Tài liệu Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 thanh hóa

  • Số trang: 130 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Lê Thị Hồng Hà LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian thực hiện, để bài chuyên đề tốt nghiệp của em có thể hoàn thành, bản thân em đã nhận được sự giúp đỡ, sự đóng góp ý kiến rất nhiều thầy cô và các anh chị trong công ty. Em xin chân thành cảm ơn các quý thầy cô khoa kinh tế trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM. Đặc biệt là cô giáo Lê Thị Hồng Hà đã hướng dẫn em hoàn thành bài chuyên đề tốt nghiệp này. Em xin chân thành cảm ơn các anh chị, cô chú trong các phòng ban của Công ty cổ phần xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 Thanh Hóa. Đặc biệt là phòng kế toán đã giúp đỡ và hướng dẫn em hoàn thành bài chuyên đề tốt nghiệp này. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện bài chuyên đề tốt nghiệp này do sự hiểu biết và kiến thức của em còn hạn chế nên không thể tránh khỏi một vài sai sót. Mong quý thầy cô và các bạn đóng góp ý kiến để bài chuyên đề của em được hoàn thiện hơn. Cuối cùng em xin kính chúc các quý thầy cô và các bạn dồi dào sức khỏe, học tập tốt và đạt nhiều thành công trong công việc. Ngày ….tháng ….năm 2014 SINH VIÊN THỰC HIỆN Nguyễn Thị Hải Yến Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hải Yến – MSSV: 12012023 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Lê Thị Hồng Hà NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Ngày …. tháng ….. năm 2014 GIẢNG VIÊN Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hải Yến – MSSV: 12012023 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Lê Thị Hồng Hà NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Ngày …. tháng ….. năm 2014 GIẢNG VIÊN Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hải Yến – MSSV: 12012023 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Lê Thị Hồng Hà DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TT 1 TỪ VIẾT TẮT BHXH DIỄN GIẢI Bảo hiểm xã hội 2 BHYT Bảo hiểm thất nghiệp 3 KPCĐ Kinh phí công đoàn 4 BHTN Bảo hiểm thất nghiệp Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hải Yến – MSSV: 12012023 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Lê Thị Hồng Hà DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tính lương và trợ cấp BHXH:...........................................................23 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ hạch toán thanh toán với công nhân viên..........................................31 Sơ đồ 2.3: SƠ đồ hạch toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn........34 Sơ đồ 3.1: Qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm xây lắp..........................................39 Sơ đồ 3.2- Mô hình bộ máy sản xuất và quản lý Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hải Dương.......................................................................................................................... 40 Sơ đồ 3.3 - Bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1...............................43 Hải Dương................................................................................................................... 43 Sơ đồ 3.4- Sơ đồ hạch toán chứng từ ghi sổ...............................................................44 Sơ đồ 3.5- Quy trình kế toán phải trả công nhân viên..................................................65 Sơ đồ 3.7- Quy trình kế toán phải trả phải nộp khác....................................................71 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hải Yến – MSSV: 12012023 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Lê Thị Hồng Hà MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN................................................................................................................. i NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP......................................................................ii NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN.......................................................iii NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN..........................................................iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT........................................................................................v DANH MỤC SƠ ĐỒ....................................................................................................vi MỤC LỤC................................................................................................................... vii LỜI NÓI ĐẦU............................................................................................................... 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU............................................2 1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐÊ TÀI......................................................................2 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU...............................................................................3 1.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU............................................................................3 1.3.1. Lương:............................................................................................................3 1.3.2. Các khoản trích theo lương:............................................................................3 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU..................................................................................3 1.4.1.Phạm vi không gian..........................................................................................3 1.4.2. Phạm vi thời gian.............................................................................................3 1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.......................................................................3 1.5.1 Phương pháp thu thập thông tin........................................................................3 1.6. KẾT CẤU CỦA CHUYÊN ĐỀ..........................................................................4 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG.................................................................................5 2.1 NỘI DUNG, Ý NGHĨA, ĐẶC ĐIỂM CỦA TIỀN LƯƠNG................................5 2.1.1 Nội dung, ý nghĩa của tiền lương......................................................................5 2.1.2 Đặc điểm của tiền lương...................................................................................7 2.2 BẢN CHẤT CỦA TIỀN LƯƠNG VÀ NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG..................................................................................................................... 7 2.2.1 Bản chất của tiền lương.....................................................................................7 2.2.2 Các nguyên tắc tổ chức tiền lương....................................................................7 2.3 CHỨC NĂNG CỦA TIỀN LƯƠNG...................................................................9 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hải Yến – MSSV: 12012023 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Lê Thị Hồng Hà 2..1 Chức năng thước đo giá trị:.................................................................................9 2.3.2 Chức năng tái sản xuất sức lao động:................................................................9 2.3.3 Chức năng kích thích sức lao động:..................................................................9 2.3.4 Chức năng công cụ quản lý của Nhà nước:.......................................................9 2.3.5 Chức năng điều tiết lao động:.........................................................................10 2.4 QUỸ LƯƠNG, BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN................................................10 2.4.1 Quỹ lương.......................................................................................................10 2.4.2 Quỹ bảo hiểm xã hội ( BHXH )......................................................................10 2.4.3 Quỹ bảo hiểm y tế ( BHYT )...........................................................................12 2.4.4 Kinh phí công đoàn (KPCĐ )..........................................................................13 2.4.5 Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)........................................................................13 2.5. YÊU CẦU VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BHXH......14 2.5.1. Yêu cầu của kế toán tiền lương......................................................................14 2.5.2. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương...................................................................15 2.6. CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP......................15 2.6.1. Hình thức trả lương theo thời gian.................................................................16 2.6.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm................................................................17 2.7. HẠCH TOÁN KẾT QUẢ LAO ĐỘNG, TÍNH LƯƠNG VÀ TRỢ CẤP BHXH PHẢI TRẢ...............................................................................................................21 2.7.1. Hạch toán kết quả lao động............................................................................21 2.7.1.1. Hạch toán số lượng lao động...................................................................21 2.7.1.2. Hạch toán thời gian lao động..................................................................21 2.7.1.3. Hạch toán kết quả lao động.....................................................................21 2.7.2. Tính tiền lương và trợ cấp BHXH..................................................................22 2.8. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG..........24 2.8.1. Kế toán chi tiết tiền lương..............................................................................24 2.8.1.1. Chứng từ, thủ tục kế toán.......................................................................24 2.8.1.1.1. Bảng chấm công (Mẫu số 01a - LĐTL)...........................................24 2.8.1.1.2. Bảng chấm công làm them giờ (Mẫu số 01b - LĐTL).....................24 2.8.1.1.3. Bảng thanh toán tiền lương (Mẫu số 02 – LĐTL)............................24 2.8.1.1.4. Bảng thanh toán tiền thưởng (Mẫu số 03- LĐTL)............................25 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hải Yến – MSSV: 12012023 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Lê Thị Hồng Hà 2.8.1.1.5. Giấy đi đường (Mẫu số 04- LĐTL)..................................................25 2.8.1.1.6. Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành (Mẫu số 05 – LĐTL).............................................................................................................. 25 2.8.1.1.7. Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ (Mẫu số 06– LĐTL).................25 2.8.1.1.8. Bảng thanh toán tiền làm thuê ngoài (Mẫu số 07 – LĐTL)..............25 2.8.1.1.9. Hợp đồng giao khoán (Mẫu số 08 – LĐTL).....................................25 2.8.1.1.10. Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán (Mẫu số 09LĐTL).............................................................................................................. 26 2.8.1.1.11. Bảng kê trích nộp các khoản theo lương (Mẫu số 10- LĐTL)........26 2.8.1.1.12. Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội (Mẫu số 11- LĐTL).26 2.8.2. Hạch toán tổng hợp tiền lương.......................................................................26 2.8.2.1. Thanh toán với công nhân viên của doanh nghiệp.................................27 2.8.2.2.Thanh toán với công nhân thuê ngoài......................................................28 2.8.2.3.Tổ chức hạch toán trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất.........................................................................................................29 2.8.3. Các khoản trích theo lương............................................................................32 2.9.TỔ CHỨC SỔ SÁCH KẾ TOÁN......................................................................34 CHƯƠNG 3 : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY.................................................................................36 XÂY DỰNG SỐ 1 - HẢI DƯƠNG.............................................................................36 3.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1 THANH HÓA.......................................................36 3.1.1 Thành lập:.......................................................................................................36 3.1.2. Vốn điều lệ.....................................................................................................38 3.1.3. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty.................................................38 3.1.4. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hải Dương...............................................................................................................38 3.1.4.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty...........................................................38 3.1.4.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất-kinh doanh của công ty............................38 3.1.4.2.1. Đặc điểm máy móc thiết bị...............................................................39 3.1.4.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm............................39 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hải Yến – MSSV: 12012023 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Lê Thị Hồng Hà 3.1.5. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty..............................................................40 3.1.5.1. Cơ cấu chung:.........................................................................................40 3.1.5.2. Cơ cấu phòng kế toán:.............................................................................42 3.1.6. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty..........................................................43 3.1.6.1. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty.....................................................43 3.1.6.2. Phương pháp kế toán hàng tồn kho.........................................................45 3.1.6.3. Một số chế độ kế toán khác áp dụng trong công ty.................................45 3.1.6.4. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty.........................................................45 3.1.7. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây.....45 3.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1 THANH HÓA................................................48 3.2.1. Đặc điểm về lao động , công tác quản lý lao động , đặc điểm công tác chi trả lương trong công ty..................................................................................................48 3.2.1.1. Đặc điểm và cơ cấu đội ngũ lao động.....................................................48 3.2.1.2. Công tác chi trả lương.............................................................................49 3.2.2. Các hình thức trả lương tại Công ty cổ phần xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 Thanh Hóa...................................................................................49 3.2.2.1. Hình thức trả lương theo thời gian..........................................................49 3.2.2.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm.........................................................51 3.2.3. Hạch toán thời gian lao động của Công ty.....................................................51 3.2.4. Hạch toán kết quả lao động tại Công ty.........................................................52 3.2.5. Hạch toán lương và thanh toán với người lao động........................................53 3.2.5.1. Tính lương cho CBCNV áp dụng theo hình thức trả lương theo thời gian tại Công ty............................................................................................................ 53 3.2.6.2.Tính lương cho CBCNV áp dụng theo hình thức trả lương theo sản phẩm tập thể tại công ty.................................................................................................54 3.2.6. Cách tính BHXH , BHYT, KPCĐ ở công ty..................................................56 3.2.6.1. Cách tính BHXH, trợ cấp BHXH............................................................56 3.2.6.1.1.Cách tính bảo hiểm xã hội.....................................................................56 3.2.6.1.2. Cách tính trợ cấp BHXH......................................................................57 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hải Yến – MSSV: 12012023 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Lê Thị Hồng Hà 3.2.6.2 BHYT......................................................................................................57 3.2.5.3 KPCĐ.......................................................................................................58 3.2.5.4 BHTN......................................................................................................59 3.2.7. Quy trình hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty.............................................................................................................................. 61 3.2.8. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương.......................64 3.2.8.1. Kế toán tổng hợp tiền lương....................................................................64 3.2.8.1.1 Chứng từ sử dụng.............................................................................64 3.2.8.1.2 Tài khoản sử dụng .........................................................................64 3.2.6.1.3 Sổ kế toán sử dụng............................................................................65 3.2.6.1.4 Tóm tắt quy trình kế toán phải trả công nhân viên............................65 3.2.6.1.5 Ví dụ minh họa..................................................................................65 3.2.6.2. Kế toán tổng hợp các khoản trích theo lương..........................................70 3.2.6.2.1 Chứng từ sử dụng..............................................................................70 3.2.6.2.2 Tài khoản sử dụng:............................................................................70 3.2.6.2.3 Sổ kế toán sử dụng...........................................................................71 3.2.6.2.4 Tóm tắt quy trình kế toán phải trả phải nộp khác.............................71 3.2.6.2.5 Ví dụ minh họa.................................................................................71 CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1 THANH HÓA......................................................................75 4.1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1 THANH HÓA................................75 4.1.1. Về ưu điểm:...................................................................................................76 4.1.2. Về nhược điểm:..............................................................................................79 4.2. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG – PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1 THANH HÓA................................80 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hải Yến – MSSV: 12012023 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Lê Thị Hồng Hà 4.2.1 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 Thanh Hóa.......................................................................................................................... 80 4.2.2 Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng lao động ở Công ty cổ phần xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 Thanh Hóa.........................................88 4.2.2.1. Phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương..........................................88 4.2.2.2. Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng lao động...............................88 4.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI................................................................................................................ 88 KẾT LUẬN.................................................................................................................90 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hải Yến – MSSV: 12012023 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Lê Thị Hồng Hà CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐÊ TÀI Đối với người lao động, sức lao động mà họ bỏ ra để là để đạt được lợi ích cụ thể, đó là tiền công ( lương ) mà người sử dụng lao động họ sẽ trả. Vì vậy việc nghiên cứu tiền lương và các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, KPCĐ) rất được mọi người quan tâm. Trước hết là họ muốn biết lương chính thức của của mình được hưởng bao nhiêu, họ được hưởng bao nhiêu cho BHXH, BHYT, KPCĐ và họ có trách nhiệm như thế nào với các quỹ đó. Sau đó là sự hiểu biết về lương và các khoản trích theo lương sẽ giúp họ đối chiếu với chính sách của nhà nước quy định về các khoản này, qua đó họ biết được người sử dụng lao động đã trích đúng, trích đủ cho họ quyền lợi này hay chưa. Cách tính lương của doanh nghiệp cũng giúp cán bộ công nhân viên thấy được quyền lợi của mình trong việc tăng năng suất lao động, từ đó thúc đẩy việc nâng cao chất lượng lao động của doanh nghiệp. Còn đối với doanh nghiệp, việc nghiên cứu và tìm hiểu sâu về quá trình hạch toán lương tại doanh nghiệp giúp cán bộ quản lý hoàn thiện lại cho đúng, đủ, phù hợp với chính sách của Nhà nước, đồng thời qua đó cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp được quan tâm đảm bảo về quyền lợi sẽ yên tâm hăng hái hơn trong lao động sản xuất. Hoàn thiện hạch toán lương còn giúp doanh nghiệp phân bổ chính xác chi phí nhân công vào giá thành sản phẩm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm nhờ giá thành hợp lý. Mối quan hệ giữa chất lượng lao động (lương) và kết quả sản xuất kinh doanh dược thể hiện chính xác trong hạch toán cũng giúp rất nhiều cho bộ máy quản lý doanh nghiệp trong việc đưa ra các quyết định chiến lược để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Là một sinh viên chuyên ngành kế toán doanh nghiệp trong những năm học tập và rèn luyện ở trường với mong muốn “học đi đôi với hành” để củng cố thêm kiến thức, vận dụng kiến thức đã học vào trong thực tế. Trong thời gian thực tập được sự giúp đỡ tận tình của Cô giáo hướng dẫn, các cô, các chú phòng kế toán, ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ trong Công ty cổ phần xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 Thanh Hóa, em đã tìm hiểu và nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng nông nghiệp và Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hải Yến – MSSV: 12012023 Trang 1 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Lê Thị Hồng Hà phát triển nông thôn 1 Thanh Hóa” làm đề tài chuyên đề tốt nghiệp của mình 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đánh giá thực trạng, tình hình, đặc điểm tính chất và tầm quan trọng của kế toán tiền kương và các khoản trich nộp theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 Thanh Hóa. Nhằm tổng kết và khái quát những vấn đề có tính chất tổng quan về tiền lương và kế toán tiền lương qua đó đánh giá tình hình trả lương và hạch toán tiền lương để tìm ra những mặt mạnh, mặt yếu để có những biện pháp khắc phục để hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương, đảm bảo sự công bằng tạo động lực thúc đẩy cán bộ, công nhân viên trong Công ty, phát huy hết khả năng sức lao động, sáng tạo của mình để phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh. Từ đó kịp thời cung cấp thông tin kế toán cho ban giám đốc hiểu rõ hết tình hình của Công ty để đưa ra các quyết định đúng đắn, phù hợp với thực trạng của Công ty để có thể đạt được hiệu quả cao nhất về mọi mặt. 1.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1.3.1. Lương: + Lương cán bộ công nhân viên trong công ty + Lương tính cho công nhân thuê ngoài 1.3.2. Các khoản trích theo lương: + Bảo hiểm xã hội + Bảo hiểm y tế + Kinh phí công đoàn 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1.Phạm vi không gian Đề tài được nghiên cứu tại Công ty cổ phần xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 Thanh Hóa 1.4.2. Phạm vi thời gian - Thời gian nghiên cứu đề tài : Nguồn số liệu được lấy tại năm 2012, tại Phòng tài chính – Kế toán 1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 1.5.1 Phương pháp thu thập thông tin. Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hải Yến – MSSV: 12012023 Trang 2 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Lê Thị Hồng Hà Khi đi vào nghiên cứu một doanh nghiệp phải tìm hiểu nghiên cứu và lựa chọn thông tin nào là hết sứu cần thiết. Việc thu thập thông tin một cách chính xác và có khoa học sẽ phục vụ tốt và đảm bảo yêu cầu của mục đích nghiên cứu. Phương pháp điều tra: Thống kê tiến hành thu thập ghi chép tài liệu ban đầu trên toàn thể các đơn vị điều tra, không bỏ sót bất kỳ một đơn vị nào, ghi chép toàn bộ số liệu có liên quan đến tiền lương và các khoản trích theo lương của doanh nghiệp về tổng tiền lương và bảo hiểm, số đã chi và số còn lại chưa chi. Phương pháp phỏng vấn: Là phỏng vấn và tham khảo ý kiến của những cán bộ quản lý có kinh nghiệm, có trách nhiệm trong doanh nghiệp và phòng kế toán về các sô liệu phản ánh tiền lương và các khoản trích theo lương của doanh nghiệp về tổ chức quản lý và sử dụng quỹ lương. Phương pháp trực quan: Là trực tiếp quan sát các biểu báo cáo và các số liệu được lập nên tại đơn vị và cơ sở vật chất của đơn vị. 1.6. KẾT CẤU CỦA CHUYÊN ĐỀ Nội dung của bài chuyên đề gồm 4 chương: Chương 1 : Tổng quan về đề tài nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Chương 3: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tai Công ty cổ phần xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 Thanh Hóa Chương 4: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty cổ phần xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 Thanh Hóa Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hải Yến – MSSV: 12012023 Trang 3 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Lê Thị Hồng Hà CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. 2.1 NỘI DUNG, Ý NGHĨA, ĐẶC ĐIỂM CỦA TIỀN LƯƠNG 2.1.1 Nội dung, ý nghĩa của tiền lương Tiền lương là một phạm trù kinh tế phức tạp, mang tính lịch sử có ý nghĩa chính trị, kinh tế và xã hội to lớn. Ngược lại bản thân tiền lương cũng chịu tác động mạnh mẽ của xã hội. Cụ thể là trong xã hội Tư bản chủ nghĩa, tiền lương là sự biểu hiện bằng tiền của sức lao động, là giá cả của sức lao động. Trong xã hội chủ nghĩa, tiền lương không phải là giá cả của sức lao động, mà là giá trị một phần vật chất trong tổng sản phẩm xã hội dùng để phân phối cho người lao động theo nguyên tắc “ làm theo năng lực, hưởng theo lao động”. Tiền lương mang một ý nghĩa tích cực, tạo ra sự công bằng trong phân phối thu nhập quốc dân. Ở Việt Nam, trong thời kì bao cấp, một phần thu nhập quốc dân được tách ra làm quỹ lương và phân phối cho người lao động theo kế hoạch tiền lương chịu tác động của quy luật phát triển cân đối có kế hoạch, chịu sự chi phối trực tiếp của Nhà nước thông qua các chế độ, chính sách tiền lương do Hội đồng bộ trưởng ban hành ( nay là Chính phủ). Tiền lương cụ thể bao gồm hai phần: Phần trả bằng tiền dựa trên hệ thống thang lương, bảng lương và phần trả bằng hiện vật thông qua chế độ tem phiếu, sổ (phần này chiếm tỷ trọng lớn). Theo cơ chế này thì tiền lương không gắn chặt với số lượng và chất lượng lao động, không phản ánh đúng giá trị của sức lao động đã tiêu hao của từng người lao động, không đảm bảo một cuộc sống ổn định cho nhân dân. Vì vậy nó không tạo ra được một động lực trong sản xuất. Trên thực tế, cái mà người lao động yêu cầu không phải là một khối lượng tiền lương lớn, mà họ quan tâm đến khối lượng tư liệu sinh hoạt mà họ nhận được thông qua tiền lương. Vấn đề này liên quan đến hai khái niệm về tiền lương đó là: Tiền lương danh nghĩa và tiền lương thực tế. + Tiền lương danh nghĩa: là khối lượng tiền trả cho công nhân viên dưới hình thức tiền tệ, đó là số tiền thực tế mà người lao động nhận được. Tuy vậy cùng với một Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hải Yến – MSSV: 12012023 Trang 4 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Lê Thị Hồng Hà số tiền như nhau người lao động sẽ mua được khối lượng hàng hoá dịch vụ khác nhau ở các thời điểm, các vùng khác nhau do sự biến động thường xuyên của giá cả. + Tiền lương thực tế: Là số lượng hàng hoá tiêu dùng và dịch vụ mà người lao động mua được bằng tiền lương danh nghĩa. Tiền lương thực tế phụ thuộc vào hai yếu tố sau: - Tổng số tiền nhận được( Tiền lương danh nghĩa) - Chỉ số giá cả hàng hoá tiêu dùng dịch vụ. Như vậy, tiền lương danh nghĩa và tiền lương thực tế có mối quan hệ khăng khít với nhau và được thể hiên qua công thức sau: Tiền lương thực tế = Tiền lương danh nghĩa Chỉ số giá cả hàng hoá và dịch vụ Khi chỉ số tiền lương danh nghĩa tăng nhanh hơn chỉ số giá cả điều này có nghĩa là thu nhập thực tế của người lao động tăng lên, khi tiền lương không đảm bảo được đời sống của cán bộ công nhân viên chức, khi đó tiền lương không hoàn thành chức năng quan trọng đó là tái sản xuất sức lao động. Điều này đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách phải luôn quan tâm đến tiền lương thực tế. Về phương diện hạch toán, tìên lương công nhân doanh nghiệp sản xuất được chia làm hai loại đó là : Tiền lương chính và tiền lương phụ. + Tiền lương chính: Là tiền lương trả cho công nhân viên trong thời gian thực hiện nhiệm vụ chính của họ bao gồm tiền lương trả theo cấp bậc và các khoản phụ cấp kèm theo( Phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp khu vực). + Tiền lương phụ: Là tiền lương trả cho công nhân viên trong thời gian thực hiện nhiệm vụ khác ngoài nhiệm vụ chính của họ và thời gian công nhân viên được nghỉ được hưởng lương theo chế độ ( Nghỉ phép, nghỉ vì ngừng sản xuất…). Việc phân chia tiền lương chính và tiền lương phụ có ý nghĩa quan trọng đối với công tac kế toán và phân tích tiền lương trong giá thành sản phẩm. Tiền lương chính của công nhân sản xuất được hạch toán trực tiếp vào chi phí sản xuất của từng loại sản phẩm. Tiền lương phụ của công nhân do không gắn liền với quá trình sản xuất sản phẩm nên hạch toán gián tiếp vào chi phí sản xuất. Trong nền kinh tế thị trường, tiền lương đúng và đầy đủ sẽ vừa kích thích sản xuất phát triển, vừa là vấn đề xã hội trực tiếp tác động đến đời sống vật chất, tinh thần Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hải Yến – MSSV: 12012023 Trang 5 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Lê Thị Hồng Hà của người lao động. 2.1.2 Đặc điểm của tiền lương - Tiền lương là một phạm trù kinh tế gắn liền với lao động, tiền tệ và nền sản xuất hàng hoá. - Trong điều kiện tồn tại nền sản xuất hàng hoá và tiền tệ, tiền lương là một yếu tố chi phí sản xuất kinh doanh cấu thành nên giá thành sản phẩm, lao vụ, dịch vụ. - Tiền lương là một đòn bẩy kinh tế quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tăng năng suất lao động, có tác dụng động viên khuyến khích người lao động tích cực lao động, nâng cao hiệu quả công tác. - Lao động là một trong ba yếu tố của quá trình sản xuất, nó tác động đến kết quả sản xuất trên hai mặt là: Mặt số lương lao động và chất lượng lao động. Số lượng lao động được phản ánh trên sổ theo dõi lao động do phòng lao động tiền lương lập, sổ này ghi chép tập chung cho toàn doanh nghiệp và từng bộ phận để tiện theo dõi. Chất lượng lao động được phản ánh qua bậc thợ, chất lượng lao động , năng suất của người lao động. 2.2 BẢN CHẤT CỦA TIỀN LƯƠNG VÀ NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG. 2.2.1 Bản chất của tiền lương Bản chất của tiền lương là giá cả sức lao động được hình thành trên cơ sở giá trị sức lao động thông qua sự thỏa thuận giữa người có sức lao động và người sử dụng lao động đồng thời chịu sự chi phối của quy luật kinh tế như quy luật cung- cầu, quy luật giá trị… Mặt khác, tiền lương bao gồm đầy đủ các yếu tố cấu thành để đảm bảo nguồn thu nhập, nguồn sống chủ yếu của bản thân, gia đình người lao động là điều kiện để người lao động hòa nhập vào thị trường xã hội 2.2.2 Các nguyên tắc tổ chức tiền lương Nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương là cơ sở quan trọng nhất để xây dựng được một cơ chế trả lương, quản lý tiền lương và chính sách thu nhập thích hợp. Ở nước ta khi xây dựng một chế độ tiền lương và tổ chức trả lương phải theo các nguyên tắc sau: Nguyên tắc 1:Trả lương ngang nhau cho lao động như nhau. Nguyên tắc này Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hải Yến – MSSV: 12012023 Trang 6 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Lê Thị Hồng Hà xuất phát từ nguyên tắc phân phối theo lao động, theo nguyên tắc này thì bất kỳ ai dù có khác nhau về tuổi tác, giới tính, trình độ mà có đóng góp sức lao động như nhau thì được trả lương như nhau. Đối với công việc khác nhau thì cần thiết phải có sự đánh giá đúng mức, phân biệt công bằng, chính xác trong trả lương. Đây là nguyên tắc rất quan trọng vì nó đảm bảo được sự công bằng trong trả lương. Điều này sẽ có sức khuyến khích rất lớn đối với người lao động. Nguyên tắc 2: Bảo đảm NSLĐ tăng nhanh hơn tiền lương bình quân. Tức là có thể hiểu đơn giản như sau: Năng suất lao động là sản phẩm, là cái được làm ra. Tiền lương là cái phải trả, đó là chi phí. Vì vậy, để sản xuất có lợi nhuận, đạt hiệu quả cao thì cái làm ra phải lớn hơn tổng chi phí. Tức là tốc độ tăng NSLĐ phải lớn hơn tiền lương. Nguyên tắc này dù xét trên phạm vi toàn doanh nghiệp hoặc toàn xã hội đều thấy rõ tính khoa học hợp lý của nó phù hợp với tiến trình phát triển ngày càng đi lên của xã hội. Nguyên tắc 3:Đảm bảo mối quan hệ hợp lý về tiền lương giữa những người lao động làm các nghề khác nhau trong nền kinh tế quốc dân ( Tức là phải trả lương khác nhau cho lao động khác nhau). Do trình độ lành nghề bình quân của người lao động ở các ngành khác nhau điều này cho thấy, cùng một bậc thợ như nhau ở các nghành nghề khác nhau thì trình độ lành nghề khác nhau. Sự khác nhau này cần phải được phân biệt trong trả lương thông qua đó khuyến khích người lao động thông qua tay nghề, trình độ. Điều kiện lao động khác nhau. Các doanh nghiệp khác nhau thì có điều kiện lao động khác nhau do đó dẫn đến NSLĐ khác nhau có nghĩa là tiêu hao phí sức lao động khác nhau do đó tiền lương phải khác nhau để bù đắp hao phí sức lao động khác nhau đó. Ý nghĩa kinh tế của mỗi ngành trong nền kinh tế quốc dân trong từng giai đoạn của sự phát triển kinh tế thì ứng với nó mỗi ngành có một vị trí quan trọng thì tiền lương cao để thu hút lao động, tạo điều kiện tốt để ngành đó phát triển. Sự phân bổ theo khu vực sản xuất giữa các vùng khác nhau thì tiền lương khác nhau, điều kiện khác nhau như khí hậu, điều kiện sinh hoạt…ảnh hưởng đến khả năng Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hải Yến – MSSV: 12012023 Trang 7 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Lê Thị Hồng Hà làm việc, sức khỏe của con người, chi phí cho cuốc sống khác nhau, do đó để đảm bảo tái sản xuất lao động như nhau thì tiền lương khác nhau và được thực hiện thông qua phụ cấp như: Phụ cấp đắt đỏ, khu vực và một số ưu đãi. 2.3 CHỨC NĂNG CỦA TIỀN LƯƠNG 2..1 Chức năng thước đo giá trị: Biểu hiện giá cả sức lao động, là cơ sở điều chỉnh giá cả cho phù hợp mỗi khi giá cả biến động. 2.3.2 Chức năng tái sản xuất sức lao động: Đây là yêu cầu thấp nhất của tiền lương đúng với nghĩa của nó. Tiền lương phải đảm bảo tính tái sản xuất, tức là nuôi sống người lao động, duy trì sức lao động, năng lực làm việc lâu dài, có hiệu quả trên cơ sở tiền lương đảm bảo bù đắp được sức lao động đã hao phí cho người lao động. Vì vậy tiền lương được tính toán trên ba mặt: - Mặt thứ nhất: Duy trì và phát triển sức lao động của chính bản thân người lao động. - Mặt thứ hai: Sản xuất ra sức lao động mới ( Nuôi dưỡng thế hệ sau) - Mặt thứ ba: Tích luỹ kinh nghiệm, hoàn thành kĩ năng lao động, nâng cao trình độ tay nghề ( Tăng cường chất lượng lao động). 2.3.3 Chức năng kích thích sức lao động: Tiền lương là động lực chủ yếu kích thích người lao động làm việc tích cực hơn, thúc đẩy người lao động cải cách một cách có hệ thống các phương pháp tổ chức lao động, sử dụng tốt và hiệu quả ngày công lao động, máy móc thiết bị, tiết kiệm nguyên vật liệu, phát huy sáng kiến, nâng cao trình độ văn hoá nghiệp vụ của công nhân viên. Từ đó giúp họ làm việc có hiệu quả nhất, với mức tiền lương xứng đáng nhất. Phần lương cơ bản là cơ sở để xác định phần phụ cấp ngoài lương cho công nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, hoặc có sáng kiến phát minh khoa học, tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Tiền thưởng là một trong những công cụ quản lý có hiệu quả nhất, khắc phục những thiếu sót của lương cơ bản, nhằm tăng cường hơn nữa sự quan tâm vật chất của công nhân viên trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất xã hội. 2.3.4 Chức năng công cụ quản lý của Nhà nước: Tiền lương với chế độ của nó là những đảm bảo có tính chất pháp lý của Nhà Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hải Yến – MSSV: 12012023 Trang 8 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Lê Thị Hồng Hà nước buộc người sử lao động phải trả theo công việc đã hoàn thành của người lao động, đảm bảo quyền lợi tối thiểu người mà họ được hưởng. Từ đó mới phát huy được chức năng kích thích người lao động, căn cứ vào yêu cầu cơ bản này thông qua thực hiện tình hình kinh tế xã hội mà Nhà nước đặt ra chế độ tiền lương phù hợp, như một văn bản bắt buộc đối với người sử dụng lao động. Các cơ sở sản xuất kinh doanh lấy một phần thu nhập của mình để trả lương. Người lao động được giới hạn giữa mức tối thiểu do Nhà nước quy định và kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì điều này buộc người sử dụng lao động phải biết tiết kiệm sức lao động cũng như những chi phí khác. 2.3.5 Chức năng điều tiết lao động: Thông qua hệ thống thang lương, bảng lương và các chế độ phụ cấp được xác định cho từng ngành, từng vùng với mức tiền lương đúng đắn và thoả mãn thì người lao động sẽ tự nguyện nhận công việc được giao. Tiền lương tạo ra động lực và là công cụ điều tiết giữa các ngành, các vùng trên toàn lãnh thổ, góp phần tạo ra một cơ cấu lao động hợp lý, đó là điều kiện cơ bản để Nhà nước thực hiện kế hoạch cân đối vùng - ngành – lãnh thổ. 2.4 QUỸ LƯƠNG, BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN 2.4.1 Quỹ lương Quỹ tiền lương của doanh nghiệp là toàn bộ tiền lương mà doanh nghiệp trả cho tất cả lao động thuộc doanh nghiệp quản lý. Thành phần quỹ tiền lương bao gồm nhiều khoản như lương thời gian (tháng, ngày, giờ), lương sản phẩm, phụ cấp (chức vụ, đắt đỏ, khu vực. . .), tiền thưởng trong sản xuất.Quỹ tiền lương(hay tiền công) bao gồm nhiều loại, tuy nhiên về hạch toán có thể chia thành tiền lương lao động trực tiếp và tiền lương lao động gián tiếp, trong đó chi tiết theo tiền lương chính và tiền lương phụ. Các khoản trích theo lương: Hiện nay các khoản trích theo lương bao gồm có: Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), kinh phí công đoàn (KPCĐ), Bảo hiểm thất nghiệp ( BHTN ). 2.4.2 Quỹ bảo hiểm xã hội ( BHXH ) Trong thực tế, không phải lúc nào con người cũng chỉ gặp thuận lợi, có đầy đủ thu nhập và mọi điều kiện để sinh sống bình thường. Trái lại, có rất nhiều trường hợp khó khăn, bất lợi, ít nhiều ngẫu nhiên phát sinh làm cho người ta bị giảm mất thu nhập Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hải Yến – MSSV: 12012023 Trang 9
- Xem thêm -