Tài liệu Thực trạng và giải pháp cho nghiệp vụ tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam.

  • Số trang: 86 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Ng©n hµng lµ mét trong nh÷ng c«ng cô quan träng nhÊt cña nÒn kinh tÕ. Tõ khi ra ®êi nã ®· ®ãng gãp vai trß to lín cho sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Ngµy nay, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng th× ng©n hµng ®-îc vÝ nh- lµ tr¸i tim cña nÒn kinh tÕ, th«ng qua c¸c nghiÖp vô cña m×nh ng©n hµng thu hót tiÒn nhµn rçi ®ång thêi cung cÊp vèn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Ng©n hµng cßn ®ãng vai trß to lín trong viÖc thóc ®Èy l-u th«ng hµng ho¸ trong n-íc còng nh- t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong giao dÞch quèc tÕ... Mét trong nh÷ng nghiÖp vô cña ng©n hµng ®ã lµ tÝn dông . TÝn dông ra ®êi tõ rÊt sím, nã g¾n liÒn víi sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt hµng ho¸. Th«ng qua nghiÖp vô tÝn dông mµ c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i cã thÓ thu hót ®-îc c¸c nguån vèn nhµn rçi trong d©n chóng ®ång thêi cung cÊp ®¸p øng nhu cÇu vèn trong s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c tæ chøc kinh tÕ. Còng qua nghiÖp vô tÝn dông, c¸c ng©n hµng ®· ®iÒu tiÕt ®-îc c¸c nguån tµi nguyªn, thóc ®Èy qu¸ tr×nh l-u th«ng hµng ho¸ vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, khi ®ã c¶ ng©n hµng, ng-êi cho vay vµ ng-êi ®i vay ®Òu cã lîi. §øng trªn gãc ®é doanh nghiÖp, t×m hiÓu vÒ c¸c nghiÖp vô tÝn dông cña ng©n hµng th-¬ng m¹i sÏ gióp mang l¹i c¸i nh×n trùc quan h¬n, ®Æc biÖt lµ ®èi víi nh÷ng sinh viªn chuyªn nghµnh tµi chÝnh kÕ to¸n sÏ lµm viÖc trong m«i tr-êng doanh nghiÖp. Chuyªn ®Ò nµy bao gåm 3 phÇn: - PhÇn 1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tÝn dông. - PhÇn 2. C¸c nghiÖp vô tÝn dông cña ng©n hµng th-¬ng m¹i. - PhÇn 3. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p cho nghiÖp vô tÝn dông cña c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i ViÖt Nam. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyªn ®Ò chóng em ®· nhËn ®-îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña thÇy Nghiªm SÜ Th-¬ng cïng C« D-¬ng Lan H-¬ng vµ c« Hoµng Thanh Mai. Chóng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c«. -- 1 -- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn 1. nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tÝn dông 1. Kh¸i niÖm, b¶n chÊt vµ chøc n¨ng cña tÝn dông 1.1. Kh¸i niÖm tÝn dông TÝn dông xuÊt ph¸t tõ ch÷ La tinh Creditium cã nghÜa lµ tin t-ëng, tÝn nhiÖm. TiÕng Anh gäi lµ Credit. Theo ng«n ng÷ d©n gian ViÖt Nam, tÝn dông cã nghÜa lµ sù vay m-în. TÝn dông lµ sù chuyÓn nh-îng t¹m thêi quyÒn sö dông mét l-îng gi¸ trÞ, d-íi h×nh thøc hiÖn vËt hay tiÒn tÖ, tõ ng-êi së h÷u sang ng-êi sö dông sau ®ã hoµn tr¶ l¹i víi mét l-îng gi¸ trÞ lín h¬n. Qui tr×nh vËn ®éng ®ã ®-îc biÓu diÔn : Ng-êi së h÷u cho vay Ng-êi sö dông ®i vay Ng-êi cho vay Ng-êi ®i vay VÝ dô: Ngµy 1/11/2003 A cho B vay 100 000 USD, thêi h¹n cho vay 3 th¸ng, l·i suÊt 12 n¨m. Ngµy 1/2/2004 B tr¶ cho A : 100 000 + (100 000*1)*3 = 103 000 USD Trong ®ã: 100 000 lµ nî gèc vµ 3000 lµ tiÒn l·i. Theo quan ®iÓm cña Mac, ph¹m trï tÝn dông cã 3 néi dung chñ yÕu, tÝnh chuyÓn nh-îng t¹m thêi mét l-îng gi¸ trÞ, tÝnh thêi h¹n vµ tÝnh hoµn tr¶. -- 2 -- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2. B¶n chÊt vµ chøc n¨ng cña tÝn dông 1.2.1. B¶n chÊt TÝn dông thÓ hiÖn ra bªn ngoµi lµ sù chuyÓn giao quyÒn sö dông tµi s¶n gi÷a ng-êi cho vay vµ ng-êi ®i vay; nh-ng thùc chÊt cña nã bªn trong chøa ®ùng mèi quan hÖ gi÷a ng-êi cho vay vµ ng-êi ®i vay. ChÝnh mèi quan hÖ nµy quyÕt ®Þnh b¶n chÊt cña tÝn dông. 1.2.2. C¸c chøc n¨ng tÝn dông  Chøc n¨ng ph©n phèi l¹i tµi nguyªn Trong phÇn kh¸i niÖm ®· nãi, tÝn dông lµ sù chuyÓn nh-îng vèn tõ chñ thÓ nµy sang chñ thÓ kh¸c. Th«ng qua sù chuyÓn nh-îng nµy, tÝn dông gãp phÇn ph©n phèi l¹i tµi nguyªn thÓ hiÖn ë chç: _ Ng-êi ®i vay cã mét sè tµi nguyªn t¹m thêi ch-a dïng ®Õn th«ng qua tÝn dông, sè tµi nguyªn ®ã ®-îc ph©n phèi l¹i cho ng-êi ®i vay. _ Ng-îc l¹i ng-êi ®i vay còng th«ng qua hÖ thèng tÝn dông nhËn ®-îc phÇn tµi nguyªn ®-îc ph©n phèi l¹i.  Chøc n¨ng thóc ®Èy l-u th«ng hµng ho¸ vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt Trong phÇn ph©n tÝch sù cÇn thiÕt cña tÝn dông ®èi víi nÒn kinh tÕ ®· chØ râ r»ng nhê tÝn dông mµ qu¸ tr×nh chu chuyÓn tuÇn hoµn vèn trong tõng ®¬n vÞ nãi riªng vµ trong toµn nÒn kinh tÕ nãi chung ®-îc thùc hiÖn mét c¸ch b×nh th-êng vµ liªn tôc. Do ®ã tÝn dông gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ l-u th«ng hµng ho¸, ®iÒu nµy thÓ hiÖn ë chç: _ TÝn dông t¹o ra nguån vèn hç trî cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc thùc hiÖn b×nh th-êng, liªn tôc vµ ph¸t triÓn. _ TÝn dông t¹o nguån vèn ®Ó ®Çu t- më réng ph¹m vi vµ qui m« s¶n xuÊt. _ TÝn dông t¹o ®iÒu kiÖn ®Èy nhanh tèc ®é thanh to¸n gãp phÇn thóc ®Èy l-u th«ng hµng ho¸ b»ng viÖc t¹o ra tÝn tÖ vµ bót tÖ. -- 3 -- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.C¸c h×nh thøc tÝn dông Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng tÝn dông ho¹t ®éng rÊt ®a d¹ng vµ phong phó. Ng-êi ta th-êng dùa vµo c¸c tiªu thøc d-íi ®©y ®Ó ph©n lo¹i c¸c h×nh thøc tÝn dông. 2.1.C¨n cø vµo thêi h¹n tÝn dông. TÝn dông ph©n lo¹i theo tiªu thøc thêi h¹n cã ba lo¹i a)TÝn dông ng¾n h¹n. TÝn dông ng¾n h¹n lµ lo¹i tÝn dông cã thêi h¹n d-íi mét n¨m th-êng ®-îc dïng ®Ó cho vay bæ sung thiÕu hôt t¹m thêi vèn l-u ®éng cña c¸c doanh nghiÖp vµ cho vay phôc vô nhu cÇu sinh ho¹t c¸ nh©n. b)TÝn dông trung h¹n. Lµ tÝn dông cã thêi h¹n tõ 1 ®Õn 5 n¨m dïng ®Ó cho vay vèn mua s¾m TSC§, c¶i tiÕn vµ ®æi míi kü thuËt, më réng vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhá cã thêi gian thu håi vèn nhanh. c)TÝn dông dµi h¹n. Lµ lo¹i tÝn dông cã thêi h¹n trªn 5 n¨m, ®-îc sö dông ®Ó cÊp vèn cho x©y dùng c¬ b¶n, c¶i tiÕn vµ më réng s¶n xuÊt cã quy m« lín. 2.2.C¨n cø vµ ®èi t-îng tÝn dông. Theo tiªu thøc nµy, tÝn dông ®-îc chia lµm hai lo¹i. a)TÝn dông vèn l-u ®éng. Lµ lo¹i tÝn dông ®-îc cung cÊp ®Ó h×nh thµnh vèn l-u ®éng cña doanh nghiÖp. Lo¹i tÝn dông nµy ®-îc thùc hiÖn chñ yÕu b»ng hai h×nh thøc: cho vay bæ sung vèn l-u ®éng t¹m thêi thiÕu hôt, vµ chiÕt khÊu chøng tõ cã gi¸. b)TÝn dông vèn cè ®Þnh. Lµ lo¹i tÝn dông ®-îc cung cÊp ®Ó h×nh thµnh vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp. Lo¹i tÝn dông nµy ®-îc thùc hiÖn d-íi h×nh thøc cho vay trung vµ dµi h¹n. 2.3.C¨n cø vµo môc ®Ých sö dông vèn tÝn dông. Theo tiªu thøc nµy tÝn dông ®-îc chia lµm hai lo¹i: a)TÝn dông s¶n xuÊt vµ l-u th«ng hµng ho¸. -- 4 -- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lµ lo¹i tÝn dông cung cÊp cho c¸c nhµ doanh nghiÖp ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt vµ kinh doanh. Bao gåm c¸c lo¹i: cho vay bÊt ®éng s¶n, cho vay n«ng nghiÖp, cho vay c«ng nghiÖp vµ th-¬ng m¹i, cho vay c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh (financial institution loans), cho thuª tµi chÝnh. b)TÝn dông tiªu dïng. Lµ h×nh thøc tÝn dông cÊp ph¸t cho c¸ nh©n ®Ó ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng. 2.4.C¨n cø vµo chñ thÓ tÝn dông. Dùa vµo chñ thÓ tham gia tÝn dông ng-êi ta chia ra c¸c lo¹i sau ®©y: 2.4.1.TÝn dông th-¬ng m¹i. Lµ quan hÖ tÝn dông gi÷a c¸c nhµ doanh nghiÖp ®-îc biÓu hiÖn d-íi h×nh thøc mua b¸n chÞu hµng ho¸ hoÆc øng tiÒn tr-íc khi nhËn hµng ho¸. TÝn dông th-¬ng m¹i ph¸t sinh lµ sù c¸ch biÖt gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu thô, tÝnh thêi vô cña s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm khiÕn c¸c nhµ doanh nghiÖp ph¶i mua b¸n chÞu hµng ho¸. Mua b¸n chÞu hµng ho¸ còng lµ mét h×nh thøc tÝn dông v× nã chøa ®Çy ®ñ 3 néi dung c¬ b¶n trong kh¸i niÖm tÝn dông. C¬ së ph¸p lý x¸c ®Þnh quan hÖ tÝn dông, trong tÝn dông th-¬ng m¹i lµ giÊy nî ®-îc nhËp d-íi 2 h×nh thøc : lÖnh phiÕu vµ hèi phiÕu (Promisory note and Bill of Exchange). -Vai trß tÝch cùc cña tÝn dông th-¬ng m¹i thÓ hiÖn ë chç: +§¸p øng kÞp thêi nhu cÇu vèn cho c¸c nhµ doanh nghiÖp. +Gióp tiªu thô hµng ho¸ nhanh chãng vµ kÞp thêi. MÆc dï vËy, tÝn dông th-¬ng m¹i vÉn kh«ng thÓ thay thÕ ®-îc c¸c h×nh thøc tÝn dông kh¸c v× c¸c mÆt h¹n chÕ sau ®©y: +H¹n chÕ vÒ quy m«. +H¹n chÕ vÒ thêi h¹n. +H¹n chÕ vÒ ph-¬ng h-íng. 2.4.2.TÝn dông ng©n hµng. -- 5 -- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lµ h×nh thøc tÝn dông thÓ hiÖn quan hÖ gi÷a c¸c TCTD víi c¸c doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n. Trong mèi quan hÖ nµy, tÝn dông ®ãng vai trß trung gian cho nªn ng©n hµng võa lµ ng-êi ®i vay võa lµ ng-êi cho vay. TÝn dông ng©n hµng ®-îc thùc hiÖn d-íi h×nh thøc tiÒn tÖ, gåm tiÒn mÆt vµ bót tÖ, trong ®ã bót tÖ lµ chñ yÕu. TÝn dông ng©n hµng vµ tÝn dông th-¬ng m¹i cã quan hÖ chÆt chÏ, bæ sung vµ hç trî cho nhau. 2.4.3.TÝn dông nhµ n-íc. Lµ h×nh thøc tÝn dông thÓ hiªn mèi quan hÖ gi÷a nhµ n-íc vµ nh©n d©n vµ c¸c tæ chøc kh¸c, theo ®ã nhµ n-íc chñ ®éng vay tiÒn ®Ó t¨ng nguån thu ng©n s¸ch. -TÝn dông nhµ n-íc thùc hiÖn b»ng c¸ch ph¸t hµnh c«ng tr¸i. -TÝn dông nhµ n-íc nhµm bï ®¾p thiÕu hôt ng©n s¸ch. 2.4.4.TÝn dông quèc tÕ. Lµ h×nh thøc tÝn dông thÓ hiÖn quan hÖ gi÷a n-íc ta víi c¸c quèc gia hay c¸c tæ chøc tiÒn tÖ tÝn dông quèc tÕ. 3. Lîi tøc tÝn dông. 3.1.Kh¸i niÖm. -Lîi tøc tÝn dông lµ thu nhËp mµ ng-êi cho vay nhËn ®-îc ë ng-êi ®i vay cho viÖc sö dông tiÒn vay cña ng-êi nµy. -Thùc chÊt lîi tøc tÝn dông chÝnh lµ gi¸ c¶ hµng ho¸ cho vay. -Khèi l-îng lîi tøc nhiÒu hay Ýt phô thuéc vµo doanh sè cho vay vµ l·i suÊt. -L·i suÊt lµ tû lÖ phÇn tr¨m gi÷a lîi tøc vµ doanh sè cho vay. -Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, th«ng th-êng ng©n hµng trung -¬ng Ên ®Þnh khung l·i suÊt chung. Trong ph¹m vi khung l·i suÊt Ên ®Þnh, c¸c TCTD tù x¸c ®Þnh l·i suÊt riªng theo quan hÖ cung cÇu trªn thÞ tr-êng. -- 6 -- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -L·i suÊt lµ ®ßn bÈy vµ c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ vÜ m« ®-îc ng©n hµng trung -¬ng sö dông ®Ó thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch tiÒn tÖ tÝn dông vµ c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ tµi chÝnh kh¸c. -Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, l·i suÊt ®ãng vai trß rÊt quan träng ®èi víi thi tr-êng tµi chÝnh còng nh- vai trß cña gi¸ c¶ ®èi víi thÞ tr-êng hµng ho¸. ChÝnh v× vËy ng-êi ta giµnh kh«ng Ýt thêi gian vµ c«ng søc ®Ó nghiªn cøu vÒ l·i suÊt. 3.2.KhÝa c¹nh c¬ b¶n cña l·i suÊt. 3.2.1.Khung l·i suÊt. Lµ giíi h¹n tèi ®a cña l·i suÊt cho vay vµ tèi thiÓu cña l·i suÊt tiÒn göi mµ ng©n hµng nhµ n-íc quy ®Þnh ®Ó khèng chÕ vµ qu¶n lý chung vÒ mÆt l·i suÊt ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông. Khung l·i suÊt ®-îc ng©n hµng nhµ n-íc c«ng bè vµ thay ®æi tuú thuéc vµo gi¸ c¶ ®«ng tiÒn vµ søc mua cña ®ång tiÒn, cung cÇu tµi chÝnh tÝn dông vµ chÝnh s¸ch cña nhµ n-íc. 3.2.2.T¸c dông cña l·i suÊt. L·i suÊt lµ c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ vÜ m« cã t¸c dông rÊt lín ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh. ChÕ ®é l·i suÊt thÝch hîp sÏ thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn, ng-îc l¹i nã sÏ lµm ng-ng trÖ vµ ®×nh ®èn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. L·i suÊt lu«n lu«n cã t¸c dông hai mÆt : - L·i suÊt thÊp cã t¸c dông : +KhuyÕn khÝch vay vèn ®Çu t- vµo s¶n xuÊt kinh doanh, tõ ®ã tËn dông c¸c nguån tµi nguyªn, nhÊt lµ lao ®éng. +Kh«ng khuyÕn khÝch tiÕt kiÖm, ng-êi ta thÝch dïng tiÒn ®Ó ®Çu t- hay tiªu dïng h¬n lµ ®Ó tiÕt kiÖm, tõ ®ã h¹n chÕ nguån göi tÝn dông. Tû lÖ tiÕt kiÖm b×nh qu©n cña ViÖt Nam lµ 5% trong khi ë Singapore lµ 40%. -L·i suÊt cao cã t¸c dông: +KhuyÕn khÝch tiÕt kiÖm, ng-êi ta cã xu h-íng göi tiÒn vµo ng©n hµng h¬n lµ ®Çu t- vµo s¶n xuÊt kinh doanh. -- 7 -- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 +H¹n chÕ dïng vèn tÝn dông ®Çu t- vµo s¶n xuÊt kinh doanh, tõ ®ã lµm cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh gÆp khã kh¨n do ¸p lùc l·i suÊt cao v× t×nh tr¹ng tµi nguyªn bÞ chiÕm dông. - L·i suÊt thÝch hîp cã t¸c dông võa më réng ®Çu t- vån vµo s¶n xuÊt kinh doanh võa thu hót ®-îc tiÕt kiÖm. Nãi chung, l·i suÊt cao hay thÊp ®Òu cã c¸c mÆt t¸c dông tÝch cùc vµ tiªu cùc cña nã. Do ®ã, kh«ng nªn duy tr× t×nh tr¹ng Êy l©u dµi. Trong ®iÒu kiÖn b×nh th-êng, l·i suÊt nªn gi÷ ë møc thÝch hîp. Muèn cã chÕ ®é l·i suÊt thÝch hîp cÇn nghiªn cøu toµn diÖn h¬n c¸c yÕu tè kinh tÕ x· héi tµi chÝnh cã t¸c dông ®Õn l·i suÊt, trong ®ã ®Æc biÖt chó ý ®Õn t×nh h×nh l¹m ph¸t vµ lîi nhuËn b×nh qu©n cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh. NÕu gäi: R- lµ l·i suÊt danh nghÜa do ng©n hµng nhµ n-íc c«ng bè I- lµ tû lÖ l¹m ph¸t r lµ l·i suÊt thùc, tøc lµ l·i suÊt trong ®iÒu kiÖn kh«ng cã l¹m ph¸t. P- lµ tû lÖ lîi nhuËn b×nh qu©n, nÕu lo¹i trõ yÕu tè t¨ng gi¸ do sót gi¶m søc mua cña ®ång tiÒn. Ta cã R = I + r Vµ P=I+p . Theo M¸c, lîi tøc ng©n hµng lµ bé phËn cña gi¸ trÞ thÆng d- s¸ng t¹o ra trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh: Do ®ã r < p ; I+r 0 => I + r > I ; -- 8 -- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Hay r > I (2) C«ng thøc (2) cho phÐp x¸c ®Þnh giíi h¹n d-íi cña l·i suÊt. V-ît qu¸ giíi h¹n nµy, nghÜa lµ R > I th× l·i suÊt ®-îc ®¸nh gi¸lµ qu¸ thÊp. Tæng hîp hai yÕu tè (1) vµ (2) ta cã: I < R < P (3) C«ng thøc (3) x¸c ®Þnh khung l·i suÊt hîp lý cña tÝn dông. 4. Qui tr×nh cÊp tÝn dông 4.1. Kh¸i niÖm Qu¸ tr×nh cho vay lµ tr×nh tù c¸c b-íc mµ ng©n hµng thùc hiÖn cho vay ®èi víi kh¸ch hµng. Qu¸ tr×nh cho vay ph¶n ¸nh nguyªn t¾c cho vay, ph-¬ng ph¸p cho vay, tr×nh tù gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc, thñ tôc hµnh chÝnh vµ thÈm quyÒn gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông. -- 9 -- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4.2. Néi dung qui tr×nh cÊp tÝn dông Kh¸ch hµng Cung cÊp c¸c tµi liÖu vµ th«ng tin Hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp tÝn dông -GiÊy ®Ò nghÞ -Hå s¬ ph¸p lý -Ph¶n ¸nh trªn dù ¸n -GiÊy tê vÒ ®¶m b¶o nh©n viªn giao dÞch tiÕp xóc, phæ biÕn, pháng vÊn, h-íng dÉn Thu nhËp th«ng tin Ph©n tÝch, pháng vÊn, viÕng th¨m, trao ®æi/mua. Ra h¹n ®¶o nî Thñ tôc giÊy tê Tæ chøc thÈm ®Þnh, nh©n viªn thÈm ®Þnh ®éc lËp, tæ thÈm ®Þnh theo chøc n¨ng +Ph¸p lý +B¶o ®¶m -Biªn b¶n thÈm ®Þnh kiÓm tra -B¸o c¸o c«ng viÖc -Tê tr×nh vÒ nhu cÇu vay... -Gi©y tê vÒ ®¶m b¶o GiÊy b¸o lý do CËp nhËt th«ng tin QuyÒn ph¸n quyÕt tÝn dông - -ThÞ tr-êng -ChÝnh s¸ch -Khung ph¸p lý Nh©n viªn cho vay; C¸c cÊp qu¶n trÞ; Héi ®ång tÝn dông; Héi ®ång qu¶n trÞ Tõ chèi Hîp ®ång ChÊp thuËn -§µm ph¸n -Ký kÕt +Hîp ®ång tÝn dông +C¸c hîp ®ång phu Gi¶i ng©n CÊp tiÒn cho kh¸ch hµng hoÆc thÈm ®Þnh c¸c chøng tõ ®Ó quyÕt ®Þnh cÊptiÒn hoÆc tõ chèi Tæ chøc gi¸m s¸t Nh©n viªn kÕ to¸n; nh©n viªn cho vay; thanh tra, kiÓm so¸t viªn; c¸c cÊp qu¶n trÞ Gi¸m s¸t tÝn dông Thu nî +Gèc +L·i Vi ph¹m hîp ®ång Kh«ng ®Çy ®ñ Kh«ng ®óng h¹n Thanh to¸n ®Çy ®ñ BiÖn ph¸p -C¶nh c¸o -T¨ng kiÓm so¸t -Ngõng gi¶i ng©n -T¸i xÐt/ph©n lo¹i Toµ ¸n, c¬ quan cã thÈm quyÒn -- 10 -- Thanh lý tÝn dông b¾t buéc Thanh lý tÝn dông mÆc nhiªn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ThiÕt lËp vµ thùc hiÖn quy tr×nh tÝn dông lµ mét bé phÇn c¨n b¶n cña quy tr×nh ng©n hµng. Lµm tèt c«ng viÖc nµy sÏ gãp phÇn ®¸ng kÓ trong viÖc h¹n chÕ rñi ro vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña ng©n hµng. Mçi ng©n hµng, mçi lo¹i cho vay cã quy tr×nh tÝn dông riªng. Tuy nhiªn, mét quy tr×nh tÝn dông hîp lý ph¶i bao gåm c¸c giai ®o¹n c¬ b¶n sau: - Hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp tÝn dông lµ c¬ së ®Çu tiªn ®Ó thiÕt lËp quan hÖ tÝn dông. Tuú theo lo¹i kh¸ch hµng, lo¹i vµ kü thuËt cho vay, qui m« tÝn dông mµ yªu cÇu ng-êi ®i vay ph¶i cung cÊp th«ng tin vÒ giÊy tê thÝch hîp. Mét bé hå s¬ tÝn dông chuÈn ph¶i cã ®Çy ®ñ: tµi liÖu chøng minh n¨ng lùc ph¸p lý, kh¶ n¨ng hÊp thô vèn vµ hoµn tr¶, tµi liÖu liªn quan ®Õn b¶o ®¶m hoÆc c¸c ®iÒu kiÖn vay vèn vµ giÊy tê ®Ò nghÞ vay vèn. - Ph©n tÝch tÝn dông lµ kh¶ n¨ng sö dông vèn vµ hoµn tr¶ cña kh¸ch hµng. Môc tiªu cña ph©n tÝch lµ t×m kiÕm c¸c t×nh huèng cã thÓ dÉn tíi rñi ro, tõ ®ã sÏ cã biÖn ph¸p kiÓm so¸t c¸c rñi ro ®ã. Néi dung ph©n tÝch: ph©n tÝch phi tµi chÝnh vµ ph©n tÝch tµi chÝnh. - QuyÕt ®Þnh tÝn dông lµ viÖc chÊp thuËn hay tõ chèi cho vay cña ng©n hµng, cã hai ph-¬ng ph¸p tæ chøc ra quyÕt ®Þnh tÝn dông: ph-¬ng ph¸p tËp quyÒn vµ ph-¬ng ph¸p ph©n quyÒn. Ph-¬ng ph¸p tËp quyÒn tøc lµ ra quyÕt ®Þnh tÝn dông tËp trung mét sè ng-êi; ph-¬ng ph¸p ph©n quyÒn tøc lµ quyÒn ph¸n quyÕt ®-îc giao cho nhiÒu ng-êi thùc hiÖn, mçi mét nh©n viªn tÝn dông cã mét møc ph¸n quyÕt cho vay, nÕu v-ît qu¸ møc ph¸n quyÕt cña nh©n viªn, hå s¬ vay tÝn dông sÏ ®-îc héi ®ång tÝn dông xem xÐt l¹i. -Gi¶i ng©n lµ nghiÖp vô cÊp tiÒn cho kh¸ch hµng trªn c¬ së møc tÝn dông ®· ®-îc cam kÕt theo hîp ®ång. Gi¶i ng©n cã thÓ lµ viÖc cÊp tiÒn thuÇn tuý hoÆc lµ g¾n víi viÖc cÊp tiÒn b»ng mét quyÕt ®Þnh cho vay phô. Ph-¬ng ph¸p gi¶i ng©n h¼n lµ thanh to¸n trùc tiÕp cho ®¬n vÞ b¸n( ®èi víi thi c«ng, cung cÊp), trong mét sè tr-êng hîp vµ hiÖn cã thÓ chuyÓn vµo tµi kho¶n tiÒn göi hoÆc ph¸t tiÒn mÆt cho ng-êi ®i vay. -- 11 -- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 _ Gi¸m s¸t, thu nî vµ thanh lý tÝn dông  Gi¸m s¸t tÝn dông lµ viÖc kiÓm tra qu¸ tr×nh sö dông vèn vay. Ph-¬ng ph¸p gi¸m s¸t: gi¸m s¸t ho¹t ®éng tµi kho¶n, ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh theo ®Þnh kú, viÕng th¨m vµ kiÓm so¸t ®Þa ®iÓm kinh doanh, kiÓm tra c¸c ®¶m b¶o....  Thu nî: kh¸ch hµng cã tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô tr¶ nî cho ng©n hµng ®óng h¹n vµ ®Çy ®ñ nh- trong cam kÕt hîp ®ång. Tuú theo tÝnh chÊt mµ cã nhiÒu ph-¬ng ph¸p thu nî kh¸c nhau: thu nî gèc vµ l·i mét lÇn ë kú h¹n tr¶ nî cuèi cïng (ngµy ®¸o h¹n); thu nî gèc mét lÇn khi ®¸o h¹n vµ thu l·i ®Þnh kú; thu nî gèc vµ l·i theo nhiÒu kú h¹n.  Xö lý nî qu¸ h¹n, nî cã vÊn ®Ò: nÕu kh«ng thu ®-îc vèn ®óng h¹n hoÆc ®Çy ®ñ nh- cam kÕt ban ®Çu, vÊn ®Ò nµy cã nh÷ng nguyªn nh©n v-ît qu¸ ph¹m vi t¸c ®éng cña ng©n hµng vµ tiÒm Èn nh÷ng yÕu tè bÊt an cho ng©n hµng, v× vËy ®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng b×nh th-êng víi mét møc ®é rñi ro cho phÐp, ng©n hµng sÏ quy ®Þnh chÆt chÏ qui tr×nh xö lý nî qu¸ h¹n. C¸c h×nh thøc kû luËt tÝn dông: + ChuyÓn nî qu¸ h¹n ®èi víi c¸c tr-êng hîp: ®Õn h¹n tr¶ nî kh¸ch hµng kh«ng chñ ®éng tr¶, trªn tµi kho¶n tiÒn göi kh«ng cã tiÒn hoÆc kh«ng ®ñ tiÒn ®Ó thu nî; kh¸ch hµng sö dông vèn vay kh«ng ®óng môc ®Ých; kiÓm tra ®¶m b¶o nî, bé phËn nî vay kh«ng cã vËt t- lµm ®¶m b¶o th× ng©n hµng sÏ yªu cÇu bæ sung tµi s¶n ®¶m b¶o hoÆc thu håi nî phÇn thiÕu ®¶m b¶o. + Thu håi nî tr-íc h¹n ®èi víi tr-êng hîp: sö dông vèn sai môc ®Ých hay sö dông vèn l·ng phÝ g©y thÊt tho¸t nghiªm träng; ph¸t hiÖn ng-êi vay vi ph¹m nguyªn t¾c ®¶m b¶o tiÒn vay. + H¹n chÕ vµ ®×nh chØ cho vay ®èi víi c¸c tr-êng hîp: sö dông vèn sai môc ®Ých, cung cÊp th«ng tin sai sù thËt nh-ng kh¸ch hµng ®· kh¾c phôc söa ch÷a; kh¸ch hµng vi ph¹m hîp ®ång tÝn dông ®· cam kÕt nh-ng kh«ng kh¾c phôc söa ch÷a, hoÆc kh¸ch hµng ngõng s¶n xuÊt cã thÓ dÉn ®Õn ph¸ s¶n, qu¸ tr×nh -- 12 -- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tæ chøc l¹i s¶n xuÊt kh«ng x¸c ®Þnh ®-îc ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc ph¸p luËt vÒ quan hÖ vay vèn vµ tr¶ nî ng©n hµng. + Khëi kiÖn tr-íc ph¸p luËt ®èi víi c¸c tr-êng hîp: sö dông c¸c h×nh thøc kû luËt nh-ng kh¸ch hµng vÉn kh«ng tr¶ ®-îc nî. 5. Hîp ®ång tÝn dông 5.1. Kh¸i niÖm Sau khi ph©n tÝch tÝn dông nÕu thÊy kh¶ n¨ng kinh tÕ vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng tèt, ®ång thêi cã ®¶m b¶o tÝn dông mét c¸ch ch¾c ch¾n th× ng©n hµng vµ kh¸ch hµng sÏ ký kÕt mét hîp ®ång tÝn dông. Môc tiªu cña hîp ®ång tÝn dông ph¶i ®¹t ®-îc nh÷ng tho¶ thuËn gi÷a hai bªn ®Ó qua ®ã tr¸nh ®-îc nh÷ng tranh chÊp vµ hiÓu lÇm, t¹o cho ng©n hµng mét møc kiÓm so¸t nhÊt ®Þnh ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch hµng, x¸c ®Þnh chÝnh x¸c yªu cÇu cña ng©n hµng ®èi víi kh¸ch hµng vµ ng©n hµng ®¶m b¶o víi kh¸ch hµng r»ng: nÕu kh¸ch hµng tho¶ m·n vµ tu©n thñ c¸c ®iÒu kiÖn vµ ®iÒu kho¶n cña kho¶n vay th× kh¸ch hµng sÏ nhËn ®-îc kho¶n tÝn dông ®· ghi trong hîp ®ång. Nh- vËy, hîp ®ång tÝn dông lµ mét v¨n b¶n tho¶ thuËn gi÷a kh¸ch hµng vµ ng©n hµng, trong ®ã ®Æt ra c¸c nghÜa vô vµ quyÒn h¹n cña mçi bªn, ®ua ra c¸c ®¶m b¶o nhÊt ®Þnh vµ th-êng quy ®Þnh sù kiÓm so¸t cña ng©n hµng vµ nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh ®èi víi kh¸ch hµng. Th«ng qua hîp ®ång sÏ rµng buéc ®-îc tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn tham gia ký kÕt hîp ®ång. 5.2. Néi dung cña hîp ®ång tÝn dông Néi dung cña hîp ®ång tÝn dông chøa nh÷ng ®iÒu kho¶n, tiªu chuÈn cô thÓ ®Ó ®¸p øng cho tõng tr-êng hîp. Nh-ng cô thÓ mét hîp ®ång tÝn dông ph¶i nªu ®-îc nh÷ng néi dung chÝnh sau ®©y: _ Tªn, ®Þa chØ ng©n hµng cho vay. _ Tªn, chøc vô ng-êi ®¹i diÖn cho ng©n hµng cho vay. _ Tªn, ®Þa chØ kh¸ch hµng vay vèn. -- 13 -- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 _ Tµi kho¶n tiÒn göi cña kh¸ch hµng ( nÕu cã ) _ Tªn, chøc vô ng-êi ®¹i diÖn bªn vay. _ Sè tiÒn cho vay, ph-¬ng thøc cho vay. _ Môc ®Ých sö dông tiÒn vay. _ Thêi h¹n cho vay. _ L·i suÊt tiÒn vay. _ H×nh thøc ®¶m b¶o tiÒn vay. _ Kh¸ch hµng, ®iÒu kiÖn ph¸t tiÒn vay. _ Ph-¬ng thøc tr¶ nî. _ QuyÒn vµ nghÜa vô cña ng©n hµng cho vay. _ QuyÒn vµ nghÜa vô cña kh¸ch hµng vay. _ Tho¶ thuËn kh¸c. _ HiÖu lùc cña hîp ®ång. _ Gi¶i quyÕt tranh chÊp. C©u hái vµ bµi tËp: 1. TÝn dông lµ g×? Gi¶i thÝch néi dung hoµn tr¶ trong quan hÖ tÝn dông ? 2. Tr×nh bµy c¸c c¨n cø ®Ó ph©n lo¹i cho vay? 3. L·i xuÊt c¬ b¶n lµ g× ? Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay ë ViÖt Nam cã nªn ¸p dông l·i suÊt c¬ b¶n lµm c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh l·i suÊt cho vay kh«ng ? 4. Tr×nh bµy nh÷ng yÕu tè ¶nh h-ëng ®Õn l·i xuÊt cho vay ? -- 14 -- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn 2 : C¸c nghiÖp vô tÝn dông cña ng©n hµng th-¬ng m¹i. 1. NghiÖp vô tÝn dông ng¾n h¹n. 1.1.Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n 1.1.1.TÝn dông ng¾n h¹n Lµ lo¹i tÝn dông mµ c¸c tæ chøc tÝn dông cung cÊp cho c¸c tæ chøc kinh tÕ víi thêi h¹n tèi ®a kh«ng qu¸ 12 th¸ng vµ ®-îc sö dông ®Ó bï ®¾p sù thiÕu hôt vèn l-u ®éng cña c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c nhu cÇu chi tiªu ng¾n h¹n cña c¸ nh©n. §èi víi tµi trî chi tiªu th«ng th-êng §Ó gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n tµi chÝnh t¹m thêi th-êng gÆp vµo cuèi th¸ng tr-íc khi lÜnh l-¬ng….. kh¸ch hµng kÝ hîp ®ång víi ng©n hµng ®Ó hä chÊp nhËn xö lý lÖnh thanh to¸n cña kh¸ch tíi møc cã quy ®Þnh tr-íc víi ng©n hµng dï kh¸ch kh«ng cã ®ñ tiÒn trong tµi kháan. Giíi h¹n d- nî ®-îc ng©n hµng chÊp nhËn tuú theo møc thu nhËp cña kh¸ch, møc l·i suÊt rÊt cao so víi c¸c lo¹i tÝn dông kh¸c nh-ng l·i chØ tÝnh vµo sè ngµy cã hôt trong tµi kho¶n. §èi víi Doanh nghiÖp tÝn dông ng¾n h¹n dïng ®Ó tµi trî chu k× s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. Nhu cÇu tµi trî ng¾n h¹n xuÊt ph¸t tõ ®é lÖch cña l-u chuyÓn tiÒn tÖ cña c¸c doanh nghiÖp, tøc lµ l-u chuyÓn tiÒn vµo vµ tiÒn ra th-êng kh«ng ¨n khíp vÒ mÆt thêi gian vµ quy m« ®©y lµ mét hiÖn t-îng tÊt yÕu do chu k× ho¹t ®éng vµ ng©n quü cña doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh. - Chu k× ho¹t ®éng (Operating cycle) lµ kho¶n thêi gian tõ khi mua nguyªn liÖu ®-a vµo tån kho cho ®Õn khi thu ®-îc tiÒn tõ b¸n hµng tån kho. -- 15 -- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Chu k× ng©n quü ( Cash cycle) = chu k× ho¹t ®éng - Giai ®o¹n ph¶i tr¶ ng-êi b¸n XuÊt ph¸t tõ chu k× ho¹t ®éng vµ chu k× ng©n quü cña doanh nghiÖp ®· xuÊt hiÖn sù kh«ng ¨n khíp gi÷a l-u chuyÓn tiÒn tÖ vµo vµ l-u chuyÓn tiÒn tÖ ra, ®ßi hái ph¶i cã nguån tµi trî vÒ ng©n quü ®Ó ®¸p øng møc chªnh lÖch ®ã. Ngoµi ra tÝn dông ng¾n h¹n cßn dïng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vèn thêi vô cña c¸c doanh nghiÖp. 1.1.2.Nguyªn t¾c cho vay TÝn dông ng¾n h¹n ®-îc thùc hiÖn theo c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n sau ®©y: 1.1.2.1.Vèn vay lu«n lu«n ®-îc gi¸ trÞ vËt t- hµng ho¸ lµm ®¶m b¶o -- 16 -- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nguyªn t¾c nµy xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu cña quy luËt l-u th«ng tiÒn tÖ nh»m lµm cho sù vËn ®éng cña tiÒn tÖ g¾n liÒn víi sù vËn ®éng cña vËt t- hµng ho¸ ®¶m b¶o gi÷ v÷ng søc mua cña ®ång tiÒn. Thùc hiÖn nguyªn t¾c nµy ®ßi hái ngay tõ khi nhËn tiÒn vay vµ trong suèt qu¸ tr×nh sö dông vèn vay ®¬n vÞ ph¶i cã mét sè l-îng vËt t- hµng ho¸ t-¬ng ®-¬ng lµm ®¶m b¶o cho kho¶n vay ®ã. C¸c ng©n hµng vµ c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh kh¸c coi b¶o ®¶m tÝn dông lµ nguån thu nî thø hai khi nguån thu nî thø nhÊt (c¸c l-u chuyÓn tiÒn tÖ) kh«ng thÓ thanh to¸n ®-îc nî. C¸c ®Æc tr-ng cña b¶o ®¶m tÝn dông *Gi¸ trÞ cña b¶o ®¶m ph¶i lín h¬n nghÜa vô ®-îc ®¶m b¶o B¶o ®¶m tÝn dông kh«ng chØ lµ nguån thu nî cña ng©n hµng mµ cßn cã ý nghÜa thóc giôc ng-êi ®i vay ph¶i tr¶ nî, NÕu kh«ng hä sÏ mÊt tµi s¶n. Nh-ng nÕu gi¸ trÞ cña t¶i s¶n nhá h¬n nghÜa vô ®-îc ®¶m b¶o th× ng-êi ®i vay dÔ cã ®éng c¬ kh«ng tr¶ nî. NghÜa vô ®-îc b¶o ®¶m vèn, gèc, l·i vµ c¸c chi phÝ kh¸c trõ tr-êng hîp c¸c bªn cã tho¶ thuËn l·i vµ c¸c lo¹i phÝ kh«ng thuéc ph¹m vi b¶o ®¶m ®-îc thùc hiÖn nghÜa vô. *Tµi s¶n ph¶i cã s½n thÞ tr-êng tiªu thô Møc ®é thanh kho¶n cña tµi s¶n cã quan hÖ ®Õn lîi Ých cña ng-êi cho vay. Møc ®é thanh kho¶n thÊp hay nãi c¸ch kh¸c lµ tµi s¶n khã b¸n th-êng khã ®-îc ng©n hµng chÊp nhËn. Møc ®é thanh kho¶n trung b×nh cã thÓ chÊp nhËn ®-îc nh-ng ph¶i tÝnh ®Õn chi phÝ do kÐo dµi thêi gian xö lý. *Cã ®Çy ®ñ c¬ së ph¸p lý ®Ó ng-êi cho vay cã quyÒn -u tiªn vÒ xö lý tµi s¶n §Æc tr-ng nµy ph¶i thÓ hiÖn ®-îc c¸c mÆt sau: Tµi s¶n ph¶i thuéc së h÷u hîp ph¸p cña ng-êi ®i vay hoÆc ng-êi b¶o l·nh vµ ®-îc ph¸p luËt cho phÐp giao dÞch, ®ång thêi ph¶i cã ®ñ c¸c c¬ së ph¸p lý ®Ó ng©n hµng ®-îc quyÒn -u tiªn xö lý tµi s¶n nh»m thu nî khi ng-êi ®i vay kh«ng thanh to¸n ®óng h¹n. C¸c h×nh thøc b¶o ®¶m tÝn dông -- 17 -- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 a) ThÕ chÊp tµi s¶n ThÕ chÊp tµi s¶n lµ viÖc bªn ®i vay dïng tµi s¶n lµ bÊt ®éng s¶n thuéc së h÷u cña m×nh hoÆc quyÒn sö dông ®Êt hîp ph¸p ®Ó b¶o ®¶m thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi bªn vay b) CÇm cè tµi s¶n CÇm cè tµi s¶n lµ viÖc bªn ®i vay giao tµi s¶n lµ ®éng s¶n thuéc së h÷u cña m×nh cho bªn cho vay ®Ó b¶o ®¶m thùc hiÖn nghÜa vô tr¶ nî; nÕu tµi s¶n cÇm cè cã ®¨ng kÝ quyÒn së h÷u th× c¸c bªn cã thÓ tho¶ thuËn bªn cÇm cè vÉn gi÷ tµi s¶n cÇm cè hoÆc giao cho bªn thø ba gi÷. c) B¶o l·nh B¶o l·nh lµ viÖc bªn thø ba cam kÕt víi bªn cho vay ( ng-êi nhËn b¶o l·nh) sÏ thùc hiÖn nghÜa vô thay cho bªn ®i vay ( ng-êi ®-îc b¶o l·nh), nÕu ®Õn thêi h¹n mµ ng-êi ng-êi ®-îc b¶o l·nh kh«ng thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®Çy ®ñ nghÜa vô. 1.1.2.2.Vèn vay ph¶i sö dông ®óng môc ®Ých ®· cam kÕt khi vay Nguyªn t¾c nµy nh»m lµm ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ cña vèn vay t¹o ®iÒu kiÖn thùc hiÖn viÖc hoµn tr¶ nî vay cña ®¬n vÞ. Môc ®Ých cho vay nh- ®· nªu lµ nh»m bæ xung vèn l-u ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Nã ®-îc x¸c ®Þnh tr-íc khi cho vay vµ ®-îc kiÓm so¸t trong suèt qu¸ tr×nh sö dông vèn vay. §în vÞ vay vèn cã tr¸ch nhiÖm sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých ®· cam kÕt. NÕu ng©n hµng ph¸t hiÖn ®¬n vÞ sö dông vèn vay sai môc ®Ých cã thÓ thu håi vèn tr-íc thêi h¹n. 1.1.2.3.Vèn vay ph¶i ®-îc hoµn tr¶ ®Çy ®ñ c¶ tiÒn gèc vµ tiÒn l·i theo ®óng thêi h¹n Ên ®Þnh. §©y lµ nguyªn t¾c kh«ng thÓ thiÕu cña tÝn dông. Nã ®-îc ®Æt ra trªn c¬ së sau ®©y: *XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm nhµn rçi cña nguån vèn tÝn dông vµ tæ chøc tÝn dông chØ lµ trung gian huy ®éng vµ sö dông nguån vèn ®ã ®Ó cho vay. Cho nªn sau khi sö -- 18 -- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 dông mét thêi gian nhÊt ®Þnh ®¬n vÞ ph¶i hoµn tr¶ l¹i tæ chøc tÝn dông ®Ó tæ chøc tÝn dông hoµn tr¶ l¹i ng-êi së h÷u nã *Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, tæ chøc tÝn dông tån t¹i vµ ho¹t ®éng trªn c¬ së kinh doanh cho nªn kÌm theo viÖc hoµn tr¶ vèn vay ®¬n vÞ ph¶i hoµn tr¶ mét kho¶n tiÒn l·i nhÊt ®Þnh. Thùc hiÖn nguyªn t¾c nµy dßi hái tr-íc tiªn lµ ®¬n vÞ sö dông vèn vay cã hiÖu qu¶ vµ tr¶ nî vay ®óng h¹n. Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ do t¸c ®éng cña nhiÒu nguyªn nh©n khiÕn ®¬n vÞ cã khi kh«ng tr¶ ®-îc nî vay. §Ó ®¶m b¶o nguyªn t¾c nµy, tæ chøc tÝn dông buéc ®¬n vÞ ph¶i thÕ chÊp tµi s¶n vµ thùc hiÖn ph¸t m·i tµi s¶n thÕ chÊp ®Ó thu håi nî trong tr-êng hîp ®¬n vÞ kh«ng tr¶ ®-îc nî. 1.1.3.§iÒu kiÖn vay. 1.1.3.1.§èi víi mäi tæ chøc kinh tÕ Theo ®iÒu 7 quy chÕ cho vay cña tæ chøc tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng (ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1627/2001/Q§ - NHNN ngµy 31/12/2001 cña thèng ®èc ng©n hµng nhµ n-íc) th× tæ chøc tÝn dông xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh cho vay khi kh¸ch hµng cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: * Cã n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù, n¨ng lùc hµnh vi d©n sù vµ chÞu tr¸ch nhiÖm d©n sù theo quy ®inh cña ph¸p luËt: - §èi víi kh¸ch hµng vay lµ ph¸p nh©n vµ c¸ nh©n viÖt Nam: + Ph¸p nh©n ph¶i cã ph¸p luËt d©n sù; + C¸ nh©n vµ chñ doanh nghiÖp t- nh©n ph¶i cã n¨ng lùc ph¸p luËt vµ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù; + §¹i diÖn cña hé gia ®×nh ph¶i cã n¨ng lùc ph¸p luËt vµ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù; + §¹i diÖn cña tæ hîp t¸c ph¶i cã n¨ng lùc ph¸p luËt vµ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù; + Thµnh viªn hîp danh cña c«ng ty hîp danh ph¶i cã n¨ng lùc ph¸p luËt vµ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù; -- 19 -- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - §èi víi kh¸ch hµng vay lµ ph¸p nh©n vµ c¸ nh©n n-íc ngoµi ph¶i cã n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù vµ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù theo quy ®Þnh ph¸p luËt cña n-íc mµ ph¸p nh©n ®ã cã quèc tÞch hoÆc c¸ nh©n ®ã lµ c«ng d©n, nÕu ph¸p luËt n-íc ngoµi ®ã ®-îc bé luËt d©n sù cña n-íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c cña ViÖt Nam quy ®Þnh hoÆc ®-îc ®iÒu -íc quèc tÕ mµ céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kÝ kÕt hoÆc tham gia quy ®Þnh * Môc ®Ých sö dông vèn vay hîp ph¸p * Cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®¶m b¶o tr¶ nî trong thêi h¹n cam kÕt. * Cã dù ¸n ®Çu t-, ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô kh¶ thi vµ cã hiÖu qu¶; HoÆc cã dù ¸n ®Çu t-, ph-¬ng ¸n phôc vô ®êi sèng kh¶ thi vµ phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt * Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o ®¶m tiÒn vay theo quy ®Þnh cña chÝnh phñ vµ h-íng dÉn cña ng©n hµng nhµ n-íc ViÖt Nam. Nãi chung, §iÒu kiÖn cho vay §èi víi mäi tæ chøc kinh tÕ cÇn ph¶i cã c¸c ®iÒu kiÖn sau: - Ph¶i lµ tæ chøc cã t- c¸ch ph¸p nh©n vµ ho¹t ®éng theo ®óng ph¸p luËt hiÖn hµnh cña ViÖt Nam. - S¶n xuÊt kinh doanh cã l·i hoÆc ®-îc cÊp bï lç theo chÝnh s¸ch, kh«ng cã nî qu¸ h¹n. - Cã ®ñ vèn tù cã theo quy ®Þnh. - Tæ chøc h¹ch to¸n vµ qu¶n lý tµi chÝnh theo ®óng ph¸p lÖnh kÕ to¸n vµ thèng kª. Cung cÊp cho tæ chøc tÝn dông c¸c tµi liÖu cÇn thiÕt vÒ s¶n xuÊt kinh doanh vµ tµi chÝnh. - ChÊp nhËn vµ thùc thi mäi quy ®Þnh trong thÓ lÖ tÝn dông cña ng©n hµng nhµ n-íc vµ tæ chøc tÝn dông ®ang cho vay. Ngoµi ra, ®èi víi tæ chøc kinh tÕ t- doanh, ngoµi nh÷ng quy ®Þnh trªn, ph¶i nép cho tæ chøc tÝn dông b¶n sao giÊy phÐp kinh doanh, cã trô së th-êng tró cïng ®Þa bµn cña tæ chøc tÝn dông. -- 20 --
- Xem thêm -