Tài liệu Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả nuôi trồng thuỷ sản ở tỉnh thái bình

  • Số trang: 59 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Trong giai ®o¹n hiÖn nay, víi ®êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc, duy tr× c¬ chÕ kinh tÕ thÞ trêng, nh»m thóc ®Èy tËn dông tèi ®a c¸c nguån lùc trong níc, níc ngoµi ®Ó ®¶m b¶o nhu cÇu tiªu dïng, ®êi sèng nh©n d©n tÝch luü trong níc vµ xuÊt khÈu, t¨ng thu nhËp quèc d©n kÝch thÝch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. §Æc biÖt ngay tõ khi luËt doanh nghiÖp ®i vµo ho¹t ®éng cã hiÖu lùc (th¸ng 1/2000) ®· kh¼ng ®Þnh mét bíc ®æi míi trong hÖ thèng ph¸p lý t¹o ra m«i trêng thuËn lîi cho c¸ doanh nghiÖp ho¹t ®éng, nh»m ph¸t huy søc m¹nh nÒn kinh tÕ. Tõ thùc tÕ cho ta thÊy sè lîng doanh nghiÖp ®¨ng ký kinh doanh ngµy cµng t¨ng, bªn c¹nh ®ã viÖc b¸n hµng s¶n phÈm hµng ho¸ lµ vÊn ®Ò quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Bëi vËy ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng cã nhiÖm vô thu mua gia c«ng chÕ biÕn, s¶n xuÊt s¶n phÈm, mµ ph¶i tæ chøc tèt kh©u b¸n hµng s¶n phÈm hµng ho¸. Môc tiªu cña viÖc kinh doanh lµ lîi nhuËn, bªn c¹nh ®ã còng kh«ng Ýt rñi ro, ®Ó cã ®îc thµnh c«ng ®ßi hái c¸c nhµ doanh nghiÖp ph¶i t×m tßi nghiªn cøu thÞ trêng, trªn c¬ së ®ã ra quyÕt ®Þnh ®a ra mÆt hµng g×. §Ó ph¶n ¸nh vµ cung cÊp th«ng tin kÞp thêi, chÝnh x¸c cho Gi¸m ®èc nh»m ®a ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, kÞp thêi, phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ ®ßi hái ph¶i tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng nãi riªng mét c¸ch khoa häc, hîp lý. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng, víi sù c¹nh tranh gay g¾t, C«ng ty TNHH TM Tin häc vµ ThiÕt bÞ V¨n phßng ®· tån t¹i vµ ph¸t triÓn, C«ng ty liªn tôc nhËp c¸c lo¹i linh kiÖn m¸y vi tÝnh , c¸c thiÕt bÞ m¸y v¨n phßng míi, chñ ®éng trong viÖc b¸n hµng ho¸. Song song víi nh÷ng ®iÒu ®ã bé phËn kÕ to¸n C«ng ty còng tõng bíc hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn. Qua qóa tr×nh thùc tËp tæng hîp vµ ®i s©u t×m hiÓu ë C«ng ty em ®· lùa chän ®Ò tµi nghiªn cøu: “ Hoµn thiÖn kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i C«ng ty TNHH TM Tin häc vµ ThiÕt bÞ V¨n phßng”. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Môc tiªu cña chuyªn ®Ò nµy vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë trêng vµo nhu cÇu thùc tiÔn vÒ kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i C«ng ty, tõ ®ã ph©n tÝch nh÷ng ®iÒu cßn tån t¹i, nh»m gãp mét phÇn nhá vµo c«ng viÖc hoµn hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n ë ®¬n vÞ. Trong chuyªn ®Ò nµy tËp trung ®¸nh gi¸ t×nh h×nh chung ë ®¬n vÞ vÒ qu¶n lý vµ kÕ to¸n, ph©n tÝch quy tr×nh kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng ë ®¬n vÞ vµ ph¬ng híng, biÖn ph¸p gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ cßn tån t¹i. Chuyªn ®Ò ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn ®îc chia lµm 3 phÇn chÝnh: PhÇn I Tæng quan vÒ C«ng ty TNHH TM Tin häc vµ ThiÕt bÞ V¨n . PhÇn II : Thùc tr¹ng kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i C«ng ty TNHH TM Tin häc vµ ThiÕt bÞ V¨n phßng . PhÇn III : Mét nhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i C«ng ty TNHH TM Tin häc vµ ThiÕt bi V¨n phßng . Do nh÷ng h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é vµ thêi gian nªn chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt nhÊt ®Þnh, nªn em mong ®îc c¸c thÇy c« cïng c¸c c¸n bé cña C«ng ty n¬i em thùc tËp th«ng c¶m. PhÇn I Tæng quan vÒ c«ng ty TNHH TM Tin häc vµ thiÕt bÞ v¨n phßng 1.1 LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong c«ng cuéc ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ ë níc ta, §¶ng vµ Nhµ níc thùc hiÖn chuyÓn nÒn kinh tÕ tËp trung bao cÊp sang ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. §iÒu nµy ®ßi hái tÝnh ®éc lËp tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp cao. Mçi doanh nghiÖp ph¶i n¨ng ®éng, s¸ng t¹o trong kinh doanh, ph¶i tù chÞu tr¸ch nhiÖm vµ b¶o toµn ®îc vèn kinh doanh vµ quan träng h¬n lµ ph¶i kinh doanh cã l·i. C«ng ty TNHH TM Tin häc vµ ThiÕt bÞ V¨n phßng ( tªn giao dÞch lµ TIC ) ®îc thµnh lËp tõ n¨m 2004, hiÖn nay mÆt hµng chÝnh cña C«ng ty lµ kinh doanh m¸y photocopy, linh kiÖn m¸y, phÇn mÒm, kü thuËt m¹ng m¸y tÝnh vµ c¸c lo¹i m¸y v¨n phßng . C«ng ty ®Æt trô së chÝnh t¹i 117 Lª Thanh NghÞ – Hai Bµ Trng – Hµ Néi . C«ng ty TNHH TM Tin häc vµ ThiÕt bÞ V¨n phßng lµ mét lo¹i h×nh doanh nghiÖp t nh©n, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp. Cã thÓ kh¸i qu¸t c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña C«ng ty nh sau: * Tõ n¨m 2004 ®Õn n¨m 2005 C«ng ty míi ®i vµo ho¹t ®éng nªn chØ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng t×m kiÕm thÞ trêng tiªu thô. Giai ®o¹n nµy mang tÝnh chÊt th¨m dß, lîi nhuËn ®em l¹i cha cao * Tõ n¨m 2005 ®Õn 2006 §©y lµ giai ®o¹n ®Èy m¹nh kinh doanh, ban ®Çu s¶n phÈm chñ yÕu ®îc tiªu thô t¹i Hµ Néi. Trong thêi gian nµy c«ng ty kh«ng ngõng ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh qu¶ng b¸ h×nh ¶nh s¶n phÈm, x©y dùng ®éi ngò nh©n viªn tiÕp thÞ giíi thiÖu s¶n phÈm tíi tõng kh¸ch hµng, doanh nghiÖp, t¹o cho kh¸ch hµng niÒm tin vµo chÊt lîng s¶n phÈm mµ C«ng ty kinh doanh * Tõ n¨m 2006 ®Õn nay Lµ thêi kú ph¸t triÓn m¹nh mÏ víi doanh thu t¨ng nhanh. C«ng viÖc kinh doanh ®i dÇn vµo æn ®Þnh vµ ®a l¹i møc lîi nhuËn ngµy mét cao cho C«ng ty. Víi ý thøc kh«ng ngõng v¬n lªn , sau 4 n¨m ph¸t triÓn ®Õn nay C«ng ty ®· x©y dùng ®îc m¹ng líi tiªu thô t¹i nhiÒu tØnh thµnh , x©y dùng c¸c ®¹i lý ph©n phèi s¶n phÈm cña C«ng ty tíi c¸c c¬ quan ®¬n vÞ cã nhu cÇu ë mçi tØnh . C«ng ty vinh dù ®îc kh¸ch hµnh ®¸nh gi¸ lµ mét trong c¸c ®Þa chØ ®¸ng tin cËy trong lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin . Kh¸ch hµng ®Õn víi C«ng ty lµ thîng ®Õ , lµ nh÷ng ngêi b¹n ®ång hµnh trong suèt thêi gian sö dông thiÕt bÞ c«ng nghÖ th«ng tin vµ c¸c thiÕt bÞ v¨n phßng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 HiÖn nay thÞ trêng truyÒn thèng lµ Hµ Néi vÉn chiÕm tû lÖ cao vÒ tiªu thô s¶m phÈm . LÊy ph¬ng ch©m lu«n lu«n ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm lÊy ch÷ tÝn víi kh¸ch hµng , g¾n liÒn víi tiªu thô nªn sè lîng s¶n phÈm b¸n ra ngµy cµng t¨ng , n¨m sau cao h¬n n¨m tríc . Ph¬ng thøc b¸n hµng cña C«ng ty lµ b¸n bu«n vµ b¸n lÎ . 1.2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty : * Chøc n¨ng cña C«ng ty: C«ng ty TMHH TM Tin häc vµ ThiÕt bÞ V¨n phßng cã chøc n¨ng kinh doanh ph©n phèi c¸c s¶n phÈm c«ng nghÖ th«ng tin , m¸y photocopy, linh kiÖn m¸y, phÇn mÒm, kü thuËt m¹ng m¸y tÝnh vµ c¸c lo¹i m¸y v¨n phßng Lµ mét doanh nghiÖp t nh©n h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, C«ng ty ph¶i ®¶m b¶o cã kÕ ho¹ch kinh doanh cho phï hîp víi thÞ trêng thùc tÕ, ®em l¹i hiÖu qu¶ cao, gãp phÇn tÝch luü vèn cho doanh nghiÖp vµ ®ãng gãp ngµy cµng cao cho x· héi ®ång thêi t¹o ra viÖc lµm vµ thu nhËp ngµy cµng æn ®Þnh cho doanh nghiÖp. * NhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty: - Tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh theo ®óng ph¸p luËt vµ ®óng ngµnh nghÒ theo ®¨ng ký kinh doanh do Nhµ níc cÊp. - Thùc hiÖn c¸c chØ tiªu nép ng©n s¸ch, b¶o hiÓm x· héi, tæng doanh thu sè b¸n ra. - Qu¶n lý vµ sö dông hiÖu qu¶ tµi s¶n, tiÒn vèn, ®éi ngò lao ®éng vµ b¶o toµn, t¨ng trëng vèn kinh doanh. - Thùc hiÖn ph©n phèi lao ®éng hîp lý, ®¶m b¶o ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho ®éi ngò nh©n viªn. §¶m b¶o sö dông 100% nh©n viªn cã tr×nh ®é, n¨ng lùc lµm viÖc. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nh÷ng n¨m gÇn ®©y §VT: §ång ChØ tiªu Nguån vèn kinh doanh N¨m 2005 890.000.000 N¨m 2006 1.000.000.000 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 N¨m 2007 1.500.000.000 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Doanh thu 2.498.000.000 3.190.860.000 4.589.760.000 Lîi nhuËn 59.869.000 96.854.368 120.968.532 780.000 1.000.000 1.200.000 L¬ng th¸ng/ ngêi Nh×n vµo b¶ng ta thÊy râ sù t¨ng trëng cña C«ng ty trong 3 n¨m qua ( 2005 , 2006 , 2007 ) Doanh thu cña n¨m 2006 so víi n¨m 2005 lµ 692.869.000 VN§ t¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 27,73 % . Lîi nhuËn ®¹t ®îc n¨m 2006 so víi 2005 t¨ng 36.985.368 VN§ , t¬ng ng víi tû lÖ t¨ng lµ 61,78 % . ChÝnh v× vËy thu nhËp cña mét ngêi trong th¸ng ®· t¨ng lªn 220.000VN§ , t¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 28,20 %. Doanh thu n¨m 2007 t¨ng so víi n¨m 2006 lµ 1.398.900 VN§ , t¬ng øng tû lÖ t¨ng lµ 43,89 % Lîi nhuËn n¨m 2007 so víi n¨m 2006 t¨ng 24.114.164 VN§ , t¬ng ®¬ng víi tû lÖ t¨ng lµ 24,89 % TiÒn l¬ng th¸ng cña ngêi c«ng nh©n cña n¨m 2007 so víi n¨m 2006 t¨ng 20% . 1.3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty : HiÖn nay C«ng ty TNHH TM Tin häc vµ ThiÕt bÞ V¨n phßng lµ mét c«ng ty ph¸t triÓn. VÊn ®Ò tæ chøc qu¶n lý lu«n ®îc quan t©m , chó träng cña l·nh ®¹o vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn nh»m dÉn ®Çu hoµn thiÖn mét c¬ cÊu qu¶n lý thÝch hîp hiÖu qu¶ nhÊt . M« h×nh tæ chøc qu¶n lý ®îc miªu t¶ nh sau : Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c¬ cÊu bé m¸Y QU¶N Lý CñA C¤NG TY Cæ PHÇN tnhh tm TIN HäC Vµ THIÕT BÞ V¡N PHßNG Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Nh×n vµ Phßng Phßng tæ Phßng Phßng kÕ Phßng Phßng ch¨m sãc chøc kü thuËt to¸n tµi b¸n hµng thiÕt kÕ kh¸ch hµnh Nh×n ®å c¬ cÊu bé m¸y qu¶n hµng lý cña C«ng tyweb ta thÊy c¬ chÝnh cÊu nµy ®îc x©y chÝnh dùng theo kiÓu trùc tuyÕn – chøc n¨ng , ®©y lµ kiÓu c¬ cÊu ®îc ¸p dông phæ biÕn trong c¸c doanh nghiÖp níc ta hiÖn nay . C¸c bé phËn cña c¬ cÊu bao gåm : Ban gi¸m ®èc , 7 phßng chøc n¨ng . * Bè trÝ lao ®éng cña c¸c bé phËn trong bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty : Tæng sè lao ®éng hiÖn cã cña C«ng ty lµ 49 ngêi , bé phËn b¸n hµng cã 9 ngêi vµ c¸c bé phËn kh¸c cã 40 ngêi . - VÒ tr×nh ®é : Do coi träng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ tuyÓn chän lao ®éng nªn C«ng ty cã mét ®éi ngò kü thuËt vµ c«ng nh©n ®¹t tr×nh ®é cao . Cã 5 ngêi ë tr×nh ®é ®¹i häc , chñ yÕu tËp trung ë c¸c phßng ban , trung cÊp cã 31 ngêi . T¹i c¸c ph©n xëng , sè lao ®«ng cã tr×nh ®é ®¹i häc cßn Ýt , chñ yÕu lµ c«ng nh©n kü thuËt bËc 3/7 trë lªn ( cã 14 ngêi ) . * Sù ph©n chia c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ giòa c¸c bé phËn : - Sù ph©n chia chøc n¨ng qu¶n trÞ theo chiÒu däc : Lµ sù ph©n chia chøc n¨ng qu¶n trÞ giòa ban gi¸m ®èc , bé phËn chøc n¨ng vµ bé phËn qu¶n lý ph©n xëng . Trung t©m b¶o hµnh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Ban gi¸m ®èc bao gåm nh÷ng ngêi ®øng ®Çu C«ng ty , ban gi¸m ®èc thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ nhng ë cÊp ®é cao nhÊt vµ cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®èi víi toµn C«ng ty . + Bé phËn chøc n¨ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ ë cÊp ®é thÊp h¬n , cã tÝnh tham mu vµ thùc hiÖn ®èi víi toµn C«ng ty . Sù ph©n chia chøc n¨ng theo chiÒu däc lµ phï hîp víi kiÓu c¬ cÊu s¶n xuÊt hiÖn nay cña C«ng ty - Sù ph©n chia chøc n¨ng theo qu¶n trÞ theo chiÒu ngang . Sù ph©n chia chøc n¨ng qu¶n trÞ theo chiÒu ngang thÓ hiÖn râ nhÊt ë sù ph©n chia c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ giòa c¸c bé phËn chøc n¨ng . Chóng ta cã thÓ m« ta sù ph©n chia nµy nh sau : Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å ph©n chia chøc n¨ng qu¶n lý gi÷a c¸c bé phËn Tµi chÝnh Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh H¹ch to¸n Phßng b¸n hµng Qu¶n lý vµ tiªu thô s¶n phÈm Trung t©m b¶o hµnh s¶n phÈm T vÊn kiÓm tra nhu cÇu cña kh¸ch hµnh Ch¨m sãc kh¸ch hµng Kü thuËt Phßng kü thuËt Tæ chøc ®êi sèng Nh©n sù Tæ chøc lao ®éng vµ thuª lao ®éng Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Hµnh chÝnh ph¸p chÕ vµ b¶o vÖ Chøc n¨ng cña tõng bé phËn : C«ng ty tæ chøc theo m« h×nh C«ng ty TNHH, bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®îc tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn vµ ®îc tæ chøc nh sau: * Ban gi¸m ®èc: - Gi¸m ®èc : lµ ngêi ®¹i diÖn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn t¹i C«ng ty, cã quyÒn quyÕt ®Þnh ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña C«ng ty. Gi¸m ®èc lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty tríc ph¸p luËt. Gi¸m ®èc cã nhiÖm vô l·nh ®¹o chung vµ phô tr¸ch c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé , hîp t¸c trong níc , lËp kÕ ho¹ch kinh doanh , ®Çu t ph¸t triÓn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Phã gi¸m ®èc : Lµ ngêi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc , phô tr¸c c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt , nguyªn cøu c¶i tiÕn , thiÕt kÕ kü thuËt vµ c«ng t¸c b¶o hµnh s¶n phÈm , kÕ ho¹ch ho¸ vµ ®iÒu ®é s¶n xuÊt . Ngoµi ra phã gi¸m ®èc ®îc phÐp thay mÆt gi¸m ®èc ®Ó gi¶ quyÕt c¸c c«ng viÖc chung khi gi¸m ®èc ®i v¾ng . * C¸c phßng ban chøc n¨ng : §©y lµ mét ban tham mu gióp viÖc cho Gi¸m ®èc, chÞu sù ®iÒu hµnh cña Gi¸m ®èc. Ngoµi viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng cña m×nh, c¸c phßng ban cßn ph¶i cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau nh»m kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu vµ gióp ®ì nhau hoµn thµnh c«ng viÖc ®îc giao. + Phßng tæ chøc hµnh chÝnh : Thùc hiÖn chøc n¨ng vÒ nh©n sù nh tuyÓn dông , bè trÝ , ®µo t¹o , khen thëng , kû luËt ®èi víi c«ng nh©n cña C«ng ty . Bªn c¹nh ®ã phßng cßn thùc hiÖn chøc n¨ng nh ®Þnh møc lao ®éng , tr¶ l¬ng , tr¶ thëng , tæ chøc ®êi sèng vµ c¸c ho¹t ®éng x· héi nh c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ , v¨n nghÖ , thÓ thao … cho c«ng nh©n viªn cña C«ng ty . + Phßng KCS : Cã chøc n¨ng kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm vÇ trong ®ã bao gåm c¶ mét phÇn chøc n¨ng kü thuËt ®ã lµ x©y dùng tiªu chuÈn kü thuËt cho s¶n phÈm . + Trung t©m b¶o hµnh : Cã chøc n¨ng kÌm dÞch vô b¶o hµnh s¶n phÈm , söa ch÷a , ®æi s¶n phÈm sau khi b¸n cho kh¸ch hµng . + Phßng b¸n hµng : Thùc hiÖn chøc n¨ng tiªu thô s¶n phÈm bao gåm nguyªn cøu thÞ trêng , qu¶ng c¸o … + Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh : - Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, lËp kÕ ho¹ch chi tiªu, mua s¾m, thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c kinh doanh... tr×nh gi¸m ®èc. - ThiÕt lËp c¸c v¨n b¶n, biÓu mÉu b¸o c¸o kÕ to¸n tµi chÝnh, quy ®Þnh thèng nhÊt c¸c ghi chÐp kÕ to¸n. - Tham mu cho ban Gi¸m ®èc x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh, c¸c chiÕn lîc kinh doanh. + Phßng kü thuËt : Phßng kü thuËt cña c«ng ty ®îc chia ra lµm c¸c tæ kü thuËt víi nhiÖm vô söa ch÷a vµ l¾p ®Æt m¸y mãc cho c¸c ®¬n ®Æt hµng cña c«ng ty. 1.4. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cñA C«ng Ty TNHH TM Tin häc vµ ThiÕt bÞ V¨n phßng : Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.4.1/ Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n : Bé m¸y kÕ to¸n cë C«ng ty TNHH TM Tin häc vµ ThiÕt bÞ V¨n phßng ®îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung. Mäi c«ng viÖc ®Òu ®îc thùc hiÖn ë phßng kÕ to¸n, kh«ng tæ chøc ë c¸c bé phËn kÕ to¸n riªng mµ chØ ph©n c«ng c«ng viÖc cho kÕ to¸n viªn t¹o ®iÒu kiÖn kiÓm tra, kiÓm so¸t chØ ®¹o nghiÖp vô, ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o tËp trung thèng nhÊt cña kÕ to¸n trëng còng nh sù chØ ®¹o cña l·nh ®¹o C«ng ty: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty. KÕ to¸n trëng KÕ to¸n hµng ho¸ Thñ quü KÕ to¸n c«ng nî KÕ to¸n tæng hîp §øng ®Çu bé m¸y lµ kÕ to¸n trëng. KÕ to¸n trëng cã nhiÖm vô qu¶n lý ®iÒu hµnh phßng kÕ to¸n, chØ ®¹o thùc hiÖn triÓn khai c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty, tæ chøc thiÕt lËp c¸c v¨n b¶n, biÓu mÉu b¸o c¸o tµi chÝnh, tham mu cho Gi¸m ®èc x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh, chiÕn lîc kinh doanh, kÕ ho¹ch chi phÝ kinh doanh, chÞu sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc. - KÕ to¸n hµng ho¸: Cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt tån, hµng ho¸, t×nh h×nh b¸n trong c«ng ty. Ph¶n ¸nh kÞp thêi khèi lîng hµng b¸n, qu¶n lý chÆt chÏ t×nh h×nh biÕn ®éng vµ dù tr÷ hµng ho¸, ph¸t hiÖn xö lý kÞp thêi hµng ho¸ ø ®äng. Theo dâi thanh to¸n c¸c kho¶n thuÕ nép ë kh©u tiªu thô, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng . - Thñ quü: Cã nhiÖm vô gi÷ tiÒn mÆt c¨n cø vµo chøng tõ gèc hîp lÖ ®Ó thu hoÆc chi tiÒn mÆt. Thñ quü phÇn thu, chi tiÒn mÆt vµo cuèi ngµy ®èi chiÕu víi sè liÖu kÕ to¸n thanh to¸n tiÒn mÆt. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - KÕ to¸n c«ng nî: Cã nhiÖm vô theo dâi c«ng nî vµ cung cÊp th«ng tin vÒ t×nh h×nh C«ng ty mét c¸ch nhanh chãng vµ chÝnh x¸c. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.4.2. Tæ chøc v©n dông hÖ thèng chøc tõ ë C«ng ty gåm : * Hîp ®ång kinh tÕ. * PhiÕu thu, phiÕu chi. * GiÊy b¸o nî, cã cña ng©n hµng. * Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng. *Ho¸ ®¬n b¸n hµng. *B¶ng kª ho¸ d¬n b¸n lÎ hµng hãa, dÞch vô. *B¶ng chøng tõ liªn quan ®Õn nghiÖp vô b¸n hµng. 1.4.3. Tæ chøc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n C«ng ty ¸p dông thèng nhÊt hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n doanh nghiÖp nh ban hµnh cña Bé tµi chÝnh , tai kho¶n cña C«ng ty bao gåm c¸c tµi kho¶n : TK 111 – TiÒn mÆt TK 112 – TiÒn göi ng©n hµng TK 131 – Ph¶i thu kh¸ch hµng TK 141 – T¹m øng TK 142 – Chi phÝ tr¶ tríc ng¨n h¹n TK 153 – C«ng cô dông cô TK 156 – Hoµng ho¸ TK 1561 – Gi¸ mua hµng TK 1562 – Chi phÝ thu mua hµng ho¸ TK 211 – Tµi s¶n cè ®Þnh TK 2111 – Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh TK 214 – Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh TK 2141 – Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh TK 242 – Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n TK 331 – Ph¶i tr¶ ngêi b¸n TK 333 – ThuÕ vµ c¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép nhµ níc TK 3331 – ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¸i nép TK 3338 – C¸c lo¹i thuÕ kh¸c TK 334 – Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng TK 335 – Chi phÝ ph¶i tr¶ TK 338 – Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c TK 3383 – B¶o hiÓm x· héi TK 3384 – B¶o hiÓm y tÕ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TK 411 – Nguån vèn kinh doanh TK 4111 – Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u TK 421 – Lîi nhuËn cha ph©n phèi TK 4211 – Lîi nhËn cha ph©n phèi n¨m tríc TK 4212 – Lîi nhËn cha ph©n phèi n¨m nay TK 511 – Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô TK 5111 – Doanh thu b¸n hµng ho¸ TK 5113 – Doanh thu cung cÊp dÞch vô TK 515 – Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh TK 632 – Gi¸ vèn hµng b¸n TK 635 – Chi phÝ tµi chÝnh TK 642 – Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp TK 6421 – Chi phÝ b¸n hµng TK 6422 – Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp TK 821 – Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp TK 911 – X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh . Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.4.4. H×nh thøc sæ kÕ to¸n §Ó phï hîp quy m« còng nh ®iÒu kiÖn thùc tÕ, hiÖn nay C«ng ty TNHH TM Tin häc vµ ThiÕt bÞ V¨n phßng ¸p dông h×nh thøc “Chøng tõ ghi sæ “ §Æc trng c¬ b¶n cña “Chøng tõ ghi sæ” lµ c¨n cø trùc tiÕp ®Ó ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp. ViÖc ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp lµ ghi theo tr×nh tù thêi gian trªn sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, ghi theo néi dung kinh tÕ trªn sæ c¸i. * Tr×nh tù ghi sæ: Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc hoÆc b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc, kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ, c¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ ®Ó ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, sau ®ã dïng ®Ó ghi sæ c¸i, chøng tõ gèc sau ®ã dïng ®Ó ghi vµo c¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. Cuèi th¸ng kho¸ sæ tÝnh ra tæng sè tiÒn ph¸t sinh trong th¸ng nªn sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, tÝnh ra tæng sè ph¸t sinh nî, ph¸t sinh cã cña tõng tµi kho¶n sæ c¸i, lËp b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh. Sau khi ®èi chiÕu ®óng sè liÖu ghi trªn sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh : S¬ ®å tæ chøc ghi sæ cña C«ng ty Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chøng tõ gèc Sæ, thÎ chi tiÕt theo ®èi tîng Sæ quü B¶ng kª Chøng tõ gèc Chøng tõ ghi sæ Sæ ®¨ng ký CTGS Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt theo ®èi tîng B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu, kiÓm tra 1.4.5. Tæ chøc hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n t¹i c«ng ty: - C«ng ty TNHH TM Tin häc vµ ThiÕt bÞ V¨n phßng sö dông hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n theo ®óng chÕ ®é vµ quy ®Þnh cña Nhµ Níc vµ thùc hiÖn tèt c¸c b¸o c¸o vÒ c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty. HÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n cña C«ng ty bao gåm : - B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh: theo mÉu sè B02 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n : theo mÉu sè B01 - B¸o c¸o thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh - B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh c¸c tµi kho¶n C«ng ty TM Tin hoc vµ ThiÕt bÞ V¨n phßng lµ C«ng ty TNHH cã tr¸ch nhiÖm nép b¸o c¸o Tµi ChÝnh lªn chi côc thuÕ trong thêi h¹n < 20 ngµy ®èi víi b¸o c¸o quý , vµ < 90 ngµy ®èi víi b¸o c¸o n¨m . Nép lªn cÊp trªn vµ lu t¹i phßng kÕ to¸n cña C«ng ty m×nh . PhÇn II Thùc tr¹ng kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i c«ng ty THNN Tm tin häc vµ thiÕt bÞ v¨n phßng ----------------2. 1. ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng b¸n hµng t¹i c«ng ty 2.1.1 . C¸c mÆt hµng kinh doanh cña c«ng ty Theo chñ tr¬ng cña UBND thµnh phè Hµ Néi cÇn thiÕt ph¶i cho ra ®êi nh÷ng C«ng ty kinh doanh phôc vô nhu cÇu ®æi míi ®¸p øng nhu cÇu vÒ c«ng nghÖ th«ng tin. C«ng ty TNHH TM Tin häc vµ ThiÕt bÞ V¨n phßng ®îc thµnh lËp ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cÊp b¸ch nµy. NhiÖm vô chÝnh cña C«ng ty khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh bao gåm 2 lÜnh vùc cô thÓ: * Kinh doanh dÞch vô: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cung cÊp c¸c thiÕt bÞ cho c¸c C«ng ty ë ViÖt Nam, cho c¸c kh¸ch hµng cã nhu cÇu cÇn thiÕt vÒ thiÕt bÞ v¨n phßng. * Ho¹t ®éng kinh doanh: C«ng ty ®îc phÐp kinh doanh c¸c lo¹i h×nh sau: + Tæ chøc c¸c dÞch vô l¾p ®Æt b¶o hµnh, söa ch÷a m¸y v¨n phßng, thiÕt bÞ viÔn th«ng, m¹ng m¸y tÝnh. + Tæ chøc kinh doanh m¸y photocopy, c¸c linh kiÖn m¸y vµ c¸c lo¹i m¸y v¨n phßng kh¸c. Do ®Æc thï kinh doanh m¸y v¨n phßng nªn ®èi tîng kh¸ch hµng cña C«ng ty lµ tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp trªn l·nh thæ ViÖt Nam , c¸c ®¹i lý vµ c¸ nh©n ng êi tiªu dïng. §a sè s¶n phÈm ®îc tiªu thô chñ yÕu t¹i Hµ Néi . C¸c ph¬ng thøc b¸n hµng cña C«ng ty : Ph¬ng thøc b¸n hµng chñ yÕu cña C«ng ty lµ : B¸n bu«n, b¸n lÎ. B¸n bu«n : Khi nghiÖp vô b¸n bu«n ph¸t sinh tøc lµ khi hîp ®ång kinh tÕ ®· ®îc ký kÕt, kÕ to¸n cña C«ng ty lËp ho¸ ®¬n (GTGT) . Ho¸ ®¬n ®îc thµnh lËp ba liªn, liªn 1 lu t¹i gèc, liªn 2 giao cho ngêi mua, liªn 3 dïng ®Ó thanh to¸n. Phßng kÕ to¸n còng lËp phiÕu xuÊt kho, phiÕu xuÊt kho còng ®îc lËp thµnh 3 liªn. NÕu viÖc b¸n hµng thu ®îc tiÒn ngay th× liªn thø 3 trong ho¸ ®¬n (GTGT) ®îc dïng lµm c¨n cø ®Ó thu tiÒn hµng kÕ to¸n vµ thñ quü dùa vµo ®ã ®Ó viÕt phiÕu thu vµ còng dùa vµo ®ã thñ quü nhËn ®ñ sè tiÒn hµng. Khi kiÓm tra sè tiÒn theo ho¸ ®¬n GTGT mµ ngêi mua thanh to¸n kÕ to¸n thu chi tiÒn mÆt vµ thñ quü sÏ ký tªn vµo phiÕu thu, nÕu kh¸ch hµng yªu cÇu cho 1 liªn, phiÕu thu th× tuú yªu cÇu kÕ to¸n thu tiÒn mÆt sÏ viÕt ba liªn phiÕu thu sau ®ã xÐ mËt liªn ®ãng dÊu vµ giao cho kh¸ch hµng thÓ hiÖn viÖc thanh to¸n hµng ho¸ ®· hoµn tÊt: Liªn 1 lu t¹i cuèng, liªn 2 giao cho thñ kho gi÷, liªn 3 dïng ®Ó lu hµnh néi bé kh«ng cã gi¸ trÞ thanh to¸n vµ ®i ®êng. Trong ph¬ng thøc b¸n bu«n cã 2 h×nh thøc: B¸n bu«n qua kho: Theo h×nh thøc nµy, C«ng ty xuÊt hµng trùc tiÕp tõ kho giao cho ngêi mua. Ngêi mua cÇm ho¸ ®¬n GTGT vµ phiÕu xuÊt kho do phßng kÕ to¸n lËp ®Õn kho ®Ó nhËn hµng. Hµng ho¸ ®îc coi lµ b¸n hµng khi ngêi mua ®· nhËn vµ ký x¸c nhËn ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å 2: S¬ ®å h¹ch to¸n nghiÖp vô b¸n bu«n trùc tiÕp qua kho TK 156 (1561) TK 632 XuÊt kho b¸n hµng TK 911 K\C gi¸ vèn hµng b¸n X¸c ®Þnh KQKD TK 911 TK 511 TK 111, 112, 131 Doanh thu b¸n hµng theo K\C DT b¸n hµng gi¸ cha cã thuÕ VAT X¸c ®Þnh KQKD TK 3331 Tæng gi¸ thanh to¸n (c¶ thuÕ VAT) ThuÕ VAT ph¶i nép B¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng: Theo ph¬ng thøc nµy C«ng ty sau khi thñ tôc nhËn hµng ®· xong vµ phßng kÕ to¸n lËp ho¸ ®¬n GTGt gåm 3 liªn sau ®ã xÐ liªn 2 vµ 3 giao cho phßng kinh doanh. Phßng kinh doanh cö ngêi mang ho¸ ®¬n tíi ngêi mua hµng ®ång thêi vËn chuyÓn th¼ng sè hµng ho¸ ®· cã ho¸ ®¬n GTGT cho ngêi mua (kh«ng qua kho). Hµng ho¸ ®îc coi lµ b¸n hµng khi ngêi mua nhËn ®ñ hµng ký x¸c nhËn trªn chøng tõ b¸n hµng cña C«ng ty, viÖc thanh to¸n tiÒn mÆt b»ng tiÒn mÆt. S¬ ®å 3: S¬ ®å h¹ch to¸n b¸n bu«n chuyÓn th¼ng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TK 911 TK 111, 112, 113 TK 511 K/C doanh thu X/§ KQKD Doanh thu cha cã VAT TK 3331 Tæng gi¸ thanh to¸n (c¶ thuÕ VAT) ThuÕ VAT ph¶i nép TK 632 Mua hµng B¸n th¼ng Tæng sè tiÒn thanh to¸n TK 133 (cã thuÕ ThuÕ VAT VAT) ®îc khÊu trõ Sè thuÕ GTGT ph¶i nép KÕt chuyÓn gi¸ vèn - x¸c ®Þnh KQKD B¸n lÎ : H×nh thøc b¸n lÎ ®îc ¸p dông t¹i v¨n phßng C«ng ty vµ t¹i kho (T©n Mai). C«ng ty thùc hiÖn b¸n lÎ theo ph¬ng thøc thu tiÒn tËp trung tøc lµ khi ph¸t sinh nghiÖp vô b¸n lÎ hµng ho¸ th× kÕ to¸n hµng ho¸ lËp ho¸ ®¬n GTGT. Trêng hîp nÕu b¸n lÎ t¹i C«ng ty th× kÕ to¸n hµng ho¸ lËp ho¸ ®¬n GTGT lÊy ®Çy ®ñ ch÷ ký cña ngêi mua, thñ trëng ®¬n vÞ, kÕ to¸n trëng sau ®ã dùa vµo ho¸ ®¬n GTGT kÕ to¸n thu chi sÏ viÕt phiÕu thu chi víi sè tiÒn ®ñ theo ho¸ ®¬n (nÕu kh¸ch hµng tr¶ hÕt mét lÇn). Trêng hîp b¸n lÎ nhng kh¸ch hµng yªu cÇu mang hµng tíi tËn nhµ th× kÕ to¸n hµng ho¸ còng lËp ho¸ ®¬n GTGT sau ®ã giao cho ngêi mang hµng 2 liªn: liªn 2 (liªn ®á) giao cho kh¸ch hµng, liªn 3 (liªn xanh) cã gi¸ trÞ ®Ó thanh to¸n. Sau khi ®· giao hµng vµ thu tiÒn xong, ngêi ®îc ph©n c«ng ®i giao hµng cã tr¸ch nhiÖm nép sè tiÒn ®ã cho phßng kÕ to¸n kÌm theo ho¸ ®¬n GTGR (liªn 3 liªn xanh). -Ghi x¸c ®Þnh gi¸ vèn cña hµng b¸n vµ kÕt vËn chuyÓn Sè lîng hµng xuÊt b¸n t¹i quÇy, cöa hµng Sè lîng = ®Çu ngµy ( ca) Sè lîng + hµng nhËp trong ngµy( ca ) Sè lîng - hµng tån cuèi ngµy (ca) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TrÞ gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n t¹i = Sè lîng hµng quÇy * Gi¸ vèn ®¬n vÞ xuÊt b¸n hµng b¸n - C¨n cø sè lîng trªn ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu vµ gi¸ vèn b¸n sau ca, ngµy ®èi chiÕu víi b¸n hµng t¹i quÇy, cöa hµng, S¬ ®å 4: S¬ ®å h¹ch to¸n nghiÖp vô b¸n lÎ hµng ho¸ TK 156 TK 632 XuÊt kho b¸n hµng TK 911 K\C gi¸ vèn hµng b¸n X¸c ®Þnh KQKD TK 911 TK 511, 512 TK 111, 112, 131 Doanh thu b¸n hµng theo K\C DT b¸n hµng gi¸ cha cã thuÕ VAT X¸c ®Þnh KQKD TK 3331 Tæng gi¸ thanh to¸n (c¶ thuÕ VAT) ThuÕ VAT ph¶i nép 2.1.3. Ph¬ng thøc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng cña C«ng ty : Cuèi kú kinh doanh, hay mçi th¬ng vô kÕ to¸n tiÕn hµnh x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô, nh»m cung cÊp th«ng tin liªn quan ®Õn lîi nhuËn (hoÆc lç) vÒ b¸n hµng cho qu¶n lý. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
- Xem thêm -