Tài liệu Thực trạng triển khai marketing mục tiêu ở công ty tnhh nn mtv dệt 19-5 hà nội

  • Số trang: 45 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 27 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp tiªu Hoµn thiÖn Marketing môc Ch¬ng II Thùc tr¹ng triÓn khai Marketing môc tiªu ë c«ng ty TNHH NN MTV DÖt 19-5 Hµ Néi II.I Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty TNHH NN MTV DÖt 19-5 HN II.I.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty II.I.1.1 Th«ng tin chung vÒ c«ng ty Tªn ®Çy ®ñ tiÕng ViÖt : Tªn giao dÞch tiÕng ViÖt Tªn giao dÞch quèc tÕ Tªn viÕt t¾t M· sè thuÕ Trô së chÝnh §iÖn tho¹i Fax Email : : : : : : : : C«ng ty TNHH Nhµ níc mét thµnh viªn DÖt 19/5 Hµ néi. C«ng ty DÖt 19/5 Hµ néi. Hµ néi May 19 Textile Company. Hatexco. 0100100495 203 NguyÔn Huy Tëng, Thanh Xu©n, HN 04.8584511 - 04.8584616. 04.8585392. hatex_co@hn.vnn.vn II.I.1.2 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty TNHH NN MTV DÖt 19/5 Hµ Néi C«ng ty dÖt 19-5 Hµ Néi ®îc thµnh lËp n¨m 1959, lµ doanh nghiÖp Nhµ níc trùc thuéc së c«ng nghiÖp Hµ Néi. Cho ®Õn nay, c«ng ty ®· tr¶i qua 45 n¨m tån t¹i vµ ph¸t triÓn cïng víi nh÷ng thay ®æi kh«ng ngõng vÒ mäi mÆt cña ®Êt níc. TiÒn th©n cña c«ng ty lµ mét ®¬n vÞ ®îc hîp nhÊt tõ mét sè c¬ së t nh©n sau: ViÖt Th¾ng, Hoµ B×nh, T©y Hå. Ngµy ®Çu thµnh lËp, c«ng ty ®îc thµnh phè c«ng nhËn lµ xÝ nghiÖp quèc doanh vµ mang tªn xÝ nghiÖp dÖt 8/5, cã trô së ®Æt t¹i sè 4 ngâ 1 Hµng Chuèi- Hµ Néi. NhiÖm vô cña xÝ nghiÖp lóc bÊy giê lµ lµm gia c«ng theo chØ tiªu cña nhµ níc, phôc vô c«ng cuéc x©y dùng Chñ nghÜa x· héi cña ®Êt níc. S¶n phÈm chÝnh cña xÝ nghiÖp lµ bÝt tÊt vµ c¸c lo¹i v¶i nh: v¶i kaki, phin kÎ, §oµn ThÞ Thu Hµ - k38c5 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp tiªu Hoµn thiÖn Marketing môc p«p¬lin, kh¨n mÆt. S¶n lîng tiªu thô cña xÝ nghiÖp t¨ng dÇn theo c¸c n¨m tõ 1015%. C¸c s¶n phÈm chñ yÕu ®îc tiªu thô bëi Bé Quèc Phßng, may b¶o hé lao ®éng…Tuy nhiªn, d©y chuyÒn, m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt khi Êy cña xÝ nghiÖp cßn hÕt søc l¹c hËu, quy m« nhá lµm ¶nh hëng tíi n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt lîng s¶n phÈm, vµ m«i trêng sinh th¸i. N¨m 1964, ®Êt níc cã chiÕn tranh, xÝ nghiÖp chuyÓn sang s¶n xuÊt thêi chiÕn theo chñ tr¬ng cña §¶ng : "Võa s¶n xuÊt, võa chiÕn ®Êu". Còng vµo thêi gian nµy xÝ nghiÖp ®îc nhµ níc ®Çu t thªm 50 m¸y dÖt cña Trung quèc ®a vµo s¶n xuÊt. N¨m 1967, thµnh phè quyÕt ®Þnh t¸ch bé phËn dÖt bÝt tÊt cña xÝ nghiÖp thµnh xÝ nghiÖp dÖt kim Hµ Néi, do vËy sau ®ã nhiÖm vô chÝnh cña xÝ nghiÖp DÖt 8/5 chñ yÕu lµ dÖt v¶i b¹t c¸c lo¹i. XÝ nghiÖp DÖt 8/5 ®æi tªn thµnh XÝ nghiÖp DÖt b¹t Hµ Néi. Thêi kú nµy xÝ nghiÖp vÉn n»m trong sù bao cÊp cña Nhµ níc, s¶n xuÊt vµ tiªu thô hµng ho¸ mét c¸ch æn ®Þnh cung cÊp v¶i cho bé ®éi vµ c¸c nghµnh kinh tÕ kh¸c. Vµo ®Çu n¨m 1980, xÝ nghiÖp ®îc phª duyÖt luËn chøng kinh tÕ kü thuËt x©y dùng c¬ së míi ë Nh©n ChÝnh-Thanh Xu©n-Hµ Néi vµ còng lµ c¬ së chÝnh cña c«ng ty hiÖn nay. Khu vùc nµy cã tæng diÖn tÝch mÆt b»ng lµ 4,5 ha, qu¸ tr×nh x©y dùng c¬ b¶n kÐo dµi tõ n¨m 1981 ®Ôn n¨m 1985 th× hoµn thµnh vµ ®i vµo ho¹t ®éng. Thêi gian nµy xÝ nghiÖp ®· ®Çu t thªm 100 m¸y DÖt UTAS cña TiÖp Kh¾c, sè lîng c¸n bé c«ng nh©n viªn cña xÝ nghiÖp còng t¨ng lªn nh»m ®¸p øng nhu cÇu t¨ng lªn cña thÞ trêng v¶i b¹t. Hµng n¨m ®Ó phôc vô s¶n xuÊt 1,5 triÖu mÐt v¶i c¸c lo¹i, nhu cÇu sîi b«ng cña xÝ nghiÖp còng lªn tíi 500 tÊn sîi c¸c lo¹i. N¨m 1983, do ®ßi hái cña nghµnh mµ xÝ nghiÖp ®· ®æi tªn thµnh nhµ m¸y dÖt 19/5. TÝnh ®Õn n¨m 1988 tæng sè m¸y dÖt ®· ®a vµo sö dông thùc tÕ lµ 209 m¸y vµ sè c«ng nh©n ®· t¨ng lªn 1256 ngêi. §¹i héi §¶ng lÇn thø VI - th¸ng 12/1986 ®· quyÕt ®Þnh chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc theo ®Þnh híng X· Héi Chñ NghÜa. Khi nµy c¸c doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn chÕ ®é ho¹ch to¸n ®éc lËp, tù chñ vÒ tµi chÝnh, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ trêng, ®ång thêi thùc hiÖn mét sè nghÜa vô víi Nhµ níc. Sù thay ®æi nµy ®· khiÕn cho mét sè doanh nghiÖp Nhµ níc kh«ng thÝch nghi §oµn ThÞ Thu Hµ - k38c5 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp tiªu Hoµn thiÖn Marketing môc ®îc vµ dÉn ®Õn sôp ®æ. Trong sù sµng läc kh¾t khe cña thÞ trêng nhµ m¸y DÖt 19/5 vÉn ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn cho tíi nay. Thµnh c«ng ®¹t ®îc nh vËy lµ nhê ban l·nh ®¹o nhµ m¸y ®· lu«n chó träng c¶i tiÕn ho¹t ®éng kinh doanh: tr¶ l¬ng kho¸n cho tõng ph©n xëng ®Õn ngêi lao ®éng, tinh gi¶m dÇn bé m¸y qu¶n lý vµ lùc lîng c«ng nh©n s¶n xuÊt, tiÕn tíi duy tr× vµ sö dông mét ®éi ngò c«ng nh©n cã kiÕn thøc, tr×nh ®é tay nghÒ cao. Ban l·nh ®¹o nhµ m¸y ®· thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng vµ chñ ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng míi. Nhê ®ã, doanh thu b¸n hµng ®· t¨ng gÊp ®«i trong hai n¨m 1991 vµ 1992: tõ 6,24 tû(1991) ®Õn 12,83 tû(1992). N¨m 1992 xÝ nghiÖp ®· gãp vèn liªn doanh víi mét c«ng ty cña Singapore. XÝ nghiÖp ®· c¾t mét phÇn ®Êt ë Nh©n ChÝnh ®a vµo liªn doanh, chuyÓn toµn bé d©y truyÒn s¶n xuÊt dÖt kim vµ h¬n nöa sè lao ®éng sang liªn doanh. C«ng ty gãp vèn h¬n 20%, phÝa níc ngoµi gãp 80% vèn. N¨m 1993, theo QuyÕt ®Þnh sè 2555/Q§-UB ngµy 08/7/1993 cña UBND Thµnh phè Hµ néi, Nhµ m¸y DÖt 19/5 Hµ néi ®îc ®æi tªn thµnh C«ng Ty DÖt 19/5 Hµ Néi, thùc hiÖn më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt, n©ng cao kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng. C«ng ty ®· thùc hiÖn ®Çu t míi hai m¸y se nÆng ®a vµo s¶n xuÊt c¸c lo¹i v¶i b¹t dµy (500g/1m2) vµ nh÷ng l« hµng ®Çu tiªn ®· ®îc ký hîp ®ång víi khèi lîng 80.000m. ThÞ trêng ®îc më réng, c«ng ty ngµy cµng cã thªm nhiÒu b¹n hµng míi, c«ng nh©n viªn th× cã viÖc lµm æn ®Þnh h¬n. KÕt qu¶ ®¸ng kÓ lµ doanh thu n¨m ®ã cña c«ng ty lªn tíi 15,71 tû. N¨m 1994, Nhµ níc cÊp cho C«ng ty gÇn 1,7 tû ®ång bæ sung vµo nguån vèn ng¾n h¹n. N¨m 1998, c«ng ty ®· ®Çu t thªm mét d©y truyÒn sîi gåm 2 m¸y ch¶i, 2 m¸y ghÐp, 1 m¸y sîi th«, 4 m¸y sîi con víi gi¸ trÞ gÇn 4 tû ®ång. Th¸ng 6/2000, c«ng ty ®· ®îc tæ chøc quèc tÕ QMS cña Australia cÊp chøng chØ ISO 9002. Theo ®Þnh híng chung cña ChÝnh phñ, ngµy 22/8/2005 theo QuyÕt ®Þnh sè 132/2005/Q§-UB cña UBND Thµnh phè Hµ néi, C«ng ty DÖt 19/5 Hµ néi chuyÓn ®æi thµnh C«ng ty TNHH Nhµ níc mét thµnh viªn DÖt 19/5 Hµ néi. B¾t ®Çu tõ ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2005 C«ng ty chÝnh thøc thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh, chuyÓn ®æi thµnh C«ng ty TNHH Nhµ níc mét thµnh viªn DÖt 19/5 Hµ néi. Qua 45 n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh, c«ng ty ®· kh«ng ngõng phÊn ®Êu n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña m×nh ®Ó ngµy cµng cã sù ®¸p øng tèt h¬n 3 §oµn ThÞ Thu Hµ - k38c5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp tiªu Hoµn thiÖn Marketing môc víi sù ph¸t triÓn nhu cÇu thÞ trêng. §Õn nay, c«ng ty ®· trë thµnh mét trong nh÷ng ®¬n vÞ ®Çu ®µn trong lÜnh vùc dÖt may, chuyªn cung cÊp v¶i, sîi c¸c lo¹i phôc vô cho ngµnh dÖt may, da giÇy vµ c¸c s¶n phÈm may mÆc xuÊt khÈu sang thÞ trêng Mü vµ EU. II.I.2. Ngµnh nghÒ kinh doanh vµ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty II.I.2.1 Ngµnh nghÒ kinh doanh Theo GiÊy chøng nhËn §KKD sè 108747 do träng tµi kinh tÕ thµnh phè Hµ Néi cÊp ngµy 28/7/1993, ngµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty gåm: Hµng dÖt thoi Hµng dÖt kim Më cöa hµng dÞch vô giÆt lµ, tÈy hÊp phôc vô nhu cÇu thÞ trêng. S¶n xuÊt kinh doanh c¸c s¶n phÈm b«ng v¶i sîi, may mÆc vµ giÇy dÐp c¸c lo¹i. XuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty vµ s¶n phÈm liªn doanh liªn kÕt. NhËp khÈu thiÕt bÞ, m¸y mãc, vËt t nguyªn liÖu phôc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt cña c«ng ty vµ thÞ trêng. C«ng ty ®îc liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ trong vµ ngoµi níc, lµm ®¹i lý, ®¹i diÖn, v¨n phßng, x©y dùng c«ng nghiÖp, x©y dùng d©n dông. S¶n xuÊt vµ mua b¸n m¸y mãc, thiÕt bÞ ®iÖn, ®iÖn tö, ®iÖn l¹nh, tin häc, thiÕt bÞ viÔn th«ng. §¹i lý mua, ®¹i lý b¸n, ký göi hµng ho¸. §µo t¹o c«ng nh©n phôc vô c¸c ngµnh dÖt, sîi, nhuém, thªu, may, tin häc, c«ng nghÖ th«ng tin. Cho thuª nhµ, xëng, v¨n phßng, kho tµng vµ m¸y mãc, thiÕt bÞ. VËn t¶i hµng ho¸. DÞch vô th¬ng m¹i, dÞch vô uû th¸c xuÊt nhËp khÈu, khai thuª h¶i quan. II.I.2.2 Chøc n¨ng, nhiÖm vô hiÖn t¹i cña c«ng ty a, Chøc n¨ng C«ng ty DÖt 19-5 lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc cã chøc n¨ng b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cña m×nh, cïng víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi mµ Nhµ níc giao cho, ®¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp tù chñ vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm tríc c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh. Trong ®ã, chøc n¨ng chÝnh cña c«ng ty lµ tæ chøc s¶n xuÊt, §oµn ThÞ Thu Hµ - k38c5 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp tiªu Hoµn thiÖn Marketing môc kinh doanh vµ cung øng c¸c s¶n phÈm, dÞch vô mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt v¶i, sîi, may, thªu c¸c lo¹i; trong ®ã s¶n phÈm chñ yÕu lµ v¶i, sîi cung cÊp cho ngµnh dÖt may vµ da giµy. b, NhiÖm vô NhiÖm vô cña c«ng ty trong nh÷ng giai ®o¹n kh¸c nhau lµ kh«ng gièng nhau. Trong thêi kú ®Êt níc cã chiÕn tranh nhiÖm vô cña c«ng ty lµ võa s¶n xuÊt võa chiÕn ®Êu. Khi kÕt thóc chiÕn tranh nhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt ra s¶n phÈm nh»m phôc vô nhu cÇu cña x· héi lóc bÊy giê, ®ång thêi ®ãng gãp cho c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc. HiÖn nay, cïng víi sù chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ sang kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa vµ sù héi nhËp kinh tÕ víi khu vùc vµ thÕ giíi cña ®Êt níc, nhiÖm vô cña c«ng ty ®· cã sù thay ®æi lín, phï hîp vµ linh ho¹t h¬n víi nhu cÇu thÞ trêng. Nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ lµ:  Kinh doanh ®óng ngµnh nghÒ ®· ®¨ng ký.  X©y dùng chiÕn lîc ph¸t triÓn, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp víi chøc n¨ng, ®iÒu kiÖn cô thÓ cña C«ng ty vµ nhu cÇu cña thÞ trêng.  Lu«n tu©n thñ ®óng chÕ ®é, chÝnh s¸ch cña Nhµ níc. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc. II.I.3 C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty II.I.3.1 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty Lµ mét doanh nghiÖp 100% vèn Nhµ níc, c«ng ty TNHH Nhµ níc Mét thµnh viªn DÖt 19/5 Hµ Néi tæ chøc qu¶n lý theo m« h×nh trùc tuyÕn, tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ chÕ ®é qu¶n lý cña Nhµ níc. * Ban l·nh ®¹o C«ng ty: + Chñ tÞch C«ng ty kiªm Tæng Gi¸m ®èc : 01 §/C - Thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc chñ së h÷u c«ng ty vµ ph¸p luËt vÒ sù ph¸t triÓn cña C«ng ty theo môc tiªu ngµnh nghÒ ®îc giao. + C¸c phã Tæng Gi¸m ®èc : 03 §/C- Gióp Tæng Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét hoÆc mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng cña C«ng ty theo sù ph©n c«ng cña Tæng Gi¸m ®èc. Phã Tæng Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng Gi¸m ®èc c«ng ty vµ ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng. + KÕ to¸n trëng : 01 §/C 5 §oµn ThÞ Thu Hµ - k38c5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp tiªu Hoµn thiÖn Marketing môc * C¸c phßng nghiÖp vô cña C«ng ty : 8 phßng + Phßng kÕ ho¹ch thÞ trêng: Díi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Phã Tæng G¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh, phßng cã chøc n¨ng tham mu vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng Gi¸m ®èc trong viÖc lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm, ph¸t triÓn thÞ trêng, ®iÒu ®é s¶n xuÊt ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ. Tæ chøc, theo dâi vµ thùc hiÖn c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. T×m hiÓu thÞ hiÕu, nhu cÇu kh¸ch hµng ®Ó ®a ra c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, chiÕn lîc thu hót kh¸ch hµng vµ më réng m¹ng líi tiªu thô s¶n phÈm. + Phßng Tæ chøc lao ®éng: - TriÓn khai c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l¬ng, thu nhËp, c«ng t¸c ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé vµ c«ng t¸c ph¸p luËt trong toµn c«ng ty. - LËp kÕ ho¹ch vµ tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ níc vµ c«ng ty cã liªn quan ®Õn ngêi lao ®éng. + Phßng §Çu t ph¸t triÓn : Thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng, mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ trong toµn c«ng ty. + Phßng Tµi vô : - Qu¶n lý tµi chÝnh, h¹ch to¸n kÕ to¸n trong toµn c«ng ty. - Tæ chøc triÓn khai c¸c quy ®Þnh cña Nhµ níc vÒ kÕ to¸n thèng kª, qu¶n lý c¸c ®èi tîng tµi chÝnh theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ quy chÕ tµi chÝnh cña c«ng ty. + Phßng Qu¶n lý chÊt lîng : - Thêng trùc c«ng t¸c ISO toµn c«ng ty. - Tæ chøc, thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm tra chÊt lîng vËt t, b¸n thµnh phÈm ®Çu vµo, c¸c chi tiÕt s¶n phÈm, thµnh phÈm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. + Phßng Hµnh chÝnh tæng hîp : - Thùc hiÖn nghiÖp vô hµnh chÝnh, qu¶n lý ®Êt ®ai, nhµ xëng, ph¬ng tiÖn vËn t¶i vµ cung cÊp thiÕt bÞ v¨n phßng toµn c«ng ty. + Phßng VËt t : - Qu¶n lý vËt t, nguyªn nhiªn liÖu, thµnh phÈm vµ b¸n thµnh phÈm trong toµn c«ng ty. - X©y dùng kÕ ho¹ch c©n ®èi nhu cÇu vËt t, nguyªn, nhiªn vËt liÖu, b¶o ®¶m 6 §oµn ThÞ Thu Hµ - k38c5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp tiªu Hoµn thiÖn Marketing môc cung øng, cÊp ph¸t, h¹ch to¸n kÞp thêi ®óng tiÕn ®é theo yªu cÇu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. + Phßng Kü thuËt : - Qu¶n lý kü thuËt, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ ®Þnh híng ph¸t triÓn khoa häc, kü thuËt tríc m¾t còng nh l©u dµi cña c«ng ty. - ThiÕt kÕ, chÕ thö s¶n phÈm míi theo kÕ ho¹ch cña c«ng ty; thùc hiÖn c«ng t¸c ®iÒu ®é s¶n xuÊt cña c«ng ty. * C¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt : 4 Nhµ Chñm¸y tÞch c«ng ty kiªm Tæng Gi¸m ®ècty ®¶m b¶o ®ñ sè lîng, ®óng chÊt Thùc hiÖn s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch cña C«ng lîng. Phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan trong C«ng ty ®Ó qu¶n lý s¶n xuÊt, qu¶n lý lao ®éng, qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ…t¹i C«ng ty. + Nhµ m¸y sîi Hµ néi + Nhµ m¸y may thªu Hµ néi Khu vùc liªn + Nhµ m¸y dÖt Hµ néi + Nhµ m¸y dÖt Hµ Nam. doanh, liªn kÕt cña c«ng ty * C¸c chi nh¸nh : Thùc hiÖn qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh trªn c¬ së uû quyÒn cña Tæng Gi¸m ®èc vµ theo quy chÕ ho¹t ®éng cô thÓ. + Chi nh¸nh C«ng ty t¹i Hµ Nam. P.TG§ P.TG§ P.TG§ + Chi nh¸nh C«ng ty t¹i phô Thµnh phè ChÝ Minh. phô tr¸ch tr¸ch küHå thuËt phô tr¸ch tµi KD vÞ liªn doanh, liªn kÕt : 3 ®¬n vµ vËt chÝnh- néi chÝnh * C¸c ®¬n vÞ t Thùc hiÖn hîp t¸c, gióp ®ì C«ng ty trong lÜnh vùc s¶n xuÊt, thÞ trêng, ®Çu t ph¸t triÓn…. + C«ng ty liªn doanh Norfolk- Hatexco: Sè 203 NguyÔn Huy Tëng, Thanh Phßng Phßng Phßng Phßng Phßng §T Phßng Phßng Phßng Xu©n, Hµ néi. KHTT VËt t Kü thuËt QLCL &PT TCL§ tµi vô HCTH + C«ng ty TNHH tËp ®oµn s¶n xuÊt hµng dÖt may 19/5 Hµ néi: Sè 157 NguyÔn Tu©n, Thanh Xu©n, Hµ néi. + Liªn kÕt s¶n xuÊt víi C«ng ty nhuém Trung Th. C¸ccÊu nhµtæm¸y II.I.3.2 M« h×nh c¬ chøc bé m¸y c«ng ty C¸c chi nh¸nh BH 2.1 S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y c«ng ty §oµn ThÞ Thu Hµ - k38c5 Nhµ m¸y sîi Hµ néi Nhµ m¸y dÖt Hµ néi Nhµ m¸y may thªu Hµ Néi Nhµ m¸y dÖt Hµ Nam Chi nh¸nh c«ng ty t¹i Hµ Nam 7 Chi nh¸nh c«ng ty t¹i TP HCM Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp tiªu Hoµn thiÖn Marketing môc II.I.4 C¸c nguån lùc néi t¹i cña c«ng ty II.I.4.1 C¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt kinh doanh a, T×nh h×nh m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ. HiÖn nay, C«ng ty cã c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt sau:  D©y chuyÒn kÐo sîi c«ng suÊt 1.600 tÊn/n¨m cña Trung Quèc ®îc ®Çu t tõ n¨m 2000 t¹i nhµ m¸y sîi Hµ Néi.  D©y truyÒn s¶n xuÊt v¶i b¹t c¸c lo¹i víi m¸y mãc cò, cha ®îc c¶i tiÕn nhiÒu, chñ yÕu cña Trung Quèc, TiÖp Kh¾c, cã n¨ng lùc s¶n xuÊt 2.4 triÖu m2 v¶i/n¨m. §oµn ThÞ Thu Hµ - k38c5 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp tiªu Hoµn thiÖn Marketing môc  Mét d©y chuyÒn dÖt v¶i hiÖn ®¹i gåm 42 m¸y dÖt Picanol s¶n xuÊt n¨m 2005 nhËp tõ BØ víi c«ng suÊt 3.7 triÖu m2 v¶i/n¨m.  D©y chuyÒn thªu: gåm 10 m¸y thªu 15 ®Çu vµ 2 m¸y thªu 6 ®Çu cña NhËt B¶n, víi c«ng suÊt 5 triÖu mòi/m¸y/ngµy.  Mét d©y chuyÒn may víi 200 m¸y may c«ng suÊt 700.000 s¶n phÈm/n¨m.  Ngoµi ra, C«ng ty cßn cã phßng thÝ nghiÖm c¬, lý, ho¸ víi trang thiÕt bÞ ®ång bé, hiÖn ®¹i ®ñ kh¶ n¨ng kiÓm tra tõng c«ng ®o¹n s¶n phÈm sîi. Nh×n chung, c«ng ty ®· cã sù ®Çu t ®æi míi trang thiÕt bÞ cho c¸c nhµ m¸y, ®Æc biÖt lµ nhµ m¸y dÖt Hµ Nam, nhµ m¸y may-thªu. Tuy nhiªn, d©y truyÒn dÖt v¶i b¹t t¹i nhµ m¸y dÖt Hµ Néi l¹i cha ®îc ®Çu t xøng ®¸ng, m¸y mãc thiÕt bÞ cò ®· qua nhiÒu n¨m sö dông dÉn ®Õn t×nh tr¹ng n¨ng suÊt thÊp, tiªu hao nhiÒu nhiªn liÖu lµm cho gi¸ thµnh s¶n phÈm cao. b, §Êt ®ai, nhµ xëng cña C«ng ty ( tÝnh ®Õn 31/12/2004) HiÖn nay, C«ng ty ®ang sö dông vµ qu¶n lý tæng céng 151.453,4 m 2 ®Êt, bao gåm :  C¬ së 1 t¹i 203 NguyÔn Huy Tëng- Thanh Xu©n- HN lµ n¬i ®Æt trô së chÝnh cña C«ng ty cã tæng diÖn tÝch lµ 26.563,7 m2.  C¬ së 2 t¹i 89 ®êng LÜnh Nam-Hoµng Mai-HN cã tæng diÖn tÝch lµ 8.715,7 m2.  C¬ së 3 t¹i Th«n V¨n-x· Thanh LiÖt- Thanh Tr× -HN cã tæng diÖn tÝch lµ 15.517 m2.  C¬ së 4 t¹i Khu c«ng nghiÖp §ång V¨n – tØnh Hµ Nam cã tæng diÖn tÝch lµ 100.657 m2. Th¸ng 7/2005 ®· cã mét nhµ m¸y dÖt v¶i chÊt lîng cao ®i vµo s¶n xuÊt t¹i Khu c«ng nghiÖp nµy theo hîp ®ång thuª ®Êt sè 832/h®t® ngµy 23/12/2004. Cã thÓ nhËn thÊy r»ng c«ng ty cã mét thÕ m¹nh lín vÒ diÖn tÝch ®Êt ®ai, nhµ xëng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty trong viÖc ®¶m b¶o c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh. II.I.4.2 Nguån nh©n lùc Tríc n¨m 1989, trong thêi kú bao cÊp tæng sè lao ®éng cña C«ng ty lªn ®Õn §oµn ThÞ Thu Hµ - k38c5 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp tiªu Hoµn thiÖn Marketing môc trªn 1.000 lao ®éng. Do nhu cÇu tinh gi¶m lao ®éng gi¸n tiÕp vµ cïng víi qu¸ tr×nh tæ chøc s¾p xÕp l¹i lao ®éng ë c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt, nªn tæng sè lao ®éng trong tõng n¨m, tõng thêi kú cã sù thay ®æi nhng thêng dao ®éng trªn díi 400 lao ®éng. HiÖn nay tæng sè CBCNV trong C«ng ty lµ 812 ngêi, còng nh doanh nghiÖp DÖt - May ViÖt Nam nãi chung, lao ®éng cña C«ng ty chñ yÕu lµ n÷ (chiÕm ~ 80% tæng sè lao ®éng toµn C«ng ty). Trong c¸c kh©u s¶n xuÊt chÝnh hÇu hÕt lµ n÷, nam giíi chØ tËp trung ë c¸c bé phËn söa ch÷a, b¶o vÖ, hµnh chÝnh …®©y lµ mét nÐt ®Æc thï lao ®éng ë c¸c ngµnh dÖt may bëi v× ngµnh nghÒ nµy ®ßi hái ngêi lao ®éng ph¶i cã tÝnh kiªn nhÉn, cÇn cï chÞu khã, do ®ã lao ®éng chñ yÕu lµ n÷. Tû lÖ lao ®éng cã b»ng cÊp t¹i C«ng ty nh sau: sè ngêi cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ cao ®¼ng 7 %, trung cÊp 3%, c«ng nh©n bËc 4 trë lªn 20%. Nh×n chung toµn thÓ CBCNV C«ng ty ®Òu cã ®ñ n¨ng lùc ®¶m nhËn c¸c c«ng viÖc cña m×nh, cïng nhau x©y dùng C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn. Do lµ mét doanh nghiÖp DÖt cho nªn lao ®éng ë C«ng ty cã mét sè ®Æc ®iÓm sau: - Tay nghÒ cña ngêi thî yªu cÇu ph¶i cao vµ thuÇn thôc. - §ßi hái ngêi thî ph¶i trÎ khoÎ, tinh nhanh vµ thuÇn thôc quan s¸t vµ thùc hiÖn c¸c thao t¸c. - Lao ®éng cã ®Æc thï bÞ ®µo th¶i nhanh khái qu¸ tr×nh s¶n xuÊt – dÉn ®Õn mét vÊn ®Ò tæ chøc bè trÝ s¶n xuÊt cho nh÷ng lao ®éng ®Õn ®é tuæi kh«ng cßn phï hîp víi c«ng nghÖ dÖt vµ x· héi cÇn ph¶i cã chÕ ®é gi¶i quyÕt vÒ hu sím cho c«ng nh©n dÖt. - Cã sù m©u thuÉn gi÷a tr×nh ®é tay nghÒ vµ tuæi t¸c: Mäi c«ng viÖc nãi chung ®Òu yªu cÇu bËc thî tõ bËc 3 trë lªn trong khi ®ã ®é tuæi lµm viÖc cã hiÖu qu¶ nhÊt lµ 25 ®Õn 35 tuæi do vËy víi nh÷ng ngêi thî cã ®é tuæi tõ 40 tuæi trë lªn cã bËc thî cao nhng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt l¹i kh«ng cao. II.I.4.3 Kh¶ n¨ng tµi chÝnh T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty tÝnh ®Õn th¸ng 12/2005 ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng so s¸nh víi n¨m 2004 nh sau: BH 2.2 B¶ng so s¸nh t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty qua 2 n¨m 2004, 2005 §¬n vÞ: §ång ViÖt Nam 10 §oµn ThÞ Thu Hµ - k38c5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp tiªu ChØ tiªu A/ Tµi s¶n: I - Tµi s¶n lu ®éng vµ ®Çu t ng¾n h¹n II - Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t dµi h¹n B/ Nguån vèn: I - Nî ph¶i tr¶ II - Nguån vèn chñ së h÷u Hoµn thiÖn Marketing môc 2004 2005 Chªnh lÖch 118.920.162.710 148.473.173.590 29.553.010.880 67.572.587.876 68.625.598.756 1.053.010.880 51.347.574.834 79.847.574.834 28.500.000.000 118.920.162.710 148.473.173.590 29.553.010.880 88.172.744.957 108.015.755.837 19.843.010.880 30.747.417.753 40.457.417.753 9.710.000.000 Nh×n vµo b¶ng so s¸nh t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty trong hai n¨m võa qua ta thÊy n¨m 2005 gi¸ trÞ tæng tµi s¶n cña c«ng ty so víi n¨m 2004 ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ (~29,55 tû ®ång). Gi¸ trÞ t¨ng thªm nµy n»m chñ yÕu ë chØ tiªu tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t dµi h¹n. V× trong n¨m 2005, c«ng ty ®· chi cho ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n ë khu c«ng nghiÖp §ång V¨n - Hµ Nam víi tæng sè vèn ®Çu t lµ: 28,5 tû. Tæng tµi s¶n lu ®éng vµ ®Çu t ng¾n h¹n kh¸ lín vµ còng t¨ng lªn kho¶ng 1 tû so víi n¨m 2004 cho thÊy kh¶ n¨ng ®¶m b¶o lu chuyÓn tiÒn tÖ trong c«ng ty vµ kh¶ n¨ng ®¶m b¶o thanh to¸n cña c«ng ty khi cÇn thiÕt. Nguån vèn cña c«ng ty trong n¨m 2005 qua ®ã còng t¨ng víi mét con sè t¬ng øng. Trong ®ã, c«ng ty ®· vay dµi h¹n cho ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n ë trªn lµ 18,790 tû ®ång, cßn l¹i lµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c khiÕn cho nî ph¶i tr¶ cña c«ng ty lªn tíi tËn con sè 19,8 tû ®ång. Trong n¨m 2005 ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty còng kh¸ hiÖu qu¶. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô cña c«ng ty ®¹t 105 tû ®· ®ãng gãp vµo chØ tiªu nguån vèn kinh doanh lµm t¨ng nguån vèn chñ së h÷u cña c«ng ty lªn 9,7 tû ®ång. So víi nî ph¶i tr¶ th× nguån vèn chñ së h÷u cña c«ng ty chØ chiÕm 48,9 %. Tû lÖ nµy cã thÓ sÏ g©y ra nh÷ng rñi ro tµi chÝnh cho c«ng ty nÕu ho¹t ®éng kinh doanh kh«ng hiÖu qu¶. Nh×n chung, c¬ cÊu tµi s¶n nguån vèn cña c«ng ty trong n¨m qua cho thÊy t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty t¬ng ®èi kh¶ quan. §oµn ThÞ Thu Hµ - k38c5 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp tiªu Hoµn thiÖn Marketing môc II.I.4.4 Tµi s¶n v« h×nh §Ó ®øng v÷ng trªn thÞ trêng vµ søc Ðp cña héi nhËp, c«ng ty ®· x©y dùng chiÕn lîc ph¸t triÓn cô thÓ, khoa häc cho tõng giai ®o¹n. §Æc biÖt, c«ng ty ®· m¹nh d¹n ¸p dông c¸c hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng tiªn tiÕn trªn thÕ giíi, nh: ISO 9001-2000, ISO 14000, TQM, SA 8000 vµ hÖ thèng tÝch hîp c¸c hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng. Trong tuyªn bè chÝnh s¸ch chÊt lîng, c«ng ty ®· cam kÕt cung cÊp nh÷ng s¶n phÈm theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng, liªn tôc c¶i tiÕn mÉu m·, ®æi míi s¶n phÈm ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng. Nhê ®ã, th¬ng hiÖu HATEXCO dÇn kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ thÕ trªn thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ. II.I.5 Mét sè kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty BH 2.3 KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2002 - 2003 tt 1 2 3 4 5 6 7 8 ChØ tiªu GTSXCN Doanh thu Kim ng¹ch XK Nép ng©n s¸ch TNDN BHXH Tæng sè lao ®éng Thu nhËp b×nh qu©n §¬n vÞ Tr.® Tr.® 1.000 USD Tr.® Tr.® Tr.® Ngêi 1.000®/th¸ng 2002 50.400 65.000 183 754 501 589,3 614 786 2003 62.000 74.000 186 841 4.023 806,5 671 816,5 Chªnh lÖch(%) 123 113,8 101,6 111,6 802,9 136,8 109,3 103,9 N¨m 2003, kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty ®· ph¸t triÓn h¬n so víi n¨m 2002. Cô thÓ lµ gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ®· t¨ng 123%, doanh thu b¸n hµng t¨ng 113,8%. Trong ®ã, thu nhËp doanh nghiÖp cã sù t¨ng ®ét biÕn lµ v× c«ng ty ®îc phÐp x©y dùng mét l« nhµ b¸n cho CBCNV nªn cã thu nhËp bÊt thêng. §ãng gãp cña c«ng ty cho ng©n s¸ch Nhµ níc v× thÕ còng t¨ng lªn. Thu nhËp b×nh qu©n cña ngêi lao ®éng theo ®ã còng ®îc c¶i thiÖn. §Õn n¨m 2004, gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ doanh thu vÉn tiÕp tôc t¨ng. Trong ®ã, tèc ®é t¨ng cña doanh thu nhanh h¬n so víi tèc ®é t¨ng cña gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. Kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c«ng ty lóc nµy cã tèc ®é t¨ng m¹nh mÏ h¬n c¶. §ãng gãp cña c«ng ty vµo ng©n s¸ch Nhµ níc còng t¨ng 228,9%. Tuy nhiªn, thu nhËp doanh nghiÖp l¹i gi¶m m¹nh xuèng v× n¨m 2004 c«ng ty kh«ng cßn cã thu nhËp bÊt thêng nh n¨m 2003. Sè lîng lao ®éng còng gi¶m xuèng v× c«ng ty §oµn ThÞ Thu Hµ - k38c5 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp tiªu Hoµn thiÖn Marketing môc ®· quyÕt ®Þnh c¾t gi¶m mét sè lao ®éng d thõa do ®ã mµ thu nhËp b×nh qu©n cña ngêi lao ®éng còng t¨ng lªn ®¸ng kÓ. BH 2.4 KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2003 - 2004 tt 1 2 3 4 5 6 7 8 ChØ tiªu GTSXCN Doanh thu Kim ng¹ch XK Nép ng©n s¸ch TNDN BHXH Tæng sè lao ®éng Thu nhËp b×nh qu©n §¬n vÞ Tr.® Tr.® 1.000 USD Tr.® Tr.® Tr.® Ngêi 1.000®/th¸ng 2003 62.000 74.000 186 841 4.023 806,5 671 816,5 2004 73.800 92.000 496 1.925 1.761 887 636 1.054 Chªnh lÖch (%) 119 124 266,6 228,9 43,8 110 94,7 129 BH 2.5 KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2004 - 2005 tt ChØ tiªu §¬n vÞ 2004 2005 Chªnh lÖch (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 GTSXCN Tr.® 73.800 100.000 135,5 Doanh thu Tr.® 92.000 105.034 114 Kim ng¹ch XK 1.000 USD 496 510 102,8 Nép ng©n s¸ch Tr.® 1.925 1.760 91,4 TNDN Tr.® 1.761 1.864 105,8 BHXH Tr.® 887 912 102,8 Tæng sè lao ®éng Ngêi 636 780 122,6 Thu nhËp b×nh qu©n 1.000®/th¸ng 1.054 1.200 113,8 C¸c chØ tiªu trong n¨m 2005 còng cho thÊy hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng t¨ng cña c«ng ty. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp lóc nµy t¨ng cao (135,5%) so víi n¨m 2004. Doanh thu, kim ng¹ch xuÊt khÈu, thu nhËp doanh nghiÖp vÉn tiÕp tôc t¨ng. Tuy nhiªn, ®ãng gãp cña c«ng ty vµo ng©n s¸ch Nhµ níc l¹i gi¶m xuèng chØ cßn 91,4% so víi n¨m 2004. BH 2.6 S¶n lîng s¶n phÈm SXKD cña c«ng ty qua c¸c n¨m ChØ tiªu V¶i Sîi May Thªu §VT M Kg Sp TriÖu mòi 2002 3.118.963 718.117,9 §oµn ThÞ Thu Hµ - k38c5 2003 2.710.446 1.065.987 319.978 2004 2.966.296 1.196.306 554.042 2.241,47 2005 2.832.410,9 1.612.781,3 515.598 8.157,59 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp tiªu Hoµn thiÖn Marketing môc Nh×n vµo b¶ng s¶n lîng s¶n xuÊt qua c¸c n¨m ta thÊy trong n¨m 2002 c«ng ty míi chØ s¶n xuÊt kinh doanh v¶i, sîi nhng ®Õn n¨m 2003, 2004 c«ng ty ®· m¹nh d¹n ph¸t triÓn s¶n xuÊt, ®Çu t thªm d©y truyÒn may, thªu vµ ®· cho nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan. Tuy nhiªn, trong khi c¸c s¶n phÈm sîi, may, thªu t¨ng dÇn qua c¸c n¨m th× s¶n lîng v¶i s¶n xuÊt ra l¹i cã xu híng t¨ng gi¶m kh«ng ®ång ®Òu. §iÒu nµy xuÊt ph¸t tõ sù biÕn ®éng cña nhu cÇu thÞ trêng. Kh¸ch hµng cña c«ng ty chñ yÕu lµ c¸c c«ng ty s¶n xuÊt giÇy v¶i. Trong nh÷ng n¨m qua thÞ trêng giÇy v¶i suy yÕu ®· lµm cho nhu cÇu vÒ v¶i phôc vô cho ngµnh nµy gi¶m sót. S¶n lîng v¶i s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty theo ®ã còng bÞ ¶nh hëng. II.II Ph©n tÝch thùc tr¹ng triÓn khai Marketing môc tiªu cña c«ng ty TNHH NN MTV DÖt 19-5 HN II.II.1 §Æc ®iÓm thÞ trêng ngµnh hµng kinh doanh (cßn s¬ sµi) Ngµnh DÖt ViÖt Nam ®· cã lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn rÊt l©u ®êi. Tõ hµng ngh×n n¨m nay, ngêi ViÖt ®· biÕt trång b«ng dÖt v¶i lµm nguyªn liÖu cho ngµnh May mÆc vµ mét phÇn cho ngµnh Da GiÇy. Hai ngµnh nµy cã ®Æc ®iÓm kh«ng gièng nhau do ®ã mµ s¶n phÈm v¶i lµm ra phôc vô cho hai ngµnh nµy còng ®îc chia lµm hai tuyÕn riªng biÖt: mét lµ v¶i b¹t dïng ®Ó may giÇy v¶i trong ngµnh Da GiÇy; hai lµ v¶i cao cÊp dïng trong ngµnh May mÆc. HiÖn nay, c«ng ty DÖt 19/5 Hµ Néi s¶n xuÊt c¶ hai lo¹i v¶i nµy nhng m¹nh h¬n vÒ mÆt hµng v¶i b¹t. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ngµnh DÖt ®· cã nh÷ng bíc tiÕn ®¸ng kÓ, thÕ nhng viÖc s¶n xuÊt nguyªn liÖu l¹i cha ®îc chó träng ®óng møc. X¬ b«ng lµ nguån nguyªn liÖu chÝnh cho ngµnh nµy nhng ®Õn nay vÉn chØ tån t¹i díi d¹ng tiÒm n¨ng. C¸c doanh nghiÖp DÖt hÇu nh vÉn ph¶i nhËp khÈu nguyªn liÖu tõ níc ngoµi (90%). B«ng trång trong níc tuy cã khëi s¾c trong mÊy n¨m gÇn ®©y, nhng míi chØ ®¸p øng ®îc kho¶ng 10% nhu cÇu cña ngµnh. Cïng víi tiÕn tr×nh héi nhËp nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi, sù c¹nh tranh trong ngµnh diÔn ra còng hÕt søc ®a d¹ng vµ khèc liÖt. §Æc biÖt, khi ViÖt Nam gia nhËp WTO, c¬ héi cho ngµnh kh«ng Ýt mµ ®e do¹ tõ phÝa c¸c ®èi thñ c¹nh tranh quèc tÕ còng kh«ng nhá. C¸c doanh nghiÖp DÖt ViÖt Nam sÏ ph¶i ®èi mÆt nhiÒu §oµn ThÞ Thu Hµ - k38c5 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp tiªu Hoµn thiÖn Marketing môc h¬n víi c¸c c«ng ty kinh doanh quèc tÕ tõ phÝa Trung Quèc khi c¸c c«ng ty nµy ®ang cã lîi thÕ rÊt lín vÒ gi¸ c¶ vµ mÉu m·. II.II.2 Ph©n tÝch thùc tr¹ng Marketing môc tiªu cña c«ng ty II.II.2.1 Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty  C¸c yÕu tè vÜ m«:  KhÝ hËu, thêi tiÕt: C«ng ty DÖt 19/5 HN thùc hiÖn s¶n xuÊt theo mét chu tr×nh khÐp kÝn: Tøc lµ b¾t ®Çu tõ nguyªn liÖu ®Çu vµo lµ x¬ b«ng, ®îc ®a vµo nhµ m¸y sîi Hµ Néi ®Ó s¶n xuÊt ra nh÷ng cäc sîi. TiÕp ®ã, cäc sîi ®îc ®a ®Õn nhµ m¸y DÖt ®Ó tiÕn hµnh dÖt v¶i. Trong mét chu tr×nh s¶n xuÊt nh vËy, khÝ hËu vµ thêi tiÕt lu«n lu«n cã ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn nguyªn liÖu, b¸n thµnh phÈm vµ thµnh phÈm cña c«ng ty. §Æc biÖt khi nguån nguyªn liÖu sö dông cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty hoµn toµn ph¶i nhËp khÈu. C«ng ty thêng xuyªn ph¶i dù tr÷ mét lîng b«ng nhÊt ®Þnh trong kho ®Ó s½n sµng ®¸p øng nh÷ng ®ét biÕn cña nhu cÇu. Thêi tiÕt cã thÓ sÏ lµm gi¶m ®i chÊt lîng b«ng khi nã cßn ®ang n»m trong qu¸ tr×nh dù tr÷, kÕt qu¶ lµ chÊt lîng s¶n phÈm cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh«ng ®îc nh mong muèn.  Kh¶ n¨ng cung øng lao ®éng cña x· héi: Kh¶ n¨ng cung øng lao ®éng cña x· héi còng ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty. Do nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng biÖt cña ngµnh mµ lao ®éng ®îc sö dông trong c¸c nhµ m¸y ®a phÇn lµ n÷, ®ßi hái sù khÐo lÐo, tÝnh dÎo dai, kiªn nhÉn trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. Lao ®éng nam thêng ®îc bè trÝ ®¶m nhËn c¸c c«ng viÖc nÆng nhäc vµ khu vùc cã ¶nh hëng ®éc h¹i cña ho¸ chÊt, c¸c c«ng viÖc vËn chuyÓn m¸y mãc, s÷a ch÷a c¬ khÝ…Hä ®Òu ph¶i lµ nh÷ng ng êi thî cã tuæi ®êi trÎ, khoÎ mµ tr×nh ®é tay nghÒ cao th× míi ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt c¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt theo ®Æc trng cña ngµnh DÖt. Cã nh vËy míi cã thÓ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña c¸c nhµ m¸y, lµm t¨ng chÊt lîng s¶n phÈm.  Sù hç trî, khuyÕn khÝch ph¸t triÓn cña chÝnh phñ: Ngµnh DÖt may vµ Da giÇy hiÖn nay ®ang lµ ngµnh kinh tÕ mòi nhän cña ®Êt níc, ®ãng vai trß "kh«ng thÓ thiÕu" trong ®êi sèng kinh tÕ - x· héi. Ngµnh ®îc Nhµ níc ta quan t©m vµ u tiªn ph¸t triÓn rÊt nhiÒu. Lµ mét c«ng ty 100% vèn Nhµ níc, §oµn ThÞ Thu Hµ - k38c5 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp tiªu Hoµn thiÖn Marketing môc l¹i ho¹t ®éng trong lÜnh vùc DÖt may, c«ng ty DÖt 19/5 HN nhËn ®îc kh¸ nhiÒu sù u ®·i cña Nhµ níc vÒ viÖc sö dông vèn, ®Êt ®ai, lao ®éng,…t¹o ®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi cho c«ng ty trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh so víi c¸c doanh nghiÖp th«ng thêng kh¸c.  Sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc: Cïng víi sù lín m¹nh cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc ®· kÐo theo sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña mét lo¹t c¸c lo¹i h×nh dÞch vô nh ng©n hµng, b¶o hiÓm, vËn t¶i, y tÕ… gãp phÇn hç trî c¸c doanh nghiÖp nãi chung, c«ng ty DÖt 19/5 nãi riªng nh÷ng thuËn lîi trong thanh to¸n (nguyªn liÖu, tiÒn hµng), giao dÞch vµ vËn chuyÓn… §ång thêi, khi kinh tÕ ph¸t triÓn ViÖt Nam sÏ ngµy cµng kh¼ng ®Þnh h¬n vÞ thÕ cña m×nh trªn trêng quèc tÕ, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam qua ®ã còng sÏ cã nhiÒu h¬n nh÷ng c¬ héi më réng thÞ trêng ra níc ngoµi vµ cã quyÒn th¬ng lîng nhiÒu h¬n trong giao dÞch quèc tÕ. §Æc biÖt tíi ®©y, khi ViÖt Nam gia nhËp WTO sÏ lµ mét bíc ngoÆt lín cho sù ph¸t triÓn cña ngµnh DÖt may vµ Da giÇy.  Sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ: Lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt ho¹t ®éng trong lÜnh vùc DÖt may, c«ng ty sö dông mét sè lîng lín c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ nh: m¸y cung b«ng, m¸y ch¶i, m¸y ghÐp, m¸y sîi th«, sîi con, m¸y OE, m¸y ®Ëu, m¸y se, m¸y dÖt kiÕm, m¸y dÖt khæ réng, nåi h¬i,…Sù hiÖn ®¹i cña hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ quyÕt ®Þnh kh¸ lín ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm cuèi cïng cña c¸c nhµ m¸y. Ngµy nay víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ trªn thÕ giíi, m¸y mãc thiÕt bÞ dïng cho ngµnh DÖt còng ®îc c¶i tiÕn nhiÒu vµ hÕt søc ®a d¹ng. Nã cã thÓ sÏ lµm cho c¸c c«ng ty s¶n xuÊt sö dông nhiÒu ®Õn m¸y mãc thiÕt bÞ nh c«ng ty DÖt 19/5 HN trë nªn l¹c hËu nÕu kh«ng b¾t kÞp víi tèc ®é ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ.  C¸c yÕu tè vi m«:  Kh¸ch hµng: Kh¸ch hµng lµ nh©n tè ¶nh hëng v« cïng quan träng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña bÊt kú mét c«ng ty kinh doanh nµo. Nã quyÕt ®Þnh s¶n phÈm cña c«ng ty cã tiªu thô ®îc hay kh«ng, c«ng ty cã thÓ tiÕp tôc kinh doanh hay buéc ph¶i chÊm døt ho¹t ®éng kinh doanh. §èi víi c«ng ty DÖt 19/5 Hµ Néi th× kh¸ch hµng lín chñ yÕu thuéc ngµnh Da giÇy vµ Qu©n ®éi. C¸c kh¸ch hµng nµy hÇu nh ®Òu §oµn ThÞ Thu Hµ - k38c5 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp tiªu Hoµn thiÖn Marketing môc thuéc së h÷u Nhµ níc, do ®ã c¸c ho¹t ®éng trao ®æi mua b¸n diÔn ra ®Òu hÕt søc thuËn lîi. §©y còng lµ nh÷ng kh¸ch hµng trung thµnh cña c«ng ty trong nhiÒu n¨m ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Søc mua cña hä còng t¬ng ®èi æn ®Þnh qua c¸c n¨m. Tuy nhiªn, mét lîng kh«ng Ýt c¸c kh¸ch hµng nhá lÎ thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau, ®ãng gãp 20% doanh thu cña c«ng ty l¹i cã søc mua kh«ng ®ång ®Òu, thiÕu æn ®Þnh, còng lµm ¶nh hëng ®Õn nguån thu nhËp thêng xuyªn cña c«ng ty.  §èi thñ c¹nh tranh: HiÖn nay, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña c«ng ty trªn thÞ trêng v¶i b¹t cã thÓ kÓ tíi lµ c«ng ty DÖt v¶i c«ng nghiÖp Hµ Néi, c«ng ty b«ng v¶i sîi ViÖt Nam, c¸c c«ng ty th¬ng m¹i nhËp khÈu v¶i tõ níc ngoµi vµo b¸n cho thÞ trêng ViÖt Nam,…Trong ®ã, ®¸ng e ng¹i nhÊt lµ c¸c c«ng ty th¬ng m¹i nhËp khÈu v¶i tõ Trung Quèc vµ c¸c níc trong khu vùc ASEAN. S¶n phÈm v¶i nhËp khÈu tõ c¸c níc nµy cã chñng lo¹i hÕt søc ®a d¹ng mµ gi¸ c¶ l¹i rÎ. Do ®ã ®· thu hót mét lîng kh«ng nhá kh¸ch hµng v¶i trªn thÞ trêng ViÖt Nam, lµm ¶nh hëng ®Õn thÞ phÇn cña c«ng ty trªn thÞ trêng. §èi víi thÞ trêng v¶i cao cÊp, c«ng ty lµ ngêi ®i sau nªn gÆp ph¶i nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh tÇm cì ®· ho¹t ®éng l©u n¨m trªn thÞ trêng nµy nh: C«ng ty TNHH Choong Nam VN, C«ng ty TNHH Pangrim Yooochang, C«ng ty DÖt Phong Phó, DÖt VÜnh Phó, DÖt Thµnh C«ng, DÖt Th¾ng Lîi…Hä ®Òu lµ nh÷ng c«ng ty cã lùc l îng s¶n xuÊt hÕt søc hïng hËu vµ ®ang cã uy tÝn trªn thÞ trêng. C¸c c«ng ty nµy ®îc trang bÞ m¸y mãc hÕt søc hiÖn ®¹i, n¨ng lùc s¶n xuÊt lín ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña kh¸ch hµng c¶ vÒ chÊt lîng, gi¸ c¶, tiÕn ®é giao hµng, ph¬ng thøc thanh to¸n…®· cung cÊp mét lîng nguyªn liÖu t¬ng ®èi lín cho c¸c c«ng ty may xuÊt khÈu. Kh«ng chØ ph¶i ®èi mÆt víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong níc mµ tíi ®©y khi VN gia nhËp WTO, c¸c c«ng ty DÖt may ViÖt Nam nãi chung, c«ng ty DÖt 19/5 HN nãi riªng cßn ph¶i ®èi phã víi sù c¹nh tranh m¹nh mÏ tõ phÝa c¸c doanh nghiÖp DÖt may ®Õn tõ níc ngoµi nh Trung Quèc, Ên §é, Indonesia... §©y lµ nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm tµng mµ c¸c doanh nghiÖp VN cÇn cã sù nghiªn cøu, sù chuÈn bÞ s½n sµng cho mét cuéc chiÕn mang tÇm quèc tÕ.  Nguån cung øng nguyªn liÖu: Nguån nguyªn liÖu hiÖn nay ®ang lµ mét trong nh÷ng yÕu tè g©y khã kh¨n cho c«ng ty. §Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®îc diÔn ra mét c¸ch ®Òu ®Æn theo yªu cÇu cña ngµnh, c«ng ty hoµn toµn ph¶i nhËp khÈu b«ng tõ níc ngoµi. Nguån nguyªn §oµn ThÞ Thu Hµ - k38c5 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp tiªu Hoµn thiÖn Marketing môc liÖu trong níc kh«ng ®ñ ®Ó ®¸p øng cho nhu cÇu cña ngµnh DÖt may c¶ vÒ sè lîng lÉn chÊt lîng. Hµng n¨m chóng ta vÉn ph¶i bá ra kho¶ng 100 triÖu USD ®Ó nhËp khÈu tõ 50-60 tÊn b«ng x¬, chiÕm 90% sè lîng b«ng x¬ sö dông. Còng v× thÕ, nh÷ng sù biÕn ®éng trªn thÞ trêng thÕ giíi nh tû gi¸ hèi ®o¸i, vµng, vËn chuyÓn,…sÏ ¶nh hëng lín tíi nguån cung cÊp nguyªn liÖu cña c«ng ty. T×nh tr¹ng kh«ng chñ ®éng ®îc nguyªn liÖu sÏ lµm ¶nh hëng tíi kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c nhµ m¸y, dÉn ®Õn kÕt côc lµ c«ng ty kh«ng hoµn thµnh tèt c¸c ®¬n hµng hoÆc chËm thêi gian giao hµng, lµm ¶nh hëng tíi uy tÝn cña c«ng ty.  Nh©n tè bªn trong c«ng ty: (viÕt l¹i) C¸c lùc lîng ¶nh hëng bªn trong c«ng ty cã t¸c ®éng rÊt m¹nh mÏ ®Õn ho¹t ®éng Marketing cña c«ng ty. Bao gåm: c¸c yÕu tè vËt chÊt, nguån nh©n lùc, nguån tµi chÝnh cña c«ng ty,… C¸c yÕu tè nµy cã thÓ t¹o ra nh÷ng mÆt m¹nh nhng còng cã thÓ lµ mÆt yÕu cña c«ng ty. HiÖn nay m¸y mãc c«ng nghÖ kü thuËt cña c«ng ty DÖt 19/5 HN nh×n chung cßn kÐm tiªn tiÕn. N¨ng suÊt lao ®éng cßn thÊp dÉn ®Õn s¶n lîng s¶n xuÊt ra kh«ng ®ñ ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng, lµm ¶nh hëng ®Õn uy tÝn cña c«ng ty. §©y lµ nh©n tè lµm h¹n chÕ kh¶ n¨ng kinh doanh cña c«ng ty. C«ng ty cã mét ®éi ngò c¸n bé hÕt søc trÎ trung, n¨ng ®éng. Toµn c«ng ty lµ mét tËp thÓ ®oµn kÕt, cÇn cï chÞu khã. L·nh ®¹o kiªn ®Þnh, quyÕt ®o¸n, d¸m nghÜ, d¸m lµm. §©y lµ ®iÓm m¹nh cña c«ng ty trong thêi buæi kinh tÕ thÞ trêng, bëi lÏ con ngêi lu«n lu«n lµ lùc lîng nßng cèt cña mäi ho¹t ®éng. B¶n th©n c«ng ty l¹i thuéc së h÷u Nhµ níc nªn nhËn ®îc rÊt nhiÒu sù u ®·i vÒ vèn, ®Êt ®ai,…còng lµ mét lîi thÕ kh«ng nhá cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. II.II.2.2 Ph©n tÝch thùc tr¹ng nghiªn cøu thÞ trêng vµ ph©n ®o¹n thÞ trêng môc tiªu cña c«ng ty a, Nghiªn cøu thÞ trêng Cïng víi sù ph¸t triÓn cña Marketing hiÖn ®¹i, nghiªn cøu Marketing ®· thùc sù ®îc xem lµ chiÕc ch×a kho¸ ®Ó hiÓu ®îc thÞ trêng vµ nh÷ng thay ®æi nhanh chãng cña nã. ë níc ta, nghiªn cøu Marketing míi chØ ®îc quan t©m tiÕp cËn trong mét vµi n¨m gÇn ®©y khi mµ chóng ta tiÕp cËn t tëng kinh tÕ thÞ trêng vµ ®Þnh híng Marketing trong kinh doanh. 18 §oµn ThÞ Thu Hµ - k38c5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp tiªu Hoµn thiÖn Marketing môc NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña nghiªn cøu Marketing ®èi víi sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp, c«ng ty DÖt 19/5 HN ®· kh«ng ngõng t¨ng cêng c«ng t¸c ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ trêng nh»m n¾m b¾t râ h¬n nh÷ng thay ®æi cña nhu cÇu thÞ trêng, nhê ®ã cã thÓ ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong s¶n xuÊt kinh doanh. Ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ trêng cña c«ng ty diÔn ra tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p. C¸c phßng ban ®Òu ®îc trang bÞ m¸y tÝnh cã nèi m¹ng Lan víi nhau ®Ó cã thÓ trao ®æi c¸c th«ng tin néi bé. HiÖn nay, c«ng ty cã 14 m¸y kÕt nèi m¹ng Lan, trong ®ã cã 9 m¸y ®îc kÕt nèi m¹ng Internet ®Ó cã thÓ liªn tôc cËp nhËt nh÷ng th«ng tin míi nhÊt tõ hÖ thèng m¹ng toµn cÇu. §Æc biÖt phßng kÕ ho¹ch thÞ trêng cña c«ng ty lµ n¬i tËp trung mäi ho¹t ®éng Marketing. NhiÖm vô cña c¸c nh©n viªn trong phßng lµ thêng xuyªn theo dâi nh÷ng biÕn ®éng cña nhu cÇu thÞ trêng, cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh hiÖn t¹i vµ tiÒm n¨ng, n¾m b¾t nh÷ng chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña Nhµ níc liªn quan ®Õn ngµnh nghÒ mµ c«ng ty kinh doanh nh»m phôc vô cho c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cho c¸c nhµ m¸y; ®ång thêi ®a ra, ®Ò xuÊt víi Tæng G§ c«ng ty nh÷ng chiÕn lîc thu hót kh¸ch hµng vµ më réng m¹ng líi tiªu thô s¶n phÈm. Nh÷ng th«ng tin thø cÊp thêng ®îc c¸c phßng ban trong c«ng ty thu thËp th«ng qua Internet, truyÒn h×nh, c¸c b¸o chÝ chuyªn ngµnh, b¸o kinh tÕ, c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cña Nhµ níc. Th«ng qua c¸c ph¬ng tiÖn nµy c«ng ty cã thÓ n¾m b¾t ®îc nh÷ng biÕn ®éng vÒ gi¸ x¨ng dÇu cã ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c vËn chuyÓn hµng ho¸ cña c«ng ty tíi c¸c kh¸ch hµng cña m×nh; hay nh÷ng th«ng tin vÒ tû gi¸ hèi ®o¸i ¶nh hëng ®Õn gi¸ nguyªn liÖu b«ng nhËp khÈu cña c«ng ty,…Nh÷ng th«ng tin nh vËy rÊt dÔ t×m kiÕm, chi phÝ bá ra l¹i rÊt rÎ mµ hiÖu qu¶ thu ®îc còng kh«ng nhá. Tuy nhiªn, trong thêi ®¹i bïng næ th«ng tin nh hiÖn nay, c¸c th«ng tin cô thÓ vÒ kh¸ch hµng kh«ng thÓ chØ ®îc thu thËp th«ng qua c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®¹i chóng. C«ng ty DÖt 19/5 HN cßn tù thiÕt kÕ nh÷ng phiÕu ®iÒu tra kh¸ch hµng ®Ó göi tíi kho¶ng 10 kh¸ch hµng lín cña m×nh ë c¶ ba miÒn tæ quèc. Néi dung phiÕu ®iÒu tra yªu cÇu kh¸ch hµng ®¸nh gi¸ c¸c th«ng tin sau: ChÊt lîng s¶n phÈm, thêi gian giao hµng, giíi thiÖu víi b¹n hµng, h×nh thøc th«ng tin vÒ s¶n phÈm, tiªu chÝ chän mua, møc ®é hµi lßng vÒ s¶n phÈm, møc ®é ®a d¹ng cña s¶n phÈm. PhiÕu ®iÒu tra ®îc thiÕt kÕ hÕt søc s¬ sµi, chñ yÕu lµ c¸c c©u hái ®ãng, kh¸ch hµng chØ viÖc tÝch vµo nh÷ng phÇn môc lùa chän ®· ®îc nªu s½n (tèt hay kh«ng tèt). Víi phiÕu ®iÒu tra nµy c«ng ty DÖt 19/5 HN nhËn ®îc kÕt qu¶ lµ c¸c kh¸ch hµng ®Òu ®¸nh gi¸ tèt vÒ mäi néi dung ®îc nªu ra trong phiÕu ®iÒu tra. Lý do ®¬n gi¶n v× c«ng ty ®· kh«ng 19 §oµn ThÞ Thu Hµ - k38c5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp tiªu Hoµn thiÖn Marketing môc ®a ra mét c¸ch chi tiÕt c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ trong phiÕu ®iÒu tra vµ l¹i chØ tiÕn hµnh göi tíi c¸c kh¸ch hµng quen (kh¸ch hµng trung thµnh), dÉn ®Õn c¸c kh¸ch hµng nµy vèn ®· tho¶ m·n víi s¶n phÈm cña c«ng ty nªn hä kh«ng ®¸nh gi¸ "kh«ng tèt" nhng c«ng ty còng kh«ng thÓ nhËn thªm ®îc thªm nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp hay nh÷ng phµn nµn nµo kh¸c cña hä. Ngoµi viÖc sö dông phiÕu ®iÒu tra kh¸ch hµng, c«ng ty cßn tæ chøc c¸c héi nghÞ kh¸ch hµng, võa lµ mét h×nh thøc xóc tiÕn võa lµ mét h×nh thøc lÊy ý kiÕn trùc tiÕp tõ phÝa kh¸ch hµng. Nh÷ng cuéc héi nghÞ kh¸ch hµng nh vËy rÊt cã hiÖu qu¶, bëi lÏ G§ c«ng ty vµ phßng kÕ ho¹ch thÞ trêng cã thÓ n¾m b¾t râ t©m lý kh¸ch hµng th«ng qua c¸c ph¶n øng, th¸i ®é cña hä trong héi nghÞ. Nh×n chung, viÖc thùc hiÖn nghiªn cøu thÞ trêng cña c«ng ty DÖt 19/5 HN vÉn cßn rÊt h¹n chÕ, chñ yÕu dùa vµo quan s¸t vµ kinh nghiÖm. B¶n th©n ho¹t ®éng nghiªn cøu còng cßn rÊt ®¬n gi¶n víi quy m« nhá hÑp. C«ng nghÖ nghiªn cøu còng cßn nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ph¶i ®îc hoµn thiÖn, ®Æc biÖt nh÷ng kü thuËt hiÖn ®¹i vÉn cha ®îc khai th¸c sö dông cã hiÖu qu¶ vµo kh©u ph©n tÝch d÷ liÖu. b, Ph©n ®o¹n thÞ trêng Sau khi ®· tiÕn hµnh nh÷ng nghiªn cøu s¬ bé vÒ thÞ trêng, th«ng qua nh÷ng kÕt qu¶ cã ®îc, c«ng ty DÖt 19/5 HN ®· nhËn ®Þnh ®îc nh÷ng ®Æc tÝnh chñ yÕu t¹o ra sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c thÞ trêng vµ sö dông chóng lµm tiªu thøc ph©n ®o¹n thÞ trêng, bao gåm: ®Æc tÝnh ®Þa lý, ®Æc tÝnh ph©n bè nhu cÇu vµ ®Æc tÝnh kh¸ch hµng.  §Æc tÝnh ®Þa lý: Theo tiªu thøc nµy, c«ng ty ph©n chia thÞ trêng tæng thÓ ra lµm hai: thÞ trêng néi ®Þa vµ thÞ trêng quèc tÕ. + ThÞ trêng quèc tÕ: C«ng ty nhËn thÊy r»ng ®©y lµ mét thÞ trêng réng lín, bao gåm rÊt nhiÒu nh÷ng thÞ trêng nhá cÊu thµnh. C¸c thÞ trêng nµy ®Òu hÕt søc kh¸c nhau vÒ ®iÒu kiÖn ®Þa lý, tËp qu¸n kinh doanh nªn nhu cÇu v¶i trªn thÞ trêng nµy thêng rÊt ®a d¹ng, phøc t¹p vµ ph©n t¸n. Møc ®é c¹nh tranh trªn thÞ trêng nµy còng rÊt cao. Do vËy, nÕu kinh doanh trªn thÞ trêng nµy c«ng ty sÏ ph¶i thêng xuyªn ®èi ®Çu víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh tÇm cì quèc tÕ. + ThÞ trêng néi ®Þa: So víi thÞ trêng quèc tÕ th× thÞ trêng ViÖt Nam nhá bÐ h¬n rÊt nhiÒu, nhng bï l¹i nhu cÇu trªn thÞ trêng nµy kh«ng qu¸ phøc t¹p. ë ®©y kh«ng xuÊt hiÖn nh÷ng ®êng biªn giíi quèc gia vµ nh÷ng rµo c¶n th¬ng m¹i nh: tËp §oµn ThÞ Thu Hµ - k38c5 20
- Xem thêm -