Tài liệu Thực trạng marketing và một số giải pháp nâng cao chính sách marketing của công ty cptm và ptdn - fbs

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 I. Më ®Çu ThÕ kû 21 lµ thÕ kû cña sù vËn ®éng vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn vÒ mäi lÜnh vùc nh: Khoa häc- kü thuËt, kinh tÕ th¬ng m¹i, sù giao lu hîp t¸c gi÷a c¸c níc trong khu vùc vµ quèc tÕ víi nhau hay nÒn kinh tÕ thÞ trêng .... §èi víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng,th× qui lËt gi¸ trÞ lµ mét quy luËt rÊt quan träng. Bëi nã g©y ¶nh hëng trùc tiÕp tíi nÒn kinh tÕ quèc d©n, th«ng qua sù ®iÒu tiÕt cña nã ®èi víi nÒn s¶n suÊt hµng ho¸, råi tõ ®ã g©y ¶nh hëng kh«ng nhá tíi sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña ®Êt níc. Hay nãi c¸ch kh¸c th× viÖc ¸p dông quy luËt gi¸ trÞ vµo viÖc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña mét quèc gia lµ ®iÒu tèi cÇn thiÕt. Víi níc ta còng vËy, mét ®Êt níc cßn rÊt nhiÒu nh÷ng khã kh¨n vÒ kinh tÕ nh: tr×nh ®é khoa häc- kÐm ph¸t triÓn, nghÌo nµn, l¹c hËu,.... Do vËy viÖc ¸p dông qui luËt gi¸ trÞ vµo trong sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña níc ta lµ rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt. Nã ®ßi hái chóng ta ph¶i linh ho¹t trong tÊt c¶ mäi vÊn ®Ò, vµ víi tõng lÜnh vùc cña viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ ...Vµ b¾t nguån tõ tÊt c¶ c¸c yÕu tè trªn em viÕt tiÓu luËn nµy víi ®Ò tµi lµ: “Qui luËt gi¸ trÞ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng vµ sù vËn dông quy luËt ®ã vµo ®iÒu kiÖn ë ViÖt Nam ” Bè côc cña tiÓu luËn gåm nh÷ng phÇn sau: I. Më ®Çu II. Häc thuyÕt cña C.M¸c vÒ quy luËt gi¸ trÞ. III. VËn dông quy luËt gi¸ trÞ vµo quy luËt cña ViÖt Nam. IV. KÕt luËn . II. häc thuyÕt cña c.m¸c vÒ quy luËt gi¸ trÞ. 1. Qui luËt gi¸ trÞ lµ qui luËt kinh tÕ cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸. a. ThÕ nµo lµ quy luËt gi¸ trÞ? ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng lµ xu thÕ tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh ®æi míi nÒn kinh tÕx· héi. Kh«ng cã quèc gia nµo trªn thÕ giíi cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, l¹i kh«ng ¸p dông mét quy luËt chung lµ: ¸p dông quy luËt kinh tÕ vµo quèc gia ®ã, vµ vËn hµnh chóng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Vµ trong c¸c quy luËt kinh tÕ ®îc ¸p dông th× quy luËt gi¸ trÞ ®îc coi lµ mét quy luËt rÊt quan träng, vµ cã sù ¶nh hëng lín ®Õn sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ.VËy th× ta hiÓu thÕ nµo lµ quy luËt gi¸ trÞ?... Gi¸ trÞ, nh chóng ta ®· biÕt, ®ã kµ thêi gian lao ®éng x· héi cÇn thiÕt ®· hao phÝ vµo viÖc s¶n xuÊt ra hµng ho¸ trªn thÞ trêng, vµ dÉn tíi kÕt qu¶ lµ: Ngêi ta trao ®æi hµng ho¸ ph¶i c¨n cø vµo gi¸ trÞ.Trao ®æi hµng ho¸ ph¶i c¨n cø vµo gi¸ trÞ cã nghÜa lµ : Hai hµng ho¸ trao ®æi víi nhau ph¶i ngang b»ng víi nhau vÒ gi¸ trÞ, còng tøc lµ gi¸ c¶ hµng ho¸ ph¶i phï hîp víi gi¸ trÞ hµng ho¸ . b. Quy luËt gi¸ trÞ lµ quy luËt kinh tÕ cña s¶n xuÊt hµng ho¸. Trong kinh tÕ hµng ho¸ dùa trªn chÕ ®é t h÷u, hµng ho¸ do ngêi s¶n xuÊt t nh©n, riªng lÎ san xuÊt ra. Nh÷ng ngêi s¶n xuÊt hµng ho¸ c¹nh tranh víi nhau. Mçi ngêi s¶n xuÊt hµng ho¸ ®Òu nghÜ c¸ch chen lÊn ngêi s¶n xuÊt hµng ho¸ kh¸c, ®Òu muèn giò v÷ng vµ më réng “trËn ®Þa” cña m×nh trªn thÞ trêng .S¶n xuÊt tiÕn hµnh kh«ng theo mét kÕ ho¹ch chung nµo c¶. mçi ngêi ®Òu s¶n xuÊt v× m×nh, riªng biÖt víi ngêi kh¸c, kh«ng ai biÕt :Nhu cÇu ®èi víi hµng ho¸ do hä s¶n xu¸t nh thÕ nµo? cã bao nhiªu ngêi s¶n xuÊt?.. §iÒu ®ã chøng tá r»ng hµng ho¸ cµng ph¸t triÓn th× quyÒn lùc cña thÞ trêng ®èi víi ngêi s¶n xuÊt hµng ho¸ cµng m¹nh mÏ... VËy! qui luËt gi¸ trÞ lµ quy luËt kinh tÕ cña s¶n xuÊt hµng ho¸, ë ®©u cã s¶n xuÊt hµng ho¸ ë ®ã cã qui luËt gi¸ trÞ t¸c ®éng.Quy luËtgi¸ trÞ chi phèi viÖc s¶n xuÊt vµ viÖc trao ®æi trong nÒn kinh tÕ hµng h¸o. 2. Néi dung cña quy luËt gi¸ trÞ Nãi r»ng hµng ho¸ trao ®æi víi nhau ph¶i ngang b»ng nhau vÒ gi¸ trÞ , hoÆc gi¸ c¶ ph¶i phï hîp ví gi¸ trÞ . §iÒu ®ã nghe cã vÎ nh lµ ¨n khíp víi thùc tÕ, nhng trªn thÞ trêng, gi¸ c¶ cña c¸c hµng ho¸ khi th× cao h¬n gi¸ trÞ cña chóng,khi th× l¹i thÊp h¬n so víi gi¸ trÞ cña chóng.Khi mét lo¹i hµng nµo ®ã s¶n xuÊt ra kh«ng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu cña thÞ trêng vÒ lo¹i hµng Êy. Còng tøc lµ cung kh«ng kÞp víi cÇu th× gi¸ c¶ cña mÆt hµng vät lªn cao. Ngîc l¹i, khi sè lîng hµng ho¸ s¶n xuÊt ra vît qu¸ nhu cÇu cña thÞ trêng tøc lµ cung vît qu¸ cÇu th× gi¸ c¶ cña mÆt hµng sÏ tôt xuèng thÊp Nhng dï cho gi¸ c¶ t¸ch rêi nhau nh thÕ nµo th× gi¸ c¶ còng kh«ng bao giß tho¸t ly khái c¬ së gi¸ trÞ cña nã. Gi¸ c¶ bao giê còg vÉn xoay quanh gi¸ trÞ. Hay nãi mét c¸ch kh¸c gi¸ c¶ vµ sù vËn ®éng cña nã bao giê còng bÞ chi phèi bëi quy luËt gi¸ trÞ. ChÝnh lµ do chç gi¸ c¶ lªn cao h¬n hay xuèng thÊp h¬n gi¸ trÞ mµ ng êi s¶n xuÊt t nh©n, v× lîi Ých cña hä. Hä biÕt ®îc r»ng cÇn ph¶i më réng san xuÊt hay lµ cÇn ph¶i thu hÑp s¶n xuÊt lo¹i hµng nµo ®ã. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sù më réng hay thu hÑp s¶n xuÊt lam cho cung vµ cÇu dÇn dÇn th¨ng b»ng víi nhau. KÕt qu¶ lµ gi¸ c¶ ®i tíi chç phï hîp víi gi¸ trÞ hoÆc lµ xÊp xØ phï hîp víi gi¸ trÞ. ChÝnh sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ xoay quanh gi¸ trÞ lµ biÓu hiÖn sù t¸c ®éng cña qui luËt gi¸ trÞ.Quy luËt gi¸ trÞ t¸c ®éng th«ng qua sù lªn hay xuèng cña gi¸ c¶. Trao ®æi hµng ho¸ ph¶i c¨n cø vµo gi¸ trÞ. 3. T¸c dông cña quy luËt gi¸ trÞ. a. §iÒu tiÕt s¶n xu¸t vµ lu th«ng hµng ho¸. Khi mét ngµnh s¶n xuÊt nµo ®ã mµ hµng ho¸ s¶n xuÊt kh«ng ®ñ ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng ( cung < cÇu ) th× gi¸ c¶ hµng ho¸ do ngµnh ®ã s¶n xuÊt sÏ cao h¬n gi¸ trÞ thùc cña nã. Ngêi s¶n xuÊt sÏ cã nhiÒu l·i, v× thÕ sÏ cã nhiÒu lao ®éng vµ t liÖu s¶n xuÊt tËp trung vµo nghµnh ®ã ®Ó s¶n xuÊt. Ngîc l¹i, khi mét nghµnh nµo ®ã tËp trung qu¸ nhiÒu lao ®éng vµ t liÖu s¶n xuÊt . S¶n phÈm s¶n xuÊt ra nhiÒu trong khi ®ã thÞ trêng kh«ng tiªu thô hÕt ( cung > cÇu ) th× gi¸ c¶ cña hµng ho¸ ®ã sÏ bÞ h¹ thÊp . §«i khi cßn thÊp h¬n gi¸ trÞ cña hµng ho¸ th× sÏ cã mét bé phËn ngêi lao ®éng vµ t liÖu s¶n xuÊt ®îc chuyÓn sang ngµnh kh¸c. Nhê vËy mµ t liÖu s¶n xuÊt vµ søc lao ®éng ®îc ph©n phèi qua l¹i mét c¸ch tù ph¸t vµo c¸c ngµnh s¶n xuÊt nhau. b. KÝch thÝch sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ , ngêi nµo cã hao phÝ lao ®éng c¸ biÖt Ýt h¬n, hoÆc b»ng hao phÝ lao ®éng cÇn thiÕt ®Ó s¶n xuÊt hµng ho¸ th× ngêi ®ã cã lîi. Cßn ngêi cã hao phÝ lao ®éng c¸ biÖt nhiÒu h¬n lao ®éng x· héi cÇn thiÕt th× sÏ bÞ thiÖt, v× kh«ng thÓ thu ®îc toµn bé lao ®éng ®· hao phÝ.ChÝnh v× vËy, ®Ó tån t¹i ®îc trong c¹nh tranh th× ngêi lao ®éng ph¶i t×m c¸ch gi¶m hao phÝ lao ®éng x· héi c¸ biÖt xuèng møc tèi thiÓu cã thÓ ®îc b»ng c¸ch c¶i tiÕn m¸y mãc kü thuËt mét c¸ch kh«ng ngõng ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Do vËy, míi ®Èy m¹nh ®îc lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn. c. Thùc hiÖn sù ph©n ho¸ nh÷ng ngêi s¶n xuÊt hµng ho¸ thµnh kÎ giµu, ngêi nghÌo. Trong cuéc c¹nh tranh ch¹y ®ua theo gi¸ trÞ cña nh÷ng ngêi s¶n xuÊt hµng ho¸, th× lao ®éng c¸ biÖt cña nh÷ng ngêi s¶n xuÊt cã thÓ kh«ng ®ång nhÊtvíi lao ®éng x· héi cÇn thiÕt. Nh÷ng ngêi lµm tèt th× hä sÏ cã thêi gian hao phÝ lao ®éng c¸ biÖt thÊp h¬n thêi gian lao ®éng x· héi cÇn thiÕt.Hä sÏ cã l·i vµ cã ®iÒu kiÖn më réng quy m« s¶n xuÊt vµ kinh doanh nhiÒu h¬n n÷a.Hä sÏ trë nªn giµu cã , cßn nh÷ng ngêi lµm ¨n kÐm, kh«ng may m¾n... hä sÏ bÞ lç vèn thËm chÝ cßn ph¸ s¶n. Do ®ã qui luËt gi¸ trÞ sÏ kÝch nh÷ng yÕu tè tÝch cùc ph¸t triÓn vµ ®µo th¶i c¸c yÕu tè kÐm. Nã ®¶m b¶o sù b×nh ®¼ng cña ngêi s¶n xuÊt. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 III. VËn dông qui luËt gi¸ trÞ vµo ®iÒu kiÖn cña viÖt nam 1. §Æc ®iÓm cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. a. Thùc tr¹ng cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. Kh«ng mét nÒn kinh tÕ nµo cã thÓ coi lµ hoµn thiÖn , lµ ph¸t triÓn tuyÖt ®èi. Cho dï ®ã cã lµ mét nÒn kinh tÕ cña mét quèc gia ph¸t triÓn nhÊt thÕ giíi ®i ch¨ng n÷a . Lóc nµo chøa nh÷ng mÆt tr¸i ,viÖc ¸p dông quy luËt kinh tÕ vµo viÖc vËn hµnh vµ qu¶n lý nÒn kinh tÕ cña mét quèc gia lu«n lu«n Èn chøa nh÷ng nguy c¬ ®æ vì .Bëi do vËn dông kh«ng ®óng c¸ch, kh«ng ®óng víi yªu cÇu cña thùc tÕ.§ã vÉn lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò rÊt nan gi¶i. Vµ trong ®ã cã ®Êt níc ViÖt Nam cña chóng ta. .... Nh ta ®· biÕt, níc ta lµ mét trong nh÷ng níc kÐm ph¸t triÓn , vµ ®ang ®øng tríc nh÷ng khã kh¨n vÒ mäi mÆt, ®Æc biÖt lµ trong ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. Víi c¬ së h¹ tÇng thÊp kÐm, tr×nh ®é qu¶n lý l¹c hËu, khoa häc- kü thuËt kÐm ph¸t triÓn... Mµ nÒn kinh tÕ níc ta ®· vµ ®ang vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng, theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa .§¶ng vµ nhµ níc ta ®ang chñ ch¬ng héi nhËp vµo khu vùc vµ quèc tÕ .Mµ khu vùc vµ quèc tÕ lµ nÒn kinh tÕ cña thÞ trêng . VËy t¸c dông cña quy luËt ph¸t huy mét c¸ch ®Çy ®ñ trong nÒn kinh tÕ cña níc ta. Níc ta còng cã rÊt nhiÒu c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng.Díi quyÒn chØ ®¹o cña Nhµ Níc ta th× chóng ta lu«n cã quyÒn ®îc hy väng vµo nÒn kinh tÕ thÞ trêng cña níc ta sÏ ph¸t triÓn v÷ng ch¾c h¬n. Vµ viÖc vËn dông quy luËt gi¸ trÞ vµo trong nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam hiÖn nay sÏ trë nªn thÊu ®¸o h¬n vµ cã hiÖu qu¶ h¬n n÷a. b. C¸c h¹n chÕ cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. NÒn kinh tÕ cña mét quãc gia lu«n lu«n biÕn ®éng cïng víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña mét quèc gia tríc tiªn cÇn ph¶i biÕt lµ ph¸t triÓn tõ ®©u? Vµ ®· cã nh÷ng c¸i g×?- Cha cã nh÷ng c¸i g×? Víi nÒn kinh tÕ cña níc ta vÉn cßn nh÷ng h¹n chÕ ®ã . Sau ®©y em xin ®ua ra mét sè nh÷ng h¹n chÕ : Thø nhÊt lµ : ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ chóng ta cÇn ph¶i cã vèn. VËy chóng ta sÏ lÊy vèn ë ®©u ra trong khi mµ tæng thu ng©n s¸ch lu«n lu«n nhá h¬n tæng chi ng©n s¸ch. Møc ®é chªnh lÖch gi· tæng chi cho nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ tæng thu nhËp quèc d©n lµ kh¸ cao. ®iÒu ®ã chøng tá r»ng nÒn kinh tÕ cña níc ta lµ kh¸ mét nÒn kinh tÕ chËm ph¸t triÓn. Thø hai lµ : C¬ së vËt chÊt cña níc ta, ®iÒu mµ ngay c¶ chóng ta kh«ng thõa nhËn lµ kÐm ph¸t triÓn. C¸c khu c«ng nghiÖp võa Ýt l¹i võa tåi tµn, hÖ thèng m¸y mãc v« cïng l¹c hËu. C¬ së vËt chÊt kh«ng ®¸p øng cho viÖc ®Çu t cña níc ngoµi. Ngoµi ra 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hÖ thèng giao th«ng kh«ng thuËn lîi vµ kÐm ph¸t triÓn. Cäng thªm sù ¶nh hëng cña thiªn nhiªn vµ m«i trêng cµng lµm cho hÖ thèng c¬ së vËt chÊt cña níc ta ngµy mét sa sót nghiªm träng. ChÝnh s¸ch ®Çu t ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng cha ®îc quan t©m ®óng møc. c¸c nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn bÞ l·ng phÝ hoÆc bÞ bá quªn. Nh÷ng ®iÒu ®ã còng g©y ¶nh hëng kh«ng nhá tíi nÒn kinh tÕ quèc d©n cña níc ta. Thø ba lµ : Ngêi d©n ViÖt Nam víi tr×nh ®é v¨n ho¸ thÊp kÐm , kh¶ n¨ng øng dông may mãc trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i trong s¶n xuÊt kh«ng ®¹t yªu cÇu t×nh h×nh thùc tÕ. Nh÷ng ngêi cã tay nghÒ kü thuËt cao l¹i chØ chiÕm sè lîng Ýt. Th¸i ®é lao ®éng cña nhiÒu ngêi cßn cha nghiªm tóc. nh÷ng ngêi cã tr×nh ®ä l¹i cã tÝnh t lîi cho b¶n th©n, tham « tµi s¶n cña Nhµ Níc. TÊt c¶ nh÷ng yÕu tè trªn ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc kim h·m sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc ta. Thø t lµ: Tr×nh ®é kü thuËt vµ c«ng nghÖ cßn qu¸ l¹c hËu. Kh«ng cã nhiÒu thµnh tùu ®¸ng kÓ trong nghiªn cøu khoa häc,mµ chóng ta chØ thõa hëng nh÷ng c«ng nghÖ ®· l¹c hËu ë c¸c níc ph¸t triÓn chuyÓn giao l¹i.§iÒu ®¸ng buån thay lµ ngay c¶ viÖc gi¸m ®Þnh c«ng ngÖ chuyÓn giao còng kh«ng cã g©y l·ng phÝ ng©n s¸ch cho Nhµ níc. KÕt qu¶ lµ chóng ta ph¶i nhËn nh÷ng m¸y mãc ®· qu¸ cò mµ gi¸ c¶ còng kh«ng rÎ h¬n so víi m¸y mãc c«ng nghÖ míi . Thø n¨m lµ : NÒn kinh tÕ níc ta ®ang vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng . Song c¬ cÊu kinh tÕ vÉn cha chÆt chÏ vµ hîp lý, vÉn cßn nh÷ng kÏ hë. c¬ cÊu nghµnh nghÒ cßn nhiÒu bÊt cËp , cac vïng kinh tÕ cha ®îc chó träng ph¸t triÓn. §ay còng lµ mét trong nh÷ng h¹n chÕ cña nÒn kinh tÕ níc ta . Thø s¸u lµ: Møc ®é t¨ng d©n sè qu¸ nhanh. Nh÷ng n¨m gÇn ®ay cã xu híng gi¶m song v·n cßn t¨ng nhiÒu so víi thÕ giíi. T¨ng d©n sè ®ång nghÜa víi viÖc cã nhiÒu lao ®äng kh«ng cã viÖc lµm. N¹n thÊt nghiÖp ®· dÉn tíi sù gia t¨ng cña c¸c tÖ n¹n x· héi. Thø b¶y lµ thÓ chÕ chÝnh trÞ vµ qu¶n lý Nhµ níc còng lµ nh©n tè quan träng cã vai trß quyÕt ®Þnh trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc. Tuy níc ta cã mét thÓ chÕ chÝnh trÞ æn ®Þnh vµ tiÕn bé , nhng kh¶ n¨ng ®Þnh híng cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ cßn nhiÒu khiÕm khuyÕt . Lý do chÝnh lµ sù ®iÒu tiÕt híng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ cßn cha phï h¬p. 2. ¸p dông quy luËt gi¸ trÞ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay gióp cho níc ta cã nh÷ng gi¶i ph¸p g×? Nh÷ng h¹n chÕ trªn kh«ng thÓ mét sím mét chiÒu mµ cã thÓ kh¾c phôc ®îc. Chóng ta ph¶i dÇn dÇn kh¾c phôc tõng bíc mét. Song hµnh víi nã ta ph¶i liªn tôc 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vËn dông nh÷ng khoa häc- kü thuËt vµo nÒn kinh tÕ ®Ó ph¸t triÓn ®Êt níc. ViÖc ¸p dông qui luËt gi¸ trÞ lµ rÊt quan träng., nã ®· gióp cho níc ta t×m ra mét sè gi¶i ph¸p tèi u. Nhng do khu«n khæ cña tiÓu luËn cã giíi h¹n nªn em chØ ®Ò cËp tíi mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nhÊt. a. T¨ng cêng tÝch luü vèn . Tríc hÕt ph¶i huy ®éng vèn tõ néi bé nÒn kinh tÕ trong níc. §©y lµ nguån vèn cã tÝnh quyÕt ®Þnh, lµ néi lùc cho sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña ®Êt níc. Nguån vèn nµy ®îc huy ®éng tõ nguån vèn nhµn rçi cña nh©n d©n, c¸c c¬ së kinh tÕ c¸c ®oµn thÓ , th«ng qua c¸c kho¶n thuÕ nép ng©n s¸ch nhµ níc... Tuy v¹y nguån vèn néi bé vÉn cßn h¹n hÑp, do vËy chóng ta cÇn ph¶i thu hót vèn ®Çu t cña níc ngoµi th«ng qua c¸c h×nh thøc liªn doanh, vèn viÖn trî, vay víi l·i suÊt thÊp . b. §Èy m¹nh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®¸t níc phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè. Trong ®ã c¸i quan träng lµ ®Þnh híng vµ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn cña Nhµ Níc. TiÕp ®Õn lµ ph¶i x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho nÒn c«ng nghiÖp vµ ®µo t¹o ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ, c¸n bé qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh... c. N©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. N¨m 2003, níc ta ®· thùc hiÖn AFTA víi c¸c níc thuéc khèi ®«ng nam ¸ ( ASEAN ) lµ: Gi¶m thuÕ nhiÒu lo¹i hµng ho¸ mµ c¸c níc ASEAN ®a vµo ViÖt Nam. Chóng ta ph¶i chÊp nhËn sù c¹nh tranh ®ã, v× vËy t¸c dông kÝch thÝch ph¸t triÓn rÊt râ rÖt. Chóng ta muèn ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ hiÖn nay, chóng ta ph¶i lam g×?. Em xin ®a ra mét vÝ dô sau: Hµng Trung Quèc ®a vµo ViÖt Nam víi nh÷ng mÉu m· ®Ñp , gi¸ l¹i rÎ ...H¬n lóc nµo hÕt níc ta cÇn ph¶i ®æi míi, nã ®ång nghÜa víi viÖc níc ta cÇn ph¶i n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt lîng s¶n phÈm. d. Mäi nÒn kinh tÕ cña bÊt kú mét quèc gia nµo còng cÇn cã sù qu¶n lý cña Nhµ Níc, nÕu kh«ng nÒn kinh tÕ ®ã sÏ bÞ khñng ho¶ng vµ g©y lªn sù hçn ®én kh«ng râ rµng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Nhµ Níc ph¶i chuyÓn tõ qu¶n lý theo chÝnh s¸ch kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang c¸c c«ng cô chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« ®Ó qu¶n lý nÒn kinh tÕ . ChØ cã nh vËy míi thóc ®Èy ®îc sù ph¸t triÓn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ t¨ng thªm nguån thu cho ng©n s¸ch cña Nhµ Níc. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 iv. kÕt luËn. Víi nh÷ng vÊn ®Ò trªn ta ®· hiÓu râ h¬n phÇn nµo vÒ tÇm quan träng vµ c¸c t¸c dông cña quy luËt gi¸ trÞ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay. Nã kh«ng chØ lµm cho nÒn s¶n xuÊt cã ®îc nh÷ng tû lÖ cÇn thiÕt, mµ nã cßn lµ mét lùc lîng gióp cho mçi ngêi s¶n xuÊt hµng ho¸ ®ã lµ: Thóc ®Èy hä c¶i tiÕn ®i kü thuËt l¹c hËu, vµ thay thÕ b»ng mét tr×nh ®é kü thuËt tiªn tiÕn h¬n. hay nãi mét c¸ch xa réng h¬n th× lîng s¶n xuÊt cña x· héi nhê ®ã mµ ®îc ph¸t triÓn lªn. §ã lµ mét vÊn ®Ò v« cïng cÇn thiÕt cña rÊt nhiÒu c¸c quèc gia trªn thÕ giíi. Vµ níc ViÖt Nam ta còng kh«ng ph¶i lµ mét trêng hîp ngo¹i lÖ. ViÖc ¸p dông quy lËt gi¸ trÞ ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc thóc ®Èy nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ cña níc ta, mµ nã cßn gióp cho x· héi cña níc ta ngµy mét ph¸t triÓn ®i lªn ®Ó s¸nh vai cïng c¸c níc trong khu vùc vµ quèc tÕ . Cuèi cïng em xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh tíi sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o : L£ V¡N VIÖN ®· gióp ®ì em hoµn thµnh bµi tiÓu luËn nµy. Em mong ®îc sù gãp ý cña c¸c thÇy (c«) gi¸o ®Ó bµi tiÓu luËn cña em ®îc thªm phÇn hoµn thiÖn h¬n. 8
- Xem thêm -