Tài liệu Thực trạng kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm tại

  • Số trang: 90 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi Nãi ®Çu Ph¸t triÓn kinh tÕ lµ mét trong nh÷ng môc tiªu hµng ®Çu cña mét ®Êt n-íc. N-íc ta lµ mét n-íc n«ng nghiÖp, nÒn kinh tÕ cßn l¹c hËu. V× vËy, ®æi míi ®Êt n-íc lµ mét nhiÖm vô ®Æt ra cho toµn x· héi. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinh tÕ n-íc ta ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc tõ nÒn kinh tÕ quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng nhiÒu thµnh phÇn cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ n-íc theo ®Þnh h-íng XH chñ nghÜa. Sù ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc nã kh«ng chØ biÓu hiÖn ë t¨ng vÒ c¸c chØ tiªu kinh tÕ, mµ song song víi nã lµ sù thay ®æi hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng. §ãng gãp ®¸ng kÓ cho sù ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc lµ ngµnh X©y dùng c¬ b¶n, mét ngµnh mòi nhän thu hót mét khèi l-îng vèn ®Çu t- lín nhÊt (trªn 30% tæng vèn ®Çu t- cña c¶ n-íc hµng n¨m). Thµnh c«ng cña ngµnh X©y dùng c¬ b¶n trong nh÷ng n¨m qua ®· t¹o tiÒn ®Ò kh«ng nhá thóc ®Èy qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc. X©y dùng c¬ b¶n lµ mét ngµnh s¶n xuÊt t¹o c¬ së vËt chÊt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. S¶n phÈm cña ngµnh x©y dùng lµ nh÷ng c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín, thêi h¹n sö dông dµi, cã ý nghÜa quan träng trong nÒn kinh tÕ. Bªn c¹nh ®ã x©y dùng c¬ b¶n cßn mang ý nghÜ thÈm mü, phong c¸ch kiÕn tróc nªn cã ý nghÜa quan träng vÒ mÆt v¨n hãa. X©y dùng c¬ b¶n ph¸t triÓn t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy mèi giao l-u víi c¸c n-íc ph¸t triÓn trªn mäi lÜnh vùc kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n hãa. Do ®ßi hái cña thùc tÕ, hÖ thèng kÕ to¸n ViÖt Nam ph¸t triÓn h¬n phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ vµ trë thµnh mét bé phËn quan träng kh«ng thÓ thiÕu cña qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh, nã cung cÊp c¸c th«ng tin phôc vô cho qu¶n lý, s¶n xuÊt kinh doanh. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm sao ®Ó qu¶n lý vèn tèt cã hiÖu qu¶ ®ång thêi kh¾c phôc ®-îc t×nh tr¹ng thÊt tho¸t l·ng phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, gi¶m chi phÝ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm nhÊt lµ trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n ®Ó t¨ng tÝnh canh tranh cho doanh nghiÖp. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trªn, mçi doanh nghiÖp nãi chung vµ doanh nghiÖp x©y dùng nãi riªng cÇn tæ chøc hÖ thèng kÕ to¸n phï hîp víi ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng cña m×nh ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®Æc biÖt lµ th«ng tin vÒ chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y dùng KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y dùng gi÷ vai trß ®Æc biÖt quan träng trong c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp.ViÖc ph©n tÝch ®óng ®¾n hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh x©y dùng chØ cã thÓ dùa trªn viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y dùng chÝnh x¸c. VÒ phÇn m×nh, tÝnh chÝnh x¸c cña gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y dùng l¹i chÞu ¶nh h-ëng cña kÕt qu¶ tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt.Th«ng qua sè liÖu vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña tõng s¶n phÈm x©y dùng còng nhkÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh x©y dùng, c¸c nhµ l·nh ®¹o doanh nghiÖp th-êng xuyªn n¾m b¾t ®-îc th«ng tin ®Ó ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh trong tõng thêi ®iÓm, tõ ®ã t¨ng c-êng c¸c biÖn ph¸p kiÓm tra gi¸m s¸t nh»m qu¶n SV : Ng« ThÞ TuyÕt Minh -1- Líp C - Khãa 32 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp lý chÆt chÏ c¸c kho¶n chi phÝ bá ra trong tõng kú kinh doanh, ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p kÞp thêi vµ h÷u hiÖu ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y dùng, ®ång thêi ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh phï hîp cho sù ph¸t triÓn kinh doanh vµ yªu cÇu qu¶n trÞ doanh nghiÖp x©y dùng. Chi phÝ s¶n xuÊt ®-îc tËp hîp chÝnh x¸c kÕt hîp víi tÝnh ®Çy ®ñ gi¸ thµnh s¶n phÈm sÏ lµm lµnh m¹nh ho¸ c¸c quan hÖ kinh tÕ tµi chÝnh trong doanh nghiÖp gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc sö dông hiÖu qu¶ c¸c nguån ®Çu t-. §øng tr-íc vÊn ®Ò ®ã, qua thêi gian nghiªn cøu lý luËn t¹i tr-êng häc vµ qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ phÇn §Çu t- x©y dùng ph¸t triÓn nhµ sè 7 – Hµ néi ®-îc sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o h-íng dÉn vµ phßng kÕ to¸n c«ng ty em ®· chän ®Ò tµi “ KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i C«ng ty Cæ phÇn §Çu t- x©y dùng ph¸t triÓn nhµ sè 7 – Hµ néi ” lµm chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. Bè côc chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp gåm ba ch-¬ng: Ch-¬ng 1 - Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y dùng . Ch-¬ng 2 - Thùc tr¹ng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn §Çu t- x©y dùng ph¸t triÓn nhµ sè 7 – Hµ néi Ch-¬ng 3 - Mét sè kiÕn nghÞ (®Ò xuÊt) hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn §Çu t- x©y dùng ph¸t triÓn nhµ sè 7 – Hµ néi Do tr×nh ®é lý luËn vµ nhËn thøc cña em cßn h¹n chÕ, v× vËy chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em rÊt mong ®-îc sù gãp ý cña c¸c ThÇy c« gi¸o, c¸n bé phßng kÕ to¸n C«ng ty vµ c¸c b¹n ®äc ®Ó chuyªn ®Ò cña em ®-îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c ThÇy c« gi¸o bé m«n : KÕ to¸n doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ ThÇy gi¸o h-íng dÉn NguyÔn §×nh §ç, c¸c c¸n bé phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n cïng Ban l·nh ®¹o C«ng ty Cæ phÇn §Çu t- x©y dùng ph¸t triÓn nhµ sè 7 – Hµ néi ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Hµ néi, ngµy SV : Ng« ThÞ TuyÕt Minh -2- th¸ng n¨m 2006 Sinh viªn Líp C - Khãa 32 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Ng« ThÞ TuyÕt Minh Líp C – K32 – Häc viÖn Tµi chÝnh Ch-¬ng 1 Nh÷ng lý luËn chung vÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp X©y dùng 1.1 §Æc ®iÓm vµ yªu cÇu cña s¶n xuÊt kinh doanh x©y dùng X©y dùng c¬ b¶n lµ ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt cã vÞ trÝ hÕt søc quan träng trong nÒn kinh tÕ cña mçi quèc gia. X©y dùng c¬ b¶n lµ qu¸ tr×nh x©y dùng míi hoÆc x©y dùng l¹i, c¶i t¹o, hiÖn ®¹i ho¸, kh«i phôc c¸c c«ng tr×nh nhµ m¸y , xÝ nghiÖp, ®-êng x¸ , cÇu cèng... nh»m phôc vô cho s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cña x· héi. Chi phÝ cho x©y dùng c¬ b¶n chiÕm mét tû träng lín trong tæng ng©n s¸ch nhµ n-íc còng nh- ng©n s¸ch cña doanh nghiÖp. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n bao gåm c¸c néi dung : X©y l¾p, l¾p ®Æt, mua s¾m thiÕt bÞ vµ chi phÝ kiÕn thiÕt c¬ b¶n kh¸c trong ®ã phÇn x©y dùng l¾p ®Æt do c¸c ®¬n vÞ chuyÓn vÒ thi c«ng x©y l¾p ( gäi chung lµ ®¬n vÞ x©y l¾p ) ®¶m nhËn th«ng qua c¸c hîp ®ång giao nhËn thÇu x©y l¾p. Còng nh- c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c, khi s¶n xuÊt ®¬n vÞ x©y l¾p cÇn biÕt c¸c hao phÝ vËt chÊt mµ ®¬n vÞ ®· bá vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ ®· kÕt tinh vµo c«ng tr×nh lµ bao nhiªu. Do vËy viÖc x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p mét c¸ch kÞp thêi, chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ cã mét ý nghÜa v« cïng to lín trong c«ng t¸c qu¶n lý hiÖu qu¶ vµ chÊt l-îng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ x©y l¾p. 1.2 . §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p Doanh nghiÖp x©y l¾p lµ c¸c tæ chøc kinh tÕ cã ®ñ t- c¸ch ph¸p nh©n vµ ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ cho c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh nh-: C«ng ty x©y dùng, c«ng ty l¾p m¸y, tæng c«ng ty x©y dùng... C¸c ®¬n vÞ nµy tuy kh¸c nhau vÒ qui m« s¶n xuÊt, h×nh thøc qu¶n lý, nh-ng ®Òu lµ nh÷ng tæ chøc h¹ch to¸n kinh tÕ cã ®Çy ®ñ chøc n¨ng nhËn thÇu x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. SV : Ng« ThÞ TuyÕt Minh -3- Líp C - Khãa 32 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p cã nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n sau: - §-îc thÓ hiÖn trªn c¬ së c¸c hîp ®ång ®· ký víi ®¬n vÞ chñ ®Çu t- sau khi tróng thÇu hoÆc ®-îc chØ ®Þnh thÇu.Khi bµn giao c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh cho bªn giao thÇu chÝnh lµ qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm - Trong ngµnh x©y l¾p tiªu chuÈn chÊt l-îng cña chÊt l-îng s¶n phÈm ®· ®-îc qui ®Þnh cô thÓ trong hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt ®-îc duyÖt. Do vËy, doanh nghiÖp x©y l¾p ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc chñ ®Çu t- vÒ kü thuËt chÊt l-îng c«ng tr×nh. - S¶n phÈm x©y l¾p lµ nh÷ng c«ng tr×nh, vËt kiÕn tróc.... cã qui m« lín, kÕt cÊu phøc t¹p, mang tÝnh ®¬n chiÕc, thêi gian x©y dùng dµi. - S¶n phÈm x©y l¾p cè ®Þnh t¹i n¬i s¶n xuÊt cßn c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho s¶n phÈm nh- c¸c lo¹i xe m¸y, thiÕt bÞ nh©n c«ng... ph¶i di chuyÓn theo ®Þa ®iÓm ®Æt c«ng tr×nh. MÆt kh¸c, viÖc x©y dùng cßn chÞu t¸c ®éng cña ®Þa chÊt c«ng tr×nh vµ ®iÒu kiÖn thêi tiÕt, khÝ hËu cña ®Þa ph-¬ng ... Cho nªn, c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n, vËt t- cho c«ng tr×nh rÊt phøc t¹p, ®ßi hái ph¶i cã møc gi¸ cho tõng lo¹i c«ng t¸c x©y l¾p, cho tõng vïng l·nh thæ. 1.3. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp x©y l¾p Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp x©y l¾p ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kÕ to¸n c¬ b¶n cña kÕ to¸n, tÝnh to¸n ghi chÐp trung thùc, kh¸ch quan, ®Çy ®ñ, kÞp thêi chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, x¸c ®Þnh chÝnh x¸c kÕt qu¶ tõng phÇn còng nh- toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. MÆt kh¸c, ph¶i phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng. 1.3.1. §èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh: Lµ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh x©y l¾p, c¸c giai ®o¹n quy -íc cña h¹ng môc c«ng tr×nh hay nhãm c«ng tr×nh. 1.3.2. Ph-¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y dùng Tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ cã thÓ vËn dông mét trong c¸c ph-¬ng ph¸p: TËp hîp trùc tiÕp theo tõng h¹ng môc c«ng tr×nh hay tõng giai ®o¹n, khèi l-îng c«ng t¸c SV : Ng« ThÞ TuyÕt Minh -4- Líp C - Khãa 32 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp x©y l¾p cã gi¸ trÞ dù to¸n riªng; TËp hîp gi¸n tiÕp theo nhãm h¹ng môc c«ng tr×nh hay c¸c giai ®o¹n x©y l¾p. 1.3.3. Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh trong doanh nghiÖp x©y dùng: Ap dông ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp, hÖ sè hoÆc tû lÖ; Ph-¬ng ph¸p tæng céng chi phÝ vµ ph-¬ng ph¸p kÕt hîp 1.4. C¸c vÊn ®Ò chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng 1.4.1. Chi phÝ s¶n xuÊt vµ ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c¸c doanh nghiÖp x©y dùng. 1.4.1.1. Kh¸i niÖm vÒ chi phÝ s¶n xuÊt Chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y dùng lµ toµn bé c¸c kho¶n hao phÝ vËt chÊt vµ lao ®éng sèng , lao ®éng vËt hãa vµ c¸c kho¶n chi phÝ cÇn thiÕt kh¸c mµ doanh nghiÖp chi ra ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt thi c«ng trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh ®-îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn Chi phÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp phô thuéc vµo 2 yÕu tè:  Khèi l-îng søc lao ®éng vµ t- liÖu s¶n xuÊt ®· tiªu hao vµo s¶n xuÊt trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh.  Gi¸ c¶ c¸c t- liÖu s¶n xuÊt ®· tiªu dïng vµ tiÒn c«ng cña mét ®¬n vÞ lao ®éng ®· hao phÝ. §iÒu nµy cho phÐp kh¼ng ®Þnh : trong ®iÒu kiÖn gi¸ c¶ kh«ng æn ®Þnh th× viÖc ®¸nh gÝa chÝnh x¸c chi phÝ s¶n xuÊt ch¼ng nh÷ng lµ yÕu tè kh¸ch quan mµ cßn lµ vÊn ®Ò ®-îc coi träng, nh»m x¸c ®Þnh ®óng ®¾n chi phÝ s¶n xuÊt phï hîp víi gi¸ c¶ thùc t¹i, t¹o ®iÒu kiÖn gióp doanh nghiÖp b¶o toµn vèn theo yªu cÇu chÕ ®é qu¶n lý hiÖn nay. Còng nh- c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c, chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y dùng còng bao gåm c¸c yÕu tè: chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ vÒ nh©n c«ng, chi phÝ vÒ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ vÒ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. C¸c kho¶n chi phÝ nµy ®-îc kÕ to¸n theo dâi, kiÓm tra vµ quy n¹p thµnh 4 kho¶n môc: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ sö SV : Ng« ThÞ TuyÕt Minh -5- Líp C - Khãa 32 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp dông m¸y thi c«ng vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung ®Ó phôc vô cho yªu cÇu tÝnh to¸n, ph©n tÝch gi¸ thµnh x©y l¾p. 1.4.1.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y dùng * Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo tÝnh chÊt vµ néi dung kinh tÕ (yÕu tè). TiÕn hµnh gép c¸c chi phÝ cã cung néi dung vµo mét lo¹i. Mçi lo¹i lµ mét yÕu tè chi phÝ th× chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp bao gåm: - Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu: bao gåm toµn bé nguyªn liÖu, vËt liÖu mµ doanh nghiÖp sö dông vµo s¶n xuÊt kinh doanh, nh- nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, c«ng cô, dông cô, phô tïng thay thÕ ( quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng, cuèc, xÎng...) sö dông vµo ho¹t ®éng x©y l¾p (lo¹i trõ gi¸ trÞ vËt liÖu dïng kh«ng hÕt nhËp l¹i kho vµ phÕ liÖu thu håi ). - Chi phÝ nh©n c«ng: ph¶n ¸nh tiÒn l-¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp l-¬ng ph¶i tr¶ cho toµn bé c«ng nh©n, viªn chøc vµ phÇn BHXH, BHYT, KPC§ trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng tiÒn l-¬ng vµ phô cÊp l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n - Chi phÝ khÊu hao TSC§: ®-îc ph¶n ¸nh trªn tæng sè khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ph¶i tÝnh trong kú cña c¸c lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh thuéc ph©n x-ëng s¶n xuÊt nh- nhµ x-ëng, m¸y thi c«ng, TSC§ dïng trong s¶n xuÊt... - Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt: gåm c¸c chi phÝ vÒ c«ng cô, dông cô s¶n xuÊt cho ph©n x-ëng nh- khu«n mÉu ®óc, g¸ l¾p, dông cô thñ c«ng, v¸n khu«n cèt pha... - Chi phÝ nhiªn liÖu, ®éng lùc: lµ gi¸ trÞ cña toµn bé nhiªn liÖu, ®éng lùc doanh nghiÖp ®· sö dông vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: lµ nh÷ng kho¶n dÞch vô mua ngoµi phôc vô ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong kú nh- tiÒn ®iÖn, n-íc, ®iÖn tho¹i... - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: lµ c¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn ch-a ph¶n ¸nh vµo c¸c kho¶n chi phÝ trªn, phôc vô ho¹t ®éng nh- chi phÝ héi nghÞ, tiÕp kh¸ch... ViÖc ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo néi dung, tÝnh chÊt kinh tÕ cã ý nghÜa rÊt lín trong c«ng t¸c kÕ to¸n còng nh- trong qu¶n lý chi phÝ. Nã cho biÕt kÕt cÊu, tû träng tõng yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¬ së ®Ó ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, lµ tµi liÖu quan träng ®Ó lËp kÕ ho¹ch cung øng vËt t-, kÕ SV : Ng« ThÞ TuyÕt Minh -6- Líp C - Khãa 32 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ho¹ch quü tiÒn l-¬ng, tÝnh to¸n nhu cÇu vèn l-u ®éng cho kú sau. §ång thêi, nã còng lµ c¬ së ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo yÕu tè, gi¸m ®èc t×nh h×nh thùc hiÖn dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, còng nh- ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng cña doanh nghiÖp. * Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo ph-¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ mèi quan hÖ víi ®èi t-îng chÞu chi phÝ. - Chi phÝ trùc tiÕp: lµ nh÷ng chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra mét lo¹i s¶n phÈm, mét c«ng viÖc nhÊt ®Þnh bao gåm: nguyªn vËt liÖu x©y dùng, tiÒn l-¬ng chÝnh cña c«ng nh©n s¶n xuÊt, khÊu hao m¸y mãc, thiÕt bÞ thi c«ng... - Chi phÝ gi¸n tiÕp: lµ nh÷ng chi phÝ cã liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt ra nhiÒu lo¹i s¶n phÈm, nhiÒu c«ng viÖc. KÕt cÊu cña chi phÝ gi¸n tiÕp còng t-¬ng tù nh- chi phÝ trùc tiÕp nh-ng nh÷ng chi phÝ nµy ph¸t sinh ë bé phËn qu¶n lý ®éi, ph©n x-ëng s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ x©y l¾p. V× vËy kÕ to¸n ph¶i tiÕn hµnh ph©n bæ cho c¸c ®èi t-îng cã liªn quan theo mét tiªu thøc thÝch hîp. C¸ch ph©n lo¹i nµy cã ý nghÜa ®èi víi viÖc x¸c ®Þnh ph-¬ng ph¸p tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ cho c¸c ®èi t-îng mét c¸ch chÝnh x¸c vµ hîp lý. * Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo kho¶n môc chi phÝ. - Chi phÝ NVL trùc tiÕp: lµ toµn bé c¸c kho¶n hao phÝ nguyªn vËt liÖu mµ ®¬n vÞ x©y l¾p bá ra ®Ó cÊu t¹o nªn thùc thÓ c«ng tr×nh nh-: vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, c¸c cÊu kiÖn bª t«ng vµ c¸c phô gia kh¸c. - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: bao gåm tiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho sè ngµy c«ng lao ®éng cña c«ng nh©n trùc tiÕp thùc hiÖn khèi l-îng c«ng t¸c x©y l¾p, c«ng nh©n phôc vô x©y l¾p, kÓ c¶ c«ng nh©n vËn chuyÓn, bèc dì vËt liÖu trong ph¹m vi mÆt b»ng thi c«ng vµ c«ng nh©n chuÈn bÞ, kÕt thóc thu dän hiÖn tr-êng thi c«ng, kh«ng ph©n biÖt c«ng nh©n trong danh s¸ch hay thuª ngoµi. C¸c kho¶n chi phÝ trÝch theo tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cña c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p (b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn) ®-îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung cña ho¹t ®éng x©y l¾p. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung: lµ chi phÝ s¶n xuÊt liªn quan ®Õn nhiÒu c«ng tr×nh gåm: tiÒn l-¬ng nh©n viªn qu¶n lý ®éi, c¸c kho¶n trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tiÒn l-¬ng SV : Ng« ThÞ TuyÕt Minh -7- Líp C - Khãa 32 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp (BHXH, BHYT, KPC§), chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng ph¶i lµ m¸y thi c«ng, chi phÝ vËt liÖuc«ng cô dông cô dïng cho qu¶n lý ®éi... Ph©n lo¹i chi phÝ theo kho¶n môc chi phÝ cã ®Æc ®iÓm lµ mçi lo¹i chi phÝ thÓ hiÖn ®iÒu kiÖn kh¸c nhau cña chi phÝ s¶n xuÊt, n¬i ph¸t sinh chi phÝ, ®èi t-îng chÞu chi phÝ. Nã ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc x¸c ®Þnh møc ®é ¶nh h-ëng cña c¸c nh©n tè kh¸c nhau lªn gi¸ thµnh s¶n phÈm phôc vô cho c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. * Ph©n lo¹i chi phÝ theo kho¶n môc gi¸ thµnh. - Chi phÝ trùc tiÕp : Bao gåm c¸c kho¶n môc sau: Chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp: lµ chi phÝ (®· tÝnh ®Õn hiÖn tr-êng x©y l¾p) cña c¸c vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu kÕt cÊu, vËt liÖu phô, vËt liÖu lu©n chuyÓn, b¸n thµnh phÈm,... cÇn thiÕt ®Ó t¹o nªn s¶n phÈm x©y l¾p. Chi phÝ vËt liÖu kh«ng bao gåm c¸c vËt liÖu ®· tÝnh vµo chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng hoÆc ®· tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: bao gåm tiÒn l-¬ng c¬ b¶n, c¸c kho¶n phô cÊp l-¬ng, l-¬ng phô... cã tÝnh chÊt æn ®Þnh cña c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh s¶n phÈm theo ®¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n. C¸c kho¶n phô cÊp l-¬ng kh«ng æn ®Þnh hoÆc kh«ng thèng nhÊt trong c¸c vïng hoÆc trong tõng tØnh thµnh phè nÕu ch-a ®-îc tÝnh tíi trong ®¬n gi¸ x©y ®ùng sÏ ®-îc tÝnh thµnh mét kho¶n riªng trong dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh, trong gi¸ thµnh dù to¸n. Chi phÝ tiÒn l-¬ng cho c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng ®-îc tÝnh trong ®ín gi¸ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. TiÒn l-¬ng cña c¸n bé qu¶n lý ®-îc tÝnh trong chi phÝ chung. Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng: lµ toµn bé chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng ®Ó hoµn thµnh khèi l-îng x©y l¾p bao gåm: chi phÝ khÊu hao c¬ b¶n, chi phÝ söa ch÷a lín, söa ch÷a nhá, ®éng lùc, tiÒn l-¬ng c«ng nh©n l¸i m¸y vµ chi phÝ kh¸c cña m¸y. - Chi phÝ chung. Trong gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ngoµi chi phÝ trùc tiÕp cßn cã chi phÝ chung bao gåm c¸c kho¶n môc: Chi phÝ cho bé m¸y qu¶n lý, trÝch BHXH, BHYT, KPC§, SV : Ng« ThÞ TuyÕt Minh -8- Líp C - Khãa 32 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp chi phÝ phôc vô c«ng nh©n, chi phÝ phôc vô thi c«ng... Chi phÝ chung ®-îc tÝnh b»ng tû lÖ % theo tõng lo¹i c«ng trinhg so víi chi phÝ nh©n c«ng. 1.4.2. Gi¸ thµnh s¶n phÈm. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp ®· chi ra ®Ó s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp, ph¶n ¸nh chÊt l-îng ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña s¶n xuÊt còng nh- c¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ, kü thuËt mµ mµ doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn nh»m ®¹t ®-îc môc ®Ých s¶n xuÊt khèi l-îng s¶n phÈm víi chi phÝ Ýt nhÊt lµ h¹ gi¸ thµnh. B¶n chÊt cña gi¸ thµnh lµ kÕt qu¶ sù chuyÓn dÞch gi¸ trÞ cña c¸c yÕu tè chi phÝ vµo s¶n phÈm. Víi ý nghÜa ®ã, gi¸ thµnh thÓ hiÖn hai chøc n¨ng chñ yÕu lµ chøc n¨ng th-íc ®o chøc n¨ng bï ®¾p chi phÝ vµ chøc n¨ng lËp gi¸. Toµn bé chi phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra ®Ó hoµn thµnh mét khèi l-îng c«ng t¸c x©y dùng c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ph¶i ®-îc bï ®¾p b»ng chÝnh sè tiÒn thu vÒ do quyÕt to¸n c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã. 1.4.2.1. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y dùng - Gi¸ dù to¸n: Trong x©y dùng s¶n phÈm x©y dùng lµ ®-êng x¸, nhµ cöa, vËt kiÕn tróc...mµ gi¸ trÞ cña nã ®-îc dùa vµo tiÒn l-¬ng c«ng t¸c x©y l¾p x¸c ®Þnh trªn c¬ së thiÕt kÕ kü thuËt hoÆc thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng vµ ®Þnh møc ®¬n gi¸ do Nhµ n-íc quy ®Þnh cho tõng khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh. ZDT = CVL + CNC + CMTC + Cc C¨n cø vµo gi¸ thµnh dù to¸n vµ c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ, n¨ng lùc thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong kú kÕ ho¹ch, doanh nghiÖp tù x©y dùng nh÷ng ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt vµ ®¬n gi¸ ®Ó x¸c ®Þnh nh÷ng hao phÝ cÇn thiÕt ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh trong mét kú kÕ ho¹ch. Nh- vËy, gi¸ thµnh kÕ ho¹ch lµ mét chØ tiªu ®Ó c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p tù phÊn ®Êu ®Ó thùc hiÖn møc lîi nhuËn do h¹ gi¸ thµnh trong kú kÕ ho¹ch. - Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch = Gi¸ thµnh dù to¸n - Møc h¹ gi¸ thµnh kÕ ho¹ch SV : Ng« ThÞ TuyÕt Minh -9- Líp C - Khãa 32 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp - Gi¸ thµnh thùc tÕ: lµ toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ ph¸t sinh ®Ó thùc hiÖn hoµn thµnh qu¸ tr×nh thi c«ng vµ bµn giao mét c«ng tr×nh, mét h¹ng môc c«ng tr×nh do kÕ to¸n tËp hîp ®-îc. Gi¸ thµnh thùc tÕ biÓu hiÖn chÊt l-îng, hiÖu qu¶ vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp x©y l¾p. Gi¸ thµnh thùc tÕ ≤ Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch ≤ Gi¸ thµnh dù to¸n. 1.4.2.2. Ph©n lo¹i theo ph¹m vi tÝnh gi¸ thµnh: - Gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y l¾p: ph¶n ¸nh gi¸ thµnh cña mét khèi l-îng c«ng t¸c x©y l¾p ®· hoµn thµnh ®Õn ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý. Nã cho phÐp x¸c ®Þnh, kiÓm kª kÞp thêi nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thi c«ng ®Ó cã nh÷ng ®iÒu chØnh thÝch hîp cho nh÷ng giai ®o¹n sau, ph¸t hiÖn nh÷ng nghuyªn nh©n g©y t¨ng, gi¶m chi phÝ,gióp doanh nghiÖp ®Ò ra biÖn ph¸p qu¶n lý thÝch hîp, cô thÓ. - Gi¸ thµnh c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh: lµ gi¸ thµnh cña nh÷ng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®· hoµn chØnh, ®¶m b¶o kü thuËt, chÊt l-îng ®óng thiÕt kÕ vµ hîp ®ång ®-îc bªn chñ ®Çu t- (bªn A) nghiÖm thu, chÊp nhËn thanh to¸n. Nã cho phÐp ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c vµ toµn diÖn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt thi c«ng trän vÑn mét c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. 1.4.3. Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cã mèi quan hÖ chÆt chÏ biÖn chøng víi nhau võa lµ tiÒn ®Ò, võa lµ nguyªn nh©n kÕt qu¶ cña nhau trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra s¶n phÈm. Chóng ®Òu giíi h¹n ®Ó tËp hîp chi phÝ nh»m phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý ph©n tÝch vµ kiÓm tra c«ng t¸c gi¸ thµnh. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lu«n chøa ®ùng hai mÆt kh¸c nhau bªn trong nã lµ chi phÝ s¶n suÊt vµ l-îng gi¸ trÞ sö dông thu ®-îc cÊu thµnh trong khèi l-îng s¶n phÈm lµ sù dÞch chuyÓn gi¸ trÞ cña nh÷ng yÕu tè chi phÝ vµo nh÷ng s¶n phÈm c«ng viÖc nhÊt ®Þnh ®· hoµn thµnh. Chi phÝ biÓu hiÖn vÒ mÆt hao phÝ. Cßn gi¸ thµnh biÓu hiÖn vÒ mÆt kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §©y lµ hai mÆt thèng nhÊt cña mét qu¸ tr×nh, v× vËy chóng gièng nhau vÒ chÊt. Chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ®Òu bao gåm hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp x©y l¾p ®· bá ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt SV : Ng« ThÞ TuyÕt Minh - 10 - Líp C - Khãa 32 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp s¶n phÈm. Tuy nhiªn, do bé phËn chi phÝ s¶n xuÊt kh«ng ®Òu nhau nªn chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh kh¸c nhau vÒ l-îng. Nh- vËy, nÕu chi phÝ s¶n xuÊt lµ tæng hîp nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh th× gi¸ thµnh s¶n phÈm l¹i lµ tæng hîp nh÷ng chi phÝ chi ra g¾n liÒn víi viÖc s¶n xuÊt vµ hoµn thµnh mét khèi l-îng c«ng viÖc x©y l¾p nhÊt ®Þnh ®-îc nghiÖm thu, bµn giao, thanh to¸n. Gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng bao gåm chi phÝ cho khèi l-îng dë dang cuèi kú, nh÷ng chi phÝ kh«ng liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt, nh÷ng chi phÝ ®· chi ra nh-ng chê ph©n bæ cho kú sau, nh-ng nã l¹i bao gåm nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt kú tr-íc chuyÓn sang, nh÷ng chi phÝ trÝch tr-íc vµo gi¸ thµnh nh-ng thùc tÕ ch-a ph¸t sinh vµ nh÷ng chi phÝ cña kú tr-ãc chuyÓn sang ph©n bæ cho kú nµy. 1.4.4. Vai trß, nhiÖm vô kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y dùng . 1.4.4.1. Vai trß: KÕ to¸n lµ mét c«ng cô ®¾c lùc trong qu¶n lý, nã g¾n liÒn víi ho¹t ®éng tµi chÝnh. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ kh©u träng t©m cña c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt. TÝnh ®óng, tÝnh ®ñ lµ chi phÝ s¶n xuÊt vµo gi¸ thµnh, cã nghÜa lµ thùc hiÖn tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm míi ®¶m b¶o, ph¸t huy triÖt ®Ó c¸c t¸c dông cña c«ng cô kÕ to¸n ®èi víi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. 1.4.4.2. NhiÖm vô: - X¸c ®Þnh ®óng ®èi t-îng, lùa chän ®óng ph-¬ng ph¸p tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt cho tõng ®èi t-îng ®Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp, thùc hiÖn tèt viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. - X¸c ®Þnh ®óng ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh, chän ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh hîp lý, tæ chøc tèt viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. - X©y dùng quy t¾c tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp SV : Ng« ThÞ TuyÕt Minh - 11 - Líp C - Khãa 32 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp quy ®Þnh cô thÓ tr×nh tù cña tõng c«ng viÖc. 1.5. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong DN x©y dùng 1.5.1. §èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh. 1.5.1.1. §èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. §èi t-îng ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, lµ ph¹m vi giíi h¹n mµ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt cÇn ®-îc tæ chøc tËp hîp theo ®ã. Trong s¶n xuÊt x©y l¾p, víi tÝnh chÊt phøc t¹p cña quy tr×nh c«ng nghÖ, lo¹i h×nh s¶n xuÊt ®¬n chiÕc th-êng xuyªn ph©n chia thµnh nhiÒu khu vùc, bé phËn thi c«ng. Mçi h¹ng môc c«ng tr×nh ®Òu cã gi¸ dù to¸n riªng, thiÕt kÕ riªng, cÊu t¹o vËt chÊt kh¸c nhau nªn tuú vµo c«ng viÖc cô thÓ, tr×nh ®é qu¶n lý cña mçi doanh nghiÖp x©y l¾p mµ ®èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ cã thÓ lµ tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hay theo tõng ®¬n ®Æt hµng. ViÖc x¸c ®Þnh ®èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ kh©u ®Çu tiªn cÇn thiÕt cña c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. ChØ cã x¸c ®Þnh ®óng ®èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ míi cã thÓ tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt mét c¸ch phï hîp. Tõ kh©u ghi chÐp ban ®Çu, tæng hîp sè liÖu, tæ chøc tµi kho¶n, sè chi tiÕt ®Òu ph¶i theo ®óng ®èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ®· x¸c ®Þnh. 1.5.1.2. §èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh. Trong s¶n xuÊt x©y dùng, s¶n phÈm cã tÝnh ®¬n chiÕc, ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®· x©y dùng hoµn thµnh. Ngoµi ra ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh cã thÓ lµ tõng giai ®o¹n s¶n xuÊt s¶n phÈm hoÆc tõng giai ®o¹n hoµn thµnh quy -íc, tuú thuéc vµo ph-¬ng thøc bµn giao thanh to¸n gi÷a ®¬n vÞ x©y l¾p vµ chñ ®Çu t-. Trong doanh nghiÖp x©y l¾p, mçi s¶n phÈm ®Òu cã dù to¸n thiÕt kÕ riªng nªn ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh lµ c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, c¸c giai ®o¹n c«ng viÖc ®· hoµn thµnh. ViÖc x¸c ®Þnh ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n më thÎ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo tõng ®èi t-îng phôc vô cho qu¸ tr×nh kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm, tÝnh to¸n hiÖu qu¶, chÝnh x¸c, x¸c ®Þnh ®-îc thu nhËp. SV : Ng« ThÞ TuyÕt Minh - 12 - Líp C - Khãa 32 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 1.5.1.3. Kú tÝnh gi¸ thµnh. Do s¶n phÈm XDCB ®-îc s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng, chu kú s¶n xuÊt dµi, c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh chØ hoµn thµnh khi kÕt thóc mét chu kú s¶n xuÊt s¶n phÈm cho nªn kú tÝnh gi¸ thµnh th-êng ®-îc chän lµ thêi ®iÓm mµ c«ng tr×nh h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao ®-a vµo sö dông. Kú tÝnh gi¸ thµnh lµ mèc thêi gian mµ bé phËn kÕ to¸n gi¸ thµnh cÇn tiÕn hµnh c«ng viÖc tæng hîp sè liÖu ®Ó tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cho c¸c ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh. Kú tÝnh gi¸ thµnh trong x©y dùng c¬ b¶n phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt, chu kú s¶n xuÊt, h×nh thøc nghiÖm thu vµ bµn giao khèi l-îng s¶n phÈm hoµn thµnh. 1.5.2. Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt: B-íc 1: TËp hîp c¸c chi phÝ c¬ b¶n cã liªn quan trùc tiÕp cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. B-íc 2: TÝnh to¸n vµ ph©n bæ lao vô cña ngµnh SXKD phô cã liªn quan trùc tiÕp cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh trªn c¬ së khèi l-îng lao vô phôc vô vµ ®¬n vÞ gi¸ thµnh lao vô. B-íc 3: TËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chungcho c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh cã liªn quan theo tiªu thøc phï hîp. B-íc 4: X¸c ®Þnh thiÖt h¹i thùc trong s¶n xuÊt (thiÖt h¹i s¶n phÈm háng, ngõng s¶n xuÊt,...) ®Ó tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt trong kú. B-íc 5: X¸c ®Þnh chi phÝ dë dang cuèi kú, tõ ®ã tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh hoµn thµnh. 1.6. Ph-¬ng ph¸p KÕ to¸n c¸c kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. 1.6.1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ c¸c chi phÝ vÒ nguyªn liÖu, vËt liÖu sö dông trùc tiÕp cho ho¹t ®éng x©y l¾p cña doanh nghiÖp x©y dùng . VËt liÖu sö dông cho c«ng tr×nh h¹ng môc nµo th× tÝnh trùc tiÕp cho c«ng tr×nh ®ã SV : Ng« ThÞ TuyÕt Minh - 13 - Líp C - Khãa 32 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Chi phÝ nguyªn vËt liÖu ph¶i ®-îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ khi xuÊt sö dông. Gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu xuÊt cã thÓ ®-îc x¸c ®Þnh theo mét trong c¸c ph-¬ng ph¸p: - TÝnh theo gi¸ thùc tÕ tõng lÇn nhËp (gi¸ ®Ých danh). - TÝnh theo gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn t¹i thêi ®iÓm xuÊt kho (gi¸ b×nh qu©n liªn hoµn). - TÝnh theo gi¸ nhËp tr-íc xuÊt tr-íc. - TÝnh theo gi¸ nhËp sau xuÊt tr-íc. - TÝnh theo gi¸ b×nh qu©n kú tr-íc. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp trong x©y dùng gåm: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh: bao gåm nh÷ng thø nguyªn liÖu, vËt liÖu, vËt kÕt cÊu... mµ khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nã cÊu thµnh thùc thÓ chÝnh cña s¶n phÈm nh- c¸t, ®¸, xi m¨ng... C¸c chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh th-êng ®-îc x©y dùng ®Þnh møc chi phÝ vµ còng tiÕn hµnh qu¶n lý theo ®Þnh møc. Khi tÝnh chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt trong kú chØ ®-îc tÝnh trÞ gi¸ cña nguyªn vËt liÖu chÝnh ®· thùc tÕ sö dông vµo s¶n xuÊt. V× vËy nÕu trong kú s¶n xuÊt cã nh÷ng nguyªn vËt liÖu chÝnh ®· xuÊt dïng cho c¸c tæ ®éi c«ng tr×nh nh-ng ch-a sö dông hÕt vµo s¶n xuÊt th× ph¶i ®-îc lo¹i trõ ra khái chi phÝ s¶n xuÊt trong kú b»ng c¸c bót to¸n ®iÒu chØnh thÝch hîp. - Chi phÝ vËt liÖu phô. Chi phÝ vËt liÖu phô bao gåm nh÷ng thø vËt liÖu mµ khi tham gia vµo s¶n xuÊt nã kÕt hîp víi vËt liÖu chÝnh lµm thay ®æi h×nh d¸ng bÒ ngoµi cña s¶n phÈm gãp phÇn t¨ng thªm chÊt l-îng, thÈm mü cña s¶n phÈm, ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt tiÕn hµnh thuËn lîi hoÆc phôc vô cho nhu cÇu kü thuËt c«ng nghÖ hoÆc phôc vô cho viÖc b¶o qu¶n s¶n phÈm. - Chi phÝ nhiªn liÖu: Trong doanh nghiÖp x©y dùng c¸c c«ng tr×nh cÇu ®-êng giao th«ng, dïng nhiªn liÖu ®Ó nÊu nhùa r¶i ®-êng, chi phÝ nhiªn liÖu sÏ ®-îc tÝnh vµo kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. SV : Ng« ThÞ TuyÕt Minh - 14 - Líp C - Khãa 32 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Nguyªn vËt liÖu sö dông cho c«ng tr×nh nµo ph¶i ®-îc tÝnh trùc tiÕp cho c«ng tr×nh ®ã trªn c¬ së chøng tõ gèc theo sè l-îng ®· sö dông vµ theo gi¸ xuÊt thùc tÕ. Tr-êng hîp nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng cã liªn quan ®Õn nhiÒu c«ng tr×nh, kh«ng thÓ h¹ch to¸n riªng ®-îc th× kÕ to¸n ¸p dông ph-¬ng ph¸p ph©n bæ chi phÝ cho c¸c c«ng tr×nh theo tiªu thøc thÝch hîp dùa trªn c«ng thøc: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu ph©n bæ cho ®èi = Tæng chi phÝ nguyªn vËt liÖu cÇn ph©n bæ Tæng tiªu thøc ph©n bæ cña c¸c ®èi t-îng Tiªu thøc x ph©n bæ cña ®èi t-îng i t-îng i SV : Ng« ThÞ TuyÕt Minh - 15 - Líp C - Khãa 32 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Tµi kho¶n sö dông: TK 621 - chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Bªn nî: - TrÞ gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng trùc tiÕp cho ho¹t ®éng x©y l¾p trong kú. Bªn cã: - TrÞ gi¸ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp sö dông kh«ng hÕt ®-îc nhËp l¹i kho. - KÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ gi¸ nguyªn liÖu, vËt liÖu thùc tÕ sö dông cho x©y l¾p trong kú vµo TK 154. Vµ chi tiÕt cho ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh. Tµi kho¶n 621 kh«ng cã sè d- cuèi kú. Vµ ®-îc më chi tiÕt theo tõng ®èi t-îng sö dông.  Tr×nh tù kÕ to¸n chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp. + XuÊt kho nguyªn liÖu, vËt liÖu sö dông trùc tiÕp ®Ó s¶n suÊt trong kú, ghi: Nî TK 621- chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Cã TK 152- nguyªn liÖu vËt liÖu + Tr-êng hîp mua nguyªn vËt liÖu dïng ngay cho s¶n xuÊt (kh«ng nhËp kho) vµ doanh nghiÖp x©y l¾p tÝnh thuÕ theo ph-ong ph¸p khÊu trõ, ghi: Nî TK 621 - chi phÝ NVL trùc tiÕp (gi¸ mua ch-a cã thuÕ, chi phÝ mua) Nî TK 133 - thuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ (sè thuÕ) Cã TK 111, 112 Tæng gi¸ Cã TK 331- ph¶i tr¶ ng-êi b¸n thanh to¸n + Tr-êng hîp doanh nghiÖp x©y l¾p thùc hiÖn t¹m øng chi phÝ x©y l¾p giao kho¸n néi bé mµ ®¬n vÞ nhËn kho¸n kh«ng tæ chøc kÕ to¸n riªng. Khi t¹m øng ghi. Nî TK 141 (1413) - t¹m øng chi phÝ x©y l¾p giao kho¸n néi bé. Cã TK 111, 112, Cã TK 152 - nguyªn liÖu, vËt liÖu SV : Ng« ThÞ TuyÕt Minh - 16 - Líp C - Khãa 32 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Khi quyÕt to¸n t¹m øng vÒ gi¸ trÞ khèi l-îng XL hoµn thµnh ®· bµn giao ®-îc duyÖt, ghi. Nî TK 621 - chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Nî TK 133 - thuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ (nÕu cã) Cã TK 141 (1413) - t¹m øng chi phÝ x©y l¾p giao kho¸n néi bé. + Tr-êng hîp nguyªn vËt liÖu xuÊt ra kh«ng sö dông hÕt vµo ho¹t ®éng x©y l¾p, cuèi kú nhËp l¹i kho, ghi. Nî TK 152- nguyªn liÖu, vËt liÖu. Cã TK 621- chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. + Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong kú, ghi. Nî TK 154- chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. Cã TK 621- chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. TK 152 TK 621 TK 154 XuÊt nguyªn liÖu, vËt liÖu dïng trùc tiÕp sx theo gi¸ thùc tÕ TK 111,112,331... Mua NVL thuÕ TK 133 ®-a th¼ng cho sx TK 111,112,152 Gi¸ mua ch-a cã KÕt chuyÓn CP nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ThuÕ GTGT TK 141(1413) T¹m øng CP XL giao kho¸n néi bé SV : Ng« ThÞ TuyÕt Minh QuyÕt to¸n vµo gi¸ trÞ khèi l-îng ®· t¹m øng - 17 - PhÇn tÝnh CP NVL trùc tiÕp Líp C - Khãa 32 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 1.6.2. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ nh÷ng kho¶n thï lao lao ®éng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp x©y dùng c¸c c«ng tr×nh vµ c«ng nh©n phôc vô thi c«ng ( kÓ c¶ c«ng nh©n vËn chuyÓn, bèc dì vËt t- trong ph¹m vi mÆt b»ng x©y dùng vµ c«ng nh©n chuÈn bÞ thi c«ng thu dän hiÖn tr-êng) . Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp kh«ng bao gåm c¸c kho¶n trÝch trªn l-¬ng vÒ BHXH, BHYT, KPC§, tiÒn ¨n ca cña c«ng nh©n x©y l¾p. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp nÕu tÝnh tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm hoÆc tiÒn l-¬ng tr¶ theo thêi gian nh-ng cã liªn hÖ trùc tiÕp víi tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ cô thÓ th× dïng ph-¬ng ph¸p tËp hîp trùc tiÕp. §èi víi chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt tr¶ theo thêi gian cã liªn quan tíi nhiÒu ®èi t-îng vµ kh«ng h¹ch to¸n trùc tiÕp ®-îc vµ c¸c kho¶n tiÒn l-¬ng phô cña c«ng nh©n s¶n xuÊt x©y l¾p th× ph¶i dïng ph-¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp. Tiªu chuÈn ®-îc dïng ®Ó ph©n bæ hîp lý lµ ph©n bæ theo giê c«ng ®Þnh møc hoÆc theo tiÒn l-¬ng ®Þnh møc, hay ph©n bæ theo giê c«ng thùc tÕ. Tµi kho¶n sö dông: TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Bªn Nî: - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x©y l¾p trong kú bao gåm tiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng lao ®éng (kh«ng bao gåm c¸c kho¶n trÝch trªn l-¬ng vÒ BHXH, BHYT, KPC§). Bªn Cã: - Sè kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo bªn Nî TK 154-chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. TK 622 kh«ng cã sè d- cuèi kú.  Tr×nh tù kÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. + C¨n cø vµo b¶ng tÝnh l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ho¹t ®éng XL, ghi. Nî TK 622- chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Cã TK 334 (3341)- ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn. + Kho¶n ph¶i tr¶ vÒ tiÒn c«ng cho c«ng nh©n thuª ngoµi, ghi. Nî TK 622- chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp SV : Ng« ThÞ TuyÕt Minh - 18 - Líp C - Khãa 32 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Cã TK 334 (3342)-ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn + Khi t¹m øng chi phÝ tiÒn c«ng ®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ khèi l-îng giao kho¸n x©y l¾p néi bé (®¬n vÞ nhËn kho¸n kh«ng tæ chøc kÕ to¸n riªng), ghi. Nî TK 141 (1413)- t¹m øng chi phÝ x©y l¾p giao kho¸n néi bé Cã TK 111, 112... + Khi b¶ng quyÕt to¸n t¹m øng vÒ gi¸ trÞ khèi l-îng x©y l¾p hoµn thµnh ®· bµn giao ®-îc duyÖt ph©n gi¸ trÞ nh©n c«ng, ghi. Nî TK 622- chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Cã TK 141 (1413)- t¹m øng chi phÝ x©y l¾p giao kho¸n néi bé + Tr-êng hîp doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc trÝch tr-íc tiÒn l-¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt, c¨n cø sè tiÒn l-¬ng trÝch tr-íc hµng th¸ng, ghi. Nî TK 622- chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Cã TK 335- chi phÝ ph¶i tr¶- chi tiÕt trÝch tr-íc tiÒn l-¬ng nghØ phÐp. + Cuèi kú, kÕ to¸n kÕt chuyÓn toµn bé chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú, ghi. Nî TK 154- chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. Cã TK 622- chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. TK 334 TK 622 TK 335 (3352) TiÒn l-¬ng nghØ phÐp ph¶i tr¶ TrÝch tr-íc tiÒn l-¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n trùc tiÕp sx TiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n s¶n xuÊt s¶n phÈm TiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho lao ®éng thuª ngoµi TK 111,112 TK 154 KÕt chuyÓn CP nh©n c«ng trùc tiÕp TK 141(1413) T¹m øng tiÒn cho c¸c ®¬n vÞ nhËn kho¸n khèi l-îng SV : Ng« ThÞ TuyÕt Minh Thanh to¸n gi¸ trÞ nh©n c«ng nhËn kho¸n theo quyÕt to¸n - 19 - Líp C - Khãa 32 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 1.6.3. KÕ to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. M¸y thi c«ng lµ nh÷ng m¸y mãc, thiÕt bÞ ch¹y b»ng ®éng c¬ ®-îc sö dông trùc tiÕp cho c«ng t¸c thi c«ng nh-: m¸y xóc, m¸y trén bª t«ng, m¸y lu, m¸y ®Çm, m¸y ®ãng cäc... Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng lµ nh÷ng chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp tíi viÖc sö dông xe vµ m¸y thi c«ng. - NÕu doanh nghiÖp cã tæ chøc ®éi m¸y thi c«ng riªng biÖt vµ cã ph©n cÊp h¹ch to¸n cho ®éi m¸y tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n riªng th× tÊt c¶ c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña ®éi m¸y thi c«ng ®-îc tÝnh vµo c¸c kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung chø kh«ng ph¶n ¸nh vµ kho¶n môc chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. - NÕu doanh nghiÖp kh«ng tæ chøc c¸c ®éi m¸y thi c«ng riªng biÖt vµ thùc hiÖn ph-¬ng thøc thi c«ng hçn hîp võa thñ c«ng võa kÕt hîp b»ng m¸y th× c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña ®éi m¸y thi c«ng ®-îc tÝnh vµo kho¶n môc chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. Sau ®ã tÝnh ph©n bæ thùc tÕ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Do ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña m¸y trong x©y dùng c¬ b¶n, chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng ®-îc chia lµm 2 lo¹i: + Chi phÝ th-êng xuyªn: gåm c¸c chi phÝ xÈy ra hµng ngµy mét c¸ch th-êng xuyªn cho qu¸ tr×nh sö dông m¸y nh- chi phÝ vÒ nhiªn liÖu, dÇu mì, tiÒn l-¬ng chÝnh, l-¬ng phô cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y vµ c«ng nh©n phôc vô m¸y...(kh«ng bao gåm c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ tÝnh trªn tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n sö dông m¸y thi c«ng); chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh; chi phÝ dÞch vô mua ngoµi ( chi phÝ ®iÖn, n-íc, söa ch÷a nhá, b¶o hiÓm xe m¸y...); chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. + Chi phÝ t¹m thêi: lµ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh mét lÇn cã liªn quan ®Õn viÖc th¸o l¾p, vËn chuyÓn, di chuyÓn m¸y vµ chi phÝ vÒ nh÷ng c«ng tr×nh t¹m thêi cho m¸y thi c«ng nh- lÒu, l¸n, bÖ, ®-êng ray ch¹y m¸y...) SV : Ng« ThÞ TuyÕt Minh - 20 - Líp C - Khãa 32
- Xem thêm -