Tài liệu Thực trạng nhập khẩu thủy sản của hoa kỳ từ việt nam.

  • Số trang: 77 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp 1 Lêi nãi ®Çu Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nhÊt lµ sau §¹i héi lÇn thø VII cña §¶ng, nÒn kinh tÕ níc ta cã nhiÒu chuyÓn biÕn lín, c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp bÞ ®Èy lïi, tõng bíc nhêng chç cho c¬ chÕ míi. §ã lµ c¬ chÕ thÞ trêng mµ ®Æc trng cña nã lµ “ Mét nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vµ më cöa. C¸c thµnh phÇn kinh tÕ b×nh ®¼ng ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc”(V¨n kiÖn §¹i héi VII). Nh vËy, c¬ chÕ kinh tÕ míi ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i ph¶n øng nhanh nh¹y víi nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ trêng, ph¶i cã ®Çu ãc s¸ng t¹o, n¨ng ®éng... ph©n tÝch c¸c th«ng tin thu thËp ®îc ®Ó ra c¸c quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c nh»m kinh doanh cã hiÖu qu¶, ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn m¹nh trªn th¬ng trêng. VËy lµm thÕ nµo ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ ? Mét doanh nghiÖp khi b¾t ®Çu tiÕn hµnh kinh doanh trªn thÞ trêng bao giê còng ®Ò ra cho m×nh nh÷ng môc tiªu nhÊt ®Þnh. Cã nhiÒu môc tiªu ®Ó doanh nghiÖp phÊn ®Êu nh lîi nhuËn, vÞ thÕ, an toµn... nhng môc tiªu lîi nhuËn lµ môc tiªu hµng ®Çu. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu nµy th× doanh nghiÖp ph¶i tiªu thô ®îc s¶n phÈm. Muèn tiªu thô ®îc s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô th× ph¶i cã thÞ trêng. ThÞ trêng chÝnh lµ cÇu nèi gi÷a doanh nghiÖp vµ ngêi tiªu dïng. Th«ng qua thÞ trêng, doanh nghiÖp sÏ tiªu thô s¶n phÈm, thu håi vèn ®Ó t¸i s¶n xuÊt, nh»m môc ®Ých tån t¹i vµ ph¸t triÓn... Do ®ã, viÖc nghiªn cøu vÊn ®Ò thÞ trêng mang tÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nãi chung còng nh C«ng ty Bia ViÖt Hµ nãi riªng. Sau mét thêi gian nghiªn cøu, ngêi viÖt m¹nh d¹n chän ®Ò tµi “ Mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m duy tr× vµ më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty Bia ViÖt Hµ". Néi dung cña ®Ò tµi cã kÕt cÊu nh sau: PhÇn I: Duy tr× thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm lµ nh©n tè c¬ b¶n t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ trêng. PhÇn II: Ph©n tÝch Thùc tr¹ng c«ng t¸c duy tr× vµ më réng thÞ trêng. PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m duy tr× vµ më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty Bia ViÖt Hµ. TrÞnh §¹i Léc CNB – K29- QTKDCN& XDCB- §HKTQD Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp 2 Môc lôc Lêi nãi ®Çu.......................................................................................................1 Môc lôc.............................................................................................................3 PhÇn i..................................................................................................................5 Duy tr× thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm lµ nh©n tè c¬ b¶n t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ trêng..........................................................................................................5 1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thÞ trêng trong c¬ chÕ míi:.....................................5 1.1. Kh¸i niÖm thÞ trêng:...............................................................................5 1.2. Ph©n lo¹i thÞ trêng:.................................................................................7 1.3. Ph©n ®o¹n thÞ trêng.................................................................................8 1.4. Vai trß cña thÞ trêng................................................................................9 2. Ph©n tÝch nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng tíi duy tr× vµ më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cña doanh nghiÖp...................................................................14 2.1. M«i trêng kinh tÕ:.................................................................................14 2.2. M«i trêng chÝnh trÞ luËt ph¸p:...............................................................14 2.3. M«i trêng v¨n ho¸ x· héi:....................................................................15 2.4. M«i trêng khoa häc kü thuËt:...............................................................16 2.5. M«i trêng c¹nh tranh:...........................................................................16 3. Ph©n tÝch c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm..........................................................17 3.1. C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng cña doanh nghiªp:................................17 3.2 ChiÕn lîc s¶n phÈm:..............................................................................21 3.3. ChÝnh s¸ch gi¸:.....................................................................................27 TrÞnh §¹i Léc CNB – K29- QTKDCN& XDCB- §HKTQD Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp 3 3.4. ChÝnh s¸ch ph©n phèi:..........................................................................31 3.5. ChÝnh s¸ch xóc tiÕn b¸n hµng:..............................................................34 4. TÝnh tÊt yÕu cña viÖc duy tr× vµ më réng thÞ trêng hµng ho¸, dÞch vô cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng:..................................................................37 4.1. Thùc chÊt cña më réng thÞ trêng cña doanh nghiÖp:............................37 4.2. TÝnh tÊt cña duy tr× vµ më réng thÞ trêng cña doanh nghiÖp:...............39 4.3. Xu híng duy tr× vµ më réng thÞ trêng hiÖn nay:...................................40 PhÇn ii..............................................................................................................44 Ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c duy tr× vµ më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña..................................................................44 c«ng ty bia viÖt hµ...................................................................................44 1- Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt chñ yÕu cã ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c duy tr× vµ më réng thÞ trêng.............................................................................................44 1.1 Qu¸ tr×nh thµnh lËp vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Bia ViÖt Hµ:..................44 1.2 C«ng ty Bia ViÖt Hµ cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô ®îc quy ®Þnh nh sau:..46 2. Ph©n tÝch thùc tr¹ng vÒ t×nh h×nh duy tr× vµ më réng thÞ trêng cña C«ng ty Bia ViÖt Hµ:...........................................................................................................48 2.1. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm bia h¬i..............................................................48 2.2. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc s¶n xuÊt:..............................................................51 2.3. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng:..........................................................................51 2.4. §Æc ®iÓm vÒ tµi chÝnh...........................................................................53 3- Ph©n tÝch thùc tr¹ng vÒ t×nh h×nh duy tr× vµ më réng thÞ trêng cña C«ng ty Bia ViÖt Hµ:...........................................................................................................56 3.1. T×nh h×nh duy tr× vµ më réng thÞ trêng trong mét sè n¨m qua cña C«ng ty Bia ViÖt Hµ:.................................................................................................56 3.2. Ph©n tÝch thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty Bia ViÖt Hµ:..........60 C«ng ty Bia ViÖt Hµ.........................................................................................64 4. §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c duy tr× vµ më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty Bia ViÖt Hµ:......................................................................72 4.1. Thµnh tÝch:............................................................................................72 4.2. Nh÷ng tån t¹i:.......................................................................................73 4.3. Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i:...........Error! Bookmark not defined. PhÇn iii.............................................................................................................76 Mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m duy tr× vµ më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña............................................................................76 C«ng ty Bia ViÖt Hµ...................................................................................76 1. T¨ng cêng vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng:.............................76 2. X¸c ®Þnh chÝnh s¸ch gi¸ c¶ hîp lý:..............................................................80 3. X¸c ®Þnh ®óng ®¾n chÝnh s¸ch hoµn thiÖn vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm dÞch vô bia h¬i:........................................................................................................81 4. Tæ chøc hîp lý viÖc ph©n phèi vµ më réng m¹ng líi tiªu thô s¶n phÈm:Error! Bookmark not defined. 5. TiÕp cËn víi c«ng nghÖ míi:........................................................................88 6. T¨ng cêng c¸c ho¹t ®éng yÓm trî b¸n hµng:Error! Bookmark not defined. KÕt luËn..........................................................................................................92 Tµi liÖu tham kh¶o...................................................................................93 TrÞnh §¹i Léc CNB – K29- QTKDCN& XDCB- §HKTQD Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp 4 PhÇn i Duy tr× thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm lµ nh©n tè c¬ b¶n t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ trêng. 1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thÞ trêng trong c¬ chÕ míi: 1.1. Kh¸i niÖm thÞ trêng: ThÞ trêng ra ®êi vµ ph¸t triÓn g¾n liÒn víi lÞch sö ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. Tõ ®ã ®Õn nay, nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ ®· ph¸t triÓn vµ tr¶i qua nhiÒu thÕ kû nªn kh¸i niÖm thÞ trêng còng rÊt phong phó vµ ®a d¹ng. Sau ®©y lµ mét sè kh¸i niÖm phæ biÕn vÒ thÞ trêng:  ThÞ trêng theo c¸ch hiÓu cæ ®iÓn lµ n¬i diÔn ra qu¸ tr×nh trao ®æi vµ bu«n b¸n. Trong thuËt ng÷ kinh tÕ hiÖn ®¹i, thÞ trêng cßn bao gåm c¶ c¸c héi chî còng nh c¸c ®Þa d hoÆc c¸c khu vùc tiªu thô ph©n theo mÆt hµng hoÆc ngµnh hµng.  ThÞ trêng lµ n¬i mua b¸n hµng ho¸, lµ n¬i gÆp gì ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng mua b¸n hµng ho¸ gi÷a ngêi b¸n vµ ngêi mua.  ThÞ trêng lµ sù biÓu hiÖn thu gän cña qu¸ tr×nh mµ th«ng qua ®ã c¸c quyÕt ®Þnh cña c¸c hé gia ®×nh vÒ tiªu dïng c¸c mÆt hµng nµo, c¸c quyÕt ®Þnh cña c¸c C«ng ty vÒ s¶n xuÊt c¸i g×, s¶n xuÊt nh thÕ nµo vµ c¸c quyÕt ®Þnh cña ngêi lao ®éng vÒ viÖc lµm vµ thêi gian lao ®éng ®Òu ®îc dung hoµ b»ng sù ®iÒu chØnh gi¸ c¶.  ThÞ trêng lµ sù kÕt hîp gi÷a cung vµ cÇu, trong ®ã nh÷ng ngêi mua vµ nh÷ng ngêi b¸n b×nh ®¼ng, cïng c¹nh tranh. Sè lîng ngêi mua vµ ngêi b¸n nhiÒu hay Ýt ph¶n ¸nh qui m« cña thÞ trêng lín hay nhá. ViÖc x¸c ®Þnh nªn mua hay nªn b¸n hµng ho¸ vµ dÞch vô víi khèi lîng vµ gi¸ c¶ bao nhiªu do cung vµ cÇu quyÕt ®Þnh. Tõ ®ã ta thÊy, thÞ trêng cßn lµ n¬i thùc hiÖn sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a hai kh©u: s¶n xuÊt vµ tiªu thô hµng ho¸. TrÞnh §¹i Léc CNB – K29- QTKDCN& XDCB- §HKTQD Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp 5  ThÞ trêng lµ mét ph¹m trï riªng cã cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. Ho¹t ®éng c¬ b¶n cña thÞ trêng ®îc thÓ hiÖn qua ba nh©n tè cã mèi quan hÖ h÷u c¬ hay mËt thiÕt víi nhau: nhu cÇu vÒ hµng ho¸, dÞch vô vµ gi¸ c¶ hµng ho¸ vµ dÞch vô. Qua thÞ trêng chóng ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc mèi t¬ng quan gi÷a cung vµ cÇu cña thÞ trêng vÒ hµng ho¸ vµ dÞch vô, hiÓu ®îc ph¹m vÞ vµ qui m« cña viÖc thùc hiÖn cña cung vµ cÇu díi h×nh thøc mua, b¸n vµ dÞch vô trªn thÞ trêng thÊy râ thÞ trêng cßn lµ n¬i kiÓm nghiÖm gi¸ trÞ cña hµng ho¸ vµ dÞch vô vµ ngîc l¹i hµng ho¸ vµ dÞch vô ph¶i ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ trêng vµ ®îc thÞ trêng chÊp nhËn. Do vËy mµ c¸c yÕu tè cã liªn quan ®Õn hµng ho¸ vµ dÞch vô ®Òu ph¶i tham gia vµo thÞ trêng. Theo K.Marx, hµng ho¸ lµ s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt ra kh«ng ph¶i lµ cho ngêi s¶n xuÊt tiªu dïng mµ lµ ®Ó b¸n. Hµng ho¸ ®îc b¸n ë thÞ trêng, kh«ng thÓ coi thÞ trêng chØ lµ cöa hµng, lµ chî, mÆc dï ®ã lµ n¬i mua b¸n hµng ho¸. CÇn ph¶i hiÓu r»ng thÞ trêng lµ tæng sè nhu cÇu, lµ n¬i diÔn ra c¸c ho¹t ®éng mua vµ b¸n hµng ho¸ mµ gi¸ trÞ ®îc ®o lêng b»ng ®¬n vÞ tiÒn tÖ.Ngoµi ra, theo «ng, sù ph©n c«ng hµng ho¸ th× ë ®ã vµ khi Êy cã thÞ trêng.ThÞ trêng ch¼ng qua chØ lµ sù biÓu hiÖn cña sù ph©n c«ng x· héi vµ do ®ã nã cã thÓ ph¸t triÓn v« cïng tËn. VËy thÞ trêng lµ n¬i gÆp gì gi÷a cung vµ cÇu ®Ó h×nh thµnh gi¸ c¶. ThÞ trêng cã vai trß hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô hµng ho¸. Ho¹t ®éng cña thÞ trêng ®îc thÓ hiÖn qua hai nh©n tè cã mèi quan hÖ chÆt chÏ, h÷u c¬ víi nhau: ®ã lµ nhu cÇu vÒ hµng ho¸ vµ sù cung øng vÒ hµng ho¸ dÞch vô ®ã. ThÞ trêng lµ chiÕc cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, thÞ trêng lµ môc tiªu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng ho¸. §Ó s¶n xuÊt ®îc hµng ho¸, doanh nghiÖp ph¶i bá ra chi phÝ s¶n xuÊt, chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ lu th«ng. ThÞ trêng lµ n¬i kiÓm nghiÖm c¸c chi phÝ ®ã vµ tu©n theo c¸c yªu cÇu cña quy luËt tiÕt kiÖm lao ®éng x· héi (quy luËt n¨ng suÊt lao ®éng kh«ng ngõng t¨ng). ThÞ trêng lµ kh¸ch quan, tõng c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng lµm thay ®æi ®îc thÞ trêng mµ ph¶i tiÕp cËn ®Ó thÝch øng víi nhu cÇu thÞ trêng. Ngµy nay trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ níc, thÞ trêng còng rÊt ®a d¹ng vµ phong phó, nã bao gåm nhiÒu bé phËn thÞ trêng hîp thµnh, nhiÒu ®¬n vÞ vµ lùc lîng s¶n xuÊt tham gia. Mäi ho¹t ®éng ®îc diÔn ra mét c¸ch thèng nhÊt kh«ng biÖt lËp gi÷a c¸c vïng trong níc, gi÷a thÞ trêng trong níc vµ thÞ trêng quèc tÕ. TrÞnh §¹i Léc CNB – K29- QTKDCN& XDCB- §HKTQD Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp 6 Sù vËn ®éng cña thÞ trêng chÞu sù chi phèi cña c¸c qui luËt: - Qui luËt gi¸ trÞ. - Qui luËt lu th«ng tiÒn tÖ. - Qui luËt c¹nh tranh. - Qui luËt cung cÇu hµng ho¸ vµ dÞch vô. 1.2. Ph©n lo¹i thÞ trêng: Mét trong nh÷ng bÝ quyÕt quan träng nhÊt ®Ó thµnh c«ng trong kinh doanh lµ sù hiÓu biÕt râ rµng vÒ tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm cña tõng lo¹i thÞ trêng. Ph©n lo¹i thÞ trêng chÝnh lµ chia thÞ trêng theo c¸c gãc ®é kh¸ch quan kh¸c nhau nh»m môc ®Ých hiÓu biÕt vÒ tiÕp cËn thÞ trêng. Cã n¾m v÷ng c¸ch ph©n lo¹i thÞ trêng chóng ta míi cã kh¶ n¨ng nghiªn cøu vµ sö dông c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó duy tr× vµ më réng thÞ trêng tiªu thu s¶n phÈm. Th«ng thêng cã c¸c c¸ch ph©n lo¹i thÞ trêng sau: 1.2.1. Theo vÞ trÝ lu th«ng hµng ho¸, dÞch vô:  ThÞ trêng trong níc  ThÞ trêng quèc tÕ 1.2.2. Theo sù chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt - kinh doanh  ThÞ trêng c«ng nghiÖp vµ tiÓu thñ c«ng nghiÖp  ThÞ trêng n«ng, l©m, h¶i s¶n  ThÞ trêng c¬ khÝ, ho¸ chÊt, vËt liÖu x©y dùng 1.2.3. Theo tÝnh chÊt cña thÞ trêng:  ThÞ trêng cung, thÞ trêng cÇu  ThÞ trêng ®Çu ra, thÞ trêng ®Çu vµo TrÞnh §¹i Léc CNB – K29- QTKDCN& XDCB- §HKTQD Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp 7  ThÞ trêng x· héi chñ nghÜa, thÞ trêng phi x· héi chñ nghÜa 1.2.4. Theo vai trß, sè lîng ngêi mua vµ ngêi b¸n trªn thÞ trêng:  ThÞ trêng ®éc quyÒn b¸n  ThÞ trêng ®éc quyÒn mua 1.2.5. Theo tÝnh chÊt hµng ho¸ lu th«ng trªn thÞ trêng:  ThÞ trêng t liÖu s¶n xuÊt  ThÞ trêng t liÖu tiªu dïng 1.3. Ph©n ®o¹n thÞ trêng Ph©n ®o¹n thÞ trêng lµ c¨n cø vµo môc ®Ých nghiªn cøu vµ c¸c tiªu thøc cô thÓ ®Ó chia thÞ trêng thµnh mét sè ®¬n vÞ nhá (®o¹n hay khóc) kh¸c biÖt víi nhau (nhng trong mçi ®o¹n l¹i ®ång nhÊt) ®Ó c¸c C«ng ty cã chÝnh s¸ch phï hîp nh»m khai th¸c tèi ®a thÞ trêng. Ph©n ®o¹n thÞ trêng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau:  TÝnh chÝnh x¸c: Ph©n ®o¹n thÞ trêng ®Ó c¸c nhµ kinh doanh nhËn biÕt ®îc nh÷ng ®Æc tÝnh vµ qui m« nhu cÇu.  TÝnh kh¶ thi: §Ó ph©n ®o¹n cã Ých lîi thiÕt thùc cÇn ph¶i ®¶m b¶o b»ng thùc hµnh, tøc lµ c¸c ®o¹n ®îc chia ra cã thÓ thÝch hîp víi nh÷ng biÖn ph¸p ph©n biÖt cña C«ng ty cã thÓ thùc hiÖn ®îc. §Ó ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c vµ tÝnh kh¶ thi cña ph©n ®o¹n thÞ trêng, viÖc lùa chän tiªu thøc ph©n ®o¹n thÞ trêng cã vai trß v« cïng quan träng. Tiªu thøc thêng ®îc sö dông lµ: tËp tÝnh vµ th¸i ®é víi s¶n phÈm, thu nhËp, giíi tÝnh, vïng ®Þa lý, tr×nh ®é v¨n ho¸... Ph¬ng ph¸p ph©n ®o¹n thÞ trêng:  Ph¬ng ph¸p ph©n chia (chia c¾t): Ngêi ta dùa vµo c¸c tiªu thøc ®· x¸c ®Þnh, ph©n chia thÞ trêng thµnh nhiÒu ®o¹n t¬ng øng víi tõng tiªu thøc. Sau ®ã kÕt TrÞnh §¹i Léc CNB – K29- QTKDCN& XDCB- §HKTQD Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp 8 hîp c¸c tiªu thøc ®ã vµo tõng ®o¹n thÞ trêng. Ph¬ng ph¸p nµy ®ßi hái ph¶i lùa chän ®îc tiªu thøc trung t©m vµ c¸c tiªu thøc bæ sung.  Ph¬ng ph¸p tËp hîp: Ngêi ta lËp thµnh tõng nhãm mét c¸c c¸ nh©n n»m trong toµn bé thÞ trêng theo sù gièng nhau. C¸c nhãm ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch ®o lêng sù kh¸c nhau theo mét sè ®Æc ®iÓm hoÆc biÕn sè. 1.4. Vai trß cña thÞ trêng 1.4.1. C¸c chøc n¨ng cña thÞ trêng ThÞ trêng ®îc coi lµ mét ph¹m trï trung t©m v× qua ®ã c¸c doanh nghiÖp cã thÓ nhËn biÕt ®îc sù phèi hîp c¸c nguån lùc th«ng qua hÖ thèng gi¸ c¶. Trªn thÞ trêng, gi¸ c¶ hµng ho¸ vµ dÞch vô, gi¸ c¶ cña c¸c yÕu tè nguån lùc nh m¸y mãc, nguyªn liÖu, lao ®éng, ®Êt ®ai... lu«n biÕn ®éng nh»m sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc ®Ó t¹o ra hµng ho¸ vµ dÞch vô, ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu cña thÞ trêng vµ x· héi. Nh vËy, thÞ trêng cã vai trß cùc kú quan träng trong viÖc ®iÒu tiÕt s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸. ThÞ trêng tån t¹i mét c¸ch kh¸ch quan nªn mçi doanh nghiÖp ph¶i trªn c¬ së nhËn biÕt nhu cÇu cña thÞ trêng còng nh thÕ m¹nh cña m×nh trong s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó cã chiÕn lîc, kÕ ho¹ch vµ ph¬ng ¸n kinh doanh phï hîp. ThÞ trêng cã vai trß quan träng nh vËy lµ do nã cã nh÷ng chøc n¨ng chñ yÕu sau: a) Chøc n¨ng thõa nhËn: Hµng ho¸ s¶n xuÊt ra ®Ó b¸n. ViÖc b¸n hµng ®îc thùc hiÖn th«ng qua chøc n¨ng thõa nhËn cña thÞ trêng. ThÞ trêng thõa nhËn chÝnh lµ ngêi mua chÊp nhËn mua hµng ho¸ ®íc b¸n. §iÒu nµy còng cã nghÜa lµ qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi cña hµng ho¸ ®· hoµn thµnh vÒ c¬ b¶n. Do ®ã thÞ trêng chÝnh lµ n¬i ®Ó doanh nghiÖp thÓ hiÖn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh vµ qua sù c¹nh tranh ®ã doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh vµ sù c¹nh tranh ®ã doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng ®øng v÷ng hay thÊt b¹i. §©y còng lµ sù thÓ hiÖn chøc n¨ng thõa nhËn cña thÞ trêng th«ng qua sù ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp. b) Chøc n¨ng thùc hiÖn: ThÞ trêng thùc hiÖn hµnh vi trao ®æi hµng ho¸, thùc hiÖn tæng sè cung vµ tæng sè cÇu trªn thÞ trêng, thùc hiÖn c©n b»ng cung cÇu cña tõng hµng ho¸, thùc hiÖn viÖc trao ®æi gi¸ trÞ. Ngêi b¸n cÇn gi¸ trÞ sö dông v× hµng ho¸, nhng theo tr×nh tù th× sù thùc hiÖn vÒ gi¸ trÞ chØ x¶y ra khi nµo thùc hiÖn ®îc gi¸ trÞ sö dông v× hµng ho¸ hay dÞch vô v× ®îc t¹o ra víi chi phÝ thÊp nhng kh«ng phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ trêng TrÞnh §¹i Léc CNB – K29- QTKDCN& XDCB- §HKTQD Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp 9 th× còng kh«ng thÓ tiªu thô ®îc. Nh vËy, th«ng qua chøc n¨ng thùc hiÖn cña thÞ trêng, c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô h×nh thµnh nªn c¸c gi¸ trÞ trao ®æi cña m×nh ®Ó lµm cho viÖc ph©n phèi c¸c nguån lùc. c) Chøc n¨ng ®iÒu tiÕt kÝch thÝch Nhu cÇu thÞ trêng lµ môc tiªu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. ThÞ trêng lµ tËp hîp c¸c ho¹t ®éng cña c¸c quy luËt kinh tÕ thÞ trêng. Do ®ã, thÞ trêng võa lµ môc tiªu võa lµ ®éng lùc ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®ã. Chøc n¨ng nµy ®îc thÓ hiÖn ë chç: nã cho phÐp ngêi s¶n xuÊt b»ng nghÖ thuËt cña m×nh t×m ®îc n¬i tiªu thô hµng ho¸ vµ dÞch vô v¬Ý hiÖu qu¶ hay lîi nhuËn cao vµ cho phÐp ngêi tiªu dông mua ®îc nh÷ng hµng ho¸ vµ dÞch vô cã lîi cho m×nh. Nh vËy, thÞ trêng sÏ kÝch thÝch ngêi tiªu dïng sö dông cã hiÖu qu¶ ng©n s¸ch cña m×nh. d) Chøc n¨ng th«ng tin: Tõ thÞ trêng doanh nghiÖp nhËn thøc ®îc c¸c th«ng tin vÒ nhu cÇu thÞ trêng ®èi víi tõng lo¹i hµng ho¸ vµ dÞch vô, chi phÝ s¶n xuÊt, gi¸ c¶ thÞ trêng ®èi víi tõng lo¹i hµng ho¸ vµ dÞch vô, c¸c ®¬n s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ ph©n phèi … §©y lµ nh÷ng th«ng tin rÊt cÇn thiÕt ®èi víi ngêi s¶n xuÊt vµ tiªu dïng ®Ó ra c¸c quyÕt ®Þnh thÝch hîp mang l¹i hiÖu qu¶ cho doanh nghiÖp. 1.4.2. ThÞ trêng víi c¸c nh©n tè c¬ b¶n ¶nh hëng VÒ mÆt lý luËn vµ thùc tiÔn, ngêi ta coi thÞ trêng lµ mét tæng thÓ nªn c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn thÞ trêng rÊt phong phó vµ ®a d¹ng. §Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao trong viÖc nghiªn cøu thÞ trêng cÇn ph¶i ph©n lo¹i c¸c nh©n tè trªn c¸c gãc ®é thÝch hîp:  Trªn gãc ®é sù t¸c ®éng cña c¸c lÜnh vùc vµo thÞ trêng: C¸c nh©n tè kinh tÕ, ®Æc biÖt lµ viÖc sö dông c¸c nguån lùc s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp, n«ng l©m ng nghiÖp, x©y dùng, giao th«ng vËn t¶i... C¸c ph¬ng ph¸p sö dông c¸c nguån lùc cã ¶nh hëng quyÕt ®Þnh ®Õn thÞ trêng v× t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn lîng cung cÇu, gi¸ c¶ hµng ho¸, dÞch vô. C¸c nh©n tè chÝnh trÞ - x· héi: c¸c nh©n tè nµy ¶nh hëng tíi thÞ trêng ®îc thÓ hiÖn qua c¸c chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch, phong tôc tËp qu¸n vµ truyÒn thèng, tr×nh ®é v¨n ho¸ cña nh©n d©n, ®Æc biÖt lµ chÝnh s¸ch tiªu dïng, chÝnh s¸ch khoa häc c«ng nghÖ, chÝnh s¸ch ®èi néi vµ ®èi ngo¹i, chÝnh s¸ch d©n sè, chÝnh s¸ch xuÊt nhËp TrÞnh §¹i Léc CNB – K29- QTKDCN& XDCB- §HKTQD Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp 10 khÈu cã ¶nh hëng to lín ®Õn thÞ trêng: lµm më réng, ph¸t triÓn hay thu hÑp thÞ trêng. C¸c nh©n tè t©m sinh lý: c¸c nh©n tè nµy t¸c ®éng ®Õn ngêi s¶n xuÊt, doanh nghiÖp vµ ngêi tiªu dïng vµ th«ng qua ®ã sÏ t¸c ®éng ®Õn cung cÇu vµ gi¸ c¶ hµng ho¸, dÞch vô. Trªn gãc ®é sù t¸c ®éng cña cÊp qu¶n lý ®Õn thÞ trêng: C¸c nh©n tè thuéc qu¶n lý vÜ m« nh chiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ quèc d©n, luËt ph¸p cña Nhµ níc, thuÕ, l·i xuÊt tÝn dông, tû gi¸ hèi ®o¸i... TÊt c¶ nh÷ng nh©n tè nµy ®îc coi lµ nh÷ng c«ng cô ®Ó Nhµ níc qu¶n lý vµ ®iÒu tiÕt thÞ trêng th«ng qua sù t¸c ®éng trùc tiÕp vµo cung cÇu vµ gi¸ c¶ hµng ho¸, dÞch vô. C¸c doanh nghiÖp muèn lµn ¨n cã hiÖu qu¶ th× ph¶i t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó vËn dông mét c¸ch thÝch hîp c¸c lo¹i nh©n tè nµy. C¸c nh©n tè thuéc qu¶n lý vi m« nh chiÕn lîc ph¸t triÓn s¶n xuÊt- kinh doanh, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt - kinh doanh, ph©n phèi s¶n phÈm, gi¸ c¶, c¸c biÖn ph¸p xóc tiÕn b¸n hµng, hç trî tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ vµ dÞch vô. C¸c nh©n tè nµy ®îc coi lµ nh÷ng c«ng cô ®Ó qu¶n lý doanh nghiÖp nh»m t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm hµng ho¸ vµ dÞch vô víi chÊt lîng cao, ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu cña thÞ trêng th«ng qua mèi quan hÖ cung cÇu vµ gi¸ c¶ hµng ho¸, dÞch vô thÝch hîp ®Ó ph¸t triÓn vµ më réng thÞ trêng cña doanh nghiÖp. 1.4.3. ThÞ trêng víi nhu cÇu nghiªn cøu Nhu cÇu thÞ trêng quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm.V× vËy nghiªn cøu thÞ trêng lµ mét viÖc lµm rÊt cÇn thiÕt ®èi víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh. Môc ®Ých cña nghiªn cøu nhu cÇu thÞ trêng lµ x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng tiªu thô vÒ mét s¶n phÈm hµng ho¸ hay dÞch vô nµo ®ã trªn thÞ trêng. Trªn c¬ së nghiªn cøu nhu cÇu thÞ trêng, doanh nghiÖp cã thÓ x¸c ®Þnh chiÕn lîc s¶n phÈm, n©ng cao kh¶ n¨ng thÝch øng víi thÞ trêng cña s¶n phÈm nh»m kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm, më réng thÞ phÇn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Néi dung cña ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ trêng:  Doanh nghiÖp dù ®Þnh th©m nhËp vµo thÞ trêng míi hay mét lÜnh vùc ho¹t ®éng míi ®Ó tõ ®ã ®Ò ra kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. TrÞnh §¹i Léc CNB – K29- QTKDCN& XDCB- §HKTQD Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp 11  Doanh nghiÖp ph¶i ®Þnh kú tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ vµ xem xÐt l¹i ®èi víi tõng lo¹i thÞ trêng v× nhu cÇu thÞ trêng lu«n lu«n biÕn ®éng nªn doanh nghiÖp còng ph¶i thay ®æi cho phï hîp. §Ó ®¹t ®îc hiÓu qu¶ cao trong nghiªn cøu thÞ trêng ph¶i tu©n theo tr×nh tù sau:  Tæ chøc tèp vµ hî lý vÊn ®Ò thu thËp th«ng tin ®Ó thu thËp ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c c¸c th«ng tin cÇn thiÕt.  Ph©n tÝch vµ xö lý ®óng ®¾n, khoa häc c¸c th«ng tin vÒ thÞ trêng, trªn c¬ së ®ã sÏ x¸c lËp chÝnh s¸ch tiªu thô s¶n phÈm. Sau khi nghiªn cøu nhu cÇu thÞ trêng, doanh nghiÖp ph¶i tr¶ lêi ®îc nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n sau: Nh÷ng thÞ trêng nµo cã triÓn väng nhÊt mµ doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng th©m nhËp? Hµng ho¸ vµ dÞch vô nµo mµ doanh nghiÖp cã thÓ ®¸p øng ®îc nh÷ng thÞ trêng kh¸c nhau? Dù kiÕn gi¸ c¶ cña tõng lo¹i s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng kh¸ch nhau. X¸c ®Þnh yªu cÇu chñ yÕu cña thÞ trêng ®èi víi tõng lo¹i hµng ho¸, s¶n phÈm nh h×nh thøc, mÉu m·, chÊt lîng s¶n phÈm vµ ph¬ng thøc vËn chuyÓn, bèc dì. Dù kiÕn tæ chøc mét m¹ng líi tiªu thô s¶n phÈm vµ ph©n phèi s¶n phÈm tèi u. 2. Ph©n tÝch nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng tíi duy tr× vµ më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ cña doanh nghiÖp. C¸c yÕu tè thuéc vÒ m«i trêng cña doanh nghiÖp: M«i trêng lµ yÕu tè bªn ngoµi cã ¶nh hëng trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp ®Õn doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp ph¶i tù thÝch øng víi m«i trêng cña m×nh. M«i trêng marketing bao gåm nh÷ng lÜnh vùc mµ ë ®ã C«ng ty cÇn ph¶i t×m cho m×nh nh÷ng kh¶ n¨ng míi vµ theo dâi sù xuÊt hiÖn nh÷ng mèi ®e do¹ tiÒm Èn. Nã bao gåm tÊt c¶ nh÷ng lùc lîng cã ¶nh hëng ®Õ kh¶ n¨ng C«ng ty thiÕt lËp vµ duy tr× sù tiÕp xóc víi thÞ trêng môc tiªu. TrÞnh §¹i Léc CNB – K29- QTKDCN& XDCB- §HKTQD Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp 12 2.1. M«i trêng kinh tÕ: Ngoµi b¶n th©n con ngêi ra, søc mua cña hä còng rÊt quan träng ®èi víi c¸c thÞ trêng. Møc søc mua còng phô thuéc vµo møc thu nhËp hiÖn t¹i, gi¸ c¶, sè tiÒn tiÕt kiÖm hay kh¶ n¨ng vay nî... Sù suy tho¸i kinh tÕ, tû lÖ thÊt nghiÖp cao, l·i suÊt vay tÝn dông t¨ng ®Òu ¶nh hëng ®Õn søc mua. C¸c nhµ doanh nghiÖp cÇn ph¶i lu ý ®Õn tÝnh chÊt ph©n bè thu thËp. DÉn ®Çu lµ nh÷ng ngêi tiªu dïng thuéc tÇng líp thîng lu. §èi víi hä nh÷ng sù kiÖn x¶y ra trong nÒn kinh tÕ kh«ng hÒ ¶nh hëng ®Õn tÝnh chÊt cña c¸c kho¶n chi phÝ vµ hä vÉn lµ thÞ trêng chñ yÕu tiªu thô nh÷ng thø xa xØ (nh xe h¬i, ®iÖn tho¹i di ®éng...) vµ nh÷ng dÞch vô ®¾t tiÒn. TiÕp ®Õn lµ nh÷ng tÇng líp tiªu dïng thuéc tÇng líp thîng lu. Hä cã h¹n chÕ chót Ýt trong viÖc chi tiªu, nhng dï sao vÉn c¶m thÊy tho¶i m¸i vµ mua nh÷ng thø ®¾t tiÒn. Giai cÊp c«ng nh©n th× thùc tÕ chØ cã thÓ mua s¾m nh÷ng thø thËt cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o nh÷ng nhu cÇu tèi thiÓu cña cuéc sèng nh quÇn ¸o, nhµ cöa... vµ ph¶i hÕt søc tiÕt kiÖm. Cuèi cïng lµ tÇng líp h¹ lu cña x· héi còng nh nhiÒu ngêi vÒ hu buéc ph¶i tÝnh to¸n tõng xu ngay c¶ khi mua nh÷ng thø cÇn thiÕt. 2.2. M«i trêng chÝnh trÞ luËt ph¸p: Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¸c chiÕn lîc kinh doanh ph¶i ®îc x©y dùng trªn c¬ së cña sù ph©n tÝch vµ dù ®o¸n vÒ m«i trêng chÝnh trÞ vµ luËt ph¸p cïng víi xu híng vËn ®éng cña nã. Nh÷ng sù kiÖn x¶y ra trong mu«i trêng chÝnh trÞ cã ¶nh hëng m¹nh mÏ ®Õn nh÷ng quyÕt ®Þnh kinh doanh. M«i trêng nµy bao gåm luËt lÖ c¸c c¬ quan Nhµ níc, c¸c nhãm x· héi cã uy tÝn ¶nh hëng ®Õn c¸c tæ chøc cïng c¸ nh©n vµ h¹n chÕ tù do hµnh ®éng cña hä trong khu«n khæ x· héi. LuËt ph¸p ®iÒu tiÕt ho¹t ®éng kinh doanh. DÇn dÇn theo thêi gian sè v¨n b¶n ®iÒu tiÕt ho¹t ®éng kinh doanh sÏ nhiÒu thªm, chóng ra ®êi, do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau. Nguyªn nh©n thøc nhÊt lµ cÇn ph¶i b¶o vÖ c¸c C«ng ty ®èi víi nhau, c¸c nhµ kinh doanh ®ång thanh ca tông sù c¹nh tranh, nhng khi ®éng ch¹n ®Õn lîi Ých riªng cña hä th× hä l¹i ra søc v« hiÖu ho¸ nã. Nguyªn nh©n thø hai lµ cÇn ph¶i b¶o vÖ nh÷ng ngêi tiªu dïng tríc thùc tiÔn kinh doanh kh«ng lµnh m¹nh. Nguyªn nh©n thø ba lµ cÇn ph¶i b¶o vÖ lîi Ých cña x· héi chèng l¹i sù léng hµnh cña c¸c nhµ kinh doanh. C¸c nhµ kinh doanh cÇn ph¶i biÕt râ nh÷ng ®¹o luËt mµ Nhµ níc ban hµnh vÒ b¶o vÖ c¹nh tranh lµnh m¹nh, chèng ®éc quyÒn... còng nh c¸c Th«ng t, ChØ thÞ cña ChÝnh phñ ban hµnh. TrÞnh §¹i Léc CNB – K29- QTKDCN& XDCB- §HKTQD Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp 13 2.3. M«i trêng v¨n ho¸ x· héi: M«i trêng v¨n ho¸, x· héi cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn cuéc sèng vµ hµnh vi cña con ngêi. C¸c th«ng tin cña m«i trêng rÊt quan träng v× nã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn hµnh vi mua b¸n cña kh¸ch hµng trong thÞ trêng c¹nh tranh. Con ngêi lín lªn trong x· héi cô thÓ vµ chÝnh nh÷ng x· héi ®ã ®· trau ®æi nh÷ng quan ®iÓm c¬ b¶n cña hä t¹o nªn nh÷ng gi¸ trÞ vµ chuÈn môc ®¹o ®øc. Sù trung thµnh s¾t son víi nh÷ng gi¸ trÞ truyÒn thèng c¬ b¶n. Trong khu«n khæ mét x· héi cô thÓ con ngêi theo rÊt nhiÒu nh÷ng quan ®iÓm vµ gi¸ trÞ kh¸c nhau. NÐt ®Æc trng cña nh÷ng quan ®iÓm vµ gi¸ trÞ c¬ b¶n cã tÝnh chÊt bÒn v÷ng cao. Nh÷ng quan ®iÓm vµ gi¸ trÞ truyÒn thèng c¬ b¶n ®îc truyÒn tõ bè mÑ sang con c¸i vµ ®îc cñng cè b»ng nh÷ng qui chÕ c¬ b¶n cña x· héi, luËt ph¸p, hÖ thèng kinh doanh vµ chÝnh quyÒn. Nh÷ng tÝn ngìng vµ gi¸ trÞ thø yÕu bÞ thay ®æi rÊt nhiÒu. C¸c nhµ qu¶n trÞ marketing cã mét vµi kh¶ n¨ng lµm thay ®æi nh÷ng gi¸ trÞ thø ph¸t, nhng hÇu nh kh«ng cã mét kh¶ n¨ng nµo lµm thay ®æi gi¸ trÞ s¬ ph¸t. 2.4. M«i trêng khoa häc kü thuËt: Khoa häc kü thuËt vµ khoa häc øng dông lµ mét lùc lîng mang ®Çy kÞch tÝnh nhÊt, quyÕt ®Þnh sè phËn cña con ngêi. HÖ thèng khoa häc kü thuËt ®· mang l¹i ®iÒu kú diÖu nh Penecilein, ph¬ng ph¸p gi¶i phÉu tim më, thuèc ngõa thai. §ång thêi nã còng ®em l¹i cho nh©n lo¹i nh÷ng nçi khñng khiÕp nh bom khinh khÝ, chÊt khÝ lµm tª liÖt thÇn kinh, sóng tiÓu liªn. ChÝnh nã còng ®Î ra nh÷ng phóc lêi ®Çy m©u thuÉn nh xe h¬i, ti vi, b¸nh mú tr¾ng. Mäi kü thuËt míi ®Òu thay thÕ kü thuËt cò. Bãng b¸n dÉn ®· g©y thiÖt h¹i cho ngµnh ®iÖn tö ch©n kh«ng, m¸y Photocopy ®· g©y thiÖt h¹i cho ngµnh s¶n xuÊt giÊy than, v« tuyÕn truyÒn h×nh g©y thiÖt h¹i cho ngµnh chiÕu phim. Thay v× chuyÓn sang nh÷ng ngµnh s¶n xuÊt míi, c¸c ngµnh cò ®· chèng l¹i c¸c ngµnh míi hoÆc lµ xem thêng nã, do ®ã mµ mÊt ®i ®Þa bµn hÖ thèng cña m×nh. BÊt kú ngµnh khoa häc kü thuËt míi nµo còng g©y rÊt nhiÒu nh÷ng hËu qu¶ to lín mµ l©u dµi kh«ng ph¶i bao giê còng thÊy tríc ®îc. Ch¼ng h¹n nh viÖc t¹o ra nh÷ng ph¬ng tiÖn ngõa thai ®· dÊn ®Õn lµm qui m« gia ®×nh nhá ®i, t¨ng sè phô n÷ cã chång ®i lµm vµ t¨ng thu nhËp ®éc lËp cña hä. KÕt qu¶ lµm t¨ng chi phÝ cho viÖc tham quan du lÞch, mua s¾m hµng ho¸ sö dông l©u bÒn vµ mét sè ®å dïng kh¸c. TrÞnh §¹i Léc CNB – K29- QTKDCN& XDCB- §HKTQD Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp 14 2.5. M«i trêng c¹nh tranh: C¹nh tranh lµ ho¹t ®éng chñ yÕu cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng, kinh tÕ cµng ph¸t triÓn th× c¹nh tranh cµng gay g¾t, c¹nh tranh cã thÓ hiÓu lµ nh÷ng ho¹t ®éng cua doanh nghiÖp trªn thÞ trêng ®Ó ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn. M«i trêng c¹nh tranh liªn quan ®Õn c¸c d¹ng vµ sè lîng ®èi thñ doanh nghiÖp ph¶i ®èi phã, cïng nh÷ng vÊn ®Ò ph¶i øng xö cho thÝch hîp. Cã nhiÒu ph¬ng ph¸p ®Ó canh tranh nh c¹nh tranh b»ng s¶n phÈm, c¹nh tranh b»ng gi¸ c¶, c¹nh tranh b»ng vèn vµ thÕ lùc tµi chÝnh, c¹nh tranh b»ng c¸c dÞch vô sau khi b¸n, c¹nh tranh b»ng c«ng nghÖ kü thuËt. Doanh nghiÖp ph¶i lùa chän c¸c chiÕn lîc thÝch hîp ®Ó tr¸nh c¹nh tranh trùc diÖn víi c¸c ®èi thñ cña m×nh vµ cñng cè c¸c lîi thÕ cña doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh tån t¹i vµ kinh doanh trªn thÞ trêng so víi c¸c ®èi thñ kh¸c. ThÞ trêng cña doanh nghiÖp cã thÓ thuéc mét trong bèn d¹ng thÞ trêng sau: + Tr¹ng th¸i thÞ trêng c¹nh tranh thuÇn tuý + Tr¹ng th¸i thÞ trêng c¹nh tranh hçn hîp + Tr¹ng th¸i thÞ trêng c¹nh tranh ®éc quyÒn + Tr¹ng th¸i thÞ trêng ®éc quyÒn TÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®Òu cã xu híng tõ c¹nh tranh thuÇn tuý sang c¹nh tranh ®éc quyÒn v× ®éc quyÒn mang l¹i lîi nhuËn cao, nhng nÕu chuyÓn sang ®éc quyÒn th× ®éng lùc cña kinh tÕ thÞ trêng sÏ mÊt ®i. Do ®ã, Nhµ níc cè tr¸nh ®Ó c¸c doanh nghiÖp ë tr¹ng th¸i ®éc quyÒn vµ cè ®Èy chóng vÒ tr¹ng th¸i c¹nh tranh thuÇn tuý. 3. Ph©n tÝch c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm 3.1. C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng cña doanh nghiªp: Nghiªn cøu thÞ trêng cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng, ®ã lµ kh©u tiÒn ®Ò cña viÖc ph¸t triÓn thÞ trêng cña doanh nghiÖp. NÕu kh©u nghiªn cøu thÞ trêng mang l¹i kÕt qu¶ kh«ng chÝnh x¸c th× viÖc thùc hiÖn tèt c¸c kh©u sau còng kh«ng cã ý nghÜa, ®i liÒn theo ®ã lµ sù l·ng phÝ vµ ®em l¹i nh÷ng bÊt lîi cho doanh nghiÖp. Môc ®Ých chñ yÕu cña viÖc nghiªn cøu thÞ trêng lµ x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng tiªu thô hay b¸n mét s¶n phÈm hay mét nhãm s¶n phÈm, dÞch vô cña doanh nghiÖp. Trªn c¬ së nghiªn cøu thÞ trêng, doanh nghiÖp sÏ n©ng cao kh¶ n¨ng thÝch øng víi thÞ trêng cña s¶n TrÞnh §¹i Léc CNB – K29- QTKDCN& XDCB- §HKTQD Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp 15 phÈm do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra vµ tiÕn hµnh tæ chøc s¶n xuÊt tiªu thô nh÷ng s¶n phÈm mµ thÞ trêng ®ßi hái. V× vËy qu¸ tr×nh nghiªn cøu thÞ trêng sÏ ®îc thùc hiÖn theo ba bíc sau: 3.1.1. Thu thËp th«ng tin vÒ thÞ trêng - c¬ së ®Ó ra quyÕt ®Þnh kinh doanh cña doanh nghiÖp: Ngµy nay, th«ng tin kinh tÕ nãi chung, th«ng tin thÞ trêng nãi riªng kh«ng chØ cã vai trß quan tro¹ng trong qu¶n lý vÜ m« mµ nã ngµy cµng trë nªn cÇn thiÕt ®èi víi qu¶n lý vi m« - th«ng tin thÞ trêng lµ c¬ së ®Ó ra quyÕt ®Þnh kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ nhiÒu khi nã quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña mét doanh nghiÖp. ChÝnh viÖc nghiªn cøu thÞ trêng sÏ cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt nh cung, cÇu s¶n phÈm, gi¸ c¶... cho doanh nghiÖp, nhê ®ã doanh nghiÖp n¾m b¾t ®îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®Ó quyÕt ®Þnh viÖc s¶n xuÊt kinh doanh. Víi môc tiªu lµ s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸, doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu thÞ trêng ®Ó cã thÓ s¶n xuÊt nh÷ng thø mµ thÞ trêng cÇn. Nghiªn cøu thÞ trêng gióp cho doanh nghiÖp n¾m ®îc th«ng tin vÒ ngêi tiªu dïng ®Ó tõ ®ã, doanh nghiÖp cã thÓ ra quyÕt ®Þnh vÒ ph©n phèi vµ tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh sao cho s¶n phÈm tiªu thô trªn thÞ trêng thÝch øng víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. ChØ khi s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô b¸n ®îc trªn thÞ trêng th× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh míi ®îc coi lµ kÕt thóc b»ng kh«ng th× c«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh sÏ kh«ng thÓ tiÕp tôc ®îc. Doanh nghiÖp cÇn ph¶i thu thËp ®îc cµng nhiÒu th«ng tin cµng tèt ®Æc biÖt lµ c¸c th«ng tin liªn l¹c ®Õn c¸c vÊn ®Ò doanh nghiÖp quan t©m nh: C¸c th«ng tin vÒ ngêi tiªu dïng gåm cã: c¬ cÊu d©n c theo ®é tuæi, giíi tÝnh, nghÒ nghiÖp, t«n gi¸o, t×nh h×nh thu nhËp vµ møc chi phÝ cho tiªu dïng s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp quan t©m. VÝ dô nh tr¶ lêi c¸c c©u hái: Ai tiªu dïng? Tiªu dïng c¸i g×? Tiªu dïng bao nhiªu? Tiªu dïng ë ®©u? Khi nµo vµ nh thÕ nµo?Ai mua? Mua ë ®©u? Mua khi nµo? Mua nh thÕ nµo? C¸c th«ng tin vÒ m«i trêng kinh doanh cña doanh nghiÖp nh c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña Nhµ níc cã ¶nh hëng, tr×nh ®é KHKT cña ngµnh, c¸c c«ng nghÖ míi, c¸c kh¸ch hµng quen, kh¸ch hµng träng ®iÓm… vµ ®Æc biÖt lµ t×nh h×nh c¹nh tranh ®èi víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. §Ó thu thËp th«ng tin cña doanh nghiÖp cã thÓ sö dông c¸c ph¬ng ph¸p sau: TrÞnh §¹i Léc CNB – K29- QTKDCN& XDCB- §HKTQD Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp 16  Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu tµi liÖu: ®©y lµ ph¬ng ph¸p th«ng dông nhÊt, nã kh«ng ®ßi hái nhiÒu chi phÝ nhng ®é tin cËy cña c¸c th«ng tin kh«ng cao do c¸c hiÖn tîng kinh tÕ lu«n biÕn ®æi. Nghiªn cøu qua tµi liÖu thêng ¸p dông ®Ó nghiªn cøu kh¸i qu¸t thÞ trêng, lËp nªn danh s¸ch nh÷ng thÞ trêng cã triÓn väng vµ lµ tiÒn ®Ò ®Ó nghiªn cøu s©u h¬n. Nghiªn cøu qua tµi liÖu cã thÓ sö dông hai nguån th«ng tin chñ yÕu lµ th«ng tin bªn trong cña doanh nghiÖp, tµi chÝnh, c¸c b¸o c¸o cña c¬ quan cÊp díi. Th«ng tin bªn ngoµi doanh nghiÖp ®îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån: s¸ch b¸o th¬ng m¹i, niªn gi¸m thèng kª, c¸c b¶n tin kinh tÕ, t¹p chÝ kinh tÕ, tuÇn b¸o...  Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu hiÖn trêng: lµ viÖc thu thËp th«ng tin tõ trùc quan vµ qua c¸c quan hÖ giao tiÕp víi kh¸ch hµng. Ph¬ng ph¸p nµy ®ßi hái chi phÝ cao vµ cã tÝnh phøc t¹p kh¸ h¬n, tuy nhiªn ®é chÝnh x¸c cña th«ng tin thu ® îc cao. Do ®ã ngêi ta thêng sö dông ph¬ng ph¸p nµy, sau khi cã kÕt qu¶ cña ph¬ng ph¸p nghiªn cøu tµi liÖu. Néi dung chñ yÕu cña ph¬ng ph¸p nµy lµ tiÕn hµnh ®iÒu tra ngêi tiªu dïng b»ng ®iÒu tra chän mÉu, tõ ®ã rót c¸c th«ng tin ®iÓm h×nh vÒ nhu cÇu thÞ trêng. Ngµy nay ph¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ trêng phæ biÕn ®îc sö dông lµ: ph¬ng ph¸p quan s¸t nh»m nghiªn cøu tËp tÝnh kh¸ch quan cña ngêi tiªu dïng vµ ph¬ng ph¸p ®Æt c¸c c©u hái ®iÒu tra, thêng lµ pháng vÊn trùc tiÕp, ®ßi hái nhiÒu chi phÝ vµ thêi gian, ngêi ®iÒu tra ph¶i ®îc lùa chän ®µo t¹o, c¸c c©u hái tr¶ lêi ®Æt ra ph¶i ®iÓn h×nh, logic, tuy nhiªn th«ng tin cã ®é chÝnh x¸c cao. 3.1.2. Xö lý th«ng tin: Xö lý th«ng tin lµ mét kh©u quan träng trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu thÞ trêng. Môc ®Ých cña nã lµ trªn c¬ së c¸c th«ng tin thu thËp ®îc tõ t×nh h×nh thÞ trêng doanh nghiÖp, x¸c ®Þnh cho doanh nghiÖp c¸c thÞ trêng môc tiªu vµ chuÈn bÞ cho viÖc x¸c lËp c¸c chÝnh s¸ch kinh doanh thÝch øng víi t×nh h×nh thÞ trêng ®ã. Néi dung chñ yÕu cña viÖc xö lý th«ng tin lµ:  X¸c ®Þnh th¸i ®é chung cña ngêi tiªu dïng ®èi víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp.  Lùa chän c¸c thÞ trêng môc tiªu mµ doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng th©m nhËp vµ ph¸t triÓn viÖc tiªu thô s¶n phÈm. 3.1.3. X¸c ®Þnh nhu cÇu cña thÞ trêng mµ doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng ®¸p øng: TrÞnh §¹i Léc CNB – K29- QTKDCN& XDCB- §HKTQD Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp 17 §ã lµ viÖc lùa chän c¸c s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu thÞ trêng vÒ qui c¸ch , chñng lo¹i, khèi lîng, chÊt lîng, gi¸ c¶ mµ n¨ng lùc cña doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng thÝch øng. ViÖc lùa chän chÝnh x¸c c¸c s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu thÞ trêng lµ tiÒn ®Ò ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp æn ®Þnh, c«ng t¸c tiªu thô nhanh vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao cho doanh nghiÖp. Mçi mét s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®em ra thÞ trêng cã nh÷ng tÝnh n¨ng t¸c dông riªng, v× vËy s¶n phÈm ®ã cã thÓ ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña thÞ trêng nµy nhng kh«ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña thÞ trêng kia. Do vËy, viÖc lùa chän s¶n phÈm sÏ kh«ng thÓ diÔn ra tr«i ch¶y, doanh nghiÖp sÏ l©m vµo t×nh h×nh bÊt lîi ®ã lµ ø ®äng vèn, s¶n xuÊt kinh doanh bÞ ®×nh trÖ. MÆt kh¸c cÇn ph¶i thÊy r»ng, n¨ng lùc cña doanh nghiÖp kh«ng ph¶i lµ v« h¹n, mçi doanh nghiÖp cã nh÷ng khã kh¨n vµ thuËn lîi riªng. Nh÷ng ®Æc ®iÓm nµy cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn viÖc lùa chän s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. C¸c s¶n phÈm cã chÊt lîng cao thêng ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã nh÷ng ®Çu t rÊt lín vÒ c«ng nghÖ kü thuËt, trang thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i dÉn ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt cao vµ qu¸ tr×nh ho¸ vèn bÞ kÐo dµi. ViÖc lùa chän s¶n phÈm phï hîp víi n¨ng lùc cña doanh nghiÖp ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i n©ng cao n¨ng lùc cña doanh nghiÖp nh: vèn , kü thuËt, c«ng nghÖ, tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt, quan hÖ kinh tÕ x· héi vµ ®éi ngò nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. ChÝnh qua viÖc läc th«ng tin, doanh nghiÖp sÏ t×m ®îc nh÷ng th«ng tin vÒ thêi c¬ hÊp dÉn. Thêi cã hÊp dÉn lµ nh÷ng thêi c¬ ®îc x¸c ®Þnh lµ phï hîp víi tiÒm n¨ng vµ môc tiªu cña doanh nghiÖp vµ doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng, cã c¬ héi ®Ó lµm mét viÖc g× ®ã nh»m thu ®îc lîi nhuËn. Thêi c¬ hÊp dÉn ®îc nghiªn cøu vµ khai th¸c th«ng tin qua viÖc nghiªn cøu thÞ trêng b¶o ®¶m ph¸t huy thÕ m¹nh vµ tr¸nh ®îc ®iÓm yÕu cña doanh nghiÖp. Tãm l¹i, kÕt qu¶ cña viÖc nghiªn cøu thÞ trêng ph¶i tr¶ lêi ®îc c¸c vÊn ®Ò sau:  Nh÷ng lo¹i thÞ trêng nµo cã triÓn väng nhÊt ®èi víi s¶n phÈm vµ dÞch vô cña doanh nghiÖp.  Nh÷ng mÆt hµng nµo cã kh¶ n¨ng tiªu thô víi khèi lîng lín nhÊt phï hîp víi n¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. TrÞnh §¹i Léc CNB – K29- QTKDCN& XDCB- §HKTQD Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp 18  Nh÷ng yªu cÇu chñ yÕu cña thÞ trêng ®èi víi c¸c lo¹i hµng ho¸ cã kh¶ n¨ng tiªu thô nh: mÉu m·, bao gãi, chÊt lîng s¶n phÈm, ph¬ng thøc vËn chuyÓn, ph¬ng thøc thanh to¸n dÞch vô sau b¸n hµng.  Dù kiÕn vÒ m¹ng líi tiªu thô vµ ph¬ng thøc ph©n phèi s¶n phÈm, hµng ho¸. 3.2 ChiÕn lîc s¶n phÈm: 3.2.1. Vai trß cña chiÕn lîc s¶n phÈm: ChiÕn lîc s¶n phÈm lµ ph¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ trªn c¬ së b¶o ®¶m tho¶ m·n nhu cÇu thÞ trêng vµ nhu cÇu cña kh¸ch hµng trong tõng thêi kú ho¹t ®éng s¶n xu¸t kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nhu cÇu thÞ trêng rÊt phong phó vµ ®a d¹ng, thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng lu«n mong muèn cã nh÷ng s¶n phÈm míi vµ chÊt lîng cao, ®a n¨ng, h×nh thøc ®Ñp, gi¸ rÎ. §Ó tho¶ m·n nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng, vÊn ®Ò c¬ b¶n cã phÇn quan träng lµ ph¶i x¸c ®Þnh ®óng ®¾n vµ hîp lý chiÕn lîc s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Vai trß cña chiÕn lîc s¶n phÈm ®îc thÓ hiÖn ë c¸c mÆt sau:  Tr×nh ®é s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ngµy cµng ®îc n©ng cao do qui tr×nh s¶n xuÊt hoµn thiÖn h¬n, ®îc ®Çu t trang thiÕt bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña hµng ho¸ cã chÊt lîng cao.  B¶o ®¶m sù ph¸t triÓn kinh doanh ®óng híng, g¾n bã chÆt chÏ gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu thô, gi÷a kÕ ho¹ch vµ thÞ trêng.  B¶o ®¶m viÖc ®a s¶n phÈm hµng ho¸ vµ dÞch vô cña doanh nghiÖp ra thÞ trêng sÏ ®îc ngêi tiªu dïng chÊp nhËn tõ ®ã kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ, u thÕ vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cao ®èi víi doanh nghiÖp.  B¶o ®¶m viÖc ph¸t triÓn vµ më réng thÞ trêng qua coi träng c«ng t¸c c¶i tiÕn vµ chÕ t¹o s¶n phÈm míi trªn c¬ së theo dâi s¸t sao chu kú sèng cña s¶n phÈm.  B¶o ®¶m ®a s¶n phÈm ra thÞ trêng ®îc tiªu thô víi tèc ®é nhanh trªn c¬ së ¸p dông c¸c biÖn ph¸p nh»m giµnh th¾ng lîi trong viÖc c¹nh tranh trªn thÞ trêng. 3.2.2. Chu kú sèng cña s¶n phÈm: TrÞnh §¹i Léc CNB – K29- QTKDCN& XDCB- §HKTQD Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp 19 Mçi mét s¶n phÈm bÊt kú khi xuÊt hiÖn trªn thÞ trêng kh«ng ph¶i lµ tån t¹i vÜnh viÔn, sù tån t¹i cña nã phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè: Thêi ®iÓm xuÊt hiÖn, sù ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ thÞ hiÕu cña hä. Thùc tÕ cho thÊy, mét lo¹i s¶n phÈm nµo ®ã cã thÓ tån t¹i kh¸ dµi ë thÞ trêng nµy nhng khi chuyÓn sang tiªu thô ë thÞ trêng kh¸c th× tån t¹i rÊt ng¾n. Kho¶ng thêi gian tõ khi s¶n phÈm ®îc ®a ra tiªu thô cho ®Õn lóc nã kh«ng cßn tån t¹i (triÖt tiªu) trªn thÞ trêng ®îc gäi lµ chu kú sèng hay vßng ®êi cña s¶n phÈm. ViÖc nghiªn cøu chu kú sèng cña s¶n phÈm cã ý nghÜa rÊt to lín ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, nã gióp cho doanh nghiÖp:  T×m ra giai ®o¹n ph¸t triÓn s¶n phÈm cã hiÖu qu¶, t×m ra ®iÓm hoµ vèn.  T×m thêi ®iÓm thay thÕ s¶n phÈm cò b»ng s¶n phÈm míi, tæ chøc vµ bè trÝ hîp lý c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh víi hiÖu qu¶ cao.  Nghiªn cøu vµ ®a vµo ¸p dông c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó kÐo dµi nh÷ng giai ®o¹n cña chu kú sèng víi tû lÖ l·i suÊt cao vµ rót ng¾n nh÷ng giai ®o¹n thua lç. Néi dung chñ yÕu cña chu kú sèng ®îc thÓ hiÖn qua c¸c giai ®o¹n cña chu kú sèng vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña tõng giai ®o¹n. Nãi chung, chu kú sèng cña mçi s¶n phÈm bao gåm bèn giai ®o¹n ®îc m« t¶ nh sau: a. Giai ®o¹n giíi thiÖu vµ chµo b¸n hµng (P1) §Æc trng cña giai ®o¹n nµy lµ khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô t¨ng mét c¸ch chËm ch¹p v× s¶n phÈm cha ®îc nhiÒu ngêi biÕt ®Õn, cha hiÓu biÕt nhiÒu vÒ s¶n phÈm. Doanh nghiÖp cßn ph¶i bá ra nh÷ng chi phÝ lín ®Ó hoµn thiÖn s¶n phÈm, chi phÝ qu¶ng c¸o rÊt lín, tæ chøc cho ®îc mét hÖ thèng tiªu thô s¶n phÈm. Do ®ã hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh thÊp, kh«ng cã l·i. NÕu s¶n phÈm ®· triÓn khai kh«ng thµnh c«ng nªn “ tõ gi· thÞ trêng” ngay, song nÕu thÞ trêng s½n sµng tiÕp nhËn th× doanh nghiÖp ph¶i nhËn ra lµ chuÈn bÞ t¨ng vèn ®Çu t, ®¶m b¶o s¶n xuÊt mét khèi lîng s¶n phÈm lín h¬n. b. Giai ®o¹n t¨ng trëng (P2). Lµ giai ®o¹n mµ sè s¶n phÈm tiªu thô t¨ng m¹nh do thÞ trêng ®· chÊp nhËn. C¸c chi phÝ s¶n xuÊt, chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm gi¶m nhanh do doanh nghiÖp ®· cã kh¶ n¨ng thu ®îc lîi nhuËn cao. MÆc dï vËy, chi phÝ nghiªn TrÞnh §¹i Léc CNB – K29- QTKDCN& XDCB- §HKTQD Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp 20 cøu, tiÕp cËn thÞ trêng vµ hoµn thiÖn s¶n phÈm vÉn rÊt cao. ViÖc më réng thÞ trêng hay tÊn c«ng vµo nh÷ng ®o¹n míi cña thÞ trêng hiÖn t¹i t¬ng ®èi thuËn lîi. Doanh nghiÖp cÇn ph¶i sö dông c¸c biÖn ph¸p kÝch thÝch tiªu dïng nh: t¨ng hµng mÉu dïng thö, tham gia triÓn l·m, héi chî, gi¶m gi¸ khi mua víi khèi lîng lín... c. Giai ®o¹n chÝn muåi (P3). §©y chÝnh lµ giai ®o¹n hoµng kim cña s¶n phÈm, uy tÝn s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ë møc tèi ®a, khèi lîng s¶n phÈm b¸n ra lín nhÊ do ®ã chi phÝ kinh doanh tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm thÊp nhÊt nªn l·i thu ®îc lín nhÊt. Doanh nghiÖp ph¶i tËn dông triÖt tiªu giai ®o¹n nµy b»ng c¸ch: cho c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt ch¹y hÕt c«ng suÊt, chi phÝ qu¶ng c¸o cã thÓ gi¶m xuèng, më réng m¹ng líi b¸n hµng.. trªn thÞ trêng b¾t ®Çu xuÊt hiÖn c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. d. Giai ®o¹n suy gi¶m (P4). ë giai ®o¹n nµy, viÖc b¸n hµng trë nªn khã kh¨n, kh¸ch hµng gi¶m dÇn do ®ã doanh nghiÖp sè b¸n tôt xuèng, sù c¹nh tr¹nh trªn thÞ trêng diÔn ra gay g¾t do c¸c doanh nghiÖp kh¸c nhau tham gia thÞ trêng ®Ó chia lîi nhuËn. Nç lùc cña doanh nghiÖp trong giai ®o¹n nµy lµ cè g¾ng gi¶m tèi ®a chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó cã thÓ h¹ gi¸ b¸n hoÆc thay ®æi kiÓu d¸ng, bao gãi cña s¶n phÈm, ®ång thêi t¨ng cêng ho¹t ®éng xóc tiÕn b¸n hµng. e. Giai ®o¹n suy tho¸i vµ triÖt tiªu (P5). §©y lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña chu kú sèng cña s¶n phÈm, khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô vµ doanh thu gi¶m rÊt nhanh. NÕu doanh nghiÖp vÉn cho s¶n xuÊt s¶n phÈm víi tèc ®é cò sÏ dÇn tíi ø ®äng vµ cã thÓ dÉn tíi lç lín. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy, doanh nghiÖp ph¶i gi¶m m¹nh c¸c chi phÝ qu¶ng c¸o còng nh c¸c ho¹t ®éng yÓm trî vµ t×m kiÕm thÞ trêng tiªu thô míi, mÆt kh¸c doanh nghiÖp s½n sµng tung s¶n phÈm míi ra thÞ trêng ®Ó bíc vµo chu kú s¶n phÈm míi lóc nµy doanh nghiÖp cã thÓ nhêng mét phÇn thÞ trêng cho ®èi thñ c¹nh tranh nh»m tËp trung nguån lùc s¶n xuÊt s¶n phÈm míi. 3.2.3. Néi dung cña chiÕn lîc s¶n phÈm: Trªn c¬ së nghiªn cøu chu kú sèng cña s¶n phÈm, doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn tèt chiÕn lîc s¶n phÈm, ®©y lµ yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn thÞ trêng cña doanh nghiÖp thÓ hiÖn tríc hÕt ë chç: s¶m phÈm cña doanh nghiÖp cã b¸n ®îc hay kh«ng vµ cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®îc hay kh«ng? §iÒu nµy chØ cã thÓ thùc hiÖn ®- TrÞnh §¹i Léc CNB – K29- QTKDCN& XDCB- §HKTQD
- Xem thêm -