Tài liệu Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp xd 492

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 25 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lêi nãi ®Çu Trong c¸c lÜnh vùc nãi chung vµ trong s¶n xuÊt kinh doanh nãi riªng con ng-êi cã vÞ trÝ v« cïng quan träng. Quan t©m, ch¨m lo tíi ng-êi lao ®éng lµ mét vÊn ®Ò ®-îc nhiÒu nhµ qu¶n lý chó träng, nã lµ nh©n tè thóc ®Èy t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. ViÖc chi tr¶ l-¬ng cho ng-êi lao ®éng ë c¸c doanh nghiÖp thÓ hiÖn râ ®iÒu nµy. TiÒn l-¬ng lµ sè tiÒn thï lao lao ®éng ph¶i tr¶ cho ng-êi lao ®éng theo sè l-îng vµ chÊt l-îng lao ®éng mµ hä bá ra. TiÒn l-¬ng mét mÆt ph¶i ®¶m b¶o nhu cÇu vÒ ®êi sèng vËt chÊt tèi thiÓu cña ng-êi lao ®éng vµ gia ®×nh cña hä gióp hä t¸i t¹o søc lao ®éng. MÆt kh¸c, nã ph¶i tho¶ m·n nhu cÇu gi¶i trÝ tèi thiÓu cña ng-êi lao ®éng trong x· héi. Ngoµi viÖc chi tr¶ l-¬ng cho ng-êi lao ®éng ®¶m b¶o hai yªu cÇu trªn c¸c doanh nghiÖp ph¶i trÝch ®óng, ®ñ theo chÕ ®é c¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§. §iÒu nµy thÓ hiÖn sù quan t©m, ch¨m lo cña doanh nghiÖp ®Õn ®êi sèng, søc khoÎ cña ng-êi lao ®éng khi hä èm ®au, thai s¶n, tai n¹n, tö suÊt, vÒ h-u…ChÝnh nh÷ng kho¶n tiÒn l-¬ng, tiÒn th-ëng phô cÊp nhËn ®óng, ®ñ kÞp thêi vµ sù quan t©m nhiÖt t×nh, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña doanh nghiÖp lµ sîi d©y g¾n chÆt h¬n n÷a gi÷a ng-êi lao ®éng víi doanh nghiÖp, t¹o ®éng lùc thóc ®Èy ng-êi lao ®éng h¨ng say, nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm h¬n. NhËn thøc ®óng vÊn ®Ò nµy doanh nghiÖp ®· kh«ng ngõng nghiªn cøu ®Ó x©y dùng c¸c ph-¬ng ph¸p tÝnh l-¬ng, h×nh thøc tr¶ l-¬ng phï hîp víi ®Æc thï cña doanh nghiÖp m×nh. T¹i c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt , h¹ch to¸n vÒ chi phÝ vÒ lao ®éng lµ mét bé phËn c«ng viÖc phøc t¹p trong viÖc ho¹ch to¸n chi phÝ kinh doanh, bëi v× c¸ch tr¶ thï lao lao ®éng th-êng kh«ng thèng nhÊt gi÷a c¸c bé phËn, c¸c ®¬n vÞ, c¸c thêi kú. ViÖc h¹ch to¸n chÝnh x¸c chi phÝ vÒ lao ®éng cã vÞ trÝ quan träng lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ gi¸ b¸n s¶n phÈm. §ång thêi nã cßn lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kho¶n nghÜa vô ph¶i nép cho ng©n s¸ch, cho c¸c c¬ quan phóc lîi x· héi. V× vËy tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng ë c¸c doanh nghiÖp cã mét ý nghÜa hÕt søc quan träng. Mét mÆt nã ph¶i ph¶n ¸nh chÝnh x¸c chi phÝ nh©n c«ng trong kú h¹ch to¸n. MÆt kh¸c ph¶i kh«ng ngõng hoµn thiÖn, ®æi míi c«ng t¸c kÕ to¸n sao cho phï hîp víi xu thÕ vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc. XÝ nghiÖp XD 492 lµ mét doanh nghiÖp kinh tÕ quèc phßng víi sè l-¬ng lao ®éng gÇn 300 ng-êi. ViÖc h¹ch to¸n tèt lao ®éng, tiÒn l-¬ng sÏ gióp xÝ nghiÖp hoµn thµnh vµ hoµn thµnh v-ît møc KH s¶n xuÊt cña m×nh. Tæ chøc tèt h¹ch to¸n lao ®éng vµ tiÒn l-¬ng gióp cho c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng cña doanh nghiÖp vµo nÒ nÕp, thóc ®Èy ng-êi lao ®éng chÊp hµnh tèt kû luËt lao ®éng t¨ng NS vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c. NhËn thøc ®-îc tÇm quan träng nµy cïng sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c gi¸o viªn h-íng dÉn vµ cña ®éi ngò kÕ to¸n C«ng ty em ®· chän ®Ò tµi "Thùc tr¹ng kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i xÝ nghiÖp XD 492" ®Ó lµm chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. Tr-êng cao ®¼ng GTVT k52-c®kt2 PhÇn II Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i C«ng ty I. Sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc khoa häc kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng. 1. ý nghÜa, nhiÖm vô cña h¹ch to¸n lao ®éng vµ tiÒn l-¬ng Lao ®éng lµ ho¹t ®éng ch©n tay vµ trÝ ãc cña con ng-êi nh»m t¸c ®éng, biÕn ®æi c¸c vËt tù nhiªn thµnh nh÷ng vËt phÈm ®¸p øng cho nhu cÇu sinh ho¹t cña con ng-êi. Trong mäi chÕ ®é x· héi viÖc s¸ng t¹o ra cña c¶i vËt chÊt ®Òu kh«ng t¸ch rêi lao ®éng. Lao ®éng lµ ®iÒu kiÖn ®Çu tiªn, cÇn thiÕt cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi loµi ng-êi lµ yÕu tè c¬ b¶n t¸c dông quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §Ó cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt nãi chung vµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ë c¸c doanh nghiÖp nãi riªng ®-îc diÔn ra th-êng xuyªn liªn tôc th× mét vÊn ®Ò thiÕt yÕu lµ ph¶i t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng, v× vËy khi hä tham gia lao ®éng s¶n xuÊt ë c¸c doanh nghiÖp th× ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i tr¶ thï lao lao ®éng cho hä. Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸, thï lao lao ®éng ®-îc biÓu hiÖn b»ng th-íc ®o gi¸ trÞ gäi lµ tiÒn l-¬ng. Nh- vËy, tiÒn l-¬ng lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña hao phÝ lao ®éng sèng cÇn thiÕt mµ doanh nghiÖp tr¶ cho ng-êi lao ®éng theo thêi gian, khèi l-îng c«ng viÖc mµ ng-êi lao ®éng ®· cèng hiÕn cho doanh nghiÖp. TiÒn l-¬ng lµ nguån thu nhËp chñ yÕu cña ng-êi lao ®éng, c¸c doanh nghiÖp sö dông tiÒn l-¬ng lµm ®ßn bÈy kinh tÕ ®Ó khuyÕn khÝch tinh thÇn tÝch cùc lao ®éng, lµ nh©n tè thóc ®Èy ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. §èi víi c¸c doanh nghiÖp tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho ng-êi lao ®éng lµ mét bé phËn chi phÝ cÊu thµnh nªn gi¸ trÞ s¶n phÈm, dÞch vô do doanh Tr-êng cao ®¼ng GTVT k52-c®kt2 nghiÖp s¸ng t¹o ra. Do vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i sö dông søc lao ®éng cã hiÖu qu¶ ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ tiÒn l-¬ng trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. Qu¶n lý lao ®éng vµ tiÒn l-¬ng lµ mét néi dung quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nã lµ nh©n tè gióp doanh nghiÖp hoµn thµnh vµ hoµn thµnh v-ît møc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña m×nh. Tæ chøc tèt h¹ch to¸n lao ®éng vµ tiÒn l-¬ng gióp cho c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng cña doanh nghiÖp vµo nÒ nÕp, thóc ®Èy ng-êi lao ®éng chÊp hµnh tè kû luËt lao ®éng, t¨ng n¨ng suÊt vµ hiÖu suÊt c«ng t¸c. §ång thêi còng t¹o c¸c c¬ së cho viÖc tÝnh l-¬ng theo ®óng nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng. Tæ chøc tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n lao ®éng vµ tiÒn l-¬ng gióp cho doanh nghiÖp qu¶n lý tèt quü tiÒn l-¬ng, ®¶m b¶o viÖc tr¶ l-¬ng vµ trî cÊp BHXH ®óng nguyªn t¾c, ®óng chÕ ®é, kÝch thÝch ng-êi lao ®éng hoµn thµnh nhiÖm vô ®-îc giao, ®ång thêi còng t¹o c¬ së cho viÖc ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm ®-îc chÝnh x¸c. * NhiÖm vô cña h¹ch to¸n lao ®éng vµ tiÒn l-¬ng trong doanh nghiÖp: - Tæ chøc ghi chÐp, ph¶n ¸nh, tæng hîp sè liÖu vÒ sè l-îng lao ®éng, thêi gian vµ kÕt qu¶ lao ®éng, tÝnh l-¬ng vµ ph©n tÝch c¸c kho¶n theo l-¬ng, ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng ®óng ®èi t-îng sö dông lao ®éng. -H-íng dÉn, kiÓm tra c¸c nh©n viªn h¹ch to¸n ë c¸c bé phËn s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c phßng ban thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ ghi chÐp ban ®Çu vÒ lao ®éng, tiÒn l-¬ng, më sæ cÇn thiÕt vµ h¹ch to¸n nghiÖp vô lao ®éng, tiÒn l-¬ng ®óng chÕ ®é, ®óng ph-¬ng ph¸p. - LËp c¸c b¸o c¸o vÒ lao ®éng, tiÒn l-¬ng thuéc phÇn viÖc do m×nh phô tr¸ch. - Ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý, sö dông thêi gian lao ®éng, chi phÝ nh©n c«ng, n¨ng suÊt lao ®éng, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p nh»m khai th¸c, sö Tr-êng cao ®¼ng GTVT k52-c®kt2 dông triÖt ®Ó cã hiÖu qu¶ mäi tiÒm n¨ng lao ®éng s½n cã trong doanh nghiÖp. 2. C¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n trong viÖc tÝnh tr¶ l-¬ng cho ng-êi lao ®éng. ViÖc tÝnh l-¬ng cho ng-ê lao ®éng ë c¸c doanh nghiÖp lµ vÊn ®Ò ®-îc c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp hÕt søc quan t©m vµ ph¶i ®¸p øng ®-îc c¸c yªu cÇu sau: - ViÖc tÝnh tr¶ l-¬ng cho ng-êi lao ®éng ph¶i ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt cho doanh nghiÖp ®ã lµ n¨ng suÊt lao ®éng ngµy cµng cao, ph©n phèi lao ®éng gi÷a c¸c ngµnh hîp lý phï hîp víi chuyªn m«n tr×nh ®é cña ng-êi lao ®éng ph¸t huy tèi ®a tÝnh s¸ng t¹o cña m×nh. - ViÖc tr¶ l-¬ng cho ng-êi lao ®éng ph¶i tÝnh ®Õn yÕu tè cung - cÇu vÒ søc lao ®éng vµ sù tho¶ thuËn gi÷a chñ doanh nghiÖp víi ng-êi lao ®éng. §Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng c¸c yÕu tè ®ã, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ cho doanh nghiÖp viÖc tr¶ l-¬ng ph¶i tu©n theo c¸c nguyªn t¾c sau: - Thùc hiÖn ph©n phèi theo lao ®éng tiÒn l-¬ng phô thuéc vµo kÕt qu¶ lao ®éng cuèi cïng cña tõng ng-êi, tõng bé phËn. NghÜa lµ, viÖc tr¶ l-¬ng, ph¶i dùa vµo sè l-îng vµ chÊt l-îng lao ®éng tiªu hao nh»m ®¶m b¶o t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng. Th-íc ®o cña sè l-îng vµ chÊt l-îng lao ®éng lµ thêi gian lµm viÖc, tr×nh ®é, chuyªn m«n, kü thuËt cña ng-êi lao ®éng, sè l-îng vµ chÊt l-îng s¶n phÈm mµ hä t¹o ra. - Chèng ph©n phèi b×nh qu©n, hÖ sè gi·n c¸ch gi÷a ng-êi cã tiÒn l-¬ng cao nhÊt vµ thÊp nhÊt cho doanh nghiÖp lùa chän vµ quyÕt ®Þnh nh-ng tèi ®a kh«ng qu¸ hai lÇn so víi hÖ sè møc l-¬ng cao nhÊt qui ®Þnh t¹i nghÞ ®Þnh 26/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ vµ thÊp nhÊt b»ng hÖ sè møc l-¬ng tèi thiÓu quy ®Þnh t¹i nghÞ ®Þnh 26/CP. Tr-êng cao ®¼ng GTVT k52-c®kt2 - §¶m b¶o tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng lín h¬n tèc ®é t¨ng tiÒn l-¬ng. §ã lµ nh©n tè c¬ b¶n trong s¶n xuÊt kinh doanh. Do tiÒn l-¬ng lµ mét bé phËn cÊu thµnh nªn gi¸ trÞ cña hµng ho¸, thµnh phÈm. Muèn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng tÝch luü th× kh«ng cßn con ®-êng nµokh¸c lµ ®¶m b¶o t¨ng tèc ®é n¨ng suÊt lao ®éng nhanh h¬n tèc ®é ph¸t triÓn cña tiÒn l-¬ng b×nh qu©n vi ph¹m nguyªn t¾c nµy sÏ dÉn ®Õn nguy c¬ ph¸ s¶n. - §¶m b¶o mèi quan hÖ hîp lý vÒ tiÒn l-¬ng gi÷a nh÷ng ng-êi lao ®éng kh¸c nhau trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Thùc hiÖn nguyªn t¾c núa gióp Nhµ n-íc t¹o sù c©n ®èi gi÷a c¸c ngµnh, khuyÕn khÝch sù ph¸t triÓn nhanh chãng, mòi nhän, ®ång thêi ®¶m b¶o lîi Ých cña ng-êi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c ngµnh kh¸c nhau. Thùc hiÖn tèt c¸c nguyªn t¾c trªn sÏ ®¶m b¶o møc thu nhËp t-¬ng ®èi gióp ng-êi lao ®éng t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng, khuyÕn khÝch ng-êi lao ®éng ph¸t huy tinh thÇn lµm chñ, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho mäi ng-êi lao ®éng. II. Quy chÕ vÒ tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i xÝ nghiÖp 1. C¸c qui chÕ xÝ nghiÖp ¸p dông trong h¹ch to¸n lao ®éng tiÒn l-¬ng. 1.1. Nguån h×nh thµnh quü tiÒn l-¬ng - Nguån tr¶ l-¬ng cho ng-êi lao ®éng trong xÝ nghiÖp lµ quü l-¬ng hîp lý, hîp lÖ ®-îc x¸c ®Þnh tõ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng ®éi theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc, Bé quèc phßng, tæng C«ng ty vµ xÝ nghiÖp. - Quü tiÒn l-¬ng ph¶i ®-îc tÝnh ®óng,tÝnh ®ñ vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña ®éi. XÝ nghiÖp kh«ng ®iÒu hoµ quü tiÒn l-¬ng cña quü nµy sang quü kh¸c. Tr-êng cao ®¼ng GTVT k52-c®kt2 1.2. Nguyªn t¾c ph©n phèi tiÒn l-¬ng: - TiÒn l-¬ng ®-îc tr¶ theo kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c, lµm nhiÒu hiÖu qu¶ kinh tÕ cao ®-îc tr¶ l-¬ng cao, lµm Ýt hiÖu qu¶ kinh tÕ thÊp tr¶ l-¬ng thÊp kh«ng lµm th× kh«ng h-ëng. - TiÒn l-¬ng quèc phßng ®-îc tÝnh ®Ó lµm c¬ së ®ãng b¶o hiÓm, thùc hiÖn chÕ ®é BHXH, BHYT, vµ c¸c chÕ ®é kh¸c. 1.3. Qu¶n lý quü tiÒn l-¬ng §Ó æn ®Þnh ®êi sèng cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong ®¬n vÞ tr¸nh ®-îc nh÷ng biÕn ®éng vÒ tiÒn l-¬ng ë mét sè thêi ®iÓm bëi nh÷ng lý do kh¸ch quan, ®¬n vÞ trÝch lËp quü tiÒn l-¬ng dù phßng dùa trªn nguyªn t¾c: 1.3.1. Khi quü tiÒn l-¬ng thùc hiÖn trong th¸ng lín h¬n quü tiÒn l-¬ng chøc danh th× tr¶ cho ng-êi lao ®éng (lao ®éng gi¸n tiÕp, lao ®éng phôc vô phô trî) tèi ®a 1,2 lÇn tiÒn l-¬ng chøc danh cßn phÇn d- quü tiÒn l-¬ng ®Ó dù phßng cho th¸ng sau. 1.3.2. Nh÷ng th¸ng do kh«ng cã ®ñ viÖc lµm, quü tiÒn l-¬ng thùc hiÖn nhá h¬n quü tiÒn l-¬ng quèc phßng, nÕu quü tiÒn l-¬ng dù phßng cßn sÏ trÝch tõ quü tiÒn l-¬ng dù phßng ra bï cho ®ñ b»ng quü tiÒn l-¬ng quèc phßng ®Ó chia cho ng-êi lao ®éng. NÕu quü tiÒn l-¬ng thùc hiÖn trong th¸ng thÊp h¬n 0,7 lÇn tiÒn l-¬ng quèc phßng vµ quü tiÒn l-¬ng dù phßng kh«ng cßn th× xÝ nghiÖp cho øng tr-íc cÊp ®ñ b»ng 0,7 lÇn tiÒn l-¬ng quèc phßng ®Ó ph©n phèi cho ng-êi lao ®éng. 1.3.3. Khi quyÕt to¸n n¨m, nÕu sè d- quü tiÒn l-¬ng lín h¬n 5% tæng quü l-¬ng thùc hiÖn c¶ n¨m vµ ®¬n vÞ kh«ng bÞ lç, ®¬n vÞ chØ gi÷ l¹i 5% quü tiÒn l-¬ng c¶ n¨m lµm quü dù phßng cho n¨m sau, sè l-¬ng cßn l¹i ph©n phèi cho ng-êi lao ®éng. 1.4. QuyÕt to¸n tiÒn l-¬ng 1.4.1. C¨n cø x¸c ®Þnh quü tiÒn l-¬ng quyÕt to¸n. Tr-êng cao ®¼ng GTVT k52-c®kt2 - Hµng quý c¬ quan tæ chøc lao ®éng c¨n cø vµo khèi l-¬ng ®-îc phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch thÈm ®Þnh, ®Þnh møc néi bé c«ng tr×nh ®¬n vÞ thi c«ng vµ tiÒn l-¬ng kÕ ho¹ch n¨m x¸c ®Þnh quü tiÒn l-¬ng ®¬n vÞ ®-îc duyÖt quyÕt to¸n trong quý. - §èi víi c¸c c«ng tr×nh ®¬n vÞ thi c«ng cã ®Þnh møc néi bé th× c¬ quan tæ chøc lao ®éng quyÕt to¸n tiÒn l-¬ng c¨n cø vµo: khèi l-îng ®-îc phßng kÕ to¸n kÕ ho¹ch thÈm ®Þnh; ®¬n gi¸ nh©n c«ng cña c«ng tr×nh ®¬n vÞ thi c«ng vµ tiÒn l-¬ng kÕ ho¹ch n¨m x¸c ®Þnh quü tiÒn l-¬ng ®-îc quyÕt to¸n trong quý. 1.4.2. Quü tiÒn l-¬ng quyÕt to¸n gåm: - TiÒn l-¬ng thuéc biªn chÕ cña ®¬n vÞ: TiÒn l-¬ng gi¸n tiÕp, tiÒn l-¬ng trùc tiÕp, tiÒn qu©n trang vµ tiÒn l-¬ng nghØ phÐp. 1.4.3. C¸c b-íc tiÕn hµnh quyÕt to¸n l-¬ng - C¸c ®éi hµng quý ph¶i x¸c ®Þnh cô thÓ tiÒn l-¬ng thuª ngoµi tõng c«ng tr×nh, c¨n cø vµo khèi l-îng vµ ®¬n gi¸ thuÕ ngoµi, tæng sè tiÒn l-¬ng thuª ngoµi, sè tiÒn ®· cÊp, sè tiÒn cßn ph¶i tr¶ cã x¸c nhËn cña chñ hîp ®ång nh©n c«ng thuª ngoµi. - B¶ng tæng hîp cÊp tiÒn ¨n thªm, tiÒn ¨n ca vµ lµm thªm giê trong quý. - C¬ quan tæ chøc lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm tÝnh ®óng, ®ñ kÞp thêi vµ chÝnh x¸c tiÒn l-¬ng ®-îc quyÕt to¸n trong quý lµm c¬ së h¹ch to¸n gi¸ thµnh vµ x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ cña c«ng tr×nh. 1.4.4. TiÒn l-¬ng thuéc biªn chÕ ®¬n vÞ ®-îc quyÕt to¸n trong quý cã thÓ thÊp h¬n hoÆc cao h¬n tiÒn l-¬ng ®· cÊp trong quý. - Khi tiÒn l-¬ng thuéc biªn chÕ ®¬n vÞ quyÕt to¸n thÊp h¬n tiÒn l-¬ng ®· cÊp th× ®¬n vÞ ph¶i cã tr¸ch nhiÖm t¨ng gi¸ trÞ s¶n l-îng cña quý kÕ tiÕp bï vµo quü tiÒn l-¬ng ®· cÊp qu¸ trong quý. Tr-êng cao ®¼ng GTVT k52-c®kt2 - Khi quü tiÒn l-¬ng thuéc biªn chÕ ®¬n vÞ ®-îc quyÕt to¸n cao h¬n quü tiÒn l-¬ng ®· cÊp, sau khi ®· ®Ó dù phßng trong c¸c quý kÕ tiÕp cßn d- th× ®¬n vÞ cã thÓ ®Ò nghÞ cÊp tiÕp kú 2. - §Ó gi¶m bít tiÒn l-¬ng thuª ngoµi c¸c ®éi s¶n xuÊt cÇn t¨ng c-êng thµnh lËp c¸c tæ thî s¶n xuÊt lµ lao ®éng trùc tiÕp thuéc biªn chÕ ®¬n vÞ. 1.5. H×nh thøc tr¶ l-¬ng cña xÝ nghiÖp XÝ nghiÖp ¸p dông h×nh thøc tr¶ l-¬ng theo l-¬ng s¶n phÈm TiÒn l-¬ng s¶n phÈm ¸p dông víi c¸c lùc l-îng sau: - lùc l-îng lao ®éng trùc tiÕp - Lùc l-îng lao ®éng phôc vô, phô trî ®-îc ph©n c«ng thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cã thÓ tÝnh theo l-¬ng s¶n phÈm Thanh to¸n tiÒn l-¬ng s¶n phÈm cho ng-êi lao ®éng c¨n cø vµo: - B¶ng ®¬n gi¸ tiÒn l-¬ng s¶n phÈm (cã sù tho¶ thuËn nhÊt trÝ cña chØ huy ®éi vµ tæ). - Khèi l-¬ng c«ng viÖc hoµn thµnh - B¶ng chÊm c«ng thêi gian lµm viÖc. 1.6. X¸c ®Þnh quü tiÒn l-¬ng kÕ ho¹ch. - Hµng n¨m, trªn c¬ së kÕ ho¹ch s¶n l-îng, ®¬n gi¸ tiÒn l-¬ng, qu©n sè thuéc biªn chÕ, tÝnh chÊt c¸c c«ng tr×nh ®¬n vÞ thi c«ng vµ tØ lÖ tiÒn l-¬ng hîp lÝ, xÝ nghiÖp x©y dùng quü tiÒn l-¬ng kÕ ho¹ch n¨m cho c¸c c«ng tr×nh cña tõng ®éi vµ toµn xÝ nghiÖp. - Quü tiÒn l-¬ng kÕ ho¹ch n¨m bao gåm: TiÒn l-¬ng gi¸n tiÕp, tiÒn l-¬ng trùc tiÕp thuéc biªn chÕ ®¬n vÞ, tiÒn l-¬ng nghØ phÐp, tiÒn l-¬ng qu©n trang - Quü tiÒn l-¬ng kÕ ho¹ch n¨m cã thÓ lín h¬n hoÆc nhá h¬n quü tiÒn l-¬ng chøc danh cña ®¬n vÞ trong n¨m. Quü tiÒn l-¬ng kÕ ho¹ch Tr-êng cao ®¼ng GTVT k52-c®kt2 ®-îc gi¸m ®èc xÝ nghiÖp giao cho c¸c ®éi cïng víi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt n¨m. 1.7. X¸c ®Þnh quü tiÒn l-¬ng thùc hiÖn. - Hµng th¸ng, c¨n cø vµo b¸o c¸o s¶n l-îng, thùc hiÖn trong c¸c th¸ng cña tõng ®éi ®· ®-îc phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch thÈm ®Þnh vµ quü tiÒn l-¬ng kÕ ho¹ch, c¬ quan tæ chøc lao ®éng t¹m x¸c ®Þnh quü l-¬ng thùc hiÖn trong th¸ng. - Hµng quý c¨n cø vµo gi¸ trÞ s¶n l-îng thùc hiÖn ®-îc phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch thÈm ®Þnh c¬ quan tæ chøc lao ®éng x¸c ®Þnh quü tiÒn l-¬ng ®-îc quyÕt to¸n trong quý, nÕu quü tiÒn l-¬ng ®-îc h-ëng cßn d- th× cÊp tiÕp kú 2 hoÆc ®Ó l¹i dù phßng cho quý sau. - Quü tiÒn l-¬ng ®-îc h-ëng cña c¸c c¬ quan xÝ nghiÖp ®-îc x¸c ®Þnh b»ng quü tiÒn l-¬ng kÕ ho¹ch nh©n víi hÖ sè hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n l-îng trung b×nh c¸c ®¬n vÞ. 1.8. Thµnh phÇn quü tiÒn l-¬ng 1.8.1. §èi t-îng h-ëng l-¬ng gi¸n tiÕp á ®éi gåm - §éi tr-ëng, ®éi phã - 1 kÕ to¸n, 1 thèng kª, 1 trî lý. - Thñ quü * TiÒn l-¬ng gi¸n tiÕp ®-îc x¸c ®Þnh theo gi¸ trÞ s¶n l-îng thùc hiÖn trong th¸ng, quý. 1.8.2. §èi t-îng h-ëng l-¬ng trùc tiÕp gåm: - C«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p. - C«ng nh©n l¸i m¸y vµ vËn hµnh thiÕt bÞ thi c«ng. - Lùc l-îng lao ®éng phôc vô phô trî, trùc tiÕp kh¸c. * TiÒn l-¬ng lao ®éng lao ®éng trùc tiÕp ®-îc x¸c ®Þnh theo khèi l-îng s¶n phÈm hoµn thµnh vµ ®¬n gi¸ nh©n c«ng. Lùc l-îng lao ®éng lµm viÖc ë c«ng tr×nh nµo th× tÝnh l-¬ng ë c«ng tr×nh ®ã. Tr-êng cao ®¼ng GTVT k52-c®kt2 1.9 L-¬ng lµm thªm giê - Ngµy b×nh th-êng ®-îc tÝnh = 150%, Ngµy nghØ = 200%, ngµy lÔ ®-îc tÝnh 300% ®Þnh møc tiÒn l-¬ng ®-îc h-ëng. 2. C¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng 2.1. Thu nép b¶o hiÓm: - TÊt c¶ ng-êi lao ®éng thuéc biªn chÕ cña nghiÖp ®Òu ph¶i cã tr¸ch nhiÖm ®ãng BHXH vµ BHYT ®Çy ®ñ, ®óng vµ kÞp thêi theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n-íc. TiÒn l-¬ng lµm c¨n cø nép b¶o hiÓm gåm: + TiÒn l-¬ng cÊp bËc, chøc vô. + Phô cÊp th©m niªn + Phô cÊp chøc vô. + C¸ nh©n ph¶i nép trõ vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng hµng th¸ng.  B¶o hiÓm x· héi: 5%  B¶o hiÓm y tÕ: 1% + §¬n vÞ ph¶i nép tÝnh vµo gi¸ thµnh  B¶o hiÓm x· héi : 15%  B¶o hiÓm y tÕ: 2% III. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i xÝ nghiÖp. Tr-êng cao ®¼ng GTVT k52-c®kt2 1. C¸ch tÝnh l-¬ng 1.1. L-¬ng cña c¬ quan xÝ nghiÖp Quü l-¬ng ®-îc h-ëng cña c¬ quan xÝ nghiÖp ®-îc x¸c ®Þnh b»ng quü tiÒn l-¬ng kÕ ho¹ch nh©n víi hÖ sè hoµn thµnh kÕ ho¹ch trung b×nh. * C¸ch x¸c ®Þnh tiÒn l-¬ng cña mét ng-êi. - TiÒn l-¬ng ®-îc h-ëng = HÖ sè x §iÓm x TiÒn l-¬ng cho mét hÖ sè. Tæng tiÒn l-¬ng ®-îc h-ëng- Tæng phô cÊp tr¸ch - TiÒn l-¬ng cho mét hÖ sè nhiªm,chøc vô- Tæng phô cÊp khu vùc = ∑( HÖ sè x ®iÓm) TiÒn l-¬ng TiÒn l-¬ng ®-îc Phô cÊp tr¸ch Phô cÊp - thùc nhËn = + + khu vùc h-ëng nhiÖm B¶o hiÓm ®ãng trong th¸ng VÝ dô: §ång chÝ TrÇn H÷u Quy, cÊp bËc: Th-îng t¸, chøc vô: KÕ to¸n tr-ëng - Tr-ëng phßng, cã hÖ sè l-¬ng: 4,98, ngµy c«ng (®iÓm) trong th¸ng: 26,0 phô cÊp chøc vô, tr¸ch nhiÖm: 145.000 (®ång), B¶o hiÓm ®ãng trong th¸ng: 136.312 (®ång), tiÒn l-¬ng cho mét hÖ sè: 25091,25® - TiÒn l-¬ng ®-îc h-ëng: 4,98 x 26 x25091,25+145 000=3393 815(®ång) - TiÒn l-¬ng thùc nhËn: 3 393 815 -136.312 =3.257.503 ®ång 1.2. L-¬ng cña ®éi x©y dùng: - Lao ®éng ë c¸c ®éi ®-îc ph©n thµnh 2 lo¹i: lao ®éng gi¸n tiÕp vµ lao ®éng trùc tiÕp. - TiÒn l-¬ng cña ®éi ®-îc x¸c ®Þnh b»ng khèi l-îng s¶n phÈm hoµn thµnh nh©n víi ®¬n gi¸ nh©n c«ng. - C¸c tÝnh l-¬ng cho lao ®éng ë ®éi còng t-¬ng tù nh- c¸ch tÝnh l-¬ng lao ®éng c¬ quan C«ng ty. VD: TrÇn V¨n B¶n lµ qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, chøc vô: ®éi tr-ëng, phô cÊp tr¸ch nhiÖm: 116.000®ång, hÖ sè l-¬ng 4,1 sè c«ng Tr-êng cao ®¼ng GTVT k52-c®kt2 (®iÓm) trong th¸ng: 27; tiÒn l-¬ng cho mét hÖ sè chøc danh ®iÓm: 22.680 ®ång; b¶o hiÓm ph¶i ®ãng trong th¸ng: 120.356® - TiÒn l-¬ng ®-îc h-ëng = 4,1 x 27 x 22. 680 = 2.510.676 (®ång) -TiÒn l-¬ng thùc nhËn = 2.510.676+116.000-12.356=2.506.320(®ång) L-¬ng cña nh÷ng ng-êi cßn l¹i tÝnh l-¬ng t-¬ng tù. 2. H×nh thøc tr¶ l-¬ng : XÝ nghiÖp tr¶ l-¬ng theo h×nh thøc l-¬ng s¶n phÈm - Quü l-¬ng cña bé phËn qu¶n lý xÝ nghiÖp ®-îc x¸c ®Þnh theo tû lÖ phÇn tr¨m hoµn thµnh kÐ ho¹ch s¶n xuÊt cña c¸c ®éi - Quü l-¬ng cña c¸c ®éi ®-îc x¸c ®Þnh theo khèi l-îng c«ng viÖc hoµn thµnh, ®Þnh møc nh©n c«ng cña tõng khèi l-îng c«ng viÖc 3.KÕ to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng 3.1 B¶o hiÓm x· héi. - Quü b¶o hiÓm cña c«ng ty ®-îc h×nh thµnh tõ viÖc trÝch 20% tæng l-¬ng quèc phßng, phô cÊp th©m niªn , phô cÊp l·nh ®¹o vµ phô cÊp khu vùc. Trong ®ã 15% do c«ng ty chÞu vµ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cßn 5% do ng-êi lao ®éng chÞu vµ tÝnh trõ vµo l-¬ng. - ë c«ng ty tiÒn l-¬ng lµm c¬ së ®ãng b¶o hiÓm gåm: tiÒn l-¬ng cÊp bËc chøc vô, phô cÊp th©m niªn vµ phô cÊp chøc vô.  C¸ch tÝnh b¶o hiÓm ë c«ng ty: L-¬ng ®ãng b¶o hiÓm = L-¬ng chÝnh + phô cÊp th©m niªn + phô cÊp chøc vô - L-¬ng chÝnh = Hsè x 290 000 - Phô cÊp th©m niªn : C¸ nh©n ®-îc tÝnh phô cÊp th©m niªn khi ®· cã thêi gian c«ng t¸c trong qu©n ®éi lµ 5 n¨m th× ®-îc tÝnh b»ng mét th©m niªn, c¸c n¨m tiÕp theo th× tÝnh mét n¨m mét th©m niªn. Mét th©m niªn tÝnh b»ng 1% cña l-¬ng quèc phßng. VÝ dô c¸ch tÝnh b¶o hiÓm cña mét c¸ nh©n: Do·n §×nh Ch-¬ng. CÊp bËc: Th-îng uý . Chøc vô: §éi phã. NhËp ngò th¸ng 03 n¨m 1993. Cã hÖ sè l-¬ng : 3,80, phô cÊp th©m niªn : 110 200®ång. Phô cÊp tr¸ch nhiÖm: 101 500 ®ång Tr-êng cao ®¼ng GTVT k52-c®kt2  L-¬ng ®ãng b¶o hiÓm cña ®ång chÝ = 3,80 x 290 000 + 110 000 + 101 500 = 1 313 700 ( ®ång). b- §èi víi c«ng nh©n viªn quèc phßng , lao ®éng hîp ®ång : L-¬ng ®ãng b¶o hiÓm = l-¬ng chÝnh + phô cÊp tr¸ch nhiÖm + phô cÊp khu vùc NguyÔn Hoµi Thu lµ c«ng nh©n viªn quèc phßng chøc vô : Nh©n viªn cã hÖ sè l-¬ng 2,02 L-¬ng ®ãng b¶o hiÓm : 2,02 x 290.000 = 585.800 ® 3.2 §èi víi b¶o hiÓm y tÕ. Quü b¶o hiÓm y tÕ cña c«ng ty ®-îc thµnh lËp b»ng c¸ch trÝch 3% l-¬ng quèc phßng vµ phô cÊp. Trong ®ã 2% do c«ng ty chÞuvµ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, 1% ng-êi lao ®éng chÞu vµ tÝnh trõ vµo tiÒn l-¬ng. 3.3 Kinh phÝ c«ng ®oµn Kinh phÝ c«ng ®oµn cña c«ng ty ®-îc trÝch theo tû lÖ 2% tiÒn l-¬ng thùc tÕ vµ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. C«ng ty nép mét phÇn kinh phÝ c«ng ®oµn cho cÊp trªn cßn mét phÇn ®Ó l¹i c«ng ty chi tiªu trong ho¹t ®éng c«ng ®oµn. GiÊy Chøng NhËn NghØ H-ëng B¶o HiÓm X· Héi Tr-êng cao ®¼ng GTVT k52-c®kt2 Hä vµ tªn: NguyÔn Thu Giang §¬n vÞ c«ng t¸c : C«ng ty X©y Dùng 492 Lý do nghØ viÖc : NghØ ®Î Sè ngµy nghØ : 104 ngµy ( tõ ngµy 21/12/03 ®Õn hÕt ngµy 22/4/2004) Ngµy 21th¸ng 11n¨m 2003 X¸c nhËn cña ®¬n vÞ Y B¸c Sü Sè ngµy nghØ : 104 (Ký tªn , ®ãng dÊu ) (Ký tªn , ®ãng dÊu ) MÆt sau. phÇn b¶o hiÓm x· héi sè sæ B¶o hiÓm x· héi : 1203 1.Sè ngµy ®-îc nghØ h-ëng b¶o hiÓm x· héi :104 2.Luü kÕ ngµy nghØ ®Çu n¨m 3.L-¬ng th¸ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi : 493.000 4.L-¬ng b×nh qu©n ngµy : 18.961 5.Tû lÖ h-ëng b¶o hiÓm x· héi : 100 6.Sè tiÒn h-ëng b¶o hiÓm x· héi : 1 971 944 C¸n bé c¬ quan b¶o hiÕm x· héi. ( ký tªn , ®ãng dÊu ) Ngµy 25/12/0 KÕ to¸n . Ký tªn Trªn c¬ së ®ã kÕ to¸n lËp phiÕu thanh to¸n trî cÊp b¶o hiÓm cho chÞ Giang Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Tr-êng cao ®¼ng GTVT k52-c®kt2 PhiÕu thanh to¸n trî cÊp BHXH ( NGhØ èm – tr«ng con – thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¸ ) Hä vµ tªn : NguyÔn Thu Giang NghÒ nghiÖp: KÕ to¸n §¬n vÞ c«ng t¸c : Phßng kÕ to¸n TiÒn l-¬ng ®ãng b¶o hiÓm tr-íc khi nghØ: 493 000 Sè ngµy ®-îc ngnØ: 104 Trî cÊp møc : Møc 100% x 104 ngµy= 1 971 944® B»ng ch÷ : Mét triÖu, chÝn tr¨m b¶y m-¬I mèt ngh×n chÝn tr¨m bèn m-¬I bèn ngh×n ®ång ch½n. Trªn c¬ së phiÕu trî cÊp BHXH kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n BHXH cho c¸c phßng ban, tæ ®éi. 4. Quy tr×nh ghi sæ kÕ to¸n C¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc nh- b¶ng chÊm c«ng danh s¸ch cÊp l-¬ng , danh s¸ch cÊp l-¬ng thai s¶n…kÕ to¸n vµo chøng tõ ghi sæ, tõ chøng tõ Tr-êng cao ®¼ng GTVT k52-c®kt2 Tr-êng cao ®¼ng GTVT Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ghi sæ vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ cuèi n¨m vµo sæ c¸i tµi kho¶n 334,3384,3383,3382 Sinh viªn : NguyÔn thÞ huyÒn trang 52c®kt2 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Tr-êng cao ®¼ng GTVT §¬n vÞ: C«ng ty XD 492 B¶ng chÊm c«ng Bé PhËn: C¬ quan C«ng ty Th¸ng 12 n¨m - 2003 Ngµy trong th¸ng TT Hä tªn Tæng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2 30 31 1 Vò Tr×nh T-êng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27 2 NguyÔn Duy Tr-êng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27 3 TrÇn V¨n TiÕn 27 4 Vâ Träng Hång 27 5 TrÇn H÷u Quy 6 Lª V¨n M¹nh 27 7 Ph¹m V¨n Thôc 26 8 Ph¹m V¨n Phån x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x R 26 9 Mai Träng Giíi x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27 … ……… ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... x x x x x x x x x x x x R x x x x x x x x x x x x x x 26 1085 Céng Chó thÝch: Sinh viªn : NguyÔn thÞ huyÒn trang 52c®kt2 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Tr-êng cao ®¼ng GTVT C: §i c«ng t¸c R: nghØ viÖc riªng H: Häc, häp X: ngµy c«ng t¸c L: Ngµy lÔ ¤: NghØ èm §¬n vÞ : C«ng ty XD 492 Bé phËn: C¬ quan c«ng ty Danh s¸ch cÊp l-¬ng th¸ng12 n¨m 2003 - c¬ quan C«ng ty TT TiÒn l-¬ng chøc danh Hä tªn 1 CÊp bËc Chøc danh NhËp ngò HÖ sè §iÓm TL cho 1 HÖ sè Phô cÊp Tæng tiÒn Tr. nhiÖm, l-¬ng ®-îc Kvùc h-ëng Vò Tr×nh T-êng T4 G§ 4.79 5,72 27,0 25091,25 174.000 2 NguyÔn Duy Tr-êng T4 PG§ 12.74 5,26 27,0 25901,25 145.000 3 TrÇn V¨n TiÕn T3 PG§ 4.75 4,98 27,0 25091,25 4 Vâ Träng Hång T3 PG§ 5.72 4,98 27,0 5 TrÇn H÷u Quy T3 KTT-TP 10.77 4,98 6 Lª V¨n M¹nh T3 CN-TP 2.75 7 Ph¹m V¨n Thôc T3 TP 8 Ph¹m V¨n Phån T2CN TPh Sinh viªn : NguyÔn thÞ huyÒn trang Tæng tiÒn Trõ BH l-¬ng cßn th¸ng 12 nhËn 150.684 3.898.409 3.708.459 154.599 3.553.860 145.000 3.518.769 140.105 3.378.664 25901,25 145.000 3.518.769 150.023 3.368.747 26,0 25091,25 145.000 3.393.815 136.312 3.257.503 4,66 27,0 25901,25 145.000 3.801.981 138.365 3.163.616 5.72 4,66 26,0 25091,25 116.000 3.156.056 141.445 3.014.61 6.77 4,1 26,0 25901,25 116.000 2.790.727 114.388 2.676.339 52c®kt2 4049.093 Ký nhËn Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Tr-êng cao ®¼ng GTVT 9 Mai Träng Giíi T2CN P Phßng 6.74 4,1 27,0 25091,25 137.750 2.915.351 119.442 2.795.909 10 NguyÔn M¹nh Hïng T2 PP 9.87 4,1 27,0 25901,25 246.500 3.024.101 102.138 2.921.963 11 Bïi Minh Qu©n D3 PP 7.95 3,54 27,0 25091,25 101.500 2.499.722 75.516 2.424.206 12 Ph¹m Kh¾c C«ng D4CN P Phßng 2.86 3,82 26,0 25901,25 135.750 2.629.813 79.109 2.550.704 13 T¹ ThÞ R¬i T1CN NV Phôc vô 8.74 2,3 27,0 25091,25 1.558.167 94.273 1.463.894 14 Ph¹m ThÞ LuËt  CN NVV th- 12.80 2,42 26,0 25901,25 1.578.741 88.096 1.490.645 15 NguyÔn ThÞ Minh D3CN y SÜ 2.85 2,18 27,0 25091,25 94.250 1.571.212 62.710 1.508.411 … ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 115,83 1.085 2.167.750 79.296.496 2.795.964 76.500.532 ….. Céng Gi¸m ®èc C«ng ty Sinh viªn : NguyÔn thÞ huyÒn trang KÕ to¸n tr-ëng Tr-ëng ban TC - L§ 52c®kt2 Ng-êi lËp
- Xem thêm -