Tài liệu Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty cp dầu khí mekong

  • Số trang: 82 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LƯƠNG THỊ ÁNH TUYẾT THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CP DẦU KHÍ MEKONG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: D340101 Tháng 01 - 2014 i TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LƯƠNG THỊ ÁNH TUYẾT MSSV: C1201138 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CP DẦU KHÍ MEKONG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: D340101 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGS. TS LƯU THANH ĐỨC HẢI Tháng 01 - 2014 ii LỜI CẢM TẠ Là một sinh viên liên thông, gần hai năm theo học ở trường, đây là khoảng thời gian không quá dài, cũng không quá ngắn, đủ để em cảm nhận được sự chỉ bảo tận tình của quý thầy cô trường Đại học Cần Thơ, quý thầy cô trong khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh của trường, đặc biệt là thầy Lưu Thanh Đức Hải – người đã hướng dẫn em hoàn thành đề tài này. Thời gian qua, em đã học hỏi được rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báo giúp em hoàn thành đề tài tốt nghiệp của mình. Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và trân trọng những công lao quý báo của quý thầy cô. Bên cạnh đó với thời gian hai tháng thực tập tại Công ty CP Dầu khí Mekong. Được sự chỉ bảo tận tình của Ban lãnh đạo và các cô chú, anh chị trong công ty đã tạo điều kiện và giúp đỡ em, giúp em có nhiều kinh nghiệm thật bổ ích, để vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn. Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty. Dù có nhiều cố gắng, tuy nhiên không thể tránh khỏi những thiếu sót, khuyết điểm. Vì thế, em rất mong nhận được những ý kiến đóng từ quý thầy cô, Ban lãnh đạo và các cô chú, anh chị trong công ty. Cuối cùng em xin gởi lời chúc sức khỏe, thành công đến tất cả các thầy cô, Ban lãnh đạo cùng các cô chú, anh chị. Chân thành cảm ơn. Cần Thơ, ngày …. tháng …. năm … Sinh viên thực hiện iii LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Cần Thơ, ngày …. tháng …. năm … Sinh viên thực hiện iv NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Cần Thơ, ngày …. tháng …. năm … Thủ trưởng đơn vị (ký tên và đóng dấu) v BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  Họ tên người nhận xét .................................................... Học vị…………  Chuyên ngành ............................................................................................  Nhiệm vụ trong Hội đồng: Cán bộ hướng dẫn  Cơ quan công tác .......................................................................................  Tên sinh viên: ................................................................. MSSV…………  Lớp .............................................................................................................  Tên đề tài ...................................................................................................  Cơ sở đào tạo ............................................................................................. NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 2. Hình thức trình bày: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 5. Nội dung và kết quả đạt được (Theo mục tiêu nghiên cứu) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 6. Các nhận xét khác: vi ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 7. Kết luận (Ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa,…) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Cần Thơ, ngày…..tháng…..năm 201….. NGƯỜI NHẬN XÉT vii BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  Họ tên người nhận xét .................................................... Học vị…………  Chuyên ngành ............................................................................................  Nhiệm vụ trong Hội đồng: Cán bộ phản biện  Cơ quan công tác .......................................................................................  Tên sinh viên: ................................................................. MSSV…………  Lớp .............................................................................................................  Tên đề tài ...................................................................................................  Cơ sở đào tạo ............................................................................................. NỘI DUNG NHẬN XÉT 8. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 9. Hình thức trình bày: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 10. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 11. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 12. Nội dung và kết quả đạt được (Theo mục tiêu nghiên cứu) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 13. Các nhận xét khác: viii ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 14. Kết luận (Ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa,…) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Cần Thơ, ngày…..tháng…..năm 201….. NGƯỜI NHẬN XÉT ix MỤC LỤC Trang Chương 1: GIỚI THIỆU .................................................................................. 1 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu .................................................................................. 1 1.1.1 Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu ...................................................... 1 1.1.2 Căn cứ khoa học – thực tiễn ................................................................. 2 1.2 Mục tiêu nghiên cứu ..................................................................................... 2 1.2.1 Mục tiêu chung ..................................................................................... 2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể ..................................................................................... 2 1.3 Câu hỏi nghiên cứu ....................................................................................... 3 1.4 Phạm vi nghiên cứu ...................................................................................... 3 1.4.1 Không gian nghiên cứu ........................................................................ 3 1.4.2 Thời gian nghiên cứu ........................................................................... 3 1.4.3 Đối tượng nghiên cứu........................................................................... 3 1.5 Lược thảo tài liệu .......................................................................................... 3 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................................................................................. 6 2.1 Phương pháp luận ......................................................................................... 6 2.1.1 Tổng quan về quản trị nhân sự ............................................................. 6 2.1.2 Nội dung của quản trị nhân sự ............................................................. 8 2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nhân sự ..................................... 13 2.2 Phương pháp nghiên cứu ............................................................................ 15 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu ............................................................. 15 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu ........................................................... 15 2.2.3 Phương pháp phân tích so sánh .......................................................... 15 2.2.4 Phương pháp đánh giá hiệu quả thực hiện công việc (KPI) ............... 16 Chương 3: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP DẦU KHÍ MEKONG ........ 18 3.1 Giới thiệu tổng quan về công ty.................................................................. 18 3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty ..................................... 18 x 3.1.2 Chức năng và nhiệm vụ ...................................................................... 20 3.1.3 Cơ cấu và chức năng nhiệm vụ của bộ máy tổ chức trong công ty ... 21 3.2 Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2011 – 2013 ............................................................................................................... 25 3.2.1 Doanh thu ........................................................................................... 26 3.2.2 Chi phí ................................................................................................ 27 3.2.3 Lợi nhuận ........................................................................................... 28 3.3 Thuận lợi và khó khăn của công ty ............................................................. 28 3.3.1 Thuận lợi ............................................................................................ 28 3.3.2 Khó khăn ............................................................................................ 28 3.3.3 Phương hướng phát triển của công ty ................................................ 29 Chương 4: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CP DẦU KHÍ MEKONG GIAI ĐOẠN 2011 – 2013 ............... 30 4.1 Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại công ty CP dầu khí Mekong ...... 30 4.1.1 Thực trạng cơ cấu nhân sự ................................................................. 30 4.1.2 Thực trạng tuyển dụng nhân sự tại công ty cp dầu khí Mekong ........ 35 4.1.3 Thực trạng đào tạo và phát triển nhân sự ........................................... 41 4.1.4 Chế độ tiền lương và đãi ngộ nhân sự tại công ty .............................. 47 4.2 Đánh giá hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty CP dầu khí Mekong ......... 51 4.2.1 KPI về tuyển dụng nhân sự ................................................................ 51 4.2.2 KPI về đào tạo .................................................................................... 51 4.2.3 KPI về chế độ lương ........................................................................... 53 4.2.4 KPI về tỷ lệ nghỉ việc ......................................................................... 53 4.2.5 KPI về an toàn lao động ..................................................................... 53 4.2.6 KPI về quan hệ lao động .................................................................... 54 4.2.7 KPI đánh giá tổng hợp kết quả quản trị nhân sự ................................ 54 4.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị nhân sự tại công ty CP dầu khí Mekong ....................................................................................................... 55 4.3.1 Môi trường bên ngoài ......................................................................... 55 4.3.2 Môi trường bên trong ......................................................................... 56 xi Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CP DẦU KHÍ MEKONG ........... 59 5.1 Định hướng phát triển của công ty giai đoạn 2014 – 2016 ........................ 59 5.2 Định hướng phát triển nhân sự của công ty trong giai đoạn 2014 – 2016 . 60 5.3 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty .... 61 5.3.1 Căn cứ đề xuất giải pháp .................................................................... 61 5.3.2 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty CP dầu khí Mekong ...................................................................................... 62 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ..................................................... 64 6.1 Kết luận ....................................................................................................... 64 6.2 Kiến nghị..................................................................................................... 64 6.2.1 Kiến nghị với công ty ......................................................................... 65 6.2.2 Kiến nghị với nhà nước ...................................................................... 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 67 xii DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 3.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2011 – 2013 .......... 25 Bảng 4.1 Số lượng nhân viên trong công ty năm 2011 – 2013 ........................ 30 Bảng 4.2 Cơ cấu nhân sự theo trình độ năm 2011 – 2013................................ 31 Bảng 4.3 Cơ cấu nhân sự theo độ tuổi năm 2011 – 2013 ................................. 33 Bảng 4.4 Cơ cấu nhân sự theo giới tính năm 2011 – 2013............................... 34 Bảng 4.5 Số lượng nhân viên tuyển dụng năm 2011 – 2013 ............................ 35 Bảng 4.6 So sánh số lượng nhân sự cần có và số lượng nhân sự thực tế năm 2011 – 2013 ...................................................................................................... 36 Bảng 4.7 Kết quả đào tạo tại công ty năm 2013 ............................................... 46 Bảng 4.8 Số vụ nghỉ việc tại công ty năm 2011 – 2013 ................................... 50 Bảng 4.9 Tổng hợp kết quả đào tạo năm 2013 ................................................. 52 Bảng 4.10 KPI đánh giá tổng hợp kết quả quản trị nhân sự ............................. 54 xiii DANH MỤC HÌNH Trang Hình 2.1 Quy trình quản trị nhân sự ................................................................... 6 Hình 2.2 Quá trình hoạch định nguồn nhân lực.................................................. 8 Hình 2.3 Quá trình phân tích công việc .............................................................. 9 Hình 3.1 Sơ đồ tổ chức công ty ........................................................................ 22 Hình 3.2 Biểu đồ thể hiện kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2011 – 2013 ............................................................................................................... 26 Hình 4.1 Cơ cấu nhân sự theo trình độ năm 2011 – 2013 ................................ 32 Hình 4.2 Cơ cấu nhân sự theo độ tuổi năm 2011 – 2013 ................................. 34 Hình 4.3 Cơ cấu nhân sự theo giới tính năm 2011 – 2013 ............................... 35 Hình 4.4 Quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty CP dầu khí Mekong ........ 37 Hình 4.5 Biểu mẫu phiếu yêu cầu tuyển dụng .................................................. 39 Hình 4.6 Biểu mẫu thư mời nhận việc .............................................................. 41 Hình 4.7 Quy trình đào tạo tại công ty CP dầu khí Mekong ............................ 42 Hình 4.8 Phiếu đề xuất nhu cầu đào tạo ........................................................... 43 xiv DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT Tiếng Việt: CP: Cổ phần ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long TP: Thành phố UBND: Ủy ban nhân dân TNDN: Thu nhập doanh nghiệp TB: Trung bình BHYT: Bảo hiểm y tế BHXH: Bảo hiểm xã hội Tiếng Anh: WTO: World Trade Organization (Tổ chức thương mại thế giới) KPI: Key Performance Indicators (Chỉ số đo lường hiệu suất cốt yếu) PDC: Phuongdong Petroleum Tourism Joint StockCompany (Công ty cổ phần du lịch dầu khí Phương Đông) KO: Korosene Oil (Dầu hỏa) FO: Fuel Oil (Dầu thô chưa chưng cất) xv CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu Hiện nay, xu hướng toàn cầu hóa đã mở ra cho các quốc gia nói chung hay các doanh nghiệp nói riêng nhiều hướng phát triển thuận lợi. Tuy nhiên nó cũng gây ra nhiều áp lực buộc các quốc gia hay doanh nghiệp muốn phát triển và giữ vững vị thế của mình phải có hướng đi phù hợp với tình hình thực tế. Cùng với xu thế trên, Việt Nam hiện đang trong giai đoạn hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để phát triển hơn, tạo sự cạnh tranh công bằng giữa các thành phần kinh tế, việc lưu thông hàng hóa giữa các nước dễ dàng hơn, nhưng cũng chính điều này đã làm cho môi trường cạnh tranh ngày càng khắc nghiệt hơn đòi hỏi các doanh nghiệp phải thật sự năng động, khai thác mọi tiềm lực thì mới hòa nhập được. Do vậy, để đạt được hiệu quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh, bên cạnh việc nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, xác định đúng phương hướng, mục tiêu trong kinh doanh, có biện pháp sử dụng hợp lý nguồn vốn, công nghệ…thì việc quản lý nguồn nhân lực sao cho hiệu quả đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Nếu việc quản lý nhân lực tốt sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời tạo điều kiện cho người lao động thõa mãn nhu cầu vật chất và tinh thần giúp nâng cao năng suất lao động cho doanh nghiệp. Thật vậy, nhân tố con người chính là chìa khóa dẫn đến cánh cửa thành công của mỗi doanh nghiệp, nó ảnh hưởng đến sự thành bại và quyết định sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp. Muốn có được một đội ngũ nhân viên giỏi và làm việc có hiệu quả không những đòi hỏi các doanh nghiệp phải có trình độ quản lý giỏi, nhà quản trị tài năng hướng nhân viên đi theo mục tiêu chung của toàn thể công ty, nắm được từng đặc điểm tính cách và trình độ của từng người để sắp xếp công việc một cách hợp lý mà còn phải biết kết nối và giữ chân các thành viên trong doanh nghiệp để mọi người gắn kết và phối hợp làm việc cùng nhau để đạt được hiệu quả cao nhất. Trong một tập thể, nếu mỗi thành viên ý thức được trách nhiệm của mình, biết quan tâm, chia sẽ và đoàn kết lẫn nhau sẽ giúp doanh nghiệp vượt qua được khó khăn thách thức khi môi trường làm việc có biến động và tránh được hiện tượng chảy máu chất xám – một vấn đề khó khăn nhức nhối mà không phải một doanh nghiệp nào cũng làm được. 1 Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này nên em chọn đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty cổ phần dầu khí Mekong” làm đề tài nghiên cứu của mình. 1.1.2 Căn cứ khoa học – thực tiễn 1.1.2.1 Căn cứ khoa học Nhân loại đang sống trong thế kỷ XXI, thế kỷ của nền kinh tế tri thức, cùng với sự bùng nổ về công nghệ thông tin, sự phát triển của khoa học kỹ thuật và việc Việt Nam gia nhập WTO một mặt tạo ra những cơ hội kinh doanh mới cho doanh nghiệp nhưng mặt khác lại tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt buộc các doanh nghiệp phải cải thiện không ngừng không chỉ về sản phẩm, chất lượng dịch vụ, máy móc trang thiết bị mà hơn hết là cải thiện chất lượng nhân sự trong doanh nghiệp. Vì con người là nhân tố quan trọng hàng đầu, góp phần to lớn vào sự hưng thịnh của doanh nghiệp. Do đó việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự trong thực tiễn kinh doanh hiện nay là điều hết sức cần thiết. Nếu doanh nghiệp không nâng cao chất lượng nhân sự thì sẽ khó đứng vững trên thương trường. 1.1.2.2 Căn cứ thực tiễn Năm 2013 kinh tế thế giới và đất nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp bị giải thể, đình đốn sản xuất tăng cao, đặc biệc là khối doanh nghiệp liên quan đến xây dựng, bất động sản, nhiều lao động mất việc làm. Việc giãn, dừng tiến độ thực hiện các dự án lớn trong ngành dầu khí đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng của công ty dầu khí Mekong. Bên cạnh đó, việc tuyển dụng nhân sự gần đây chủ yếu dựa vào sự điều động nhân sự bên trong công ty và các hoạt động phát huy tính sáng tạo trong công việc còn thiếu sót cũng là một trong số những mặt hạn chế tại công ty. Nhận thấy những vấn đề trên, tôi quyết định thực hiện đề tài này. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Đề tài tập trung phân tích thực trạng quản trị nhân sự tại công ty CP dầu khí Mekong, đánh giá hiệu quả quản trị nhân sự của công ty từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Mục tiêu 1: Phân tích thực trạng công tác quản trị nhân sự tại công ty CP dầu khí Mekong giai đoạn 2011 – 2013 2 - Mục tiêu 2: Đánh giá hiệu quả công tác quản trị nhân sự tại công ty trong thời gian qua. - Mục tiêu 3: Đề ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự cho công ty. 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU - Thực trạng sử dụng lao động và quản lý nhân sự của công ty cp dầu khí Mekong trong thời gian qua diễn ra như thế nào? - Các quy định về chế độ lương, thưởng, phúc lợi và đãi ngộ nhân sự của công ty cp dầu khí Mekong có thực sự hợp lý và hiệu quả giúp kích thích gia tăng năng suất lao động chưa? - Những yếu tố nào ảnh hưởng đến vấn đề quản trị nhân sự tại công ty cp dầu khí Mekong? - Đâu là giải pháp thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty cp dầu khí Mekong? 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Không gian nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu và thu thập số liệu tại công ty CP dầu khí Mekong. 1.4.2 Thời gian nghiên cứu Đề tài được được thực hiện dựa trên các số liệu thứ cấp mà công ty cung cấp từ năm 2011 – 2013. 1.4.3 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng mà đề tài nghiên cứu là phân tích đánh giá công tác quản trị nhân sự tại công ty CP dầu khí Mekong. 1.5 LƯỢC THẢO TÀI LIỆU 1. Nguyễn Minh Trung (2010), “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cấp thoát nước – công trình đô thị Hậu Giang”, Luận văn tốt nghiệp. Mục tiêu của đề tài là phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực của công ty và tìm hiểu những nhân tố ảnh hưởng đến vấn đề quản trị nhân sự của công ty, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty. Đề tài sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp so sánh và phương pháp phân tích tổng hợp nhằm phân tích và đánh giá thực trạng sử dụng nguồn nhân lực tại công ty. Kết quả phân tích cho thấy: cơ cấu của công ty ngày càng 3 được cải tiến để phù hợp với hoạt động kinh doanh, công ty đặc biệt chú trọng công tác tuyển dụng và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho nhân viên. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như chất lượng lao động có trình độ chuyên môn chưa cao, hình thức tuyển dụng có sự bảo lãnh được áp dụng nhiều, chưa có chính sách thu hút nhân tài. Qua đó đề tài đề xuất một số giải pháp như: + Chú ý công tác tuyển dụng. + Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ nhân viên. + Có hình thức đãi ngộ nhân viên hợp lý. + Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất. 2. Hà Văn Lợi (2003), “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại tổng công ty xăng dầu Việt Nam”, Báo cáo luận văn. Mục tiêu của đề tài là phân tích thực trạng quản trị nhân sự tại tổng công ty xăng dầu Việt Nam từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự. Đề tài sử dụng phương pháp thống kê mô tả. Qua phân tích thấy được: chất lượng lao động tại công ty có những chuyển biến tích cực, trình độ chuyên môn của người lao động được nâng cao để phù hợp với xu hướng phát triển kinh doanh của công ty. Đề tài đưa ra một số giải pháp như: + Thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực. + Nâng cao chất lượng phân tích công việc. + Hoàn thiện công tác tuyển dụng. + Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân sự. + Hoàn thiện hơn nữa bộ máy của tổng công ty. + Thực hiện chế độ trã lương, thưởng phạt, trợ cấp cho cán bộ công nhân viên một cách hợp lý. + Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật.  Tóm lại, qua quá trình lược thảo các luận văn đã giúp tôi có một cái nhìn tổng thể về quá trình quản trị nhân sự chung trong các công ty, cách sử dụng số liệu thứ cấp mà công ty cung cấp để phân tích thực trạng quản trị nhân sự, cách sử dụng các phương pháp đánh giá (phương pháp so sánh tương đối, phương pháp so sánh tuyệt đối,…) nhằm nêu được những thế mạnh cũng như những hạn chế trong từng công ty từ đó đề ra giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự. Điểm mới của đề tài so với những tài liệu lược thảo trên là đưa ra được cách đánh giá hiệu quả quản trị nhân sự bằng phương pháp đánh giá kết quả 4 thực hiện công việc Key Performance Indicator (KPI). KPI đo lường hiệu quả công việc bằng những công thức tính toán sao cho phù hợp với thực tế kinh doanh tại doanh nghiệp, cụ thể được trình bày trong phần đánh giá của đề tài. 5
- Xem thêm -