Tài liệu Thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp con người tại văn phòng khu vực 6 - chi nhánh bảo minh hà nội.

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lêi nãi ®Çu Khi nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, ®êi sèng con ng-êi ngµy mét n©ng cao th× nh÷ng rñi ro mµ con ng-êi cã nguy c¬ gÆp ph¶i còng ngµy cµng cã xu h-íng gia t¨ng. §øng tr-íc thùc tÕ ®ã, con ng-êi cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p nh»m b¶o vÖ sù an toµn cña chÝnh b¶n th©n m×nh vµ cña c¶ céng ®ång. NhiÒu biÖn ph¸p ®· ®-îc ¸p dông song h÷u hiÖu nhÊt vÉn lµ b¶o hiÓm víi c¸c lo¹i h×nh nh- BHXH, BHYT. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng -u ®iÓm c¸c lo¹i h×nh nµy cßn béc lé nhiÒu h¹n chÕ vÒ ph¹m vi, ®èi t-îng. B¶o hiÓm con ng-êi trong b¶o hiÓm th-¬ng m¹i ra ®êi ®· phÇn nµo kh¾c phôc ®-îc nh÷ng khiÕm khuyÕt ®ã, ®¸p øng nhu cÇu ®«ng ®¶o cña ng-êi d©n. Trong ph¹m vi bµi viÕt nµy, t¸c gi¶ chØ ®Ò cËp ®Õn b¶o hiÓm con ng-êi phi nh©n thä. NhËn thøc râ vÊn ®Ò trªn, c¸c C«ng ty b¶o hiÓm ®· nghiªn cøu vµ ®-a ra thÞ tr-êng nhiÒu s¶n phÈm b¶o hiÓm con ng-êi víi c¸c ®Æc ®iÓm kh¸c nhau. Trong sè c¸c C«ng ty ®ã, B¶o Minh còng ®· tiÕn hµnh triÓn khai vµ hoµn thiÖn nhiÒu nghiÖp vô b¶o hiÓm con ng-êi nh»m ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, t¹o thÕ c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng gãp phÇn vµo môc ®Ých nh©n v¨n cao c¶. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do trªn, cïng víi sù khuyÕn khÝch cña c¸c c« chó c¸n bé trong phßng b¶o hiÓm khu vùc 6 - Chi nh¸nh B¶o Minh Hµ Néi, trong thêi gian thùc tËp t³i ®©y, em ®± lùa chän ®Ò t¯i : “B°o hiÓm kÕt hîp con ng-êi - thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nghiÖp vô t¹i phßng b¶o hiÓm khu vùc 6 - Chi nh²nh B°o Minh H¯ Néi” l¯m chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. Víi ph¹m vi cña ®Ò tµi, trªn c¬ së nghiªn cøu, ph©n tÝch, ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, ®Ò tµi ®-îc kÕt cÊu nh- sau: 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I: Tæng quan vÒ nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp con ng-êi . Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp con ng-êi t¹i v¨n phßng khu vùc 6 - Chi nh¸nh B¶o Minh Hµ Néi. Ch-¬ng III: Mét sè kiÕn nghÞ, gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp con ng-êi t¹i phßng b¶o hiÓm khu vùc 6 - Chi nh¸nh B¶o Minh Hµ Néi. MÆc dï cã nhiÒu cè g¾ng, song do thêi gian vµ tr×nh ®é nghiªn cøu cßn h¹n chÕ nªn chuyªn ®Ò nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. Em rÊt mong nhËn ®-îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« vµ c¸c c« chó c¸n bé trong phßng b¶o hiÓm khu vùc 6 ®Ó em cã thÓ hoµn thiÖn ®Ò tµi nghiªn cøu tèt h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ch-¬ng I: tæng quan vÒ b¶o hiÓm con ng-êi vµ b¶o hiÓm kÕt hîp con ng-êi I. Kh¸i qu¸t chung vÒ b¶o hiÓm con ng-êi. 1. Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan vµ t¸c dông cña b¶o hiÓm con ng-êi. 1.1. Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña b¶o hiÓm con ng-êi. T¹i mçi quèc gia, trong mçi thêi k×, con ng-êi lu«n ®-îc coi lµ lùc l-îng s¶n xuÊt chñ yÕu, lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Song trong lao ®éng s¶n xuÊt còng nh- trong cuéc sèng hµng ngµy, nh÷ng nguy c¬ rñi ro bëi sù ph¸t triÓn cña lùc l-îng s¶n xuÊt, cña tiÕn bé khoa häc kü thuËt hay do m«i tr-êng x· héi nh-: èm ®au, bÖnh tËt, tö vong… vÉn lu«n tån t¹i vµ t¸c ®éng ®Õn nhiÒu mÆt cña cuéc sèng con ng-êi. MÆc dï con ng-êi ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p phßng tr¸nh rñi ro (phßng bÖnh, ch÷a bÖnh, tiÕt kiÖm, ®i vay, ®ïm bäc t-¬ng trî) nh-ng rñi ro vÉn cø x¶y ra, vµ b¶o hiÓm lu«n ®-îc coi lµ biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®Ó kh¾c phôc hËu qu¶ rñi ro nh»m ®¶m b¶o cho cuéc sèng cña con ng-êi . BHXH, BHYT thùc chÊt còng lµ b¶o hiÓm con ng-êi vµ ®· xuÊt hiÖn tõ l©u, song ph¹m vi ®¶m b¶o cho c¸c rñi ro vÉn cßn h¹n hÑp. Con ng-êi vÉn lu«n quan t©m ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c n¶y sinh trong cuéc sèng, ch¼ng h¹n nh-: - ViÖc mÊt hoÆc gi¶m thu nhËp cña ng-êi trô cét trong gia ®×nh ¶nh h-ëng ®Õn cuéc sèng cña con c¸i vµ ng-êi th©n. VÊn ®Ò l¹i cµng tåi tÖ h¬n khi vÉn ph¶i chi tiªu hµng ngµy trong lóc nguån thu kh¸c kh«ng cã. Cã lÏ kh«ng mét ng-êi trô cét trong gia ®×nh nµo l¹i muèn nh÷ng ng-êi ®ang sèng nhê vµo thu nhËp cña hä ph¶i chÞu nh÷ng khã kh¨n vÒ tµi chÝnh hoÆc bÞ kh¸nh kiÖt khi hä gÆp ph¶i rñi 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ro (tö vong, mÊt kh¶ n¨ng lao ®éng) nhÊt lµ khi con c¸i ch-a ®Õn tuæi tr-ëng thµnh. V× vËy, ®èi víi mçi c¸ nh©n vµ gia ®×nh, viÖc tiÕt kiÖm chi tiªu hiÖn t¹i ®Ó chuÈn bÞ cho t-¬ng lai, cho viÖc gi¸o dôc con c¸i, chuÈn bÞ hµnh trang cho con c¸i vµo ®êi lµ mét biÖn ph¸p hÕt søc thiÕt thùc vµ cã ý nghÜa. - Bªn c¹nh ®ã, viÖc lo cho tuæi giµ hoÆc khi vÒ h-u ®ang lµ vÊn ®Ò ®-îc x· héi quan t©m lo l¾ng vµ coi träng. Mét sè ng-êi khi hÕt tuæi lao ®éng cã thu nhËp tõ l-¬ng h-u, nh-ng thùc tÕ khã cã thÓ ®¸p øng ®ñ c¸c yªu cÇu chi tiªu trong cuéc sèng. Ngoµi ra, phÇn lín ng-êi giµ kh«ng cã l-¬ng h-u ph¶i sèng nhê vµo con c¸i hay vÉn ph¶i lao ®éng vÊt v¶ ®Ó kiÕm sèng ®ang lµ vÊn ®Ò x· héi bøc xóc. §Æc biÖt tuæi thä cµng cao th× nguån dù tr÷ tµi chÝnh l¹i dÇn bÞ c¹n kiÖt. VÊn ®Ò lµ ph¶i t¹o ra c«ng cô ®Ó mäi ng-êi cã thÓ ®Òu ®Æn dµnh ra tõ thu nhËp vµ tiÕt kiÖm chi tiªu hiÖn t¹i cña m×nh nh÷ng kho¶n tiÒn nhá mµ vÉn ®ñ ®Ó ®¶m b¶o cuéc sèng khi vÒ giµ. - X· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, ®êi sèng con ng-êi ngµy cµng ®-îc n©ng cao th× ng-êi ta cµng cã ®iÒu kiÖn ®Ó ch¨m lo cho b¶n th©n vµ gia ®×nh. Ngoµi BHXH vµ BHYT, c¸c dÞch vô b¶o hiÓm con ng-êi trong b¶o hiÓm th-¬ng m¹i ra ®êi lµ hÕt søc cÇn thiÕt nh»m ®¸p øng mäi nhu cÇu cña c¸c tÇng líp d©n c- trong x· héi . B¶o hiÓm con ng-êi lµ mét trong ba lo¹i h×nh cña BHTM, lµ h×nh thøc bæ sung cho BHXH, BHYT, nh»m ®¶m b¶o æn ®Þnh ®êi sèng cho mäi thµnh viªn trong x· héi tr-íc nh÷ng rñi ro tai n¹n bÊt ngê ®èi víi th©n thÓ, tÝnh m¹ng, sù gi¶m sót hoÆc mÊt thu nhËp vµ ®¸p øng mét sè nhu cÇu kh¸c cña ng-êi tham gia. B¶o hiÓm con ng-êi ph¶n ¸nh mèi quan hÖ kinh tÕ gi÷a c¸c bªn th«ng qua hîp ®ång b¶o hiÓm. So víi BHXH, b¶o hiÓm con ng-êi trong BHTM cã ®èi t-îng tham gia réng h¬n, quü b¶o hiÓm ®-îc h×nh thµnh chñ yÕu tõ phÝ b¶o hiÓm mµ ng-êi tham gia ®ãng gãp, sè tiÒn chi tr¶ c¨n cø vµo sù tho¶ thuËn vµ cam kÕt 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trong hîp ®ång. H×nh thøc b¶o hiÓm chñ yÕu ë ®©y lµ tù nguyÖn. §iÓm kh¸c nhau râ nhÊt lµ phÝ b¶o hiÓm con ng-êi trong BHXH ®-îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo tiÒn l-¬ng cña ng-êi lao ®éng do nhµ n-íc quy ®Þnh, cßn trong BHTM phÝ b¶o hiÓm phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè vµ viÖc tÝnh to¸n møc phÝ hÕt søc phøc t¹p. Ngoµi ra, sù kh¸c nhau cßn ®-îc thÓ hiÖn ë c¬ së ph¸p lý cña sù cam kÕt, c¬ quan tæ chøc thùc hiÖn. Tuy nhiªn, sù kh¸c nhau gi÷a hai hÖ thèng b¶o hiÓm nµy kh«ng t¹o ra sù ®èi lËp, m©u thuÉn, mµ tr¸i l¹i chóng bæ sung, hç trî cho nhau. C¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm con ng-êi trong BHTM cã thÓ thay thÕ BHXH trong nh÷ng tr-êng hîp, nh÷ng khu vùc cña nÒn kinh tÕ, nh÷ng n¬i mµ BHXH ch-a ®-îc thùc hiÖn hoÆc cã nh-ng kh«ng ®ñ bï ®¾p phÇn thu nhËp bÞ gi¶m sót cña ng-êi lao ®éng. MÆc dï ng-êi lao ®éng lµm c«ng ¨n l-¬ng ®-îc h-ëng trî cÊp BHXH, nh-ng ®«i khi cã nh÷ng rñi ro, nh÷ng nhu cÇu n»m ngoµi ph¹m vi BHXH, hoÆc c¸c kho¶n trî cÊp BHXH kh«ng ®¸p øng ®-îc nh÷ng nhu cÇu kh¾c phôc hËu qu¶ rñi ro. PhÇn chªnh lÖch vµ thiÕu hôt vÒ mÆt tµi chÝnh sÏ ®-îc BHTM bï ®¾p. Nh- vËy, c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm con ng-êi trong BHTM sÏ cã vai trß hÕt søc quan träng gióp mäi ng-êi chèng l¹i nh÷ng bÊp bªnh cña cuéc sèng trong sù ®a d¹ng vµ phøc t¹p cña rñi ro. 1.2. T¸c dông cña b¶o hiÓm con ng-êi. Còng nh- c¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm tµi s¶n vµ b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù, b¶o hiÓm con ng-êi trong BHTM ra ®êi cã nh÷ng t¸c dông chñ yÕu sau: * §èi víi mçi c¸ nh©n: B¶o hiÓm con ng-êi gãp phÇn æn ®Þnh cuéc sèng cho c¸c c¸ nh©n vµ gia ®×nh, lµ chç dùa tinh thÇn cho ng-êi ®-îc b¶o hiÓm. MÆc dï trong thêi ®¹i hiÖn nay, khoa häc kü thuËt ®· ph¸t triÓn cao, nh-ng rñi ro bÊt ngê vÉn cã thÓ x¶y ra vµ thùc tÕ ®· chøng minh r»ng nhiÒu c¸ nh©n vµ gia ®×nh trë nªn tóng quÉn khi cã 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 mét thµnh viªn trong gia ®×nh, ®Æc biÖt thµnh viªn ®ã l¹i lµ ng-êi trô cét bÞ chÕt, hoÆc bÞ th-¬ng tËt vÜnh viÔn. Khi ®ã gia ®×nh ph¶i chi phÝ mai t¸ng, ch«n cÊt, chi phÝ n»m viÖn, thuèc men, chi phÝ phÉu thuËt vµ bï ®¾p nh÷ng kho¶n thu th-êng xuyªn bÞ mÊt ®i. Khã kh¨n h¬n lµ mét lo¹t c¸c nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm mµ ng-êi chÕt ch-a kÞp hoµn thµnh nh-: tr¶ nî, phông d-ìng bè mÑ giµ, nu«i d¹y con c¸i. Dï r»ng hÖ hèng b¶o trî x· héi vµ c¸c tæ chøc x· héi cã thÓ trî cÊp khã kh¨n, nh-ng còng chØ mang tÝnh t¹m thêi tr-íc m¾t ch-a ®¶m b¶o ®-îc l©u dµi vÒ mÆt tµi chÝnh. Tham gia b¶o hiÓm con ng-êi sÏ phÇn nµo gi¶i quyÕt ®-îc nh÷ng khã kh¨n ®ã. * §èi víi mçi doanh nghiÖp: B¶o hiÓm con ng-êi trong BHTM ra ®êi gãp phÇn æn ®Þnh tµi chÝnh vµ s¶n xuÊt kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp, t¹o lËp mèi quan hÖ gÇn gòi, g¾n bã gi÷a ng-êi lao ®éng vµ ng-êi sö dông lao ®éng. Tïy theo ®Æc ®iÓm ngµnh nghÒ vµ lÜnh vùc kinh doanh, c¸c chñ doanh nghiÖp th-êng mua b¶o hiÓm sinh m¹ng, b¶o hiÓm tai n¹n cho ng-êi lµm c«ng vµ nh÷ng ng-êi chñ chèt trong doanh nghiÖp nh»m ®¶m b¶o æn ®Þnh cuéc sèng vµ t¹o ra sù l«i cuèn, g¾n bã ngay c¶ trong nh÷ng lóc doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n, tr¸nh cho doanh nghiÖp sù bÊt æn vÒ tµi chÝnh khi mÊt ng-êi lµm c«ng chñ chèt. NÕu doanh nghiÖp bÞ mÊt hä th× kh¶ n¨ng thu lîi sÏ gi¶m vµ c«ng cô ®iÒu hµnh sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n. Do vËy, mua B¶o hiÓm cho hä, cã thÓ ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp tr¸nh khái sù thua thiÖt vÒ tµi chÝnh v× nh÷ng tai n¹n rñi ro g©y nªn mµ vÉn cã ®-îc nh÷ng chi phÝ bï ®¾p thay thÕ. * §èi víi nÒn kinh tÕ vµ x· héi: - Th«ng qua dÞch vô b¶o hiÓm con ng-êi, mét dÞch vô cã ®èi t-îng tham gia rÊt ®«ng ®¶o, c¸c nhµ b¶o hiÓm thu ®-îc phÝ ®Ó h×nh thµnh quü b¶o hiÓm, quü nµy ®-îc sö dông rÊt ®«ng ®¶o, quü nµ ®-îc sö dông chñ yÕu vµo môc ®Ých båi 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 th-êng, chi tr¶ vµ dù phßng. Khi nhµn rçi nã lµ nguån vèn ®Çu t- h÷u Ých gãp phÇn ph¸t triÓn vµ t¨ng tr-ëng kinh tÕ. - B¶o hiÓm con ng-êi cßn lµ mét c«ng cô h÷u hiÖu ®Ó huy ®éng nh÷ng nguån tiÒn mÆt nhµn rçi n»m ë c¸c tÇng líp d©n c- trong x· héi ®Ó thùc hµnh tiÕt kiÖm, gãp phÇn chèng l¹m ph¸t. - B¶o hiÓm con ng-êi cßn gãp phÇn gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò vÒ mÆt x· héi nh-: t¹o thªm c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng, t¨ng vèn ®Çu t- cho viÖc gi¸o dôc con c¸i, t¹o ra mét nÕp sèng ®Ñp, tiÕt kiÖm cã kÕ ho¹ch. 2. §Æc ®iÓm chung cña nghiÖp vô b¶o hiÓm con ng-êi phi nh©n thä. * C¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm con ng-êi. C¨n cø vµo tÝnh chÊt rñi ro, b¶o hiÓm con ng-êi ®-îc chia thµnh 2 lo¹i:  B¶o hiÓm nh©n thä.  B¶o hiÓm con ng-êi phi nh©n thä. §©y lµ c¸ch ph©n lo¹i chñ yÕu nhÊt mµ n-íc nµo còng thùc hiÖn. Trong ®ã b¶o hiÓm nh©n thä cßn ®-îc ®a d¹ng ho¸ theo c¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau. Cßn b¶o hiÓm con ng-êi phi nh©n thä còng ®-îc chia thµnh c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm kh¸c nhau. HiÖn nay trªn thÕ giíi ng-êi ta th-êng chia b¶o hiÓm con ng-êi phi nh©n thä theo c¸c nghiÖp vô sau:  B¶o hiÓm sinh m¹ng c¸ nh©n.  B¶o hiÓm tai n¹n con ng-êi 24/24.  B¶o hiÓm tai n¹n hµnh kh¸ch.  B¶o hiÓm trî cÊp n»m viÖn phÉu thuËt.  B¶o hiÓm kh¸ch du lÞch.  B¶o hiÓm trÎ em (häc sinh, sinh viªn).  B¶o hiÓm c-íi hái… 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * B¶o hiÓm con ng-êi phi nh©n thä lµ mét trong c¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm con ng-êi vµ nã cã nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu sau: HËu qu¶ cña nh÷ng rñi ro mang tÝnh chÊt thiÖt h¹i v× rñi ro b¶o hiÓm ë ®©y lµ tai n¹n, bÖnh tËt, èm ®au, thai s¶n liªn quan ®Õn th©n thÓ vµ søc khoÎ cña con ng­êi. Nh÷ng rði ro ë ®©y kh²c víi 2 sù kiÖn “sèng” v¯ “chÕt” trong b°o hiÓm nh©n thä vµ v× thÕ tÝnh chÊt rñi ro ®-îc béc lé râ cßn tÝnh chÊt tiÕt kiÖm kh«ng ®-îc thÓ hiÖn. So víi b¶o hiÓm nh©n thä, thêi h¹n b¶o hiÓm con ng-êi phi nh©n thä ng¾n h¬n vµ th-êng lµ 1 n¨m nh-: b¶o hiÓm sinh m¹ng c¸ nh©n, b¶o hiÓm tai n¹n con ng-êi 24/24, b¶o hiÓm trî cÊp n»m viÖn - phÉu thuËt… ThËm chÝ cã nghiÖp vô, thêi h¹n b¶o hiÓm chØ trong vßng vµi ngµy, vµi giê ®ång hå nh-: b¶o hiÓm tai n¹n hµnh kh¸ch. Do ®ã, phÝ b¶o hiÓm th-êng ®-îc nép 1 lÇn khi kÝ kÕt hîp ®ång b¶o hiÓm. Ng-êi ®-îc b¶o hiÓm th-êng ®-îc quy ®Þnh trong mét kho¶ng tuæi nµo ®ã, c¸c C«ng ty b¶o hiÓm kh«ng chÊp nhËn b¶o hiÓm cho nh÷ng ng-êi cã ®é tuæi qu¸ thÊp hoÆc qu¸ cao. Bëi v× ë ®é tuæi qu¸ thÊp hoÆc qu¸ cao t×nh tr¹ng rñi ro diÔn biÕn phøc t¹p, x¸c suÊt rñi ro cao, viÖc kiÓm so¸t vµ qu¶n lý rñi ro rÊt khã thùc hiÖn. C¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm con ng-êi phi nh©n thä th-êng ®-îc triÓn khai kÕt hîp víi c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm kh¸c trong cïng mét hîp ®ång b¶o hiÓm. Ch¼ng h¹n: B¶o hiÓm tai n¹n ®-îc lång ghÐp trong b¶o hiÓm nh©n thä hçn hîp, b¶o hiÓm tai n¹n l¸i phô xe ®-îc triÓn khai kÕt hîp víi b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù vµ b¶o hiÓm vËt chÊt th©n xe trong hîp ®ång b¶o hiÓm xe c¬ giíi. ViÖc triÓn khai kÕt hîp nµy sÏ lµm cho chi phÝ khai th¸c, chi phÝ qu¶n lý cña C«ng ty b¶o hiÓm gi¶m ®i, tõ ®ã cã ®iÒu kiÖn gi¶m phÝ b¶o hiÓm. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ë hÇu hÕt c¸c n-íc trªn thÕ giíi, trong giai ®o¹n ®Çu cña sù ph¸t triÓn ngµnh b¶o hiÓm, b¶o hiÓm con ng-êi phi nh©n thä ®-îc triÓn khai sím h¬n b¶o hiÓm nh©n thä. Hä võa triÓn khai, võa rót kinh nghiÖm, ®Õn khi ®iÒu kiÖn kinh tÕx· héi ®· chÝn muåi míi tæ chøc triÓn khai b¶o hiÓm nh©n thä. ChÝnh v× vËy, b¶o hiÓm con ng-êi phi nh©n thä ®-îc coi lµ lo¹i h×nh bæ sung h÷u hiÖu nhÊt cho c¸c lo¹i BHXH, BHYT. ë ViÖt Nam, hÇu hÕt c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm con ng-êi phi nh©n thä ®Òu ra ®êi trong nh÷ng n¨m cuèi thËp kû 80 vµ ®Çu thËo kû 90, m·i ®Õn n¨m 1996 míi tæ chøc triÓn khai b¶o hiÓm nh©n thä. B¶o hiÓm con ng-êi phi nh©n thä chØ thuÇn tuý mang tÝnh chÊt rñi ro. Cã nghÜa lµ trong thêi h¹n b¶o hiÓm, rñi ro x¶y ra, g©y thiÖt h¹i ®èi t-îng b¶o hiÓm th× C«ng ty b¶o hiÓm míi ph¶i båi th-êng vµ chi tr¶. Cßn rñi ro kh«ng x¶y ra trong thêi h¹n b¶o hiÓm th× hÕt h¹n hîp ®ång b¶o hiÓm ng-êi b¶o hiÓm kh«ng ph¶i chi tr¶ g× c¶. II. B¶o hiÓm kÕt hîp con ng-êi . 1. TiÒn ®Ò cña nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp con ng-êi. B¶o hiÓm kÕt hîp con ng-êi ra ®êi dùa trªn 3 lo¹i h×nh: B¶o hiÓm sinh m¹ng c¸ nh©n, b¶o hiÓm tai n¹n con ng-êi 24/24, vµ b¶o hiÓm trî cÊp n»m viÖnphÉu thuËt nh»m më réng ph¹m vi vµ ph¸t huy tèi ®a môc ®Ých cña 3 nghiÖp vô b¶o hiÓm trªn. 1.1 B¶o hiÓm sinh m¹ng c¸ nh©n. B¶o hiÓm sinh m¹ng c¸ nh©n lµ mét trong c¸c ho¹t ®éng cña BHTM, b¶o hiÓm sinh m¹ng c¸ nh©n b¶o hiÓm cho tr-êng hîp tö vong do mäi nguyªn nh©n: èm ®au, bÖnh tËt, tai n¹n (trõ nh÷ng tr-êng hîp cã bÖnh tr-íc khi mua b¶o hiÓm). NghiÖp vô nµy ra ®êi thÓ hiÖn sù quan t©m cña céng ®ång ®èi víi nh÷ng ng-êi lao ®éng. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.1.1. Môc ®Ých: - B¶o hiÓm sinh m¹ng c¸ nh©n gãp phÇn æn ®Þnh cuéc sèng cho ng-êi ®-îc b¶o hiÓm vµ gia ®×nh hä khi kh«ng may ng-êi ®-îc b¶o hiÓm bÞ chÕt do èm ®au, bÖnh tËt, ®Æc biÖt hä lµ ng-êi cã thu nhËp chÝnh trong gia ®×nh. - Ngoµi ra nã cßn bæ sung hç trî cho BHXH (chÕ ®é tö tuÊt). 1.1.2. §èi t-îng, ph¹m vi B¶o hiÓm. * §èi t-îng B¶o hiÓm : - C¸c C«ng ty b¶o hiÓm nhËn b¶o hiÓm cho mäi c«ng d©n ViÖt Nam. - C¸c C«ng ty b¶o hiÓm kh«ng chÊp nhËn b¶o hiÓm cho c¸c ®èi t-îng bÞ tµn phÕ hoÆc th-¬ng tËt vÜnh viÔn tõ 50% trë lªn, nh÷ng ng-êi bÞ bÖnh t©m thÇn, phong, ung th-… * Ph¹m vi B¶o hiÓm: - C¸c C«ng ty b¶o hiÓm tr¶ tiÒn b¶o hiÓm cho ng-êi thõa kÕ hîp ph¸p khi ng-êi ®-îc B¶o hiÓm bÞ chÕt do mäi nguyªn nh©n (èm ®au, bÖnh tËt, tai n¹n). - C¸c C«ng ty b¶o hiÓm kh«ng tr¶ tiÒn b¶o hiÓm nÕu ng-êi ®-îc b¶o hiÓm bÞ chÕt do: + Hµnh ®éng cè ý g©y chÕt ng-êi. + BÞ ¶nh h-ëng trùc tiÕp do sö dông c¸c chÊt kÝch thÝch. + BÞ m¾c bÖnh tr-íc ngµy hiÖu lùc cña hîp ®ång b¶o hiÓm ®Çu tiªn. + §iÒu trÞ hoÆc sö dông thuèc kh«ng theo h-íng dÉn cña c¬ së y tÕ. + BÞ m¾c c¸c bÖnh ung th-, giang mai, lËu, nhiÔm virut HIV. + §iÒu trÞ ch-a ®-îc khoa häc c«ng nhËn hoÆc ®iÒu trÞ thö nghiÖm. + Ng-êi ®-îc b¶o hiÓm vi ph¹m ph¸p luËt. + §éng ®Êt, chiÕn tranh… 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.1.3. Sè tiÒn b¶o hiÓm vµ phÝ b¶o hiÓm. Ng-êi tham gia cã thÓ lùa chän sè tiÒn b¶o hiÓm kh¸c nhau, ë ViÖt Nam sè tiÒn b¶o hiÓm th-êng ®-îc c¸c C«ng ty b¶o hiÓm ®-a ra tõ 1.000.000® ®Õn 20.000.000® ®Ó ng-êi tham gia b¶o hiÓm lùa chän. PhÝ b¶o hiÓm ®-îc x¸c ®Þnh dùa trªn ®é tuæi vµ ngµnh nghÒ, lÜnh vùc c«ng t¸c cña ng-êi tham gia b¶o hiÓm. C¸c C«ng ty b¶o hiÓm th-êng chia thµnh 2 møc tû lÖ phÝ b¶o hiÓm: tû lÖ phÝ b¶o hiÓm ®èi víi ng-êi tõ 18 - 65 tuæi vµ tû lÖ phÝ ®èi víi ng-êi trªn 65 tuæi. Tû lÖ phÝ ®èi víi ng-êi trªn 65 tuæi th-êng cao h¬n v× ë ®é tuæi nµy x¸c suÊt rñi ro cao h¬n ®é tuæi 18 - 65. VÝ dô: Tuæi ng-êi ®-îc b¶o hiÓm Tû lÖ phÝ b¶o hiÓm /n¨m 18 - 40 0.34% 41 - 60 1.30% 61 - 65 3.85% 66 - 75 6.82% 76 - 80 9.82% 81 - 85 14.04% Trªn 85 22.93% 1.2 B¶o hiÓm tai n¹n con ng-êi 24/24. Cïng víi b¶o hiÓm sinh m¹ng c¸ nh©n, b¶o hiÓm tai n¹n con ng-êi 24/24 lµ nghiÖp vô BHTM mµ ë ®©y nhµ b¶o hiÓm sÏ chi tr¶ sè tiÒn b¶o hiÓm cho ng-êi ®-îc b¶o hiÓm (hay ng-êi ®-îc h-ëng quyÒn lîi b¶o hiÓm) khi ng-êi ®-îc b¶o hiÓm bÞ tai n¹n thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm. §æi l¹i ng-êi ®-îc b¶o hiÓm (hay ng-êi tham gia b¶o hiÓm) ph¶i nép phÝ b¶o hiÓm khi hä ký kÕt hîp ®ång. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2.1. Môc ®Ých: - Nh»m gãp phÇn æn ®Þnh cuéc sèng cho ng-êi ®-îc b¶o hiÓm vµ gia ®×nh hä. §Æc biÖt ®èi víi nh÷ng ng-êi ®-îc b¶o hiÓm bÞ tai n¹n mµ tr-íc ®ã hä ch-a ®-îc tham gia lo¹i h×nh b¶o hiÓm nµo hoÆc ®· tham gia nh-ng ®-îc chi tr¶ trî cÊp thÊp. - B¶o hiÓm tai n¹n con ng-êi 24/24 t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho nh÷ng ng-êi lao ®éng lµm viÖc trong nh÷ng ngµnh nghÒ th-êng x¶y ra tai n¹n ®-îc b¶o hiÓm nh-: c¸c ngµnh c¬ khÝ, khai th¸c, x©y dùng… 1.2.2. §èi t-îng vµ ph¹m vi b¶o hiÓm. * §èi t-îng b¶o hiÓm:  Th-êng bao gåm tÊt c¶ nh÷ng ng-êi tõ 18 tuæi ®Õn 60 tuæi.  Tr-êng hîp lo¹i trõ: Nh÷ng ng-êi bÞ bÖnh thÇn kinh, tµn phÕ hoÆc th-¬ng tËt vÜnh viÔn ë mét møc ®é nhÊt ®Þnh (vÝ dô: 50% trë lªn). * Ph¹m vi b¶o hiÓm:  BÞ tai n¹n g©y chÕt ng-êi hoÆc th-¬ng tËt, kÓ c¶ nh÷ng tr-êng hîp ng-êi ®-îc b¶o hiÓm tham gia cøu ng-êi, cøu tµi s¶n cña nhµ n-íc vµ cña nh©n d©n hoÆc tham gia chèng c¸c ho¹t ®éng ph¹m ph¸p.  Tuy nhiªn ng-êi ®-îc b¶o hiÓm bi tai n¹n do c¸c nguyªn nh©n sau kh«ng thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm: + Ng-êi ®-îc b¶o hiÓm bÞ tai n¹n do vi ph¹m ph¸p luËt. + Hµnh ®éng cè ý g©y tai n¹n, tö vong. + BÞ ¶nh h-ëng cña bia, r-îu, ma tuý, c¸c chÊt kÝch thÝch kh¸c. + BÞ ngé ®éc thøc ¨n. + Sö dông thuèc kh«ng ®óng chØ ®Þnh cña b¸c sü. + BÞ tróng giã. + Do ®éng ®Êt, chiÕn tranh... 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2.3. Sè tiÒn b¶o hiÓm vµ phÝ b¶o hiÓm. Sè tiÒn b¶o hiÓm trong nghiÖp vô nµy th-êng ®-îc quy ®Þnh ë c¸c møc kh¸c nhau ®Ó ng-êi tham gia dÔ dµng lùa chän cho phï hîp víi kh¶ n¨ng cña chÝnh m×nh. PhÝ b¶o hiÓm th-êng ®ãng mét lÇn khi ký kÕt hîp ®ång. PhÝ b¶o hiÓm phô thuéc kh¸ nhiÒu yÕu tè, nh-: sè tiÒn b¶o hiÓm, x¸c suÊt thèng kª sè vô tai n¹n, sè bÞ chÕt vµ sè ng-êi bÞ th-¬ng tËt, ngµnh nghÒ vµ lÜnh vùc c«ng t¸c, chi phÝ qu¶n lý… C¨n cø vµo tµi liÖu thèng kª nµy, c¸c C«ng ty lËp thµnh mét biÓu tû lÖ phÝ t-¬ng øng cho tõng ngµnh nghÒ, tõng h¹n møc tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm… VÝ dô: Sè tiÒn b¶o hiÓm TriÖu ®ång 1 - 20 21 - 50 51 - 70 71-100 Tû lÖ phÝ % 0.28 0.42 0.56 0.75 1.3 B¶o hiÓm trî cÊp n»m viÖn- phÉu thuËt. B¶o hiÓm trî cÊp n»m viÖn - phÉu thuËt lµ mét trong c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm con ng-êi, b¶o hiÓm trî cÊp n»m viÖn - phÉu thuËt cã møc phÝ phô thuéc vµo sè tiÒn b¶o hiÓm vµ tuæi cña ng-êi ®-îc b¶o hiÓm. Ng-êi ®-îc b¶o hiÓm cã thÓ ®iÒu trÞ t¹i bÊt cø bÖnh viÖn nµo. Thùc chÊt ®©y lµ lo¹i h×nh b¶o hiÓm søc khoÎ. 1.3.1. Môc ®Ých: - Gióp mäi ng-êi kh¾c phôc khã kh¨n khi kh«ng may hä bÞ èm ®au, bÖnh tËt ph¶i n»m viÖn ®iÒu trÞ hoÆc phÉu thuËt. - Gãp phÇn bæ sung cho c¸c lo¹i h×nh BHXH, BHYT. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.3.2. §èi t-îng vµ ph¹m vi b¶o hiÓm. * §èi t-îng b¶o hiÓm:  Ng-êi ®-îc b¶o hiÓm th-êng bao gåm tÊt c¶ nh÷ng ng-êi tõ 1 tuæi ®Õn 65 tuæi.  Tr-êng hîp lo¹i trõ: + Nh÷ng ng-êi bÞ bÖnh thÇn kinh, t©m thÇn, phong ung th-, sida. + Nh÷ng ng-êi bÞ tµn phÕ hoÆc bÞ th-¬ng tËt vÜnh viÔn. + Nh÷ng ng-êi ®ang trong thêi gian ®iÒu trÞ bÖnh tËt, th-¬ng tËt. Khi tham gia b¶o hiÓm, nhµ b¶o hiÓm yªu cÇu ph¶i lµm râ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn bÖnh tËt, th-¬ng tËt, tiÓu sö gia ®×nh cña ng-êi ®-îc b¶o hiÓm (ch¼ng h¹n: cã bÞ bÖnh bÈm sinh kh«ng? cã m¾c c¸c chøng bÖnh hiÓm nghÌo kh«ng?...). NÕu ng-êi ®-îc b¶o hiÓm kh«ng trung thùc, nhµ b¶o hiÓm cã thÓ kh-íc tõ b¶o hiÓm hoÆc huû bá hîp ®ång. * Ph¹m vi b¶o hiÓm:  èm ®au, bÖnh tËt, th-¬ng tËt, thai s¶n ph¶i n»m viÖn hoÆc phÉu thuËt, chÕt trong qu¸ tr×nh n»m viÖn - phÉu thuËt.  Tuy nhiªn, cã mét sè tr-êng hîp sau kh«ng thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm: + §iÒu d-ìng, an d-ìng. + N»m viÖn kiÓm tra søc khoÎ hoÆc gi¸m ®Þnh y khoa mµ kh«ng liªn quan ®Õn ®iÒu trÞ bÖnh tËt th-¬ng tËt. + §iÒu trÞ nh÷ng bÖnh bÈm sinh, bÖnh nghÒ nghiÖp. + T¹o h×nh thÈm mü, chØnh h×nh, phôc håi chøc n¨ng, lµm ch©n tay gi¶, r¨ng gi¶. + KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh. + Say r-îu, sö dông ma tuý. + ChiÕn tranh… 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ph¹m vi b¶o hiÓm th-êng ®-îc quy ®Þnh rÊt cô thÓ, tuú ®iÒu kiÖn thùc tÕ mµ mçi n-íc, mçi C«ng ty b¶o hiÓm vËn dông kh¸c nhau. 1.3.3. Sè tiÒn b¶o hiÓm vµ phÝ b¶o hiÓm. Sè tiÒn b¶o hiÓm ®-îc c¸c C«ng ty b¶o hiÓm Ên ®Þnh ë nhiÒu møc kh¸c nhau, gióp ng-êi tham gia dÔ dµng lùa chän cho phï hîp víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña m×nh. Tuy nhiªn, sau khi triÓn khai ®-îc mét sè n¨m, hä sÏ x¸c ®Þnh ®-îc sè tiÒn b¶o hiÓm phæ cËp phï hîp víi nhu cÇu cña ®¹i ®a sè d©n chóng. PhÝ b¶o hiÓm trî cÊp n»m viÖn - phÉu thuËt phô thuéc vµo ®é tuæi, giíi tÝnh, sè tiÒn b¶o hiÓm, thêi gian b¶o hiÓm, t×nh tr¹ng søc khoÎ vµ ph¹m vi b¶o hiÓm… 2. Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña b¶o hiÓm kÕt hîp con ng-êi . Mçi nghiÖp vô b¶o hiÓm con ng-êi cã ®èi t-îng vµ ph¹m vi b¶o hiÓm kh¸c nhau. Víi mçi c¸ nh©n, kh¶ n¨ng x¶y ra c¸c lo¹i rñi ro lµ cã thÓ, do vËy nÕu cã nhu cÇu tham gia b¶o hiÓm cho mäi sù cè rñi ro th× cã thÓ tham gia ®ång thêi c¶ ba ®¬n b¶o hiÓm (b¶o hiÓm sinh m¹ng c¸ nh©n, b¶o hiÓm tai n¹n con ng-êi 24/24, b¶o hiÓm trî cÊp n»m viÖn - phÉu thuËt). ViÖc tham gia nµy sÏ gióp kh¸ch hµng cã thÓ yªn t©m h¬n rÊt nhiÒu. §ång thêi, c¸c C«ng ty b¶o hiÓm còng lu«n hoan nghªnh vµ s½n sµng gi¶m phÝ trong nh÷ng tr-êng hîp ®ã. Tuy nhiªn, viÖc tham gia ®ång thêi c¶ ba ®¬n b¶o hiÓm con ng-êi trªn th-êng dÉn ®Õn mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh trong viÖc tiÕn hµnh qu¶n lý hå s¬ tµi liÖu, cã sù trïng lÆp kh«ng cÇn thiÕt vÒ ph¹m vi vµ quyÒn lîi b¶o hiÓm, cã thÓ dÉn ®Õn ý ®å trôc lîi cña kh¸ch hµng. Cô thÓ: khi tham gia ba nghiÖp vô riªng th× ®ßi hái mçi kh¸ch hµng cÇn c¸ ba bé hå s¬ kh¸ch nhau, nÕu thö lµm phÐp nh©n ®¬n gi¶n víi sè l-îng ng-êi tham gia (mµ nguyªn t¾c b¶o hiÓm ph¶i ®¶m b¶o quy luËt sè ®«ng bï sè Ýt) th× chi phÝ cho viÖc qu¶n lý kinh doanh cña c¸c C«ng ty tréi lªn rÊt nhiÒu lµm ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ vµ kÕt qu¶ kinh doanh, ®ång thêi 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 dÔ dÉn ®Õn viÖc nhÇm lÉn vÒ ph¹m vi vµ quyÒn lîi b¶o hiÓm, g©y t©m lý kh«ng tho¶i m¸i cho ng-êi tham gia. H¬n n÷a, khi tham gia ®ång thêi c¸c nghiÖp vô riªng lÎ th× néi dung cña c¸c quy t¾c cã ®iÓm trïng lÆp, g©y khã kh¨n cho viÖc triÓn khai, khi cã sù cè b¶o hiÓm liªn quan ®Õn tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm cña nhiÒu hîp ®ång x¶y ra th× viÖc thùc hiÖn nghÜa vô båi th-êng lµ ®éc lËp nhau. Tõ nh÷ng khã kh¨n trªn, c¸c C«ng ty b¶o hiÓm ®· nghiªn cøu n¶y sinh ý t-ëng vµ lËp ra kÕ ho¹ch kÕt hîp ba nghiÖp vô b¶o hiÓm trªn l¹i ®Ó cho ra ®êi mét nghiÖp vô míi mang tÝnh chÊt khoa häc vµ tÝnh kh¶ thi h¬n ®ã lµ NghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp con ng-êi. Tõ khi ®-îc triÓn khai ®Õn nay nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp con ng-êi ®· chøng tá ®-îc vai trß cña m×nh ®èi víi ng-êi tham gia vµ ®èi víi C«ng ty b¶o hiÓm, kh¼ng ®Þnh sù tån t¹i cña m×nh trªn thÞ tr-êng b¶o hiÓm. Do ®¸p øng ®-îc tèt h¬n nhu cÇu cña ng-êi tham gia nªn b¶o hiÓm kÕt hîp con ng-êi ngµy cµng trë nªn gÇn gòi th©n thiÕt víi c¸c tÇng líp nh©n d©n. Ph¹m vi b¶o hiÓm ®-îc bao trïm réng r·i h¬n tõng b¶o hiÓm con ng-êi riªng lÎ trªn nªn nã tr¸nh ®-îc viÖc g©y ra cho kh¸ch hµng c¶m gi¸c hÉng hôt khi kh«ng may gÆp ph¶i rñi ro, gióp hä bï ®¾p, kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n vÒ tµi chÝnh, søc khoÎ, t©m lý nhanh chãng g-îng dËy sau nh÷ng rñi ro x¶y ra. §iÒu nµy mang ý nghÜa x· héi nh©n v¨n cao c¶. 3. Néi dung c¬ b¶n cña nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp con ng-êi. XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thùc tÕ cña kh¸ch hµng khi tham gia b¶o hiÓm còng nh- nh»m tr¸nh nh÷ng sù trïng lÆp kh«ng cÇn thiÕt g©y khã kh¨n cho viÖc triÓn khai, nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp con ng-êi - mét trong c¸c nghiÖp vô BHTM vÒ con ng-êi, cïng víi sù ®ång ý cña Bé Tµi chÝnh, c¸c C«ng ty b¶o hiÓm ®· ban hµnh: Quy t¾c b¶o hiÓm sinh m¹ng c¸ nh©n, quy t¾c b¶o hiÓm tai n¹n con ng-êi 24/24, quy t¾c b¶o hiÓm trî cÊp n»m viÖn - phÉu thuËt. Hay nãi c¸ch kh¸c, 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp con ng-êi trªn c¬ së kÕt hîp ba nghiÖp vô b¶o hiÓm con ng-êi riªng lÎ: b¶o hiÓm sinh m¹ng c¸ nh©n, b¶o hiÓm tai n¹n con ng-êi 24/24, b¶o hiÓm trî cÊp n»m viÖn - phÉu thuËt, cã lo¹i trõ nh÷ng ®iÓm trïng lÆp. 3.1 §èi t-îng vµ ph¹m vi b¶o hiÓm. 3.1.1. §èi t-îng b¶o hiÓm.  C¸c C«ng ty b¶o hiÓm nhËn b¶o hiÓm cho mäi c«ng d©n ViÖt Nam.  Tr-êng hîp lo¹i trõ: Nh÷ng ng-êi bÞ bÖnh t©m thÇn, phong, ung th-; nh÷ng ng-êi bÞ tµn phÕ hoÆc th-¬ng tËt vÜnh viÔn tõ 50% trë lªn… 3.1.2. Ph¹m vi b¶o hiÓm.  Nh÷ng rñi ro thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm cña nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp con ng-êi gåm cã: + Tr-êng hîp chÕt do mäi nguyªn nh©n èm ®au, bÖnh tËt, kh«ng ph¶i do tai n¹n. (§iÒu kiÖn b¶o hiÓm A). + Tr-êng hîp chÕt hoÆc th-¬ng tËt th©n thÓ do tai n¹n (§iÒu kiÖn b¶o hiÓm B). + Tr-êng hîp èm ®au, bÖnh tËt, thai s¶n ph¶i n»m viÖn ®iÒu trÞ néi tró hoÆc phÉu thuËt (§iÒu kiÖn b¶o hiÓm C).  Trong mäi tr-êng hîp, C«ng ty b¶o hiÓm kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi nh÷ng rñi ro x¶y ra víi ®èi t-îng b¶o hiÓm do nh÷ng nguyªn nh©n sau: + Hµnh ®éng cè ý g©y tai n¹n hoÆc tö vong. + Ng-êi ®-îc b¶o hiÓm vi ph¹m ph¸p luËt. + BÞ ¶nh h-ëng cña r-îu bia ma tuý vµ c¸c chÊt kÝch thÝch t-¬ng tù kh¸c. + Ng-êi ®-îc b¶o hiÓm ®iÒu trÞ hoÆc sö dông thuèc kh«ng theo h-íng dÉn cña c¬ së y tÕ. + §iÒu d-ìng, an d-ìng hoÆc n»m viÖn ®Ó kiÓm tra søc khoÎ hoÆc gi¸m ®Þnh khoa mµ kh«ng liªn quan ®Õn viÖc ®iÒu trÞ bÖnh tËt. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + §iÒu trÞ hoÆc phÉu thuËt c¸c bÖnh tËt bÈm sinh, bÖnh nghÒ nghiÖp. + T¹o h×nh thÈm mü, chØnh h×nh, phôc håi chøc n¨ng, lµm ch©n tay gi¶, m¾t gi¶. + §iÒu trÞ ch-a ®-îc khoa häc c«ng nhËn hoÆc ®iÒu trÞ thö nghiÖm. + KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh. + §éng ®Êt, nói löa, nhiÔm phãng x¹. + ChiÕn tranh, néi chiÕn, ®×nh c«ng, khñng bè. 3.2. Sè tiÒn b¶o hiÓm vµ phÝ b¶o hiÓm. 3.2.1. Sè tiÒn b¶o hiÓm. Sè tiÒn b¶o hiÓm lµ giíi h¹n tr¸ch nhiÖm tèi ®a cña nhµ b¶o hiÓm ®èi víi ng-êi ®-îc b¶o hiÓm trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh ®· ®-îc tho¶ thuËn trong hîp ®ång b¶o hiÓm. VÝ dô: Theo ®iÒu kho¶n kÕt hîp vÒ b¶o hiÓm con ng-êi, kh¸ch hµng cã thÓ ®¨ng ký tham gia víi sè tiÒn b¶o hiÓm øng víi c¸c ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm sau: - §iÒu kiÖn b¶o hiÓm C: Sè tiÒn b¶o hiÓm tõ 1.000.000®/ng-êi/vô ®Õn 10.000.000®/ng-êi/vô. - §iÒu kiÖn b¶o hiÓm B: Sè tiÒn b¶o hiÓm tõ 1.000.000®/ng-êi/vô ®Õn 20.000.000®/ng-êi/vô. - §iÒu kiÖn b¶o hiÓm A: Sè tiÒn b¶o hiÓm tõ 1.000.000®/ng-êi/vô ®Õn 10.000.000®/ng-êi/vô. 3.2.2. PhÝ b¶o hiÓm. PhÝ b¶o hiÓm bao gåm hai phÇn c¬ b¶n: phÝ thuÇn vµ phô phÝ. - PhÝ thuÇn: Lµ kho¶n phÝ ph¶i thu cho phÐp ng-êi b¶o hiÓm ®¶m b¶o chi tr¶ båi th-êng cho c¸c tæn thÊt ®-îc b¶o hiÓm cã thÓ x¶y ra phÝ thuÇn ®-îc x¸c ®Þnh dùa trªn c¬ së chÝnh lµ tÇn suÊt xuÊt hiÖn rñi ro tæn thÊt vµ chi phÝ trung b×nh vÒ båi th-êng cña ng-êi ®-îc b¶o hiÓm cho mçi tæn thÊt qua viÖc thèng kª 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 mét sè l-îng lín c¸c rñi ro cïng lo¹i trong 1 kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh, phï hîp (th-êng lµ 5 n¨m tr-íc ®ã). - Phô phÝ: Lµ kho¶n phÝ cÇn thiÕt ®Ó ng-êi b¶o hiÓm ®¶m b¶o cho c¸c kho¶n chi trong ho¹t ®éng nghÜa vô b¶o hiÓm nh-: chi tr¶ hoa hång, chi qu¶n lý kinh doanh, chi ®Ò phßng h¹n chÕ tæn thÊt, chi thuÕ nhµ n-íc. T×nh tr¹ng søc khoÎ vµ x¸c suÊt gÆp rñi ro cña con ng-êi ë c¸c ®é tuæi kh¸c nhau lµ kh¸c nhau. Kh«ng thÓ ¸p dông mét møc phÝ ®ãng chung cho mäi ®é tuæi mµ cÇn x©y dùng mét biÓu phÝ víi c¸c tû lÖ phï hîp víi nhãm tuæi, tõng ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm. §èi víi hîp ®ång tËp thÓ, nhãm tuæi dïng lµm c¬ së tÝnh phÝ ®-îc lÊy theo tuæi b×nh qu©n cña c¸c thµnh viªn trong tËp thÓ ®ã. Tuy nhiªn khi triÓn khai cßn ph¶i phô thuéc vµo kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vµ quy t¾c b¶o hiÓm mµ mçi C«ng ty b¶o hiÓm cã c¸ch tÝnh tû lÖ phÝ kh¸c nhau cho phï hîp víi kh¶ n¨ng chi tr¶, båi th-êng cña m×nh. PhÝ b¶o hiÓm ®-îc tÝnh nh- sau: PhÝ b¶o hiÓm/ng-êi/n¨m = Sè tiÒn b¶o hiÓm x Tû lÖ phÝ b¶o hiÓm 3.3 Chi tr¶ tiÒn b¶o hiÓm. B¶o hiÓm kÕt hîp con ng-êi ¸p dông nguyªn t¾c båi th-êng. Sè tiÒn chi tr¶ ®-îc x©y dùng trªn c¬ së chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh, v× thÕ phÇn lín c¸c C«ng ty b¶o hiÓm ®Òu chi tr¶ tiÒn b¶o hiÓm theo ®Þnh møc. TÊt c¶ c¸c ®Þnh møc ®Òu ph¶i ®-îc ghi trong hîp ®ång. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ch-¬ng II: thùc tr¹ng triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm kÕt hîp con ng-êi t¹i phßng b¶o hiÓm khu vùc 6 – chi nh¸nh b¶o minh hµ néi I. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña phßng b¶o hiÓm khu vùc 6 Chi nh¸nh B¶o Minh Hµ Néi. 1. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. C«ng ty b¶o hiÓm thµnh phè Hå ChÝ Minh (gäi t¾t lµ B¶o Minh) lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc, trùc thuéc Bé Tµi chÝnh, ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 1164/TC/Q§/TCCB ngµy 28/11/1994 cña Bé tr-ëng Bé tµi chÝnh, ®-îc phÐp ho¹t ®éng kinh doanh mäi dÞch vô b¶o hiÓm trªn ph¹m vi toµn l·nh thæ ViÖt Nam vµ quèc tÕ. Hoµ chung víi tiÕn tr×nh héi nhËp khu vùc vµ tham gia tæ chøc WTO, nhµ n-íc ®· cho phÐp c¸c C«ng ty b¶o hiÓm cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ViÖt Nam. ViÖc cung cÊp b¶o hiÓm cña hä víi tr×nh ®é kÜ thuËt cao, c«ng nghÖ míi ®· ®Æt c¸c C«ng ty b¶o hiÓm ViÖt Nam tr-íc nh÷ng th¸ch thøc, c¹nh tranh cao. §Ó t¨ng c-êng lîi thÕ c¹nh tranh, gi÷ v÷ng thÞ phÇn, ®¸p øng nhanh chãng nhu cÇu b¶o hiÓm cña kh¸ch hµng, B¶o Minh tiÕp tôc ph¸t triÓn m¹ng l-íi céng t¸c viªn. Song song víi viÖc cñng cè vµ hoµn thiÖn c¸c Chi nh¸nh, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ tr×nh ®é qu¶n lý, ®ång thêi häc hái ph¸t triÓn kÜ thuËt c«ng nghÖ b¶o hiÓm n-íc ngoµi. §Æc biÖt, lu«n quan t©m ®Õn viÖc c¶i tiÕn vµ më réng c¸c 20
- Xem thêm -