ra hiÖn tîng giµ löa ,kÑo cøng ¨n khã nhai. NÕu ë ¸p suÊt thÊp g©y ra non löa,kÑo th êng hay bÞ ch¶y níc khã b¶o qu¶n. BiÖn ph¸p ®Ó tr¸nh sai sãt trong qu¸ trinh s¶n xuÊt lµ nhµ m¸y ph¶i lu«n n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n vµ phæ biÕn th êng xuyªn c¸c chØ tiªu kÜ thuËt cÇn ®¹t ®îc.§ång thêi.kÕt hîp hµi hßa gi÷a m¸y 20
- Xem thêm -