Tài liệu Thực trạng tình hình tài chính doanh nghiệp tại công ty nidec tosok

  • Số trang: 65 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TPHCM KHOA QUAÛN TRÒ KINH DOANH KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP Ñeà taøi : THÖÏC TRAÏNG TÌNH HÌNH TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP NIDEC TOSOK GVHD: Ths Ngoâ Ngoïc Cöông SVTH: Leâ Phöông Nam LÔÙP: 08HQT1 MSSV: 08B4010042 TPHCM, 2010 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu trong khóa luận được thực hiện tại công ty NIDEC TOSOK, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này. TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2010 LÔØI CAÛM ÔN Ñeå keát thuùc baøi baùo caùo naøy, thay cho lôøi keát moät laàn em xin chaân thaønh caûm ôn Ban Giaùm Ñoác, phoøng nhaân söï cuûa coâng ty lieân doanh NIDEC TOSOK vaø quyù thaày coâ khoa quaûn trò kinh doanh , coâ Ngô Ngọc Cương ñaõ raát taän tình höôùng daãn, giuùp em hoaøn thaønh baùo caùo thöïc taäp naøy . NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ TP.HCM, Ngaøy Thaùng Naêm 2010 Muïc Luïc Trang Lôøi môû ñaàu ....................................................................................... 1 Chöông I : Cô sôû lyù luaän .......................................................... 3 1.1. Muïc ñích,vai troø vaø yù nghóa cuûa phaân tích taøi chính ........................ 3 1.1.1. Muïc ñích .................................................................................... 3 1.1.2. Vai troø .................................................................................. 3 1.1.3. YÙ nghóa .................................................................................. 3 1.2. Taøi lieäu phaân tích .............................................................................. 3 1.2.1. Baûng caân ñoái keá toaùn ................................................................. 4 1.2.2. Baùo caùo keát quaû kinh doanh ...................................................... 4 1.2.3. Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä ........................................................ 5 1.3. Phöông phaùp phaân tích taøi chính ....................................................... 5 1.3.1. Phöông phaùp so saùnh ................................................................. 5 1.3.2. Phöông phaùp tyû soá ..................................................................... 5 1.3.3. Phöông phaùp Dupont ................................................................. 6 1.4. Caùc chæ tieâu duøng trong phaân tích taøi chính ...................................... 6 1.4.1. Ñaùnh giaù khaùi quaùt tình hình taøi chính thoâng qua baûng caân ñoái keá toaùn ................................................................................................... 6 1.4.1.1. Ñaùnh giaù khaùi quaùt veà taøi saûn vaø nguoàn voán ....................... 6 1.4.1.2. Phaân tích moái quan heä caân ñoái giöõa taøi saûn vaø nguoàn voán .. 7 1.4.2. Phaân tích keát caáu taøi saûn vaø nguoàn voán cuûa doanh nghieäp ....... 9 1.4.2.1. Phaân tích keát caáu taøi saûn ....................................................... 9 1.4.2.2. Phaân tích keát caáu nguoàn voán .............................................. 10 1.4.3. Phaân tích baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh ................... 11 1.4.4. Phaân tích caùc tyû soá taøi chính .................................................... 12 1.4.4.1. Tyû soá veà khaû naêng thanh toaùn ............................................ 12 1.4.4.2. Tyû soá veà cô caáu taøi chính .................................................... 14 1.4.4.3. Tyû soá hoaït ñoäng .................................................................. 15 1.4.4.4. Hieäu quaû sinh lôøi cuûa hoaït ñoäng kinh doanh ...................... 17 Chöông II: Giôùi thieäu toång quan veà doanh nghieäp .................... 20 2.1. Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån doanh nghieäp ........................... 20 2.2. Nhieäm vuï vaø chöùc naêng .................................................................. 20 2.2.1. Nhiệm vụ ................................................................................. 20 2.2.2. Chức năng ............................................................................... 21 2.3. Cô caáu toå chöùc vaø boä maùy quaûn lyù doanh nghieäp .......................... 21 2.3.1. Sơ đồ tổ chức của công ty ........................................................ 21 2.3.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận .................................... 21 2.4. Ñoái thuû caïnh tranh treân thò tröôøng tieâu thuï .................................... 23 2.5. Quy trình saûn xuaát vaø cung öùng saûn phaåm ...................................... 24 2.5.1. Quy trình sản xuất ................................................................... 24 2.5.2. Cung ứng sản phẩm .................................................................. 25 2.6. Ñònh höôùng phaùt trieån tröôùc maét vaø laâu daøi cuûa doanh nghiệp ...... 26 2.7. Keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh ........................................................ 26 Chöông III: Thöïc traïng tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp 28 3.1. Thöïc traïng tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp ............................ 28 3.1.1. Tình hình taøi saûn ...................................................................... 28 3.1.1.1. Taøi saûn löu ñoäng vaø ñaàu tö ngaén haïn ............................... 28 3.1.1.2. Taøi saûn coá ñònh vaø ñaàu tö daøi haïn .................................... 29 3.1.2 Tình hình nguoàn voán ............................................................... 30 3.1.2.1. Nôï phaûi traû ........................................................................ 30 3.1.2.2. Nguoàn voán chuû sôû höõu ..................................................... 31 3.2. Phaân tích kết quả hoạt động kinh doanh ......................................... 31 3.3. Phaân tích caùc tyû soá taøi chính ........................................................... 32 3.3.1. Tình hình vaø khaû naêng thanh toaùn ........................................ 32 3.3.1.1. Thanh toaùn nôï ngaén haïn ................................................... 32 3.3.1.2. Thanh toaùn nôï daøi haïn ..................................................... 33 3.3.2. Phaân tích tyû soá hoaït ñoäng ...................................................... 34 3.3.2.1. Soá voøng quay haøng toàn kho vaø soá ngaøy bình quaân cuûa moät voøng quay ......................................................................... 34 3.3.2.2. Soá voøng quay caùc khoaûn phaûi thu vaø kyø thu bình quaân ... 34 3.3.2.3. Số voøng quay caùc khoaûn phaûi traû ..................................... 35 3.3.2.4. Soá voøng quay toaøn boä voán vaø voán coá ñònh....................... 35 3.3.3. Cơ cấu vốn ......................................................................... 36 3.3.3.1. Tyû leä caùc khoản phải thu .................................................. 36 3.3.3.2. Tyû leä caùc khoản nợ phải trả .............................................. 37 3.3.4. Caùc tỷ số về khả năng sinh lợi .............................................. 38 3.3.4.1. Tyû suaát lôïi nhuaän treân voán chuû sôû höõu ............................ 38 3.3.4.2. Tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu ..................................... 39 3.3.4.3. Tyû suaát lôïi nhuaän treân taøi saûn .......................................... 39 3.3.4.4. Tyû leä laõi goäp ..................................................................... 40 3.3.4.5. Chæ tieâu tính chung cho taøi saûn coá ñònh ............................ 40 3.3.4.6 Baûng toång hôïp caùc tyû soá taøi chính .................................... 40 3.4. Phaân tích bằng sơ ñồ Dupont ........................................................... 41 3.5. Đaùnh giaù vaø nhaän xeùt ...................................................................... 44 3.5.1. Đaùnh giaù ................................................................................ 44 3.5.1.1. Điểm mạnh ....................................................................... 44 3.5.1.2. Điểm yếu........................................................................... 44 3.5.2. Nhận xeùt ................................................................................ 44 3.5.2.1. Thuận lợi........................................................................... 44 3.5.2.2. Khoù khăn .......................................................................... 45 3.6. Giải phaùp vaø kết luận ....................................................................... 46 3.6.1. Giải phaùp ............................................................................... 46 3.6.2. Kết luận.................................................................................. 48 Taøi liệu tham khảo ................................................................................ 49 Phuï luïc .................................................................................................. 50 LÔØI MÔÛ ÑAÀU 1. Lyù do choïn ñeà taøi - Qua phaân tích tình hình taøi chính môùi ñaùnh giaù ñaày ñuû, chính xaùc tình hình phaân phoái, söû duïng vaø quaûn lyù caùc loaïi voán, nguoàn voán, vaïch ra khaû naêng tieàm taøng veà voán cuûa doanh nghieäp. Treân cô sôû ñoù ñeà ra bieän phaùp naâng cao hieäu quaû söû duïng voán. - Phaân tích tình hình taøi chính laø coâng cuï quan troïng trong caùc chöùc naêng quaûn trò coù hieäu quaû ôû doanh nghieäp. Phaân tích laø quaù trình nhaän thöùc hoaït ñoäng kinh doanh, laø cô sôû cho ra quyeát ñònh ñuùng ñaén trong toå chöùc quaûn lyù, nhaát laø chöùc naêng kieåm tra, ñaùnh giaù vaø ñieàu haønh hoaït ñoäng kinh doanh ñeå ñaït caùc muïc tieâu kinh doanh. - Phaân tích tình hình taøi chính laø coâng cuï khoâng theå thieáu phuïc vuï coâng taùc quaûn lý cuûa caáp treân, cô quan taøi chính, ngaân haøng nhö: ñaùnh giaù tình hình thöïc hieän caùc cheá ñoä, chính saùch veà taøi chính cuûa Nhaø nöôùc, xem xeùt vieäc cho vay voán… - Nhaän thaáy ñöôïc taàm quan troïng cuûa vieäc baùo caùo taøi chính, cuøng vôùi nhöõng kieán thöùc tieáp thu ñöôïc trong quaù trình hoïc taäp ôû tröôøng; neân em quyeát ñònh choïn ñeà taøi “Thöïc traïng tình hình taøi chính taïi coâng ty lieân doanh NIDEC TOSOK” laøm chuyeân ñeà khoùa luaän toát nghieäp cuûa em. 2. Muïc tieâu nghieân cöùu - Heä thoáng cô sôû lyù thuyeát veà phaân tích baùo caùo taøi chính - Ñaùnh giaù thöïc traïng tình hình taøi chính taïi coâng ty, neâu leân nhöõng hieäu quaû vaø khoù khaên cuûa coâng ty trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh ñeå ñeà ra nhöõng giaûi phaùp nhaèm giuùp coâng ty bình oån trong suoát quaù trình saûn xuaát. 3. Noäi dung nghieân cöùu - Nghieân cöùu lyù thuyeát veà phaân tích baùo caùo taøi chính - Nghieân cöùu thöïc traïng tình hình taïi doanh nghieäp thoâng qua baùo caùo taøi chinh naêm 2008, 2009 vaø caùc tyû soá taøi chính cuûa doanh nghieäp. 4. Phöông phaùp nghieân cöùu - Nghieân cöùu lyù thuyeát phaân tích baùo caùo taøi chính. - Thu nhaäp soá lieäu thöïc teá taïi doanh nghieäp, keát hôïp caùc phöông phaùp thoáng keâ kinh teá, so saùnh vaø phaân tích xöû lyù soá lieäu ñeå thaáy roõ thöïc traïng tình hình taøi chính taïi doanh nghieäp. 1 5. Phaïm vi nghieân cöùu - Ñeà taøi phaân tích caùc soá lieäu taøi chính taïi doanh nghieäp trong 2 naêm 2008, 2009 ñeå ñaùnh giaù thöïc traïng taøi chính hieän taïi vaø xu höôùng phaùt trieån cuûa coâng ty trong töông lai gaàn. - Caáu truùc ñeà taøi goàm :  Chöông I: Cô sôû lyù luaän  Chöông II: Giôùi thieäu toång quan coâng ty Nidec Tosok  Chöông III: Thöïc traïng tình hình taøi chính taïi doanh nghieäp 2 DANH MUÏC TÖØ VAØ THUAÄT NGÖÕ VIEÁT TAÉT TSCÑ : Taøi saûn coá ñònh TSLÑ : Taøi saûn löu ñoäng VCSH : Voán chuû sôû höõu ÑTDH : Ñaàu tö daøi haïn ÑTNH : Ñaàu tö ngaén haïn NPT : Nôï phaûi traû VDH : Voán daøi haïn NNH : Nôï ngaén haïn HÑQT : Hoäi ñoàng quaûn trò GÑ : Giaùm ñoác CVTV : Coá vaán tö vaán TTHH : Thanh toaùn hieän haønh TTN : Thanh toaùn nhanh TTBT : Thanh toaùn baèng tieàn KPTh : Khoaûn phaûi thu KPT : Khoaûn phaûi traû DANH MUÏC CAÙC SÔ ÑOÀ, BAÛNG Sô Ñoà 2.1: Sô Ñoà Toå Chöùc Cuûa Coâng Ty Sô Ñoà 2.2: Sô Ñoà Saûn Xuaát Thuûy Tinh Pha Leâ Sô Ñoà 2.3: Sô Ñoà Cung ÖÙng Saûn Phaåm Thuûy Tinh Pha Leâ Sô ñoà 3.1 : Sô ñoà DUPONT naêm 2009 Sô ñoà 3.2 : Sô ñoà DUPONT naêm 2008 trang 21 trang 24 trang 25 trang 42 trang 43 Baûng 2.1 : Tình hình saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty trong nhöõng naêm qua Baûng 3.1 : Baûng phaân tích cô caáu taøi saûn Baûng 3.2 : Baûng phaân tích chæ tieâu tyû suaát ñaàu tö, TSCÑ vaø daøi haïn khaùc Baûng 3.3 : Baûng phaân tích cô caáu nguoàn voán Bảng 3.4 : Baûng keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh Baûng 3.5 : Baûng phaân tích khaû naêng thanh toaùn nôï ngaén haïn Baûng 3.6 : Baûng phaân tích khaû naêng thanh toaùn nôï daøi haïn Baûng 3.7 : Baûng phaân tích löu chuyeån haøng toàn kho Baûng 3.8 : Baûng phaân tích löu chuyeån khoaûn phaûi thu Baûng 3.9 : Baûng phaân tích luaân chuyeån caùc khoaûn phaûi traû Baûng 3.10: Baûng phaân tích luaân chuyeån toaøn boä voán vaø voán coá ñònh Baûng 3.11: Baûng phaân tích tyû leä caùc khoaûn phaûi thu Baûng 3.12: Baûng toång nôï vaø töøng khoaûn nôï Baûng 3.13: Baûng phaân tích tyû soá nôï phaûi traû vaø tyû leä töï taøi trôï Baûng 3.14: Baûng phaân tích tyû soá nôï so vôùi voán chuû sôû höõu Baûng 3.15: Baûng phaân tích tyû suaát lôïi nhuaän treân VCSH Baûng 3.16: Baûng phaân tích tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu Baûng 3.17: Baûng phaân tích tyû suaát lôïi nhuaän treân taøi saûn Baûng 3.18: Baûng phaân tích tyû leä laõi goäp Baûng 3.19: Baûng so saùnh chæ tieâu chung cho TSCÑ Baûng 3.20: Baûng toång hôïp caùc tyû soá taøi chính qua hai naêm trang 26 trang 28 trang 29 trang 30 trang 31 trang 32 trang 33 trang 34 trang 34 trang 35 trang 35 trang 36 trang 37 trang 37 trang 38 trang 38 trang 39 trang 39 trang 40 trang 40 trang 41 SVTH: Leâ Phöông Nam GVHD:Thaïc só Ngoâ Ngoïc Cöông CHÖÔNG 1: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄNCHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 1.1. Muïc ñích, vai troø vaø yù nghóa cuûa phaân tích taøi chính 1.1.1. Muïc ñích cuûa phaân tích taøi chính Phaân tích tình hình taøi chính laø giuùp nhaø phaân tích ñaùnh giaù chính xaùc söù c maïnh taøi chính, khaû naêng sinh laõi, tieàm naêng, hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh, ñaùnh giaù nhöõng trieån voïng cuõng nhö nhöõng ruûi ro trong töông lai cuûa doanh nghieäp, ñeå töø ñoù ñöa ra quyeát ñònh cho thích hôïp. 1.1.2. Vai troø cuûa taøi chính ñoái vôùi doanh nghieäp Taøi chính doanh nghieäp laø heä thoáng caùc moái quan heä kinh teá gaén lieàn vôùi vieäc hình thaønh vaø söû duïng caùc quyõ tieàn teä taïi doanh nghieäp ñeå phuïc vuï cho vieäc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh taïi doanh nghieäp. Vì vaäy, vieäc phaân tích tình hình taøi chính cho pheùp caùc doanh nghieäp nhìn nhaän ñuùng ñaén khaû naêng, söùc maïnh cuõng nhö haïn cheá cuûa doanh nghieäp. Chính treân cô sôû naøy caùc doanh nghieäp seõ xaùc ñònh ñuùng ñaén muïc tieâu cuøng vôùi chieán löôïc kinh doanh coù hieäu quaû. 1.1.3. YÙ nghĩa - Qua phaân tích tình hình taøi chính môùi ñaùnh giaù ñaày ñuû, chính xaùc tình hình phaân phoái, söû duïng vaø quaûn lyù caùc loaïi voán, nguoàn voán, vaïch ra khaû naêng tieàm taøng veà voán cuûa doanh nghieäp. Treân cô sôû ñoù ñeà ra bieän phaùp naâng cao hieäu quaû söû duïng voán. - Phaân tích tình hình taøi chính laø coâng cuï quan troïng trong caùc chöùc naêng quaûn trò coù hieäu quaû ôû doanh nghieäp. Phaân tích laø quaù trình nhaän thöùc hoaït ñoäng kinh doanh, laø cô sôû cho ra quyeát ñònh ñuùng ñaén trong toå chöùc quaûn lyù, nhaát laø chöùc naêng kieåm tra, ñaùnh giaù vaø ñieàu haønh hoaït ñoäng kinh doanh ñeå ñaït caùc muïc tieâu kinh doanh. - Phaân tích tình hình taøi chính laø coâng cuï khoâng theå thieáu phuïc vuï coâng taùc quaûn lyù cuûa caáp treân, cô quan taøi chính, ngaân haøng nhö: ñaùnh giaù tình hình thöïc hieän caùc cheá ñoä, chính saùch veà taøi chính cuûa Nhaø nöôùc, xem xeùt vieäc cho vay voán… 1.2. Taøi lieäu phaân tích CHÖÔNG I : CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN 3 SVTH: Leâ Phöông Nam GVHD:Thaïc só Ngoâ Ngoïc Cöông Baûng caân ñoái keá toaùn, baùo caùo keát quaû kinh doanh, baùo caùo löu chuyeån tieàn teä laø nhöõng boä phaän chuû yeáu ñöôïc söû duïng khi phaân tích hoaït ñoäng taøi chính cuûa doanh nghieäp. 1.2.1 Baûng caân ñoái keá toaùn - Baûng caân ñoái keá toaùn laø moät baùo caùo taøi chính toång hôïp, phaûn aùnh toång quaùt toaøn boä giaù trò taøi saûn hieän coù vaø nguoàn hình thaønh taøi saûn cuûa doanh nghieäp döôùi hình thöùc tieàn teä, vaøo moät thôøi ñieåm xaùc ñònh (thôøi ñieåm laäp baùo caùo taøi chính). - Baûng caân ñoái keá toaùn goàm hai phaàn: phaàn taøi saûn vaø phaàn nguoàn voán. Taøi Saûn Nguoàn Voán  Phaàn taøi saûn: caùc chæ tieâu ôû phaàn taøi saûn phaûn aùnh toaøn boä giaù trò taøi saûn hieän coù cuûa doanh nghieäp taïi thôøi ñieåm baùo caùo theo cô caáu taøi saûn vaø hình thöùc toàn taïi trong quaù trình kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Taøi saûn ñöôïc phaân chia nhö sau: A: Taøi saûn löu ñoäng vaø ñaàu tö ngaén haïn B: Taøi saûn coá ñònh vaø ñaàu tö daøi haïn  Phaàn nguoàn voán: Phaûn aùnh nguoàn hình thaønh taøi saûn hieän coù taïi doanh nghieäp taïi thôøi ñieåm baùo caùo. Caùc chæ tieâu nguoàn voán theå hieän traùch nhieäm phaùp lyù cuûa doanh nghieäp ñoái vôùi taøi saûn ñang quaûn lyù vaø söû duïng ôû doanh nghieäp. Nguoàn voán ñöôïc chia ra: A: Nôï phaûi traû B: Nguoàn voán chuû sôû höõu 1.2.2. Baùo caùo keát quaû kinh doanh - Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh laø baùo caùo taøi chính toång hôïp, phaûn aùnh toång quaùt tình hình vaø keát quaû kinh doanh cuûa doanh nghieäp trong moät thôøi kyø, chi tieát theo hoaït ñoäng; tình hình thöïc hieän nghóa vuï cuûa doanh nghieäp ñoái vôùi Nhaø nöôùc veà thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp khaùc vaø tình hình veà thueá giaù trò gia taêng. - Baùo caùo keát quaû kinh doanh goàm 2 phaàn chính:  Phaàn 1: Laõi, loã. Phaûn aùnh tình hình keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp bao goàm hoaït ñoäng kinh doanh vaø caùc hoaït ñoäng khaùc. CHÖÔNG I : CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN 4 SVTH: Leâ Phöông Nam GVHD:Thaïc só Ngoâ Ngoïc Cöông  Phaàn 2: Tình hình thöïc hieän nghóa vuï vôùi Nhaø nöôùc: phaûn aùnh tình hình thöïc hieän nghóa vuï vôùi Nhaø nöôùc veà: Thueá, baûo hieåm xaõ hoäi, baûo hieåm y teá, kinh phí coâng ñoaøn vaø caùc khoaûn phaûi noäp khaùc. 1.2.3. Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä - Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä laø baùo caùo taøi chính toång hôïp phaûn aùnh vieäc hình thaønh vaø söû duïng löôïng tieàn phaùt sinh trong kyø baùo caùo cuûa doanh nghieäp. - Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä phaûn aùnh ñaày ñuû caùc doøng thu vaø chi tieàn vaø töông ñöông tieàn cuûa doanh nghieäp trong moät nieân ñoä keá toaùn. Noù cung caáp thoâng tin veà nhöõng doøng tieàn vaøo, ra cuûa doanh nghieäp trong moät thôøi kyø nhaát ñònh. - Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä coøn goïi laø baùo caùo ngaân löu, ñöôïc toång hôïp bôûi ba doøng ngaân löu, töø ba hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp:  Hoaït ñoäng kinh doanh  Hoaït ñoäng ñaàu tö  Hoaït ñoäng taøi chính 1.3. Phöông phaùp phaân tích taøi chính 1.3.1. Phöông phaùp so saùnh Phöông phaùp so saùnh laø phöông phaùp chuû yeáu ñöôïc duøng khi phaân tích tình hình taøi chính. Phöông phaùp so saùnh luoân ñöôïc keát hôïp vôùi caùc phöông phaùp phaân tích khaùc.Khi phaân tích, nhaø phaân tích thöôøng so saùnh theo thôøi gian (so saùnh kyø naøy vôùi kyø tröôùc) ñeå nhaän bieát xu höôùng thaây ñoåi theo tình hình taøi chính ñeå ñaùnh giaù vò theá cuûa doanh nghieäp trong ngaønh. 1.3.2. Phöông phaùp tyû soá Phöông phaùp truyeàn thoáng ñöôïc aùp duïng trong phaân tích taøi chính laø phöông phaùp tyû soá. Ñaây laø phöông phaùp trong ñoù caùc tyû soá ñöôïc söû duïng ñeå phaân tích. Ñoù laø caùc chæ soá ñôn ñöôïc thieát laäp bôûi chæ tieâu naøy so vôùi chæ tieâu khaùc. Ñaây laø phöông phaùp coù tính hieän thöïc cao vôùi caùc ñieàu kieän aùp duïng ngaøy caøng ñöôïc boå sung vaø hoaøn thieän. Bôûi leõ, thöù nhaát : nguoàn thoâng tin keá toaùn vaø taøi chính ñöôïc caûi tieán vaø ñöôïc cung caáp ñaày ñuû hôn. Ñoù laø cô sôû ñeå hình thaønh tyû leä tham chieáu tin caäy cho vieäc ñònh giaù moät tyû soá cuûa moät doanh CHÖÔNG I : CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN 5 SVTH: Leâ Phöông Nam GVHD:Thaïc só Ngoâ Ngoïc Cöông nghieäp hay moät nhoùm doanh nghieäp, thöù hai: vieäc aùp duïng coâng ngheä tin hoïc cho pheùp tích luõy döõ lieäu vaø thuùc ñaåy nhanh quaù trình tính toaùn haøng loaït caùc tyû soá, thöù ba: phöông phaùp phaân tích naøy giuùp nhaø phaân tích khai thaùc coù hieäu quaû vaø phaân tích moät caùch heä thoáng haøng loaït tyû soá theo chuoãi thôøi gian lieân tuïc hoaëc theo töøng giai ñoaïn. 1.3.3. Phöông phaùp DUPONT Vôùi phöông phaùp naøy, caùc nhaø phaân tích seõ nhaän bieát ñöôïc caùc nguyeân nhaân daãn ñeán caùc hieän töôïng toát, xaáu trong hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. Baûn chaát cuûa phöông aùn naøy laø taùch moät tyû soá toång hôïp phaûn aùnh söùc sinh lôïi cuûa doanh nghieäp nhö thu nhaäp treân taøi saûn (ROA), thu nhaäp sau thueá treân voán chuû sôû höõu (ROE) thaønh tích soá cuûa chuoãi caùc tyû soá coù moái quan heä nhaân quaû vôùi nhau. Ñieàu ñoù cho pheùp phaân tích aûnh höôûng cuûa caùc tyû soá ñoù vôùi tyû soá toång hôïp. 1.4. Caùc chæ tieâu duøng trong phaân tích taøi chính 1.4.1. Ñaùnh giaù khaùi quaùt tình hình taøi chính thoâng qua baûng caân ñoái keá toaùn - Baûng caân ñoái keá toaùn laø moät baùo caùo keá toaù n chuû yeáu phaûn aûnh toång quaùt tình hình taøi lieäu hieän coù vaø nguoàn hình thaønh taøi saûn taïi thôøi ñieåm laäp baùo caùo. Qua baûng caân ñoái keá toaùn ta seõ thaáy ñöôïc toaøn boä taøi saûn hieän coù cuûa doanh nghieäp, keát caáu cuûa taøi saûn, nguoàn voán hình thaønh taøi saûn cuõng nhö keát caáu cuûa nguoàn voán. Baûng caân ñoái keá toaùn laø moät baùo caùo taøi chính cuûa doanh nghieäp vaøo moät thôøi ñieåm nhaát ñònh. - Ñaùnh giaù khaùi quaùt tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp seõ cung caáp moät caùch toång quaùt nhaát tình hình taøi chính trong kyø kinh doanh laø khaû quan hay khoâng khaû quan. Ñieàu ñoù cho pheùp chuû doanh nghieäp thaáy ra thöïc chaát cuûa quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh vaø döï ñoaùn ñöôïc khaû naêng phaùt trieån hay chieàu höôùng suy thoaùi cuûa doanh nghieäp. Treân cô sôû ñoù doanh nghieäp coù nhöõng giaûi phaùp höõu hieäu ñeå quaûn lyù. 1.4.1.1. Ñaùnh giaù khaùi quaùt veà taøi saûn vaø nguoàn voán - Ñaùnh giaù khaùi quaùt veà taøi saûn vaø nguoàn voán laø caên cöù vaøo caùc soá lieäu phaûn aùnh treân baûng caân ñoái keá toaùn ñeå so saùnh toång taøi saûn vaø toång nguoàn voán giöõa cuoái kyø vôùi ñaàu kyø ñeå thaáy ñöôïc quy moâ voán maø ñôn vò söû duïng trong kyø cuõng nhö khaû naêng söû duïng voán töø caùc nguoàn voán khaùc nhau cuûa doanh nghieäp. CHÖÔNG I : CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN 6 SVTH: Leâ Phöông Nam GVHD:Thaïc só Ngoâ Ngoïc Cöông - Tuy nhieân, neáu chæ döïa vaøo söï taêng giaûm toång soá taøi saûn vaø toång soá nguoàn voán thì chöa theå thaáy roõ tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp ñöôïc. Vì vaäy caàn phaûi phaân tích moái quan heä giöõa caùc khoaûn muïc cuûa baûng caân ñoái keá toaùn. 1.4.1.2. Phaân tích moái quan heä caân ñoái giöõa taøi saûn vaø nguoàn voán - Theo quan ñieåm luaân chuyeån voán thì toaøn boä taøi saûn cuûa doanh nghieäp goàm: Taøi saûn löu ñoäng vaø Taøi saûn coá ñònh ñöôïc hình thaønh chuû yeáu töø nguoàn voán cuûa chuû sôû höõu doanh nghieäp. Quan heä caân ñoái ñöôïc theå hieän baèng coâng thöùc: TSLÑ + TSCÑ =NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU ( Veá traùi) ( Veá phaûi) - Nhöng quan heä naøy chæ mang tính lyù thuyeát, khoâng theå naøo nguoàn voán chuû sôû höõu coù ñaày ñuû ñeå trang traûi cho caùc taøi saûn caàn thieát phuïc vuï cho quaù trình kinh doanh cuûa doanh nghieäp, maø doanh nghieäp phaûi ñi vay hoaëc chieám duïng voán cuûa ñôn vò khaùc. - Treân thöïc teá, moái quan heä naøy khoâng theå xaûy ra maø thöôøng xaûy ra caùc tröôøng hôïp sau: VEÁ BEÂN TRAÙI > VEÁ BEÂN PHAÛI - Tröôøng hôïp naøy theå hieän doanh nghieäp bò thieáu nguoàn voán ñeå trang tri taøi saûn, neân ñeå quaù trình kinh doanh khoâng bò beá taét, doanh nghieäp phaûi huy ñoäng theâm voán töø caùc khoaûn vay hoaëc ñi chieám duïng voán caùc ñôn vò khaùc döôùi hình thöùc mua traû chaäm, thanh toaùn chaäm hôn so vôùi thôøi haïn phaûi thanh toaùn (nhöng khoâng vöôït quaù thôøi haïn thanh toaùn). VEÁ BEÂN TRAÙI < VEÁ BEÂN PHAÛI - Tröôøng hôïp naøy nguoàn voán chuû sôû höõu dö thöøa ñeå buø ñaép cho taøi saûn, neân thöôøng bò caùc doanh nghieäp hoaëc ñoái töôïng khaùc chieám duïng voán döôùi hình thöùc beân chòu cho beân mua thaønh phaåm, haøng hoùa, dòch vuï... hoaëc öùng tröôùc tieàn cho beân baùn, taøi saûn söû duïng ñeå theá chaáp, kyù cöôïc, kyù quyõ... - Do tính chaát caân ñoái cuûa baûng caân ñoái keá toaùn laø toång soá tieàn phaàn taøi saûn luoân luoân baèng toång soá tieàn phaàn nguoàn voán. Neân quan heä caân ñoái ñöôïc vieát moät caùch ñaày ñuû nhö sau: TSLÑ + ÑTNH + TSCÑ + ÑTDH = NPT + VCSH - Neáu giaû ñònh toång taøi saûn taêng leân, veà khaùi quaùt ta hieåu raèng phí nguoàn voán phaûi taêng moät khoaûn töông öùng; ñoù coù theå laø moät khoaûn nôï ñaõ taêng hoaëc moät khoaûn taêng trong voán chuû sôû höõu. CHÖÔNG I : CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN 7 SVTH: Leâ Phöông Nam GVHD:Thaïc só Ngoâ Ngoïc Cöông - Khi quan taâm ñeán tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp, caùc chuû doanh nghieäp, keá toaùn tröôûng vaø caùc ñoái töïong khaùc phaûi xem xeùt keát caá u voán vaø nguoàn voán treân baûng caân ñoái keá toaùn ñeå töø ñoù coù theå ñoái chieáu vôùi yeâu caàu kinh doanh hoaëc khaû naêng huy ñoäng voán, ñaàu tö voán... Ñeå hieåu roõ hôn ta phaân tích tieáp chæ tieâu voán luaân löu. - Voán luaân löu khoaûn cheânh leäch giöõa söû duïng voán vaø nguoàn voán cuøng thôøi gian söû duïng do caùc giao dòch taøi chính trong kyø kinh doanh gaây ra. - Coâng thöùc tính toaùn voán luaân löu nhö sau: Voán luaân löu = VDH - TSCÑ = TSLÑ - NNH - Nguoàn voán daøi haïn cuûa doanh nghieäp laø nguoàn voán maø doanh nghieäp coù theå söû duïng trong moät thôøi gian daøi hôn moät naêm. Nguoàn voán daøi haïn bao goàm nguoàn voán chuû sôû höõu vaø caùc khoaûn nôï daøi haïn khaùc. Voán luaân löu > 0 Taøi Saûn Löu Ñoäng Taøi Saûn Coá Ñònh Nôï Ngaén Haïn Voán Daøi Haïn - Trong tröôøng hôïp naøy, vieäc taøi trôï töø caùc nguoàn voán laø toát. Khi voán luaân löu döông cuõng coù nghóa laø toång taøi saûn löu ñoäng lôùn hôn nôï ngaén haïn. Ñieàu ñoù chöùng toû doanh nghieäp coù khaû naêng thanh toaùn toát, coù theå trang traûi ñöôïc caùc khoaûn nôï ngaén haïn vôùi taøi saûn quay voøng nhanh. Taøi Saûn Löu Ñoäng Nôï Ngaén Haïn Voán luaân löu < 0 Taøi Saûn Coá Ñònh Voán Daøi Haïn CHÖÔNG I : CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN 8 SVTH: Leâ Phöông Nam GVHD:Thaïc só Ngoâ Ngoïc Cöông - Trong tröôøng hôïp naøy, taøi saûn coá ñònh lôùn hôn nguoàn voán daøi haïn. Ñieàu naøy khaù nguy hieåm bôûi khi heát haïn vay thì phaûi tìm ra nguoàn voán khaùc ñeå thay theá. Khi voán luaân löu aâm thì khaû naêng thanh toaùn cuûa doanh nghieäp laø raát keùm, bôûi vì chæ coù taøi saûn löu ñoäng môùi coù theå chuyeån thaønh tieàn trong thôøi gian ngaén ñeå taøi trôï, trong khi ñoù taøi saûn löu ñoäng laïi nhoû hôn nôï ngaén haïn. Voán luaân löu = 0 Taøi Saûn Löu Ñoäng Nôï Ngaén Haïn Taøi Saûn Coá Ñònh Voán Daøi Haïn - Nguoàn voán ngaén haïn bao goàm caùc khoaûn nôï ngaén haïn cuûa doanh nghieäp.Voán luaân löu laø moät chæ tieâu raát quan troïng cho vieäc ñaùnh giaù tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp. Chæ tieâu naøy cho bieát hai ñieàu coát yeáu laø: Taøi saûn coá ñònh cuûa doanh nghieäp coù ñöôïc taøi trôï moät caùch vöõng chaéc hay khoâng? Doanh nghieäp coù ñuû khaû naêng thanh toaùn caùc khoaûn nôï ngaén haïn khoâng? 1.4.2. Phaân tích keát caáu taøi saûn vaø nguoàn voán cuûa doanh nghieäp Quaù trình kinh doanh dieãn ra thuaän lôïi hay khoâng, coù hieäu quaû hay khoâng ñöôïc bieåu hieän qua vieäc phaân boå vaø söû duïng voán phaûi hôïp lyù, phaân boå hôïp lyù seõ deã daøng cho vieäc söû duïng cuõng nhö mang laïi hieäu quaû cao, cuõng chính vì theá nhaän xeùt khaùi quaùt veà quan heä keát caáu vaø bieán ñoäng keát caáu treân baûng caân ñoái keá toaùn seõ giuùp cho doanh nghieäp ñaùnh giaù keát caáu taøi chính hieän haønh coù bieán ñoäng phuø hôïp vôùi hoaït ñoäng doanh nghieäp hay khoâng. 1.4.2.1. Phaân tích keát caáu taøi saûn - Phaân tích keát caáu taøi saûn laø vieäc so saùnh toång hôïp soá voán cuoái kyø vôùi ñaàu naêm ngoaøi ra ta coøn phaûi xem xeùt töøng khoaûn voán (taøi saûn) cuûa doanh nghieäp chieám trong toång soá ñeå thaáy ñöôïc möùc ñoä ñaûm baûo quaù trình saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp. - Phaân tích keát caáu taøi saûn ta seõ phaûi laäp baûng phaân tích tình hình phaân boå voán. Treân baûng phaân tích naøy ta laáy töøng khoaûn voán (taøi saûn) chia cho toång soá taøi saûn seõ bieát ñöôïc tæ troïng CHÖÔNG I : CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN 9 SVTH: Leâ Phöông Nam GVHD:Thaïc só Ngoâ Ngoïc Cöông cuûa töøng khoaûn voán chieám trong toång soá laø cao hay thaáp. Tuøy theo töøng loaïi hình kinh doanh maø ta xem xeùt. Neáu laø doanh nghieäp saûn xuaát phaûi coù löôïng döï tröõ veà nguyeân lieäu ñaày ñuû vôùi nhu caàu saûn xuaát, neáu laø doanh nghieäp thöông maïi phaûi coù löôïng haøng hoaù ñuû ñeå cung caáp cho nhu caàu baùn ra kyø tôùi... - Ñoái vôùi khoaûn nôï phaûi thu tyû troïng caøng cao theå hieän doanh nghieäp bò chieám duïng voán nhieàu, hieäu quaû söû duïng voán thaáp... - Khi phaân tích keát caáu taøi saûn ta caàn chuù yù ñeán tæ suaát ñaàu tö. Tæ suaát ñaàu tö noùi leân keát caáu taøi saûn, laø tæ leä giöõa trò giaù taøi saûn coá ñònh vaø ñaàu tö daøi haïn so vôùi toång taøi saûn. Tæ suaát ñaàu tö cuõng laø chæ tieâu theå hieän söï khaùc nhau cuûa baûng caân ñoái keá toaùn giöõa caùc doanh nghieäp khaùc nhau veà ñaëc ñieåm, ngaønh ngheà kinh doanh. Tyû suaát ñaàu tö toång quaùt = Taøi saûn coá ñònh + Ñaàu tö daøi haïn Toång taøi saûn *100% Tæ suaát naøy caøng cao cho thaáy naêng löïc saûn xuaát vaø xu höôùng phaùt trieån laâu daøi. 1.4.2.2. Phaân tích keát caáu nguoàn voán - Ngoaøi vieäc phaân tích tình hình phaân boå voán, caùc chuû doanh nghieäp, keá toaùn tröôûng vaø caùc nhaø ñaàu tö, caùc ñoái töôïng quan taâm khaùc caàn phaân tích keát caáu nguoàn voán nhaèm ñaùnh giaù ñöôïc khaû naêng töï taøi trôï veà maët taøi chính cuûa doanh nghieäp cuõng nhö möùc ñoä töï chuû, chuû ñoäng trong kinh doanh hay nhöõng khoù khaên maø doanh nghieäp phaûi ñöông ñaàu. - Cuõng nhö phaân tích keát caáu taøi saûn, ta cuõng laäp baûng phaân tích keát caáu nguoàn voán ñeå xem xeùt tyû troïng töøng khoaûn, nguoàn voán chieám trong toång soá laø cao hay thaáp. - Phaân tích keát caáu nguoàn voán laø so saùnh toång nguoàn voán vaø töøng loaïi nguoàn voán giöõa cuoái kyø vaø ñaàu naêm. Ñoái chieáu giöõa cuoái kyø vaø ñaàu naêm cuûa töøng loaïi nguoàn voán qua ñoù ñaùnh giaù xu höôùng thay ñoåi nguoàn voán. - Trong phaân tích keát caáu nguoàn voán ta cuõng ñaëc bieät chuù yù ñeán tyû suaát töï taøi trôï (coøn goïi laø tyû suaát voán chuû sôû höõu). Chæ soá naøy seõ cho thaáy möùc ñoä töï chuû cuûa doanh nghieäp veà voán, laø tæ leä giöõa voán chuû sôû höõu so vôùi toång nguoàn voán. Tyû suaát töï taøi trôï = CHÖÔNG I : CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN Voán chuû sôû höõu Toång nguoàn voán *100% 10
- Xem thêm -