Tài liệu Thực trạng công tác kế toán tạicông ty tnhh lam sơn sao vàng

  • Số trang: 124 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Báo cáo thực tập GVHD: Ths. Phạm Văn Cư DANH SÁCH NHÓM STT Họ và tên MSSV Ghi Chú 0974.227.810 1 Phạm Ngọc Tài 11023643 2 Hoàng Thị Ngọc 11024273 3 Bùi Thị Tâm 11010853 4 Trần Thị Thúy 11021723 SVTH: Lớp CDKT13DTH Báo cáo thực tập GVHD: Ths. Phạm Văn Cư MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY TNHH LAM SƠN - SAO VÀNG................................................................................................................. 1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty:.................................................................... 1.2 Đặc điểm hoạt động và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Lam Sơn Sao Vàng ............................................................................................................................ 1.2.1 Đặc điểm hoạt động của Công ty TNHH Lam Sơn Sao Vàng............................... 1.2.2 Tổ chức bộ máy hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty:.............................. 1.3. Đánh giá tình hình tài chính của công ty.............................................................................. 1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty:....................................................... 1.4.1.1 Tổ chức bộ máy kế toán của công ty.................................................................. 1.4.1.1.1 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán.................................................................... 1.4.1.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại công ty................................................................ 2.2. Các chính sách kế toán đang áp dụng tại công ty:................................................... CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠICÔNG TY TNHH LAM SƠN SAO VÀNG.................................................................................... 2.1 :KẾ TOÁN TIỀN MẶT....................................................................................... 2.1.1 :Chứng từ sử dụng................................................................................................. 2.1.2 :Tài khoản sử dụng................................................................................................ 2.1.3 :Tóm tắt quy trình kế toán tiền mặt....................................................................... 2.1.4. Sơ đồ hạch toán............................................................................................................... 2.1.5. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán.......................................................... 2.1.5.1. Trích nghiệp vụ kinh tế phát sinh:.............................................................................. 2.1.5.2. Sổ kế toán sử dụng....................................................................................................... 2.2 .TIỀN GỬI NGÂN HÀNG............................................................................................... 2.2.1. Chứng từ sử dụng............................................................................................... 2.2.2:Tài khoản sử dụng............................................................................................... 2.2.3: Sơ đồ hạch toán.................................................................................................. 2.2.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán.............................................. 2.2.5:Tóm tắt quy trình kế toán TGNH........................................................................ 2.3 Kế toán nợ phải thu............................................................................................... 2.3.1 Phải thu khách hàng............................................................................................ 2.3.1.1Chứng từ sử dụng........................................................................................................... SVTH: Lớp CDKT13DTH Báo cáo thực tập GVHD: Ths. Phạm Văn Cư 2.3.2:Tài khoản sử dụng............................................................................................................ 2.3.3:Sơ đồ hạch toán................................................................................................... 2.3.4.Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán............................................... 2.3.4.1:Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh....................................................................... 2.3.4.2:Sổ kế toán:....................................................................................................... 2.3.5:Tóm tắt quy tình kế toán..................................................................................... 2.4.: KẾ TOÁN CÔNG NỢ TẠM ỨNG................................................................... 2.4.1:Chứng từ sử dụng................................................................................................ 2.4.2:Tài khoản sử dụng............................................................................................... 2.4.3:Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán.............................................. 2.4.3.1:Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:...................................................................... 2.4.3.2:Sổ kế toán...................................................................................................................... 2.4.4:Tóm tắt quy trình kế toán.................................................................................... 2.5:KẾ TOÁN CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN..................... 2.5.1:Chứng từ sử dụng................................................................................................ 2.5.2:Tài khoản sử dụng............................................................................................... 2.5.3:Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và sổ kế toán sử dụng................................................... 2.5.3.1:Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.................................................................................... 2.5.3.2:Sổ kế toán sử dụng........................................................................................................ 2.5.4:Tóm tắt quy trình kế toán.................................................................................... 2.6: KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO........................................................................................ 2.6.1. Chứng từ sử dụng............................................................................................................ 2.6.2: Tài khoản sử dụng.............................................................................................. 2.6.4: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và sổ kế toán.................................................... 2.6.4.1: Tài khoản 152: Nguyên, nhiên vật liệu........................................................................ 2.6.3.2:Tài khoản 153: Công - dụng cụ....................................................................... 2.6.3.3:Tài khoản 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang...................................... 2.6.4:Tóm tắt quy trình kế toán................................................................................................. 2.7: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH................................................................................... 2.7.1:Chứng từ sử dụng............................................................................................................. 2.7.2:Tài khoản sử dụng............................................................................................................ 2.7.3:Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và sổ kế toán................................................................. 2.7.4: Tóm tắt quy trình kế toán................................................................................... SVTH: Lớp CDKT13DTH Báo cáo thực tập GVHD: Ths. Phạm Văn Cư 2.8: VAY NGẮN HẠN............................................................................................................. 2.8.1:Chứng từ sử dụng............................................................................................................. 2.8.2:Tài khoản sử dụng............................................................................................................ 2.8.3. Sơ đồ hạch toán............................................................................................................... 2.8.3: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và sổ kế toán................................................................ 2.8.4:Tóm tắt quy trình kế toán.................................................................................... 2.9:KẾ TOÁN THUẾ GTGT.................................................................................... 2.9.1: Kế toán thuế GTGT được khấu trừ.................................................................... 2.9.1.1:Chứng từ sử dụng............................................................................................. 2.9.1.2:Tài khoản sử dụng............................................................................................ 2.9.1.3:Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và sổ kế toán.................................................. 2.9.1.4:Tóm tắt quy trình kế toán................................................................................. 2.9.2:Kế toán thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước............................................. 2.9.2.1 Chứng từ kế toán.............................................................................................. 2.9.2.2. Tài khoản sử dụng........................................................................................... 2.9.2.3. Các nghiệp vụ phát sinh và ghi sổ kế toán................................................................... 2.9.2.4:Tóm tắt quy trình kế toán................................................................................. 2.10:KẾ TOÁN PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG.................................................. 2.10.1:Chứng từ sử dụng.............................................................................................. 2.10.2:Tài khoản sử dụng............................................................................................. 2.10.3:Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và sổ kế toán................................................... 2.10.4:Tóm tắt quy trình kế toán.................................................................................. 2.11:KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC........................... 2.11.1:Chứng từ sử dụng.............................................................................................. 2.11.2. Tài khoản sử dụng............................................................................................ 2.11.3:Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và sổ kế toán................................................... 2.11.4:Tóm tắt quy trình kế toán.................................................................................. 2.12: KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ............ 2.12.1:Chứng từ sử dụng.............................................................................................. 2.12.2. Tài khoản sử dụng............................................................................................ 2.12.3:Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và sổ kế toán............................................................... 2.12.4:Tóm tắt quy trình kế toán.................................................................................. 2.13: DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH.................................................... SVTH: Lớp CDKT13DTH Báo cáo thực tập GVHD: Ths. Phạm Văn Cư 2.13.1:Chứng từ sử dụng.............................................................................................. 2.13.2:Tài khoản sử dụng............................................................................................. 2.13.3:Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và sổ kế toán................................................... 2.13.4:Tóm tắt quy trình kế toán.................................................................................. 2.14:KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN............................................................................... 2.14.1:Chứng từ sử dụng........................................................................................................... 2.14.2:Tài khoản sử dụng.......................................................................................................... 2.14.3: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và sổ kế toán.............................................................. 2.14.4:Tóm tắt quy trình kế toán.................................................................................. 2.15: KẾ TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH................................................................................ 2.15.1:Chứng từ sử dụng........................................................................................................... 2.15.2:Tài khoản sử dụng.......................................................................................................... 2.15.3:Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và sổ kế toán............................................................... 2.15.4:Tóm tắt quy trình kế toán.................................................................................. 2.16:KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG.................................................................... 2.16.1:Chứng từ sử dụng.............................................................................................. 2.16.2:Tài khoản sử dụng............................................................................................. 2.16.3:Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và sổ kế toán................................................... 2.16.4:Tóm tắt quy trình kế toán.................................................................................. 2.17: KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP.................................................. 2.17.1:Chứng từ sử dụng........................................................................................................... 2.17.2:Tài khoản sử dụng.......................................................................................................... 2.17.3:Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và sổ kế toán............................................................... 2.18:KẾ TOÁN CHI PHÍ NVL TRỰC TIẾP.......................................................... 2.18.1:Chứng từ sử dụng.............................................................................................. 2.18.2:Tài khoản sử dụng............................................................................................. 2.19. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp.................................................................... 2.20. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung:.......................................................................... 2.21 KẾ TOÁN CHI PHÍ KHÁC......................................................................................... 2.21.1 Chứng từ kế toán và sổ sách sử dụng............................................................................. 2.21.2 Sổ sách sử dụng................................................................................................. 2.21.3 Tài khoản sử dụng.......................................................................................................... 2.22 KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP......................................... SVTH: Lớp CDKT13DTH Báo cáo thực tập GVHD: Ths. Phạm Văn Cư 2.22.1 Chứng từ sử dụng.............................................................................................. 2.23.2 Sổ sách sử dụng................................................................................................. 2.23.3 Tài khoản sử dụng.......................................................................................................... 2.24 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH.................................................... 2.24.1 Chứng từ sử dụng........................................................................................................... 2.24.2 Sổ sách sử dụng.............................................................................................................. 2.24.3 Tài khoản sử dụng.......................................................................................................... 2.24.4. Sơ đồ hạch toán............................................................................................................. 2.24.5 Quy trình xác định kết quả kinh doanh.......................................................................... 2.25. LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH....................................................................................... 2.25.1 Bảng cân đối kế toán...................................................................................................... 2.25.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh........................................................... 2.25.3 Thuyết minh báo cáo tài chính..................................................................................... 2.26 LẬP BÁO CÁO THUẾ GTGT........................................................................ 2.26.1 Bảng kê hàng hóa- dịch vụ mua vào............................................................... 2.26.2 Bảng kê hàng hóa –dịch vụ bán ra................................................................... 2.26.3 Tờ khai thuế GTGT......................................................................................... 2.27 LẬP BÁO CÁO THUẾ TNDN........................................................................ 2.27.1 Tờ khai tạm nộp thuế TNDN.......................................................................... 2.27.2 Tờ khai quyết toán thuế TNDN....................................................................... CHƯƠNG 3. MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI TỔNG CÔNG TY TNHH LAM SƠN SAO VÀNG.................................................................................................... 3.1. Đánh giá chung công tác kế toán tại công ty....................................................... 3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Lam Sơn - Sao Vàng ........................................................................................................................ SVTH: Lớp CDKT13DTH Báo cáo thực tập SVTH: Lớp CDKT13DTH GVHD: Ths. Phạm Văn Cư 1 Báo cáo thực tập GVHD: Ths. Phạm Văn Cư 1.3. Đánh giá tình hình tài chính của công ty BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012 - 2013 Đơn vị: đồng 4. Chênh lệch TT 1 2 3 4 Do an h thu ho ạt độ ng tài 1. Chỉ tiêu 2. 2012 3. 2013 Tỷ lệ % 8. Số tiền DT thuần về bán hàng 39,784,479,579 47,125,498,377 7,341,018,798 18.5 và cung cấp DV Giá vốn hàng bán 31,031,894,072 35,977,888,734 4,945,994,662 15.9 LN gộp về bán hàng 8,752,585,507 và cung cấp dịch vụ 80,601,294 108,734,196 SVTH: Lớp CDKT13DTH 11,147,609,643 2,395,024,136 27.4 28,132,902 34.9 2 Báo cáo thực tập GVHD: Ths. Phạm Văn Cư chí nh 5 6 Chi phí tài chính 1,591,379,183 1,945,019,935 353,640,752 22.2 Chi phí bán hàng 1,239,628,931 1,525,348,678 285,719,747 23.0 4,386,540,402 5,629,016,632 1,242,476,230 28.3 2,156,958,594 541,320,309 33.5 Thu nhập khác 66,785,425 85,485,654 18,700,229 28.0 Chi phí khác 259,518,254 374,027,975 114,509,721 44.1 Lợi nhuận khác (192,732,829) (298,542,321) (105,809,492) 54.9 Tổng LNKT trước thuế 1,383,764,951 1,193,534,387 190,230,564 15.9 Thuế TNDN phải nộp 298,383,597 345,941,238 47,557,641 15.9 LN sau thuế TNDN 895,150,790 1,037,823,713 142,672,923 15.9 Chi phí QLDN 7 8 LN thu ần từ 1,615,638,285 H Đ K D 9 10 11 12 13 14 Qua bảng số liệu ta có thể thấy được tình hình sản xuất kinh doanh của công ty như sau: Doanh thu thuần tăng là 7.341.018.798 đồng ( tương đương 18,5% ) phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như làm tốt công tác bán hàng của công ty. Qua đó ta nhận thấy quy mô hoạt động ngày càng mở rộng và phát triển hơn, mặc dù sự mở rộng này không lớn nhưng đối mặt với những khó khăn trong nền kinh tế hiện nay thì đây là một bước tiến đáng kể. Tổng lợi nhuận trước thuế tăng 190.230.564 đồng ( tương ứng 15,9%) và sau khi nộp thuế TNDN thì lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2013 so với năm 2012 tăng là 142.672.923 đồng ( tương ứng 15.9% ). Điều này cho ta thấy rõ được công tác quản SVTH: Lớp CDKT13DTH 3 Báo cáo thực tập GVHD: Ths. Phạm Văn Cư lý và năng lực tài chính của công ty luôn có chiều hướng đi lên, đánh dấu một bước ngoặt cho công ty tiếp tục tồn tại và phát triển lâu dài trên thị trường. 1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty: 1.4.1.1 Tổ chức bộ máy kế toán của công ty. 1.4.1.1.1 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán. Công ty có mô hình tổ chức kế toán theo hình thức tập trung. Có nghĩa là một phòng kế oán trung tâm tại Công ty và các kế toán viên ở các dự án phụ thuộc không có tổ chức kế toán riêng. 1.4.1.1.2 Cơ cấu tổ chức bô máy kế toán tại công ty. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Nhiệm vụ của mỗi người trong phòng kế toán:  Kế toán trưởng : có nhiệm tổ chức điều hành toàn bộ hệ thống kế toán, chỉ đạo trực tiếp toàn bộ nhân viên kế toán trong công ty, làm tham mưu cho tổng giám đốc về các hoạt động kinh doanh, tổ chức kiểm tra kế toán nội bộ trong công ty.  Kế toán tổng hợp (kiêm phó phòng kế toán) là người chịu trách nhiệm về công tác hạch toán của công ty, trực tiếp kiểm tra và giám sát quá trình thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin đối tượng liên quan. Ngoài ra, kế toán tổng hợp định kỳ phải lập báo cáo tài chính và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của quản lý  Kế toán tiền mặt (kiêm thủ quỹ) có nhiệm vụ lập các phiếu thu, phiếu chi, ghi sổ theo dõi số tiền mặt tại quỹ của công ty trên cơ sở các lệnh thu, chi tiền mặt và các hóa đơn liên quan.  Kế toán vật tư căn cứ vào các phiếu nhập, xuất vật tư, bảng phân bổ vật tư do kế toán của các bạn dự án gửi lên để theo dõi, đối chiếu với địnhmức dự toán của công trình và lập bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ toàn công ty.  Kế toán TSCĐ có nhiệm vụ phản ánh với giám đốc việc mua sắm trang thiết bị, bảo quản và sử dụng TSCĐ. Tính đúng khấu hao, phân bổ khấu hao vào các đối tượng chịu chi phí. Tính chi phí sửa chữa TSCĐ. Hạch toán chính xác chi phí thanh lí, nhượng bán TSCĐ.  Kế toán thanh toán: có nhiệm vụ viết phiếu thu, chi theo đúng chứng từ đã được duyệt, lập các chứng từ thanh toán bằng chuyển khoản. Phản ánh kịp thời, đầy đủ số hiện có và tình hình luân chuyển vốn của công ty.  Kế toán tiền lương và BHXH căn cứ vào bảng chấm công của các ban dự án tiếnhành tính lương cho công nhân và cán bộ trong công ty đồng thời tính các khoản tiền BHXH, BHYT, KPCĐ theo chế độ của nhà nước. SVTH: Lớp CDKT13DTH 4 Báo cáo thực tập GVHD: Ths. Phạm Văn Cư  Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp có nhiệm vụ tập hợp CP và tính giá thành sản phẩm.  Kế toán thuế thực hiện các công tác có liên quan đến thue Sơ đồ 1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán Trưởng phòng Kế toán trưởng Phó phòng Kế toán tổng hợp Kế toán tiền mặt Kế toán vật tư Kế toán tài sản cố định Kế toán thanh toán Kế toán tiền lương và Bảo hiểm xã hội Kế toán chi phí sản xuất và tính Z Kế toán thuế Thủ quỹ 2.2. Các chính sách kế toán đang áp dụng tại công ty: Công ty đã áp dụng Chế độ Kế toán Việt Nam ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ Tài Chính.      Kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm. Kỳ báo cáo lập theo quý và theo năm. Đơn vị tiền tệ dùng để hạch toán là đồng Việt Nam. Thuế GTGT được tính theo phương phápkhấu trừ. Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. Giá xuất hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền.  Quy trình hạch toán của công ty theo hình thức Nhật ký chung. Sơ đồ quy trình ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung ở công ty Sơ đồ 1.4: Sơ đồ quy trình sổ ở công ty SVTH: Lớp CDKT13DTH 5 Báo cáo thực tập GVHD: Ths. Phạm Văn Cư Chứng từ kế toán Sổ nhật ký đặc biệt SỔ NHẬT KÝ CHUNG SỔ CÁI Sổ,thẻ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp chi tiêt Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính Ghi chú Ghi hằng ngày Ghi cuối tháng hoặc định kì Quan hê đối chiếu,kiểm tra SVTH: Lớp CDKT13DTH 6 Báo cáo thực tập GVHD: Ths. Phạm Văn Cư CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠICÔNG TY TNHH LAM SƠN SAO VÀNG 2.1 :KẾ TOÁN TIỀN MẶT 2.1.1 :Chứng từ sử dụng -Phiếu thu, Phiếu chi -Giấy đề nhị thanh toán, Giấy đề nghị tam ứng -Bảng thanh toán tiền lương, Biên lai thu tiền… Mẫu phiếu thu tại Công ty TNHH Lam Sơn Sao Vàng Mẫu phiếu chi tại Công ty TNHH Lam Sơn Sao Vàng 2.1.2 :Tài khoản sử dụng -TK cấp 1: 111 – Tiền mặt -TK cấp 2: 1111 - Tiền VND 1112 – Tiền USD 2.1.3 :Tóm tắt quy trình kế toán tiền mặt Từ chứng từ gốc là phiếu chi, phiếu thu, giấy đề nghị thanh toán…,ta căn cứ vào đó xác định Nợ ,Có.Từ đó nhập số liệu vào máy vi tính , phần mềm kế toán BROVA ,sau đó kế toán có thể in sổ quỹ,số cái, sổ chi tiết tài khoản 111 Phiêu thu, chi … Sổ quỹ trên máy Sổ chi tiết TK 111 Ghi chú: SVTH: Lớp CDKT13DTH Nhật ký chung Bảng tổng hợp chi tiết Bảng CĐ số PS Sổ Cái TK 111 :Ghi hàng tháng (định kỳ) :Đối chiếu, kiểm tra 7 Báo cáo thực tập GVHD: Ths. Phạm Văn Cư 2.1.4. Sơ đồ hạch toán  Ghi chú: (1) Bán hàng thu bằng tiền mặt (thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) (2) Mua hàng hóa có thuế (Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) (3) Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt (4) Nộp tiền mặt vào TGNH (5) Phải thu của khách hàng bằng tiền mặt (6) Trả nợ cho người bán bằng tiền mặt SVTH: Lớp CDKT13DTH 8 Báo cáo thực tập GVHD: Ths. Phạm Văn Cư 2.1.5. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán 2.1.5.1. Trích nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Nghiệp vụ 1: Ngày 1/6/2013 xuất bán cho cửa hàng số 6 phố Dương Đình Nghệ thành phố Thanh Hóa đơn giá chưa thuế GTGT số hóa đơn 0000374. Đã thu bằng tiền mặt theo phiếu thu 371. Xem phụ lục hóa đơn gtgt trang 84 Số STT Tên hàng Gạch hoa loại Đơn vị tính Đơn giá 1 30*40 Gạch hoa loại Viên 2 40*60 Viên lượng Thành tiền 6,000 1,000 6,000,000 8,000 1,000 8,000,000 Đinh khoản: Doanh thu: Nợ TK 1111: 15.400.000(Đồng) Có TK 5111: 14.000.000(Đồng) Có TK 3331: 1.400.000(Đồng) Nghiệp vụ 2: Ngày 2/6/2013 cho nhân viên tạm ứng tiền đi công tác cho Ngô Trọng Tú đi công tác số tiền là 3.000.000 đồng. Theo phiếu chi số 304 và giấy đi đường. Định khoản: Nợ TK 141: 3.000.000 (Đồng) Có TK 1111: 3.000.000 (Đồng) SVTH: Lớp CDKT13DTH 9 Báo cáo thực tập GVHD: Ths. Phạm Văn Cư 2.1.5.2. Sổ kế toán sử dụng Công ty TNHH Lam Sơn Sao Vàng Khu1 Thị trấn Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm 2013 ĐVT: Đồng Số C.từ Ngày C.từ Diễn giải TK Nợ TK Có (1) (2) (3) (4) (5) (6) Số tiền … … Trang trước chuyển sang PT 371 1/6/2013 Thu tiền bán hàng cho cửa hàng Số 6 Dương Định Nghệ 111 5111 14.000.000 … …. …… 111 3331 1.400.000 PC 304 2/6/201 Tạm ứng tiền tạm ứng cho Ngô Trọng Tú 141 111 3.000.000 … …. …… …. …. Cộng chuyển sang trang Người lập SVTH: Lớp CDKT13DTH 345.6 34.00 0 Kế toán trưởng 10 Báo cáo thực tập GVHD: Ths. Phạm Văn Cư *Sổ chi tiết TK 111 Công ty sử dụng sổ chi tiết tài khoản làm sổ kế toán sử dụng Công ty TNHH Lam Sơn Sao Vàng Khu1 Thị trấn Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa SỔ CHI TIẾT TK 111 Năm 2013 Đồng Chứng từ Ngày Số 1 Diễn giải 2 3 TK đối ứng Phát sinh Nợ Có 4 5 6 1/6 Thu tiền bán hàng cho cửa PThàng 371 Số 6 Dương Định Nghệ …. PC304 ……. Tạm ứng cho nhân viên Ngô Trọng Tú đi công tác ……… Tổng số phát sinh trong năm Số dư cuối năm Kế toán lập 5111, 3331 15.400.0000 141 3.000.000 446.164.595 .027 447.108.216.242 705.193.556 Ngày 30 tháng 06 năm 2013 Kế toán trưởng (Nguồn: Trích Bảng Sổ Chi tiết TK 111 năm 2013) SVTH: Lớp CDKT13DTH Có 8 ……. ….. 2/6 7 1.648.814.77 1 Dư đầu năm …. Số dư Nợ 11 Báo cáo thực tập GVHD: Ths. Phạm Văn Cư *Sổ cái TK 111 Công ty TNHH Lam Sơn Sao Vàng SỔ CÁI TK 111 Năm 2013 ĐVT: đồng Chứng từ Diễn giải Ngày Số 1 2 3 TK đối ứng 4 Số dư đầu năm …. …. 5/3/11 PT371 …. 10/3/11 Xuất bán gạch cho của hàng số 6 Dương Đình Nghệ Nhật ký chung Số tiền Trang STT Nợ Có 5 6 7 8 1.648.814.771 5111 3331 14.000.000 1.400.000 …… ….. PC304 Tạm ứng cho Ngô Trọng Tú đi công tác Tổng số phát sinh năm Số dư cuối năm 141 3.000.000 446.164.595.0 27 447.108.216.24 2 705.193.556 Ngày 30 thang 6 năm 2013 Kế toán lập Kế toán trưởng (Nguồn:Trích Bảng Sổ Cái TK 111 Công ty TNHH Lam Sơn Sao Vàng năm 2013) SVTH: Lớp CDKT13DTH 12 Báo cáo thực tập GVHD: Ths. Phạm Văn Cư 2.2 .TIỀN GỬI NGÂN HÀNG TGNH là số tiền mà DN gửi ở các ngân hàng, các công ty tài chính 2.2.1. Chứng từ sử dụng. *Chứng từ dùng - Giấy lĩnh tiền, Giấy đề nghị chuyển tiền - Giấy báo có, giấy báo nợ, phiếu tính lãi *Chứng từ gốc kèm theo -Uỷ nhiệm thu, Uỷ nhiệm chi -Séc chuyển khoản, séc bảo chi, lệnh chuyển tiền... 2.2.2:Tài khoản sử dụng - TK cấp 1 : 112 - Tiền gửi ngân hàng TK cấp 2: 1121 - Tiền Việt Nam 1122 - Tiền USD 2.2.3: Sơ đồ hạch toán Ghi chú (1) (2) (3) (4) Nộp tiền vào tài khoản ngân hàng Rút TGNH về nhập quỹ tiền mặt Trả nợ người bán bằng chuyển khoản Thu tiền hàng bằng chuyển khoản SVTH: Lớp CDKT13DTH 13 Báo cáo thực tập GVHD: Ths. Phạm Văn Cư 2.2.4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán a.Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Nghiệp vụ 1 Ngày 3/6/ 2013 Công ty xây dựng Mạnh Hùng thanh toán tiền hàng kỳ trước số tiền là 97.000.000 ( đồng) theo GBC 63 của ngân hàng viettinbank. Định khoản: Nợ TK 1121: 97.000.000 ( đồng) Có TK 131-( Công ty xây dựng Mạnh Hùng): 97.000.000 ( đồng) Nghiệp vụ 2: Ngày 26/6/2013 thanh toán cước viễn thông Thanh Hóa số tiền chưa thuế GTGT 10% là 13.000.000 đồng. Đã thanh toán qua ngân hàng viettinbank và nhận được GBN 34. Trong đó : Dùng cho bộ phận sản xuất chung: 3.000.000 đồng Dùng cho bộ phận bán hàng : 7.000.000 đồng. Dùng cho bộ phận quản lý : 3.000.000 đồng. Xem phụ lục hóa đơn gtgt trang 84 Định khoản: Nợ TK 627: 3.000.000 đồng Nợ TK 641: 7.000.000 đồng Nợ TK 642: 3.000.000 đồng Nợ TK 1331: 1.300.000 đồng Có TK 1121:14.300.000 đồng b.Sổ kế toán. SVTH: Lớp CDKT13DTH 14
- Xem thêm -