Tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ

  • Số trang: 109 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
hoang

Đã đăng 7820 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIM NGỌC THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành tài chính ngân hàng Mã số ngành: 52340201 Tháng 11 – Năm 2014 i TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIM NGỌC MSSV: 4114271 THỰC TRANG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành tài chính ngân hàng Mã số ngành: 52340201 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN THẠCH KEO SA RÁTE Tháng 11 - Năm 2014 ii LỜI CẢM TẠ ---------------Trong suốt quá trình học tập tại Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh trường đại học Cần Thơ, em đã được sự hướng dẫn tận tình của quý Thầy, Cô và đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức bổ ích, đặc biệt là trong quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp. Vì vậy, em xin chân thành cảm ơn các Thầy, Cô Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh đa trang bị vốn kiến thức quý báo và cần thiết cho em trong suốt quá trình học tập. Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tâm của Thầy Thạch Keo Sa Ráte đã chỉ dẫn và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho em trong suốt quá trình thực hiện đề tài luận văn. Bên cạnh đó em xin chân thành cám ơn các Anh, Chị tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Á Châu chi nhánh Cần Thơ, đặc biệt là các chị tại phòng kế toán. Thời gian thực tập ở Ngân hàng tuy không lâu nhưng em đã học hỏi được rất nhiều, đặc biệt là kiến thức thực tế mà em đang rất cần. Đây sẽ là những kinh nghiệm rất hữu ích giúp em tìm việc sau khi ra trường. Mặc dù đã cố gắng hết sức khi thực hiện đề tài nhưng do kiến thức và khả năng còn hạn chế nên luận văn khó tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý chỉ dẫn của quý Thầy, Cô để em có thể vận dụng một cách tốt hơn những kiến thức được học vào thực tế. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe ! Cần Thơ, ngày .... tháng .... năm 2014 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Kim Ngọc iii LỜI CAM ĐOAN ---------------Tôi xin cam kết luận văn này được hoàn thành dựa trên các kết quả nghiên cứu của tôi và các kết quả nghiên cứu này chưa được dùng cho bất cứ luận văn cùng cấp nào khác. Cần Thơ, ngày .... tháng .... năm 2014 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Kim Ngọc iv NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN -----------------.............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Cần Thơ, ngày ..... tháng ..... năm 2014 Giáo viên hướng dẫn Thạch Keo Sa Ráte v NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ---------------------.............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Cần Thơ, ngày.... tháng .... năm 2014 Giáo viên phản biện vi NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP -----------------.............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Cần Thơ, ngày ..... tháng ..... năm 2014 Thủ trưởng đơn vị (Kí tên và đóng dấu) vii MỤC LỤC Trang Chương 1: GIỚI THIỆU .................................................................................... 1 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu ................................................................................. 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................... 2 1.2.1 Mục tiêu chung ......................................................................................... 2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể ......................................................................................... 2 1.3 Phạm vi nghiên cứu ..................................................................................... 2 1.3.1 Phạm vi không gian .................................................................................. 2 1.3.2 Phạm vi thời gian ...................................................................................... 2 1.3.3 Phạm vi nội dung ...................................................................................... 2 1.3.4 Đối tượng nghiên cứu ............................................................................... 2 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ... 3 2.1 Phương pháp luận ........................................................................................ 3 2.1.1 Những vấn đề cơ bản về Ngân hàng thương mại ..................................... 3 2.1.1.1 Khái niệm về Ngân hàng thương mại .................................................... 3 2.1.1.2 Các loại hình Ngân hàng thương mại .................................................... 3 2.1.1.3 Các nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại ............................................ 3 2.1.1.4 Chức năng của Ngân hàng thương mại.................................................. 5 2.1.2 Những thông tin cơ bản về tín dụng Ngân hàng ....................................... 6 2.1.2.1 Khái niệm tín dụng Ngân hàng .............................................................. 6 2.1.2.2 Phân loại tín dụng Ngân hàng ................................................................ 6 2.1.2.3 Chức năng của tín dụng Ngân hàng ....................................................... 7 2.1.2.4 Vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với nền kinh tế .............................. 8 2.1.3 Khái niệm khách hàng .............................................................................. 9 2.1.4 Nghiệp vụ cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại ......................... 9 2.1.4.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng ................................................................. 9 2.1.4.2 Phân loại cho vay tiêu dùng ................................................................... 9 2.1.4.3 Đặc điểm của choa vay tiêu dùng ........................................................ 10 viii 2.1.4.4 Đối tượng của cho vay tiêu dùng ......................................................... 11 2.1.4.5 Ý nghĩa của việc cho vay tiêu dùng ..................................................... 12 2.1.4.6 Rủi ro trong cho vay tiêu dùng ............................................................ 12 2.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng mở rộng cho vay tiêu dùng của NHTM .............................................................................................................. 13 2.1.5.1 Các nhân tố thuộc về Ngân hàng ......................................................... 13 2.1.5.2 Các nhân tố ngoài Ngân hàng .............................................................. 14 2.1.6 Các chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh ............................. 14 2.1.6.1 Khái niệm ............................................................................................. 14 2.1.6.2 Thu nhập .............................................................................................. 14 2.1.6.3 Chi phí.................................................................................................. 14 2.1.6.4 Lợi nhuận ............................................................................................. 15 2.1.7 Một số chỉ tiêu đánh hiệu quả cho vay tiêu dùng cá nhân ...................... 15 2.2 Phương pháp nghiên cứu ........................................................................... 18 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu.................................................................. 18 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu ................................................................ 19 Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU .............................................................................................................. 20 3.1 Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng Á Châu .............................................. 20 3.1.1 Quá trình hình thành ............................................................................... 20 3.1.2 Ngành nghề kinh doanh .......................................................................... 21 3.1.3 Mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch ............................................... 21 3.1.4 Tầm nhìn và sứ mệnh.............................................................................. 21 3.1.5 Tham vọng và mục tiêu .......................................................................... 22 3.2 Khái quát về Ngân hàng Á Châu chi nhánh Cần Thơ ............................... 22 3.2.1 Bối cảnh hình thành của Ngân hàng Á Châu Cần Thơ........................... 22 3.2.2 Cơ cấu tổ chức quản lí của Ngân hàng Á Châu Cần Thơ ....................... 23 3.2.3 Một số sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng ACB chi nhánh Cần Thơ ................................................................................................................... 25 3.2.4 Những qui định về cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Á Châu ................ 26 ix 3.2.4.1 Đối tượng khách hàng .......................................................................... 26 3.2.4.2 Nguyên tắc vay vốn ............................................................................. 26 3.2.4.3 Điều kiện vay vốn ................................................................................ 26 3.2.4.4 Mức cho vay ........................................................................................ 27 3.2.4.5 Biện pháp đảm bảo tiền vay................................................................. 27 3.2.4.6 Thời hạn cho vay ................................................................................. 27 3.2.4.7 Lãi suất vay, phí vay ............................................................................ 27 3.2.4.8 Biện pháp thu nợ và lãi vay ................................................................. 28 3.2.4.9 Hồ sơ vay vốn ...................................................................................... 28 3.2.4.10 Hồ sơ tín dụng .................................................................................... 29 3.2.5 Quy trình cho vay tiêu dùng tại NHTM cổ phần Á Châu....................... 29 3.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng Á Châu chi nhánh Cần Thơ trong một số năm gần đây ........................................................................ 30 3.3.1 Phân tích tình hình thu nhập của Á Châu chi nhánh Cần Thơ ............... 30 3.3.2 Phân tích tình hình chi phí của Á Châu chi nhánh Cần Thơ .................. 38 3.3.3 Phân tích lợi nhuận của Á Châu chi nhánh Cần Thơ.............................. 42 Chương 4: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CẦN THƠ .......................................... 45 4.1 Tình hình cho vay tiêu dùng tại Việt Nam trong những năm gần đây ...... 45 4.1.1 Cơ sở để thị trường cho vay tiêu dùng tại Việt Nam có nhiều tiềm năng45 4.1.2 Tình hình cho vay tiêu dùng tại Việt Nam trong những năm gần đây ... 46 4.2 Thực trạng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Á Châu Cần Thơ ................. 47 4.2.1 Qui mô cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Á Châu Cần Thơ .................... 47 4.2.2 Phân tích thực trạng cho vay tiêu dùng theo phân loại tại ngân hàng Á Châu Cần Thơ .................................................................................................. 55 4.2.2.1 Phân tích cho vay tiêu dùng theo thời gian.......................................... 55 4.2.2.2 Phân tích cho vay tiêu dùng theo hình thức đảm bảo .......................... 60 4.2.2.3 Phân tích cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng ........................... 66 4.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Á Châu Cần Thơ ........................................................................................................... 73 x 4.3.1 Tỷ lệ nợ xấu ............................................................................................ 73 4.3.2 Hệ số thu nợ ............................................................................................ 76 4.3.3 Vòng quay vốn ........................................................................................ 77 4.3.4 Tỷ lệ dư nợ cho vay tiêu dùng trên tổng dư nợ ...................................... 78 4.3.5 Tỷ lệ dư nợ cho vay tiêu dùng trên tổng vốn huy động tại ngân hàng Á Châu Cần Thơ .................................................................................................. 79 4.4 Đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Á Châu Cần Thơ ... 81 4.4.1 Những kết quả mà ngân hàng Á Châu Cần Thơ đã đạt được ................ 81 4.4.2 Một số hạn chế và nguyên nhân ............................................................. 82 4.4.2.1 Một số hạn chế ..................................................................................... 82 4.4.2.2 Nguyên nhân ........................................................................................ 83 Chương 5: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH KHẢ NĂNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CẦN THƠ ......... 85 5.1 Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng .................................................. 85 5.1.1 Định hướng phát triển kinh doanh tại ACB ............................................ 85 5.1.2 Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng tại ACB Cần Thơ .................. 86 5.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ACB chi nhánh Cần Thơ ................................................................................................. 87 5.2.1 Chiến lược khách hàng ........................................................................... 87 5.2.2 Mở rộng đối tượng cho vay tiêu dùng .................................................... 87 5.2.3 Đa dạng hóa cho vay tiêu dùng theo mục đích vay vốn ......................... 88 5.2.4 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng ........................................ 89 5.2.5 Giải pháp giảm thiệu rủi ro ..................................................................... 89 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ....................................................... 91 6.1 Kết luận ...................................................................................................... 91 6.2 Kiến nghị.................................................................................................... 91 6.2.1 Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước ........................................................ 91 6.2.2 Kiến nghị với hội sở ngân hàng Á Châu................................................. 92 6.2.3 Kiến nghị với ngân hàng Á Châu ........................................................... 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 94 xi DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 3.1: Tình hình thu nhập của ACB Cần Thơ từ năm 2011-2013 ............. 31 Bảng 3.2: Tình hình thu nhập của ACB Cần Thơ trong 6 tháng đầu năm 2013 và 2014 ............................................................................................................. 36 Bảng 3.3: Tình hình chi phí của ACB Cần Thơ trong 3 năm 2011-2013........ 38 Bảng 3.4: Tình hình chi phí của ACB Cần Thơ trong 6 tháng đầu năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 ...................................................................................... 41 Bảng 3.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của ACB Cần Thơ từ năm 2013 – 2014 ................................................................................................................. 43 Bảng 3.6: Kết quả hoạt động kinh doanh của ACB Cần Thơ trong 6 tháng đầu năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 ................................................................ 44 Bảng 4.1 Kết quả sử dụng vốn của ACB Cần Thơ từ năm 2011-2013 ........... 48 Bảng 4.2 Kết quả sử dụng vốn của ACB Cần Thơ trong 6 tháng đầu năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 ................................................................................. 52 Bảng 4.3 Tình hình cho vay tiêu dùng theo thời hạn từ năm 2011-2013 ....... 55 Bảng 4.4 Tình hình cho vay tiêu dùng theo thời hạn trong 6 tháng đầu năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 ........................................................................ 58 Bảng 4.5: Tình hình cho vay tiêu dùng theo hình thức đảm bảo từ năm 2011 đến năm 2013 ................................................................................................... 60 Bảng 4.6: Tình hình cho vay tiêu dùng theo hình thức đảm bảo trong 6 tháng đầu năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 ......................................................... 64 Bảng 4.7 Tình hình cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng từ năm 2011 – 2013 ................................................................................................................. 66 Bảng 4.8 Tình hình cho vay tiêu dùng theo mục địch sử dụng trong 6 tháng đầu năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 ......................................................... 70 Bảng 4.9 Nợ xấu trong cho vay tiêu dùng tại ngân hàng ACB chi nhánh Cần Thơ từ năm 2011-2013 và 6 tháng đầu năm 2014 ........................................... 73 xii Bảng 4.10 Hệ số thu nợ tai ACB Cần Thơ từ năm 2011-2013 và 6 tháng đầu năm 2014.......................................................................................................... 76 Bảng 4.11 Vòng quay vốn tại ACB Cần thơ từ năm 2011 đến 6 tháng đầu năm 2014 ................................................................................................................ 77 Bảng 4.12 Tỷ lệ dư nợ cho vay tiêu dùng trên tổng dư nợ tai ACB Cần Thơ từ năm 2011-2013 và 6 tháng đầu năm 2014 ....................................................... 78 Bảng 4.13 Tỷ trọng cho vay tiêu dùng trên tổng vốn huy động từ năm 2011 đến năm 2013 ................................................................................................... 79 Bảng 4.14 Tỷ trọng cho vay tiêu dùng trên tổng vốn huy động trong 6 tháng đầu năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 ......................................................... 80 xiii DANH MỤC HÌNH Trang Hình 3.1: Sơ đồ cơ cấu quản lý tại ACB Cần Thơ từ năm 2011 đến 6 tháng đầu năm 2014 ................................................................................................... 23 Hình 3.2: Kết quả hoạt động kinh doanh của ACB Cần Thơ từ năm 2011 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 ........................................................................ 42 xiv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ACBA Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản ACB ACBC Công ty Quản lý quỹ ACB ACBL Công ty Cho thuê tài chính ACB ACBS Công ty chứng khoán ACB CA Bộ phận phân tích tín dụng doanh nghiệp CV Cho vay CVTD Cho vay tiêu dùng KH Khách hàng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại PFC Bộ phận tư vấn tài chính cá nhân RA Bộ phận quan hệ khách hàng doanh nghiệp xv CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Trong bối cảnh nước ta đang chuyển mình với những bước đi đúng hướng, những thành tựu mới trong lĩnh vực cải thiện đời sống kinh tế - xã hội. Xu hướng toàn cầu hóa cùng với sự kiện chính thức gia nhập WTO vào ngày 11/01/2007 đánh dấu sự phát triển mạnh mẻ của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới, tạo ra những cơ hội mới cho mọi nhà, mọi người, mọi lĩnh vực, trong đó không thể không nói đến ngành ngân hàng (NH) – một lĩnh vực hết sức nhạy cảm, là huyết mạch của nền kinh tế là lĩnh vực không thể thiếu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Chúng ta đang bắt đầu thực hiện các cam kết mở cửa, làm cho ngành NH đang đứng trước sự cạnh tranh ngày càng khóc liệt giữa trong và ngoài nước, cơ hội nhiều nhưng thách thức cũng không ít. Do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới từ năm 2008 cho tới nay, nền kinh tế thới giới nói chung và của Việt Nam nói riêng đang trong giai đoạn khó khăn, việc trì trệ trong sản xuất kinh doanh cũng như sự tồn động hàng hóa ngày càng nhiều. Do đó, dù lãi suất luôn giảm trong những năm gần đây nhưng nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp ngày càng ít, vì sức tiêu thụ trên thị trường ngày càng giảm. Chính vì điều đó các NH đang gặp khó khăn trong việc cho vay (CV) từ các doanh nghiệp truyền thống. Trước tình thế chung là ứ đọng số dư tiền gửi ngày càng nhiều và sự cạnh tranh giữa các NHTM ngày càng gay gắt. Vì thế ACB cần đẩy mạnh đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ kinh doanh của mình để thu hút KH là việc làm cấp bách hiện nay. Với dân số đạt ngưỡng 90 triệu người tại Việt Nam cùng với sự phát triển của hàng hóa tiêu dùng ngày càng đa dạng, phong phú về chủng loại phù hợp với mọi đối tượng khách hàng (KH). Đều này đang mở ra thị trường cho vay tiêu dùng (CVTD) vô cùng rộng lớn và đầy tiềm năng cho các NH trong nước nói chung và ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần Á Châu nói riêng. Tuy nhiên, trước tình hình cạnh tranh ngày càng khóc liệt của các NH lẫn trong và ngoài nước thì đòi hỏi NH Á Châu cần phải nổ lực phấn đấu, nắm bắt thời cơ kinh doanh, hiểu rõ bản thân mình để phát hiện kịp thời điểm mạnh, điểm yếu của đơn vị mình, từ đó giữ vững vị thế kinh doanh, phát triển bền vững trong hệ thống NHTM tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, đề ra những giải pháp hữu hiệu giúp giữ vững và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của NH mình. Nắm được tình hình chung của NH Á Châu Cần Thơ, để đứng vững được vị thế hiện tại và để dẫn đầu trong hệ thống NHTM cổ phần tại Việt Nam 1 thì giải pháp nào cần đạt ra để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại đơn vị là việc làm cần thiết hiện nay. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động CVTD trong đời sống xã hội nói chung và đối với toàn hệ thống NH nói riêng, sau một thời gian thực tập tại đơn vị chi nhánh Cần Thơ tôi đã quyết định chọn đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Cần Thơ” để nghiên cứu và làm đề tài tốt nghiệp của mình. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích thực trạng CVTD tại NH Á Châu chi nhánh Cần Thơ từ năm 2011 đến 6 tháng đầu năm 2014. Từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả CVTD tại đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của NH Á Châu chi nhánh Cần Thơ. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Phân tích thực trạng CVTD tại NHTM cổ phần Á Châu Cần Thơ. - Đánh giá hiệu quả hoạt động CVTD của NHTM cổ phần Á Châu chi nhánh Cần Thơ. - Đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả CVTD tại NH Á Châu chi nhánh Cần Thơ. 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phạm vi không gian Đề tài được thực hiện và thu thập số liệu từ NH Á Châu Cần Thơ. 1.3.2 Phạm vi thời gian - Đề tài sử dụng số liệu từ năm 2011 đến 6 tháng đầu năm 2014. - Thời gian thực hiện đề tài từ ngày 11/08/2014 đến ngày 24/11/2014. 1.3.3 Phạm vi về nội dung Phân tích thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả CVTD tại NHTM cổ phần Á Châu chi nhánh Cần Thơ. 1.3.4 Đối tượng nghiên cứu Tình hình hoạt động kinh doanh, doanh số CV, doanh số thu nợ, dư nợ và các vấn đề khác liên quan đến hiệu quả CVTD tại NH. 2 CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Những vấn đề cơ bản về ngân hàng thương mại 2.1.1.1 Khái niệm về ngân hàng thương mại Theo luật số 47/2010/QH12 Luật các tổ chức tín dụng Việt Nam Điều 4: “Ngân hàng thương mại là loại hình NH được thực hiện tất cả các hoạt động NH và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận.” Hoạt động NH: Là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ NH với nội dụng thường xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản. 2.1.1.2 Các loại hình ngân hàng thương mại Căn cứ vào hình thức sở hữu: NHTM nhà nước, cổ phần, liên doanh, chi nhánh nước ngoài và nước ngoài. Căn cứ vào sản phẩm NH cung cấp cho KH: NHTM bán buôn, bán lẻ, bán buôn và bán lẻ. Căn cứ vào lĩnh vực hoạt động: Chuyên doanh và kinh doanh tổng hợp. 2.1.1.3 Các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại  Các nghiệp vụ trong bảng tổng kết tài sản: Nghiệp vụ nguồn vốn (Nghiệp vụ tài sản nợ): - Vốn chủ sở hữu bao gồm: Vốn điều lệ; các khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá theo qui định của pháp luật; thặng dư vốn cổ phần; các quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ, quỹ dự phòng tài chính; lợi nhuận được giữ lại. - Vốn huy động: Huy động vốn là việc NH tiếp nhận tiền nhàn rỗi từ các tổ chức kinh tế và dân cư dưới nhiều hình thức khác nhau, nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của NHTM. - Nguồn vốn đi vay: Vay của các tổ chức tín dụng khác; vay của NH Trung Ương dưới hình thức CV theo hồ sơ tín dụng; chiết khấu chứng từ có giá; CV có đảm bảo bằng chứng từ có giá. - Nguồn vốn khác bao gồm nguồn vốn trong thanh toán các khoản lưu ký, ký quỹ và chênh lệch tài khoản ghi nợ ghi có cho KH; vốn ủy thác. 3 Nghiệp vụ sử dụng vốn (Nghiệp vụ tài sản có) bao gồm: - Thiết lập dự trữ bao gồm: Duy trì dự trữ bắt buộc theo quy định của NHNN; thực hiện các lệnh rút tiền và thanh toán chuyển khoản của KH; chi trả các khoản tiền gửi đến hạn, chi trả lãi; đáp ứng nhu cầu vay vốn hợp lý trong ngày của KH; thực hiện các khoản chi tiêu hàng ngày tại NH; dự trữ của NH có thể tồn tại dưới hình thức tiền mặt, tiền gửi tại NH khác và chứng từ có tính thanh khoản cao. - Cấp tín dụng gồm: CV; chiết khấu thương phiếu và chứng từ có giá; cho thuê tài chính; bảo lãnh; bao thanh toán. - Đầu tư tài chính: NHTM sử dụng các nguồn vốn ổn định để thực hiện các hình thức đầu tư nhằm kiếm lời và chia sẽ rủi ro với nghiệp vụ tín dụng các hình thức đầu tư tài chính gồm: Góp vốn, liên doanh, mua cổ phần của các công ty, xí nghiệp và các tổ chức tín dụng khác; mua chứng khoán và các giấy tờ có giá trị để hưởng lợi tức và chênh lệch giá. - Sử dụng vốn cho các mục đích khác như: Mua sắm thiết bị, dụng cụ phục vụ cho hoạt động kinh doanh, xây dựng trụ sở NH và các chi phí khác. Dịch vụ NH và các dịch vụ kinh doanh khác gồm: - Dịch vụ ngân quỹ. - Dịch vụ ủy thác. - Tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt cho KH. - Kinh doanh vàng bạc, đá quý, ngoại tệ. - Mua bán hộ chứng khoán, phát hành hộ cổ phiếu, trái phiếu cho các công ty, xí nghiệp. - Tư vấn về tài chính, đầu tư...  Các nghiệp vụ ngoài bảng tổng kết tài sản: - Các hợp đồng bảo lãnh tín dụng. - Các hợp đồng trao đổi lãi suất. - Các hợp đồng tài chính tương lai và hợp đồng quyền chọn lãi suất. - Hợp đồng cam kết CV. - Các hợp đồng tỷ giá hối đoái. 4 2.1.1.4 Chức năng của Ngân hàng thương mại - NHTM là trung gian tín dụng: Thực hiện chức năng trung gian tín dụng, NHTM đóng vai trò là “cầu nối” giữa người dư thừa vốn và người cần vốn trong nền kinh tế. Người dư thừa vốn Gửi tiền Ngân hàng thương mại Ủy thác NH Cho vay Người cần vốn Đầu tư Với chức năng này, NHTM vừa đóng vai trò là người đi vay vừa đóng vai trò là người CV. Điều này góp phần tạo lợi ích cho tất cả bên tham gia, bao gồm người gửi tiền, NH và người đi vay, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Có thể nói chức năng trung gian tín dụng là chức năng quan trọng nhất của NHTM vì nó phản ánh bản chất của NHTM là đi vay để CV, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của NH. Đồng thời, nó cũng là cơ sở để thực hiện các chức năng khác. - NHTM là trung gian thanh toán và quản lí các phương tiện thanh toán: NHTM với tư cách là thủ quỷ của các doanh nghiệp và cá nhân, đã tạo điều kiện để NH thực hiện các dịch vụ thanh toán theo sự ủy nhiệm của KH như: trích tiền từ tài khoản tiền gửi của họ để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hoặc nhập vào tài khoản tiền gửi của KH tiền thu bán hàng và các khoản thu khác theo lệnh của họ. Các NHTM cung cấp cho KH nhiều phương tiện thanh toán tiện lợi như séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, thẻ rút tiền, thẻ thanh toán, thẻ tín dụng... Tùy theo nhu cầu, KH có thể lựa chọn cho mình phương tiện thanh toán phù hợp. - NHTM cung cấp các dịch vụ tài chính – Ngân hàng như: Trong quá trình thực hiện nghiệp vụ tín dụng và ngân quỹ, NH có điều kiện thuận lợi về kho quỹ, thông tin quan hệ rộng rãi với các doanh nghiệp, nên có thể thực hiện một số nghiệp vụ khác kiềm theo như tư vấn tài chính, đầu tư, giữ hộ giấy tờ, chứng khoán, làm đại lí phát hành cổ phiếu cho các doanh nghiệp,... để được hưởng hoa hồng, sẽ vừa tiết kiệm chi phí, vừa đạt hiểu quả cao. - NHTM “tạo ra tiền”: Quá trình tạo ra tiền của NH được thực hiện nhờ vào hoạt động tín dụng và nhờ vào việc các NHTM hoạt động trong cùng một hệ thống. Tiền ở đây chính là bút tệ. Bút tệ chỉ được tạo ra thông qua hoạt động tín dụng giữa các NH. 5
- Xem thêm -