Tài liệu Thực trạng kế toán chi tiết nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ của công ty cổ phần cơ khí và thương mại nam hà

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

1 đề án môn học GVHD :PHẠM ANH HOA Contents PhÇn I: tæng quan vÒ c«ng ty...........................................................................3 1.1/ Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty.................................................................3 1.1.1/ Thông tin giao dịch:.......................................................................................3 1.1.2/ Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty...............................................3 1.2/ Mô hình cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty :.......................................................6 1.2.1 Danh sách HĐQT, ban giám đốc, ban kiểm soát, và các phòng ban :.............6 1.2.2/ Sơ đồ bộ máy tổ chức Công ty cổ phần Cơ khí & TM Nam Hà......................7 1.2.3/ Vai trß chøc n¨ng cña Bé m¸y Qu¶n lý...........................................................7 1.3/ TÝnh chÊt s¶n xuÊt kinh doanh cña §¬n vÞ..............................................................9 1.3.1/ C¸c s¶n phÈm, ngµnh nghÒ Kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty:.......................9 1.3.2/ T×nh h×nh thÞ trêng, kh¸ch hµng cña C«ng ty..................................................9 1.3.2/ Híng ph¸t triÓn cña C«ng ty trong t¬ng lai.....................................................9 1.4/ T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong 3 n¨m gÇn ®©y............................................10 1.4.1 T×nh h×nh tµi s¶n nguån vèn cña Doanh nghiÖp qua 3 n¨m...........................10 1.5/ Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n trong C«ng ty.................................................................11 1.5.1/ C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i Doanh nghiÖp.........................................11 1.5.2/ Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i Doanh nghiÖp...............................................13 Lêi nãi ®Çu Qua qu¸ tr×nh chuyÓn hãa theo c¬ chÕ th× trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc ®· ®Æt ra yªu cÇu cÊp b¸ch : ph¶i ®æi míi c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ, cïng víi qu¸ tr×nh ®æi míi lªn hµng ®Çu lµ lµm thÕ nµo ®Ó cã ®îc th«ng tin h÷u Ých vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, nh»m cung cÊp kÞp thêi ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n cho c¸c doanh nh©n ®ang ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ c«ng cô hiÖu qu¶ cña nhµ qu¶n lý, v× bÊt cø doanh nghiÖp nµo còng ph¶i th«ng qua c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ. §Ó ph¬ng ¸n nµy ®îc thùc hiÖn tèt th× ph¶i th«ng qua chØ tiªu b»ng tiÒn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh . So víi nh÷ng ngµnh kh¸c nh x©y dùng c¬ b¶n th× ngµnh s¶n xuÊt gi÷ vai trß quan träng vµ t¹o ra ®îc nh÷ng cña c¶i vËt chÊt cho x· héi. V× vËy mµ biÖn ph¸p quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®îc lµ thùc hiÖn qu¶n lý kinh tÕ trong mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Chi phÝ vËt liÖu lµ mét trong nh÷ng yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, th«ng thêng chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng rÊt lín kho¶ng tõ 70% gi¸ trÞ. V× thÕ c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu cã ý nghÜa v« cïng quan träng, th«ng qua c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu cã thÓ lµm t¨ng hoÆc gi¶m gi¸ thµnh c«ng tr×nh. Tõ ®ã buéc c¸c Sv:PHẠM THỊ PHƯƠNG LAN Page 1 2 GVHD :PHẠM ANH HOA doanh nghiÖp ph¶i quan t©m tíi viÖc tiÕt kiÖm triÖt ®Ó chi phÝ nguyªn vËt liÖu, lµm sao cho víi mét lîng chi phÝ nguyªn vËt liÖu nh cò sÏ lµm ra ®îc nhiÒu s¶n phÈm h¬n, tøc lµ lµm cho gi¸ thµnh gi¶m ®i mµ vÉn ®¶m b¶o chÊt lîng. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn, qua qu¸ tr×nh häc tËp t¹i trêng vµ thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn c¬ khÝ vµ th¬ng m¹i Nam Hµ, ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o Lª ThÞ BÝch Hêng cïng c¸c c« vµ c¸c chÞ phßng kÕ to¸n cña c«ng ty, em ®· ®i s©u vµo nghiªn cøu ®Ò tµi: “ Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty cæ phÇn c¬ khÝ vµ th¬ng m¹i Nam Hµ” víi mong muèn đề án môn học ®ãng gãp mét phÇn kiÕn thøc cña m×nh vµo viÖc hoµn thµnh c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Chuyªn ®Ò cña em ®îc chia thµnh ba phÇn chÝnh: - PhÇn I: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty CP C¬ khÝ & TM Nam Hµ - PhÇn II: Thùc tr¹ng kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô cña c«ng ty cæ phÇn c¬ khÝ vµ th¬ng m¹i Nam Hµ. - PhÇn III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ t×nh h×nh kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu vµ C«ng cô dông cô cña C«ng ty CP C¬ khÝ & TM Nam Hµ Sv:PHẠM THỊ PHƯƠNG LAN Page 2 3 đề án môn học GVHD :PHẠM ANH HOA PhÇn I: tæng quan vÒ c«ng ty 1.1/ Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty 1.1.1/ Thông tin giao dịch: - Tên Công ty : Công ty cổ phần Cơ khí & Thương mại Nam Hà - Tên giao dịch quốc tế: Nam Ha Mechanical and Trandinh Jointstock Company - Tên viết tắt: Nam Ha. JSC - Biểu tượng : Lô gô Công ty Nam Hà. - Vốn điều lệ : 7.000.000.000 VNĐ - Trụ sở chính của Công ty : Lô số 4 - Cụm CN Nghĩa Sơn - Nghĩa Hưng - Nam Định - Văn phòng giao dịch : Km 2 Cầu Ốc - Đường đi Hà Nội- TP. Nam Định - Điện thoại : 0350.3716150 - Email : namhacongty.vnn.vn (thanhnam@gmail.com) Fax: 0350.3716240 1.1.2/ Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty C«ng ty CP C¬ khÝ & TM Nam Hµ ®îc thµnh lËp vµ cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè: 0703000366 do së kÕ ho¹ch vµ §Çu T TØnh Nam §Þnh cÊp ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2004, vèn ®iÒu lÖ: 2.700.000.000 ®ång. Ngµnh nghÒ kinh doanh: “ S¶n xuÊt, kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ, kim khÝ ®iÖn m¸y; kinh doanh dÞch vô nhµ ®Êt; kinh doanh dÞch vô th¬ng m¹i.” Tõ n¨m 1995, tiÒn th©n C«ng ty CP C¬ khÝ & TM Nam Hµ lµ tæ hîp c¬ khÝ ®· thùc hiÖn s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng c¬ khÝ mü nghÖ xuÊt khÈu t¹i ®Êt thæ c cña gia ®×nh víi diÖn tÝch 900m2, gi¸p quèc lé 56,ThÞ Tø Ninh Cêng - X· Trùc Phó - HuyÖn Trùc Ninh - TØnh Nam §Þnh. Do nhu cÇu thÞ trêng ngµy cµng ph¸t triÓn, kh¶ n¨ng ®Çu t cña Doanh NghiÖp, ®Õn cuèi n¨m 2004, ®Çu n¨m 2006 c¸c mÆt hµng s¶n xuÊt cÇn cã Sv:PHẠM THỊ PHƯƠNG LAN Page 3 4 GVHD :PHẠM ANH HOA th¬ng hiÖu cña chÝnh m×nh, nhu cÇu mÆt b»ng cÇn réng vµ thuËn lîi cho ®ãng hµng Container c¸c s¶n phÈm do C«ng ty s¶n xuÊt ra vËn chuyÓn b»ng ®êng bé ra c¶ng H¶i Phßng vµ ngîc l¹i vËn chuyÓn vËt t vÒ ®¬n vÞ s¶n xuÊt; MÆt kh¸c viÖc s¶n xuÊt mÆt hµng c¬ khÝ gÇn khu vùc d©n c ¶nh hëng « nhiÔm m«i trêng; XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vÊn ®Ò trªn ®©y, chóng t«i ®· quyÕt ®Þnh thµnh lËp Doanh NghiÖp vµ chuyÓn vµo côm c«ng nghiÖp NghÜa S¬n - HuyÖn NghÜa Hng ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh. HiÖn nay C«ng ty s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ cã ®é tinh s¶o cao. S¶n phÈm do C«ng ty s¶n xuÊt ra chñ yÕu lµ phôc vô xuÊt khÈu, s¶n phÈm cã nhiÒu uy tÝn víi b¹n hµng vµ ®îc tiªu thô ë thÞ trêng khã tÝnh nh: Hµ Lan, Ph¸p, Thôy §iÓn, Anh vµ ®Æc biÖt gÇn ®©y ®· ®îc thÞ tr¬ng Mü chÊp nhËn. đề án môn học C«ng ty ®îc kÕ thõa mét ®éi ngò h¬n 200 c¸n bé CNV cña Xëng s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ phôc vô xuÊt khÈu vµ tiªu thô néi ®Þa cã tr×nh ®é vµ tay nghÒ cao, bÒ dµy kinh nghiÖm trong viÖc s¶n xuÊt l¾p ®Æt nhµ khung thÐp m¸i t«n víi mäi quy m«, thi c«ng c¸c c«ng tr×nh d©n dông nhµ ë nh: Xëng s¶n xuÊt vµ nhµ ®iÒu hµnh C«ng ty May VÜnh Phó t¹i Côm CN NghÜa S¬n - NghÜa Hng - Nam §Þnh, Xëng S¶n xuÊt C«ng ty TNHH Hång Ph¸t,.. C«ng ty ®· t¹o ®îc uy tÝn víi c¸c Chñ §Çu T, c¸c ®èi t¸c vÒ tiÕn ®é vµ chÊt lîng c«ng tr×nh. Tư khi thµnh lËp C«ng ty kh«ng ngõng c¶i tiÕn hoµn thiÖn c¬ cÊu bé m¸y tæ chøc nh»m tinh gi¶m, gän nhÑ, gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh, n©ng cao hiÖu qu¶ trong S¶n xuÊt kinh Doanh. HiÖn nay C«ng ty ®ang tham gia thi c«ng t¹i c¸c c«ng tr×nh nh: C«ng tr×nh Lß G¹ch tuynel t¹i NghÜa Phong - NghÜa Hng, x©y dùng c¸c h¹ng môc c¬ së s¶n xuÊt cña C«ng ty TNHH Lan Phè - H¶i Phßng víi trÞ gi¸ s¶n xuÊt kinh Doanh b×nh qu©n n¨m ®¹t 15 -> 20 tû ®ång, ®¶m b¶o æn ®Þnh møc thu nhËp b×nh qu©n cho ngêi lao ®éng tõ 1,5 ®Õn 2 triÖu ®ång/ th¸ng. C«ng ty ®· vµ ®ang tiÕp tôc ®Çu t mét sè d©y truyÒn thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn,... ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé CNV cã n¨ng lùc, ®¶m b¶o quy tr×nh S¶n xuÊt kinh doanh khÐp kÝn vµ trë thµnh Nhµ thÇu cã n¨ng lùc tèt vµ n©ng cao tÝnh c¹nh tranh trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n, ®¶m ®¬ng tèt nh÷ng c«ng tr×nh träng ®iÓm cña Quèc Gia, ®¸p øng ®îc yªu cÇu C«ng viÖc còng nh tiÕn ®é thi c«ng tÊt c¶ c¸c gãi thÇu x©y l¾p. * Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty Sv:PHẠM THỊ PHƯƠNG LAN Page 4 đề án môn học 5 GVHD :PHẠM ANH HOA Hoạt động theo giấy phép kinh doanh số 0703000366 do Sở KH&ĐT Tỉnh Nam Định cấp ngày 16 tháng 12 năm 2004 với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là: - Sản xuất kinh doanh các sản phẩm cơ khí, kim khí điện máy; - Kinh doanh dịch vụ thương mại; - Xây dựng, lắp đặt các công trình công nghiệp, giao thông thủy lợi, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, san lấp mặt bằng; - Mua bán và tái chế các sản phẩm từ nhựa, đồng, chì, nhôm, sắt, gang, thiếc; * Đặc thù sản xuất kinh doanh và phương thức hoạt động hiện nay : Công ty chủ yếu sản xuất các sản phẩm tôn mỹ nghệ xuất khẩu, sản xuất, gia công lắp đặt nhà khung thép mái tôn và thi công xây dựng công nghiệp, dân dụng, nhà ở. * Môi trường kiểm soát nội bộ: - Công ty xây dựng các quy chế quản lý nội bộ trên cơ sở các văn bản qui định của pháp luật hiện hành được áp dụng triệt để từ phòng ban nghiệp vụ đến các tổ, đội SX với từng nội dung công việc cụ thể trên nguyên tắc sử dụng tiền vốn có hiệu quả, hạn chế khâu trung gian, kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm khắc việc gây thất thoát lãng phí ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, hiệu quả SXKD là thước đo cho sự cống hiến của mỗi CBCNV trong đơn vị. - Mọi cổ đông và người lao động trong Công ty đều có thể tham gia kiểm soát và đóng góp ý kiến xây dựng trong quá trình SXKD của Công ty trên nguyên tắc bình đẳng, khách quan. Ban lãnh đạo Công ty luôn lắng nghe và điều chỉnh ngay những vấn đề bất hợp lý nhằm mục đích đưa Công ty ngày một phát triển. - Việc lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch, hạch toán kinh doanh được cập nhật thường xuyên theo từng tổ, đội SX và theo từng hạng mục công trình để điều chỉnh kịp thời kế Sv:PHẠM THỊ PHƯƠNG LAN Page 5 đề án môn học 6 GVHD :PHẠM ANH HOA hoạch riêng cho từng tổ, đội và kế hoạch chung cho toàn Công ty để đạt và vượt các kế hoạch ngắn cũng như dài hạn. 1.2/ Mô hình cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty : 1.2.1 Danh sách HĐQT, ban giám đốc, ban kiểm soát, và các phòng ban :  Hội đồng quản tri : 1/ Ông : Trần Duy Nam - Chuyên viên kỹ thuật - Chủ tịch HĐQT 2/ Ông : Nguyễn Văn Hà - Cử nhân kinh tế - Ủy viên 3/ Ông : Trần Văn Lâm - Chuyên viên kỹ thuật - Ủy viên 1/ Ông Trần Duy Nam - Chuyên viên kỹ thuật - Giám đốc điều hành 2/ Ông Nguyễn Văn Hà - Cử nhân kinh tế - Phó giám đốc công ty 1/ Ông : Hoàng Văn Sỹ - Cao đẳng kế toán - Kế toán trưởng 2/ Bà: Ngô Thị Trang - Cử nhân kế toán - Kế toán tổng hợp 3/ Ông : Mai Văn Mạnh -Chuyên viên kỹ thuật - Trưởng phòng KH - VT 4/ Bà: Vũ Thị Bút -Cử nhân Kinh tế - Trưởng phòng tổng hợp 5/ Ông: Phạm Văn Bảy -Chuyên viên kỹ thuật - Quản Đốc xưởng sản xuất 6/ Ông: Đoàn Văn Toµn - Kỹ sư xây dựng - Chỉ huy trưởng công trình 7/ Ông: Nguyễn Anh Hợp - Kỹ sư xây dựng - Gi¸m s¸t c«ng tr×nh  Ban giám đốc :  Trưởng các phòng ban: Sv:PHẠM THỊ PHƯƠNG LAN Page 6 7 đề án môn học GVHD :PHẠM ANH HOA 1.2.2/ Sơ đồ bộ máy tổ chức Công ty cổ phần Cơ khí & TM Nam Hà Hội đồng quản tri Giám đốc Công ty Phó giám đốc Phòng tổng hợp Xưởng SX số 1 Phòng KH - VT Xưởng SX số 2 Đội Xây dựng Phòng TC - KT Đội sản xuất Phòng Dự án Đội cơ giới Xưởng tái chế tinh luyên chì BiÓu 1: S¬ ®å Bé m¸y tæ chøc C«ng ty CP C¬ khÝ & TM Nam Hµ 1.2.3/ Vai trß chøc n¨ng cña Bé m¸y Qu¶n lý - Chñ tÞch Héi §ång Qu¶n TrÞ: Lµ ngêi ®øng ®Çu C«ng ty, võa ®¹i diÖn cho Nhµ níc, võa ®¹i diÖn cho C«ng nh©n viªn chøc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c«ng ty theo chÕ ®é mét thñ trëng cã toµn quyÒn quyÕt ®Þnh viÖc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña C«ng ty theo ®óng chÝnh s¸ch Ph¸p luËt cña Nhµ níc chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Nhµ níc vµ ngêi lao ®éng vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. - Gi¸m ®èc C«ng ty: Lµ ngêi gióp viÖc ®¾c lùc cho Chñ tÞch Héi §ång Qu¶n TrÞ vµ lµ ngêi trùc tiÕp ®iÒu hµnh chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Chñ tÞch H§QT vµ kÕt qu¶ nh÷ng viÖc ®îc ph©n c«ng qu¶n lý. Sv:PHẠM THỊ PHƯƠNG LAN Page 7 8 GVHD :PHẠM ANH HOA - Phã Gi¸m §èc: lµ ngêi ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cïng víi Gi¸m ®èc lµm tèt c«ng t¸c ®èi néi, ®èi ngo¹i. Thay mÆt Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c¸c c«ng viÖc khi đề án môn học Gi¸m ®èc ®i c«ng t¸c, trùc tiÕp phô tr¸c kü thuËt cïng víi bé phËn kü thuËt kiÓm tra c¸c ®Ò ¸n, dù to¸n giao nhËn tíi x©y dùng, kÕ ho¹ch thi c«ng ®¶m b¶o c¸c quy tr×nh, quy ph¹m kü thuËt.... - Phßng tæng hîp: Cã nhiÖm vô tiÕp kh¸ch C«ng ty, qu¶n lý giÊy tê hµnh chÝnh, lËp kÕ ho¹ch vµ kiÓm tra tr×nh ®é lao ®éng trong toµn C«ng ty, tuyÓn chän lao ®éng, thùc hiÖn mäi chÕ ®é lao ®éng nh l¬ng, thëng, phô cÊp, b¶o hé lao ®éng, gióp Gi¸m ®èc qu¶n lý vÒ con ngêi, n¾m ®îc n¨ng lùc cña tõng ngêi ®Ó ph©n c«ng bè trÝ cho phï hîp, tÝnh c¸c sæ B¶o hiÓm cho ngêi lao ®éng vµ c¸c kho¶n kh¸c. - Phßng kÕ to¸n: Cã nhiÖm vô ghi chÐp, ph¶n ¸nh sè liÖu hiÖn cã vµ t×nh h×nh lu©n chuyÓn sö dông tµi s¶n vËt t, tiÒn vèn, h¹ch to¸n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong tõng thêi kú h¹ch to¸n. KiÓm tra, gi¸m s¸t chÆt chÏ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh, kiÓm tra viÖc xuÊt nhËp vµ sö dông vËt t, tµi s¶n tiÒn vèn, ph¸t hiÖn vµ ng¨n chÆn kÞp thêi c¸c hµnh vi tham «, l·ng phÝ vi ph¹m chÕ ®é chÝnh s¸ch qu¶n lý kinh tÕ vµ kû luËt tµi chÝnh cña Nhµ níc. - Phßng kÕ ho¹ch vËt t: Cã chøc n¨ng ®iÒu hµnh gi¸m s¸t viÖc tæ chøc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ë c¸c ®¬n vÞ vµ trong toµn Doanh nghiÖp. X©y dùng c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt cho c¸c lo¹i s¶n phÈm, tæ chøc qu¶n lý ph©n bæ nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ thµnh phÈm. 1.3/ TÝnh chÊt s¶n xuÊt kinh doanh cña §¬n vÞ 1.3.1/ C¸c s¶n phÈm, ngµnh nghÒ Kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty: C«ng ty chuyªn s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm t«n mü nghÖ xuÊt khÈu, c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ cã ®é tinh s¶o cao phôc vô xuÊt khÈu vµ tiªu thô néi ®Þa, s¶n xuÊt l¾p ®Æt nhµ khung thÐp m¸i t«n víi mäi quy m«, thi c«ng c¸c c«ng tr×nh Nhµ ë, d©n dông,...Bªn c¹nh ®ã C«ng ty cßn tham gia vµo lÜnh vùc kinh doanh th¬ng m¹i, lµm ®¹i lý cho C«ng ty CP Quèc tÕ S¬n Hµ vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng. Sv:PHẠM THỊ PHƯƠNG LAN Page 8 đề án môn học 9 1.3.2/ T×nh h×nh thÞ trêng, kh¸ch hµng cña C«ng ty GVHD :PHẠM ANH HOA S¶n phÈm do C«ng ty s¶n xuÊt ra chñ yÕu lµ phôc vô xuÊt khÈu, s¶n phÈm cã nhiÒu uy tÝn víi b¹n hµng vµ ®îc tiªu thô ë thÞ trêng khã tÝnh nh: Hµ Lan, Ph¸p, Thôy §iÓn, Anh vµ ®Æc biÖt gÇn ®©y ®· ®îc thÞ trêng Mü chÊp nhËn. VÒ lÜnh vùc x©y dùng, C«ng ty ®· t¹o ®îc uy tÝn ®èi víi c¸c chñ ®Çu t, c¸c ®èi t¸c vÒ tiÕn ®é vµ chÊt lîng c«ng tr×nh. Do ®ã thÞ trêng, kh¸ch hµng cña C«ng ty ë kh¾p mäi miÒn ®Êt níc nh C«ng ty S«ng §µ 505 - Ninh ThuËn, C«ng ty S«ng §µ 5 - S¬n La, C«ng ty Lan Phè - H¶i Phßng,... 1.3.2/ Híng ph¸t triÓn cña C«ng ty trong t¬ng lai Tư khi thanh lËp C«ng ty kh«ng ngõng c¶i tiÕn hoµn thiÖn c¬ cÊu bé m¸y tæ chøc nh»m tinh gi¶m, gän nhÑ, gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh, n©ng cao hiÖu qu¶ trong S¶n xuÊt kinh Doanh. HiÖn nay C«ng ty ®ang tham gia thi c«ng t¹i c¸c c«ng tr×nh nh: C«ng tr×nh Lß G¹ch tuynel t¹i NghÜa Phong - NghÜa Hng, x©y dùng c¸c h¹ng môc c¬ së s¶n xuÊt cña C«ng ty TNHH Lan Phè - H¶i Phßng víi trÞ gi¸ s¶n xuÊt kinh Doanh b×nh qu©n n¨m ®¹t 15 -> 20 tû ®ång, ®¶m b¶o æn ®Þnh møc thu nhËp b×nh qu©n cho ngêi lao ®éng tõ 1,5 ®Õn 2 triÖu ®ång/ th¸ng. C«ng ty ®· vµ ®ang tiÕp tôc ®Çu t mét sè d©y truyÒn thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn,.. ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé CNV cã n¨ng lùc, ®¶m b¶o quy tr×nh S¶n xuÊt kinh doanh khÐp kÝn vµ trë thµnh Nhµ thÇu cã n¨ng lùc tèt vµ n©ng cao tÝnh c¹nh tranh trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n, ®¶m ®¬ng tèt nh÷ng c«ng tr×nh träng ®iÓm cña Quèc Gia, ®¸p øng ®îc yªu cÇu C«ng viÖc còng nh tiÕn ®é thi c«ng tÊt c¶ c¸c gãi thÇu x©y l¾p. 1.4/ T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong 3 n¨m gÇn ®©y 1.4.1 T×nh h×nh tµi s¶n nguån vèn cña Doanh nghiÖp qua 3 n¨m BiÓu 2: T×nh h×nh tµi s¶n, nguån vèn cña Doanh nghiÖp qua 3 n¨m Qua 3 n¨m t×nh h×nh tµi s¶n cña C«ng ty n¨m sau lu«n cao h¬n n¨m tríc c¶ tµi s¶n ng¾n h¹n vµ dµi h¹n chøng tá C«ng ty ®· tËp trung ®Çu t vµo s¶n xuÊt kinh doanh, më réng, ®a d¹ng hãa ngµnh nghÒ s¶n xuÊt. Nguån vèn chñ së h÷u lu«n chiÕm tû träng lín trong tæng céng nguån vèn chøng tá trong mäi trêng hîp C«ng ty lu«n cã kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶. Sv:PHẠM THỊ PHƯƠNG LAN Page 9 10 đề án môn học GVHD :PHẠM ANH HOA 1.4.2/ T×nh h×nh Doanh thu, gi¸ vèn, lîi nhuËn cña Doanh nghiÖp qua 3 n¨m BiÓu 3: T×nh h×nh Doanh thu, gi¸ vèn, lîi nhuËn cña Doanh nghiÖp qua 3 n¨m Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay C«ng ty cè g¾ng tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, C«ng ty lu«n ph¸t huy mäi tiÒm n¨ng trong viÖc khai th¸c thÞ trêng, më réng vµ ®a d¹ng viÖc kinh doanh s¶n xuÊt trªn c¶ lÜnh vùc: S¶n xuÊt, th¬ng m¹i, x©y dùng. ThÓ hiÖn Doanh thu n¨m sau lu«n cao h¬n n¨m tríc trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc, n¨m 2006 tæng Doanh thu ®¹t: 7.689.643.258 ® ®Õn n¨m 2007 lµ: 13.512.032.940® sang n¨m 2008 Tæng Doanh thu lªn tíi: 25.642.584.853 ®. Thu nhËp b×nh qu©n cña ngêi lao ®éng còng ®îc c¶i thiÖn phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña thÞ trêng c¹nh tranh. MÆc dï do sù biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ toµn cÇu nhng C«ng ty lu«n cè g¾ng ph¸t huy mäi n¨ng lùc, ®Ó cã hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh tèt nhÊt. 1.5/ Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n trong C«ng ty 1.5.1/ C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i Doanh nghiÖp * S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n trëng KÕ to¸n TSC§ KT vËt t hµng hãa KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n c«ng nî KÕ to¸n thuÕ KT vèn b»ng tiÒn KÕ to¸n tiÒn l¬ng KÕ to¸n gi¸ thµnh KÕ to¸n tæng hîp Sv:PHẠM THỊ PHƯƠNG LAN Page 10 11 GVHD :PHẠM ANH HOA BiÓu 4: S¬ ®å Bé m¸y kÕ to¸n C«ng ty CP C¬ khÝ & TM Nam Hµ đề án môn học * NhiÖm vô cña Bé m¸y kÕ to¸n - KÕ to¸n trëng: Lµ ngêi ®øng ®Çu Bé m¸y kÕ to¸n, kiÓm tra toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n c«ng ty. KiÓm tra viÖc chÊp hµnh vÒ c¸c chÕ ®é kÕ to¸n tµi chÝnh. ViÖc thùc hiÖn ph¬ng ph¸p kÕ to¸n vÒ sù vËn dông chÕ ®é kÕ to¸n Tµi chÝnh vµo ®¬n vÞ cho phï hîp. KiÓm tra viÖc tÝnh to¸n, ghi chÐp, ph¶n ¸nh chøng tõ vµo sæ kÕ to¸n, b¸o c¸o kÕ to¸n vÒ tÝnh chÝnh x¸c ®Çy ®ñ, kÞp thêi kh¸ch quan vÒ chøng tõ gi¶ m¹o, kh«ng hîp lÖ. Sæ s¸ch kÕ to¸n vµ b¸o c¸o kÕ to¸n ph¶i tu©n thñ theo ®óng danh môc quy ®Þnh phï hîp víi C«ng ty Cæ phÇn. - KÕ to¸n TSC§: Më sæ theo dâi toµn bé TSC§, t×nh h×nh t¨ng gi¶m nguån h×nh thµnh tµi s¶n, trÝch khÊu hao TSC§. ViÖc mua s¾m hoÆc thanh lý TSC§ ph¶i thùc hiÖn theo chÕ ®é cña Nhµ níc. Khi x¶y ra tæn thÊt Tµi s¶n cña C«ng ty ph¶i lËp héi ®ång x¸c ®Þnh nguyªn nh©n, møc ®é vµ quy tr¸ch nhiÖm cô thÓ. - KÕ to¸n vËt t hµng hãa: Theo dâi toµn bé vËt t, hµng hãa, CCDC lao ®éng, nhËp xuÊt, më sæ chi tiÕt vµ h¹ch to¸n theo ®óng ®èi tîng. - KÕ to¸n thanh to¸n: KiÓm tûa toµn bé tÝnh hîp ph¸p chøng tõ, lËp phiÕu thu chi theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. §Þnh kho¶n më sæ chi tiÕt, quyÕt to¸n v¨n phßng, ph©n tÝch l·i lç tõng ®èi tîng. - KÕ to¸n c«ng nî: Theo dâi toµn bé sè nî ph¶i thu, ph¶i tr¶ trªn sæ chi tiÕt cho tõng ®èi tîng, thêng xuyªn ®èi chiÕu víi kÕ to¸n thanh to¸n vµ kÕ to¸n ng©n hµng, ®Þnh kho¶n lªn b¶ng kª triÖt ®Ó, thu håi c¸c kho¶n nî ®äng, ®«n ®èc c¸c ®¬n vÞ nép c¸c kho¶n theo quy ®Þnh cña C«ng ty kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ. - KÕ to¸n thuÕ: Lªn b¶ng kª b¸o c¸o kÞp thêi chÝnh x¸c kiÓm tra hãa ®¬n, xem xÐt tÝnh hîp ph¸p hîp lý vµ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn tr¶ l¹i. Qu¶n lý c¸c hãa ®¬n vµ c¸c Ên chØ cã liªn quan kh«ng ®Ó mÊt m¸t, tr¸nh hiÖn tîng trèn thuÕ. - KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn: Theo dâi toµn bé viÖc thu - chi tiÒn mÆt t¹i C«ng ty, tiÒn göi t¹i ng©n hµng, sè tiÒn vay, tr¶ l¹i ng©n hµng. Thêng xuyªn ®èi chiuÕ sè ph¸t sinh vµ sè d cho tõng ®èi tîng. KiÓm tra thñ tôc ®i vay vµ cho vay cña c¸c c¸ nh©n, ®¬n vÞ C«ng ty qu¶n lý. - KÕ to¸n tiÒn l¬ng: Theo dâi t×nh h×nh nép B¶o hiÓm x· héi gi÷a ®¬n vÞ vµ c¸c c¸ nh©n trong c«ng ty, t×nh h×nh nép BHXH t¹i kho b¹c, h¹ch to¸n vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm. Thanh to¸n c«ng èm ®au, thai s¶n cho c¸n bé CNV trong c«ng ty vµ h¹ch to¸n c¸c Sv:PHẠM THỊ PHƯƠNG LAN Page 11 12 GVHD :PHẠM ANH HOA kho¶n thu chi theo dâi t×nh h×nh nép kinh phÝ c«ng ®oµn vµ hµng quý quyÕt to¸n víi c¬ quan cÊp trªn. đề án môn học - KÕ to¸n gi¸ thµnh, chi phÝ s¶n xuÊt: Tæng hîp toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ch to¸n cho tõng ®èi tîng theo quy ®Þnh cña chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh. - KÕ to¸n tæng hîp: Híng dÉn, ®«n ®èc kiÓm tra viÖc h¹ch to¸n néi bé, xem xÐt chÝnh x¸c vÒ ®óng chÕ ®é. Thùc hiªn viÖc kiÓm kª tµi s¶n, tiÒn vèn c«ng nî, ph¸t hiÖn c¸c kho¶n chªnh lÖch, thõa, thiÕu cã kiÕn nghÞ víi H§QT vÒ t×m biÖn ph¸p xö lý. Thu thËp c¸c b¸o c¸o quyÕt to¸n cña ®¬n vÞ ®óng kú h¹n, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ ®îc kÕt qu¶ nguyªn nh©n lç, l·i cña tõng ®èi tîng. Thùc hiÖn viÖc kiÓm tra, kiÓm so¸t vÒ mÆt tµi chÝnh theo chÕ ®é quy ®Þnh. 1.5.2/Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i Doanh nghiÖp C«ng ty ®ang ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n, hÖ thèng tµi kho¶n theo QuyÕt ®Þnh 48 cña Bé Tµi ChÝnh * Kú h¹ch to¸n: n¨m tµi chÝnh b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01 vµ kÕt thóc ngµy 31/12 d¬ng lÞch * TÝnh gi¸ hµng tån kho: theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n cuèi kú. * TÝnh khÊu hao: Theo ph¬ng ph¸p ®êng th¼ng * Ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ VAT: Theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ * Ph¬ng tiÖn phôc vô: C«ng ty ¸p dông tin häc hãa trong kÕ to¸n * Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho: C«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn, ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n “Chøng tõ ghi sæ“ §Æc ®iÓm chñ yÕu cña ph¬png ph¸p nµy lµ mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ph¶n ¸nh ë tõng chøng tõ gèc ®Òu ®îc ph©n lo¹i ®Ó lËp chøng tõ ghi sæ, vµo sæ kÕ to¸n tæng hîp. ViÖc ghi sæ kÕ to¸n theo thø tù thêi gian t¸ch rêi viÖc ghi sæ kÕ to¸n theo hÖ thèng trªn hai lo¹i sæ kÕ to¸n tæng hîp kh¸c nhau lµ sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ vµ sæ c¸i c¸c tµi kho¶n. * Sæ s¸ch kÕ to¸n C«ng ty ¸p dông:  Sæ c¸i: Lµ sæ ph©n lo¹i ( ghi theo hÖ thèng) dïng h¹ch to¸n tæng hîp.  Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ: Lµ sæ ghi theo thêi gian, ph¶n ¸nh toµn bé chøng tõ ghi sæ ®· lËp trong th¸ng. Mäi chøng tõ ghi sæ sau khi lËp xong ®Òu ph¶i ®¨ng ký Sv:PHẠM THỊ PHƯƠNG LAN Page 12 13 GVHD :PHẠM ANH HOA vµo sæ nµy ®Ó lÊy sè liÖu vµ ngµy th¸ng, sè hiÖu cña chøng tõ ghi sæ tÝnh theo ngµy ghi vµo sæ chøng tõ ghi sæ. đề án môn học  B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n: Ph¶n ¸nh t×nh h×nh ®Çu kú, ph¸t sinh trong kú vµ t×nh h×nh cuèi kú cña c¸c lo¹i tµi s¶n vµ nguån vèn.  C¸c sæ vµ thÎ h¹ch to¸n chi tiÕt: Ph¶n ¸nh c¸c ®èi tîng cÇn h¹ch to¸n chi tiÕt ( vËt liÖu, dông cô, tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ s¶n xuÊt)  Chøng tõ ghi sæ: Thùc chÊt lµ sæ ®Þnh kho¶n theo kiÓu tê rêi ®Ó tËp hîp c¸c chøng tõ gèc cïng lo¹i sau khi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ míi ®îc dïng lµm c¨n cø ghi sæ c¸i.  Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n ë h×nh thøc chøng tõ ghi sæ: - Hµng th¸ng hay ®Þnh kú c¨n cø chøng tõ gèc ®· kiÓm tra hîp lÖ ®Ó ph©n lo¹i råi lËp chøng tõ ghi sæ. C¸c chøng tõ gèc cÇn ghi sæ chi tiÕt ®ång thêi ghi vµo sæ kÕ to¸n chi tiÕt. - C¸c chøng tõ thu chi b»ng tiÒn mÆt hµng ngµy thñ quü ghi vµo sæ quü, cuèi ngµy ghi vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n. - Cuèi th¸ng c¨n cø vµo c¸c sæ ( thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt lËp b¶ng tæng hîp sè liÖu chi tiÕt, c¨n cø vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n ®Ó lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh tµi kho¶n. - Cuèi th¸ng kiÓm tra ®èi chiÕu gi÷a sæ c¸i víi b¶ng tæng hîp sè liÖu chi tiÕt ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. Quan hÖ c©n ®èi cña ph¬ng ph¸p nµy lµ: Tæng sè tiÒn trªn sæ ®¨ng ký chøng tõ = Sv:PHẠM THỊ PHƯƠNG LAN Tæng sè ph¸t sinh bªn Nî ( cã) cña tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n trong sæ c¸i ( Hay b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n) Page 13 đề án môn học 14 GVHD :PHẠM ANH HOA Cã thÓ kh¸i qu¸t tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc nµy ë s¬ ®å sau: S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ Chøng tõ gèc B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Sæ quü Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt BiÓu 5: S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n t¹i C«ng ty CP C¬ khÝ & TM Nam Hµ B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Ghi chó: : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi th¸ng hoÆc ®Þnh kú : §èi chiÕu, kiÓm tra B¸o c¸o tµi chÝnh PhÇn iI: Thùc tr¹ng kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô cña c«ng ty cæ phÇn c¬ khÝ vµ th¬ng m¹i Nam Hµ. 2.1 Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu 2.1.1 Kh¸i niÖm Sv:PHẠM THỊ PHƯƠNG LAN Page 14 15 GVHD :PHẠM ANH HOA Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nguyªn vËt liÖu lµ nh÷ng ®èi tîng lao ®éng, thÓ hiÖn díi d¹ng vËt hãa lµ mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lµ c¬ së vËt chÊt cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm. 2.12 Ph©n lo¹i : Nguyªn vËt liÖu c«ng cô dông cô chia thµnh c¸c lo¹i sau: - Nguyªn liÖu, vËt liÖu chÝnh - VËt liÖu phô - Nhiªn liÖu - Phô tïng thay thÕ - VËt liÖu vµ thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n - VËt liÖu kh¸c 2.2 Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt kho. * TÝnh theo gi¸ ph¬ng ph¸p ®¬n vÞ b×nh qu©n Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu sè lîng vËt liÖu xuÊt §¬n gi¸ xuÊt trong kú dïng trong kú x = b×nh qu©n đề án môn học *TÝnh theo qu¸ thùc tÕ b×nh qu©n gia quyÒn cuèi kú: Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu sè lîng vËt liÖu xuÊt xuÊt trong kú dïng trong kú = x §¬n gi¸ b×nh qu©n cuèi kú *TÝnh theo gi¸ nhËp tríc xuÊt tríc (FIFO) *TÝnh theo gi¸ nhËp sau xuÊt tríc (LIFO) *TÝnh theo gi¸ thùc tÕ ®Ých danh 2.3 KÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu C¨n cø vµo hãa ®¬n Gi¸ trÞ gia t¨ng sè MQ/2008B /0032351 ngµy 16/10/2008 cña C«ng ty TNHH H»ng QuyÒn, kÕ to¸n phÇn hµnh C«ng ty h¹ch to¸n nh sau: KÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 152 508.498.400 Nî TK 133 25.424.920 Cã TK 331 Sv:PHẠM THỊ PHƯƠNG LAN 533.923.320 Page 15 16 đề án môn học GVHD :PHẠM ANH HOA Hãa ®¬n Gi¸ trÞ gia t¨ng Liªn 2: Giao kh¸ch hµng Ngµy 16 th¸ng 10 n¨m 2008 C«ng ty TNHH H»ng QuyÒn §¬n vÞ b¸n hµng: §Þa chØ: Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i : ........................................... MS: MÉu sè: 01 GTKT - 3LL MQ/2008B 0032351 L« E2 §êng L4 KCN Hßa X¸ - Nam §Þnh MST: 0600334163 Hä tªn ngêi mua hµng: NguyÔn V¨n Hµ Tªn ®¬n vÞ : C«ng ty cæ phÇn c¬ khÝ vµ th¬ng m¹i Nam Hµ §Þa chØ: L« sè 4, côm CN NghÜa S¬n , NghÜa Hng , Nam §Þnh Sè tµi kho¶n: 0 6 0 0 3 3 7 1 3 2 H×nh thøc thanh to¸n: TM ....................... MS: STT Tªn hµng hãa , dÞch vô Sv:PHẠM THỊ PHƯƠNG LAN §¬n vÞ tÝnh Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Page 16 đề án môn học A 1, 2, B T«n m¹ kÏm T«n m¹ kÏm C Kg Kg 17 1 27.564 5.000 2 GVHD :PHẠM ANH HOA 3=1x2 15.600 15.700 429.998.400 78.500.000 Céng tiÒn hµng: 508.498.400 Thóª suÊt GTGT: 5% TiÒn thuÕ GTGT: 25.424.920 Tæng céng tiÒn thanh to¸n 533.923.320 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: N¨m tr¨m ba m¬i ba triÖu chÝn tr¨m hai m¬i ba ngµn ba tr¨m hai m¬i ®ång Ngêi mua hµng (Ký , ghi râ hä tªn) Ngêi b¸n hµng (Ký , ghi râ hä tªn) Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, ®ãng dÊu ghi râ hä tªn) C¨n cø vµo sè lîng thùc tÕ t«n m¹ kÏm mua vÒ, c¨n cø vµo hãa ®¬n mua hµng kÕ to¸n vËt t kiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña Hãa ®¬n råi lËp phiÕu nhËp kho, giao cho thñ kho vµo thÎ kho. PhiÕu nhËp kho ®îc lËp theo mÉu sau: §¬n vÞ: C«ng ty CP CK&TM Nam Hµ §C: L« sè 4, Côm CN NghÜa S¬n NghÜa Hng - Nam §Þnh M· ®¬n vÞ SDNS:.......................... PhiÕu nhËp kho Ngµy 16 th¸ng 10 n¨m 2008 Sè: 165 Nî: 152 Cã: 331 Hä, tªn ngêi giao hµng: §Æng V¨n Chi Theo MQ/2008B sè 0032351 ngµy 16 th¸ng 10 n¨m 2008 cña C«ng ty TNHH H»ng QuyÒn NhËp t¹i kho: NVL - Cty Nam Hµ. §Þa ®iÓm: NghÜa S¬n - NghÜa Hng - Nam §Þnh Sè TT A Tªn nh·n hiÖu, s¶n phÈm M· sè B C T«n m¹ kÏm lo¹i 1 T«n m¹ kÏm lo¹i 2 Sv:PHẠM THỊ PHƯƠNG LAN §VT D Kg kg Sè lîng Yªu Thùc cÇu nhËp 1 2 27.564 §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 3 4 5.000 Page 17 18 đề án môn học GVHD :PHẠM ANH HOA Céng Tæng sè tiÒn ( ViÕt b»ng ch÷): .......................................................................... Sæ chøng tõ kÌm theo:.................................................................... Ngµy 16 th¸ng 10 n¨m 2008 Ngêi phô tr¸ch Ng« ThÞ Trang Ngêi giao hµng §Æng V¨n Chi Thñ kho §oµn Xu©n ThÞnh KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc Hoµng V¨n Sü TrÇn Duy Nam §¬n vÞ: C«ng ty cæ phÇn c¬ khÝ vµ th¬ng m¹i nam hµ §C: L« sè 4 - Côm CN NghÜa S¬n - NghÜa Hng - Nam §Þnh §T : 03503 716 150 FAX: 03503 716 240 thÎ kho ( Sæ kho) Ngµy lËp thÎ: 16 th¸ng 10 n¨m 2008 Tê sè: 250 Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch vËt t: T«n m¹ kÏm §¬n vÞ tÝnh: kg M· sè: Sè hiÖu chøng tõ Ngµy STT NT DiÔn gi¶i NhËp XuÊt NhËp XuÊt NhËp A B C D E F 1 1 16/10 165 T«n m¹ kÏm lo¹i 1 16/10 27.564 2 16/10 165 T«n m¹ kÏm lo¹i 2 16/10 Sv:PHẠM THỊ PHƯƠNG LAN Sè lîng XuÊt 2 Tån 3 Ký x¸c nhËn cña kÕ to¸n G 5.000 Page 18 19 đề án môn học GVHD :PHẠM ANH HOA Céng cuèi kú Ngµy 16 th¸ng 10 n¨m 2008 Gi¸m ®èc ( Ký, hä tªn, ®ãng dÊu ) Thñ kho ( Ký, hä tªn ) KÕ to¸n trëng ( Ký , hä tªn ) §oµn Xu©n ThÞnh Hoµng V¨n Sü TrÇn Duy Nam KÕ to¸n tËp hîp c¸c chøng tõ gèc cïng lo¹i vµo B¶ng Tæng hîp chøng tõ gèc tõ ®ã c¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ theo mÉu sau: §¬n vÞ: Cty CP c¬ khÝ vµ th¬ng m¹i NNam Hµ L« sè 4 - Côm CN NghÜa S¬n - NghÜa Hng Nam §Þnh B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc cïng lo¹i Sè Ngµy 31 Th¸ng 10 N¨m 2008 Lo¹i chøng tõ gèc: M· sè thuÕ: 0600337132 Néi dung nghiÖp vô Chøng tõ STT kinh tÕ ph¸t sinh SH NT 00323 Mua t«n m¹ 151 16/10 kÏm Tæng tiÒn 533,92 3,320 Ghi cã TK 331 Ghi nî c¸c TK133 TK 152 508,4 98,400 25,424,920 ghi chó - 1.084.1 57.008 KÌm theo ..... chøng tõ gèc Ngêi lËp biÓu Sv:PHẠM THỊ PHƯƠNG LAN 1.020 .322.865 63.834.143 KÕ to¸n trëng Page 19 20 đề án môn học GVHD :PHẠM ANH HOA ( Ký, ghi râ hä tªn) ( Ký, ghi râ hä tªn) Ng« ThÞ Trang Hoµng V¨n Sü §¬n vÞ: Cty CP c¬ khÝ vµ th¬ng m¹i Nam Hµ L« sè 4 - Côm CN NghÜa S¬n - NghÜa Hng - Nam §Þnh Chøng tõ Sè NT 31/10/08 TrÝch yÕu Mua nguyªn vËt liÖu nhËp kho Sè hiÖu TK Nî Cã 152 133 331 CéNG KÌm theo .... chøng tõ gèc Ngêi lËp ( Ký, Hä tªn ) Ng« ThÞ Trang Chøng tõ ghi sæ Sè: 354 Ngµy 31 Th¸ng 10 n¨m 2008 Sè tiÒn Nî (®) 1.020.322.8 65 63.834.1 43 Sè tiÒn Cã (®) Ghi chó 1.084.157.00 8 1.084.157.008 1.084.157.008 KÕ to¸n trëng ( Ký, Hä tªn ) Hoµng V¨n Sü Tõ chøng tõ ghi sæ, kÕ to¸n c¸c phÇn hµnh tiÕn hµnh vµo sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n Sæ chi tiÕt c«ng nî ®îc më ®Ó theo dâi chi tiÕt t×nh h×nh thanh to¸n víi ngêi b¸n, mçi ngêi b¸n ®îc theo dâi trªn mét trang sæ kh¸c nhau. Sv:PHẠM THỊ PHƯƠNG LAN Page 20
- Xem thêm -