Tài liệu Thực trạng tổ chức kế toán trong một kỳ của cửa hàng

  • Số trang: 114 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 28 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay xu híng toµn cÇu ho¸, quan hÖ bu«n b¸n th¬ng m¹i gi÷a níc ta víi c¸c níc b¹n ngµy cµng ®îc më réng vÒ nhiÒu mÆt. Do vËy, vai trß cña ngµnh th¬ng m¹i trë nªn rÊt quan träng, kh«ng chØ lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt víi kinh doanh trong níc mµ cßn më réng sang c¸c níc trªn thÕ giíi. §iÒu nµy ®· gãp phÇn lµm cho s¶n xuÊt trong níc ph¸t triÓn c¶ vÒ chiÒu s©u vµ chiÒu réng, hµng ho¸ th× ngµy cµng phong phó ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, mÉu m· víi lo¹i chÊt lîng ®îc ®¶m b¶o. Trªn c¬ së nhËn thøc tæng hîp nh÷ng kiÕn thøc chuyªn ngµnh kÕ to¸n kÕt hîp víi nh÷ng m«n khoa häc kh¸c, em nhËn thÊy c«ng t¸c kÕ to¸n lµ mét c«ng viÖc ®Æc biÖt quan träng trong mçi doanh nghiÖp nã lu«n tån t¹i vµ ph¸t triÓn song song cïng doanh nghiÖp, lµ c«ng cô quan träng gióp cho doanh nghiÖp thùc hiÖn ý ®å kinh doanh vµ ®Ò ra chiÕn lîc kinh doanh cô thÓ, ®Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã th× kÕ to¸n ph¶i lµ ngêi n¾m v÷ng c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ®Ó ph¶n ¸nh sù biÕn ®éng vµ nguån vèn cña doanh nghiÖp. Tõ ®ã cung cÊp nhanh nhÊt, chÝnh x¸c nhÊt nh÷ng th«ng tin vÒ kinh tÕ gióp cho chñ doanh nghiªp n¾m v÷ng t×nh h×nh kinh doanh cña ®¬n vÞ ®Ó tõ ®ã ®a ra nh÷ng ph¬ng ¸n kinh doanh thÝch hîp nh»m ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. Qua qu¸ tr×nh häc tËp t¹i trêng trung häc C«ng NghÖ vµ Kinh TÕ §èi Ngo¹i, cïng víi thêi gian thùc tËp t¹i cöa hµng Th¬ng M¹i - DÞch vô Cöa Nam thuéc c«ng ty th¬ng M¹i – DÞch Vô Trµng Thi, em cµng thÊy râ ý nghÜa vµ tÇm quan träng cña kÕ to¸n. B¶n b¸o c¸o tæng hîp cña em ®îc hoµn thµnh nhê sù huíng dÉn cña c« gi¸o TrÇn ThÞ MiÕn cïng víi sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c« chó phßng kÕ to¸n cña cöa hµng vµ c«ng ty, em ®· hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp nµy.dï ®· cã nhiÒu nç lùc song do thêi gian cã h¹n vµ kh«ng cã nhiÒu kinh nghiÖm thùc tÕ nªn trong b¸o c¸o chØ míi ®a ra mét sè kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty còng nh t×nh h×nh thùc hiÖn tæ chøc kÕ to¸n trong mét kú cña doanh nghiÖp vµ mét sè ý kiÕn nhËn xÐt vµ ®Ò xuÊt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty. Néi dung b¸o c¸o tæng hîp gåm 3 phÇn: PhÇn I: Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty PhÇn II: thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n trong mét kú cña cöa hµng PhÇn III: mét sè ý kiÕn nhËn xÐt vµ ®Ò xuÊt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i cöa hµng Víi thêi gian tiÕp xóc thùc tÕ cßn Ýt vµ b¶n th©n em cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn b¸o c¸o thùc tËp cña em kh«ng thÓ tr¸nh ®îc nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« ®Ó b¶n b¸o c¸o cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! NguyÔn ThÞ Nhµn 1 Líp: KT3G Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn I:Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty TH¦¥NG M¹I DÞCH Vô TRµNG THI I. kh¸i qu¸t QU¸ TR×NH H×NH THµNH Vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty Th¬ng M¹i- DÞch Vô-Trµng Thi lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 2884/Q§UB vµ theo quyÕt ®Þnh sè 1787/Q§UB ngµy 17/11/1992 vµ ngµy29/4/1993 cña UBND thµnh phè Hµ Néi. C«ng ty th¬ng M¹i- DÞch Vô Trµng Thi lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc së th¬ng m¹i Hµ Néi qu¶n lý. Trô së chÝnh cña c«ng ty ®Æt t¹i 12 - 14 Ttrµng Thi - Hoµn KiÕm - Hµ Néi. NguyÔn ThÞ Nhµn 2 Líp: KT3G Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng ty Th¬ng M¹i – DÞch Vô Trµng Thi lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc ®éc lËp, cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã c¸c quyÒn vµ nghÜa vô d©n sù, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh trong ph¹m vi vèn do doanh nghiÖp qu¶n lý, c«ng ty cã tµi kho¶n t¹i Ng©n Hµng C«ng Th¬ng ViÖt Nam, cã con dÊu riªng. C«ng Ty Th¬ng M¹i- DÞch Vô Trµng Thi d· tr¶i qua 50 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn cïng víi sù thay ®æi kh«ng ngõng vÒ mäi mÆt cña ®Êt níc ta. C«ng ty Th¬ng M¹i- DÞch Vô Trµng Thi cã tiÒn th©n lµ c«ng ty Ngò Kim ®îc thµnh lËp ngµy 14/2/1955, cã c¬ së chÝnh lµ cö hµng Ngò Kim sè 5-7 Trµng TiÒn. Th¸ng 3/1962 c«ng ty ®æi tªn thµnh c«ng ty Kim KhÝ Ho¸ chÊt Hµ Néi. Th¸ng 8/1998 c«ng ty tiÕp nhËn thªm lao ®éng vµ mét sè ®Þa ®iÓm kinh doanh cña c«ng ty gia c«ng thu mua hµng c«ng nghÖ phÈm Hµ Néi vµ c«ng ty kinh doanh tæng hîp, tõ ®ã ®æi tªn thµnh c«ng ty Kim KhÝ §iÖn M¸y Hµ N«i. Ngµy 29/4/1993 do yªu cÇu nhiÖm vô kinh doanh cña c«ng ty ®· ®Ò nghÞ së th¬ng m¹i, UBND thµnh phè Hµ Néi ®æi tªn c«ng ty thµnh C«ng Ty Th¬ng M¹i - DÞch Vu Trµng Thi vµ ®¬c bæ sung thªm mét sè chøc n¨ng, nhiÖm vô míi nh»m phï hîp víi nhu cÇu kinh doanh vµ t×nh h×nh thÞ trêng. Tr¶i qua 50 n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh c«ng ty ®· ®ãng gãp rÊt nhiÒu c«ng søc vµo c«ng cuéc x©y dùng b¶o vÖ tæ quèc, vµo viÖc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù më cöa réng r·i. C«ng ty ®îc chñ tÞch héi ®ång nhµ níc tÆng thëng hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng 3 vÒ thµnh tÝch xuÊt s¾c trong 5 n¨m (1993-1998) cïng nhiÒu b»ng khen, giÊy khen, cê lu©n lu cña Bé Th¬ng M¹i, c«ng ®oµn ViÖt Nam, UBND thµnh phè, së Th¬ng M¹i. 2. T×nh h×nh vèn vµ nguån h×nh thµnh vèn cña c«ng ty Khi míi thµnh lËp c«ng ty cã vèn ®iÒu lÖ: 5.070.000.000 (N¨m tû kh«ng tr¨m bÈy m¬i triÖu ®ång ch½n) Trong ®ã: Vèn cè ®Þnh: 4.107.000.000; Vèn lu ®éng: 963.000.000 VÞ trÝ ®Þa lý cña c«ng ty rÊt thuËn lîi, trô së chÝnh n»m gi÷a trung t©m Hµ Néi, d©n c ®«ng ®óc vµ cã thu nhËp cao, cã nhiÒu v¨n phßng ®¹i diÖn cña c¸c c«ng ty lín trong níc vµ níc ngoµi, giao th«ng ë ®©y rÊt thuËn tiÖn. Vèn cña c«ng ty ®îc h×nh thµng tõ 3 nguån: + Vèn do nhµ níc cÊp: ®©y chñ yÕu lµ vèn cè ®Þnh t¹o cho c«ng ty mét c¬ së ®Çy ®ñ hoµn thiÖn. + Vèn huy ®éng tõ c¸c nguån vay ng©n hµng, c«ng nh©n viªn: ®©y lµ lîng vèn ®ãn gãp kh«ng nhá vµo qu¸ tr×nh kinh doanh cña c«ng ty. Nã lµ yÕu tè t¹o ra sù rñi ro cao, nhng lµ lîng vèn rÊt cÇn thiÕt khi tham ga vµo qu¸ tr×nh vßng quay vèn, tao ra lîi nhuËn nhanh. NguyÔn ThÞ Nhµn 3 Líp: KT3G Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Vèn chiÕm dông: ®ã lµ c¸c hµng hãa ®îc göi b¸n t¹i c¸c ®¬n vÞ kinh doanh, hµng tån kho hoÆc hµng ®ang trªn ®êng vËn chuyÓn. Lîng vèn nµy kh«ng lín nhng còng lµ mét phÇn trong tæng sè vèn kinh doanh cña c«ng ty, ®îc tÝnh to¸n ®Çy ®ñ chÝnh x¸c. Ta cã thÓ so s¸nh mét sè chØ tiªu trong nh÷ng n¨m 2004 vµ n¨m 2005 TT 1 2 3 4 5 ChØ tiªu Lîi nhuËn vèn lu ®éng Lîi nhuËn so víi ng©n s¸ch cÊp Lîi nhuËn so víi vèn kinh doanh Nép Ng©n s¸ch Nhµ níc S¶n lîng N¨m 2004 53% 64% 27,77% 962.000.000 17.000.000.000 N¨m 2005 69% 85% 36,6% 1.314.000.000 24.000.000.000 KÕt qu¶ trªn cã ý nghÜa v« cïng to lín khi mµ trªn trÞ trêng th¬ng m¹i c¬ b¶n ®ang b·o hoµ, c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ kh¸c nhau, kÓ c¸c ®¬n vÞ liªn doanh víi níc ngoµi cã ®Çy ®ñ søc m¹nh c¹nh tranh chÊp nhËn vµ ®i lªn trong c¬ chÕ thÞ trêng. II. §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc qu¶n lý 1. §Æc ®iÓm vÒ lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty 1.1. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm cña C«ng ty: S¶n phÈm chñ yÕu cña C«ng ty lµ s¶n phÈm, c¸c mÆt hµng thiÕt bÞ ®å dïng, c¸c vËt kiÕn tróc… cã quy m« lín, kÕt cÊu phøc t¹p, quy tr×nh s¶n xuÊt ph¶i qua nhiÒu giai ®o¹n, mçi giai ®o¹n l¹i cã ®Æc ®iÓm kü thuËt riªng. Do vËy, cÇn ph¶i tu©n thñ c¸c tiªu chuÈn quy ph¹m kü thuËt, s¶n phÈm ®îc tiªu thô theo gi¸ tho¶ thuËn vµ ®îc b¸n cho mäi kh¸ch hµng. 1.2. §Æc ®iÓm vÒ nh©n lùc: Lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ kinh doanh tÝnh ®Õn ®Çu n¨m 2005 tæng sè lao ®éng lµ 195 lao ®éng. C«ng ty ®· bè trÝ vµ sö dông t¬ng ®èi hîp lý nguån lao ®éng víi bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh gän nhÑ vµ lu«n n©ng cao båi dìng ®µo t¹o chuyªn m«n nghiÖp vô vµ kü thuËt cho c«ng nh©n. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty ®Ò ra chÕ ®é khen thëng, kû luËt râ rµng, khuyÕn khÝch nh»m n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, tay nghÒ, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tõ ®ã n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n cña C«ng ty ngµy cµng t¨ng lªn. Tõ n¨m 2005 ®Õn nay, tæng sè lao ®éng cña C«ng ty t¨ng lªn ngµy cµng nhiÒu, n¨m 2004 tæng sè lao ®éng lµ 120 lao ®éng, n¨m 2005 lµ 155 lao ®éng t¨ng so víi n¨m 2004 lµ 1,29 lÇn. B¶ng c¬ cÊu lao ®éng C«ng ty Th¬ng m¹i- dÞch vô trµng thi Néi dung NguyÔn ThÞ Nhµn 2003 4 2004 2005 Líp: KT3G Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tæng sè lao ®éng 120 155 195 Lao ®éng trùc tiÕp 95 117 153 Lao ®éng phô trî, phôc vô. 20 23 25 Lao ®éng qu¶n lý 10 15 17 Chuyªn m«n Chuyªn gia níc ngoµi 03 02 01 §¹i häc 15 19 25 Cao ®¼ng, trung cÊp 19 33 45 Cßn l¹i 83 101 124 Nguån: Thèng kª lao ®éng hµng n¨m C«ng ty th¬ng m¹i – dÞch vô trµng thi Nguyªn nh©n sù gia t¨ng lao ®éng cña C«ng ty lµ do ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶, do ®ã C«ng ty më réng kinh doanh ®ßi hái ph¶i bæ sung lao ®éng. Qua b¶ng c¬ cÊu trªn ta thÊy tû lÖ lao ®éng cã chuyªn m«n tr×nh ®é ®¹i häc chiÕm tû lÖ kh¸ cao trong tæng sè lao ®éng cña C«ng ty cô thÓ n¨m 2003 chiÕm 12,5%, n¨m 2004 chiÕm 12,25%, n¨m 2005 chiÕm 12,8%. Nguyªn nh©n chÝnh lµ do C«ng ty më réng thªm kinh doanh nhËp khÈu nguyªn liÖu s¶n xuÊt, ®å d©n dông cã nhiÒu uy tÝn ë nhiÒu kh¸ch hµng. Tû lÖ lao ®éng cßn l¹i bao gåm chñ yÕu lµ lao ®éng trùc tiÕp trong C«ng ty. 2. C¬ cÊu ngµnh nghÒ cña c«ng ty C«ng ty Th¬ng M¹i- DÞch Vô Trµng Thi lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh Tæng hîp c¸c mÆt hµng, thiÕt bÞ ®å dïng nªn c¸c mÆt hµng rÊt phong phó vµ ®a d¹ng. C¸c ph©n xëng, bé phËn s¶n xuÊt Víi ph¬ng ch©m tæ chøc bé m¸y gän nhÑ, lµm viÖc cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ lÊy hiÖu qu¶ lµm hµng ®Çu. HiÖn nay c«ng ty cã 14 ®¬n vÞ cöa hµng trùc thuéc. 1. Trung t©m th¬ng m¹i - dÞch vô sè 5-7 Trµng TiÒn. 2. Cöa hµng th¬ng m¹i - dÞch vô Cöa Nam. 3. Cöa hµng th¬ng m¹i - dÞch vô 24 thuèc b¾c 4. Cöa hµng th¬ng m¹i - dÞch vô §ång Xu©n. 5. Cöa hµng th¬ng m¹i - dÞch vô Gia L©m. 6. Cöa hµng th¬ng m¹i - dÞch vô §¹i La. 7. Cöa hµng th¬ng m¹i Gi¶ng Vâ. 8. Cöa hµng th¬ng m¹i hµng ®µo. 9. Cöa hµng th¬ng m¹i C¸t Linh. 10. C«ng ty TM-CP nghÜa ®«. NguyÔn ThÞ Nhµn 5 Líp: KT3G Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 11. Trung t©m th¬ng m¹i – dÞch vô Trµng Thi. 12. Tr¹m kinh doanh tæng hîp. 13. XÝ nghiÖp m« t« xe m¸y. 14. XÝ nghiÖp söa ch÷a ®iÖn l¹nh. 3. HÖ thèng vµ c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh. 3.1 C¬ cÊu tæ chøc. C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp ®éc lËp cã t c¸ch ph¸p nh©n víi mét tæ chøc bé m¸y hoµn thiÖn cã ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cña mét doanh nghiÖp cã quy m« ho¹t ®éng kinh doanh lín dùa trªn c¸c chøc n¨ng vµ nhiÖm vô theo quyÕt ®Þnh sè 1787/Q§UB ngµy 29/4/1993 vµ c¨n cø vµo thùc tÕ cña doanh nghiÖp. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty bao gåm: ban gi¸m ®èc, ba phßng chøc n¨ng, 14 ®¬n vÞ cöa hµng, xÝ nghiÖp, tr¹m kinh doanh trùc thuéc c«ng ty t¹i c¸c quËn néi thµnh vµ ngo¹i thµnh Hµ Néi. Cô thÓ c«ng ty ®· tæ chøc c¸c phßng ban nh sau: Trong c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty, ®øng ®Çu lµ Gi¸m ®èc phô tr¸ch chung mäi mÆt cña C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vµ c¸c s¸ng lËp viªn vÒ mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty. Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc cã hai phã gi¸m ®èc: - Phã Gi¸m ®èc kinh doanh: - Phã Gi¸m ®èc kü thuËt: Lµ ngêi gióp viÖc cho gi¸m ®èc ®iÒu hµnh vÒ lÜnh vùc kü thuËt cña C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®îc gi¸m ®èc ph©n c«ng thùc hiÖn. Phã Gi¸m ®èc kü thuËt gióp gi¸m ®èc chØ ®¹o phßng kÕ ho¹ch, lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hµng n¨m vµ theo dâi chÊt lîng c«ng tr×nh. 3.2 Bé phËn nghiÖp vô c¸c phßng ban cña C«ng ty: - Phßng tæ chøc - hµnh chÝnh: Cã chøc n¨ng gióp gi¸m ®èc vÒ m« h×nh c¬ cÊu tæ chøc kinh doanh cña C«ng ty nh»m ph¸t huy cao nhÊt n¨ng lùc cña ®¬n vÞ. Gióp gi¸m ®èc qu¶n lý c¸n bé c«ng nh©n viªn vÒ c¸c vÊn ®Ò thuéc chñ tr¬ng, tiªu chuÈn, nhËn xÐt quy ho¹ch, ®iÒu ®éng vµ c¸c chÝnh s¸ch cña ngêi lao ®éng (t¨ng l¬ng, khen thëng, ®µo t¹o, båi dìng…). X©y dùng møc chi phÝ tiÒn l¬ng cña C«ng ty, khuyÕn khÝch c¸c ®Þnh møc kho¸n cã thëng, nghiªn cøu c¸c h×nh thøc tæ chøc lao ®éng thÝch hîp, thùc hiÖn híng dÉn c«ng t¸c an toµn lao ®éng vµ ch¨m lo phôc vô hµnh chÝnh qu¶n trÞ t¹i v¨n phßng C«ng ty. - Phßng kinh doanh: Cã chøc n¨ng gióp gi¸m ®èc x©y dùng vµ triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh ph¸t triÓn dµi h¹n vµ kÕ ho¹ch hµng n¨m theo nhu cÇu nghiªn cøu thÞ trêng. LËp kÕ ho¹ch mua b¸n, tæ chøc vËn chuyÓn vµ NguyÔn ThÞ Nhµn 6 Líp: KT3G Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tiÕp nhËn b¶o qu¶n, dù tr÷, gióp gi¸m ®èc x©y dùng kÕ ho¹ch cho s¸t víi thùc tÕ, nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ trêng. - Phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n: Cã chøc n¨ng ghi chÐp toµn bé con sè tµi s¶n, hµng ho¸ vµ thêi gian lao ®éng díi h×nh thøc gi¸ trÞ vµ xö lý sè liÖu nh»m gióp gi¸m ®èc gi¸m s¸t qu¶n lý, kiÓm tra kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, ®Ó qua ®ã lùa chän c¸c ph¬ng ¸n kinh doanh phï hîp víi c¬ chÕ thÞ trêng, thùc hiÖn tÝnh to¸n b¶o ®¶m vèn vµ tæ chøc sö dông vèn, thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i chi vµ ph¶i tr¶. LËp b¸o c¸o quyÕt to¸n cña C«ng ty theo ®Þnh kú theo quy ®Þnh cña c¬ quan thuÕ vµ nhµ níc. S¬ ®å 1: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty G§ Phã G§ Phßng kÕ to¸n Phßng tc hc TT-TMDV Sè 5-7 Trµng tiÒn CHTM-DV Gia l©m Phã G§ TT-TMDV Trµng thi CH TM-DV NguyÔn ThÞ Nhµn §¹i la Phßng KD TT-TMDV Cöa nam CH TM Gi¶ng vâ 7 P. Ql cöa hµng, xÝ nghiÖp CHTM-DV 24 Thuèc b¾c CH TM hµng ®µo CHTM-DV §ång xu©n CH-TM C¸t linh Líp: KT3G Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tr¹m KD tæng hîp XN-m« t«-xe m¸y HN Xn söa ch÷a ®iÖn l¹nh TTTM-DV nghÜa ®« III. T×nh h×nh chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty. §îc sù gióp ®ì cña bé tµi chÝnh cña C«ng ty trong suèt qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, lu«n lu«n ®îc híng dÉn thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh th«ng qua c¸c v¨n b¶n ph¸p quy phï hîp víi tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn tõng hoµn c¶nh cô thÓ cã nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. Lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty th¬ng m¹i - dÞch vô trµng thi nªn bé m¸y cña cöa hµng còng n»m trong hÖ thèng tæ chøc cña c«ng ty. Tõ ®Æc ®iÓm vÒ lo¹i h×nh kinh doanh vµ ®Ó thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ trêng C«ng ty ®· s¾p xÕp bé m¸y tæ chøc cña cöa hµng theo s¬ ®å sau: S¬ ®å 2: S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña cöa hµng Ban phô tr¸ch Khèi v¨n phßng Tæ sè 2: §iÖn biªn Tæ sè 4: §iÖn biªn Tæ sè 174: §iÖn biªn Tæ b¶o vÖ 1. H×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n. §Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. HiÖn nay, c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty ®ang ¸p dông lo¹i h×nh nöa ph©n t¸n, nöa tËp trung. NguyÔn ThÞ Nhµn 8 Líp: KT3G Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Theo quy ®Þnh cña bé tµi chÝnh, c¸c doanh nghiÖp sö dông hÖ thèng tµi chÝnh kÕ to¸n doanh nghiÖp ®îc ban hµnh theo Q§ 1141/ TC§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé trëng Bé tµi chÝnh vµ söa ®æi theo th«ng t sè 10 TC/ C§KT. Ngµy 20/3/1997 cña Bé tµi chÝnh, bé m¸y kÕ to¸n ®îc x©y dùng trªn c¬ së kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chi tiÕt ®¶m b¶o c¸c mÆt cña kÕ to¸n ®îc kÕt hîp cïng nhau. ViÖc kiÓm tra sè liÖu ®îc kiÓm tra diÔn ra thêng xuyªn nªn viÖc kÕt hîp c¸c th«ng tin kinh tÕ, c¸c nhu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý, sè lîng ®îc ®¶m b¶o chÝnh x¸c, t¹o ra mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau còng nh c¸c phßng ban kh¸c th× kÕ to¸n cã nhiÖm vô, chøc n¨ng qu¶n lý t×nh h×nh chi tiªu tµi chÝnh, ho¹t ®éng kinh doanh cña cöa hµng. víi nhiÖm vô tham mu cho l·nh ®¹o vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh, tiÒn vèn, tµi s¶n, kÕ toµn thu chi hµng th¸ng theo kÕ ho¹ch kinh doanh. Phßng kÕ to¸n víi sù l·nh ®¹o cña cöa hµng trëng vµ kÕ to¸n trëng, bé m¸y kÕ to¸n cã nhiªm vô tæ chøc vµ kiÓm tra toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª trong ph¹m vi cña cöa hµng. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é ho¹ch to¸n, chÕ ®é qu¶n lý, thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu, chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty th¬ng m¹i Trµng thi ®îc tæ chøc theo m« h×nh ph©n t¸n. Hµng th¸ng, hµng quý, hµng n¨m kÕ to¸n lËp b¸o c¸o c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña cöa hµng nªn c«ng ty. Phßng kÕ to¸n bao gåm: - KÕ to¸n trëng: lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm cao nhÊt vÒ ho¹t ®éng kinh tÕ cña cöa hµng, tæ chøc ®iÒu hµnh kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ghi chÐp, lu©n phiªn chøng tõ. MÆt kh¸c kÕ to¸n trëng cßn híng dÉn chØ ®¹o viÖc lùa chän vµ c¶i tiÕn tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n cho phÐp phï hîp víi h×nh thøc kinh doanh cña ®¬n vÞ. - KÕ to¸n mua vµ thanh to¸n tiÒn hµng: kÕ to¸n t×nh h×nh bao gåm sè lîng vµ gi¸ c¶ mua, ®ång thêi theo dâi quü tiÒn mÆt gåm sè lîng gi¸ c¶ mua hµng, x¸c ®Þnh gi¸ vèn mua hµng, ®ång thêi theo dâi quü tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng ®Ó thanh to¸n cho ng©n s¸ch cÊp trªn, thanh to¸n c¸c khën ph¸t sinh, theo dâi nî nhµ cung cÊp. - KÕ to¸n b¸n hµng: theo dâi viÖc lªn b¸o c¸o b¸n hµng tõ ho¸ ®¬n cña mËu dÞch viªn, kiÓm tra lîng nhËp, lîng b¸n, lîng tån kho th«ng qua quÇy cña cöa hµng. NguyÔn ThÞ Nhµn 9 Líp: KT3G Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - KÕ to¸n chi phÝ: lµm nhiÖm vô tæng hîp c¸c chi phÝ cã liªn quan ®Õn cöa hµng nh: chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý, l¬ng, thëng, b¶o hiÓm nh©n viªn. - KÕ to¸n tiªu thô: tiÕn hµnh theo dâi c¸c nhiÖm vô liªn quan ®Õn tiªu thô hµng nh: ghi thÎ quÇy, x¸c ®Þnh doanh thu. - Thñ quü: nhËn chøc n¨ng chÝnh lµ gi÷ tiÒn vµ nhËn theo dâi phiÕu chi tiªu, phiÕu thu cuèi th¸ng nép lªn ng©n hµng. S¬ ®å 3: S¬ ®å kÕ to¸n t¹i cöa hµng KÕ to¸n trëng & KÕ to¸n tæng hîp Chøng tõ gèc B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Sæ quü KÕ to¸n mua hµng & tt tiÒn hµng KÕ to¸n b¸n hµng Sæ ®¨ng kýchøng tõ ghi sæ KÕ to¸n Chi PhÝ Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt KÕ to¸n tiªu thô Thñ quü Thñ kho Chøng tõ ghi sæ Doanh thu Ghi thÎ quÇy KÕt qu¶ kinh doanh 3. H×nh thøc sæ kÕ to¸n ®ang sö dông 3.1 ChÕ ®é ¸p dông: Sæ c¸i B¶ng tæng hîp Theo quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh vÒ viÖc ¸p dông chÕ ®é kÕchi to¸n tiÕtmíi ngµy 10/01/1996, C«ng ty th¬ng m¹i - dÞch vô Trµng thi ®· tiÕn hµnh thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n míi ®Ó phï hîp víi quy m« khèi lîng c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. C«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n "Chøng tõ ghi sæ" vµ ph¬ng ph¸p B¶ngph¸p c©n kª ®èikhai thêng xuyªn, tÝnh gi¸ trÞ gia h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸t sinh t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. S¬ ®å 3: S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n. B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi hµng th¸ng Ghi cuèi th¸ng NguyÔn ThÞ Nhµn Ghi chó: §èi chiÕu 10 Líp: KT3G Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 *. HÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n: - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n - B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh - ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh - B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ. Niªn ®é kÕ to¸n cña C«ng ty ®îc b¾t ®Çu vµo ngµy 01 th¸ng 01 vµ kÕt thóc vµo ngµy 31 th¸ng 12 hµng n¨m. 3.Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ hµng tån kho C«ng ty sö dông ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. NguyÔn ThÞ Nhµn 11 Líp: KT3G Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn II: thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n trong mét kú cña cöa hµng. I. kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu c«ng cô dông cô. 1. Kh¸i niÖm VËt liÖu lµ nh÷ng ®èi tîng lao ®éng vµ mét sè t liÖu lao ®éng kh¸c khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nã cÊu t¹o nªn thùc thÓ s¶n phÈm. 2. §Æc ®iÓm - ChØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh nhÊt ®Þnh - Gi¸ trÞ cña nã ®îc chuyÓn mét lÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm - Khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nã thay ®æi hoµn toµn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu 3. NhiÖm vô cña kÕ to¸n vËt liÖu - Tæ chøc, ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i vËt liÖu, c«ng cô dông cô, phï hîp víi nguyªn t¾c yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp - Tæ chøc kÕ to¸n phï hîp víi ph¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho ®Ó ghi chÐp ph©n lo¹i tæng hîp sè liÖu vÒ t×nh h×nh hiÖn cã, sù biÕn ®éng t¨ng gi¶m cña vËt liÖu, c«ng cô, dông cô, cung cÊp kÞp thêi sè liÖu ®Ó tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. - KiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch thu mua t×nh h×nh dù tr÷ vµ tiªu hao nguyªn vËt liÖu c«ng cô, dông cô, ph¸t hiÖn xö lý kÞp thêi c«ng cô dông cô thõa, thiÕu ø ®äng, kÐm phÈm chÊt, ng¨n ngõa viÖc sö dông vËt liÖu, c«ng cô dông cô phi ph¸p, l·ng phÝ. - Tham gia kiÓm kª ®¸nh gi¸ l¹i vËt liÖu, c«ng cô dông cô theo chÕ ®é quy ®Þnh cña nhµ níc, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n, phôc vô c«ng t¸c l·nh ®¹o vµ qu¶n lý, ®iÒu hµnh, ph©n tÝch kinh tÕ: T×nh h×nh vËt liÖu t¹i C«ng ty: + TK sö dông. - TK152: nguyªn vËt liÖu - TK153: c«ng cô dông cô - TK133: ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ - Vµ c¸c TK thanh to¸n kh¸c: 111, 112, 131, 331….. - Néi dung chñ yÕu lµ ph¶n ¸nh t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho cña tõng lo¹i vËt liÖu ë kho cña tõng tæ NguyÔn ThÞ Nhµn 12 Líp: KT3G Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - C¸c vËt liÖu chÝnh ®îc sö dông: g¹ch, c¸t, ®¸... vµ mét sè lo¹i vËt liÖu - C«ng ty tÝnh gi¸ xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p thùc tÕ ®Ých danh. kh¸c + Trong kú cã nh÷ng nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh lµm t¨ng gi¶m nguyªn vËt liÖu trong kho nh sau:  KÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh sau: Nî TK152: 69.453.030 Nî TK133: 3.472.770 Cã TK112: 72.925.800 + Sæ s¸ch, chøng tõ sö dông: - Ho¸ ®¬n b¸n hµng (liªn 2: Giao kh¸ch hµng). - PhiÕu nhËp kho. - ThÎ kho. - Sæ chi tiÕt vËt liÖu, s¶n phÈm , hµng ho¸. - Chøng tõ ghi sæ. - Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. - Sæ c¸i TK152. NguyÔn ThÞ Nhµn 13 Líp: KT3G Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ho¸ ®¬n b¸n hµng MÉu sè 02-GTGT-3LL As/01-13 Ngµy 7 th¸ng 04 n¨m 2005 Liªn 2: (Giao kh¸ch hµng) Ký hiÖu: AA/04 Sè: 000001 §¬n vÞ b¸n hµng:C«ng ty TM Minh Hoµ §Þa chØ:26 L¸ng H¹ Sè tµi kho¶n §iÖn tho¹i: 04 8260555 Hä tªn ngêi mua hµng: NguyÔn H÷u T×nh MS: 0011100033 §¬n vÞ: Cöa hµng th¬ng m¹i – dÞch vô cöa nam tt §Þa chØ: 2- 4 ®iÖn biªn phñ- ba ®×nh- Hµ Néi Sè tµi kho¶n H×nh thøc thanh to¸n: B»ng sÐc MS: 0102002591 Tªn hµng ho¸ dÞch vô 1 èng kÏm 20 2 èng kÏm 37 §V tÝnh m m Sè lîng 2.760 2.682 §¬n gi¸ 9.524 16.095 Thµnh tiÒn 26.286.240 43.166.790 Céng tiÒn hµng ho¸, dÞch vô: 69.453.030 ThuÕ suÊt: 5% TiÒn thuÕ VAT: 3.472.770 Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 72.925.800 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: B¶y m¬i hai triÖu chÝn tr¨m hai m¬i l¨m ngh×n t¸m tr¨m ®ång ch½n./. NguyÔn ThÞ Nhµn Ngêi mua hµng Ngêi b¸n hµng (§· ký) (§· ký) 14 Líp: KT3G Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sau khi nhËn ho¸ ®¬n vËt liÖu ®îc ®a vÒ kho cña tæ 2 lóc nµy thñ kho cho tiÕn hµnh thñ tôc nhËp kho. Thñ kho lËp phiÕu nhËp kho. PhiÕu nhËp kho §¬n vÞ: Cöa hµng th¬ng m¹i dÞch vô cöa nam MÉu sæ 01-VT Q§1141 TC/Q§/TCKT Ngµy 5 th¸ng 10 n¨m 2005 Ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh Sè: 01 Nî: TK152, 133 Cã: TK112 Hä tªn ngêi giao hµng: NguyÔn H÷u T×nh Theo ho¸ ®¬n sè … ngµy 05 th¸ng 04 n¨m 2005 cña C«ng ty th¬ng m¹i Minh Hoµ NhËp t¹i kho: s¾t tæ 2 ®iÖn biªn. Stt 1 2 Tªn,nh·n hiÖu,quy phÈm chÊt VT c¸ch æng kÏm 20 æng kÏm 20 M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè lîng Theo CT §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Thùc nhËp M 2.760 2.760 9.524 26.286.240 M 2.682 2.682 16.095 43.166.790 Céng 65.453.030 Ngµy 7 th¸ng 04 n¨m 2005 Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi giao hµng (®· ký) (®· ký) Thñ kho (®· ký) Sau khi tiÕn hµnh lËp phiÕu nhËp kho, thñ kho lËp thÎ kho cho vËt t võa nhËp. Doanh nghiÖp: cöa hµng thong m¹i dÞch vô cöa nam ThÎ kho Tªn kho: tæ 2 ®iÖn biªn MÉu sæ 06-VT Q§ sè:1141-TC/Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh Ngµy lËp thÎ: 31/04/2005 NguyÔn ThÞ Nhµn 15 Líp: KT3G Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S«:01 Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch vËt t, s¶n phÈm,hµng ho¸:èng kÏm c¸c lo¹i §¬n vÞ tÝnh: m Ngµy nhËp xuÊt Chøng tõ Sè phiÕu Ngµy th¸ng NhËp XuÊt DiÔn gi¶i NhËp Sè lîng XuÊt Tån Ký x¸c nhËn cña kÕ to¸n Tån ®Çu kú 1 5/04 Mua vËt liÖu èng kÏm 20 èng kÏm 32 2.760 ®· ký 2.682 Ngµy...th¸ng...n¨m Ngêi lËp biÓu (§· ký) NguyÔn ThÞ Nhµn KÕ to¸n trëng (§· ký) 16 Thñ trëng ®¬n vÞ (§· ký Líp: KT3G Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sæ chi tiÕt vËt liÖu Chøng tõ SH NT DiÔn gi¶i Ngµy N/X Sè lîng - Tªn kho:. - Tªn hµng: èng kÏm c¸c lo¹i. - M· sè: - §¬n vÞ: m NhËp §¬n Thµnh tiÒn gi¸ Sè lîng XuÊt ®¬n Thµnh gi¸ tiÒn Sè lîng Tån ®¬n Thµnh tiÒn gi¸ Tån NhËp kho èng kÏm20 NhËp kho èng kÏm32 Ngêi lËp biÓu (§· ký) NguyÔn ThÞ Nhµn 5/04 2.760 9.524 26.286.240 2.760 9.524 5/04 2.682 16.095 43.166.790 2.682 16.095 43.166.790 KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ (§· ký) 21 26.286.240 (§· ký Líp: KT3G Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §¬n vÞ: tæ 2 ®iÖn biªn Sè 5: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 7 th¸ng 04 n¨m 2005. Chøng tõ Sè Ngµy 7/04/04 DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK Nî cã 152 Mua vËt liÖu - èng kÏm 32 ThuÕ VAT ®îc khÊu trõ 69.453.030 43.166.790 133 Tæng gi¸ thanh to¸n Céng 3.472.770 112 72.925.800 72.925.800 Chøng tõ gèc Ngêi lËp KÕ to¸n trëng (®· ký) (®· ký) §¬n vÞ: cöa hµng th¬ng m¹i dÞch vô cöa nam §Þa chØ: 2-4 ®iÖn biªn phuba ®×nh= Hn PhiÕu xuÊt kho MÉu sæ 01-VT Ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2005 Q§1141 TC/Q§/TCKT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh Sè: 05 Nî: TK621 Cã: TK152 Hä tªn ngêi nh©n hµng: NguyÔn V¨n §¬ng NguyÔn ThÞ Nhµn Ghi chó 26.286.240 - èng kÏm 20 KÌm theo... Sè tiÒn 22 Líp: KT3G Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lý do xuÊt: xuÊt XM ®Ó x©y dùng XuÊt t¹i kho:tæ 2 ®iÖn biªn. Stt 1 Tªn,nh·n hiÖu,quy c¸ch phÈm chÊt VT M· sè Xi M¨ng BØm S¬n §¬n vÞ tÝnh Sè lîng Theo Thùc CT nhËp TÊn §¬n gi¸ 50 Thµnh tiÒn 690.910 34.545.500 Céng 34.545.500 Céng thµnh tiÒn: Ba m¬i t triÖu ,n¨m tr¨m bèn m¬i l¨m ngh×n,n¨m tr¨m ngh×n ®ång ch½n. KÕ to¸n trëng Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi nhËn hµng Thñ kho (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) Doanh nghiÖp: cöa hµng thong m¹i dÞch vô cöa nam ThÎ kho Tªn kho: tæ 2 ®iÖn biªn MÉu sæ 06-VT Q§ TC/Q§/C§KT sè:1141- Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh Ngµy lËp thÎ: 31/04/2005 S«:01 Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch vËt t, s¶n phÈm,hµng ho¸:Xi m¨ng §¬n vÞ tÝnh: tÊn Ngµy nhËp xuÊt Chøng tõ Sè phiÕu NhËp XuÊt 5 NguyÔn ThÞ Nhµn m· sè:.. Ngµy th¸ng DiÔn gi¶i 27/04 XuÊt kho xi m¨ng cho c«ng tr×nh 23 Sè lîng NhËp XuÊt 50 Tån Ký x¸c nhËn cña kÕ to¸n ®· ký Líp: KT3G Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tæng 50 KÕ to¸n trëng Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi nhËn hµng Thñ kho (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) NguyÔn ThÞ Nhµn 24 Líp: KT3G
- Xem thêm -