Tài liệu Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh minh trí

  • Số trang: 68 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

MỤC LỤC Chƣơng 1 : Tổng quan về Công ty TNHH Minh Trí. 1.1.Đặc điểm chung về Công ty TNHH Minh Trí. 1.1.1.Quá trình hình thành và phát triển. 1.1.1.1.Khái quát chung. 1.1.1.2.Quá trình hình thành và phát triển. 1.1.2.Công tác tổ chức quản lý,tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty. 1.1.2.1.Công tác tổ chức quản lý. 1.1.2.2.Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty. 1.1.2.3.Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty. 1.2.Các phần hành kế toán tại Công ty TNHH Minh Trí. 1.2.1.Kế toán vốn bằng tiền. 1.2.1.1.Các nguyên tắc quản lý vốn bằng tiền của Công ty. 1.2.1.2. Kế toán tiền mặt. 1.2.2. Kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng. 1.2.2.1.Trình tự tính lương. 1.2.2.2. Các khoản phụ cấp theo lương. 1.2.2.3. Các hình thức tiền lương. 1.2.2.4. Trình tự ghi sổ. 1.2.3.Kế toán TSCĐ. 1.2.3.1.Cơ sở và phương pháp lập chứng từ TSCĐ. 1.2.3.2.Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ. 1.2.3.3.Kế toán khấu hao TSCĐ. 1.2.4.Kế toán nguyên vật liệu, CCDC. 1.2.4.1. Đặc điểm NVL, nguồn nhập nguyên vật liệu chủ yếu của Công ty. 1.2.4.2.Quy trình luân chuyển chứng từ. 1.2.4.3.Phương pháp tính giá nguyên vật liệu. 1.2.4.4.Tổ chức hạch toán nguyên vật liệu. 1.2.4.5.Hạch toán nguyên vật liệu. 1.2.5.Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành. 1.2.5.1.Công tác tập hợp chi phí và tính giá thành. 1.2.5.2.Phương pháp tính giá thành. 1 1.2.6.Kế toán về kết quả sản xuất kinh doanh. Chƣơng 2 : Thực trạng công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích Theo lƣơng tại Công ty TNHH Minh Trí. 2.1.Phân loại lao động và hạch toán lao động. 2.1.1.Phân loại lao động. 2.1.2.Hạch toán lao động. 2.1.2.1.Hạch toán sử dụng lao động. 2.1.2.2.Hạch toán thời gian sử dụng lao động. 2.2.Các hình thức tiền lƣơng, quỹ tiền lƣơng, BHXH, BHYT, KPCĐ. 2.2.1.Các hình thức tiền lương. 2.2.1.1.Hình thức trả lương theo thời gian. 2.2.1.2.Hình thức trả lương theo sản phẩm. 2.2.2.Quỹ tiền lương. 2.2.3.Quỹ BHXH. 2.2.4.Quỹ BHYT. 2.2.5.Quỹ KPCĐ. 2.3.Quy chế chi trả lƣơng và thanh toán lƣơng, BHXH, BHYT, KPCĐ. 2.3.1.Quy chế chi trả lương tại Công ty TNHH Minh Trí. 2.3.2.Thanh quyết toán BHXH, BHYT, KPCĐ tại Công ty TNHH Minh Trí. 2.3.2.1.Quy chế thanh quyết toán BHXH, BHYT, KPCĐ. 2.3.2.2.Chế độ trợ cấp tại Công ty. 2.3.3.Kế toán tiền lương, tiền thưởng và thanh toán với người lao động. 2.3.4.Kế toán phân bổ tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ. 2.4.Hạch toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng. 2.4.1.Hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương. 2.4.2.Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương. Chƣơng 3 : Hoàn thiện công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại Công ty TNHH Minh Trí. 3.1. Nhận xét chung về công tác tổ chức hạch toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại Công ty TNHH Minh Trí. 3.1.1.Uu điểm. 3.1.2.Nhược điểm. 2 3.2.Một số ý kiến đề xuất trong công tác tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng. Kết luận. Lêi nãi ®Çu ViÖt Nam lµ mét n-íc XHCN, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ n-íc theo ®Þnh h-íng XHCN. Còng nh- c¸c quèc gia kh¸c ViÖt Nam ®ang ®Èy m¹nh c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc trªn mäi lÜnh vùc. ChÝnh nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn nµy t¹o ra sù c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp. §Ó gi÷ v÷ng vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr-êng b¾t buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i t¨ng c-êng ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt, n©ng cao n¨ng suÊt vµ ch¸t l-îng s¶n phÈm, do ®ã c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®-îc th× ph¶i cã ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh mang l¹i hiÖu qña kinh tÕ cã nghÜa lµ ph¶i ®¶m b¶o bï ®¾p ®ñ chi phÝ vµ mang l¹i lîi nhuËn. C«ng ty TNHH Minh TrÝ lµ mét C«ng ty chuyªn s¶n xuÊt kinh doanh s¶n phÈm may mÆc. Sù thay ®æi c¬ chÕ thÞ tr-êng t¹o m«i tr-êng thô©n lîi cho sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. Bªn c¹nh thuËn lîi ®ã còng cßn nhiÒu khã kh¨n mµ C«ng ty gÆp ph¶i trong qóa tr×nh tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh, nhê cã sù n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o C«ng ty còng ®· kh¼ng ®Þnh ®-îc vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr-êng quèc tÕ. C«ng ty lu«n hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®Æt ra,lu«n ®¶m b¶o ch÷ tÝn ®èi víi kh¸ch hµng, kh«ng ngõng n©ng cao doanh lîi vµ c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho ng-êi lao ®éng. §Ó cã ®-îc ®iÒu ®ã lµ cã sù gãp phÇn kh«ng nhá cña ®éi ngò kÕ to¸n cña C«ng ty. ChÝnh v× thế mµ khi t×m hiÓu em chän C«ng ty TNHH Minh TrÝ lµm n¬i thùc tËp cña m×nh. Nh- chóng ta ®· biÕt ®Ó s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt cÇn ph¶i cã ®ñ 3 yÕu tè c¬ b¶n : Lao ®éng, t- liÖu lao ®éng vµ ®èi t-îng lao ®éng. Trong ®ã lao ®éng lµ yÕu tè quan träng nhÊt vµ tÝch cùc nhÊt. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng søc lao ®éng trë thµnh hµng hãa, nã nhËn ®-îc mét gi¸ trÞ nhÊt ®Þnh biÓu thÞ b»ng tiÒn l-¬ng (tiÒn c«ng). §ã chÝnh lµ thï lao tr¶ cho ng-êi lao ®éng ®Ó bï ®¾p vµ t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng. ChÝnh v× vËy mµ trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty TNHH Minh TrÝ ®· xem xÐt h¹ch tãan lao ®éng tiÒn l-¬ng g¾n víi kÕt qu¶ lao ®éng, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh 3 doanh. Tõ ®ã n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña tÊt c¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty trong viÖc tiÕt kiÖm vËt t- , tiÒn vèn ®Ó n©ng cao chÊt l-îng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. V× nh÷ng lý do trªn, trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH Minh TrÝ em chän ®Ò tµi víi néi dung : “ KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ” ®Ó lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh. PhÇn chuyªn ®Ò cña em ®-îc chia lµm 3 ch-¬ng nh- sau : Ch-¬ng 1 : Giíi thiÖu tæng quan vÒ C«ng ty TNHH Minh TrÝ. Ch-¬ng 2 : Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo lương tại Công ty TNHH Minh Trí. Ch-¬ng 3 : Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHHMinh Trí. Ch-¬ng 1 : Tæng quan vÒ C«ng ty TNHH Minh TrÝ. 1.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MINH TRÍ: 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty TNHH Minh Trí 1.1.1.1. Kh¸i qu¸t chung: - Tên công ty: Công ty TNHH Minh Trí - Tên giao dịch: Minh Tri limited company - Trụ sở chính: Khu công nghiệp Vĩnh Tuy –Thanh Trì - Hà Nội - Ngµy thµnh lËp : 22/06/1995. - GiÊy phÐp thµnh lËp : 1906/GP-UB do UBND thµnh phè Hµ Néi cÊp. - GiÊy chóng nhËn ®¨ng ký kinh doanh : Sè 049480 do së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t- Hµ Néi cÊp ngµy 27/06/1995. - Hình thức hoạt động : + May công nghiệp. + Đại lý mua bán ký gửi hàng hoá dịch vụ và thương mại. + Vận tải hàng hoá,vận chuyển hành khách và dịch vụ cho thuê kho bãi. - Tình hình tài chính: Vốn điều lệ: 10.000.000.000 VN§. - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán VNĐ. 1.1.1.2.Qóa tr×nh ph¸t triÓn. 4 Trong nh÷ng n¨m 90 ngµnh may mÆc ViÖt nam ®ang ®-îc ®Çu t- m¹nh mÏ. §©y lµ ngµnh sö dông nhiÒu lao ®éng t¹o ®ùoc nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm, ®iÒu mµ §¶ng vµ Nhµ nø¬c ta ®ang tËp trung quan t©m vµ gi¶i quyÕt.. Lµ mét ®¬n vÞ chuyªn gia c«ng s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu hµng may mÆc, nh÷ng s¶n phÈm cña C«ng ty TNHH Minh TrÝ lóc ®Çu chØ cã mÆt trªn c¸c thÞ tr-êng §µi Loan vµ nh÷ng n-íc XHCN, hiÖn nay ®· cã mÆt trªn c¸c thÞ trõong lín trªn thÕ giíi nh- : EU, Canada, §øc, NhËt b¶n..... ®Æc biÖt lµ thÞ tr-êng Mü. N¨m 1995 sè vån ®iÒu lÖ cña C«ng ty lµ 4.000.000.000 VN§, sè l-îng c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ 456 ng-êi. N¨m 2006 sè vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty lµ 10.000.000.000 VN§, sè l-îng c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ 2158 ng-êi. §©y lµ mét sù má réng vµ ph¸t triÓn v-ît bËc cña C«ng ty TNHH Minh TrÝ. HiÖn nay C«ng ty cã 2 c¬ së s¶n xuÊt víi diÖn tÝch h¬n 7000m2, hÖ thèng trang thiÕt bÞ m¸y may, m¸y thªu hiÖn ®¹i, ®éi ngò c¸n bé trÎ n¨ng ®éng s¸ng t¹o chiÕm kho¶ng 90% tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc. Trong suèt qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn C«ng ty lu«n ®æi míi vµ ®Çu ttrang thiÕt bÞ, hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc ®Ó lu«n ®¹t møc t¨ng tr-ëng kim ng¹ch xuÊt khÈu cao. Kh«ng nh÷ng thÕ mµ C«ng Ty lu«n quan t©m ®Õn ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc tõ møc l-ong b×nh qu©n trªn mét ng-êi lµ 465.000vn® n¨m 1996 lªn 1.250.000vn® n¨m 2006 vµ hiÖn nay C«ng ty ®· tr¶ l-¬ng cho cán bé c«ng nh©n viªn b»ng thÎ ATM Là một công ty TNHH có quy mô sản xuất vừa và nhỏ. Nhưng công ty TNHH đã góp một phần không nhỏ cho sự phát triển của ngành dệt may nói riêng và góp phần thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển. Công ty đang khẳng định mình trên thị trường trong nước và thế giới. Để có cái nhìn toàn diện về Công ty TNHH Minh Trí ta có thể xem những con số mà Công ty đã đạt được trong những năm qua : 1.1.2. Công tác tổ chức quản lý, tổ chức bộ máy kế toán của công ty: 5 1.1.2.1. Công tác tổ chức quản lý của công ty TNHH Minh Trí. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt vµ kh«ng thÓ thiÕu ®ùoc ë bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo.NhËn thøc ®-îc ®iÒu nµy C«ng ty TNHH Minh TrÝ ®· tæ chøc bé m¸y qu¶n lý nh- sau: ChØ tiªu 1.Vèn doanh 2.Doanh b¸n hµng Năm 2004 Năm2005 Năm 2006 kinh 37.524.590.414 43.904.062.787 58.991.037.878 thu 30.189.641.205 34.300.250.210 42.221.156.234 3.Tæng chi phÝ 30.088.586.975 34.025.705.829 41.737.805.549 4.Lîi nhuËn sau 101.054.230 thuÕ 274.544.391 483.350.825 5, Thu b×nh qu©n bé c«ng viªn 950.000 1.250.000 nhập 639.000 c¸n nh©n Sơ đồ 1.1 SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY Chủ tịch Hội đồng quản trị Giám đốc 6 Phó Giám Đốc tài chính Phòng tổ chức tiền lương PX Cắt Phó Giám Đốc xuất nhập khẩu Phòng kế toán tài chính Thêu PX Phòng kinh doanh XNK PX may I PX may II Phó Giám Đốc kế hoạch SX Phòng kỹ thuật PX may III Bộ phận QL đơn hàng PX hoàn thiện KCS Bộ máy lãnh đạo bao gồm: - Chủ tịch hội đồng quản trị. - Giám đốc. - Phó giám đốc: + Phó giám đốc tài chính. + Phó giám đốc xuất nhập khẩu. + Phó giám đốc kế hoạch sản xuất. *Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ lµ cÊp l·nh ®¹o cao nhÊt cña C«ng ty cã nhiÖm vô v¹ch ra nh÷ng ®-êng lèi kÕ ho¹ch vµ ®iÒu hµnh chung mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty. *Gi¸m ®èc lµ ng-êi ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ *Phã gi¸m ®èc lµ ng-êi trî gióp cho Gi¸m ®èc, ®-îc Gi¸m ®èc giao phã mét sè c«ng viÖc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m ®èc vÒ nh÷ng c«ng viÖc mµ Gi¸m ®èc giao. Các phòng ban: - Phòng tổ chức tiÒn l-¬ng. 7 - Phòng kế toán tài chính. - Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu. - Phòng kỹ thuật. - Phòng quản lý đơn hàng. *Phßng tæ chøc tiÒn l-¬ng cã nhiÖm vô qu¶n lý nh©n sù toµn c«ng ty, tæ chøc lao ®éng khoa häc hîp lý, lËp c¸c kÕ ho¹ch tiÕp nhËn nh©n sù vµ n©ng cao tay nghÒ c«ng nh©n. Ngoµi ra phßng cßn ph¶i qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ quü tiÒn l-¬ng, tiÒn th-ëng, thùc hiÖn c¸c chÕ ®é ®èi víi ng-êi lao ®éng trªn c¬ së Nhµ nø¬c ®· ban hµnh. *Phßng kÕ tãan tµi chÝnh tham m-u cho Gi¸m ®èc trong lÜnh vùc tµi chÝnh, huy ®éng vµ sö dông c¸c nguån vèn cña C«ng ty sao cho ®óng môc ®Ých vµ hiÖu qu¶ cao nhÊt, h¹ch to¸n b»ng tiÒn mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty. NhiÖm vô cña Phßng lµ ph¶i ghi chÐp, tÝnh to¸n, ph¶n ¶nh chÝnh x¸c ®Çy ®ñ kÞp thêi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, ph¸t hiÖn nh÷ng chi phÝ bÊt hîp lý trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®¶m b¶o cho C«ng ty sö dông nguån vèn cã hiÖu qu¶. *Phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cã nhiÖm vô thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô th-¬ng m¹i trong vµ ngoµi n-íc, lËp c¸c hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu cho C«ng ty, tham m-u cho Gi¸m ®èc vÒ viÖc t×m kiÕm kh¸c hµng phôc vô cho viÖc ®Çu t- ph¸t triÓn cña C«ng ty. *Phßng kü thuËt tiÕp nhËn vµ ph©n tÝch c¸c th«ng tin khoa häc míi nhÊt, tiÕn hµnh nghiªn cøu s¶n xuÊt s¶n phÈm míi, tæ chóc ®¸nh gi¸ qñan lý c¸c s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt cña C«ng ty, tæ chøc c¸c cuéc kiÓm tra tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n. *Phßng qu¶n lý ®¬n hµng cã nhiÖm vô qu¶n lý c¸c ®¬n hµng, tham m-u cho Gi¸m ®èc trong lÜnh vùc thùc hiÖn c¸c ®¬n hµng, trî gióp cho phßng kÕ to¸n trong c«ng t¸c thanh tãan c¸c hîp ®ång gia c«ng C¸c ph©n x-ëng: C«ng ty cã 6 ph©n x-ëng. C¸c ph©n x-ëng chia thµnh nhiÒu tæ ®Ó dÔ qu¶n lý. Qu¶n ®èc lµ ng-êi qu¶n lý trùc tiÕp c¸c ph©n x-ëng vµ cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o víi Gi¸m ®èc vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. Cô thÓ: - Ph©n x-ëng c¾t. - Ph©n x-ëng thªu. - Ph¨n x-ëng may I. 8 - Ph©n x-ëng may II - Ph©n x-ëng may III - Ph©n x-ëng hoµn thiÖn vµ KCS. *Ph©n x-ëng c¾t nhËn nguyªn liÖu (v¶i) tõ kho nguyªn liÖu vµ tiÕn hµnh c¨t theo s¬ ®å phßng kü thuËt ®· thiÕt kÕ, sau ®ã giao cho bé phËn kiÓm tra chÊt l-îng cña ph©n x-ëng, nÕu ®¬n hµng nµo cã nhu cÇu vÒ thªu th× giao cho ph©n x-ëng thªu, c¸c ®¬n hµng kh«ng thªu th× giao cho c¸c ph©n x-ëng may. *Ph©n x-ëng thªu nhËn b¸n thµnh phÈm t- ph©n x-ëng c¨t vÒ thªu, thªu xong cho kiÓm tra chÊt l-îng vµ chuyÓn cho ph©n x-ëng may nh÷ng s¶n phÈm ®ñ quy c¸ch kü thuËt. *C¸c ph©n x-ëng may nhËn b¸n thµnh phÈm vÒ may, hoµn thµnh c¸c c«ng ®o¹n may th× chuyÓn cho ph©n x-ëng hoµn thiÖn. Cô thÓ : +Ph©n x-ëng may I : Chuyªn may c¸c s¶n phÈm dÖt kim, kh¸c hµng th-êng xuyªn Golden Wheat trading Co.ltd. +Ph©n x-ëng may II : May c¸c s¶n phÈm cho kh¸ch hµng Hangtung. +Ph©n x-ëng may III : May c¸c s¶n phÈm cña kh¸ch hµng kh¸c *Ph©n x-ëng hoµn thiÖn cã nhiÖm vô kiÓm tra c¸c s¶n phÈm cña ph©n x-ëng may nÕu ®ñ tiªu chuÈn th× cho lµ, bao gãi , ®ãng thïng vµ nhËp kho thµnh phÈm. 9 Sơ đồ 1.2 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC SẢN XUẤT Ban gi¸m ®èc Ph©n xưởng thêu Ph©n xưởng may 1 Tæ 1.2.3. 4.5.6. 7 Ph©n xưởng may 2 Ph©n xưởng may Ph©n xưởng hoµn thiÖn 3 Tæ 16.17. 18.19. 20 Tæ mÉu Tæ 8.9 .10.11 .12.13 .14.15 Tæ b¶o toµn 1.1.2.2.Tæ chøc c«ng tác kế toán: C«ng ty tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung. §Ó gi¶m nhÑ khèi l-îng c«ng ¸p dông nh÷ng tiÕn bé kü thuËt nh- ®-a C«ng ty nªn mét nh©n viªn kÕ tãan cã nhiÒu phÇn hµnh kÕ to¸n. theo h×nh thøc viÖc C«ng ty ®· kÕ to¸n m¸y vµo thÓ kiªm nhiÖm 10 Sơ đồ 1.3 SƠ ĐỒ BỘ MÁY KẾ TOÁN Kế toán trưởng Phó phòng kế toán Kế toán tổng hợp kiêm kế toán tiền lƣơng *Chức KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu,c «ng cô, tµi s¶n cè ®Þnh Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng kiêm thủ quỹ Kế toán thành phẩm, tiêu thụ Cụ thể: - KÕ to¸n tr-ëng lµ ng-êi trùc tiÕp phô tr¸ch kÕ to¸n tµi chÝnh cña C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m ®èc vµ c¬ quan qu¶n lý tµi chÝnh cÊp trªn. §Þnh kú lËp b¸o c¸o ®Ó cung cÊp th«ng tin cho c¸c ®èi t-îng cã liªn quan. - Kế toán tổng hợp kiêm kế toán tiền lương: Là người chịu trách nhiệm trực tiếp với kế toán trưởng. Kế toán tổng hợp có nhiệm vụ tổng hợp số liệu của toàn công ty đẻ lập báo cáo kế toán theo tháng, ®ång thêi phô tr¸ch phÇn viÖc thanh to¸n l-¬ng vµ c¸c kho¶n kh¸c cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. - Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, tài sản cố định: Có nhiệm vụ theo dâi việc nhập- xuất- tồn các nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, TSC§ vµ t×nh hình tăng, giảm khấu hao tài sản cố định phân bổ các chi phí này cho các đối tượng có liên quan. - Kế toán tập hợp chi phí tính giá thành: C¨n cø vµo c¸c b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, b¶ng ph©n bæ c«ng cô dông cô, b¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§,b¶ng ph©n bæ tiÒn l-¬ng...vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Ó ghi vµo sæ tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ tÝnh gÝa thµnh s¶n phÈm cã nhiÖm vô ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh cho tõng ®èi t-îng cô thÓ. - Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng: Theo dâi t×nh h×nh thu chi, sñ dông quü tiÒn mÆt, tiÒn göi Ng©n hµng, t×nh h×nh thanh to¸n cña C«ng ty víi kh¸ch hµng vµ nhµ cung 11 cÊp ®ång thêi ph¶i cã kÕ ho¹ch tiÒn mÆt göi vµo c¸c Ng©n hµng cã quan hÖ giao dÞch. - Kế toán thµnh phÈm vµ tiªu thụ sản phẩm : Theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt thµnh phÈm, tiªu thô s¶n phÈm. 1.1.2.3. ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông t¹i doanh nghiÖp. Hiện nay công ty đang áp dụng hình thức sổ: “Chứng từ ghi sổ”. Niªn ®é kÕ to¸n b¾t ®Çu tÝnh tõ ngµy 01 th¸ng 01 vµ kÕt thóc vµo ngµy 31 th¸ng 12 hµng n¨m. Kú kÕ to¸n lµ th¸ng. §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong kÕ to¸n :VN§. ChÕ ®é kÕ to¸n ®ang ¸p dông : ChÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp võa vµ nhá Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n TSC§ : - Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ TSC§ : §¸nh gi¸ theo gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§. - Ph-¬ng ph¸p khÊu hao ¸p dông : KhÊu hao ®Òu. Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n ®èi víi hµng tån kho : - Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ hµng tån kho : §¸nh gi¸ theo gi¸ thùc tÕ (N-X). - Ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµng tån kho cuèi kú : B×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp. - Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho : Kª khai th-êng xuyªn. HÖ thèng sæ mµ C«ng ty sö dông bao gåm : - Sæ, thÎ chi tiÕt. - Chøng tõ ghi sæ. - Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. - Sæ c¸i . Tr×nh tù hạch toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ được phản ánh qua sơ đồ sau: 12 Sơ đồ 1.4 S¥ §å TR×NH Tù GHI Sæ KÕ TO¸N Chøng tõ gèc Sæ,thÎ chi tiÕt Sæ quü Chøng tõ ghi sæ Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i Sæ tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi ®Þnh kú Ghi đối chiếu C¨n cø ®Ó ghi sæ tæng hîp lµ c¸c chøng tõ ghi sæ. Chøng tõ ghi sæ ®-îc lËp dùa trªn c¸c chøng tõ gèc, ®-îc ®¸nh sè liªn tôc vµ ph¶i ®-îc kÕ to¸n tr-ëng kiÓm tra tr-íc khi ghi sæ kÕ to¸n. Cuối tháng lập các báo cáo tài chính như sau: - Bảng cân đối kế toán - Bảng cân đối tài khoản - Kết quả hoạt động SXKD - B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ. - ThuyÕt minh b¸o c¸o. Hiện nay phòng kế toán có 10 máy vi tính, 1 máy in do dó khối lượng công việc được giảm ®i rÊt nhiÒu so víi kÕ to¸n thñ c«ng 13 tr-íc ®©y. C¸c th«ng tin kinh tÕ tµi chÝnh mµ kÕ to¸n cung cÊp còng nhanh vµ chÝnh x¸c do C«ng ty ®· ¸p dông tiÕn bé kü thuËt ®ã lµ c¸c phÇn mÒm kÕ to¸n m¸y. 1. 2. CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI C¤NG TY TNHH MINH TRI. 1.2.1. KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn. 1.2.1.1. C¸c nguyªn t¾c qu¶n lý vèn b»ng tiÒn cña C«ng ty TNHH Minh Trí. - §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong ghi chÐp kÕ to¸n lµ VN§. - §èi víi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn vÊn ®Ò Ngo¹i tÖ th× C«ng ty ¸p dông theo tû gi¸ b×nh qu©n trªn thÞ tr-êng liªn Ng©n hµng. - §èi víi vµng, b¹c, ®¸ qóy, C«ng ty h¹ch to¸n c¶ vÒ sè l-îng vµ gi¸ trÞ cña tõng lo¹i. - Hµng th¸ng C«ng ty tiÕn hµnh kiÓm kª quü ®Ó ph¸t hiÖn c¸c nguyªn nh©n thõa thiÕu vµ l-îng tiÒn ®Ó tån quü chØ ®Ó l¹i l-îng nhÊt ®Þnh. Mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn vÊn ®Ò tiÒn mÆt ®Òu ph¶i vµo sæ quü ®Ó h¹ch to¸n Thu-Chi-Tån quü hµng ngµy. 1.2.1.2.KÕ to¸n tiÒn mÆt. - C¸c chøng tõ C«ng ty TNHH Minh TrÝ sö dông liªn quan ®Õn c¸c nghiÖp vô thu-chi-tån quü lµ c¸c phiÕu thu, phiÕu chi, giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng, giÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng, biªn lai thu tiÒn, b¶ng kª vµng b¹c ®¸ quý, b¶ng kiÓm kª quü. - C«ng ty sö dông c¸c lo¹i sæ ®Ó h¹ch to¸n tiÒn mÆt: Sæ quü, Sæ chi tiÕt (më theo quy ®Þnh cña C«ng ty), Chøng tõ ghi sæ, Sæ ®¨ng ký chøng tõ, Sæ c¸i TK111,112... Tr×nh tù ghi sæ : Tõ c¸c chøng tõ gèc (phiÕu thu, phiÕu chi....), kÕ to¸n vµo chøng tõ ghi sæ sau ®ã vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ vµ cuèi cïng vµo sæ c¸i TK111,112. §Þnh kú kÕ to¸n ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ vµ b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. 1.2.2. Kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng. 1.2.2.1. Trình tự tính lƣơng và các khoản trích theo lƣơng. *Chứng từ tiền lƣơng: 14 Để phục vụ tót việc điều hành và quản lý lao động tiền lương trong công ty, phản ánh chính xác kịp thời có hiệu quả các phòng ban lập chứng từ : - Bản chấm công - Sổ sản lượng. - PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm. - Bản thanh toán lương Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n tÝnh theo l-¬ng ®-îc kh¸t qu¸t theo s¬ ®å sau : Sơ đồ 1.5 SƠ ĐỒ THANH TOÁN LƢƠNG Tổ phòng ban tập hợp tính lương Phòng tổ chức lao động tiền lương kiểm tra Giám đốc duyệt năng suất chất lượng các tập thể cá nhân Kế toán trưởng kiểm tra ký duyệt Kế toán thanh toán ghi phiếu chi Phòng kế toán máy nhập toàn bộ dữ liệu vào máy Giám đốc ký duyệt Thủ quỹ chi tiền Phòng kế toán quản lý toàn bộ chứng từ và lưu chứng từ * C¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng. - Hµng tháng công ty trích lập quỹ BHXH theo tỷ lệ 20% trªn tæng số thu nhập ổn định phải trả cho CNV, trong đó 15% được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty , còn lại 5% trừ vào thu nhập của tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. Số tiền thuộc quỹ BHXH được nộp nên cơ quan quản lý BHXH để quản lý tập trung. Cách tính như sau: Trừ vào lương của CNV=(Hệ số lương * Lương tối thiểu )* 5% Tính vào chi phí sản xuất KD= ( Hệ số lương *Lương tối thiểu) *19% - BHYT được trÝch 3% trªn tæng sè lu¬ng mµ ng-êi lao ®éng ®-îc h-ëng trong ®ã 2% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, 1% trừ vào thu nhập của người lao động để tài trợ một phần tài chính đi khám chữa bệnh . Cách tính BHYT như sau: 15 Trừ vào lương của CNV =(Hệ số lương*Lương tối thiểu)*1% Tính vào chi phí SXKD=(Hệ số lương* Lương tối thiểu)*2% Hạch toán các khoản trích theo lƣơng: Tổng số BHXH, BHYT, KPCĐ tính theo lương là 25% trong đó 19% doanh nghiệp chịu, 6% khấu trừ vào lương. Trong đó BHXH trích 15%, BHYT 2%, KPCĐ 2%, khấu trừ vào lương CNV bao gồm 5% BHXH, 1% BHYT. 1.2.2.2.C¸c kho¶n phô cÊp theo l-¬ng. Kho¶n tiÒn phô cÊp mµ c«ng ty tr¶ cho ng-êi lao ®éng do C«ng ty tù quy ®Þnh. §Ó khuyÕn khÝch ng-êi lao ®éng C«ng ty tr¶ thªm cho ng-êi lao ®éng mét kho¶n phô cÊp ngoµi phÇn l-¬ng theo cÊp bËc c«ng viÖc. Kho¶n phô cÊp nµy ®-îc tÝnh nh- sau : - NÕu ngµy c«ng thùc tÕ ®i lµm ®¹t tõ 80% sè ngµy c«ng quy ®Þnh trong th¸ng (26 ngµy) th× ®-îc h-ëng 100% tiÒn phô cÊp. - NÕu ngµy c«ng thùc tÕ ®i lµm ®¹t tõ 70% ®Õn 79% sè ngµy c«ng quy ®Þnh trong th¸ng th× ®-îc h-ëng 80% tiÒn phô cÊp. - NÕu ngµy c«ng thùc tÕ ®i lµm ®¹t tõ 50% ®Õn 69% sè ngµy c«ng quy ®Þnh trong th¸ng th× ®-îc h-ëng 50% tiÒn phô cÊp. - Tr-êng hîp ngµy c«ng thùc tÕ ®i lµm d-íi 50% sè ngµy c«ng quy ®Þnh trong th¸ng th× kh«ng ®-îc h-ëng tiÒn phô cÊp. 1.2.2.3.C¸c h×nh thøc tr¶ l-¬ng: C«ng ty ¸p dông 2 h×nh thøc tr¶ l-¬ng vµ tr¶ l-¬ng theo 2 kú. - L-¬ng thêi gian : ¸p dông ®èi víi ng-êi lao ®éng gi¸n tiÕp vµ c¸c c¸n bộ quản lý. - L-¬ng s¶n phÈm : ¸p dông ®èi víi ng-êi lao ®éng trùc tiÕp lµm ra s¶n phẩm. 1.2.2.4. Trình tự ghi sổ kế toán: Sơ đồ 1.6 SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ GHI SỔ Chứng từ gốc về tiền lương Bảng chấm công Bảng thanh toán lương 16 Giải thÝch: Khi nhận được các chứng từ gốc về tiền lương như sổ sản lượng, giấy làm đêm thêm giờ, kế toán tiền lương vào bảng chấm công, sau đó từ bảng chấm công vào bảng thanh toán lương. Trên cơ sở bảng thanh toán lương đã lập, kế toán lập bảng phân bổ lương cho toàn doanh nghiệp và vào chứng từ ghi sổ. Cuối cùng kế toán vào sổ cái TK334. 1.2.3. KÕ to¸n vÒ TSC§. Do đặc thù của ngành may nên TSCĐ của Công ty chủ yếu là máy may, máy thêu và hơn 6000m2 nhà xưởng. Hiện tại Công ty có gần 2000 máy may của hãng Zuki và 50 máy thêu của hãng Tazima. Các máy móc chủ yếu nhập khẩu từ nước ngoài. Sản phẩm may mặc của Công ty có nhiều mẫu mã chủng loại thuộc các mã hàng khác nhau. Để trích khấu hao có trong giá thành của từng mã sản phẩm, kế toán tiến hành phân bổ khấu hao theo doanh thu (số lượng *đơn gía gia công). 1.2.3.1. Cơ sở và phƣơng pháp lập chứng từ TSCĐ: *Các chứng từ TSCĐ mà C«ng ty đang sử dụng gồm: -Hợp đồng mua bán. -Phiếu nhập kho -Biên bản giao nhận TSCĐ -Biên bản thanh lý TSC§. - B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§. -ThÎ chi tiÕt TSCĐ. -Sổ cái TSCĐ (sæ c¸i TK 211). * Tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt TSC§ : Căn cứ để ghi thẻ chi tiÕt TSCĐ lµ c¸c chøng tõ t¨ng ,gi¶m TSC§ vµ c¸c chøng tõ vÒ khÊu hao TSC§. Tõ thÎ chi tiÕt TSC§ kÕ to¸n vµo sæ TSC§. * Tæ chøc h¹ch to¸n tænng hîp TSC§ : - Sæ tæng hîp bao gåm c¸c chøng tõ ghi sæ, sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ vµ sæ c¸i TK 211. 17 - C¬ së ghi c¸c chøng tõ ghi sæ lµ c¸c chøng tõ t¨ng gi¶m vµ khÊu hao TSC§. - Tõ chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ vµ vµo sæ c¸i TK211. 1.2.3.2.Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ -TK sử dụng: TK211. - §èi víi TSC§ mµ C«ng ty mua míi hoÆc söa ch÷a n©ng cÊp : Nguyên giá = Giá mua + Chi phí thu mua + Thuế (nếu có) +Phí trước bạ (nếu có)- các khoản giảm trừ - C¨n cø ghi t¨ng TSC§ lµ c¸c biªn b¶n giao nhËn, ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng, phiÕu nhËp kho, hîp ®ång mua b¸n. - C¨n cø ghi gi¶m TSC§ lµ c¸c biªn b¶n thanh lý, nh-îng b¸n TSC§. 1.2.3.3. Kế toán khấu hao TSCĐ: Nguyên tắc khấu hao: Công ty TNHH minh trí khấu hao theo nguyên tắc tròn tháng. Công thức tính khấu hao: Khấu hao của một tháng Khấu hao năm = = Mức khấu hao của 1 năm 12 Nguyên giá TSCĐ Số năm sử dụng Nguồn khấu hao này được dùng để tái đầu tư vào TSCĐ khác. 1.2.4. KÕ tãan vÒ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô. 1.2.4.1. Đặc điểm nguyên vật liệu và nguồn nhập nguyên vật liệu chủ yếu của doanh nghiệp: - Công ty TNHH Minh Trí là ®¬n vÞ gia c«ng, chuyên sản xuất các sản phẩm may mặc ®Ó xuÊt khÈu vì vậy sản phÈm của công ty được cấu thành từ nhiều chi tiết khác nhau đòi hỏi phải sử dụng nhiều nguyên vật liệu khác nhau. Nguyên vật liệu của công ty rất đa dạng, phong phú về chủng loại nh-ng nguyªn liÖu chính yÕu lµ v¶i. - Các nguyên liệu chủ yếu được nhËp khÈu tõ n-íc ngoµi. - Công ty TNHH Minh Trí phân chia nguyên vật liệu như sau : 18 + Nguyên liệu, vật liệu chính: V¶i dệt kim và vải dệt thoi. + Vật liệu phụ: Kim, chØ, cóc, kho¸, mác, chun.... + Nhiên liệu : Dầu máy... 1.2.4.2.Quy trình luân chuyển chứng từ: Sơ đồ 1.7 NghiÖp vô xuÊt nguyªn vËt liÖu Ng-êi cã nhu cÇu hµng Thñ tr-êng , kÕ to¸n tr-ëng LËp chøng tõ xin xuÊt DuyÖt lÖnh xuÊt Bé phËn cung øng vËt tLËp phiÕu xuÊt kho Thñ kho XuÊt hµng KÕ to¸n vËt t- Ghi sæ B¶o qu¶n vµ l-u - Công ty hiện nay đang dùng các chứng từ: + Phiếu nhập. + Phiếu xuất. + Hóa đơn giá trị gia tăng: + Biên bản kiểm kê vật tư. + Thẻ kho. + Sổ chi tiết tài khoản nguyên vật liệu. - Thủ tục nhập xuất nguyên vật liệu. + Thủ tục nhập: Trong tr-êng hîp nhËn gia c«ng chÕ biÕn s¶n phÈm th× phÇn nguyªn liÖu do kh¸ch hµng cung cÊp theo ®iÒu kiÖn CIF t¹i c¶ng H¶i Phßng. Mäi chÝ phÝ 19 kh¸ch hµng ph¶i chÞu, trõ kho¶n chi phÝ vËn chuyÓn tõ C¶ng vÒ kho C«ng ty. Khi nguyªn liÖu ®-îc chuyÓn vÒ C«ng ty th× Thñ kho c¨n cø vµo INVOI hoÆc LIST mµ kh¸ch hµng ®· göi sang ®Ó nhËp kho. Trong khi nhËp nguyªn liÖu kh«ng ®óng chñng lo¹i, quy c¸ch, chÊt l-îng,sè l-îng thi Thñ kho ph¶i lËp biªn b¶n vµ b¸o víi kh¸ch hµng ®Ó kÞp tiÕn ®é s¶n xuÊt. + Tr-êng hîp mua nguyªn liÖu trong n-íc th× ng-êi cã nhu cÇu lµm giÊy ®Ò nghÞ vµ t¹m øng tiÒn ®Ó ®i mua. Khi nguyên vật liệu về đến kho, thủ kho tiến hành kiểm tra số lượng, chất lượng, quy cách phẩm chất… để xem nguyên vật liệu có đúng yêu cầu không sau đó tiến hành nhập kho và ký nhận váo mặt sau cả tờ hóa đơn là kho đã nhận hàng. + Căn cứ vào hóa đơn phòng vật tư làm phiếu nhập kho. Phiếu nhập kho gồm 3 liên: . Liên 1: Lưu tại quyển gốc. . Liên 2: Người nhập kho đưa thủ kho nhập nguyên vật liệu và ghi thẻ sổ kế toán chi tiết. . Liên 3: Dùng để hạch toán. - Thủ tục xuất kho: + Ng-êi cã nhu cÇu lµm giÊy ®Ò nghÞ lÜnh vËt t®-a cho nh÷ng ng-êi cã thÈm quyÒn ký duyÖt sau ®ã chuyÓn cho bộ phận cung ứng. Bé phËn cung øng viÕt phiÕu xuÊt kho, phiÕu xuÊt kho ®-îc lập thành 3 liên. Sau khi lập xong phụ trách bộ phận cung ứng ký và giao cho người cã nhu cÇu cầm phiếu xuống kho đÓ lĩnh. Thủ kho căn cứ vào lượng xuất đÓ ghi vào cột số lượng thực xuất và cùng người nhận hàng ký vào phiếu xuất kho. 3 liên của phiếu xuất kho như sau: Liên 1 lưu ở bộ phận lập phiếu;. Liên 2 thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho rồi chuyển cho kế toán để tính thành tiền và ghi vào sổ kế toán; Liên 3 đưa cho người nhận để ghi ở bộ phận sử dụng cuối tháng. + Tr-êng hîp hµng xuÊt khÈu : C¨n cø vµo hîp ®ång víi kh¸ch hµng, C«ng ty tiÕn hµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm. C¸c s¶n phÈm ®ñ tiªu chuÈn mµ kh¸ch hµng yªu cÇu sÏ nhËp kho. Thñ kho lµm phiÕu nhËp kho. PhiÕu nhËp kho ®-îc lËp thµnh 3 liªn : 1liªn l-u ë quyÓn phiÕu, mét liªn cho ng-êi nhËp s¶n phÈm ®Ó lµm c¨n cø tÝnh l-¬ng, 1liªn chuyÓn cho kÕ to¸n vµo sæ. Phßng XuÊt NhËp khÈu c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho mµ kÕ to¸n chuyÓn sang ®Ó lµm thñ tôc H¶i quan vµ xuÊt khÈu hµng theo ®óng tiÕn ®é. 20
- Xem thêm -