Tài liệu Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp xd 492

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khoa: Th¬ng m¹iWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp LuËn v¨n tèt nghiÖp Më ®Çu Khoa: Th¬ng m¹i 1. ý nghÜa cña §Ò tµi nghiªn cøu NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lÇn thø VIII, IX, X tiÕp tôc ®êng lèi ®æi míi vµ më cöa nÒn kinh tÕ, thùc hiÖn chiÕn lîc c«ng nghiÖp hãa - hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc lµ "híng m¹nh vµo xuÊt khÈu". Trong sè c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu truyÒn thèng cña ViÖt Nam, Thñy s¶n ®ang trë thµnh mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc vµ hÊp dÉn. C«ng ty Cæ phÇn XNK Thñy s¶n Qu¶ng B×nh chñ yÕu lµ kinh doanh xuÊt khÈu víi mÆt hµng chñ ®¹o lµ mùc ®«ng l¹nh. C«ng ty còng ®· thùc hiÖn kh¸ tèt c¸c ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ ®¹t kÕt qu¶ quan träng. Tuy nhiªn thùc tÕ cho thÊy, sè lîng hîp ®ång ký kÕt víi ®èi t¸c níc ngoµi cßn Ýt, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng XK Thuû s¶n cßn thÊp. Nguyªn nh©n, ngoµi khã kh¨n kh¸ch quan vÒ nguån hµng, c«ng ty cßn cã h¹n chÕ, víng m¾c ë mét sè kh©u trong quy tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång XK Thñy s¶n. Víi nhËn thøc ®ã, trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ sù híng dÉn,gióp ®ì cña c¸c c¸n bé nh©n viªn trong c«ng ty, em chän ®Ò tµi: "Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p hoµn thiÖn tæ chøc thùc hiÖn quy tr×nh hîp ®ång xuÊt khÈu t¹i C«ng ty Cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu Thñy s¶n Qu¶ng B×nh" lµm bµi luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. 2. Môc ®Ých cña §Ò tµi Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng quy tr×nh thùc hiÖn H§XK mÆt hµng thñy s¶n cña C«ng ty CP XNK TS QB trong thêi gian qua. Trªn c¬ së ®ã ®Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu vµ kÞp thêi nh»m hoµn thiÖn quy tr×nh XK mÆt hµng thñy s¶n cña C«ng ty. 3. §èi tîng, ph¹m vi nghiªn cøu Tõ thùc tr¹ng kinh doanh cña C«ng ty nghiªn cøu quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn H§XK hµng thuû s¶n cña C«ng ty CP XNK TS QB trong thêi gian vµi n¨m gÇn ®©y. 4. KÕt cÊu: Ngoµi Më ®Çu, KÕt luËn, Phô lôc, luËn v¨n cã 3 ch¬ng: Ch¬ng 1. Kh¸i qu¸t vÒ quy tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu. Ch¬ng 2. Thùc tr¹ng tæ chøc thùc hiÖn quy tr×nh hîp ®ång xuÊt khÈu thñy s¶n t¹i c«ng ty cæ phÇn XNK Thñy s¶n Qu¶ng B×nh. Ch¬ng 3. Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn tæ chøc thùc hiÖn quy tr×nh hîp ®ång xuÊt khÈu thñy s¶n t¹i c«ng ty cæ phÇn XNK Thñy s¶n Qu¶ng B×nh. Sinh viªn: Cao ThÞ V©n Anh Sinh viªn: Cao ThÞ V©n Anh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khoa: Th¬ng m¹iWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa: Th¬ng m¹i Ch¬ng 1 kh¸i qu¸t vÒ quy tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu 1.1. Kh¸i qu¸t vÒ hîp ®ång xuÊt khÈu 1.1.1. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm cña hîp ®ång xuÊt khÈu a. Kh¸i niÖm H§XK lµ sù tho¶ thuËn gi÷a c¸c bªn cã trô së kinh doanh ë c¸c quèc gia kh¸c nhau, theo ®ã mét bªn gäi lµ bªn b¸n (bªn xuÊt khÈu - XK) cã nghÜa vô chuyÓn quyÒn së h÷u cho mét bªn kh¸c gäi lµ bªn mua (bªn nhËp khÈu - NK) mét tµi s¶n nhÊt ®Þnh gäi lµ hµng hãa. Bªn mua cã nghÜa vô nhËn hµng vµ tr¶ tiÒn hµng. b. §Æc ®iÓm - Chñ thÓ cña H§ lµ bªn b¸n (bªn XK) vµ bªn mua (bªn NK) cã trô së kinh doanh t¹i c¸c níc kh¸c nhau. §èi tîng cña H§ lµ hµng hãa hoÆc dÞch vô. - B¶n chÊt cña H§XK lµ sù tho¶ thuËn cña c¸c bªn ký kÕt hîp ®ång. 1.1.2. §iÒu kiÖn hiÖu lùc cña H§XK Theo ®iÒu 81 LuËt Th¬ng m¹i ViÖt Nam quy ®Þnh hîp ®ång th¬ng m¹i quèc tÕ cã hiÖu lùc khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: - Chñ thÓ cña H§ lµ bªn mua vµ bªn b¸n ph¶i cã t c¸ch ph¸p lý, chñ thÓ bªn níc ngoµi lµ th¬ng nh©n vµ t c¸ch ph¸p lý cña hä ®îc x¸c ®Þnh c¨n cø theo ph¸p luËt níc hä. Chñ thÓ ViÖt Nam ph¶i lµ th¬ng nh©n ®îc phÐp ho¹t ®éng th¬ng m¹i trùc tiÕp víi níc ngoµi. Hµng hãa theo hîp ®ång lµ nh÷ng hµng hãa ®îc phÐp mua b¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt cña níc bªn mua vµ níc bªn b¸n. - H§XK ph¶i cã néi dung chñ yÕu lµ: tªn hµng, sè lîng, quy c¸ch phÈm chÊt, gi¸ c¶, ph¬ng thøc thanh to¸n, thêi h¹n giao nhËn hµng. - Hîp ®ång th¬ng m¹i quèc tÕ ph¶i ®îc lËp thµnh v¨n b¶n. 1.1.3. Ph©n lo¹i H§XK - XÐt theo thêi gian thùc hiÖn cã Hîp ®ång ng¾n h¹n vµ hîp ®ång dµi h¹n. - XÐt theo quan hÖ kinh doanh cã c¸c lo¹i: Hîp ®ång XK, hîp ®ång NK, hîp ®ång ñy th¸c, hîp ®ång m«i giíi, hîp ®ång ®¹i lý vµ hîp ®ång gia c«ng quèc tÕ. - Theo h×nh thøc H§ cã 2 lo¹i: h×nh thøc v¨n b¶n vµ h×nh thøc miÖng. 1.1.4. Néi dung chñ yÕu cña H§XK a. PhÇn tr×nh bµy chung: - Sè hiÖu hîp ®ång (Contract No...): t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho qu¸ tr×nh kiÓm tra, gi¸m s¸t, ®iÒu hµnh vµ thùc hiÖn Hîp ®ång gi÷a c¸c bªn. - §Þa ®iÓm vµ ngµy ký kÕt H§: N»m ë cuèi hîp ®ång, nÕu trong hîp ®ång Sinh viªn: Cao ThÞ V©n Anh Sinh viªn: Cao ThÞ V©n Anh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khoa: Th¬ng m¹iWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa: Th¬ng m¹i kh«ng cã tháa thuËn g× thªm th× hîp ®ång sÏ cã hiÖu lùc ph¸p lý kÓ tõ ngµy kÝ kÕt. - Tªn vµ ®Þa chØ cña c¸c bªn tham gia ký H§: ghi ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c tªn (theo giÊy phÐp thµnh lËp), ®Þa chØ, ngêi ®¹i diÖn, chøc vô cña c¸c chñ thÓ H§. - C¸c ®Þnh nghÜa dïng trong H§ (General Definition): Trong H§ cã thÓ sö dông c¸c thuËt ng÷ mµ c¸c thuËt ng÷ nµy ë c¸c quèc gia kh¸c nhau cã thÓ hiÓu theo nh÷ng c¸ch kh¸c nhau, ®Ó tr¸nh sù hiÓu nhÇm, nh÷ng thuËt ng÷ hay nh÷ng vÊn ®Ò quan träng ph¶i ®îc ®Þnh nghÜa. - C¬ së ph¸p lý ®Ó ký kÕt hîp ®ång: hiÖp íc ®¬n ph¬ng, song ph¬ng, hay cã thÓ lµ c¸c hiÖp ®Þnh ChÝnh phñ ®· ký kÕt, hoÆc lµ c¸c nghÞ ®Þnh th ký kÕt gi÷a c¸c Bé ë c¸c quèc gia hoÆc sù tù nguyÖn cña hai bªn tham gia ký kÕt hîp ®ång. b. Néi dung c¬ b¶n cña c¸c ®iÒu kho¶n cña H§ *§iÒu kho¶n vÒ tªn hµng (Commodity): §iÒu kho¶n nµy chØ râ ®èi tîng mua b¸n trao ®æi. V× vËy ngêi ta lu«n t×m c¸ch diÔn ®¹t chÝnh x¸c tªn hµng. Cã nhiÒu c¸ch ®Ó biÓu ®¹t nh ghi tªn hµng kÌm theo tªn ®Þa ph¬ng s¶n xuÊt, ghi tªn hµng kÌm theo tªn hµng s¶n xuÊt, tªn hµng kÌm theo quy c¸ch chÝnh cña nã. *§iÒu kho¶n vÒ sè lîng (Quantity): Quy ®Þnh sè lîng hµng hãa giao nhËn, ®¬n vÞ tÝnh, ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh träng lîng. NÕu sè lîng hµng hãa giao nhËn, quy ®Þnh pháng chõng th× ph¶i quy ®Þnh ngêi ®îc phÐp lùa chän dung sai vÒ sè lîng vµ gi¸ c¶ tÝnh sè lîng hµng hãa ®ã. *§iÒu kho¶n vÒ chÊt lîng (Quality): §iÒu kho¶n nµy quy ®Þnh chÊt lîng cña hµng hãa giao nhËn, lµ c¬ së ®Ó giao nhËn chÊt lîng hµng hãa. §Æc biÖt khi cã tranh chÊp vÒ chÊt lîng th× ®iÒu kho¶n nµy lµ c¬ së ®Ó kiÓm tra ®¸nh gi¸, so s¸nh vµ gi¶i quyÕt tranh chÊp chÊt lîng. *§iÒu kho¶n vÒ bao b×, ký m· hiÖu (Packing and matking): Quy ®Þnh lo¹i bao b×, h×nh d¸ng, kÝch thíc, sè líp bao b×, chÊt lîng bao b×, ph¬ng thøc cung cÊp bao b×, gi¸ bao b×, quy ®Þnh vÒ néi dung vµ chÊt lîng cña ký m· hiÖu. *§iÒu kho¶n vÒ gi¸ (Price): Quy ®Þnh møc gi¸ cô thÓ vµ ®ång tiÒn tÝnh gi¸, ph¬ng thøc quy ®Þnh gi¸, quy t¾c gi¶m gi¸ (nÕu cã). *§iÒu kho¶n vÒ thanh to¸n (Payment): Quy ®Þnh vÒ ph¬ng thøc, ®ång tiÒn thanh to¸n, thêi h¹n, ®Þa ®iÓm thanh to¸n, toµn bé chøng tõ dµnh cho thanh to¸n. *§iÒu kho¶n giao hµng (Shipment/Delivery): X¸c ®Þnh sè lÇn giao hµng, thêi gian giao hµng, ph¬ng thøc giao nhËn, th«ng b¸o giao hµng, sè lÇn th«ng b¸o, thêi ®iÓm th«ng b¸o, néi dung th«ng b¸o vµ mét sè quy ®Þnh kh¸c vÒ giao hµng. *§iÒu kho¶n trêng hîp miÔn tr¸ch (Force majeure): Quy ®Þnh nh÷ng trêng hîp ®îc miÔn hoÆc ho·n thùc hiÖn c¸c nghÜa vô cña hîp ®ång, thêng quy ®Þnh nguyªn t¾c x¸c ®Þnh c¸c trêng hîp miÔn tr¸ch, liÖt kª nh÷ng sù kiÖn ®îc coi lµ Sinh viªn: Cao ThÞ V©n Anh Sinh viªn: Cao ThÞ V©n Anh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khoa: Th¬ng m¹iWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa: Th¬ng m¹i miÔn tr¸ch vµ nh÷ng trêng hîp kh«ng ®îc coi lµ miÔn tr¸ch. Quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña mçi bªn khi x¶y ra trêng hîp miÔn tr¸ch. *§iÒu kho¶n khiÕu n¹i (Claim): Bao gåm thÓ thøc, thêi gian khiÕu n¹i, c¸ch thøc gi¶i quyÕt , quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn cã liªn quan ®Õn viÖc khiÕu n¹i. *§iÒu kho¶n b¶o hµnh (Warranty): §iÒu kho¶n nµy quy ®Þnh thêi gian, ®Þa ®iÓm b¶o hµnh, néi dung vµ tr¸ch nhiÖm cña mçi bªn trong mçi néi dung b¶o hµnh. *§iÒu kho¶n ph¹t vµ båi thêng thiÖt h¹i (Penalty): Quy ®Þnh c¸c trêng hîp ph¹t vµ båi thêng, c¸ch thøc ph¹t vµ båi thêng, trÞ gi¸ ph¹t vµ båi thêng tuú theo tõng trêng hîp cô thÓ cã riªng ®iÒu kho¶n ph¹t vµ båi thêng thiÖt h¹i ... *§iÒu kho¶n träng tµi (Abitration): Quy ®Þnh c¸c néi dung ai lµ ngêi ®øng ra ph©n xö, luËt ¸p dông vµo viÖc xÐt xö, ®Þa ®iÓm tiÕn hµnh träng tµi, cam kÕt chÊp hµnh gi¶i quyÕt vµ ph©n ®Þnh chi phÝ träng tµi. Trªn ®©y lµ c¸c ®iÒu kho¶n chñ yÕu c¬ b¶n nhÊt cña hîp ®ång. Tuy nhiªn, trong thùc tÕ tïy thuéc tõng hîp ®ång cô thÓ mµ cã thªm c¸c ®iÒu kho¶n kh¸c nh: §iÒu kho¶n b¶o hiÓm, ®iÒu kho¶n vËn t¶i, ®iÒu kho¶n cÊm vËn chuyÓn b¸n... c. PhÇn kÝ kÕt hîp ®ång: PhÇn nµy nªu râ H§ ®îc thµnh lËp thµnh mÊy b¶n, mçi bªn gi÷ mÊy b¶n vµ mçi b¶n cã gi¸ trÞ vµ hiÖu lùc nh nhau ®îc bªn mua, bªn b¸n ký vµ ®ãng dÊu. 1.2. Quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn H§XK 1.2.1. Më th tÝn dông (L/C) vµ kiÓm tra th tÝn dông NÕu H§XK quy ®Þnh viÖc thanh to¸n b»ng ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ th× tríc khi ®Õn thêi h¹n ®· tho¶ thuËn trong H§, doanh nghiÖp kinh doanh XK ph¶i tiÕn hµnh nh¾c nhë, ®«n ®èc ngêi mua më th tÝn dông (L/C) ®óng thêi h¹n. ChØ khi ngêi mua më L/C th× míi thÓ hiÖn râ môc ®Ých muèn nhËn hµng vµ thanh to¸n tiÒn hµng vµ lµm c¬ së cho doanh nghiÖp tiÕn hµnh c¸c bíc tiÕp theo trong hîp ®ång ®· kÝ kÕt. 1.2.2. ChuÈn bÞ hµng xuÊt khÈu Lµ viÖc chuÈn bÞ hµng bao gåm c¸c kh©u: tËp trung hµng XK, bao b× ®ãng gãi, kÎ ký hiÖu m· hiÖu hµng ho¸. - TËp trung hµng XK: Lµ tËp hîp l« hµng ®Çy ®ñ vÒ sè lîng, phï hîp vÒ chÊt lîng, ®óng thêi ®iÓm ®Ó tèi u ho¸ ®îc chi phÝ. §Ó chuÈn bÞ hµng cho XK th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i tËp trung, thu gom tõ nhiÒu ®¬n vÞ s¶n xuÊt kh¸c nhau th«ng qua c¸c hîp ®ång thu mua hoÆc bªn XK tù tæ chøc s¶n xuÊt hµng phôc vô XK. - Bao b× ®ãng gãi hµng XK: Bao b× lµ mét lo¹i vËt phÈm dïng ®Ó bao gãi vµ chøa ®ùng hµng hãa, ®ång thêi cã t¸c dông qu¶ng c¸o vµ híng dÉn tiªu dïng. Yªu Sinh viªn: Cao ThÞ V©n Anh Sinh viªn: Cao ThÞ V©n Anh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khoa: Th¬ng m¹iWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa: Th¬ng m¹i cÇu ®èi víi bao b× hµng XK lµ ph¶i ®¶m b¶o an toµn, ph¶i phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn bèc dì, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, bao b× ph¶i phï hîp víi tiªu chuÈn, luËt lÖ quy ®Þnh, tËp qu¸n vµ thÞ hiÕu tiªu dïng. Ngoµi ra bao b× cÇn hÊp dÉn, thu hót ®îc kh¸ch hµng vµ bao b× ph¶i ®¶m b¶o tÝnh kinh tÕ tïy thuéc vµo hîp ®ång quy ®Þnh. - KÎ ký m· hiÖu hµng hãa xuÊt khÈu: KÎ ký m· hiÖu lµ nh÷ng ký hiÖu b»ng ch÷, b»ng sè hoÆc b»ng h×nh ®îc ghi trªn c¸c bao b× bªn ngoµi nh»m th«ng b¸o nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh giao nhËn bèc dì hoÆc b¶o qu¶n hµng hãa. VÒ néi dung kÎ ký m· hiÖu bao gåm c¸c yÕu tè sau: + Nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt ®èi víi ngêi nhËn hµng nh:ngêi nhËn, ngêi göi, träng lîng tÞnh vµ b×, sè hîp ®ång, sè hiÖu kiÖn hµng, sè hiÖu chuyÕn hµng. + Nh÷ng th«ng tin chi tiÕt cho viÖc vËn chuyÓn hµng nh: tªn níc vµ tªn ®Þa ®iÓm hµng ®Õn vµ hµng ®i, hµnh tr×nh chuyªn chë, sè vËn ®¬n, tªn tµu. + Nh÷ng th«ng tin híng dÉn c¸ch bèc dì, xÕp ®Æt vµ b¶o qu¶n hµng hãa nh: chèng ma, dÔ vì, tr¸nh Èm... + M· sè, m· v¹ch cña hµng hãa. 1.2.3. KiÓm tra hµng XK tríc khi giao hµng Ngêi XK cã nghÜa vô kiÓm tra hµng vÒ chÊt lîng, sè lîng, träng lîng bao b×. ViÖc kiÓm tra ®îc tiÕn hµnh ë 2 cÊp: - KiÓm tra ë c¬ së: Do tæ chøc kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm tiÕn hµnh ë ®¬n vÞ s¶n xuÊt, tr¹m thu mua chÕ biÕn, gia c«ng... - KiÓm tra ë c¸c cöa khÈu:Tuú theo quy ®Þnh cña Nhµ níc hoÆc theo yªu cÇu cña ngêi mua (®· ®îc quy ®Þnh trong H§) viÖc gi¸m ®Þnh hµng ho¸ ®ßi hái ph¶i ®îc tiÕn hµnh bëi c¸c tæ chøc gi¸m ®Þnh ®éc lËp hoÆc c¸c tiªu chuÈn cña ViÖt Nam vµ quèc tÕ. ViÖc gi¸m ®Þnh c¨n cø vµo hîp ®ång vµ L/C ®Ó kiÓm tra thùc tÕ vÒ sè lîng, träng lîng, bao b×, ký m· hiÖu, chÊt lîng hµng ho¸ vµ cÊp c¸c chøng tõ. 1.2.4. Thuª ph¬ng tiÖn vËn t¶i ViÖc thuª ph¬ng tiÖn vËn t¶i phôc vô cho chuyªn chë hµng ho¸ xuÊt khÈu ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn tiÕn ®é giao hµng, ®Õn sù an toµn cña hµng ho¸ do ®ã viÖc thuª ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®îc dùa vµo c¸c c¨n cø. - C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn c¬ së giao hµng cña Hîp ®ång xuÊt khÈu: + NÕu lµ ®iÒu kiÖn CFR, CIF, CPT, CIP, PES, DEQ, DDV, DDP th× ngêi xuÊt khÈu ph¶i tiÕn hµnh thuª ph¬ng tiÖn vËn t¶i. + NÕu lµ ®iÒu kiÖn EXR, FCA, FOB th× ngêi nhËp khÈu ph¶i tiÕn hµnh thuª ph¬ng tiÖn vËn t¶i. - C¨n cø vµo khèi lîng hµng ho¸ vµ ®Æc ®iÓm hµng hãa nh»m tèi u ho¸ t¶i träng ph¬ng tiÖn vµ tèi u hãa chi phÝ. Sinh viªn: Cao ThÞ V©n Anh Sinh viªn: Cao ThÞ V©n Anh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khoa: Th¬ng m¹iWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa: Th¬ng m¹i - C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn vËn t¶i nh hµng hãa th«ng dông hay hµng ho¸ ®Æc biÖt, chuyªn chë theo chuyÕn hay chuyªn chë liªn tôc... - Ngoµi ra ph¶i c¨n cø vµo c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c trong Hîp ®ång xuÊt khÈu nh quy ®Þnh møc träng t¶i tèi ®a cña ph¬ng tiÖn, møc bèc dì.... ViÖc thuª tµu ®ßi hái ph¶i cã c¸c nguån th«ng tin vÒ h·ng tµu trªn thÕ giíi, gi¸ cíc vËn t¶i, c¸c lo¹i hîp ®ång, c¸c luËt quèc tÕ vµ quèc gia vÒ vËn t¶i. Cã thÓ ¸p dông h×nh thøc trùc tiÕp ®i thuª hoÆc uû th¸c viÖc thuª tµu cho C«ng ty hµng h¶i. 1.2.5. Mua b¶o hiÓm cho hµng hãa B¶o hiÓm lµ mét sù cam kÕt cña ngêi b¶o hiÓm båi thêng cho ngêi ®îc b¶o hiÓm vÒ nh÷ng mÊt m¸t, thiÖt h¹i cña ®èi tîng b¶o hiÓm do nh÷ng rñi ro ®· tháa thuËn g©y ra, víi ®iÒu kiÖn ®· mua cho ®èi tîng ®ã mét kho¶n phÝ b¶o hiÓm. * Khi mua b¶o hiÓm cho hµng ho¸ cÇn dùa vµo c¸c c¨n cø: ®iÒu kiÖn c¬ së giao hµng trong hîp ®ång; tÝnh chÊt hµng vËn chuyÓn.vµ ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn. * NghiÖp vô mua b¶o hiÓm gåm: - X¸c ®Þnh nhu cÇu mua b¶o hiÓm: doanh nghiÖp ph¶i ph©n tÝch ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu b¶o hiÓm cho hµng ho¸, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ b¶o hiÓm vµ ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm. - X¸c ®Þnh lo¹i h×nh b¶o hiÓm:cã thÓ kÝ kÕt H§ b¶o hiÓm víi C«ng ty b¶o hiÓm theo 2 c¸ch lµ ký H§ b¶o hiÓm bao hoÆc kÝ H§ b¶o hiÓm chuyÕn. - Lùa chän C«ng ty b¶o hiÓm vµ ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång b¶o hiÓm, thanh to¸n chi phÝ b¶o hiÓm, nhËn ®¬n b¶o hiÓm hoÆc giÊy tê chøng nhËn b¶o hiÓm. * Ph©n lo¹i b¶o hiÓm: HiÖn nay thêng ¸p dông ba ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm chÝnh - B¶o hiÓm ®iÒu kiÖn A: B¶o hiÓm mäi rñi ro. - B¶o hiÓm ®iÒu kiÖn B: B¶o hiÓm cã båi thêng tæn thÊt riªng. - B¶o hiÓm ®iÒu kiÖn C: B¶o hiÓm kh«ng båi thêng tæn thÊt riªng. 1.2.6. Lµm thñ tôc h¶i quan Quy tr×nh lµm thñ tôc h¶i quan theo luËt H¶i quan ViÖt Nam bao gåm: - Khai b¸o h¶i quan vµ nép tê khai; xuÊt tr×nh hµng ho¸. - Nép thuÕ vµ thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña h¶i quan. 1.2.7. Giao hµng cho ph¬ng tiÖn vËn t¶i §èi víi hµng xuÊt khÈu bao gåm c¸c ph¬ng thøc giao hµng: * Giao hµng víi tµu biÓn; Giao hµng khi chuyÓn chë b»ng Container. * Giao hµng cho vËn t¶i ®êng s¾t ; Giao hµng cho vËn t¶i ®êng bé. * Giao hµng hµng kh«ng. 1.2.8. Lµm thñ tôc thanh to¸n * Thanh to¸n b»ng th tÝn dông (L/C) Sinh viªn: Cao ThÞ V©n Anh Sinh viªn: Cao ThÞ V©n Anh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khoa: Th¬ng m¹iWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa: Th¬ng m¹i NÕu Hîp ®ång xuÊt khÈu quy ®Þnh viÖc thanh to¸n b»ng th tÝn dông th× bªn xuÊt tríc khi ®Õn thêi h¹n tho¶ thuËn trong hîp ®ång ph¶i nh¾c nhë, ®«n ®èc ngêi mua më L/C theo ®óng yªu cÇu cña hai bªn tho¶ thuËn trong hîp ®ång. Sau khi nhËn ®îc th«ng b¸o vÒ viÖc më L/C cÇn kiÓm tra kÜ lìng néi dung cña L/C. Néi dung cña L/C ph¶i phï hîp víi néi dung cña hîp ®ång. NÕu néi dung cña hîp ®ång kh«ng phï hîp víi L/ C mµ ngêi xuÊt khÈu ph¶i chÊp nhËn vµ tiÕn hµnh giao hµng theo hîp ®ång th× ngêi xuÊt khÈu sÏ kh«ng ®îc thanh to¸n tiÒn. Ngîc l¹i, nÕu thùc hiÖn theo yªu cÇu cña L/C th× vi ph¹m hîp ®ång. Do ®ã, khi ph¸t hiÖn néi dung cña L/C kh«ng phï hîp víi hîp ®ång hoÆc kh«ng cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn. Ngêi XK ph¶i yªu cÇu ngêi NK vµ ng©n hµng më L/C söa ®æi L/C theo ®óng néi dung trong hîp ®ång mµ hai bªn ®· tho¶ thuËn. ChØ khi ngêi xuÊt khÈu ®îc b¶n söa ®æi L/C theo ®óng yªu cÇu cña m×nh tõ ng©n hµng më L/C th× míi tiÕn hµnh giao hµng vµ lËp bé chøng tõ theo yªu cÇu cña L/C xuÊt tr×nh cho ng©n hµng më L/C th«ng qua ng©n hµng th«ng b¸o ®Ó ®ßi tiÒn. *Thanh to¸n b»ng ph¬ng thøc nhê thu Thanh to¸n b»ng ph¬ng thøc nhê thu gåm 2 lo¹i: - Nhê thu phiÕu tr¬n lµ ph¬ng thøc ngêi b¸n nhê ng©n hµng thu hé tiÒn hèi phiÕu ë ngêi mua kh«ng kÌm theo ®iÒu kiÖn g×. - Nhê thu kÌm chøng tõ lµ ph¬ng thøc ngêi b¸n sau khi giao hµng xong sÏ lËp bé chøng tõ thanh to¸n vµ nhê ng©n hµng thu hé víi ®iÒu kiÖn lµ ngêi mua ph¶i tr¶ tiÒn hoÆc chÊp nhËn tr¶ tiÒn th× míi giao chøng tõ ®Ó hä nhËn hµng. Cã 2 lo¹i lµ nhê thu tr¶ tiÒn ngay (D/P) vµ nhê thu chÊp nhËn tr¶ tiÒn (D/A). *Thanh to¸n b»ng ph¬ng thøc tr¶ tiÒn mÆt :Ngêi mua thanh to¸n cho ngêi b¸n b»ng tiÒn mÆt khi ký hîp ®ång hoÆc ®Æt hµng (CWD) hoÆc tríc khi giao hµng (CBD) hoÆc khi ngêi b¸n giao hµng (COD) hoÆc khi ngêi b¸n xuÊt tr×nh chøng tõ (CAD). C¸c chøng tõ thêng sö dông trong thùc hiÖn hîp ®ång. - Hãa ®¬n th¬ng m¹i: lµ chøng tõ phôc vô cho c«ng t¸c thanh to¸n. - B¶ng kª khai chi tiÕt vµ phiÕu ®ãng gãi b¶ng kª chi tiÕt hµng hãa. - PhiÕu chøng nhËn sè lîng hoÆc träng lîng, phÈm chÊt hµng hãa. - PhiÕu chøng nhËn xuÊt xø, chøng nhËn kiÓm dÞch hµng hãa. - Chøng tõ vËn t¶i,chøng tõ b¶o hiÓm vµ giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm. 1.2.9. KhiÕu n¹i vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i (nÕu cã) Khi kh¸ch hµng cã sù vi ph¹m nh÷ng tho¶ thuËn ®· ®îc ký kÕt th× doanh nghiÖp XK cã thÓ khiÕu n¹i víi träng tµi hoÆc trong c¸c trêng hîp cÇn thiÕt cã thÓ kiÖn ra Toµ ¸n. ViÖc tiÕn hµnh khiÕu n¹i ph¶i ®îc tiÕn hµnh kÞp thêi, thËn träng, tØ mØ dùa trªn nh÷ng c¨n cø chøng tõ kÌm theo. Ngîc l¹i, nÕu doanh nghiÖp XK bÞ Sinh viªn: Cao ThÞ V©n Anh Sinh viªn: Cao ThÞ V©n Anh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khoa: Th¬ng m¹iWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa: Th¬ng m¹i khiÕu n¹i th× cÇn nghiªm tóc, thËn träng xem xÐt yªu cÇu cña kh¸ch hµng ®Ó gi¶i quyÕt kÞp thêi. Doanh nghiÖp cã thÓ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i b»ng nh÷ng c¸ch sau: - Giao bï hµng thiÕu ë nh÷ng l« sau. - §ßi tiÒn, ®æi l¹i hµng bÞ háng hoÆc söa ch÷a nh÷ng h háng. - Gi¶m gi¸ hµng XK, kho¶n tiÒn gi¶m trõ ®îc tÝnh b»ng hµng giao sau nµy. Doanh nghiÖp chØ cã thÓ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i trong thêi h¹n ghi trong hîp ®ång, ngoµi thêi gian ®ã cã thÓ tõ chèi viÖc gi¶i quyÕt. 1.3. Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu Thùc hiÖn tèt H§XK lµ thùc hiÖn mét chuçi c¸c c«ng viÖc kÕ tiÕp ®an xen chÆt chÏ víi nhau, ph¶i dùa trªn c¬ së thùc hiÖn tèt tõng m¾c xÝch c«ng viÖc theo mét tr×nh tù logic kÕ tiÕp nhau. Mçi kh©u trong quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång ®Òu cã sù liªn quan tíi nhau, lµm tèt kh©u nµo sÏ lµ tiÒn ®Ò cho viÖc gi¶i quyÕt c«ng viÖc cña kh©u sau mét c¸ch nhanh chãng. VÝ dô nÕu chuÈn bÞ hµng diÔn ra nhanh chãng, hµng ho¸ ®îc tËp trung, bao b× ký m· hiÖu ®Çy ®ñ th× viÖc tiÕn hµnh kiÓm tra cña c¸c c¬ quan, tæ chøc gi¸m ®Þnh sÏ dÔ dµng h¬n, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn H§XK cña c«ng ty. Tuy nhiªn trong trêng hîp ngîc l¹i sÏ cã nh÷ng ¶nh hëng quan träng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty: - Trong kh©u më L/C, nÕu bªn b¸n kh«ng giôc bªn mua më L/C ®óng thêi h¹n, bªn b¸n më L/C sai sãt so víi quy ®Þnh trong H§ lµm c«ng t¸c thanh to¸n sÏ chËm trÔ ¶nh hëng ®Õn kÕ ho¹ch kinh doanh cña c«ng ty. - Mét sù chuÈn bÞ hµng XK kh«ng tèt kh«ng nh÷ng giao hµng kh«ng ®óng thêi h¹n, kh«ng ®óng chÊt lîng, sè lîng mµ cßn ¶nh hëng ®Õn tiÕn ®é thùc hiÖn H§, quan hÖ lµm ¨n víi ®èi t¸c còng tõ ®ã mµ trë nªn xÊu ®i. - §èi víi qu¸ tr×nh lµm thñ tôc h¶i quan, nÕu kh«ng chó träng ®Õn viÖc khai tê h¶i quan vµ lËp hå s¬ h¶i quan cho khíp víi thùc tÕ hµng ho¸ vµ bé chøng tõ vÒ hµng ho¸, sÏ x¶y ra sù kh«ng thèng nhÊt gi÷a c¸c giÊy tê trong hå s¬ sÏ dÉn ®Õn ph¶i lµm l¹i mÊt nhiÒu thêi gian vµ chËm tiÕn ®é giao hµng. Ch¬ng 2 thùc tr¹ng tæ chøc thùc hiÖn quy tr×nh Hîp ®ång xuÊt khÈu thuû s¶n t¹i C«ng ty cæ phÇn xuÊt nhËp khÈu thñy s¶n Qu¶ng B×nh 2.1. Tæng quan vÒ C«ng ty cæ phÇn xuÊt nhËp khÈu Thñy s¶n Qu¶ng B×nh Sinh viªn: Cao ThÞ V©n Anh Sinh viªn: Cao ThÞ V©n Anh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khoa: Th¬ng m¹iWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa: Th¬ng m¹i 2.1.1. Th«ng tin tãm t¾t vÒ C«ng ty - Tªn C«ng ty: C«ng ty Cæ phÇn XuÊt NhËp KhÈu Thuû s¶n Qu¶ng B×nh (CP XNK TS QB). - Tªn giao dÞch: QUANG BINH SEAPRODUCTS IMPORT - EXPORT JOINT STOCT COMPANY - Trô së ®ãng t¹i: Sè 8A ®êng H¬ng Giang - TP §ång Híi - Qu¶ng B×nh. C«ng ty CP XNK TS QB tríc ®©y lµ XÝ nghiÖp §«ng l¹nh §ång Híi, tiÒn th©n lµ XÝ nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu tæng hîp §ång Híi ®îc thµnh lËp th¸ng 8 n¨m 1989 theo quyÕt ®Þnh sè 1777/Q§-UB ngµy 31/12/1986 cña UBND TØnh B×nh TrÞ Thiªn. Thùc hiÖn viÖc cæ phÇn hãa DNNN, UBND TØnh Qu¶ng B×nh cã QuyÕt ®Þnh sè 06/2003/Q§-UB ngµy 01/03/2003 chuyÓn ®æi XÝ nghiÖp §«ng l¹nh §ång Híi thµnh C«ng ty Cæ phÇn XNK Thñy s¶n Qu¶ng B×nh. * S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty (xem Phô lôc 1) 2.1.2. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn xuÊt nhËp khÈu Thñy s¶n Qu¶ng B×nh a. Ngµnh nghÒ kinh doanh cña C«ng ty - Tæ chøc thùc hiÖn nu«i trång, khai th¸c, thu mua nguyªn liÖu, s¶n xuÊt chÕ biÕn vµ kinh doanh c¸c mÆt hµng thñy h¶i s¶n, n«ng s¶n, sóc s¶n, l©m s¶n. - Kinh doanh XNK trùc tiÕp thñy h¶i s¶n, n«ng s¶n, sóc s¶n, l©m s¶n vµ c¸c lo¹i nguyªn liÖu, thiÕt bÞ, hµng hãa phôc vô s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trong, ngoµi ngµnh. - S¶n xuÊt vµ dÞch vô b¶o tr× b¶o dìng, söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ c¬ ®iÖn l¹nh, c¬ khÝ, m¸y mãc vµ c¸c s¶n phÈm dÖt may. - DÞch vô vËn chuyÓn, gia c«ng, b¶o qu¶n hµng ®«ng l¹nh. - DÞch vô xuÊt khÈu lao ®éng. - Kinh doanh nhµ kh¸ch, kh¸ch s¹n, dÞch vô du lÞch. b. ThÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty C«ng ty Cæ phÇn XNK Thñy s¶n Qu¶ng B×nh cã m¹ng líi thÞ trêng tiªu thô t¬ng ®èi æn ®Þnh. - ThÞ trêng trong níc chñ yÕu lµ c¸c C«ng ty: SEAPRODEX §µ N½ng, SEAPRODEX Hµ Néi, C«ng ty TNHH Hoµng Lai TP Hå ChÝ Minh, C«ng ty TNHH thùc phÈm Anh §µo - Nha Trang, C«ng ty XNK Qu¶ng TrÞ, XÝ nghiÖp nu«i trång Qu¶ng B×nh, C«ng ty Thñy s¶n HuÕ, Chi nh¸nh chÊt lîng ë §µ N½ng... vµ c¸c c¸ nh©n trong vµ ngoµi tØnh thu mua víi sè lîng kh¸ lín. - C«ng ty cßn cã quan hÖ lµm ¨n víi nh÷ng C«ng ty níc ngoµi nh: C«ng ty KINHONH, C«ng ty KYORITSU SHOJI, c«ng ty KAHNAM (NhËt B¶n), C«ng ty Sinh viªn: Cao ThÞ V©n Anh Sinh viªn: Cao ThÞ V©n Anh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khoa: Th¬ng m¹iWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa: Th¬ng m¹i NIPONSUISAN, C«ng ty SUN WAH (Hång K«ng), LINCHINFAO (§µi Loan). c. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty KÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD cña C«ng ty CP XNK TS QB (xem phô lôc2) B¶ng sè liÖu trªn cho thÊy C«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong s¶n xuÊt kinh doanh. Do cã nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi nh C«ng ty cã vÞ trÝ ®ãng ë phÝa nam §ång Híi, bªn c¹nh bê s«ng NhËt LÖ; lµ ®¬n vÞ cã tæng sè vèn kinh doanh vµo lo¹i lín trªn ®Þa bµn TØnh; cã nguån vèn tù cã t¬ng ®èi lín, vèn vay Ýt nªn chi phÝ vay tÝnh vµo gi¸ thµnh kh«ng lín, chñ ®éng xoay vßng vèn kinh doanh... cho nªn so víi n¨m 2005 mét sè chØ tiªu thùc hiÖn cña n¨m 2006 ®· cã sù ph¸t triÓn ®¸ng kÓ. Tæng sè vèn kinh doanh n¨m 2007 so víi n¨m 2005 t¨ng tõ 6.558 triÖu ®ång lªn 8.617,8 triÖu ®ång, viÖc t¨ng nguån vèn lµm cho viÖc ®Çu t vµo t¸i s¶n xuÊt më réng, quy m« doanh nghiÖp ®îc më réng vµ n©ng cao h¬n tríc. N¨m 2006 doanh thu thuÇn lµ 26.629 triÖu ®ång t¨ng 66,1%, t¬ng ®¬ng 10.600 triÖu ®ång so víi n¨m 2005. §©y lµ tÝn hiÖu rÊt kh¶ quan chøng tá quy m« kinh doanh cña doanh nghiÖp t¨ng, nguyªn nh©n lµ do C«ng ty ®· sö dông nhiÒu h×nh thøc tiªu thô kh¸c nhau, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm më réng vµ chiÕm lÜnh thÞ phÇn, ®¸p øng ®îc thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng. Ngoµi ra, c¸c kho¶n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp vµ chi phÝ b¸n hµng cña C«ng ty n¨m 2006 còng t¨ng h¬n so víi n¨m 2005. ViÖc t¨ng chi phÝ lªn còng sÏ cã nh÷ng ¶nh hëng ®Õn c«ng viÖc kinh doanh . C«ng ty cÇn ph¶i t×m hiÓu nguyªn nh©n, ®Ò ra biÖn ph¸p ®Ó tiÕt kiÖm vµ gi¶m bít c¸c kho¶n chi phÝ nµy. Tæng hîp sù ¶nh hëng cña tÊt c¶ c¸c chØ tiªu trªn qua c¸c n¨m: n¨m 2005, n¨m 2006 cho thÊy lîi nhuËn cña C«ng ty t¨ng kh¸ m¹nh. §iÒu nµy chøng tá ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn kh«ng ngõng, quy m« s¶n xuÊt ®îc më réng, s¶n lîng tiªu thô t¨ng, thu nhËp cña ngêi lao ®éng trong C«ng ty ®· ®îc n©ng cao. Tuy nhiªn do sù c¹nh tranh lu«n diÔn ra ngµy cµng quyÕt liÖt, thªm vµo ®ã lµ sù kh¾c nghiÖt cña thêi tiÕt, viÖc ®¸nh b¾t h¶i s¶n trµn lan kh«ng theo quy ho¹ch nªn tr÷ lîng ®¸nh b¾t cña ngêi d©n trong vïng cã chiÒu híng gi¶m sót vµ sù khan hiÕm cña nguån nguyªn liÖu ®· lµm cho s¶n lîng thu mua nguyªn liÖu bÞ gi¶m, lµm cho ®Çu vµo gia t¨ng v× vËy dÉn ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty ®Çu n¨m 2007 cã xu híng gi¶m sót. *KÕt qu¶ ho¹t ®éng XK cña c«ng ty CP XNK TS QB ( xem phô lôc 3) §èi chiÕu b¶ng 2 víi b¶ng 1 cã thÓ thÊy tæng doanh thu cña C«ng ty ®a phÇn lµ nhê xuÊt khÈu. Tríc ®©y hµng xuÊt khÈu chñ yÕu lµ mùc kh« lét da cao cÊp vµ mùc kh« nguyªn da. Nhng gÇn ®©y, s¶n lîng mùc kh« chÕ biÕn gi¶m xuèng m¹nh, Sinh viªn: Cao ThÞ V©n Anh Sinh viªn: Cao ThÞ V©n Anh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khoa: Th¬ng m¹iWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa: Th¬ng m¹i C«ng ty tËp trung s¶n xuÊt, xuÊt khÈu hµng ®«ng nhiÒu h¬n vµ coi mÆt hµng mùc ®«ng lµ chñ ®¹o. Tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu mùc ®«ng trong hai n¨m qua còng cã t¨ng lªn, n¨m 2005 ®¹t 999,737 ngh×n USD ®Õn n¨m 2006 ®¹t 1.630.300 ngh×n USD. Tuy nhiªn, mÆt hµng xuÊt khÈu cña C«ng ty h¹n hÑp, chñ yÕu lµ mùc ®«ng. M¹ng líi thÞ trêng tiªu thô th× bã hÑp, chØ tËp trung ë mét sè níc nh NhËt B¶n, Hång K«ng, §µi Loan. ChÝnh v× mÆt hµng h¹n hÑp, thÞ trêng bã hÑp nªn tèc ®é t¨ng trëng kh«ng cao. V× vËy C«ng ty cÇn ph¶i ph¸t triÓn mÆt hµng tiªu thô còng nh thÞ trêng tiªu thô hµng xuÊt khÈu ®Ó mÆt hµng xuÊt khÈu ngµy cµng nhiÒu vµ thÞ trêng xuÊt khÈu réng r·i vµ æn ®Þnh h¬n. 2.2. Thùc tr¹ng tæ chøc thùc hiÖn quy tr×nh Hîp ®ång xuÊt khÈu thñy s¶n t¹i C«ng ty Cp XNK thñy s¶n Qu¶ng B×nh *Quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn H§XK t¹i CT CP XNK TS QB(xem phô lôc4) 2.2.1. Giôc më L/C vµ kiÓm tra L/C Trong viÖc thùc hiÖn Hîp ®ång, C«ng ty thêng thanh to¸n b»ng ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ nªn sau khi hîp ®ång ®îc ký kÕt, C«ng ty sÏ nh¾c nhë, giôc bªn nhËp khÈu më ngay L/C vµ tiÕn hµnh kiÓm tra L/C cã phï hîp víi hîp ®ång hay kh«ng. NÕu phï hîp C«ng ty sÏ tiÕn hµnh thùc hiÖn hîp ®ång ®· kÝ kÕt. ViÖc giôc më L/C vµ kiÓm tra L/C lµ rÊt quan träng, nã thÓ hiÖn râ môc ®Ých muèn nhËn hµng vµ ®¶m b¶o r»ng C«ng ty sÏ ®îc thanh to¸n cña bªn mua hµng. Tõ ®ã, C«ng ty cã c¬ së ch¾c ch¾n bá vèn ra thu mua hµng ®¸p øng nhu cÇu xuÊt khÈu. 2.2.2. ChuÈn bÞ hµng xuÊt khÈu a. Thu mua hµng thñy s¶n MÆt hµng thñy s¶n xuÊt khÈu cña C«ng ty chñ yÕu ®îc thu mua trªn ®Þa bµn TØnh Qu¶ng B×nh. V× TØnh Qu¶ng B×nh cã tr÷ lîng h¶i s¶n kho¶ng 99.000 tÊn, kh¶ n¨ng khai th¸c cho phÐp trªn 40.000 tÊn/n¨m. Nguån lîi h¶i s¶n biÓn ®a d¹ng, phong phó vµ cã nhiÒu gièng loµi cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao. §Æc biÖt lµ c¸c lo¹i mùc èng, mùc nang lµ s¶n phÈm xuÊt khÈu chñ yÕu cña C«ng ty cã kh¶ n¨ng cho phÐp khai th¸c 8.000 ®Õn 10.000 tÊn/n¨m. Ngoµi ra C«ng ty cßn thu mua t¹i c¸c c¶ng ngo¹i tØnh, tæng s¶n lîng thu mua chiÕm 18% gåm c¸c ®Þa bµn: Qu¶ng TrÞ, Hµ TÜnh, NghÖ An, Thanh Hãa. * VÒ gi¸ thu mua: Do gi¸ hµng thuû s¶n t¬ng ®èi æn ®Þnh nªn viÖc tho¶ thuËn gi¸ c¶ víi c¸c ®¬n vÞ thu mua thêng diÔn ra nhanh chãng, thuËn lîi. Nhng còng cã trêng hîp cÇn gÊp hµng ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång ®· ký kÕt, C«ng ty còng ph¶i chÞu møc gi¸ cao h¬n ®Ó ®¶m b¶o uy tÝn cho C«ng ty víi bªn níc ngoµi. * VÒ sè lîng cung øng: Tïy thuéc vµo sè lîng ®· ký kÕt vµ kh¶ n¨ng cung øng cña tõng ch©n hµng ®Ó C«ng ty n¾m râ vµ cã kÕ ho¹ch thu mua cô thÓ, ®¶m Sinh viªn: Cao ThÞ V©n Anh Sinh viªn: Cao ThÞ V©n Anh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khoa: Th¬ng m¹iWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa: Th¬ng m¹i b¶o ®ñ sè lîng cÇn thiÕt. * VÒ chÊt lîng hµng cung øng: C«ng ty nhËn biÕt r»ng ®©y lµ vÊn ®Ò rÊt quan träng, ¶nh hëng tíi viÖc thùc hiÖn hîp ®ång vµ quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. C«ng ty ®· thËn träng trong viÖc lùa chän mÆt hµng ®¶m b¶o vÒ chÊt lîng cña tõng ch©n hµng. * VÒ ph¬ng thøc thanh to¸n ®îc C«ng ty sö dông chñ yÕu lµ thanh to¸n ngay, øng tríc thanh to¸n sau, chuyÓn kho¶n. b. Bao b× ®ãng gãi hµng hãa MÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu cña C«ng ty lµ mùc ®«ng, ph¶i ®¶m b¶o ®é t¬i sèng nªn kh©u ®ãng gãi còng kh¸ phøc t¹p. Sau khi s¶n phÈm ®îc chÕ biÕn, s¶n phÈm ®ã ®îc ®ãng b»ng khay xèp, sau ®ã ®a khay xèp vµo trong tói hót ch©n kh«ng PA (cÊp ®«ng), cuèi cïng s¶n phÈm ®îc ®ãng l¹i b»ng thïng carton. c. KÎ ký m· hiÖu hµng hãa ViÖc kÎ ký hiÖu m· hiÖu cho hµng thuû s¶n xuÊt khÈu kh«ng qu¸ cÇu kú, tèn kÐm. Sau khi hµng ho¸ ®îc ®ãng gãi vµo thïng, C«ng ty tiÕn hµnh ký m· hiÖu lªn bao b× bªn ngoµi nh»m th«ng b¸o nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho viÖc giao nhËn, bèc dì vµ b¶o qu¶n hµng ho¸. Th«ng thêng trªn bao b× sÏ ghi tªn ngêi nhËn, ngêi göi, träng lîng, ®Þa ®iÓm hµng ®Õn… 2.2.3. KiÓm tra hµng xuÊt khÈu Tríc khi giao hµng C«ng ty kiÓm tra kü lìng hµng xuÊt khÈu. Th«ng thêng néi dung chñ yÕu mµ C«ng ty kiÓm tra lµ vÒ chÊt lîng, sè lîng, bao b×... nh»m ®¶m b¶o phï hîp víi hîp ®ång. ViÖc kiÓm tra chÊt lîng, sè lîng hµng thñy s¶n ®îc c«ng ty cö ngêi kiÓm lÇn thø nhÊt t¹i n¬i thu mua. T¹i ®©y c¸c c¸n bé cña c«ng ty xem xÐt vµ kiÓm tra chÊt lîng cã ®¶m b¶o ®é t¬i sèng vµ ®ñ vÒ sè lîng cha. Khi chuÈn bÞ giao hµng cho ph¬ng tiÖn vËn t¶i, c¸n bé C«ng ty dùa vµo ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång ®Ó tiÕp tôc kiÓm tra chÊt lîng, sè lîng, bao b×, kÝ hiÖu hµng hãa theo ®óng hîp ®ång. 2.2.4. Thuª ph¬ng tiÖn vËn t¶i Kh©u quan träng ®Çu tiªn trong c«ng viÖc thuª ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn lµ t×m hiÓu vÒ ph¬ng tiÖn cÇn thuª. NhËn biÕt ®îc ®iÒu ®ã nªn khi thuª tµu, C«ng ty lu«n nghiªn cøu kü, t×m kiÕm th«ng tin vÒ c¸c h·ng tµu vµ cö c¸c c¸n bé n¾m ch¾c nghiÖp vô thuª tµu vµ giµu kinh nghiÖm ®¶m nhËn. C«ng viÖc thuª ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®îc tiÕn hµnh nh sau: C«ng ty thuª container t¹i c¶ng H¶i Phßng, ký hîp ®ång thuª xe kÐo container tõ c¶ng H¶i Phßng vÒ xëng chÕ biÕn s¶n phÈm cña C«ng ty. Sau khi xÕp hµng lªn container, tiÕp tôc chë container ra c¶ng H¶i Phßng. §iÒu kiÖn giao hµng chñ yÕu cña C«ng Sinh viªn: Cao ThÞ V©n Anh Sinh viªn: Cao ThÞ V©n Anh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khoa: Th¬ng m¹iWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa: Th¬ng m¹i ty lµ FOB H¶i Phßng vµ mét sè trêng hîp ¸p dông ®iÒu kiÖn CIF, khi ®ã C«ng ty sÏ tiÕn hµnh nghiÖp vô thuª tµu. C«ng ty ®· lùa chän ph¬ng thøc thuª tµu chî lµ do c«ng ty thêng ¸p dông ph¬ng ph¸p göi hµng nguyªn container, thêi gian ®µm ph¸n thuª tµu vµ chuyªn chë ®îc rót ng¾n v× nghiÖp vô thuª tµu ®¬n gi¶n vµ tµu ch¹y theo lÞch tr×nh ®· ®Þnh, mÆt kh¸c c«ng ty kh«ng ph¶i lo viÖc xÕp dì hµng ho¸ v× phÝ tæn xÕp dì ®· bao gåm trong cíc phÝ. Tuy nhiªn sö dông ph¬ng thøc thuª tµu chî th× c«ng ty ph¶i chÞu cíc phÝ cao h¬n so víi tµu chuyÕn. Sau khi x¸c ®Þnh sè lîng hµng cÇn chuyªn chë tuyÕn ®êng vËn t¶i, nghiªn cøu vÒ hµnh tr×nh vËn chuyÓn C«ng ty sÏ tiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ång thuª tµu víi h·ng tµu ®· lùa chän, sau ®ã lËp b¶ng kª khai hµng vµ lu th«ng khoang. 2.2.5. Lµm thñ tôc h¶i quan Tríc khi lµm thñ tôc giao hµng lªn tµu th× nh©n viªn cña C«ng ty tiÕn hµnh lµm thñ tôc h¶i quan gåm: - Khai b¸o h¶i quan vµ nép bé chøng tõ hµng ho¸: C«ng ty nhËn tê khai h¶i quan vµ tiÕn hµnh khai b¸o chi tiÕt vÒ l« hµng xuÊt khÈu víi c¸c néi dung nh: chÊt lîng, sè lîng, trÞ gi¸, tªn ph¬ng tiÖn vËn t¶i, xuÊt khÈu ®Õn níc nµo... Sau khi hoµn thµnh hå s¬ h¶i quan, C«ng ty sÏ nép tê khai cho c¬ quan H¶i quan cïng víi c¸c chøng tõ cÇn thiÕt ®Ó chøng minh tÝnh hîp ph¸p cña l« hµng. Bé chøng tõ hµng xuÊt cña c«ng ty bao gåm: + Tê khai h¶i quan. + Hîp ®ång mua b¸n. + B¶ng kª khai hµng xuÊt bao gåm lîng vµ tiÒn. + Bé chøng tõ ng©n hµng gåm: hãa ®¬n, b¶ng kª khai hµng b¸n, giÊy chøng nhËn chÊt lîng, giÊy chøng nhËn nguån gèc xuÊt xø, vËn ®¬n cña h·ng tµu. - XuÊt tr×nh hµng ho¸ ®Ó c¬ quan h¶i quan tiÕn hµnh kiÓm tra, so s¸nh l« hµng xuÊt khÈu cã phï hîp víi hîp ®ång hay kh«ng. Khi tiÕn hanh lµm thñ tôc nµy, c«ng ty ®· kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, hµng ho¸ trong mét sè l« hµng kh«ng ®ñ sè lîng nh trong hîp ®ång. MÆc dï ®ã chØ lµ sù chªnh lÖch nhá kh«ng ®ang kÓ nhng l¹i lµm cho tiÕn ®é giao hµng bÞ chËm l¹i. 2.2.6. Giao hµng cho ph¬ng tiÖn vËn t¶i §iÒu kiÖn giao hµng mµ c«ng ty thêng sö dông khi XK hµng thñy s¶n ra níc ngoµi lµ FOB. Do ®ã c«ng ty ph¶i tiÕn hµnh c«ng viÖc nh sau: - Giao hµng lªn tµu do ngêi mua chØ ®Þnh t¹i c¶ng quy ®Þnh: c¸n bé c«ng ty lµm thñ tôc th«ng quan XK, tiÕn hµnh kiÓm tra hµng vµ lÊy giÊy chøng nhËn vÒ chÊt lîng. Sau ®ã th«ng b¸o cho kh¸ch hµng vÒ sè lîng, chÊt lîng… cña l« hµng ®Ó kh¸ch hµng lùa chän ph¬ng tiÖn vËn t¶i cho phï hîp. C¸n bé cña c«ng ty thêng Sinh viªn: Cao ThÞ V©n Anh Sinh viªn: Cao ThÞ V©n Anh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khoa: Th¬ng m¹iWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa: Th¬ng m¹i xuyªn liªn l¹c víi c¬ quan ®iÒu hµnh c¶ng ®Ó n¾m v÷ng kÕ ho¹ch giao hµng nh: ngµy, giê tµu ®Õn c¶ng vµ bèc hµng. - C«ng ty cung cÊp cho kh¸ch hµng bé chøng tõ gåm: biªn lai thuyÒn phã, giÊy göi hµng ®êng biÓn, vËn ®¬n ®êng biÓn, giÊy chøng nhËn xuÊt xø vµ c¸c giÊy tê kh¸c theo tháa thuËn gi÷a hai bªn. Khi sö dông ®iÒu kiÖn nµy c«ng ty thêng ë t×nh tr¹ng bÞ ®éng trong giao hµng. - Ngoµi ra, viÖc giao hµng cña c«ng ty thêng ®îc thùc hiÖn b»ng container (giao hµng chiÕm ®ñ container), c«ng ty tiÕn hµnh ®¨ng kÝ thuª container t¬ng thÝch víi sè lîng hµng giao vµ vËn chuyÓn container rçng vÒ ®Þa ®iÓm ®ãng hµng, tiÕp ®Õn lµm thñ tôc h¶i quan, mêi h¶i quan ®Õn kiÓm hãa ®Ó xÕp hµng vµo container, sau ®ã thuª « t« vËn chuyÓn container ra c¶ng vµ thuª tµu biÓn vËn chuyÓn ®Õn c¶ng nhËp khÈu. Tuy nhiªn viÖc giao hµng cña c«ng ty ®«i khi gÆp khã kh¨n do hµng giao cña c«ng ty kh«ng ®óng lÞch tr×nh cña c¬ quan ®iÒu hµnh c¶ng, ®iÒu nµy lµm trÔ thêi gian vËn chuyÓn vµ bèc xÕp hµng lªn tµu. 2.2.7. Lµm thñ tôc thanh to¸n HiÖn nay ph¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ (L/C) vÉn lµ ph¬ng thøc thanh to¸n chñ yÕu cña c«ng ty. V× ph¬ng thøc nµy cã u ®iÓm lín lµ C«ng ty ch¾c ch¾n ®îc thanh to¸n nÕu L/C phï hîp víi hîp ®ång. Víi ph¬ng thøc nµy, C«ng ty giôc bªn mua më L/C vµ kiÓm tra L/C, nÕu phï hîp víi H§XK ®· ký kÕt th× C«ng ty tiÕn hµnh giao hµng. Sau khi giao hµng sÏ lËp bé chøng tõ theo yªu cÇu cña L/C xuÊt tr×nh cho ng©n hµng më L/C, th«ng qua ng©n hµng th«ng b¸o ®Ó ®ßi tiÒn. Ng©n hµng më L/C kiÓm tra bé chøng tõ nÕu phï hîp víi L/C th× tr¶ tiÒn cho ngêi xuÊt khÈu. Ngoµi ra, mét sè Hîp ®ång xuÊt khÈu cña C«ng ty ®îc thanh to¸n b»ng ph¬ng thøc chuyÓn tiÒn b»ng ®iÖn (TTR) ¸p dông ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng l©u n¨m. Sö dông ph¬ng thøc nµy tuy ®¬n gi¶n nhng c«ng ty ph¶i chÞu hiÖu qu¶ thÊp do kh¸ch hµng lîi dông ph¬ng thøc thanh to¸n TTR nªn kÐo dµi thêi gian thanh to¸n. 2.2.8. KhiÕu n¹i vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Hîp ®ång xuÊt khÈu, C«ng ty kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt nh: Giao hµng chËm, sè lîng cha ®ñ... Khi x¶y ra trêng hîp nh vËy b¹n hµng cña c«ng ty ®· kiÕn nghÞ, phµn nµn. Tuy nhiªn do C«ng ty kÞp thêi söa ch÷a, ®iÒu chØnh, kÞp thêi hoµ gi¶i, th¬ng lîng, dµn xÕp æn tho¶ v× vËy kh«ng ®Ó x¶y ra mét vô tranh chÊp, khiÕu n¹i nµo. VÝ dô nh khi c«ng ty giao hµng kh«ng ®ñ sè lîng, c«ng ty ®· th¬ng lîng ®îc víi kh¸ch hµng giao bæ sung hµng thiÕu hôt vµo cïng giao víi l« hµng tiÕp sau. Sinh viªn: Cao ThÞ V©n Anh Sinh viªn: Cao ThÞ V©n Anh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khoa: Th¬ng m¹iWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa: Th¬ng m¹i 2.3. §¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn quy tr×nh Hîp ®ång xuÊt khÈu thñy s¶n t¹i C«ng ty Cp XNK Thñy s¶n Qu¶ng B×nh 2.3.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc B¶ng 3. T×nh h×nh thùc hiÖn Hîp ®ång xuÊt khÈu n¨m 2005 - 2006 N¨m 2005 N¨m 2006 KÕ ho¹ch Thùc hiÖn KÕ ho¹ch Thùc hiÖn Hîp ®ång ký kÕt 18 18 23 22 Hîp ®ång thùc hiÖn 18 18 23 22 Hîp ®ång cã sai sãt 1 0 2 0 Nguån: B¸o c¸o kinh doanh hµng n¨m cña C«ng ty Víi nhiÒu nç lùc phÊn ®Êu trong thêi gian C«ng ty Cæ phÇn XNK Thñy s¶n Qu¶ng B×nh ®· ®¹t ®îc mét sè kÕt qu¶ kh¶ quan: - T×nh h×nh thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu thuû s¶n cña C«ng ty nh×n chung kh¸ tèt. §a phÇn C«ng ty lu«n ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng tiÕn ®é hîp ®ång vµ sè lîng hîp ®ång sai sãt lµ kh«ng ®¸ng kÓ. Do ®ã c¸c chØ tiªu ®Æt ra C«ng ty hoµn thµnh kh¸ tèt. Tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng lªn ®¸ng kÓ, nÕu nh n¨m 2005 ®¹t 999.737 ngh×n USD t¨ng 10,7% so víi n¨m 2004. Sang n¨m 2006, gi¸ trÞ xuÊt khÈu lµ 1.630 ngh×n USD t¨ng 63,1% so víi n¨m 2005. §iÒu nµy gãp phÇn t¨ng doanh thu cña C«ng ty. §ã lµ dÊu hiÖu ®¸ng mõng kh¼ng ®Þnh sù tiÕn bé trong viÖc thùc hiÖn quy tr×nh hîp ®ång xuÊt khÈu cña C«ng ty. - Trong quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu thñy s¶n vÒ c¬ b¶n c«ng ty thùc hiÖn kh¸ thµnh c«ng gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. Nhê thùc hiÖn tèt hîp ®ång mµ sè hîp ®ång ®îc thùc hiÖn so víi kÕ ho¹ch lµ rÊt tèt, ®Æc biÖt trong sè c¸c hîp ®ång ®îc kÝ kÕt th× kh«ng cã hîp ®ång nµo sai sãt nghiªm träng ®Õn møc kh¸ch hµng ph¶i khiÕu n¹i. MÆt kh¸c, kh¸ch hµng nhËp khÈu cña C«ng ty lµ kh¸ch quen nªn C«ng ty lu«n nhËn ®îc sù hîp t¸c tõ phÝa ®èi t¸c níc ngoµi, Ýt cã t×nh tr¹ng lõa ®¶o. 2.3.2. Nh÷ng khã kh¨n, h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n Trong nh÷ng n¨m qua, mÆc dï C«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng, nhng ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung vµ tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu nãi riªng vÉn cha ®¹t hiÖu qu¶ cao do trong viÖc tæ chøc thùc hiÖn quy tr×nh hîp ®ång c«ng ty kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vµ béc lé mét sè ®iÓm h¹n chÕ. * Trong kh©u thu mua hµng thñy s¶n: C«ng t¸c thu mua hµng vÊt v¶, gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ ®«i khi cßn bÞ ®éng. Nguyªn nh©n lµ do hÖ thèng ch©n hµng cña C«ng ty kh«ng nhiÒu vµ cha cã hÖ thèng ch©n hµng ph©n bè réng r·i. MÆt kh¸c cßn tïy thuéc vµo yÕu tè thêi tiÕt, t×nh h×nh thêi tiÕt kh«ng thuËn lîi, diÔn biÕn phøc t¹p nh næi giã to, b·o g©y c¶n trë cho viÖc ®¸nh b¾t h¶i s¶n lµm cho mÆt hµng XK trë nªn khan hiÕm. Sinh viªn: Cao ThÞ V©n Anh Sinh viªn: Cao ThÞ V©n Anh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khoa: Th¬ng m¹iWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa: Th¬ng m¹i * Trong kh©u giao hµng cho ph¬ng tiÖn vËn t¶i: ViÖc giao hµng cña C«ng ty ®«i khi gÆp khã kh¨n do hµng giao kh«ng ®óng lÞch tr×nh cña c¬ quan ®iÒu hµnh c¶ng, ®iÒu nµy lµm trÔ thêi gian vËn chuyÓn ¶nh hëng xÊu tíi kÕt qu¶ thùc hiÖn hîp ®ång. Ngoµi ra c«ng ty thêng XK theo ®iÒu kiÖn FOB ®· lµm gi¶m mét phÇn lîi nhuËn tõ nghiÖp vô thuª tµu. * Trong kh©u thanh to¸n: Ph¬ng thøc thanh to¸n cßn bã hÑp, ¸p dông ph¬ng thøc thanh to¸n b»ng L/C cßn tån t¹i khã kh¨n nh lµm mÊt nhiÒu thêi gian vµ chi phÝ sö dông vèn lín, nguyªn nh©n lµ do khi më L/C cã nhiÒu tËp qu¸n níc nhËp khÈu mµ C«ng ty kh«ng tho¶ m·n, thêi gian giao dÞch b»ng L/C qua nhiÒu c«ng ®o¹n. MÆt kh¸c t×nh tr¹ng chËm thanh to¸n tiÒn hµng vÉn tån t¹i do nhiÒu kh¸ch hµng quen lîi dông ph¬ng thøc thanh to¸n b»ng ®iÖn chuyÓn tiÒn (TTR) nªn kÐo dµi thêi gian thanh to¸n. * ThÞ trêng chÝnh cña CT CP XNK TS QB lµ thÞ trêng NhËt B¶n, nhng viÖc xuÊt khÈu sang thÞ trêng nµy ®ang gÆp nhiÒu khã kh¨n do ChÝnh phñ NhËt B¶n t¨ng cêng thùc hiÖn luËt vÖ sinh thùc phÈm, kiÓm tra d lîng kh¸ng sinh trong s¶n phÈm dÉn ®Õn nguy c¬ s¶n phÈm bÞ tr¶ l¹i, t¨ng thªm chi phÝ, chËm thêi gian th«ng quan. * M¹ng líi thÞ trêng tiªu thô cña C«ng ty qu¸ Ýt, chñ yÕu lµ NhËt B¶n, mét b¹n hµng khã tÝnh nªn sè hîp ®ång ®îc ký kÕt vµ thùc hiÖn lµ kh«ng nhiÒu. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång, ®iÓn h×nh lµ kh©u s¬ chÕ, kiÓm tra cßn cã nh÷ng sai sãt nguyªn nh©n lµ do mèi quan hÖ vµ giao dÞch cßn h¹n hÑp, c«ng ty chØ thu mua hµng nhá lÎ, h«m nay thu mua chç nay, ngµy mai l¹i chç kh¸c, cha cã hÖ thèng thu mua lín vµ æn ®Þnh do ®ã viÖc kiÓm tra hµng ho¸ rÊt khã kh¨n. §ång thêi ®éi ngò lao ®éng víi tr×nh ®é chuyªn m«n cßn nhiÒu h¹n chÕ, viÖc ®¸nh gi¸ chÊt lîng cha thËt kü lìng nªn vÉn cã nh÷ng thiÕu sãt. * Nguån lîi biÓn ngµy mét c¹n kiÖt, viÖc nu«i trång, ®¸nh b¾t, khai th¸c thuû s¶n cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn nguån nguyªn liÖu nãi chung nhÊt lµ mÆt hµng chñ lùc bÞ c¹nh tranh gay g¾t, gi¸ mua nguyªn liÖu ngµy cµng t¨ng nhng gi¸ xuÊt khÈu cã xu thÕ gi¶m lµ nguyªn nh©n ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ. Tãm l¹i, cã thÓ nãi trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¹nh tranh khèc liÖt vµ tham gia vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi biÕn ®éng ®· ®em l¹i cho C«ng ty nhiÒu c¬ héi thuËn lîi còng nh th¸ch thøc, khã kh¨n. Trong nh÷ng n¨m qua, mÆc dï ph¶i ®èi mÆt víi m«i trêng kinh doanh phøc t¹p nhng C«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng vµ hoµn thµnh kh¸ tèt chØ tiªu ®Ò ra. §iÒu nµy t¹o nÒn mãng quan träng bíc ®Çu, tõ ®ã chuÈn bÞ hoµn thiÖn h¬n n÷a viÖc tæ chøc thùc hiÖn quy tr×nh H§XK trong t¬ng lai. Sinh viªn: Cao ThÞ V©n Anh Sinh viªn: Cao ThÞ V©n Anh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khoa: Th¬ng m¹iWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa: Th¬ng m¹i Ch¬ng 3 Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn tæ chøc thùc hiÖn quy tr×nh hîp ®ång xuÊt khÈu t¹i C«ng ty Cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu Thñy s¶n Qu¶ng B×nh 3.1. §Þnh híng xuÊt khÈu thñy s¶n cña C«ng ty Cæ phÇn XNK thñy s¶n qu¶ng b×nh - TiÕp tôc gi÷ v÷ng ch÷ tÝn, g¾n bã chÆt chÏ víi ®Þa ph¬ng, gi¶i quyÕt hµi hoµ lîi Ých gi÷a C«ng ty vµ b¹n hµng, quan hÖ sßng ph¼ng vµ cïng cã lîi. Duy tr× thÞ trêng ®· cã ®ång thêi C«ng ty sÏ tiÕp cËn thÞ trêng míi vµ thiÕt lËp quan hÖ víi c¸c b¹n hµng míi nh»m n©ng cao kim ng¹ch xuÊt khÈu. - Thùc hiÖn ®a d¹ng hãa mÆt hµng xuÊt khÈu, ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn nh»m ®¶m b¶o mét phÇn nguån hµng cho ho¹t ®éng XK. - §Çu t n©ng cÊp vµ ®æi míi trang thiÕt bÞ nhµ m¸y chÕ biÕn thuû s¶n xuÊt khÈu, sö dông c«ng nghÖ vµ c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt tiªn tiÕn nh»m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng chÊt lîng s¶n phÈm nh»m vît rµo c¶n kü thuËt. - Bæ sung ®éi ngò c¸n bé cèt c¸n, ®µo t¹o vµ n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò lao ®éng, ®Æc biÖt lµ c¸n bé nghiÖp vô kinh doanh xuÊt khÈu n©ng cao tr×nh ®é ngo¹i ng÷ cho c¸n bé phßng nghiÖp vô. - VÒ viÖc tæ chøc thùc hiÖn quy tr×nh hîp ®ång XK, C«ng ty chó träng tÊt c¶ c¸c kh©u, tõ viÖc lùa chän b¹n hµng, tæ chøc ký kÕt hîp ®ång râ rµng, chÝnh x¸c ®Õn viÖc lùa chän ph¬ng thøc thanh to¸n phï hîp vµ triÓn khai nhanh gän vµ bµi b¶n c¸c kh©u trong quy tr×nh sao cho ®¹t hiÖu qña kinh tÕ cao vµ gi÷ dîc ch÷ tÝn víi b¹n hµng * Mét sè chØ tiªu cô thÓ n¨m 2007: - Tæng kim ng¹ch XNK: 1.500.000 USD - Nép c¸c lo¹i thuÕ: 100.000.000 VND. - Cæ tøc 12% - 24%/n¨m. - TrÝch nép b¶o hiÓm c¸c lo¹i ®Çy ®ñ cho ngêi lao ®éng. - Xóc tiÕn c«ng t¸c kh¶o s¸t lËp ph¬ng ¸n kh¶ thi vay nguån vèn u ®·i kh«ng l·i suÊt ®Ó khi cã ®iÒu kiÖn th× x©y míi hoÆc n©ng cÊp ph©n xëng. 3.2. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn viÖc tæ chøc thùc hiÖn quy tr×nh H§XK thñy s¶n t¹i C«ng ty Cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu Thñy s¶n Qu¶ng B×nh 3.2.1. Hoµn thiÖn vµ n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng BÊt kú mét doanh nghiÖp nµo khi tiÕn hµnh SXKD còng ®Òu ph¶i nghiªn cøu, Sinh viªn: Cao ThÞ V©n Anh Sinh viªn: Cao ThÞ V©n Anh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khoa: Th¬ng m¹iWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa: Th¬ng m¹i t×m hiÓu thÞ trêng. Bëi v× cã nghiªn cøu, t×m hiÓu thÞ trêng th× míi biÕt ®îc nhu cÇu vµ thÞ hiÖu cña kh¸ch hµng. Nghiªn cøu thÞ trêng trong vµ ngoµi níc lµ vÊn ®Ò rÊt quan träng cho c¸c ®¬n vÞ kinh doanh. Th«ng tin vÒ thÞ trêng gi¸ c¶, quy m« thÞ trêng, nh÷ng khu vùc thÞ trêng cho nh÷ng c¬ héi tiªu thô hÊp dÉn nhÊt, th«ng tin vÒ kh¸ch hµng tiÒm n¨ng, luËt lÖ th¬ng m¹i thÞ trêng… kh«ng nh÷ng gióp cho viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò kinh doanh mµ cßn t¹o c¬ së gióp ngêi qu¶n lý ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh phï hîp, ®óng ®¾n. Khi ®µm ph¸n hoÆc chuÈn bÞ ký hîp ®ång nÕu cã c¸c th«ng tin mét c¸ch cã hÖ thèng vµ cËp nhËt sÏ tr¸nh ®îc c¸c s¬ suÊt g©y nªn thiÖt h¹i. Do ®ã C«ng ty nªn tiÕn hµnh thiÕt lËp phßng chuyªn tr¸ch ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ trêng ®Ó lµm c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng mét c¸c kü lìng, v× ®©y chÝnh lµ bíc ®Çu ®Ó ký kÕt hîp ®ång vµ thùc hiÖn hîp ®ång. §Æc biÖt lµ nghiªn cøu thÞ trêng ngoµi níc. §èi tîng chñ yÕu nghiªn cøu thÞ trêng níc ngoµi lµ: - Nghiªn cøu vÒ dung lîng thÞ trêng: Dung lîng thÞ trêng lµ khèi lîng hµng ho¸ cã thÓ tiªu thô hoÆc nhËp khÈu trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Dung lîng kh«ng cè ®Þnh mµ thay ®æi tuú t×nh h×nh, nhÊt lµ thay ®æi do quan hÖ gi÷a cung vµ cÇu. Nghiªn cøu vÒ dung lîng ®Ó x¸c ®Þnh ®îc nhu cÇu thËt cña thÞ trêng, tõ ®ã rót ra nhËn xÐt vÒ kh¶ n¨ng xuÊt khÈu cña C«ng ty vµo thÞ trêng ®ã. - Nghiªn cøu c¸c ®iÒu kiÖn vËn t¶i: Cíc phÝ vËn t¶i vµ ph¬ng tiÖn vËn t¶i gãp phÇn quan träng trong tiÕn tr×nh Hîp ®ång xuÊt khÈu v× vËy C«ng ty nªn tiÕn hµnh nghiªn cøu gi¸ cíc vËn t¶i, c¸c c¶ng, kho, møc bèc dì, qua ®ã t×m ph¬ng ¸n tèi u vÒ cíc phÝ vµ ph¬ng tiÖn cho C«ng ty. - Nghiªn cøu c¸c ®èi t¸c truyÒn thèng vµ ®èi t¸c míi, ®¸nh gi¸ n¨ng lùc tµi chÝnh vµ ch÷ TÝn cña hä ®Ó cã ®èi s¸ch thÝch hîp: C«ng ty nªn nghiªn cøu ®Ó n¾m b¾t t×nh h×nh tµi chÝnh, th¸i ®é chÝnh trÞ vµ kinh tÕ, kh¶ n¨ng cÊp tÝn dông, c¸c ph¬ng thøc mua b¸n cña c¸c C«ng ty níc ngoµi ®Ó lùa chän c¸c C«ng ty cã kh¶ n¨ng ký kÕt hîp ®ång. * Khi nghiªn cøu thÞ trêng níc ngoµi nªn sö dông nhiÒu ph¬ng ph¸p: - Sö dông c¸c lo¹i b¸o chÝ, c¸c Ên phÈm vµ qua m¹ng internet ®©y lµ c¸ch nghiªn cøu t¹i bµn lµm viÖc phæ biÕn vµ dÔ lµm nhÊt. - Nghiªn cøu trùc tiÕp ë thÞ trêng tiªu thô: C«ng ty ph¶i cö ngêi ®Õn thÞ trêng ®Ó nghiªn cøu t¹i chç. Ph¬ng ph¸p nµy tuy phøc t¹p vµ tèn kÐm nhng còng lµ ph¬ng ph¸p hiÖu qu¶, thiÕt thùc nhÊt. Qua viÖc nghiªn cøu tiÕp xóc ë thÞ trêng cã thÓ t¹o ®îc c¸c quan hÖ trùc tiÕp víi ngêi mua hµng. - Ph¬ng ph¸p b¸n thö ®Ó t×m hiÓu t×nh h×nh thÞ trêng hµng ho¸. Qua ®ã, ngêi xuÊt khÈu cã ®iÒu kiÖn nghiªn cøu toµn diÖn. Sau khi b¸n thö, thu nhËp th«ng tin Sinh viªn: Cao ThÞ V©n Anh Sinh viªn: Cao ThÞ V©n Anh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khoa: Th¬ng m¹iWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa: Th¬ng m¹i vÒ hµng cña C«ng ty m×nh, c¶i tiÕn ®Ó xuÊt khÈu lín h¬n, hiÖu qu¶ h¬n 3.2.2. TiÕn hµnh ®µm ph¸n víi sù chuÈn bÞ kü lìng ®Ó cã ®îc c¸c hîp ®ång kh¶ thi vµ kh«ng bÞ r¬i vµo thÕ bÊt lîi Cã nhiÒu h×nh thøc ®µm ph¸n giao dÞch.Nªn cã sù lùa chän sao cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña tõng ®èi t¸c Ngêi giao dÞch, ®µm ph¸n cña C«ng ty cÇn lùa chän vµ n¾m v÷ng yªu cÇu vµ kü n¨ng cña tõng h×nh thøc ®µm ph¸n ®Ó ®¹t kÕt qu¶ mong muèn. * §èi víi ®µm ph¸n qua th tõ, ®iÖn tÝn: C«ng ty CP XNK TS QB cã m¹ng líi thÞ trêng tiªu thô bã hÑp nªn cÇn sö dông h×nh thøc nµy ®Ó b¾t ®Çu quan hÖ, t×m b¹n hµng míi. MÆt kh¸c, hîp ®ång xuÊt khÈu hµng ho¸ cña C«ng ty cã mét sè hîp ®ång trÞ gi¸ nhá, vÊn ®Ò dÔ diÔn ®¹t nªn sö dông h×nh thøc ®µm ph¸n nµy. * §èi víi ®µm ph¸n giao dÞch b»ng gÆp mÆt trùc tiÕp: Sè hîp ®ång xuÊt khÈu mµ C«ng ty ®· ký kÕt vµ thùc hiÖn kh«ng nhiÒu, mÆt kh¸c C«ng ty còng cã mét sè Hîp ®ång xuÊt khÈu víi gi¸ trÞ lín. Do ®ã nªn chän h×nh thøc ®µm ph¸n nµy, tuy tèn kÐm nhng h×nh thøc giao dÞch nµy rÊt quan träng, dÔ t¹o ®îc ®iÒu kiÖn kÕt thóc ®µm ph¸n ®Ó ®i ®Õn ký kÕt hîp ®ång. 3.2.3. Lµm thËt tèt vµ nghiªm tóc c«ng t¸c chuÈn bÞ hµng ho¸ xuÊt khÈu phï hîp víi yªu cÇu cña hîp ®ång vµ tÝnh chÊt cña lo¹i hµng xuÊt khÈu Thùc tÕ cho thÊy, thêi gian võa qua kÕt qu¶ ho¹t ®éng xuÊt khÈu nãi chung vµ quy tr×nh thùc hiÖn Hîp ®ång xuÊt khÈu thuû s¶n nãi riªng cña C«ng ty cha cao do c«ng t¸c thu mua hµng thuû s¶n xuÊt khÈu cßn nhiÒu h¹n chÕ. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do C«ng ty cha chñ ®éng trong kh©u thu mua nguån hµng xuÊt khÈu. V× vËy gi¶i ph¸p cÊp b¸ch vµ quan träng hiÖn nay C«ng ty cÇn híng tíi lµ nh»m n©ng cao h¬n n÷a c«ng t¸c thu mua hµng xuÊt khÈu. + Tæ chøc tèt m¹ng líi thu mua hµng thuû s¶n xuÊt khÈu æn ®Þnh cã chÊt lîng: Hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn c¸c ch©n hµng, thiÕt lËp c¸c kªnh thu mua phï hîp. VÊn ®Ò ®Æt ra cho C«ng ty ®ã lµ “x©y dùng, cñng cè vµ hîp t¸c, quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c ch©n hµng” nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ hiÖu qu¶ nhÊt cña C«ng ty trong kh©u thu mua hµng ho¸. XÐt vÒ l©u dµi th× biÖn ph¸p quan träng vµ tèi u h¬n c¶ lµ thiÕt lËp hÖ thèng thu mua riªng cho hµng thñy s¶n xuÊt khÈu. + §Çu t vµ x©y dùng c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn, cïng víi viÖc ph¸t triÓn hÖ thèng chÕ biÕn, tæ chøc vµ qu¶n lý chÆt chÏ viÖc b¶o qu¶n hµng xuÊt khÈu. + Hoµn thiÖn vµ n©ng cao kü thuËt thu mua, ph©n lo¹i, s¬ chÕ, b¶o qu¶n thuû s¶n xuÊt khÈu ®Ó ®¶m b¶o chÊt lîng hµng sau khi thu mua. 3.2.4. T¨ng cêng c«ng t¸c gi¸m s¸t vµ ®iÒu hµnh thùc hiÖn hîp ®ång víi tÝnh kÞp thêi vµ nghiªm tóc Sinh viªn: Cao ThÞ V©n Anh Sinh viªn: Cao ThÞ V©n Anh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khoa: Th¬ng m¹iWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n tèt nghiÖp LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa: Th¬ng m¹i - Ph©n c«ng tõng ngêi n¾m gi÷ c¸c th«ng tin vµ t×nh h×nh thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu ®èi víi tõng thÞ trêng, ®Æc biÖt lµ nh÷ng thÞ trêng lín. Tõ ®ã sÏ gióp C«ng ty kiÓm so¸t chÆt chÏ h¬n viÖc thùc hiÖn hîp ®ång, c«ng viÖc cña tõng phßng ban còng nh c¸c nh©n viªn ®îc theo dâi mét c¸ch tËp trung, cÈn thËn h¬n. - Mçi phßng kinh doanh sau khi ký hîp ®ång xuÊt khÈu ph¶i lªn kÕ ho¹ch cô thÓ cho c«ng viÖc, tõng kh©u, tõng giai ®o¹n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ó cã thÓ gi¶i quyÕt nhanh chãng c¸c víng m¾c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång. - C«ng ty ph¶i t¹o sù liªn kÕt chÆt chÏ gi÷a c¸c bé phËn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång nh bé phËn thu mua hµng xuÊt khÈu, bé phËn vËn chuyÓn, thanh to¸n tr¸nh t×nh tr¹ng ø ®äng hµng hay kh«ng ®ñ hµng. - Sau khi thùc hiÖn xong 1 hîp ®ång hoÆc sau 1 giai ®o¹n kinh doanh nhÊt ®Þnh, c¸c phßng nªn tæ chøc ®¸nh gi¸ l¹i hiÖu qu¶ ho¹t ®éng, chØ ra nh÷ng sai sãt cÇn söa ch÷a, ph¸t huy nh÷ng mÆt tÝch cùc còng nh gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i vµ rót ra bµi häc kinh nghiÖm ®Ó c¸c lÇn thùc hiÖn Hîp ®ång xuÊt khÈu tiÕp theo ®îc thuËn lîi h¬n vµ cã hiÖu qu¶ h¬n. 3.2.5. Nh¹y bÐn vµ kÞp thêi ph¸t hiÖn vµ kh¾c phôc nh÷ng sai sãt cã thÓ n¶y sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång thêi n©ng cao c«ng t¸c thùc hiÖn c¸c kh©u trong tæ chøc thùc hiÖn quy tr×nh hîp ®ång. Khi thùc hiÖn hîp ®ång, nh÷ng sai sãt dï lín hay nhá th× còng kh«ng thÓ tr¸nh khái. V× vËy khi ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt ®ã cÇn ph¶i t×m c¸c biÖn ph¸p phï hîp ®Ó söa ch÷a, ®ång thêi rót kinh nghiÖm cho nh÷ng lÇn sau. * Trong kh©u kiÓm tra hµng tríc khi xuÊt khÈu KiÓm tra hµng xuÊt khÈu lµ c«ng viÖc hÕt søc phøc t¹p, tèn nhiÒu c«ng søc, dÔ sai sãt vµ x¶y ra tranh chÊp. Gi¶i ph¸p chung ®Ó kh¾c phôc c¸c khã kh¨n vµ tån t¹i ®ã lµ ph©n cÊp tr¸ch nhiÖm, xö lý ®óng ngêi, ®óng viÖc. §iÒu kho¶n vÒ chÊt lîng trong hîp ®ång ph¶i ®îc quy ®Þnh thËt chi tiÕt vµ cô thÓ, ®Æc biÖt ph¶i thèng nhÊt theo mét tiªu chuÈn nhÊt ®Þnh. C«ng ty ph¶i cã ®éi ngò c¸n bé n¾m ch¾c nghiÖp vô, hiÓu biÕt s©u s¾c vÒ quy tr×nh xuÊt khÈu. §Ó chÊt lîng hµng hãa ®îc kiÓm tra nhanh chãng, chÝnh x¸c, ®é tin cËy cao, gi¶m thiÓu nh÷ng sai sãt C«ng ty nªn chän nh÷ng nhµ cung øng lµ ®èi t¸c quen thuéc, cã uy tÝn... * Trong kh©u thuª ph¬ng tiÖn vËn t¶i Trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång xuÊt khÈu, viÖc giµnh quyÒn thuª tµu lµ mét viÖc quan träng, nghiÖp vô nµy gióp cho C«ng ty tiÕt kiÖm ®îc ngo¹i tÖ vµ t¨ng lÜnh vùc kinh doanh mét c¸ch v« h×nh. Do vËy viÖc söa ch÷a nh÷ng sai sãt, ®ång thêi n©ng cao nghiÖp vô thuª tµu lµ ®iÒu cÊp thiÕt C«ng ty ph¶i lµm. HiÖn nay Sinh viªn: Cao ThÞ V©n Anh Sinh viªn: Cao ThÞ V©n Anh
- Xem thêm -