Tài liệu Thực trạng và giải pháp marketing du lịch của tỉnh bà rịa - vũng tàu

  • Số trang: 162 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 443 |
  • Lượt tải: 1
sakura

Tham gia: 10/08/2015

Mô tả:

B() GIAO Dl)C VA DAO TAO TRUONG Dfil . HOC . IUNH TE THAHH PHO HO CHi MINH ************** DE TAI.NGIIIEN cuu KHOA Hoc CAP BO: lVIA SO: B2005 ~ 22- 83 ? .,,-J TI1tt . C ll1.. . .~ .l 'f\l_T ? ~ ( .... , ? • ·A --"~U:t nni~m: Tb.~.llb_yi~n: cs. ·1's H.oA: nuc Hu'Nf: ~ TS. Ngu,y~n Tn~ng Hoai TS. Lu'u Van Phu CN. Ngny~n Thanh Stl' r BQ GIAO DUC VA DAO TAO TRlfCJNG £lH K!NH TE TP.HCM TP HCM 12-2005 THUVIEN . ~-,. I Ml}C Ll}C. Trang LO'i m{r d~u Khung nghien c1ru Ml,!C tieu nghien cll1l Ph~m vi nghien dru Phuong phap nghien c1ru K~t duct@ tai Tom t~t n9i dung d~ tai sa CI-IUONG 1 :co LY LU~N ............................................................................. ! 1.1. Du ljch va kinh doanh d u l!ch ........................................................................ 1 1.1.1. Hi~n tuQ'ng va bfm ch~t du Jich: ............................................................................ 1 1.1.2. Khai ni~m du ljch: ................................................................................................ 3 1.1.3. Khai ni~m du khach: ............................................................................................ 3 1.2. l,y thuy~t v~ Marketing du ljch ..................................................................... 7 1.2.1. 1~ht truang du lich: ................................................................................................ 7 1.2.2. San phAm du Itch ................................................................................................. 10 ! .2.3. Gia ca .................................................................................................................. 14 1.2.4. Ho1;1t d9ng phan ph6i ........................................................................................... 16 1.2.5. Ho~1t d<)ng chieu thi ............................................................................................. 18 CHHONG 2: PHAN TICH, flANH GIA THVC TR~NG H04. T DQNG MARKETING DU LfCH TINH HA RfA -- VUNG TAU ................ 22 2.1. Danh gia hi~n tr~ng ngimh du Ijch tinh BR- VT ........ ,. ............................ 22 2.1.1. Cii&i thi~u ........................................................................................................... 22 2.1.2. I-Ii~n tr?ng nganh du lich tinh BR- VT .............................................................. 22 '1 .3 . ·o· ··,nivl1 ·~ tl'sll1g CO' SO , V?~t Ch/..t · L d U 1·~C h t .l11h BI>'1.. - "'·r· ng cua (mg I ba ldli den tham Tp.BR- VT? 3 4 1 Thangdiim 4 '0 0 0 0 A. Ciii th~n cac !1-ia di~m du lich 0 0 0 B. Da d~ng hlnh thll'c vui choi giiii tri 0 [J 0 0 C. T6 chll'c nhi~u l€ hQi d~c thu hang; nam 0 0 0 0 D. Phat tri~n hang h6a I d~c siin 0 0 0 0 0 E. Hinh thanh cac ph6 du l~ch d~c tn.tng 0 0 0 0 F. Phat tri~n du lich sinh thai 0 0 0 0 G. Phat tri~n du lich van h6a lich sll' 0 0 0 0 H. T6 chll'c nhi€u cu(>c tri€n Him, hQi chq 0 0 0 0 L. Khac ....................................... - F. co CAU CHI TIEU KHI DEN TP.BR-VT 36 Qua chuye'n di nay xin Ong I Ba cho bie't da chi bao nhieu cho cac khoiing sau? (Tinh theo %) Di l~i Ch66 Thuc an Mua sB:m Khac T6ng c(>ng 100% 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I DANH MVC BANG, BIEU Trang Bang 2.1: Lm;mg lduich du lich d~n tinh Ba Ria- Vung Tim .................................. 22 Bang 2.2: T6c d<) tang (giam) binh quan m<)t nam cua cac giai do<;tn ...................... 23 Bang 2.3: Sb luqng du khc1ch d~n tinh BR- VT theo cac hinh thuc ........................ 24 D'' , .ca . nuac ' ............................................ .... nang 24'f't . : y n;mg K(Yf'd:.. -< en BR. - VT so vat ..:,;:,B~ing 2.5: Luqng KND d~n tinh BR -- VT ( 1995- 2003) ....................................... 28 B~:tng 2.6: Ng.av " khach du Iich . t&i tinh BR- VT ...................................................... 30 Bang 2.7: Luqt khach va ngay khach trung binh m<)t nam ....................................... 31 B~1ng 2.8: Doanh thu nganh du Itch tinh BR - VT .................................................... 32 ~ Bilmg 2.9: Doanh thu djch V\1 du Jich (DVDL) cua Vung Tim va m<)t s6 tinh .......... 33 B::'ing 2.10: lf&c tinh Doanh thu DVDL ct'Ia BR-VT, Binh Thu~n, Da N&ng, Blnh Duung d~n 2010 ( dvt: ty a6ng) ............................................................. 33 Bang 2J.l: Tinh hlnh lqi nhu~n ci:la ngfmh du lich cua tinh BR -- VT ...... ,."" ........... 34 Hang 2.12: LiJi nhu~n/doanh thu, va chi tieu L\Lgi nhu~n/d~u tu cua BR-V'.C ......... 35 Bang 2.13: s6 khach SQ.11, nha hang .................................................................. ., ...... 36 n ., 1 J'4 : ._S:..o .t.rQ·ng l d oanl1 ng l11~p co c h'uc nang ~ d u 1·lC h ..... __ ................................ .·36 oang ... Bang 2.15: Lao ,t9ng ng<'mh du lich BR- VT phan theo trinh d9 chuyen mon .. ., .. .,."' 38 B.fr11.g 2.! 6: ¥ft qua c1i~u tra KND v~ cac djch vv va die ti(~n ich etta B R ··- VT so vO'i c{:tc tinh khac ................................... ,. ..................................................... 42 B~1ng 2.t7: K6t qua di6u tra KQT v~ cac dich Vl,l va cac ti~n ich cua BR ·- VT so veri cac tin h. khac ....................................................... 42 ·{··· --·~o "l)'Y ' 1 . ..J ) ' ' , h':3n '\."]'fl.,, ,; ,J-'1 .k; .... ~ l'" 1'. dang 1.. [ o: \_r _ 1 ngan11 uu )C!l tm r 1', -- v . d 1eo gta cc \!)Hfi ( e (·a aau .r:nt) ,. .... ··o ·A ' « ........... ,. .......................... i:Hng 2.19 : GDP nganh du ljcb tinh BR ·· VT thco gii:l c6 d!nh (1d16n.g tinh d~u khij ...............................................................................................,.............~ ... 46 H ... 2' ~. ' cua ., lng gia tri giai trf cua nganh du lich Ba ria- Vilng tau. Su dvng phuang phap SWOT, mo hinh Michael Porter, xu~t phat tu phia nguai cfru de xac djnh dinh huang cho ho:;tt d<)ng Marketing du lich Ba ria - Vung tau. Su dvng cac phuang phap phfm tich, t6ng hqp, di~n giai, phuang phap suy di~n va guy n:;tp, phuang phap dinh luqng toan h<,>c va th6ng ke h<,>c. Tien hanh di~u tra ch<,>n m~u, ph6ng v~n 2 lo:;ti d6i tuqng khach du lich, cac doanh nghi~p ho:;tt d<)ng kinh doanh du ljch, va m<)t sfJ CO" quan, dan vi CO lien quan den ho:;tt d<)ng du }ich. 6. K~t du d~ tai. Chuang 1: Ca so· ly lu~n CfJZtang_J_: Phan tich, danh gia thvc tr:;tng ho~t d<)ng Marketing du Iich Ba rja Vung tau. (:hzro·ng J.: Giai phap Marketing du lich Ba ria- Vung tau. 7. Tom t~t n(}i dung d~ tai: _chu:ong I: Co· so· ly lu~n. Trong chuang nay, nh6m nghien c(ru trinh bay CO" sa Iy Iu~n v~ du Jich, kinh doanh du lich va Marketing du lich, t:;to khung ly thuyet cho vi~c nghien cu·u cac chuang v~ sau. Chuang 2: Phan tich, danh gia thJ!c tr~ng ho~t d()ng Marketing du ljch tinh Ba rjaVfing tau. Trong chuang nay, nh6m nghien c(ru ti€n hanh phan tich danh gia hi~n tr~mg ho:;tt d<)ng kinh doanh n6i chung va Marketing n6i rieng cua nganh du Jich tinh Ba ria -- Vung tau, ke ca vi~c phan tich hanh vi khach du l!ch. D6ng thai cling trong chuang nay, nh6m nghien c(ru tien hanh xac djnh ham cfru du Jich va uac luqng gia tri du ljch, dl)' bao doanh thu du l!ch va khach du Jich tinh Ba ria-· Vung tau. Chuang 3: Giai phap Marketing du ljch tinh Ba rja- Vfing tau. Trong chuang nay, nh6m nghien cu·u d~ xu~t dinh huang chi€n luqc Marketing du J!ch, xay dvng rna tr~n SWOT va dua ra cac nh6m giai phap Marketing nh5m phat tri~n b~n vfrng du lich tinh Ba ria - Vilng tau, chia ra lam 2 giai do:;tn: 2005-2007; 2007-2010. b CHlfONG 1 : CO SOL Y LU~N 1.1. Du lich . va kinh doanh du lich . 1.1.1. Hi¢n tu{J'ng va hiin chat du ljch: + Hi?n t«(J'ng du ljch: Hi~n tuqng du lich da xuftt hi~n tir thai c6 d~i, luc con nguai da xuftt hi~n tren tr•ii dftt. Hi~n tuqng du l!ch d~ nh~n bi~t d6 Ia du Itch t6n giao: hc'mh huang d~n cac thfmh d!a, chua chi~n, nh<'t tha ... Du lich W~n tvc phat tri~n, sau d6 xuftt hi~n them cac Io~i du ljch cong Vl,l, du ljch tham quan, du ljch ti~p thj v&i nhu·ng CUQC c6ng du cua cac hfru tuac, ba tuac, nam tuac, cac ky, Sl tir Hinh dja nay d~n Hinh dja khac, cua nhfrng thuang nhan di tim con duang ta Iva, h6 tieu. 0 Vi~t Nam, thai trung d~i da c6 nhfrng du ngo~n cua cac thi Sl rna tha van cua hQ Ia nhfrng minh chung. 86 Ia nhfrng hi~n tuqng c6 tinh chftt du Jich. Khi xa h<)i phat tri~n cling v&i sv phat tri~n CUa khoa hQC ky thu~t, cac phuang ti~n V~l1 chuy~n hi~n d~i cling v6'i tbc d<) etta chung tang len khong ngung da dfin d~n nhfrng dong thac du Jich, hinh thanh nhfrng trung tam du Itch dclu tien a Chau Au r6i d~n Chau My va hi~n nay Ia Chau A rna d?c bi~t Ia cac nu6'c Asean trong d6 c6 Vi~t Nam. Ngay nay con nguai s6ng trong thai hi~n d~i. Qua trinh do thi h6a Emg nhanh, dan sb t?p trung vao cac thanh thi, cac do thj hi~n d~i. Kh6ng gian ch~t h~p lam nay sinh nhu diu rnubn danh thai gian tra v~ v6'i thien nhien, v6'i c<)i ngu6n van minh nong nghi~p, cac Vt1ng dAt van h6a m6'i 1~. 86 la nhfrng nguyen "nhan d~n d&n b1mg n6 du lich. Vi v?y hi~n tuqng du lich Ia m<)t t6n t~i tftt y~u khach quan cua con nguai. N6 xuftt phat tf.r nhu du n<)i t?-i cua con nguai va mang tinh ph6 c?p toan cclu. Sv bl:mg n6 du Itch ngay nay cilng Ia m<)t t~t y~u khach quan cling v&i sv tang tru6'ng kinh t~, xu th~ hoa nh~p va v&i nhu diu ctla con nguai Ia mu6n hi~u bi~t chinh minh, hi~u xa h<)i, hi~u thien nhien, vu tn,I d~ s6ng t6t han v&i chinh minh, v6'i xa h<)i, v6'i thien nhien va vft tr\1. Hi~u va b~t nh!p dtrqc hi~n tuQ·ng va xu th~ tren Ia m<)t trong nhfrng di~u ki~n d~ kinh doanh va quim Iy du ljch. Cung bai chinh sv bung n6 cua hi~n tuqng du Ijch, hi~u qua cua kinh doanh du Jich rna nhi~u qu6c gia tren th~ giai d~t du Ijch Ia m<)t trong nhfrng nganh kinh te mui nh9n- Ia nganh ''c6ng nghi~p kh6ng kh6i'', Ia "ga de trung vang". + Btln chat du ljch: d~ hi~u ro ban ch~t cua du ljch ta phai xem xet hi~n tuvng d6 tu· nhu·ng g6c d<) khac nhau • Tt"'r nhu cdu cua khach du lich: Hfru h@t khach du ljch Ia nhfrng nguai tich lliy ti~n, dung thai gian r6i d~ ti~n hanh 111Qt chuy~n du ngo<;tn, thuang th(rc danh Jam th~ng canh, nhfrng di tich ljch Sll', van h6a 1~ h<)i, chU"a b~nh, th~ thao, ti~p thj ... nhung khong phai vi mvc dfch sinh -lqi. Nai d~n du ngo~n Ia thien nhien (thien t<;to) nhu bai bi~n, dao, nui, rung, song su6i, hang d<)ng ... hay Ia cac danh th~ng nhan t<;to nhu di tfch l!ch su·, cong trinh ki~n trttc, di chi khao c6, phong tvc t~p quan, d~c san ... Khach du ljch den m<)t nai nao d6 khong phai Ia hQ di tim cai v6n c6 etta hQ, cai da quen v6'i hQ. Khach nu6'c ngoai den Vi~t Nam kh6ng phai d~ xem nhung ngoi nha cao tfrng, nhfrng trang thi~t bi hi~n d~i, nhfrng "m6t" m6i, ... rna hQ di tim bim S~C CUa nu6c ta, nhfrng di tich ljch Slr, nhfrng m6n an d~c san,. t~o nen net tam Iy, nhfrng cai rna khach du Jich th?t SIJ doi hoi. Do v~y, xwit phat tu nhung nhu diu cua khach du Jich, ta c6 th~ k~t lu~n: ban chftt cua du l!ch la du ngo~n d~ duqc huang thv nhfrng gia tr! v~t chAt va tinh thfrn mang tinh van h6a cao, khac I~ v&i que huang hQ va ca vi~c k~t hqp d~ duang b~nh, tham vi~ng, th~ thao, marketing ... 0 • 0 eta Cac qu6c sach phat trftn du ljch: Cac nu&c c6 n~n du Ijch phcit tri~n nhu Y, My, Phap, Nh~t ... d~u dva tren nhfrng n~n tzmg: ti~m nang nhan van g6m di tich ljch Slr, van h6a, phong 11;-IC t~p quan, I~ h()i, ... d~ ho~ch djnh chi~n luge phcit tri~n du l!ch dai h~n, trung h<;tn hay ng~n h(:ln, Iva chQn nhfrng net d()c dao hftp d~n, ct6ng thai dfru tu ca h~ tfrng tuang (mg nhu san bay' b~n cang, duong sa, khach S<;tn, Nhu v?y n~n timg d~ phcit tri~n du Jich la nhfrng ti6m nang gia tri van h6a cao d()c dao, danh lam th~ng canh n6i ti~ng. Di6u d6 cling n6i len ban chftt cua du Jich Ia du ngo~n d~ thftm nh?n nhfrng di~m-tuy~n-lang-vung c6 gia tri van h6a d~c s~c. sa 0 o 0 0 Scm phdm du lich: Khi khach di du lich, ph~n quan trQng nhftt cua chftt luqng chuy~n di d~t len vai ngm1i huang d~n vien du lich. Trong qua trinh thvc hi~n m()t chuang trinh du hch, c6 gay duqc §n luqng t6t va sau s~c cho khach hay khfmg con ttly thu()c vao trinh ctQ va nang Ivc Ctla lm6,ng d~n vien trong vi~c thuy~t trinh-gi&i thi~u cac di~m, cac tuyen du !ich. Nhu v~1y, xet tu g6c d() chuang trinh du lich-san phfrrn du ljch va nhan v;1tt lrung tchn thv·c hi~n chLHmg trlnh Ia hung. dan tQC, CO' sa duang nghi chua b¢nh, co· sa th~ thao giai tri, ... trong d6 quan tn;mg nh~t Ia di tich }ich SU - van h6a, thien nhien va bitn S~C, trng Xlr CUa COn nguoi 1.1.2. Khai ni¢m du lich: Ttr cac hi~n tuqng du lich, ta c6 th~ n6i: "Vi~c di day d6 chinh !a xuang s6ng cua ngcmh du Itch". Nhung d~ dua ra m(>t dinh nghla chung nh~t cho du lich thi v~n con nhi~u ban cai. Theo tu di~n Han - Vi~t :"Du !ich Ia di chu du kh~p mQi nai". Djnh nghla nay con khi~m khuy~t vi khong neu len dU"Q'C ml,lC dich cua chuy~n di, CO th~ CO nhfrng ngm)'i di kh~p nai nhung d~ tim each ki~m s6ng thi d6 khong phai Ia du ljch. Theo tu di~n Larousse : "Du Jich Ia ho(;lt d(>ng du hanh d~ thoa man l(;lc thu". Dinh nghla nay da neu Jen dU"Q'C ITIQt ph~n nhfrng ITI\}C dich cua chuy~n di nhung n6 khong neu Jen dUQ'C phai di nhfrng nai nao, bao Jau Va du Jich khong chi d~ thoa man }(;lC thu nhu trong ph~n hi~n tuqng du ljch da n6i. C6 nguai cho r~ng: "Du ljch Ia lo(;li hinh sinh ho(;lt cua cu()c con nguai. Du Ijch Ia vi~c di chuy~n tu nai nay sang nai khac ttr dia phuang nay sang dia phuang khac. Nh~m m\}C dich thoa man sa thich va nhu du rieng cua ban than minh". M6i nguai, m6i t6 chuc d~u c6 nhfrng quan di~m rieng v6 du ljch ncn cac khai ni~m v~ du lich dt phong phu va da d(;lng. Tuy nhien hQ vfrn c6 nhfrng di~m chung trong nh11"ng khai ni~m ve du Jich d6 Ia du Ijch Ia phai c6 vi~c di ra khoi nai a thuang xuyen cua minh v&i nhfrng m1,1c dicli ricng na.o d6. Hi¢n nay, tuy v~n con tranh lu~n nlmng nguai ta t(;lrn ch§p nh~n l~y dinh nghla cl'1a t6 chuc Du l!ch Th~ gi6i (WTO) rna theo d6: "Du Itch Ia nhfing hoqt d{mg dta nhitng nguili di du hanh din va luu tru a nhiJ:ng nai ngoai no·i 6· tlnu'mg xuyen cua hq trong t/u}i fcy khong qua m{Jt nam dJ huang nhan, kinh doanh VCt nhtmg tn~lC dfch khac nhu lit d~r h¢i ngh/, h¢i thao, tham vdng, nghi he, tin nguong, thd thew, ... ". Djnh nghla nay da bao quM duqc y nghla cua du ljch. 1.1.3. Khdi ni¢m du kluich: Ttr dinh nghla tren cua WTO, ta c6 the suy ra khai ni~m v~ du khach nlm sau: "Du khach Ia nhfrng nguai (ca nhdn hay nh6m) thl,l"C hi~n CUQC hanh trinh va luu tru t(;lm thai a nhfrng nai ngoai nai a thuang xuyen cua hQ trong thai gian khong qua JTIQt nam v6'i cac m\}C dich huang nh~m, kinh doanh va nhfrng m\}C dich khac nhu van h6a, tin nguang, ho(;lt d(>ng th~ thao, an u6ng, nghi he, h9i thao ... Nai hQ d~n luu tru, hQ khong duqc phep lam nhfrng vi~c c6 thu nh~p". C6 2 lo(;li du khach: du khach qu6c t~ va du khach n()i dja. • Du khach qu6c t~ Ia nhfrng nguai d~n cu tru t(;li m()t qu6c gia khac trong m()t thai ky khong qua m()t nam va hQ di v6'i m1,1c dich chinh Ia thl.JC hi~n nhfrng ho(;lt d()ng nhung khong c6 thu nh~p trong thai gian t(;li qu6c gia tham vi~ng. Du khach tham vi~ng qu6c t~ nay c6 2 lo(;li: • Du khach qu6c t~ Ia nhll'ng nguai di tham vi~ng, luu l(;li it nh§t m()t dem t(;li CO' sa kinh doanh luu tru nhu khach S(;ln Va an uf>ng trong quf>c gin duqc tham vi~ng. • Khach tham quan qu6c t~: Ia nhftng nguo·i di tham vi~ng nhung khong phai chi tieu ChO Sl,l' Juu tru qua dern CUa hQ t(;li CO' sa kinh doanh luu trtl, an u6ng t(;li qu6c gia tham vi~ng. 3 • Du khach n6 di sau vao nghien ClrU du Jich ta phai phan Jo(;li ra cac Jo(;li hinh du J!ch d6 c6 nhfrng chinh sach thu hut khach Cl,l th6. Can Clr vao nhu du cua khach du Itch, tiem nang du I jch va kh~i nang thvc t~, c6 th~ hinh thanh cac th6 lo<;1i du lich. Th~ lo?i du Ijch khong ngl:mg phat tri6n do nhu du ngay cang da d:;mg va doi hoi cao etta kh;kh du Ijch. Nhin chung xu th~ du ljch th~ gi6'i hi~n nay di~n ra theo 2 the lo<;1i 16'n: du Ijch xanh va du ljch van h6a. Du Itch xanh: la du Jich hoa vao thien nhien xanh v6'i r~t nhi6u mvc tieu khac nhau nhu ngo(;ln canh, dm bi~n, san b~n, leo ntti, nghT duang, chl.ra b~nh ... trong du ljch xanh, xu huong du l!ch di€n da- d~n cac lang que, b<1n lang dang thu hut ngay dmg nhi~u khach du Ijch. Du fich van h6a: Ia lo<;1i hinh rna du khach rnu6n thfrm nh~n b~ day ljch b€ day van h6a cua mQt nu6'c thong qua cac di tich Jjch Slr, cac di tich van h6a, cac phong tl,lc t~p quan con hi~n di~n bao g6m h~ th6ng dinh, d~n chtta, nha tha, I~ hQi, m9t phong each an 6·- giao ti€:p ... Sll", Th~t ra, nhfrng di tich Ijch su· - van h6a, I~ h()i, phong tvc t~p quan hfru h€t n~m trong thien nhien xanh. Vi v~y, c6 nhfrng di6rn nhfrng tuy~n nhfrng vtmg du ljch bao g6m ca du ljch xanh va du Ijch van h6a. Di sau vao cac th~ lo(;li Cl,l th~, theo phan lo(;li truy€n th6ng thi c6 nhfrng lo(;li hinh du Itch sau: + Can elf vito Cach 1: ph~m vi lanh 'thB: co 2 each phan lo~i: co 3 loai • Du Itch n9i aja: khach du ljch chi du ljch trong ph<;1rn vi qu6c gia, tu dja phuang nay sang dja phuang khac.VD: dan TPHCM di nghi mat a Da Lc;tt. • Du Itch hu·6ng n(Ji: nguai khong phai Ia cu dan qu6c gia du Ijch vao qu6c gia. VD: du khach Han Qu6c tham quan di tich Itch sfr a nu6'c ta. • Du ljch hu·6ng ngo(li: nguai trong nu6'c di du lich nu6'c ngoai. VD: nguo·i Vi~t Nam di du ljch Thai Lan. 4 each 2: • Du Itch qudc n9i : g6m du 1\ch n(?i dia va du 1\ch vao. Day Ia nhung du khach di vao di~m du lich bAt k~ khach trong hay ngoai nuac. • Du Itch qu6c gia : g6m du Jich n(?i dia va du lich ra. Do Ia tAt ca nhung du khach trong m(?t dja phuang di du lich bt chuang trinh du ljch v6'i gia rieng cua cac thanh phftn d6. + Can cfr vao thanh ph~n cua du khach: C6 du ljch thuqng luu (la nhung khach du ljch giau c6, doi hoi nhfrng djch Vl,l cao dp), va du ljch binh dan la khach du ljch d~i tra nhu khach du ljch ba 16. + Can cfr vao hinh thu·c tA chfrc chuy~n di: co 2 lo~i dl o Du l!ch di Je: khach W di du ljch khong qua m(>t hang nao Du ljch theo doan: do hang IU hanh t6 chuc, n~u d~t du s6 cua m(>t do an thi duqc tinh gia theo doan (th~p han gia di le ), con n~u khong du sf> thi tfnh gia di Ie. Tren day Ia nhi1ng lo~] h!nh du Jich chtl y~u. Phan lo~i nhu v4'ty nh~m d~ nh4'tn bi6t l1)"a chqn th0 lo?i thich h<,-~p trong kinh doanh, nh~m khai thac t6i uu ti~m nang du lich, dap (rng t6i da nhu diu cua du khach. Trong thvc t~ nhung Io~i hlnh nay c6 th~ dan xen vao nhau nhu nhung khach phuang Tay d~n Vi~t Nam vira d~ thAm nh4'tn gia td van h6a vira tim cu h(>i dftu tu. V~n d~ cti;it ra la nhfrng dan vi kinh doanh du lich phai lam sao da d~ng hoa san phAm du Iich nh~m thoa man duqc nhu c&u cua khach trong tung th~ lo~i. · Cac lo~i hinh du Iich tren thm'mg di~n ra theo thai Vl,l. Tinh thai Vl,l trong du Ijch xu~t phat tu di~u ki~n khi h?u cua m6i qu6c gia, m6i vung, phl,l thu(>c phong tpc t?p quan Clla m6i vung va t?p quan du ljch qu6c t~. Vi dw mua he a cac nu&c nhi~t d&i, du Ijch t~m bi~n h~t sue soi d(>ng do y~u t6 xa h(>i va tam ly xa h(>i. T~i day tlmang xuyen xay ra "nhl1ng can s6t bi~n'' vao mua he. Cac nu6'c Chau Au, khach du l!ch l~i mu6n sang Dong NamA viw mua Dong-Xuan. Tinh thai Vl,l con th~ hi~n ro r~t a cac mua th~ thao tren th~ gi6'i, cac Olympic, cac giai chung k~t th~ thao hi~u duqc tinh thai Vl,l trong cac lo~i hinh du ljch giup ta Iva ChQn duqc nhfrng lo~i hinh dam bao cho kinh doanh du lich ho~t d(>ng quanh nam, khong d~ mua ch~t trong kinh doanh du Jich. Kinh doanh du ljch Kinh doanh du lich la qua trinh t6 ch(rc san xu~t, luu thong, mua-ban hang h6a du Iich tren thi truang nh~m dam bao hi~u qua v~ mi;it kinh t~ va xa h(>i. Kinh doanh du ljch cl1ng nlm mQi lo~d hinh kinh doanh khac di~n ra theo m(>t cl1U trinh chi;it che, g6m cac bu6'c: T6 chu·c san xuftt hang h6a du ljch 6 Ky k~t cac hqp d6ng kinh t~ du lich T6 ch(rc thtJC hi~n hqp d6ng Thanh toan quy~t toan hqp d6ng, rut kinh nghi~m d~ buac vao m<)t chuang trinh mai. Cac buac cua chmmg trinh kinh doanh duqc th~ hi~n trong qua trinh ho?t OQng kinh doanh cac hang .lfr hanh, khach S(;ln, cac hang V~n chuy~n Va CaC trung tam thong tin du lich. Nhi1'ng hang nay g<;>i chung la cac CO' kinh doanh du lich. Trong d6 kinh doanh lfr hanh la m<)t trong nhi1'ng Hnh VlJC kinh doanh hang d~u cua kinh doanh du lich. a sa Kinh doanh lfr hanh la nganh kinh doanh cac chuang trinh du lich (cac tour). Day Ia nganh kinh doanh d~c trung cua du }ich. Kinh doanh lfr hanh duqc t6 chfrc thanh cac hang lfr hanh rna cong vi~c cua hQ la chuyen xay dtJng, t6 chfrc cac chuang trlnh du lich va ban cac chuang trinh d6 cho du khach hay la lam d<;li Jy cho cac hang lfr hanh khac. Mu6n tra thanh m<)t hang 10.' himh, d~c bi~t Ia hang lfr hanh qu6c t~ phai tuan thu nhfrng nguyen t~C quy dinh ch~t che th~O quy d!nh qu6c t~ Vel hoan canh thtJC t~ cu~ ttrng qu6c gia. Nhfrng tieu chuAn d6 duqc th~ ch~ h6a b~ng nhfrng quy dinh cua moi nu&c. 1.2. Ly thuy~t v~ Marketing du ljch 1.2.1. Thi tndJ'ng du lich: •!• Cung du ljch: . 1,3 h~ th6ng cac y~u t6 ma cac CO' sa kinh doanh du lich cung trng cho du khach trong su6t CUQC hanh trinh va luu trU CUa hQ nhu: an, a, V~n chuy~n, tham quan. Cung du 1\ch duqc tht,rc hi~n b6'i dan vi cung frng du lich. Dan vi cung trng du Itch c6 th~ la m(}t di~m du fich, khach s(;ln, nha hang, cac hang li1' hanh hay cong ty v?n chuy~n. D~ thu hut duqc nhieu khach phai bi~t k~t hqp cac y~u t6 lien quan d~n cung va du du J!ch. :r. San ph~m du ljch Tuy theo ph~m vi nghien ClrU, san phiim du lich OlJO'C hi~u theo nhi~u each nhu: si'm phiim du l!ch qu6c gia, san phiim du 1\ch dia phuang, san phiim khach S(;ln, ... San phiim du l!ch Ia m<)t lo<;ti san phiim mang tinh chAt t6ng hqp phvc vv cho du khach su6t ca himh trlnh g6m v~n chuy~n, luu tru, an u6ng, vui chai, tham quan, ... Trong d6 quan tr<;>ng nh~t la khau v~n chuy~n, n6 mang tinh ch~l quy~t dinh. San phiim du lich c6 the hfru hinh hay v6 hinh tuy theo hinh thtrc cua n6. ·~ Tinh qmh tranh ciia san ph~m du ljch Trong ca ch~ thi truerng, tinh c(;lnh tranh trong kinh doanh Ia t~t y~u. Ccic yeu t6 C(;lnh tranh cua m<)t san phiim du lich thuerng Ia: 7 C£li m6'i: nhu S\J phong phu da d~ng, dQC d{to CUa san ph§m, djch Vl,l rna minh cung (mg. San ph§m ph-ai Iu6n duqc d6i m&i thi m&i thoa man nhu du cua du khach. Trong du Ijch: "cai m&i Ia t6t nhung cai m&i nh~t thi t6t han". Gia ca: Ia yeu t6 mang tinh ch~t quyet djnh, Ia yeu t6 c~nh tranh hfru hi~u. Neu san ph~m cua ta c6 gia th~p han san ph~m tuang duang cua d6i thu thi se thu hut duqc nhi~u khacb han Tinh an toan: Du khach doi hoi S\J an toan khi di du ljch nhu an toan v~ than th~, tai san, gia ca va ch~t luqng v~ djch V\l T~o di~u ki~n thu~n lqi cho khach khi mua san ph§m cua ta. M~ng lu&i phan ph6i phai r<)ng rai d~ c6 th~ ph\lc V\l khach m9i Iuc m9i nai. Hinh anh san ph~m t6t va S\J n6i tieng cua san ph~m du ljch: Uy tin trong du ljch la yeu t6 c~nh tranh hi~u qua. Du khach se th~y an toan han khi den v&i hang du lich n6i ti~ng. Cac y~u t6 khac nhu: M~ng lu&i phan ph6i r<)ng kh~p, di~u ki~n thanh toan, giao thong nhanh It; dung gia va an to an ... •!• cliu du ljch: la h~ th6ng cac yeu t6 tac d<)ng' den S\l' hinh thanh chuy~n di CLJa du khach trong su6t CUQC hanh trinh va luu tru Clla hQ. Cac yeu t6 d6 bao g6m: thai gian nhfm r6i, th,u nh~p, trinh d<) van h6a, m<)t du ljch hi?n t~i ... )• Cac y~u t& hinh thimh c~u du ljch: Thai gian nhan r6i: nguai ta chi di du ljch khi c6 thai gian ninh r6i. Ci:mg v&i vi~c gia tang nang SU~t san Xll~t va ch2 d<) nghi duO'ng, tht dich v~ hoijc m(>t chubi cite djch v~ va phuong ti?n v(lt chdt nhiim thoa miin cac nhu cdu cita khach du ljch trong qua trinh thl!c hi?n chuydn eli". "Scm phdm du ljch Ia m(>t tdng thd nhfmg ydu td c6 thd trong thdy au9·c hoijc khong trong thby aU'(JC, nlzung fc;Ii /am thoa miin nhfmg khach hang nhbt ajnh lzo(lc cho nhfmg thi truang nao a6" (Nguy~n Hbng Giap 2002) "San phdm du Itch Ia m(>t tJng thd bao gbm cac thanh phdn khong abng nhiu hfru hinh va v6 hinh. Sanphdm du ljch c6 thd Ia m(>t m6n hang c~ thd nhu thtl:c an. ho(lc m(>t m6n hang khong c~ thd nhu chdt lu9ng ph~c v~. bdu kh6ng khi tc;Ii nO'i nghi mat" (Trfrn NgQc Nam 2001) Tu "siin phiim" la mot danh tu chi n6i len chftt luqng hay tqmg thai cua mot SlJ V~t Cl,l th~ hay trtl'U tuqng: cac m6n an do dfru b~p CUa mot nha hang nftu ra hay djch Vl,l CUa mot huang d~n vien cung cftp cho khach di tham illQt th~ng canh hay m(>t bao tang. Nhung san ph~m du l!ch la t6ng th~ rftt phuc t:;tp gbm cac thfmh phfrn khong dbng nhftt. NgucJi ta da c6 cling quan ni~m r~ng san ph~m nay bao g6m nhfrng thanh phfin sau: Mot di san g6m cac tai nguyen thien nhien, van hoa, ngh~ thu~t, l!ch cong ngh~ c6 kha nang thu hut khach du lich va th(tc d~y chuy~n di cua hQ; Slf hay Nhung trang thi~t bj ma ban thfm chtmg khong phiti Ia y~u t6 anh huang cho DJ\1C dich ci1a chuy~n di, nlmng n~u thi~u thi ch'tty~n di khong th~ thl,l'c hi~n dugc: nai an, ch6n a, cac trang thi~t b! v~ van hoa, vui chai va th~ thao; Vi~c di l?i thu~n ti0n c6 lien quan d~n phuong ti~n chuyen ch<)· rna khach du l!ch se dimg d~ di t6i d[a di~m da chQn. Nhfrng thu?n lqi nay duQ·c tfnh toan v~ m~H kinh t~ hem la v~ khoimg each d!a ly (Robert Lanquar va cong SlJ 2002). Nhfrng d~c tinh cua san ph~m du Ijch Tinh nhin thfty va khfmg nhin thfty dU'f/C Y~u t6 nhin thfty duqc chu y~u la: khung hinh thai ca ban cua san ph~m (nui non, song nu6c ... ); ca sa h:;t tfrng (nha hang, khach s:;tn ... ); va mot s6 san ph~m lien quan (cho thue xe, da ngo~i ... ) Y~u t6 khong nhin thfty dugc: cac dich vv (an u6ng, mua ban, Iuu tru ... ); y~u t6 Him ly (slJ sang trQng, bfru khong khi, ti~n nghi ... ) Tinh da d~ng cua cac thanh phfin . . Cac san ph~m du J!ch duqc du thimh ttr nhfrng y~u t6 khac nhau nhu: h? tfrng CO' sa, luu tru, cac lo~i dich Vl,l ... Sl,l' da d:;tng nay doi khi Ja mot tr(r ng:;ti cho vi~c k~t hqp va hoan chinh gitl'a cac b(> ph~n khac nhau gay t6n thfrt cho san ph~m du ljch. Tinh da d(lng ciia cac tluinh vien tham di!· San ph~m du nch la sv· k~t hqp hai hoa gifra cac thanh vien: chu sa hli'u d~t, co quan bao trq, cong dbng dia phuong, chu khach s:;tn, nha hang, nganh giao thong 10
- Xem thêm -