Tài liệu Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán cho vay tại sở giao dịch ngân hàng

  • Số trang: 54 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 240 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán cho vay tại Sở Giao dịch ngân hàng
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp -1- Lêi më ®Çu 1.TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi. Khi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ®Æc biÖt ngày 7 h¸ng11n¨m 2006 ViÖt Nam gia nhËp WTO (tæ chøc th¬ng m¹i quèc tÕ) më ra cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nhiÒu c¬ héi vµ th¸ch thøc míi. NÒn kinh tÕ ®ang tõng ngµy ph¸t triÓn, do ®ã c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam còng kh«ng ngõng thay ®æi, ngµy mét n©ng cao n¨ng suÊt, më réng quy m« s¶n xuÊt. VÊn ®Ò vÒ vèn ®èi víi doanh nghiÖp ngµy cµng trë nªn cÊp thiÕt. Mµ Ng©n hàng th¬ng m¹i là mét trung gian tài chÝnh, ra ®êi dùa trªn c¬ së cña sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt và trao ®æi hàng ho¸, dùa trªn sù kh¸c biÖt tiÒn tÖ gi÷a c¸c vïng, c¸c khu vùc. NHTM ®îc coi lµ mét s¶n phÈm cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ trong kinh tÕ thÞ trêng, mét ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt x· héi. Nªn Ng©n hµng kh«ng thÓ ®øng ngoµi bÊt k× mét quèc gia nµo. §ång thêi NHTM ho¹t ®éng chñ yÕu lµ nhËn tiÒn göi cña kh¸ch hµng vµ cho vay tõ sè tiÒn huy ®éng ®ã, vµ lµm c¸c dÞch vô ng©n hµng. Ho¹t ®éng cho vay cña NHTM, ®ãng vai trß quan träng cho sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiªp, gãp phÇn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Tuy nhiªn ho¹t ®éng tÝn dông hiÖn nay vÉn cßn nhiÒu víng m¾c, m«i trêng kinh doanh Ng©n hµng ngµy cµng n¨ng ®éng h¬n, nh÷ng rñi ro còng lín h¬n lµm c¶n trë qu¸ tr×nh më réng vµ n¨ng cao chÊt lîng tÝn dông. §Ó thùc hiÖn nghiÖp vô tÝn dông th× ph¶i tæ chøc tèt nghiÖp vô kÕ to¸n cho vay bëi kÕ to¸n cho vay lµm nhiÖm vô ghi chÐp, ph¶n ¸nh mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c trung thùc vµ kÞp thêi qu¸ tr×nh cho vay thu nî, theo dâi thu nî thuéc nghiÖp vô tÝn dung. XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng cña nghiÖp vô kÕ to¸n cho vay nªn trong nh÷ng n¨m ®æi míi Nhµ níc nãi chung, ngµnh Ng©n hµng nãi riªng ®· tËp trung gi¶i quyÕt hoµn thiÖn chÕ ®é kÕ to¸n cho vay ®èi víi tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ nªn kÕ to¸n cho vay thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶ bíc ®Çu. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i Ng©n hµng TMCP Hµng H¶i, em thÊy ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n cho vay, ®Ó ph¶n ¸nh kÕt qu¶ trong thêi gian häc tËp vµ thùc tËp thùc tÕ t¹i Trô Së ChÝnh vµ Së Giao DÞch cña Ng©n hµng võa qua em ®· lùa chän ®Ò tµi: “Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p nh»m hoµn thÞªn c«ng t¸c kÕ to¸n cho vay t¹i Së Giao DÞch Ng©n hµng TMCP Hµng H¶i”. Ph¹m ThÞ Thuú Linh Líp: KTB- CD22 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp -2- 2. Môc ®Ých nghiªn cøu V× Së giao dÞch NH TMCP Hµng H¶i míi ®îc n©ng cÊp cho nªn thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cho vay vÉn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ h¹n chÕ. Trªn c¬ së nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ ho¹t ®éng tÝn dông Ng©n hµng vµ kÕ to¸n, chuyªn ®Ò ®i s©u vµo ph©n tÝch thùc tr¹ng tõ ®ã ®¸nh gi¸ nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc còng nh nh÷ng tån t¹i vµ t×m nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i ®ã. Tõ ®ã ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn nghiÖp vô kÕ to¸n cho vay gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ng©n hµng. 3. §èi tîng, Ph¹m vi nghiªn cøu. * Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: Chuyªn ®Ò sö dông ph¬ng ph¸p luËn chøng, t duy logic, ph¬ng ph¸p ph©n tÝch thèng kª, ph¬ng ph¸p ph©n tÝch kÕt hîp víi tæng hîp. *Néi dung cña chuyªn ®Ò chia lµm 3 ch¬ng: Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ TDNH vµ kÕ to¸n cho vay trong ho¹t ®éng kinh doanh Ng©n hµng. Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n cho vay t¹i SGD Ng©n hµng TMCP Hµng H¶i. Ch¬ng 3: Gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n cho vay t¹i Së Giao DÞch Ng©n hµng TMCP Hµng H¶i. Trong qu¸ tr×nh thu thËp tµi liÖu vµ hoµn thiÖn chuyªn ®Ò em ®· nhËn ®îc nhiÒu sù gióp ®ì, gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o trong trêng vµ c¸c anh chÞ phßng nh©n sù vµ phßng kÕ to¸n tµi chinh t¹i Trô Së ChÝnh vµ Së Giao DÞch cña Ng©n hµng TMCP Hµng H¶i. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c chÞ trong phßng ®· rÊt tËn t×nh híng dÉn em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. MÆc dï ®· cè g¾ng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyªn ®Ò nhng do kinh nghiÖm thùc tÕ, còng nh kiÕn thøc cßn nhiÒu h¹n chÕ. Nªn chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai lÇm vµ thiÒu sãt. Em mong nhËn ®îc sù gãp ý, chØ b¶o cña thÇy c« ®Ó chuyªn ®Ò ®îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Ph¹m ThÞ Thuú Linh Líp: KTB- CD22 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp -3- Ch¬ng 1 Lý LUËN CHUNG VÒ TÝN DôNG NG¢N HµNG Vµ KÕ TO¸N CHO VAY TRONG HO¹T §éng kinh doanh ng©n hµng 1.1, lý luËn chung vÒ tÝn dông ng©n hµng. 1.1.1, Kh¸i niÖm tÝn dông ng©n hµng. TÝn dông Ng©n hµng lµ sù chuyÓn nhîng t¹m thêi mét lîng gi¸ trÞ tõ ngêi së h÷u sang cho ngêi sö dông, sau mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh ®îc quay l¹i ngêi së h÷u víi mét gi¸ trÞ lín h¬n ban ®Çu gåm c¶ gèc vµ l·i. TÝn dông cã nghÜa lµ sù tÝn nhiÖm, tin tëng, lµ ph¹m trï kinh tÕ cã s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng ho¸ th× ë ®ã cã ho¹t ®éng tÝn dông. TÝn dông lµ quan hÖ vay mîn gi÷a Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng cã hoµn tr¶. TÝn dông Ng©n hµng lµ tÝn dông b»ng tiÒn ®îc thÓ hiÖn mét bªn lµ Ng©n hµng mét bªn lµ c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ, hé gia ®×nh, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Trong ®ã Ng©n hµng ®ãng vai trß trung gian, võa lµ ng êi ®i vay võa lµ ngêi cho vay. Ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng lµ ®i vay ®Ó cho vay. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng vèn b»ng tiÒn cña c¸c ®¬n vÞ, c¸c tæ chøc kh«ng gièng nhau vÒ c¶ sè lîng vµ thêi gian. Trong cïng mét thêi gian, ®¬n vÞ nµy thiÕu vèn s¶n xuÊt kinh doanh nhng ®¬n vÞ kh¸ch l¹i thõa vèn cha sö dông hÕt. Trong khi ®ã c¸c ®¬n vÞ hoat ®éng l¹i kh«ng phô thuéc vµo nhau. Do vËy sù thiÕu vèn cña ®¬n vÞ nµy vµ sù thõa vèn cña ®¬n vÞ kia cïng mét thêi gian ®Òu cã ¶nh h ëng kh«ng tèt ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. NÕu kh«ng cã sù ®iÒu hoµ vèn tõ n¬i thõa sang n¬i thiÕu th× nÒn kinh tÕ kh«ng thÓ ph¸t triÓn ®îc. Do vËy cÇn ph¶i cã mét tæ chøc kinh tÕ ®øng ra lµm nhiÖm vô ®iÒu hoµ vèn trong nÒn kinh tÕ. §ã lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù ra ®êi cña Ng©n hµng nãi chung vµ tÝn dông Ng©n hµng nãi riªng. Ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng chñ yÕu ®i vay ®Ó cho vay, huy ®éng mäi kho¶n tiÒn nhµn rçi trong d©n c víi l·i suÊt quy ®Þnh cña Nhµ níc ®Ó cho c¸c Ph¹m ThÞ Thuú Linh Líp: KTB- CD22 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp -4- doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc, c¸c c¸ nh©n trong x· héi cã nhu cÇu vay víi l·i suÊt cao h¬n l·i suÊt huy ®éng. §©y lµ nghiÖp vô c¬ b¶n vµ quan träng cña Ng©n hµng, nã quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña hÖ thèng Ng©n hµng. Trong c¬ chÕ thÞ trêng, vèn cho vay lµ tµi s¶n chiÕm tû träng cao nhÊt trong ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng. V× vËy tÝn dông Ng©n hµng cã mét vÞ trÝ hÕt søc quan träng ®èi víi b¶n th©n Ng©n hµng. Cïng víi lÞch sö ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt hµng hãa, vai trß cña tÝn dông Ng©n hµng còng ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn. TÝn dông Ng©n hµng cã mét vai trß hÕt søc quan träng trong nÒn kinh tÕ x· héi. 1.1.2 Vai trß cña tÝn dông Ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. §øng tríc gãc ®é kinh tÕ häc, tÝn dông Ng©n hµng ®îc hiÓu nh lµ quan hÖ kinh tÕ vÒ sö dông vèn t¹m thêi gi÷a Ng©n hµng víi c¸c tæ chøc, c¸c c¸ nh©n theo nguyªn t¾c hoµn tr¶, dùa trªn c¬ së tÝn nhiÖm, lµm tho¶ m·n nhu cÇu vÒ vèn cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c c¸ nh©n trong kinh doanh. NghÜa lµ trong nÒn kinh tÕ cã nhiÒu ngêi cã vèn nhµn rçi, muèn ®Çu t cho ngêi kh¸c vay víi môc ®Ých võa cã lîi nhuËn, võa ®¶m b¶o an toµn ®ång vèn. Bªn c¹nh ®ã l¹i cã nh÷ng ngêi ®Çu t trùc tiÕp vµo kh©u s¶n xuÊt kinh doanh cÇn cã vèn ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó thu lîi nhuËn. Hä rÊt muèn vay vèn tõ nh÷ng ngêi tiÕt kiÖm víi møc phÝ thÊp nhÊt. Tõ nh÷ng nhu cÇu ®ã mµ c¸c tæ chøc tÝn dông ®· ra ®êi lµm trung gian ®Ó tËp trung nguån vèn nhµn rçi t¹m thêi, råi trªn c¬ së nguån vèn ®ã sÏ ph©n phèi l¹i cho ngêi cÇn vèn, quan hÖ nµy lµm n¶y sinh tÝn dông Ng©n hµng. Nh vËy, sù xuÊt hiÖn cña tÝn dông Ng©n hµng lµ hÕt søc cÇn thiÕt vµ cã vai trß to lín trong viÖc phôc vô ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ, nã thÓ hiÖn nh sau: . TÝn dông Ng©n hµng gãp phÇn thu hót sè tiÒn nhµn rçi trong x· héi vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn: .TÝn dông Ng©n hµng t¸c ®éng cã hiÖu qu¶ ®Õn nhÞp ®é ph¸t triÓn s«i ®éng thóc ®Èy c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. .TÝn dông Ng©n hµng lµ ®ßn bÈy kinh tÕ quan träng thóc ®Èy qu¸ tr×nh më réng quan hÖ lu th«ng hµng ho¸ quèc tÕ: . TÝn dông Ng©n hµng víi viÖc ®iÒu chØnh chiÕn lîc kinh tÕ, gãp phÇn chèng l¹m ph¸t tiÒn tÖ: 1.1.3, C¸c h×nh thøc cÊp tÝn dông. Ph¹m ThÞ Thuú Linh Líp: KTB- CD22 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp -5- 1.1.3.1 Cho vay b»ng tiÒn: Lµ h×nh thøc cÊp tÝn dông cho kh¸ch hµng b»ng c¸ch cho vay trùc tiÕp b»ng tiÒn, tøc lµ Ng©n hµng chuyÓn giao mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho bªn ®i vay sö dông trong mét thêi gian theo tho¶ thu©n, bªn ®i vay cã tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ v« ®iÒu kiÖn c¶ gèc vµ l·i cho Ng©n hµng khi ®Õn h¹n thanh to¸n.§©y lµ h×nh thøc tÝn dông thuÇn tuý s¬ khai nhÊt cña Ng©n hµng. Theo quyÕt ®Þnh 1627 Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ban hµn th¸ng12/2002, hiÖn nay c¸c NHTM VN ®ang ¸p dông 8 ph¬ng thøc cho vay nh sau: a- Cho vay tõng lÇn: Ph¬ng thøc nµy ®îc ¸p dông víi kh¸ch hµng vay vèn kh«ng thêng xuyªn, cã nhu cÇu vay vèn tõng lÇn, mçi lÇn vay vèn kh¸ch hµng lµm thñ tôc cÇn thiÕt vµ kÝ kÕt hîp ®ång tÝn dông. b – Cho vay theo h¹n møctÝn dông. Lµ h×nh thøc cho vay ng¾n h¹n ¸p dông víi kh¸ch hµng cã chu k× kinh doanh æn ®Þnh thêng xuyªn vµ cho vay dùa trªn quy tr×nh s¶n xuÊt vËt t hµng ho¸. Ng©n hµng sÏ cÊp cho kh¸ch hµng mét h¹n møc tÝn dông cã thÓ sö dông trong mét thêi gian nhÊt ®inh. Nã lµ møc dù n¬ tèi ®a Ng©n hµng cho kh¸ch hµng vay dùa trªn nhu cÇu vay hîp lý, gi¸ trÞ tµi s¶n ®¶m b¶o, kh¶ n¨ng cung øng vèn cña Ng©n hµng vµ mét sè ®iÒu kiÖn kh¸c. c – Cho vay theo dù ¸n ®Çu t: TCTD cho kh¸ch hµng vay vèn ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô vµ c¸c dù ¸n ®Çu t phôc vô ®êi sèng. Thêng cho vay trung, dµi h¹n. d – Cho vay tr¶ gãp: Khi vay vèn TCTD vµ kh¸ch hµng x¸c ®Þnh mét sè tho¶ thuËn vÒ sè l·i vay ph¶i tr¶, sè nî gèc ®îc chia ra ®Ó tr¶ nî theo nhiÒu lÇn trong thêi gian cho vay. ¸p dông chñ yÕu cho vay tiªu dïng, nh÷ng ngêi cã thu nhËp æn ®Þnh, ®Òu ®Æn. e - Cho vay theo h¹n møc tÝn dông dù phßng: Lµ viÖc TCTD cam kÕt ®¶m b¶o s½n sµng cho kh¸ch hµng vay vèn trong ph¹m vi h¹n møc tÝn dông nhÊt ®Þnh. TCTD tho¶ thuËn víi kh¸ch hµng thêi h¹n hiÖu lùc cña h¹n møc tÝn dông dù phßng, møc phÝ tr¶ cho h¹n møc tÝn dông dù phßng. f- Cho vay th«ng qua ph¸t hµng vµ sö dông thÎ tÝn dông: Lµ viÖc TCTD chÊp thuËn sö dông sè vèn trong ph¹m vi chÊp thuËn cho kh¸ch hµng sö dông vèn vay trong ph¹m vi h¹n møc tÝn dông ®Ó thanh toan mua hµng ho¸, rót tiÒn…. g- cho vay theo h¹n møc thÊu chi: Ph¹m ThÞ Thuú Linh Líp: KTB- CD22 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp -6- Lµ ph¬ng thøc cho vay mµ Ng©n hµng b»ng v¨n b¶n chÊp thuËn cho kh¸ch hµng chi vît sè tiÒn cã trªn tµi kho¶n thanh to¸n cña kh¸ch hµng phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña ChÝnh phñ vµ Ng©n hµng Nhµ níc vÒ ho¹t ®éng thanh to¸n qua c¸c tæ chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n c¸c ho¹t ®éng. 1.1.3.2. ChiÕt khÊu th¬ng phiÕu vµ GTCG: Cho vay chiÕt khÊu thùc chÊt lµ nghiÖp vô tÝn dông trong ®ã NHTM mua th¬ng phiÕu vµ c¸c giÊy tê cã gi¸ theo gi¸ trÞ hiÖn t¹i t¹i thêi ®iÓm mua, vµ cã ®îc tr¸i phiÕu ®èi víi ngêi ph¸t hµnh ra th¬ng phiÕu khi ®Õn h¹n. VÒ phÝa NHTM, cho vay chiÕt khÊu th¬ng phiÕu lµ nghiÖp vô tÝn dông ng¾n h¹n, trong ®ã kh¸ch hµng chuyÓn nhîng phiÕu cha ®Õn h¹n thanh to¸n cho Ng©n hµng ®Ó nhËn mét sè tiÒn b»ng mÖnh gi¸ cña th¬ng phiÕu trõ ®i sè tiÒn chiÕt khÊu vµ hoa hång phÝ nÕu cã. ChiÕu khÊu th¬ng phiÕu võa lµ nghiÖp vô sinh lêi võa duy tr× n¨ng lùc thanh to¸n cña NHTM khi c¸c Ng©n hµng mang th¬ng phiÕu ®i t¸i chiÕt khÊu. 1.1.3.3. NghiÖp vô b¶o l·nh: B¶o l·nh Ng©n hµng lµ cam kÕt b¨ng v¨n b¶n cña TCTD víi bªn cã quyÒn khi kh¸ch hµng kh«ng thùc hiÖn ®óng nghÜa vô cam kÕt víi bªn nhËn b¶o l·nh. Kh¸ch hµng ph¶i nhËn nî cho TCTD sè tiÒn ®· ®îc tr¶ thay. TÝn dông b¶o l·nh thùc chÊt lµ h×nh thøc tÝn dông b»ng ch÷ kÝ, trong ®ã ng©n hµng ®a ra cam kÕt b¶o l·nh cho kh¸ch hµng cña m×nh vµ sÏ cã tr¸ch nhiÖm tr¶ thay cho kh¸ch hµng, trong trêng hîp kh¸ch hµng kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. 1.1.3.4. Cho thuª tµi chÝnh: Lµ h×nh thøc cho thuª tµi s¶n trong ®ã phÇn lîi Ých vµ rñi ro cña tµi s¶n cho thuª ®îc chuyÓn giao cho bªn ®i thuª. §©y thùc chÊt lµ tÝn dông trung vµ dµi h¹n, trong ®ã Ng©n hµng theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng sÏ mua l¹i tµi s¶n vÒ cho thuª vµ cuèi hîp ®ång kh¸ch hµng cã thÓ mua l¹i tµi s¶n theo gi¸ tho¶ thuËn trong hîp ®ång thuª. 1.2. Vai trß, nhiÖm vô cña kÕ to¸n cho vay: 1.2.1. Vai trß cña kÕ to¸n cho vay: KÕ to¸n cho vay gi÷a mét vÞ trÝ quan träng trong toµn bé nghiÖp vô kÕ to¸n cña Ng©n hµng, v× thÕ kÕ to¸n cho vay tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh cho vay vèn, nghiÖp vô c¬ b¶n trong ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng. Th«ng qua sè liÖu kÕ to¸n cho vay, L·nh ®¹o Ng©n hµng biÕt ®îc t×nh h×nh sö dông vèn, sù biÕn ®éng vèn hµng ngµy. Tõ ®ã, lµm tham mu cho L·nh ®¹o ®iÒu hµnh ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng mét c¸ch nhÞp nhµng, ®ång bé, kÞp thêi ®Ó Ph¹m ThÞ Thuú Linh Líp: KTB- CD22 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp -7- cã chÝnh s¸ch phï hîp cho viÖc qu¶n trÞ kinh doanh cña Ng©n hµng nh môc tiªu ®Ò ra: An toµn, lîi nhuËn, vµ lµnh m¹nh trong ho¹t ®éng kinh doanh Ng©n hµng. KÕ to¸n cho vay ®îc x¸c ®Þnh lµ mét bé phËn kÕ to¸n rÊt quan träng bëi kÕ to¸n cho vay phôc vô vµ hç trî ®¾c lùc cho nghiÖp vô tÝn dông nã quyÕt ®Þnh sù tån t¹i cña c¸c NHTM. §øng ë gãc ®é kÕ to¸n khi thu nî, thu l·i kÕ to¸n cho vay ®· gióp cho Ng©n hµng thu nî gèc, l·i ®Çy ®ñ, chinh x¸c, kip thêi. Th«ng qua kÕ to¸n cho vay, Ng©n hµng còng nh b¹n hµng cña doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ ®îc kh¶ n¨ng hÊp thô cña doanh nghiÖp sö dông vèn cã hiÖu qu¶ kh«ng. §Ó tõ ®ã ®¸nh gi¸ xu thÕ vËn ®éng cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng, gióp cho Ng©n hµng vµ c¸c b¹n hµng cña c¸c doanh nghiÖp cã chiÕn lîc ®Çu t phï hîp, cã hiÖu qu¶. KÕ to¸n cho vay lµ c«ng cô ®Ó ®¶m b¶o an toµn tµi kho¶n vèn vay cña Ng©n hµng, ®ång thêi h¹n chÕ rñi ro, gãp phÇn æn ®Þnh nguån thu nhËp cña Ng©n hµng. Th«ng qua viÖc ghi chÐp qu¸ tr×nh cho vay, thu nî, theo dâi kú h¹n nî hµng ngµy, lu hå s¬ vay vèn… thÓ hiÖn kÕ to¸n cho vay b¶o vÖ an toµn mét khèi l îng tµi s¶n lín cña Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. 1.2.2 NhiÖm vô cña kÕ to¸n cho vay: X¸c lËp chøng tõ kÕ to¸n cho vay mét c¸ch hîp lÖ, hîp ph¸p nh»m t¹o c¬ së hµng lang ph¸p lý gi÷a Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. Më ®Çy ®ñ c¸c lo¹i sæ s¸ch (néi ngo¹i b¶ng) ®Ó h¹ch to¸n ghi chÐp, ph¶n ¸nh mét c¸ch ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c toµn bé c¸ch kho¶n cho vay, thu nî, theo dâi kú h¹n nî ®Ó thu nî vµ hç trî thu nî kÞp thêi c¸c mãn vay ®Õn h¹n, tÝnh thu l·i ®óng l·i suÊt, ®óng thêi h¹n quy ®Þnh, theo d nî thuéc nghiÖp vô tÝn dông cña NHTM. Trªn c¬ së ®ã gi¸m s¸t chÆt chÏ qu¸ tr×nh sö dông tiÒn vay vµ tæ chøc qu¶n lý l u tr÷ hå s¬ theo dâi quy ®Þnh ®¶m b¶o an toµn tµi s¶n cña Ng©n hµng. KÕ to¸n cho vay phèi hîp víi bé phËn tÝn dông qu¶n lý c¸c tµi kho¶n cho vay ®em l¹i hiÖu qu¶ cao cña mçi mãn vay cô thÓ: KÕ to¸n cho vay cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi vÒ sè liÖu nh÷ng mãn vay ®· qu¸ h¹n, s¾p ®Õn h¹n ®Ó c¸n bé tÝn dông cã kÕ ho¹ch ®«n ®èc thu nî kÞp thêi, ®ång thêi cung cÊp cho L·nh ®¹o qu¶n lý, ®iÒu hµnh cã hiÖu qu¶. Nh vËy, kÕ to¸n cho vay cïng víi c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n Ng©n hµng kh¸c th«ng qua c¸c ho¹t ®éng cña m×nh gióp cho Ng©n hµng võa thùc hiÖn ®îc chøc n¨ng kinh doanh, võa cung øng cho nÒn kinh tÕ, víi vai trß quan träng ®ã, hÖ thèng Ng©n hµng nãi chung vµ kÕ to¸n cho vay nãi riªng cÇn ph¶i hoµn thiÖn h¬n n÷a ®Ó ®¸p øng ®ßi hái ngµy cµng cao cña ngµnh Ng©n hµng vµ nÒn kinh tÕ thi trêng. 1.2.3. Tµi kho¶n, chøng tõ sö dông trong kÕ to¸n cho vay. Ph¹m ThÞ Thuú Linh Líp: KTB- CD22 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp -8- 1.2.3.1 Tµi kho¶n sö dông trong kÕ to¸n cho vay. Tµi kho¶n ph¶n ¸nh nghiÖp vô cho vay thuéc tµi s¶n cã cña Ng©n hµng, tµi kho¶n dïng ®Ó ghi chÐp, ph¶n ¸nh toµn bé sè tiÒn cho vay cña Ng©n hµng ®èi víi ngêi ®i vay, ®ång thêi còng ghi chÐp, ph¶n ¸nh sè tiÒn ngêi vay tr¶ nî Ng©n hµng theo nh÷ng kú nhÊt ®Þnh. Theo quyÕt ®Þnh sè 479/2004/Q§-NHNN ngµy 29/4/2004 cña Thèng ®èc NHNN, thi hµnh ngµy 1/10/2004. QuyÕt ®Þnh sè 807/2005/Q§-NHNN ngµy 1/6/2005 vµ quyÕt ®Þnh sè 29/2006/Q§-NHNH ngµy 10/7/2006 vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n. Tµi kho¶n 21: Cho vay c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong níc. TK 211: Cho vay ng¾n h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam. TK 212: Cho vay trung h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam. TK 213: Cho vay dµi h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam. TK 214: Cho vay ng¾n h¹n b»ng ngo¹i tÖ vµ vµng. TK 215: Cho vay trung h¹n b»ng ngo¹i tÖ vµ vµng. TK 216: Cho vay dµi h¹n b»ng ngo¹i tÖ vµ vµng. TK 219: Dù phßng rñi ro. • TK 211: Cho vay ng¾n h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam. 2111: Nî ®ñ tiªu chuÈn. 2112: Nî cÇn chó ý. 2113: Nî díi tiªu chuÈn. 2114: Nî nghi ngê. 2115: Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn. C¸c tµi kho¶n 2121; 2122; 2123; 2124; 2125 cã néi dung gièng víi c¸c tµi kho¶n 2111; 2112; 2113; 2114; 2115. C¸c tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh c¸c kho¶n vay mµ TCTD cho c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n vay trung h¹n. • TK 213: Cho vay dµi h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam. C¸c tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh sè tiÒn TCTD cho c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n vay dµi h¹n. Nã cã néi dung gièng víi c¸c tµi kho¶n cho vay ng¾n h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam. C¸c tµi kho¶n cho vay b»ng ngo¹i tÖ vµ vµng (ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n) còng gièng nh c¸c tµi kho¶n cho vay b»ng néi tÖ. • TK 219: Dù phßng rñi ro. §èi víi tµi kho¶n “Dù phßng rñi ro” bao gåm c¸c tµi kho¶n cÊp III sau: Ph¹m ThÞ Thuú Linh Líp: KTB- CD22 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp -9- - TK 2191: Dù phßng cô thÓ. - TK 2192: Dù phong chung. C¸c tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh viÖc trÝch lËp vµ sö dông dù phßng ®Ó xö lý rñi ro tÝn dông trong ho¹t ®éng ng©n hµng cña TCTD theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ ph©n lo¹i nî. Bªn Cã ghi: - Sè dù phßng ®îc trÝch lËp tÝnh vµo chi phÝ. Bªn Nî ghi: - Sö dông dù phßng ®Ó xö lý c¸c rñi ro tÝn dông. - Hoµn nhËp sè chªnh lÖch thõa dù phßng ®· lËp theo quy ®inh. Sè d Cã: - Ph¶n ¸nh sè dù phßng hiÖn cã cuèi kú. H¹ch to¸n chi tiÕt - §èi víi TK “Dù phßng cô thÓ”: Më tµi kho¶n chi tiÕt theo c¸c nhãm nî vay. - §èi víi TK “Dù phßng chung” : Më 1 tµi kho¶n chi tiÕt. Tµi kho¶n 394: L·i ph¶i thu tõ ho¹t ®éng tÝn dông. • Néi dung tµi kho¶n 394: “ L·i ph¶i thu tõ ho¹t ®éng tÝn dông” . Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè l·i ph¶i thu dån tÝch tÝnh trªn ho¹t ®éng tÝn dông. ViÖc h¹ch to¸n tµi kho¶n nµy ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau: - L·i tõ ho¹t ®éng tÝn dông ®îc ghi nhËn trªn c¬ së thêi gian vµ l·i suÊt thùc tÕ tõng kú. - L·i ph¶i thu tõ ho¹t ®éng tÝn dông thÓ hiÖn sè l·i tÝnh dån tÝch mµ TCTD ®· h¹ch to¸n vµo thu nhËp nhng cha ®îc kh¸ch hµng vay thanh to¸n (chi tr¶). Bªn Nî ghi: - Sè tiÒn l·i ph¶i thu tõ ho¹t ®éng tÝn dông tÝnh dån tÝch. Bªn Cã ghi: - Sè tiÒn l·i kh¸ch hµng vay tiÒn tr¶. - Sè tiÒn l·i ®Õn kú h¹n mµ kh«ng nhËn ®îc (theo mét thêi gian nhÊt ®Þnh) chuyÓn sang l·i vay qu¸ h¹n cha thu ®îc. Ph¹m ThÞ Thuú Linh Líp: KTB- CD22 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - 10 - Sè d Nî: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn l·i mµ TCTD cßn ph¶i thu. Tµi kho¶n 94: L·i cho vay vµ phÝ ph¶i thu cha thu ®îc. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè l·i cho vay ®· qu¸ h¹n TCTD cha thu ®îc. Bªn NhËp: - Sè l·i cha thu ®îc. Bªn XuÊt: - Sè l·i ®· thu ®îc. Cßn l¹i: - Ph¶n ¸nh sè l·i cho vay cha thu ®îc cßn ph¶i thu. Tµi kho¶n 994: Tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè cña kh¸ch hµng. Bªn NhËp: - Gi¸ trÞ tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè cña kh¸ch hµng giao cho TCTD qu¶n lý ®Ó ®¶m b¶o nî vay. Bªn XuÊt: - Gi¸ trÞ tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè tr¶ l¹i tæ chøc, c¸ nh©n vay khi tr¶ ®îc nî. - Gi¸ trÞ tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè ®em ph¸t m¹i ®Ó tr¶ nî vay cho TCTD. Cßn l¹i: - Gi¸ trÞ tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè cña TCTD ®ang qu¶n lý. 1.2.3.2. Chøng tõ kÕ to¸n cho vay: Chøng tõ kÕ to¸n lµ nh÷ng chøng minh b»ng giÊy tê vÒ nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ®· ph¸t sinh vµ thùc sù hoµn thµnh. Ph©n lo¹i chøng tõ kÕ to¸n: *Ph©n lo¹i theo tinh chÊt ph¸p lý chøng tõ kÕ to¸n bao gåm: - Chøng tõ gèc vµ chøng tõ ghi sæ. Chøng tõ gèc lµ nh÷ng chøng tõ ®îc lËp ngay sau khi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®· hoµn thµnh. Chøng tõ gèc lµ c¨n cø ph¸p lý ®Ó chøng minh mét nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®· hoµn thµnh. Chøng tõ ghi sæ lµ chøng tõ ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kimh tÕ ph¸t sinh vµ sæ kÕ to¸n, chøng tõ ghi sæ ®îc lËp trªn c¬ së chøng tõ gèc hoÆc kiªm chøng tõ ghi sæ. * Ph©n lo¹i theo néi dung nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh bao gåm: Ph¹m ThÞ Thuú Linh Líp: KTB- CD22 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - 11 - - Chøng tõ tiÒn mÆt gåm: PhiÕu thu, phiÕu chi, sÐc, giÊy göi tiÒn, giÊy rót tiÒn, giÊy nép tiÒn, giÊy lÜnh tiÒn. - Chøng tõ chuyÓn kho¶n gåm: PhiÕu chuyÓn kho¶n, uû nhiÖm thu, uû nhiÖm chi, sÐc, th tÝn dông. B¶ng kª c¸c lo¹i gåm: B¶ng kª nép sÐc, b¶ng kª sè d tÝnh l·i, b¶ng kª kÕt to¸n l·i cho vay, b¶ng kª thanh to¸n c¸c lo¹i: GiÊy b¸o chuyÓn tiÒn néi, ngo¹i. LÖnh chuyÓn tiÒn trong chuyÓn tiÒn ®iÖn tö. C¸c chøng tõ h¹ch to¸n tµi s¶n vµ chøng tõ ngo¹i b¶ng (nh phiÕu xuÊt tµi s¶n, phiÕu nhËp tµi s¶n). VÒ nguyªn t¾c th× tÊt c¶ c¸c chøng tõ kÕ to¸n Ng©n hµng (bao gåm tÊt c¶ c¸c chøng tõ do Ng©n hµng lËp vµ chøng tõ do kh¸ch hµng lËp) ®iÒu ®ã ph¶i lËp ®óng mÉu vµ nghi ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè theo quy ®Þnh. Chøng tõ cã thÓ lËp trªn m¸y vi tÝnh (danh môc chøng tõ ®îc lËp trªn m¸y tÝnh theo quy tr×nh giao dich trùc tiÕp do Tæng Gi¸m ®èc quy ®Þnh). C¸c chøng tõ cã nhiÕu liªn ph¶i lËp mét lÇn trªn tÊt c¶ c¸c liªn b»ng m¸y ch÷, m¸y tinh hoÆc viÕt lång lãt giÊy than. Ph¶i ghi ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè theo quy ®Þnh sau: C¸c yÕu tè trªn c¸c chøng tõ ph¶i viÕt b»ng bót mùc hoÆc bót bi mµu tÝm, xanh,®en, kh«ng ®îc viÕt b»ng mµu ®á (trõ c¸c chøng tõ kÕ to¸n lËp ®Ó ®iÒu chØnh sai sãt). Kh«ng ®îc viÕt b»ng bót ch× trªn c¸c lo¹i chøng tõ vµ kh«ng ®îc b»ng hai lo¹i bót hai mµu mùc kh¸c nhau trªn cïng mét chøng tõ, ch÷ viÕt trªn chøng tõ ph¶i râ rµng, trung thùc, chÝnh x¸c kh«ng viÕt t¾t, viÕt mê hoÆc nhoÌ ch÷. Kh«ng ®îc t¶y xo¸, söa ch÷a b»ng bÊt kÓ h×nh thøc nµo ®èi v¬i c¸c yÕu tè trªn chøng tõ. Sè tiÒn trªn chøng tõ b¨t buéc ph¶i ghi sè tiÒn b»ng sè (c¨n cø mÉu chøng tõ). Ch÷ ®Çu cña sè tiÒn b»ng chøng tõ ph¶i viÕt hoa vµ s¸t ®Çu dßng ®Çu tiªn, kh«ng ®îc viÕt c¸ch dßng, c¸ch qu·ng gi÷a c¸c ch÷ kh«ng ®îc viÕt thiªm vµo hai ch÷ viÕt liÒn kÕ tiÕp nhau trªn chøng tõ. Néi dung nghiÖp vô ghi trªn chøng tõ ph¶i râ rµng, dÔ hiÓu, ch÷ ký cña kh¸ch hµng vµ c¸n bé Ng©n hµng trªn tÊt c¶ c¸c chøng tõ kÕ to¸n ®iÒu b¾t buéc ph¶i ký tay tõng tê b»ng bót tÝm, ®en… 1.3. Quy tr×nh kÕ to¸n nghiÖp vô. 1.3.1.Quy tr×nh kÕ to¸ncho vay tõng lÇn. *Kh¸i niÖm: KÕ to¸n cho vay tõng lÇn lµ ph¬ng thøc cho vay mµ mçi lÇn vay vèn ®iÒu ph¶i lµm thñ tôc vay vèn cÇn thiÕt vµ ký hîp ®ång tÝn dông. *.KÕ to¸n khi cho vay. + KÕ to¸n giai ®o¹n gi¶i ng©n. Ph¹m ThÞ Thuú Linh Líp: KTB- CD22 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - 12 - Khi kh¸ch hµng ®îc gi¶i quyÕt cho vay, kÕ to¸n sÏ më tµi kho¶n (TK) cho vay kh¸ch hµng. Bé phËn kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n (PhiÕu chi, uû nhiÖm chi…) kÌm víi c¸c hîp ®ång tÝn dông kiªm giÊy nhËn nî tõ kh¸ch hµng vay sÏ ph¶i tr¶ vay b»ng tiÒn mÆt hoÆc b»ng chuyÓn kho¶n theo yªu cÇu ghi trªn chøng tõ, kÕ to¸n ghi: Nî: TK cho vay kh¸ch hµng vay Cã: TK 1011- TiÒn vay t¹i quü (nÕu vay b»ng tiÒn mÆt) Cã: TK TiÒn göi cña ngêi thô hëng (vay b»ng chuyÓn kho¶n) NÕu Ng©n hµng cã thu phÝ cho vay tõ kh¸ch hµnh, kÕ to¸n ghi: Nî: TK cã liªn quan : PhÝ cho vay (TK tiÒn mÆt, TK ngêi thô hëng) Cã: TK thu nhËp cña Ng©n hµng : PhÝ cho vay Cã TK thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép : PhÝ cho vay Vµ nhËp TK ngo¹i b¶ng – Tµi s¶n thÕ chÊp cÇm cè cña kh¸ch hµng, gi¸ trÞ tµi s¶n. Sau ®ã khÕ íc vay tiÒn ®îc kÕ to¸n lu gi÷ vµ s¾p xÕp khoa häc ®Ó tiÖn cho viÖc thu nî. + KÕ to¸n thu l·i: TÝnh thu l·i cho vay tõng lÇn theo ph¬ng ph¸p tÝnh l·i ®¬n. TiÒn l·i cã thÓ ®îc thu mét lÇn khi thu nî gèc hoÆc thu ®Þnh kú theo tho¶ thuËn. Tuy nhiªn ®Ó ®¶m b¶o thu nhËp cña NH kh«ng bÞ biÕn ®éng nhiÒu, hµng th¸ng NH vÉn tÝnh l·i ®Ó h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 394: “L·i ph¶i thu tõ ho¹t ®éng cho vay”, khi ngêi ta tr¶ nî gèc, l·i sÏ tÊt to¸n tµi kho¶n nµy. C«ng thøc tÝnh l·i: Tæng tiÒn l·i = Sè tiÒn vay x L·i suÊt x Thêi h¹n vay. Trong ®ã: - Sè tiÒn vay: Lµ sè tiÒn ngêi vay nhËn nî víi Ng©n hµng ghi trªn hîp ®ång tÝn dông, hoÆc giÊy nhËn nî vµ hoµn tr¶ Ng©n hµng khi ®Õn h¹n. - L·i suÊt: Theo sù tho¶ thuËn cña Ng©n hµng vµ ngêi vay ghi trªn hîp ®ång tÝn dông vµ giÊy nhËn nî. L·i suÊt vay cã thÓ lµ l·i suÊt n¨m, l·i suÊt th¸ng, l·i suÊt ngµy. - Thêi h¹n vay: C¨n cø vµo thêi h¹n thùc tÕ tõ khi ngêi vay nhËn nî víi Ng©n hµng ®Õn lóc tr¶ nî Ng©n hµng. H¹ch to¸n l·i dù thu hµng th¸ng: Nî TK 394: L·i ph¶i thu tõ cho vay. Cã TK 702: Thu l·i cho vay. Ph¹m ThÞ Thuú Linh Líp: KTB- CD22 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - 13 - NÕu mãn nî cã dÊu hiÖu suy gi¶m chÊt lîng th× NH tiÕn hµnh chuyÓn nhãm nî. - ChuyÓn nî gèc: Nî TK 21 (C¸c nhãm nî thÝch hîp kh¸c). Cã TK 21 - Xö lý phÇn l·i ®· h¹ch to¸n l·i dù thu: Nî TK 809 “Chi phÝ kh¸c”: Sè l·i ®· h¹ch to¸n dù thu. Cã TK 394 “L·i ph¶i thu tõ cho vay”: Sè l·i ®· h¹ch to¸n dù thu. - §ång thêi nhËp TK ngo¹i b¶ng. NhËp TK 94: Sç l·i cha thu ®îc. Khi kh¸ch hµng tr¶ l·i. - PhÇn l·i ®· h¹ch to¸n dù thu. Nî TK thÝch hîp (1011, 4211…) Cã TK 394: Sè l·i ®· h¹ch to¸n dù thu. - PhÇn l·i cha h¹ch to¸n dù thu. Nî TK thÝch hîp (1011, 4211…) Cã TK 702 “Thu l·i cho vay”. - PhÇn l·i tríc ®©y ®· theo dâi ë ngo¹i b¶ng (do chuyÓn nhãm nî) XuÊt TK 94. + KÕ to¸n thu nî. Nî TK thÝch hîp (1011, 4211…) Cã TK 21 Tr¶ tµi s¶n ®¶m b¶o thÕ chÊp cho kh¸ch hµng (nÕu cã). XuÊt TK 994. 1.3.2. Quy tr×nh kÕ to¸n cho vay theo h¹n møc tÝn dông: * Kh¸i niÖm: Cho vay theo h¹n møc tÝn dông lµ ph¬ng thøc cho vay mµ tæ chøc tÝn dông vµ kh¸ch hµng x¸c ®Þnh tho¶ thuËn mét h¹n møc tÝn dông nhÊt ®Þnh trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. * KÕ to¸n khi cho vay: + KÕ to¸n khi gi¶i ng©n. C¨n cø vµo chøng tõ nh giÊy lÜnh tiÒn mÆt (nÕu gi¶i ng©n b»ng tiÒn mÆt) hoÆc uû nhiÖm chi (nÕu gi¶i ng©n b»ng chuyÓn khoµn) kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt hoÆc nhËp d÷ liÖu vµo m¸y tÝnh nh sau: Nî: TK cho vay ng¾n h¹n cña kh¸ch hµng Cã: TK tiÒn mÆt (nÕu gi¶i ng©n b»ng tiÒn mÆt) - TK tiÒn göi cña ngêi thô hëng (nÕu cho vay b»ng chuyÓn kho¶n) Ph¹m ThÞ Thuú Linh Líp: KTB- CD22 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - 14 - - Liªn hµng ®i – chuyÓn tiÒn ®iÖn tö (nÕu ngêi thô hëng cã tµi kho¶n ë c¸c Ng©n hµng kh¸c). Riªng c¸c mãn vay cã tµi kho¶n thÕ chÊp, cÇm cè kÕ to¸n ph¶i ghi nhËp, xuÊt vµo tµi kho¶n ngo¹i b¶ng “ Tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè ” + KÕ to¸n khi thu nî. Cho vay theo ph¬ng thøc nµy kh«ng cã kú h¹n tr¶ nî cô thÓ. V× vËy ®Ó thùc hiÖn kú h¹n nî ®èi víi kh¸ch hµng, Ng©n hµng sÏ thùc hiÖn b»ng ph¬ng ph¸p gi¸n tiÕp tøc lµ thu nî khi kh¸ch hµng cã kho¶n thu b»ng tiÒn (thu b¸n hµng...). Nãi c¸ch kh¸ch khi kh¸ch hµng cã thu b»ng tiÒn. Ng©n hµng sÏ thu nî b»ng c¸ch ®a c¸c kho¶n thu cña kh¸ch hµng vµo bªn cã TK cho vay kh¸ch hµng. H¹ch to¸n thu nî: Hµng ngµy khi kh¸ch hµng vay cã c¸c kho¶n thu b»ng tiÒn, kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî: TK thÝch hîp cña kh¸ch hµng vay (TK tiÒn mÆt, TK kh¸ch hµng chi tr¶) Cã: TK cho vay kh¸ch hµng +KÕ to¸n thu l·i cho vay. Do kh«ng ®Þnh kú h¹n cô thÓ cho tõng mãn vay nªn viÖc tÝnh vµ thu l·i TK cho vay ®îc tÝnh theo ph¬ng ph¸p tÝch sè. ViÖc tÝnh vµ thu l·i ®îc cè ®Þnh mét ngµy nhÊt ®Þnh trong th¸ng (thêng vµo cuèi th¸ng). C¸ch tÝnh l·i: Tæng tÝch sè d nî thùc tÕ x L·i suÊt cho vay Sè tiÒn l·i ph¶i thu = 30 Trong ®ã: Tæng tÝch sè d nî thùc tÕ = ∑D i x ni Víi : Di Sè d nî tµi kho¶n cho vay : ni Sè ngµy tån t¹i sè d nî Di trong th¸ng H¹ch to¸n thu l·i kÕ to¸n ghi: Nî: TK ThÝch hîp (kh¸ch hµng vay): Sè tiÒn l·i cho vay Cã: TK thu l·i cho vay: Sè tiÒn l·i cho vay 1.3.4, KÕ to¸n dù phßng rñi ro tÝn dông: - Dù phßng cô thÓ: Dù phßng cô thÓ ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së ph©n lo¹i nî, tû lÖ trÝch lËp cho mçi nhãm nh sau: Nhãm 1 “Nî ®ñ tiªu chuÈn”: 0% Nhãm 2 “Nî cÇn chó ý”: 5% Nhãm 3 “Nî díi tiªu chuÈn”: 20% Nhãm 4 “Nî cÇn nghi ngê”: 50% Nhãm 5 “Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn”: 100% Ph¹m ThÞ Thuú Linh Líp: KTB- CD22 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - 15 - Riªng ®èi víi c¸c kho¶n nî khoanh chê ChÝnh phñ xö lý th× ®îc trÝch lËp dù phßng cô thÓ theo kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña tæ chøc tÝn dông. Sè tiÒn dù phßng cô thÓ ph¶i trÝch ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: R = max {0, (A – C) } x r Trong ®ã: R: Sè tiÒn dù phßng cô thÓ ph¶i trÝch. A: Sè d nî gèc cña kho¶n nî. C: Gi¸ trÞ khÊu trõ cña tµi s¶n b¶o ®¶m. r: Tû lÖ trÝch lËp dù phßng cô thÓ. - Dù phßng chung: TCTD ph¶i lËp dù phßng chung ®Ó ph¶n ¸nh rñi ro (tæn thÊt) trong danh môc cho vay cha ®îc x¸c ®Þnh trong qu¸ tr×nh ph©n lo¹i nî vµ trÝch lËp dù phßng cô thÓ. Tµi kho¶n sö dông: TK 219: Dù phßng rñi ro: 2191: Dù phßng cô thÓ. 2192: Dù phßng chung. • H¹ch to¸n: + §Þnh kú, c¨n cø vµo kÕt qu¶ ph©n lo¹i nî, kÕ to¸n x¸c ®Þnh sè dù phßng cÇn trÝch lËp, so s¸nh víi sè dù hiÖn cã trªn TK dù phßng vµ h¹ch to¸n: + NÕu ph¶i trÝch thªm: Nî TK 8822 “CFDP ph¶i thu khã ®ßi” Cã TK 2191/2192 “ Dù phßng rñi ro”. + NÕu ph¶i hoµn nhËp: Nî TK 2191/2192 “Dù phßng rñi ro”. Cã TK 8822 “CFDP ph¶i thu khã ®ßi”. + Sö dông DF ®Ó xö lý rñi ro: Nî TK 219 “Dù phßng rñi ro”. Cã TK cho vay kh¸ch hµng thÝch hîp. Ph¹m ThÞ Thuú Linh Líp: KTB- CD22 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - 16 - Ch¬ng 2. THùC TR¹NG KÕ TO¸N CHO VAY T¹I SGD NG¢N HµNG TMCP HµNG H¶I 2.1, Kh¸i qu¸t chung vÒ Ng©n hµng TMCP Hµng H¶i. 2.1.1, Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn Hµng H¶i ViÖt Nam gäi t¾t lµ Ng©n hµng TMCP Hµng H¶i, tªn giao dÞch quèc tÕ lµ Maritime commercial stock bank (viÕt t¾t lµ Maritime bank hoÆc MSB). §îc thµnh lËp theo giÊy phÐp sè 001/NH-GP ngµy 08 th¸ng 06 n¨m 1991 theo quyÕt ®Þnh cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam. Ngµy 12 th¸ng 7 n¨m 1991, Ng©n hµng chÝnh thøc khai tr¬ng vµ ®i vµo ho¹t ®éng. Vèn ®iÒu lÖ ban ®Çu 40 tû vµ thêi gian ho¹t ®éng lµ 25 n¨m. §Õn th¸ng 7 n¨m 2003 cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam, thêi h¹n ho¹t ®éng cña Ng©n hµng Hµng H¶i t¨ng lªn 99 n¨m. §îc sô chÊp thuËn cña chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc TP H¶i Phßng t¹i v¨n b¶n sè 673/NHNH-HAP7 ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 2004, ®Õn th¸ng 12 n¨m 2004, vèn ®iÒu lÖ cña Ng©n hµng TMCP Hµng H¶i ®· t¨ng tõ 106,2 tû ®ång lªn 200 tû ®ång. Vµ ®Õn ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 2007, Ng©n hµng TMCP Hµng H¶i ®· ®îc Ng©n hµng Nhµ níc chÊp thuËn cho t¨ng vèn ®iÒu lÖ tõ 700 tû lªn 1400tû. Vµ ®Õn cuèi n¨m 2007 vèn ®iÒu lÖ t¨ng lªn 1500 tû. Tæng tµi s¶n 3000 tû VN§. MSB cã nh÷ng cæ ®«ng chÝnh lµ nh÷ng tæ chøc kinh tÕ lín, cã uy tÝn trªn th¬ng trêng: Tæng C«ng Ty Bu ChÝnh ViÔn Th«ng, Tæng C«ngTy Hµng h¶i ViÖt Nam, Tæng C«ng Ty DiÖt May, Tæng C«ng Ty B¶o HiÓm ViÖt Nam…. HiÖn nay, m¹ng líi ho¹t ®éng cña Ng©n hµng TMCP Hµng H¶i réng trªn kh¾p c¶ níc, tËp trung nhiÒu t¹i c¸c tØnh thµnh lµ trung t©m kinh tÕ träng ®iÓm trªn c¶ 3 miÒn B¾c, Trung, Nam cña ®Êt níc: Hµ Néi, Qu¶ng Ninh, §µ N½ng, Nha Trang, Thµnh Phè Hå ChÝ Minh….. vµ m¹ng líi Ng©n hµng ®¹i lý trªn toµn cÇu. HiÖn nay MSB ®ang thùc hiÖn tin häc ho¸ Ng©n hµng, hoµn thiÖn nghiÖp vô Ng©n hµng ®iÖn tö (®· xong giai ®o¹n 1, ®ang triÓn khai giai ®o¹n 2). ChiÕn lîc MSB ph¸t triÓn m¹ng líi ho¹t ®éng réng kh¾p, cñng cè vµ ph¸t triÓn nghiÖp vô Ng©n hµng t¨ng quy m« vèn huy ®éng (n¨m 2010 lµ 2000 _2.500 tû vnd). Víi logan lµ “ t¹o lËp gi¸ trÞ bÒn v÷ng” víi ph¬ng ch©m ho¹t ®éng. Lµ ngêi b¹n ®ång hµnh cña quý kh¸ch hµng” MSB lu«n s¸t c¸nh cïng kh¸ch hµng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, s½n sµng cung cÊp tèt nhÊt c¸c s¶n phÈm, dÞch vô cho kh¸ch hµng. Ph¹m ThÞ Thuú Linh Líp: KTB- CD22 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - 17 - 2.1.2 M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc cña ng©n hµng. Tæng gi¸m ®èc Th­ ký tæng gi¸m ®èc Phã TG§ phô tr¸ch khèi Treasury Phã TG§ phô tr¸ch khèi KH DN Phßng giao dÞch vèn vµ ngo¹i tÖ Phã TG§ phô tr¸ch khèi Phã TG§ phô tr¸ch khèi Phã TG§ phô tr¸ch khèi Phã TG§ phô tr¸ch khèi KHCN CN&DV TCKT QLRR Phßng kh¸ch hµng doanh nghiÖp Phßng kh¸ch hµng c¸ nh©n Phßng qu¶n lý CN&chÊt l­ îng DV Phßng thÎ Phßng tiÕp thÞ vµ ph¸t triÓn kinh doanh Phßng gi¸m s¸t vµ x¸c nhËn giao dÞch Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng T¸i ®Þnh thÈm Phã G§ KH c¸ nh©n Phßng tÝn dông Phßng kh¸ch hµng c¸ nh©n phô tr¸ch Phã G§ phô tr¸ch tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng Tæ chøc nh©n sù Phßng tæ chøc nh©n sù Phßng ph¸p chÕ vµ kiÓm so¸t tu©n thñ Gi¸m ®èc c¸c chi nh¸nh Phã G§ phô tr¸ch KH doanh nghiÖp Phßng qu¶n lý rñi ro vµ xö lý nî Phã TG§ phô tr¸ch khèi Hç trî V¨n phßng C¸c phßng giao dÞch thuéc chi nh¸nh Phßng kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ Phßng C«ng nghÖ th«ng tin Phßng dÞch vô kh¸ch hµng Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Phßng hµnh chÝnh tæng hîp Ph¹m ThÞ Thuú Linh Líp: KTB- CD22 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - 18 - 2.1.3.T×nh h×nh kinh tÕ trªn ®Þa bµn cña ng©n hµng. SGD NHTMCP Hµng H¶i ®îc ®Æt t¹i quËn ®Þa bµn QuËn Hoµn KiÕm- Trung t©m th¬ng m¹i lín cña Thµnh Phè Hµ Néi.Trung t©m nµy cã 18 phêng víi gÇn 23 v¹n d©n, diÖn tÝch lµ 45 km 2. §©y lµ khu vùc d©n c bu«n b¸n nhén nhÞp, cã c¸c khu phè sÇm uÊt nh Hµng Bµi, Hµng §µo, TrÇn Nh©n T«ng, … cã c¸c chî lín nh chî H«m, chî §ång Xu©n, Chî Long Biªn,…QuËn Hoµn KiÕm còng lµ n¬i tËp trung mét sè lîng d©n c ®«ng, trong ®ã cã nhiÒu doanh nghiÖp liªn doanh, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n víi ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh s¶n xuÊt, kinh doanh nªn nhu cÇu vèn kinh doanh còng nh lîng tiÒn tiÕt kiÖm lµ rÊt lín. Do ®ã ®· cung cÊp cho Ng©n hµng mét thÞ trêng kh¸ ®«ng ®¶o. §©y chÝnh lµ ®iÓm thuËn lîi c¨n b¶n cña Ng©n hµng. Bªn c¹nh nh÷ng ®iÓm thuËn lîi ®ã, Ng©n hµng còng gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n nhÊt ®Þnh: QuËn Hoµn KiÕm lµ n¬i cã mÆt cña rÊt nhiÒu Ng©n hµng ho¹t ®éng nh Ng©n hµng §Çu T vµ Ph¸t TriÓn, Ng©n hµng ¸ Ch©u, Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng, Ng©n hµng C«ng Th¬ng, Ng©n hµng liªn doanh ANZBank, CITIBANK….§ã lµ nh÷ng Ng©n hµng hµng ®Çu, cã vèn së hu lín, cã uy tÝn ®· x©y dùng l©u n¨m. Lµ nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh lín cña Ng©n hµng. Do ®ã MSB lu«n cè g¾ng n¨ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng, kh¾c phôc vµ vît qua nh÷ng khã kh¨n tríc m¨t, kh«ng ngõng t¨ng cêng nguån vçn, më réng ho¹t ®éng, sö dông vèn linh ho¹t vµ hiªu qu¶. ThiÕt lËp mèi quan hÖ réng r·i víi kh¸ch hµng t¹o uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc. Ngoµi ra viÖc t×m kiÕm thÞ trêng míi vµ më réng thÞ trêng hiÖn cã còng lµ mét c«ng viÖc träng ®iÓm cña Ng©n hµng míi ra ®êi. 2.1.4 T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng MSB SGD 2.1.4.1 Ho¹t ®éng huy ®éng vèn. Cïng chuyÓn m×nh víi nh÷ng tiÕn triÓn tÝch cùc cña toµn hÖ thèng, ph¸t huy nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc trong nh÷ng n¨m, díi sù chØ ®¹o vµ ®iÒu hµnh ®óng ®¾n cña ban l·nh ®¹o cïng víi nç lùc phÊn ®Çu cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, së giao dÞch trong nh÷ng n¨m qua ®· ®¹t ®îc nh÷ng bíc tiÕn ®¸ng kÓ. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu vµ thùc tÕ, nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña nguån vèn huy ®éng trong nh÷ng n¨m qua Ng©n hµng lu«n chñ ®éng quan t©m ®Õn c«ng t¸c huy ®éng vèn vµ nã ®îc thÓ hiÖn ë b¶ng díi ®©y. T×nh h×nh huy ®éng vèn qua c¸c n¨m ®îc thÓ hiÖn ë b¶ng trªn nh sau: Ph¹m ThÞ Thuú Linh Líp: KTB- CD22 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - 19 - - Tæng vèn huy ®éng t¨ng trëng ®Òu ®Æn qua c¸c n¨m, n¨m 2006 so víi n¨m 2005 t¨ng sè tuyÕt ®èi lµ 124.522 triÖu ®ång, hay 25,63%, n¨m 2007 t©ng so víi n¨m 2006, sè tuyÖt ®èi lµ 116.246 triÖu ®ång hay t¨ng 19,04% so víi n¨m 2006. nhËn thÊy tèc ®é t¨ng gi¶m dÇn. - TiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ c¸ nh©n n¨m 2005 chiÕm 81,34%. N¨m 2006 tiÒn göi cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n chiÕm 79,45% so víi tæng nguån vèn huy ®éng trong n¨m. t¨ng 22,8% so víi n¨m 2005.N¨m 2007 tiÒn göi cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n chiÕm 71,31% so víi tæng nguån vèn huy ®éng, t¨ng 6,76% so víi n¨m 2006.NhËn thÊy tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ c¸ nh©n t¨ng lªn qua c¸c n¨m, nhng tû träng gi¶m dÇn qua c¸c n¨m. - TiÒn göi tiÕt kiÖm t¨ng trëng ®Òu qua c¸c n¨m, n¨m 2006 t¨ng so víi n¨m 2005, sè tuyÖt ®èi lµ 24.272 triÖu ®ång hay t¨ng 28,93%.n¨m 2007 t¨ng so víi n¨m 2006 sè tuyÖt ®èi lµ 76.720 triÖu ®ång hay t¨ng 69,91%.vµ tû träng cña lîng tiÒn tiÕt kiÖm trong tæng nguån vèn cña mèi n¨m t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m.n¨m 2005 chiÕm 17,59%, n¨m 2006 chiÕm 18,05%.n¨m 2007 chiÕm 25,72%. - Lîng tiÒn huy ®éng kh¸c nh tiÒn göi vèn chuyªn dïng, tiÒn göi ký quü,…. T¨ng lªn ®¸ng kÓ n¨m 2006 t¨ng so víi n¨m 2005 sè tuyÖt ®èi lµ 10.678 triÖu ®ång.hay t¨ng 206,18% t¨ng h¬n gÊp 3 lÇn.N¨m 2007 t¨ng so víi n¨m 2006 sè tuyÖt ®èi 5.703 triÖu ®ång, hay 35,96%. Qua sè liÖu trªn ta thÊy lîng tiÒn huy ®éng vçn t¨ng trëng ®Òu so qua c¸c n¨m. §iÒu ®ã ®· thÓ hiÖn ng©n hµng ®· ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc huy ®éng, ®· da d¹ng ho¸ s¶n phÈm, ®Æc biÖt lµ s¶n phÈm thÎ,®ång thêi ®· n¨m 2007 ng©n hµng ®· x©y dùng thªm nhiÒu m¸y ATM ë nhiÒu ®iÓm trªn c¸c phè.§· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ngêi d©n thuËn tiÖn rót tiÒn vµ tham gia thanh to¸n.S¶n phÈm tiÒn göi tiÕt kiÖm còng ®a d¹ng víi nh÷ng lo¹i h×nh huy ®éng tiªt kiÖm bËc thang, tiÕt kiÖm rót dÇn, l·i suÊt ph©n tÇng bªn c¹nh ®ã ng©n hµng më réng quan hÖ víi nhiÒu tæ chøc kinh tÕ lµm t¨ng nguån huy ®éng vèn kh«ng kú h¹n l¬n. ThuËn lîi:Lîng tiÒn göi tiÕt kiÖm t¨ng lªn ®Æc biÖt lµ nguån tiÒn göi tiªt kiÖm cã kú h¹nqua c¸c n¨m.®ång thêi ngµy cµng chiÕm tû träng lín trong tæng nguån vèn huy ®éng.®Òu ®ã chøng tá ®êi sèng ngêi d©n ngµy cµng ®îc n©ng cao.huy ®éng nguån vèn nµy gióp ng©n hµng chñ ®éng trong viÖc cho vay trung vµ dµi h¹n.bªn c¹nh ®ã lîng tiÒn göi kh«ng kú h¹n cña c¸c tæ chøc kinh tª t¨ng lªn, nguån nµy chiÕm tû träng lín lµm gi¶m chi phÝ tr¶ l·i cho ng©n hµng ®ång thêi cã thÓ dïng lîng tiÒn huy ®éng nµy sö dông linh ho¹t cho vay trung vµ dµi h¹n sÏ lµm t¨ng lîi nhuËn cho ng©n hµng. Ph¹m ThÞ Thuú Linh Líp: KTB- CD22 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - 20 - Khã kh¨n:Lîng tiÒn tiÕt kiÖm t¨ng dÇn qua c¸c n¨m,vµ dÇn chiÕm tû träng trong nguån huy ®éng sÏ lµm cho chi phÝ cña ng©n hµng t¨ng lªn. ®ång thêi víi lîng tiÒn göi kh«ng kú h¹n chiÕm tû träng trong tæng nguån vèn huy ®éng th× sÏ lµm gi¶m chi phÝ nhng lîng vèn nµy l¹i kh«ng cã tÝnh æn ®Þnh do ®ã nÕu cho vay lîng lín sÏ dÔ dÉn tíi mÊt tÝnh thanh kho¶n khi kh¸ch hµng tíi rót nhiÒu.do ®ã ng©n hµng ph¶i linh ho¹t trong viÖc sö dông nguån vèn nµy. 2.1.4.2.VÒ t×nh h×nh sö dông vèn. Víi ph¬ng ch©m an toµn – hiªu qu¶ ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu, coi träng chÊt lîng h¬n sè lîng, lÊy hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh lµm thíc ®o cho kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña ng©n hµng. Do ®ã, bªn c¹nh viÖc coi träng c«ng t¸c huy ®éng vèn th× viÖc sö dông vèn vµ ®Çu t vèn cã hiÖu qu¶ lµ vÊn ®Ò mang tÝnh sèng cßn ®em l¹i lîi nhuËn cho ng©n hµng. Do níc ta ph¸t triÓn theo nÒn kinh tÕ thÞ trêng nªn ®· t¹o ra sù c¹nh tranh gay g¾t vµ phøc t¹p, nhng MSB ®· cã nh÷ng nç lùc kh«ng nhá ph¸t triÓn liªn tôc viÖc ®Çu t vçn cho c¸c dù ¸n c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ trªn ®Þa bµn thñ ®« nh: ®Çu t cho dù ¸n c«ng tr×nh cao tèc L¸ng Trung – Hoµ L¹c, dù ¸n mua s¾m thiÕt bÞ ®Çu vµ cuèi cña c«ng ty ®iÖn tho¹i Hµ Néi. Mét sè doanh nghiÖp trong lÜnh vùc giao th«ng, x©y dung còng ®îc MSB ®Çu t vèn nh c¸c dù ¸n m¸y khoan, m¸y xóc, m¸y ®ãng cäc nhåi vµ c¸c ngµnh th¬ng m¹i, n«ng l©m nghiÖp., s¶n xuÊt, gia c«ng chÕ biÕn, bu ®iÖn hµng h¶i, nhµ hµng, kh¸ch s¹n, s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu trªn ®Þa bµn thñ ®«. D nî cho vay cña MSB ®îc thÓ hiÖn trong c¸c biÓu ®å sau: B¶ng 2. c¬ cÊu cho vay cña MSB SDG (2005-2007). ®¬n vÞ: triÖu ®ång N¨m 2005 ChØ tiªu Tæng d nî cho vay Cho vay ng¨n h¹n Cho vay N¨m 2006 N¨m 2007 Sè tiÒn Tû träng (%) So víi n©m 2006 (%) 112,74 430.373 100 251,67 76,54 104,57 313.175 72,77 239,27 23,46 136,36 117.198 27,23 292,14 Sè tiÒn Tû träng(%) So víi n¨m 2005(%) 100 171.003 100 125.164 82.51 130.886 29.419 19.39 40.117 Sè tiÒn Tû träng(%) 151.683 Ph¹m ThÞ Thuú Linh Líp: KTB- CD22
- Xem thêm -