Tài liệu Thực trạng tình hình thu bảo hiểm y tế và một số biện pháp nhằm tăng nguồn thu ở bảo hiểm y tế hà nội

  • Số trang: 71 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MôC LôC Lêi më ®Çu........................................................................................................4 PhÇn I : VÊn ®Ò ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm phi nh©n thä.............................................................................................................6 I/- VÊn ®Ò ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm phi nh©n thä......................................................................................................................6 1. Kh¸i niÖm......................................................................................................6 2. Sù cÇn thiÕt ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n............................................ 6 3. C¸c yÕu tè c¬ b¶n ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n.................................8 4. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n..................................................10 5. §iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp b¶o hiÓm phi nh©n thä ®îc coi lµ cã kh¶ n¨ng thanh to¸n.........................................................................................................12 II/- VÊn ®Ò trÝch lËp dù phßng nghiÖp vô cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm phi nh©n thä....................................................................................................................12 1. Kh¸i niÖm vµ vai trß cña dù phßng nghiÖp vô..............................................12 2. C¸c lo¹i dù phßng nghiÖp vô........................................................................14 3. Ph¬ng ph¸p trÝch lËp dù phßng nghiÖp vô..................................................17 4. C¸c quy ®Þnh cã liªn quan ®Õn viÖc trÝch lËp dù phßng nghiÖp vô...............21 5. Mèi quan hÖ gi÷a møc trÝch lËp dù phßng nghiÖp vô, biªn kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ thu nhËp chÞu thuÕ cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm..................................21 III/- VÊn ®Ò biªn kh¶ n¨ng thanh to¸n tèi thiÓu cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm phi nh©n thä............................................................................................................22 1. Kh¸i niÖm.....................................................................................................22 2. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh..................................................................................23 3. Vai trß cña chØ tiªu biªn kh¶ n¨ng thanh to¸n tèi thiÓu...............................25 PhÇn II : VÊn ®Ò ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n t¹i c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm Petrolimex (PICO)...........................................................................................27 I/- Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm Petrolimex (PJICO)..........................................................................................27 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh....................................................................................27 2. C¸c thµnh tùu ®· ®¹t ®îc trong thêi gian qua............................................32 3. Ph¬ng híng, nhiÖm vô ®Ò ra trong thêi gian tíi......................................41 II/- ViÖc trÝch lËp dù phßng nghiÖp vô cña c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm Petrolimex (PJICO) trong n¨m tµi chÝnh 2002................................................45 1. C¸c lo¹i dù phßng nghiÖp vô ®îc trÝch lËp................................................45 2. C¸c ph¬ng ph¸p trÝch lËp dù phßng nghiÖp vô ®îc ¸p dông....................46 III/- ViÖc x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm Petrolimex (PJICO) trong n¨m tµi chÝnh 2002................................................54 1. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh biªn kh¶ n¨ng thanh to¸n........................................54 2. C¸c chØ tiªu kh¶ n¨ng thanh to¸n.................................................................55 PhÇn III : Mét sè nhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ..........................................................58 I/- VÒ viÖc trÝch lËp dù phßng nghiÖp vô cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm phi nh©n thä....................................................................................................................58 1. Dù phßng phÝ cha ®îc hëng (Dù phßng phÝ).........................................58 2. Dù phßng båi thêng cho c¸c tæn thÊt cha khiÕu n¹i (Dù phßng båi thêng).............................................................................................................61 3. Dù phßng båi thêng cho c¸c giao ®éng lín vÒ tæn thÊt (Dù phßng giao ®éng lín)..........................................................................................................65 II/- VÒ viÖc x¸c ®Þnh biªn kh¶ n¨ng thanh to¸n tèi thiÓu cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm phi nh©n thä ...........................................................................................67 1. C¬ së x¸c ®Þnh biªn kh¶ n¨ng thanh to¸n tèi thiÓu......................................67 2. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh biªn kh¶ n¨ng thanh to¸n tèi thiÓu..........................67 KÕt luËn...........................................................................................................69 Tµi liÖu tham kh¶o...........................................................................................70 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lêi më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ®Ó duy tr× sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn, doanh nghiÖp b¶o hiÓm nãi chung, doanh nghiÖp b¶o hiÓm phi nh©n thä nãi riªng, mét mÆt ph¶i thùc hiÖn ®îc môc tiªu lîi nhuËn vµ c¸c môc tiªu x· héi kh¸c ®· ®Æt ra, mÆt kh¸c doanh nghiÖp còng ph¶i thùc hiÖn môc tiªu ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cho c¸c tr¸ch nhiÖm tµi chÝnh ®· cam kÕt. Nhng trong thùc tÕ, nhiÒu doanh nghiÖp b¶o hiÓm thêng ch¹y theo môc tiªu lîi nhuËn mµ xa rêi môc tiªu ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n, bëi v× cã nh÷ng m©u thuÉn ph¸t sinh khi thùc hiÖn hai môc tiªu nµy. Môc tiªu ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n ®îc thùc hiÖn lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn môc tiªu lîi nhuËn. Khi môc tiªu lîi nhuËn ®îc ®¶m b¶o th× kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm ®îc n©ng cao. Tuy nhiªn, ®Ó thu ®îc tû suÊt lîi nhuËn cao th× nguy c¬ doanh nghiÖp b¶o hiÓm mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n còng cao vµ ngîc l¹i, khi kh¶ n¨ng thanh to¸n ®îc ®¶m b¶o th× tû suÊt lîi nhuËn thu ®îc cã thÓ l¹i thÊp h¬n møc kú väng. NhËn thøc ®îc vÊn ®Ò nµy, nªn trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm Petrolimex Petrolimex Joint-Stock Insurance Company (PJICO) em ®· chän ®Ò tµi “Mét sè vÊn ®Ò vÒ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm Petrolimex (PJICO)” ®Ó nghiªn cøu. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, ®Ò tµi ®îc bè côc lµm ba phÇn:  PhÇn I : VÊn ®Ò ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm phi nh©n thä.  PhÇn II : VÊn ®Ò ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm Petrolimex.  PhÇn III : Mét sè nhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ò tµi nµy cã thÓ hoµn thµnh lµ do cã sù híng dÉn tËn t×nh cña chñ nhiÖm bé m«n Kinh tÕ b¶o hiÓm TS – NguyÔn V¨n §Þnh vµ sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña trëng phßng b¶o hiÓm phi hµng h¶i c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm Petrolimex Phïng Duy Th¨ng. Do cßn h¹n chÕ vÒ mÆt kiÕn thøc, tµi liÖu vµ thêi gian, tÊt yÕu trong ®Ò tµi nµy sÏ kh«ng tr¸nh khái sai sãt. Xin ch©n thµnh c¸m ¬n mäi sù gãp ý ! Hµ Néi 5 /2003 Sinh viªn thùc hiÖn : Lª Anh §µi PhÇn I : Kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm phi nh©n thä I/- §¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm phi nh©n thä 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1/- Kh¸i niÖm Kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm ®îc hiÓu lµ kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm t¹i mét thêi ®iÓm cô thÓ cã thÓ thùc hiÖn ®îc c¸c tr¸ch nhiÖm tµi chÝnh khi ®Õn h¹n c¸c hîp ®ång ®· ký kÕt. Nh vËy, mét doanh nghiÖp b¶o hiÓm mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n ®îc hiÓu lµ t×nh tr¹ng t¬ng øng víi viÖc doanh nghiÖp b¶o hiÓm t¹i mét thêi ®iÓm cô thÓ kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n ®èi víi c¸c tr¸ch nhiÖm tµi chÝnh ®óng h¹n. 2/- Sù cÇn thiÕt ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n Kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm ®îc ®¶m b¶o kh«ng chØ trùc tiÕp b¶o vÖ quyÒn lîi cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm mµ cßn ®¶m b¶o quyÒn lîi cña kh¸ch hµng tham gia vµ t¸c ®éng tíi nÒn kinh tÕ vµ toµn x· héi. 2.1/- §èi víi doanh nghiÖp b¶o hiÓm Doanh nghiÖp b¶o hiÓm nãi chung, doanh nghiÖp b¶o hiÓm phi nh©n thä nãi riªng cã hai môc tiªu chñ yÕu, ®ã lµ: duy tr× mét kho¶n lîi nhuËn hîp lý vµ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n ®èi víi nh÷ng cam kÕt trong hîp ®ång b¶o hiÓm. Trªn thùc tÕ, nhiÒu doanh nghiÖp b¶o hiÓm thêng ch¹y theo môc tiªu lîi nhuËn mµ xa rêi môc tiªu ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n. Trong khi ®ã, môc tiªu ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n ®îc thùc hiÖn lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn môc tiªu lîi nhuËn. Khi kh¶ n¨ng thanh to¸n ®èi víi c¸c tr¸ch nhiÖm ®· cam kÕt kh«ng ®îc ®¶m b¶o, doanh nghiÖp b¶o hiÓm ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu khã kh¨n: Thø nhÊt, doanh nghiÖp b¶o hiÓm sÏ gÆp r¾c rèi ®èi víi c¬ quan qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm. Tuú theo t×nh h×nh tµi chÝnh cô thÓ cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm, c¬ quan qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm sÏ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¸c nhau. Nhng tÊt c¶ c¸c biÖn ph¸p nµy ®Òu cã t¸c ®éng tiªu cùc ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm. V× doanh nghiÖp b¶o hiÓm ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®iÒu chØnh ho¹t ®éng kinh doanh ®Ó kh«i phôc kh¶ n¨ng thanh to¸n. Cô thÓ mét sè ho¹t ®éng kinh doanh sÏ bÞ ngng l¹i, doanh nghiÖp sÏ ph¶i b¸n ph¸ gi¸ c¸c kho¶n ®Çu t... Thø hai, uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng sÏ bÞ gi¶m sót. Kh¸ch hµng mÊt lßng tin ®èi víi doanh nghiÖp b¶o hiÓm vµ ®ång lo¹t huû bá hîp 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®ång ®· ký kÕt. §Æc biÖt trêng hîp kh¸ch hµng ®ång lo¹t huû bá c¸c hîp ®ång ®· ký kÕt cµng g©y khã kh¨n cho doanh nghiÖp vÒ mÆt tµi chÝnh. Tãm l¹i, c¶ hai t¸c ®éng trªn ®Òu dÉn ®Õn mét kÕt qu¶ ®ã lµ doanh nghiÖp b¶o hiÓm kh«ng thùc hiÖn ®îc môc tiªu lîi nhuËn vµ c¸c môc tiªu x· héi kh¸c ®· ®Æt ra. Khi doanh nghiÖp b¶o hiÓm cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cho c¸c tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm ®· cam kÕt ®èi víi kh¸ch hµng, khi ®ã doanh nghiÖp cã c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn nh duy tr× vµ më réng ho¹t ®éng kinh doanh, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh... tõ ®ã sÏ chiÕm lÜnh ®îc thÞ trêng. Khi ®ã môc tiªu lîi nhuËn cña doanh nghiÖp còng sÏ ®îc ®¶m b¶o thùc hiÖn. 2.2/- §èi víi kh¸ch hµng tham gia b¶o hiÓm T¸c dông chñ yÕu cña b¶o hiÓm lµ bï ®¾p nh÷ng khã kh¨n vÒ tµi chÝnh khi kh¸ch hµng tham gia b¶o hiÓm gÆp ph¶i rñi ro trªn c¬ së sù båi thêng cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm. Tøc lµ, t¸c dông cña b¶o hiÓm chØ ®îc ph¸t huy khi doanh nghiÖp b¶o hiÓm cã ®ñ kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®Ó båi thêng cho c¸c tæn thÊt ph¸t sinh tõ c¸c hîp ®ång ®· giao kÕt hay nãi ng¾n gän lµ doanh nghiÖp b¶o hiÓm cã kh¶ n¨ng thanh to¸n víi kh¸ch hµng cña m×nh. Khi doanh nghiÖp b¶o hiÓm kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n, kh¸ch hµng tham gia b¶o hiÓm sÏ kh«ng ®îc båi thêng khi rñi ro ®îc b¶o hiÓm x¶y ra. Hä cã thÓ l©m vµo t×nh tr¹ng khã kh¨n vÒ tµi chÝnh nÕu kh«ng cã nh÷ng kho¶n tiÕt kiÖm kh¸c. NÕu kh¸ch hµng huû bá hîp ®ång víi doanh nghiÖp b¶o hiÓm th× kh¸ch hµng l¹i lµ bªn chôi thiÖt thßi v× phÇn phÝ b¶o hiÓm mµ kh¸ch hµng ®îc nhËn l¹i ®îc tõ doanh nghiÖp b¶o hiÓm thêng nhá h¬n rÊt nhiÒu so víi tæng phÝ ®· nép, trong mét sè trêng hîp ®Æc biÖt kh¸ch hµng cßn kh«ng ®îc hoµn phÝ. §Ó thiÕt lËp mét hîp ®ång b¶o hiÓm míi, kh¸ch hµng ph¶i tèn thªm chi phÝ. Nh vËy, quyÒn lîi cña kh¸ch hµng tham gia b¶o hiÓm chØ ®îc ®¶m b¶o khi doanh nghiÖp b¶o hiÓm cã ®ñ kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®Ó thanh to¸n cho c¸c tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm ®· cam kÕt. 2.3/- §èi víi nÒn kinh tÕ vµ toµn x· héi Doanh nghiÖp lµ bé phËn cÊu thµnh nªn nÒn kinh tÕ. NÒn kinh tÕ sÏ bÞ t¸c ®éng khi doanh nghiÖp bÞ ph¸ s¶n. §Æc biÖt, khi c¸c doanh nghiÖp bÞ ph¸ s¶n 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hµng lo¹t sÏ dÉn ®Õn khñng ho¶ng kinh tÕ. T¨ng trëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ cã ®îc ph¶i dùa trªn c¬ së sù t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp cÊu thµnh nªn nÒn kinh tÕ. Do ®ã, vÊn ®Ò ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm còng lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c c¬ quan qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm. Sù æn ®Þnh cña x· héi chñ yÕu dùa trªn sù æn ®Þnh cña c¸c tÇng líp d©n c. Hä tham gia b¶o hiÓm víi môc ®Ých duy tr× sù æn ®Þnh tµi chÝnh cña hä khi gÆp rñi ro. Khi doanh nghiÖp b¶o hiÓm kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n sÏ ¶nh hëng ®Õn sù æn ®Þnh cña c¸c tÇng líp d©n c vµ dÉn ®Õn bÊt æn ®Þnh trong toµn x· héi. Khi doanh nghiÖp b¶o hiÓm cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cho c¸c tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm ®· cam kÕt th× trªn khÝa c¹nh nµo ®ã sÏ duy tr× ®îc sù æn ®Þnh cña toµn x· héi. §©y lµ yÕu tè quan träng ®Ó thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ. 3/- C¸c yÕu tè c¬ b¶n ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n Cã ba yÕu tè c¬ b¶n ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm phi nh©n thä:  -PhÝ b¶o hiÓm ®· thu vµ c¸c kho¶n dù phßng ®· lËp kh«ng ®ñ do hËu qu¶ cña nh÷ng sè liÖu thèng kª sai vµ th«ng tin vÒ nghiÖp vô kh«ng thÝch hîp hoÆc cã nh÷ng thay ®æi nh c¸c khiÕu n¹i ngµy cµng t¨ng mµ doanh nghiÖp kh«ng cã nh÷ng hµnh ®éng ®iÒu chØnh kÞp thêi.  -Kh¶ n¨ng tÝch tô vÒ sè lîng hoÆc møc ®é cña khiÕu n¹i kh«ng ®îc thu xÕp thÝch hîp th«ng thêng qua viÖc t¸i b¶o hiÓm.  -Tæn thÊt vÒ ®Çu t vµ c¸c tµi s¶n kh¸c trong nh÷ng trêng hîp ®Æc biÖt. YÕu tè c¬ b¶n ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm phi nh©n thä lµ phÝ b¶o hiÓm ®· thu vµ c¸c kho¶n dù phßng ®· lËp kh«ng ®ñ ®Ó båi thêng cho c¸c tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm ph¸t sinh trong n¨m tµi chÝnh. §Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch khoa häc vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm cÇn ph¶i xem xÐt ®Õn c¸c yÕu tè:  -Quy m« cña doanh nghiÖp (phÇn phÝ thùc gi÷ l¹i).  -C¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm ®îc triÓn khai. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  -§Æc ®iÓm cña thÞ trêng b¶o hiÓm.  -HiÖu qu¶ cña viÖc qu¶n lý (viÖc kiÓm so¸t chi phÝ vµ khiÕu n¹i, kh¶ n¨ng khai th¸c b¶o hiÓm).  -Rñi ro ph¸ gi¸ c¸c kho¶n ®Çu t do khiÕu n¹i cha thanh to¸n vît qu¸ phÝ thu vµ c¸c kho¶n dù phßng.  -Rñi ro l¹m ph¸t.  -Rñi ro tû gi¸ hèi ®o¸i.  -C¸c quy ®Þnh vÒ viÖc trÝch lËp dù phßng nghiÖp vô vµ quü dù tr÷ b¾t buéc, vÒ viÖc ký quü.  -C¬ së cña viÖc ®¸nh gi¸ tµi s¶n nî, tµi s¶n cã. 4/- C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña DOANH NGHIÖP B¶O HIÓM PHI NH¢N THä tµi s¶n I.TSL§ vµ ®Çu t NH §¬n vÞ : triÖu VN§ §K CK 8 nguån vèn I. Nî ph¶i tr¶ §K CK Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.TiÒn -TiÒn mÆt -TiÒn göi ng©n hµng 2.§Çu t tµi chÝnh NH -§Çu t CK NH -§Çu t NH kh¸c 3.C¸c kho¶n ph¶i thu -Ph¶i thu cña kh¸ch hµng * H§ BH gèc * H§ nhËn t¸i BH * H§ nhîng t¸i BH -Doanh thu cha thanh to¸n -C¸c kho¶n ph¶i thanh to¸n -DP ph¶i thu khã ®ßi 4.Hµng tån kho -Nguyªn vËt liÖu tån kho -C«ng cô, dông cô tån kho -CP KD dë dang *Ho¹t ®éng BH gèc *Ho¹t ®éng nhËn t¸i BH 5.TSL§ kh¸c -T¹m øng -CP tr¶ tríc 1.Nî NH -Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n *H§ BH gèc *H§ nhËn t¸i BH *H§ nhîng t¸i BH -C¸c kho¶n §C DT cha TT -ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép -Ph¶i tr¶ CNV -Ph¶i tr¶ kh¸c II. TSC§ vµ ®Çu t DH 1.TSC§ -Nguyªn gi¸ -GÝa trÞ hao mßn luü kÕ 2.§Çu t tµi chÝnh DH -§Çu t CK DH -Gãp vèn liªn doanh -§Çu t DH kh¸c 3.CP XD c¬ b¶n dë dang 4.C¸c kho¶n ký quü DH II. Nguån vèn chñ së h÷u 1.Nguån vèn kinh doanh 2.C¸c quü -Chªnh lÖch tû gi¸ -Quü dù tr÷ b¾t buéc -Quü dù phßng tµi chÝnh -Quü DP trî cÊp mÊt viÖc lµm -Quü khen thëng -Quü phóc lîi 3.LN cha ph©n phèi tæng céng: tæng céng: 2.Dù phßng nghiÖp vô -D phßng phÝ -Dù phßng båi thêng -Dù phßng giao ®éng lín 3.Nî DH Dùa vµo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, ta cã thÓ ®a ra c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm phi nh©n thä sau: 4.1/- ChØ tiªu biªn kh¶ n¨ng thanh to¸n Biªn kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm phi nh©n thä lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ tµi s¶n vµ c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶. Biªn kh¶ n¨ng thanh to¸n = Tµi s¶n – Nî ph¶i tr¶. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChØ tiªu nµy cho biÕt doanh nghiÖp b¶o hiÓm cã ®ñ kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®Ó thanh to¸n cho c¸c tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm ®· cam kÕt hay kh«ng. 4.2/- C¸c chØ tiªu kh¶ n¨ng thanh to¸n -HÖ sè thanh to¸n chung Kh¶ n¨ng thanh to¸n H1 = Nî ph¶i tr¶ Kh¶ n¨ng thanh to¸n = Tµi s¶n - C¸c kho¶n gi¶m kh¶ n¨ng thanh to¸n. HÖ sè thanh to¸n chung cho biÕt møc ®é thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm b»ng toµn bé tµi s¶n cña doanh nghiÖp. §èi víi doanh nghiÖp b¶o hiÓm : H1 > 1. - HÖ sè thanh to¸n hiÖn t¹i Vèn b»ng tiÒn + §Çu t ng¾n h¹n H2 = Nî ng¾n h¹n HÖ sè thanh to¸n hiÖn t¹i cho biÕt kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm b»ng nh÷ng c«ng cô cã kh¶ n¨ng thanh kho¶n cao. §èi víi doanh nghiÖp b¶o hiÓm : H2 > 1. - HÖ sè thanh to¸n nhanh Vèn b»ng tiÒn H3 = Nî ng¾n h¹n HÖ sè thanh to¸n nhanh cho biÕt quü tiÒn mÆt hiÖn cã cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm dµnh cho viÖc chi tr¶ tøc thêi c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n. §èi víi doanh nghiÖp b¶o hiÓm : H3 > 0,5. 5/- §iÒu kiÖn ®Ó mét doanh nghiÖp b¶o hiÓm phi nh©n thä ®îc coi lµ cã ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n -Doanh nghiÖp b¶o hiÓm phi nh©n thä ph¶i trÝch lËp ®Çy ®ñ dù phßng nghiÖp vô (®îc tr×nh bµy trong môc II). 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -Doanh nghiÖp b¶o hiÓm phi nh©n thä cã biªn kh¶ n¨ng thanh to¸n kh«ng thÊp h¬n biªn kh¶ n¨ng thanh to¸n tèi thiÓu (®îc tr×nh bµy trong môc III). -Trong thêi h¹n 60 ngµy kÓ tõ ngµy ®îc cÊp giÊy phÐp thµnh lËp vµ ho¹t ®éng, doanh nghiÖp b¶o hiÓm phi nh©n thä ph¶i sö dông mét phÇn vèn ®iÒu lÖ ®· gãp ®Ó ký quü t¹i mét ng©n hµng th¬ng m¹i ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam. Møc ký quü cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm b»ng 5% vèn ph¸p ®Þnh. Doanh nghiÖp chØ ®îc sö dông tiÒn ký quü ®Ó ®¸p øng c¸c cam kÕt ®èi víi bªn mua b¶o hiÓm khi kh¶ n¨ng thanh to¸n bÞ thiÕu hôt vµ ph¶i ®îc Bé Tµi chÝnh chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n. Trong thêi h¹n 90 ngµy kÓ tõ ngµy sö dông tiÒn ký quü doanh nghiÖp b¶o hiÓm ph¶i cã tr¸ch nhiÖm bæ sung sè tiÒn ký quü ®· sö dông. -Doanh nghiÖp b¶o hiÓm phi nh©n thä ph¶i trÝch lËp quü dù tr÷ b¾t buéc ®Ó bæ sung vèn ®iÒu lÖ vµ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n. Quü dù tr÷ b¾t buéc ®îc trÝch hµng n¨m theo tû lÖ 5% lîi nhuËn sau thuÕ. Møc tèi ®a b»ng 10% vèn ®iÒu lÖ cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm. II/- ViÖc trÝch lËp dù phßng nghiÖp vô cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm phi nh©n thä 1/- Kh¸i niÖm vµ vai trß cña dù phßng nghiÖp vô 1.1/- Kh¸i niÖm Dù phßng nghiÖp vô b¶o hiÓm lµ kho¶n dù tr÷ ®îc doanh nghiÖp b¶o hiÓm trÝch lËp nh»m môc ®Ých thanh to¸n cho nh÷ng tr¸ch nhiÖm ®îc x¸c ®Þnh tríc ph¸t sinh tõ nh÷ng hîp ®ång b¶o hiÓm ®· ký kÕt. 1.2/- Vai trß cña dù phßng nghiÖp vô §èi víi kh¸ch hµng tham gia C¨n cø vµo kh¸i niÖm cña dù phßng nghiÖp vô, th× dù phßng nghiÖp vô lµ kho¶n nî cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm ®èi víi kh¸ch hµng tham gia b¶o hiÓm, nh»m môc ®Ých thanh to¸n cho nh÷ng tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm ®· ®îc x¸c ®Þnh tríc vµ ph¸t sinh tõ nh÷ng hîp ®ång b¶o hiÓm ®· ®îc ký kÕt. Nh vËy, c¬ së ®Ó doanh nghiÖp b¶o hiÓm thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi kh¸ch hµng tham gia b¶o hiÓm lµ viÖc trÝch lËp dù phßng nghiÖp vô . Còng trªn c¬ së ®ã, quyÒn lîi ®îc båi thêng khi rñi ro ®îc b¶o hiÓm x¶y ra cña kh¸ch hµng míi ®îc ®¶m b¶o. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tãm l¹i, viÖc trÝch lËp dù phßng nghiÖp vô lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp b¶o hiÓm thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi kh¸ch hµng, còng lµ c¬ së ®Ó ®¶m b¶o quyÒn lîi cho kh¸ch hµng tham gia b¶o hiÓm. §èi víi doanh nghiÖp b¶o hiÓm T¸c dông tríc tiªn cña viÖc trÝch lËp dù phßng nghiÖp vô nh ®· tr×nh bµy ë trªn ®ã lµ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n ®èi víi nh÷ng cam kÕt cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm ®èi víi kh¸ch hµng tham gia b¶o hiÓm. Ngoµi ra, quy m« cña quü dù phßng nghiÖp vô cßn t¸c ®éng ®Õn quy m« nguån vèn nhµn rçi cho ho¹t ®éng ®Çu t cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm. §èi víi doanh nghiÖp b¶o hiÓm nãi chung, doanh nghiÖp b¶o hiÓm phi nh©n thä nãi riªng, ngoµi c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô th× ho¹t ®éng ®Çu t còng ®em l¹i nh÷ng lîi Ých hÕt søc to lín nh : gióp doanh nghiÖp n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, gãp phÊn t¨ng doanh thu vµ t¨ng lîi nhuËn, gãp phÇn khuyÕch tr¬ng thanh thÕ cña doanh nghiÖp... VËy nguån vèn nhµn rçi cho ho¹t ®éng ®Çu t cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm ®îc h×nh thµnh nh thÕ nµo? Theo quy ®Þnh cña LuËt Kinh Doanh B¶o hiÓm, nguån vèn nhµn rçi cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm bao gåm : vèn ®iÒu lÖ, quü dù tr÷ b¾t buéc, quü dù tr÷ tù nguyÖn, c¸c kho¶n lîi nhuËn cña n¨m tríc cha ®îc sö dông vµ c¸c quü ®îc sö dông ®Ó ®Çu t ®îc h×nh thµnh tõ lîi nhuËn ®Ó l¹i doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ nguån vèn nhµn rçi tõ dù phßng nghiÖp vô b¶o hiÓm. Nguån vèn nhµn rçi tõ dù phßng nghiÖp vô b¶o hiÓm cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm phi nh©n thä lµ tæng dù phßng nghiÖp vô trõ ®i c¸c kho¶n tiÒn mµ doanh nghiÖp dïng ®Ó båi thêng trong kú kh«ng thÊp h¬n 25% tæng dù phßng nghiÖp vô vµ ®îc göi t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam. MÆc dï dù phßng nghiÖp vô thÓ hiÖn nî cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm ®èi víi kh¸ch hµng tham gia b¶o hiÓm nhng viÖc ®Çu t nguån vèn nhµn rçi tõ dù phßng nghiÖp vô ®em l¹i mét kho¶n lîi nhuËn kh«ng nhá bªn c¹nh lîi nhuËn thu ®îc tõ ho¹t ®éng kinh doanh. Theo sè liÖu thèng kª trªn thÕ giíi, nguån vèn nhµn rçi tõ dù phßng nghiÖp vô chiÕm tõ 30% - 40% tæng nguån vèn nhµn rçi cho ho¹t ®éng ®Çu t cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ta ®· biÕt, dù phßng nghiÖp vô cã nguån gèc tõ phÝ b¶o hiÓm vµ ®îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm. NÕu møc trÝch lËp dù phßng nghiÖp vô lín h¬n møc cÇn thiÕt th× sÏ lµm t¨ng chi phÝ kinh doanh, tõ ®ã lµm gi¶m lîi nhuËn chÞu thuÕ vµ dÉn ®Õn gi¶m thuÕ thu nhËp mµ doanh nghiÖp b¶o hiÓm ph¶i nép. Môc tiªu lîi nhuËn kh«ng ®îc ®¶m b¶o nhng kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm l¹i t¨ng ®ång thêi thu nhËp chôi thuÕ gi¶m. V× vËy, dù phßng nghiÖp vô cã vai trß nhÊt ®Þnh ®èi víi doanh nghiÖp b¶o hiÓm phi nh©n thä. Bªn c¹nh ®ã, quy m« cña quü dù phßng nghiÖp vô cßn thÓ hiÖn kh¶ n¨ng tµi chÝnh vµ vÞ thÕ cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm trªn th¬ng trêng. Nh vËy, th«ng qua viÖc trÝch lËp dù phßng nghiÖp vô, doanh nghiÖp b¶o hiÓm cã thÓ ®iÒu chØnh ®îc kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ®Ó cã thÓ ®èi phã ®îc víi c¸c c¬ quan qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm ®Æc biÖt lµ c¸c c¬ quan thuÕ. 2/- C¸c lo¹i dù phßng nghiÖp vô Theo quy ®Þnh cña LuËt Kinh Doanh B¶o HiÓm ViÖt Nam, doanh nghiÖp b¶o hiÓm phi nh©n thä ph¶i trÝch lËp c¸c lo¹i dù phßng nghiÖp vô sau: 2.1/- Dù phßng phÝ cha ®îc hëng (Dù phßng phÝ). Dù phßng phÝ lµ kho¶n tiÒn mµ doanh nghiÖp b¶o hiÓm trÝch lËp nh»m thanh to¸n cho nh÷ng tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm sÏ ph¸t sinh trong thêi gian cßn hiÖu lùc cña hîp ®ång trong thêi gian tiÕp theo. Së dÜ ph¶i trÝch lËp dù phßng phÝ lµ do sù chªnh lÖch gi÷a n¨m tµi chÝnh vµ thêi gian cã hiÖu lùc cña hîp ®ång b¶o hiÓm. NÕu tÊt c¶ c¸c hîp ®ång b¶o hiÓm phi nh©n thä ®Òu ®îc ký kÕt vµo ngµy 1/1 vµ ®¸o h¹n vµo ngµy 31/12 th× ®ã lµ ®iÒu lý tëng v× lóc nµy doanh nghiÖp b¶o hiÓm cã thÓ sö dông toµn bé sè phÝ thu ®îc trong n¨m tµi chÝnh mµ kh«ng ph¶i trÝch lËp dù phßng phÝ. Song trªn thùc tÕ, c¸c hîp ®ång b¶o hiÓm l¹i ®îc ký kÕt vµo thêi ®iÓm bÊt kú trong n¨m, do ®ã vµo ngµy 31/12 vÉn cßn c¸c hîp ®ång b¶o hiÓm cã hiÖu lùc ë n¨m tµi chÝnh tiÕp theo vµ doanh nghiÖp b¶o hiÓm ph¶i dµnh mét phÇn phÝ b¶o hiÓm ®· thu ë n¨m tµi chÝnh hiÖn t¹i ®Ó lËp dù phßng phÝ cho n¨m tµi chÝnh tiÕp theo. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 V× thÕ mµ dù phßng phÝ cßn ®îc gäi lµ dù phßng cho nh÷ng rñi ro x¶y ra ë n¨m tµi chÝnh tiÕp theo nhng phÝ b¶o hiÓm thu ®îc ë n¨m tµi chÝnh hiÖn t¹i hoÆc dù phßng cho nh÷ng rñi ro ®ang qu¶n lý. Dù phßng phÝ cã vai trß quan träng ®èi víi c¶ kh¸ch hµng tham gia b¶o hiÓm vµ doanh nghiÖp b¶o hiÓm. ThËt vËy, dù phßng phÝ ®em l¹i cho bªn ®îc b¶o hiÓm sù ®¶m b¶o v× doanh nghiÖp b¶o hiÓm cã ®ñ kh¶ n¨ng tµi chÝnh ë bÊt cø thêi ®iÓm nµo ®Ó thùc hiÖn c¸c cam kÕt trong hîp ®ång b¶o hiÓm. Tøc lµ cã kh¶ n¨ng thanh to¸n nh÷ng kho¶n nî ph¶i tr¶ cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm th«ng qua viÖc båi thêng nh÷ng thiÖt h¹i vµ tæn thÊt cã thÓ x¶y ra trong thêi h¹n cã hiÖu lùc cña hîp ®ång b¶o hiÓm. NÕu doanh nghiÖp b¶o hiÓm ngng ho¹t ®éng vµo ngµy 31/12 th× doanh nghiÖp ph¶i hoµn tr¶ cho kh¸ch hµng tham gia kho¶n phÝ ®· thu t¬ng øng víi thêi gian cßn l¹i cã hiÖu lùc cña hîp ®ång b¶o hiÓm. §ã chÝnh lµ dù phßng phÝ. Nh vËy, dù phßng phÝ thÓ hiÖn kho¶n nî cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm ®èi víi kh¸ch hµng tham gia b¶o hiÓm. §èi víi doanh nghiÖp b¶o hiÓm, viÖc trÝch lËp dù phßng phÝ còng cã vai trß rÊt quan träng. §a sè c¸c hîp ®ång b¶o hiÓm cã thêi h¹n kh«ng trïng khíp víi n¨m tµi chÝnh, doanh nghiÖp b¶o hiÓm sÏ kh«ng nhËn ®îc g× thªm tõ kh¸ch hµng tham gia b¶o hiÓm mµ ngîc l¹i cßn ph¶i båi thêng nh÷ng thiÖt h¹i vµ tæn thÊt cã thÓ x¶y ra trong thêi gian cã hiÖu lùc cßn l¹i cña hîp ®ång b¶o hiÓm trong n¨m tµi chÝnh tiÕp theo. PhÇn chi båi thêng nµy ®îc lÊy tõ dù phßng nghiÖp vô. 2.2/- Dù phßng båi thêng cho nh÷ng tæn thÊt ch a khiÕu n¹i (Dù phßng båi thêng). Dù phßng båi thêng lµ quü dù phßng mµ doanh nghiÖp b¶o hiÓm ph¶i trÝch lËp nh»m thanh to¸n cho nh÷ng thiÖt h¹i vµ tæn thÊt ®· x¶y ra trong n¨m tµi chÝnh nhng ®Õn cuèi n¨m vÉn cha ®îc gi¶i quyÕt. Hay nãi mét c¸ch kh¸c, dù phßng båi thêng ®îc sö dông ®Ó båi thêng cho c¸c tæn thÊt ®· ph¸t sinh thuéc tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm cha khiÕu n¹i hoÆc ®· khiÕu n¹i nhng ®Õn cuèi n¨m tµi chÝnh cha ®¬c gi¶i quyÕt. Th«ng thêng dù phßng båi thêng thêng ®îc sö dông ®Ó thanh to¸n trong nh÷ng trêng hîp sau: 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  C¸c tæn thÊt ®· khiÕu n¹i, thuéc tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm vµ doanh nghiÖp b¶o hiÓm ®· x¸c ®Þnh ®îc tæng sè tiÒn ph¶i båi thêng nhng ®Õn cuèi n¨m tµi chÝnh vÉn cha thùc hiÖn chi tr¶.  C¸c tæn thÊt ®· khiÕu n¹i, thuéc tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm nhng doanh nghiÖp b¶o hiÓm cha x¸c ®Þnh ®îc tæng sè tiÒn ph¶i båi thêng.  C¸c tæn thÊt ®· ph¸t sinh, thuéc tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm nhng cha khiÕu n¹i vµ cÇn ®îc doanh nghiÖp b¶o hiÓm íc tÝnh. Së dÜ cÇn ph¶i trÝch lËp dù phßng båi thêng lµ do sù chªnh lÖch cña thêi ®iÓm x¶y ra tæn thÊt vµ thêi ®iÓm thùc hiÖn båi thêng. Quy m« vµ tÇm quan träng cña dù phßng båi thêng lµ kh¸c nhau ®èi víi tõng nghiÖp vô b¶o hiÓm. Song nh×n chung ®èi víi c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm phi nh©n thä th× dù phßng båi thêng chiÕm tû träng lín trong tæng dù phßng nghiÖp vô. ViÖc trÝch lËp dù phßng båi thêng còng mang l¹i lîi Ých cho c¶ doanh nghiÖp b¶o hiÓm vµ bªn ®îc b¶o hiÓm. Trong thùc tÕ, c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm thêng thæi phång dù phßng nghiÖp vô nãi chung vµ dù phßng båi thêng nãi riªng ®Ó mét mÆt cã thÓ yªn t©m tríc sù thiÕu hôt kh¶ n¨ng tµi chÝnh trong t¬ng lai. MÆt kh¸c, c¸c quü dù phßng nghiÖp vô ®îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh do ®ã viÖc trÝch lËp c¸c quü dù phßng lín h¬n møc cÇn thiÕt sÏ lµm gi¶m ®îc thu nhËp chôi thuÕ, tõ ®ã lµm gi¶m nghÜa vô nép thuÕ cña doanh nghiÖp. §©y lµ ®iÒu mµ bÊt kú doanh nghiÖp nµo còng mong muèn. 2.3/-Dù phßng båi thêng cho c¸c giao ®éng lín vÒ tæn thÊt (Dù phßng giao ®éng lín). Dù phßng giao ®éng lín ®îc sö dông ®Ó båi thêng khi cã c¸c giao ®éng lín vÒ tæn thÊt hoÆc tæn thÊt lín x¶y ra mµ tæng phÝ b¶o hiÓm gi÷ l¹i trong n¨m sau khi ®· trÝch lËp dù phßng phÝ vµ dù phßng båi thêng kh«ng ®ñ ®Ó båi thêng phÇn tr¸ch nhiÖm gi÷ l¹i cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm. Nh vËy, dù phßng phÝ còng nh dù phßng båi thêng vµ dù phßng giao ®éng lín ®Òu cã nguån gèc tõ phÝ b¶o hiÓm vµ cã chiÒu híng ngµy cµng t¨ng vÒ quy m« do sù t¨ng trëng cña doanh nghiÖp. Quy m« cña dù phßng nghiÖp vô cßn thÓ hiÖn kh¶ n¨ng tµi chÝnh vµ vÞ thÕ cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm trªn th¬ng trêng. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3./ Ph¬ng ph¸p trÝch lËp 3.1/- Dù phßng phÝ cha ®îc hëng (Dù phßng phÝ). Ph¬ng ph¸p trÝch lËp theo tû lÖ phÇn tr¨m cña tæng phÝ b¶o hiÓm: +§èi víi nghiÖp vô b¶o hiÓm hµng ho¸ vËn chuyÓn b»ng ®êng bé, ®êng biÓn, ®êng s¾t vµ ®êng hµng kh«ng: B»ng 17% cña tæng phÝ b¶o hiÓm gi÷ l¹i thuéc n¨m tµi chÝnh cña c¸c nghiÖp vô nµy. +§èi víi c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm kh¸c: B»ng 40% cña tæng phÝ b¶o hiÓm gi÷ l¹i thuéc n¨m tµi chÝnh cña c¸c nghiÖp vô nµy. Ph¬ng ph¸p trÝch lËp theo hÖ sè cña thêi h¹n hîp ®ång b¶o hiÓm: +§èi víi nghiÖp vô b¶o hiÓm hµng ho¸ vËn chuyÓn b»ng ®êng bé, ®êng biÓn, ®êng s¾t vµ ®êng hµng kh«ng: ¸p dông ph¬ng ph¸p trÝch lËp hÖ sè 1/8 VÝ dô: Gi¶ sö tÊt c¶ sè phÝ b¶o hiÓm tÝnh trong mét quý cô thÓ ®îc gi¶ ®Þnh phô thuéc vµo c¸c hîp ®ång cã hiÖu lùc vµo gi÷a quý ®ã vµ ngµy kho¸ sæ kÕ to¸n 31/12 2001. Thêi ®iÓm trÝch lËp dù phßng phÝ cha ®îc hëng vµo ngµy 31/12/2001 vµ ®îc tÝnh cho n¨m 2002. Thêi ®iÓm hîp ®ång b¶o hiÓm cã hiÖu lùc 31/03/2001 30/06/2001 30/09/2001 31/12/2001 PhÇn phÝ b¶o hiÓm ®îc hëng 7/8 5/8 3/8 1/8 PhÇn phÝ b¶o hiÓm cha ®îc hëng 1/8 3/8 5/8 7/8 Dù phßng phÝ cha ®îc hëng ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Dù phßng phÝ cha ®îc hëng = PhÝ b¶o hiÓm x Tû lÖ b¶o hiÓm cha ®îc hëng +§èi víi c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm kh¸c cã thêi h¹n ®Õn mét n¨m th× ¸p dông ph¬ng ph¸p trÝch lËp hÖ sè 1/24 hoÆc hÖ sè 1/365. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -Ph¬ng ph¸p trÝch lËp hÖ sè 1/24. VÝ dô : Gi¶ sö tÊt c¶ c¸c hîp ®ång b¶o hiÓm khai th¸c trong mét th¸ng cô thÓ cã hiÖu lùc tõ gi÷a th¸ng vµ ngµy khãa sæ 31/12/2001. Thêi ®iÓm trÝch lËp dù phßng phÝ vµo ngµy 31/12/2001 ®îc tÝnh cho n¨m 2002. Thêi ®iÓm hîp ®ång b¶o hiÓm cã hiÖu lùc Th¸ng 1/2001 Th¸ng 2/2001 Th¸ng 3/2001 Th¸ng 4/2001 Th¸ng 5/2001 Th¸ng 6/2001 Th¸ng 7/2001 Th¸ng 8/2001 Th¸ng 9/2001 Th¸ng 10/2001 Th¸ng 11/2001 Th¸ng 12/2001 PhÇn phÝ b¶o hiÓm ®îc hëng PhÇn phÝ b¶o hiÓm cha ®îc hëng 23/24 21/24 19/24 17/24 15/24 13/24 11/24 9/24 7/24 5/24 3/24 1/24 1/24 3/24 5/24 7/24 9/24 11/24 13/24 15/24 17/24 19/24 21/24 23/24 Dù phßng phÝ cha ®îc hëng ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Dù phßng phÝ cha PhÝ Tû lÖ b¶o hiÓm cha ®îc ®îc hëng = b¶o hiÓm x hëng -Ph¬ng ph¸p trÝch lËp hÖ sè 1/365. Gi¶ sö tÊt c¶ c¸c hîp ®ång b¶o hiÓm ®Òu cã thêi h¹n lµ 12 th¸ng. Dù phßng phÝ cha ®îc hëng ®îc tÝnh theo c«ng thøc: Dù phßng phÝ PhÝ Sè ngµy cßn l¹i cña hîp ®ång b¶o hiÓm cha ®îc hëng = b¶o hiÓm x 365 +§èi víi c¸c nghiÖp vô kh¸c cã thêi h¹n trªn mét n¨m : ¸p dông ph¬ng ph¸p trÝch lËp tû lÖ b»ng 40% cña tæng phÝ b¶o hiÓm gi÷ l¹i thuéc n¨m tµi chÝnh cña c¸c nghiÖp vô nµy. 3.2/-Dù phßng båi thêng cho c¸c khiÕu n¹i cha gi¶i quyÕt (Dù phßng båi thêng) 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 +Dù phßng båi thêng cho nh÷ng tæn thÊt ®· khiÕu n¹i nhng ®Õn cuèi n¨m tµi chÝnh cha gi¶i quyÕt: -Theo ph¬ng ph¸p thèng kª Dù phßng båi thêng tæn thÊt ®· khiÕu n¹i cha gi¶i quyÕt trung b×nh Tæng båi thêng tæn thÊt c¸c khiÕu n¹i cha gi¶i quyÕt cuèi n¨m tµi chÝnh n¨m tµi cña 3 chÝnh tríc liªn tiÕp = 3 -Trêng hîp dù phßng båi thêng tæn thÊt ®· khiÕu n¹i cha gi¶i quyÕt trung b×nh tÝnh theo c«ng thøc trªn cao h¬n tæng sè tiÒn båi thêng tæn thÊt ®· khiÕu n¹i cha gi¶i quyÕt cña n¨m tµi chÝnh tríc liÒn kÒ th× dù phßng båi thêng tæn thÊt ®· khiÕu n¹i cha gi¶i quyÕt lÊy b»ng dù phßng båi thêng tæn thÊt ®· khiÕu n¹i cha gi¶i quyÕt trung b×nh. -Trêng hîp dù phßng båi thêng tæn thÊt ®· khiÕu n¹i cha gi¶i quyÕt trung b×nh tÝnh theo c«ng thøc trªn thÊp h¬n hoÆc b»ng h¬n tæng sè tiÒn båi thêng tæn thÊt ®· khiÕu n¹i cha gi¶i quyÕt cña n¨m tµi chÝnh tríc liÒn kÒ th× dù phßng båi thêng tæn thÊt ®· khiÕu n¹i cha gi¶i quyÕt tÝnh theo c«ng thøc: Dù phßng Dù phßng båi Dù phßng båi Tû lÖ phÇn tr¨m båi thêng thêng tæn thÊt thêng tæn thÊt t¨ng trëng phÝ tæn thÊt = ®· khiÕu n¹i + ®· khiÕu n¹i x BH ph¶i thu ®· khiÕu n¹i cha gi¶i quyÕt cha gi¶i quyÕt ph¸t sinh trong cha cña n¨m tµi chÝnh cña n¨m tµi chÝnh n¨m tµi chÝnh gi¶i quyÕt tríc liÒn kÒ tríc liÒn kÒ tõ c¸c H§BH ®· giao kÕt -Theo ph¬ng ph¸p tõng hå s¬ Møc trÝch lËp ®îc tÝnh trªn c¬ së th«ng kª sè tiÒn ph¶i båi thêng cho tõng hå s¬ ®· khiÕu n¹i doanh nghiÖp b¶o hiÓm nhng ®Õn cuèi n¨m tµi chÝnh cha ®îc gi¶i quyÕt. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 +Dù phßng båi thêng cho c¸c tæn thÊt ®· ph¸t sinh thuéc tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm cha khiÕu n¹i ®îc tÝnh theo ph¬ng ph¸p th«ng kª: Dù phßng båi thêng tæn thÊt cha khiÕu n¹i trung b×nh Tæng båi thêng tæn thÊt cha khiÕu n¹i cuèi n¨m tµi chÝnh cña 3 n¨m tµi chÝnh tríc liªn tiÕp = 3 -Trêng hîp dù phßng båi thêng tæn thÊt cha khiÕu n¹i trung b×nh tÝnh theo c«ng thøc trªn cao h¬n tæng sè tiÒn båi thêng tæn thÊt cha khiÖu n¹i cña n¨m tµi chÝnh tríc liÒn kÒ th× dù phßng båi thêng tæn thÊt cha khiÕu n¹i lÊy b»ng dù phßng båi thêng tæn thÊt cha khiÕu n¹i trung b×nh. -Trêng hîp dù phßng båi thêng tæn thÊt cha khiÕu n¹i trung b×nh tÝnh theo c«ng thøc trªn thÊp h¬n ho¹c b»ng h¬n tæng sè tiÒn båi thêng tæn thÊt cha khiÖu n¹i cña n¨m tµi chÝnh tríc liÒn kÒ th× dù phßng båi thêng tæn thÊt cha khiÕu n¹i tÝnh theo c«ng thøc: Dù phßng båi thêng tæn thÊt cha khiÕu n¹i Dù phßng båi cña Dù phßng båi cña Tû lÖ phÇn tr¨m thêng tæn thÊt thêng tæn thÊt t¨ng trëng phÝ = cha khiÕu n¹i + cha khiÕu n¹i x BH ph¶i thu ph¸t n¨m tµi chÝnh n¨m tµi chÝnh sinh trong n¨m tríc liÒn kÒ tríc liÒn kÒ tµi chÝnh tõ c¸c H§ BH ®· giao kÕt 3.3/- Dù phßng båi thêng cho c¸c giao ®éng lín vÒ tæn thÊt (Dù phßng giao ®éng lín): §îc trÝch lËp hµng n¨m cho ®Õn khi kho¶n dù phßng nµy b»ng 100% phÝ thùc gi÷ l¹i trong n¨m tµi chÝnh cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm. Møc trÝch lËp hµng n¨m ®îc tÝnh theo ph¬ng ph¸p thèng kª. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4/- C¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan ®Õn vÊn ®Ò trÝch lËp dù phßng nghiÖp vô cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm Doanh nghiÖp b¶o hiÓm phi nh©n thä ®îc phÐp lùa chän ph¬ng ph¸p trÝch lËp dù phßng nghiÖp vô theo quy ®Þnh hoÆc ph¬ng ph¸p trÝch lËp dù phßng nghiÖp vô kh¸c nhng ph¶i ®¨ng ký víi Bé Tµi chÝnh tríc khi ¸p dông. Doanh nghiÖp b¶o hiÓm phi nh©n thä kh«ng ®îc phÐp thay ®æi ph¬ng ph¸p trÝch lËp dù phßng nghiÖp vô trong n¨m tµi chÝnh. Trong trêng hîp thay ®æi ph¬ng ph¸p trÝch lËp dù phßng nghiÖp vô trong n¨m tµi chÝnh kÕ tiÕp, doanh nghiÖp b¶o hiÓm ph¶i ®¨ng ký l¹i víi Bé Tµi chÝnh chËm nhÊt vµo ngµy 01/12 cña n¨m tµi chÝnh hiÖn hµnh. 5/- Mèi quan hÖ gi÷a møc trÝch lËp dù phßng nghiÖp vô, biªn kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ thu nhËp chôi thuÕ cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm Dù phßng nghiÖp vô b¶o hiÓm lµ kho¶n dù tr÷ ®îc doanh nghiÖp b¶o hiÓm trÝch lËp nh»m môc ®Ých thanh to¸n cho nh÷ng tr¸ch nhiÖm ®îc x¸c ®Þnh tríc ph¸t sinh tõ nh÷ng hîp ®ång b¶o hiÓm ®· ký kÕt. X¸c ®Þnh møc dù phßng nghiÖp vô ®îc trÝch lËp mét c¸ch hîp lý lµ yÕu tè hÕt søc quan träng kh«ng chØ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm mµ cßn víi c¸c c¬ quan qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm. Ta ®· biÕt dù phßng nghiÖp vô lµ c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm ®èi víi kh¸ch hµng tham gia b¶o hiÓm. Trong khi ®ã, biªn kh¶ n¨ng thanh to¸n ®îc hiÓu lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a tµi s¶n vµ c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm. Khi møc dù phßng nghiÖp vô ®îc trÝch lËp lín h¬n møc cÇn thiÕt th× biªn kh¶ n¨ng thanh to¸n sÏ thÊp vµ nÕu trêng hîp ngîc l¹i x¶y ra th× doanh nghiÖp b¶o hiÓm cã nguy c¬ mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n. MÆt kh¸c, dù phßng nghiÖp vô ®îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh nªn nÕu møc trÝch lËp dù phßng nghiÖp vô lín h¬n møc cÇn thiÕt sÏ lµm gi¶m thu nhËp chôi thuÕ, tõ ®ã lµm gi¶m nghÜa vô nép thuÕ cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm ®èi víi nhµ níc. Th«ng thêng, c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm thêng trÝch lËp møc dù phßng nghiÖp vô lín h¬n møc cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ lµm gi¶m thu nhËp chôi thuÕ nhng còng kh«ng qu¸ cao h¬n møc nµy ®Ó kh«ng ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng thanh 20
- Xem thêm -