Tài liệu Thực trạng hệ thống kênh phân phối của công ty rượu hà nội và một số giải pháp hoàn thiện trong thời gian tới

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email :1lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Trong xu thÕ héi nhËp vµ ph¸t triÓn cña c¸c nÒn kinh tÕ ®· t¹o ra rÊt nhiÒu nh÷ng c¬ héi kinh doanh cho c¸c nhµ qu¶n trÞ. Song còng kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc ®èi víi hä. Thùc tÕ cho thÊy trong nÒn kinh tÕ míi, nh÷ng chiÕn lîc kinh doanh t¸o b¹o vµ tËp trung dùa trªn hiÓu biÕt thÊu ®¸o vÒ ngêi tiªu dïng vµ ®i tríc ®ãn ®Çu thêi ®¹i sÏ gióp c«ng ty vît lªn ®èi thñ c¹nh tranh, thËm chÝ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh l©u ®êi vµ m¹nh h¬n nhiÒu. V× vËy, viÖc lùa chän t×m hiÓu chiÕn lîc kinh doanh lµ cÇn thiÕt ®èi víi c«ng ty khi th©m nhËp vµo thÞ trêng. Víi lý do trªn, em chän ®Ò tµi: “ChiÕn lîc ph¸t triÓn thÞ trêng giai ®o¹n 1996-2003 cña Nokia t¹i ViÖt Nam”. Em ch©n thµnh c¶m ¬n ThS. NguyÔn Thanh Hµ ®· t¹o ®iÒu kiÖn vµ gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu. V× thêi gian vµ n¨ng lùc chuyªn m«n cßn h¹n chÕ nªn trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt – RÊt mong nhËn ®îc ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« vµ b¹n ®äc. Ch¬ng I: M« t¶ t×nh huèng 1.1 Giíi thiÖu chung vÒ Nokia t¹i ViÖt Nam N¨m 1996 Nokia ®· ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i t¹i ViÖt nam, Víi nhiÖm vô ph¸t triÓn thÞ trêng ®iÖn tho¹i di ®éng vµ nghiªn cøu c¸c yÕu tè thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña thÞ trêng ®iÖn tho¹i di ®éng t¹i ViÖt nam còng nh sù ph¸t triÓn cña c¸c dÞch vô th«ng tin di ®éng. Website: http://www.docs.vn Email :2lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 HiÖn nay, «ng Tai San Tao lµ tæng gi¸m ®èc v¨n phßng ®¹i diÖn cña c«ng ty ®iÖn tho¹i di ®éng Nokia t¹i ViÖt nam. ¤ng ®îc bæ nhiÖm vµo th¸ng 2/2001. Nokia cung cÊp c¸c s¶n phÈm cña m×nh tíi ngêi tiªu dïng qua c¸c nhµ ph©n phèi chÝnh thøc ASSOCIATES (C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n §«ng Nam ASSOCIATES). Nokia cã c¸c trung t©m ch¨m sãc kh¸ch hµng vµ c¸c trung t©m dÞch vô chuyªn nghiÖp ë hÇu hÕt c¸c tØnh thµnh phè trong c¶ níc, ®Æc biÖt cã 2 trung t©m lín ë 21 TrÇn Hng §¹o, QuËn Hoµn KiÕm, Hµ Néi, §iÖn tho¹i: (04)9331566, Fax: (04)9331565 vµ ë 39 Lª DuÈn, QuËn I-TP. Hå ChÝ Minh, §iÖn tho¹i: (08)8233935, Fax: (08)8233937. 1.2 Môc tiªu dµi h¹n trong chiÕn lîc ph¸t triÓn thÞ trêng cña Nokia t¹i ViÖt nam. 1.2.1 TËp trung vµo ®èi tîng ngêi tiªu dïng: cã møc thu nhËp kh¸ vµ ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña ngêi tiªu dïng trªn c¬ së hiÓu biÕt thÊu ®¸o vÒ nhu cÇu cña hä. 1.2.2 Ph¸t triÓn c¸c thÞ trêng míi: Kh«ng chØ tËp trung ph¸t triÓn ë c¸c trung t©m kinh tÕ lín nh Hµ Néi, Tp. Hå ChÝ Minh mµ cßn më réng ph¸t triÓn ra c¸c tØnh, thµnh phè kh¸c vµ c¸c vïng n«ng th«n cã kinh tÕ ph¸t triÓn. 1.3 Gi¶i ph¸p ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu. 1.3.1. Qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ ®Ó qu¶ng b¸ s¶n phÈm ®Õn ngêi tiªu dïng. Th«ng qua c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, c¸c héi chî, c¸c héi nghÞ kh¸ch hµng ®Èy m¹nh ho¹t ®éng qu¶ng c¸o vÒ chÊt lîng s¶n phÈm, vÒ c«ng t¸c ch¨m sãc kh¸ch hµng vµ c¸c lo¹i dÞch vô gi¸ thÊp hoÆc miÔn phÝ nh: dÞch vô nh¾n tin ng¾n miÔn phÝ, dÞch vô th«ng tin qu¶ng b¸ miÔn phÝ... Nh»m thu hót kh¸ch hµng. NÕu nh xÐt vÒ n¨ng lùc marketing, qu¶ng c¸o vµ x©y dùng nh·n hiÖu s¶n phÈm cña Nokia cã g× ®ã rÊt gièng víi CocaCola(Ta biÕt r»ng h·ng CocaCola lµ bËc thÇy trong lÜnh vùc marketing, qu¶ng c¸o vµ x©y dùng nh·n hiÖu s¶n phÈm. HiÖn nay, hä ®øng trong danh s¸ch mét trong mêi nh·n hiÖu cã gi¸ trÞ nhÊt trªn thÕ giíi) NÕu nh b¹n lµ d©n nghiÒn phim ¶nh, b¹n kh«ng thÓ quªn ®îc g¬ng mÆt l¹nh lïng nhng v« cïng quyÕn rò cña Tom Cruise trong bé phim MINORITY REPORT vµ nÕu nhí ®Õn TOM ch¾c h¼n b¹n còng nhí tí thiÕt bÞ mµ TOM sö dông trong bé phim hµnh ®éng nµy. §ã lµ chiÕc ®iÖn tho¹i Nokia 7650 lµ chiÕc ®iÖn tho¹i m¸y ¶nh ®Çu tiªn cña Nokiak, më ra kû nguyªn míi cña ®iÖn tho¹i di ®éng toµn cÇu. Nokia 7650 ®· cã mÆt t¹i thÞ trêng ViÖt nam vµo cuèi n¨m 2001. Website: http://www.docs.vn Email :3lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.3.2. X©y dùng hÖ thèng ®¹i lý ph©n phèi vµ ch¨m sãc kh¸ch hµng réng kh¾p t¹i ViÖt nam. B»ng c¸ch duy tr× mét hÖ thèng qu¶n trÞ hËu cÇn xuÊt s¾c, Nokia tiÕp tôc cñng cè lßng trung thµnh víi nh·n hiÖu ®èi víi ngêi tiªu dïng. Do ®iÖn tho¹i di ®éng ®îc lµm tõ nhiÒu phô kiÖn kh¸c nhau, cã xuÊt xø tõ c¸c nhµ s¶n xuÊt kh¸c nhau nªn mét nhµ s¶n xuÊt ®iÖn tho¹i di ®éng muèn thµnh c«ng ph¶i duy tr× quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c nhµ cung cÊp phô kiÖn. HiÕm cã sù kiÖn nµo cã thÓ minh häa râ vÒ n¨ng lùc qu¶n lý hËu cÇn vµ cung cÊp s¶n phÈm kÞp thêi cña Nokia h¬n lµ vô ho¶ ho¹n 3/2000 tõ mét nhµ m¸y s¶n xuÊt b¸n dÉn cña h·ng Phillips t¹i ALBUQUERQUE, nhµ m¸y cung cÊp c¸c chip radio, phô kiÖn tèi quan trong cho Nokia vµ Ericson, ph¶i mÊt mÊy tuÇn Phillips míi cã thÓ kh«i phôc viÖc cung cÊp hµng ho¸. KÕt qu¶ cña vô nµy lµ Ericson r¬i vµo khñng ho¶ng bëi kh«ng cã hµng dù tr÷. Vµo ngµy x¶y ra vô ho¶ ho¹n Nokia ®· chuÈn bÞ tríc kü cµng, tríc ®ã h·ng ®· nghiªn cøu vÒ kh¶ n¨ng nguån cung cÊp chip radio tríc khi Phillips x¶y ra sù cè. KÕt qu¶ cho dï x¶y ra vô ho¶ ho¹n n¨m ®ã Nokia vÉn ®¹t ®îc chØ tiªu vÒ s¶n lîng vµ cßn chiÕm thªm ®îc thÞ phÇn cña Ericson. Ngoµi nh÷ng m¹ng líi dÞch vô vµ ch¨m sãc kh¸ch hµng réng kh¾p t¹i c¸c tØnh thµnh t¹i ViÖt nam. Nokia ®· ph¸t hµnh c©u l¹c bé Nokia ( Nokia club) vµo cuèi n¨m 2002 cho mçi s¶n phÈm ®iÖn tho¹i di ®éng do chÝnh h·ng b¸n ra, ®Ó cã thÓ chøng nhËn ®ã lµ s¶n phÈm chÝnh h·ng vµ ®îc nhËp chÝnh thøc. Ngêi tiªu dïng cã thÓ kiÓm tra ®iÒu nµy b»ng c¸ch khíp sè trªn thÎ víi sè series trªn m¸y. HiÖn nay, thÎ Club Nokia vµ tem d¸n trªn ®iÖn tho¹i Nokia sÏ do chÝnh Nokia qu¶n lý b»ng hÖ thèng m· chø kh«ng ph¶i do nhµ ph©n phèi qu¶n lý nh tríc ®©y. Ngoµi ra thÎ Club Nokia cßn lµ thÎ b¶o hµnh ®iÖn tho¹i di ®éng Nokia vµ thÎ u ®·i gi¶m gi¸ t¹i mét sè cöa hµng, nhµ hµng, qu¸n cµ phª.... 1.3.3 ChÝnh s¸ch vÒ gi¸ c¶ phï hîp víi thu nhËp cña ngêi tiªu dïng. §Ó cã thÓ hç trî ph¸t triÓn thÞ trêng th× vÊn ®Ò vÒ gi¸ c¶ ®îc Nokia ®Æc biÖt quan t©m khi khi th©m nhËp vµo thÞ trêng ViÖt nam. Trªn thÞ trêng ViÖt nam hiÖn nay ngµy cµng cã nhiÒu h·ng ®iÖn tho¹i di ®éng lín tung ra nh÷ng s¶n phÈm míi rÊt hiÖn ®¹i víi nh÷ng tÝnh n¨ng næi bËt ®iÓn h×nh cña h·ng vµ kh¶ n¨ng cung øng dÞch vô kh¸ hoµn h¶o ®èi víi kh¸ch hµng .MÆt kh¸c, ë thêi ®iÓm nµy thÞ trêng ®iÖn tho¹i di ®éng cã xu híng ch÷ng l¹i. Thªm vµo ®ã t©m lý cña ngêi tiªu dïng ViÖt nam thêng thÝch mua hµng víi gi¸ rÎ. Website: http://www.docs.vn Email :4lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ó ®¸p øng vÊn ®Ò ®ã Nokia ®a ra thÞ trêng ViÖt nam nhiÒu lo¹i s¶n phÈm cã møc gi¸ kh¸c nhau, cã thÓ phôc vô ®îc c¸c ®èi tîng kh¸ch hµng cã møc thu nhËp kh¸c nhau. Do vËy, ®Ó cã thÓ duy tr× vµ ph¸t triÓn thÞ trêng th× kh«ng thÓ kh«ng quan t©m ®Õn gi¸ c¶ ®îc. Website: http://www.docs.vn Email :5lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * B¶ng gi¸ tham kh¶o mÆt hµng §iÖn tho¹i di ®éng t¹i thÞ trêng thµnh phè Hå ChÝ Minh. Ericson Ericson T18 Ericson T20s Ericson 310 Siemens Siemens L45 Siemens S 40 Siemens ME5 Nokia Nokia 6210 Nokia 3310 Nokia 3314 Nokia 3350 Nokia 5510 Nokia 6500 Nokia 8210 Nokia 8310 Nokia 8850 Nokia 8890 Nokia 9110i Nokia 9210 Tªn m¸y §¬n gi¸ 1.650.000 1.500.000 2.500.000 5.600.000 4.000.000 3.900.000 4.100.000 2.100.000 2.300.000 2.500.000 4.600.000 3.900.000 5.400.000 5.450.000 7.150.000 7.250.000 8.400.000 11.900.000 H×nh 1.1 Nguån: C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n §«ng Nam (27/6/2002). 1.3.4 §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm phï hîp víi tõng ®èi tîng ngêi tiªu dïng. Sù kh¸c biÖt cña Nokia vµ c¸c lo¹i ®iÖn tho¹i kh¸c trªn thÞ trêng ViÖt nam: Nokia cã thiÕt kÕ rÊt ®Æc biÖt vµ mang tÝnh c¸ nh©n ho¸. ThiÕt kÕ cña Nokia t¹o cho kh¸ch hµng cã thÓ thÝch nghi víi m¸y ®iÖn tho¹i, quan träng nhÊt hä cã thÓ dÔ dµng thay ®æi vá cña m¸y ®iÖn tho¹i víi nhiÒu mµu s¾c kh¸c nhau rÊt thÝch hîp víi nh÷ng ngêi trÎ tuæi. Ngoµi ra Nokia cã tÝnh hÊp dÉn lín nh trß ch¬i, hoÆc cã thÓ t¶i trªn m¹ng nh÷ng tÝn hiÖu chu«ng hÊp dÉn. Nokia còng lµ c«ng ty ®Çu tiªn trªn thÕ giíi ®a trß ch¬i vµo ®iÖn tho¹i di ®éng tõ n¨m 1998, Nokia 6110 lµ s¶n phÈm ®Çu tiªn ®a trß ch¬i vµo sö dông, ®ã lµ ý tëng míi cho s¶n phÈm. H¬n n÷a tªn cña h·ng Nokia lµ h·ng cã tªn tuæi ®«i khi hä kh«ng muèn mua s¶n phÈm ®¬n thuÇn chØ lµ mµ hä mua lµ v× nh·n hiÖu cña s¶n phÈm ®ã. Danh tiÕng còng nh b¶o ®¶m chÊt lîng, dÞch vô hËu m·i sau khi b¸n hµng, s½n sµng söa nh÷ng s¶n phÈm háng cho kh¸ch hµng. Thªm vµo ®ã lµ ®iÖn tho¹i di ®éng Nokia dÔ sö dông bëi mét m¸y ®iÖn tho¹i di ®éng gåm rÊt nhiÒu tÝnh n¨ng, lµm sao ®Ó tÝnh n¨ng nµy dÔ dµng truy cËp cho mäi ®èi tîng. VÝ dô nh lo¹i m¸y thÕ hÖ míi Website: http://www.docs.vn Email :6lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 – M¸y ¶nh truyÒn h×nh ¶nh, c¸c s¶n phÈm cña Nokia phï hîp víi nhiÒu ®èi tîng sö dông kh¸c nhau, kiÓu d¸ng vµ gi¸ c¶ còng kh¸c nhau. §Æc biÖt víi viÖc Nokia vµ c«ng ty ph¸t triÓn phÇn mÒm VASC ®· chÝnh thøc c«ng bè ®iÖn tho¹i di ®éng truyÒn th«ng míi nhÊt Nokia 9210 COMMUNICATOR t¹i thÞ trêng ViÖt nam víi mµn h×nh nhiÒu mµu s¾c, cã thÓ truy nhËp Internet, göi E_mail, Fax cïng mét sè øng dông v¨n phßng kh¸c, Nokia 9210 COMMUNICATOR lµ thiÕt bÞ ph¬ng tiÖn ®a truyÒn th«ng di ®éng ®Çu tiªn kÕt hîp kh¶ n¨ng ®µm tho¹i víi hµng lo¹t c¸c ®Æc ®iÓm t¨ng cêng qu¶n lý th«ng tin hµng ngµy trªn c¸c m¹ng GSM. Ngoµi ra, Nokia 9210 cßn ®îc bæ sung tõ ®iÓn Anh – ViÖt, ViÖt – Anh víi sè lîng 20.000 tõ do c¸c chuyªn gia lËp tr×nh VASC thùc hiÖn. §©y lµ phÇn mÒm tõ ®iÓn ®Çu tiªn ®îc cµi ®Æt cho m¸y Nokia 9210, nã sÏ hç trî ®¾c lùc cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam vµ c¸c kh¸ch hµng níc ngoµi cã nhu cÇu sö dông tiÕng ViÖt hoÆc tiÕng Anh trong th¬ng m¹i còng nh giao tiÕp trªn Nokia 9210 tõ ngµy 15/8/2003 kh¸ch hµng cña Nokia cã thÓ t¶i phÇn mÒm nµy tõ m¹ng Internet. Website: http://www.docs.vn Email :7lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng II: Ph©n tÝch chiÕn lîc 2.1 C¬ së h×nh thµnh chiÕn lîc cña Nokia t¹i viÖt nam 2.1.1 M«i trêng bªn ngoµi. BÊt kú mét nhµ qu¶n trÞ hay mét c«ng ty nµo khi th©m nhËp vµo mét thÞ tr êng nµo ®ã th× vÊn ®Ò mµ hä ®Æc biÖt quan t©m lµ m«i trêng mµ hä ho¹t ®éng ë ®ã thÕ nµo. M«i trêng ®ã bao gåm: M«i trêng chÝnh trÞ, m«i trêng kinh tÕ vµ m«i trêng v¨n hãa. Tõ nh÷ng yÕu tè ®ã sÏ lµ c¬ së ®Ó c¸c nhµ qu¶n trÞ ®a ra c¸c chiÕn lîc kinh doanh, cô thÓ lµ c¸c môc tiªu vµ c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn cña c«ng ty trong ng¾n còng nh dµi h¹n. Víi c«ng ty Nokia khi th©m nhËp vµo thÞ trêng ViÖt nam tõ n¨m 1996 ®· ®a ra chiÕn lîc ph¸t triÓn thÞ trêng víi môc tiªu lµ tËp trung vµo ngêi tiªu vµ ph¸t triÓn c¸c thÞ trêng míi. §Ó ®¹t ®îc ®iÒu ®ã c«ng ty ®· ®a ra c¸c gi¶i ph¸p nh: Qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ, x©y dùng hÖ thèng ®¹i lý ph©n phèi vµ ch¨m sãc kh¸ch hµng, chÝnh s¸ch gi¸ c¶ vµ vÊn ®Ò vÒ s¶n phÈm. TÊt c¶ nh÷ng môc tiªu vµ gi¶i ph¸p ®ã ®Òu ®îc c¸c nhµ qu¶n trÞ vµ c¸c chuyªn gia cña hä xem xÐt kü trªn c¸c khÝa c¹nh thùc tÕ t¹i ViÖt nam: Thø nhÊt, vÒ m«i trêng chÝnh trÞ ë ViÖt nam. §îc tæ chøc Liªn Hîp Quèc ®¸nh gi¸ lµ mét trong nh÷ng níc cã nÒn chÝnh trÞ æn ®Þnh nhÊt trªn thÕ vµ thùc tÕ ®· chøng minh. §iÒu nµy sÏ t¹o ra nh÷ng Ên tîng tèt cho nh÷ng nhµ qu¶n trÞ cña c«ng ty khi vµo ViÖt nam, ®iÒu ®ã sÏ gióp cho hä cã thÓ g¾n bã l©u dµi vµ toµn t©m, toµn lùc cho viÖc thùc hiÖn chiÕn lîc cña c«ng ty ®· ®Ò ra. ViÖc chÝnh trÞ æn ®Þnh sÏ gióp cho c«ng ty cã ®iÒu kiÖn më réng vµ ph¸t triÓn thÞ trêng. ThËt vËy, nÕu nh ë mét quèc gia cã nÒn chÝnh trÞ kh«ng æn ®Þnh th× viÖc duy tr× ho¹t ®éng cña c«ng ty ®· lµ khã cha nãi ®Õn viÖc ph¸t triÓn c«ng ty. Bëi v×, khi chÝnh trÞ kh«ng æn ®Þnh th× sÏ ¶nh hëng ®Õn m¹ng líi dÞch vô vµ viÖc ph©n phèi s¶n phÈm cña c«ng ty ®Õn ngêi tiªu dïng. Thªm vµo ®ã khi cã bÊt æn vÒ chÝnh trÞ th× nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n sÏ bÞ gi¶m do ®ã viÖc më réng thÞ trêng cña c«ng ty sÏ cµng trë lªn khã kh¨n h¬n. MÆt kh¸c, chÝnh phñ ViÖt nam lu«n cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi vµo ViÖt nam, ®Æc biÖt lµ khuyÕn khÝch ngµnh bu chÝnh viÔn th«ng, ngµnh nµy ®îc coi lµ ngµnh mòi nhän cña ®Êt níc. B»ng chøng cô thÓ, n¨m 1987 Nhµ níc chÝnh thøc ban hµnh luËt ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi t¹i ViÖt nam, tõ ®ã ®Õn nay LuËt nµy cµng ®îc hoµn thiÖn theo xu híng cña khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Thø hai, vÒ m«i trêng kinh tÕ. HiÖn nay, ViÖt nam cã kho¶ng gÇn 80 triÖu d©n, ®øng thø 13 trªn thÕ giíi vµ ®îc ®¸nh gi¸ lµ níc cã d©n sè thuéc lo¹i trÎ. Víi tæng thu nhËp quèc néi kho¶ng Website: http://www.docs.vn Email :8lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 30 tû USD, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi kho¶ng 400 USD/ngêi/n¨m. Tèc ®é t¨ng trëng b×nh qu©n 7%/n¨m, hiÖn nay tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ cña ViÖt nam ®øng thø hai thÕ giíi sau Trung Quèc. Qua nh÷ng sè liÖu trªn cho thÊy víi møc thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi nh vËy - ®©y lµ møc thu nhËp vµo lo¹i thÊp trªn thÕ giíi, mÆc dï tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ b×nh qu©n lµ kh¸ cao, nhng tèc ®é t¨ng trëng tuyÖt ®èi lµ rÊt nhá so víi nh÷ng níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. MÆc dï c¸c chØ sè trªn kh«ng g©y Ên tîng m¹nh ®èi víi c¸c c«ng ty khi hä th©m nhËp vµo ViÖt nam, nhng ë níc ta hiÖn nay c¬ cÊu kinh tÕ ®· thay ®æi ®¸ng kÓ theo chiÒu híng tÝch cùc, nhu cÇu vµ nhËn thøc cña ngêi tiªu dïng ®· kh¸c rÊt nhiÒu so víi nh÷ng thËp niªn tríc, cô thÓ nh: Tû lÖ thu nhËp dµnh cho tiªu dïng cña ngêi d©n ngµy cµng t¨ng, thãi quen tiªu dïng cña hä ®· thay ®æi, tõ thãi quen ®Ó dµnh tiÕt kiÖm vµ tÝch tr÷ lµ chÝnh chuyÓn sang khuynh híng sö dông thu nhËp cho tiªu dïng vµ tû lÖ tiªu dïng dµnh cho ngµnh dÞch vô ngµy cµng t¨ng. Thªm vµo ®ã, kinh tÕ ViÖt nam kh«ng chØ ph¸t triÓn m¹nh ë c¸c thµnh phè lín mµ cßn ph¸t triÓn m¹nh ë tÊt c¶ c¸c tØnh thµnh. ChÝnh phñ cã nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t ®Çu t ra c¸c tØnh lÎ b»ng chÝnh s¸ch u ®·i vÒ thuÕ nh: Gi¶m thuÕ thuª ®Êt, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, t¹o ®iÒu kiÖn chuyÓn lîi nhuËn vÒ níc cho c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi, cã nguån vèn hç trî cho c¸c nhµ ®Çu t trong níc... ChÝnh phñ cßn ®Æc biÖt ®Õn viÖc n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng nh cÇu, c¶ng, ®êng s¸... Tãm l¹i, tõ thùc tÕ kinh tÕ ViÖt nam ta thÊy ngêi ViÖt nam ngµy cµng cã nhu cÇu vÒ dÞch vô vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña hä ngµy cµng t¨ng. §Æc biÖt lµ lÜnh vùc viÔn th«ng, nã ®ßi hái ngµy cµng cao nhÊt lµ c¸c doanh nh©n, chñ trang tr¹i... ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®îc c«ng viÖc kinh doanh cña hä. §éi ngò nµy ë ViÖt nam ngµy cµng t¨ng ®¸ng kÓ nªn viÖc tËp trung vµo c¸c ®èi tîng nµy vµ ph¸t triÓn ra nh÷ng thÞ trêng ®ã lµ ®iÒu cÇn thiÕt ®Ó ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña hä. Thø ba, mÆc dï ë níc ta cã 54 thµnh phÇn d©n téc, mçi thµnh phÇn d©n téc cã mét nÒn v¨n hãa riªng song thµnh phÇn d©n téc Kinh chiÕm ®¹i ®a sè vµ ®îc ph©n bè chñ yÕu t¹i ®ång b»ng vµ c¸c thµnh phè lín. NÒn v¨n ho¸ cña thµnh phÇn d©n téc Kinh næi lªn thèng trÞ víi t c¸ch lµ nÒn v¨n ho¸ ®¹i diÖn cho quèc gia. MÆc dï v¨n ho¸ cña chóng ta cã b¶n s¾c riªng nhng chóng ta lu«n cã sù giao lu häc hái, tiÕp thu nh÷ng tinh hoa cña c¸c nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn trªn thÕ giíi. Nokia lµ c«ng ty ®a quèc gia ho¹t ®éng ë nhiÒu quèc gia kh¸c nhau, do vËy yÕu tè “v¨n ho¸” lµ ®iÒu mµ c«ng ty ®Æc biÖt quan t©m, nÕu hiÓu râ ®îc nÒn v¨n ho¸ n¬i c«ng ty ho¹t ®éng sÏ gióp c«ng ty thµnh c«ng vµ ngîc l¹i sÏ ®a c«ng ty ®Õn ph¸ s¶n t¹i thÞ trêng ®ã. Víi ®Æc ®iÓm v¨n ho¸ ViÖt nam sÏ gióp c«ng ty cã thÓ më réng vµ ph¸t triÓn thÞ trêng bëi v× do v¨n ho¸ tiªu dïng cña ngêi ViÖt nam Website: http://www.docs.vn Email :9lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kh«ng ®ßi hái qu¸ kh¾t khe. Do vËy, khi ®a c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty vµo ViÖt nam còng kh«ng cÇn cã sù thay ®æi nhiÒu vÒ thiÕt kÕ, kiÓu d¸ng so víi c¸c thÞ trêng kh¸c. §iÒu ®ã gióp c«ng ty cã thÓ s¶n xuÊt hµng lo¹t s¶n phÈm vµo c¸c thÞ trêng kh¸c nhau nªn chi phÝ trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm sÏ gi¶m. Do ®ã, c«ng ty sÏ ®¹t nh÷ng lîi nhuËn cao ®iÒu nµy sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty cã thÓ më réng vµ ph¸t triÓn thÞ trêng. 2.1.2 M«i trêng bªn trong. 2.1.2.1 Th¬ng hiÖu tõ c«ng ty mÑ. N¨m 2003 theo ®¸nh gi¸ cña CNN th× Nokia cã gi¸ trÞ th¬ng hiÖu ®øng thø 3 trªn thÕ giíi sau tËp ®oµn Microsoft vµ Electric Ganaral. Vµo n¨m 2003 Nokia chiÕm kho¶ng gÇn 38% thÞ phÇn §TDD trªn thÕ giíi, gÊp ®«i ®èi thñ ®øng thø 2 trªn thÕ giíi lµ Motorola vµ gÊp 3 lÇn ®èi thñ ®øng thø 3 trªn thÕ giíi lµ ERICSON. §©y lµ lîi thÕ ban ®Çu cña Nokia so víi c¸c h·ng §TDD lín kh¸c. Do ®ã, khi th©m nhËp vµo ViÖt nam Nokia sÏ cã ®îc nh÷ng u thÕ nhÊt ®Þnh bëi v× ngêi tiªu dïng ®· biÕt ®îc s¶n phÈm còng nh uy tÝn cña h·ng trªn thÞ trêng quèc tÕ. 2.1.2.2 VÒ quy tr×nh s¶n xuÊt. H·ng Nokia còng kh¼ng ®Þnh tÊt c¶ c¸c §TDD Nokia ®Òu ®îc s¶n xuÊt theo quy tr×nh kiÓm tra chÊt lîng cao nhÊt theo tiªu chuÈn quèc tª ISO 9002 (tøc lµ ®¶m b¶o vÒ mÆt s¶n xuÊt, thiÕt kÕ s¶n phÈm) vµ ISO 14001. 2.1.2.3 Kh¶ n¨ng vît tréi vÒ c«ng nghÖ Nokia cã kh¶ n¨ng vît tréi vÒ kh¶ n¨ng c«ng nghÖ, ®iÒu nµy thÓ hiÖn râ qua hµnh tr×nh vÒ ph¸t triÓn phÇn mÒm trß ch¬i trong §TDD. Tõ mét chiÕc §TDD ®êi ®Çu cång kÒnh ®Õn chiÕc N-Gage ®êi míi nhÊt ®· cã mÆt t¹i ViÖt nam vµo ngµy 7 th¸ng 10 n¨m 2003: N¨m 1982 giíi thiÖu chiÕc ®iÖn tho¹i 0MOBIRA cho xe h¬i ®Çu tiªn nÆng 10 kg, n¨m 1987 Nokia tung ra ®iÖn tho¹i cÇm tay ®Çu tiªn hiÖu CITYMEN nÆng 770 gam, n¨m 1991 §TDD c«ng nghÖ GSP ®Çu tiªn cña Nokia chiÕc 1101 nÆng 475 gam, n¨m 1992 JORMAOLLILA trë thµnh CEO(tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh), N¨m 1998 trß ch¬i “r¾n s¨n måi” lÇn ®Çu tiªn ®îc ®a vµo §TDD Nokia. Tõ ®ã ®Õn nay ®· cã 250 triÖu chiÕc cµi ®Æt trß ch¬i nµy ®îc b¸n ra, còng vµo n¨m nµy h·ng tung ra hÖ ®iÒu hµnh SYMBIAU, n¨m 2001 hç trî JAVA cho §TDD vµ thiÕt lËp nhãm céng t¸c ®Æc biÖt nh»m vËn ®éng sù ñng hé cña c¸c nhµ viÕt phÇn mÒm trß ch¬i trªn JAVA, còng vµo n¨m 2001 Nokia giíi thiÖu §TDD b¸n ch¹y nhÊt mäi thêi ®¹i – chiÕc 3301 kho¶ng 100 triÖu chiÕc ®· ®îc b¸n hÕt, th¸ng 5/2002 trong ®ît t¸i tæ chøc lín, Nokia tËp Website: http://www.docs.vn Email :10 lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trung vµo ngµnh kinh doanh gi¶i trÝ vµ truyÒn th«ng cho §TDD, 6/2002 Nokia tung ra §TDD cã m¸y ¶nh l¾p trong ®Çu tiªn chiÕc 7650 vµ thµnh c«ng lín, 10/2003 N-Gage ®îc tung ra b¸n réng kh¾p víi gi¸ 299 USD víi chÕ ®é ®å ho¹ 3D siªu tèc vµ ©m thanh næi, N-Gage ®ång thêi cßn lµ mét m¸y §TDD ®Çy ®ñ chøc n¨ng nh: nh¾n tin, b¾t sãng FM, nghe nh¹c cïng víi mét vá ®ùng b¾t m¾t vµ thêi gian. 2.1.2.4 Kinh nghiÖm ph¸t triÓn thÞ trêng cña Nokia. Lµ mét tËp ®oµn lín ®· th©m nhËp vµ ph¸t triÓn thÞ trêng ë nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi, víi nhiÒu nÒn v¨n ho¸ kh¸c nhau vµ ®· thu ®îc nh÷ng thµnh c«ng lín tõ nh÷ng thÞ trêng ®ã do vËy hä cã nh÷ng kinh nghiÖm nhÊt ®Þnh khi th©m nhËp vµo thÞ trêng ViÖt nam. Nh ta ®· biÕt vµo 2/2001 «ng Tai San Tao ®îc bæ nhiÖm lµm tæng gi¸m ®èc v¨n phßng ®¹i diÖn cña c«ng ty §TDD Nokia t¹i ViÖt nam, «ng Tao lµ ngêi ®· cã nhiÒu kinh nghiÖm ph¸t triÓn thÞ trêng. ¤ng b¾t ®Çu lµm viÖc cho Nokia tõ n¨m 1993 t¹i Anh Quèc phô tr¸ch c¸c s¶n phÈm ®Çu tiªn cña Nokia cho thÞ trêng NhËt B¶n. N¨m 1995 ¤ng ®îc cö sang Hång K«ng víi nhiÖm vô thiÕt lËp v¨n phßng phô tr¸ch ho¹ch ®Þnh thÞ trêng vµ tiÕp thÞ s¶n phÈm cho khu vùc. GÇn ®©y «ng phô tr¸ch c¸c s¶n phÈm t¹i khu vùc ch©u ¸ Th¸i B×nh D¬ng vµ ph¸t triÓn chiÕn lîc cho Nokia ë Ch©u ¸ Th¸i B×nh D¬ng. 2.1.3 M«i trêng c¹nh tranh. 2.1.3.1 C¹nh tranh víi c¸c h·ng ®iÖn tho¹i di ®éng lín t¹i thÞ trêng ViÖt nam. HiÖn nay, trªn thÞ trêng ViÖt nam cã rÊt nhiÒu c¸c nhµ ph©n phèi cho c¸c h·ng ®iÖn tho¹i di ®éng næi tiÕng nh: Samsung, Sony Ericson, Simens, Motorola, Phillips... s¶n phÈm cña c¸c h·ng nµy còng ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ trêng. Song trong thÞ trêng ®iÖn tho¹i di ®éng ë ViÖt nam hiÖn nay ®èi thñ c¹nh tranh gay g¾t nhÊt ®èi víi Nokia ph¶i kÓ ®Õn Samsung. B»ng c¸ch ph¸t triÓn thÞ trêng míi, Nokia ®ang ch¹y ®ua ®èi víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh míi xuÊt hiÖn nhng kh¸ thµnh c«ng trong lÜnh vùc hµng ®iÖn tö tiªu dïng, ®¸ng chó ý nhÊt lµ Samsung – TËp ®oµn nµy ®· ®¹t thÞ phÇn ®iÖn tho¹i di ®éng 7% vµo n¨m 2001, mÆc dï n¨m 1997 kh¶ n¨ng c¹nh tranh lµ rÊt yÕu ít. Trªn thÞ trêng ViÖt nam, Samsung còng kh¸ thµnh c«ng th«ng qua nhµ ph©n phèi ®iÖn tho¹i di ®éng hµng ®Çu t¹i ViÖt nam ®ã lµ c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n §«ng Nam ASSOCIATES. HÖ thèng ph©n phèi cña c«ng ty nµy ®îc tr¶i kh¾p ViÖt nam, ®· ®a Samsung chiÕm tõ 7% n¨m 1991 lªn 28% vµo n¨m 2003 Website: http://www.docs.vn Email :11 lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 (Nguån: Th«ng tin tõ c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n §«ng Nam). §©y lµ mét møc t¨ng kh¸ nhanh mµ nhiÒu h·ng ®iÖn tho¹i di ®éng lín khã cã thÓ ®¹t ®îc. Samsung còng ®ang ®îc tin dïng ë ViÖt nam do h·ng cung cÊp kh¸ nhiÒu kiÓu m¸y cã thiÕt kÕ s¸ng t¹o, b¾t m¾t. Samsung còng lµ h·ng ®iÖn tho¹i di ®éng ®Çu tiªn tung ra thÞ trêng ®iÖn tho¹i di ®éng cã hai mµn h×nh bªn trong vµ bªn ngoµi n¾p m¸y, víi ©m thanh HIFI, h×nh thøc nhá gän g©y Ên tîng hÊp dÉn víi ngêi sö dông. Samsung còng võa ®a ra s¶n phÈm míi nhÊt trªn thÞ trêng ViÖt nam vµo cuèi n¨m 2002 lo¹i A800 víi gi¸ 270USD víi mµn h×nh xanh, ©m thanh næi, lµ lo¹i ®iÖn tho¹i di ®éng cùc nhá chØ nÆng 68gam. §Æc ®iÓm næi bËt: §Ìn b¸o sãng 7 mµu ®éc ®¸o (tr¾ng, vµng, xanh da trêi, xanh l¸ c©y, tÝm, cam...), ®©y lµ ®iÖn tho¹i di ®éng thêi thîng, ®Æc biÖt lµ víi giíi trÎ. 2.1.3.2 C¹nh tranh víi hµng nhËp lËu. N¨m 2003 thÞ trêng ®iÖn tho¹i di ®éng t¹i ViÖt nam cã kh¶ n¨ng cÇu kho¶ng 1 triÖu chiÕc - ®©y lµ c¬ héi lín cho c¸c nhµ kinh doanh. Hµng nhËp lËu thèng lÜnh thÞ trêng, theo sè liÖu thèng kª n¨m 2002, sè m¸y ®iÖn tho¹i di ®éng ®· ®îc tiªu thô trªn thÞ trêng ViÖt nam kho¶ng 750.000 m¸y, trong ®ã chØ cã 190.300 chiÕc ®iÖn tho¹i di ®éng lµ nhËp khÈu cã khai b¸o h¶i quan. Tíi thêi ®iÓm nµy, ViÖt nam cha cã nhµ m¸y s¶n xuÊt ®iÖn tho¹i di ®éng (§TDD) trong níc nªn sè liÖu trªn cho thÊy r»ng tû lÖ hµng §TDD nhËp lËu lµ rÊt lín. Trªn thÞ trêng §TDD ViÖt nam: So víi hµng hîp lÖ th× hµng nhËp lËu cã gi¸ rÎ h¬n rÊt nhiÒu, ®©y lµ yÕu tè lµm cho kh¸ch hµng ViÖt nam cha mÆn mµ víi hµng c«ng ty. HiÖn nay, møc thuÕ nhËp khÈu ®îc quy ®Þnh lµ 25% ®· lµm cho sù chªnh lÖch gi¸ gi÷a hµng nhËp lËu vµ hµng nhËp khÈu chÝnh thøc lµ rÊt cao, nªn bu«n lËu §TDD vÉn tiÕp tôc gia t¨ng. MÆc dï nhiÒu h·ng §TDD ®· ®a ra nh÷ng thÎ b¶o hµnh (nh Nokia) ®Ó chøng nhËn s¶n phÈm ®ã lµ chÝnh h·ng nh»m thuyÕt phôc kh¸ch hµng nhng chiªu thøc nµy tá ra cha ®¹t ®îc hiÖu qu¶ mong muèn khi mµ gi¸ §TDD cña hµng nhËp lËu rÎ h¬n hµng cã thÎ chøng nhËn nhËp khÈu tõ vµi tr¨m ®Õn 1 triÖu ®ång. Mua §TDD cã ho¸ ®¬n vµ kh«ng cã ho¸ ®¬n t¹i c¸c cöa hµng còng chªnh lÖch nhau ®Õn 10% gi¸ trÞ mét §TDD. MÆt kh¸c, sau vô ®æ bÓ cña c«ng ty §«ng Nam ASSOCIATES vµo n¨m nay ngêi tiªu dïng ®Òu cho r»ng kh«ng cã sù kh¸c biÖt vÒ §TDD nhËp lËu hay chÝnh thøc vµ §TDD ®îc nhËp vÒ ViÖt nam ®Òu cã nguån gèc tõ Trung Quèc. Do ®ã, qua vô nµy ¶nh hëng xÊu ®Õn uy tÝn cña c«ng ty. 2.2 Néi dung chiÕn lîc. 2.2.1 Ph©n tÝch sù hîp lý cña chiÕn lîc. Website: http://www.docs.vn Email :12 lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp ph¶i tiªu thô hµng ho¸, thu ®îc lîi nhuËn tøc lµ hµng ho¸ cña doanh nghiÖp ph¶i ®îc chÊp nhËn. ViÖc b¸n hµng ho¸ - dÞch vô thµnh c«ng nghÜa lµ ph¶i ®îc thÞ trêng chÊp nhËn vµ thùc hiÖn viÖc chuyÓn biÕn gi¸ trÞ, thu ®îc lîi nhuËn vÒ cho doanh nghiÖp. Th«ng qua thÞ trêng doanh nghiÖp biÕt ®îc m×nh nªn s¶n xuÊt c¸i g×? bao nhiªu? cho ai? s¶n xuÊt nh thÕ nµo? vµ xuÊt ë ®©u?. thÞ trêng lµ n¬i kiÓm nghiÖm, ®¸nh gi¸ tÝnh ®óng ®¾n cña c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ cña doanh nghiÖp. Víi vai trß cña thÞ trêng ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nh trªn th× tÝnh tÊt yÕu viÖc ph¸t triÓn thÞ trêng cña doanh nghiÖp lµ tÊt yÕu kh¸ch quan. Víi môc tiªu cña Nokia lµ tËp trung vµo ®èi tîng ngêi tiªu dïng vµ ph¸t triÓn thÞ trêng míi. §ã lµ mét chiÕn lîc hoµn toµn ®óng ®¾n cña Nokia th©m nhËp vµo thÞ trêng ViÖt nam v× nh÷ng lý do sau: Thø nhÊt, “h¸ch hµng” lµ nh÷ng c¸ nh©n, nhãm ngêi vµ c¸c doanh nghiÖp cã nhu cÇu vµ cã kh¶ n¨ng thanh to¸n nhng cha ®îc tho¶ m·n, mong muèn ®îc tho¶ m·n. Trong c¬ chÕ thÞ trêng, kh¸ch hµng lµ träng t©m, lµ ngêi nu«i sèng doanh nghiÖp, mÊt kh¸ch hµng th× doanh nghiÖp sÏ ®i ®Õn ph¸ s¶n. Do ®ã, mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i híng vµo kh¸ch hµng, híng vµo sù tháa m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Doanh nghiÖp ph¶i ph©n chia kh¸ch hµng thµnh c¸c nhãm kh¸c nhau nh thu nhËp, së thÝch, giíi tÝnh ...§Ó cã c¸c biÖn ph¸p tho¶ m·n nhu cÇu ®ã. Song ®Ó thu hót kh¸ch hµng ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã biÖn ph¸p phï hîp vÒ chÝnh s¸ch gi¸ c¶, chÝnh s¸ch ph©n phèi, xóc tiÕn b¸n hµng...§Æc biÖt lµ uy tÝn vÒ s¶n phÈm, uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. Thø hai, Nokia trªn thÞ trêng ViÖt nam ®· cã mét uy tÝn rÊt lín ®èi víi kh¸ch hµng biÓu hiÖn qua thÞ phÇn cña c«ng ty lªn tíi trªn 50%, møc ®é trung thµnh cña kh¸ch hµng ®èi víi nh·n hiÖu t¬ng ®èi cao, thÓ hiÖn hä vÉn sÏ sö dông §TDD Nokia khi h·ng nµy n©ng cÊp. TiÒm lùc cña Nokia trªn thÞ trêng ViÖt nam còng rÊt lín. Nokia cã kh¶ n¨ng cung cÊp cho kh¸ch hµng mét sè lîng lín m¸y kÞp thêi vµ Nokia cã c¸c trung t©m dÞch vô vµ ch¨m sãc kh¸ch hµng trong hÇu hÕt c¸c tØnh thµnh trong c¶ níc, ®Æc biÖt lµ cã 2 trung t©m lín 21 TrÇn Hng §¹o, QuËn Hoµn KiÕm, Hµ Néi vµ 39 Lª DuÈn, QuËn I, Tp. Hå ChÝ Minh. Thªm vµo ®ã, Nokia cã ®éi ngò chuyªn gia giµu kinh nghiÖm trªn lÜnh vùc ph¸t triÓn thÞ trêng ë nhiÒu quèc gia víi nhiÒu nÒn v¨n ho¸ kh¸c nhau. Víi kh¶ n¨ng nh trªn th× viÖc ph¸t triÓn ra c¸c thÞ trêng míi lµ hîp lý. 2.2.2 §¸nh gi¸ kh¸ch quan vÒ viÖc thùc hiÖn chiÕn lîc cña Nokia t¹i ViÖt nam. Website: http://www.docs.vn Email :13 lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2.2.1 Nh÷ng thµnh c«ng cña Nokia t¹i ViÖt nam. Ph¶i nãi r»ng Nokia lµ c«ng ty thµnh c«ng nhÊt t¹i thÞ trêng ViÖt nam trong lÜnh vùc §TDD. MÆc dï, nh÷ng h·ng §TDD cã tªn tuæi nh: ERICSON, Motorola th©m nhËp vµo thÞ trêng ViÖt nam tríc Nokia mét thêi gian kh¸ dµi vµ ®· kh¸ quen thuéc ®æi víi kh¸ch hµng. Nhng sau khi th©m nhËp vµo thÞ trêng ViÖt nam viÖc Nokia ®a ra nh÷ng s¶n phÈm tèt nhÊt, mét hÖ thèng dÞch vô ch¨m sãc kh¸ch hµng kh¸ chu ®¸o, mét th¬ng hiÖu gi¸ trÞ nhÊt trong nghµnh viÔn th«ng. ChÝnh sù qu¶n lý hoµn h¶o trªn c¶ ba ph¬ng diÖn nµy ®· t¹o ra mét Nokia rÊt kh¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong ngµnh §TDD. Tõ chç 0% thÞ phÇn vµo n¨m 1996 ®Ó råi vµo n¨m 2003 ®· ®øng ®Çu vÒ thÞ phÇn t¹i thÞ trêng ViÖt nam víi h¬n 50% gÊp ®«i ®èi thñ ®øng thø hai trªn thÞ trêng ViÖt nam lµ Samsung (chiÕm 28% thÞ phÇn ë ViÖt nam). Thªm vµo ®ã lµ møc t¨ng trëng cña Nokia gi÷a c¸c n¨m kh¸ cao, theo ®¸nh gi¸ cña v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i ViÖt nam th× thÞ trêng n¨m 2001 ®· ph¸t triÓn gÊp ®«i n¨m 1999 vµ trong n¨m 2001 cã møc t¨ng trëng kho¶ng 30-35% n¨m so víi n¨m 2000. Víi sè lîng kh¸ch hµng hiÖn nay cña Nokia t¹i ViÖt nam ®· rÊt lín nªn h·ng sÏ tiÕp tôc chiÕm lÜnh thÞ trêng §TDD khi ngêi tiªu dïng thay thÕ hoÆc n©ng cÊp §TDD hiÖn cã. §©y lµ møc ®é trung thµnh víi nh·n hiÖu rÊt cao cña kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm cña Nokia. Lý do ®Ó Nokia ®îc giíi trÎ ViÖt nam, ®Æc biÖt ë Sµi Gßn a chuéng v× nã dÔ sö dông, nhiÒu kiÓu d¸ng, phô tïng thay thÕ phong phó, dÔ thay vá ngoµi. Kh¶ n¨ng n©ng cÊp m¸y cña §TDD Nokia 8210 cã thÓ thay ®Õn chÝn chiÕc vá kh¸c nhau ®Ó t¹o ra phong c¸ch riªng biÖt cho ngêi sö dông, Nokia 8210 cã thÓ n©ng cÊp lªn ®Õn 5-6 ®êi ®iÖn tho¹i nh 8250,8310,8890,8910,7210. Sau khi n©ng cÊp kh¶ n¨ng sö dông cña m¸y kh«ng thua kÐm so víi m¸y míi nhng chi phÝ ®Ó mua m¸y nµy l¹i gi¶m ®¸ng kÓ so víi m¸y míi nªn ®îc ®«ng ®¶o kh¸ch hµng sö dông. ë ViÖt Nam hiÖn nay, thu nhËp cña ngêi d©n lµ cha cao do ®ã cµng thu hót ®îc sè lîng lín kh¸ch hµng sö dông. 2.2.2.2 Nh÷ng h¹n chÕ cña Nokia t¹i ViÖt nam. MÆc dï, hiÖn nay th× gi¸ cña mét chiÕc Nokia ®· gi¶m ®¸ng kÓ so víi nh÷ng n¨m tríc ®©y, nhng trªn thÞ trêng hiÖn nay gi¸ vÉn cßn kh¸ cao so víi thu nhËp cña ngêi tiªu dïng nªn nã cha khai th¸c hÕt nh÷ng tiÒm n¨ng cña thÞ trêng. Nokia lµ h·ng dÉn ®Çu vÒ kh¶ n¨ng tung ra thÞ trêng nh÷ng s¶n phÈm míi. HiÖn nay, trªn thÞ trêng cã ®Õn trªn 20 lo¹i §TDD kh¸c nhau vµ h·ng Nokia cã dù ®Þnh tung ra thÞ trêng nh÷ng s¶n phÈm míi kh¸c vµo thêi gian tíi. §iÒu ®ã sÏ g©y ra cho ngêi sö dông khã ph©n biÖt gi÷a c¸c lo¹i §TDD cña h·ng. Website: http://www.docs.vn Email :14 lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Mét vÊn ®Ò mµ hiÖn nay ®ang ®îc d luËn rÊt quan t©m ®ã lµ sù cè næ §TDD Nokia 8250 vµo tèi ngµy 9/10/2003 t¹i §µ N½ng. Kh«ng chØ ë ViÖt Nam ngay ë Hµ Lan, tæ chøc ngêi tiªu dïng CONSUMENTBOND cho biÕt mét chiÕc Nokia ®êi míi còng ph¸t næ trong tói cña mét nh©n viªn b¸n hµng siªu thÞ. Nh÷ng sù cè trªn ®· g©y t©m lý hoang mang trong mét bé phËn nh÷ng ngêi sö dông §TDD nhÊt lµ nhiÒu nghiªn cøu gÇn ®©y cho thÊy nh÷ng t¸c ®éng cña sãng ph¸t ra tõ §TDD trong ®ã cã nh¾c bÖnh Ung Th do bøc x¹. Nh÷ng vÊn ®Ò nµy sÏ ¶nh hëng nghiªm träng ®Õn uy tÝn cña h·ng ®èi víi kh¸ch hµng. §iÒu nµy sÏ g©y ¶nh hëng ®Õn chiÕn lîc ph¸t triÓn thÞ trêng cña c«ng ty t¹i ViÖt nam. 2.2.2.3. Nguyªn nh©n. Víi viÖc nhËp khÈu §TDD Nokia vµo ViÖt nam hiÖn nay ph¶i chÞu 25% thuÕ nhËp khÈu (gåm 10%VAT, 15% thuÕ xa xØ phÈm), thªm vµo ®ã lµ chi phÝ vÒ qu¶ng c¸o tiÕp thÞ ®· lµm cho gi¸ cña mét ®¬n vÞ s¶n phÈm cña Nokia b¸n ra trªn thÞ trêng t¨ng ®¸ng kÓ so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, ®iÒu nµy sÏ ¶nh hëng ®Õn doanh sè b¸n ra cña h·ng, khi mµ møc thu nhËp cña ngêi d©n ë ViÖt nam lµ cha cao. Nokia cha cã bé phËn chuyªn tr¸ch ®Ó kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc ph©n phèi s¶n phÈm cña nhµ ph©n phèi t¹i ViÖt nam ®Õn ngêi tiªu dïng, nªn ®· dÉn tíi trêng hîp nhµ ph©n phèi ®éc quyÒn ASSOCIATES ®· lîi dông uy tÝn cña h·ng ®Ó b¸n nh÷ng s¶n phÈm kh«ng râ nguån gèc cho kh¸ch hµng b»ng c¸ch d¸n tem cña h·ng vµo s¶n phÈm ®ã. ChØ sau khi ®æ bÓ cña c«ng ty §«ng Nam vµo n¨m nay míi biÕt ®îc th«ng tin nµy. Website: http://www.docs.vn Email :15 lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng III: bµi häc kinh nghiÖm tõ viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn chiÕn lîc. 3.1 gi¶i ph¸p hoµn thiÖn chiÕn lîc. Qua nghiªn cøu ph©n tÝch sù ph¸t triÓn cña thÞ trêng cña Nokia t¹i ViÖt nam cho thÊy trong c¹nh tranh, chiÕn th¾ng lµ lîi nhuËn, uy tÝn víi kh¸ch hµng vµ vÞ thÕ cña doanh nghiÖp sÏ ®Õn khi doanh nghiÖp nµo giíi thiÖu s¶n phÈm míi, s¶n phÈm c¶i tiÕn cã uy tÝn chÊt lîng cao so s¶n phÈm cña doanh nghiÖp kh¸c. V× vËy, vÊn ®Ò cèt lâi ®èi víi doanh nghiÖp lµ kh¸ch hµng ph¶i hiÓu ®îc nhu cÇu cña hä vµ ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu ®ã. §Ó doanh nghiÖp ngµy cµng ph¸t triÓn th× viÖc më réng quy m« cña thÞ trêng lµ ®iÒu cÇn thiÕt ®èi víi hä. Nhng viÖc më réng ph¸t triÓn thÞ trêng cña doanh nghiÖp cÇn ph¶i dùa trªn nÒn t¶ng cña doanh nghiÖp kÕt hîp víi nh÷ng yÕu tè cã liªn quan t¸c ®éng ®Õn doanh nghiÖp vµ nh÷ng dù b¸o chÝnh x¸c vÒ nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ trêng trong t¬ng lai. KÕt luËn Ph¸t triÓn thÞ trêng lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng vµ cÊp b¸ch trong thêi kú hiÖn nay khi mµ c¬ chÕ tù h¹ch to¸n kinh doanh vµ sù c¹nh tranh gay g¾t. Ph¸t triÓn thÞ trêng sÏ t¹o cho c«ng ty lu«n ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn vµ ngµy cµng t¹o ra nhiÒu doanh thu vµ n©ng cao ®îc uy tÝn cña m×nh trªn thÞ trêng. Víi Nokia lµ h·ng rÊt thµnh c«ng trong viÖc ph¸t triÓn thÞ trêng ë ViÖt nam. B»ng kh¶ n¨ng Website: http://www.docs.vn Email :16 lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cña m×nh Nokia ®· ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p t¬ng ®èi hîp, song trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn h·ng còng béc lé nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. VÊn ®Ò hiÖn nay cña Nokia lµ ph¶i vît lªn ®îc chÝnh m×nh ®Ó cã thÓ duy tr× kh¶ n¨ng dÉn ®Çu cña m×nh trong lÜnh vùc viÔn th«ng. Website: http://www.docs.vn Email :17 lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tµi liÖu tham kh¶o + S¸ch, gi¸o tr×nh. TS. NguyÔn ThÞ Hêng (2001), Kinh doanh quèc tÕ tËp I, §¹i häc kinh tÕ quèc d©n, NXB Thèng kª, Hµ Néi. PGS TS. NguyÔn ThÞ Hêng (2003) Kinh doanh quèc tÕ tËp II, §¹i häc kinh tÕ quèc d©n, NXB Lao ®éng x· héi, Hµ Néi. Ph¹m TiÕn §øc, Ph©n tÝch chiÕn lîc kinh doanh, §¹i häc Giao th«ng vËn t¶i, NXB Giao th«ng vËn t¶i, Hµ Néi. + B¸o, t¹o chÝ. Lª Minh Hoµi “Cuéc ®æi ng«i Nokia – Ericson”. B¸o nhµ qu¶n trÞ (2003), sè 5 trang 12-14. Thanh Th¶o “Nokia cho mäi ngêi”. B¸o nhµ qu¶n trÞ (2003), sè 8 trang 56. Ths. NguyÔn ThÕ Hoµ “ ChiÕn lîc kinh doanh cña c«ng ty th«ng tin di ®éng trong qu¸ tr×nh héi nhËp”. T¹p chÝ kinh tÕ ch©u ¸ Th¸i B×nh D¬ng sè 2 (31) trang 58-60. Ph¹m Tr©m “ Nokia quyÕt t©m lµm ¨n l©u dµi t¹i ViÖt Nam”. Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt nam (2001)”. Sè 72 trang 4. NguyÔn ThÕ HiÖp “ Cuéc ®ua giµnh thÞ trêng ®iÖn tho¹i di ®éng”. Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam (2001) sè 99 trang 14. + C¸c nguån kh¸c - Internet http://www.vnexpress.net, thø 3, ngµy 01/09/2003, “Trung t©m dÞch vô vµ ch¨m sãc kh¸ch hµng t¹i ViÖt nam” http://www.vinaseek.com, Thø 6, ngµy 03/10/2003 “§¸nh b¹c víi ®iÖn tho¹i di ®éng nhËp lËu; “Pháng vÊn «ng Tai San Tao - §¹i diÖn v¨n phßng Nokia t¹i ViÖt Nam” chñ nhËt (21/09/02) Website: http://www.docs.vn Email :18 lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc lôc Trang Lêi cam ®oan Lêi nãi ®Çu............................................................................................................1 Ch¬ng I: M« t¶ t×nh huèng 1.1 Giíi thiÖu chung vÒ Nokia t¹i ViÖt Nam.........................................................2 1.2 Môc tiªu dµi h¹n trong chiÕn lîc ph¸t triÓn thÞ trêng cña Nokia t¹i ViÖt Nam ...............................................................................................................................2 1.3 Gi¶i ph¸p ®¹t ®îc môc tiªu..............................................................................2 Ch¬ng II: Ph©n tÝch chiÕn lîc 2.1 C¬ së h×nh thµnh chiÕn lîc..............................................................................7 2.1.1 M«i trêng bªn ngoµi.............................................................................7 2.1.2 M«i trêng bªn trong..............................................................................9 2.1.3 M«i trêng c¹nh tranh...........................................................................11 2.2 Néi dung chiÕn lîc........................................................................................13 2.2.1 Ph©n tÝch sù hîp lý cña chiÕn lîc.....................................................13 2.2.2 §¸nh gi¸ kh¸ch quan vÒ viÖc thùc hiÖn chiÕn lîc cña Nokia t¹i ViÖt nam............................................................................................................14 2.2.2.1 Nh÷ng thµnh c«ng.................................................................14 2.2.2.2 Nh÷ng h¹n chÕ......................................................................15 2.2.2.3 Nguyªn nh©n.........................................................................16 Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn chiÕn lîc vµ bµi häc kinh nghiÖm 3.1 Bµi häc kinh nghiÖm tõ viÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn chiÕn lîc....................17 KÕt luËn..............................................................................................................18 Tµi liÖu tham kh¶o...............................................................................................19
- Xem thêm -