Tài liệu Thực trạng và giải pháp marketing cho dch vụ vận tải ôtô tại công ty vận tải

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu 1.TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi §Êt níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh ®æi míi, x©y dùng nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cu¶ nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Bíc vµo c¬ chÕ míi lµ lùc lîng rÊt ®«ng ®¶o cña c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ thuéc mäi thµnh phÇn: kinh tÕ nhµ níc, kinh tÕ tËp thÓ, kinhtÕ c¸ thÓ, kinh tÕ t b¶n t nh©n, kinh tÕ t b¶n nhµ níc.Bªn c¹nh ®ã lµ sù chi phèi cña c¶ hai mÆt tÝch cùc vµ tiªu cùc cña hµnglo¹t c¸c quy luËt kinh tÕ thÞ trêng ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, nhÊt lµ quy luËt c¹nh tranh. Ngµy nay nÕu chØ lµm tèt c«ng viÖc cña m×nh, c¸c c«ng ty khã lßng tån t¹i ®îc.Do ®ã c¸c c«ng ty ph¶i nhanh chãng thay ®æi mét c¸ch c¬ b¶n nh÷ng suy nghÜ cña m×nh vÒ c«ng viÖc kinh doanh.Thay v× mét thÞ trêng víi ®èi thñ c¹nh tranh cè ®Þnh vµ ®· biÕt, hä ph¶i ho¹t ®éng trong mét thÞ trêng chiÕn tranh víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh biÕn ®æi nhanh chãng, nh÷ng tiÕn bé c«ng nghÖ, nh÷ng ®¹o luËt míi, nh÷ng chÝnh s¸ch qu¶n lý th¬ng m¹i míi vµ trung thµnh cña kh¸ch hµng ngµy cµng gi¶m sót.ChÝnh v× vËy nh÷ng c«ng ty, ngµnh lµm ¨n kh¸ sÏ ®¸p øng nhu cÇu, cßn c«ng ty, ngµnh lµm ¨n gi¶ sÏ t¹o ra thÞ trêng.VÞ trÝ dÉn ®Çu sÏ thuéc vµo ngµnh, c«ng ty dù tÝnh ®îc s¶n phÈm míi, dÞch vô míi, phong c¸ch míi vµ lµm n©ng cao møc sèng cho x· héi. Trong c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc, mäi doanh nghiÖp ph¶i hoµn toµn tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh, tù quyÕt ®Þnh vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. MÆt kh¸c mçi doanh nghiÖp lµ mét ph©n hÖ kinh tÕ më trong nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ tõng bíc héi nhËp víi kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi, ®iÒu ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ tró träng ®Õn thùc tr¹ng vµ xu thÕ biÕn ®éng cña m«i trêng kinh doanh trong níc mµ cßn ph¶i tÝnh c¶ t¸c ®éng tÝch cùc còng nh tiªu cùc cña m«i trêng kinh doanh khu vùc vµ quèc tÕ. M«i trêng kinh doanh ngµy cµng réng, tÝnh chÊt c¹nh tranh vµ biÕn ®éng ngµy cµng m¹nh mÏ, viÖc v¹ch híng ®i trong t¬ng lai cµng cã ý nghÜa cùc kú quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp.Trong hoµn c¶nh ®ã c«ng t¸c chiÕn lîc cµng cã ý nghÜa quan träng nh»m ®Þnh híng cho c¸c môc tiªu kinh doanh, ®¶m b¶o ph¸t triÓn ®óng híng vµ cã hiÖu qu¶ trong m«i trêng kinh doanh ®Çy biÕn ®éng. ChiÕn lîc Marketing cã thÓ dù b¸o chuÈn bÞ s½n sµng ph¶n øng chñ ®éng chø kh«ng ph¶i lµ ph¶n øng bét ph¸t bÞ ®éng víi níc ®i bÊt ngê cña ®èi thñ c¹nh tranh, ph¶n øng cña kh¸ch hµng hiÖn cã còng nh tiÒm n¨ng…còng nh gióp c«ng ty cã hµnh ®éng tÝch cùc ®Ó t¹o lËp mét vÞ trÝ cña c«ng ty th«ng qua chiÕn lîc ®· ®îc kiÓm ®Þnh. Cïng víi chÝnh s¸ch ®æi míi c¬ chÕ kinh tÕ nghµnh dÖt may xuÊt khÈuViÖt Nam mµ ®Æc biÖt lµ c«ng ty HANOTEX, mét c«ng ty ra ®êi cha l©u song ®· d¹t dîc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ khi s¶n phÈm dÖt may xuÊt khÈu sang thÞ trêng Mü. §Ó cã ®îc nh÷ng ghi nhËn ®ã, bªnc¹nh nh÷ng nguyªn nh©n g¾n liÒn víi yÕu tè m«i trêng quèc tÕ vµ m«i trêng vÜ m« trong níc; mét nguyªn nh©n quan träng cña t×nh h×nh trªn thuéc vÒ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng Marketing xuÊt khÈu cña c«ng ty HANOTEX ®· thùc hiÖn nhiÒu ho¹t ®éng th¬ng m¹i nh»m thóc ®Èy xuÊt khÈu s¶n phÈm ra thÞ trêng quèc tÕ;tuy nh÷ng ho¹t ®éng n»y cßn rêi r¹c thiÕu tÝnh hÖ thèng, cha tu©n thñ theo c¸c nguyªn t¾c vµ quy tr×nh Marketing hiÖn ®¹i. Tuy nhiªn, do cßn non trÎ nªn c«ng ty kh«ng thÓ tr¸nh khái sù c¹nh tranh cña c¸c ®èi thñ trªn thÞ trêng v× vËy tõng ngµy, tõng giê ban gi¸m ®èc cña c«ng ty lu«n t×m kiÕm nhøng híng ®i míi nh»m t¨ng cêng kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty trªn thÞ trêng Mü. Mét c¬ héi më ra ®èi víi HANOTEX khi hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt-Mü ®îc ký kÕt vµo ngµy 13/7/2000; thÞ trêng Mü kh¸ míi mÎ nhng ®Çy tiÒm n¨ng víi søc tiªu thô v« cïng lín (27kg v¶i /ngêi/n¨m, d©n sè gÇn 300 triÖu ngêi, GDP b×nh qu©n trªn mét ®Çu ngêi lµ 31430 USD).khi Mü cha cho hëng quy chÕ Tèi HuÖ Quèc (MFN) vµ chÕ ®é u ®·i phæ cËp (GSP) nªn hµng xuÊt khÈu dÖt may cña ViÖt Nam nãi chung vµ cña c«ng ty HANOTEX nãi riªng sang Mü chÞu nhiÒu lo¹i thuÕ cao, lµm cho kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm dÖt may vèn ®· yÕu l¹i cµng yÕu h¬n Thùc tÕ trong thêi gian tríc ®ã, kim ngh¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may cña ViÖt Nam sang Mü rÊt nhá, chØ chiÕm 0.06% kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may cña Mü.Khi chóng ta ®îc hëng quy chÕ Tèi HuÖ Quèc th©m nhËp vµo thÞ trêng Mü víi thuÕ nhËp gi¶m rÊt nhiÒu cïng lîi thÕ c¹nh tranh hµng dÖt may võa cã nhiªn liÖu trong níc võa cÇn lîng ®Çu t vèn Ýt ®ång thêi võa t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho hµng triÖu lao ®éng.Thùc tÕ cho thÊy h¬n hai n¨m qua khi hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt-Mü ®îc ký kÕt th× con sè kim ngh¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may sang Mü ®· t¨ng lªn rÊt nhiÒu ®ã lµ ®iÒu chóng ta mong muèn. Còng chÝnh v× thÕ, rÊt cÇn ph¶t ®a ra c¸c gi¶i ph¸p, ®Þnh híng chiÕn lîc Merketing xuÊt khÈu cho c«ng ty HANOTEX.Trong xu thÕ héi nhËp quèc tÕ vµ më cöa hiÖn nay cña níc ta cïng víi viÖc c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, viÖc thùc hiÖn chiÕn lîc Marketing xuÊt khÈu ch¾c ch¾n lµ mét con ®êng tÊt yÕu, mét c«ng cô quan träng gióp cho HANOTEX më réng ho¹t ®éng xuÊt khÈu sang thÞ trêng Mü vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña nã. NhËn thøc ®îc vÊn ®Ò nµy t¹i c«ng ty HANOTEX ®ång thêi b¶n th©n em cã mong muÊn t×m hiÓu s©u h¬n vÒ c¬ héi cho hµng dÖt may ViÖt Nam th©m nhËp s©u h¬n vµo thÞ trêng Mü, em ®· chän ®Ò tµi: “ChiÕn lîc Marketing cña c«ng ty HANOTEX xuÊt khÈu hµng dÖt may sang thÞ trêng Mü, thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p’’. 2. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu Qu¸ tr×nh thùc tËp vµ ngiªn cøu t¹i c«ng ty HANOTEX em thÊy ®îc nh÷ng mÆt tÝch cùc vµ h¹n chÕ cña viÖc thùc hiÖn chiÕn lîc Marketing cña c«ng ty trªn thÞ trêng Mü.Víi kh¶ n¨ng cßn nhiÒu h¹n chÕ, chuyªn ®Ò nµy chØ tËp chung nghiªn cøu vÒ thùc tr¹ng thùc hiÖn chiÕn lîc Marketing cña c«ng ty trªn thÞ trêng Mü vµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn chiÕn lîc Marketing cña c«ng ty. 2 3. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: Dùa trªn c¬ së khai th¸c, thu thËp, tæng hîng sè liÖu cña c«ng ty HANOTEX trong n¨m 1999-2002 ®ång thêi tham kh¶o c¸c tµi liÖu kh¸c cã liªn quan; qu¸ tr×nh nghiªn cøu cã sö dông ph¬ng ph¸p thèng kª vµ tæng hîp ®Ó lµm râ ®Ò tµi: “ ChiÕn lîc Marketing cña c«ng ty HANOTEX xuÊt khÈu hµng dÖt may sang thÞ trêng Mü, thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p’’. 4. Néi dung chuyªn ®Ò: Ch¬ng I : C¬ së lý luËn Ch¬ng II : Thùc tr¹ng ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn chiÕn lîc Marketing cña c«ng ty HANOTEX xuÊt khÈu hµng dÖt may sang Mü. Ch¬ng III : Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn chiÕn lîc Marketing cña c«ng ty HANOTEX xuÊt khÈu sang thÞ trêng Mü. Néi dung chuyªn ®Ò cña t«i ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vµ h¹n chÕ, t«i rÊt mong nhËn ®îc sù chØ b¶o cña thÇy gi¸o híng dÉn TiÕn sü NguyÔn M¹nh Qu©n, c¸c thÇy c« gi¸o trong trung t©m Qu¶n trÞ kinh doanh Tæng hîp, c¸c c¸n bé trong c«ng ty HANOTEX còng nh sù gãp ý gióp ®ì cña c¸c b¹n sinh viªn ®Ó chuyªn ®Ò cña t« ®îc ®îc hoµn thiÖn h¬n. T«i xin tr©n thµnh c¶m ¬n ! Hµ néi 15 th¸ng 03 n¨m 2003 Sinh viªn Ph¹m ThÞ Dung 3 Ch¬ng II. Trªn c¬ së lý luËn ë ch¬ng I, phÇn nµy ®i vµo ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn chiÕn lîc Marketing cña c«ng ty th«ng qua viÖc ph©n tÝch m«i trêng kinh doanh Mü còng nh m«i bªn trêng trong doanh nghiÖp, tõ ®ã ®a ra ®îc nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, c¬ héi còng nh nguy c¬ mµ doanh nghiÖp gÆp ph¶i, h×nh thµnh lªn c¸c chiÕn lîc Marketing cho c«ng ty HANOTEX. 4 Ch¬ng II Thùc tr¹ng ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn chiÕn lîc Marketing cña c«ng ty HANOTEX xuÊt khÈu hµng dÖt may sang thÞ trêng Mü. I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp HANOTEX §îc thµnh lËp ngµy 01/12/1998 theo quyÕt ®Þnh cña bé th¬ng m¹i C«ng ty HANOTEX – Tªn giao dÞch quèc tÕ lµ HANOTEX COMPANYLIMITED. Tªn viÕt t¾t:HANOTEX CO, LTD Trô Së chÝnh: Ngâ 583 §êng L¸ng – QuËn §èng §a – Hµ Néi §îc thµnh lËp vµo cuèi n¨m 1998 ®Õn ®Çu n¨m 1999 c«ng ty ®i vµo ho¹t ®éng. V× míi thµnh lËp nªn t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cßn nhiÒu h¹n chÕ, thÞ trêng hµng dÖt may trong níc l¹i ph¶i c¹nh tranh víi hµng Trung Quèc trµn ngËp nhiÒu vµo thÞ trêng. Tuy s¶n phÈm cña c«ng ty ®¸p øng ®¸p øng ®îc vÒ chÊt lîng song gi¸ c¶ l¹i cao h¬n so víi ®èi t¸c, v× vËy ban gi¸m ®èc ®· quyÕt ®Þnh t¹o viÖc lµm ®Çy ®ñ cho c«ng nh©n b»ng c¸ch më réng lµm ¨n víi níc ngoµi. Cô thÓ lµ c«ng ty ®· cã ®èi t¸c mÆt hµng xuÊt khÈu sang thÞ trêng Mü. C«ng ty HANOTEX chuyªn s¶n xuÊt hµng may mÆc, g¨ng tay da, th¶m dÖt len díi c¸c h×nh thøc gia c«ng (CMP), mua nguyªn liÖu, b¸n thµnh phÈm (FOB). Mæt hµng chñ ®¹o cña c«ng ty lµ s¶n phÈm may mÆc ®îc s¶n xuÊt trªn d©y truyÒn hiÖn ®¹i, tiªn tiÕn nhËp tõ c¸c níc ph¸t triÓn nh NhËt B¶n, CHLB §øc, Hång K«ng. S¶n phÈm may cña c«ng ty ®· ®îc xuÊt khÈu sang thÞ trêng Mü (lµ thÞ trêng khã tÝnh nhÊt vµ ®îc ®¸nh gi¸ cao). C«ng ty HANOTEX ®îc thµnh lËp cuèi n¨m 1998 khëi ®Çu tæng nh©n sù chØ cã 150 ngêi kÎ c¶ khèi lao ®éng s¶n xuÊt vµ nh©n viªn qu¶n lý. Cho ®Õn nay nh©n sù cña c«ng ty lµ 1250 (n¨m 2000) trong ®ã nh©n viªn qu¶n lý lµ 70 ngêi chiÕm 5.6% tæng sè lao ®éng cña toµn c«ng ty. C¸n bé vµ nh©n viªn cña c«ng ty lµ nh÷ng ngêi cã n¨ng lùc vµ t©m huyÕt víi nghÒ nghiÖp cña m×nh, do ®ã hµng n¨m sè nh©n viªn ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®îc vai trß cña m×nh, lµ ®éi ngò trÎ, n¨ng ®éng, thÝch øng nhanh víi c«ng viÖc ®îc giao. II. C¸c ®Æc ®iÓm chñ yÕu trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 1. Lo¹i h×nh kinh doanh: C«ng ty HANOTEX lµ c«ng ty chuyªn s¶n xuÊt vµ kinh doanh hµng m¨y mÆc, g¨ng tay da, th¶m len díi c¸c h×nh thøc gia c«ng (CMP) mua nguyªn liÖu b¸n thµnh phÈm (FOB) N¨ng lùc s¶n xuÊt cña c«ng ty: S¶n phÈm m¨y mÆc: 1.500.000 sp/n¨m. G¨ng tay da:3.000.000 sp/n¨m. Th¶m dÖt len: 2000 m2/ n¨m. 5 2. §Æc ®iÓm s¶n phÈm cña doanh nghiÖp: S¶n phÈm m¨y mÆc gåm cã: QuÇn ¸o dµi nam, n÷. QuÇn soãc nam, n÷. ¸o dÖt kim nam, n÷. QuÇn v¸y n÷. QuÇn bß nam, n÷. Ngoµi ra cßn cã g¨ng tay gia vµ th¶m dÖt len. B¶ng 1: t×nh h×nh xuÊt khÈu n¨m 2002. MÆt hµng May mÆc: QuÇn dµi QuÇn soãc ¸o dÖt kim lo¹i QuÇn bß V¸y G¨ng tay da Th¶m dÖt kim S¶n phÈm ( chiÕc ) USD 11.196.615 896.543 1.634.236 228.159 401.356 348.388 62.032 1.142.007 762.061 4.918.656 205.347 280.881 174.194 101.529 S¶n phÈm nhËp khÈu: Lµ c«ng ty s¶n xuÊt xuÊt khÈu hµng may mÆc nªn c«ng ty thêng xuyªn ph¶i nhËp khÈu c¸c lo¹i nguyªn liÖu phô: sîi, ho¸ chÊt, thuèc nhuém vµ c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ phô tïng. B¶ng 2: T×nh h×nh nhËp khÈu n¨m 2002 MÆt hµng Dù tÝnh Lîng TrÞ gi¸ Sîi c¸c lo¹i TÊn,USD 1765 2.857.127 Ho¸ chÊt thuèc TÊn,USD 388 9.093.200 nhuém M¸y mãc thiÕt bÞ USD 5.361.432 Nguyªn phô liÖu USD 27.854.073 Hµng kh¸c USD 541.468 3. C¸c yÕu tè thuéc m«i trêng bÓntong doanh nghiÖp. 3.1. §Æc ®iÓm tæ chøc, nh©n sù: 3.1.1.§Æc ®iÓm tæ chøc: 3.1.1.1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty 6 Ban gi¸m ®èc Phßng hµnh chÝnh tæng hîp Phßng lao ®éng tiÒn l ¬ng Phßng xuÊt nhËp khÈu Phßng kü thuËt Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng kinh doanh tiÕp thÞ Phßng phôc vô s¶n xuÊt 3.1.1.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô vµ c¸c phßng ban. S¬ ®å 1: Tæ chøc Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty - Ban gi¸m ®èc: + Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm cho toµn c«ng ty, tõ viÖc t×m hiÓu thÞ trêng, t×m ®èi t¸c liªn doanh, tiªu thô s¶n phÈm vµ qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty. + Phã gi¸m ®èc 1: lµ ngêi gióp viÖc cho gi¸m ®èc, phô tr¸ch vÒ m¶ng kü thuËt cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt lîng s¶n phÈm, kiÓm tra hµng ho¸ quy c¸ch ®ãng gãi. +Phã gi¸m ®èc 2: lµ ngêi gióp viÖc cho gi¸m ®èc, chuyªn m«n t×m hiÓu nghiªn cøu thÞ trêng vµ t×m c¸c ®Çu mèi cung cÊp nguyªn liÖu ®Çu vµo vµ t×m kiÕm c¸c ®èi t¸c tiªu thô. - Phßng hµnh chÝnh tæng hîp: + Qu¶n lý c«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n trÞ vµ hµnh chÝnh ph¸p chÕ qu¶n lý c«ng t¸c kiÕn thiÕt c¬ b¶n. + Gióp gi¸m ®èc tæng hîp t×nh h×nh chung cña c«ng ty vµ c«ng t¸c theo dâi tæng hîp phong trµo thi ®ua cña c«ng ty. - Phßng tæ chøc c¸n bé lao ®éng tiÒn l¬ng: + Gióp gi¸m ®èc qu¶n lý c¸c mÆt hµng thuéc ph¹m vi tæ chøc nh©n sù thùc hiÖn c¸c chÝnh cña §¶ng vµ nhµ níc, chÊp hµnh néi quy cña c«ng ty. + Qu¶n lý hå s¬ kÕ ho¹ch CBCNV, gióp l·nh ®¹o so¹n th¶o c¸c quyÕt ®Þnh thuéc ph¹m vi tæ chøc nh©n sù, s¶n xuÊt, c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý cña c«ng ty. Phßng xuÊt nhËp khÈu: + Gióp gi¸m ®èc x©y dùng kÕ ho¹ch ng¾n h¹n, dµi h¹n, lËp kÕ ho¹ch tiÕn ®é s¶n xuÊt, kiÓm tra ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ë c«ng ty. + LËp kÕ ho¹ch t vÊn nguyªn phô liÖu theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. LËp b¸o c¸o vÒ viÖc thùc hiÖn h¹n ng¹ch ®· ®îc ph©n bæ cho l·nh ®¹o c«ng ty hµng th¸ng. Phßng kü thuËt c«ng nghÖ: + Gióp gi¸m ®èc qu¶n lý vµ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô vÒ kü thuËt nghiªn cøu chÕ thö mÆt hµng míi, x©y dùng ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt tiªu chuÈn s¶n phÈm nghiªn cøu c¶i tiÕn vµ ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo s¶n xuÊt nh»m kh«ng ngõng ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña c«ng ty. + Qu¶n lý thiÕt bÞ cò gi¸ l¾p, hÖ thèng ®iÖn níc mµ cã kÕ ho¹ch söa ch÷a thay thÕ. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: + Gióp gi¸m ®èc thùc hiÖn chÕ ®é ho¹ch to¸n kinh tÕ, thèng kª th«ng tin qua tiÒn tÖ gióp gi¸m ®èc qu¶n lý sö dông tiÕt kiÖm vËt t, thiÕt bÞ vµ tiÒn vèn thùc hiÖn chØ tiªu tÝch luü hiÖu qu¶ cao nhÊt. + Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña nhµ níc. 7 Phßng phôc vô s¶n xuÊt: + B¸m s¸t kÕ ho¹ch phôc vô s¶n xuÊt kÞp thêi cung øng nguyªn phô liÖu, qu¶n lý ®iÒu ®é ph¬ng tiÖn vËn t¶i, qu¶n lý kho nguyªn phô liÖu, thµnh phÈm xuÊt khÈu, kho c¬ khÝ, thu gom vËt t phÕ liÖu, thµnh phÈm xuÊt khÈu, kho c¬ khÝ, thu gom vËt t phÕ liÖu ®Þnh h×nh ph©n lo¹i. + Tæ chøc giao nhËn vËn chuyÓn, cÊp ph¸t cÊp ph¸t vËt t hµng ho¸, tæ chøc mau nguyªn liÖu, bao b×, phô tïng thiÕt bÞ viÕt phiÕu xuÊt nhËp hang ho¸. + Tæ chøc thèng kª hµng ho¸ vËt t trong kho. + Cung øng vËt t nguyªn phô liÖu cho s¶n xuÊt. + Qu¶n lý kho nguyªn liÖu, thµnh phÈm s¶n xuÊt c«ng nghiÖp Phßng kinh doanh tiÕp thÞ: + Theo dâi thÞ trêng, nhu cÇu kh¸ch hµng ký kÕt c¸c hîp ®ång. + Tæ chøc tiÕp thÞ thÞ trêng ®Ó khai th¸c kinh doanh hµng may mÆc vµ vËt t hµng ho¸. + Tæ chøc m¹ng líi tiªu thô s¶n phÈm. 3.1.2. §Æc ®iÓm lao ®éng tiÒn l¬ng. Do ®Æc thï c«ng ty lµ s¶n xuÊt hµng may mÆc nªn sè lao ®éng n÷ chiÕm 70% trong tæng sè 1.250 lao ®éng trong toµn doanh nghiÖp. Thµnh phÇn lao ®éng cña c«ng ty ®îc sö dông trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp trong c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau nh lao ®éng trong lÜnh vùc nhuém, may mÆc thêi trang. §Ó ®øng v÷ng trong c¬ chÕ thÞ trêng, mét yÕu tè chñ ®éng ®óng møc lµ ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé khoa häc kü thuËt vµ ®µo t¹o nguån nh©n lùc. §Æc biÖt trong mÊy n¨m tíi vÊn ®Ò nµy l¹i cµng trë nªn bøc xóc. HÇu hÕt c¸c c¸n bé qu¶n lý trong c«ng ty cã tr×nh ®é ®¹i häc trë nªn. Tuy nhiªn c«ng nh©n hÇu hÕt cã tr×nh ®é thÊp chØ quen lµm thñ c«ng, cha qua ®µo t¹o huÊn luyÖn, chÝnh v× vËy c«ng ty ph¶i ®µo t¹o l¹i ®Ó n©ng cao n¨ng lùc còng nh tr×nh ®é cña c«ng nh©n. Thu nhËp b×nh qu©n cña toµn c«ng ty lµ 680 ngµn ®ång / th¸ng, t¨ng 10,7 % n¨m 1999 vµ n¨m 2001 ®¹t 868 ngµn ®ång / th¸ng t¨ng 27,6 % so víi n¨m 2000 vµ n¨m 2002 ®¹t 936 ngµn ®«ng/ th¸ng. Cã ®îc kÕt qu¶ trªn lµ do HANOTEX ®· tæ chøc mét c¸ch khoa häc, hîp lý trong qu¸ tr×nh qu¶n lý tõ ®ã ®¹t hiÖu qu¶ cao trong c«ng viÖc nªn ®· n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty thêng xuyªn cã ®ñ c«ng viÖc cho c«ng nh©n cã chÕ ®é khen thëng phï hîp ®Ó khuyÕn khÝch c«ng nh©n tÝch cùc lµm viÖc, ®ång thêi doanh nghiÖp tæ chøc kinh doanh tèt ®Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tõ ®ã t¹o ®éng lùc ®Ó thóc ®Èy s¶n xuÊt tõ ®ã t¹o ®éng lùc ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh. 3.2. §Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña c«ng ty. C«ng ty HANOTEX lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng víi nhiÖm vô chñ yÕu lµ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp theo ®¬n vÞ ®Æt hµng c¸c mÆt hµng may mÆc, th¶m len nh»m phôc vô nhu cÇu tiªu dïng cña thÞ trêng trong vµ ngoµi níc. §ång thêi c«ng ty ph¶i lµm trßn nhiÖm vô b¶o tån vµ ph¸t triÓn, thùc hiÖn ph©n phèi theo kÕt qu¶ lao ®éng, ch¨m lo vµ kh«ng ngõng c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn, båi dìng vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc. Víi nhiÖm vô ®ã, c«ng ty sÏ thùc hiÖn nh thÕ nµo trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ kü thuËt mµ c«ng ty ®ang cã. Nh÷ng ®iÒu kiÖn nµy t¸c ®éng nh thÕ nµo ®Õn ho¹t ®éng cña c«ng ty. §Æc trng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Lµ mét c«ng ty thuéc ngµnh dÖt may, c«ng ty HANOTEX còng thùc hiÖn mét sè ®Æc trng næi bËt. Nh÷ng ®Æc trng næi bËt ®ã lµ: Thø nhÊt lµ ®Æc trng qu¸ tr×nh s¶n xuÊt phô thuéc vµo ®¬n ®Æt hµng. §Êy lµ ®Æc trng næi bËt nhÊt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty HANOTEX. Thø hai lµ ®Æc trng mïa cña s¶n phÈm. §Æc trng mïa cña s¶n phÈm kh«ng thÓ hiÖn trªn c¶ bèn mïa cña n¨m mµ chØ ph©n biÖt gi÷a mïa nãng vµ mïa l¹nh. 8 Thø ba lµ ®Æc trng thay ®æi cña s¶n phÈm. S¶n phÈm may ®îc s¶n xuÊt ra lµ ®Ó tiªu dïng phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng cña con ngêi nªn tiªn quyÕt cho sù tån t¹i cña mét doanh nghiÖp may lµ biÕt s¶n xuÊt ra nhng s¶n phÈm phï hîp víi mong muèn thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng, mµ thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng l¹i thêng xuyªn thay ®æi vµ liªn tôc. §Æc trng thø t lµ ®Æc trng vÒ nh©n sù: lµ c«ng ty thuéc ngµnh dÖt may tøc lµ c«ng ty cÇn nh÷ng lao ®éng cã sù khÐo lÐo vµ ch¨m chØ, cÇn mÉn trong c«ng viÖc nªn lao ®éng trong c«ng ty phÇn lín lµ n÷. §iÒu nµy cho thÊy c«ng ty ph¶i cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn tèt chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng n÷ nh ®au èm, thai s¶n vµ chÝnh ®iÒu nµy nhiÒu khi l¹i t¸c ®éng rÊt lín ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Tãm l¹i, víi bèn ®Æc trng trªn t¸c ®éng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, qua ®ã t¸c ®éng tíi lîi nhuËn cña c«ng ty. T¸c ®éng nµy thÓ hiÖn trªn c¶ hai gãc ®é lµ tÝnh cùc vµ tiªu cùc. NÕu nh c«ng ty n¾m b¾t tèt t×nh h×nh cã ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ c¸c vÊn ®Ò vµ xö lý chóng mét c¸ch khoa häc th× c«ng ty dÔ dµng ®¹t ®îc môc tiªu cña m×nh. Ngîc l¹i th× chÝnh c¸c ®Æc trng nµy sÏ t¸c ®éng tiªu cùc trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô cña c«ng ty. 3.3. §Æc ®iÓm cña thiÕt bÞ c«ng nghÖ: Víi môc ®Ých n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm hiÖn cã vµ t¹o ra s¶n phÈm míi cã søc c¹nh tranh cao trªn thÞ trêng c«ng ty tiÕn hµnh ®Çu t më réng s¶n xuÊt vµ ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ trêng thÕ giíi vµ trong níc. Trang bÞ gÇn 700 m¸y may hiÖn ®¹i nh»m n©ng cao c¸c mÆt hµng quÇn ¸o dÖt kim, quÇn sooc …cã míi kho¶ng 95% m¸y mãc hiÖn ®¹i nªn chÊt l îng vµ gi¸ c¶ cã thÓ c¹nh tranh ®îc víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i cña c¸c níc trong khu vùc. Tuy nhiªn c«ng ®o¹n chuÈn bÞ s¶n xuÊt, chñ yÕu vÉn dïng ph¬ng ph¸p thñ c«ng. C«ng ®o¹n may th× c¸c m¸y mãc ®îc sö dông hiÖn nay mang tÝnh hiÖn ®¹i cao tõ 4000 ®Õn 5000 vßng/phót cã b¬m dÇu tù ®éng ®¶m b¶o vÖ sinh c«ng nghiÖp. C«ng ®o¹n hoµn tÊt s¶n phÈm hÇu hÕt lµ dïng hÖ thèng lµ h¬i vµ dïng bµn lµ theo phun níc ®Ó ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm kh«ng bÞ nh¨n ch©n chim, hÖ thèng lµ h¬i võa cho n¨ng xuÊt cao võa cho chÊt lîng tèt. 3.4. TiÒm lùc tµi chÝnh cña c«ng ty. Khi thµnh lËp c«ng ty vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty lµ 600.000.000 VN§ tÝnh ®Õn cuèi n¨m 2002 quy m« vèn cña c«ng ty nh sau tæng vèn kinh doanh: 10.349.000 VN§. Tuy ®îc thµnh lËp cha l©u xong l·nh ®¹o c«ng ty ®· x¸c ®Þnh râ xu híng ph¸t triÓn cña thÞ trêng nãi chung vµ thÞ trêng may mÆc nãi riªng, c«ng ty HANOTEX ®· tÝch cùc tËp trung vµo viÖc hiÖn ®¹i ho¸ thiÕt bÞ m¸y mãc, n©ng cÊp dÇn c¸c c¬ së s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm cã chÊt lîng cao nh»m t¨ng doanh thu cña c«ng ty tõ ®ã c«ng ty cã kh¶ n¨ng t¨ng tiÒm lùc tµi chÝnh cña m×nh. §Êy chÝnh lµ biÓu hiÖn râ nÐt cña viÖc ®Çu t ®óng híng cña c«ng ty HANOTEX. 3.5. ThÞ trêng s¶n phÈm tiªu thô ThÞ trêng chÝnh mµ s¶n phÈm cña c«ng ty cã mÆt nhiÒu nhÊt lµ thÞ trêng Mü. Lµ mét thÞ trêng kh«ng h¹n ng¹ch, lµ thÞ trêng nhËp khÈu hµng dÖt m¨y lín nhÊt thÕ giíi; chØ b»ng hai phÇn ba d©n sè EU (~264 triÖu d©n) nhng møc tiªu thô v¶i (27kg/ngêi/n¨m ) cña ngêi Mü gÊp 1,5 lÇn EU. C«ng ty ®· chuÈn bÞ t¬ng ®èi tèt cho viÖc th©m nhËp vµo thÞ trêng nµy khi hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ®îc ký kÕt gi÷a hai bªn vµ ®îc hëng quy chÕ th¬ng m¹i th«ng thêng. Bªn c¹nh ®ã s¶n phÈm cña c«ng ty cßn ®îc b¸n ë thÞ trêng EU, thÞ trêng NhËt B¶n, thÞ trêng Hång K«ng nhng víi sè lîng nhá. Cßn ë thÞ trêng trong níc: d©n sè níc ta kho¶ng 80 triÖu ngêi n¨m 2000, dù tÝnh n¨m 2005 lµ 88 triÖu ngêi bµ n¨m 2010 sÏ lµ 100 triÖu ngêi mÆc dï møc sèng cña ngêi d©n cha cao nhng lÊy møc tiªu dïng cña mçi ngêi lµ 5m v¶i c¸c lo¹i mçi n¨m th× kh¶ n¨ng tiªu dïng 9 cña c¶ níc lªn tíi 400 triÖu mÐt v¶i. Tuy nhiªn do c«ng ty míi thµnh lËp, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cßn cha cao so víi c¸c c«ng ty b¹n vµ ®Æc biÖt lµ s¶n phÈm trµn ngËp cña Trung Quèc, do ®ã trªn thÞ trêng néi ®Þa, s¶n phÈm cña c«ng ty kh«ng cã nhiÒu. III. §¸nh gi¸ tæng quan. 1. HiÖu qu¶ kinh doanh. Trong c¬ chÕ thÞ trêng níc ta hiÖn nay, mäi doanh nghiÖp kinh doanh dÒu cã môc tiªu bao trïm, l©u dµi lµ tèi ®a lîi nhuËn. Cã lîi nhuËn míi cã kh¶ n¨ng ®Çu t chiÒu s©u nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt lîng s¶n phÈm. H¬n thÕ n÷a, doanh nghiÖp ph¶i ®Æt môc tiªu – hiÖu qu¶ x· héi lªn hµng ®Çu. HiÖu qu¶ x· héi lµ ph¹m trï ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc s¶n xuÊt x· héi nh»m ®¹t ®îc môc tiªu x· héi nhÊt ®Þnh. C¸c môc tiªu x· héi thêng gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, n©ng cao phóc lîi x· héi, n©ng cao møc sèng vµ ®êi sèng v¨ ho¸ tinh thÇn cho ngêi lao ®éng, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm, ®¶m vÖ sinh m«i trêng … §ã còng chÝnh lµ mô c tiªu phÊn ®Êu cña c«ng ty HANOTEX. Víi sè lîng c«ng nh©n hiÖn ®ang lµm viÖc, c«ng ty ®· gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho 1250 ngêi, gãp phÇn lµm æn ®Þnh kinh tÕ chÝnh trÞ x· héi. HANOTEX cã c¸c chÝnh s¸ch vÒ l¬ng bæng, b¶o hiÓm x· héi, nghØ èm ®au do bÖnh tËt, thai s¶n phï hîp … KhuyÕn khÝch ngêi lao ®éng lµm viÖc h¨ng say. HiÖu qu¶ kinh doanh lµm ph¹m trï ph¶n ¸nh mÆt chÊt lîng cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguÇn lùc s¶n xuÊt ( lao ®éng m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn liÖu, tiÒn vèn ) trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nghiÖp. Do míi thµnh lËp vµo cuèi n¨m 1998 nªn trong n¨m 1999, mÆc dï ban gi¸m ®èc cña c«ng ty ®· cã rÊt nhiÒu cè g¾ng trong viÖc t×m kiÕm b¹n hµng ®Ó t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt cña c«ng ty. Song c«ng ty kh«ng tr¸nh khái bÞ lç trong n¨m ®Çu ho¹t ®éng. Sang n¨m 2000, c¸n bé vµ nh©n viªn c«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc t¹o ®Çu ra cho s¶n phÈm vµ c¶i tiÕn chÊt lîng nªn bíc ®Çu ®· cã nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. Tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2002 c«ng ty liªn tôc lµm ¨n cã hiÖu qu¶. B¶ng 3: HiÖu s¶n xuÊt kinh doanh tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2002 §¬n vÞ: vßng Tû suÊt N¨m N¨m N¨m 2000 2001 2002 Doanh thu/tæng tµi s¶n 1,708 1,217 1,48 Lîi nhuËn/vèn kinh doanh 0,1385 0,1730 0,1988 Lîi nhuËn/doanh thu 0,0117 0,059 0,168 Doanh thu/tæng tµi s¶n: ph¶n ¸nh søc s¶n xuÊt cña vèn kinh doanh. ChØ sè nµy ngµy cµng t¨ng lªn. N¨m 2000 lµ 1,078 vßng, n¨m 2001 lµ 1,217 vßng, n¨m 2002 lµ 1,48 vßng. Lîi nhuËn/vèn kinh doanh: lµ chØ tiªu ®o lêng søc sinh lêi cña ®ång vèn. N¨m 2000 con sè nµy lµ 0,1385 vßng, tøc lµ mét ®ång vèn bá ra ®îc 0,1385 ®ång lîi nhuËn. N¨m 2001 lµ 0,173 vßng vµ tiÕp tôc t¨ng trong n¨m 2002 lµ 0,1988 vßng. §iÒu nµy chøng tá r»ng doanh nghiÖp lµm ¨n ngµy cµng cã hiÖu qu¶. Tû xuÊt lîi nhuËn/doanh thu: N¨m 2000 lµ 0,0117 nghÜa lµ mét ngh×n ®ång doanh thu cã 11,7 ®ång lîi nhuËn, n¨m 2001 lµ 0,059 cã nghÜa lµ 1000 ®ång doanh thu cã 1,59 ®ång lîi nhuËn, n¨m 2002 lµ 0,0168 cã nghÜa lµ 1000 ®ång doanh thu cã 1,68 ®ång lîi nhuËn t¨ng thªm so víi n¨m 2001 lµ 0,9 ®ång. 10 Qua c¸c chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh ®· ph©n tÝch cã thÓ kÕt luËn r»ng xu híng ph¸t triÓn cña c«ng ty lµ tèt, ®©y lµ dÊu hiÖu ®¸ng mõng trong c¬ chÕ thÞ trêng c¹nh tranh khèc liÖt nh hiÖn nay. 2. T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty HANOTEX trong nh÷ng n¨m qua. Tuy ®îc thµnh lËp cha l©u nhng l·nh ®¹o c«ng ty ®· x¸c ®Þnh râ xu híng ph¸t triÓn cña thÞ trêng nãi chung vµ thÞ trêng may mÆc nãi riªng, c«ng ty HANOTEX ®· tÝch cùc tËp trung vµo viÖc hiÖn ®¹i ho¸ m¸y mãc thiÕt bÞ, n©ng cÊp dÇn c¸c c¬ së s¶n xuÊt. §©y chÝnh lµ biÓu hiÖn râ nÐt cña viÖc ®Çu t ®óng híng cña c«ng ty HANOTEX. Tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2002 c«ng ty t¨ng møc ®Çu t vµo tµi s¶n cè ®Þnh rÊt nhiÒu. Mua x¾m míi vµ x©y dùng míi t¨ng lªn, ®Æc biÖt lµ ®Çu t tµi s¶n trong n¨m 2002. B¶ng 4: b¶ng tæng hîp t¨ng gi¸ TSC§ qua c¸c n¨m §¬n vÞ: §ång. ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 1. Nguyªn gi¸ 45.789.624 47.303.326.053 56.971.595.157 TSC§ - Mua x¾m 733.274.674 752.907.645 16.680.436.807 míi - X©y dùng 167.725.636 153.229.196 986.966.207 míi 2. Gi¸ trÞ ®· 1.705.130.518 21.092.672.258 19.430.157.310 hao mßn 3. Gi¸ trÞ cßn 28.732.583.518 23.210.653.795 37.541.437.847 l¹i (Nguån b¶ng thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh c¸c n¨m 2000, 2001, 2002 c«ng ty HANOTEX ). Mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ t¨ng tõ 733.274.674 ®ång n¨m 2000 lªn 16.680.436.807 ®ßng n¨m 2002, t¨ng 15.947.162.133 ®ång hay gÊp 23 lÇn so víi n¨m 2000. §©y lµ kho¶n ®Çu t lín vµ biÕn ®éng víi tû lÖ lín nhÊt. Nh vËy, trong c¸c n¨m qua t×nh h×nh t¨ng gi¶m tµi s¶n cña c«ng ty cã xu híng tèt, lµ ®iÒu kiÖn tèt ®Ó c«ng ty thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra. ChØ dùa vµo con sè tuyÖt ®èi mµ bªn c¹nh ®ã cßn ph¶i sö dông linh ho¹t c¸c chØ tiªu t¬ng ®èi bëi v× c¸c chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh phÇn nµo trung thùc h¬n hiÖu qu¶ thùc hiÖn cña mét doanh nghiÖp. 11 B¶ng 5: Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh cña c«ng ty. §¬n vÞ: % ChØ tiªu N¨m N¨m N¨m 2000 2001 2002 1. Bè chÝ c¬ cÊu vèn HÖ sè c¬ cÊu TSC§ 61,63 62,64 59,16 HÖ sè c¬ cÊu TSL§ 38,37 37,04 36,13 2. T×nh h×nh tµi chÝnh -Vèn CSH/Tæng nguån vèn 27,39 30,3 17,70 - HÖ sè nî tæng tµi s¶n 72,61 69,7 82,30 - kh¶ n¨ng thanh to¸n + Thanh to¸n ng¾n h¹n 102,07 53,65 111,11 + Thanh to¸n nhanh 60,27 43,03 81,14 - Tû xuÊt lîi nhuËn doanh thu 1,17 1,59 1,68 (Nguån b¶ng ®îc trÝch tõ “ B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2000, 2001, 2002; B¸o c¸o t×nh h×nh s¶n xuÊt c¸c n¨m cña c«ng ty”). §èi víi c¸c chØ tiªu vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh l¹i cã sù biÕn ®æi ngîc chiÒu. Nh thÊy ë trªn, n¨m 2001 lµ n¨m c«ng ty ®¹t ®îc chØ tiªu doanh thu vµ lîi nhuËn rÊt cao, cao nhÊt trong c¸c n¨m 2000 – 2002 nhng ë ®©y c¸c chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n l¹i cha tèt, mÆc dï tû lÖ nî ph¶i tr¶ trªn tæng tµi s¶n cao. §iÒu nµy cho thÊy n¨m 2002 c«ng ty thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh theo híng linh ho¹t nhng l¹i chøa ®ùng sù m¹o hiÓm lín; nÕu c«ng ty qu¶n lý tèt th× ®©y lµ mét ®iÒu kiÖn ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty. §Æc biÖt ®èi víi chØ tiªu tû xuÊt lîi nhuËn doanh thu ta thÊy cã sù t¨ng trëng râ nÐt qua c¸c n¨m. N¨m 2000 tû lÖ nµy ë møc 1,17% nhng ®Õn n¨m 2001 tû lÖ nµy ®· t¨ng lªn ®Õn 1,59% cao h¬n n¨m 2000 lµ 0,42% vµ ®Õn n¨m 2002 ®¹t ®Õn 1,69% cao h¬n doanh thu n¨m 2001 lµ 0,9%. §iÒu nµy chøng tá r»ng lîi nhuËn doanh thu cña n¨m 2002 gi¶m nhng cã sù t¨ng trëng t¬ng ®èi so víi n¨m 2001, phô thuéc vµo t×nh h×nh sö dông vèn vµ tµi s¶n cña c«ng ty. Trong thêi kú më cöa hiÖn nay, thêi kú tù do ho¸ toµn cÇu vµ th¬ng m¹i cïng víi xu híng thÕ s¸t nhËp cña c¸c tËp ®oµn cã ¶nh hëng lín ®Õn thÞ trêng thÕ giíi. Thªm vµo ®ã, hiÖn nay thÞ trêng ViÖt Nam còng ®ang trong thêi kú bïng næ vÒ c¸c lo¹i s¶n phÈm may mÆc, nhiÒu doanh nghiÖp may mÆc còng s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm c¹nh tranh víi c«ng ty. V× vËy, c«ng ty kh«ng thÓ tr¸nh khái sù c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ cã vèn lín, c«ng nghÖ s¶n xuÊt tiªn tiÕn. Thêi gian qua, ngoµi nhiÖm vô s¶n xuÊt, c«ng ty cßn ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu khã kh¨n, th¸ch thøc xuÊt ph¸t tõ c«ng ty còng nh khã kh¨n cña thêi ®¹i ®Ó ®i lªn lµm tiÒn ®Ó cho bíc ph¸t triÓn tiÕp theo. KÕt qu¶ cña nh÷ng nç lùc trªn chÝnh lµ sù gia t¨ng trong s¶n xuÊt, lµ viÖc thùc hiÖn tèt c¸c chØ tiªu tµi chÝnh quan träng, lµ viÖc n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt cho toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc trong c«ng ty. 12 B¶ng 6: B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn s¶n xuÊt n¨m 2001 – 2002 §¬n KH TH TH/KH KH TH TH/KH TH2001/ ChØ tiªu vÞ(SP) 2001 2001 2001 2002 2002 2002 TH2002 1. S¶n 1000 845 845 100 % 877 877 100% 103.91% phÈm may 2. S¶n phÈm quy 1000 2650 2931 110.6 % 2642 2950 190.76% 100.65% ®æi 3. S¶n phÈm g¨ng 1000 tay - G¨ng g«n - G¨ng 1350 1394 103.26% 2000 1500 75% 111.11% ®«ng - Maclogo 200 224 112% 200 200 100% 81.97% 4. S¶n 1000 1000 100% 98.68% phÈm thªu 10000 5. S¶n phÈm m 1079 1079 100% 1000 1000 100% 92.68% len (Nguån trÝch tõ “B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 20012002 t¹i Héi nghÞ c«ng nh©n viªn chøc C«ng ty HANOTEX) IV. Thùc tr¹ng ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn chiÕn lîc Marketing cña C«ng ty HANOTEX xuÊt khÈu hµng dÖt may sang thÞ trêng Mü. A. Thùc tr¹ng ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc Marketing cña c«ng ty HANOTEX. 1. NhiÖm vô, môc tiªu cña c«ng ty ®èi víi thÞ trêng Mü. Trong nh÷ng n¨m qua, kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam ®· t¨ng trëng kh«ng ngõng vµ chiÕm u tû träng lín trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu (®øng thø 2 sau dÇu th« ). ChÝnh phñ còng ®· ban hµnh QuyÕt ®Þnh 55 vÒ chiÕn lîc t¨ng tèc ngµnh dÖt may ®Õn n¨m 2010, mµ bé c«ng nghiÖp lµ c¬ quan so¹n th¶o, chiÕn lîc nµy cã ba môc tiªu. Thø nhÊt lµ néi ®Þa ho¸ c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu, tõ møc 25% hiÖn nay lªn 50% vµo n¨m 2005 vµ 75% - 80% vµo n¨m 2010. Thø hai lµ ®a kim ng¹ch xuÊt khÈu ngµnh tõ xÊp xØ 2 tû USD hiÖn nay lªn 4tû USD vµo n¨m 2005 vµ 8 tû USD vµo n¨m 2010. Thø ba lµ gia t¨ng kh¶ n¨ng thu hót lao ®éng, gi¶i quyÕt viÖc lµm. Ph¶i nãi r»ng c¸c chØ tiªu cña nhµ níc ®Æt ra trong nh÷ng n¨m tíi lµ rÊt cao, nÕu nh c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch vÜ m« kh«ng ®îc c¶i thiÖn kÞp thêi th× cã thÓ nãi ®©y lµ nh÷ng chØ tiªu vît trªn søc cña ngµnh dÖt may. cã thÓ nãi lµ chËm triÓn khai n¨m nµo lµ mÊt thêi c¬ n¨m ®ã. rÊt may lµ nhµ níc ®· triÓn khai ngay cßn nÕu ®Ó tíi n¨m 2003 míi thùc hiÖn th× kh«ng cßn ®Êt ®Ó triÓn khai n÷a. 13 B¶ng 7: Nh÷ng mÆt hµng ¨n kh¸ch Tªn hµng 1. Cat 4: ¸o T-shirt vµ polo- shirt 2. Cat 5: ¸o len 3. Cat 6: QuÇn 4. Cat 7: S¬ mi n÷ 5. Cat 8: S¬ mi nam 6. Cat 15: ¸o kho¸c n÷ 7. Cat 29: Bé quÇn ¸o dÖt kim 8. Cat 31: ¸o lãt nhá 9. Cat 73: QuÇn ¸o kh¸c 10. Cat 78: QuÇn ¸o thÓ thao 12. Cat 83: QuÇn ¸o H¹n ng¹ch n¨m 2000 9,8 triÖu chiÕc 3,25 triÖu chiÕc 5 triÖu chiÕc 27,5 triÖu chiÕc 13 triÖu chiÕc 475.000 chiÕc 350.000 bé 4 triÖu chiÕc 1 triÖu chiÕc 1.200 tÊn 400 tÊn H¹n ng¹ch n¨m 2001 10,098 triÖu chiÕc 3,348 triÖu chiÕc 5,15 triÖu chiÕc 2,833 triÖu chiÕc 13,39 triÖu chiÕc 499.000 chiÕc 361.000 bé 4,120 triÖu chiÕc 1,05 triÖu chiÕc 1236 tÊn 412 tÊn Tõ t×nh h×nh ®ã, ban gi¸m ®èc c«ng ty ®· x¸c ®Þnh râ nhiÖm vô vµ môc tiªu cho c«ng ty trong nh÷ng n¨m tiÕt theo khi xuÊt khÈu hµng dÖt may vµo thÞ trêng Mü, mét thÞ trêng ®Çy tiÒm n¨ng, høa hÑn nhiÒu thµnh c«ng. 1.1. Môc tiªu dµi h¹n ®èi víi thÞ trêng Mü. a. C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, c¸c c«ng ty siªu thÞ, chuyªn doanh, b¸n lÎ … còng ngêi tiªu dïng Mü biÕt ®Õn s¶n phÈm cña c«ng ty HANOTEX th«ng qua c¸c ho¹t ®éng Marketing. b. C¶i thiÖn vÞ thÕ c¹nh tranh b»ng c¸ch th©m nhËp vµo ®o¹n thÞ trêng míi cña Mü. c. Tõng bíc v¬n lªn tíi tèp 10 cña c¸c doanh nghiÖp trong níc trong viÖc xuÊt khÈu hµng dÖt may sang thÞ trêng Mü. d. T¹o ®îc mét th¬ng hiÖu, mét h×nh ¶nh riªng cho doanh nghiÖp trªn thÞ trêng Mü. e. Cã ®iÒu kiÖn ®Ó liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c nhµ s¶n xuÊt Mü ®Ó ngµy cµng tiÕn s©u h¬n vµo thÞ trêng ®Çy tiÒm n¨ng còng nh nhiÒu th¸ch thøc nµy. 1.2. Môc tiªu ng¾n h¹n ®èi víi thÞ trêng Mü. a. Môc tiªu tµi chÝnh. Doanh thu t¨ng tõ n¨m 2002 lµ 12 triÖu USD lªn 20 triÖu USD n¨m 2003 t¨ng tõ 5 –10% so víi n¨m 2002. b. Môc tiªu Marketing. Víi chiÕn lîc Marketing mµ c«ng ty HANOTEX ®a ra hy väng r»ng trong n¨m 2003 khèi lîng hµng tiªu thô lµ 1.000.000 s¶n phÈm t¨ng 123.000 s¶n phÈm so víi n¨m 2002 t¬ng øng víi 14% t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 155 s¶n phÈm t¬ng øng víi 18,3%. - C¸c kh¸ch hµng ( c¸c nhµ b¸n bu«n, b¸n lÎ hµng dÖt may ë thÞ trêng Mü) biÕt ®Õn tªn tuæi còng nh nh·n hiÖu cña c«ng ty t¨ng tõ 5% lªn 30% n¨m 2005. - H¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm tõ 10  20%. - ChÝnh s¸ch hËu m·i ®îc c«ng ty chó ý ®Õn nhiÒu h¬n . - C«ng ty còng cÇn ph¶i cã hÖ thèng ph©n phèi cña m×nh khi hÖ thèng ph©n phèi Mü cha chÊp nhËn hµng ViÖt Nam. - S¶n phÈm cña c«ng ty b¸n ra kh¸ch hµng cã thÓ ®em tr¶ l¹i ®îc. - C«ng ty lu«n quan t©m ®Õn v¨n ho¸ mua b¸n. V× chØ cÇn ngêi b¸n cã th¸i ®é kh«ng ®µng hoµng lµ ngêi mua cã thÓ tæ chøc chiÕn dÞch tÈy chay hµng ho¸. 2. Ph©n tÝch m«i trêng kinh doanh bªn ngoµi. 14 Mét doanh nghiÖp níc ngoµi khi muèn vµo thÞ trêng Mü tríc hÕt ph¶i ®a ra ®îc vµ ph¶i cã quyÕt t©m thùc hiÖn môc tiªu xuÊt khÈu cña m×nh. TiÕp ®Õn lµ ph¶i cã nguån nh©n lùc cÇn thiÕt ®¸p øng ®ßi hái kinh doanh nh: nãi ®îc tiÕng Anh hiÓu nghiÖp vô bu«n b¸n quèc tÕ cã kh¶ n¨ng lín vÒ vÒ s¶n xuÊt hµng ho¸, cã ph¬ng thøc Marketing xuÊt khÈu. §ång thêi, doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu thÞ trêng Mü th«ng qua c¸c ph¬ng tiÖn: s¸ch, b¸o kh¶o s¸t thùc tiÔn, tham dù héi th¶o, héi chî triÓn l·m …Th«ng tin vÒ th¬ng m¹i ë Mü rÊt tù do. NÕu tiÕp cËn ®îc internet sÏ dÔ dµng t×m kiÕm th«ng tin. Cã hai ®Þa chØ ®¸ng tin cËy ë Mü cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®Æt quan hÖ, ®ã lµ US-VietNam Business Committee (uû ban th¬ng m¹i Hoa Kú- ViÖt Nam) vµ ViÖt Nam Trade counil( Héi ®ång Th¬ng m¹i viÖt Nam). 2.1. M«i trêng quèc tÕ . 2.1.1. ¶nh hëng cña nÒn chÝnh trÞ Mü. Hai §¶ng chñ yÕu ë mü lµ §¶ng D©n chñ vµ §¶ng Céng Hoµ kh¸c víi c¸c §¶nh chÝnh trÞ ë nhiÒu níc ph¬ng t©y, hai §¶ng nµy kh«ng cã sù tæ chøc chÆt chÏ vµ c¬ng lÜnh t tëng riªng, chóng lµ mét liªn minh ‘mÒm’.§çng thêi hÖ thèng hai ®¶ng ®· thÓ hiÖn kh¶ n¨ng æn ®Þnh râ rÖt mÆc dï cã nhng mu toan ph¸ vì sù thèng trÞ cña nhöng ngêi d©n chñ vµ nh÷ng ngêi céng hoµ trong vò ®µi chÝnh trÞ ë mü. Trong ®iÒu kiÖn cña x· héi mü, c¸c ®¶ng ph¸i thÝch øng ®îc nh÷ng ®ßi hái cña c¸c lîi Ých ®a thµnh phÇn, c¸c tÇng líp d©n c vµ c¸c nhãm lîi Ých kh¸c nhau. ¥ mü cã sù ph©n biÖt râ rÖt thÈm quyÒn cña chÝnh phñ Trung ¬ng vµ c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn cña c¸c bang hîp thµnh.Ngoµi hÖ thèng ph¸p luËt do liªn bang lËp ra, t¹i mçi bang riªng cña mü cã nh÷ng hÖ thèng ph¸p luËt riªng.Tuy nhiªn c¸c bang Mü kh«ng ph¶i lµ c¸c quèc gia cã chñ quyÒn vµ kh«ng thÓ vît ra ngoµi thµnh phÇn liªn bang ký kÕt c¸c hiÖp ®Þng quèc tÕ vµ x¸c ®inh thuÕ quan.Mét ®iÒu cã ý nghÜa quan trong lµ chÝnh phñ liªn Bang ®· tíc bá mäi mÇu s¾c d©n téc, nh÷ng lîi Ých khu vùc víi tÊt c¶ tÇm quan träng cña nã kh«ng cã kh¶ n¨ng lµm lay chuyÓn tÝnh hîp ph¸p cña quyÒn lùc quèc gia chung. ThÞ trêng Mü lµ mét thÞ trêng më, nhng kh«ng ph¶i lµ mét thÞ trêng tù do. Trªn thùc tÕ khi lµm ¨n ë thi trêng Mü c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ chØ lµm viÖc víi v¨n phßng Tæng Thèng hoÆc ®¹i diÖn Th¬ng m¹i Mü mµ cßn ph¶i lµm viÖc víi c¸c c¬ quan néi c¸c, c¬ quan lËp ph¸p còng nh c¬ quan t ph¸p. Hai n¨m lªn n¾m chÝnh quyÒn cña tæng thèng G.Bush lµ mét n¨m nÒn kÝnh tÕ – chÝnh trÞ Mü cã nhiÒu biÕn ®éng, Ngµy 11/9/2001, mét ngµy “thø 3 ®en tèi “ cuéc khñng ho¶ng ®· næ ra lµm cho t×ng h×nh chÝng trÞ Mü thay ®æi m¹nh mÏ.Vµo gi÷a n¨m 2001, Tæng thèng G. Bush ®· tõng tôyªn bè: níc Mü ph¶i cÇn dùa vµo ba yÕu tè c¬ b¶n; thø nhÊt, duy tr× ®Þa vÞ sè mét thÕ giíi, thø hai lµ, sö dông søc m¹nh Mü ®Ó b¶o vÖ lîi Ých quèc gia Mü, thø ba lµ b¶o ®¶m sù h¬n h¼n vÒ søc m¹nh qu©n sù cña Mü ®èi víi níc kh¸c. Hµng lo¹t c¸c chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p ®· ®îc chØ ra, trong ®ã ®Èy m¹nh th¬ng m¹i tù do trªn quy m« toµn cÇu vÉn lµ mét ®Þnh híng chÝnh s¸ch cña Mü.Tæng thèng vÉn ®ang lç lùc ®Ó Quèc héi dµnh quyÒn ®µm ph¸n nhanh trong viÖc ký kÕt vµ th«ng qua c¸c hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i. Trong ch¬ng tr×nh nghÞ sù vÒ th¬ng m¹i quèc tÕ cña Tæng thèng, bªn c¹nh c¸c môc tiªu cô thÓ ®îc ®Ò ra nh t¹o sù hç trî lÉn nhau gi÷a th¬ng m¹i víi m«i tr¬ng lao ®éng vv… Tæng thèng G.Bush coi viÖc ®µm ph¸n khu vùc mËu dÞch tù do ch©u Mü (FTAA) lµ mét u tiªn hµng ®©u trong chÝnh s¸ch cña m×nh.Th¸ng 4/2001, Tæng thèng Mü vµ 33 nguyªn thñ quèc gia T©y b¸n cÇu ®· tham gia héi nghÞ thîng ®Ønh Quebec(Cana®a) vµ ®· tho¶ thuén vÒ viÖc hoµn thµng tiÕn tr×nh ®µm ph¸n FTAA tríc th¸ng 1/2005. 2.1.2.C¸c quy ®Þnh ph¸p quy luËt ph¸p Mü. 15 Kh¸c víi ®¹i ®a sè quèc gia trªn hµnh tinh, hiÕn ph¸p Hoa Kú trong suèt thêi gian thùc hiÖn cha cã sù söa ®æi c¨n b¶n nµo – cã nh÷ng thay ®æi rÊt nhá nhng kh«ng ®¸ng kÓ - ®¸nh dÊu bíc tiÕn míi cña Hoa Kú. §iÒu nµy cho thÊy kh¶ n¨ng æn ®Þnh cña hÖ thèng luËt ph¸p Hoa Kú. §Ó triÓn khai quan hÖ kinh tÕ – th¬ng m¹i víi Mü cã hiÖu qu¶, tríc hÕt hiÓu râ luËt ph¸p cña Mü. Quy chÕ ®·i ngé Tèi HuÖ Quèc (the Most favoted Nation treatment- MFn) nay ®îc gäi lµ “ Quan hÖ th¬ng m¹i b×nh thêng” ( Normal trade Relation-NTR ) ®îc thÓ hiÖn toµn bé trong ch¬ng mét ( trong sè bèn ch¬ng ) cña hiÖp ®Þnh chung vÒ thuÕ quan vµ mËu dÞch (General agreement on tariff and Trade_GATT ). Quy chÕ Tèi HuÖ Quèc quy ®Þnh c¸c thµnh viªn thuéc GATT (nay lµ WTOworld tradeorganization) dµnh cho nhau chÕ ®é ®çi xö ®·i nhÊt trong quan hÖ kinh tÕ th¬ng m¹i ®Æc biÖt trong quan hÖ thuÕ quan. Trªn thùc tÕ, Mü dµnh NTR cho tÊt c¶ c¸c b¹n hµng cña m×nh kÓ c¶ níc XHCN. ¦u ®·i lín nhÊt cña quy chÕ NTR lµ gi¶m vµ miÔn thuÕ cho c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu tõ nh÷ng níc ®îc hëng quy chÕ NTR vµo Mü, trong khi cóng s¶n phÈm chÞu thuÕ nhËp khÈu gÊp 6 - 12 lÇn, ¸p dông víi c¸c s¶n phÈm tõ c¸c níc cha ®îc hëng quy chÕ nµy. - HÖ thèng u ®·i phæ cËp ( Genlralized sy stem of Frefercet- GSP). Ch¬ng V bé luËt th¬ng m¹i (Unifom Commetcial code) cho phÐp Tæng thèng toµn quyÒn dµnh cho c¸c níc ®ang ph¸t triÓn u ®·i thuÕ quan b»ng 0% ®èi víi mét sè s¶n phÈm tõ níc ®ã vµo Mü vµ cã toµn quyÒn rót bá nh÷ng u ®·i nµy, hiÖn nay cã h¬n 100 níc ®ang ®îc hëng quy chÕ GSP cña Mü gåm cã Th¸i Lan, Malaysia, Philipines … Nh÷ng mÆt hµng ®îc miÔn thuÕ nÕu ®¸p øng ®îc c¸c yªu c©u sau s¶n phÈm ®îc xuÊt khÈu trùc tiÕp tõ níc ®ang ®ang ®îc hëng GSP sang Mü vµ s¶n phÈm ®îc chÕ biÕn hoÆc s¶n xuÊt toµn bé t¹i níc ®ang hëng GSP. - C¸c chñ thÓ kinh tÕ ®îc ®èi sö kh¸ c«ng b»ng trong m«i trêng ph¸p lý æn ®Þnh. LuËt cña HoaKú chi tiÕt vµ ®Çy ®ñ, râ rµng, ®ßi hái chÆt chÏ chÊt lîng theo tiªu chuÈn ISO 9000, quy ®Þnh nghiªm ngÆt vÒ tr¸ch nhiÖm s¶n phÈm: ngêi s¶n xuÊt vµ ngêi b¸n hµng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi s¶n phÈm cã ý g©y h¹i cho ngêi tiªu dïng, hÖ thèng b¶o hµnh vµ b¶o vÖ ngêi tiªu dïng nh»m ®¶m b¶o cho hä th«ng tin ®Çy ®ñ vÒ hµng ho¸, tu©n thñ luËt Th¬ng m¹i ( luËt chèng ®éc quyÒn), c¸c tiªu chuÈn vÒ lao ®éng, nh·n hiÖu hµng ho¸ vµ xuÊt xø s¶n phÈm. Khi ®îc hëng chÕ ®é NTR, s¶n phÈm ViÖt Nam vµo thÞ trêng Mü ph¶i cã xuÊt xø ViÖt Nam, nÕu ph¸t hiÖn gian tr¸ th× huû hîp ®ång. Ngoµi ra, ®iÒu 337 cña luËt thuÕ quan cßn cho phÐp chÝnh phñ Mü ®îc ®a ra c¸c bÞªn ph¸p chèng l¹i viÖc c¹nh trang bÊt chÝnh, nh qu¶ng c¸o kh«ng trung thùc hoÆc ®a ra gi¸ b¸n thÊp h¬n gi¸ th«ng b¸o trªn thÞ trêng, nh»m tiªu diÒt c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh trong trõ¬ng hîp nµy, chÝnh phñ Mü ra lÖnh cho c¸c nhµ nhËp khÈu ë Mü ngõng nhËp khÈu, tÞch thu mÆt hµng ®îc x¸c ®Þnh lµ c¹nh tranh kh«ng b×nh ®¼ng nµy hoÆc cã thÓ bÞ ®¸nh mét kho¶n thuÕ ®Æc biÖt (nÕu cã hµnh ®éng ph¸ gi¸ ) ®Ó gi¸ hµng ho¸ ®ã ngang b»ng víi gi¸ c«ng b»ng trªn thÞ trêng. Mét bµi häc ®¾t gi¸ cho c¸c nhµ xuÊt khÈu ViÖt Nam sang thÞ trêng Mü ®ã lµ trêng hîp c¸ Basa. Khi ph¸t hiÖn ra gi¸ b¸n trªn trêng Mü thÊp h¬n so víi ®èi thñ cïng lo¹i th× ngay lËp tøc c¸c nhµ s¶n xuÊt kh¸c ph¸t ®¬n kiÖn vµ bé th¬ng m¹i ®×nh chØ viªc nhËp c¸ da tr¬n cña ViÖt Nam vµo thÞ tr¬ng Mü. Song song víi viÖc nµy lµ më cuéc ®iÒu tra xem c¸c nhµ xuÊt khÈu ViÖt Nam cã b¸n ph¸ gi¸ c¸ da tr¬n hay kh«ng, vÒ phÝa chÝnh phñ ViÖt Nam cã lªn tiÕng ph¶n ®èi hµng ®éng cña Mü vµ kh¼ng ®Þnh r»ng do viªc ch¨n nu«i c¸ Basa cña ViÖt Nam lµ thuËn lîi do ®ã gi¸ thµnh s¶n xuÊt lµ thÊp vµ gi¸ b¸n s¶n phÈm sÏ thÊp. C¸c nhµ xuÊt khÈu ViÖt Nam lu©n cè g¾ng ®Ó chøng minh cho bé th¬ng m¹i Mü thÊy ®iÒu ®ã lµ ®óng sù thËt. Sau mét thêi gian ®iÒu tra xem xÐt, bé th¬ng m¹i Mü vÉn quyÕt ®Þnh cho nhËp c¸ da tr¬n cña ViÖt Nam vµo thÞ trêng Mü nhng cã ba c«ng ty xuÊt khÈu 16 cña ViÖt Nam bÞ ®¸nh thuÕ cao, cã c«ng ty bÞ ®¸nh thuÕ lªn ®Õn 62%, 49%,..., ChÝnh phñ ViÖt Nam vÉn kh«ng b»ng lßng víi quyÕt ®Þnh trªn cña bé th¬ng m¹i Mü. Nh vËy rót kinh nghiÖm trªn, c¸c nhµ xuÊt khÈu khi muèn lµm ¨n ë thÞ trêng Mü ph¶i hiÓu vµ n¾m thËt ch¾c luËt ph¸p cña níc nµy. Míi ®©y, ChÝnh phñ ®· phª chuÈn 3 hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i quan träng nh»m t¨ng cêng an ninh kinh tÕ vµ më cöa thÞ trêng, ®ã lµ hiÖp ®Þnh mËu dÞch tù do víi Giooc®ani, HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i song ph¬ng víi ViÖt Nam vµ Lµo.Thªm vµo ®ã , Quèc héi Mü ®¨ xem xÐt kh«i phôc Ch¬ng tr×nh HÖ thèng u ®·i phæ cËp (GSP)vµ luËt u ®·i th¬ng m¹i Andean(An dean trade preferences Act), th«ng qua luËt u ®·i th¬ng m¹i §«ng Nam ¸ nh÷ng nguån lîi th¬ng m¹i. HÖ thèng thuÕ quan cña Mü (gäi t¾t lµ HTS) hiÖn kh«ng chØ thi hµnh ë Mü mµ hÇu hÕt c¸c quèc gia th¬ng m¹i lín cña thÕ giíi ®ang ¸p dông. NhiÒu lo¹i thuÕ quan cña Mü ®¸nh theo tØ lÖ tiÒn gi¸ trÞ hµng ho¸, tøc lµ møc thuÕ ®îc x¸c ®Þnh c¨n cø theo tû lÖ phÇn tr¨m trªn gi¸ trÞ hµng nhËp khÈu. Møc thuÕ suÊt biÕn ®éng tõ1- 40%, trong ®ã møc th«ng thêng trong kho¶ng tõ 2-7%, gi¸ trÞ hµng nhËp khÈu. HÇu hÕt c¸c ®èi t¸c th¬ng m¹i cña Mü ®îc hëng Quy chÕ ®èi sö th¬ng m¹i b×nh thêng (NTR). Hµng ho¸ cña c¸c níc thuéc diÖn NTR khi xuÊt khÈu vµo Mü chØ ph¶i chÞu thuÕ suÊt thÊp h¬n nhiÒu so víi hµng cña c¸c níc kh«ng cã NTR cña Mü. HiÖn nay, c¸c níc tham gia WTO ®Òu ®îc hëng NTR cña Mü ph¶i ®¸p øng hai ®iªu kiÖn c¬ b¶n lµ: ®· ký hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i song ph¬ng víi Mü ph¶i tu©n thñ c¸c ®iÒu kiÖn Jackson-Vanik trong luËt th¬ng m¹i n¨m 1974 cña Mü. Mét sè níc ®ang ®îc hëng NTR cña Mü nhng ph¶i ®îc Tæng Thèng Mü ®Ò nghÞ Quèc héi th«ng qua viÖc gia h¹n tõng n¨m quyÒn ®îc hëng nµy. Nãi chung, Hoa Kú kh«ng cã giíi h¹n vÒ h¹n ng¹ch trõ phi trong mét hiÖp ®Þnh hµng dÖt may cã quy ®Þnh vÒ h¹n ng¹ch.Tuy nhiªn, luËt th¬ng m¹i Hoa Kú cho phÐp chÝnh phñ Hoa Kú ®¬n ph¬ng ¸p ®Æt c¸c h¹n ng¹ch tuyÖt ®èi vµ h¹n ng¹ch tÝnh theo thuÕ suÊt. H¹n ng¹ch tuyÖt ®èi lµ h¹n ng¹ch h¹n chÕ vÒ sè lîng.V× vËy, trong suèt thêi gian ¸p dông h¹n ng¹ch, chØ mét sè lîng hµng ho¸ ®· ®îc Ên ®Þnh míi ®îc phÐp nhËp khÈu. Mét sè h¹n ng¹ch tuyÖt ®èi ®îc ¸p dông trªn toµn thÕ giíi, cßn mét sè chØ ®îc ¸p dông ®èi víi mét vµi quèc gia nµo ®ã. Sè hµng nhËp khÈu ®a ra so víi h¹n ng¹ch sÏ bÞ gi÷ l¹i t¹i mét “Khu ngo¹i th¬ng” ®Ó bæ sung cho kú h¹n ng¹ch sau ®ã hoÆc ®îc ®a kho ngo¹i quan hay còng cã thÓ bÞ tr¶ vÒ hoÆc tiªu huû díi sù gi¸m s¸t cña nh©n viªn h¶i quan. C¸c hiÖp ®Þnh vÒ hµng dÖt cã quy ®Þnh gi¸ t¨ng c¸c h¹n ng¹ch theo tõng thêi ®iÓm. H¹n ng¹ch tÝnh theo thuÕ suÊt ¸p dông cho mét sè lîng hµng nhËp khÈu ®îc quy ®Þnh víi mét møc thuÕ thÊp trong mét thêi h¹n nµo ®ã kh«ng cã giíi h¹n vÒ sè lîng hµng nhËp khÈu trong suÊt thêi h¹n nµy, nhng nÕu hµng nhËp khÈu vît qu¸ sè lîng cho phÐp hëng møc thuÕ thÊp th× sè lîng d ®ã sÏ ph¶i chiô møc thuÕ cao h¬n. Hµng dÖt may cÇn cã “visa” míi ®îc vµo Hoa Kú. Mét visa hµng dÖt may lµ dÊu x¸c nhËn trªn mét ho¸ ®¬n hoÆc mét giÊy phÐp kiÓm so¸t nhËp khÈu, do chÝnh phñ níc ngoµi cÊp visa nµy ®îc dïng ®Ó kiÓm so¸t viÖc xuÊt khÈu hµng dÖt – may vµ s¶n phÈm tõ hµng dÖt tõ. níc ngoµi vµo Hoa Kú hoÆc dïng ®Ó ng¨n cÊm viÖc nhËp lËu mÆt hµng nµy vµo Hoa Kú. Mét visa hµng dÖt may cã thÓ bao gåm hµng cã h¹n ng¹ch hoÆc kh«ng h¹n ng¹ch. Hµng dÖt cã h¹n ng¹ch cã thÓ cÇn hoÆc kh«ng cÇn mét visa tuú thuéc vµo níc xuÊt xø. Mét visa hµng dÖt may kh«ng b¶o ®¶m cho viÖc nhËp khÈu hµng vµo Hoa Kú. NÕu thêi gian h¹n ng¹ch chÊm døt mµ visa cho hµng dÖt may ®îc cÊp sau ®ã bëi chÝnh phñ níc ngoµi vµ h·ng ®· nhËp vµo Hoa Kú, l« 17 hµng nhËp nµy sÏ kh«ng ®îc gi¶i phãng cho nhµ nhËp khÈu cho ®Õn khi h¹n ng¹ch míi ®îc cÊp phÐp. Khi hiÖp ®Þnh vÒ hµng dÖt may ®îc ký kÕt th× nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cho viÖc nhËp khÈu hµng dÖt may vµo Hoa Kú cÇn tu©n theo lµ: tu©n thñ c¸c qui ®Þnh vÒ h¹n ng¹ch vµ visa, nép b¶n kª khai xuÊt xø hµng ho¸, tu©n thñ c¸c qui ®Þnh vÒ ho¸ ®¬n nhËp, c¸c qui ®Þnh vÒ nh·n hµng ho¸ tu©n theo c¸c qui ®Þnh vÒ hµng dÔ ch¸y. C¸c s¶n phÈm nhËp khÈu kh«ng ®¸p øng ®îc c¸c qui ®Þnh cña chÝnh phñ Hoa Kú sÏ bÞ gi÷ l¹i vµ cã thÓ bÞ ph¹t hay bÞ tÞch thu. Ngoµi viÖc ph¶i tu©n theo c¸c qui ®Þnh trªn, ngêi xuÊt khÈu hµng dÖt may vµo Hoa Kú cßn ph¶i t×m hiÓu vµ tu©n theo c¸c h¹n chÕ cña Hoa Kú vÒ nhËp kh©u hµng dÖt may. Khi ®îc hëng NTR, HANOTEX cã thÓ ®îc mua theo gi¸ FOB v× thÞ trêng Mü lµ kh«ng bao giê ®Æt gia c«ng. Mét ®Æc ®iÓm lµ ®¬n hµng cña c¸c nhµ nhËp khÈu Mü thêng rÊt lín tõ 50000 s¶n phÈm trë lªn mét ®¬n hµng. MÆt kh¸c, thÞ trêng Mü ®ßi hái chÝnh x¸c vÒ thêi h¹n giao hµng mét khi kh¸c hµng ®· më tÝn dông th (L/C), dÔ huû hîp ®ång nÕu hä thÊy bÊt lîi vÒ thÞ trêng. V× vËy, khi ký kÕt th× HANOTEX ph¶i chó ý rµng buéc c¸c ®iÒu kiÖn trong hîp ®ång ph¶i rÊt chÆt chÏ râ rµng. 2.1.3. ¶nh hëng cña nÒn kinh tÕ Mü. Nh÷ng n¨m 90 cña thÕ kû 20 lµ thêi kú ph¸t triÓn vµo lo¹i dµi nhÊt vµ huy hoµng nhÊt cña nÒn kinh tÕ Mü. §Çu n¨m 2000, kinh tÕ mü bíc vµo n¨m t¨ng trëng liªn tôc thø 10, mét thêi kú ph¸t triÓn dµi nhÊt trong thêi b×nh vµ trong lÞch sö mü. Tèc ®é t¨ng trëng GDP thùc tÕ trung b×nh n¨m tõ 2,6% ( n¨m 1994- 1996 ) lªn ®Õn 3,6% (n¨m 1996- 1998) vµ gÇn 5% n¨m 1999, tíi n¨m 2000 lµ 4%. Nh vËy, kinh tÕ Mü ®· t¨ng gÇn 362 tû USD vµ ®¹t møc 9412 tû USD n¨m 2000. §ång thêi l¹m ph¸t gi¶m tõ 2,1% trong thêi kú tríc xuèng cßn 1,4% thêi kú sau vµ hiÖn ë møc trªn díi 2%, møc thÊp nhÊt kÓ tõ nh÷ng n¨m 1960. N¨m 2001 do bÞ ¶nh hëng cña cuéc khñng bè ngµy 11/9, kinh tÕ Mü bÞ suy gi¶m ®¸ng kÓ, GDP quÝ I lµ 1,3%, quÝ II lµ 0,3%, quÝ III lµ 1,3%, quÝ IV lµ 1,7%. Bíc sang n¨m 2002 kinh tÕ Mü ®· cã nh÷ng sù biÕn chuyÓn ®¸ng kÓ. Víi sù nç lùc cña chÝnh phñ nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh kinh tÕ bÞ tr× trÖ, chÝnh phñ Mü ®· ¸p dông rÊt nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó kh«i phôc nÒn kinh tÕ. S¸u th¸ng ®Çu n¨m 2002 tèc ®é t¨ng GDP ®¹t 5,6%, møc t¨ng m¹nh nhÊt kÓ tõ quÝ IV n¨m 1999 vµ lµ møc t¨ng ®ét biÕn so víi møc gi¶m 1,3% trong quÝ III vµ t¨ng 1,7% trong quÝ IV n¨m 2001. §Õn cuèi n¨m 2002 th× tèc ®é t¨ng trëng cña kinh tÕ Mü ®¹t lµ 2,4%, ®iÒu nµy sÏ t¹o ®éng lùc phôc håi cho kinh tÕ toµn cÇu. Cã thÓ thÊy r»ng níc Mü tuy cßn nhiÒu m©u thuÉn trong x· héi, níc ngoµi vµo Hoa Kú hoÆc dïng ®Ó ng¨n cÊm viÖc nhËp lËu mÆt hµng nµy vµo Hoa Kú. Mét visa hµng dÖt may cã thÓ bao gåm hµng cã h¹n ng¹ch hoÆc kh«ng h¹n ng¹ch. Hµng dÖt cã h¹n ng¹ch cã thÓ cÇn hoÆc kh«ng cÇn mét visa tuú thuéc vµo níc xuÊt xø. Mét visa hµng dÖt may kh«ng b¶o ®¶m cho viÖc nhËp khÈu hµng vµo Hoa Kú. NÕu thêi gian h¹n ng¹ch chÊm døt mµ visa cho hµng dÖt may ®îc cÊp sau ®ã bëi chÝnh phñ níc ngoµi vµ h·ng ®· nhËp vµo Hoa Kú, l« hµng nhËp nµy sÏ kh«ng ®îc gi¶i phãng cho nhµ nhËp khÈu cho ®Õn khi h¹n ng¹ch míi ®îc cÊp phÐp. Khi hiÖp ®Þnh vÒ hµng dÖt may ®îc ký kÕt th× nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cho viÖc nhËp khÈu hµng dÖt may vµo Hoa Kú cÇn tu©n theo lµ:tu©n thñ c¸c qui ®Þnh vÒ h¹n ng¹ch vµ visa, nép b¶n kª khai xuÊt xø hµng ho¸, tu©n thñ c¸c qui ®Þnh vÒ ho¸ ®¬n nhËp, c¸c qui ®Þnh vÒ nh·n hµng ho¸, tu©n theo c¸c qui ®Þnh vÒ hµng dÔ ch¸y. C¸c s¶n phÈm nhËp khÈu kh«ng ®¸p øng ®îc c¸c qui ®Þnh cña chÝnh phñ Hoa Kú sÏ bÞ gi÷ l¹i vµ cã thÓ bÞ ph¹t hay bÞ tÞch thu. Ngoµi viÖc ë Mü chiÕm 47% tæng møc tiªu thô, trong ®ã xu thÕ gia c«ng tõ níc ngoµi gia t¨ng m¹nh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Mü lµ mét trong ba quèc gia nhËp khÈu hµng dÖt may lín nhÊt thÕ giíi.Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y hµng dÖt may nhËp khÈu cña Mü t¨ng nhanh. 18 N¨m 1996 trÞ gi¸ hµng dÖt may nhËp khÈu chØ cã 37,933 tû USD th× sang n¨m 1999 lµ 52,404 tû USD, t¨ng 138% vµ n¨m 2000 lµ 58.586 USD t¨ng 155% Nguån: Textile Asian, January 2001 Hµng dÖt may nhËp khÈu vµo Mü Nh×n biÓu ®å trªn ta thÊy t×nh h×nh hµng dÖt may nhËp khÈu vµo thÞ trêng Mü cã xu híng t¨ng lªn qua c¸c n¨m. Mü ®· chë thµnh níc cã møc th¬ng m¹i vÒ hµng ho¸ vµ dÞch vô lín nhÊt thÕ giíi víi møc t¨ng 25 lÇn tõ n¨m 1970. Tuy nhiªn do sù ®×nh trÖ cña nÒn kinh tÕ, ngo¹i th¬ng Mü còng bÞ suy gi¶m trong n¨m 2001. Trong 10 th¸ng ®Çu n¨m 2001, xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu cña Mü gi¶m t¬ng øng 4,2% vµ 4,5% so víi cïng kú n¨m tríc. Trong ®ã xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ gi¶m 4.8% Vµ 4,3% so víi ®Çu th¸ng 10 n¨m 2000. Cã nhiÒu ý kiÕn cho r»ng, sù kiÖn 11/9 sÏ lµ mét ®ßn chÝ tö gi¸ng vµo nÒn kinh tÕ Mü khiÕn nã kh«ng thÓ håi phôc. Nhng mét lÇn n÷a, chÝnh phñ Mü ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p kÞp thêi, ®Æc biÖt lµ 11 lÇn c¾t gi¶m l·i xuÊt cña Fed xuèng cßn 1,75% vµo cuèi n¨m 2001, khiÕn cho con tµu kinh tÕ Mü ®· lÊy l¹i ®îc th¨ng b»ng sau có chao ®¶o tríc con sãng d÷. 19 B¶ng8: C¸c chØ sè t¨ng trëng cña kinh tÕ Mü n¨m 2001 GDB Q’200 5,7 Q’300 1,3 Q’400 1,9 Q’101 1,3 Q’201 0,3 Q’301 -1,3 Chi tiªu c¸ nh©n §Çu t 3,6 4,3 3,1 3 2,5 1,0 19,5 -2,8 -2,3 -2,3 XuÊt khÈu 13,5 10,6 -4,0 -1,2 NhËp khÈu 16,4 13,0 -0,5 -5,0 12,1 11,9 -8,4 Chi tiªu chÝnh phñ 4,4 -1,8 3,3 5,3 5,0 10,5 18,8 13,0 0,3 Nguån: BEA, Department of Commerce B¶ng 9: XuÊt nhËp khÈu hµng ho¸,dÞnh vô cña Mü(1998-2001) ®¬n vÞ: tû USD 1998 1999 2000 2001 XuÊt khÈu Hµng ho¸ 670,3 684,4 772,2 611,2 DÞch vô 262,7 272,8 293,5 237,9 NhËp khÈu Hµng ho¸ 917,2 1029,9 1224,4 971,8 DÞch vô 182,7 189,2 217,0 169,5 C¸n c©n Hµng ho¸ -246,9 -345,5 -452,2 -360,6 DÞch vô 80 83,6 76,5 68,4 Nguån: US.Departnent of Commerce.Balance of Dayments Basis. 20
- Xem thêm -