Tài liệu Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ,công chức tại ủy ban nhân dân thị xã hoàng mai, tỉnh nghệ an

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 504 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Tham gia: 31/07/2015

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC BÁO CÁO KIẾN TẬP ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ,CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HOÀNG MAI, TỈNH NGHỆ AN. ĐỊA ĐIỂM KIẾN TẬP: Phòng Nội vụ Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An Người hướng dẫn: HỒ XUÂN TRẦM Sinh viên thực hiện: NGUYỄN HỮU HOÀNG Ngành đào tạo: Tổ chức và quản lý nhân lực Lớp: 1205 QTND Khóa học: 2012-2016 Hà Nội – 2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC BÁO CÁO KIẾN TẬP ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ,CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HOÀNG MAI, TỈNH NGHỆ AN. ĐỊA ĐIỂM KIẾN TẬP: Phòng Nội vụ Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An Người hướng dẫn: HỒ XUÂN TRẦM Sinh viên thực hiện: NGUYỄN HỮU HOÀNG Ngành đào tạo: Tổ chức và quản lý nhân lực Lớp: 1205 QTND Khóa học: 2012-2016 Hà Nội – 2015 LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................................4 DANH MỤC VIẾT TẮT......................................................................................6 PHẦN MỞ ĐẦU...................................................................................................7 1. Lý do chọn đề tài..........................................................................................7 2. Mục tiêu nghiên cứu.....................................................................................8 3. Nhiệm vụ nghiên cứu....................................................................................8 4. Phạm vị nghiên cứu......................................................................................8 5. Phương pháp nghiên cứu..............................................................................8 6. Ý nghĩa, đóng góp của đề tài........................................................................9 7. Kết cấu đề tài................................................................................................9 PHẦN NỘI DUNG.............................................................................................11 Chương 1.............................................................................................................11 TỔNG QUAN VỀ ĐỊA LÍ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC THỊ XÃ HOÀNG MAI ..............................................................................................................................11 1.1. Khái quát chung về thị xã Hoàng Mai.......................................................11 1.1.1. Vị trí địa hình....................................................................................11 1.1.2. Cơ cấu tổ chức...................................................................................12 1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Nội vụ Thị xã Hoàng Mai 14 1.1.4. Công tác quản trị nhân lực tại Thị xã Hoàng Mai.......................16 1.2. Cơ sở lý luận về CBCC và CBCC tại thị xã Hoàng Mai...................18 Chương 2.............................................................................................................20 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI THỊ XÃ HOÀNG MAI......................................................................................20 2.1. Thực trạng chung về đội ngũ CBCC ở nước ta hiện nay...........................20 2.1.1. Vai trò và những kết quả đạt được.......................................................20 2.1.2. Một số hạn chế:...................................................................................22 2.2. Thực trạng chất lượng đội ngũ CBCC tại Thị xã Hoàng Mai...................24 Chương 3.............................................................................................................27 MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CBCC TẠI THỊ XÃ HOÀNG MAI...............................................27 3.1. Giải pháp đào tạo, bồi dưỡng CBCC.........................................................27 3.1.1. Khái quát về đào tạo, bồi dưỡng CBCC trong cơ quan HCNN..........27 3.1.3. Công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC tại Thị xã Hoàng Mai.................32 3.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC theo tư tưởng Hồ Chí Minh............34 3.3. Các giải pháp, khuyến nghị khác nhằm nâng cao chất lượng CBCC tại Thị xã Hoàng Mai...................................................................................................38 PHẦN KẾT LUẬN.............................................................................................42 DANH MỤC TẠI LIỆU THAM KHẢO..........................................................44 LỜI MỞ ĐẦU Với đường lối đổi mới đúng đắn và sáng tạo của Đảng cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã chuyển từ nền kinh tế kế hoách hoá tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của nhà nước. Bằng những cải cách mạnh mẽ về kinh tế, chúng ta đã vượt qua khủng hoảng, ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đưa đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, hội nhập vào sự phát triển của khu vực và thế giới. Cùng với công cuộc cải cách kinh tế, công cuộc đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị cũng từng bước được triển khai. Hệ thống pháp luật ngày càng phát triển và từng bước được hoàn chỉnh để điều chỉnh ngày một có hiệu quả các quan hệ kinh tế - xã hội. Bộ máy nhà nước dần dần được chấn chỉnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong điều hành và quản lý xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đó, trong quá trình phát triển, nền hành chính nhà nước cũng đã bộc lộ nhiều khuyết tật, bất cập trước những yêu cầu mới của sự phát triển kinh tế - xã hội, công tác quản lý hành chính nhà nước của các cấp chính quyền trong cả nước còn bị buông lỏng ở nhiều khâu, hiệu quả, hiệu lực quản lý của chính quyền chưa cao, tập trung chủ yếu ở cấp chính quyền cơ sở, trong đó chính quyền xã, phường là cấp có nhiều khó khăn phức tạp khi thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đứng trước tình hình đó, Đảng cộng sản Việt Nam đã đề ra chủ trương cải cách nền hành chính nhà nước và coi đó là trọng tâm của việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một trong những nội dung quan trọng của công cuộc cải cách hành chính là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính vừa có phẩm chất đạo dức tốt, vừa có năng lực, trình độ chuyên môn cao, có kĩ năng quản lý, vận hành bộ máy hành chính để thực hiện có hiệu quả các chủ trương , đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ cán bộ, công chức có vai trò vô cùng quan trọng, quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp nói chung và chính quyền cấp cơ sở nói riêng. Hiệu lực quản lý nhà nước được thực hiện bởi số lượng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ dẫn " Cán bộ nào thì phong trào ấy ". Do vậy, nhận biết được thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức là yếu tố cơ bản có tính quyết định góp phần đưa ra những giải pháp hữu hiệu cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý nhà nước nói chung và ở Thị xã Hoàng Mai nói riêng. Trên cơ sở những nhận định trên, tôi lựa chọn đề tài: “ Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức tại Thị xã Hoàng Mai tỉnh Nghệ An”. DANH MỤC VIẾT TẮT CNH-HĐH: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa CBCC: Cán bộ, công chức HĐND: Hội đồng nhân dân UBND: Ủy ban nhân dân PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài. - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra mục tiêu chung về nâng cao chất lượng nguồn lực và công tác cán bộ là: “ Xây dựng bộ máy CBCC trong sạch, có năng lực đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế quản lý CBCC; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, nhiệm vụ và thẩm quyền của mỗi CBCC; tăng cường tính công khai, minh bạch của hoạt động công vụ. Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cả về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước. Có chính sách đãi ngộ, động viên, khuyến khích cán bộ hoàn thành nhiệm vụ và có cơ chế bãi bỏ, bãi miễn với những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, mất uy tín với nhân dân”. - Đội ngũ CBCC, viên chức nói chung và đội ngũ công chức hành chính nói riêng có vai trò quyết định sự thành bại của sự nghiệp CNH-HĐH và sự phát triển của đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “ Cán bộ là gốc của mọi vấn đề, gốc có tốt thì ngọn mới tốt”. Hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước suy cho cùng được quyết định bởi phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ. - Đội ngũ CBCC trong những năm qua đã không ngừng phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức năng, vai trò để đáp ứng yêu cầu về kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập về cơ cấu, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, ngoại ngữ, tin học chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. - Với bộ máy hành chính còn non trẻ ở Thị xã Hoàng Mai, vấn đề về đội ngũ CBCC lại càng cần được quan tâm hơn nữa. 2. Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu về quy mô, chất lượng và sử dụng đội ngũ CBCC tại Thị xã Hoàng Mai. - Đưa ra và khuyến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng CBCC tại Thị xã Hoàng Mai. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu. - Nghiên cứu lý luận về đội ngũ CBCC, lý luận về những vấn đề ảnh hưởng chất lượng và những vấn đề xây dựng đội ngũ CBCC trong thời kỳ mới. - Tìm hiểu về thực trạng đội ngũ CBCC tại Thị xã Hoàng Mai; thực trạng công tác xây dựng đội ngũ CBCC hiện nay. - Đề xuất một số giải pháp về nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC tại Thị xã Hoàng Mai. 4. Phạm vị nghiên cứu. - Nghiên cứu trên phạm vị cơ sở lý luận về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp thị xã. - Nghiên cứu trên phạm vị cở sở thực tiễn của đội ngũ CBCC hiện nay ở thị xã. 5. Phương pháp nghiên cứu. Đề tài về đội ngũ CBCC là đề tài có tính chiều sâu, vì vậy, để mang lại nhiều thuận lợi cho nghiên cứu và kết quả chính xác cần áp dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau. Các phương pháp được sử dụng: - Phương pháp thu thập, xử lí tài liệu, phân tích số liệu thực tế. - Phương pháp quan sát. - Phương pháp so sánh. - Phương pháp điều tra, khảo sát. - Phương pháp chuyên gia. 6. Ý nghĩa, đóng góp của đề tài. - Về phương pháp luận Nghiên cứu, hệ thống hóa và làm sáng tỏ cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC chức nói chung và CBCC ở Thị xã Hoàng Mai nói riêng. - Về áp dụng thực tiễn  Đây là bài báo cáo tương đối có hệ thống về thực trạng chất lượng và số lượng đội ngũ CBCC tại Thị xã Hoàng Mai; thực trạng công tác nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC và đưa ra hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao chất đội ngũ CBCC trong thời kỳ mới.  Kết quả đạt được của báo cáo có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho đội ngũ cán bộ có liên quan, đội ngũ sinh viên, học sinh có nhu cầu nghiên cứu.  Những giải pháp được đưa ra có thể áp dụng vào thực tiễn. 7. Kết cấu đề tài. - Lời mở đầu - Danh mục viết tắt - Phần mở đầu: Lí do chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa, đóng góp của đề tài Kết cấu đề tài - Phần nội dung:  Tổng quan về địa lí và cơ cấu tổ chức Thị xã Hoàng Mai:  Khái quát chung về Thị xã Hoàng Mai: Vị trí địa hình Cơ cấu tổ chức Chức năng, nhiệm vụ của phòng Nội vụ Thị xã Hoàng Mai Công tác quản trị nhân lực tại Thị xã Hoàng Mai  Cơ sở lí luận về CBCC và CBCC tại Thị xã Hoàng Mai  Thực trạng chất lượng CBCC tại Thị xã Hoàng Mai  Thực trạng chung  Thực trạng tại Thị xã Hoàng Mai  Giải pháp và khuyến nghị nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC tại Thị xã Hoàng mai  Giải pháp đào tạo, bồi dưỡng  Các giải pháp và khuyến nghị khác. - Phần kết luận - Danh mục tài liệu tham khảo PHẦN NỘI DUNG Chương 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỊA LÍ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC THỊ XÃ HOÀNG MAI 1.1. Khái quát chung về thị xã Hoàng Mai 1.1.1. Vị trí địa hình. Hoàng Mai là Thị xã thuộc tỉnh Nghệ An, là Thị xã mới được thành lập vào ngày 03/04/2013 theo Nghị quyết 47/NQ-CP của chính phủ, trên cơ sở 16.974,88 ha diện tích tự nhiên và 105.105 nhân khẩu của huyện Quỳnh Lưu ( bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của Thị trấn Hoàng Mai và các xã: Mai Hùng, Quỳnh Vinh, Quỳnh Lập, Quỳnh Lộc, Quỳnh Liên, Quỳnh Thiện, Quỳnh Dị, Quỳnh Phương, Quỳnh Xuân, Quỳnh Trang ). Địa giới hành chính của thị xã Hoàng Mai: phía Đông giáp biển Đông; Tây và Nam giáp huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An); Bắc giáp huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa). Thị xã gồm 5 phường: Quỳnh Thiện, Quỳnh Dị, Mai Hùng, Quỳnh Phương, Quỳnh Xuân Và 5 xã: Quỳnh Vinh, Quỳnh Lộc, Quỳnh Lập, Quỳnh Liên, Quỳnh Trang 1.1.2. Cơ cấu tổ chức. - Thị xã Hoàng Mai là thị xã mới được thành lập, cơ cấu xây dựng bộ máy tổ chức được thực hiện theo Nghị định 37/2014/NĐ-CP, quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. - Căn cứ vào quy định của Nghị định 37/2014/NĐ-CP, tại điều 7 và điều 8 của Nghị định, Thị xã Hoàng Mai được cơ cấu tổ chức thành 12 phòng/ban. Cụ thể là:  Phòng Nội vụ  Phòng Tư pháp  Phòng Tài chính – Kế hoạch  Phòng Tài nguyên – Môi trường  Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội  Phòng Văn hóa và Thông tin  Phòng Giáo dục và Đào tạo  Phòng Y tế  Phòng Thanh tra thị xã  Văn phòng HĐND và UBND  Phòng Kinh tế  Phòng Quản lý đô thị - Sơ đồ cơ cấu tổ chức Thị xã Hoàng Mai: Chủ tịch UBND Phó chủ tịch Phó chủ tịch Văn phòng HĐND và UBND Phòng TN - MT Phòng Nội vụ Phòng quản lý đô thị Phòng LĐ-TB và XH Phòng Kinh tế Thanh tra thị xã Phòng Tư pháp Phòng VH - TT Phòng Y tế Phòng GD - ĐT Phòng TC - KH 1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Nội vụ Thị xã Hoàng Mai a) Vị trí - chức năng: - Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thị xã Hoàng Mai có chức năng tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: Tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ công chức xã, phường; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư lưu trữ nhà nước; tôn giáo, thanh niên và công tác thi đua khen thưởng. - Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ. b) Nhiệm vụ, quyền hạn:  Nhiệm vụ, quyền hạn chung: - Trình UBND thị xã các văn bản hướng dẫn về công tác Nội vụ trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện theo các quy định của UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Bộ Nội vụ. - Trình UBND thị xã quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về công tác Nội vụ, kế hoạch về cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt. - Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ phục vụ cho công tác Nội vụ. - Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về đánh giá tình hình, kết quả triển khai công tác Nội vụ trên địa bàn với Chủ tịch UBND thị xã, Sở Nội vụ - Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác Nội vụ trên địa bàn theo quy định của pháp luật. - Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ công chức của cơ quan theo quy định của pháp luật. - Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thị xã giao.  Nhiệm vụ - quyền hạn cụ thể đối với từng lĩnh vực công tác: - Tổ chức thực hiện và hướng dẫn cơ quan, đơn vị, các xã, phường trên địa bàn thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND theo sự phân công của UBND thị xã và hướng dẫn của UBND tỉnh. - Tham mưu cho UBND thị xã xây dựng kế hoạch và tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính của các phòng, ban và UBND xã, phường trên địa bàn. - Trình UBND thị xã quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cho các cơ quan chuyên môn của đơn vị theo hướng dẫn của tỉnh. - Giúp UBND thị xã theo dõi, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn, các xã, phường xây dựng và thực hiện nội quy, quy chế làm việc nhằm đảm bảo sự hoạt động của các cơ quan chuyên môn và phát huy hiệu lực của chính quyền cơ sở. - Giúp UBND thị xã quản lý công tác tổ chức, tuyển dụng, đào tạo, điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, nâng lương, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách của nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ cơ sở theo phân cấp và theo quy định của pháp luật. - Trình UBND thị xã đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn để UBND thị xã trình HĐND thị xã thông qua trước khi trình cấp trên xem xét, quyết định; chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính huyện. - Tham mưu giúp UBND thị xã hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường về công tác văn thư, lưu trữ theo quy định, nhằm thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính của tỉnh và của thị xã đề ra. - Thường trực, tổng hợp và xử lý các nội dung về công tác thi đua khen thưởng của thị xã. - Tham mưu giúp UBND thị xã thực hiện công tác tôn giáo của thị xã theo quy định. 1.1.4. Công tác quản trị nhân lực tại Thị xã Hoàng Mai Kể từ ngày đầu được thành lập, Phòng Nội vụ Thị xã Hoàng Mai luôn khẳng định được vai trò và tầm quan trọng trong hệ thống tổ chức cấp thị xã. Đặc biệt, thể hiện được nhiều ưu điểm trong công tác quản trị nhân lực. Góp phần vào sự phát triển đội ngũ cán bộ phục vụ cho công cuộc CNH-HĐH của Thị xã Hoàng Mai nói riêng và của đất nước nói chung. - Với những tiềm năng và nhu cầu to lớn về nhân lực được đặt ra hiện nay, phòng Nội vụ đã tập trung vào thu thập, phân tích và sắp xếp các nhu cầu cần thiết, phù hợp, linh hoạt đối với các nhu cầu đề ra, từ đó sẽ xây dựng được nền tảng, cơ sở trong công tác hoạch định, tuyển dụng đội ngũ cán bộ, công chức. - Nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cho tổ chức trong bối cảnh hiện tại, việc dự báo được nhu cầu nguồn nhân lực và phát trển các chương trình nhằm đảm bảo sẵn sàng về số lượng và chất lượng cho tổ chức đúng nơi, đúng lúc sẽ đáp ứng được cho tổ chức trong những tình huống có thể xảy ra trong tương lai về nhu cầu nguồn nhân lực, các yếu tố nhân khẩu học, tình hình kinh tế, sự thay đổi về công nghệ…. - Phòng Nội vụ luôn có những phương án phù hợp, linh hoạt, mềm dẻo và mang lại hiệu quả cao trong công tác thu hút nguồn lực, vừa có thể đảm bảo được số lương, vừa đảm bảo được chất lượng phù hợp với nhu cầu đặt ra. Ngoài ra, công tác tuyển dụng còn phải đạt các yêu cầu về sự công bằng, công khai, dân chủ. Công tác tuyển dụng linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo tính chặt chẽ, nguyên tắc cần thiết. Từ đó, công tác sắp xếp bố trí nguồn nhân lực lại càng phù hợp, hiệu quả hơn. - Là một tổ chức mới được thành lập, với đội ngũ cán bộ trẻ, mang những quan điểm hiện đại trong công việc, vấn đề về lương, thưởng và các chế độ phúc lợi và các mối quan hệ lao động được quy định và thực hiện rất năng động, sáng tạo. Quan điểm về việc trả lương và các chế độ phúc lợi xã hội vừa đảm bảo được thực hiện theo quy định, vừa phải là một hoạt động nhằm thúc đẩy tối đa sự phát huy tinh thần cũng như khả năng công hiến của người lao động. Vì vậy,với những quản điểm hiện đại, tiến bộ đã mang lại không ít những thành quả cho quá trình quản lý nguồn nhân lực tại thị xã. 1.2. Cơ sở lý luận về CBCC và CBCC tại thị xã Hoàng Mai. Dù bất cứ quốc gia nào, thể chế chính trị nào cũng xây dựng cho mình một nguồn nhân lực hành chính đảm bảo cho nhà nước quản lý xã hội, quản lý nhà nước. Nguồn nhân lực hành chính là công cụ để bất cứ giai cấp thống trị nào sử dụng để phục vụ cho đường lối chính sách của giai cấp đó. “ Trong lịch sử chưa hề có một giai cấp giành được quyền thống trị nếu nó không đào tạo một hàng ngũ giai cấp của mình như những nhà chính trị” ( Lenin toàn tập 36 ). - Ngày nay, cuộc cách mạng khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, trong khi đó cơ sở vật chất của chúng ta cong quá nghèo nàn, lạc hậu, đòi hỏi chúng ta phải tìm mọi cách để phát triển lực lượng sản xuất, từng bước quan hệ sản xuất mới, mở cửa hội nhập quốc tế, đồng thời giữ vững độc lập tự chủ và bản sắc dân tộc. Bên cạnh đó các thế lực thù địch tìm mọi cách nhằm vô hiệu quá sự lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ Chủ nghĩa xã hội ở nước ta. “ Tìm cán bộ bản lĩnh hiện nay là then chốt” ( lenin toàn tập 44). - Cán bộ công chức, nhất là những người lãnh đạo phải có kiến thức khoa học, kiến thức quản lý nhà nước ngang tầm với nhiệm vụ để hội nhập với khu vực, quốc tế, đồng thời phải có bản lĩnh rõ ràng, độc lập tự chủ trong công việc. Bác Hồ dạy: “ Cán bộ là cái gốc của công việc, thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay xấu”. - Do vị trí của CBCC mà ngày 13/11/2008 Quốc hội đã ban hành Luật cán bộ số 22/2008/QH12, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010 nhằm đáp ứng những đòi hỏi của công cuộc đổi mới hiện nay và đòi hỏi của cải cách nên hành chính nhà nước. Cơ sở pháp lý quy định những lĩnh vực, quan hệ cụ thể liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và tiêu chuẩn công chức, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý của cán bộ, công chức. Chương 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI THỊ XÃ HOÀNG MAI 2.1. Thực trạng chung về đội ngũ CBCC ở nước ta hiện nay. 2.1.1. Vai trò và những kết quả đạt được Đội ngũ CBCC có vị trí hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị - hành chính. Là cầu nối trực tiếp của hệ thống chính quyền nhà nước với nhân dân, thực hiện hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương theo thẩm quyền được phân cấp, đảm bảo cho các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, được triển khai thực hiện trong cuộc sống. Đội ngũ CBCC cấp thị xã có vai trò hết sức quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy chính quyền thị xã, trong hoạt động thi hành công vụ. Hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền nói riêng và hệ thống chính trị nói chung, xét đến cùng được quyết định bởi phẩm chất, năng lực và hiệu quả công tác của đội ngũ CBCC. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC vững vàng về chính trị, văn hóa, có đạo đức lối sống trong sạch, có trí tuệ, kiến thức và trình độ năng lực để thực thi chức năng, nhiệm hiệm vụ theo đúng pháp luật, bảo vệ lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và phục vụ nhân dân... là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị. Đảng và Nhà nước ta đã xác định công tác cán bộ là khâu quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định tới chất lượng và hiệu quả công việc, là khâu then chốt trong sự nghiệp cách mạng, là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào những thành công trong sự nghiệp đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định “ Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ, giải thích cho dân
- Xem thêm -