Tài liệu Thực trạng tình hình xuất khẩu cà phê của việt nam

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 68 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 10809 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp I. LÞch sö h×nh thµnh, qu¸ tr×nh ph¸t triÓn chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña Bé kÕ ho¹ch ®Çu t- 1.1. S¬ l-îc lÞch sö h×nh thµnh qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña Bé kÕ ho¹ch ®Çu tNgµy 31/12/1945 Chñ tÞch Hå ChÝ Minh thay mÆt chÝnh phñ l©m thêi n-íc ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ ®· ra s¾c lÖnh sè 78. SL thµnh lËp uû ban Nghiªn cøu kÕ ho¹ch kiÕn thiÕt nh»m nghiªn cøu, so¹n th¶o vµ tr×nh chÝnh phñ mét kÕ ho¹ch kiÕn thiÕt quèc gia vÒ c¸c ngµnh kinh tÕ, tµi chÝnh, x· héi vµ v¨n ho¸. Uû ban gåm c¸c uû viªn lµ tÊt c¶ c¸c l·nh ®¹o cña Chñ tÞch ChÝnh phñ. Ngµy 14/5/1950, Chñ tÞch n-íc ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ ra s¾c lÖnh 68. SL thµnh lËp ban kinh tÕ ChÝnh phñ (thay cho uû ban Nghiªn cøu kÕ ho¹ch kiÕn thiÕt). Ban kinh tÕ ChÝnh phñ cã nhiÖm vô nghiªn cøu, so¹n th¶o vµ tr×nh ChÝnh phñ nh÷ng ®Ò ¸n vÒ chÝnh s¸ch, ch-¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch kinh tÕ hoÆc nh÷ng vÊn ®Ò quan träng kh¸c. Ngµy 8/10 /1955, Héi ®ång chÝnh phñ ®· häp vµ ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp Uû ban kÕ ho¹ch quèc gia vµ ngµy 14/10/1955, Thñ t-íng ChÝnh phñ ®· ra th«ng t- sè 603/TTG quyÕt ®Þnh thµnh lËp Uû ban kÕ ho¹ch Quèc gia. HÖ thèng c¬ quan kÕ ho¹ch tõ TW tíi ®Þa ph-¬ng ®-îc thµnh lËp bao gåm:Uû ban kÕ ho¹ch Quèc gia vµ c¸c bé phËn kÕ ho¹ch cña c¸c Bé ë TW, Ban kÕ ho¹ch cña c¸c khu, tØnh, huyÖn n»m trong uû ban hµnh chÝnh. NhiÖm vô cña c¸c c¬ quan kÕ ho¹ch c¸c cÊp lµ x©y dùng dù ¸n kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ –v¨n ho¸;tiÕn hµnh c«ng cuéc thèng kª kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch. Ngµy 9/10/1961, Héi ®ång chÝnh phñ ®· ra quyÕt ®Þnh 158/CP qui ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Uû ban kÕ ho¹ch Nhµ n-íc. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, Héi ®ång ®· cã nh÷ng quyÕt ®Þnh bæ sung vµ söa ®æi bé m¸y Uû ban kÕ ho¹ch Nhµ n-íc phï hîp víi t×nh h×nh ph¸t triÓn Kinh tÕ-X· héi cña ®Êt n-íc. 1 Ngµy 1/1/1993, s¸t nhËp ViÖn nghiªn cøu qu¶n lý kinh tÕ TW vµ bé phËn ®¨ng ký kinh doanh cña träng tµi kinh tÕ vÒ Uû ban kÕ ho¹ch Nhµ n-íc Ngµy 1/11/1995, hîp nhÊt hai c¬ quan:Uû ban kÕ ho¹ch Nhµ n-íc vµ Uû ban Nhµ n-íc vÒ hîp t¸c vµ ®Çu t- thµnh Bé kÕ ho¹ch ®Çu t-. 1.2. Bé m¸y tæ chøc cña Bé kÕ ho¹ch ®Çu tBé m¸y tæ chøc cña Bé kÕ ho¹ch ®Çu t- hiÖn cã 22 ®¬n vÞ gióp Bé tr-ëng lµm chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n-íc vµ 7 ®¬n vÞ sù nghiÖp. Trªn c¬ së NghÞ ®Þnh 75. CPBé tr-ëng Bé kÕ ho¹ch ®Çu t- cïng víi Bé tr-ëng-Tr-ëng ban tæ chøc c¸n bé ChÝnh phñ ra th«ng t- liªn bé vÒ hÖ thèng kÕ ho¹ch cÊp tØnh vµ thµnh phè trùc thuéc TW, qui ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô cho hÖ thèng kÕ ho¹ch ®Þa ph-¬ng vµ nay ®· ®-îc triÓn khai trong c¶ n-íc. Ta cã s¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña Bé kÕ ho¹ch ®Çu t- hiÖn nay: 2 Bé tr-ëng Bé kÕ ho¹ch ®Çu t(TrÇn Xu©n Gi¸) C¸c thø tr-ëng Bé kÕ ho¹ch ®Çu t(6 thø tr-ëng) Khèi v¨n phßng 1-V¨n phßng Bé kÕ ho¹ch ®Çu t2-V¨n phßng ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t3-V¨n phßng XÐt thÇu quèc gia Khèi c¸c vô 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Vô Tæ chøc c¸n bé Vô Tæng hîp KTQD Vô Kinh tÕ ®Þa ph-¬ng Vô Ta× chÝnh TiÒn tÖ VôDoanh nhiÖp Vô Kinh tÕ ®èi ngo¹i Vô Quan hÖ víi Lµo vµ Cam-pu-chia 8. Vô Th-¬ng m¹i-DÞch vô 9. Vô Ph¸p luËt ®Çu t10. Vô §Çu t- n-íc ngaßi 11. Vô Qu¶n lý dù ¸n 12. Vô Qu¶n lý KCN-KCX 13. Vô N«ng nghiÖp vµ PTNT 14. Vô C«ng nghiÖp 15. Vô C¬ së h¹ tÇng 16. Vô Lao ®éng, V¨n ho¸, X· héi 17. Vô Khoa häc-Gi¸o dôc-M«i tr-êng 18. Vô Quèc phßng an ninh C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp 1-ViÖn nghiªn cøu Qu¶n lý kinh tÕ TW (t-¬ng ®-¬ng tæng côc lo¹i 1) 2-ViÖn chiÕn l-îc ph¸t triÓn (tæng côc lo¹i 1) 3-Trung t©m th«ng tin (Gåm c¶ T¹p chÝ Kinh tÕ vµ dù b¸o) 4-B¸o §Çu t5-Trung t©n Nghiªn cøu Kinh tÕ MiÒn nam 6-Tr-êng NghiÖp vô kÕ ho¹ch 1.3. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña Bé kÕ ho¹ch ®Çu t1. Bé kÕ ho¹ch ®Çu t- cã nh÷ng nhiÖm vô chñ yÕu sau: 2. Tæ chøc nghiªn cøu x©y dùng chiÕn l-îc vµ quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn Kinh tÕ –X· héi xña c¶ n-íc vµ c¸c quy ho¹ch ph¸t triÓn Kinh tÕ-X· theo ngµnh, vïng l·nh thæ. X¸c ®×nh ph-¬ng h-íng vµ c¬ cÊu gäi vèn ®Çu t- 3 cña n-íc ngoµi vµo ViÖt Nam, ®¶m b¶o sù c©n ®èi gi÷a ®Çu t- trong n-íc vµ ngoµi n-íc ®Ó tr×nh ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. 3. Tr×nh chÝnh phñ c¸c dù ¸n luËt, ph¸p lÖnh, c¸c v¨n b¶n, ph¸p qui cã liªn quan ®Õn c¬ chÕ chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lý Kinh tÕ, khuyÕn khÝch ®Çu t- trong vµ ngoµi n-íc nh»m thùc hiÖn c¬ cÊu Kinh tÕ phï hîp víi chiÕn l-îc, quy ho¹ch kÕ ho¹ch ®Ó æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn Kinh tÕ –X· Héi;Nghiªn cøu, x©y dùng c¸c quy chÕ vµ ph-¬ng ph¸p kÕ ho¹ch ho¸, h-íng dÉn c¸c bªn n-íc ngoµi vµ ViÖt Nam trong viÖc ®Çu t- vµo ViÖt Nam vµ tõ ViÖt Nam ra n-íc ngaßi. 4. Tæng hîp c¸c nguån lùc cña c¶ n-íc, kÓ c¶ c¸c nghån lùc tõ ng-íc ngoµi ®Ó x©y dùng tr×nh ChÝnh phñ c¸c kÕ ho¹ch dµi h¹n, trung h¹n, ng¾n h¹n vÒ ph¸t triÓn Kinh tÕ –X· Héi cña c¶ n-íc vµ c¸c c©n ®èi chñ yÕu cña nÒn Kinh tÕ Quèc d©n:gi÷a tÝch luü vµ tiªu dïng, tµi chÝnh tiÒn tÖ, hµng ho¸ vËt tchñ yÕu cña nÒn kinh tÕ, xuÊt nhËp khÈu, vèn ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n. Phèi hîp víi Bé tµi chÝnh trong viÖc ph©n bæ kÕ ho¹ch thu chi ng©n s¸ch Nhµ n-íc cho c¸c Bé, Ngµnh vµ ®Þa ph-¬ng ®Ó tr×nh ChÝnh phñ. 5. H-íng dÉn c¸c bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Uû ban Nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW x©y dùng vµ c©n ®èi tæng hîp kÕ ho¹ch, kÓ c¶ kÕ ho¹ch thu hót vèn ®Çu t- n-íc ngoµi, phï hîp víi chiÕn l-îc ph¸t triÓn Kinh tÕ –X· héi cña c¶ n-íc, nghµnh Kinh tÕ vµ vïng l·nh thæ ®· ®-îc phª duyÖt 6. H-ìng dÉn, kiÓm tra c¸c bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan trùc thuéc ChÝnh phñ Uû ban nh©n d©n tØnh, Thµnh phè trùc thuéc TW trong viÖc thùc hiÖn quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn Kinh tÕ –X· Héi, c¸c ch-¬ng tr×nh chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc ®èi víi viÖc ®Çu t- trùc tiÕp cña n-íc ngoµi vµo NiÖt Nam vµ cña ViÖt Nam ra n-íc ngoµi 7. §iÒu hoµ vµ phèi hîp viÖc thùc hiÖn c¸c c©n ®èi chñ yÕu cña nÒn Kinh tÕ Quèc d©n chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh thùc hiÖn kÕ ho¹ch vÒ mét sè lÜnh vùc do ChÝnh phñ giao;lµm ®Çu mèi phèi hîp gi÷a c¸c c¬ quan cã liªn quan trong viÖc xö lý c¸c vÊn ®Ò quan träng trong lÜnh vùc ®Çu t- trùc tiÕp cña n-íc ngoµi vµ c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t- trªn. 8. Lµm chñ tÞch c¸c Héi ®ång cÊp Nhµ N-íc;xÐt duyÖt ®Þnh møc Kinh tÕ –Kü thuËt, xÐt thÇu quèc gia, thÈm ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp nhµ n-íc; lµ c¬ quan th-êng trùc héi ®ång thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t- trong n-íc vµ ngoµi n-íc;lµ c¬ quan ®Çu mèi trong viÖc ®iÒu phèi qu¶n lý vµ sö dông nguån ODA, 4 qu¶n lý ®¨ng kÝ kinh doanh;cÊp giÊy phÐp ®Çu t- cho c¸c dù ¸n hîp t¸c, liªn doanh liªn kÕt cña n-íc ngoµi vµo ViÖt Nam vµ cña ViÖt Nam ra ng-íc ngoµi. Qu¶n lý Nhµ n-íc ®èi víi c¸c tæ chøc dÞch vô t- vÊn ®Çu t9. Tr×nh Thñ t-íng chÝnh phñ quyÕt ®Þnh viÖc sö dông quÜ dù tr÷ Nhµ N-íc 10. Tæ chøc nghiªn cøu dù b¸o, thu thËp, xö lý c¸c th«ng tin vÒ viÖc x©y dùng vµ ®iÒu hµnh kÕ ho¹ch. 11. Tæ chøc ®µo t¹o l¹i vµ båi d-ìng nghiÖp vô chuyªn m«n cho ®éi ngò c«ng chøc, viªn chøc thuéc Bé qu¶n lý. 12. Thùc hiÖn hîp t¸c quéc tÕ trong lÜnh vùc chiÕn l-îc ph¸t triÓn, chÝnh s¸ch Kinh tÕ, quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch ho¸ ph¸t triÓn Kinh tÕ-X· héi, hç trî ph¸t triÓn vµ hîp t¸c ®Çu t-. 1.4. Nh÷ng thµnh tÝch næi bËt Bé kÕ ho¹ch ®Çu t- ®· ®¹t ®-îc Trong suèt 45 n¨m x©y dùng vµ tr-ëng thµnh d-íi sù l·nh ®¹o cña Ban c¸n sù §¶ng l·nh ®¹o Bé vµ §¶ng uû c¬ quan, tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ, c¸c c¸ nh©n trong c¬ quan Bé kÕ ho¹ch ®Çu t- ®Òu ®· tr-ëng thµnh vµ lín m¹nh kh«ng ngõng, ®ãng gãp vµo nh÷ng thµnh tÝch chung cña Bé kÕ ho¹ch ®Çu t- ®· vµ ®ang lµ mét tËp thÓ ®oµn kÕt thèng nhÊt, cã kinh nghiÖm c«ng t¸c vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cao, lu«n lu«n tin t-ëng vµ trung thµnh víi lý t-ëng cña §¶ng, cã tÝnh thÇn tr¸ch nhiÖm víi nhiÖm vô ®-îc giao. Bé kÕ ho¹ch ®Çu t- ®· ®-îc Nhµ n-íc tÆng th-ëng Hu©n ch-¬ng Hå ChÝ Minh (1995) vµ ®ang ®Ò nghÞ Nhµ n-íc t»ng th-ëng Hu©n ch-¬ng sao vµng. Nh÷ng ®¬n vÞ, c¸ nh©n trong Bé ®· ®-îc tÆng th-ëng hu©n ch-¬ng, huy ch-¬ng cao quÝ cña Nhµ n-íc, b»ng khen vµ giÊy khen cña Bé tr-ëng... Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nhiÒu ®¬n vÞ trong Bé ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tÝch rÊt ®¸ng biÓu d-¬ng ®ã lµ: C¸c ®¬n vÞ gióp bé tr-ëng qu¶n lý vÒ c«ng t¸c c¸n bé, c«ng t¸c néi vô ®· rÊt cè g¾ng hoµnh thµnh nhiÖm vôcña m×nh. Vô Tæ chøc c¸n bé ®· kh¾c phôc khã kh¨n qu¶n lý ®éi nghò c¸n bé c¬ quan vµ trong nghµnh; cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi d-ìng, s¾p xÕp c¸n bé trong c¬ quan. V¨n phßng Bé trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· v-¬n lªn m¹nh mÏ, duy tr×, ®«n ®èc ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng cña c¬ quan vµo nÒ nÕp, ®iÒu hoµ, kh©u nèi c¸c ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ; x©y dùng c¬ quan khang trang s¹ch ®Ñp. 5 Khèi c¸c vô tæng hîp:Vô tæng hîp Kinh tÕ quèc d©n ®· hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô lµ cÇu nèi gi÷a c¸c vô trong qu¸ tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch vµ ®iÒu hµnh Kinh tÕ, phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c vô liªn quan ®Ó ®¸nh gi¸ tæng hîp viÖc thùc hiÖn chiÕn l-îc 10 h¨m c¸c kÕ ho¹ch 5 n¨m vµ hµng n¨m. Do nh÷ng thµn tÝch cña m×nh, Vô tæng hîp Kinh tÕ quèc d©n ®· ®-îc §¶ng vµ Nhµ n-íc t»ng th-ëng Hu©n ch-¬ng lao ®éng h¹ng ba (1996). Vô Kinh tÕ ®Þa ph-¬ng vµ l·nh thæ thùc hiÖn tèt chøc n¨ng lµ ®Çu mèi phèi hîp c¸c vô, viÖn lµm viÖc vµ xö lý nh÷ng v-íng m¾c víi c¸c tØnh thµnh phè trùc thuéc TW c¸c thµnh phè lo¹i 3;Vô Kinh tÕ §èi ngo¹i ®· hoµnh thµnh tèt chøc n¨ng tæng hîp kÕ ho¹ch thu hót vµ qu¶n lý c¸c nguån tµi chÝnh tõ bªn ngoµi, nhÊt lµ x©y dùng kÕ ho¹ch, c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vµ ®iÒu phèi, qu¶n lý vµ sö dông vèn ODA. §ãi víi c¸c vô khèi FDI nh- cña vô §Çu t- n-íc ngoµi, Qu¶n lý dù ¸n, Ph¸p lËt ®Çu t-, Qu¶n lý khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ®· kh¾c phôc nhiÒu khã kh¨n, võa gi¶i quyÕt c¸c yªu cÇu cña c¸c doanh nghiÖp ®Çu t- n-íc ngoµi, võa tham m-u cho Bé tr-ëng trong viÖc dù th¶o luËt, nghÞ ®×nh chÝnh phñ, c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch nh»m thu hót m¹nh mÏ ®Çu t- trùc tiÕp n-íc ngoµi. Vô tµi chÝnh tiÒn tÖ ®· chñ tr× x©y dùng vµ tæng hîp kÕ ho¹ch thu chi nh©n s¸ch, kh¶ n¨ng huy ®éng c¸c nguån vèn ; dùa vµo t×nh h×nh l¹m ph¸t, gi¸ c¶ vµ tham gia vµo tæng hîp kÕ ho¹ch chung toµn nÒn kinh tÕ quèc d©n. Khèi c¸c vô chuyªn nghµnh gåm c¸c vô Doanh nghiÖp, N«ng nghiÖp vµ PTNT, C«ng nghiÖp, Th-¬ng m¹i dÞch vô, C¬ së h¹ tÇng, Lao ®éng-V¨n ho¸X· héi, Khoa häc-gi¸o dôc-m«i tr-êng, Quèc phßng –An ninh, Quan hÖ víi Lµo vµ Cam-pu-chia, V¨n phßng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t-, v¨n phßng xÐt thÇu quèc gia ®Òu thoµn thµnh chøc n¨ng x©y dùng vµ tæng hîp kÕ ho¹ch c¸c lÜnh vùc thuéc ph¹m vi tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n qu¶n lý theo dâi cña m×nh, ®ång thêi lµ nh÷ng ®Çu mèi tÝch cùc phãi hîp víi c¸c vô, viÖn trong Bé lµm viÖc víi c¸c Bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc chÝnh phñ vµ c¸c tæng c«ng ty 91. §Æc biÖt trong vµi n¨m gÇn ®©y, c¸c vô chuyªn ngµnh ®· cè g¾ng ®èi míi c«ng t¸c, tËp trung h¬n vµo nghiªn cøu, tham m-u tæng hîp, x©y dùng c¬ chÕ chÝnh s¸ch, t¹o diÒu kiÖn thuËn lîi cho c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh ë c¸c ngµnh, c¸c cÊp. C¸c ®¬n vÞ nh-:Trung t©m nghiªn cøu kÝnh tÕ MiÒn Nam, Trung t©m th«ng tin thÞ tr-êng kÕ ho¹ch –kinh doanh còng ®· kh«ng ngõng tù ®æi míi vµ ph¸t triÓn, ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô ®-îc giao. ViÖn nghiªn cøu Qu¶n lý Kinh tÕ TW ®· hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô nghiªn cøu, gãp phÇn h×nh thµnh hÖ thèng qu¶n lý kinh tÕ míi trong ph¹m vi 6 c¶ n-íc, ®ãng gãp nhiÒu ý kiÕn cã gi¸ trÞ cho TW, §¶ng vµ ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch ®æi míi qu¶n lý Kinh tÕ ;tæ chøc ®µo t¹o, båi d-ìng kiÕn thøc qu¶n lý kinh tÕ cho nhiÒu thÕ hÖ c¸n bé trung, cao cÊp cña §¶ng vµ Nhµ n-íc;thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ nhiÒu ch-¬ng tr×nh, ®Ò tµi nhiªn cøu cÊp Nhµ n-íc, cÊp bé. Do nh÷ng cèng hiÕn xuÊt s¾c trong 20 n¨m ho¹t ®éng, ViÖn nghiªn cøu Qu¶n lý Kinh tÕ TW ®· ®-îc chñ tÞch n-íc tÆng th-ëng Hu©n ch-¬ng lao ®éng h¹ng nhÊt (1998) ViÖn chiÕn l-îc ph¸t triÓn ®· lµm ®Çu mèi chñ tr× tæ chøc x©y dùng chiÕn l-îc vµ quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh stÕ x· héi cña c¶ n-íc, cña nhiÒu nhµnh vµ vïng l·nh thæ, lµm c¬ së cho viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch dµi h¹n, kÕ ho¹ch 5 n¨m, avf hµng n¨m; ®· tÝch cùc tham gia xay dùng chiÕn l-îc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn Kinh tÕ-X· héi thêi kú 1991-2000, hiÖn ®ang tÝch cùc tham gia chuÈnbÞ c¸c v¨n kiÖn phôc vô §¹i héi §¶ng lÇn IX, chr tr× tæ chøc x©y dùng chiÕn l-îc ph¸t triÓn Kinh tÕ-X· héi thêi kú 2001-2010 vµ qui ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn Kinh tÕ-X· héi cho cïng thêi kú. ViÖn còng ®· tæ chøc nghiªn cøu vµ b¶o vÖ thµnh c«ng 2 ch-¬ng tr×nh khoa häc träng ®iÓm cÊp nhµ n-íc, 44 ®Ì tµi cÊp nhµ n-ícvµ hµng tr¨m ®Ò tµi cÊp Bé, ®-îc chñ tÞch n-íc tÆng th-ëng Hu©n ch-¬ng lao ®éng h¹ng nh× (1999) T¹p chÝ, Kinh tÕ vµ dù b¸o lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ ®-îc §¶ng vµ Nhµ n-íc tÆng tg-ëng Hu©n ch-¬ng cao quÝ nhÊt trong c¬ quan Bé kÕ ho¹ch ®Çu t-. §Õn nay, t¹p chÝ ®· ®-îc Nhµ n-íc trao tÆng c¶ 3 Hu©n ch-¬ng lao ®éng:H¹ng 3 (1982) , h¹nh nh× (1987) , h¹ng nhÊt (1997). Qua 33 n¨m x©y dùng vµ tr-ëng thµnh, T¹p chÝ ®· thùc hiÖn tèt chøc n¨ng tuyªn truyÒn, phæ biÕn nh÷ng th«ng tin lý luËn, ph-¬ng ph¸p thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¸ trong vµ ngoµi n-íc. §Æc biÖt, trong nh÷ng n¨m ®æi míi kinh tÕ, nhÊt lµ trong thêi gian gÇn ®©y, t¹p chÝ ®· giíi thiÖu ®-îc nhiÒu néi dung rÊt ®-îc b¹n ®äc h-ëng øng vÒ c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ trong bèi c¶nh Kinh tÕ thÞ tr-êng, x©y dùng chiÕn l-îc, qui ho¹ch, ch-¬ng tr×nh dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ g¾n víi c¸c vÊn ®Ò x· héi, m«i tr-êng, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ dù b¸o Kinh tÕ. B¸o §Çu t-:tõ khi ra m¾t b¹n ®äc ®Õn nay tuy ch-a ®Çy 10 n¨m nh-ng ®· nhanh chãng trë thµnh mét trong nh÷ng tê b¸o lín vµ cã uy tÝn trong lµng b¸o Kinh tÕ, ®-îc b¹n ®äc trong vµ ngoµi n-íc nhÊt lµ c¸c b¹n ®äc lµ giíi kinh doanh -a chuéng; tê TiÕng Anh tõ chç chØ 24 trang ®en tr¾ng, ph¸t hµnh 2 tuÇn mét k× 16 trang ®en tr¾ng lªn 3 sè/tuÇn in mµu víi sè l-îng ph¸t hµnh 15. 000 b¶n. Tõ gi÷a n¨m 1999 ®· ph¸t hµnh thªm tê §µu t- chøng kho¸n vµo cuèi tuÇn. Ngoµi ra, b¸o §Çu t- cßn cã thªm c¸c Ên phÈm kh¸c b»ng tiÕng 7 Anh, tiÕng Ph¸p. ChÊt l-îng c¸c tê b¸o ®Òu t»ng lªn rÊt râ rÖt. TËp thÓ c¸n bé b¸o §Çu t- ®-îc chñ tÞch n-íc tÆng th-ëng Hu©n ch-¬ng lao ®éng h¹ng ba (1996) 1. 5. C«ng t¸c ®µo t¹o vµ båi d-ìng c¸n bé cña Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu tC«ng t¸c ®µo tµo vµ båi d-ìng ®éi ngò c¸n bé, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¬ quan lu«n ®-îc coi lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng, kÕt qu¶ nh- sau: - Göi ra n-íc ngoµi ®µo t¹o theo c¶ 3 h-íng:cö ®i häc nghiªn cøu sinh 65 ng-êi, häc dµi h¹n tõ 10 th¸ng ®Õn 2 n¨m gÇn 250 ng-êi;®i häc ng¾n h¹n, héi th¶o, kh¶o s¸t thùc tÕ ë c¸c n-íc trªn 4000 l-ît ng-êi. - Gëi ®i ®µo t¹o 6 n-íc, nghiªn cøu sinh hÖ tËp trung 5 ng-êi; hÖ t¹i chøc 50 ng-êi, hÖ ®¹i häc dµi h¹n 3 ng-êi, ®¹i häc t¹i chøc 32 ng-êi, båi d-ìng sau ®¹i häc 2 ng-êi;Tr-êng NguyÔn ¸i Quèc TW 31 ng-êi vµ hÖ t¹i chøc lý luËn chÝnh trÞ cao cÊp h¬n 100 ng-êi;lý luËn chÝnh trÞ trung cÊp 47 ng-êi. Ngµi ra cßn cö h¬n 200 ng-êi ®i häc c¸c líp tËp trung chuyªn tu ngo¹i ng÷, qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý nhµ n-íc, ®¹i häc luËt. - §· tËp trung kinh phÝ ®µo t¹o vµ båi d-ìng cña c¬ quan ®Ó më c¸c líp tËp trung vÒ båi d-ìng kiÕn thøc qu¶n lý kinh tÕ cho gÇn 200 ®ång chÝ, líp nhiÖp vô 512 ng-êi, lpøo t ¹i chøc trung cÊp lý luËn 62 ng-êi vµ ngo¹i ng÷ Anh v¨n 135 ng-êi;Trung t©m dµo t¹o cña Bé ®-îc thµnh lËp. Víi c¸ch tæ chøc ®µo t¹o nh- vÇy ®· t¹o nªn ®éi ngò ®«ng ®¶o c¸n bé ®-îc n©ng cao vÒ tr×nh ®é kiÕn thøc ®¸p øng ®-îc yªu cÇu c«ng t¸c. TÝnh ®Õn nay toµn c¬ quan ®· cã 498 ng-êi tèt nghiÖp ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc, chiÕm 81, 9%sè c«ng chøc, viªn chøc toµn c¬ quan, hÖ c¸c ngµnh Kinh tÕ chiÕm 54%, hÖ c¸c nghµnh kü thuËt chiÕm 31, 9%, c¸c ngµnh kh¸c lµ 13, 8%. C¬ cÊu trªn ®¹i häc thuéc c¸c ngµnh Kinh tÕ lµ 75, 6%, hÖ kü thuËt lµ 24, 4%. §éi ngò c¸n bé nghiªn cøu cña Bé còng kh«ng ngõng lín m¹nh, hiÖn nay cã 1 gi¸o s-, 6 phã gi¸o s-, 124 tiÕn sÜ, 42 th¹c sÜ 479 ng-êi cã tr×nh ®é ®¹i häc. TËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc cña Bé ngµy cµng ph¸t triÓn v÷ng m¹nh, ®oµn kÕt, lµ c¬ së ®Ó bé hoµn thµnh xuÊt s¾c mäi nhiÖm vô do §¶ng vµ Nhµ n-íc giao phã II. Thùc tr¹ng t×nh h×nh xuÊt khÈu cµ phª cña ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua Vô th-¬ng m¹i –dÞch vô lµ mét trong sè c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Bé kÕ ho¹ch ®Çu t- cã chøc n¨ng qu¶n lý x©y dùng vµ tæng hîp kÕ ho¹ch trong lÜnh 8 vùc Th-¬ng m¹i-DÞch vô. ë ®©y, t«i chØ tiÕn hµnh nghiªn cøu thùc tr¹ng cña ngµnh hµng cµ phª xuÊt khÈu-mét trong sè c¸c ngµnh thuéc vô Th-¬ng m¹iDÞch vô qu¶n lý 2. 1. VÞ trÝ ngµnh cµ phª trong nÒn Kinh tÕ ViÖt Nam Cµ phª lµ x©y c«ng nghiÖp dµi ngµy, cã gi¸ trÞ Kinh tÕ cao, yªu cÇu xuÊt khÈu lín... gãp phÇn quan träng vµo viÖc ph¸t triÓn Kinh tÕ cña nhiÒu n-íc trªn thÕ giíi. Cí thÓ nãi møc tiªu dïng cµ phª tÝnh theo ®Çu ng-êi ®-îc coi nh- mét chØ tiªu ®Î ®¸nh gi¸ tr×nh ®é sinh ho¹t vËt chÊt cña mét n-íc. ë ViÖt Nam, c©y cµ phª ®-îc nhËp vµ trång tõ n¬n 100 n¨m nay, ®· vµ ®ang lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu rÊt quan träng ë n-íc ta. nÕu vµo thêi ®iÓm 1982, s¶n l-îng ®· t¨ng lªn qu¸ con sè 5. 000 tÊn th× ®Õn n¨m 1992, s¶n l-îng ®· t¨ng lªn 112. 400 tÊn, gÊp 22, 31 lÇn. Vµ nÕu n¨m 1982 xuÊt khÈu ®-îc 4100 tÊn th× ®Õn n¨m 1992 ®· xuÊt khÈu ®-îc 107. 000 tÊn gÊp 26 lÇn vµ theo ®ã, kim ng¹ch xuÊt khÈu ®¹t 75. 600. 000 $. Râ rµng lµ ngµnh cµ phª n-íc ta trong nh÷ng n¨m qua ®· cã nh÷ng chiÒu h-íng ph¸t triÓn ®¸ng kÓ. N¨m 1995, kim ng¹ch xuÊt khÈu cµ phª ®¹t 56. 000. 000$ vµ ®Õn n¨m 1998, ViÖt Nam xuÊt khÈu cµ phª ®øng thø 3 trªn thÕ giíi. chØ sau Braxin vµ Colombia. Theo sè l-îng cña TCHC n¨m 1998, ViÖt Nam, ®· xuÊt khÈu 382. 000 tÊn cµ phª vµ ®¹t kim ng¹ch xuÊt khÈu lµ 594. 000. 000 $. Ta cã thÓ nhËn ®Þnh r»ng cµ phª lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu chñ yÕu, gi÷ vai trß lµ mét ngµnh mòi nhän cña nÒn Kinh tÕ ViÖt Nam hiÖn nay. Còng nh- c¸c ngµnh s¶n xuÊt c©y c«ng nghiÖp kh¸c, bªn c¹nh viÖc ®em vÒ cho ®Êt n-íc mét l-îng gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt khÈu ®¸ng kÓ, ngµnh cµ phª cßn gãp phÇn tham gia gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò x· héi bøc xóc hiÖn nay. Ngµnh cµ phª t¹o ra c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi d©n cã thu nhËp cao, gãp phÇn c¶i t¹o m«i tr-êng sinh th¸i. Thùc tÕ cho thÊy r»ng viÖc trßng míi vµ phÊt triÓn cß phª ®· gãp phÇn: + X©n dùng c¸c vïng Kinh tÕ míi trªn T©y Nguyªn nãi riªng vµ miÖn nói nãi chung. +Tham gia tÝch cùc vµo c«ng cuéc ®Þnh canh, ®Þnh c- c¸c ®ång bµo d©n téc thiÓu sè. +T¹o c«ng ¨n viÖc lµm vµ thu nhËp chÝnh ®¸ng cho hµng triÖu lao ®éng. 9 + TÝch cùc tham gia vµo c¶i t¹o m«i sinh, phñ xanh ®Êt trèng, ®åi träc vµ gãp phÇn quan träng vµo viÖc cñng cè an ninh quèc phßng khu vùc T©y Nguyªn, khu vùc miÒn nói phÝa b¾c. Khai th¸c tiÒm n¨ng mÆt hµng cµ phª lµ mét vÊn ®Ò rÊt cã ý nghÜa trong c«ng cuéc ph¸t triÓn Kinh tÕ n«ng nghiÖp còng nh- trong sù nghiÖp, ph¸t triÓn Kinh tÕ x· héi ViÖt Nam. §Æc biÕt lµ ph¸t triÓn Kinh tÕ miÒn nói, T©y Nguyªn, Trung Du. 2.2. T×nh h×nh s¶n xuÊt-xuÊt khÈu cµ phª cña ViÖt Nam. VÒ s¶n xuÊt, theo chñ tr-¬ng cña HiÖp héi cµ phª -cacao ViÖt Nam vµ Tæng c«ng ty cµ phª ViÖt Nam, chóng ta ®· xóc tiÕn viÖc thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh më réng diÖn tÝch trång cµ phª tËp trung chñ yÕu ë T©y Nguyªn, khu vùc chñ lùc cña ngµnh cµ phª ViÖt Nam, chiÕm 70% diÖn tÝch cµ phª c¶ n-íc. C¸c tØnh phÝa b¾c chiÕm mét tû lÖ rÊt nhá (chñ yÕu lµ diÖn tÝch trång cµ phª chÌ). Trong sè c¸c tØnh thuéc T©y Nguyªn th× §¾c L¾c lµ tØnh cã s¶n l-îng vµ diÖn tÝch cµ phª lín nhÊt (chiÕm 60% c¸c khu vùc T©y Nguyªn vµ 50%diÖn tÝch cµ phª c¶ n-íc). Trong vßng 18n¨m, diÖn tÝch cµ phª cña c¶ n-íc ®· t¨ng lªn lm¹nh mÏ. N¨m 1981 diÖn tÝch cµ phª cña ViÖt Nam lµ 19. 100 ha, ®Õn n¨m 1998, diÖn tÝch cµ phª cña c¶ n-íc ®· t»ng lªn 370. 602 ha Møc t¨ng b×nh qu©n hµng n¨m lµ 117, 81 ha. Bªn c¹nh ®ã, diÖn tÝch cho s¶n phÈm còng ®· t¨n lªn rÊt nhanh, tõ 9, 46 ha n¨m 1981 lªn 205, 818 ha n¨m 1998-b×nh qu©n hµng n¨m lµ 70, 09 ha. Dù b¸o ®Õn n¨m 2010 ViÖt Nam sÏ cã 350. 000 ha cµ phª, trong ®ã cµ phª chÌ 100. 000 ha, s¶n l-îng h¬n 500000tÊn vµ kim ng¹ch xuÊt khÈu cµ phª kho¶ng 700triÖu $. Do viÖc më réng diÖn tÝch gieo trång theo chiÒu réng vµ ®Çu t- th©m canh theo chiÒu s©u cïng víi v-ên cµ phª trÎ rÊt thÝch hîp víi m«i tr-êng sinh th¸i, khÝ hËu, ®Êt ®ai cña n-íc ta nªn c©y cµ phª ph¸t triÓn nhanh chãng, ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, s¶n l-îng vµ n¨ng suÊt cµ phª ngµy cµng ®-îc n©ng cao. HiÖn nay n¨ng suÊt b×nh qu©n cña cµ phª ViÖt Nam ®¹t trªn 18 t¹/ha trong khi n¨ng suÊt b×nh fqu©n cña thÕ giíi lµ 5, 3t¹/ha vµ Ch©u ¸ lµ 7 t¹/ha. Nh- vËy, n¨ng suÊt cµ phª hiÖn nay cña ViÖt Nam gÊp 3, 4 lÇn n¨ng suÊt b×nh qu©n trªn thÕ giíi, gÊp 2, 6 lÇn n¨ng suÊt b×nh qu©n Ch©u ¸. ChÝnh nhê diÖn tÝch vµ n¨ng suÊt t¨ng nhanh ®· gióp cho s¶n l-îng cµ phª ViÖt Nam t¨ng m¹nh, tõ 92 tÊn n¨m 1990 t¨ng lªn 272, 9 tÊn n¨m 1998 (gÊp 2, 96 lÇn) Nh×n nhËn vÒ c«ng nghÖ, thiÕt bÞ chÕ biÕn cµ phª n-íc ta hiÖn nay cã thÓ nhËn xÐt r»ng c«ng nghiÖp chÕ biÕn ë n-íc ta hiÖn nay cßn rÊt nhiÒu yÕu 10 kÐm, thiÕu tËp trung, ch-a cã ®iÒu kiÖn ®æi míi c«ng nghÖ, kh«ng ®a d¹ng ho¸ ®-îc mÆt hµng mµ chÊt l-îng hµng ho¸ ch-a ®¸p øng ®-îc yªu cÇu th-¬ng m¹i. Trong kü thuËt chÕ biÕn cµ phª nh©n x« hiÖn naychóng ta cã 2 ph-¬ng ph¸p chÝnh ®ã lµ:  Ph-¬ng ph¸p chÕ biÕn kh«: Lµ c«ng nghÖ ®¬n gi¶n, chØ cã mét c«ng ®o¹n chÝnh lµ lµm kh« qu¶ cµ phª t-¬i b»ng viÖc ph¬i n¾ng hÆc sÊy råi dïng m¸y x¸t lo¹i bá vá kh«, lÊy h¹t cµ phª nh©n. §Ó ph¬i chãng kh« ng-êi ta cã thÓ x¸t dËp qu¶ cµ phª t-¬i tr-íc khi ®em ph¬i. Ph-¬ng ph¸p nµy ®ang ®-îc ¸p dông réng r·i ë tÊt c¶ c¸c vïng trång cµ phª trong c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc còng nh- ®èi víi c¸c hé gia ®×nh. §©y lµ ph-¬ng ph¸p dÔ lµm, gi¸ thµnh h¹ nh-ng chÊt l-îng kh«ng æn ®Þnh, thêi gian ph¬i ngoµi trêi l©u sÏ ¶nh h-ëng ®Õn l-îng cµ phª, chi phÝ diÖn tÝch s©n ph¬i lín, nÕu thêi tiÕt m-a nhiÒu th× thêi gian ph¬i kÐo dµi, tØ lÖ h¹t ®en sÏ t¨ng vµ dÔ bÞ lªn men mèc.  Ph-¬ng ph¸p chÕ biÕn -ít: Lµ c«ng nghÖ chÕ biÕn phøc t¹p víi nhiÒu c«ng ®o¹n tõ ph©n lo¹i qu¶ chÝnh, x¸t t-¬i, röa ®¸nh nhít, lµm kh« h¹t b»ng ph¬i, sÊy vµ sau khi ®ã xay lo¹i bá vá thãc lÊy h¹t nh©n. Ph-¬ng ph¸p nµy cho s¶n phÈm cã chÊt l-îng tèt nh-ng c«ng nghÖ ®ßi hái phøc t¹p, ®Çu t- lín vµ cÇn cã c¸c biÖn ph¸p xö lý chÊt th¶i chèng « nhiÔm m«i tr-êng. Mét sè doanh nghiÖp Nhµ n-íc cã ®iÒu kiÖn ®Çu t- x©ydùng c¬ së chÕ biÕn -ít, nh- C«ng ty cµ phª Ph-íc An, «ng ty cµ phª Th¾ng Lîi, C«ng ty cµ phª Th¸ng M-êi, N«ng tr-êng Drao, C«ng ty cµ phª Easim,... víi c«ng suÊt tõ 5000tÊn ®Õn 10. 000 tÊn cho chÊt l-îng s¶n phÈm tèt, gi¸ b¸n bu«n cao h¬n cµ phª nµo chÕ biÕn b×nh th-êng tõ 120-150$/tÊn. ViÖc ®¸nh bãng tuyÓn chän cµ phª tr-íc khi xuÊt khÈu còng ®· ®-îc quan t©m chó ý. Nh-ng møc ®é ®Çu t- cßn h¹n chÕ, ®Æc biÖt lµ t©m lý vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm cµ phª ViÖt Nam cßn thÊp, gi¸ h¹ nªn ®Çu t- c«ng nghÖ nµy cßn kÐm hiÖu qu¶. C«ng ty ®Çu t- xuÊt nhËp khÈu Daklak, C«ng ty cµ phª Th¾ng Lîi ®Çu t- d©y chuyÒn chän nhÆt t¸ch mµu Laze hµng chôc tû ®ång nh-ng ph¸t huy hiÖu qu¶ ch-a cao. ChÕ biÕn cµ phª tiªu dïng chñ yÕu lµ t- nh©n. Nhµ m¸y liªn doanh chÕ biÕn cµ phª hoµ tan t¹i Biªn Hoµ víi c«ng suÊt 200 tÊn cµ phª hoµ tan trong mét n¨m còng chØ ho¹t ®éng h¬n 75% c«ng suÊt. S¶n phÈm lµm ra tiªu thô 11 chËm, ch-a c¹nh tranh ®-îc víi c¸c s¶n phÈm cña c¸c hµng cµ phª næi tiÕng trªn thÕ giíi. VÒ chÊt l-îng cµ phª ViÖt Nam:VÒ mÆt h×nh thøc, cµ phª ViÖt Nam ®¹t chÊt l-îng thÊp, tr-íc hÕt lµ c¸c chØ tiªu vÒ c¶m quan. TØ lÖ h¹t ®en vì, teo, lÐp vµ lät sµng kh¸ lín. Do nh÷ng h¹n chÕ vÒ chÕ biÕn, nh×n chung chÊt l-îng cµ phª nh©n cña chóng ta trªn thÞ tr-êng thÕ giíi thÊp, thua thiÖt nhiÒu vÒ gi¸. So víi mét sè n-íc trong khu vùc th× gi¸ cµ phª nh©n ViÖt Nam thÊp h¬n tõ 200 $ ®Õn 250$/tÊn. Tr-íc thùc tÕ ®ã, n©ng cao chÊt l-îng cµ phª nh©n xuÊt khÈu lµ yªu cÇu hµng ®Çu ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh cña cµ phª ViÖt Nam trªn thÞ tr-êng thÕ giíi. Nh÷ng ®æi míi trong lÜnh vùc tõ kü thuËt vµ tæ chøc qu¶n lý, ®Æc biÖt lµ c¸c ®¬n vÞ lµm hµng xuÊt khÈu, lu«n ®¶m b¶o uy tÝn vÒ chÊt l-îng hµng xuÊt b¸n, nªn chÊt l-îng cµ phª ViÖt Nam ®¸p øng ngµy cµng cao yªu cÇu cña ng-êi tiªu thô. ChÊt l-îng cµ phª qua thö nÕm còng ®· ®-îc x¸c ®Þnh râ qua tõng vïng sinh th¸i, ®-îc thÓ hiÖn theo tû lÖ sau: - RÊt tèt (th¬m ®Æc tr-ng, thÓ chÊt ®Ëm ®µ, phong phó, hÊp dÉn) :35% - Tèt (th¬m ®Æc tr-ng, thÓ chÊt ®Ëm ®µ) 50% - Trung b×nh (VÞ t-¬ng ®èi ®Æc tr-ng, thÓ chÊt trung b×nh) 10% -Trung b×nh kÐm (vÞ kh«ng ®Æc tr-ng, nh¹t, cã vÞ t¹p) 5% VÒ c¬ cÊu mÆt hµng cµ phª xuÊt khÈu cña ViÖt Nam cßn rÊt ®¬n ®iÖu, hÇu nh- cµ phª míi chØ qua s¬ chÕ, ch-a qua chÕ biÕn cao cÊp. S¶n phÈm cµ phª xuÊt khÈu cña ViÖt Nam chñ yÕu lµ cµ phª v«i, cµ phª chÌ chiÕm mét tØ lÖ rÊt nhá. Trong ®ã 95% tæng khèi l-îng cµ phª xuÊt khÈu lµ cµ phª nh©n sèng, cµ phª hoµ tan chØ chiÕm tõ 3, 3-4, 7%, cµ phª nh©n rang chiÕm mét tû lÖ rÊt nhá, tõ 0, 1-0, 3%. C¬ cÊu cµ phª xuÊt khÈu cña ViÖt Nam ®-îc h×nh thµnh do sù tho¶ thuËn bu«n b¸n víi kh¸ch hµng n-íc ngoµi. Bªn c¹nh ®ã, c«ng nghiÖp chÕ biÕn cßn yÕu vµ thiÕu tËp trung lªn c«ng t¸c s¬ chÕ s¶n phÈm cßn ë møc ®é rÊt khiªm tèn nªn ch-a thÓ chÕ biÕn nhiÒu s¶n phÈm chÊt l-îng cao nh- cµ phª xay rang, cµ phª hoµ tan,... VÒ thÞ tr-êng xuÊt khÈu cµ phª cña ViÖt Nam:HiÖn nay, cã trªn 95% s¶n l-îng cµ phª s¶n xuÊt lµ ®Ó xuÊt khÈu. V× vËy, thÞ tr-êng tiªu thô cµ phª thÕ giíi chÝnh lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn cña ngµnh cµ phª ViÖt Nam. HiÖn nay, cµ phª ViÖt Nam ®· cã mét vÞ trÝ xøng ®¸nh, vÞ trÝ ®¸ng kÓ trªn thÞ tr-êng cµ phª thÕ giíi (kho¶ng 40 n-íc) tiªu thô trªn kh¾p c¸c ch©u lôc. §Æc biÖt l¯ khi më cöa nÒn kinh tÕ víi chÝnh s²ch “®a ph­¬ng ho² thÞ tr­êng xuÊt 12 khÈu n«ng s°n”, Viªtn Nam ®± cã quan hÖ víi nhiÒu kh²ch h¯ng bao gåm c° nh÷ng h·ng kinh doanh cµ phª hµng ®Çu thÕ giíi nh- Newman (§øc) , ED vµ Fmam (Anh) Volcafe (Thuþ SÜ) , Jadivat (Ph¸p) , Itouchu (NhËt) , Ng©n hµng CreditLyonnairs (Ph¸p) III. KiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt. Tr-íc thùc tr¹ng trªn cña ngµnh cµ phª xuÊt khÈu ViÖt Nam, ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh cho ngµnh hµng nµy, t«i xin cã mét sè ®Ò xuÊt s¬ bé sau: * VÒ phÝa nhµ n-íc - CÇn t¹o mét m«i tr-êng xuÊt khÈu thuËn lîi th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch më cöa, tù do hãa kinh tÕ trªn c¬ së ®iÓu tiÕt vÜ m« theo luËt ph¸p ViÖt Nam, KÝch thÝch xuÊt khÈu c¹nh tranh lµnh m¹nh, tr¸nh ®éc quyÒn. - Hç trî vÒ tµi chÝnh xuÊt khÈu - §-a ra chÝnh s¸ch tØ gi¸ hèi ®o¸i hîp lý - Sím h×nh thµnh quü b¶o hiÓm xuÊt khÈu * VÒ phÝa ngµnh hµng - Thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ toµn ngµnh ®æi míi c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ chÕ biÕn, n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm ®¸p øng yªu cÇu cña thÞ tr-êng quèc tÕ - CÇn tæ chøc l¹i trªn tõng khu vùc ®Ó phèi hîp víi nhau trong viÖc phèi hîp b¸n hµng tr¸nh t×nh tr¹ng tranh nhau trong viÖc mua b¸n vµ t¨ng søc c¹nh tranh cña ngµnh hµng ViÖt Nam víi kh¸ch n-íc ngoµi. - Thêi gian tr-íc m¾t nªn tËp trung ph¸t triÓn cµ phª chÌ ë c¸c tØnh phÝa b¾c, ®Æc biÖt -u tiªn cho c¸c vïng d©n téc ®ang chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång. Tuy nhiªn, vïng ®-îc -u tiªn ph¶i lµ nh÷ng vïng cã ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai, khÝ hËu thÝch hîp víi sù ph¸t triÓn cña c©y cµ phª. - Kh«ng nªn më réng diÖn tÝch c©y trång míi mµ chØ nªn tËp trung ®Çu tth©m canh t¨ng n¨ng suÊt vµ chÊt l-îng trªn nh÷ng diÖn tÝch cµ phª hiÖn cã nh»m khai th¸c tèi ®a tiÒm n¨ng vÒ ®Êt ®ai vµ lao ®éng. 13
- Xem thêm -