Tài liệu Thực trạng người cao tuổi và một số giải pháp chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi ở việt nam

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 136 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu ChÝnh s¸ch nhÊt qu¸n cña §¶ng vµ Nhµ n-íc ta lu«n coi con ng-êi lµ trung t©m cña sù ph¸t triÓn. §¶ng ta ®· kh¼ng ®Þnh: "§i ®«i víi ph¸t triÓn, t¨ng tr-ëng kinh tÕ ph¶i quan t©m gi¶i quyÕt tèt c¸c vÊn ®Ò x· héi. Kinh tÕ ph¸t triÓn lµ c¬ së, nguån lùc ®¶m b¶o cho c¸c ch-¬ng tr×nh x· héi, gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸ ph¸t triÓn. Song ph¸t triÓn x· héi víi nÒn gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸ ph¸t triÓn sÏ thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng...". HiÖn nay, ng-êi cao tuæi trªn thÕ giíi nãi chung vµ ë ViÖt Nam nãi riªng ®ang cã xu h-íng t¨ng nhanh. §©y lµ mèi quan t©m chung cña nhiÒu quèc gia. Riªng ë n-íc ta, b¶o vÖ vµ ch¨m sãc ng-êi cao tuæi kh«ng chØ mang ý nghÜa kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi mµ cßn mang ý nghÜa nh©n ®¹o s©u s¾c thÓ hiÖn truyÒn trèng "uèng n-íc nhí nguån", "th-¬ng ng-êi nh- thÓ th-¬ng th©n" cña d©n téc ta. Ng-êi cao tuæi lµ tÇng líp ®· cã nhiÒu cèng hiÕn lín lao trong c«ng cuéc x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc cña n-íc ta v× vËy cÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch phï hîp nh»m b¶o vÖ vµ ch¨m sãc ng-êi cao tuæi. Ng-êi cao tuæi cÇn ®-îc t«n träng, ch¨m sãc ®Ó t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho hä cã ®iÒu kiÖn tiÕp tôc ph¸t huy nh÷ng 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kinh nghiÖm sèng mµ hä tÝch luü ®-îc gãp phÇn x©y dùng x· héi míi. Mét trong nh÷ng khã kh¨n mµ ng-êi ng-êi cao tuæi gÆp ph¶i ®ã lµ sù gi¶m sót nghiªm träng vÒ søc khoÎ v× vËy trong chuyªn ®Ò nµy em xin tr×nh bµy: "Thùc tr¹ng ng-êi cao tuæi vµ mét sè gi¶i ph¸p ch¨m sãc søc khoÎ cho ng-êi cao tuæi ë ViÖt Nam". Do thêi gian nghiªm cøu cã h¹n, chuyªn ®Ò cßn nhiÒu h¹n chÕ, rÊt mong ®-îc sù ®ãng gãp cña c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó chuyªn ®Ò cã thÓ hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 I. C¬ së lý luËn vµ c¬ së thùc tiÔn cña vÊn ®Ò 1. C¬ së lý luËn: 1.1. Kh¸i niÖm ng-êi cao tuæi vµ mét sè kh¸i niÖm cã liªn quan a. Cã rÊt nhiÒu quan niÖm vÒ ng-êi cao tuæi nh-ng quan niÖm ®ã th-êng dùa vµo møc tuæi thä trung b×nh cña con ng-êi ë vïng ®ã. Tuæi thä trung b×nh cña ng-êi ViÖt Nam nh÷ng n¨m 40 lµ 32 tuæi. Vµo nh÷ng n¨m 60 tuæi thä trung b×nh cña ng-êi ViÖt Nam lµ 60 vµ hiÖn nay lµ 68. C¸c quan niÖm vÒ ng-êi cao tuæi hÇu hÕt ®Òu dùa vµo c¬ së nµy. Theo quan niÖm cña héi ng-êi cao tuæi th× ng-êi cao tuæi lµ nh÷ng ng-êi ®ñ 50 tuæi trë lªn. Theo luËt lao ®éng: Ng-êi cao tuæi lµ nh÷ng ng-êi tõ 60 tuæi trë lªn (víi nam), tõ 55 tuæi trë lªn (víi n÷). 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Theo ph¸p lÖnh ng-êi cao tuæi ViÖt Nam: Nh÷ng ng-êi cao tuæi 60 tuæi trë lªn lµ ng-êi cao tuæi ( ph¸p lÖnh ban hµnh n¨m 2000). §Ó ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng ng-êi cao tuæi vµ cã c¸ch nh×n ®óng ®¾n nhÊt trong nghiªn cøu vÒ ng-êi cao tuæi th× chóng ta ph¶i thèng nhÊt: thÕ nµo lµ ng-êi cao tuæi? XÐt ë gãc ®é t©m lý, luËt ph¸p, tuæi thä trung b×nh th× cã thÓ thèng nhÊt hiÓu "ng-êi cao tuæi lµ ng-êi cã tuæi ®êi tõ 60 tuæi trë lªn (kh«ng ph©n biÖt nam hay n÷). Tuy nhiªn quan niÖm nµy cã thÓ thay ®æi theo thêi gian khi ®iÒu kiÖn vÒ kinh tÕ vµ tuæi thä trung b×nh thay ®æi. b. Mét sè kh¸i niÖm cã liªn quan. Tuæi giµ sinh häc: Lµ ®é tuæi mµ ®Õn khi ®ã con ng-êi ®· xuÊt hiÖn nh÷ng biÓu hiÖn suy gi¶m c¸c chøc n¨ng t©m sinh lý vµ c¸c chøc n¨ng lao ®éng, sinh ho¹t trong cuéc sèng. Giµ sinh häc lµ khi ho¹t ®éng sèng cña ng-êi bÞ chÝnh c¸c qu¸ tr×nh diÔn biÕn tù nhiªn trong c¬ thÓ con ng-êi. Bëi vËy tuæi giµ sinh häc cã thÓ b¾t ®Çu ë mçi c¸ nh©n ë nhiÒu løa tuæi kh¸c nhau, phô thuéc vµo cÊu t¹o sinh häc vèn cã cña mçi gièng nßi vµ 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tÝnh di truyÒn cña dßng hä cña d©n téc vµ phô thuéc vµo c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi cña mçi vïng, mçi quèc gia trong thêi kú nhÊt ®Þnh. Tuæi giµ ph¸p ®Þnh: theo nh÷ng quy ®Þnh nµy nh÷ng ng-êi ®¹t ®Õn mét ®é tuæi nµo ®ã ph¶i chÊm døt c¸c hîp ®ång lao ®éng, ®-îc quyÒn nghØ ng¬i. Tæ chøc vµ c¸ nh©n nµo vi ph¹m quyÒn nµy ®èi víi ng-êi cao tuæi ®-îc coi lµ vi ph¹m ph¸p luËt. Tuæi giµ lao ®éng: lµ ®é tuæi mµ ng-êi lao ®éng ®· cã nh÷ng suy gi¶m vÒ thÓ chÊt vµ c¸c chøc n¨ng lao ®éng. C¸c ph¶n x¹ vÒ nghÒ nghiÖp ®· kÐm ®i. 1.2. C¸c chØ sè vÒ ng-êi giµ. Tû lÖ ng-êi giµ vµ d©n sè giµ: lµ sè ng-êi tuæi tõ 60 tuæi trë lªn so víi tæng d©n sè ë ®Þa ph-¬ng nhÊt ®Þnh vµo thêi ®iÓm x¸c ®Þnh ®-îc tÝnh b»ng phÇn tr¨m. Tû lÖ ng-êi giµ = Lỗi! x 100% Tû sè nµy còng chia;theo giíi tÝnh + Tû lÖ cô «ng = Lỗi!x 100% VÝ dô: Theo sè liÖu ®iÒu tra tæng d©n sè n¨m 1989 trong tæng sè h¬n 64 triÖu d©n ViÖt Nam th× cã 4,6 triÖu ng-êi tõ 60 tuæi 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trë lªn vµ chiÕm 7,2%. Tû lÖ phô thuéc giµ: lµ tû sè so s¸nh gi÷a ng-êi giµ víi ng-êi ®ang cã ®é tuæi lao ®éng tÝnh theo phÇn tr¨m. Tû lÖ phô thuéc giµ = Lỗi! * 100% Tû lÖ nµy thÓ hiÖn mèi t-¬ng quan gi÷a ng-êi giµ (kh«ng cßn lao ®éng) víi ng-êi ®ang ë ®é tuæi lao ®éng. Tû lÖ nµy cµng cao th× cho thÊy x· héi cµng cã nhiÒu ng-êi giµ, kh«ng lµm ra cña c¶i vËt chÊt. VÝ dô: N¨m 1995 tû lÖ phô thuéc giµ cña Trung Quèc lµ 14,7% tøc lµ cø 7 ng-êi trong ®é tuæi lao ®éng th× cã 1 ng-êi giµ. + ChØ sè giµ ho¸: lµ tû lÖ gi÷a sè ng-êi giµ so víi sè trÎ em. ChØ sè nµy nãi lªn mèi t-¬ng quan gi÷a hai thÕ hÖ giµ vµ trÎ. ChØ sè giµ ho¸ = Sè ng-êi giµ (60 tuæi);Sè trÎ em (0-14) x 100% NÕu chØ sè nµy b»ng 100 th× tû lÖ ng-êi giµ vµ trÎ em b»ng nhau. NÕu chØ sè nµy b»ng 50 tû lÖ ng-êi giµ Ýt h¬n trÎ em (b»ng mét nöa trÎ em). NÕu chØ sè nµy > 100 th× tû lÖ ng-êi giµ lín h¬n trÎ em. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Tèc ®é giµ ho¸: lµ sè n¨m cÇn thiÕt ®Ó tû lÖ ng-êi giµ ë mét n-íc t¨ng tõ 7 - 14% (tøc lµ chuyÓn tõ d©n sè trÎ sang d©n sè giµ). Khi tèc ®é giµ ho¸ cµng chËm th× c¸c quèc gia cµng cã ®iÒu kiÖn hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch b¶o hiÓm cho ng-êi cao tuæi. NÕu tèc ®é giµ ho¸ mµ diÔn ra nhanh th× c¸c quèc gia sÏ kh«ng ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña x· héi vÒ phóc lîi x· héi vµ ch¨m sãc søc khoÎ. V× vËy dù b¸o chÝnh s¸ch hîp lý nh»m n©ng cao chÊt l-îng cuéc sèng cho ng-êi cao tuæi. + Tuæi trung vÞ: lµ tuæi mµ t¹i ®ã chia ®Òu d©n sè thµnh hai phÇn b»ng nhau. ChØ sè nµy th-êng ®-îc dïng cho nh÷ng nghiªm cøu vÒ ng-êi cao tuæi. ChØ sè nµy lín h¬n 30 lµ d©n sè giµ, nÕu nhá h¬n 30 lµ d©n sè trÎ. 2. C¬ së thùc tiÔn cña vÊn ®Ò 2.1. C¬ së thùc tiÔn Giµ lµ quy luËt tù nhiªn kh«ng thÓ tr¸nh ®-îc tÊt c¶ mäi ng-êi, nh-ng qu¸ tr×nh giµ rÊt kh¸c nhau, cã ng-êi giµ sím, cã 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ng-êi giµ muén cã ng-êi èm yÕu, cã ng-êi khoÎ m¹nh... Ch¨m sãc søc khoÎ cho ng-êi cao tuæi kh«ng chØ kÐo dµi tuæi thä mµ cßn n©ng cao chÊt l-îng sèng, gióp ng-êi cao tuæi tiÕp tôc sèng khoÎ, sèng vui vµ sèng cã Ých cho x· héi. Ch¨m sãc søc khoÎ ng-êi cao tuæi võa lµ tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô "uèng n-íc nhí nguån", võa lµ thÓ hiÖn sù v¨n minh tiÕn bé cña chÕ ®é x· héi. N-íc ta cã kho¶ng 7 triÖu ng-êi cao tuæi trong ®ã cã nhiÒu ng-êi ®· sèng ®Õn tuæi 100. 2.2. Chñ tr-¬ng, quan ®iÓm cña §¶ng vµ Nhµ n-íc ta trong c«ng t¸c ch¨m sãc ng-êi cao tuæi. Ph¸t huy truyÒn thèng "kÝnh l·o, träng thä" tõ tr-íc ®Õn nay §¶ng vµ Nhµ n-íc ta còng ®· quan t©m s©u s¾c ®Õn ng-êi cao tuæi, th«ng qua c¸c chñ tr-¬ng, chÝnh s¸ch, lµm viÖc cô thÓ. Bªn c¹nh ®ã, vÊn ®Ò ch¨m sãc søc khoÎ cho ng-êi cao tuæi cßn ®-îc ®Ò cËp trong luËt b¶o vÖ søc khoÎ: "Ng-êi cao tuæi ®-îc -u tiªn kh¸m ch÷a bÖnh". Nh»m biÓu d-¬ng, ®éng viªn líp ng-êi cao tuæi ®¸nh gi¸ c«ng lao vµ sù nç lùc cña ng-êi cao tuæi trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc, nªu g-¬ng s¸ng vÒ ®¹o ®øc, t¸c phong, lèi sèng 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vµ chñ nghÜa anh hïng cña líp ng-êi cao tuæi. §¶ng vµ Nhµ n-íc ta lu«n bæ xung, hoµn thiÖn hÖ thèng chÝnh s¸ch ch¨m sãc ng-êi cao tuæi víi chñ tr-¬ng "viÖc ch¨m sãc ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho ng-êi cao tuæi lµ tr¸ch nhiÖm cña §¶ng, Nhµ n-íc vµ toµn x· héi". (Theo ChØ thÞ cña Ban chÊp hµnh Trung -¬ng §¶ng sè 59T/TW ngµy 27-9-1995). Tõ nhËn thøc ®óng ®¾n trong c«ng t¸c ch¨m sãc ng-êi cao tuæi, §¶ng vµ Nhµ n-íc ta ®· cã nh÷ng gi¶i ph¸p, ®óng ®¾n gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng cña ng-êi cao tuæi. II. Thùc tr¹ng ng-êi cao tuæi ë ViÖt Nam 1. Thùc tr¹ng ng-êi cao tuæi Theo sè liÖu thèng kª n¨m 1999. n-íc ta cã kho¶ng 76.327.000 ng-êi trong ®ã cã kho¶ng 6.1999 ng-êi cao tuæi chiÕm 8,2% d©n sè. Sè ng-êi cao tuæi ë n-íc ta ®· t¨ng tõ 7,2% d©n sè n¨m 1994 lªn 8,2% d©n sè n¨m 1999. §iÒu nµy cho thÊy c¬ cÊu d©n sè n-íc ta ®ang cã xu h-íng giµ ®i, vµ ®©y lµ mét nçi b¨n kho¨n lín cña x· héi. Cã thÓ cã c¸i nh×n tæng thÓ vÒ ng-êi cao tuæi ë ViÖt Nam qua b¶ng sè liÖu sau: 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nhãm tuæi 1989 1999 60 - 64 1574 1766 65 - 69 1237 1268 70 - 74 807 1208 75 - 79 564 833 80 - 84 289 418 > 85 157 289 Tõ sè liÖu trªn cho thÊy, tuæi thä trung b×nh cña ng-êi cao tuæi ë n-íc ta cßn thÊp. NÕu ®é tuæi tõ 60 - 64 ë n-íc ta cã 1766 ng-êi chiÕm 30% tæng sè ng-êi cao tuæi th× sè ng-êi cao tuæi ë ®é tuæi tõ 85 trë lªn chØ chiÕm 0,05%. V× vËy cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ nh»m n©ng cao ®êi sèng cung nh- tuæi thä cña ng-êi cao tuæi. 2. Thùc tr¹ng ®êi sèng cña ng-êi cao tuæi. Qua sè liÖu ®iÒu tra vÒ ®iÒu kiÖn sèng cña ng-êi cao tuæi ë ViÖt Nam n¨m 1998 qua ®iÒu tra 2.450 ng-êi cao tuæi cã thÓ thÊy mét sè ®Æc ®iÓm vÒ ®êi sèng ng-êi cao tuæi nh- sau: + VÒ ®iÒu kiÖn nhµ ë 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn lín ng-êi cao tuæi hiÖn cßn ®ang sèng trong nh÷ng ng«i nhµ t¹m. §iÒu kiÖn sö dông ®iÖn sinh ho¹t, n-íc s¹ch... vµ ®Æc biÖt lµ c¸c tµi s¶n cã gi¸ trÞ sinh ho¹t v¨n ho¸, ®i l¹i vµ ®êi sèng hµng ngµy kh¸c cßn nhiÒu h¹n chÕ: 30% ng-êi cao tuæi ë n«ng th«n kh«ng cã n-íc s¹ch vµ ®iÖn sinh ho¹t, 56% kh«ng cã ph-¬ng tiÖn dïng cho sinh ho¹t, v¨n ho¸ tinh thÇn. + VÒ t×nh tr¹ng ho¹t ®éng kinh tÕ, thu nhËp PhÇn lín ng-êi cao tuæi ë n-íc ta vÉn tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng nh»m t×m kiÕm nguån thu nhËp. Tæng thu nhËp tõ c¸c nguån trong n¨m b×nh qu©n cña ng-êi cao tuæi nh×n chung cßn thÊp chØ kho¶ng 200.000 ®ång/ng-êi/th¸ng. Trong ®ã thu nhËp cña ng-êi cao tuæi ë thµnh thÞ b»ng 1,9 lÇn thu nhËp cña ng-êi cao tuæi ë n«ng th«n. Víi møc thu nhËph trªn ng-êi cao tuæi chØ ®ñ ®Ó ®¶m b¶o møc sinh ho¹t tèi thiÕu cña b¶n th©n, kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ tinh thÇn. + VÒ t×nh tr¹ng søc khoÎ. Ng-êi cao tuæi lµ nh÷ng ng-êi th-êng bÞ c¸c bÖnh phæ biÕn nh- huyÕt ¸p. c¸c bÖnh vÒ thÇn kinh, h« hÊp vµ c¸c bÖn vÒ tim m¹ch. Cã tíi 42,75% ng-êi cao tuæi bÞ bÖnh nghÒ nghiÖp hoÆc 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 bÖnh m·n tÝnh. Trong ®ã khu vùc thµnh thÞ lµ 56,06%, khu vùc n«ng th«n lµ 35,31%. §iÒu nµy ®ßi hái ph¶i cã c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ th-êng xuyªn cho ng-êi cao tuæi nãi chung vµ ng-êi cao tuæi ë thµnh thÞ nãi riªng. CÇn ph¶i cã chÕ ®é ch¨m sãc, ®iÒu trÞ kÞp thêi bÖnh tËt cho ng-êi cao tuæi nhÊt lµ c¸c bÖnh nghÒ nghiÖp vµ m·n tÝnh. + VÒ sinh ho¹t v¨n ho¸ cña ng-êi cao tuæi. Trong sè ng-êi cao tuæi ë ViÖt Nam cã 1 tû lÖ kh¸ lín ng-êi cao tuæi, ®Æc biÖt lµ ng-êi cao tuæi ë n«ng th«n kh«ng th-êng xuyªn ®äc b¸o, nghe ®µi hoÆc xem ti vi (trªn 50%). Trong ®ã nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do nghÌo (trªn 65%) do kh«ng cã ®iÖn (trªn 24%); do kh«ng mua ®-îc b¸o (trªn 11%). Ng-êi cao tuæi kh«ng th-êng xuyªn tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ do ®Þa ph-¬ng, ®oµn thÓ hoÆc c¸c tæ chøc x· héi, tæ chøc chiÕm tû lÖ kh¸ cao trong tæng sè ng-êi cao tuæi c¶ ë thµnh thÞ vµ n«ng th«n. Do vËy ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt còng nh- tinh thÇn cho ng-êi cao tuæi, ngoµi c¸c chÝnh s¸ch, gi¶i ph¸p hç trî vÒ kinh tÕ, c¸c cÊp, c¸c ngµnh, c¸c tæ chøc cÇn quan t©m hç 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trî nhiÒu h¬n ®Õn c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ mang tÝnh céng ®ång ®èi víi ng-êi cao tuæi, ®Æc biÖt lµ ng-êi cao tuæi ë nh÷ng vïng n«ng th«n nghÌo. + VÒ ®êi sèng t©m lý cña ng-êi cao tuæi Cã 8,91% ng-êi cao tuæi ®ang sèng cïng víi gia ®×nh c¶m thÊy kh«ng ®-îc tho¶i m¸i vÒ mÆt tinh thÇn trong ®ã ë n«ng th«n lµ 9,49% vµ ë thµnh thÞ lµ 4,11%. Tû lÖ ng-êi cao tuæi kh«ng nhËn ®-îc sù trî gióp th-êng xuyªn cña ng-êi kh¸c trong ®êi sèng hµng ngµy lµ 7,66% trong ®ã ng-êi cao tuæi kh«ng nhËn ®-îc sù gióp ®ì th-êng xuyªn tõ phÝa ng-êi kh¸c chiÕm 14,15% vµ ng-êi cao tuæi ë n«ng th«n lµ 4,02%. Sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cïng víi qu¸ tr×nh më réng ®« thÞ ho¸ ®ang lµm níi láng dÇn c¸c mèi quan hÖ cã tÝnh truyÒn thèng gi÷a gia ®×nh, hä hµng, lµng xãm, còng nh- b¹n bÌ lµm xuÊt hiÖn nh÷ng m©u thuÉn míi trong ®êi sèng x· héi t¸c ®éng xÊu ®Õn ®êi sèng t©m lý ng-êi cao tuæi. V× vËy, trong hÖ thèng chÝnh s¸ch an sinh x· héi cÇn ®Æc biÖt l-u ý ®Õn viÖc kh¬i dËy c¸c truyÒn thèng: "kÝnh giµ, trÎ", "trÎ cËy cha, giµ cËy con"... 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + VÒ nguyÖn väng cña ng-êi cao tuæi PhÇn lín ng-êi cao tuæi ®Òu cã mong muèn ®-îc hç trî khi èm ®au, bÖnh tËt, mong muèn ®-îc quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn tinh thÇn (38,65%) ®-îc t¹o ®iÒu kiÖn kh¸m ch÷a bÖnh th-êng xuyªn (30,71%). Ngoµi ra ng-êi cao tuæi cßn cã mét sè nguyÖn väng kh¸c nh- ®-îc quan t©m, ®-îc giao tiÕp cëi më... ë thµnh thÞ còng nh- n«ng th«n, ë miÒn nói còng nh- ®ång b»ng, ë ®©u ng-êi cao tuæi còng mong muèn ®-îc Nhµ n-íc, c¸c tæ chøc x· héi, vµ céng ®ång quan t©m, gióp ®ì ®Ó cã thÓ cã cuéc sèng vui vÎ h¬n, h¹nh phóc h¬n, no ®ñ h¬n. Nhu cÇu ®-îc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng x· héi ë ®Þa ph-¬ng lµ mét trong nh÷ng nhu cÇu xøng ®¸ng cña ng-êi cao tuæi. CÇn më réng c¸c ho¹t ®éng x· héi kªu gäi sù tham gia cña ng-êi cao tuæi ®Ó ng-êi ng-êi cao tuæi tr¸nh ®-îc c¶m gi¸c hÉng hôt vµ mÆc c¶m cho r»ng m×nh "v« tÝch sù", "ng-êi thõa" khi vÒ nhµ. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 III. Mét sè gi¶i ph¸p ch¨m sãc søc khoÎ cho ng-êi cao tuæi. 1. T×nh tr¹ng søc khoÎ vµ bÖnh tËt cña ng-êi cao tuæi Giµ lµ quy luËt tù nhiªn kh«ng thÓ tr¸nh khái khi tuæi ®· kh¸ cao, ë mçi ng-êi sù l·o ho¸ cña c¸c bé phËn trong c¬ thÓ cã sù kh¸c nhau c¶ vÒ thêi gian vµ tèc ®é. Giµ kh«ng ph¶i lµ bÖnh lý nh-ng lµ ®iÒu kiÖn cho bÖnh tËt ph¸t sinh, ph¸t triÓn v× tuæi giµ kh¶ n¨ng tù ®iÒu chØnh, thÝch nghi, kh¶ n¨ng hÊp thu, kh¶ n¨ng dù tr÷ dinh d-ìng kÐm, sù tù vÖ víi c¸c vi khuÈn g©y bÖnh bÞ gi¶m sót. Søc khoÎ ng-êi cao tuæi ë ViÖt Nam qua ®iÒu tra s¬ bé nhsau: T×nh tr¹ng søc khoÎ 1979 1989 1995 1998 Tèt 1,75% 3,71% 5,7% 5% Trung b×nh 36,52% 66,12% 71,4% 70% KÐm 62,71% 30,15% 22,9% 25% T×nh tr¹ng søc khoÎ cña ng-êi cao tuæi nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· ®-îc c¶i thiÖn nh-ng cßn ë møc thÊp sè ng-êi cao tuæi cã søc khoÎ vµo lo¹i trung b×nh vÉn chiÕm ®a sè (n¨m 1998 lµ 70%) 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Theo nghiªm cøu ®iÒu tra vÒ ng-êi cao tuæi ph©n theo ®Þa h×nh d©n c- cho thÊy: §Þa d- MiÒn nói §ång Thµnh b»ng thÞ MiÒn biÓn T×nh h×nh SK Tèt 4,4 2,6 3,6 27/,0 Trung b×nh 69,6 65,4 66,1 61,1 KÐm 26,0 32,0 30,2 11,6 Qua b¶ng sè liÖu trªn cho thÊy cã sù t-¬ng ®ång trong ph©n lo¹i søc khoÎ cña ng-êi cao tuæi ë c¸c vïng miÒn nói, miÒn biÓn vµ ®ång b»ng. ë nh÷ng vïng nµy phÇn lín c¸c cô cã søc khoÎ trung b×nh, sè c¸c cô cã søc khoÎ kÐm còng chiÕm tû lÖ kh¸ cao vµ sè c¸c cô cã søc khoÎ tèt chØ cã rÊt Ýt. Riªng thµnh thÞ do ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi ph¸t triÓn h¬n v× vËy mµ ®êi sèng cña ng-êi cao tuæi còng cao h¬n. ChÝnh lý do trªn dÉn ®Õn tû lÖ ng-êi cao tuæi ë thµnh thÞ cã søc khoÎ tèt nhiÒu h¬n tû lÖ ng-êi cao tuæi cã søc khoÎ tèt ë c¸c vïng kh¸c. Bªn c¹nh ®ã, thµnh thÞ lµ n¬i cã hÖ thèng ch¨m sãc y tÕ ph¸t triÓn m¹nh, ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn phong phó v× vËy tû lÖ c¸c cô cã søc khoÎ yÕu còng thÊp. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tõ thùc tr¹ng trªn cÇn thiÕt ph¶i ®-a ra ®-îc nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ, hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ ng-êi cao tuæi. 2. Nh÷ng gi¶i ph¸p ch¨m sãc søc khoÎ cho ng-êi cao tuæi VÊn ®Ò ch¨m sãc søc khoÎ cho ng-êi cao tuæi ë n-íc ta kh«ng chØ bã hÑp trong ph¹m vu y tÕ, mµ cßn hao trïm c¶ c¸c vÊn ®Ò x· héi kh¸c. VÊn ®Ò ch¨m sãc søc khoÎ cña ng-êi cao tuæi ®-îc thùc hiÖn bao gåm c¶ vÊn ®Ò kinh tÕ x· héi, tõ phßng bÖnh ®Õn ch÷a bÖnh. 2.1. Nhãm gi¶i ph¸p b¶o vÖ søc khoÎ ng-êi cao tuæi trªn lÜnh vùc s¶n xuÊt. PhÇn lín ng-êi cao tuæi ë n-íc ta vÉn ®ang tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®Ó t×m kiÕm thu nhËp v× vËy mµ t×nh tr¹ng søc khoÎ cña hä bÞ gi¶m sót rÊt nhanh v× vËy cÇn ph¶i tiÕn hµnh mét sè gi¶i ph¸p sau ®Ó b¶o vÖ søc khoÎ cña ng-êi cao tuæi. - Xóc tiÕn c¸c h×nh thøc lao ®éng phï hîp víi nhu cÇu, n¨ng lùc, t×nh tr¹ng søc khoÎ hiÖn thêi cña ng-êi cao tuæi. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Nghiªm cÊm c¸c hµnh bi ph©n biÖt víi nh÷ng ng-êi lao ®éng lµ ng-êi cao tuæi, c¸c hµnh vi l¹m dông ng-êi cao tuæi ®uæi viÖc ng-êi cao tuæi khi ng-êi cao tuæi gÆp èm ®au... - T¹o ra nhiÒu ho¹t ®éng kinh tÕ ®Æc biÖt lµ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ phï hîp víi kh¶ n¨ng, tr×nh ®é, t×nh h×nh søc khoÎ hiÖn t¹i cña ng-êi cao tuæi. - Lo¹i trõ mäi sù rµng buéc ®èi víi nh÷ng lao ®éng lµ ng-êi cao tuæi. Khi hä kh«ng thÓ hoµn thµnh sè thêi gian lao ®éng, s¶n phÈm ph¶i s¶n xuÊt... - KhuyÕn khÝch c¸c h×nh thøc b¶o hiÓm mÒm dÎo h¬n c¸c h×nh thøc b¶o hiÓm b¾t buéc ®Ó ng-êi cao tuæi cã thÓ tù nguyÖn tham gia vµ ®-îc b¶o vÖ vÒ quyÒn lîi. - T¹o ®iÒu kiÖn vÒ ®Êt ®ai, t- liÖu s¶n xuÊt ®Ó ng-êi cao tuæi cã thÓ tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ víi kinh nghiÖm sèng cña m×nh gãp phÇn x©y dùng kinh tÕ ®Êt n-íc. - Hç trî, më réng c¸c chÝnh s¸ch phï hîp khuyÕn khÝch c¸c c¬ së d¹y nghÒ cña ng-êi cao tuæi ®Ó ng-êi cao tuæi cã c¬ héi truyÒn ®¹t c¸c kinh nghiÖm sèng cña m×nh tíi thÕ hÖ trÎ. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2. Nhãm gi¶i ph¸p ch¨m sãc søc khoÎ ng-êi cao tuæi trªn lÜnh vùc ®êi sèng vËt chÊt chung. - §¶m b¶o møc sèng tèi thiÓu cho ng-êi cao tuæi vµ gia ®×nh hä ®Ó ng-êi cao tuæi cã thÓ tiÕp tôc sèng vµ sèng cã Ých. - KhuyÕn khÝch c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã nh÷ng ch-¬ng tr×nh ho¹t ®éng nh»m ch¨m sãc ng-êi cao tuæi ®Æc biÖt lµ ng-êi cao tuæi c« ®¬n. - X©y dùng vµ t¹o sù thÝch nghi cña hÖ thèng b¶o hiÓm víi mäi thµnh phÇn cña ng-êi cao tuæi nh»m ®¶m b¶o sù b×nh ®¼ng gi÷a nh÷ng ng-êi cao tuæi. T¹o mèi quan hÖ t-¬ng hç gi÷a c¸c thÕ hÖ, xo¸ bá mäi sù ng¨n c¸ch, h¹n chÕ sù lÖ thuéc cña ng-êi cao tuæi vµo thÕ hÖ trÎ. - X©y dùng c¸c h×nh thøc tæ chøc nh»m khuyÕn khÝch ng-êi cao tuæi dµnh dôm, tiÕt kiÖm tiÒn cho tuæi giµ. 2.3. Nhãm gi¶i ph¸p b¶o vÖ vµ ch¨m sãc søc khoÎ cho ng-êi cao tuæi. - Ph¸t triÓn hÖ thèng dÞch vô vÒ y tÕ, ch¨m sãc søc khoÎ vµ ch÷a trÞ mét c¸ch hiÖu qu¶ c¸c bÖnh lý cña ng-êi cao tuæi. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - KhuyÕn khÝch c¸c biÖn ph¸p ch÷a bÖnh sím vµ c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa ®Ó tr¸nh bÖnh tËt khi vÒ giµ vµ tr¸nh giµ tr-íc tuæi. - KhuyÕn khÝch sù kÕt hîp gi÷a c¸c dÞch vô y tÕ vµ dÞch vô x· héi. - Xóc tiÕn c¸c ho¹t ®éng h-íng dÉn ng-êi cao tuæi tù ch¨m sãc b¶n th©n ë nh÷ng n¬i c©n thiÕt. - Ph¸t triÓn c¸c tiÒm n¨ng vµ c«ng nghÖ cÇn thiÕt cho nh÷ng ng-êi c©ng gi¸o dôc, ch¨m sãc vÒ søc khoÎ. - Nghiªn cøu c¸c bÖnh lý liªn quan ®Õn tuæi giµ vµ cã c¸c biÖn ph¸p phßng chèng thÝch hîp. - Ph¸t triÓn më réng c¸c dÞch vô y tÕ thuËn lîi ®Ó ng-êi cao tuæi cã ®iÒu kiÖn ®-îc ch¨m sãc søc khoÎ, ch÷a trÞ bÖnh tËt. 2.4. Nhãm gi¶i ph¸p ch¨m sãc søc khoÎ trªn lÜnh vùc v¨n ho¸, thÓ dôc thÓ thao. - Ph¸t triÓn vµ t¨ng c-êng vÖc häc tËp cña ng-êi cao tuæi, cã nh÷ng h×nh thøc ®µo t¹o cho ng-êi cao tuæi, xo¸ bá mäi h×nh thøc ph©n biÖt, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ng-êi cao tuæi tiÕp cËn víi hÖ thèng gi¸o dôc. 20
- Xem thêm -