Tài liệu Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty cp traphaco -kiến tập

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 304 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty CP TRAPHACO -kiến tập
1 Môc lôc LêI NãI §ÇU...................................................................................................................2 Ch¬ng I: GiíI THIÖU chung vÒ c«ng ty cæ phÇn TRAPHACO....................3 I- tæng quan vÒ c«ng ty............................................................................................3 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty..............................................3 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty.................................................................6 3. M¹ng líi kh¸ch hµng......................................................................................6 4. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc cña C«ng ty cæ phÇn TRAPHACO........................7 II. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc s¶n xuÊt vµ bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cæ phÇn TRAPHACO..........................................................................................................9 1. Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cæ phÇn TRAPHACO....................................9 2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña C«ng ty cæ phÇn TRAPHACO................13 2.1. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty........................................................................13 2.2. §Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty.........14 Ch¬ng II: Thùc tr¹ng tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn TRAPHACO...............................................................................................................16 I. §Æc ®iÓm bé m¸y tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn TRAPHACO...........................................................................................................................16 1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty.........................................16 2. ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty cæ phÇn TRAPHACO...............18 3. §Æc ®iÓm hÖ thèng chøng tõ, tµi kho¶n, sæ s¸ch, BCTC t¹i C«ng ty cæ phÇn TRAPHACO............................................................................................19 4. PhÇn mÒm kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty cæ phÇn TRAPHACO...............22 II. Giíi thiÖu mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n chñ yÕu vµ b¸o c¸o kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn TRAPHACO................................................................23 1. Giíi thiÖu mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n chñ yÕu t¹i C«ng ty cæ phÇn TRAPHACO......................................................................................................23 1.1. KÕ to¸n vËt t.............................................................................................23 1.2. KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§)..............................................................28 1.3. KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng.........................................32 1.4. KÕ to¸n b¸n hµng..............................................................34 1.5. KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn................................................................................36 2. Tæ chøc b¸o c¸o kÕ to¸n.....................................................................41 2.1 B¸o c¸o tµi chÝnh gåm...................................................................................43 2.1.1 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n..................................................................................44 2.1.2 B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh.....................................................48 2.1.3 B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ...........................................................................50 2.1.4 ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh...............................................................51 2.2 B¸o c¸o qu¶ trÞ gåm.....................................................................................52 Ch¬ng III: §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn TRAPHACO...................................................................................................53 KÕt luËn.............................................................................................................................55 2 LêI NãI §ÇU Søc khoÎ lu«n lµ vèn quý, lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¶ x· héi. Ngµy nay cïng víi sù ph¸t triÓn cña x· héi, ®êi sèng nh©n d©n ngµy cµng ®îc n©ng cao nªn nhu cÇu ch¨m sãc søc khoÎ cña ngêi d©n ngµy cµng lín. Lµ mét doanh nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt thuèc vµ kinh doanh dîc phÈm, c«ng ty Traphaco kh«ng nh÷ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu ch¨m lo søc khoÎ cña céng ®ång mµ cßn lµ mét doanh nghiÖp kinh doanh cã hiÖu qu¶, gãp phÇn x©y dùng vÞ thÕ cña níc ta trªn trêng quèc tÕ. Tr¶i qua qu¸ tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu t¹i trêng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, nhê sù gi¶ng d¹y chØ b¶o nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy c« em ®· n¾m ®îc phÇn nµo kiÕn thøc vÒ chuyªn nghµnh kÕ to¸n tµi chÝnh. Tuy nhiªn, ®Ó thùc hiÖn môc tiªu ®µo t¹o sau khi hoµn thµnh ch¬ng tr×nh häc tËp t¹i trêng em ®· ®îc thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn TRAPHACO. Môc ®Ých cña ®ît thùc tËp nµy gióp em t×m hiÓu s©u h¬n nh÷ng kiÕn thøc ®· häc, kÕt hîp lý luËn víi thùc tiÔn, chuÈn bÞ tiÒn ®Ò sau khi tèt nghiÖp cã thÓ ®¶m nhËn ®îc c«ng viÖc phï hîp víi chuyªn nghµnh ®µo t¹o. §©y cã thÓ nãi lµ mét kú thùc tËp rÊt bæ Ých cho tÊt c¶ c¸c sinh viªn chuÈn bÞ ra trêng. Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty, víi sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o NguyÔn Quèc Trung vµ c¸c anh chÞ trong phßng kÕ to¸n tµi chÝnh em ®· hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp. B¶n b¸o c¸o gåm c¸c phÇn chÝnh sau: Ch¬ng I: Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty cæ phÇn TRAPHACO. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng ty kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn TRAPHACO. Ch¬ng III: §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn TRAPHACO. 3 Ch¬ng I: GiíI THIÖU chung vÒ c«ng ty cæ phÇn TRAPHACO. I- tæng quan vÒ c«ng ty 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. a/giíi thiÖu chung: Tõ mét xëng dîc bÐ nhá ®îc thµnh lËp n¨m 1972 víi nhiÖm vô s¶n xuÊt thuèc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn nghµnh ®êng s¾t – C«ng ty cæ phÇn Traphaco ngµy nay kh«ng ngõng lín m¹nh c¶ vÒ sè lîng lÉn chÊt lîng, xøng ®¸ng lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ s¶n xuÊt hµng ®Çu cña nghµnh y dîc ViÖt Nam. HiÖn nay, C«ng ty lµ mét Doanh nghiÖp cæ phÇn, tù chñ vÒ tµi chÝnh, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ kinh doanh, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp vµ chÞu sù qu¶n lý cña Bé giao th«ng vËn t¶i. C«ng ty cã t c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam, cã con dÊu riªng, ®éc lËp vÒ tµi s¶n, ®îc më tµi kho¶n t¹i kho b¹c Nhµ níc, c¸c Ng©n hµng trong vµ ngoµi níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tªn ®Çy ®ñ: C«ng ty cæ phÇn TRAPHACO Tªn giao dÞch quèc tÕ: TRAPHACO( Pharmaceutical & Medical Stock Company) Trô së chÝnh cña C«ng ty ®Æt t¹i: Sè 75 – Phè Yªn Ninh – QuËn Ba §×nh – Hµ Néi. §¨ng ký kinh doanh sè: 058437 Ngµnh nghÒ kinh doanh: Thu mua dîc liÖu, s¶n xuÊt thuèc, kinh doanh îc phÈm vµ thiÕt bÞ vËt t y tÕ. Email: Traphaco@fpt.vn Website: http://www.Traphaco.com Tel: (84-4) 8430076- (84- 4) 7334603. Fax: (84-4) 8430076 b/qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty: d- 4 LÞch sö C«ng ty cæ phÇn TRAPHACO tr¶i qua 34 n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh cã thÓ chia thµnh 4 thêi kú nh sau:  Tõ th¸ng 11 n¨m 1972 ®Õn tríc th¸ng 6 n¨m 1993. XuÊt ph¸t tõ mét xëng s¶n xuÊt thuèc thuéc Ty Y TÕ §êng S¾t thµnh lËp 28/11/1972 víi nhiÖm vô s¶n xuÊt thuèc phôc vô cho c¸n bé c«ng nh©n ngµnh ®êng s¾t theo h×nh thøc tù s¶n tù tiªu, quy m« nhá, c¬ së vËt chÊt nghÌo nµn. Víi chøc n¨ng chØ phôc vô kh«ng kinh doanh song trong 20 n¨m ®Çu míi thµnh lËp C«ng ty kh«ng nh÷ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®îc giao mµ cßn ®¹t ®îc mét sè thµnh tÝch ®¸ng kÓ.  Tõ th¸ng 6 n¨m 1993 ®Õn th¸ng tríc th¸ng 10 n¨m 1999: Th¸ng 6 n¨m 1993, do cã sù chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ, xëng ®îc më réng vµ thµnh lËp xÝ nghiÖp dîc phÈm ®êng s¾t, tªn giao dÞch: TRAPHACO. C«ng ty ®· chñ ®éng vÒ vèn vµ chuyÓn sang kinh doanh ®¶m b¶o cã l·i, thùc hiÖn theo NghÞ §Þnh sè 388/HDBT cña Héi ®ång Bé trëng víi chøc n¨ng s¶n xuÊt thuèc va thu mua dîc liÖu. Th¸ng 8 n¨m 1993, Së y tÕ §êng s¾t ®îc chuyÓn sang Bé GTVT qu¶n lý, xÝ nghiÖp dîc phÈm ®êng s¾t ®îc ®æi tªn thµnh xÝ nghiÖp dîc Traphaco trùc thuéc Së y tÕ GTVT theo quyÕt ®Þnh sè 1087QD/TCCB- L§. Th¸ng 6 n¨m 1994, tõ xÝ nghiÖp dîc Traphaco ®îc bé giao th«ng vËn t¶i quyÕt ®Þnh thµnh lËp c«ng ty dîc Traphaco víi chøc n¨ng, nhiÖm vô: - Thu mua dîc liÖu vµ s¶n xuÊt thuèc ch÷a bÖnh. - S¶n xuÊt vµ kinh doanh thiÕt bÞ y tÕ. - §¸p øng thuèc cho nhu cÇu phßng vµ ch÷a bÖnh cña c¸n bé c«ng nh©n viªn nghµnh GTVT vµ nh©n d©n, víi môc tiªu ®¶m b¶o kinh doanh cã l·i. Th¸ng 5 n¨m 1997 theo quyÕt ®Þnh sè 535 Q§/ TCCB- L§ cña Bé GTVT, c«ng ty dîc TRAPHACO ®îc ®æi tªn thµnh c«ng ty dîc vµ thiÕt bÞ vËt t y tÕ TRAPHACO. Tõ khi ®æi tªn thµnh c«ng ty dîc vµ thiÕt bÞ vËt t y tÕ Traphaco, c«ng ty ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu thö th¸ch trong bèi c¶nh cña nÒn kinh tÕ cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc. C«ng ty bíc ®Çu rÊt khã kh¨n vÒ vèn vµ m¸y mãc kü thuËt 5 cò kü, ®ång thêi ph¶i c¹nh tranh trªn nÒn kinh tÕ víi c¸c c«ng ty lín kh¸c cã uy tÝn l©u nh: XÝ nghiÖp dîc phÈm TW1, C«ng ty dîc HËu Giang,…  Tõ th¸ng 10 n¨m 1999 ®Õn tríc th¸ng 7 n¨m 2001: Cho ®Õn th¸ng 10 n¨m 1999, nhËn thøc ®îc tÇm quan träng vµ hiÖu qu¶ cña viÖc cæ phÇn ho¸ Doanh nghiÖp Nhµ níc trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, còng nh nhiÒu doanh nghiÖp Nhµ níc kh¸c, C«ng ty dîc vµ thiÕt bÞ vËt t y tÕ Traphaco ®· tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸, víi 45% vèn cña Nhµ níc theo Q§2566/1999 cña Bé GTVT – Lóc nµy C«ng ty ®îc mang tªn C«ng ty cæ phÇn Dîc vµ ThiÕt bÞ vËt t y tÕ giao th«ng vËn t¶i. Thêi kú nµy, doanh nghiÖp ®· cã thay ®æi m¹nh b¹o vÒ mÆt chiÕn lîc, ®Æc biÖt lµ ®Þnh híng ph¸t triÓn chñ yÕu tËp trung vµo nhãm thuèc y häc cæ truyÒn.  Tõ th¸ng 7 n¨m 2001 ®Õn nay: C«ng ty ®æi tªn thµnh C«ng ty cæ phÇn TRAPHACO víi môc ®Ých kinh doanh ®a ngµnh nghÒ, gia t¨ng c¬ héi sö dông c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty. Môc ®Ých ®æi tªn cã rÊt nhiÒu ý nghÜa víi c«ng ty vµ phï hîp víi xu híng héi nhËp hiÖn nay. Cã thÓ nãi r»ng qua h¬n 30 n¨m tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt (kinh doanh) C«ng ty cæ phÇn TRAPHACO ®· cã nhiÒu biÕn ®æi. BiÕn ®æi c¶ vÒ tªn tuæi, quy m« ®Õn h×nh thøc ho¹t ®éng. §ã lµ do sù tån t¹i cña hai c¬ chÕ: KÕ ho¹ch ho¸ tËp trung vµ c¬ chÕ thÞ trêng. Trong c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung tríc ®©y, do kh«ng ®îc tù chñ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh C«ng ty ®îc Nhµ níc bao cÊp c¶ vÒ gi¸ lÉn sè lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt vµ tiªu thô, v× vËy còng nh nhiÒu Doanh nghiÖp Nhµ níc cïng thêi kh¸c, C«ng ty cha ph¸t huy ®îc hÕt søc m¹nh cña m×nh dÉn ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong thêi gian nµy cha cao. ChuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, cïng víi sù ph¸t triÓn n¨ng lùc s¶n xuÊt x· héi, C«ng ty còng ®· kh«ng ngõng biÕn ®æi ®Ó theo kÞp tèc ®é ®ã. ViÖc x©y dùng kÕ ho¹ch ®îc tù chñ, dùa trªn c¬ së nghiªn cøu râ thÞ trêng, céng víi viÖc chó träng ®Çu t vµo nguån nh©n lùc, C«ng ty ®· cã nh÷ng bíc tiÕn vît bËc. §Æc biÖt lµ víi t¸c dông cña viÖc cæ phÇn ho¸, C«ng ty ®· thùc sù khëi s¾c, Traphaco 6 trë thµnh mét th¬ng hiÖu Dîc phÈm næi tiÕng, s¶n phÈm cña C«ng ty ®îc rÊt nhiÒu ngêi yªu mÕn vµ tin dïng. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty. • NhiÖm vô chÝnh cña C«ng ty: C«ng ty Traphaco cã nhiÖm vô s¶n xuÊt, kinh doanh dîc phÈm, tham gia cung øng nhu cÇu thuèc cho viÖc phßng vµ kh¸m ch÷a bÖnh cña toµn ngµnh giao th«ng vËn t¶i vµ nh©n d©n. Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh lµ s¶n phÈm thuèc, mü phÈm, kinh doanh dîc phÈm, kinh doanh trang thiÕt bÞ vËt t y tÕ, nu«i trång vµ chÕ biÕn dîc liÖu. Thùc hiÖn khai th¸c thÞ trêng, tham gia ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång, thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ hîp t¸c víi c¸c C«ng ty trong vµ ngoµi níc. Theo ph¬ng ch©m b×nh ®¼ng cïng cã lîi. Chuyªn gia kiÓm tra gi¸m s¸t c¸c kh©u kü thuËt cña s¶n phÈm, qu¶n lý c¬ së vËt chÊt, tµi s¶n, trang thiÕt bÞ cña C«ng ty. • Chøc n¨ng: Thu thËp nghiªn cøu, ph©n tÝch c¸c th«ng tin thÞ trêng, c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty ®Ó ®a ra c¸c ý kiÕn ®iÒu chØnh, bæ sung vÒ chÝnh s¸ch ph©n phèi hµng ho¸ cña C«ng ty trªn thÞ trêng nh»m môc ®Ých t¨ng thu nhËp vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ph©n phèi ®· ®îc gi¸m ®èc phª duyÖt. 3. M¹ng líi kh¸ch hµng: Víi sù ph¸t triÓn ngµy cµng lín m¹nh cña C«ng ty, m¹ng líi kh¸ch hµng cña TRAPHACO ngµy cµng më réng. S¶n phÈm cña TRAPHACO ®· cã mÆt t¹i 64 tØnh thµnh trong c¶ níc. TRAPHACO ®· x©y dùng ®îc c¸c mèi quan hÖ quen thuéc víi rÊt nhiÒu kh¸ch hµng nh: - C«ng ty Dîc phÈm, Dîc liÖu NghÖ An. - XÝ nghiÖp dîc phÈm TW II. - C«ng ty Dîc vµ Bé y tÕ Hµ TÜnh. - XÝ nghiÖp dîc liÖu TWI. - C«ng ty Dîc Lµo Cai. 7 Khi thÞ trêng trong níc ®a b¾t ®Çu æn ®Þnh, th¬ng hiÖu TRAPHACO ®· ®îc rÊt nhiÒu ngêi tin dïng. Con ®êng tríc m¾t cña C«ng ty b©y giê lµ ®Õn víi thÞ trêng quèc tÕ. Trong thêi gian võa qua, C«ng ty TRAPHACO ®· cã nhiÒu ho¹t ®éng tÝch cùc ®Ó t×m thÞ trêng míi, ®èi t¸c míi trªn thÕ giíi vµ qu¶ng c¸o s¶n phÈm cña m×nh nh: Tham gia héi chî t¹i Myanma, Nga, Ucraina,… §èi víi mét sè thÞ tr êng khã tÝnh nh: Hµn Quèc, Indonesia, Nam Phi,… TRAPHACO còng ®· cã nh÷ng bíc th©m nhËp ban ®Çu khi chñ ®éng liªn hÖ vµ göi hµng mÉu, hå s¬ ®Õn c¸c ®èi t¸c ë ®©y. 4. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc cña C«ng ty cæ phÇn TRAPHACO. • KÕt qu¶ kinh doanh: Sau 4 n¨m cæ phÇn ho¸, tèc ®é t¨ng trëng cña TRAPHACO lu«n duy tr× ë møc 25 - 35%/ n¨m, nép ng©n s¸ch t¨ng trung b×nh 59,8%/ n¨m. Tæng doanh thu n¨m 2003 lµ 314% so víi n¨m 1999 (Thêi ®iÓm cha cæ phÇn ho¸); doanh thu quý I n¨m 2004 ®¹t 28 tû ®ång ( T¨ng 30% so víi cuèi kú n¨m tríc). Nh÷ng thµnh tùu cña kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty sÏ ®îc thÓ hiÖn râ h¬n qua b¶ng sau: §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu 1. Tæng doanh thu 2. Doanh thu thuÇn 3.Lîi nhuËn tríc thuÕ 4.Nép ng©n s¸ch 5.Lîi nhuËn sau thuÕ 6.Sè lao ®éng b×nh qu©n (ngêi) 7.Thu nhËp b×nh qu©n/ ngêi/ th¸ng N¨m 2000 44.883 42.098 2.898 928 N¨m 2001 55.940 54.982 13.078 4.185 N¨m 2002 78.191 77.294 16.353 5.233 N¨m 2003 141.047 139.800 57.663 18.443 1.970 330 8.893 367 11.112 434 39.190 515 1,9 2,0 2,2 2,5 • Nguån nh©n lùc: Kh¸c víi c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh kh¸c, do tÝnh chÊt cña lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh dîc phÈm lµ ch¨m sãc vµ ch÷a bÖnh cho con ngêi nªn nã kh«ng chØ ®ßi hái ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ph¶i cã tri thøc ®a ngµnh mµ cßn ph¶i 8 cã tÝnh nh©n ®¹o s©u s¾c. Do ®ã, chiÕn lîc ®Çu t ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lu«n ®îc c¸c cÊp l·nh ®¹o C«ng ty coi träng. Hµng n¨m, TRAPHACO thu hót hµng chôc dîc sü ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc. §éi ngò nµy liªn tôc ®îc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i víi ng©n s¸ch hµng n¨m chiÕm 0,5% doanh thu. Ngoµi c¸c dîc sü, TRAPHACO cßn cã mét ®éi ngò kü s, cö nh©n kinh tÕ, luËt, mü thuËt,… vµ mét ®éi ngò c«ng nh©n víi tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng vµng. Sù ph¸t triÓn cña nguån nh©n lùc C«ng ty ®îc thÓ hiÖn qua sè liÖu sau: N¨m 1972: §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn gåm 15 ngêi ( Trong ®ã chØ cã 3 c¸n bé tr×nh ®é ®¹i häc). N¨m 1993: Tæng sè c«ng nh©n viªn gåm 50 ngêi. §Õn nay: Tæng sè c«ng nh©n viªn cña C«ng ty ®· lªn tíi 560 ngêi ( Trong ®ã 200 ngêi cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc vµ 146 c¸n bé chuyªn ngµnh vÒ dîc). • KÕt qu¶ kh¸c: ChÝnh ®êng lèi chØ ®¹o ph¸t triÓn bÒn v÷ng mµ C«ng ty cæ phÇn TRAPHACO ®· thÓ hiÖn ®îc m×nh trªn thÞ trêng. - Liªn tôc trong7 n¨m liÒn ®¹t danh hiÖu “ Hµng ViÖt Nam chÊt lîng cao” do ngêi tiªu dïng b×nh chän ( n¨m 1998 – 2004). - N¨m 1999 – 2001 C«ng ty cæ phÇn TRAPHACO ®îc thñ tíng ChÝnh phñ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tÆng b»ng khen vÒ thµnh tÝch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. - Th¸ng 8 n¨m 2002 ®îc chñ tÞch níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tÆng thëng hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng 3. - Ngµy 01/ 09/2004 C«ng ty cæ phÇn TRAPHACO ®· nhËn ®îc gi¶i thëng Sao vµng §Êt ViÖt vµ TRAPHACO lµ C«ng ty dîc phÈm duy nhÊt ®îc nhËn gi¶i thëng cao quý nµy. II. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc s¶n xuÊt vµ bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cæ phÇn TRAPHACO. 1. Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cæ phÇn TRAPHACO. 9 a. §Æc ®iÓm bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty. Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty ®îc thùc hiÖn theo ph¬ng ph¸p qu¶n lý trùc tiÕp, tËp trung ®Ó gi¸m ®èc C«ng ty cã thÓ n¾m ®îc t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ kinh doanh mét c¸ch kÞp thêi. b. C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty. C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty bao gåm: - §¹i héi dång cæ ®«ng - Héi ®ång qu¶n trÞ - Ban Gi¸m ®èc C«ng ty - Ban kiÓm so¸t - 7 Phßng ban chøc n¨ng - 1 Chi nh¸nh ë TP. Hå ChÝ Minh - 8 Ph©n xëng s¶n xuÊt Phßng nghiªn cøu & ph¸t triÓn Phßng ®¶m b¶o chÊt l­îng PX thùc nghiÖm PX thuèc mì S¬ ®å1: Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cæ phÇn TRAPHACO. PX thuèc bét PX s¬ chÕ Chi nh¸nh TP.HCM Phßng Kinh doanh Phßng kiÓm tra CL Phßng KÕ ho¹ch PX viªn nÐn Ban kiÓm so¸t PX thuèc èng Phßng TC - KT Phßng TC- HC PX viªn hoµn PX t©y y 10 §¹i héi ®ång cæ ®«ng Héi ®ång qu¶n trÞ BAN Gi¸m ®èc 11 - §¹i héi ®ång cæ ®«ng: Gåm tÊt c¶ c¸c cæ ®«ng cã quyÒn biÓu quyÕt, ®©y lµ c¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña C«ng ty cã quyÒn vµ nghÜa vô sau:  QuyÕt ®Þnh lo¹i cæ phÇn vµ sè cæ phÇn ®îc chµo b¸n cña tõng lo¹i, quyÕt ®Þnh møc lîi tøc hµng n¨m cña tõng lo¹i cæ phÇn.  QuyÕt ®Þnh bæ sung, söa ®æi ®iÒu lÖ C«ng ty, trõ trêng hîp ®iÒu chØnh vèn ®iÒu lÖ do b¸n thªm cæ phÇn míi trong ph¹m vi sè lîng cæ phÇn ®îc quyÒn chµo b¸n t¹i ®iÒu lÖ C«ng ty. - Héi ®ång qu¶n trÞ: Lµ c¬ quan qu¶n lý C«ng ty, cã toµn quyÒn nh©n danh C«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña C«ng ty nh quyÕt ®Þnh chiÕn lîc ph¸t triÓn C«ng ty, quyÕt ®Þnh ph¬ng ¸n ®Çu t,…(Trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng). - Ban kiÓm so¸t: Chøc n¨ng kiÓm tra tÝnh hîp lý vµ hîp ph¸p trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh trong ghi chÐp sæ s¸ch kÕ to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh, thêng xuyªn th«ng b¸o víi héi ®ång qu¶n trÞ vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng, tham kh¶o ý kiÕn cña héi ®ång qu¶n trÞ khi tr×nh c¸c b¸o c¸o kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ lªn ®¹i héi ®ång cæ ®«ng. - Ban Gi¸m ®èc bao gåm: + Gi¸m ®èc C«ng ty: Th¹c sü Vò ThÞ ThuËn. Lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vµ cã quyÒn cao nhÊt vÒ c«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh. Gi¸m ®èc lµ chñ tµi kho¶n, thùc hiÖn tr¶ l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. + Phã Gi¸m ®èc s¶n xuÊt: Dîc sü Ph¹m ThÞ Phîng. Lµ ngêi cã quyÒn chØ ®¹o, tæ chøc c¸c ph©n xëng, c¸c c¸ nh©n vÒ vÊn ®Ò liªn quan ®Õn s¶n xuÊt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc vÒ chÊt lîng s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh: Cã tu©n theo quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ biÕn, s¶n phÈm lµm ra cã ®¹t tiªu chuÈn kü thuËt … + Phã Gi¸m ®èc tæ chøc – hµnh chÝnh: Dîc sü NguyÔn ViÖt Th¾ng 12 Lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn nh©n sù, båi dìng tuyÓn chän c¸n bé c«ng nh©n viªn, gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é cña Nhµ níc, chØ ®¹o c«ng t¸c hµnh chÝnh cña c«ng ty. + Phã Gi¸m ®èc kinh doanh: Cö nh©n TrÇn Tóc M·. Lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc vÒ kÕ ho¹ch kinh doanh, ®îc Gi¸m ®èc uû quyÒn ký kÕt c¸c hîp ®ång SXKD víi b¹n hµng. Ngoµi ra Phã Gi¸m ®èc kinh doanh cßn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm lËp biÓu gi¸ phï hîp, s¸t víi thÞ trêng ®Ó tiªu thô s¶n phÈm. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: NhiÖm vô chÝnh cña phßng lµ bè trÝ, s¾p xÕp ®éi ngò c¸n bé. §µo t¹o, båi dìng, tuyÓn chän c¸n bé c«ng nh©n viªn, xö lý, gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é cña Nhµ níc. - Phßng Kinh doanh: Lµ mét phßng quan träng cña C«ng ty cã nhiÖm vô tæ chøc thùc hiÖn viÖc mua, b¸n hµng ®¶m b¶o viÖc cung øng vËt t vµ s¶n phÈm ®a ra thÞ trêng, dù b¸o cung cÇu, tham gia lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, thu thËp lu tr÷ vµ xö lý, b¸o c¸o th«ng tin cho c¸c bé phËn kh¸c. - Phßng Tµi chÝnh – KÕ to¸n: Cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô sau:  Ph¶n ¸nh, ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp mét c¸ch ®Çy ®ñ kÞp thêi, chÝnh x¸c.  Thu thËp, ph©n lo¹i, xö lý, tæng hîp sè liÖu vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty nh»m x¸c ®Þnh, cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho c¸c ®èi tîng kh¸c.  Thùc hiÖn ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p cho ban l·nh ®¹o C«ng ty ®Ó cã ®êng lèi ph¸t triÓn ®óng ®¾n, ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt trong c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp. - Phßng ®¶m b¶o chÊt lîng: NhiÖm vô chÝnh cña phßng lµ theo dâi, gi¸m s¸t vµ kiÓm tra chÊt lîng ®Çu vµo, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt ra. - Phßng nghiªn cøu ph¸t triÓn: Lµm c«ng t¸c nghiªn cøu ph¸t triÓn s¶n xuÊt, nghiªn cøu thÞ trêng. 13 - Phßng kiÓm tra chÊt lîng: Cã nhiÖm vô kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm tríc khi xuÊt dïng. - Phßng KÕ ho¹ch: LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, lªn lÖnh s¶n xuÊt vµ cung øng c¸c nguyªn liÖu ®Çu vµo. - Chi nh¸nh t¹i TP. Hå ChÝ Minh: T¹i ®©y C«ng ty cæ phÇn TRAPHACO ®· lËp mét v¨n phßng ®¹i diÖn ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c¸c tØnh phÝa Nam, thu thËp th«ng tin cña kh¸ch hµng, cung cÊp vµ ph©n phèi hµng ho¸ cho kh¸ch hµng. 2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña C«ng ty cæ phÇn TRAPHACO. 2.1. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty. C«ng ty cæ phÇn TRAPHACO g«m 8 ph©n xëng chÝnh cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau, trong ®ã mçi ph©n xëng cã chøc n¨ng nhiÖm vô riªng:  Ph©n xëng viªn nÐn: Dïng ®Ó s¶n xuÊt c¸c lo¹i thuèc d¹ng viªn nÐn, viªn nang, viªn bao ®êng, bao film theo tiªu chuÈn GMP ASEAN (Asean good Manufacturing Practise) ®îc ¸p dông trong ngµnh dîc.  Ph©n xëng viªn hoµn: Cã nhiÖm vô chÕ biÕn thµnh thuèc cã d¹ng viªn hoµn, trµ lan, trµ tói läc…tõ c¸c nguyªn liÖu cã nguån gèc d îc liÖu ®îc s¶n xuÊt theo c«ng nghÖ hiÖn ®¹i.  Ph©n xëng thuèc bét: s¶n xuÊt c¸c lo¹i d¹ng thuèc bét ®Ó b«i, chñ yÕu lµ lo¹i TRAPHA(lo¹i thuèc khö mïi h«i).  Ph©n xëng thùc nghiÖm: nghiªn cøu s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm míi, qua qu¸ tr×nh kiÓm nghiÖm, sau khi hoµn thµnh sÏ chuyÓn sang s¶n xuÊt chÝnh thøc lo¹i s¶n phÈm hoµn chØnh, ®a ra thÞ trêng tiªu thô.  Ph©n xëng thuèc èng: S¶n xuÊt c¸c lo¹i thuèc èng thuû tinh kiÒm hay trung tÝnh  Ph©n xëng T©y y: S¶n xuÊt c¸c lo¹i thuèc d¹ng níc nh níc sóc miÖng, thuèc ho…  Ph©n xëng thuèc mì: S¶n xuÊt c¸c lo¹i thuèc b«i d¹ng mì hay cream nh thuèc trÞ nÊm, kem dìng da… 14  Ph©n xëng s¬ chÕ dîc liÖu: NhiÖm vô cña ph©n xëng nµy lµ bµo chÕ c¸c lo¹i dîc liÖu tõ d¹ng th« sang d¹ng tinh bét mÞn, cèm ®Ó h×nh thµnh c¸c s¶n phÈm d¹ng viªn hoµn. 2.2. §Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty lµ quy tr×nh gi¶n ®¬n, khÐp kÝn tõ kh©u ®Çu ®Õn kh©u cuèi cïng. Mçi ph©n xëng s¶n xuÊt theo mét d©y chuyÒn c«ng nghÖ khÐp kÝn gåm 3 giai ®o¹n sau:  Giai ®o¹n chuÈn bÞ s¶n xuÊt: C¨n cø vµo lÖnh s¶n xuÊt mµ tæ trëng tæ pha chÕ cã nhiÖm vô chuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc nh: ViÕt phiÕu lÜnh vËt t, vµo kho lÜnh vËt t ( Ph¶i c©n ®ong, ®o ®Õm thËt chÝnh x¸c) cã sù gi¸m s¸t cña kü thuËt viªn n»m t¹i ph©n xëng s¶n xuÊt. ChuÈn bÞ dông cô, trang bÞ b¶o hé cho c«ng nh©n s¶n xuÊt.  Giai ®o¹n s¶n xuÊt: Tæ trëng tæ s¶n xuÊt, kü thuËt viªn ph¶i trùc tiÕp gi¸m s¸t c¸c c«ng viÖc pha chÕ ®Çu tiªn mµ c«ng nh©n b¾t ®Çu lµm, cÇn thiÕt cã thÓ chia thµnh c¸c mÎ nhá sau ®ã ph¶i trén ®Òu theo l«. TÊt c¶ c¸c c«ng viÖc nµy ®Òu ®îc phßng kü thuËt qu¶n lý cã hå s¬ l«. Khi pha chÕ xong, kü thuËt viªn ph¶i kiÓm tra b¸n thµnh phÈm, nÕu ®¹t tiªu chuÈn ngµnh quy ®Þnh th× c«ng viÖc tiÕp theo míi ®îc tiÕn hµnh tiÕp.  Giai ®o¹n kiÓm nghiÖm, nhËp kho thµnh phÈm: Khi chuyÓn vÒ tæ ®ãng gãi, kü thuËt viªn b¾t ®Çu kiÓm nghiÖm thµnh phÈm ®¹t tiªu chuÈn kü thuËt vµ ph¶i cã phiÕu kiÓm nghiÖm. Sau ®ã, míi tiÕn hµnh ®ãng gãi nhËp kho thµnh phÈm. 15 LÖnh s¶n xuÊt XuÊt nguyªn liÖu, phô liÖu Nguyªn liÖu, phô liÖu ®· qua kiÓm tra ®¹t tiªu chuÈn S¶n xuÊt, pha chÕ KiÓm so¸t, kiÓm nghiÖm b¸n thµnh phÈm, gi¸m s¸t thùc hiÖn quy tr×nh kü thuËt §ãng gãi KiÓm nghiÖm thµnh phÈm NhËp kho S¬ ®å2: S¬ ®å tæ chøc s¶n xuÊt chung cña C«ng ty. 16 Ch¬ng II: Thùc tr¹ng tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn TRAPHACO. I. §Æc ®iÓm bé m¸y tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn TRAPHACO. 1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty. §Ó phï hîp víi ®Þa bµn ho¹t ®éng, yªu cÇu qu¶n lý bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®îc x©y dùng theo m« h×nh võa tËp trung võa ph©n t¸n. H×nh thøc tæ chøc nµy rÊt phï hîp víi t×nh h×nh hiÖn t¹i cña C«ng ty: §Þa ®iÓm s¶n xuÊt ph©n t¸n, ®Þa bµn ho¹t ®éng réng, nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nhiÒu,… HiÖn nay toµn C«ng ty gåm 21 kÕ to¸n ( trong ®ã bé phËn kÕ to¸n t¹i chi nh¸nh thµnh phè HCM gåm 3 kÕ to¸n) vµ phßng kÕ to¸n trung t©m ®îc ®Æt t¹i 75- Yªn Ninh – Ba §×nh – Hµ Néi. T¹i ®©y c«ng t¸c kÕ to¸n ®· ®îc c¬ giíi ho¸, mçi kÕ to¸n viªn ®Òu ®îc trang bÞ mét m¸y vi tÝnh vµ phßng kÕ to¸n cã 02 m¸y in. Sau ®©y lµ s¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty: KÕ to¸n tr­ëng Phßng kÕ to¸n trung t©m t¹i 75 – Yªn Ninh KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n vËt t­, TSC§ KÕ to¸n TM KÕ to¸n TGNH KÕ to¸n b¸n hµng Thñ quü KÕ to¸n C«ng nî Bé phËn KT t¹i chi nh¸nh TP.HCM Nh©n viªn h¹ch to¸n ban ®Çu tõ c¸c c¬ së S¬ ®å 3: S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty cæ phÇn TRAPHACO. 17 NhiÖm vô vµ chøc n¨ng cô thÓ cña c¸c kÕ to¸n nh sau: - KÕ to¸n trëng: Lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm cao nhÊt vÒ ho¹t ®éng kÕ to¸n cña C«ng ty. Lµ ngêi tæ chøc, ®iÒu hµnh bé m¸y kÕ to¸n, tham mu cho ban l·nh ®¹o C«ng ty ®Ó cã thÓ ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. - Bé phËn kÕ to¸n t¹i chi nh¸nh thµnh phè Hå ChÝ Minh: Thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng cña C«ng ty t¹i TP Hå ChÝ Minh vµ c¸c tØnh phÝa Nam gåm 2 kÕ to¸n vµ 1 thñ quü. Hµng th¸ng göi c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n, thèng kª kÕ to¸n vÒ phßng kÕ to¸n trung t©m. - Nh©n viªn h¹ch to¸n ban ®Çu t¹i c¸c c¬ së ( 102- Th¸i ThÞnh,36 NguyÔn chÝ Thanh,… ): Thùc hiÖn c¸c phÇn hµnh c«ng viÖc h¹ch to¸n ban ®Çu t¹i c¸c c¬ së, ®Þnh kú chuyÓn chøng tõ vÒ phßng kÕ to¸n trung t©m. - T¹i phßng kÕ to¸n trung t©m:  KÕ to¸n tæng hîp: KÕ to¸n tæng hîp kiªm phã phßng kÕ to¸n trung cã nhiªm vô sau: + Tæng hîp, tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt. + Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. + Tæng hîp sè liÖu tõ c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n ®Ó lªn c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n. +Trùc tiÕp b¸o c¸o víi kÕ to¸n trëng vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty. +Thùc hiÖn h¹ch to¸n tiÒn l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. • KÕ to¸n vËt t, TSC§: +Vµo sæ chi tiÕt t¨ng gi¶m TSC§. +Theo dâi khÊu hao TSC§. +LËp b¸o c¸o tæng hîp t¨ng gi¶m TSC§. +Vµo sæ tæng hîp nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô. 18 +H¹ch to¸n còng nh vµo sæ chi tiÕt theo dâi nhËp, xuÊt, tån vËt t. • KÕ to¸n tiÒn mÆt: + Theo dâi, h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn tiÒn mÆt +LËp vµ hoµn chØnh c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn tiÒn mÆt • KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng: +Thùc hiÖn viÖc giao dÞch víi ng©n hµng vµ víi c¸c bé phËn kh¸c cã liªn quan. + LËp vµ hoµn chØnh c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn TGNH. • KÕ to¸n b¸n hµng: Cã nhiÖm vô theo dâi h¹ch to¸n t×nh h×nh biÕn ®éng cña thµnh phÈm trªn c¶ hai sè lîng vµ gi¸ trÞ. Theo dâi vµ ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh tiªu thô thµnh phÈm, t×nh h×nh thanh to¸n víi kh¸ch hµng. • KÕ to¸n c«ng nî: Cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n gi÷a c«ng ty víi c¸c nhµ cung cÊp, víi ngêi mua, víi NSNN. • Thñ quü: Cã nhiÖm vô theo dâi qu¸ tr×nh thu, chi tiÒn mÆt, lËp c¸c b¸o c¸o thu chi hµng th¸ng, chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ xuÊt quü tiÒn mÆt. 2. ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty cæ phÇn TRAPHACO.  Niªn ®é kÕ to¸n: B¾t ®Çu tõ ngµy 01/01 vµ kÕt thóc vµo ngµy 31/12.  §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong ghi chÐp kÕ to¸n vµ nguyªn t¾c, ph¬ng ph¸p chuyÓn ®æi c¸c ®ång ngo¹i tÖ kh¸c: - Sö dông §ång ViÖt Nam (VND) ghi chÐp vµ h¹ch to¸n. - Khi quy ®æi ®ång tiÒn kh¸c: C¨n cø vµo tû gi¸ ngo¹i tÖ do ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh.  H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông: NhËt ký chung  Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n TSC§: - Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ TSC§. 19 - Ph¬ng ph¸p khÊu hao ¸p dông vµ c¸c trêng hîp khÊu hao ®Æc biÖt: ¸p dông ph¬ng ph¸p khÊu hao ®êng th¼ng theo quyÕt ®Þnh sè 166/1999/Q§ - BTC.  Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho: - Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ hµng tån kho: Theo gi¸ trÞ thùc tÕ - Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng tån kho cuèi kú: §¸nh gi¸ theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. - Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho: Theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn.  TrÝch lËp vµ hoµn nhËp dù phßng: - C¨n cø vµo gi¸ trÞ hµng tån kho - Møc ®é t¨ng, gi¶m gi¸ trªn thÞ trêng 3. §Æc ®iÓm hÖ thèng chøng tõ, tµi kho¶n, sæ s¸ch, BCTC t¹i C«ng ty cæ phÇn TRAPHACO. C«ng ty cæ phÇn TRAPHACO lµ mét doanh nghiÖp cã quy m« lín, ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n theo quyÕt ®Þnh sè 1141TC/ C§KT ngµy 1/ 11/ 1995 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh ®· söa ®æi bæ sung.  HÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n: HÖ thèng chøng tõ hiÖn t¹i cña C«ng ty bao gåm hÖ thèng chøng tõ b¾t buéc vµ hÖ thèng chøng tõ híng dÉn, ®îc x©y dùng dùa trªn hÖ thèng chøng tõ do Bé Tµi chÝnh ban hµnh. Trong ®ã, hÖ thèng chøng tõ b¾t buéc ®îc C«ng ty tu©n thñ theo ®óng chÕ ®é, cßn chøng tõ híng dÉn vÉn cã ®ñ nh÷ng yÕu tè quy ®Þnh cña chøng tõ vµ cã thªm mét sè chØ tiªu kh¸c phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý. Ngoµi ra, C«ng ty kh«ng xin c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc më thªm chøng tõ nµo theo mÉu riªng.  HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n: HÖ thèng tµi kho¶n hiÖn t¹i cña C«ng ty ®îc x©y dùng dùa trªn: - HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n thèng nhÊt ¸p dông cho c¸c Doanh nghiÖp do Bé Tµi chÝnh ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1141TC/ Q§/ C§KT ngµy 01/ 01/1995 ®· ®îc söa ®æi bæ sung. 20 - Yªu cÇu qu¶n lý, ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i vµ ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt ngµnh nghÒ kinh doanh cña TRAPHACO. HiÖn nay C«ng ty ¸p dông 56 tµi kho¶n cÊp 1 trong hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n do Bé Tµi chÝnh ban hµnh, cßn l¹i 20 tµi kho¶n cÊp 1 kh«ng sö dông nh: TK 121, TK128, TK 141, Tk 161,… Sö dông 376 tµi kho¶n cÊp 2; 21 tµi kho¶n cÊp 3; kh«ng cã tµi kho¶n cÊp 4, cÊp 5.  §Æc ®iÓm tæ chøc sæ kÕ to¸n: C«ng ty lùa chän h×nh thøc nhËt ký chung ®Ó tæ chøc sæ kÕ to¸n cho ®¬n vÞ m×nh. Theo h×nh thøc nµy, hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc ®· ®îc kiÓm tra hîp ph¸p, kÕ to¸n nhËp d÷ liÖu vµo m¸y vµ gâ lÖnh víi ch¬ng tr×nh cµi s½n, m¸y tÝnh tù ®éng tËp hîp vµo Sæ NhËt ký chung sau ®ã m¸y sÏ tù ®éng ghi vµo sæ c¸i tµi kho¶n liªn quan. §èi víi c¸c ®èi tîng cÇn h¹ch to¸n chi tiÕt th× kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ gèc më sæ chi tiÕt trªn m¸y vµ vµo sæ. Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo sæ chi tiÕt nµy kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp B¶ng tæng hîp chi tiÕt vµ c¨n cø vµo Sæ c¸i ®Ó lËp B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh. Sau ®ã ®èi chiÕu sè liÖu cña B¶ng tæng hîp chi tiÕt víi c¸c sè liÖu ghi chÐp trªn Sæ c¸i. Cuèi kú, m¸y sÏ tæng hîp sè liÖu vµ ®a ra c¸c B¸o c¸o tµi chÝnh. H×nh thøc nµy ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau:
- Xem thêm -