Tài liệu Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp nhà nước hiện nay

  • Số trang: 41 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng 2: thùc tr¹ng, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng m«i giíi chøng kho¸n t¹i c«ng ty TNHH chøng kho¸n ng©n hang c«ng th¬ng viÖt nam 2.1. Kh¸i qu¸t ho¹t ®éng m«i giíi chøng kho¸n t¹i c¸c c«ng ty chøng kho¸n VÖt Nam. HiÖn nay, UBCKNN ®· cÊp GiÊy phÐp ho¹t ®éng kinh doanh cho 9 CTCK ®ã lµ: C«ng ty cæ phÇn CK B¶o ViÖt (V§L- 43 tû ®ång); C«ng ty TNHH CK Ng©n hµng §Çu t vµ ph¸t triÓn (V§L- 55 tû ®ång); C«ng ty cæ phÇn CK §Ö NhÊt (V§l- 43 tû ®ång); C«ng ty TNHH CK ACB (V§L- 43 tû ®ång); C«ng ty TNHH CK Ng©n hµng C«ng th¬ng (V§L- 55 tû ®ång); C«ng ty TNHH CK Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n (V§l- 60 tû ®ång); C«ng ty TNHH CK Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam (V§L- 60 tû ®ång); C«ng ty TNHH CK Th¨ng Long (V§L- 9 tû ®ång); C«ng ty cæ phÇn CK Sµi Gßn (V§L- 20 tû ®ång). Trong ®ã cã 7 CTCK thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh doanh CK bao gåm: m«i giíi, tù doanh, t vÊn, b¶o l·nh ph¸t hµnh, qu¶n lý danh môc ®Çu t, lu ký. Cßn l¹i hai CTCK chØ thùc hiÖn mét sè lo¹i h×nh nghiÖp vô lµ CTCK Th¨ng Long víi nghiÖp vô m«i giíi, t vÊn, qu¶n lý danh môc ®Çu t vµ CTCK Sµi Gßn víi nghiÖp vô m«i giíi, t vÊn. Trong thêi gian tíi sÏ cã thªm ba CTCK n÷a ®îc thµnh lËp lµ c«ng ty cæ phÇn CK thµnh phè H¶i Phßng, c«ng ty cæ phÇn CK Mª K«ng, CTCK Ng©n hµng §«ng ¸ ®a tæng sè CTCK t¹i ViÖt Nam lªn 12 c«ng ty. Do ph¹m vi ho¹t ®éng kh¸c nhau ®ång thêi mçi c«ng ty l¹i häc tËp c¸ch thøc tæ chøc tõ c¸c níc kh¸c nhau trªn thÕ giíi nªn gÇn nh kh«ng cã ®iÓm chung nµo trong tæ chøc cña c¸c CTCK. Cã c«ng ty tæ chøc theo d¹ng liªn kÕt ngang nh CTCK B¶o ViÖt, CTCK Sµi Gßn…, c¸c c«ng ty nµy c¨n cø vµo lo¹i h×nh nghiÖp vô cña m×nh ®Ó tæ chøc c¸c phßng ban, mçi phßng ban phô tr¸ch mét hoÆc mét sè nghiÖp vô. Mét sè c«ng ty kh¸c l¹i tæ chøc theo lèi liªn kÕt däc nh CTCK Th¨ng Long…, hä c¨n cø vµo toµn bé c¸c c«ng 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 viÖc trong c«ng ty ®Ó ph©n chia ra c¸c phßng, mçi phßng phô tr¸ch mét m¶ng vÊn ®Ò nµo ®ã nh nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn, c«ng nghÖ th«ng tin… §iÓm chung cña tÊt c¶ c¸c CTCK lµ ®Òu cã chøc n¨ng MGCK v× ho¹t ®éng nµy Ýt rñi ro, møc vèn ph¸p ®Þnh kh«ng cao vµ ®îc coi lµ hiÖu qu¶ nhÊt trong thêi gian ®Çu. H¬n n÷a, theo thùc tÕ ë c¸c níc cã TTCK ph¸t triÓn th× ®©y lµ ho¹t ®éng mang l¹i thu nhËp rÊt tèt cã thÓ nãi lµ tèt nhÊt trong c¸c nghiÖp vô kinh doanh CK ngay c¶ khi thÞ trêng r¬i vµo t×nh tr¹ng khñng ho¶ng. MÆc dï c¬ cÊu tæ chøc cña c¸c c«ng ty cã thÓ kh¸c nhau nhng viÖc tæ chøc thùc hiÖn nghiÖp vô MG ë c¸c CTCK l¹i t¬ng tù nh nhau. NghiÖp vô MG cña c¸c CTCK thêng tËp trung vµo c¸c mÆt ho¹t ®éng sau: 2.1.1. Ho¹t ®éng ph¸t triÓn c¬ së kh¸ch hµng Nh»m thu hót ngµy cµng nhiÒu kh¸ch hµng ®Õn víi c«ng ty còng nh viÖc x©y dùng ®Þnh híng cho ho¹t ®éng cña c«ng ty ®Ó ®a ra c¸c s¶n phÈm dÞch vô phï hîp, cã chÊt lîng, c¸c CTCK hiÖn nay kh«ng ngõng ®a ra c¸c ho¹t ®éng nh»m ph¸t triÓn c¬ së kh¸ch hµng nh x¸c ®Þnh ®èi tîng kh¸ch hµng, la chän kh¸ch hµng, phôc vô më vµ theo dâi tµi kho¶n kh¸ch hµng. * X¸c ®Þnh ®èi tîng kh¸ch hµng: §©y lµ c«ng viÖc quan träng cña c¸c CTCK v× chØ cã x¸c ®Þnh ®îc ®èi tîng kh¸ch hµng th× c«ng ty míi x©y dùng ®îc ®Þnh híng phï hîp víi tõng lo¹i kh¸ch hµng tõ ®ã tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu cu¶ hä giµnh u thÕ trong c¹nh tranh. §èi tîng kh¸ch hµng cña c¸c CTCK thêng cã hai lo¹i chÝnh: kh¸ch hµng lµ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña nh÷ng doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ vµ kh¸ch hµng lµ nh÷ng nhµ ®Çu t c¸ nh©n. Ngoµi ra, ®èi tîng kh¸ch hµng cña c¸c CTCK cßn bao gåm kh¸ch hµng lµ tæ chøc, kh¸ch hµng lµ ngêi ®Çu t níc ngoµi, kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. * Lùa chän kh¸ch hµng: V× TTCK cßn ®ang ë trong giai ®o¹n h×nh thµnh nªn cha cã nh÷ng tiªu chÝ râ nÐt cho viÖc ph©n ®o¹n thÞ trêng vµ lùa chän kh¸ch hµng. Do ®èi tîng kh¸ch hµng cßn h¹n chÕ, hµng ho¸ cßn kÐm ®a d¹ng nªn vµo thêi ®iÓm nµy c¸c CTCK thêng kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó lùa chän kh¸ch hµng cho m×nh, hä t©m niÖm r»ng chØ cÇn kh¸ch hµng ®Õn víi c«ng ty lµ quý vµ c«ng ty ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó gi÷ ch©n ®îc kh¸ch hµng cò, thu hót thªm ngµy cµng nhiÒu kh¸ch hµng míi. Tuy nhiªn trong t¬ng lai kh«ng xa, khi thÞ trêng ph¸t triÓn, hµng ho¸ phong phó, kh¸ch hµng ®a d¹ng c¸c CTCK 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 còng nªn tiÕn hµnh ph©n do¹n thÞ trêng, lùa chän kh¸ch hang nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh tèt nhÊt cho chÝnh c«ng ty. Bªn c¹nh viÖc lùa chän kh¸ch hµng, c¸c CTCK còng rÊt chó träng ®Õn c¸c h×nh thøc u ®·i dµnh cho kh¸ch hµng nh t vÊn miÔn phÝ cho kh¸ch hµng, th¸i ®é phôc vô hay gi¶m phÝ giao dÞch ®èi víi c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng vµ kh¸ch hµng giao dÞch víi khèi lîng lín. HiÖn nay, hÇu hÕt c¸c CTCK ®Òu thùc hiÖn t vÊn miÔn phÝ cho kh¸ch hang nh CTCK C«ng Th¬ng, CTCK Sµi Gßn, CTCK §Çu T… CTCK Sµi Gßn tiÕn hµnh më tµi kho¶n cho kh¸ch hµng mµ kh«ng yªu cÇu ký quü ngay sè tiÒn tèi thiÓu hay viÖc ®a ra c¸c dÞch vô tiÖn Ých hç trî nghiÖp vô MG nh dÞch vô cho vay b¶o chøng, dÞch vô cho vay CK, dÞch vô cho vay cÇm cè (khi c¸c CTCK cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi mét NHTM). * Phôc vô më vµ theo dâi tµi kho¶n cña kh¸ch hµng: CTCK cã thÓ më tµi kho¶n t¹i c«ng ty hoÆc t¹i ®Þa chØ kh¸ch hµng. C¸c c«ng ty rÊt chó träng vµo viÖc më cµng nhiÒu tµi kho¶n cµng tèt. ViÖc më tµi kho¶n giao dÞch CK t¹i c«ng ty t¬ng ®èi ®¬n gi¶n, kh¸ch hµng ®Õn víi c«ng ty víi lßng tin s½n cã vµ mang theo nh÷ng giÊy tê cÇn thiÕt ®Ó ®iÒn vµo phiÕu më tµi kho¶n. NÕu kh¸ch hµng kh«ng cã thêi gian ®Õn c«ng ty th× c«ng ty vÉn cã thÓ më tµi kho¶n cho kh¸ch hµng theo ®Þa chØ cña hä. §©y ®îc coi lµ bíc tiÕn cña c¸c c«ng ty trong khi phôc vô kh¸ch hµng, nã gãp phÇn thóc ®¶y c¸c ®èi tîng tham gia giao dÞch CK nhiÒu h¬n vµ gãp phÇn ph¸t triÓn TTCK. Trong suèt thêi gian tµi kho¶n cña kh¸ch hµng tån t¹i, CTCK thêng xuyªn theo dâi vµ lµm c¸c dÞch vô vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cho kh¸ch hµng nh nhËn göi rót CK, göi rót tiÒn, quyÒn nhËn cæ tøc, quyÒn bá phiÕu, quyÒn mua CK míi ph¸t hµnh, quyÒn cÇm cè CK. Nh÷ng thao t¸c nghiÖp vô nµy ®îc c¸c c«ng ty thùc hiÖn ®Çy ®ñ, nhanh chãng, ®¶m b¶o ®é tin cËy vµ chÝnh x¸c cao cho kh¸ch hµng. 2.1.2. NhËn lÖnh NhËn lÖnh kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ viÖc ®a mét tê phiÕu lÖnh cho kh¸ch hµng ®iÒn vµo mµ nã cßn liªn quan ®Õn nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nh t vÊn cho kh¸ch hµng vÒ diÔn biÕn thÞ trêng, thao t¸c xö lý trªn tµi kho¶n kh¸ch hµng ®Ó ®¶m b¶o lÖnh ®Æt ®óng quy ®Þnh. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Mét nh©n viªn MG tèt ph¶i biÕt c¸ch t×m hiÓu nhu cÇu vµ lý do ®Æt lÖnh cña kh¸ch hµng. Trªn thùc tÕ cã nh÷ng trêng hîp kh¸ch hµng gÇn nh uû quyÒn cho nhµ MG quyÕt ®Þnh viÖc mua b¸n CK, hä s½n sµng ®Õn CTCK ®Ó ghi phiÕu lÖnh thËm chÝ chÊp nhËn c¶ vÒ gi¸ ®Æt lÖnh theo gîi ý cña nhµ MG. V× vËy nhµ MG cÇn ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c phÈm chÊt ®¹o ®øc hµnh nghÒ nh trung thc, c«ng b»ng, c«ng khai ®Ó ®¶m b¶o lîi Ých cho kh¸ch hµng vµ t¨ng uy tÝn cho c«ng ty. Theo quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña CTCK th× c¸c CTCK chØ ®îc phÐp nhËn lÖnh t¹i trô së chÝnh hay chi nh¸nh vµ hiÖn nay bæ sung thªm lµ c¸c phßng giao dÞch. Môc ®Ých lµ nh»m ®¶m b¶o quyÒn lîi cho kh¸ch hµng, tr¸nh nh÷ng xung ®ét gi÷a kh¸ch hµng vµ nhµ MG hay CTCK. Quy chÕ nµy ®îc c¸c c«ng ty tu©n thñ chÆt chÏ. C¸c lÖnh ®îc thùc hiÖn t¹i TTGDCK Tp Hå ChÝ Minh ®îc xÕp theo thø tù u tiªn vÒ gi¸, thêi gian vµ khèi lîng. Trong thêi gian ®Çu khi thÞ trêng cßn khan hiÕm vÒ hµng ho¸, víi 7 c«ng ty mµ chØ cã 5 lo¹i CK th× viÖc mua CK lµ rÊt khã kh¨n, gÇn nh kh¸ch hµng muèn mua CK ph¶i nhÊt thiÕt ®Æt ë møc gi¸ trÇn vµ ph¶i ®Æt lÖnh ®Çu tiªn t¹i c¸c c«ng ty. Thêng chØ cã mét lÖnh mua ®îc thùc hiÖn cho mçi lo¹i CK. Do viÖc ®Æt lÖnh c¨ng th¼ng nh vËy, ®Ó tr¸nh tranh chÊp gi÷a kh¸ch hµng víi nhau vµ gi÷a kh¸ch hµng víi c«ng ty, phÇn lín c¸c c«ng ty ®Òu cã quy ®Þnh vÒ viÖc bèc th¨m sè thø tù cña lÖnh. Riªng CTCK Sµi Gßn kh«ng ¸p dông h×nh thøc bèc th¨m, hä cã mét c¸i khay ®Ó nhËn lÖnh vµ lÖnh cña ai ®a vµo khay tríc sÏ ®îc ®¸nh sè thø tù tríc. HiÖn nay, khi thÞ trêng ®ang trong giai ®o¹n trÇm l¾ng, chØ sè VN- Index chØ ®¹t 144,93 ®iÓm (phiªn thø 510 ngµy 02/04/2003) th× viÖc ®Æt lÖnh cña kh¸ch hang rÊt ®îc c¸c c«ng ty khuyÕn khÝch vµ c¸c lÖnh cã kh¶ n¨ng cao lµ ®îc thùc hiÖn. Nhµ ®Çu t kh«ng ph¶i ®øng xÕp hµng hµng giê nh hai n¨m tríc ®©y mµ hä cã thÓ ®Æt lÖnh t¹i CTCK hoÆc th«ng qua ®iÖn tho¹i, fax… Sau khi nhËn lÖnh, nh©n viªn MG ph¶i kiÓm tra l¹i lÖnh cña kh¸ch hµng ®Ó ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c vµ tÝnh ph¸p lý cña lÖnh. NÕu cã sai sãt, hä cã nghÜa vô híng dÉn kh¸ch hµng thùc hiÖn ghi chÐp ®Çy ®ñ. Ngoµi ra, nh©n viªn MG cßn ph¶i kiÓm tra vÒ sè tiÒn ký quü (nÕu lµ lÖnh mua) hoÆc sè CK ký quü (nÕu lµ lÖnh b¸n) xem cã ®ñ ®Ó thùc hiÖn giao dÞch theo quy ®Þnh hay kh«ng. Sè ký quü (tiÒn) = khèi lîng ®Æt mua x gi¸ ®Æt mua 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sè ký quü (CK) = khèi lîng ®Æt b¸n 2.1.3. NhËp lÖnh, huû lÖnh HiÖn nay, ph¬ng thøc ®a lÖnh vµo sµn cña c¸c CTCK ViÖt Nam ®îc thùc hiÖn qua c¸c m¸y fax. Nhîc ®iÓm cña viÖc truyÒn lÖnh nµy lµ thêi gian ®a lÖnh chËm, kh«ng thÝch hîp trong ®iÒu kiÖn thÞ trêng s«i ®éng. H¬n n÷a, truyÒn lÖnh qua m¸y fax còng g©y tèn kÐm vÒ chi phÝ ®iÖn tho¹i cho c¸c CTCK. Së dÜ Trung t©m chØ cho phÐp h×nh thøc truyÒn lÖnh nµy lµ nh»m ®¶m b¶o an toµn trong ®iÒu kiÖn ®oõng truyÒn cã thÓ bÞ x©m nhËp. Khi lÖnh ®îc truyÒn ®Õn Sµn th× nh©n viªn MG t¹i Sµn ph¶i cËp nhËt b»ng tay vµo trong hÖ thèng giao dÞch, viÖc nµy mÊt thêi gian vµ bÊt tiÖn do ¸p lùc lÖnh lín dÉn ®Õn kh¶ n¨ng sai sãt cao. Kü n¨ng cña nh©n viªn MG t¹i Sµn lóc nµy lµ bÊm m¸y thËt nhanh, tèc ®é nhËp lÖnh cña hä thêng lµ 10 gi©y/lÖnh. Thêng mçi c«ng ty bè trÝ 3 nh©n viªn MG t¹i sµn, 2 ngêi nhËp lÖnh cßn mét ngêi kiÓm tra ®Ó ®¶m b¶o lÖnh ®îc nhËp chÝnh x¸c. Thêi gian nhËp lÖnh hiÖn nay lµ tõ 9h ®Õn 10h. Trong qu¸ tr×nh ®Æt lÖnh, nÕu kh¸ch hµng kh«ng muèn thùc hiÖn lÖnh th× kh«ng ®îc phÐp huû lÖnh. Tríc ®©y, trong mét thêi gian dµi viÖc huû lÖnh ®îc chÊp nhËn. Nh©n viªn MG cã thÓ huû lÖnh cho kh¸ch hµng ngay tríc khi lÖnh ®îc khíp nhng quy ®Þnh nµy ®· bÞ nhiÒu ngêi l¹m dông ®Ó lµm gi¸ CK. Kh¸ch hµng liªn tôc ®a ra c¸c lÖnh gi¶ vµo thÞ trêng ®Ó g©y nhiÔu lo¹n. VÝ dô nh mét ngêi muèn b¸n hä sÏ ®a ra lÖnh mua víi møc gi¸ cao nh»m l«i kÐo niÒu ngêi mua theo hay ngîc l¹i, nÕu hä muèn mua hä cã thÓ ®a ra lÖnh b¸n íi møc gi¸ thÊplµm nhiÒu ngêi cho r»ng nhu cÇu b¸n ®ang nhiÒu sau ®ã hä huû c¸c lÖnh ®· ®Æt ®i ngay tríc giê giao dÞch. V× t×nh tr¹ng lén xén nµy, quy chÕ giao dÞch míi ®· kh«ng cho phÐp kh¸ch hang huû lÖnh ®ßi hái kh¸ch hµng ph¶i thËn träng khi ®Æt lÖnh, tr¸nh viÖc lµm gi¸ l«i kÐo thÞ trêng. 2.1.4. Th«ng b¸o kÕt qu¶ giao dÞch vµ thanh to¸n GÇn nh c¸c CTCK hiÖn nay ®Òu thùc hiÖn quy tr×nh thanh to¸n víi kh¸ch hµng gièng nhau, cã thÓ m« t¶ quy tr×nh nµy qua mét sè bíc sau. Bíc 1: ChuyÓn kÕt qu¶ giao dÞch (T+0) Ngêi MG t¹i sµn chuyÓn phiÕu x¸c nhËn kÕt qu¶ giao dÞch do TTGDCK cung cÊp vÒ c«ng ty. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bíc 2: X¸c nhËn kÕt qu¶ giao dÞch (T+0) C¨n cø vµo phiÕu x¸c nhËn kÕt qu¶ giao dÞch,bé phËn gia dÞch kiÓm tra, ®èi chiÕu víi Sæ lÖnh mua b¸n CK. Sau ®ã, bé phËn giao dÞch lËp phiÕu x¸c nhËn kÕt qu¶ giao dÞch cho tõng kh¸ch hµng vµ ®Ó t¹i c«ng ty. Bíc 3: C«ng ty thùc hiÖn bót to¸n treo tiÒn hoÆc CK trªn tµi kho¶n cña kh¸ch hµng vµ gi¶i to¶ ký quü (T+0). C¨n cø vµo phiÕu x¸c nhËn kÕt qu¶ giao dÞch, nh©n viªn qu¶n lý tµi kho¶n thùc hiÖn treo tiÒn hoÆc CK trªn tµi kho¶n cña kh¸ch hµng. PhÇn ký quü vît so víi kÕt qu¶ thùc hiÖn lÖnh ®îc chuyÓn trë vÒ sè d cßn ®îc giao dÞch cña kh¸ch hµng. Bíc 4: X¸c nhËn giao dÞch víi TTGDCK (T+1) Sau thêi h¹n 24h kÓ tõ khi nhËn ®îc th«ng b¸o kÕt qu¶ giao dÞch mµ c«ng ty kh«ng cã ý kiÕn g× v¬Ý TTGDCK th× coi nh ®· chÊp nhËn. Bíc 5: Trung t©m thùc hiÖn bï trõ (T+1) Bíc 6: NhËn chøng tõ thanh to¸n vµ giao tiÒn, CK (T+1 vµ T+2) TTGDCK thùc hiÖn bï trõ vµ göi chøng tõ thanh to¸n cho Ng©n hµng chØ ®Þnh vµ c«ng ty (T+1). C«ng ty tr¶ tiÒn, CK cho c¸c ®èi t¸c th«ng qua TTGDCK vµ Ng©n hµng chØ ®Þnh. Nh÷ng viÖc nµy do phßng kÕ to¸n ®¶m nhiÖm (T+2). Bíc 7: Th«ng b¸o ®· thanh to¸n (T+2) Phßng kÕ to¸n th«ng b¸o cho bé phËn qu¶n lý tµi kho¶n vÒ viÖc ®· tr¶ tiÒn hoÆc ®· giao CK. Bíc 8: Ghi gi¶m tiÒn, CK trªn tµi kho¶n cña kh¸ch hµng (T+2) Bé phËn qu¶n lý tµi kho¶n thùc hiÖn bï trõ sè tiÒn hoÆc sè CK ®· bÞ treo trªn tµi kho¶n cña kh¸ch hµng vµo ngµy T+0. Cïng víi viÖc ghi gi¶m tiÒn, c«ng ty ghi gi¶m tiÒn phÝ MG trªn tµi kho¶n kh¸ch hµng. Bíc 9: NhËn tiÒn, CK (T+4) TTGDCK vµ Ng©n hµng chØ ®Þnh chuyÓn CK, tiÒn vµo tµi kho¶n giao dÞch cña kh¸ch hµng do c«ng ty më t¹i TTGDCK, Ng©n hµng chØ ®Þnh vµ b¸o cho c«ng ty. Bíc 10: Th«ng b¸o ®· nhËn tiÒn, CK (T+4) Phßng kÕ to¸n b¸o cho bé phËn qu¶n lý tµi kho¶n vÒ viÖc tiÒn, CK ®· vÒ tµi kho¶n cña kh¸ch hµng. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bíc 11: Ghi t¨ng tiÒn, CK vµo tµi kho¶n cña kh¸ch hµng (T+4) Bé phËn qu¶n lý tµi kho¶n ghi t¨ng tiÒn, CK trªn tµi kho¶n cña kh¸ch hµng. Cïng víi viÖc ghi t¨ng tiÒn, c«ng ty ghi gi¶m tiÒn phÝ MG trªn tµi kho¶n kh¸ch hµng. Nh×n chung, ®Ó thùc hiÖn nghiÖp vô MGCK c¸c CTCK hiÖn nay thêng tËp trung vµo mét sè mÆt ho¹t ®éng ®· ®îc kh¸i qu¸t ë trªn. Tuy nhiªn tuú thuéc vµo diÒu kiÖn cña tõng c«ng ty, c¸ch thøc tæ chøc còng nh tr×nh ®é kinh doanh mµ c¸c c«ng ty cã thÓ thay ®æi c¸c bíc tiÕn hµnh cho phï hîp víi t×nh h×nh cña c«ng ty m×nh. Qua mét thêi gian nghiªn cøu, xem xÐt vµ häc hái kinh nghiÖm, CTCK C«ng th¬ng ®· x©y dùng vµ ban hµnh ®îc Quy tr×nh nghiÖp vô MGCK ¸p dông riªng cho c«ng ty m×nh. §Ó ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng MG t¹i CTCK C«ng th¬ng mét c¸ch kh¸ch quan nhÊt, tríc tiªn chóng ta cÇn t×m hiÓu cô thÓ vÒ quy tr×nh nghiÖp vô MG cña c«ng ty nay. Quy tr×nh ho¹t ®éng m«i giíi cña C«ng ty IBS Kh¸ch hµng IBS TTGDCK §¹i diÖn giao dÞch Phßng m«i giíi HÖ thèng khíp lÖnh Phßng ®¨ng ký, TTBT vµ lu ký Phßng kÕ to¸n Ng©n hang chØ ®Þnh thanh to¸n (1) Ký hîp ®ång vµ më tµi kho¶n giao dÞch Khi cã nhu cÇu giao dÞch CK qua IBS, kh¸ch hµng sÏ ký hîp ®ång më tµi kho¶n giao dÞch CK vµ IBS thùc hiÖn më tµi kho¶n giao dÞch cho kh¸ch 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hµng. Hîp ®ång më tµi kho¶n lµ mét sù tho¶ thuËn gi÷a kh¸ch hµng vµ CTCK, theo ®ã CTCK thùc hiÖn më mét tµi kho¶n ®Ó lu gi÷, qu¶n lý tiÒn, CK vµ thùc hiÖn giao dÞch CK cho kh¸ch hµng qua TTGDCK. (2) Kh¸ch hµng lu ký CK trong trêng hîp b¸n CK (3) Kh¸ch hµng ký quü tiÒn (100%) trong trêng hîp mua CK (4) Kh¸ch hµng ®Æt lÖnh giao dÞch t¹i Phßng MG C¸c nhµ ®Çu t muèn mua (hoÆc b¸n) CK ph¶i ®Æt lÖnh (lÖnh giíi h¹n) th«ng qua c¸c phiÕu lÖnh t¹i c¸c CTCK. LÖnh giíi h¹n lµ lÖnh mua hoÆc b¸n CK do ngêi ®Çu t ®a ra cho c«ng ty thùc hiÖn theo møc gi¸ chØ ®Þnh. LÖnh giao dÞch bao gåm c¸c yÕu tè sau: lÖnh mua hoÆc lÖnh b¸n, m· sè CK cÇn mua hoÆc b¸n, sè lîng CK, gi¸, sè hiÖu tµi kho¶n giao dÞch, c¸c chi tiÕt kh¸c do CTCK quy ®Þnh. (5) Phßng MG tiÕn hµnh ®èi chiÕu sè d tiÒn (hoÆc CK) víi Phßng kÕ to¸n. (6) Phßng MG chuyÓn lÖnh cho ®¹i diÖn giao dÞch cña c«ng ty t¹i Sµn. (7) Sau khi tËp hîp c¸c lÖnh do c«ng ty chuyÓn tíi, ®¹i diÖn giao dÞch chuyÓn lÖnh vµo hÖ thèng khíp lÖnh cña TTGDCK. (8) T¹i TTGDCK: KÕt qu¶ khíp lÖnh ®îc göi ®Õn Phßng ®¨ng ký – thanh to¸n bï trõ vµ lu ký CK ®Ó bï trõ CK vµ tiÒn. (9) Sau khi khíp lÖnh, TTGDCK göi x¸c nhËn kÕt qu¶ giao dÞch cho c«ng ty vµ Ng©n hµng chØ ®Þnh thanh to¸n ®Ó ghi cã tµi kho¶n CK cña CTCK bªn mua, ghi nî tµi kho¶n CK bªn b¸n. (10) Phßng MG göi x¸c nhËn kÕt qu¶ giao dÞch cho kh¸ch hµng vµ cho phßng kÕ to¸n. (11) Sau 3 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy giao dÞch, Ng©n hµng chØ ®Þnh vµ IBS thùc hiÖn thanh to¸n tiÒn. (12) Phßng kÕ to¸n tiÕn hµnh h¹ch to¸n tiÒn vµ CK vµo tµi kho¶n cña kh¸ch hµng. 2.2. Vµi nÐt c¬ b¶n vÒ c«ng ty chøng kho¸n Ng©n hµng C«ng th¬ng 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2.1. Giíi thiÖu c«ng ty 2.2.1.1. Qu¸ tr×nh thµnh lËp vµ ph¸t triÓn. Sù ra ®êi cña TTCK ViÖt Nam (Th¸ng 07/2000) ®· thóc ®Èy hµng lo¹t c¸c CTCK ra ®êi trong ®ã cã CTCK Ng©n hµng C«ng th¬ng. NhËn thøc ®îc vai trß quan träng cña c¸c c«ng ty trung gian ®èi víi sù ph¸t triÓn TTCK ViÖt Nam, Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam ®· nép ®¬n xin cÊp giÊy phÐp thµnh lËp CTCK. §ång thêi, Ng©n hµng còng chuÈn bÞ c¬ së h¹ tÇng vµ cö nh©n viªn tham gia c¸c ch¬ng tr×nh ®µo t¹o vÒ CK cña UBCKNN. Víi sè vèn ®iÒu lÖ 55 tû ®ång vµ ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu cña ChÝnh phñ, c«ng ty ®· chÝnh thøc ®îc thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng tõ ngµy 16/11/2000. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty ®îc ®¸nh dÊu b»ng mét sè ®iÓm mèc chÝnh sau: - Ngµy 01/09/2000, Héi ®ång qu¶n trÞ Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam ra quyÕt ®Þnh sè 126/Q§ - H§QT - NHCT thµnh lËp C«ng ty TNHH CK Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam. - Ngµy 06/10/2000, Chñ tÞch UBCKNN cÊp GiÊy phÐp kinh doanh sè 07/GPH§KD cho IBS tham gia ho¹t ®éng trong c¶ 5 lÜnh vùc nghiÖp vô theo quy ®Þnh t¹i N§ 48/CP vÒ CK vµ TTCk, kÌm theo lµ GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 014000010 cña Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t Hµ Néi. - Ngµy 16/11/2000 c«ng ty ®· chÝnh thøc khai tr¬ng ho¹t ®éng díi sù ®iÒu hµnh cña «ng Ph¹m Ngäc Long Gi¸m ®èc CTCK Ng©n hµng C«ng th¬ng. Sau ®ã Ýt h«m, chi nh¸nh CTCK Ng©n hµng C«ng th¬ng t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh còng ®i vµo ho¹t ®éng díi sù chØ ®¹o cña «ng Phan Thanh Long. CTCK Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam lµ doanh nghiÖp nhµ níc, ®îc thµnh lËp díi h×nh thøc c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn 100% vèn do Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam cÊp, do ®ã, CTCK nµy lµ ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp trùc thuéc Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam. Tªn gäi ®Çy ®ñ: C«ng ty TNHH chøng kho¸n Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam. Tªn gäi t¾t: CTCK C«ng th¬ng. Tªn giao dÞch quèc tÕ: IncomBank Securities Co., Ltd (IBS). 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Vèn ®iÒu lÖ: 55 tû ®ång. Thêi gian ho¹t ®éng: 50 n¨m. Trô së chÝnh: 306 Bµ TriÖu – Hµ Néi. Chi nh¸nh: 153 Hµm Nghi – thµnh phè Hå ChÝ Minh. 2.2.1.2. Vai trß, nguyªn t¾c ho¹t ®éng vµ c¸c nghiÖp vô kinh doanh. Víi ho¹t ®éng cña m×nh, CTCK C«ng th¬ng ®· gãp phÇn n©ng cao, cñng cè vÞ thÕ cña Ng©n hµng C«ng th¬ng trªn thÞ trêng, t¹o kªnh huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n cho thÞ trêng, ®a d¹ng ho¸, më réng thÞ trêng ho¹t ®éng kinh doanh, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c chñ thÓ trong nÒn kinh tÕ trë thµnh nhµ ®Çu t trùc tiÕp, tõ ®ã gãp phÇn dÉn èn ®Çu t níc ngoµi vµo trong níc ®ång thêi ®iÒu hoµ vèn trong nÒn kinh tÕ. Ngoµi ra, CTCK C«ng th¬ng cßn t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®¶y qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp vµ ®a d¹ng ho¸ ®Ó phï hîp víi m« h×nh tæng c«ng ty – mét tËp ®oµn ng©n hµng kinh doanh ®a d¹ng. Ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ph¶i ®¶m b¶o tu©n thñ ph¸p luËt trong mäi ho¹t ®éng; kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ cã l·i; tõng bíc ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ héi nhËp quèc tÕ. Trong khu«n khæ quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ giÊy phÐp ho¹t ®éng kinh doanh, c«ng ty ®îc tiÕn hµnh c¸c nghiÖp vô sau: + M«i giíi mua b¸n chøng kho¸n trªn TTCK cho c¸c kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc. + Thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng tù doanh cho c«ng ty. + B¶o l·nh ph¸t hµnh chøng kho¸n cho chÝnh phñ, c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi níc ph¸t hµnh chøng kho¸n. + Qu¶n lý danh môc ®Çu t trªn c¬ së vèn uû nhiÖm cña c¸c kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc ®Ó ®Çu t vµo c¸c chøng kho¸n theo môc ®Ých ®Çu t cña kh¸ch hµng. + T vÊn cho mäi kh¸ch hang vÒ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chøng kho¸n, ®Çu t chøng kho¸n,t vÊn tµi chÝnh vµ c¸c lÜnh vc kh¸c. + Lu ký chøng kho¸n cho kh¸ch hµng. + Thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng hïn vèn, liªn doanh víi c¸c doanh nghiÖp theo quyÕt ®Þnh cña Ng©n hµng C«ng th¬ng. + Thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kh¸c theo uû quyÒn cña Ng©n hµng C«ng th¬ng phï hîp víi nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2.1.3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. Tríc ®©y, khi thµnh lËp CTCK ph¶i tu©n theo luËt c«ng ty, cßn hiÖn nay khi luËt doang nghiÖp ra ®êi vµ ®îc ¸p dông, CTCK l¹i ph¶i thùc hiÖn theo luËt doang nghiÖp. BÊt cËp ë chç c¸c v¨n b¶n híng dÉn tríc ®©y th× theo luËt c«ng ty, cßn b©y giê c¸c v¨n b¶n híng dÉn nh÷ng chØnh söa theo luËt doanh nghiÖp míi l¹i cha ®îc thùc hiÖn. Nh vËy khung ph¸p lý ho¹t ®éng còng nh tæ chøc cña c¸c c«ng ty ®ang trong giai ®o¹n qu¸ ®é, chuyÓn ®æi buéc c¸c c«ng ty cÇn ph¶i cã thay ®æi phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Æt ra, CTCK C«ng th¬ng còng kh«ng n»m ngoµi sè ®ã. Trong t¬ng lai, CTCK C«ng th¬ng sÏ cã nh÷ng thay ®æi phï hîp víi khung ph¸p lý còng nh ®iÒu kiÖn cô thÓ cña c«ng ty. HiÖn t¹i, c«ng ty ®îc tæ chøc nh sau: - Gi¸m ®èc c«ng ty do Héi ®ång qu¶n trÞ Ng©n hµng C«ng th¬ng bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm theo ®Ò nghÞ cña Tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng C«ng th¬ng. Gi¸m ®èc lµ ngêi ®¹i diÖn cµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Ng©n hang C«ng th¬ng vµ ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty. Gi¸m ®èc lµ ngêi cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong c«ng ty. - Gióp viÖc gi¸m ®èc cã mét sè phã gi¸m ®èc. Phã gi¸m ®èc c«ng ty do Tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng C«ng th¬ng bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm theo ®Ò nghÞ cña gi¸m ®èc c«ng ty. Phã gi¸m ®èc lµ ngêi gióp viÖc gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét hoÆc mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty tho sù ph©n c«ng cña gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®îc gi¸m ®èc ph©n c«ng. - C¸c phßng ban chuyªn m«n cã chøc n¨ng tham mu gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong viÖc qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng c«ng ty, ®ã lµ c¸c phßng: + Phßng m«i giíi: §¹i diÖn cho kh¸ch hµng tiÕn hµnh giao dÞch, mua b¸n chøng kho¸n th«ng qua c¬ chÕ giao dÞch t¹i Së giao dÞch hoÆc thÞ trêng phi tËp trung. + Phßng ph¸t triÓn thÞ trêng: Thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng liªn quan tíi c¸c lÜnh vùc ph©n tÝch vµ t vÊn ®Çu t, b¶o l·nh ph¸t hµnh, qu¶n lý danh môc ®Çu t, tù doanh vµ tiÕp thÞ. + Phßng kÕ to¸n: Ghi chÐp, h¹ch to¸n, lu ký chøng kho¸n cho kh¸ch hang vµ h¹ch to¸n néi bé c«ng ty. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Phßng hµnh chÝnh vµ nh©n sù: Ph©n tÝch, ®Çu t, nghiªn cøu, kiÓm so¸t ph¸p chÕ, øng dông tin häc ®Ó ph¸t triÓn s¶n phÈm, dÞch vô míi vµ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc hµnh chÝnh, tæng hîp, v¨n th. +Phßng kiÓm so¸t: Theo dâi vµ gi¸m s¸t nh»m thùc hiÖn ®Çy ®ñ, an toµn c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô cña c«ng ty. Ph¸t hiÖn, ng¨n ngõa kÞp thêi nh÷ng nhÇm lÉn vµ c¸c hiÖn tîng vi ph¹m trong ph¹m vi néi bé c«ng ty, ®¶m b¶o mäi ho¹t ®éng ®Òu ®îc tu©n theo ®óng ph¸p luËt vµ chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña Nhµ níc. Trªn c¬ së thùc tÕ, ®a ra nh÷ng ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty. S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc CTCK C«ng th¬ng Chñ tÞch H§QT Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Trô së chÝnh t¹i Hµ Néi Chi nh¸nh Tp Hå ChÝ Minh P. Ph¸t triÓn thÞ trêng 2.2.2. P. M«i giíi P. KÕ to¸n, tµi chÝnh P. Hµnh chÝnh vµ nh©n sù P. Ph¸t triÓn thÞ trêng P. M«i giíi P. KÕ to¸n, tµi chÝnh ThuËn lîi vµ khã kh¨n. Còng nh c¸c c«ng ty kh¸c, CTCK C«ng th¬ng ra ®êi nh»m môc ®Ých ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ gãp phÇn ph¸t triÓn TTCK cßn non trÎ t¹i ViÖt Nam. Lµ mét níc ®i sau trong qu¸ tr×nh x©y dùng TTCK cho phÐp ViÖt Nam kÕ thõa kinh nghiÖm tõ c¸c níc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi nhng ¸p 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 dông vµo ®iÒu kiÖn riªng cã cña níc ta lµ ®iÒu rÊt khã kh¨n. Sù ra ®êi cña TTCK t¹i ViÖt Nam míi chØ dõng l¹i ë bíc s¬ khai vµ cßn rÊt míi mÎ c¶ vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn. Do vËy, x©y dùng TTCK trong ®iÒu kiÖn níc ta hiÖn nay ®ång nghÜa víi viÖc chóng ta ph¶i nhËn thøc vµ kh¾c phôc ®îc hµng lo¹t c¸c khã kh¨n kh¸ch quan vµ chñ quan. Nh÷ng khã kh¨n chung cña qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn TTCK ®ång thêi còng chÝnh lµ nh÷ng khã kh¨n mµ c¸c CTCK hiÖn nay ®ang ph¶i ®èi mÆt trong ®ã cã CTCK C«ng th ¬ng. 2.2.2.1. Nh÷ng khã kh¨n chÝnh.  M«i trêng tµi chÝnh cßn rÊt th« s¬. M«i trêng tµi chÝnh hiÖn nay cßn rÊt th« s¬, ®iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn th«ng qua c¸c kªnh huy ®éng vèn ®ang ë trong giai ®o¹n míi h×nh thµnh, thiÕu ®ång bé vµ vÒ c¨n b¶n ®ang chÞu sù can thiÖp hµnh chÝnh thay cho sù t¸c ®éng cña c¸c lùc lîng thÞ trêng. §Æc biÖt thÞ trêng vèn ng¾n h¹n do hÖ thèng ng©n hµng ®¶m nhiÖm – mét kªnh dÉn vèn cã liªn quan vµ ¶nh hëng trùc tiÕp tíi TTCK ®ang ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶. T×nh tr¹ng nµy dÉn tíi mét nghÞch lý: nÒn kinh tÕ thiÕu vèn nghiªm träng trong khi vèn trong níc t¾c l¹i trong c¸c ng©n hang víi mét khèi lîng kh«ng nhá, kh«ng cã lèi tho¸t cho ®Çu t. Bªn c¹ch ®ã, c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô tµi chÝnh cßn qu¸ Ýt ái khiÕn cho m«i trêng ®Çu t nghÌo nµn, kÐm hÊp dÉn. T¨ng trëng kinh tÕ t¬ng ®èi nhanh trong nh÷ng n¨m võa qua ®· t¹o ra thu nhËp gia t¨ng ®¸ng kÓ trong nÒn kinh tÕ nãi chung vµ c¸c hé gia ®×nh nãi riªng. NhiÒu ngêi cã vèn nhµn rçi dêng nh ngµy cµng kh«ng tho¶ m·n víi nh÷ng ph¬ng thøc tiÕt kiÖm truyÒn thèng nhng còng kh«ng t×m thÊy nh÷ng c¬ héi ®Çu t mong muèn. TTCK ®· ®em l¹i c¬ héi ®Çu t míi hÊp dÉn h¬n song do thÞ trêng cßn qu¸ míi mÎ, hµng ho¸ cßn ®¬n gi¶n, Ýt ái nªn d¶i lùa chän cña nhµ ®Çu t cßn qu¸ hÑp. §©y lµ mét khã kh¨n lín mµ CTCK C«ng th¬ng còng ®ang ph¶i ®èi mÆt v× trong t×nh h×nh thÞ trêng nh hiÖn nay, viÖc thu hót thªm kh¸ch hµng vµ t¹o niÒm tin trong kh¸ch hµng vÒ triÓn väng TTCK ViÖt Nam lµ rÊt khã kh¨n - ®iÒu nµy ¶nh hëng rÊt lín ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty.  M«i trêng ph¸p lý cßn thiÕu ®ång bé vµ cha hoµn chØnh. Nhµ níc hiÖn nay cha cã nh÷ng ho¹ch ®Þnh cô thÓ ë tÇm chiÕn lîc ®Ó ph¸t triÓn mét c¸ch bµi b¶n, ®ång bé vµ hiÖu qu¶ cho TTCK cßn non trÎ. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh÷ng vÊn ®Ò míi n¶y sinh c¶ ë tÇm vÜ m« vµ vi m« liªn quan ®Õn sù tån t¹i hay ph¸t triÓn tiÕp TTCK sau giai ®o¹n thö nghiÖm cßn bá ngá. UBCKNN víi vai trß “®Çu tÇu” nhng thùc tÕ vÉn cha ®a ra mét chÝnh s¸ch cô thÓ hay mét gi¶i ph¸p h÷u hiÖu cho TTCK trong giai ®o¹n hiÖn nay. HÖ thèng ph¸p lý kh«ng æn ®Þnh, lu«n cã sù thay ®æi vµ ®iÒu chØnh. NhiÒu v¨n b¶n ph¸p lý ®îc ®a ra kh«ng phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ vµ cßn cã nhiÒu bÊt cËp. B¶n th©n c¸c v¨n b¶n ph¸p lý hiÖn hµnh còng ®ang trong qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh. V¨n b¶n ph¸p lý cao nhÊt vÒ CK vµ TTCK hiÖn nay míi chØ lµ NghÞ ®Þnh. Trong khi ®ã, c¸c v¨n b¶n ph¸p lý míi vÒ CK còng cha thÓ bao qu¸t hÕt mäi vÊn ®Ò, cha cã sù thèng nhÊt cao gi÷a c¸c v¨n b¶n vÒ TTCK. §iÒu nµy g©y ra rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ víng m¾c cho CTCK còng nh ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t.  C¬ së vËt chÊt kü thuËt. C¬ së vËt chÊt kü thuËt cã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Nã kh«ng chØ t¹o dùng nªn h×nh ¶nh cña c«ng ty trong lßng c«ng chóng ®Çu t mµ cßn hç trî cho viÖc thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kinh doanh cña c«ng ty mét c¸ch nhanh chãng, chÝnh x¸c vµ hiÖu qu¶. Trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, CTCK C«ng th¬ng lu«n ®¸nh gi¸ cao viÖc n©ng cao c¬ së vËt chÊt kü thuËt, ¸p dông tiÕn bé c«ng nghÖ tin häc. V× vËy, c«ng ty ®· x©y dùng ®îc hÖ thèng c¬ së vËt chÊt víi nh÷ng trang thiÕt bÞ t¬ng ®èi hiÖn ®¹i nh hÖ thèng m¸y vi tÝnh, m¸y chiÕu, b¶ng ®iÖn tö…Tuy nhiªn, víi nguån kinh phÝ cßn h¹n hÑp, trong khi ®ã c«ng nghÖ tin häc l¹i thay ®æi nhanh chãng ®iÒu nµy còng g©y nªn ¸p lùc lín ®èi víi c«ng ty. H¬n n÷a, c«ng ty cha cã c¸n bé chuyªn tr¸ch vÒ tin häc vµ cßn thiÕu c¸n bé cã n¨ng lùc øng dông tin häc, v× vËy mµ ho¹t ®éng cung cÊp th«ng tin cña c«ng ty cßn kÐm hiÖu qu¶. §©y lµ ®iÓm bÊt cËp ®¸ng lo ng¹i cña c«ng ty tríc nh÷ng yªu cÇu vÒ t×nh h×nh nhiÖm vô s¾p tíi.  ThiÕu nguån nh©n lùc cã kü n¨ng. Cã thÓ nãi, con ngêi lµ yÕu tè quan träng nhÊt vµ cã vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn thµnh c«ng cña mét c«ng ty. C¸c CTCK lµ nh÷ng c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tµi chÝnh – tiÒn tÖ víi nh÷ng s¶n phÈm hang ho¸ cao cÊp cña thÞ trêng ®ßi hái ph¶i cã mét ®éi ngò nh©n viªn dÇy d¹n kinh nghiÖm vµ tinh th«ng nghiÖp vô. §éi ngò nh©n viªn cña CTCK cÇn ph¶i ®îc ®¶m b¶o võa lµ s¶n phÈm cña mét nÒn ®µo t¹o chÝnh quy, cã bÒ dÇy n¨m th¸ng ®ång thêi lµ 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 s¶n phÈm cña mét m«i trêng tµi chÝnh ph¸t triÓn ®Õn mét ®é chÝn muåi nhÊt ®Þnh míi ®¶m b¶o cho viÖc ®iÒu hµnh qu¶n lý vµ thùc hiÖn nghiÖp vô cña c«ng ty cã kÕt qu¶ nh mong muèn. Tuy nhiªn, trong thêi gian võa qua CTCK C«ng th¬ng cßn thiÕu mét ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o, qu¶n lý vµ c¸n bé nghiÖp vô cã kinh nghiÖm kinh doanh th¬ng trêng. Mét sè nghiÖp vô cña c«ng ty cßn thiÕu c¸n bé chñ chèt nh nghiÖp vô t vÊn, ph©n tÝch, tù doanh, qu¶n lý danh môc ®Çu t. V× vËy, trong thêi gian tíi vÊn ®Ò ®µo t¹o kinh nghiÖm chuyªn m«n còng nh kü n¨ng nghiÖp vô cho ®éi ngò nh©n viªn võa lµ mét viÖc lµm tÊt yÕu võa lµ mét th¸ch thøc lín lao ®èi víi c«ng ty.  Doanh thu kh«ng ®ñ bï ®¾p chi phÝ. Nh×n l¹i qu¸ tr×nh ho¹t ®éng trong h¬n hai n¨m qua, c¸c phiªn giao dÞch hÇu nh chØ vµo kho¶ng 3 – 5 tû VND, trong giai ®o¹n hiÖn nay gi¸ trÞ giao dÞch cña c¸c phiªn chØ ®¹t xÊp xØ 2 tû ®ång víi møc phÝ dao ®éng tõ 0.4 – 0.5% th× doanh thu MG cña toµn thÞ trêng ®¹t kho¶ng 6 – 10 triÖu ®ång/phiªn. Gi¶ sö chia ®Òu cho c¸c c«ng ty th× mçi c«ng ty thu kho¶ng 1 triÖu/phiªn trong khi mçi phiªn giao dÞch c«ng ty ph¶i chi Ýt nhÊt lµ 1 triÖu tiÒn ®iÖn tho¹i, thªm vµo ®ã lµ c¸c chi phÝ kh¸c nh tiÒn l¬ng, tiÒn thuª sµn, tiÒn mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh… Nh vËy, thùc tÕ thêi gian ®Çu, c¸c CTCK ®Òu bÞ lç, cho ®Õn quý2, quý 3 n¨m 2001 khèi lîng giao dÞch cã t¨ng, c¸c c«ng ty míi hoµ hoÆc cã thu chót Ýt. §Õn giai ®o¹n hiÖn nay gi¸ trÞ giao dÞch mçi phiªn l¹i rÊt thÊp, c¸c c«ng ty tiÕp tôc r¬i vµo t×nh tr¹ng khã kh¨n bëi v× nguån thu chñ yÕu cña c«ng ty lµ dùa vµo nghiÖp vô MGCK. 2.2.2.2. Nh÷ng thuËn lîi c¬ b¶n. Bªn c¹nh nh÷ng khã kh¨n võa nªu, CTCK C«ng th¬ng còng cã nh÷ng thuËn lîi quan träng cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty, ®ã lµ: - Nh×n chung, trong hai n¨m võa qua t×nh h×nh kinh tÕ – x· héi ®Êt níc lµ thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn cña TTCK. NhÞp ®é t¨ng trëng GDP cña nÒn kinh tÕ vÉn ®îc duy tr× t¬ng ®èi æn ®Þnh, n¨m sau cao h¬n n¨m tríc (2001 ®¹t 6,8%; 2002 ®¹t 7,04%) vµ ®îc xÕp vµo nhãm ba níc cã tèc ®é t¨ng trëng nhanh nhÊt thÕ giíi ®ã lµ Hµn Quèc – 7% vµ Trung Quèc – 8%. C¸c chØ sè kinh tÕ vÜ m« nh l¹m ph¸t, tû gi¸ hèi ®o¸i, c¸n c©n thanh to¸n, béi chi ng©n s¸ch, tû träng ®Çu t/GDP, møc thu hót vèn ®Çu t níc ngoµi… tiÕp tôc ®¹t nh 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 dù kiÕn. Khi GDP t¨ng trëng æn ®Þnh, chØ sè TTCK còng t¨ng trëng æn ®Þnh theo. §iÒu nµy sÏ t¹o ra m«i trêng ®Çu t hÊp dÉn cho c¸c c¸ nh©n trong níc còng nh níc ngoµi. H¬n n÷a, triÓn väng t¨ng trëng GDP trong nh÷ng n¨m tíi lµ ch¾c ch¾n do ViÖt Nam lµ níc sèng hoµ b×nh, cã dÇu löa xuÊt khÈu vµ cã l¬ng thùc thùc phÈm. - Qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc ®îc diÔn ra m¹nh mÏ trong c¸c n¨m võa qua. TÝnh ®Õn nay ®· cã kho¶ng 965 doanh nghiÖp ®îc cæ phÇn ho¸. HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp sau khi cæ phÇn ho¸ ®Òu cã t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh t¬ng ®èi kh¶ quan, thu nhËp cña ngêi lao ®éng gia t¨ng, viÖc lµm ®îc b¶o ®¶m, lîi nhuËn cao. TiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ vÉn tiÕp tôc ®îc quan t©m thóc ®Èy tõ trung ¬ng ®Õn c¸c ®Þa ph¬ng vµ ë c¸c bé ngµnh. ViÖc c¸c c«ng ty cæ phÇn ho¸ ho¹t ®éng kinh doanh hiÖu qu¶ cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi c¸c CTCK còng nh TTCK v× ®©y lµ c¸c chñ thÓ quan träng cung cÊp hµng ho¸ cho thÞ trêng. Tuy nhiªn, ®Ó thu hót, khuyÕn khÝch ®îc c¸c doanh nghiÖp nµy tham gia niªm yÕt trªn TTCK lµ c«ng viÖc mµ c¸c CTCK hiÖn nay ®ang hÕt søc quan t©m. - TTCK non trÎ ®· t¹o ra nh÷ng bíc tËp dît ban ®Çu cho c¸c CTCK. NhËn thøc cña c«ng chóng ®Çu t ®èi víi TTCK ®ang dÇn cã sù thay ®æi. Nh÷ng c¶i thiÖn quan träng trong khu«n khæ ph¸p lý trong níc vµ trong quan hÖ ®èi ngo¹i ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho m«i trêng kinh doanh cã thªm xung lùc míi ®Æc biÖt lµ khu vùc t nh©n. - TTCK ViÖt Nam ra ®êi khi TTCK trªn thÕ giíi ®ñ ph¸t triÓn m¹nh, ®Æc biÖt lµ TTCK cña mét sè níc nh Mü, Anh, NhËt, Hång K«ng, Th¸i Lan, Hµn Quèc, Singapo. Víi mét bíc ®i tríc cña c¸c níc vÒ sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn TTCK ®· t¹o thuËn lîi cho níc ta. Chóng ta cã thÓ häc hái ®îc kinh nghiÖm, ph¸t huy ®îc nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt trong lÜnh vùc CK phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ cña ®Êt níc. - CTCK C«ng th¬ng cßn cã mét thÕ m¹nh kh¸c, t¹o u thÕ cho m×nh khi b¾t ®Çu tham gia ho¹t ®éng. §ã lµ c«ng ty ®îc ®Çu t 100% vèn tõ Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam. CTCK C«ng th¬ng ra ®êi còng ®îc thõa hëng bÒ dÇy cña ng©n hµng mÑ víi m¹ng líi c¸c chi nh¸nh réng kh¾p trªn c¸c tØnh, thµnh phè lín trong c¶ níc, cã quan hÖ ®¹i lý víi c¸c ng©n hµng, c¸c tæ chøc tµi chÝnh vµ ®ang tµi trî cho nhiÒu dù ¸n lín. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.3. Thùc tr¹ng, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng m«i giíi chøng kho¸n t¹i c«ng ty chøng kho¸n Ng©n hµng C«ng th¬ng 2.3.1. Sù cÇn thiÕt h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nghiÖp vô m«i giíi chøng kho¸n. Còng gièng nh tÊt c¶ c¸c CTCK kh¸c, CTCK C«ng th¬ng ra ®êi nh»m môc ®Ých ho¹t ®éng kinh doanh thu lîi nhuËn th«ng qua c¸c nghiÖp vô mµ c«ng ty thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña UBCKNN bao gåm: m«i giíi, t vÊn, tù doanh, qu¶n lý danh môc ®Çu t, b¶o l·nh, thanh to¸n bï trõ vµ lu ký CK trong ®ã ho¹t ®éng MG lu«n ®îc c«ng ty chó träng ngay tõ khi c«ng ty míi ®i vµo ho¹t ®éng cho ®Õn ngµy nay. Së dÜ nghiÖp vô nµy ®îc c«ng ty ®¸nh gi¸ cao lµ v× nã Ýt rñi ro, vèn ph¸p ®Þnh kh«ng cao, ho¹t ®éng l¹i cã hiÖu qu¶. Trong c¸c nghiÖp vô kinh doanh cña c«ng ty th× nghiÖp vô MGCK lu«n ®em l¹i cho c«ng ty nguån thu nhËp lín nhÊt. V× vËy, h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nghiÖp vô MGCK lµ ®iÒu rÊt cÇn thiÕt ®èi víi c«ng ty. H¬n n÷a, b¶n chÊt cña TTCK lµ ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c trung gian trong ®ã nhµ MGCK lµ nh÷ng ngêi thêng xuyªn xuÊt hiÖn trªn Sµn. Hä lµ ngêi trùc tiÕp giao dÞch víi kh¸ch hµng, lµm cho cung vµ cÇu gÆp nhau vµ qu¸ tr×nh mua b¸n ®îc diÔn ra nhanh chãng, thuËn lîi vµ tiÕt kiÖm. Mét trong nh÷ng thµnh c«ng cña CTCK lµ thu hót ngµy cµng nhiÒu kh¸ch hµng, t¹o niÒm tin trong hä còng nh g©y dùng ®îc h×nh ¶nh tèt ®Ñp cña c«ng ty trong lßng c«ng chóng ®Çu t v× ®©y ®îc coi lµ ®èi tîng quan träng cã tiÒm n¨ng to lín vÒ vèn ®Çu t vµ ®îc coi lµ nguån cung cÊp vèn chñ yÕu cho TTCK. Muèn thu hót ®îc lùc lîng nµy tham gia vµo thÞ trêng cÇn ph¶i n©ng cao hiÓu biÕt cho hä, quan träng h¬n lµ ph¶i t¹o lßng tin cña hä vµo thÞ trêng. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã, kh«ng ai kh¸c mµ chÝnh lµ nhê vµo mét phÇn rÊt lín c«ng søc cña c¸c nhµ MGCK. Trong ®iÒu kiÖn TTCK cßn rÊt non trÎ nh hiÖn nay th× lßng tin cña c«ng chóng ®Çu t lµ yÕu tè rÊt quan träng, quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i cña TTCK. Mét khi lßng tin cña c«ng chóng ®Çu t bÞ ®æ vì th× viÖc kÐo hä trë l¹i víi thÞ trêng lµ hÕt søc khã kh¨n. V× thÕ, ngay tõ ®Çu, CTCK víi chøc n¨ng MG ph¶i cã kû c¬ng nghiªm minh, nh©n viªn cña c«ng ty, ®Æc biÖt lµ c¸c ®¹i diÖn MG, ph¶i ®îc trang bÞ ®Çy ®ñ vÒ tri thøc, kü n¨ng hµnh nghÒ vµ ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp. NÕu kh«ng kiªn ®Þnh víi viÖc x©y dùng nh÷ng tiªu chÝ nµy th× 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 sÏ kh«ng thÓ xo¸ bá ®îc Ên tîng xÊu vÒ c¸i gäi lµ “nghÒ chØ trá” ®· tõng h»n s©u trong x· héi, kh«ng thÓ t¹o dùng mét khu«n mÆt cña mét ngêi MG tµi chÝnh trung thùc, giái nghÒ vµ tËn tuþ víi kh¸ch hang vµ v× thÕ kh«ng thÓ x©y dùng thµnh c«ng TTCK. Trong t¬ng lai kh«ng xa, khi TTCK ®· bíc qua thêi kú s¬ khai vµ ®i vµo giai ®o¹n ph¸t triÓn, s¶n phÈm dÞch vô dåi dµo vÒ sè lîng, ®a d¹ng, phong phó vÒ chñng lo¹i, tinh tÕ vµ nh¹y c¶m trong vËn hµnh chøc n¨ng th× ®ßi hái viÖc cung cÊp cho nhµ ®Çu t nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt, nh÷ng ý tëng ®Çu t, nh÷ng lêi khuyªn mang tÝnh thêi ®iÓm hay mang tÝnh chiÕn lîc vµ gióp cho nhµ ®Çu t thùc hiÖn c¸c giao dÞch theo c¸ch cã lîi nhÊt lµ môc ®Ých ho¹t ®éng cña c«ng ty. §Ó thùc hiÖn ®iÒu ®ã, viÖc thóc ®¶y ho¹t ®éng MGCK ph¸t triÓn mang tÝnh chuyªn nghiÖp cao lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi c«ng ty ngay c¶ trong thêi ®iÓm hiÖn nay. Víi nh÷ng lý do trªn ®©y, cã thÓ thÊy MGCK lµ ho¹t ®éng rÊt quan träng ®èi víi mét CTCK. §©y kh«ng chØ lµ mét kh©u b¾t buéc ph¶i cã trong qu¸ tr×nh giao dÞch mµ cßn lµ mét nguån chØ dÉn, t vÊn, ch¨m sãc rÊt h÷u Ých ®èi víi ngêi ®Çu t. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng nh vËy nªn tÊt c¶ c¸c CTCK ViÖt Nam ngay tõ khi thµnh lËp ®Òu thùc hiÖn nghiÖp vô nµy vµ coi ®©y lµ nghiÖp vô chñ lùc trong c¹nh tranh gi÷a c¸c CTCK. V× vËy viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nghiÖp vô MGCK t¹i c¸c CTCK lµ rÊt cÇn thiÕt trong ®ã CTCK C«ng th¬ng kh«ng ph¶i lµ trêng hîp ngo¹i lÖ. 2.3.2. C¬ së ph¸p lý ®iÒu chØnh ho¹t ®éng m«i giíi chøng kho¸n. Cho ®Õn nay, UBCKNN còng cha ®a ra mét v¨n b¶n ph¸p lý nµo ®iÒu chØnh riªng ho¹t ®éng MGCK. Do hÖ thèng ph¸p lý vÒ CK vµ TTCK ViÖt Nam cßn nhiÒu bÊt cËp, cha cã mét bé luËt cô thÓ vÒ CK vµ TTCK mµ chØ ®ang n»m qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh, söa ®æi, bæ sung theo tõng giai ®o¹n ho¹t ®éng cña thÞ trêng. VÊn ®Ò nµy còng g©y ra rÊt nhiÒu khã kh¨n ®èi víi c¸c CTCK ®Æc biÖt ®èi víi nh÷ng nghiÖp vô dÔ g©y ra nh÷ng tranh chÊp vµ xung ®ét vÒ lîi Ých nh nghiÖp vô MGCK. Dï cha cã quy chÕ riªng vÒ ho¹t ®éng MGCK nhng c¸c CTCK thùc hiÖn nghiÖp vô nµy còng chÞu sù ®iÒu chØnh chung theo c¸c quy ®Þnh, quy chÕ, nghÞ ®Þnh mµ UBCKNN ®· ban hµnh nh: 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - NghÞ ®Þnh 48/1998/N§- CP ngµy 11/07/1998 cña ChÝnh phñ vÒ CK vµ TTCK. - Quy chÕ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña CTCK (ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 04/1998/Q§- UBCK3 ngµy 13/10/1998 cña Chñ tÞch UBCKNN) - Quy chÕ thµnh viªn, niªm yÕt, c«ng bè th«ng tin vµ giao dÞch CK (ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh s« 04/1999/Q§- UBCK1 ngµy 27/03/1999 cña Chñ tÞch UBCKNN). - QuyÕt ®Þnh sè 42/2000/QQ§- UBCK1 ngµy 12/06/2000 cña Chñ tÞch UBCKNN vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu trong Quy chÕ thµnh viªn, niªm yÕt, c«ng bè th«ng tin vµ giao dÞch CK ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 04/1999/Q§- UBCK1 ngµy 27/03/1999 cña Chñ tÞch UBCKNN. - Th«ng t sè 01/2000/TT- UBCK1 ngµy 17/04/2000 cña UBCKNN híng dÉn t¹m thêi chÕ ®é thu phÝ ®èi víi kh¸ch hµng cña c¸c tæ chøc kinh doanh dÞch vô CK. 2.3.3. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng m«i giíi chøng kho¸n. Trong mçi lÜnh vùc c«ng viÖc cô thÓ, c¸n bé nh©n viªn ®Òu ph¶i tu©n thñ theo nh÷ng nguyªn t¾c ho¹t ®éng nhÊt ®Þnh. Qua ®ã, sÏ ®¸nh gi¸ ®îc c¶ vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n còng nh ®¹o ®øc cña mét nh©n viªn hµnh nghÒ. §èi víi lÜnh vùc CK, dï cßn hÕt søc míi mÎ tuy nhiªn, ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c CTCK ®¹t hiÖu qu¶ th× tÊt c¶ c¸c nh©n viªn CK ®Òu ph¶i tu©n thñ theo c¸c nguyªn t¾c ho¹t ®éng nhÊt ®Þnh. Môc ®Ých cña c¸c nguyªn t¾c nµy lµ nh»m b¶o vÖ quyÒn lîi cho c¸c nhµ ®Çu t vµ ®¶m b¶o r»ng nh©n viªn tiÕn hµnh giao dÞch CK cña m×nh theo c¸ch thøc hîp lý nh»m gãp phÇn duy tr× mét thÞ trêng c«ng b»ng vµ cã trËt tù. C¸c nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña nghiÖp vô MGCK bao gåm:  Giao dÞch trung thùc vµ c«ng b»ng. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn giao dÞch mua b¸n CK cho kh¸ch hµng còng nh viÖc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng vÒ CK thay mÆt kh¸ch hµng, nh©n viªn MG cÇn ph¶i ®¶m b¶o tÝnh ®éc lËp, c«ng khai vµ kh«ng thiªn vÞ. Hä kh«ng ®îc ®ßi hái, nhËn, mêi hay cho tÆng bÊt kú mét mãn quµ biÕu hay hèi lé nµo tõ phÝa kh¸ch hµng hoÆc dµnh cho kh¸ch hµng nhÊt lµ c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng nh»m mu cÇu mét sù ®èi sö u ®·i vµ thiªn vÞ so víi c¸c ®èi tîng kh¸c. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngoµi ra, khi tÝnh c¸c lo¹i phÝ nh©n viªn MG kh«ng ®îc tÝnh vît qu¸ møc phÝ cho phÐp trong tõng trêng häp cô thÓ vÝ dô nh møc phÝ dÞch vô MG tèi ®a kh«ng vît qu¸ 0,5% trÞ gi¸ giao dÞch cæ phiÕu, chøng chØ quü ®Çu t vµ tèi ®a kh«ng qu¸ 0,15% gi¸ trÞ giao dÞch tr¸i phiÕu (¸p dông tõ ngµy 29/11/2000).  Kinh doanh cã kü n¨ng, tËn tuþ, cã tinh th©n ftr¸ch nhiÖm. Nh©n viªn MG tµi n¨ng kh«ng chØ lµ ng¬ig héi tô ®Çy ®ñ c¸c phÈm chÊt ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp mµ cßn ph¶i n¾m v÷ng thµnh thôc c¸c kü n¨ng hµnh nghÒ c¬ b¶n nh kü n¨ng t×m kiÕm kh¸ch hµng, kü n¨ng truyÒn ®¹t th«ng tin, kü n¨ng khai th¸c th«ng tin, kü n¨ng b¸n hµng. Sö dông thµnh th¹o c¸c kü n¨ng nµy sÏ gióp cho c¸c nhµ MG n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô, chia sÎ nh÷ng kiÕn thøc vµ hiÓu biÕt cña m×nh cho kh¸ch hµng tõ ®ã tho¶ m·n tèt nhÊt lîi Ých tµi chÝnh cho hä. Mét nhµ MG thµnh c«ng cßn lµ ngêi cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, tËn tuþ víi kh¸ch hµng, coi lîi Ých cña kh¸ch hµng còng chÝnh lµ lîi Ých cña m×nh, cïng vui víi niÒm vui vµ cïng chia sÏ víi nh÷ng nçi buån cña hä.  Cã ®ñ ®éi ngò nh©n viªn MG cã n¨ng lùc, ®· qua ®µo t¹o vµ tuyÓn chän. Tríc hÕt, nh©n viªn ph¶i n¾m v÷ng vµ lu«n tu©n thñ c¸c luËt lÖ, quy chÕ, quy ®Þnh hiÖn hµnh liªn quan ®Õn giao dÞch kinh doanh CK. Trong qu¸ tr×nh giao dÞch víi kh¸ch hµng hä ph¶i thÓ hiÖn lµ nh©n viªn cã ®ñ n¨ng lùc cÇn thiÕt bao gåm c¶ viÖc ®îc ®µo t¹o hoÆc cã kinh nghiÖm chuyªn m«n phï hîp ®Ó cã thÓ lµm viÖc tèt ë vÞ trÝ ®îc giao phã. §¬n vÞ qu¶n lý lu«n ph¶i ®¶m b¶o c¸c nh©n viªn ®îc chØ ®Þnh giao dÞch víi kh¸ch hµng ph¶i cã nh÷ng chuÈn mùc nghÒ nghiÖp vÒ tÝnh liªm chÝnh vµ c«ng b»ng. MÆt kh¸c, hä ph¶i cã c¸c thñ tôc kiÓm so¸t néi bé tho¶ ®¸ng vµ cã n¨ng lùc nghiÖp vô, tµi chÝnh ®Ó cho phÐp tiÕn hµnh hîp thøc viÖc kinh doanh cña m×nh vµ ®Ó cã thÓ b¶o vÖ viÖc kinh doanh còng nh kh¸ch hang khái nh÷ng thÊt tho¸t vÒ tµi chÝnh do trém c¾p, gian lËn, c¸c hµnh vi kh«ng trung thùc kh¸c vµ c¸c thiÕu sãt vµ sai ph¹m vÒ nghiÖp vô g©y ra.  ¦u tiªn thùc hiÖn lÖnh cña kh¸ch hµng tríc khi thùc hiÖn lÖnh cña c«ng ty. Nh©n viªn ph¶i xö lý c¸c lÖnh cña khach shµng mét c¸ch c«ng b»ng vµ theo thø tù thêi gian nhËn ®îc chóng, vµ ph¶i ®¶m b¶o r»ng trong mäi trêng 20
- Xem thêm -