Tài liệu Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất cây ăn quả ở ngoại thành hà nội

  • Số trang: 51 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 27 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu C¹nh tranh lµ s¶n phÈm tÊt yÕu cña nÒn kinh tÕ hµng hãa. ë ®©u cã s¶n xuÊt hµng hãa, ë ®ã cã thÞ trêng vµ tÊt yÕu cã c¹nh tranh. C¹nh tranh, ®ã còng chÝnh lµ mét ph¬ng tiÖn gióp cho mçi doanh nghiÖp gi÷ v÷ng ho¹t ®éng kinh doanh, gi÷ v÷ng vÞ thÕ trªn thÞ trêng, ®ång thêi tù hoµn thiÖn m×nh, gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm vµ dÞch vô, ®ãng vai trß quan träng ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn æn ®Þnh cña ®êi sèng kinh tÕ x· héi nãi chung vµ víi c¸c doanh nghiÖp nãi riªng. Tuy nhiªn, mçi doanh nghiÖp cã mét quan niÖm kh¸c nhau vÒ sù c¹nh tranh, còng nh c¸c chiÕn lîc kh¸c nhau ®Ó phôc vô cho viÖc c¹nh tranh cña m×nh. §Õn ®©y ta ®Æt ra c©u hái: C¸i g× quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp? C©u tr¶ lêi ë ®©y chÝnh lµ thÞ trêng. NÕu nh s¶n phÈm dÞch vô cña doanh nghiÖp mµ kh«ng ®îc thÞ trêng chÊp nhËn th× tÊt yÕu doanh nghiÖp ®ã sÏ ®i tíi diÖt vong. §Ó giµnh ®îc lîi thÕ, mét c«ng ty ph¶i lµm t¨ng gi¸ trÞ mong ®îi cao h¬n cho kh¸ch hµng th«ng qua hµng lo¹t c¸c ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n ®èi thñ c¹nh tranh, hoÆc b»ng c¸ch thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng ®Æc trng kh¸c biÖt ®Ó t¹o ra gi¸ trÞ dÞch vô cao h¬n, ®Æc thï h¬n. V× vËy, muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®i lªn, kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ doanh nghiÖp ph¶i lµm nh thÕ nµo ®ã ®Ó tho¶ m·n ®îc thÞ trêng tèt h¬n ®èi thñ c¹nh tranh b»ng chÝnh nh÷ng s¶n phÈm vµ dÞch vô mµ hä cung cÊp. Lµ mét chi nh¸nh cña c«ng ty TNHH ho¹t ®éng trong lÜnh vùc dÞch vô vËn t¶i, C«ng ty VËn t¶i vµ ®¹i lý vËn t¶i còng kh«ng n»m ngoµi quy luËt hµ kh¾c ®ã. §Æc biÖt trong nh÷ng n¨m trë l¹i ®©y, víi chÝnh s¸ch më cöa cña nhµ níc, th× søc Ðp cña ®èi thñ c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t dÉn ®Õn thÞ phÇn cña doanh nghiÖp ngµy cµng bÞ ®e däa, th× viÖc n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh lµ hÕt søc cÇn thiÕt ®èi víi c«ng ty hiÖn nay còng nh trong t¬ng lai. §Ó lµm s¸ng tá vÊn ®Ò trªn víi kho¶ng thêi gian lµm viÖc vµ thùc tËp t¹i c«ng ty, em m¹nh d¹n ®Ò cËp ®Õn c«ng t¸c marketing ho¹t ®éng dÞch vô cña c«ng ty víi môc ®Ých n©ng cao n¨ng lùc ®¹i lý cho vËn t¶i, víi tªn ®Ò tµi: “Gi¶i ph¸p Marketing nh»m n©ng cao n¨ng lùc ®¹i lý vËn t¶i cña Chi nh¸nh c«ng ty TNHH liªn VËn quèc tÕ". KÕt cÊu cña ®Ò tµi gåm ba phÇn chÝnh, ®îc chia thµnh ba phÇn: 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn1 : Kh¸i qu¸t vÒ chi nh¸nh c«ng ty VËn t¶i vµ §¹i lý vËn t¶i liªn vËn quèc tÕ PhÇn 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng Marketing vµ n¨ng lùc ®¹i lý vËn t¶i cña chi nh¸nh c«ng ty tnhh liªn VËn quèc tÕ PhÇn 3: Mét sè gi¶i ph¸p marketing nh»m n©ng cao n¨ng lùc trong ho¹t ®éng kinh doanh ®¹i lý vËn t¶i cña chi nh¸nh c«ng ty TNHH liªn vËn quèc tÕ. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn I Kh¸i qu¸t vÒ chi nh¸nh c«ng ty tnhh liªn vËn quèc tÕ I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty & chi nh¸nh C«ng ty TNHH liªn vËn quèc tÕ ®îc thµnh lËp vµo n¨m 1998 t¹i Thµnh phè HCM víi tªn giao dÞch trans wagon international Co., ltd Trô së chÝnh cña c«ng ty ®îc ®Æt Cao èc Yoco ,Sè 41 NguyÔn thÞ minh Khai, Phêng BÕn NghÐ,QuËn 1,Thµnh phè HCM. Víi nghµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu nh sau, - §¹i lý,dÞch vô vËn t¶i vµ giao nhËn hµng ho¸ b»ng ®êng s«ng,®êng biÓn. - §¹i lý,dÞch vô vËn t¶i vµ giao nhËn hµng ho¸ b»ng ®êng kh«ng vµ ®êng bé - Cung øng vËt t, phô tïng, thiÕt bi chuyªn ngµnh ®êng thuû. - §¹i lý dÞch vô vËn t¶i vµ c¸c dÞch vô kh¸c. - XuÊt, nhËp khÈu trùc tiÕp vËt t, thiÕt bÞ, phô tïng ngµnh ®êng thuû. - §¹i lý m«i giíi hµng h¶i phôc vô ngµnh giao th«ng vËn t¶i. Tõ n¨m 1998 ®Õn ®Çu n¨m 2000 ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc kinh doanh còng nh ®Ó më réng thªm thÞ trêng th× c«ng ty ®· quyÕt ®Þnh thµnh lËp thªm mét sè chi nh¸nh t¹i miÒn B¾c trong ®ã cã ë Hµ Néi . Chi nh¸nh C«ng ty TNHH Liªn VËn Quèc TÕ lµ mét doanh nghiÖp t nh©n trùc thuéc c«ng ty Liªn VËn Quèc TÕ, ho¹t ®éng theo uû quyÒn cña C«ng Ty TNHH Liªn vËn quèc tÕ, cã t c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ.§îc sù cho phÐp cña Së KÕ Ho¹ch vµ §Çu T TP Hµ Néi,Chi nh¸nh ®îc thµnh lËp vµo ngµy 19 th¸ng 6 n¨m 2000 víi giÊy ch÷ng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng sè 0112000413 do phßng ®¨ng ký kinh doanh thuéc së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t thµnh phè Hµ Néi cÊp .§Þa chØ trô së phßng 103B,TÇng1 sè nhµ 30 NguyÔn Du,Hai Bµ trng Hµ Néi §iÖn tho¹i:04.9435071 Fax :04.9435070 Tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay Chi nh¸nh vÉn trùc thuéc c«ng ty TNHH Liªn vËn quèc tÕ vµ ®i vµo ho¹t ®éng ngay . Tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2001 c«ng ty cã 10 thµnh viªn trong ®ã cã mét Gi¸m ®èc, mét Phã Gi¸m ®èc, mét kÕ to¸n. Cßn l¹i lµ nh©n viªn kinh doanh.Tõ n¨m 2001 ®Õn nay c«ng ty æn ®Þnh cã 12 ngêi 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II. Ngµnh nghÒ kinh doanh cña chi nh¸nh c«ng ty TNHH liªn vËn quèc tÕ Chi nh¸nh c«ng ty Liªn vËn quèc tÕ cã trô së chÝnh ®îc ®Æt t¹i30 NguyÔn Du cã giÊy phÐp kinh doanh,víi nghµnh nghÒ kinh doanh chÝnh lµ : - §¹i lý,dÞch vô vËn t¶i vµ giao nhËn hµng ho¸ b»ng ®êng s«ng,®êng biÓn. - §¹i lý,dÞch vô vËn t¶i vµ giao nhËn hµng ho¸ b»ng ®êng kh«ng vµ ®êng bé - §¹i lý dÞch vô vËn t¶i vµ c¸c dÞch vô kh¸c. - §¹i lý m«i giíi hµng h¶i phôc vô ngµnh giao th«ng vËn t¶i. Trong c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh nªu trªn th× vËn t¶i hµng ho¸ b»ng ®êng thuû lµ ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu víi doanh thu chiÕm tû träng lín nhÊt, trªn 80% tæng doanh thu toµn c«ng ty, mµ chñ yÕu thu b»ng ngo¹i tÖ. Víi chøc n¨ng chÝnh vµ nguån thu chñ yÕu lµ dÞch vô ®¹i lý vËn t¶i ®êng thuû,®êng bé,®êng hµng kh«ng nªn tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty chñ yÕu lµ ®Ó phôc vô lµm chøng tõ cho kh¸ch nh; m¸y vi tÝnh ,m¸y photo coppy,m¸y in, m¸y scan ,®iÖn tho¹i. §©y lµ TSCD chñ yÕu phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 III. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña chi nh¸nh c«ng ty XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm,vµ chøc n¨ng,quy m« cña chi nh¸nh vµ ®Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô kinh doanh, ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· tæ chøc vµ dÇn dÇn hoµn thiÖn bé m¸y kinh doanh cña chi nh¸nh c«ng ty. ViÖc tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®îc x©y dùng theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng bao gåm c¸c phßng ban l·nh ®¹o vµ c¸c phßng ban trùc thuéc qu¶n lý s¶n xuÊt. S¥ §å Tæ CHøC Bé M¸Y QU¶N Lý T¹I C¤NG TY VËN T¶I Gi¸m ®èc chi nh¸nh Phã gi¸m ®èc Thñ quü Phßng kÕ Phßng kinh (Nguån:chi to¸nnh¸nh c«ng ty ) doanh Quan hÖ trùc tuyÕn *Chøc n¨ng , nhiÖm vô cña c¸c phßng ban: - Bé m¸y qu¶n lý ®øng ®Çu lµ gi¸m ®èc, gi÷ vai trß chØ ®¹o chung toµn chi nh¸nh c«ng ty. Trî gióp cho gi¸m ®èc lµ phã gi¸m ®èc, ®Ó thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ nhiÖm vô chung cña toµn chi nh¸nh c«ng ty, c¸c phßng ban, c¸c bé phËn ®Òu cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, trªn c¬ së ®ã thùc hiÖn tèt c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh. Gi¸m ®èc: Phô tr¸ch c¸c c«ng viÖc qu¶n lý vµ ®iªu hµnh chung , gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc giÊy tê, ®¨ng ký cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh. Phã gi¸m ®èc còng lµ trëng kinh doanh ,trùc tiÕp quan lý phßng kinh doanh vµ lµ trî lý cho gi¸m ®èc vÒ kinh doanh - KÕ to¸n: Thùc hiÖn c«ng viÖc thu nhËn, xö lý chøng tõ vµ cung cÊp th«ng tin vÒ tµi s¶n vµ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. * NhiÖm vô cña c«ng t¸c kÕ to¸n 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕ to¸n ®îc coi lµ c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu trong hÖ thèng c¸c c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ. §Æc biÖt trong c¬ chÕ thÞ trêng, vai trß cña kÕ to¸n cµng ®îc n©ng cao, bëi ®ã chÝnh lµ sù quan s¸t, ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ vÒ chÊt. §Ó ph¸t huy ®Çy ®ñ vai trß lµ c«ng cô ®iÒu hµnh qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng kinh doanh vµ kiÓm tra viÖc b¶o vÖ, sö dông tµi s¶n, vËt t, tiÒn vèn cña m×nh, phßng kÕ to¸n ®· vµ ®ang thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chñ yÕu sau: - Ghi chÐp, ph¶n ¸nh, tÝnh to¸n mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi t×nh h×nh sö dông , tiÒn vèn trong c«ng ty, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, x¸c ®Þnh c¸c kho¶n nép cho nhµ níc. Vµ c¸c thñ tôc chøng tõ cho kh¸ch hµng . IV. §Æc ®iÓm nguån lùc cña C«ng ty. 1.§Æc ®iÓm nguån lao ®éng. Chi nh¸nh c«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn (CBNV) nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc, cã ý thøc cèng hiÕn, ®ãng gãp cho chi nh¸nh c«ng ty, cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c vµ ®îc b¹n hµng tin cËy. Sè lao ®éng hiÖn t¹i cña chi nh¸nh c«ng ty hiÖn lµ 12 ngêi, trong ®ã cã 1 th¹c sü. §¹i häc 8 ngêi,Cao ®¼ng3 ngêi.Trong ®ã c¸n bé qu¶n lý 3 ngêi cßn l¹i 9 ngêi lµ lao ®éng trùc tiÕp (Marketing ) t¹o ra doanh thu cho c«ng ty .§éi ngò lao ®éng cña c«ng ty còng lµ mét c«ng cô c¹nh tranh quan träng, bëi c«ng ty còng lu«n chó träng vÒ chiÕn lîc con ngêi,lu«n cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o nghiÖp vô cho nh©n viªn ®Ó n©ng cao tr×nh ®é, cö ®i häc c¸c líp nghiÖp vô ng¾n h¹n vµ dµi h¹n cho nh÷ng ngêi nghiÖp vô cßn kÐm 2.§Æc ®iÓm nguån tµi chÝnh. VÒ nguån tµi chÝnh cña chi nh¸nh c«ng ty th× cha ®îc dåi dµo bëi míi ®îc thµnh lËp ,tù ho¹t ®éng kinh doanh nhng h¹ch to¸n vµ ®Çu t do sù chØ ®¹o cña Gi¸m ®èc c«ng ty 3.§Æc ®iÓm c«ng cô vµ c«ng nghÖ. 3.1.C«ng cô. V× chi nh¸nh c«ng ty lµ kinh doanh dÞch vô vËn t¶i vµ ®¹i lý vËn t¶i,dÞch vô h¶i quan, nã lµm nhiÖm vô m«i giíi vËn chuyÓn hµng ho¸, kh«ng gièng nh nh÷ng c«ng ty s¶n xuÊt s¶n phÈm hµng ho¸ kh¸c mµ c«ng cô sö dông trong ho¹t ®éng cña chi nh¸nh c«ng ty chñ yÕu lµ: ThiÕt bÞ giao dÞch (m¸y tÝnh, m¸y ®iÖn tho¹i, m¸y photo, m¸y scan m¸y in …).Víi c«ng t¸c lµ lµm ®¹i lý vµ m«i giíi vËn chuyÓn vËn chuyÓn hµng ho¸ th× ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn chñ yÕu lµ ®i thuª ngoµi. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3.2. C«ng nghÖ. C«ng nghÖ ë ®©y chñ yÕu lµ c«ng nghÖ phÇn mÒm: §ã chÝnh lµ sù phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a c¸c phßng c¸c bé phËn cña c«ng ty ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn chÊt lîng dÞch vô ngµy cµng mét tèt h¬n. C«ng nghÖ phÇn mÒm cña c«ng ty cßn lµ ph¬ng ph¸p qu¶n lý cña ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o, c¸ch thøc ra quyÕt ®Þnh vµ viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh mét c¸ch nhanh chãng. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã t¹o thµnh mét c«ng ty víi môc tiªu tho¶ m·n tèi ®a yªu cÇu cña kh¸ch hµng trong ®iÒu kiÖn cô thÓ PhÇnII Thùc tr¹ng ho¹t ®éng marketing vµ n¨ng lùc ®¹i lý vËn t¶i cña chi nh¸nh c«ng ty tnhh liªn VËn quèc tÕ I. Kh¸i qu¸t hiÖn tr¹ng thÞ trêng ®¹i lý vËn t¶i. 1. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña thÞ trêng §¹i lý vËn t¶i thêi gian qua. Cïng víi sù tiÕn bé cña loµi ngêi, cña c¶i vËt chÊt - s¶n phÈm hµng hãa lµm ra ngµy cµng nhiÒu, tÊt yÕu dÉn ®Õn nhu cÇu trao ®æi hµng hãa gi÷a c¸c vïng kh¸c nhau. Vµ ®Ó thùc hiÖn viÖc trao ®æi ®ã, vËn t¶i hµng hãa ®· xuÊt hiÖn. Nh vËy, cã thÓ nãi, ngµnh vËn t¶i vµ ®¹i lý vËn t¶i ®· ra ®êi tõ rÊt sím. C¸c bíc ph¸t triÓn kinh tÕ vµ x· héi còng kÐo theo sù ph¸t triÓn cña ngµnh vËn t¶i nãi chung vµ ®¹i lý vËn t¶i nãi riªng. Ngµy nay, lîng vËn chuyÓn hµng hãa tÝnh theo ®Çu ngêi trªn tr¸i ®Êt t¨ng gÊp 8-10 lÇn so víi nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû. §iÒu nµy cho thÊy sù ph¸t triÓn cña thÞ trêng vËn t¶i vµ ®¹i lý vËn t¶i lµ v« cïng m¹nh mÏ. ë níc ta, trong 10 n¨m qua, khèi lîng hµng hãa vËn chuyÓn ®Òu t¨ng cao h¬n tèc ®é t¨ng trëng GDP, tõ 1991 ®Õn 1999 t¨ng 2,8 lÇn. Nh÷ng d¹ng vËn t¶i cò ®· ®¹t ®Õn tr×nh ®é ph¸t triÓn cao vµo ®Çu thÕ kû XX nh ®êng s¾t, ®êng thñy néi ®Þa... th× sau nµy ph¸t triÓn chËm. Theo sè liÖu c«ng bè trong vßng 60 n¨m qua, lîng vËn chuyÓn hµng hãa cña ®êng s¾t t¨ng 7,8 lÇn, ®êng thñy néi ®Þa t¨ng 5,6 lÇn, ®êng biÓn t¨ng 21,3 lÇn. ViÖc di chuyÓn ®Çu t tõ nh÷ng níc chËm ph¸t triÓn nh»m sö dông nguån lao ®éng rÎ, cã ®iÒu kiÖn m«i trêng réng râ rµng lµm gÇn l¹i kh«ng gian gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu thô sÏ lµ tiÒn ®Ò cho vËn t¶i vµ ®¹i lý vËn t¶i ph¸t triÓn. ë níc ta, trong kho¶ng 10 n¨m qua, vËn t¶i biÓn cã tèc ®é t¨ng trëng cao nhÊt,sau ®ã lµ vËn t¶i bé cã tèc ®é t¨ng trëng vÒ hµng hãa 12,6%, vËn t¶i ®êng s«ng vµ ®êng s¾t xÊp xØ trªn díi 10%. Do tÝnh ®a d¹ng cña tr¸i ®Êt, 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 xu híng toµn cÇu hãa ®èi víi ph©n c«ng chuyªn m«n hãa trªn ph¹m vi toµn cÇu sÏ diÔn ra, do ®ã lo¹i h×nh vËn t¶i biÓn sÏ gi÷ vai trß lín trong giao lu ngo¹i th¬ng. H¬n thÕ n÷a, biÓn chiÕm 71% diÖn tÝch tr¸i ®Êt, viÖc khai th¸c tiÒm n¨ng biÓn còng ®ßi hái vËn t¶i biÓn ph¸t triÓn. 2. §Æc ®iÓm cña thÞ trêng. §Ó hiÓu râ thÞ trêng nµy, chóng ta cÇn hiÓu râ ho¹t ®éng kinh ®¹i lý vËn t¶i. S¶n xuÊt §¹i lý vËn t¶i lµ mét lo¹i h×nh s¶n xuÊt dÞch vô, bao gåm mét hoÆc nhiÒu c¸c dÞch vô kh¸c nhau trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn lu chuyÓn hµng hãa nh dÞch vô giao nhËn, dÞch vô thuª tµu, thuª ph¬ng tiÖn, dÞch vô xÕp dì, dÞch vô th«ng quan, dÞch vô bao gãi s¶n phÈm... V× lµ ho¹t ®éng dÞch vô nªn chÞu ¶nh hëng rÊt nhiÒu cña c¸c yÕu tè liªn quan ®ßi hái ph¶i cã sù chØ ®¹o khoa häc, sù phèi hîp chÆt chÏ vµ tu©n thñ nghiªm ngÆt c¸c t¸c nghiÖp cña quy tr×nh s¶n xuÊt theo mét nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh. §¹i lý vËn t¶i cã ®Æc ®iÓm t¬ng tù nh ho¹t ®éng vËn t¶i, tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nhng kh«ng trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm. Do vËy ®Æc ®iÓm lín nhÊt cña dÞch vô ®¹i lý vËn t¶i còng lµ kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng dÞch vô vËn t¶i .Tøc lµ lµm thay ®æi chu chuyÓn lîng hµng ho¸ mµ nã vËn chuyÓn trong thêi gian vµ kh«ng gian x¸c ®Þnh. Ho¹t ®éng vËn t¶i tham gia vµo qu¸ tr×nh lu chuyÓn hµng ho¸, thóc ®Èy qu¸ tr×nh giao lu, ph©n phèi hµng ho¸ gi÷a c¸c vïng, c¸c quèc gia. Ho¹t ®éng ®¹i lý vËn t¶i t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh th«ng qua gi¸ cíc vËn chuyÓn. NÕu gi¸ cíc vËn chuyÓn t¨ng, dÞch vô vËn t¶i sÏ lµm t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt ¶nh hëng ®Õn gi¸ c¶ hµng ho¸ mµ nã vËn chuyÓn. Trong ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô ®¹i lý vËn t¶i, cíc phÝ vËn t¶i (chi phÝ vËn t¶i) lµ chØ tiªu quan träng. Nã cho phÐp so s¸nh lîi thÓ c¹nh tranh, mét doanh nghiÖp ®¹i lý vËn t¶i cã gi¸ cíc vËn chuyÓn thÊp sÏ thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng h¬n so víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong néi bé ngµnh. Gi÷a c¸c doanh nghiÖp ®¹i lý vËn t¶i, doanh nghiÖp nµo tËn dông ®îc lîi thÕ c¹nh tranh, tiÕp cËn thÞ trêng tèt th× hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh mang l¹i sÏ cao h¬n doanh nghiÖp kh¸c cïng ngµnh. C¬ chÕ thÞ trêng ®ßi hái møc chÝnh x¸c vÒ thêi gian, v× vËy mét ®Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng ®¹i lý vËn t¶i lµ tèc ®é vËn chuyÓn ph¶i ®îc b¶o ®¶m chÝnh x¸c cho c¸c doanh nghiÖp sö dông ph¬ng tiÖn vËn t¶i. Qua ®ã ®Æt ra yªu cÇu ®èi víi doanh nghiÖp ®¹i lý vËn t¶i trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh lµ chÊt lîng phôc vô b¶o 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®¶m thêi gian vµ tiÕn ®é chu chuyÓn. Trong thêi kú hiÖn nay lÜnh vùc kinh doanh ®¹i lý vËn t¶i cã mét sè ®Æc ®iÓm c¬ b¶n nh sau: -Ho¹t ®éng ®¹i lý vËn t¶i diÔn ra trªn mét ph¹m vi réng, ph©n t¸n: §©y lµ mét ®Æc ®iÓm rÊt dÔ nhËn thÊy bëi v× bÊt kú mét ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nµo còng cÇn ®Õn vËn t¶i. VËn t¶i chuyÓn nguyªn liÖu ®Çu vµo ®Õn n¬i s¶n xuÊt ®ång thêi ®a s¶n phÈm ®Çu ra tíi n¬i tiªu thô… Tèc ®é vËn chuyÓn phô thuéc vµo c¬ së h¹ tÇng vµ thêi tiÕt: + C¬ së h¹ tÇng gåm: hÖ thèng cÇu, ®êng giao th«ng t¸c ®éng trùc tiÕp tíi tèc ®é, chÊt lîng vËn chuyÓn trªn mÆt ®Êt. NÕu chÊt lîng ®êng giao th«ng kÐm, hÖ thèng cÇu phµ kh«ng tèt dÉn ®Õn t¾c nghÏn sÏ lµm gi¶m tiÕn ®é vËn chuyÓn. MÆt kh¸c, chÊt lîng ®êng giao th«ng kÐm sÏ ¶nh hëng tíi chÊt lîng hµng ho¸ ®îc vËn chuyÓn. + Thêi tiÕt lµ yÕu tè t¸c ®éng m¹nh tíi vËn chuyÓn b»ng ®êng hµng kh«ng, ®êng biÓn, ®êng bé. Thêi tiÕt xÊu, c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i sÏ kh«ng ho¹t ®éng ®îc hµng ho¸ bÞ ø ®äng kh«ng ®îc lu th«ng, ph©n phèi trªn thÞ trêng. - C¸c nguån hµng, khèi lîng hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch vËn chuyÓn ngµy cµng gia t¨ng nhng tû lÖ t¨ng thÊp h¬n so víi møc t¨ng cña c¸c ph¬ng tiÖn, doanh nghiÖp vËn t¶i. S¶n xuÊt ®¹i lý vËn t¶i lµ mét quy tr×nh s¶n xuÊt khÐp kÝn, liªn quan ®Õn nhiÒu ®¬n vÞ, bé phËn, phßng ban. TÝnh c¹nh tranh trªn thÞ trêng vËn t¶i ngµy cµng gay g¾t, trong khi c¸c yªu cÇu vÒ chÊt lîng dÞch vô ngµy mét cao, ®ßi hái ph¶i cã sù phèi hîp thêng xuyªn, kÞp thêi gi÷a c¸c bé phËn trùc tiÕp còng nh gi¸n tiÕp tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®¹i lý vËn t¶i. 3. Ph©n lo¹i thÞ trêng. Ho¹t ®éng §¹i lý vËn t¶i ®îc ph©n chia thµnh hai lo¹i thÞ trêng chÝnh:  ThÞ trêng §¹i lý vËn t¶i néi ®Þa  ThÞ trêng §¹i lý vËn t¶i quèc tÕ Trong mçi lo¹i thÞ trêng trªn bao gåm ba lo¹i h×nh chÝnh lµ:  §¹i lý vËn t¶i b»ng ®êng bé  §¹i lý vËn t¶i b»ng ®êng s¾t  §¹i lý vËn t¶i b»ng ®êng thñy Trong ®ã, lo¹i h×nh vËn t¶i ®êng thñy cã quy m« lín nhÊt do nh÷ng u viÖt cña lo¹i h×nh vËn chuyÓn nµy. Trong c¶ ba lo¹i h×nh vËn chuyÓn trªn th× 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®Òu tån t¹i d¹ng vËn chuyÓn b»ng container. Theo íc tÝnh cña VISABA Times, hiÖn nay cã kho¶ng 200 c«ng ty vËn t¶i hµng hãa b»ng container ho¹t ®éng trªn thÞ trêng ViÖt Nam. Lo¹i h×nh vËn chuyÓn b»ng container nµy cã mét sè u ®iÓm næi bËt: + Rót ng¾n thêi gian giao hµng. + Cã kh¶ n¨ng v¬n tíi nh÷ng ®iÓm chøa hµng ph©n t¸n. + Cã thÓ chuyªn chë hµng hãa qu¸ c¶nh tõ ngêi göi ®Õn ngêi nhËn. + An toµn vµ hiÖu qu¶ trong vËn chuyÓn. 4. Mét sè yÕu tè ¶nh hëng tíi thÞ trêng. 4.1.Nhãm yÕu tè bªn ngoµi. 4.1.1.Nhu cÇu thÞ trêng. Nhu cÇu thÞ trêng lµ xuÊt ph¸t ®iÓm cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ, còng nh cña c¸c ngµnh kinh tÕ trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, bëi c¬ cÊu, tÝnh chÊt ®Æc ®iÓm vµ xu híng vËn ®éng cña nhu cÇu t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn c¸c ngµnh s¶n xuÊt - lµ tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn cña ngµnh vËn t¶i nãi chung còng nh cña ngµnh ®¹i lý vËn t¶i nãi riªng. Do ®ã ®ßi hái ph¶i tiÕn hµnh nghiªm tóc, thËn träng c«ng t¸c ®iÒu tra nghiªn cøu nhu cÇu thÞ trêng, ph©n tÝch m«i trêng kinh tÕ x· héi, x¸c ®Þnh chÝnh x¸c nhËn thøc cña kh¸ch hµng, thãi quen phong tôc tËp qu¸n, truyÒn thèng v¨n ho¸ lèi sèng, môc ®Ých tiªu thô s¶n phÈm, dÞch vô, kh¶ n¨ng thanh to¸n. Khi x¸c ®Þnh dÞch vô cña m×nh th× doanh nghiÖp cÇn ph¶i x¸c ®Þnh nh÷ng ph©n ®o¹n thÞ trêng phï hîp ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ nh÷ng chØ tiªu chÊt lîng ®Æt ra. Cã nh vËy th× míi mang l¹i ®îc hiÖu qu¶ tèt trong kinh doanh. 4.1.2. Tr×nh ®é tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ. TiÕn bé khoa häc kü thuËt lµm nhiÖm vô nghiªn cøu, kh¸m ph¸, ph¸t minh vµ øng dông c¸c s¸ng chÕ ®ã t¹o ra vµ ®a vµo s¶n xuÊt c«ng nghÖ míi, cã c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt cao h¬n t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cã ®é tin cËy cao, ®é chÝnh x¸c cao vµ gi¶m chi phÝ ®Ó tõ ®ã ®îc sö dông phï hîp víi kh¸ch hµng. C«ng nghÖ lµ tæng hîp c¸c ph¬ng tiÖn kü thuËt, kü n¨ng, ph¬ng ph¸p ®îc sö dông ®Ó chuyÓn ho¸ c¸c nguån lùc thµnh mét lo¹i s¶n phÈm hoÆc dÞch vô bao gåm bèn thµnh phÇn c¬ b¶n:  C«ng cô m¸y mãc thiÕt bÞ, vËt liÖu ®îc coi lµ phÇn cøng cña c«ng nghÖ.  Th«ng tin.  Tæ chøc ph¬ng tiÖn thiÕt kÕ, tæ chøc, phèi h¬p qu¶n lý. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Ph¬ng ph¸p quy tr×nh vµ bÝ quyÕt c«ng nghÖ. Ba thµnh phÇn sau lµ phÇn mÒm cña c«ng nghÖ. ChÊt lîng cña s¶n phÈm, dÞch vô phô thuéc rÊt nhiÒu sù phèi hîp gi÷a phÇn cøng víi phÇn mÒm cña c«ng nghÖ. Tr×nh ®é tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt cã ¶nh hëng t¬ng ®èi lín ®Õn chÊt lîng dÞch vô vËn t¶i. Khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn sÏ n©ng cao c«ng suÊt ho¹t ®éng cña ph¬ng tiÖn, qua ®ã gi¶m thêi gian trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn. H¬n n÷a, khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng b¶o qu¶n chÊt lîng hµng hãa trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn. Giao th«ng vËn t¶i nãi chung vµ ®¹i lý vËn t¶i nãi riªng lµ lÜnh vùc ph¸t triÓn nhanh theo híng tri thøc. C¸c thµnh tùu míi nhÊt vÒ c«ng nghÖ th«ng tin ®îc sö dông réng r·i trong quy ho¹ch, tæ chøc qu¶n lý, kiÓm so¸t, ®iÒu khiÓn c¸c qu¸ tr×nh giao th«ng vËn t¶i, c¸c vËt liÖu míi, c«ng nghÖ míi, nhÊt lµ tù ®éng hãa ®ang ®îc vËn dông ®Ó t¹o ra nh÷ng ph¬ng tiÖn vËn t¶i míi, vËn tèc cao, thuËn tiÖn h¬n, an toµn h¬n. 4.1.3. C¸c c«ng ty vËn t¶i (®êng s¾t, ®êng biÓn, container). C¸c c«ng ty nµy trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh vËn chuyÓn hµng hãa cho c¸c h·ng ®¹i lý vËn t¶i, v× vËy, ®Ó ho¹t ®éng ®¹i lý vËn t¶i ®îc triÓn khai tèt, ®ßi hái ph¶i cã sù phèi hîp ®ång bé gi÷a c¸c ®¬n vÞ tham gia ®¹i lý vµ h·ng vËn chuyÓn. Bëi c¸c h·ng vËn chuyÓn sÏ ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn thêi gian vËn chuyÓn hµng hãa, yÕu tè ®¶m b¶o uy tÝn vµ chÊt lîng cña h·ng ®¹i lý. HiÖn nay, ®èi víi ®¹i lý vËn t¶i quèc tÕ ®· b¾t ®Çu cã sù tham gia cña nhiÒu h·ng níc ngoµi, liªn doanh liªn kÕt víi ViÖt Nam hay trùc tiÕp ®øng ra vËn chuyÓn. Do ®ã, viÖc chñ ®éng ph¬ng tiÖn trong ®iÒu phèi nh»m ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch hµng lµ t¬ng ®èi khã kh¨n. 4.1. 4. ChÝnh s¸ch cña nhµ níc. Sù ph¸t triÓn cña mçi ngµnh nghÒ trong nÒn kinh tÕ phô thuéc rÊt nhiÒu vµo chÝnh s¸ch qu¶n lý cña Nhµ níc. Nhµ níc ®a ra c¸c chÝnh s¸ch nh lµ u tiªn mét sè ngµnh dÞch vô, t¹o c¹nh tranh, xo¸ bá søc ú vµ t©m lý û l¹i. HiÖn nay trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, Nhµ níc ta ®· cã rÊt nhiÒu chÝnh s¸ch nh»m t¹o ra sù ph¸t triÓn cho ngµnh vËn t¶i nãi chung vµ ®¹i lý vËn t¶i nãi riªng. Bëi ®©y lµ nh÷ng ngµnh t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn cña c¬ së h¹ tÇng, rÊt cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa - hiÖn ®¹i hãa hiÖn nay cña ®Êt níc. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4.2. Nhãm yÕu tè bªn trong. 4.2.1. Lao ®éng. §¹i lý vËn t¶i lµ mét lÜnh vùc kinh doanh trong ngµnh dÞch vô, trong khi ®ã, lao ®éng cã vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt lîng, ®Æc biÖt lµ chÊt lîng dÞch vô, bëi v× lao ®éng lµ ngêi trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh dÞch vô. Tr×nh ®é chuyªn m«n tay nghÒ, kinh nghiÖm, ý thøc tr¸ch nhiÖm, tÝnh kû luËt, tinh thÇn hîp t¸c phèi hîp kh¶ n¨ng thÝch øng víi mäi thay ®æi, n¾m b¾t th«ng tin cña mäi thµnh viªn trong doanh nghiÖp cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng dÞch vô. V× vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã kÕ ho¹ch tuyÓn dông lao ®éng mét c¸ch khoa häc, ph¶i c¨n cø nhiÖm vô, c«ng viÖc mµ sö dông con ngêi, ph¶i cã kÕ ho¹ch tuyÓn dông, ®µo t¹o l¹i lùc lîng lao ®éng hiÖn cã ®Ó ®¸p øng nhiÖm vô kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng 4.2.2. Tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp. Tr×nh ®é qu¶n lý nãi chung vµ tr×nh ®é qu¶n lý chÊt lîng dÞch vô nãi riªng lµ mét trong nh÷ng nh©n tè c¬ b¶n thóc ®Èy nhanh tèc ®é c¶i tiÕn chÊt lîng dÞch vô, ngµy cµng hoµn thiÖn chÊt lîng dÞch vô - lµ nh©n tè quan träng trong kinh doanh ®¹i lý vËn t¶i. C¸c chuyªn gia hµng ®Çu vÒ qu¶n trÞ chÊt lîng cho r»ng thùc tÕ 80% nh÷ng vÊn ®Ò vÒ chÊt lîng lµ do qu¶n lý g©y ra. Sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp phô thuéc rÊt lín vµo c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý, kh¶ n¨ng x¸c ®Þnh chÝnh x¸c môc tiªu, chÝnh s¸ch vµ chØ ®¹o tæ chøc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh kÕ ho¹ch ®Æt ra. 4.2.3. ChÕ ®é tiÒn l¬ng tiÒn thëng. HiÖn nay, ë ViÖt Nam chÕ ®é tiÒn l¬ng cha khuyÕn khÝch ®îc ngêi lao ®éng ph¸t huy cao trÝ tuÖ, tµi n¨ng vµ c«ng viÖc ®îc giao, cha khuyÕn khÝch viÖc ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo dÞch vô, do ®ã ngêi lao ®éng Ýt quan t©m ®Õn viÖc n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, tr×nh ®é v¨n ho¸ nghiÖp vô. TiÒn l¬ng thÊp cha c«ng b»ng lµm cho ngêi lao ®éng gÆp nhiÒu khã kh¨n, tõ ®ã ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng lao ®éng. TiÒn t¬ng ®ãng mét vai trß lín trong viÖc ®¶m b¶o chÊt lîng lao ®éng cña doanh nghiÖp, nã kÝch thÝch ngêi lao ®éng ph¸t huy lao ®éng s¸ng t¹o, nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc, ®©y lµ mét nh©n tè hÕt søc quan träng trong lÜnh vùc kinh doanh ®¹i lý vËn t¶i nh»m ®¶m b¶o uy tÝn cña doanh nghiÖp víi kh¸ch hµng. V× vËy c¸c doanh nghiÖp cÇn ¸p dông c¸c quy chÕ thëng ph¹t vÒ chÊt lîng dÞch vô mét c¸ch nghiªm minh nh»m thóc ®Èy ngêi lao ®éng n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm, tÝch cùc häc hái n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n tay nghÒ. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4.2.4. Kh¶ n¨ng c«ng nghÖ vµ m¸y mãc thiÕt bÞ cña doanh nghiÖp. MÆc dï kinh doanh trong lÜnh vùc dÞch vô, nhng ®¹i lý vËn t¶i còng chÞu ¶nh huëng vµo tr×nh ®é hiÖn ®¹i, c¬ cÊu, t×nh h×nh b¶o dìng duy tr× kh¶ n¨ng lµm viÖc theo thêi gian cña m¸y mãc thiÕt bÞ. Bëi sù ®¶m b¶o vµ kh¶ n¨ng ®¶m b¶o tèt nhÊt chÊt lîng hµng hãa trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn sÏ gióp doanh nghiÖp duy tr× vµ gi÷ v÷ng uy tÝn víi c¸c b¹n hµng, ®¶m b¶o qu¸ tr×nh quan hÖ lµm ¨n l©u dµi, gi÷ ch©n b¹n hµng trung thµnh, gi¶m c¸c chi phÝ vÒ t×m kiÕm kh¸ch hµng míi kh«ng cÇn thiÕt. II. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng Marketing cña chi nh¸nh c«ng ty tnhh liªn vËn quèc tÕ. 1. HÖ thèng marketing cña chi nh¸nh c«ng ty. HiÖn nay, trong t×nh h×nh nÒn kinh tÕ thÞ trêng ngµy cµng ®îc më réng, tÝnh c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn khèc liÖt, ngêi tiªu dïng ngµy cµng b¨n kho¨n trong viÖc lùa chän tríc hµng tr¨m nhµ cung øng s½n sµng tháa m·n mäi yªu cÇu vÒ s¶n phÈm, th× vÊn ®Ò nghiªn cøu thÞ trêng ngµy cµng ®îc c¸c c«ng ty chó träng vµ quan t©m. Marketing ®· trë thµnh mét c«ng cô c¹nh tranh h÷u hiÖu,lµ ph¬ng tiÖn quan träng ¶nh hëng ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. §èi víi chi nh¸nh c«ng ty TNHH Liªn vËn quèc tÕ ho¹t ®éng Marketing ®· ®îc ban l¸nh ®¹o chi nh¸nh c«ng ty quan t©m chØ ®¹o.XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cÇn thiÕt cña thÞ trêng ®èi víi vËn t¶i, th× ngay tõ bíc ®Çu thµnh lËp chi nh¸nh c«ng ty ®· quyÕt ®Þnh thµnh lËp riªng mét tæ Marketing trùc thuéc phßng Kinh doanh,vµ thuéc hÖ thèng c¬ cÊu tæ chøc cña c¸c phßng ban mµ trùc tiÕp do phã gi¸m ®èc lµm trëng, vµ ®îc kiÓm tra ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tõ gi¸m ®èc chi nh¸nh .Chi phÝ dµnh cho ho¹t ®éng nµy n»m trong chi phÝ qu¶n lý vµ chi phÝ b¸n hµng. Ngoµi ra, ho¹t ®éng Marketing cßn ®îc thùc hiÖn phèi hîp gi÷a c¸c phßng ban nh Phßng Kinh doanh,Phßng kÕ to¸n . - C¬ cÊu tæ chøc Marketing chung cña Chi nh¸nh -Tæ Marketing -Tæ nghiªn c÷u thÞ trêng -Tæ Marketing -Tæ nghiªn c÷u thÞ trêng 13 Gi¸m §èc chi nh¸nh Phßng kinh doanh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng. §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh ®¹i lý vËn t¶i, do ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm kinh doanh cña c«ng ty lµ s¶n phÈm dÞch vô,do ®ã c«ng t¸c nghiªn cøu marketing cã ®Æc trng theo marketing dÞch vô vµ marketing b¸n hµng c¸ nh©n. ChÝnh v× thÕ mµ chi nh¸nh c«ng ty ®· trùc tiÕp sö dông tæ marketing võa khai th¸c, t×m kiÕm kh¸ch hµng vµ võa nghiªn c÷u thÞ trêng. §Ó cã thÓ kÕt hîp hµi hoµ viÖc t×m kiÕm vµ khai th¸c mµ mang l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n so víi viÖc sö dông t¸ch b¹ch hai bé phËn riªng lÎ .Tæ ®· thùc hiÖn *Thu thËp, ph©n tÝch vµ xö lý c¸c d÷ liÖu thÞ trêng, ®a ra c¸c nhËn ®Þnh vÒ t×nh h×nh thÞ trêng, c¸c xu híng vËn ®éng cña thÞ trêng, diÔn biÕn gi¸ c¶ thÞ trêng, dù b¸o ph¸t triÓn cña thÞ trêng (bao gåm c¶ thÞ trêng cung cÊp trong níc vµ thÞ trêng quèc tÕ). *Nghiªn cøu, cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ thÞ trêng ®Î ph©n tÝch ®¸nh gi¸ vµ triÓn khai thùc hiÖn mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt , *Hç trî t×m kiÕm th«ng tin nguån hµng cña ®èi thñ cho ®¬n vÞ ,®Ó cã kÕ ho¹ch n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cho nh÷ng bíc tiÕp theo . *LËp vµ qu¶n lý hå s¬ c¸c kh¸ch hµng chÝnh (key accounts) ®Ó cung cÊp vµ sö lý th«ng tin khi cÇn thiÕt . *LËp vµ qu¶n lý hå s¬ c¸c kh¸ch hµng cã tiÒm n¨ng, c¸c kh¸ch hµng cã vÊn ®Ò (black list) vµ th«ng b¸o trong néi bé ®Ó ®¬n vÞ cã thÓ lu ý thËn träng trong giao dÞch. Tæ thÞ trêng còng cã nh÷ng ®Þnh híng cho viÖc nghiªn cøu cña m×nh, g¾n víi c¸c quy t¾c marketing chung, ®· ®a ra ®Þnh nghÜa vÒ th«ng tin thÞ trêng: Tæ chøc th«ng tin thÞ trêng bao gåm c¶ viÖc t×m kiÕm vµ ph©n tÝch, cã nghÜa lµ n¾m b¾t ®îc sù vËn ®éng cña thÞ trêng. Nã gi÷ vai trß quan träng cã t¸c dông rÊt lín cho viÖc duy tr× vµ më réng ®îc thÞ trêng hay kh«ng. Th«ng tin thÞ trêng ë ®©y kh«ng chØ lµ gi¸ c¶, v× ®Ó duy tr× thÞ trêng ®· cã vµ më réng thÞ trêng míi cho mét mÆt hµng hoÆc cho c¶ viÖc kinh doanh cña mét doanh nghiÖp, cã rÊt nhiÒu th«ng tin mµ doanh nghiÖp cÇn ph¶i biÕt nh th«ng tin vÒ c¸c chØ tiªu c¬ b¶n cña kinh tÕ, ph©n tÝch dù b¸o, b¹n hµng, ph¸p luËt... C¸c lo¹i th«ng tin thÞ trêng cÇn thu thËp nh: 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Th«ng tin vÒ kinh tÕ vµ thÞ trêng thÕ giíi liªn quan trùc tiÕp gi¸n tiÕp ®Õn thÞ trêng ®¹i lý vËn t¶i. - Th«ng tin vÒ thÞ trêng theo hµng hãa, ngµnh hµng. - Th«ng tin vÒ thêi tiÕt. - Th«ng tin vÒ thÞ trêng trong níc hoÆc khu vùc. - Th«ng tin vÒ b¹n hµng, ®èi t¸c cÇn quan hÖ: §©y lµ nh÷ng th«ng tin cô thÓ cña kinh doanh ®Ó tr¸nh bÞ lõa ®¶o trong kinh doanh, cÇn t×m c¸ch n¾m b¾t b¹n hµng cña m×nh. - Nh÷ng th«ng tin vÒ chÝnh s¸ch, ph¸p luËt liªn quan ®Õn thÞ trêng. - Nh÷ng th«ng tin vÒ tiÕn bé khoa häc - kü thuËt liªn quan ®Õn s¶n xuÊt vµ th¬ng m¹i. §Ó cã ®îc sù am hiÓu vÒ thÞ trêng s¸t h¬n, ph¶i g¾n nh÷ng th«ng tin dù b¸o víi nh÷ng th«ng tin diÔn biÕn hµng ngµy c¶ vÒ tin tøc vµ gi¸ hµng hãa, gi¸ c¶ cña nh÷ng yÕu tè liªn quan. 3. C¸c c«ng cô marketing chñ yÕu cña c«ng ty. Lµ ngµnh kinh doanh thuéc lÜnh vùc dÞch vô, chi nh¸nh c«ng ty ®· chó träng vµo 4 vÊn ®Ò chñ chñ yÕu trong ho¹t ®éng marketing dÞch vô lµ s¶n phÈm dÞch vô, gi¸ c¶ dÞch vô vµ con ngêi cña dÞch vô, dÞch vô kh¸ch hµng. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã chi nh¸nh cßn sö dông 3 vÉn ®Ò kh¸c lµ (Ph©n phèi dÞch vô giao tiÕp dÞch vô ,hÖ thèng marketing, qu¸ tr×nh dÞch vô) th× hÇu nh cha ®îc chó ý. Mét sè ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c marketing mµ chi nh¸nh c«ng ty ®· thùc hiÖn trong ho¹t ®éng kinh doanh ®¹i lý vËn t¶i: 3.1. S¶n phÈm dÞch vô. Trong marketing dÞch vô nãi chung vµ ®¹i lý vËn t¶i nãi riªng th× yÕu tè c¬ b¶n ®Ó thu hót vµ gi÷ kh¸ch ®ã lµ ch÷ “TÝn”.V× thÕ chi nh¸nh c«ng ty lu«n lu«n cè g¾ng sö dông nh÷ng dÞch vô tèt nhÊt ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc tæ chøc giao hµng ®óng thêi gian, ®Þa ®iÓm, bao gãi ®ãng vµ dì hµng cÈn thËn theo ®óng quy ®Þnh, b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn hµng hãa trong ®iÒu kiÖn tèt, t¹o cho kh¸ch hµng sù thuËn tiÖn, c¶m gi¸c yªn t©m, tho¸i m¶i khi sö dông dÞch vô vËn t¶i cña c«ng ty, n©ng cao uy tÝn cña chi nh¸nh c«ng ty. Ban l·nh ®¹o cña c«ng ty rÊt quan t©m ®Õn viÖc thùc hiÖn chÊt lîng dÞch vô ®¹i lý vËn t¶i vµ giao nhËn hµng ho¸. Ban l·nh ®¹o c«ng ty nhËn thøc ®îc r»ng ngµy nay yÕu tè c¹nh tranh hµng ®Çu cña bÊt kú lo¹i s¶n phÈm, dÞch vô nµo chÝnh lµ chÊt lîng cña chóng. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ban l·nh ®¹o ®· cã nh÷ng xem xÐt ®Þnh kú, thêng vµo cuèi n¨m vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn chÊt lîng cña dÞch vô, liªn tôc ®«n ®èc nh¾c nhë nh©n viªn ph¸t huy truyÒn thèng ®oµn kÕt, kh¾c phôc khã kh¨n trong qu¸ tr×nh triÓn khai nhiÖm vô, cã quan t©m hoµn thµnh c¸c chØ tiªu vÒ khèi lîng vµ chÊt lîng, an toµn ®Ò ra trong kÕ ho¹ch. Thùc hiÖn ph¬ng ch©m g¾n quyÒn h¹n víi tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n víi nghÜa vô ph©n cÊp tèi ®a cho tõng ngêi ®Ó tiÖn qu¶n lý, lu«n coi ®ã lµ sîi chØ xuyªn suèt trong qu¸ tr×nh chØ ®¹o ®iÒu hµnh kinh doanh ®¹i lý vËn t¶i, nhiÖt huyÕt cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé vµ nh©n viªn. Lùa chän ®Ó ®a vµo c¸c nh©n viªn míi cã n¨ng lùc phï hîp víi ®¹i lý dÞch vô vËn t¶i ,vµ qu¶n lý ®iÒu hµnh trªn c¬ së ®ã mµ n©ng cao chÊt lîng dÞch vô ®¹i lý vËn t¶i mét c¸ch ®ång bé. Ph©n c«ng ®óng ngêi ®óng viÖc ®éng viªn mäi ngêi tham gia. Nh©n viªn trùc tiÕp chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ m×nh. §©y lµ c¸ch biÕn dÇn qu¶n lý dÞch vô thµnh tù qu¶n lý m×nh. Bªn c¹nh ®ã, chi nh¸nh c«ng ty thùc hiÖn ®¸nh gi¸ c«ng viÖc theo th¸ng, ®Ó ®¶m b¶o c«ng viÖc còng nh khèi lîng hµng ®îc triÓn khai mµ kh«ng ¶nh hëng tíi chÊt lîng dÞch vô,mµ vÉn ®îc triÓn khai ®ång bé, liªn tôc kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n. C¸n bé nh©n viªn cña c«ng ty ®Òu x¸c ®Þnh r»ng, ngµy lµm viÖc chØ kÕt thóc khi c«ng viÖc cña ngµy ®· hoµn thµnh. §iÒu nµy gióp cho n¨ng suÊt, tiÕn ®é c«ng viÖc ®îc lu«n lu«n ®¶m b¶o vµ ngµy cµng n©ng cao. 3.2. Gi¸ c¶ dÞch vô . MÆc dï dÞch vô ®¹i lý vËn t¶i cã mét møc gi¸ theo gi¸ thÞ trêng, nhng mçi doanh nghiÖp ®Òu cã c¸c chiÕn lîc kinh doanh kh¸c nhau.Mçi mét chÝnh s¸ch gi¸ ¸p dông riªng cho tõng kh¸ch hµng cô thÓ nh, cã nh÷ng ch¬ng tr×nh gi¶m gi¸, chiÕt gi¸ cho nh÷ng b¹n hµng l©u n¨m ë nh÷ng ch©n hµng lín. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch gi¸ c¶ mÒm m¹i, tïy ®èi tîng, thêi gian thanh to¸n, yªu cÇu dÞch vô ®Ó ®Þnh gi¸. Chi phÝ thÊp ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý trong giao nhËn. Giao nhËn chÊt lîng tèt vµ thêi gian ng¾n lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn chi phÝ thÊp.MÆt kh¸c gi¸ thÊp lµ do mçi quan hÖ cña c«ng ty còng víi c¸c ®èi t¸c chuyªn chë còng nh víi kh¸ch hµng ®Ó lu«n lu«n ®¶m b¶o ®îc khèi lîng hµng theo hîp ®ång cung cÊp cho c¸c nhµ chuyªn chë. ChÝnh v× thÕ c«ng ty ®· lµm c¸c cuéc nghiªn cøu vµ ®iÒu tra cho thÊy gi¸ cíc cña c«ng ty t¬ng ®èi thÊp so víi mét sè ®èi thñ c¹nh tranh trong cïng ngµnh , mÆc dï ph¶i chÞu søc Ðp tõ nhiÒu phÝa. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3.3. Con ngêi cña dÞch vô. Chi nh¸nh c«ng ty ®· x©y dùng ®éi ngò nh©n viªn cã ®Çy ®ñ tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc. Tõ nh÷ng nh©n viªn lµm c«ng t¸c khai th¸c thÞ trêng nh¹y bÐn víi c¸c t×nh huèng còng nh sù thay ®æi trªn thÞ trêng, n¨ng næ, nhiÖt t×nh t×m kiÕm nguån hµng, ®Õn c¸c nh©n viªn lµm c«ng t¸c giao nhËn tr¸nh lµm h háng hao hôt hµng hãa, ®¶m b¶o an toµn trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn. N¨m 2002 ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· ph¸t ®éng phong trµo “an toµn lµ sø mÖnh cña c«ng ty" nh»m cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, nhÊt lµ nh÷ng ngêi tham gia trùc tiÕp vµo viÖc ®ãng hµng vËn chuyÓn hµng ho¸ cã c¬ héi ®Ó «n luyÖn n¾m v÷ng vµ thùc hiÖn quy tr×nh, quy t¾c chÕ ®é thÓ lÖ, tr×nh tù t¸c nghiÖp theo c«ng viÖc ®ang lµm. Trªn c¬ së häc tËp s¸t h¹ch, c¸n bé c«ng nh©n viªn ph¶i ®¨ng ký phÊn ®Êu chÊp hµnh nghiªm chØnh quy tr×nh quy t¾c, ph¸p luËt kû c¬ng, lµm viÖc ®¶m b¶o an toµn, t¨ng cêng kiÓm tra gi¸m s¸t chÆt chÏ nh»m ph¸t hiÖn, ng¨n chÆn uèn n¾n vµ xö lý kÞp thêi nh÷ng hiÖn tîng l¬i láng kû c¬ng vµ viÖc thùc hiÖn kû c¬ng an toµn cho dÞch vô vËn t¶i. §µo t¹o con ngêi lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p chÝnh mµ chi nh¸nh c«ng ty ®· thùc hiÖn ®Ó nh»m n©ng cao chÊt lîng dÞch vô. Cã thÓ nãi mét trong nh÷ng thµnh c«ng cña chi nh¸nh c«ng ty ®· ®¹t ®îc tíi nay lµ ®· thùc sù coi träng nh©n tè con ngêi. Víi ph¬ng ch©m “§Æt con ngêi ë vÞ trÝ trung t©m” chi nh¸nh c«ng ty ®· x¸c ®Þnh ®óng nh©n tè chñ yÕu t¹o nªn chÊt lîng dÞch vô vËn t¶i cña m×nh. C«ng t¸c ®µo t¹o tuyÓn dông c¸n bé c«ng nh©n viªn ®îc ®Ò cao. C«ng ty thêng xuyªn tæ chøc cho ®i båi dìng nh÷ng nh©n viªn cßn yÕu vÒ nghiÖp vô trong ngo¹i th¬ng,vµ c¸c cuéc kiÓm tra kh¾t khe kh«ng nh÷ng vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n mµ cßn c¶ vÒ ý thøc tæ chøc cña gi¸m ®èc. N¨ng lùc, tr×nh ®é cao ®i kÌm víi søc trÎ ®éi ngò nh©n viªn cña c«ng ty ®· phÇn nµo ®¸p øng ®îc nh÷ng ®ßi hái nh÷ng yªu cÇu míi vÒ khoa häc kü thuËt, vÒ sù biÕn ®æi kh«ng ngõng cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Hµng n¨m chi nh¸nh c«ng ty thêng xuyªn cho c¸c nh©n viªn ®i häc ®Ó cËp nhËt thªm nh÷ng th«ng tin míi vÒ nghiÖp vô t¹i trêng ®¹i häc, do ®¹i häc ngo¹i th¬ng hîp t¸c víi níc ngoµi më ®Ó n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cña hä. §iÒu ®ã lµ mét chøng tá sù quan t©m cña ban l·nh ®¹o tíi c¸n bé nh©n viªn trong c«ng ty m×nh. ChÝnh v× vËy mµ viÖc thùc hiÖn ®¶m ®¬ng c«ng viÖc cña c«ng ty ®îc nh©n viªn thùc hiÖn rÊt nghiªm tóc. C¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty lµm viÖc tõ 7’30 s¸ng ®Õn 5’30 chiÒu, tõ thø 2 ®Õn 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thø 6, vµ s¸ng thø 7 häp ®Ó tæng kÕt l¹i kÕt qu¶ ®· vµ cha ®¹t ®îc trong tuÇn qua ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp ®iÒu chØnh. Cã nhiÒu h«m cã nh÷ng nh©n viªn ë l¹i rÊt muén ®Ó hoµn thµnh xong phÇn viÖc cña m×nh, ®ã chÝnh lµ xuÊt ph¸t tõ tinh thÇn tù gi¸c. ChÝnh v× lý do trªn mµ chÊt lîng dÞch vô cña c«ng ty ngµy mét t¨ng ph¶n ¸nh ë sù tho¶ m·n cña kh¸ch hµng ngµy cµng cã nhiÒu kh¸ch hµng ®Æt quan hÖ víi c«ng ty. C«ng ty thùc hiÖn chÝnh s¸ch thëng theo gi¸ trÞ lîi nhuËn cña hîp ®ång cho nh÷ng nh©n viªn nµo cã kh¶ n¨ng ký kÕt ®îc hîp ®ång víi kh¸ch hµng. ViÖc lµm ®ã khuyÕn khÝch c¸n bé nh©n viªn trong c«ng ty tÝch cùc t×m kiÕm kh¸ch hµng cho c«ng ty. 3.4. DÞch vô híng tíi kh¸ch hµng. HiÖn nay c«ng ty ®· cã hÖ thèng thu thËp xö lý th«ng tin ph¶n håi tõ phÝa kh¸ch hµng ®Ó lµm c¬ së cho viÖc c¶i tiÕn chÊt lîng. Cho ®Õn nay c«ng ty ®· thêng xuyªn tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng, c«ng ty ®· thùc hiÖn mét cuéc ®iÒu tra nh»m thu thËp ý kiÕn ph¶n håi tõ phÝa kh¸ch hµng, do vËy c«ng ty cã c¨n cø chÝnh x¸c ®Ó x©y dùng cho m×nh hÖ thèng chØ tiªu vÒ chÊt lîng dÞch vô. C«ng ty còng ®· tõng ®¸nh gi¸ møc ®é tho¶ m·n vÒ dÞch vô cña kh¸ch hµng cña c«ng ty vµ kh¸ch hµng cña ®èi thñ c¹nh tranh do ®ã ®a ra ®îc nh÷ng c¶i tiÕn vÒ chÊt lîng dÞch vô mét c¸ch chÝnh x¸c, n©ng cao chÊt lîng dÞch vô cña c«ng ty. Sau mçi chuyÕn hµng lín c«ng ty ®· cã nh÷ng cuéc häp rót ra kinh nghiÖm vÒ mÆt ®îc - mÆt cha ®îc, ®ång thêi t×m kiÕm nguyªn nh©n v× sao nã nh vËy. C«ng ty còng ®· x©y dùng ®îc nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch kh¸ch hµng. C¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch kh¸ch hµng ®ã chÝnh lµ viÖc ®a ra thªm cho kh¸ch hµng nh÷ng dÞch vô miÔn phÝ nh dÞch vô t vÊn cho kh¸ch hµng vÒ t×nh h×nh lùa chän nhµ cung cÊp. T¹o cho kh¸ch hµng nh÷ng mèi lîi miÔn phÝ kh¸c nh b¶o hiÓm hµng ho¸ mét sè trêng hîp vÒ lu kho miÔn phÝ. §èi víi kh¸ch hµng truyÒn thèng, kh¸ch hµng vËn chuyÓn víi khèi lîng nhiÒu c«ng ty còng cã nh÷ng sù u ®·i riªng. Hµng n¨m, vµo cuèi n¨m c«ng ty ®· thêng xuyªn tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng, víi nh÷ng kh¸ch hµng ®· sö dông dÞch vô cña c«ng ty. Qua ®ã thu thËp ®îc nh÷ng ý kiÕn cña hä vÒ chÊt lîng dÞch vô mµ c«ng ty cung cÊp. Tõ ®ã c«ng ty ph¸t huy nh÷ng u ®iÓm vµ h¹n chÕ ®ù¬c nh÷ng nhîc ®iÓm vµ n©ng cao ®îc chÊt lîng dÞch vô vËn t¶i cña m×nh. Th«ng qua ý kiÕn kh¸ch 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hµng c«ng ty cã thÓ ®¸nh gi¸ møc ®é tho¶ m·n cña kh¸ch hµng víi c«ng ty so víi ®èi thñ c¹nh tranh. 4. T¸c ®éng cña marketing tíi n¨ng lùc ®¹i lý vËn t¶i cña chi nh¸nh . MÆc dï míi chØ h×nh thµnh vµ ®i vµo ho¹t ®éng trong mét thêi gian cha l©u, míi chØ gäi lµ nh÷ng bíc ®i thö nghiÖm, nhng c¸c ho¹t ®éng marketing cña c«ng ty, ®Æc biÖt lµ tæ thÞ trêng, ®· bíc ®Çu cã nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan, gióp ban l·nh ®¹o c«ng ty n¾m b¾t c¸c th«ng tin thÞ trêng mét c¸ch kÞp thêi, gãp phÇn vµo viÖc hoµn thµnh c¸c chØ tiªu tµi chÝnh kh¸c. Nh÷ng ho¹t ®éng marketing trong kinh doanh ®¹i lý vËn t¶i còng ®· ph¸t huy ®îc nh÷ng t¸c dông nhÊt ®Þnh trong viÖc t×m kiÕm kh¸ch hµng míi, thÞ trêng míi, ®Æc biÖt héi nghÞ kh¸ch hµng thêng niªn ®· gãp phÇn gióp c«ng ty cã ®îc nh÷ng ®¸nh gi¸ vµ ®iÒu chØnh kÞp thêi vÒ chÊt lîng dÞch vô cña m×nh. C¸c nh©n viªn kinh doanh trong tæ thÞ trêng còng nh trong c¸c bé phËn kh¸c ®· cã sù thu thËp tin tøc tõ thÞ trêng, c¸c c«ng ty, nhµ m¸y, xÝ nghiÖp, c¸c tËp thÓ vµ c¸ nh©n cã nhu cÇu vËn chuyÓn vµ ph©n phèi hµng hãa trong níc vµ quèc tÕ, tiÕp cËn vµ giíi thiÖu vÒ dÞch vô cña c«ng ty, vÒ gi¸ c¶ c¹nh tranh vµ tinh thÇn phôc vô còng nh kh¶ n¨ng ®¸p øng mäi nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®Ó thu hót kh¸ch hµng vÒ víi c«ng ty. MÆc dï cha cã nh÷ng ch¬ng tr×nh nghiªn cøu marketing quy m« mét c¸ch chuyªn nghiÖp, nhng c¸c th«ng tin thu thËp vÒ thÞ trêng qua c¸c c¸ nh©n tõng nh©n viªn cña c«ng ty còng ®· gióp c«ng ty cã ®îc nh÷ng nhËn ®Þnh ®óng ®¾n vÒ t×nh h×nh thÞ trêng, cã nh÷ng quyÕt ®Þnh xö lý kÞp thêi, chÝnh x¸c. §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh vËn t¶i vµ ®¹i lý vËn t¶i, c«ng ty ®· x©y dùng ®îc mét sè quan hÖ b¹n hµng cã uy tÝn, lµm ¨n l©u dµi nh: Nhµ m¸y Bia Hµ T©y, c«ng ty Bia Sµi Gßn, c«ng ty liªn doanh Nhµ m¸y Bia ViÖt Nam, c«ng ty dÇu ¨n Nhµ BÌ, Castrol VietNam LTD, c«ng ty ®êng Biªn Hßa, c«ng ty níc kho¸ng Long An, c«ng ty DASO, c«ng ty liªn doanh BPPESCO, c«ng ty giÊy T©n Mai, nhùa TPC, c«ng ty bét mú Vinaflour, Liªn hiÖp luyÖn c¸n thÐp miÒn Nam, c«ng ty PVC VINA, Cargill VietNam LTD, c«ng ty v¶i Pangrim, c«ng ty c¸p ®iÖn LG VINA, c«ng ty dîc phÈm Bbraun, c«ng ty TNHH §øc Thµnh ... Ngoµi ra, c«ng ty cßn vËn chuyÓn c¸c ®¬n hµng nhá lÎ kh¸c vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn liÖu, vËt t ... Khèi lîng hµng hãa vËn chuyÓn b×nh qu©n cña c«ng ty lµ 250-350 container/th¸ng. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 5. Nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i trong ho¹t ®éng marketing. Ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ trêng cña c«ng ty vÉn cßn nhá lÎ rêi r¹c vµ hÇu nh cha thÓ coi lµ nh÷ng ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ trêng chuyªn nghiÖp. Quü dµnh cho ho¹t ®éng nµy vÉn cha cã mét quü riªng, vµ hÇu nh chØ ®îc kÌm theo c¸c ho¹t ®éng kh¸c. Cã thÓ kh¸i qu¸t vÒ nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i trong ho¹t ®éng marketing cña ho¹t ®éng kinh doanh ®¹i lý vËn t¶i cña c«ng ty nh sau: + Cha cã chiÕn lîc cô thÓ: C«ng ty míi chØ ®Ò ra nh÷ng môc tiªu cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ ®¹i lý vËn t¶i nãi riªng. Cßn c¸c chiÕn lîc ph¸t triÓn marketing mét c¸ch l©u dµi th× c«ng ty vÉn cha ®Ò ra mét c¸ch cô thÓ. + Cha chñ ®éng trong ho¹t ®éng: MÆc dï tæ thÞ trêng ®· ®îc thµnh lËp, nhng chñ yÕu ho¹t ®éng phôc vô kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ ®¹i lý b¸n hµng «t« vµ dÇu nhên, cßn ho¹t ®éng ®¹i lý vËn t¶i th× chñ yÕu ho¹t ®éng thô ®éng theo kÕ ho¹ch giao tõ l·nh ®¹o c«ng ty vµ nhu cÇu cña c¸c phßng ban. + Cha ®ång bé, cßn nhá lÎ, rêi r¹c. III. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng vÒ n¨ng lùc cña chi nh¸nh C«ng ty trªn thÞ trêng ®¹i lý vËn t¶i. 1. Thùc tr¹ng vÒ n¨ng lùc ®¹i vËn t¶i trªn thÞ trêng. Do nhu cÇu giao lu bu«n b¸n gi÷a c¸c khu vùc trong níc, gi÷a c¸c níc kh¸c nhau ngµy cµng cao, thÞ trêng vËn t¶i nãi chung vµ thÞ trêng ®¹i lý vËn t¶i nãi riªng ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ.Theo quy luËt kinh doanh chung, tæng lîi nhuËn tû lÖ thuËn víi sù ph¸t triÓn cña quy m« thÞ trêng, kÐo theo nã sÏ lµ ngµy cµng nhiÒu c¸c ®¬n vÞ tham gia ®Ó giµnh thÞ phÇn lín - lîi nhuËn lín trong thÞ trêng ®ã. Thùc tÕ cho thÊy, cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña ngµnh ®¹i lý vËn t¶i ë ViÖt Nam, cã rÊt nhiÒu c«ng ty vËn t¶i vµ ®¹i lý vËn t¶i ra ®êi, nhÊt lµ vËn t¶i b»ng container, ®Æc biÖt lµ c¸c c«ng ty liªn doanh víi níc ngoµi, lµm ®¹i lý cho c¸c h·ng tµu lín næi tiÕng thÕ giíi nh Maersk Sealand, APM, APL , Evergreen, Wanhai, RCL,ZIM , NYK...V× thÕ, hiÖn nay ngµnh kinh doanh nµy ®· ®ang b¾t ®Çu bíc vµo thêi kú c¹nh tranh gay g¾t quyÕt liÖt vµ khã kh¨n h¬n, víi hµng chôc doanh nghiÖp Nhµ níc cïng nhiÒu h¬n thÕ n÷a c¸c doanh nghiÖp t nh©n cïng tham gia. HiÖn nay, trong t×nh h×nh biÕn ®éng cña kinh tÕ vµ chÝnh trÞ trªn toµn thÕ giíi, tÊt c¶ c¸c ngµnh kinh tÕ cña c¸c níc trªn thÕ giíi ®Òu bÞ ¶nh hëng. Theo ®¸nh gi¸ cña c¸c nhµ ph©n tÝch, do cuéc biÕn ®éng chÝnh trÞ cña mét 20
- Xem thêm -