Tài liệu Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Công ty dệt len

  • Số trang: 137 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 80 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 61086 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o kÕ to¸n Lêi më ®Çu KÕ to¸n lµ mét trong nh÷ng thùc tiÔn quan träng nhÊt trong qu¶n lý kinh tÕ. Mçi nhµ ®Çu t hay mét c¬ së kinh doanh cÇn ph¶i dùa vµo c«ng t¸c kÕ to¸n ®Ó biÕt t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ kinh doanh. HiÖn nay níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi kinh tÕ m¹nh mÏ sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc. C«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ ®ang ®øng tríc yªu cÇu vµ néi dung qu¶n lý cã tÝnh chÊt míi mÎ, ®a d¹ng vµ kh«ng Ýt phøc t¹p. Lµ mét c«ng cô thu thËp xö lý vµ cung cÊp th«ng tin vÒ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cho nhiÒu ®èi tîng kh¸c nhau bªn trong còng nh bªn ngoµi doanh nghiÖp nªn c«ng t¸c kÕ to¸n còng tr¶i qua nh÷ng c¶i biÕn s©u s¾c, phï hîp víi thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ. ViÖc thùc hiÖn tèt hay kh«ng tèt ®Ìu ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý. C«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty cã nhiÒu kh©u, nhiÒu phÇn hµnh, gi÷a chóng cã mèi liªn hÖ, g¾n bã víi nhau t¹o thµnh mét hÖ thèng qu¶n lý cã hiÖu qu¶. MÆt kh¸c, tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n khoa häc vµ hîp lý lµ mét trong nh÷ng c¬ së quan träng trong viÖc ®iÒu hµnh, chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh. Qua qu¸ tr×nh häc tËp m«n kÕ to¸n doanh nghiªp s¶n xuÊt vµ t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng ty dÖt len Mïa §«ng, ®ång thêi ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy c« gi¸o còng nh c¸c c« chó kÕ to¸n cña C«ng ty dÖt len Mïa §«ng. Em ®· chän ®Ò tµi : "Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n tæng hîp t¹i C«ng ty dÖt len Mïa §«ng" B¸o c¸o gåm 3 phÇn : PhÇn I : Giíi thiÖu chung vÒ dÖt len Mïa §«ng PhÇn II : Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty PhÇn III : Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña C«ng ty. Do thêi gian thùc tËp cßn Ýt vµ kh¶ n¨ng cña b¶n th©n cßn h¹n chÕ nªn b¶n b¸o c¸o thùc tËp kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp cña c« vµ c¸c b¹n ®Ó hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ Néi , ngµy th¸ng n¨m 2005 Sinh viªn. Hoµng ThÞ Phîng Trêng C§ KT- KT CN I B¸o c¸o kÕ to¸n PhÇn I: Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty dÖt len mïa ®«ng. I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty dÖt len mïa ®«ng Tªn c«ng ty : C«ng ty dÖt len Mïa §«ng §Þa chØ XN : 47 NguyÔn Tu©n - Thanh Xu©n - Hµ Néi TiÒn th©n cña c«ng ty lµ “ Liªn xëng c«ng tù hîp danh” ®îc thµnh lËp n¨m 1960 do hîp doanh c¸c nhµ t b¶n nghµnh dÖt trong qu¸ tr×nh c¶i t¹o c«ng th¬ng nghiÖp t b¶n. N¨m 1970 ®æi tªn thµnh “Nhµ m¸y dÖt len Mïa §«ng”. Ngµy 8/7/1993 ®îc sù ®ång ý cña UBND thµnh phè Hµ Néi nhµ m¸y chÝnh thøc mang tªn “C«ng ty DÖt Len Mïa §«ng”. C«ng ty lóc nµy vÉn lµ m«t doanh nghiÖp thuéc khèi c«ng nghiÖp ®Þa ph¬ng trùc thuéc së c«ng nghiÖp Hµ Néi. S¶n phÈm cña C«ng ty dÖt len Mïa §«ng bao gåm: sîi len, ¸o len c¸c lo¹i vµ bÝt tÊt. Do vËy mµ nhiÖm vô cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt ra sîi len ®Ó cung cÊp cho thÞ trêng trong vµ ngoµi níc II. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty. _C«ng ty cã nhiÖm vô sö dông, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn ®óng chÕ ®é hiÖn hµnh. _ Tu©n thñ hîp ®ång kinh tÕ ®· ký, ®¶m b¶o ch÷ tÝn ®èi víi b¹n hµng. _ N¾m b¾t kh¶ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh, nhu cÇu cña thÞ trêng ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh hîp lý. _ ChÊp hµnh vµ thùc hiÖn nghiªm chØnh chÕ ®é nép ng©n s¸ch nhµ níc, ®ång thêi ®¶m b¶o quyÒn lîi hîp ph¸p cho ngêi lao ®éng. III. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý 1 . C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë C«ng ty: Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®îc tæ chøc theo m« h×nh tham mu trùc tuyÕn ®an cµi chøc n¨ng vµ ph©n phèi, ®øng ®Çu chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh toµn C«ng ty lµ gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc C«ng ty do Së c«ng nghiÖp Hµ Néi bæ nhiÖm vµ miÔn nhiÖm, gi¸m ®èc lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty tríc cÊp trªn. Trî gióp gi¸m ®èc gåm cã 2 Phã gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban chøc n¨ng. C¸c phßng ban nµy ®îc tæ chøc theo yªu cÇu qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn C«ng ty S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty Gi¸m ®èc P.Gi¸m ®èc P.Gi¸m ®èc Phßng Phßng xuÊt kÕ nhËp ho¹ch TrêngkhÈu C§ KT- KT CN I Phßng kü thuËt Phßng kÕ to¸n Phßng tæ chøc L§TL Phßng kinh doanh Phßng hµnh chÝnh B¸o c¸o kÕ to¸n Bé phËn gia c«ng PX DÖt1 Bé phËn b¶o vÖ Bé phËn thiÕt kÕ Bé phËn thÝ nghiÖm nhuém PX DÖt 2 PX DÖt 3 PX DÖt 4 Bé phËn Y tÕ PX BÝt TÊt Bé phËn tiªu thô PX KÐo Sîi Nhµ trêng PX Hoµn Thµnh - Phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l¬ng: lËp kÕ ho¹ch tuyÓn dông lao ®éng, ®µo t¹o häc sinh häc nghÒ, qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l¬ng thëng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Phßng hµnh chÝnh: ®¶m b¶o c«ng t¸c hµnh chÝnh, v¨n th cña C«ng ty, phô tr¸ch qu¶n trÞ kiÕn thøc c¬ b¶n cña phßng C«ng ty. -Phßng kÕ to¸n: Theo dâi t×nh h×nh Tµi s¶n cña C«ng ty, x¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ vèn, t×nh tr¹ng luËn chuyÓn vèn, cã nhiÖm vô tæ chøc thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh, theo dâi t×nh h×nh hiÖn cã vµ sù biÕn ®éng cña c¸c lo¹i Tµi s¶n trong C«ng ty ®Ó cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c cho ban gi¸m ®èc lËp b¸o cao Tµi s¶n. -Phßng kÕ ho¹ch: lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, ®iÒu ®é, ph©n bæ kÕ to¸n cho tõng ph©n xëng s¶n xuÊt, theo dâi tiÕn ®é s¶n xuÊt. -Phßng kinh doanh: cung cÊp vËt t,vËt liÖu theo nhu cÇu s¶n xuÊt, qu¶n lý thµnh phÈm nhËp kho, theo dâi tiªu thô s¶n phÈm. -Phßng nhËp khÈu: tæ chøc thiÕt lËp mèi quan hÖ kinh doanh víi c¸c ban ngµnh trong vµ ngoµi níc, ký kÕt hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu. -Phßng kü thuËt: chÕ thö mÉu m·, ®a ra vµ theo dâi kü thuËt quy tr×nh c«ng nghÖ, quy c¸ch s¶n phÈm, chÊt lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt. Ngoµi ra cßn cã c¸c bé phËn phßng ban kh¸c. 2. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty: 2.1Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ c«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty: XuÊt ph¸t tõ ®Æc diÓm tæ chøc qu¶n lý, bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®îc tæ chøc theo h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung. Trêng C§ KT- KT CN I B¸o c¸o kÕ to¸n C«ng ty cã phßng kÕ to¸n (phßng tµi vô). ë c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt kh«ng tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n riªng mµ chØ bè trÝ nh©n viªn thèng kª lµm nhiÖm vô thu thËp kiÓm tra chøng tõ, ghi chÐp sæ s¸ch, h¹ch to¸n nghiÖp vô phôc vô yªu cÇu qu¶n lý ph©n xëng lËp b¸o c¸o ph©n xëng vµ chuyÓn chøng tõ vÒ phßng Tµi vô cña c«ng ty ®Ó xö lý vµ tiÕn hµnh ghi sæ kÕ to¸n: Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty cã nhiÖm vô tæ chøc thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, c«ng t¸c thèng kª trong ph¹m vi C«ng ty. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty KÕ to¸n trëng KÕ to¸n tæng hîp KT c«ng cô, dông cô KÕ to¸n TSC§ & ph©n bæ tiÒn l¬ng KÕ to¸n tiÒn mÆt, ng©n hµng kiªm thanh to¸n KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu KT tæng hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh Nh©n viªn thèng kª thuéc c¸c ph©n xëng ë c¸c c¬ së s¶n xuÊt phßng kÕ to¸n cña C«ng ty cã 6 ngêi, v× vËy mçi ngêi ph¶i kiªm nhiÖm nhiÒu c«ng viÖc: C¬ cÊu vµ chøc n¨ng cña tõng nh©n viªn trong phßng kÕ to¸n: -KÕ to¸n trëng: lµ trëng phßng kÕ to¸n cã nhiÖm vô tham mu cho Gi¸m ®èc, b¸o c¸o sè liÖu cô thÓ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty cho Gi¸m ®èc, tæ chøc l·nh ®¹o chung cho toµn phßng, lµm c«ng t¸c ®èi néi, ®èi ngo¹i, ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ. -KÕ to¸n tæng hîp: lµ phã phßng kÕ to¸n, lµ ngêi trùc tiÕp gióp viÖc cho kÕ to¸n trëng khi kÕ to¸n trëng ®i v¾ng, ngoµi ra cßn lµm c«ng viÖc kÕ to¸n tæng hîp. Trêng C§ KT- KT CN I B¸o c¸o kÕ to¸n -KÕ to¸n tiÒn mÆt, ng©n hµng kiªm kÕ to¸n thanh to¸n: ViÕt phiÕu thu, phiÕu chi, ph¸t hµnh SÐc, cã quan hÖ giao dÞch theo dâi c¸c kho¶n c«ng nî víi kh¸ch hµng vµ c¸c nhµ cung cÊp. -KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu: theo dâi viÖc mua, b¸n vµ xuÊt vËt liÖu. -KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ vµ tÝnh to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm cã nhiÖm vô tËp hîp chi phÝ ph¸t sinh vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho thµnh phÈm, doanh thu b¸n hµng. -KÕ to¸n c«ng cô dông cô kiªm kÕ to¸n TSC§ vµ ph©n bæ l¬ng: theo dâi viÖc mua, b¸n, xuÊt sö dông c«ng cô dông cô, c¨n cø vµo sæ l¬ng vµ c¸c b¸o c¸o s¶n phÈm nhËp kho do phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l¬ng chuyÓn ®Õn tiÕn hµnh ph©n bæ, theo dâi biªn ®éng vÒ TSC§. 3. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ¸p dông ë c«ng ty dÖt len Mïa §«ng. H×nh thøc sæ kÕ to¸n : H×nh thøc sæ kÕ to¸n mµ c«ng ty ¸p dông lµ h×nh thøc nhËt ký chøng tõ. Tr×nh tù ghi sæ theo s¬ ®å : Chøng tõ gèc Sæ quü Trêng C§ KT- KT CN I B¸o c¸o kÕ to¸n B¶ng ph©n bæ B¶ng kª nhËt ký –chøng tõ Sæ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ C¸i Sæ tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o kÕ to¸n Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi ngµy Quan hÖ ®èi chiÕu ViÖc ghi chÐp hµng ngµy ®îc tiÕn hµnh theo thñ tôc quy ®inh. C¨n cø vµo chøng tõ gèc (®· kiÓm tra ), kÕ to¸n ghi vµo b¶ng kª, b¶ng ph©n bæ nhËt ký chøng tõ liªn quan. Riªng c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn tiÒn mÆt ph¶i ghi vµo sæ quü liªn quan ®Õn sæ (thÎ) chi tiÕt th× trùc tiÕp ghi vµo sæ (thÎ ) chi tiÕt ®ã. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ, lÊy sè liÖu ghi vµo b¶ng kª vµ nhËt ký cã liªn quan. §ång thêi céng c¸c b¶ng kª, sæ chi tiÕt, lÊy sè liÖu ghi vµo nhËt ký chøng tõ sau ®ã vµo sæ C¸i. Cuèi kú lÊy sè liÖu sæ C¸i, nhËt ký chøng tõ b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®Ó lËp b¶ng c©n ®èi vµ b¸o c¸o kÕ to¸n kh¸c. H×nh thøc nhËt ký mµ C«ng ty ¸p dông phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ phï hîp víi tr×nh ®é, vµ kh¶ n¨ng cña c¸n bé kÕ to¸n. §©y lµ h×nh thøc kÕ to¸n ®îc x©y dùng trªn c¬ së kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chi tiÕt ®¶m b¶o ®îc c¸c mÆt hµng kÕ to¸n ®îc tiÕn hµnh song song. ViÖc kiÓm tra sè liÖu cña C«ng ty ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn, ®ång ®Òu ë tÊt c¶ c¸c kh©u vµ trong tÊt c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n, ®¶m b¶o sè liÖu chÝnh x¸c, kÞp thêi nh¹y bÐn yªu cÇu qu¶n lý cña C«ng ty. Trêng C§ KT- KT CN I B¸o c¸o kÕ to¸n PhÇnII : Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty dÖt len mïa ®«ng Th¸ng 5 /2005 c«ng ty dÖt len mïa ®«ng cã tµi liÖu nh sau : Nhµ m¸y h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn tÝnh thuÕ VAT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ vµ tÝnh gi¸ vèn theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn .TÝnh NVL xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc : Ho¹t ®éng cña C«ng ty trong th¸ng I. D ®Çu kú c¸c tµi kho¶n : SHTK 111 112 131 141 142 152 154 155 211 214 311 331 334 411 421 415 Tªn tµi kho¶n tiÒn mÆt TiÒn göi ng©n hµng Ph¶i thu cña kh¸ch hµng T¹m øng Chi phÝ tr¶ tríc Nguyªn vËt liÖu tån kho Chi phÝ SXKD dë dang Thµnh phÈm tån kho TSC§ h÷u h×nh Hao mßn TSC§ Vay ng¾n h¹n Ph¶i tr¶ ngêi b¸n Ph¶i tr¶ CNV Nguån vèn kinh doanh Lîi nhuËn cha ph©n phèi Quükhen thëng phóc lîi Tæng Trêng C§ KT- KT CN I D nî 50.850.000 458.963.000 78.179.000 92.700.000 141.052.394 429.022.875 183.074.236 211.623.950 2.543.096.010 D cã 415.318.785 1.651.123.401 184.150.962 140.510.169 600.679.925 1.043.560.223 153.218.000 4.188.561.465 4.188.561.465 B¸o c¸o kÕ to¸n Sè d chi tiÕt c¸c tµi kho¶n : * TK131 ; Ph¶i thu cña kh¸ch hµng Tªn kh¸ch hµng 1 C«ng ty cæ phÇn ViÖt An 2 C«ng ty th¬ng m¹i & dichÞ vô H»ng Th¶o 3 XN dÖt may Phó Hng 4 Siªu thÞ Seoul 5 Cöa hµng thêi trang Anh Ph¬ng Tæng D ®Çu kú 7.350.000 14.320.000 * TK 311 : Vay ng¾n h¹n STT Tªn kh¸ch hµng 1 Ng©n hµng ViÖtComBank 2 Ng©n hµng NN&PTNT 3 C«ng ty CP TM Th¸i B×nh 4 C«ng ty x©y dùng Vinacolex 5 Tæng c«ng ty dÖt may VN Tæng 20.240.000 27.500.000 8.769.000 78.963.000 Sè tiÒn 512.469.723 341.333.121 197.320.557 284.877.915 315.122.085 1.651.123.401 * TK 331 : Ph¶i tr¶ cho kh¸ch hµng STT Tªn kh¸ch hµng 1 C«ng ty TNHH B¶o Long 2 Xëng may Lª H÷u Thä 3 C«ng ty TNHH Thiªn Ng©n 4 C«ng ty bao b× Thµnh §¹t 5 C«ng ty sao Ph¬ng B¾c Tæng D ®Çu kú 19.036.000 84.999.198 16.000.000 15.612.764 48.503.000 * TK 141 : T¹m øng STT Tªn nh©n viªn 1 §Æng NhËt Minh 2 PhÝ Hång Nhung 3 TrÇn ThÞ Lan Tæng Sè tiÒn 22.750.000 34.754.000 35.196.000 92.700.000 * TK 155 : Thµnh PhÈm ST T 1 2 3 4 5 Tªn s¶n phÈm §VT ¸o s¬ mi nam dµi tay ¸o s¬ mi nam céc tay QuÇn dµi nam QuÇn dµi n÷ ¸o s¬ mi n÷ dµi tay chiÕc chiÕc chiÕc chiÕc chiÕc Trêng C§ KT- KT CN I Sè lîng 1.300 850 750 500 1.600 gi¸vèn 42.650 31.069 46.850 35.090 32.143 Thµnh tiÒn 55.445.000 26.408.650 35.137.500 17.545.000 51.428.800 B¸o c¸o kÕ to¸n 6 ¸o s¬ mi n÷ ng¾n tay Tæng chiÕc 900 28.510 25.659.000 TK 152 Nguyªn vËt liÖu : STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tªn NVL V¶i sîi V¶i th« V¶i dÖt kim Cóc to Cóc nhá Chun b¶n to chun b¶n nhá ChØ mÇu ChØ tr¾ng PhÊn DÇu Tæng §VT m m m kg kg m m cuén cuén hép hép Sè lîng 13.772 17.058 9.278 46 60 5.586 12.359 377 482 92 270 §¬n gi¸ 10.560 8.980 11.042 31.012 29.510 563 491 13.112 12.918 8.005 13.502 Thµnh tiÒn 145.432.320 153.180.840 102.447.676 1.426.552 1.770.600 3.144.918 6.068.269 4.943.224 6.226.476 736.460 3.645.540 II. Trong kú cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh : 1. Ngµy 1/ 5 c«ng ty TM & dÞch vô H»ng Th¶o thanh to¸n tiÒn cßn nî kú tríc cho XN phiÕu thu sè 104 2. Ngµy 2/ 5C«ng ty nhËp mua v¶i cña c«ng ty Mai H©n theo H§ sè 006893 pNK sè 102 , C«ng ty cha thanh to¸n . Tªn hµng Sè lîng §¬n gi¸ V¶i sîi 42/2 PE 17.600 10.580 V¶i dÖt kim 12.300 11.040 Trêng C§ KT- KT CN I B¸o c¸o kÕ to¸n 3. Mua d©y kÐo cña XN Hïng Anh theo H§ sè 007694 ngµy 2/ 5 PNK sè 103 C«ng ty cha thanh to¸n tiÒn hµng. Tªn hµng Sè lîng ( chiÕc ) §¬n gi¸ Kho¸ dµi 1.020 1.560 Kho¸ ng¾n 3.410 1.021 4. Rót TGNH vÒ nhËp quü tiÒn mÆt ; 150.000.000 phiÕu thu 105 5. NhËp mua chØ mÇu theo H§ sè 029442 ngµy 2/ 5 PNK sè 104 XN ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt , phiÕu chi sè 95 Tªn hµng Sè lîng ( cuén ) §¬n gi¸ ChØ mÇu 912 13.154 6. XuÊt b¸n trùc tiÕp cho cöa hµng thêi trang Anh Ph¬ng PXK sè 116 ngµy 2/ 5 , phiÕu thu sè 106 C«ng ty tÝnh vµ tr¶ chiÕt khÊu 1% cho cöa hµng b»ng tiÒn mÆt phiÕu chi sè 96 STT Tªn s¶n phÈm sè lîng ( chiÕc) gi¸ b¸n 1 S¬ mi nam dµi tay 150 71.500 2 S¬ mi n÷ dµi tay 280 55.000 3 QuÇn nam 195 78.000 7. XuÊt v¶i sîi ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm PXK sè 117 ngµy 3/ 5 STT Tªn s¶n phÈm sè lîng (m) ®¬n gi¸ 1 Bé ®å nam 4.125 10.560 2 Bé ®å n÷ 5.367 10.560 3 Bé ®å trÎ em 1.854 10.560 8. XuÊt v¶i th« ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm PXK sè 118 ngµy 3/ 5 STT Tªn s¶n phÈm sè lîng ( m) ®¬n gi¸ 1 Bé ®å nam 3.883,0 8.980 2 Bé ®å n÷ 6.138,0 8.980 3 Bé ®å trÎ em 3.229,5 8.980 9. XuÊt chØ tr¾ng ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm PXK sè 119 ngµy 3/ 5 STT Tªn s¶n phÈm Sè lîng ( cuén ) §¬n gi¸ 1 Bé ®å nam 115 12.918 2 Bé ®å n÷ 231 12.918 3 Bé ®å trÎ em 95 12.918 10. XuÊt chØ mµu ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm , PXK sè 120 ngµy 3/ 5 STT Tªn s¶n phÈm sè lîng (cuén ) §¬n gi¸ 1 Bé ®å nam 170 13.112 2 Bé ®å n÷ 207 13.112 3 Bé ®å trÎ em 239 13.154 Trêng C§ KT- KT CN I B¸o c¸o kÕ to¸n 11. XuÊt göi b¸n cho cöa hµng 95/6 Phan Chu Trinh ,PXk sè 121 ngµy 4/ 5 STT Tªn s¶n phÈm §VT Sè lîng Gi¸ b¸n 1 S¬ mi n÷ dµi tay chiÕc 230 55.000 2 S¬ mi n÷ N.tay chiÕc 310 50.000 3 QuÇn dµi n÷ chiÕc 250 59.500 12. XÝ nghiÖp thanh to¸n tiÒn cho c«ng ty TNHH B¶o Long PhiÕu chi sè 97 13.Vay ng¾n h¹n ng©n hµng Vietcombank :250.000.000 vÒ nhËp quü tiÒn mÆt , phiÕu thu sè 107 ngµy 5/ 5 14. Ngµy 5/4 C«ng ty thanh to¸n tiÒn cho c«ng ty Mai H©n phiÕu chi sè 98 15. XuÊt phÊn ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm , PXK sè 112 ngµy 5/ 5. STT Tªn s¶n phÈm Sè lîng ( hép ) §¬n gi¸ 1 Bé ®å nam 25 8.005 2 Bé ®å n÷ 43 8.005 3 Bé ®å trÎ em 17 8.005 16. Mua suèt chØ cña c«ng ty TNHH Th¸i Hµ theo H§ sè 0145173 ngµy 5 / 5 , PXK sè 105 C«ng ty ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt phiÕu chi sè 99 STT Tªn s¶n phÈm Sè lîng (chiÕc ) §¬n gi¸ 1 Suèt chØ 1.750 423 17. NhËp mua tói ®ùng quÇn ¸o cña c«ng ty bao b× Mai Linh theo H§ sè 015420 ngµy 5/ 5 , PNK sè 106 , phiÕu chi sè 100 Tªn hµng Sè lîng ( chiÕc ) §¬n gi¸ Tói ®ùng quÇn ¸o 15.841 350 18. XuÊt b¸n cho c«ng ty CP Nam S¬n , phiÕu xuÊt kho sè 123 ngµy 6/ 5 c«ng ty ®· thanh to¸n cho XN b»ng tiÒn göi ng©n hµng XN tÝnh vµ tr¶ chiÕt khÊu 2% cho c«ng ty b»ng tiÒn mÆt phiÕu chi sè 101. STT Tªn s¶n phÈm Sè lîng ( chiÕc ) Gi¸ b¸n 1 s¬ mi nam dµi tay 750 71.500 2 S¬ mi nam ng¾n tay 500 59.000 3 S¬ mi n÷ dµi tay 430 55.000 4 S¬ mi n÷ ng¾n tay 345 50.000 19. XuÊt suèt chØ ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm , PXK sè 124 ngµy 6/ 5 STT tªn s¶n phÈm Sè lîng ( chiÕc ) §¬n gi¸ 1 Bé ®å nam 510 423 2 Bé ®å n÷ 325 423 3 Bé ®å trÎ em 219 423 Trêng C§ KT- KT CN I B¸o c¸o kÕ to¸n 20. XuÊt cóc bÐ ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm , PXK sè 125 ngµy 6/ 5. STT Tªn s¶n phÈm Sè lîng ( kg) §¬n gi¸ 1 Bé ®å nam 20 29.510 2 Bé ®å n÷ 13 29.510 3 Bé ®å trÎ em 15 29.510 21. XuÊt cóc to ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm . PXK sè 126 ngµy 6/ 5 STT Tªn s¶n phÈm Sè l- ®¬n gi¸ îng ( kg) 1 Bé ®å nam 17 31.012 2 Bé ®å n÷ 5 31.012 22. XuÊt d©y chun b¶n to ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm , PXK sè 127 ngµy 7/ 5 STT Tªn s¶n phÈm Sè lîng (m) §¬n gi¸ 1 Bé ®å nam 3.120 491 2 Bé ®å n÷ 5.149 491 3 Bé ®å trÎ em 2.567 491 23. XuÊt tói ®ùng quÇn ¸o ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm ,PXK sè 128 ngµy 7/ 5 STT Tªn s¶n phÈm Sè lîng §¬n gi¸ ( chiÕc ) 1 Bé ®å nam 3.640 350 2 Bé ®å n÷ 6.392 350 3 Bé ®å trÎ em 3.389 350 24. Cöa hµng 95/6 Phan Chu Trinh thanh to¸n tiÒn hµng , phiÕu thu sè 108 ngµy 8/ 5 .Nhµ m¸y tÝnh vµ tr¶ tiÒn hoa hång 2% cho cöa hµng , phiÕu chi sè 102 25. T¹m øng cho anh Ng« ViÕt Thanh ®i c«ng t¸c lµ : 8.750.000 , PhiÕu chi sè 103 ngµy 9/ 5. 26. C«ng ty thanh to¸n tiÒn cho xëng may Lª H÷u Thä ,PC sè 104 27.C«ng ty thanh to¸n tiÒn cho c«ng ty TNHH Thiªn Ng©n , PC sè 105 ngµy 9/ 5. 28. Siªu thÞ Seoul thanh to¸n tiÒn hµng cho C«ng ty ,PT sè 109 ngµy 10/ 5. 29. C«ng ty Cæ phÇn ViÖt Anh thanh to¸n tiÒn hµng cho C«ng ty , PT sè 110 ngµy 10/ 5. 30. XuÊt b¸n trùc tiÕp cho cöa hµng 23 Lª Träng TÊn ,PXK sè 129 ngµy 11/5 , cöa hµng ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt , phiÕu thu sè 111. C«ng ty ®· tr¶ tiÒn triÕt khÊu 1% cho kh¸ch hµng b»ng tiÒn mÆt , PC sè 106. STT Tªn s¶n phÈm §VT Sè lîng Gi¸ b¸n 1 S¬ mi n÷ dµi tay chiÕc 300 55.000 2 QuÇn nam chiÕc 450 78.000 3 QuÇn n÷ chiÕc 250 59.500 31. C«ng ty thanh to¸n tiÒn cßn nî kú tríc cho c«ng ty Sao Ph¬ng B¾c ,PC sè 107 ngµy 11/ 5. 32. TrÝch chi phÝ tr¶ tríc cho tõng s¶n phÈm STT Tªn s¶n phÈm sè tiÒn 1 Bé ®å nam 1.356.200 2 Bé ®å n÷ 2.233.150 3 Bé ®å trÎ em 1.965.000 33. TrÝch KHTSC§ cho tõng bé phËn Trêng C§ KT- KT CN I B¸o c¸o kÕ to¸n STT 1 Bé phËn Sè tiÒn D©y chuyÒn s¶n xuÊt bé ®å 21.438.634 nam 2 D©y chuyÒn s¶n xuÊt bé ®å 29.307.450 n÷ 3 D©y chuyÒn s¶n xuÊt bé ®å 17.542.183 trÎ em 4 Bé phËn b¸n hµng 965.412 5 Bé phËn qu¶n lý doanh 1.896.373 nghiÖp 34. Ph©n bæ tiÒn l¬ng cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt . STT Tªn s¶n phÈm Sè tiÒn 1 Bé ®å nam 22.454.211 2 Bé ®å n÷ 31.683.726 3 Bé ®å trÎ em 16.454.211 35. Ph©n bæ tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho bé phËn qu¶n lý ph©n xëng . STT Tªn s¶n phÈm Sè tiÒn 1 Bé ®å nam 3.020.000 2 Bé ®å n÷ 3.126.500 3 Bé ®å trÎ em 2.250.000 36. TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho : - Bé phËn b¸n hµng : 2.115.158 - Bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp : 5.931.820 37. TrÝch BHXH,BHYT ,KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh 38. PhÕ liÖu thu håi nhËp kho STT Tªn s¶n phÈm Sè tiÒn 1 Bé ®å nam 2.415.310 2 Bé ®å n÷ 5.018.435 3 Bé ®å trÎ em 1.765.892 Trêng C§ KT- KT CN I B¸o c¸o kÕ to¸n 39. Thanh to¸n tiÒn ®iÖn , phiÕu chi sè 108 ngµy 19/ 5 VAT 10% STT Tªn s¶n phÈm Sè tiÒn 1 Bé ®å nam 562.135 2 Bé ®å n÷ 539.600 3 Bé ®å trÎ em 413.258 40. Thanh to¸n tiÒn níc , PC sè 109 ngµy 19/ 5 VAT 5%. STT Tªn s¶n phÈm Sè tiÒn 1 Bé ®å nam 165.360 2 Bé ®å n÷ 240.187 3 Bé ®å trÎ em 152.109 41. Thanh to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i ,phiÕu chi sè 110 ngµy 20/ 5 STT Tªn s¶n phÈm Sè tiÒn 1 Bé ®å nam 102.070 2 Bé ®å n÷ 125.786 3 Bé ®å trÎ em 97.850 42. NhËp kho thµnh phÈm ,PNK sè 107 ngµy 20/ 5 STT Tªn s¶n phÈm Sè lîng Gi¸ vèn 1 Bé ®å nam 3.640 37.913,8 2 Bé ®å n÷ 6.392 30.057,9 3 Bé ®å trÎ em 3.389 28.542,5 43. XuÊt göi b¸n cho cöa hµng 25 Bµ TriÖu ,PXK sè 130 ngµy 21/ 5 STT tªn s¶n phÈm Sè lîng Gi¸ b¸n 1 Bé ®å nam 650 63.450 2 Bé ®å n÷ 1.010 52.000 3 Bé ®å trÎ em 415 48.000 44. Tr¶ tiÒn chi phÝ lµm vÖ sinh ,PC sè 111 ngµy 21/ 5 sè tiÒn 1.515.700 45. Mua dÇu sÊy cña c«ng ty Thiªn Trêng theo hîp ®ång sè 005313 ngµy 22/ 5 Gi¸ cha thuÕ lµ 1.750.000 VAT 10% XN cha thanh to¸n tiÒn hµng . 46. Anh Ng« ViÕt Thanh thanh to¸n tiÒn t¹m øng ®i mua hµng trong kú PhiÕu thu sè 111 ngµy 22/ 5 ; 625.400® 47. XuÊt göi b¸n siªu thÞ Hµ Néi Marko ,PXK sè 131 ngµy 23/ 5 STT Tªn s¶n phÈm Sè lîng gi¸ b¸n 1 Bé ®å nam 410 63.450 2 Bé ®å n÷ 620 52.000 3 Bé ®å trÎ em 395 48.000 4 S¬ mi nam dµi tay 155 71.500 48. Rót TGNH vÒ nhËp quü tiÒn mÆt ;100.000.000 PT sè 112 49. Thanh to¸n tiÒn l¬ng cho CBCNV nhµ m¸y PC sè 112 ngµy 25/ 5 50. XuÊt b¸n trùc tiÕp cho cöa hµng b¸ch ho¸ tæng hîp Thanh Xu©n ,PXK sè 132 ngµy 25/ 5 cöa hµng ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt sau khi ®· trõ triÕt khÊu 1%. 51. XuÊt göi b¸n cöa hµng Hanosimex 19 NguyÔn L¬ng B»ng ,PXK sè 133 ngµy 25/ 5 STT Tªn s¶n phÈm Sè lîng Gi¸ b¸n 1 Bé ®å nam 185 63.450 2 Bé ®å n÷ 185 52.000 3 Bé ®å trÎ em 205 48.000 52. C«ng ty TNHH dÖt may tr¶ tríc tiÒn hµng ,PT sè 1 ngµy 26/ 5 sè tiÒn 17.095.000 Trêng C§ KT- KT CN I B¸o c¸o kÕ to¸n 53. NhËp mua v¶i kaki cña c«ng ty Mai H©n theo H§ sè 006493 ngµy 26/ 5. PNK sè 109 , XN cha thanh to¸n tiÒn hµng . STT Tªn hµng Sè lîng §¬n gi¸ 1 v¶i Kaki 1.500 15.430 54. NhËp mua lôa t¬ t»m cña c«ng ty Huª Silk theo H§ sè 049153 ngµy 26/ 5 NK sè 110 XN cha thanh to¸n . STT Tªn hµng Sè lîng §¬n gi¸ 1 Lôa Tr¬n 2.500 17.650 2 Lôa hoa 2.815 18.410 55. Mua kho¸ ®ång cña c«ng ty B¾c Ninh theo H§sè 001372 ngµy 26/ 5 PNK sè 111 XN ®· thanh to¸n 50% tiÒn hµng b»ng tiÒn mÆt phiÕu chi sè ....... sè cßn l¹i cha thanh to¸n . STT Tªn s¶n phÈm Sè lîng §¬n gi¸ 1 Kho¸ ®ång 1.350 2.570 56. Thanh lý 1 nhµ v¨n phßng ®· h háng & khÊu hao hÕt Nguyªn gi¸ 180.000.000 . Chi phÝ thanh lý thuª ngoµi ph¶i tr¶ 1.050.000 57. Thu tiÒn mÆt b¸n phÕ liÖu thanh lý :2.543.000 PhiÕu thu sè 115 ngµy 27/5 58. XuÊt göi b¸n cho cöa hµng Hång Nhung, PXK sè 134 ngµy 27/ 5 STT Tªn s¶n phÈm Sè lîng Gi¸ b¸n 1 Bé ®å nam 110 63.450 2 Bé ®å n÷ 85 52.000 3 Bé ®å trÎ em 49 48.000 59. Cöa hµng thêi trang Anh Ph¬ng thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc cho XN , phiÕu thu sè 116 ngµy 28/ 5 60.Siªu thÞ Hµ Néi Marko thanh to¸n tiÒn hµng , PhiÕu thu sè ... ngµy 28/ 5.Nhµ m¸y tÝnh vµ tr¶ tiÒn hoa hång 3% cho siªu thÞ b»ng tiÒn mÆt , phiÕu chi sè .... 61. C«ng ty thanh to¸n tiÒn cho c«ng ty bao b× thµnh ®¹t , PC sè 116 ngµy 28/ 5 62. XuÊt b¸n trùc tiÕp cho c«ng ty V¹n Xu©n c«ng ty ®· tr¶ tríc 50% tiÒn hµng b»ng tiÒn mÆt , phiÕu thu sè ... sè cßn l¹i cßn nî . STT Tªn s¶n phÈm sè lîng Gi¸ b¸n 1 Bé ®å nam 103 63.450 2 Bé ®å n÷ 149 52.000 3 Bé ®å trÎ em 75 48.000 63. Cöa hµng Hanosimex thanh to¸n tiÒn hµng nhµ m¸y göi b¸n trong kú, nhµ m¸y ®· thu tiÒn sau khi trõ 2% hoa hång cho cöa hµng. 64.C«ng ty ®Æt tríc tiÒn mua hµng cho c«ng ty TNHH Ph¬ng §«ng ,PC sè 117 ngµy 29/ 5 sè tiÒn : 17.932.500 65.C«ng ty thanh to¸n tiÒn cßn nî trong kú cho xÝ nghiÖp Hïng Anh ,PhiÕu chi sè 118 ngµy 30/ 5. 66. C«ng ty V¹n Xu©n thanh to¸n nèt sè tiÒn cßn nî trong kú phiÕu thu sè 120 ngµy 30/ 5. 67. XN thanh to¸n tiÒn hµng cho c«ng ty Hue Silk , PhiÕu chi sè 119 ngµy 30/ 5. 68. Cöa hµng Hång Nhung thanh to¸n tiÒn hµng XN göi b¸n trong kú ,XN ®· thu tiÒn sau khi trõ 1% hoa hång cho cöa hµng , phiÕu thu sè ... ngµy 30/5. Trêng C§ KT- KT CN I B¸o c¸o kÕ to¸n Sè TT 1 NghiÖp vô 1: PhiÕu thu 2 3 4 5 6 7 NghiÖp vô 2: -Hîp ®ång mua hµng -Ho¸ ®¬n thuÕ GTGT -Bªn b¸n kiÓm nghiÖm -PhiÕu nhËp kho NghiÖp vô 3: -Hîp ®ång mua hµng -Ho¸ ®¬n thuÕ VAT -PhiÕu nhËp kho -Biªn b¶n kiÓm nghiÖm NghiÖp vô 4: -PhiÕu thu -GiÊy b¸o cã NghiÖp vô 5 : -Hîp ®ång mua hµng -Ho¸ ®¬n thuÕ VAT -PhiÕu nhËp kho -PhiÕu chi -Biªn b¶n kiÓm nghiÖm NghiÖp vô 6 : -Hép ®¬n b¸n hµng -PhiÕu xuÊt kho -PhiÕu chi NghiÖp vô 7 : -PhiÕu xuÊt kho Trêng C§ KT- KT CN I C¸c chøng tõ gèc Sè Sè TT TT 20 NghiÖp vô 20 : 39 NghiÖp vô 50 : -PhiÕu thu -PhiÕu xuÊt kho -Ho¸ ®¬n b¸n hµng -Ho¸ ®¬n b¸n bµng -PhiÕu thu 21 NghiÖp vô 21 : 40 NghiÖp vô 51 : -GiÊy ®Ò nghÞ t¹m -PhiÕu xuÊt kho øng -PhiÕu chi 22 NghiÖp vô 22: -PhiÕu chi 41 NghiÖp vô 52 : -PhiÕu thu 23 NghiÖp vô 23: -PhiÕu chi 42 NghiÖp vô 53,54, 55 : -Hîp ®ång mua hµng -Ho¸ ®¬n thuÕ VAT -PhiÕu nhËp kho -Biªn b¶n kiªm nghiÖm 43 NghiÖp vô 56,57 : -Biªn b¶n thanh ly TSC§ -PhiÕu thu 24 NghiÖp vô 24: -PhiÕu thu 25 NghiÖp vô 25 : -PhiÕu thu 44 NghiÖp vô 58 : -PhiÕu xuÊt kho 26 NghiÖp vô 26 : 45 NghiÖp vô 59 : -Ho¸ ®¬n b¸n hµng -PhiÕu thu -PhiÕu xuÊt kho -PhiÕu thu B¸o c¸o kÕ to¸n 8 NghiÖp vô 8 : -PhiÕu xuÊt kho -PhiÕu chi 27 NghiÖp vô 27 : -PhiÕu chi 9 NghiÖp vô 9 : -PhiÕu xuÊt kho 28 10 NghiÖp vô 10 : -PhiÕu xuÊt kho 29 11 NghiÖp vô 11: -PhiÕu xuÊt kho 30 12 NghiÖp vô 12 : -PhiÕu chi 13 NghiÖp vô 13: -PhiÕu thu -Hîp ®ång tÝn dông 14 NghiÖp vô 14 : -PhiÕu chi 15 NghiÖp vô 15 : -PhiÕu xuÊt kho 31 16 NghiÖp vô 16 : -Hîp ®ång mua hµng -Ho¸ ®¬n thuÕ VAT -Biªn b¶n kiÓm nghiÖm -PhiÕu chi 17 NghiÖp vô 17 : -Hîp ®ång mua hµng -Ho¸ ®¬n thuÕ VAT -Biªn b¶n kiÓm nghiÖm 35 Trêng C§ KT- KT CN I 32 33 34 36 46 NghiÖp vô 60 : -Ho¸ ®¬n b¸n hµng -PhiÕu thu -PhiÕu chi NghiÖp vô 28 : 47 NghiÖp vô 61 : -B¶ng trÝch & ph©n -PhiÕu chi phèi khÊu hao -B¶ng ph©n bè tiÒn l¬ng & BHXH NghiÖp vô 29 : 48 NghiÖp vô 62 : -PhiÕu nhËp kho -Hîp ®ång b¸n hµng -PhiÕu xuÊt kho -PhiÕu thu NghiÖp vô 30 => 49 NghiÖp vô 63 : nghiÖp vô 41 -PhiÕu thu -PhiÕu chi -Ho¸ ®¬n tiÒn ®iÖn -Ho¸ ®¬n tiÒn níc -Ho¸ ®¬n dvô bu chÝnh VT NghiÖp vô 42 : 50 NghiÖp vô 64 : -PhiÕu nhËp kho -PhiÕu chi NghiÖp vô 43 : 51 NghiÖp vô 65 : -PhiÕu xuÊt kho -PhiÕu chi NghiÖp vô 44 : -PhiÕu chi NghiÖp vô 45 : -Hîp ®ång mua hµng -Ho¸ ®¬n thuÕ VAT NghiÖp vô 46 : -PhiÕu thu -GiÊy thanh to¸n t¹m øng NghiÖp vô 47 : -PhiÕu xuÊt kho 52 NghiÖp vô 66 : -PhiÕu thu 53 NghiÖp vô 67 : -PhiÕu chi 54 NghiÖp vô 68 : -Ho¸ ®¬n b¸n hµng -PhiÕu thu B¸o c¸o kÕ to¸n -PhiÕu chi 18 NghiÖp vô 18 : 37 -PhiÕu xuÊt kho -Ho¸ ®¬n b¸n hµng -Gi¸y b¸o nî -PhiÕu chi 19 NghiÖp vô 19 : 38 -PhiÕu xuÊt kho §¬n vÞ :.............. Bé phËn :........... ............................ ............................ NghiÖp vô 48 : -GiÊy b¸o cã -PhiÕu thu NghiÖp vô 49 : -PhiÕu chi MÉu sè 01-VT Q§ sè 1141-TC/Q§/C§KT Ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 Cña Bé Tµi chÝnh PhiÕu nhËp kho Ngµy 02 th¸ng 05 n¨m 2005 Sè : 103 Nî:152 Cã: 331 Hä tªn ng¬i giao hµng : Phïng Quèc Hng..................................................... Theo : H§ Sè 007694 ngµy 02 th¸ng 05 n¨m 2005 cña XN Hïng Anh . NhËp tai kho : ................................................................................................. STT Tªn,nh·n M· §¬n vÞ Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh hiÖu,quy c¸ch sè tÝnh tiÒn Theo Thùc ph©m chÊt vËt t chøng nhËp (S¶n phÈm hµng tõ ho¸ ) 1 2 Kho¸ dµi Kho¸ ng¾n Céng : ChiÕc ChiÕc 1.020 3.410 1.560 1.021 1.591.200 3.481.610 5.072.810 Ngµy 02.th¸ng 05 n¨m 2005 Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Trêng C§ KT- KT CN I Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi giao hµng Thñ kho B¸o c¸o kÕ to¸n C«ng ty ...... Céng hoµ x· héi chñ nghÜ ViÖt Nam §éc lËp-Tù do-H¹nh phóc Hîp ®ång mua b¸n N¨m2005 C¨n cø vµo ph¸p lÖnh H§KT cña héi ®ång nhµ níc , níc céng hoµ XHCN ViÖt Nam , c«ng bè ngµy 29/09/1989. C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh sè 06 H§BT ngµy 29/09/1989 cña héi ®ång bé trëng híng dÉn viÖc thi hµnh ph¸p lÖnh H§KT. H«m nay ngµy 02 th¸ng 05 n¨m 2005 Bªn A : XN Hïng Anh §Þa chØ : Chøc vô: Bªn B : C«ng ty dÖt len Mïa §«ng §Þa chØ : 47 NguyÔn Tu©n - Thanh Xu©n - Hµ Néi Do «ng (bµ) : TrÇn B¸ Héi Chøc vô : G§ ®¹i diÖn Hai bªn bµn b¹c vµ tho¶ thuËn ký kÕt hîp ®ång c¸c ®iÒu kho¶n sau : Tªn hµng , sè lîng , gi¸ c¶ : STT 1 2 Tªn hµng Kho¸ dµi Kho¸ ng¾n §VT ChiÕc ChiÕc Sè lîng 1020 3410 §¬n gi¸ 1560 1021 Thµnh tiÒn 1.951.200 3.481.610 Hai bªn cam kÕt thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kho¶n ghi trong hîp ®ång . Bªn nµo vi ph¹m g©y thiÖt h¹i cho bªn kia ph¶i båi thêng . Hîp ®ång lµm thµnh hai b¶n , mçi bªn gi÷ mét b¶n . §¹i diÖn bªn A: (Ký tªn , ®ãng dÊu) Trêng C§ KT- KT CN I §¹i diÖn bªn B: (Ký tªn , ®ãng dÊu) B¸o c¸o kÕ to¸n Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng MÉu sè Ngµy 02 th¸ng 05 n¨m 2005 §¬n vÞ b¸n hµng :XÝ nghiÖp Hïng Anh §Þa chØ : 48 V¬ng Thõa Vò - Hµ Néi Sè tµi kho¶n : §iÖn tho¹i : Hä tªn ngêi mua : C«ng ty dÖt len Mïa §«ng Tªn ®¬n vÞ : §Þa chØ : 47 nguyÔn Tu©n - Thanh Xu©n - Hµ Néi Sè tµi kho¶n : H×nh thøc thanh to¸n : STT Tªn hµng ho¸ §¬n vÞ tÝnh Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn dÞch vô 1 Kho¸ dµi ChiÕc 1020 1560 1.591.200 2 Kho¸ ng¾n Nt 3410 1021 3.481.610 Céng tiÒn hµng 5.072.810 ThuÕ suÊt %TiÒn thuÕ GTGT 507.281 GTGT Tæng céng tiÒn thanh to¸n 5.580.091 Sè tiÒn ghi N¨m triÖu n¨m tr¨m t¸m m¬i ngh×n kh«ng tr¨m chÝn m¬i b»ng ch÷ mèt ®ång Ngêi mua hµngNgêi b¸n hµng Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký,ghi râ tªn) (Ký,ghi râ tªn) (Ký,®ãng dÊu,ghi râ tªn) (CÇn kiÓm tra , ®èi chiÕu giao nhËn phiÕu , ho¸ ®¬n ) §¬n vÞ :........... Bé phËn :....... MÉu sè : 05-VT Ban hµnh theo Q§ sè 1141-TC/Q§/C§KT Ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 Cña Bé Tµi ChÝnh Trêng C§ KT- KT CN I
- Xem thêm -