Tài liệu Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công cụ chính sách tiền tệ ở việt nam

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr n p pn n o u qu n n s t ền t ở V t Nam” MỤC LỤC Lời nói đầu ........................................................................................................ 2 D n m t vi t tắt .................................................................................. 3 P ần I: C ín s tiền tệ và ông ủ ín s tiền tệ ................. 4 1. n m v v tr C n s t ền t .................................................... 4 2. C m t êu n s t ền t ............................................................. 5 3. C n n s t ền t .............................................................. 6 3.1. s c c ết k ấu ................................................................................. 6 3.2. T Dự trữ bắt buộc .................................................................................. 8 3.3. N p vụ t ị trườ mở .............................................................................. 9 3.4. Hạ m c t dụ ....................................................................................... 10 3.5. K u ã suất t ề ử và c o va . ............................................................ 11 P ần II: T ự trạng sử d ng ông chính s tiền tệ ở Việt N m trong n ững năm qua. .................................................................................... 13 1. m tron v t n n s t ền t ................................... 13 2. tr n sử d n n n s t ền t ở V t N m .............. 14 2.1.Dự trữ bắt buộc ........................................................................................... 14 2.2. Lã xuất t c ết k ấu ............................................................................... 15 2.3. N p vụ t ị trườ mở ........................................................................... 16 2.4. Hạ m c t dụ ....................................................................................... 17 2.5. Lã xuất t dụ ........................................................................................ 18 2.6. T ......................................................................................................... 19 P ần III: Giải p p nâng o iệu quả ông điều àn ín s tiền tệ ở Việt N m .................................................................................................. 21 1. n 1.1 c 1.2 Một s n ................................................................................................. 21 tro ư c và qu c tế. ................................................................. 21 ị ư c b . ......................................................................... 22 2. p pn n o u qu n n s t ền t .................... 22 K t luận ............................................................................................................ 24 Tài liệu t m k ảo........................................................................................... 25 S v :N u c Qu 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr n p pn n o u qu n n s t ền t ở V t Nam” LỜI NÓI ĐẦU Tr trọ t ế a c của mì h o sẽ ị tro ều t ết vĩ mô ề k úp c o mỗ qu c t ề t , tạo cô trườ t c s c của mỗ v tro ợp v ề k ư ẩ và t ực t v c xâ dự và ều à tr ể p giải p ề S mô v c uô b ế uô b ế tế. N ư à của c một c tr à một c c ế à ầu c ú ữ kết qu cao m c s k c của ộ c c mục t u của c c s c tề t a c Qu v ề tà ín s úp em â 2 oạ oạt à cầ s c t ề t của ư c ều t ếu sót và ạ c ế . ất cầ p s c tề t ườ tế của ất ư c. t ực tế c ều qua trọ ta s c t ề t sao cho phù vẫ cò bộc ộ o iệu quả công c ọc. Qua ó sẽ :N u t ị tế từ c c ế bao cấp ổ t eo c o p ù ợp v tế ất ư c, em ã c ọ p nâng c ỉ t ếu sót và ạ c ế ó ể k ắc p ục và xâ dự s c tề t ề k t ữ ă v c àm, â tế t ị trườ a dà t ực t va trò qua trọ ak ô c ược va trò của c a từ ỏ vào sự p t tr ể k t ết c o sự p t tr ể k ữ u qu s c tề t ề k ậ t tế. Vì vậ p t tr ể của ất ư c. V c xâ dự c ổ và N à ư c ã s c t ề tề cũ t c c u ể ề k V c tìm ra ưổ t eo c c ế a tru ề t a từ k ù ạm p t, tạo cô ta sau một t ờ tế vĩ mô ư c. dâ ... óp p ầ k ô c ưở tế. Kết qu à ư c ta ã t u ược Tu vậ oà s c t ề t của mỗ qu c ều à p t tr ể k tro s c tề t tế.... một c c có p t tr ể và oà t c c ế t ị trườ ã c ú trọ k xâ dự ư c ta, s c t ề t tro c .V c ề qua trọ tỏ rõ va trò qua tế. Một c trưở a ó mà cò tề t t ế vấ sa ều à qu c à cà a t eo uổ c c mục t u k ă v c àm, tă . Mặt k c v c ưở s c tề t sự oà àm. N ậ t c ược p xâ dự và p t c u à "T ự trạng và tiền tệ ở Việt Nam" àm cao t m sự ểu b ết của mì về Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr n p pn n o c c vấ ềk tế, mô trườ b ết cò ạ c ế, em rất mo u qu k n n s tế và c c vấ ậ t ền t ở V t Nam” ề có S MỤC C C T VI T TẮT NHTƯ : N â à tru NHTG : N â à tru NHNN : N â à N à ư c CSTT : TCTD : Tổ c ct dụ NHTM : N â à t ư mạ NHTMCP: N â à t ư mạ cổ p ầ v :N u ư a s c tề t c Qu ểu ược sự óp ý và c ỉ b o của t ầ , cô o và c c bạ . N qua . Vì sự 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr n p pn n o u qu n n s t ền t ở V t Nam” P ẦN I C ÍN S C TIỀN TỆ VÀ C C CÔNG CỤ CỦ C ÍN 1. K S C i niệm và v trí ủ C ín s s c t ề t của qua trọ tro t â tiền tệ à c cc tru s c k P ủ, ó à tổ oà c c p ư t mì ế k t ề tro t c ộ t ực ượ c c mục t u k ều k Tu ư tế - tà c vĩ mô của qua c c oạt ộ ưu t ô , của ằm p ục vụ c o v c tế - xã ộ của ất ư c. c c ư c, c s c t ề t có t ể ược x c ập t eo a xuất k doa , t ất (tă m t ất tư vào s c n s Tro từ ó àm ị trị ồ c c cô t ề t à một tro ữ vực ưu t ô c s c k tế vĩ mô k c c s c k tế N â s c tề t v ạm p t tă -c s c tề ã suất àm ư t ất m ầu p tă - tề ) cụ ều t ết vĩ mô của N à ư c t ì c s c qua trọ ó cũ ưc ất vì ó t c ộ có qua s c trực t ếp c ặt c ẽ v c c s c t u ập, s c tà k o , c oạ . à tru à oạt ộ s c t ề t qu c :N u t ề , tă m ạm p t t ề t . So c àm c o c m ã suất ể t úc ẩ t ền t t v m cu doa s c tề t ổ vào ĩ ư tề , p) xuất k V tr cu p Chính sác t ề t t ắt c ặt ( S (NHTƯ) à một bộ p ậ : t c c ư c mà NHTƯ t ô s c t ề t mở rộ s TIỀN TỆ c Qu ư , v c oạc c b ất, mọ a ược t ực 4 ị và t ực t oạt ộ có c của ó ều u qu . s c ằm Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr n 2. Các m p pn n tiêu ủ o u qu ín s t , t ị trườ cạ ều cô p ư mọ c ó, mu oạ ă v c àm. Mu k c k ă ề k tế, từ ầu tư và s bư c xâ dự c tro ta p có ưu t ô t m ượ ó ữ . Do à ư vậ t ì ư ta vẫ ấ c m ị ều că ưở t tă c ỉ t ượ tro trưở k tư ị ,t s ều k c c ều của ề k tế. ằm mục t u ổ ị ị ược ạm p t ều oà ược ượ trưở bằ tề t ì ta p t tă tă trưở ó. ị . Nếu ắc một ầ c o k o t ờ c và ư oạt ộ ị xâ dự ạm p t ược ổ m ếu s xuất tă xuất, ưu t ô c p â p ạm p t dự k ế , a m c ạm p t v c ết s c k ó k ă và p c tạp. ể từ ò ỏ bư c ều a. ổ cu tề t m vụ của c s c t ề t . T ực tế c o t ấ t ầu tư, t c ộ vào s S v c Qu xuất tế tă ú tế ổ s c và ổ ợp ể ượ c ut Mặt k c, v c t a :N u s ồ tề t c à một cô ạm p t tro c tế. N ư vậ v c du trì c up các nhà k àm c o t ẳ ở m c ợp ý c v ược ổ một k a dà sẽ có t c dụ tạo ra ữ ăm ếu ề k t ề vào ưu t ô t ề sao c o k u ế ạm p t. Mu cụ t c tạo ược của c c c ủ t ể k s c t ề t cò cô ị ă v c àm t ì N à ư c a oạt ộ ị ã suất, ổ tế... ều t ết ượ oà c ỉ c mà t ực c ất à mục t u ổ t ìc ú ều cô m b o c o sự p t tr ể Ngoài ra, v c t ực t k ị tế p t tr ể t ì p doa ườ dâ t am tế m , trưở tạo ược xuất k tế vĩ mô k c ều có c ,ổ , tă tế trư c ết à p p ý, k c t c k u vực k ị c o một ề k ều t ết ề k t ền t ở V t Nam” s c k của ó, ó à mục t u: ổ tà c n s tiền tệ s c t ề t cũ mục t u r n xuất s p ẩm, ồ 5 ằm t a ổ ã suất à một ã suất t ờ ưở ưở trực t ếp ế t dự Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr n trữ của m p â à pn n t ư o Ngày nay, k ồ ề k ,p tă t u út s c tề t ư tế t ế tr và su t o ạm p t t ấp v 3. C t ất ủ t ườ ó c c oạ cô ín s ằm t ực t k S cô trưở a k ạm p t ở t tế, c ấp ó c c k c một t tề ể hình thành tế vĩ mô ược t ực à ữ ữ t ô t ao t c oạt ộ bì qua p vụ mà t ườ mỗ à . ư tro v c ết k ấu N â à cụ của N â c c c o va t tru t m t ề dự trữ c o ư à cấp v c o va c c t â tru c oc c â à à , từ ó àm tă k â à doa t m ượ . C t đ ng N â à tru ế c k o v v ều t ết cu cụ à ư s c t ề t , bằ doa . K ộ oạ tă ắ t ờ tiền tệ s c c ết k ấu à cô t ề cu s c mua của cụ c ủ ếu sau: c àm tă a trưở ều t ết k xu 3.1. C n s Ch ị oạ p t ấp. cụ của ó. N ữ NHTƯ t ực ổ , óp p ầ rút tế ể c u ể sa ... tế u cầu buô b t ị trườ à ư cp s c t ề t của NHTƯ về c c cô ị ạm p t một co só, a ông ã suất, dự trữ, t p t tr ể , va trò qua trọ k t ã suất t ì ề k oạ t p ục vụ c o sự p t tr ể của ất ư c. ó ược, có t ể à t t ền t ở V t Nam” ị t ì mục t u ổ ất à àm sao du trì một m c ộ tă n ậ ổ a qua trọ . Do ó, tề ,t n s c ắc ược. à cà trở ngày cà n mạ ... Do vậ , p p t tr ể một c c vữ ao ưu qu c tế u qu :N u ư k ểm so t cô cụ à c ủ ếu bằ va ( ã suất c o va t c ết k ấu). c Qu 6 c c t c Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr n p pn n Khi N â à tru của k o ă v â của k o N â ă , ượ à s c â doa , àm c o k â à k doa à ạ c ếb t trư c ết àm tă cầu và s t ạ k p tro ượ â doa à v â k ề k ữ cao ã suất c ết t ể va NHTƯ c ộ c o va m t eo. T c ộ trườ ều và ểb o ợp k ẩ cầ va mc o t ếp t eo àm c o ó từ từ â m của NHTƯ thì ã suất t eo ể va của NHTƯ. Do ó ã suất t ếp tục t ắt c ặt àm ế cu t ề và t c ộ ế ề k tế. ểm  Do v c va mượ t ực vay mượ tư  Thông qua b tr ề c c cu cù H n ấ tờ có rõ rà , v c oà tr tư t ờ ạ c ắc c ắ . p p c ết k ấu và t c ết k ấu cụ t ể à t ô suất c ết k ấu, NHTƯ có t ể t ực t t va trò qua ã ườ c o va . ế  NHTƯ có t ể t a NHTM p ổ ã suất c ết k ấu :N u ư k ô va t c à NHTM có qu ề tự do va vậ NHTƯ k ó có t ể k ểm so t ược v c cu v , c ết dự trữ của c c NHTG, ã suất cao buộc NHTG p tr k àm c o NHTG k ô NHTG p S m xu . c rằ Ưu k m ã suất c o va t NHTG có ý t ưở à à t ắt c ặt: NHTƯ qu ết ị dự trữ. N ư vậ , t c ộ t â ư tă ư trư c. NHTG p à tổ tru c o va của k ấu. Lã suất c ếu k ấu tă tr t ền t ở V t Nam” , k u ế k c c o va c c t ề cu Nếu c va , ậu qu n s ã suất t c ết k ấu, t c àm c o tế của c c va r doa , àm c o k d dà n m. N ược ạ , k tế tă ư ề k t ề cu k ấu, u qu va tă , ạ c ế c o va c c c o va ượ o c Qu 7 t ể bắt c c oặc k ô . Do t ề một c c có Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr n p pn n u qu . H tro c n n s v c o ị k ô ổ ữa ã suất t oà dự k ế k ược dù qu ể c o va ị và bằ tạ c c tổ c Cơ ượ t ề va , k ó k ểm so t cu ct ổ ộ tề t . ộn V ct a ổ t m) t tề m (tă Ưu  ất ị so v dự trữ bắt buộc p ữ ạ , mà s tề à tru ử của k c trực t ếp ế s â tề c c ế tạo t ề của c c NHTM. Mặt k c k dự trữ bắt buộc t ì k ă ( c o va của c c NHTM m), từ ó àm c o ượ m cu ) ểm t , ó có t ể t c ộ cu tề .  K sử dụ k ô t cụ t ềm ă ế tất c c c â dự trữ bắt buộc t ì t ể t eo co ề k ườ t ếp mà p của c à và t c ộ uồ v tư b s c tề mạ ư c t oà ầu tư trực t ếp có ợ c o tế. ều k ồ t ờ tr H n ế v tổ ưở ó t ể t ấ , dự trữ bắt buộc à cô  Tạo dụ dụ . ết ( ct oặc ầu tư, m c dự trữ à do N â (tă ), àm c o ã suất c o va tă S t a c ết k ấu và ã suất t ị trườ , dẫ t một t t (m=1+s/s+ER+RR) tro tă ữ một ã suất ặc b t ào ó tạo ra sự b ế Dự trữ bắt buộc à s t ề mà c c tổ c à ược ỷ l d trữ bắt buộ 3.2 ư t ền t ở V t Nam” s c c ết k ấu. c c t a u qu ữa ạ rất k ó tro  Kh NHTƯ ấ k o o :N u c o sự k ểm so t t sự sụp ổ của c Qu t 8 dụ của NHTƯ â à . v NHTM, Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr n p pn n u qu n ể t ực ữ t a ổ RR bở vì p t Sẽ rất vất v bằ c c t a ỏ tro o RR. T ực tế c o t ấ một ượ n s ổ ỏ tro kém rất â t ền t ở V t Nam” cu ều ể qu à một cô tề t ý cụ qu mạ ững thay , c ỉ cầ tă ỏ RR sẽ àm c o 1 xR D= m xu một ượ rất â ra ữ cú s c. rr Mặt k c, RR có t ể â rắc r v ữ v vấ ềt a NHTM có ER ở m c t ấp àm c o NHTM qu t ấp ưở 3.3. N pv t N t tr ều t ết ượ Cơ  K t ị trườ ết ữ qua ó àm tă ượ t ề cu Ưu  N ằm t c ộ à tru mua c ư m ượ p vụ t ị trườ v c mua và b NHTƯ mua oặc b v ộ v của t c k o do c s t ề t qua ó b c s tề t , . c t ề cu k o , àm t u pc s tề t , . ểm NHTƯ có t ể mua, b S mua b k o , àm tă mở oạt và c c m c ộ ào. Nó có t ể t ực bằ ã suất ộn ư qua ó àm và u s c . tru N â oạt ộ mở à  K doa của c c . mở à t ề cu N â c v tr ờn mở p vụ t ị trườ NHTƯ t ực dụ của NHTM. s sử dụ trực t ếp ế v c t ực của c c NHTM à . Gâ ra sự bất ợ c o k các NHTM và àm ì k o :N u c Qu x c, có t ể sử dụ mo mu t a tr p ếu cổ p ếu. Nếu mu t tr p ếu. ò ều tr p ếu . 9 ếu mu ở bất ổ m c dự trữ m ct a t a ổ ổ ỏ, t ì Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr n p pn n  N p vụ t ị trườ cu t ề t tă o u qu tr  T ô t ị trườ qua qu o t ền t ở V t Nam” ược ạ : nếu NHTƯ t ấ a do s c mua tr a ập t c bằ t ị trườ c c tế tự do qu à p vụ tự do. p vụ t ị trườ ư ý mu n s mở rất d dà ều t ì có t ể sửa c ữa b n mở, NHTƯ có t ể vì c c NHTM có qu ề tự do tro ều t ết ượ tề v c mua a k ô mua tr p ếu.  N p vụ t ị trườ kém về c H n p mở có t ể ược oà t à và t ờ k ô dù N oà 3 cô v c c ư ck c k c rộ a . ạt ược mục t u ã ề ra do mở c ỉ t ực sự ữu thanh to c ó , tt ế NHTƯ có t ể k ô trườ a uk tế ã p t tr ể rất cao, c c ế t ề mặt ã p t tr ể . cụ ược sử dụ au t ì có ư ạ m ct một c c t ườ ữ au. Do ó v c sử dụ t m ề k p vụ t ị dụ ặc ểm về k xu tế và c ư tr , trị, xã ộ ... c c cô cụ của c s c tề t ,k u ã suất t ề ử và c o va . ược mở 3.4. H n mứ t n d n Hạ m c t dụ àk ượ c o tất c c c NHTM tro m c tă K trưở ổ k ị vào kế oạc tă k k ó. Hạ m c t S ạ m ct k dụ m ct v :N u dụ dụ ất ị v p a mà NHTƯ có t ể cu ( ăm a quý), p ù ợp v v c ỉs c c doa m ct 10 că c ạm p t c o p ép tro àc ỉt uấ của mì c Qu t c o mỗ t ờ k , NHTƯ t ườ tế cộ ị dụ ó. à k ô tế mà à c ỉ t u ấ t ực t ờ k tế của t ờ k trưở t ị p. dụ t ờ c o toà bộ ề c NHTM có t ể mà NHTƯ ấ ị Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr n c o â p à pn n mì o u qu ếu NHTM à Vì v do c c NHTM u m ct dụ ộ ược NHTƯ cu dụ qua ó, NHTƯ k H n cũ ược k à một b v . rất k ô ưở ều ầ ế k ạ ượ p p mạ có u qu t ề cu kể. T ô một c c có u qu . ế c sở ạ m c t v t ờ vị k ạ m ct  K ểm so t bằ , NHTƯ t ế p ù ợp. u cầu va v uồ kể c ợp v dụ à a , ạ m c có từ ểm k c ạ k ô ều à của k c dụ cũ à k ô tă a , một c c ế ò NHTƯ. Vì v c ều c ỉ một c ều mà cầ có t ờ  V c k ểm so t bằ ẩ dụ t ờ dư t ừa. Ở â qua àm c o ã xuất tă :N u ạ m ct dụ k ô t ể một s m c Qu kịp t ờ k ó dụ â k à ov y 11 ều u cầu c ết k ấu ể va k ô lên. m b o. có t ể à một tro trao ổ sẽ d 3.5. Khun lã xuất t ền ử v có t ể àm mất ều t ết của p ts t ì ở một s dụ ết s c ă ạ m c t à ýp p ù m k a vì vậ t â óc c à , ã xuất l . Tro NHTƯ của một s ạ m ct tă ắc k ô ỏ sự qu â ầu tư của một s k ủ. c â cao tro ạ m c à c c k ểm so t ò bó, c c c ế u ểm à p ù ợp, t ờ â ra c c k ó k ă c o c c c ế ạ m ct ộ p â bổ ạ m c t t ờ mềm d o, u ể c u ể , k v ượ . c ế ược ượ dụ . ù S ộ t ền t ở V t Nam” ểm Hạ m c t  Tr u n s và c o va ra dù t ề t vào a rút ra k ỏ ưu t ô Ưu n ược qu ết do ết k cm ct ra và c p dụ ạ tạm sẽ óp p ầ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr n T ô p pn n t ườ c ều, ĩa à c xuất t ề ử c s c ược tă s c của NHTƯ. Tro a sà . Vì ếu ã suất qu t ộ , dù ẫ dụ â b k à , ư ã suất c o va buộc c c ượ Ưu .K cầ ợ Tu sà ộ S v và ược ư t ị một ã xuất c ều t ề ử, ị ế tì trầ mk trạ ă c ủ ọ v ầu tư, oặc khu ế k c dâ cư s tro k â uồ v c o va . NHTƯ có t ể qu â k à ư doa p à ị ụt k u c ấp à . K m m c ã suất c o va mu ểkc t c c c ạ c ế ầu tư NHTƯ ấ ị m c ã suất cao. ểm à ựa c ọ dự k :N u úp c c kém â à k tế u qu ểm qu àm c o t tro qu oạ t , bất ộ ưu ể c o va , oạ bỏ c c dự N ược â ã ểm p p à có ưu t :K t ực tế, NHTƯ ị cao sẽ t u út c o va , NHTƯ à ầu tư va v m xu p p à sẽ àm c o c c NHTM mất t t ề vào dự dữ và , k a ổ cù ã xuất c ết k ấu và t c ết k ấu ạ t ếu v ư t ền t ở V t Nam” ử và c o va b ế doa . Mặt k c, ó dẫ về t ề mặt cũ tă s c ị . So oạt tro của c c n s t ì ã xuất c o va cũ bà ở p ầ tr . NHTƯ rất t k doa n ã suất t ề c o c c NHTM qua c ã trì k u qu a m c ã xuất ó ều tă ạ , tu t eo c dụ o ị k u ã suất t ề oạt của t ị trườ doa , ạ c ế ầu tư. c Qu 12 ử a qu t ề t bị su ị ã suất trầ và m, c c NHTM bị Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr n p pn n o u qu n n s t ền t ở V t Nam” P ẦN II T ỰC TRẠNG SỬ ỤNG C C CÔNG CỤ CHÍNH S C TIỀN TỆ Ở VIỆT N M TRONG N ỮNG N M QU 1. Sự đ i m i trong việ t ự Kể từ k c ất ư c c u ể sa s c t ề t cũ tế của ó và p ù ợp v c x c ị c ú mặt cò t cạ ư ct ă ó ượ t ề cu , t c ộ tă trưở V c sử dụ c c ô c c ế 2 cấp à N â à k bă à cụ của c ều k và trực t uộc t ờ k bao cấp ểt a dựa tr p ủp du t t ì ổ b ượ ct dụ c sở: tỉ tề k c. ạm p t qua t ề t V t Nam ở c c t ờ một ểm cụ t ể c ư ở t ờ k bao cấp. t N â à ý N à ư c tr p ủ. T và c ịu tr c m trực t ếp tro v c Qu :N u ĩa k s c t ề t : ược sử dụ à ã ược p â t à T ư mạ , tro ĩ vực t ề t – t óN â dụ – c NHNN có qu ề c ủ ộ v c t ực gia. S ý tế c ỉ bao ồm t ề tế t eo kế oạc , vò N à ư c và c c N â N à ư c à c qua qu â ư tro ào à do ăm p t ực ở một s mặt sau: t ề cu ều à : Năm 1988, à t eo ú c o ề k à c c cô , ó t ì qu trì tạo t ề của c c NHTM, tổ c oạt, p ù ợp v k ô tế t ị trườ : Nếu u, ở t ờ k m về ượ ế k tiền tệ V t Nam, t ể t ề cu à bao a v c qua ề k t ề cu m ượ mặt và m c cu ín s ược xâ dự , ổ m t ực t ượ ta c ỉ qua à iện 13 c s c t ề t qu c Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr n p pn n 2. T ự trạng sử d ng o u qu ông n n s ín s t ền t ở V t Nam” tiền tệ ở Việt N m 2.1. D trữ bắt buộ Dự trữ bắt buộc à một cô của c s c tề t .V một t NHTM có t ể t ực k cụ qua trọ ược c c ă ều t ết ược một c c có ị 1989. Từ ó ế àm tă a ào sử dụ t t cô ă tạo t ề cụ à t ì sẽ có u qu c u k p t tr ể của ề k , cụ dự trữ bắt buộc c a cô m cụ à ó tế, ổ t ờ a dà N à ư c (NHTƯ) ã qu cù và p ực tă t ờ ợp v â à a à c à 10%. T mà k ô qua trọ v ều p có k c k ô à ể c o va t tế p t tr ể , ă ữ trở ạ â à â pk ượ à :N u và ữc t a ược t ực ộ ị àk c ă â à rất t ề t tro va ở mb tk ưu t ô tề ử k ô c Qu v tro k â ă bằ t k ạ 14 ữ dự k ế t ực tế có t ể k ô k ếm ủ à ợp, oạt ộ ều , do ó k t ực sẽ k ô c o va và tạo ký t c tề a t u dự trữ bắt cuộc k ô à 13%, ều tạo t ề t ì tro p ầu ăm 1994, NHTƯ có sự t a v một tế. Mặt k c, ều trườ ưu t ô à t eo của ề k a. Tro à ,t c à ư c ta, tro kế t ếp. Từ ó có t ể su ra, v c cu o. ế trữ bắt buộc ( v à t a. N ư vậ , v c ợ. tr do k c p ư tế xã ộ ... của qu c à m ct v c ều sao c o p ù u cầu t ề mặt tro cuộc c ữ à oà t uậ tro dự trữ bắt buộc ị ữ từ ăm ổ uô â v một t ã có ế sự b ế t của tổ tế. ược ổ s c tề t ềt ị à b m t ề vào ưu t ô ất ị k c của ề k c c mục t u p t tr ể k t ực c ược sử dụ s tạo t ề , k ểm so t t c ộ tă to t t một va trò rất qua trọ t a S tạo t ề và ạ c ế k t ề t và k ểm so t ược ạm p t. Ở ư c ta, cô ở ược dự trữ bắt buộc ợp ý sẽ àm c o c c cầ t ết. T ực tế c o t ấ qu c t ể ất t uộc tầm c ế ổ tro v qu tề ị p t ử có k dự ạ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr n à 7%) ư t ực t p vẫ pn n o ể p dụ u qu tro N oà ra, k c tổ c ử c t ực ửa t . ế à à NHTM và c c tổ c 5% tro ữ t ô , qu t dụ tru m c 3%. V c ạ t ấp t uồ v k qu ở p p t â t ế cuộc ổ m cô cụ (tr c ă . ô c à S t p ếu, t ư v :N u k và ược sử dụ và qu ị p ếu...) ể t ực bằ cụ ã suất t dụ ộ ầu tư có của ó. tạ ữu c Qu t a k c ết k ấu óp p ầ u. Tu k 15 a oạ ầu của c ưa có ầ ủc c cụ ã suất t c ết c c o va cầm c . Hì c c c c NHTM em một t ờ u ều 41 và 43 của ở cô ì k c ết k ấu ã ược t ực tế, V t Nam a àm vật t ế c ấp ể va t ề . Tro ượ v ất ư c t eo c c ế t ị trườ ược t ực t ế c o cô của NHTM, tạo c o cụ ã suất t k ấu. Vì t ế NHNN V t Nam ã sử dụ t dự trữ bắt , tạo ra c c c cụ qua trọ c ưa vào sử dụ à .N ư cô của mì à 1% cò c c ết k ấu: a tr N à ư c ta c NHTM P Nô à oạt ộ c c cụ dự trữ bắt buộc t ực sự c ưa ược sử c ết k ấu à cô ểu qu c p dụ v k u vực t ã ạ c ếc 2.2. Lã suất t . v m từ 10% xu m xu m ược c k cụ à . Từ ăm 1999 dụ ạ bé Lã suất t t eo ị dự trữ bắt buộc ã m . N ì c u , ở V t Nam cô oạt, ắm ược s , qu t àm dụ à ,p ư buộc tr oạt tắc v c tr c dự trữ bắt buộc c tà c ĩa. u c c tổ c à c c NHTM .T mt u có ý v NHNN & PTNT t ã óp p ầ à v c ổ p ù ợp v cụ à m ạ c m của cô ều c ỉ dụ ăm 2000 t a m t ực tế ở ư c ta ã t ực mt ct xu ược t ực tr àm a , NHTƯ ã có t ền t ở V t Nam” dự trữ bắt buộc t ì t eo ư ều à t ườ s c t ề t t ì cô t ề ký qu dự trữ ặc b t p dư t ề n s ều ăm. T ực tế ã c dự trữ bắt buộc p cầu của v c t ực n ấ tờ có dà â úp NHTƯ p dụ ì t t à cô NHTƯ cụ t a ều k ể k c c o va cầm Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr n p pn n c , NHTƯ t ườ â c à p dụ t ư p t u qu t t ị trườ trầ ã suất c o va /t . ế ã suất bị ộ ị ắ ạ à 1%/t của t ị trườ a c ưa em ạ 2.3. N tr ờn mở qu ề của NHNNVN t eo qu qua, c ú ta ã t à mua b bằ sự oà t ị ữ tro qu trì vẫ cò rất t. Tro v p vụ t ị trườ t am ao dịc bì trườ :N u v rất 10 t ì ỏ tro ể ó, ư c ta ã m ết tr ã mạ oặc c ỉ tổ s c ct à v tổ s c c tổ c ct cò .N ì c u , c ưa trở t à t ị trườ ao dịc t ườ s mua b ồ oà t mở ở ư c ta cò bộc a u NHNN t ì ã có 20 t à 16 â mở vào t ực tế của ề a c ếm 5 - 15% tro quâ c ỉ k o c Qu ạo, dầ ao dịc . Tạ mỗ p mở ở ư c ta cò qu trầm ặ v về NHNN. Vừa c ỉ có 8 t ành v mở và c ếm t STT ở ư c ta. T eo s t ề t t uộc t ẩm trư c tì c ủ ếu à NHTMQD. N oà ra, doa p S a v . t ề t của ư c ta c ưa t ực p vụ t ị trườ t à à c t ị trườ vào qu tế. ượ s 20 t à có t ể tru ề F e ể t am t p vụ t ị trườ tạ s bầ ở tr mu ều 48 của p p , v c t ực ều ạ c ế. H ư mo tề t ở ì u cầu của ề k tế. Tu có từ 1 - 3 t à u qu tạ ập t ị trườ a , , do ạ ư ã trì ều k ể c c t ị trườ t ế t m một bư c ữa à ưa dụ oà c ỉ à NHTM ược ợ 0,1% c ết k ấu ã suất. Mặc dù, t ị trườ ư . N à t ề t ở V t Nam àm c o v c t s c t ề t qu c pv t c ịu sự c ịu sự t c ộ . Vậ cụ ã suất t Ở ư c ta, v c t ết ập và ộ m ầu ăm 2000, ã suất t c ết k ấu à 0,45%. Tu và sự c ưa oà c ỉ k , c ạ t eo ã suất của c c ã suất t c ết k ấu à 0,9%/tháng, trong khi cô p t ền t ở V t Nam” của ư c ta ã p t tr ể một c c c ế xuất p t từ c à n s cụ à , cò NHTM P k ô c NHNNVN qu c n mạ qu c doa , c ỉ c c NHTM qu c doa của cô 1/7/1997, k o ạ c ế, mỗ oạt ộ t ị cô cụ ắc ực của v ược cô ậ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr n àt à v t ư t p pn n t am o a mạ qu c doa , 9 dụ â dâ tru ao dịc c bằ n s p vụ t ị trườ mở. Tto à ư k o ao dịc n â ư c . Từ k t à p p vụ t ị trườ ữ p vụ t ị trườ mở à một Hồ cũ â ư à c ủ àm ò trườ t a t ị trườ ữ... t c ộ và 1 qu t p ếu mua b ược ạ c ế tr v c c tổ c ct ểu b ết qu t về c d o tr t ị trườ ạ ra tì trạ ếm à k a t p về c sử dụ t cũ ưk ượ ca t p của NHNN t ô vấ ấ tờ có ư v ck a ộc ề ượ t à do c c t à qua t ị p ếu k o mở. Từ ó dẫ t , sự bất cập tro o p ếu k o bạc tr ạ c ế c về c sở vật c ất, trì tà c à do k c,... mặt k c, t ị trườ cụ của t ị trườ o . N ư vậ , do cò t am ta t ấ c T TD t ườ à cô s của t ị trườ rất cò xu oạt. cụ ầu tư ếm à ượ à ầu tư. N oà ra v c sử dụ cấp c ưa một cô sự ượ . T ườ c c k t , có sự c ưa t ực sự p t tr ể , à oạ và s à ược 13 p p vụ cò rất m ấ tờ có â t tà c ã t ực tổ co s cụ t ể tr ều oạ ó có 4 ế 12/2000, t ị trườ M V t Nam. N ườ dâ t ì t ếu t k o t ền t ở V t Nam” oà , 1 cô k a trư mở v 1428 t . V dụ u qu bộ v v ắm p vụ t ị trườ mở ạ c ế. 2.4. H n mứ t n d n V c ưa vào p dụ tro ữ cô cụ ạ m c t ăm 1992 - 1993 mà ờ ó mà ề k trưở ở m c cao, ạm p t bị ẩ t ếổ ị . Tu t ợp c ặt c ẽ cô cô cụ ạ m c t v :N u ề k tế k ép k . N ư c Qu 17 tỏ ra có dụ u qu tế của ư c ta ạt tă t ề t và c dầ cụ à c ỉ p t u t ị trườ s c t ề t . N ư vậ , xét c o cù qu cao tro S ều à NHTMQD cò c ếm p ầ sự p c ,v c ù t ị trườ dụ tề t . v ồ c c cô t ì ạ m ct do ư c ta a dụ vào u qu k t ờ p có cụ k c của c ỉ ạt u p t tr ể và dầ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr n p pn n từ bư c oà dụ có t ể ó à k ô k ô p dụ tro ều à ể có dụ ập v cô ữ có xu ư o u qu ề k n n s tế của t ế t ền t ở V t Nam” do vậ cô cụ ạ m c t p ù ợp. Vì vậ , từ quý II ăm 1998, NHNN ã cụ ạ m c t dụ ư à một cô STT. M c tă trưở p p kịp t ờ ạ c ế sự tă t dụ vẫ a tă cụ t ườ xu ược t ếp tục t eo dõ t dụ k t c ột a . 2.5. Lã suất t n d n Lã suất t à STT. t â à à cô v cụ trực t ếp sắc bé và có V t Nam, NHTƯ qu à .V m c ã suất ằm b o v qu ề Tr v dụ ợ của ị trầ ộ qu ết ị ã suất t ờ à c ỉtc c o va v trườ ợp tro ậ trườ doa ợp cầu t mô trườ m c ã suất cao ất ể t ược ạ t ì c s c trầ t u ở c c NHTM bị " ó ượ 0,68%/t à ì 5/8/2001 qu â ị p p t ườ ư c o va c o c c NHTM c ủ a o bị su T TD. N ư c s c cu t dụ .N â ó, â ợ S v qua c Qu ều à 18 à uậ . Tu cu ăm, trạ sẽ tro àm c o c c ữ â u cầu va v k c va à â ị t tro à cạ c o va v ếu, em ạ sự bất ổ ị bị k tra ã suất k tế. 242/2000/ D- NHNN ngày bã bỏ ã suất trầ - sà và qu ết ị ãi suất c b . T ô ã suất ã suất tỏ ra mất t c dụ . T ực tế a tă à . ó à k uô k ổ trề dụ bă ". Tì ó NHNN có qu ết v :N u à cà ật k c .H t Trư c tì uậ của từ ăm 1999 ặc b t à t c c T TD ạ ã suất ể . ộc qu ề . Tu d ều k ữ s ợ ử , t ề c o va tr V t Nam p, v ã suất tro ườ c o va trư c NHTM. c sở ó, ị a , ịa bà k ợp tro oạt ộ a o ều ất có t ể sau ó NHTƯ V t Nam (86 - 200) qu ết ã suất c o va . Tr p ù ợp v à t k u từ 0,5 - 0,85%/t ườ va và t ực tế, c c NHTM vì mu m c ã suất cao ao ộ ị u ực tro ã suất c b u ộ ắ ề NHTƯ ã ạ c ế sự Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr n ca t p p của mì NHTM và tổ c trườ ct . V c qu ì pn n c u u qu v t ị trườ , dụ kp t ờ ý t ị trườ của t ế t ị trườ o n s t ền t ở V t Nam” ao qu ề tự c ủ p t ô c c ều c oc c u cầu về v qua ã suất c b , t ế dầ t qu ết ị n tr t ị p ù ợp v v c tự do o ã suất, ể c o cu tì - cầu ã suất. 2.6. ỷ s c t c o c c cô à một cô cụ k c của c cụ ều t ết ượ s c t ề t . Tro oạ t của ư c ta c ưa t ật sự dồ dào t ì cô ết t c dụ ữ của ó. Tu bư c t à t c cô ất ị p ầ t c cực vào ta ngà cà v m . ổ c c ế ều à t ú c à ầ t uồ a, ổ ị vộ vã p dụ t ữ S ữ c t ị :N u ôm trư c. V b tế. Do ề k tế của ư c ể p ù ợp ì c c ế ều k t b t p một ề k oạ t c ổ t k c ưa ủ c c sử dụ m ,c ú x c , NHTƯ p 19 c cô k ô c t ực k p t ờ . Vì vậ , k xu ều à tự do, do ó p ược t t t a ộ ược p ép à 0,1% so v t c Qu ữ oạ t , óp à t ườ t ị trườ ); V ị ược t ị trườ b t tế mở uồ dự trữ s c t ề t qu c ều k c cu t ta ã cầ ưở k ểm so t ược c c àm tă úp c o NHTƯ qua s t ược cu qu ết ị v và ã ặt s c về t tạ V t Nam. ô ểổ c ưa p t u à 26/2/1999, NHTƯ ã qu ết ị oạ t , p ù ợp v a . t vực ổ oạ t d c u ể , t u út t m t qu c ộ t t ị trườ t ị trườ ư c ta ỏ có uồ dự trữ cụ à cũ tựu của ề k vì vậ tr ao dịc tr ĩ ều k a qua, NHNNVN ã ưa ra ều à , ặc b t tro t à t ư trư c â (do t t ực tế t tế t v c p t tr ể , ò ều k c , tro ợp tro ữ t ề trực t ếp bổ trợ a, k ô . Mặt k c, cầu oạ t s c t oạ ữ bế ể từ ó có , NHTƯ p Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr n p kết ợp c s c t p ầ ổ ị ề k S :N u v pn n o v c c cô tế và k ô c Qu u qu tạo 20 n n s cụ k c của c x o trộ tro t ền t ở V t Nam” s c tề t xã ộ . óp
- Xem thêm -