Tài liệu Thực trạng công tác xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty giầy yên viên

  • Số trang: 108 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi ThÕ giíi ®ang b-íc vµo thÕ kû 21, mét thÕ kû ®Çy høa hÑn nh÷ng ®æi thay kú diÖu cña sù chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ vËt chÊt sang nÒn kinh tÕ tri thøc. Mét sè doanh nghiÖp n-íc ta tõng cã -u thÕ v÷ng m¹nh trªn thÞ tr-êng song hiÖn ®ang gi¶m sót vÒ chÊt l-îng hµng hãa, kh¶ n¨ng c¹nh tranh... Bªn c¹nh ®ã, mét sè doanh nghiÖp l¹i cã nh÷ng sù t¨ng tr-ëng vµ ph¸t triÓn v-¬t bËc do biÕt dùa trªn c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ cña nhµ n-íc, n¾m b¾t c¬ héi thÞ tr-êng, biÕt ph¸t huy nh÷ng ®iÓm m¹nh cña riªng m×nh, v-ît qua ®iÓm yÕu, biÕt tËn dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc c«ng nghÖ thÕ giíi hiÖn ®¹i... ®Ó ho¹ch ®Þnh vµ triÓn khai c«ng cô kÕ ho¹ch ho¸ linh ho¹t ®èi phã víi nh÷ng thay ®æi cña m«i tr-êng kinh doanh, ®ã lµ chiÕn l-îc kinh doanh. C«ng ty GiÇy Yªn Viªn thµnh lËp n¨m 1988 vµ ®i vµo ho¹t ®éng tõ th¸ng 01/1989 víi c¬ së vËt chÊt thiÕu thèn , vèn kinh doanh cßn Ýt, quy m« s¶n xuÊt vµ lîi nhuËn thu ®-îc hµng n¨m cßn khiªm tèn. Trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· vµ ®ang nç lùc ph¸t huy hiÖu qu¶ tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tõng b-¬cs c¶i thiÖn ®êi sèng CBCNV thùc hiÖn tèt nghÜa vô víi nhµ n-íc. Tuy nhiªn hiÖn c«ng ty ®ang ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu ¸p lùc thÞ tr-êng, sù ph¸t triÓn hµng lo¹t c¸c doanh nghiÖp tham gia ngµnh s¶n xuÊt giÇy dÐp,tÝnh chÊt c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, t×nh h×nh ho¹t ®éng ngµy cµng trë nªn khã kh¨n. Døng tr-íc t×nh h×nh ®ã C«ng ty GiÇy Yªn Viªn ph¶i lµm g× ®Ó v-ît qua nh÷ng h¹n chÕ vµ khã kh¨n tr-íc m¾t vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. §iÒu nµy sÏ ®-îc gi¶i quyÕt nÕu biÕt ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, ph©n tÝch ®-îc m«i tr-êng kinh doanh vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng néi bé doanh nghiÖp nh»m ph¸t huy c¸c thÕ m¹nh, kh¨c phôc ®iÓm yÕu, x¸c ®Þnh c¬ héi ®Ó ®Ò ra c¸c ph-¬ng ¸n chiÕn l-îc. §iÒu ®ã cã nghÜa ph¶i x©y dùng mét chiÕn l-îc ph¸t triÓn toµn diÖn, h÷u hiÖu cho c«ng ty GiÇy Yªn Viªn ®Ó v-¬n lªn ®øng v÷ng trong c¹nh tranh hiÖn nay vµ ®Ó ph¸t triÓn lµ mét doanh nghiÖp cã thÕ m¹nh trong c«ng t¸c xuÊt khÈu giÇy da. Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty, th«ng qua nghiªn cøu t×m hiÓu, kÕt hîp víi kiÕn thøc tÝch luü trong qu¸ tr×nh häc tËp cïng víi sù h-íng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o, TiÕn sÜ Phan ThÞ Ngäc ThuËn, em ®· lùa chän ®Ò tµi "X©y dùng chiÕn l-îc kinh doanh t¹i C«ng ty GiÇy Yªn Viªn ”. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Môc ®Ých nghiªn cøu: - Xem xÐt vµ t×m hiÓu thùc tr¹ng c«ng t¸c x©y dùng chiÕn l-îc kinh doanh t¹i C«ng ty GiÇy Yªn Viªn ; - Ph©n tÝch thùc tr¹ng, vËn dông lý thuyÕt vµo viÖc x©y dùng chiÕn l-îc kinh doanh t¹i C«ng ty GiÇy Yªn Viªn. §èi t-îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu: LuËn v¨n nµy tËp trung nghiªn cøu m«i tr-êng kinh doanh thùc tr¹ng cña c«ng ty GiÇy Yªn Viªn trªn c¬ së ®ã x©y dùng chiÕn l-îc kinh doanh c«ng ty. ChiÕn l-îc kinh doanh mang tÝnh ®Þnh h-íng vµ v¹ch ra nh÷ng ph-¬ng ¸n gióp cho viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ mang muèn. Dùa trªn ph-¬ng ph¸p thèng kª ph©n tÝch vµ ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch tæng hîp ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc tÕ doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt khÈu t¸c gi¶ rót ra c¸c yÕu tè m«i tr-êng vµ x¸c ®Þnh c¬ héi môc tiªu chiÕn l-îc trªn c¬ së vËn dông lý thuyÕt vµ c¬ së lý luËn ®Ó ®Ò ra chiÕn l-îc kinh doanh phï hîp. KÕt cÊu ®Ò tµi: Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, danh môc tµi liÖu tham kh¶o, luËn v¨n gåm 3 phÇn chÝnh: PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc kinh doanh c¸c doanh nghiÖp. PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c x©y dùng chiÕn l-îc kinh doanh t¹i C«ng ty GiÇy Yªn Viªn PhÇn III: X©y dùng chiÕn l-îc kinh doanh t¹i C«ng ty GiÇy Yªn Viªn Em xin bµy tá lßng biÕt ¬n ®Õn c« gi¸o Phan ThÞ Ngäc ThuËn ®· tËn t×nh chØ d¹y gióp ®ì em hoµn thµnh luËn v¨n nµy. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n chó D-¬ng ViÕt Thèng, gi¸m ®èc C«ng ty GiÇy Yªn Viªn, cïng tËp thÓ c¸n bé nh©n viªn trong c«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi, gãp kiÕn bæ Ých ®Ó em hoµn thµnh luËn v¨n nµy víi chÊt l-îng h¬n. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I C¬ së lý luËn cña ®Ò tµi 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 I. Kh¸i niÖm vÒ chiÕn l-îc kinh doanh cña doanh nghiÖp I.1. Kh¸i niÖm vµ nh÷ng ®Æc tr-ng c¬ b¶n cña chiÕn l-îc kinh doanh ChiÕn l-îc lµ mét thuËt ng÷ dïng ®Ó chØ c¸c kÕ ho¹ch lín dµi h¹n ®-îc ®-a ra trªn c¬ së tin ch¾c ®-îc r»ng nh÷ng c¸i g× ®èi ph-¬ng cã thÓ lµm, nh÷ng c¸i g× ®èi ph-¬ng cã thÓ kh«ng lµm. ChiÕn l-îc ®-îc hiÓu mét c¸ch ®¬n gi¶n nhÊt lµ nh÷ng kÕ ho¹ch ®-îc thiÕt lËp hoÆc nh÷ng hµnh ®éng ®-îc thùc hiÖn trong nç lùc nh»m ®¹t tíi c¸c môc ®Ých cña doanh nghiÖp . Theo James B.Quinn, thuéc §¹i häc Dartmouth: "ChiÕn l-îc lµ mét d¹ng thøc hoÆc mét kÕ ho¹ch phèi hîp c¸c môc tiªu chÝnh, c¸c chÝnh s¸ch vµ c¸c tr×nh tù hµnh ®éng mét tæng thÓ kÕt dÝnh l¹i víi nhau". Kh¸i niÖm chiÕn l-îc kinh doanh ®-îc sö dông kh¸ phæ biÕn trong c¸c doanh nghiÖp ë c¸c n-íc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn vµ ngµy cµng tá ra cã vai trß hÕt søc quan träng trong sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, nhÊt lµ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng biÕn ®éng phøc t¹p nh- hiÖn nay. Khoa häc qu¶n trÞ kinh doanh ®· tån t¹i rÊt nhiÒu kh¸i niÖm vÒ chiÕn l-îc kinh doanh trong sè ®ã cã mét sè kh¸i niÖm ®-îc chÊp nhËn t-¬ng ®èi réng r·i lµ: ChiÕn l-îc kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ mét ch-¬ng tr×nh hµnh ®éng tæng qu¸t h-íng tíi viÖc thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu cña doanh nghiÖp. ChiÕn l-îc kh«ng v¹ch ra mét c¸ch cô thÓ ®Ó ®¹t ®-îc nh÷ng môc tiªu v× ®ã lµ nhiÖm vô cña v« sè ch-¬ng tr×nh hç trî c¸c chiÕn l-îc chøc n¨ng kh¸c mµ chiÕn l-îc chØ t¹o ra c¸i khung ®Ó h-íng dÉn t- duy hµnh ®éng. Theo Alfred Chandler: ChiÕn l-îc kinh doanh bao hµm viÖc Ên ®Þnh c¸c môc tiªu c¬ b¶n dµi h¹n cña doanh nghiÖp, ®ång thêi lùa chän c¸c c¸ch thøc hoÆc tiÕn tr×nh hµnh ®éng vµ ph©n bæ c¸c tµi nguyªn thiÕt yÕu ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®ã. Theo ®Þnh nghÜa trong gi¸o tr×nh “ChiÕn l-îc kinh doanh vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp”: ChiÕn l­îc kinh doanh cña mét c«ng ty l¯ tæng hîp c¸c môc tiªu d¯i h¹n, c¸c chÝnh s¸ch vµ c¸c gi¶i ph¸p lín vÒ s¶n xuÊt kinh doanh, vÒ tµi chÝnh vµ vÒ gi¶i 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 quyÕt nh©n tè con ng-êi nh»m ®-a ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp lªn mét tr¹ng th¸i míi cao h¬n vÒ chÊt. Tuy nhiªn hiÖn nay, ch-a cã kh¸i niÖm nµo ®iÔn t¶ ®-îc ®Çy ®ñ b¶n chÊt cña chiÕn l-îc kinh doanh. Tïy theo c¸ch ph©n tÝch kh¸ch nhau, sÏ cã nh÷ng lý gi¶i kh¸c nhau vÒ nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña chiÕn l-îc, dï vÉn lµ viÖc t×m hiÓu ph©n tÝch c¸c ®iÒu kiÖn bªn ngoµi còng nh- c¸c nguån lùc bªn trong cña doanh nghiÖp nhê viÖc ph©n tÝch nµy mµ c¸c mÆt m¹nh mÆt yÕu cña c«ng ty sÏ ®-îc gi¶i quyÕt ®Ó tranh thñ c¸c c¬ héi bªn ngoµi, doanh nghiÖp sÏ cã nh÷ng quyÕt ®Þnh, h-íng ®i chÝnh x¸c vµ ®óng ®¾n h¬n so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó tõ ®ã t¨ng c-êng vµ cñng cè vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp . Tõ c¸c kh¸i niÖm trªn, ta cho chóng ta thÊy mét sè ®Æc tr-ng c¬ b¶n cña chiÕn l-îc kinh doanh nh- sau: - ChiÕn l-îc kinh doanh lu«n mang tÝnh ®Þnh h-íng Bëi v× chiÕn l-îc kinh doanh bao gåm c¸c môc tiªu dµi h¹n mµ m«i tr-êng kinh doanh hiÖn ®¹i lu«n biÕn ®æi kh«ng thÓ l-êng tr-íc ®-îc nªn chiÕn l-îc kinh doanh chØ cã tÝnh ®Þnh h-íng chø kh«ng thÓ cøng nh¾c. V× vËy, bªn c¹nh c¸c chØ tiªu ®Þnh l-îng, chiÕn l-îc kinh doanh cña doanh nghiÖp cßn chó träng nhiÒu h¬n ®Õn c¸c chØ tiªu ®Þnh tÝnh. §iÒu cÇn thiÕt lµ ph¶i lu«n theo dâi, dù b¸o nh÷ng thay ®æi cña m«i tr-êng kinh doanh ®Ó kÞp thêi ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng thùc hiÖn chiÕn l-îc thËm chÝ ®iÒu chØnh c¸c môc tiªu chiÕn l-îc cho phï hîp. - ChiÕn l-îc kinh doanh lu«n tËp trung vÒ ban l·nh ®¹o c«ng ty hoÆc ng-êi ®øng ®Çu c«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò lín quan träng nhÊt ®èi víi c«ng ty. ChiÕn l-îc kinh doanh cña c«ng ty ®Ò cËp ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò bao trïm, tæng qu¸t nhÊt tíi mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty nh-: c¸c môc tiªu c¬ b¶n cña c«ng ty lµ g× ?. C«ng ty ®ang tham gia lÜnh vùc kinh doanh nµo?... vµ chiÕn l-îc kinh doanh ph¶i ®-îc ban l·nh ®¹o cao nhÊt cña c«ng ty th«ng qua. - ChiÕn l-îc kinh doanh lu«n ®-îc x©y dùng trªn c¬ së lîi thÕ so s¸nh víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng V× kÕ ho¹ch ho¸ chiÕn l-îc mang b¶n chÊt ®éng vµ tÊn c«ng, chñ ®éng tËn dông thêi c¬, ®iÓmm¹nh cña m×nh ®Ó h¹n chÕ c¸c rñi ro vµ ®iÓmyÕu cho nªn tÊt yÕu ph¶i x¸c ®Þnh ®iÓm m¹nh cña ta so víi ®èi thñ c¹nh tranh vµ tËn dông triÖt ®Ó 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®iÓmm¹nh ®ã, ph°i “biÕt m×nh biÕt ng­êi” v¯ lu«n ®Ó sù ®¸nh gi¸ vÒ c«ng ty m×nh trong mèi liªn hÖ víi ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng. NghÜa lµ gi¶i ®¸p c©u hái “Chóng ta ®ang ë ®©u?”. - ChiÕn l-îc kinh doanh lu«n x©y dùng cho nh÷ng ngµnh nghÒ kinh doanh trong nh÷ng lÜnh vùc kinh doanh chuyªn m«n ho¸ truyÒn thèng vµ thÕ m¹nh cña c«ng ty. Ph-¬ng ¸n kinh doanh cña c«ng ty ®-îc kÕt hîp thùc hiÖn trªn c¬ së kÕt hîp chuyªn m«n ho¸ víi ®a d¹ng ho¸ s¶n xuÊt vµ kinh doanh tæng hîp. I. 2. X¸c ®Þnh nhiÖm vô cña chiÕn l-îc kinh doanh X¸c ®Þnh nhiÖm vô chiÕn l-îc chÝnh lµ ®Ó tr¶ lêi cho c©u hái c«ng viÖc kinh doanh cña doanh nghiÖp chóng ta lµ g×? §«i khi ng-êi ta gäi nhiÖm vô kinh doanh lµ nguyªn t¾c kinh doanh, nôc ®Ých kinh doanh triÕt lý kinh doanh, tõ ®ã x¸c ®Þnh lÜnh vùc kinh doanh cña doanh nghiÖp th«ng th-êng ®ã lµ lo¹i s¶n phÈm c¬ b¶n hoÆc dÞch vô chÝnh, c¸c nhãm ®èi t-îng kh¸ch hµng hµng ®Çu, nhu cÇu thÞ tr-êng t×nh h×nh c«ng nghÖ vµ mét lo¹t c¸c yÕu tè kh¸c Chøc n¨ng nhiÖm vô th-êng nãi vÒ nh÷ng môc ®Ých dµi h¹n cña doanh nghiÖp, nã ph©n biÖt doanh nghiÖp víi c¸c c«ng ty kh¸c trong ngµnh, nã nãi lªn c¸c nguyªn t¾c kinh doanh c¸c quan ®iÓm cña doanh nghiÖp, tõ ®ã x¸c ®Þnh lÜnh vùc kinh doanh, lo¹i s¶n phÈm, kh¸ch hµng vµ c«ng nghÖ sö dông còng nh- khu«n khæ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Chøc n¨ng nhiÖm vô ph¶i cã giíi h¹n võa ®ñ ®Ó lo¹i trõ c¸c rñi ro nh-ng nã ph¶i ®ñ réng ®Ó ®¶m b¶o t¨ng tr-ëng. Khi x©y dùng chøc n¨ng nhiÖm vô ph¶i ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt vÒ ý trÝ vµ ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn trong néi bé doanh nghiÖp, t¹o c¬ së ®Ó huy ®éng vµ ph©n bæ hîp lý nguån lùc cña c«ng ty ®ång thêi nã cã vai trß lµm ®iÓm tô cho mäi ng-êi ®ång t×nh víi ph-¬ng h-íng vµ môc ®Ých cña c«ng ty. I. 3. X¸c ®Þnh môc tiªu chiÕn l-îc ThuËt ng÷ " môc tiªu" ®-îc dïng ®Ó chØ c¸c ®Ých hoÆc c¸c kÕt qu¶ cô thÓ mµ doanh nghiÖp muèn phÊn ®Êu ®Ó ®¹t ®-îc. Tuy nã ®-îc suy ra tõ chøc n¨ng nhiÖm vô nh-ng chóng cÇn ph¶i cô thÓ, râ rµng h¬n vµ l-îng ho¸ ®-îc. Môc tiªu dµi h¹n lµ kÕt qu¶ mong muèn ®-îc ®Ò ra trong mét kho¶ng thêi gian t-¬ng ®èi dµi. Sè n¨m cô thÓ kh¸c nhau nh-ng nh×n chung th-êng dµi h¬n mét chu 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kú quyÕt ®Þnh kinh doanh(Chu kú quyÕt ®Þnh kinh doanh lµ kho¶ng thêi gian cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn trän vÑn mét quyÕt ®Þnh). C¸c môc tiªu dµi h¹n th-êng ®Ò cËp ®Õn 7 lÜnh vùc chñ yÕu: - Møc lîi nhuËn - N¨ng suÊt; - VÞ thÕ c¹nh tranh; - Ph¸t triÓn viÖc lµm; - Quan hÖ gi÷a c«ng nh©n viªn; - VÞ trÝ dÉn ®Çu vÒ c«ng nghÖ; - Tr¸ch nhiÖn x· héi Môc tiªu ng¾n h¹n: lµ môc ®Ých cÇn ®¹t ®-îc trong mét kú kinh doanh, môc ®Ých ph¶i hÕt søc cô thÓ vµ ph¶i nªu ra ®-îc c¸c kÕt qu¶ tiªu ®Ých chi tiÕt g¾n liÒn víi kÕ ho¹ch thùc hiÖn.Nh×n chung c¸c môc tiªu cô thÓ khi ®-a ra cÇn ph¶i ®¶m b¶o tÝnh ®óng ®¾n tøc lµ phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ n¨ng lùc cña doanh nghiÖp trªn c¬ së ®¸p øng ®ñ 6 tiªu thøc: -TÝnh cô thÓ, tÝnh linh ho¹t, - TÝnh ®o ®-îc (®Þnh l-îng), - TÝnh kh¶ thi, tÝnh nhÊt qu¸n - TÝnh hîp lý (kh¶ n¨ng chÊp nhËn ®-îc). C¸c môc tiªu cÇn ph¶i ®-îc x¸c ®Þnh râ c¸c vÊn ®Ò liªn quan, giíi h¹n thùc hiÖn còng nh- hÖ thèng c¸c chØ tiªu con sè ®Þnh l-îng cô thÓ. Trong ®iÒu kiÖn biÕn ®éng cña m«i tr-êng kinh doanh môc tiªu cµng quan träng th× møc ®é linh ho¹t cµng cao, do vËy khi môc tiªu thay ®æi th× c¸c kÕ hoach, c¸c chiÕn l-îc liªn quan còng thay ®æi theo t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c thµnh viªn cã liªn quan trong vµ ngoµi doanh nghiÖp ®Òu cã thÓ chÊp nhËn ®-îc ®èi víi nh÷ng th¸ch thøc ®Ó hoµn thµnh môc tiªu. Mäi tæ chøc ®Óu ph¶i ho¹ch ®Þnh môc tiªu, bao gåm chøc n¨ng, nhiÖm vô, chØ tiªu dµi h¹n vµ ng¾n h¹n. Chøc n¨ng nhiÖm vô lµ néi bao qu¸t, x¸c ®Þnh lý do tån t¹i cña tæ chøc vµ lu«n ®-îc ®Ò ra tr-íc nhÊt. Sau khi ®· ®Ò ra chøc n¨ng nhiÖm vô lµm ®Þnh h-íng ph¶i tiÕn hµnh x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu dµi h¹n vµ ng¾n h¹n. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 I.4. Vai trß vµ sù cÇn thiÕt ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc trong kinh doanh. NÒn kinh tÕ thÞ tr-êng tù do kinh doanh t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp. Ph¹m vi phÇn thÞ tr-êng cña c¸c doanh nghiÖp lu«n cã nguy c¬ bÞ thu hÑp, trong hoµn c¶nh khã kh¨n nh- vËy, viÖc ®Þnh h-íng chiÕn l-îc kinh doanh cã vai trß rÊt quan träng, nã quyÕt ®Þnh sù tån vong cña c¶ mét doanh nghiÖp. Nªn viÖc ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thÝch nghi vµ sù phï hîp cña chiÕn l-îc kinh doanh lµ rÊt cÇn thiÕt ®Ó tõ ®ã nhµ l·nh ®¹o cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh theo nh÷ng biÕn ®éng cña m«i tr-êng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. §iÒu minh chøng cho thÊy lîi Ých vµ vai trß to lín cña viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc ®em l¹i cho doanh nghiÖp lµ: - Gióp cho nhµ qu¶n trÞ thÊy râ môc ®Ých vµ h-íng ®i cña m×nh, biÕt ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ mong muèn vµ viÖc sö dông tµi nguyªn hîp lý, tèi -u, khuyÕn khÝch tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña mçi thµnh viªn. - Gióp l·nh ®¹o c«ng ty cã ®iÒu kiÖn ra quyÕt ®Þnh mang tÝnh thèng nhÊt phï hîp víi c¸c ho¹t ®éng nhÞp nhµng, uyÓn chuyÓn, t¹o ra sù ®ång t©m nhÊt trÝ cña toµn bé lùc l-îng ho¹t ®éng trong c«ng ty. - Gióp l·nh ®¹o chñ ®éng thÝch øng tr-íc nh÷ng sù thay ®æi cña m«i tr-êng kinh doanh khai th¸c c¸c c¬ héi cña m«i tr-êng vµ ph¸t huy søc m¹nh néi t¹i cña doanh nghiÖp kh¾c phôc nh-îc ®iÓm trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Bªn c¹nh ®ã ,c¸c doanh nghiÖp khi tham gia vµo thÞ tr-êng th× cã nghÜa lµ ph¶i chÊp nhËn nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc cña m«i tr-êng, nh÷ng biÕn ®éng bÊt kú cña nÒn kinh tÕ vµ sù c¹nh tranh khèc liÖt cña quy luËt kinh tÕ thÞ tr-êng. Mçi doanh nghiÖp ®Ó b¾t ®Çu viÖc khëi sù kinh doanh cña m×nh th× ph¶i cã nh÷ng nguån lùc nhÊt ®Þnh, vµ ®Ó tån t¹i doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã chiÕn l-îc kinh doanh phï hîp víi nh÷ng nguån lùc cña m×nh nh»m ph¸t huy c¸c tiÒm lùc: nh- tiÒm lùc vÒ tµi chÝnh, vÒ vèn, vÒ c«ng nghÖ lao ®éng vv…§Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i ph¸t huy triÖt ®Ó mäi tiÒm lùc nµy, mäi thÕ m¹nh mµ doanh nghiÖp m×nh cã. Tøc lµ víi nguån lùc ®ã lµm sao doanh nghiÖp t¹o ®-îc lîi thÕ h¬n so víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong viÖc tho¶ m·n ®Õn møc cao nhÊt c¸c ®ßi hái cña thÞ tr-êng. VËy trong doanh nghiÖp th× c«ng t¸c nµo gióp cho doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng trªn ? §ã chÝnh lµ c«ng t¸c qu¶n trÞ chiÕn l-îc hay chÝnh lµ sù cÇn thiÕt ph¶i so¹n th¶o nh÷ng chiÕn l-îc kinh doanh vµ triÓn khai chiÕn l-îc kinh doanh tèi -u ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt cho doanh nghiÖp. Tõ ®ã cho 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thÊy viÖc x©y dùng chiÕn l-îc kinh doanh tèt lµ c¬ së quan träng nh»m thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña m×nh. H¬n n÷a, c¸c doanh nghiÖp khi tham gia vµo thÞ tr-êng ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ph¶i thùc hiÖn x©y dùng vµ ¸p dông c¸c chiÕn l-îc kinh doanh ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, song còng ph¶i tu©n theo quy luËt c¹nh tranh. Víi c¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh lu«n lµ con dao hai l-ìi, mét mÆt nã ®µo th¶i c¸c doanh nghiÖp kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr-êng. MÆt kh¸c nã lµm cho ®iÒu kiÖn c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng khã kh¨n vµ khèc liÖt h¬n buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng cè g¾ng nghiªn cøu thÞ tr-êng x©y dùng nh÷ng chiÕn l-îc kinh doanh ®¸p øng víi sù biÕn ®éng cña m«i tr-êng kinh doanh nh»m hoµn thiÖn ho¹t ®éng tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. §©y lµ môc ®Ých tù th©n cña doanh nghiÖp. Mét lý do kh¸c c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i so¹n th¶o chiÕn l-îc kinh doanh trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay ®ã lµ nhu cÇu tiªu dïng hµng ho¸ cña con ng-êi ngµy cµng cao, lµ rÊt ®a d¹ng vµ phong phó. Song cã xu thÕ lµ thÝch tiªu dïng nh÷ng s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô cã chÊt l-îng tèt mµ gi¸ thµnh l¹i hîp lý. §Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸c hµng ®ßi hái doanh nghiÖp kh«ng ®-îc tù b»ng lßng víi chÊt l-îng s¶n phÈm dÞch vô cña m×nh, mµ ®ßi hái doanh nghiÖp kh«ng ngõng t¨ng c-êng ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr-êng, ®¸nh gi¸ ®óng m×nh ®óng ng-êi, x©y dùng nh÷ng chiÕn l-îc ®Çy tham väng bëi v× s¶n phÈm ngµy h«m nay ®-îc -u dïng nh-ng ngµy mai cã thÓ lçi thêi. Trong giai ®o¹n hiÖn nay th× cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ ®ang ph¸t triÓn rÊt m¹nh víi tèc ®é chãng mÆt. NhiÒu c«ng tr×nh khoa häc tiªn tiÕn ra ®êi t¹o ra c¸c s¶n phÈm cã chÊt l-îng tèt mµ gi¸ c¶ hîp lý, ®¸p øng mäi mÆt nhu cÇu cña con ng­êi. Nh­ng nhu cÇu cña con ng­êi th× v« tËn v¯ sÏ t¹o ra “khe hë thÞ tr­êng“ nã ®ang chê c¸c doanh nghiÖp t×m ra vµ tho¶ m·n. Do vËy doanh nghiÖp ph¶i ®i s©u vµo nghiªn cøu thÞ tr-êng vµ ph¸t hiÖn nhu cÇu míi cña kh¸ch hµng, qua ®ã lùa chän ph-¬ng ¸n phï hîp víi n¨ng lùc cña m×nh ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Vµ trong cuéc ch¹y ®ua doanh nghiÖp n¨ng ®éng, nh¹y bÐn h¬n th× doanh nghiÖp ®ã sÏ thµnh c«ng, chÝnh v× vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng chiÕn l-îc kinh doanh thÝch hîp trong tõng ®iÒu kiÖn cô thÓ cña m«i tr-êng nh»m ®¸p øng tèi ®a nhu cÇu kh¸ch hµng vµ chiÕn th¾ng c¸c ®èi thñ kh¸c. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tãm l¹i: ViÖc x©y dùng chiÕn l-îc kinh doanh cña doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr-êng lµ cÇn thiÕt cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, nã lµm kim chØ nam cho sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, nhÊt lµ trong trong thÞ tr-êng cã sù c¹nh tranh gay g¾t nh- hiÖn nay. I.5. C¸c lo¹i h×nh chiÕn l-îc kinh doanh. * C¨n cø vµo ph¹m vi chiÕn l-îc ng-êi ta chia chiÕn l-îc kinh doanh thµnh : - ChiÕn l-îc chung : th-êng ®Ò cËp ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò quan träng l©u dµi quyÕt ®Þnh sù sèng cßn cña doanh nghiÖp - ChiÕn l-îc bé phËn : víi doanh nghiÖp th-êng lµ chiÕn l-îc ph©n phèi, chiÕn l-îc s¶n phÈm, chiÕn l-îc gi¸ chiÕn l-îc yÓm trî b¸n hµng... * C¨n cø vµ h-íng tiÕp cËn chiÕn l-îc kinh doanh chia thµnh 4 lo¹i - ChiÕn l-îc tËp trung vµ c¸c yÕu tè then chèt: T- t-ëng chØ ®¹o cña chiÕn l-îc nµy kh«ng dµn tr¶i c¸c nguån lùc mµ tËp trung cho nh÷ng ho¹t ®éng cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp - ChiÕn l-îc dùa trªn c¸c -u thÕ t-¬ng ®èi: VÊn ®Ò c¬ b¶n cña ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc ë ®©y lµ b¾t ®Çu tõ viÖc ph©n tÝch so s¸nh s¶n phÈm dÞch vô cña doanh nghiÖp m×nh víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh t×m ra c¸c ®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu cña m×nh ®Ó tõ ®ã cã c¸c biÖn ph¸p gi¶i quyÕt cô thÓ trong chiÕn l-îc kinh doanh - ChiÕn l-îc s¸ng t¹o tÊn c«ng: ViÖc x©y dùng chiÕn l-îc lµ tiÕp cËn theo c¸ch c¬ b¶n lµ lu«n lu«n ®Æt c©u hái lµ "t¹i sao" nh»m xem xÐt l¹i nh÷ng ®iÒu kiÖn s¶y ra tõ ®ã tr¶ lêi cho nh÷ng c©u hái nµy. Tæng hîp l¹i tõ ®ã cã nh÷ng kh¸m ph¸ s¸ng t¹o míi dµnh -u thÕ cho doanh nghiÖp m×nh - ChiÕn l-îc khai th¸c c¸c kh¶ n¨ng tiÒm tµng: Dùa trªn c¸c sù ph©n tÝch cã hÖ thèng th«ng tin nh»m khai th¸c c¸c kh¶ n¨ng cã thÓ cña tÊt c¶ c¸c yÕu tè ngoµi yÕu tè then chèt ®Ó ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc tËn dông c¬ héi kinh doanh. * C¨n cø vµo cÊp qu¶n lý chiÕn l-îc : - ChiÕn l-îc cÊp c«ng ty (corporate – level strategy): cßn gäi lµ chiÕn l-îc tæng thÓ bao trïm mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. Nã x¸c ®Þnh vµ v¹ch râ môc tiªu, nôc ®Ých, c¸c tiªu ®Ých cña c«ng ty, x¸c ®Þnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh mµ c«ng ty theo 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®uæi, X¸c ®Þnh ngµnh kinh doanh mµ c«ng ty ®ang hoÆc sÏ tiÕn hµnh, mçi ngµnh kinh doanh ®Òu cÇn ph¶i x¸c ®Þnh râ lµ kinh doanh nh- thÕ nµo lÜnh vùc ho¹t ®éng - ChiÕn l-îc cÊp ®¬n vÞ kinh doanh (business – level strategy): dµnh cho tõng lÜnh vùc ho¹t ®éng riªng biÖt cña doanh nghiÖp. Mçi lÜnh vùc nh- thÕ ®-îc gäi lµ SBU hoÆc ®¬n vÞ kinh doanh chiÕn l-îc. ChiÕn l-îc cÊp ®¬n vÞ kinh doanh lµ mét bé phËn cña chiÕn l-îc cÊp c«ng ty x¸c ®Þnh râ viÖc lùa chän s¶n phÈm hoÆc ®Þnh d¹ng cô thÓ thÞ tr-êng cho ho¹t ®éng kinh doanh riªng trong néi bé c«ng ty nã x¸c ®Þnh xem mét c«ng ty sÏ c¹nh tranh nh- thÕ nµo víi ho¹t ®éng kinh doanh cïng víi vÞ trÝ ®· biÕt cña b¶n th©n c«ng ty gi÷a nh÷ng ng-êi c¹nh tranh. ChiÕn l-îc cÊp kinh doanh cßn ph¶i x¸c ®Þnh c¸ch thøc mçi ®¬n vÞ kinh doanh sÏ cè g¾ng hoµn thµnh môc tiªu cña nã ®Ó gãp phÇn vµo viÖc hoµn thµnh môc tiªu cÊp c«ng ty. NÕu c«ng ty lµ ®¬n vÞ ngµnh th× chiÕn l-îc cÊp ®¬n vÞ kinh doanh ®-îc coi lµ chiÕn l-îc cÊp c«ng ty. - ChiÕn l-îc cÊp chøc n¨ng (function – level strategy): ¸p dông cho tõng bé phËn chøc n¨ng, ®ã lµ c¸c phßng ban khèi hoÆc khu vùc s¶n phÈm trªn thÞ tr-êng riªng biÖt. ChiÕn l-îc cÊp bé phËn chøc n¨ng tËp trung hç trî vµo viÖc bè trÝ cña chiÕn l-îc kinh doanh, tËp trung vµo c¸c lÜnh vùc t¸c nghiÖp, nh÷ng c«ng viÖc kinh doanh. Dï ë møc ®é nµo c¸c chiÕn l-îc còng tu©n theo quy tr×nh c¬ b¶n (s¬ ®å I.2) CÊp c«ng ty Ph©n tÝch m«i tr-êng CÊp kinh doanh c¬ së CÊp bé phËn chøc n¨ng X¸c ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô môc tiªu Ph©n tÝch vµ lùa chän chiÕn l-îc Thùc hiÖn KiÓm tra Ph©n tÝch m«i tr-êng X¸c ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô môc tiªu Ph©n tÝch vµ lùa chän chiÕn l-îc Thùc hiÖn 11 KiÓm tra Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å I-1. C¸c cÊp qu¶n lý chiÕn l-îc II. nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña qu¶n trÞ chiÕn l-îc Qu¶n trÞ chiÕn l-îc lµ tæng thÓ c¸c hµnh ®éng vµ c¸c quyÕt ®Þnh ®Ó tiÕn hµnh viÖc ho¹ch ®Þnh, thùc hiÖn vµ kiÓm tra c¸c chiÕn l-îc nh»m ®¹t ®-îc môc tiªu cña tæ chøc; ®Ò ra, thùc hiÖn vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh nh»m ®¹t ®-îc c¸c môc tiªu ®ã trong m«i tr-êng hiÖn t¹i còng nh- t-¬ng lai. Qu¶n trÞ chiÕn l-îc kinh doanh vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp lµ mét néi dung c¬ b¶n cña qu¶n trÞ doanh nghiÖp. II.1. H×nh thµnh chiÕn l-îc : H×nh thµnh chiÕn l-îc lµ ph¸c th¶o khung khæ cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh dµi h¹n cña doanh nghiÖp trong t-¬ng lai, ®-îc dùa trªn c¬ së x¸c ®Þnh môc tiªu, th«ng tin thu thËp ®-îc qua qu¸ tr×nh ph©n tÝch m«i tr-êng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp vµ ph©n tÝch c¸c yÕu tè néi t¹i trong doanh nghiÖp. Trong khi x©y dùng chiÕn l-îc kinh doanh, th«ng qua ph©n tÝch t×nh h×nh nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp cÇn thiÕt ph¶i dù b¸o ®-îc c¸c t×nh h×nh biÕn ®éng cã thÓ x¶y ra cña c¸c nh©n tè liªn quan nh»m x©y dùng chiÕn l-îc kinh doanh phï hîp vµ cã kh¶ n¨ng thµnh c«ng nhÊt. Nh÷ng yªu cÇu khi thiÕt lËp chiÕn l-îc kinh doanh: ChiÕn l-îc kinh doanh ph¶i ®¹t ®-îc môc ®Ých t¨ng thÕ lùc cña doanh nghiÖp vµ giµnh lîi thÕ c¹nh tranh v× chiÕn l-îc kinh doanh chØ thùc sù cÇn thiÕt khi thÞ tr-êng cã sù c¹nh tranh a) 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ChiÕn l-îc kinh doanh ph¶i ®¶m b¶o cho sù an toµn kinh doanh cho doanh nghiÖp. Kinh tÕ thÞ tr-êng lu«n chøa ®ùng trong ®ã nh÷ng nguy c¬ hiÓm ho¹ cho ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp "th-¬ng tr-êng nh- chiÕn tr-êng"; do vËy yÕu tè an toµn trong kinh doanh lµ tiÒn ®Ò quan träng hµng ®Çu cho sù tån tai vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. b) ChiÕn l-îc kinh doanh ph¶i ®-îc x©y dùng trªn c¬ së x¸c ®Þnh ph¹m vi kinh doanh, môc tiªu vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó thùc hiÖn môc tiªu. ViÖc x¸c ®Þnh môc tiªu vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ph¶i ®¶m b¶o kh¾c phôc ®-îc sù dµn tr¶i nguån lùc vµ tr¸nh t×nh tr¹ng kh«ng sö dông hÕt nguån lùc. c) Khi thiÕt lËp chiÕn l-îc kinh doanh viÖc ph©n tÝch vµ dù b¸o biÕn ®éng cña m«i tr-êng kinh doanh lµ hÕt søc quan träng, viÖc ph©n tÝch dù b¸o cµng chÝnh x¸c th× kh¶ n¨ng thµnh c«ng khi triÓn khai chiÕn l-îc kinh doanh cµng cao. d) ViÖc x©y dùng chiÕn l-îc kinh doanh cÇn thiÕt ph¶i n¾m ®-îc thêi c¬ thùc hiÖn vµ cã tÝnh linh ®éng; tøc lµ ph¶i x©y dùng chiÕn l-îc dù phßng, bëi lÏ nh÷ng ®iÒu kiÖn trong t-¬ng lai lu«n lµ nh÷ng dù tÝnh vµ kh«ng hoµn toµn ch¾c ch¾n e) II.2. Thùc hiÖn chiÕn l-îc ViÖc x©y dùng chiÕn l-îc tèt ch-a ®ñ ®¶m b¶o cho thùc hiÖn chiÕn l-îc thµnh c«ng. Thùc hiÖn chiÕn l-îc lu«n khã vµ phøc t¹p v× viÖc thùc hiÖn chiÕn l-îc ®ßi hái sù phèi hîp toµn diÖn cña tÊt c¶ c¸c bé phËn trong c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty, nã t¸c ®éng ®Õn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc kinh doanh cña c«ng ty. Tæ chøc thùc hiÖn chiÕn l-îc ®-îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c c«ng t¸c chñ yÕu sau: - KÕ ho¹ch ho¸ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Ho¹ch ®Þnh vµ thùc thi c¸c chÝnh s¸ch cña doanh nghiÖp. - Ph©n phèi c¸c nguån lùc phôc vô kinh doanh. - Thay ®æi, ®iÒu chØnh c¬ cÊu tæ chøc hiÖn t¹i. - Lµm thÝch nghi víi qu¸ tr×nh t¸c nghiÖp khi thùc hiÖn chiÕn l-îc. - ThiÕt lËp hÖ thèng th«ng tin, ... Thùc hiÖn chiÕn l-îc lµ giai ®o¹n gåm nhiÒu néi dung phøc t¹p. V× vËy, viÖc ®iÒu chØnh tæ chøc, x¸c ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng bé phËn ph¶i ®-îc thiÕt lËp râ rµng vµ ph¶i rµ so¸t l¹i th-êng xuyªn trong qu¸ tr×nh thùc thi chiÕn l-îc. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II.3. KiÓm tra, ®¸nh gi¸ chiÕn l-îc kinh doanh Ho¹t ®éng qu¶n trÞ doanh nghiÖp sÏ ®em l¹i kÕt qu¶ kh«ng nh- mong muèn nÕu thiÕu ho¹t ®éng kiÓm tra. Thùc hiÖn chøc n¨ng kiÓm tra, qu¶n trÞ doanh nghiÖp ph¶i lu«n so s¸nh gi÷a môc tiªu ®Æt ra víi kÕt qu¶ ®¹t ®-îc ë tõng kho¶ng thêi gian, ®¸nh gi¸ xem t¹i sao vµ b»ng c¸ch nµo cã thÓ thùc hiÖn ®-îc c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra. Tuú theo quy m« còng nh- lÜnh vùc ho¹t ®éng qu¶n trÞ cô thÓ mµ ho¹t ®éng kiÓm tra cã néi dung còng nh- ®ßi hái ph¶i sö dông c¸c tiªu chuÈn, ph-¬ng ph¸p vµ c«ng cô thÝch hîp. V× chiÕn l-îc kinh doanh lu«n ph¶i ®èi ®Çu víi m«i tr-êng rÊt n¨ng ®éng, thay ®æi nhanh chãng vµ kh¾c nghiÖt nªn kiÓm tra ®¸nh gi¸ chiÕn l-îc lu«n ®-îc coi lµ cã tÇm quan träng lín. * C¸c yªu cÇu ®èi víi kiÓm tra, ®¸nh gi¸ trong qu¶n trÞ chiÕn l-îc. - Ho¹t ®éng kiÓm tra ph¶i phï hîp víi ®èi t-îng kiÓm tra vµ ph¶i phï hîp víi mäi giai ®o¹n qu¶n trÞ chiÕn l-îc. Sù phï hîp víi ®èi t-îng kiÓm tra thÓ hiÖn ë viÖc x¸c ®Þnh néi dung, tiªu chuÈn vµ ph-¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ trªn c¬ së ®ßi hái cña ®èi t-îng ®¸nh gi¸. Ho¹t ®éng kiÓm tra ®¸nh gi¸ ë c¸c doanh nghiÖp cã quy m« kh¸c nhau, lÜnh vùc kinh doanh kh¸c nhau lµ kh«ng gièng nhau. Ho¹t ®éng kiÓm tra ®èi víi tõng giai ®o¹n qu¶n trÞ chiÕn l-îc cô thÓ: Trong giai ®o¹n h×nh thµnh chiÕn l-îc, ®èi t-îng kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ lµ m«i tr-êng kinh doanh víi c¸c nh©n tè cã gi¸ trÞ ®Þnh h-íng vËn ®éng trong kho¶ng thêi gian dµi, c¸c môc tiªu dµi h¹n. Trong giai ®o¹n thùc thi chiÕn l-îc, ho¹t ®éng kiÓm tra nh»m ®¸nh gi¸ doanh nghiÖp ®ang ë ®©u? §ang h-íng tíi ®©u? C¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp nh- thÕ nµo? §Ó ®¹t ®-îc c¸c môc tiªu ®ã doanh nghiÖp cã cÇn ®iÒu chØnh c¸c gi¶i ph¸p hay kh«ng vµ nÕu cÇn th× ®iÒu chØnh nh- thÕ nµo? H×nh thøc kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ c¸c ch-¬ng tr×nh s¶n xuÊt, c¸c kÕ ho¹ch trung h¹n vµ ng¾n h¹n ®-îc ®Æt ra. C«ng t¸c kiÓm tra ®¸nh gi¸ còng ph¶i phï hîp víi viÖc kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng t¸c nghiÖp. §Ó chÝnh x¸c ph¶i dùa trªn quan ®iÓm ®¸nh gi¸ ®èi t-îng ë tr¹ng th¸i ®éng, x¸c ®Þnh xu thÕ ph¸t triÓn cña ®èi t-îng ®¸nh gi¸ cã tÝnh ®Õn nh÷ng biÕn ®éng cã thÓ cã cña m«i tr-êng. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Ho¹t ®éng kiÓm tra ph¶i ®¶m b¶o tÝnh linh ho¹t: doanh nghiÖp cÇn biÕt kÕt hîp trong kÕ ho¹ch kiÓm tra cña m×nh c¶ hai h×nh thøc kiÓm tra ®Þnh kú vµ kiÓm tra bÊt th-êng. NÕu m«i tr-êng kinh doanh thay ®æi th× kiÓm tra bÊt th-êng lµ rÊt cÇn thiÕt ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ thay ®æi kÞp thêi c¸c môc tiªu hoÆc gi¶i ph¸p ®Ó ®Ó c¸c môc tiªu ®Æt ra cã tÝnh kh¶ thi h¬n vµ cã thÓ ®¹t ®-îc. - KiÓm tra ph¶i ®¶m b¶o tÝnh l-êng tr-íc. §Ó ®¶m b¶o hÖ thèng kiÓm tra l-êng tr-íc ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cÇn ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu sau: + Thùc hiÖn ph¸t triÓn toµn bé vµ kü cµng vÒ hÖ thèng h×nh thµnh chiÕn l-îc, hÖ thèng x©y dùng chiÕn l-îc còng nh- hÖ thèng kiÓm tra. + §-a ra mét m« h×nh cña hÖ thèng + Quan s¸t ®Òu ®Æn m« h×nh hÖ thèng + Th-êng xuyªn thu thËp d÷ liÖu liªn quan ®Õn m« h×nh + §¸nh gi¸ sù kh¸c biÖt g÷a c¸c sè liÖu míi thu thËp vµ c¸c d÷ liÖu kÕ ho¹ch ®¸nh gi¸ sù ¶nh h-ëng cña c¸c thay ®æi ®ã tíi môc tiªu + Gi¶i ph¸p t¸c ®éng ®Õn c¸c biÖn ph¸p cã liªn quan - KiÓm tra ph¶i tËp trung vµo c¸c ®iÓm thiÕt yÕu: Khi tiÕn hµnh kiÓm tra ®¸nh gi¸ chiÕn l-îc hoÆc c¸c kÕ ho¹ch triÓn khai chiÕn l-îc, ng-êi lµm c«ng t¸c nµy cÇn ph¶i h-íng sù tËp trung vµo c¸c nh©n tè t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn chiÕn l-îc ( hoÆc kÕ ho¹ch triÓn khai chiÕn l-îc ) còng nh- nh÷ng nh©n tè cã sù biÕn ®éng chÖch khái xu thÕ ®· dù ®o¸n ®¸ng kÓ ®Ó chØ cÇn tËp trung vµo nh÷ng nh©n tè, nh÷ng môc tiªu hoÆc chØ tiªu nµo cã kh¸c biÖt lín. Tuy nhiªn, cã nh÷ng nh©n tè tuy sù biÕn ®æi kh«ng nhiÒu so víi ph¸n ®o¸n chiÕn l-îc nh-ng v× nh÷ng nh©n tè nµy cã t¸c ®éng lín ®Õn c¸c môc tiªu chiÕn l-îc hoÆc chiÕn thuËt nªn kh«ng ®-îc phÐp bá qua khi tiÕn hµnh kiÓm tra, ®¸nh gi¸ chiÕn l-îc kinh doanh vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp. * Néi dung chñ yÕu cña kiÓm tra, ®¸nh gi¸ vµ ®iÒu chØnh chiÕn l-îc kinh doanh: - X¸c ®Þnh néi dung kiÓm tra, ®¸nh gi¸ chiÕn l-îc: Néi dung kiÓm tra ®¸nh gi¸ ph¶i xuÊt ph¸t tõ sù phï hîp víi néi dung cña chiÕn l-îc còng nh- c¸c kÕ ho¹ch triÓn khai chiÕn l-îc kinh doanh vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp. - X©y dùng c¸c tiªu chuÈn kiÓm tra bao gåm c¸c tiªu chuÈn ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh l-îng: Trong thùc tÕ, tuú tõng ®èi t-îng vµ néi dung kiÓm tra cã thÓ x¸c ®Þnh c¸c tiªu 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chuÈn ®Þnh tÝnh hay ®Þnh l-îng. ViÖc x©y dùng c¸c tiªu chuÈn ®Þnh tÝnh cã thÓ vµ ph¶i ®¶m b¶o tÝnh nhÊt qu¸n, tÝnh phï hîp vµ tÝnh kh¶ thi. Tiªu chuÈn ®Þnh l-îng cã thÓ lµ c¸c ph¹m trï ph¶n ¸nh sè l-îng vµ còng cã thÓ lµ tiªu chuÈn chÊt l-îng. - Qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ thùc hiÖn chiÕn l-îc theo tiªu chuÈn ®· x©y dùng: Qu¸ tr×nh kiÓm tra ®¸nh gi¸ chiÕn l-îc rÊt cÇn thiÕt cho toµn bé qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh vµ triÓn khai thùc hiÖn chiÕn l-îc. Nã ph¶i tu©n thñ theo mét quy tr×nh nhÊt ®Þnh ®¶m b¶o tÝnh khoa häc bao gåm nh÷ng néi dung chÝnh nh-: ®¸nh gi¸ chiÕn l-îc; ®¸nh gi¸ c¸c kÕ ho¹ch triÓn khai chiÕn l-îc vµ ®iÒu chØnh chiÕn l-îc. - §¶m b¶o c¬ së th«ng tin ®Ó kiÓm tra ®¸nh gi¸ chiÕn l-îc: Qu¸ tr×nh qu¶n trÞ chiÕn l-îc sÏ ®-îc t¹o ®iÒu kiÖn dÔ dµng h¬n nhiÒu khi doanh nghiÖp thiÕt lËp ®-îc hÖ thèng th«ng tin chÝnh x¸c vµ hiÖu qu¶. §Ó cã ®-îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt, doanh nghiÖp ph¶i biÕt sö dông nh÷ng th«ng tin s½n cã nh- sè liÖu thèng kª hµng n¨m, sè liÖu c«ng bè ë c¸c c¬ quan nghiªn cøu, khai th¸c nguån tin ngoµi n-íc vµ tæ chøc nghiªn cøu, thu l-îm nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c. Bªn trong doanh nghiÖp ph¶i thiÕt kÕ hÖ thèng thu thËp vµ xö lý, b¶o qu¶n th«ng tin khoa häc, hiÖn ®¹i. III. quy tr×nh ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc kinh doanh trong c«ng ty Ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc lµ ph¸c th¶o khung khæ cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh dµi h¹n cña doanh nghiÖp trong t-¬ng lai dùa trªn c¬ së c¸c th«ng tin thu thËp ®-îc qua c¸c qu¸ tr×nh ph©n tÝch vµ dù b¸o. HiÖn nay, cã rÊt nhiÒu quan ®iÓm vµ c¸ch thøc kh¸c nhau vÒ c¸c b-íc ho¹ch ®Þnh mét chiÕn l-îc kinh doanh trong mét doanh nghiÖp. Mçi quy tr×nh cã c¸ch thøc tiÕn hµnh tiÕn hµnh kh¸c nhau nh-ng néi dung vÒ c¬ b¶n lµ ®ång nhÊt nhau. Tuy nhiªn nh÷ng quy tr×nh nµy kh«ng ph¶i lµ ®· thùc sù hoµn h¶o mµ ta cÇn ph¶i nghiªn cøu hoµn thiÖn h¬n. Quy tr×nh t¸m b-íc ®· ®-îc tæng kÕt tõ kinh nghiÖm cña c¸c c«ng ty kinh doanh NhËt B¶n vµ ®-îc kh¸i qu¸t theo 8 b-íc sau: 1: X¸c ®Þnh nhiÖm vô chiÕn l-îc vµ hÖ thèng môc tiªu cña doanh nghiÖp 2. Ph©n tÝch vµ dù b¸o vÒ m«i tr-êng kinh doanh 3. Tæng hîp c¸c kÕt qu¶ vµ dù b¸o nh÷ng thay ®æi cña m«i tr-êng 4. Ph©n tÝch nguån lùc trong doanh nghiÖp 5. Tæng hîp vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ph©n tÝch 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 6. Nghiªn cøu c¸c quan ®iÓm kinh doanh 7. X©y dùng vµ chän lùa c¸c ph-¬ng ¸n chiÕn l-îc thÝch nghi 8. §¸nh gi¸ vµ thùc hiÖn ph-¬ng ¸n chiÕn l-îc kinh doanh III.1: X¸c ®Þnh nhiÖm vô chiÕn l-îc vµ môc tiªu cña doanh nghiÖp X¸c ®Þnh nhiÖm vô chiÕn l-îc vµ hÖ thèng môc tiªu lµ b-íc ®Çu tiªn cña tiÕn tr×nh qu¶n trÞ chiÕn l-îc lµm nÒn t¶ng cho viÖc so¹n th¶o x©y dùng chiÕn l-îc kinh doanh. §Ó cã thÓ x¸c lËp ®-îc nhiÖm vô chiÕn l-îc vµ c¸c môc tiªu cô thÓ cÇn theo ®uæi, doanh nghiÖp cã thÓ vËn dông nghiªn cøu theo nguyªn t¾c 3C ( cô thÓ lµ Ph©n tÝch doanh nghiÖp; Nghiªn cøu kh¸ch hµng vµ T×m hiÓu ®èi thñ c¹nh tranh ) nh»m thiÕt lËp c¸c ph¸t biÓu chøc n¨ng nhiÖm vô, tuyªn bè c¸c chÝnh s¸ch vµ chiÕn l-îc kinh doanh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ giao dÞch cña c«ng ty. NhiÖm vô chiÕn l-îc cña c«ng ty cÇn ph¶i ®-îc triÓn khai vµ ph¸c ho¹ thµnh mét lo¹t nh÷ng môc tiªu cô thÓ. Môc tiªu lµ nh÷ng thµnh qu¶ hoÆc kÕt qu¶ mµ chñ doanh nghiÖp muèn ®¹t ®-îc trong t-¬ng lai cho doanh nghiÖp m×nh, hay môc tiªu tøc lµ nh÷ng kÕt qu¶ kú väng cña doanh nghiÖp. III.2: Ph©n tÝch vµ dù b¸o vÒ m«i tr-êng kinh doanh C¸c t¸c ®éng cña m«i tr-êng ¶nh h-ëng ®Õn rÊt lín tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn toµn bé c¸c b-íc trong qu¸ tr×nh qu¶n lý, triÓn khai chiÕn l-îc kinh doanh, ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ nh©n tè quan träng t¸c ®éng ®Õn t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. C«ng t¸c ho¹ch ®Þnh vµ x©y dùng chiÕn l-îc cµng ®ßi hái tÝnh hiÖu qu¶ vµ ch©n thùc th× am hiÓu t-êng tËn c¸c ®iÒu kiÖm m«i tr-êng mµ doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng cµng yªu cÇu chÝnh x¸c. Do vËy viÖc lùa chän chiÕn l-îc kinh doanh ph¶i ®¶m b¶o ®-îc ho¹ch ®Þnh trªn c¬ së dù kiÕn nh÷ng biÕn ®æi trong m«i tr-êng kinh doanh. Nh- vËy, qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc ph©n tÝch vµ dù b¸o m«i tr-êng kinh doanh lµ mét c«ng t¸c quan träng nh»m thu thËp th«ng tin mét c¸ch chÝnh x¸c ®Ó n¾m ®-îc cô thÓ : HiÖn nay doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng trong m«i tr-êng kinh doanh nh- thÕ nµo? TriÓn väng hay xu thÕ ph¸t triÓn cña lo¹i h×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong t-¬ng lai? Nh÷ng thuËn lîi khã kh¨n vµ th¸ch thøc cña m«i tr-êng ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ g×? Doanh nghiÖp 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cÇn nhËn thøc râ c¸c yÕu tè m«i tr-êng cã ¶nh h-ëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh vµ ®o l-êng chiÒu h-íng, møc ®é ¶nh h-ëng cña chóng. NÕu ph©n chia theo cÊp ®é m«i tr-êng th× ta cã thÓ nghiªn cøu m«i tr-êng kinh doanh theo h×nh thøc sau: M«i tr-êng kinh doanh quèc tÕ M«i tr-êng kinh tÕ quèc d©n trong n-íc M«i tr-êng c¹nh tranh néi bé ngµnh Doanh nghiÖp S¬ ®å I.3 M«i tr-êng kinh doanh Th«ng th-êng c¸c yÕu tè m«i tr-êng ph©n thµnh 3 nhãm chñ yÕu:  C¸c yÕu tè m«i tr-êng bªn ngoµi cßn gäi lµ m«i tr-êng vÜ m«  C¸c yÕu tè nguån lùc bªn trong doanh nghiÖp (m«i tr-êng vi m«)  C¸c yÕu tè m«i tr-êng t¸c nghiÖp cßn gäi lµ m«i tr-êng trong ngµnh. Ng-êi qu¶n trÞ ph¶i nhËn thøc ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c c¸c yÕu tè m«i tr-êng ®Ó so¹n th¶o chiÕn l-îc kinh doanh. C¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn viÖc x©y dùng chiÕn l-îc kinh doanh cña doanh nghiÖp cßn bao gåm c¸c yÕu tè t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi hoÆc g©y khã kh¨n cho doanh nghiÖp trong viÖc ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr-êng vµ sù c¹nh tranh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c. III.2.1. C¸c yÕu tè m«i tr-êng vÜ m«: M«i tr-êng kinh doanh vÜ m« bao hµm c¸c yÕu tè n»m bªn ngoµi doanh nghiÖp ®Þnh h-êng vµ cã ¶nh h-ëng ®Õn c¸c m«i tr-êng t¸c nghiÖp vµ m«i tr-êng néi bé vµ t¹o ra c¬ héi vµ nguy c¬ cña doanh nghiÖp. a. YÕu tè kinh tÕ : 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong m«i tr-êng kinh doanh c¸c yÕu tè vÒ mÆt kinh tÕ dï ë bÊt kú mét cÊp ®é nµo còng cã vai trß quan träng vµ quyÕt ®Þnh hµng ®Çu. Nã lµ mét yÕu tè v« cïng quan träng bëi nã t¸c ®éng trùc tiÕp vµ n¨ng ®éng h¬n so víi mét sè yÕu tè kh¸c. Sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi nãi chung vµ c¸c quèc gia nãi riªng cã khuynh h-íng lµm dÞu bít c¸c t¸c ®éng chÝnh trÞ trong lÜnh vùc kinh doanh cña doanh nghiÖp v× nã lµm t¨ng nhu cÇu tiªu dïng cña d©n chóng. Ng-îc l¹i, sù khñng ho¶ng kinh tÕ lµm gi¶m nhu cÇu tiªu dïng, t¹o ra sù c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶ trong c¸c ngµnh kinh doanh. C¸c yÕu tè ph¶n ¸nh nh-: Møc ph¸t triÓn kinh tÕ; D©n sè ; Tæng s¶n phÈm quèc d©n; B×nh qu©n thu nhËp tÝnh theo ®Çu ng-êi; H¹ tÇng c¬ së x· héi; Nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn; KhÝ hËu; Sù gia t¨ng khèi kinh tÕ trong vïng ; ChÝnh s¸ch tµi chÝnh tiÒn tÖ; TÝnh chÊt c¹nh tranh; Tû gi¸ hèi ®o¸i; HÖ thèng thuÕ; L·i xuÊt ng©n hµng; Møc l-¬ng tiÒn c«ng; HÖ thèng kinh tÕ thÕ giíi hiÖn nay ®ang vËn ®éng theo nh÷ng xu h-íng chÝnh: - Khu vùc ho¸ vµ toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Sù ph¸t triÓn mang tÝnh bïng næ cña khoa häc c«ng nghÖ trªn toµn cÇu. NÒn kinh tÕ thÕ giíi chuyÓn tõ tr¹ng th¸i l-ìng cùc sang tr¹ng th¸i ®a cùc víi sù h×nh thµnh nhiÒu trung t©m kinh tÕ vµ c¸c mèi liªn kÕt kinh tÕ míi. Xu h-íng ®èi tho¹i, hîp t¸c, thay thÕ cho xu h-íng ®èi ®Çu, biÖt lËp. C¹nh tranh kinh tÕ ngµy cµng gay g¾t h¬n. - Xu h-íng vÒ sù ph¸t triÓn cña vßng cung Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D-¬ng. C¸c xu h-íng nµy t¹o nhiÒu thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp cã thÓ tù kh¼ng ®Þnh m×nh kh«ng chØ trong n-íc mµ cßn ë tÇm cì quèc tÕ. §©y lµ th¸ch thøc lín ®èi víi mäi doanh nghiÖp. C¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ kh¸c nhau vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn ë c¸c n-íc kh¸c nhau sÏ ¶nh h-ëng ®Õn tû gi¸ c©n b»ng t-¬ng ®-¬ng cña ®ång tiÒn n-íc ®ã. §iÒu ®ã cã thÓ t¹o khã kh¨n hoÆc thuËn lîi cho c¸c nhãm doanh nghiÖp kh¸c nhau. Doanh nghiÖp cã thÓ nhËn thøc râ nh÷ng c¬ héi vµ ®e do¹ cña m«i tr-êng kinh tÕ b»ng c¸c ph-¬ng ph¸p dù b¸o thÝch hîp nh- m« h×nh Wharton, ph-¬ng ph¸p to¸n kinh tÕ, ph-¬ng ph¸p Delphi...C¸c nh©n tè thuéc m«i tr-êng nµy t¸c ®éng ®Õn doanh nghiÖp theo c¸c h-íng sau: - Tèc ®é t¨ng tr-ëng cña nÒn kinh tÕ quèc d©n cao sÏ lµm cho thu nhËp vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña d©n c- t¨ng lªn, nhu cÇu vÒ sè l-îng s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô t¨ng lªn vÒ chñng lo¹i chÊt l-îng, thÞ hiÕu... dÉn ®Õn t¨ng quy m« thÞ tr-êng t¹o ra c¬ héi tèt cho c¸c doanh nghiÖp bëi søc mua hµng ho¸ vµ dÞch vô t¨ng sÏ t¸c 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®éng ®Õn chiÕn l-îc kinh doanh cña doanh nghiÖp. §ßi hái doanh nghiÖp ph¶i n¾m b¾t vµ ®¸p øng l¹i nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Lóc nµy kinh tÕ t¨ng tr-ëng víi tèc ®é cao tøc lµ hiÖu qu¶ kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp cao, kh¶ n¨ng tÝch tô vµ tËp trung t- b¶n lín, viÖc x¸c ®Þnh chiÕn l-îc ph¸t triÓn kinh doanh cho doanh nghiÖp lµ hÕt søc quan träng, doanh nghiÖp cÇn ®Èy m¹nh s¶n xuÊt hay h¹n chÕ s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô g×, cã thÓ ®Çu t- ph¸t triÓn s¶n phÈm, cã c¬ héi kinh doanh vµ t¨ng c-êng hiÖu qu¶ vµ ph¸t huy tèi ®a nguån lùc doanh nghiÖp. - L·i suÊt cho vay cña ng©n hµng còng lµ mét yÕu tè ¶nh h-ëng ®Õn chÝnh s¸ch ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc kinh doanh cña doanh nghiÖp, nhÊt lµ nh÷ng doanh nghiÖp thiÕu vèn ph¶i vay ng©n hµng. NÕu tû lÖ l·i suÊt cao th× chi phÝ cña c¸c doanh nghiÖp t¨ng lªn do tr¶ l·i tiÒn vay lín lµm cho møc lêi cña doanh nghiÖp sÏ gi¶m ®i tõ ®ã lµm ¶nh h-ëng tíi viÖc so¹n th¶o c¸c chiÕn l-îc kinh doanh cña doanh nghiÖp cã nhu cÇu huy ®éng vèn trong nh÷ng ®iÒu kiÖn thay ®æi cña m«i tr-êng vµ lµm gi¶m tÝnh c¹nh tranh cña doanh nghiÖp, nhÊt lµ trong tr-êng hîp c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cã tiÒm lùc vÒ vèn. §ång thêi khi l·i suÊt cao sÏ khuyÕn khÝch ng-êi d©n sÏ göi tiÕt kiÖm nhiÒu vµ h¹n chÕ tiªu dïng, dÉn ®Õn lµm gi¶m kh¶ n¨ng tiªu thô hµng ho¸ cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung. - Xu h-íng cña tû gi¸ hèi ®o¸i vµ gi¸ trÞ cña ®ång tiÒn quèc gia nãi chung vµ tõng doanh nghiÖp nãi riªng nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ më nh- hiÖn nay cã t¸c ®éng trùc tiÕp tíi viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc kinh doanh nhÊt lµ trong kh©u tiªu thô s¶n phÈm vµ thu mua nguyªn vËt liÖu. NÕu ®ång néi tÖ lªn gi¸ th× c¸c doanh nghiÖp sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n trë ng¹i khi thùc hiÖn c¸c chiÕn l-îc kinh doanh ë thÞ tr-êng n-íc ngoµi v× khi ®ã gi¸ b¸n cña s¶n phÈm hµng ho¸ tÝnh b»ng ngo¹i tÖ sÏ cao h¬n ®èi thñ n-íc ngoµi. §ång thêi trong n-íc lóc nµy l¹i khuyÕn khÝch nhËp khÈu v× gi¸ hµng ho¸ nhËp khÈu gi¶m vµ nh- v©þ c¸c s¶n phÈm trong n-íc so víi hµng nhËp khÈu sÏ gÆp bÊt lîi ngay ë thÞ tr-êng trong n-íc. Ng-îc l¹i khi ®ång néi tÖ gi¶m kh¶ n¨ng thùc hiÖn c¸c chiÕn l-îc kinh doanh cña doanh nghiÖp sÏ gÆp nhiÒu thuËn lîi trong c¶ thÞ tr-êng trong n-íc vµ ngoµi n-íc. - Xu h-íng t¨ng gi¶m cña thu nhËp thùc tÕ b×nh qu©n ®Çu ng-êi lµ yÕu tè t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn quy m« vµ tÝnh chÊt cña thÞ tr-êng trong t-¬ng l¹i. Ph¶n øng cña kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp nãi riªng vµ nhu cÇu tiªu thô 20
- Xem thêm -