Tài liệu Thực trạng và giải pháp marketing cho dch vụ vận tải ôtô tại công ty vận tải

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu NÒn kinh tÕ ®Êt n-íc ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn vµ héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®· më ra nhiÒu c¬ héi s¶n xuÊt, kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp vËn t¶I trong n-íc. §ång thêi còng cã kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh vËn t¶I «t«. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nhu cÇu, c¸c kh¸ch hµng sÏ ngµy cµng trë nªn khã tÝnh h¬n trong viÖc lùa chän dÞch vô. H¬n n÷a, møc ®é c¹nh tranh trong vµ ngoµI ngµnh cµng trë nªn gay g¾t sÏ khiÕn cho thÞ tr-êng cña mét sè c«ng ty bÞ thu hÑp. Do vËy mét vÊn ®Ò phøc t¹p vµ khã kh¨n ®Æt ra cho c¸c c«ng ty vËn t¶I «t« lµ lµm sao ®Ó më réng thÞ tr-êng vµ cã thÓ ®øng v÷ng trong m«I tr-êng c¹nh tranh gay g¾t nµy. Marketing hçn hîp ®· ®-îc mét sè c«ng ty trong ngµnh sö dông nhnh÷ng c«ng cô vµ lµ gi¶I ph¸p c¬ b¶n ®Ó gi¶I quyÕt vÊn ®Ò trªn. ViÖc ¸p dông mét c¸ch hîp lý vµ chÝnh x¸c c¸c c«ng cô cña marketing mix trong ho¹t ®éng cung øng dÞch vô ®· ®em l¹I kh«ng Ýt thµnh c«ng trong kinh doanh cho c¸c c«ng ty.§IÒu nµy cã thÓ coi lµ minh chøng râ nhÊt cho tÇm quan träng cña Marketing trong ho¹t ®éng cung øng dÞch vô. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng nhu cÇu bøc xóc cña ®IÒu kiÖn kinh doanh míi vµ sù cÇn thiÕt cña c¸c chÝnh s¸ch c«ng cô cu¶ marketing trong kinh doanh dÞch vô vËn t¶I «t«, em ®· m¹nh d¹n nghiªn cøu ®Ò tµI: “Thùc tr¹ng vµ gi¶I ph¸p marketing cho dÞch vô vËn t¶I «t« t¹I c«ng ty VËn t¶I vµ ®¹I lý vËn t¶I”. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Néi dung cña bµI viÕt ®-îc chia lµm 3 phÇn sau: Ch-¬ng1: ThÞ tr-êng vËn t¶I «t« &thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty Vitranimex giai ®o¹n 1997-2001 Ch-¬ng 2:Thùc tr¹ng marketing mix t¹I c«ng ty vËn t¶I vµ ®¹I lý vËn t¶I Ch-¬ng 3:Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn hÖ thèng Marketing-mix cho c«ng ty vËn t¶I vµ §¹I lý vËn t¶I Em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o: TS.L-u V¨n Nghiªm, gi¸m ®èc cïng c¸c anh chÞ trong c«ng ty vËn t¶I vµ ®¹I lý vËn t¶I ®· tËn t×nh h-íng dÉn, gióp ®ì em trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ hoµn thµnh bµI biÕt nµy. Do thêi gian vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cßn cã h¹n nªn bµI viÕt cña em sÏ kh«ng tr¸nh khái nhiÒu sai sãt, h¹n chÕ. V× vËy, em rÊt mong cã sù gãp ý , phª b×nh vµ x©y dùng cña thÇy gi¸o. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng 1:thÞ tr-êng vËn t¶I «t« &thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty Vitranimex giai ®o¹n 1997-2001. I. Tæng quan vÒ thÞ tr-êng vËn t¶I «t«. 1. §Æc ®IÓm thÞ tr-êng vËn t¶I «t«. Ngµnh vËn t¶i «t« còng nh- vËn t¶I ®-êng s¾t,®-êng thuû…tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh-ng kh«ng trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm. Do vËy ®Æc ®iÓm lín nhÊt cña nã lµ ngµnh dÞch vô, kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng dÞch vô vËn t¶i lµ lµm thay ®æi chu chuyÓn l-îng hµng ho¸ hay hµnh kh¸ch mµ nã vËn chuyÓn trong thêi gian vµ kh«ng gian x¸c ®Þnh. Ho¹t ®éng vËn t¶i tham gia vµo qu¸ tr×nh l-u chuyÓn hµng ho¸, thóc ®Èy qu¸ tr×nh giao l-u, ph©n phèi hµng ho¸ gi÷a c¸c vïng, c¸c quèc gia. +VËn t¶I «t« lµ mét ph-¬ng thøc vËn chuyÓn hµng ho¸ rÊt linh ho¹t vµ ®a d¹ng trong ®èi t-îng phôc vô.HÇu hÕt c¸c lo¹I hµng ho¸ ®Òu cã thÓ sö dông ph-¬ng thøc nµy ®Ó vËn chuyÓn.Nã cã thÓ vËn chuyÓn trung chuyÓn ho¹c vËn chuyÓn tõ ng-êi s¶n xuÊt ®Õn ng-êi tiªu dïng. +Ph-¬ng thøc vËn chuyÓn b»ng ®-êng bé rÊt uyÓn chuyÓn vÒ lé tr×nh vµ tiÕn ®é.Kh¶ n¨ng phôc vô vµ ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng th-êng nhanh h¬n so víi c¸c ph-¬ng thøc vËn taØ kh¸c,nh-ng gi¸ thµnh th-êng cao h¬n c¸c lo¹I vËn t¶I kh¸c trªn cïng mét kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 +VËn t¶I «t« lu«n chiÕm tû träng vËn chuyÓn khèi l-îng lín hµng ho¸.Nã chiÕm tuyÖt ®¹I ®a sè trong vËn chuyÓn néi bé thÞ x·,thµnh phè vµ c¸c tuyÕn trung b×nh.VËn chuyÓn «t« chiÕm -u thÕ tuyÖt ®èi víi nh÷ng l« hµng cã khèi l-îng Ýt vµ cã gi¸ trÞ cao.H¬n n÷a ph-¬ng thøc vËn t¶I ®-êng bé cã sè lÇn xÕp dì thÊp nªn tiÕt kiÖm ®-îc thêi gian vµ kh¶ n¨ng b¶o qu¶n hµng ho¸ tèt h¬n. +Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÊt l-îng phôc vô cña vËn t¶i «t« ®-îc ®¸nh gi¸ b»ng nhiÒu chØ tiªu quan träng nh-: .TÝnh kÞp thêi:thêi gian chê ®îi ®Ó ®-îc phôc vô cña kh¸ch hµng,thêi gian vËn chuyÓn(thêi gian hoµn thµnh c¸c hîp ®ång vËn t¶I). .TÝnh chÝnh x¸c:møc ®é ®¸ng tin cËy cña dÞch vô,yªu cÇu kh«ng cã sai sãt trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn. .TÝnh s½n cã:sè ®IÓm giao dÞch,sè nh©n viªn giao dÞch,møc ®é s½n sµng ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. .TÝnh toµn diÖn:ph¹m vi phôc vô vµ kh¶ n¨ng cung cÊp c¸c dÞch vô bæ xung. .TÝnh tiÖn lîi:vÞ trÝ,kh¶ n¨ng tiÕp cËn cña kh¸ch hµng,kh¶ n¨ng cung cÊp dÞch vô va h×nh thøc cung cÊp. .TÝnh hîp lý:kh¸ch hµng ®¸nh gi¸ tÝnh hîp lý cña chi phÝphôc vô vËn t¶I tuú theo nhËn thøc cña hä vÒ chÊt l-îng. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 .NgoµI ra cßn cã mét sè tiªu chÝ n÷a ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l-îng dÞch vô vËn t¶I nh-:h×nh ¶nh cña c«ng ty,danh tiÕng…C¸c yÕu tè nµy ®-îc thiÕt lËp th«ng qua nhËn thøc cña kh¸ch hµng vÒ tÊt c¶ c¸c khÝa c¹nh cña dÞch vô,cña c«ng ty. +Ho¹t ®éng vËn t¶i diÔn ra trªn mét ph¹m vi réng, ph©n t¸n: ®©y lµ mét ®Æc ®iÓm rÊt dÔ nhËn thÊy bëi v× bÊt kú mét ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nµo còng cÇn ®Õn vËn t¶i . VËn t¶i chuyÓn nguyªn liÖu ®Çu vµo ®Õn n¬i s¶n xuÊt ®ång thêi ®-a s¶n phÈm ®Çu ra tíi n¬i tiªu thô. +Tèc ®é vËn chuyÓn phô thuéc vµo c¬ së h¹ tÇng vµ thêi tiÕt: . C¬ së h¹ tÇng gåm: hÖ thèng cÇu, ®-êng giao th«ng t¸c ®éng trùc tiÕp tíi tèc ®é, chÊt l-îng vËn chuyÓn trªn mÆt ®Êt. NÕu chÊt l-îng ®-êng giao th«ng kÐm, hÖ thèng cÇu phµ kh«ng tèt dÉn ®Õn t¾c nghÏn sÏ lµm gi¶m tiÕn ®é vËn chuyÓn. MÆt kh¸c, chÊt l-îng ®-êng giao th«ng kÐm sÏ ¶nh h-ëng tíi chÊt l-îng hµng ho¸ ®-îc vËn chuyÓn. . Thêi tiÕt lµ yÕu tè t¸c ®éng m¹nh tíi vËn chuyÓn b»ng ®-êng hµng kh«ng, ®-êng biÓn, ®-êng bé. Thêi tiÕt xÊu c¸c ph-¬ng tiÖn vËn t¶i sÏ kh«ng ho¹t ®éng ®-îc hµng ho¸ bÞ ø ®äng kh«ng ®-îc l-u th«ng, ph©n phèi trªn thÞ tr-êng.Do ®ã cã thÓ nãi r»ng thêi tiÕt lµ yÕu tè t¸c ®äng rÊt m¹nh tíi khèi l-îng dÞch vô ngµnh vËn t¶i. .C¸c nguån hµng, khèi l-îng hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch vËn chuyÓn ngµy cµng gia t¨ng nh-ng tû lÖ t¨ng thÊp h¬n so víi møc t¨ng cña c¸c ph-¬ng tiÖn, doanh nghiÖp vËn t¶i lµm cho t×nh h×nh c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng rÊt gay g¾t. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 .Vèn ®Çu t- ban ®Çu cho c¸c ph-¬ng tiÖn vËn t¶i nhiÒu, khÊu hao cña ph-¬ng tiÖn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng lín, chi phÝ gi¸ thµnh cho vËn t¶i nh- chi phÝ nhiªn liÖu, gi¸ phô tïng thay thÕ, c¸c lo¹i phÝ, lÖ phÝ ®-ßng, cÇu,... t¨ng cao. Phô tïng thay thÕ cña c¸c ph-¬ng tiÖn vËn t¶i hÇu nh- ph¶i nhËp tõ n-íc ngoµi nªn gi¸ thµnh t-¬ng ®èi ®¾t.§IÒu nµy lµm cho gi¸ thµnh dÞch vô vËn t¶I «t« cao h¬n mét c¸ch t-¬ng ®èi so víi c¸c dÞch vô vËn t¶I kh¸c. 2. Thùc tr¹ng thÞ tr-êng vËn t¶I « t«. a.Kh¸I qu¸t chung vÒ thÞ tr-êng vËn t¶I «t«. Cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc vµ xu h-íng chuyÓn dÞch c¬ cÊu cña nÒn kinh tÕ (tõ s¶n xuÊt sang dÞch vô) , ngµnh vËn t¶I «t« ViÖt Nam ®· cã nh÷ng b-íc ph¸t triÓn râ rÖt c¶ vÒ mÆt quy m« vµ chÊt l-îng.Tèc ®é t¨ng tr-ëng b×nh qu©n hµng n¨m cña ngµnh lµ 7,1% vµ ®ang cã xu h-íng ngµy cµng cao. NÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ph¸t triÓn ®¨ kÐo theo sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña ngµnh vËn t¶i «t« do nhu cÇu vËn t¶i hµng ho¸ ngµy cµng t¨ng cña nÒn kinh tÕ.H¬n n÷a ,ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn còng ngµy cµng hiÖn ®¹i do t¸c ®éng cña khoa häc c«ng nghÖ,th«ng tin liªn l¹c…®· lµm cho ngµnh vËn t¶i cã nh÷ng thay ®æi ,chuyÓn biÕn lín vÒ chÊt l-îng còng nh- quy m« ho¹t ®éng cña nã. Vai trß cña vËn t¶I ®-êng bé nãi chung vµ vËn t¶I «t« nãi riªng ngµy cµng trë nªn quan träng trong v¹an chuyÓn néi ®Þa.Tû phÇn cña vËn t¶I 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hµng ho¸ ®-êng bé trong vËn t¶I néi ®Þa n-íc ta lµ 63%(t¹p chÝ GTVT sè 4/2001) lµ minh chøng râ nhÊt cho tÇm quan träng vµ sù ph¸t triÓn cña ngµnh vËn t¶I ®-êng bé. Tuy nhiªn, c¬ së h¹ tÇng ®-êng bé cña ViÖt Nam nh×n chung cßn yÕu kÐm,cã nhiÒu tuyÕn ®-êng kh«ng thÓ vËn chuyÓn ®-îc trong c¶ 4 mïa ®· lµm cho ngµnh vËn t¶I «t« gÆp nhiÒu khã kh¨n.NhiÒu tuyÕn ®-êng xe cã träng t¶I lín hoÆc xe chë container kh«ng vµo ®-îc, do vËy cã ¶nh h-ëng tíi n¨ng xuÊt vËn t¶I hµng ho¸ ®-êng bé.Tuy nhiªn,trong mét sè n¨m gÇn ®©y nhµ n-íc ®· ®Çu t- më réng vµ tu söa mét sè tuyÕn ®-êngchÝnh vµ trong t-¬ng lai sÏ hoµn thiÖn m¹ng l-íi ®-êng bé.®©y sÏ lµ mét ®IÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi cho ngµnh vËn t¶I «t« ph¸t triÓn trong nh÷ng n¨m tíi. HiÖn nay, m¹ng l-íi ®-êng bé ®-îc ph©n bè trong c¶ n-íc lµ: +Trôc ®-êng ch¹y däc c¶ n-íc :quèc lé 1,14.15. +M¹ng ®-êng bé nèi liÒn miÒn b¾c:quèc lé 2,4,5,6,32. +M¹ng ®-êng bé phÝa nam nèi liÒn víi thµnh phè HCM :quèc lé 20, 22, 51. +C¸c tuyÕn ®-êng nèi vïng duyªn h¶I víi miÒn b¾c :quèc lé 7, 8, 9, 19, 22,51. HiÖn nay vËn t¶I ®-êng bé chiÕm mét tû träng lín trong c¸c ngµnh vËn t¶I hµng ho¸ néi ®Þa.Nã chiÕm tíi 23% l-îng hµng vËn chuyÓn vµ gÇn nh®éc quyÒn trªn c¸c tuyÕn néi tØnh. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 .Tèc ®é gia t¨ng c¸c ph-¬ng tiÖn lo¹I h×nh vËn t¶I lµ rÊt lín ,mäi thµnh phÇn kinh tÕ vµ tõng ng-êi d©n ®Òu cã thÓ bá vèn ®Çu t- ph-¬ng tiÖn tham gia vËn t¶I do ®ã cã thÓ nãi c¹nh tranh trong ngµnh lµ rÊt cao.H¬n n÷a t×nh h×nh c¹nh tranh ngoµI ngµnh (sù c¹nh tranh gi÷a c¸c lo¹I h×nh vËn t¶I) còng rÊt gay g¾t. Cïng víi sù thay ®æi tÝch cùc nh- vËy ,ngµnh vËn t¶I «t« vÉn cßn tån t¹I nh÷ng mÆt h¹n chÕ sau: .Cung lín h¬n cÇu ,thõa ph-¬ng tiÖn nh-ng l¹I thiÕu nh÷ng chÝnh s¸ch ,c«ng cô qu¶n lý thÝch hîp, c¹nh tranh trong vËn t¶I cßn cã nh÷ng biÓu hiÖn ch-a lµnh m¹nh ,thiÕu b×nh ®¼ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. .Ph-¬ng tiÖn vËn t¶I thêi kú bao cÊp ®Ó l¹I lµ rÊt lín nh-ng l¹I l¹c hËu vÒ kü thuËt vµ ®· khÊu hao hÕt do ®ã kh«ng ®¶m b¶o an toµn vËn chuyÓn hµng ho¸ còng nh- nhu cÇu ngµy cµng cao cña thÞ tr-êng.Sè xe nhËp míi 100% lµ rÊt Ýt do ®ã thùc tr¹ng xe t¨ng lªn nh-ng chÊt l-îng ph-¬ng tiÖn vËn t¶I kh«ng cã b-íc ®ét ph¸ cÇn thiÕt ®Ó ®æi míi “c«ng nghÖ vËn t¶I”. b.Nhu cÇu tiªu dïng dÞch vô vËn t¶I «t«. Cã thÓ nãi sö dông dÞch vô vËn t¶i nh- lµ mét nhu cÇu tù nhiªn cña c¸c doanh nghiÖp , tæ chøc ,c¸ nh©n cã liªn quan ®Õn lÜnh vùc s¶n xuÊt-tiªu dïng.§IÒu nµy xuÊt ph¸t tõ viÖc dÞch vô vËn t¶i hµng ho¸ ra ®êi vµ ph¸t triÓn cïng víi sù ph¸t triÓn cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸ vµ vËn t¶I lµ mét c«ng cô liªn kÕt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt-ph©n phèi tiªu dïng. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc ,nhu cÇu sö dông dÞch vô vËn t¶I «t« còng t¨ng cao do khèi l-îng hµng ho¸ s¶n xuÊt ra ngµy cµng nhiÒu.H¬n n÷a,nhu cÇu l©n chuyÓn hµng ho¸ t¨ng lªn ®· gãp phÇn lµm cho quy m« nhu cÇu vËn t¶I t¨ng cao.N¨m 2000 khèi l-îng hµng ho¸ vËn chuyÓn b»ng «t« c¶ n-íc ®¹t h¬n 51 triÖu tÊn,t¨ng 12,5% so víi n¨m 1999, n¨m 2001 con sè nµy t¨ng lªn 65 triÖu tÊn (t¨ng 12,74% so víi n¨m 2000).Nh- vËy,hµng ho¸ vËn chuyÓn b»ng «t« t¨ng ®Òu qua nh÷ng n¨m gÇn ®©y lµ mét dÊu hiÖu ®¸ng mõng cho ngµnh vËn t¶I «t« n-íc ta. HiÖn nay nhu cÇu vËn t¶i «t« n-íc ta cã mét sè ®Æc ®IÓm sau: +Nhu cÇu vËn t¶i «t« phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c nhau vµ møc tiªu dïng cu¶ ng-êi d©n.Nhu cÇu nµy cã thÓ xuÊt ph¸t tõ phÝa nhµ s¶n xuÊt,c¸c nhµ cung øng s¶n phÈm ®Çu vao hay chÝnh c¸c kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp. +Nhu cÇu vËn t¶i «t« mang nÆng tÝnh thêi vô .Vµo nh÷ng thêi gian nhÊt ®Þnh trong n¨m (th-êng lµ giai ®o¹n cuèi n¨m) nhu cÇu vËn t¶i t¨ng cao do søc tiªu dïng cña ng-êi d©n t¨ng vµ khèi l-îng hµng ho¸ ®-îc s¶n xuÊt ra lµ rÊt lín.Do ®ã c¸c doanh nhiÖp cung cÊp dÞch vô nµy cÇn t×m hiÓu râ tÝnh thêi vô cña c¸c lo¹i hµng ho¸ ®Ó cã kÕ ho¹ch ®IÒu tiÕt c«ng viÖc. +Nhu cÇu vËn t¶i «t« th-êng mang tÝnh ph©n t¸n do yªu cÇu vËn chuyÓn trªn c¸c tuyÕn ®-êng kh¸c nhau th-êng xuyªn ®-îc ®Æt ra. c.T×nh h×nh c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng vËn t¶i «t« 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngµnh vËn t¶I «t«, nh- ®· ph©n tÝch ë trªn, lµ mét ngµnh dÞch vô ®Çy tiÒm n¨ng víi nh÷ng høa hÑn cho sù ph¸t triÓn nhanh chãng trong t-¬ng lai ®· thu hót mét sè l-îng ®«nh ®¶o c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia vµo ho¹t ®éng cung øng cña ngµnh . Cã thÓ nãi mét c¸ch kh¸I qu¸t r»ng thÞ tr-êng vËn t¶I «t« viÖt nam lµ mét thÞ tr-êng rÊt s«I ®éng víi h¬n 80 doanh nghiÖp tham gia vµo cung øng dÞch vô(theo thèng kª cña bé GTVT).HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp nµy ®Òu lµ doanh nghiÖp quèc doanh nªn Ýt nhiÒu ®Òu cã nh÷ng chÝnh s¸ch hç trî cña nhµ n-íc vÒ nguån vèn vµ vËt t- kü thuËt.Do cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®IÒu chØnh kh¸ thÝch hîp cña nhµ n-íc nªn nãi chung tÝnh chÊt c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp nµy lµ c«ng b»ng vµ tÝch cùc møc ®é c¹nh tranh diÔn ra kh¸ gay g¾t.NgoµI ra,trªn thÞ tr-êng vËn t¶I «t« cßn xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu c¸c doanh nghiÖp t- nh©n, c¸c c«ng ty TNHH, c¸c c«ng ty liªn doanh, c¸c c¸ nh©n tham gia vµo ho¹y ®éng cung øng dÞch vô lµm cho t×nh tr¹ng c¹nh tranh cµng thªm gay g¾t. Mét ®IÒu ®¸ng chó ý lµ nhµ n-íc ch-a cã nhiÒu chÝnh s¸ch, c«ng cô ®Ó qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp vËn t¶I ngoµI quèc doanh nªn sù c¹nh tranh diÔn ra gi÷a c¸c doanh nghiÖp nµy vµ c¸c doanh nghiÖp quèc doanh diÔn ra kh«ng lµnh m¹nh.Sù c¹nh tranh thiÕu c«ng b»ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ nµy ®· phÇn nµo lµm gi¶m bít tèc ®é t¨ng tr-ëng cña ngµnh. Ph-¬ng thøc c¹nh tranh chñ yÕu hiÖn nay gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh vËn t¶I «t« lµ c¹nh tranh vÒ gia c¶, chÊt l-¬ng dÞch vô vµ c¸c dÞch vô kÌm theo.Song yÕu tè chi phèi m¹nh nhÊt vÉn lµ gi¸ mÆc dï chÊt l-îng dÞch vô vÉn th-êng xuyªn ®-îc xÐt tíi.Th«ng th-êng thh× kh«ng cã møc gi¸ shung ,cè ®Þnh trªn thÞ tr-êng, mµ c¸c c«ng ty lu«n linh ho¹t thay ®æi møc gi¸ cña m×nh cho tõng lo¹I kh¸ch hµng, tõng lo¹I hµngvµ t¹I c¸c khu 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vùc cung øng.Cã thÓ nãi gi¸ c¶ nh- lµ mét c«ng cô c¹nh tranh h÷u hiÖu nhÊt hiÖn nay trªn thÞ tr-êng vËn t¶I «too.C¸c yÕu tè kh¸c còng ®-îc c¸c c«ng ty cè g¾ng ®Ó cung cÊp cho kh¸ch hµng víi møc ®é t¹o ra chuçi gi¸ trÞ lín nhÊt trong mèi quan hÖ víi chi phÝ vµ lîi nhuËn. Tuy nhiªn t¹I mét sè c«ng ty lín cã tiÒm lùc m¹nh vÒ tµI chÝnh , nh©n lùc th× c¸c yÕu tè kh¸c cña marketing-mix nh- qu¶ng c¸o ,dÞch vô tiÒn m·I ,hËu m·i…®· b¾t ®Çu ®-îc xem xÐt vµ ®em ra sö dung lµm c«ng cô tÊn c«ng c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh.®IÒu nµy lµ phï hîp víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ngµnh bëi khi nhu cÇu cña kh¸ch hµng ph¸t triÓn ddÕn mé møc ®é thay ®æi vÒ chÊt th× c¸c yÕu tè c¹nh tranh kh¸c ngoµI gi¸ sÏ trë nªn rÊt quan träng. Mét vÊn ®Ò cÇn nh¾c tíi n÷a lµ t×nh h×nh c¹nh tranh gi÷a c¸c lo¹I h×nh vËn t¶I(c¹nh tranh ngoa× ngµnh).HiÖn nay c¹nh tranh ngoµI ngµnh gi÷a c¸c lo¹I h×nh vËn t¶I kh¸c nhau bao gåm: -§-êng bé. -§-êng s¾t. -§-êng biÓn. -§-êng hµng kh«ng. Mét ®IÒu khã thay ®æi lµ viÖc lùa chän ph-¬ng tiÖn vËn t¶I cho mét lo¹I hµng ho¸ cô thÓ lµ do ng-êi mua quyÕt ®Þnh dùa trªn ®Æc tÝnh cña hµng ho¸ còng nh- -u ®IÓm cña t×ng ph-¬ng tiÖn vËn t¶i.Tuy nhiªn,nh×n chung kh¶ 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 n¨ng thay thÕ cña c¸c lo¹I ph-¬ng tiÖn lµ kh«ng cao do mçi lo¹I ph-¬ng tiÖn cã nh-ng -u ®IÓm riªng vµ phï hîp víi tõng nhãm hµng ho¸ nhÊt ®Þnh.do vËy c¹nh tranh gi÷a c¸c lo¹I ph-¬ng tiÖn nµy lµ kh«ng qu¸ cao.§IÒu quan träng lµ sù kÕt hîp gi÷a c¸c c«ng ty vËn t¶I(®-êng s¾t,bé ,hµng kh«ng vµ ®-êng biÓn)nh»m tho¶ m·n tèt nhÊt vµ ®Çy ®ñ nhu cÇu cña kh¸ch hµng bëi cã nhiÒu lo¹I nhu cÇu ®ßi hái ph¶I sö dông nhiÒu lo¹I ph-¬ng tiÑn ®Ó vËn chuyÓn hµng ho¸. d.Dù b¸o vÒ thÞ tr-êng «t« trong mét sè n¨m tíi. HiÖn nay nhµ n-íc ta ®ang thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa nÒn kinh tÕ vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn do vËy nh×n chung nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc .Víi nh÷ng chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« phï hîp vµ cã hiÖu qu¶,mäi ngµnh kinh tÕ nÝ chung vµ ngµnh vËn t¶I «t« nãi riªng ®· cã b-íc ph¸t triÓn v-ît bËc. Khèi l-îng hµng ho¸ gia t¨ng lµ kÕt qu¶ cña sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, ®· t¹o ra nhu cÇu lín cho ngµnh vËn t¶I «t«.§©y chÝnh lµ c¬ héi cho nh÷ng doanh nghiÖp cung øng dÞch vô vËn t¶I,®ång thêi nã còng chÝnh lµ mét th¸ch thøc rÊt lín bëi møc ®é hÊp dÉn cña ngµnh cµng cao th× sù tham gia cña c¸c ®èi thñ míi vµo ngµnh cµng nhiÒu. Do vËy ,trong nh÷ng n¨m tíi nøc ®é còng nh- tÝnh chÊt c¹nh tranh trong ngµnh sÏ rÊt gay g¾t.§IÒu nµy ®ßi hái c¸c c«ng ty trong ngµnh ph¶I cã nh÷ng biÖn ph¸p chÝnh s¸ch c«ng cô marketing phï hîp ®Ó thÝch nhi víi m«I tr-¬ng kinh doanh ngµy cµng kh¾c nghiÖt. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty vËn t¶I &®¹I lý vËn t¶I giai ®o¹n 1997-2001. 1.Giíi thiÖu kh¸I qu¸t vÒ c«ng ty vËn t¶I vµ ®¹I lý vËn t¶i. C«ng ty VËn t¶i vµ §¹i lý vËn t¶i lµ doanh nghiÖp nhµ n-íc thuéc Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu vµ chÕ biÕn n«ng s¶n – Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n (tæng c«ng ty ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh 90 cña thñ t-íng chÝnh phñ).Tªn giao dÞch cña c«ng ty lµ Vitranimex. a. chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty: + Kinh doanh vËn t¶i hµng ho¸ b»ng « t«. §©y lµ chøc n¨ng nhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty ngay tõ ngµy ®Çu thµnh lËp. C«ng ty tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh vËn t¶i « t« b»ng c¸c h×nh thøc: . VËn chuyÓn tõ kho tíi kho giao nhËn hµng. . VËn chuyÓn trung chuyÓn tõ kho tíi c¸c ®Þa ®iÓm trung chuyÓn( ga, c¶ng ) hoÆc tõ c¸c ®Þa ®iÓm trung chuyÓn tíi kho giao hµng. +§¹i lý vËn t¶i hµng ho¸ b»ng c¸c ph-¬ng tiÖn ®-êng s¾t, ®-êng bé, ®-êng thuû. §©y lµ lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh mµ c«ng ty ®· cã nhiÒu n¨m kinh nghiÖm vµ lµ ho¹t ®éng mang l¹i uy tÝn cao cña c«ng ty trªn th-¬ng tr-êng trong nhiÒu n¨m qua. C«ng ty tæ chøc c«ng t¸c nµy d-íi nhiÒu h×nh thøc phong phó: 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 . §¹i lý vËn t¶i giao nhËn toµn phÇn tõ kho tíi kho víi sù kÕt hîp nhiÒu h×nh thøc vËn chuyÓn kh¸c nhau. .§¹i lý vËn t¶i vµ giao nhËn tõng phÇn. .§¹i lý giao nhËn t¹i c¸c ®Çu trung chuyÓn. . §¹i lý vËn t¶i vµ giao nhËn trung chuyÓn. . §¹i lý vËn t¶i b»ng « t«. +Lµm ®¹i lý ph©n phèi vµ b¶o hµnh « t« SUZUKI. + Kinh doanh th-¬ng nghiÖp b¸n bu«n b¸n lÎ c¸c lo¹i vËt t- thiÕt bÞ,ph-¬ng tiÖn vËn t¶i,s¶n phÈm n«ng nghiÖp ,c«ng nghiÖp thùc phÈm. +Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. C«ng ty ho¹t ®éng kinh doanh trong c¸c lÜnh vùc: - VËn t¶i hµng ho¸ b»ng « t« - §¹i lý vËn t¶i hµng ho¸ b»ng c¸c ph-¬ng tiÖn ®-êng bé, ®-êng s¾t, ®-êng thuû, container - §¹i lý b¸n hµng « t«, b¶o hµnh, söa ch÷a « t« c¸c lo¹I 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Kinh doanh th-¬ng nghiÖp b¸n bu«n, b¸n lÎ vËt t-, s¶n phÈm n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp thùc phÈm. Víi ®Æc thï kinh doanh c«ng ty cã ®Þa bµn ho¹t ®éng réng trªn ph¹m vi c¶ n-íc. b.bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty C«ng ty tæ chøc s¶n xuÊt, kinh doanh theo hÖ thèng trùc tuyÕn, chøc n¨ng. Bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty gåm cã: + Ban gi¸m ®èc: Gåm Gi¸m ®èc - qu¶n lý ®iÒu hµnh chung vµ 03 phã gi¸m ®èc: 01 phã gi¸m ®èc phô tr¸ch tµi chÝnh vµ ®¹i lý vËn t¶i, 01 phã gi¸m ®èc phô tr¸ch hµnh chÝnh vµ kinh doanh tæng hîp, 01 phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kÕ ho¹ch vµ trung t©m vËn t¶i. + Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: ChÞu tr¸ch nhiÖm c¸c thñ tôc hµnh chÝnh cña C«ng ty nh- c«ng v¨n, giÊy tê, sæ lao ®éng, b¶o hiÓm y tÕ... + Phßng kÕ ho¹ch-®Çu t--thÞ tr-êng : cã chøc n¨ng nghiªn cøu,lËp ra c¸c dù ¸n s¶n xuÊt ,kinh doanh cho toµn c«ng ty.LËp kÕ ho¹ch cho c¸c bé phËn ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch chung cña toµn c«ng ty, theo dâi vµ thèng kª b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña c«ng ty. Tham m-u cho ban Gi¸m ®èc vÒ viÖc ký kÕt c¸c hîp ®ång vµ x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n thùc hiÖn c¸c hîp ®ång ®· ký kÕt. Tham gia vµo c«ng t¸c qu¶n lý ph-¬ng tiÖn vËn t¶i, cïng c¸c phßng chøc n¨ng x©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n kho¸n vËn t¶i « t«. Theo dâi, gi¸m s¸t toµn bé ho¹t ®éng ®¹i lý vËn t¶i. Tæ chøc thùc hiÖn mét 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phÇn viÖc vÒ ®¹i lý vËn t¶i khu vùc phÝa B¾c vµ khu vùc B¾c trung bé. Phßng trùc tiÕp qu¶n lý 02 tæ giao nhËn vµ tr¹m ®¹i diÖn t¹i TP Vinh. Thùc hiÖn mét phÇn c«ng viÖc ®èi chiÕu, thanh quyÕt to¸n c¸c hîp ®ång ®¹i lý vËn t¶i. Ngoµi ra,phßng cßn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng thu thËp th«ng tin ngoµi thÞ tr-êng ,xö lý th«ng tin,t×m kiÕm c¸c ch©n hµng míi vµ bµn giao cho phßng vËn t¶i. +Phßng kÕ to¸n: C«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung do vËy mäi c«ng viÖc kÕ to¸n ®Òu tËp trung vÒ phßng kÕ to¸n, nh- ph©n lo¹i chøng tõ , kiÓm tra chøng tõ ban ®Çu, lËp b¶ng kª, ®Þnh kho¶n kÕ to¸n, ghi sæ tæng hîp, sæ chi tiÕt h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, lËp c¸c b¸o biÓu kÕ to¸n ... H×nh thøc nµy tiÖn lîi lµ gióp cho c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh mét c¸ch kÞp thêi. +Phßng kinh doanh : Cã chøc n¨ng chÝnh lµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng vÒ kinh doanh tæng hîp . phßng trùc tiÕp qu¶n lý cña hµng b¸n vµ giíi thiÖu, tr¹m b¶o hµnh vµ söa ch÷a xe SUZUKI, bé phËn s¶n xuÊt ®å gia dông vµ gia cong c¸c s¶n phÈm vÒ gç. Phßng tham gia mét phÇn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®¹i lý vËn t¶i. + Trung t©m vËn t¶i vµ ®¹i lý vËn t¶i : Qu¶n lý toµn bé ph-¬ng tiÖn vËn t¶i cña c«ng ty, khai th¸c bÕn b·i vµ söa ch÷a xe, tæ chøc ®¹i lý b¸n hµng vÇ cung øng c¸c s¶n phÈm dÇu nhên Shell, tæ chøc vËn chuyÓn « t« ®-êng ng¾n vµ ®-êng trung, hç trî ®Êc lùc trong viÖc vËn chuyÓn trung chuyÓn hµng ho¸ cña c¸c hîp ®ång ®¹i lý vËn t¶i. Ph-¬ng tiÖn vËn t¶i ®-îc chia thµnh c¸c ®éi xe theo tÝnh chÊt qu¶n lý: §éi xe kho¸n vµ ®éi xe ®iÒu ®éng. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Chi nh¸nh c«ng ty t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh: gåm bé phËn nghiÖp vô, ®éi giao giao nhËn hµng ho¸, ®éi xe vËn t¶i. chi nh¸nh lµ ®Çu mèi quan träng trong viÖc gióp l·nh ®¹o c«ng ty khai th¸c c¸c nguån hµng ®¹i lý vËn t¶i ®-êng dµi Nam - B¾c vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång ®Þa lý vËn t¶i cña c«ng ty. + Tr¹m ®¹i diÖn ë thµnh phè §µ N½ng - Bé phËn nghiÖp vô vµ giao nhË, ®éi xe vËn t¶i. Cã nhiÖm vô tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång ®¹i lý t¹i khu vùc miÒn trung, gióp l·nh ®¹o c«ng ty khai th¸c c¸c nguån hµng t¹i khu vùc. + Tr¹m ®¹i diÖn t¹i thµnh phè vinh - Bé phËn giao nhËn, ®éi xe vËn t¶i. Chñ yÕu tæ chøc giao nhËn hµng ho¸ vµ vËn chuyÓn hµng t¹i khu vùc thµnh phè Vinh. + Tr¹m ®¹i diÖn t¹i cöa khÈu T©n Thanh t¹i L¹ng S¬n - Khu kho ®«ng l¹nh, ki«t giíi thiÖu s¶n phÈm, bé phËn giao nhËn hµng ho¸ vµ vËn chuyÓn hµng ho¸ t¹i khu vùc cöa khÈu víi Trung Quèc 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 .S¬ §å: C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc cña C«ng Ty VËn T¶i vµ §¹i Lý VËn T¶i. Gi¸m ®èc c«ng ty Phã gi¸m ®èc Phßng HCTH Phßng KD CH b¸n xe Suzuki Tr¹m b¶o hµnh xe Suzuki Phã gi¸m ®èc Phßng KT Tæ giao nhËn Phßng KH §¹i diÖn t¹i Vinh Phã gi¸m ®èc Trung t©m vËn t¶i C¸c tæ giao nhËn X-ëng söa ch÷a Chi nh¸nh TP.H CM C¸c ®éi xe Tr¹m §N Tr¹m LS §¹i lý b¸n Shell c.T×nh h×nh vèn cña c«ng ty Vitranimex T×nh h×nh vÒ vèn cña C«ng ty vËn t¶i vµ §¹i lý vËn t¶i nh- sau: 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 T Vèn §¬n vÞ tÝnh §Õn n¨m 2001 Vèn kinh 1000® 6.537.425 T I doanh 1 Vèn ng©n s¸ch 1000® 3.409.625 2 Vèn tù bæ xung 1000® 3.127.800 II Vèn huy ®éng 1000® 6.638.467 1 Vay ng¾n h¹n 1000® 3.476.290 2 Vay trung h¹n 1000® 2.091.170 3 Nî dµi h¹n 1000® 600 4 NhËn liªn 1000® doanh 5 Huy ®éng kh¸c 1000® 535.000 Nguån phßng kÕ ho¹ch cña c«ng ty. Nh×n vµo b¶ng trªn ta cã thÓ thÊy kh¶ n¨ng tµI chÝnh cña c«ng ty kh«ng ®-îc dåi dµo, vèn ng©n s¸ch do nhµ n-íc cÊp chiÕm h¬n 52% tæng sè vèn kinh doanh. Tuy nhiªn kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cña c«ng ty lµ kh¸ tèt (sè vèn huy ®éng cã thÓ gÊp gÇn 1,2 lÇn sè vèn kinh doanh) ®· minh chøng cho t×nh h×nh ho¹t ®éng cña kinh doanh cña c«ng ty ®ang rÊt thuËn lîi. 2.Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty giai ®o¹n 1997-2001. Nh×n chung,®©y lµ mét giai ®o¹n ho¹t ®énh kh¸ thµnh c«ng cña c«ng ty mÆc dï møc ®é c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng ngµy cµng ¸c liÖt . C«ng ty ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p tæ chøc vËn chuyÓn hîp lý ho¸, tiÕt kiÖm chi phÝ gi¶m 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 gi¸ thµnh, gi¶m hao hôt hµng ho¸, n©ng cao uy tÝn víi kh¸ch hµng vµ n¨ng lùc c¹nh tranh ,chó träng ph-¬ng thøc vËn chuyÓn b»ng container. Quan hÖ vµ kÕt hîp chÆt chÏ víi c¸c chñ ph-¬ng tiÖn chñ lùc ®Ó chñ ®éng ph-¬ng tiÖn ®Ó ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu cña kh¸ch hµng.. . VÒ vËn t¶i « t«: Khai th¸c ph-¬ng tiÖn vËn t¶i « t« th«ng qua c¸c biÖn ph¸p huy ®éng vèn ®Çu t- hoÆc liªn doanh, liªn kÕt ®æi míi ph-¬ng tiÖn vËn t¶i t¹o thÕ chñ ®éng trong kinh doanh. §Ó ®¶m b¶o n¨ng lùc vËn chuyÓn vµ ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i ph-¬ng tiÖn tõng b-íc ®Çu t- thªm ph-¬ng tiÖn míi xe t¶i lo¹i 2,5 tÊn ®Õn 10 tÊn vµ xe ®Çu kÐo phôc vô vËn chuyÓn container cho hai ®Çu B¾c Nam. Më réng viÖc vËn chuyÓn « t« trªn c¸c tuyÕn ®-êng ng¾n vµ trung b×nh theo ph-¬ng thøc ®iÒu ®éng vµ liªn kÕt ®Ó hç trî tèt cho ®¹i lý vËn t¶i, ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña c¸c ph-¬ng tiÖn hiÖn cã. . VÒ kinh doanh tæng hîp: T×m kiÕm thªm mÆt hµng, thÞ tr-êng kinh doanh míi ®a d¹ng c¸c mÆt hµng. . VÒ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu: T×m kiÕm b¹n hµng vµ thi tr-êng æn ®Þnh, tiÕn tõ nhËp khÈu uû th¸c ®Õn tù kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®-îc thèng kª nhsau: B¶ng1:KÕt qu¶ kinh doanh t¹I c«ng ty Vitranimex ST C¸c chØ tiªu §.V T tÝnh 1997 1998 1999 2000 2001 20
- Xem thêm -