Tài liệu Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại công ty thực phẩm hà nội

  • Số trang: 105 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 179 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại Công ty Thực phẩm Hà Nội
Môc lôc PhÇn I : Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty thùc phÈm Hµ Néi. Ch¬ng I : KÕ to¸nTSC§ vµ chi phÝ khÊu hao TSC§ I) II) III) H¹ch to¸n TSC§ KÕ to¸n hao mßn vµ tÝnh khÊu hao TSC§ KÕ to¸n söa ch÷a TSC§ I) II) Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty KÕ to¸n CCDC I) II) Ph¬ng ph¸p tÝnh l¬ng vµ c¸c kho¶n tÝnh theo l¬ng. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n thanh to¸n víi c«ng nh©n viªn. Ch¬ng II: H¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu vµ CCDC t¹i c«ng ty thùc phÈm Hµ Néi. Ch¬ng III: KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i c«ng ty thùc phÈm hµ néi. Ch¬ng IV : H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty thùc phÈm hµ néi. I) II) §èi tîng vµ ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty. Ch¬ng V: KÕ to¸n thµnh phÈm lao vô ®· hoµn thµnh Ch¬ng VI : KÕ to¸n tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô. I) II) III) Ph¬ng thøc b¸n hµng t¹i doanh nghiÖp KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp I) II) KÕ to¸n tiÒn mÆt KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng Ch¬ng VII: KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn Ch¬ng VIII: KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô thanh to¸n t¹i c«ng ty thùc phÈm hµ néi I) KÕ to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu Ch¬ng IX: KÕ to¸n ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ chi phÝ bÊt thêng I) II) KÕ to¸n thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng bÊt thêng. KÕ to¸n chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh, ho¹t ®éng bÊt thêng I) II) h¹ch to¸n nguån vèn kinh doanh KÕ to¸n c¸c quü Ch¬ng X: H¹ch to¸n nguån vèn chñ së h÷u vµ c¸c lo¹i quü t¹i c«ng ty thùc phÈm hµ néi 1 Ch¬ng XI: KÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh vµ ph©n phèi l·i t¹i c«ng ty. I) II) KÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh KÕ to¸n ph©n phèi l·i Ch¬ng XII : B¸o c¸o kÕ to¸n PhÇn III : kÕt luËn PhÇn I :Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty I)Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty. C«ng ty Thùc PhÈm Hµ Néi lµ mét DN nhµ níc trùc thuéc së th¬ng m¹i Hµ Néi, lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ ®îc thµnh lËp ®Çu tiªn cña ngµnh th¬ng nghiÖp thñ ®« tõ n¨m 1957. C«ng ty cã nhiÖm vô trung t©m lµ tæ chøc cung øng c¸c mÆt hµng thùc phÈm t¬i sèng, thùc phÈm ®Æc s¶n, thùc phÈm c«ng nghÖ tõ nguån nhËp khÈu vµ s¶n xuÊt trong níc ®Ó phôc vô nh©n d©n thñ ®«. C«ng ty ®îc sù quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn cña thµnh uû UBND së th¬ng m¹i Hµ Néi cïng c¸c ngµnh cã liªn quan. C«ng ty ®· nhiÒu n¨m liªn tôc hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®îc giao, nhiÒu n¨m ®îc cê lu©n lu cña thµnh phè Hµ Néi. N¨m 1997 c«ng ty vinh dù ®îc nhËn hu©n ch¬ng kh¸ng chiÕn h¹ng nh× do Nhµ níc tÆng. C«ng ty cã trô së chÝnh n»m ë 24 - 26 ®êng TrÇn NhËt DuËt- trung t©m th¬ng m¹i Hµ Néi gÇn chî §ång Xu©n- B¾c Qua, lµ n¬i giao lu bu«n b¸n lín nhÊt Hµ Néi, thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng ®Õn th¨m quan, quan hÖ giao dÞchvµ mua b¸n víi c«ng ty. Tríc kia c«ng ty lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc bao cÊp hoµn toµn víi mét m¹ng líi c¸c cöa hµng cã mÆt kh¾p c¸c quËn, huyÖn thñ ®«. C«ng ty cã nhiÖm vô th«ng qua tem, phiÕu ph©n phèi c¸c mÆt hµng thùc phÈm nh: thÞt lîn, thÞt bß, gia cÇm, muèi, níc m¾m vµ c¸c mÆt hµng t¬i sèng kh¸c. Tõ khi xo¸ bá bao cÊp n¨m 1990 chuyÓn sang h¹ch to¸n kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ trêng c«ng ty gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n do c¬ chÕ bao cÊp ®Ó l¹i ®ã lµ bé m¸y cßn cång kÒnh, tr×nh ®é n¨ng lùc cã nhiÒu h¹n chÕ, vèn lu ®éng thiÕu nghiªm träng, c«ng ty ph¶i hÕt søc cè g¾ng c¶i tæ l¹i bé m¸y hµnh chÝnh nh©n sù, t¸ch c¸c phßng ban, c¸c cöa hµng tríc kia trùc thuéc vµo c«ng ty ra c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp gi¶m biªn chÕ, c¸c nh©n viªn thõa ë c¸c phßng ban, nh÷ng ngêi kh«ng ®ñ tr×nh ®é ®a sang lµm c«ng t¸c kh¸c. Tr¶i qua h¬n 44 n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh, c«ng ty ®· ®îc sù hoan nghªnh ñng hé tõ phÝa kh¸ch hµng ®îc tÆng nhiÒu b»ng khen hu©n ch¬ng. N¨m 2000 s¶n phÈm tù s¶n xuÊt cña c«ng ty ®îc thëng huy ch¬ng vµng Héi chî Èm thùc quèc tÕ tæ chøc t¹i Hµ Néi. HiÖn nay c«ng ty cã: -3 xÝ nghiÖp chÕ biÕn, b¶o qu¶n c¸c lo¹i thùc phÈm 2 -2 trung t©m th¬ng m¹i -3 kh¸ch s¹n, 2 siªu thÞ vµ 12 cöa hµng tæng hîpcïng víi m¹ng líi tiªu thô b¸n hµng t¹i trªn 40 ®Þa ®iÓm ë thñ ®« Hµ Néi. Víi c¸c mÆt hµng kinh doanh ®a d¹ng, phong phó gåm: -Thùc phÈm t¬i sèng -Thùc phÈm chÕ biÕn -Thùc phÈm c«ng nghÖ -§å gia dông Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ngµy cµng ®îc më réng ë NhËt B¶n, Singapore, Malaysia, Hµn Quèc, óc, Ph¸p, §øc, §an M¹ch... C«ng ty mong muèn ®îc thiÕt lËp vµ ph¸t triÓn quan hÖ hîp t¸c kinh doanh l©u dµi vµ thiÖn chÝ v¬Ý c¸c mÆt hµng theo tinh thÇn vµ môc tiªu"Thµnh c«ng cña b¹n hµng chÝnh lµ thµnh c«ng cña chóng t«i". II)Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty C«ng ty thùc phÈm Hµ Néi ®îc thµnh lËp l¹i theo quyÕt ®Þnh sè 490 Q§/UB ngµy 26/1/1993 cña UBND thµnh phè Hµ Néi. *NhiÖm vô cña c«ng ty thùc phÈm Hµ Néi lµ: Kinh doanh thùc phÈm n«ng s¶n t¬i sèng vµ chÕ biÕn thùc phÈm c«ng nghÖ thuû s¶n t¬i vµ chÕ biÕn muèi vµ c¸c lo¹i gia vÞ xuÊt nhËp khÈu, kinh doanh b¸n bu«n b¸n lÎ t liÖu tiªu dïng, tæ chøc s¶n xuÊt gia c«ng chÕ biÕn lµm ®¹i lý, doanh nghiÖp ®îc phÐp kinh doanh tæ chøc c¸c dÞch vô ¨n nghØ. §¹i lý ph©n phèi hµng liªn doanh liªn kÕt víi c¸c tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh trong níc vµ ngoµi níc. III)C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty Gåm : 12 cöa hµng kinh doanh 3 kh¸ch s¹n 2 siªu thÞ 2 trung t©m th¬ng m¹i 3 xÝ nghiÖp chÕ biÕn 3 kho b¶o qu¶n S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty 3 Ban gi¸m ®èc PG§ phô tr¸ch tµi chÝnh PG§ phô tr¸ch kinh doanh C¸c phßng ban chøc n¨ng PGD tæ chøc HC vµ thanh tra C¸c xÝ nghiÖp cöa hµng ®¬n vÞ trùc thuéc C¸c phßng ban chøc n¨ng gåm: Phßng tæ Phßng kÕ Phßng kinh Phßng Phßng kÕ chøc hµnh to¸n doanh ®èi thanh tra ho¹ch kinh chÝnh ngo¹i b¶o vÖ doanh 4 S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: KÕ to¸n trëng KÕ to¸n phã Thñ quü c«ng ty b¶o hiÓm+l¬ng KÕ to¸n ng©n hµng theo dâi doanh thu KÕ to¸n tæng hîp IV)Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng phßng ban trong c«ng ty. *Mét ban gi¸m ®èc cã 4 ngêi gåm: 1 gi¸m ®èc, 1 phã gi¸m ®èc phô tr¸ch tµi chÝnh, 1 phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh, 1 phã gi¸m ®èc phô tr¸ch tæ chøc hµnh chÝnh vµ thanh tra. C¸c phßng ban chøc n¨ng ®îc tæ chøc theo yªu cÇu cña viÖc qu¶n lý s¶n xuÊt vµ kinh doanh, chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp vµ gióp viÖc cho ban gi¸m ®èc ®¶m b¶o l·nh ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh th«ng suèt cô thÓ. *Mét phßng tæ chøc hµnh chÝnh: gåm 6 ngêi víi nhiÖm vô tæ chøc qu¶n lý nh©n sù lao ®éng lËp kÕ ho¹ch tiÒn l¬ng vµ tiÒn thëng, thùc hiÖn quyÕt to¸n l¬ng hµng n¨m. Gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch cho ngêi lao ®éng, tuyÓn dông ®µo t¹o n©ng cao cho ngêi lao ®éng. *Mét phßng kÕ to¸n gåm 6 ngêi víi nhiÖm vô h¹ch to¸n tµi chÝnh tiÒn tÖ lËp kÕ ho¹ch vµ quyÕt to¸n tµi chÝnh hµng n¨m. *Phßng kinh tÕ ®èi ngo¹i cã nhiÖm vô xuÊt nhËp khÈu nh÷ng s¶n phÈm hµng ho¸ ra thÞ trêng. *Phßng thanh tra b¶o vÖ víi nhiÖm vô lµ b¶o vÖ toµn bé tµi s¶n, vËt t hµng ho¸ còng nh con ngêi trong c«ng ty, phßng chèng ch¸y næ x©y dùng vµ huÊn luyÖn d©n qu©n tù vÖ hµng n¨m. 5 *Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh: cã kÕ ho¹ch lËp tr×nh duyÖt c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, tµi chÝnh hµng th¸ng, hµng n¨m, mua s¾mvËt t thiÕt bÞ cho s¶n xuÊt kinh doanh, tiªu thô s¶n phÈm vµ lµm tiÕp thÞ qu¶ng c¸o. §Ó ®îc v÷ng m¹nh nh ngµy h«m nay, bªn c¹nh sù nç lùc cña c¸c thÕ hÖ c¸n bé c«ng nh©n viªn, kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn sù nç lùc nghiªn cøu s¾p xÕp l¹i lùc lîng lao ®éng cña phßng tæ chøc hµnh chÝnh vµ ®Æc biÖt lµ phßng kÕ ho¹ch cña c«ng ty, bëi trong kinh doanh h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ rÊt quan träng nªn viÖc bè trÝ hîp lý lµ mét vÊn ®Ò kh«ng ®¬n gi¶n. Nã ®ßi hái c¶ mét qu¸ tr×nh dµy c«ng nghiªn cøu ®Ó cã mét c«ng ty v÷ng m¹nh nh hiÖn nay. -Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ngêi ®øng ®Çu c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm chung vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn vÒ tæ chøc vµ chØ ®¹o trùc tiÕp tèt c¸c phßng ban trong toµn c«ng ty. -Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch tµi chÝnh: lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nÒn tµi chÝnh cña toµn c«ng ty b¸o c¸o thùc tr¹ng tµi chÝnh ®ang diÔn ra nh thÕ nµo lªn ban gi¸m ®èc. Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh: cã nhiÖm vô sao s¸t theo dâi vÒ thùc tr¹ng viÖc h×nh thµnh qu¸ tr×nh kinh doanh cña c«ng ty. -Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch hµnh chÝnh vµ thanh tra Th«ng qua s¬ ®å ta thÊy -KÕ to¸n trëng: Lµ ngêi tu©n thñ chÊp hµnh tèt ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª, tæ chøc bé m¸y thèng kª ghi chÐp ph¶n ¸nh kÞp thêi, chÝnh x¸c vµ th«ng tin ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng sè liÖu trung thùc, tríc c«ng ty vµ Nhµ níc. Díi ban gi¸m ®èc lµ c¸c phßng trªn ®©y lµ bé phËn tham mu cho Ban Gi¸m §èc vÒ mäi vÊn ®Ò s¶n xuÊt còng nh chiÕn lîc ph¸t triÓn c«ng ty c¸c phßng ban nµy chÞu sù chØ ®¹o cña ban gi¸m ®èc. -Thñ quü c«ng ty b¶o hiÓm- tiÒn l¬ng +Thñ quü cã nhiÖm vô qu¶n lý vµ chi tiªu b¶o qu¶n vµo sæ lËp b¸o c¸o hµng th¸ng, hµng quý, hµng n¨m. +B¶o hiÓm: tÝnh b¶o hiÓm hµng th¸ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, lËp b¸o c¸o thu vµ nép tiÒn b¶o hiÓm hµng th¸ng, hµng quý, hµng n¨m, thanh to¸n c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm vÒ èm ®au, tai n¹n lao ®éng... cho c«ng nh©n viªn ®îc hëng. +TiÒn l¬ng : kiÓm tra b¶ng l¬ng, tæng hîp l¬ng ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®îc hëng trong c«ng ty hµng th¸ng ®Ó lÊy ®ã lµ c¬ së cÊp ph¸t tiÒn l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty. -KÕ to¸n ng©n hµng theo dâi doanh thu C¨n cø vµo c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, kÕ to¸n lËp chøng tõ thu, uû nhiÖm chi vµ sÐc chuyÓn kho¶n... cuèi kú lËp b¶ng kª, nhËt ký TK 111,112, 331 göi cho kÕ to¸n trëng tæng hîp b¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh. V)§Æc ®iÓm vÒ nguån lùc C«ng ty Thùc PhÈm Hµ Néi cã sè nh©n viªn lµ 639 ngêi trong ®ã sè lîng cã tr×nh ®é ®¹i häc lµ 96 ngêi, sè cßn l¹i lµ trung cÊp vµ do c«ng ty ®µo t¹o. Víi sè lîng nh©n viªn nµy ®· ®îc nhËn theo ®óng c«ng viÖc vµ cÊp bËc cña m×nh, 6 ®¶m b¶o tr×nh ®é phï hîp víi c«ng viÖc, c¸c nh©n viªn cña c«ng ty víi tuæi trung b×nh tõ 35-50 cã kinh nghiÖm, am hiÓu vÒ nghÒ nghiÖp, trong c«ng t¸c nhiÖt t×nh cã tÝnh ®oµn kÕt cao vµ thÓ hiÖn lßng trung thµnh víi c«ng ty tuyÖt ®«Ý. Do c«ng ty cã nhiÒu cöa hµng n»m r¶i r¸c nªn c«ng ty thêng xuyªn tiÕp xóc víi kh¸ch hµng mµ ®éi ngò nh©n viªn cã th¸i ®é nhiÖt t×nh, cã chÊt lîng cao nªn ®¶m b¶o cho kh¸ch hµng võa lßng. VI)§Æc ®iÓm vÒ c«ng nghÖ C«ng nghÖ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®ang ®îc tõng bíc hiÖn ®¹i ho¸ ®Ó thay ®æi c¸c c«ng nghÖ cò kü l¹c hËu. Theo kÕ ho¹ch c«ng ty sÏ l¾p ®Æt mét d©y chuyÒn giÕt mæ víi c«ng suÊt 50 con/h vµ tæng gi¸ trÞ cña d©y chuyÒn lµ 6,9 tû trong ®ã 5,9 tû lµ thiÕt bÞ, sè cßn l¹i lµ c¸c phô trî kh¸c. Víi mét c¬ së kü thuËt vµ c«ng nghÖ kinh doanh s¶n xuÊt nh trªn tuy cßn mét sè thÊp kÐm nhng vÉn ®¶m b¶o phï hîp vµ linh ho¹t cung cÊp cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh vµ s¶n xuÊt cña c«ng ty. C«ng ty ®ang tõng bíc quy ho¹ch l¹i ®Ó cã thÓ n©ng cao chÊt lîng sö dông, gi¶m bít c¸c kh©u thõa g©y l·ng phÝ tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ trong thiÕt bÞ ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng cña c«ng ty. VII)§Þa bµn ho¹t ®éng C«ng ty cã mét c¬ së vËt chÊt kü thuËt réng lín n»m r¶i r¸c trªn kh¾p ®Þa bµn Hµ Néi víi gÇn 100 ®iÓm b¸n hµng trong ®ã 15 cöa hµng chÝnh, 3 kh¸ch s¹n ®Ó kinh doanh, 4 xÝ nghiÖp ®Ó chÕ biÕn ( tuy d©y chuyÒn s¶n xuÊt cßn cò kü l¹c hËu), 3 kho b¶o qu¶n ( ®¶m b¶o tiªu chuÈn) ®Æc biÖt kho l¹nh ë chî B¾c Qua. VIII)C¸c kÕt qu¶ ®¹t ®îc cña c«ng ty C«ng ty Thùc PhÈm Hµ Néi lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh, ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp, cã ®Çy ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n, h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng vµ s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ t¸i s¶n xuÊt, më réng vµ b¶o toµn ®îc ®ång vèn cña m×nh. C«ng ty Thùc PhÈm Hµ Néi chuyªn kinh doanh thùc phÈm n«ng s¶n t¬i sèng vµ chÕ biÕn thùc phÈm c«ng nghÖ thuû s¶n t¬i vµ chÕ biÕn muèi c¸c lo¹i gia vÞ. KÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty víi sè vèn: 4.670 triÖu ®ång Trong ®ã: + Vèn cè ®Þnh 3.075 triÖu ®ång +Vèn lu ®éng 1.042,5 triÖu ®ång +Vèn kh¸c 552,5 triÖu ®ång N¨m 1999: Doanh sè c¶ n¨m thùc hiÖn ®îc 85 tû:95% kÕ ho¹ch.Nép ng©n s¸ch: 1560/1560 triÖu (=100% kÕ ho¹ch) Lîi nhuËn thùc hiÖn 670 triÖu/500 triÖu (=138% kÕ ho¹ch) Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi :500.000®/ngêi/th¸ng N¨m 2000: Doanh thu 98 tû/75 tû (=130,5 kÕ ho¹ch) Nép ng©n s¸ch :1 tû 463 triÖu (= 105 kÕ ho¹ch) 7 Lîi nhuËn 675 triÖu = 113% so víi n¨m 1999. Tû suÊt lîi nhuËn /vèn 675/13.747 = 49% kÕ ho¹ch. Thu nhËp b×nh qu©n :550.000® = 110% so víi n¨m tríc. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh tõ n¨m 1991-2000 ®Òu t¨ng -Nép ng©n s¸ch tõ 451 triÖu ®ång - 1283 triÖu ®ång, t¨ng 2,84 lÇn. -Doanh thu tõ 21.091 triÖu -64.123 triÖu ®ång, t¨ng 3,04 lÇn -Vèn DN tõ 4.397 triÖu- 23.821triÖu ®ång TÊt c¶ c¸c con sè trªn ®Òu cho thÊy viÖc kinh doanh cña DN tõ n¨m 1991-2000 ®Òu t¨ng, ®iÒu nµy chøng tá DN ®ang ®i lªn, viÖc kinh doanh ngµy cµng æn ®Þnh vµ t¹o ®µ cho ph¸t triÓn nhanh ho¹t ®éng kinh doanh trªn thÞ trêng. §ång thêi lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn vÒ mäi sù qu¶n lý, thÊt tho¸t nguån quü, hµng th¸ng ph¶i tæng kÕt sæ kÞp thêi ®èi chiÕu khíp víi kÕ to¸n thanh to¸n tríc khi tr×nh víi kÕ to¸n trëng, gi¸m ®èc ký kho¸ sæ. -KÕ to¸n tæng hîp +Tæng hîp chi phÝ, kÕt chuyÓn ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm +Vµo sæ tæng hîp c¸c chøng tõ hµng th¸ng mµ ®éi göi lªn khi qua kiÓm tra cña kÕ to¸n trëng. +Qu¶n lý sæ chi tiÕt sæ c¸i cña c«ng ty vµ kÞp thêi b¸o c¸o tæng hîp nh»m qu¶n lý chÆt chÏ h¬n vÒ tµi chÝnh. +Theo dâi thuÕ ®Çu vµo, ®Çu ra vµ nép c¸c kho¶n cßn ph¶i nép cña tõng hµng môc. +H×nh thøc kÕ to¸n c«ng ty ®ang ¸p dông Do c«ng ty lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh cã quy m« thêng xuyªn cã nhiÒu nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, kÕ to¸n kÕt hîp víi yªu cÇu qu¶n lý vµ tr×nh ®é cña c¸n bé kÕ to¸n cña c«ng ty chñ yÕu sö dông mét sè chøng tõ sau: +NhËt ký chøng tõ +Sæ c¸i tµi kho¶n +Tr×nh tù h¹ch to¸n tiÒn l¬ng +Chøng tõ ghi sæ +PhiÕu chi tiÒn mÆt +C¸c sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n cïng mét sè b¶ng tæng hîp tõ c¸c sæ chi tiÕt ®Ó ghi vµo b¶ng kª vµ tËp hîp vµo sæ c¸i. +KÕ to¸n phã : lµ ngêi gióp ®ì cho kÕ to¸n trëng khi kÕ to¸n trëng ®i v¾ng vµ phô m¶ng c«ng viÖc cña phßng do kÕ to¸n trëng ph©n c«ng. 8 S¬ ®å lu©n chuyÓn chøng tõ Chøng tõ gèc B¶ng kª nh©t ký chøng tõ sæ c¸i sæ kÕ to¸n chi tiÕt b¶ng tæng hîp chi tiÕt b¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi trang §èi chiÕu kiÓm tra 9 PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty thùc phÈm hµ néi Ch¬ng I: KÕ to¸n TSC§ vµ chi phÝ khÊu hao TSC§ *TSC§ lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng cã gi¸ trÞ lín,thêi gian sö dông l©u dµi. Khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, TSC§ bÞ hao mßn dÇn vµ gi¸ trÞ cña nã ®îc chuyÓn dÞch tõng phÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. TSC§ tham gia nhiÒu chu kú kinh doanh vµ gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu cho ®Õn lóc h háng. C«ng ty Thùc PhÈm Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nªn TSC§ ®ãng vai trß kh«ng nhá trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty. ChÝnh v× vËy viÖc tæ chøc qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ cao nhÊt TSC§ lu«n ®îc coi lµ yªu cÇu cÇn thiÕt. I)H¹ch to¸n TSC§ 1)C¸ch ®¸nh gi¸: Trong mäi trêng hîp TSC§ ph¶i ®îc ®¸nh gi¸ theo nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i. Do vËy viÖc ghi sæ ph¶i ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ c¸c chØ tiªu vÒ nguyªn gi¸, gi¸ trÞ cßn l¹i vµ gi¸ trÞ hao mßn. Nguyªn gi¸ Gi¸ trÞ ghi trªn ho¸ CP vËn chuyÓn, C¸c kho¶n gi¶m TSC§ = ®¬n (cha thuÕ VAT) + bèc dì (nÕu cã) _ trõ (nÕu cã) Gi¸ trÞ cßn l¹i = Nguyªn gi¸ TSC§ - Gi¸ trÞ hao mßn 2)Tµi kho¶n sö dông T¹i c«ng ty thùc phÈm Hµ Néi chØ cã TSC§HH v× vËy ®Ó theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m cña lo¹i tµi s¶n nµy kÕ to¸n sö dông TK 211 "Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh" 3)S¬ ®å h¹ch to¸n Biªn b¶n giao nhËn ThÎ TSC§ Sæ chi tiÕt TK 211 NKCT sè9 sæ c¸i tk 211 Tê kª t¨ng gi¶m TSC§ Biªn b¶n thanh lý 10 Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng 4) KÕ to¸n chi tiÕt TSC§ 4.1) Trêng hîp kÕ to¸n t¨ng TSC§ TSC§ h÷u h×nh cña c«ng ty t¨ng do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau nh mua s¾m trùc tiÕp, x©y dùng c¬ b¶n, chÕ t¹o hoµn thµnh nghiÖm thu ® a vµo sö dông. Mäi trêng hîp t¨ng tµi s¶n cè ®Þnh, biªn b¶n giao nhËn TSC§, thÎ TSC§... Khi mua mét TSC§ h÷u h×nh t¨ng thªm do doanh nghiÖp dïng tiÒn mua s¾m, kÕ to¸n lËp biªn b¶n giao nhËn TSC§ ®Ó ®a vµo sö dông vµ qu¶n lý trÝch khÊu hao. Cô thÓ ngµy 26/10 c«ng ty dïng tiÒn mÆt mua m¸y ®iÖn tho¹i di ®éng m¸y ®iÒu hoµ tæng gi¸ thanh to¸n lµ 17.149.000 ® (VAT 10%). Ho¸ ®¬n ( GTGT) MÉu sè : 01 GTKT-3L 11 HA/01-13 Liªn 2: (Giao cho kh¸ch hµng) Ngµy 26 th¸ng 10 n¨m 2001 §¬n vÞ b¸n hµng : H·ng s¶n xuÊt Samsung §Þa chØ:18- Hoµ M· -Hµ Néi Sè TK: 102132 - NHTM §iÖn tho¹i: M· sè: Hä tªn ngêi mua:C«ng ty Thùc phÈm - Hµ Néi H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt STT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §¬n tÝnh A B C 1. §iÖn tho¹i di ®éng chiÕc 2. M¸y ®iÒu hoµ chiÕc Céng thµnh tiÒn MS: 00101424-1 vÞ Sè lîng 1 1 1 ThuÕ suÊt GTGT:10% TiÒn thuÕ GTGT Tæng céng tiÒn thanh to¸n: §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 2 5.590.000 10.000.000 3=1x2 5.590.000 10.000.000 15.590.000 1.5590.000 17.149.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ : (Mêi b¶y triÖu mét tr¨m bèn m¬i chÝn ngh×n ®ång ch½n) Ngêi mua hµng KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký,ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ®ãng dÊu, hä tªn C¨n cø vµo H§GTGT sè 091357, kÕ to¸n lËp biªn b¶n giao nhËn TSC§. Biªn b¶n nµy lËp cho tõng ®èi tîng. Víi nh÷ng TSC§ cïng lo¹i giao nhËn cïng mét lóc do cïng mét ®¬n vÞ chuyÓn giao th× cã thÓ tËp trung mét biªn b¶n. 12 Biªn b¶n giao nhËn TSC§ Ngµy 26/10/2001 C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 1043 ngµy 26/10/2001 cña c«ng ty vÒ viÖc bµn giao TSC§ Ban bµn giao gåm: -¤ng (bµ): TrÇn §×nh ChiÕn ( ®¹i diÖn bªn giao ) -¤ng (bµ): NguyÔn TuÊn Anh (®¹i diÖn bªn nhËn ) §Þa ®iÓm giao nhËn t¹i c«ng ty X¸c nhËn vÒ viÖc giao nhËn TSC§ nh sau: N¨m ®a vµo S T Tªn ký hiÖu T A 1 2 B §T di ®éng §iÒu hoµ Céng Sè hiÖu TSC§ Nguyªn gi¸ TSC§ T Níc sx SD SX Gi¸ mua C 135 D NhËt 1. 2001 2. 2000 3. 5.590.000 136 NhËt 2001 2000 10.000.000 15.590.000 Chi phÝ 4. NG TSC§ 5. 5.590.000 û Sè l HM Ö ®· H tÝnh M 6. 7. 10.000.000 15.590.000 Biªn b¶n giao nhËn TSC§ lËp cho tõng ®èi tîng lµ TSC§. Víi nh÷ng TSC§ cïng lo¹i, giao nhËn cïng mét lóc, do cïng mét ®¬n vÞ chuyÓn giao th× cã thÓ lËp trung mét biªn b¶n. Sau ®ã phßng kÕ to¸n ph¶i sao cho mçi ®èi tîng mét b¶n ®Ó lu vµo hå s¬ riªng. C¨n cø vµo hå s¬, phßng kÕ to¸n më thÎ h¹ch to¸n chi tiÕt TSC§. ThÎ TSC§ sau khi lËp xong ®îc ®¨ng ký vµo sæ TSC§. ThÎ tµi s¶n cè ®Þnh Ngµy 26/10/2001 C¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn TSC§ sè 176 ngµy 26/10 13 Tªn, ký hiÖu, quy c¸ch TSC§:-§iÖn tho¹i di ®éng -M¸y ®iÒu hoµ Níc s¶n xuÊt : NhËt Sè hiÖuTSC§ :135 Sè hiÖu TSC§ : 136 N¨m s¶n xuÊt: 2000 Bé phËn sö dông: Phßng tæ chøc hµnh chÝnh. N¨m ®a vµo SD : 2001 STT Ngµy, 1 2 th¸ng 26/10 26/10 Nguyªn gi¸ TSC§ DiÔn gi¶i NG Gi¸ trÞ hao mßn TSC§ N¨m Gi¸ trÞ Céng dån HM Mua §TD§ §iÒu hoµ 5.590.000 10.000.000 2001 2001 4.2)Trêng hîp gi¶m TSC§ TSC§ h÷u h×nh cña c«ng ty gi¶m do : nhîng b¸n, thanh lý thiÕu khi kiÓm kª... c¨n cø ghi sæ kÕ to¸n gåm c¸c chøng tõ : biªn b¶n thanh lý TSC§, biªn b¶n nhîng b¸n TSC§, thÎ sæ chi tiÕt TSC§... Trong th¸ng 11/2001 c«ng ty ®· thanh lý mét d©y chuyÒn ®ãng gãi s¶n phÈm ®«ng l¹nh cã nguyªn gi¸ lµ : 120.000.000. HÖ thèng nµy ®· x©y dùng vµ sö dông tõ n¨m 1980 ®Õn nay ®· hÕt gi¸ trÞ sö dông. C«ng ty ghi gi¶m thÎ TSC§ vµ lËp biªn b¶n thanh lý ThÎ tµi s¶n cè ®Þnh Ngµy 30/11/2001 C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh thanh lý TSC§ ngµy 30/11/2001 cña gi¸m ®èc c«ng ty vÒ viÖc thanh lý TSC§. Tªn TSC§: D©y chuyÒn ®ãng gãi s¶n phÈm ®«ng l¹nh N¨m sö dông: 1980 N¨m ®a vµo sö dông: 1981 14 Bé phËn sö dông : Ph©n xëng chuyªn ®ãng gãi s¶n phÈm Nguyªn gi¸ TSC§ STT Ngµy, 1 th¸ng 30/11 DiÔn gi¶i NG Thanh lý d©y 120.000.000 Gi¸ trÞ hao mßn TSC§ Céng N¨m Gi¸ trÞ HM dån 2001 120.000.000 chuyÒn ®ãng gãi KÕ to¸n ®Þnh kho¶n nghiÖp vô nµy nh sau: Nî TK 214: Cã TK 211: 120.000.000 120.000.000 Biªn b¶n thanh lý TSC§ Ngµy 30/11/2001 C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 127 ngµy 30/11/2001 cña gi¸m ®èc c«ng ty vÒ viÖc thanh lý TSC§ I)Ban thanh lý gåm - ¤ng (bµ) : Lª Quèc §¹t ®¹i diÖn c«ng ty...........trëng ban - ¤ng (bµ) : Lª ThÞ Xu©n............uû viªn II)TiÕn hµnh thanh lý 15 Tªn TS thanh lý :D©y chuyÒn ®ãng gãi s¶n phÈm ®«ng l¹nh Nguyªn gi¸ : 120.000.000 Gi¸ trÞ hao mßn tÝnh ®Õn thêi ®iÓm thanh lý : 120.000.000 III) KÕt luËn thanh lý TSC§ ®· sö dông trong 21 n¨m ®Õn nay ®· hÕt gi¸ trÞ sö dông, c«ng ty thÊy r»ng cÇn ph¶i thay thÕ d©y chuyÒn míi hiÖn ®¹i h¬n vµ c«ng sö dông cao h¬n. Ngµy 30/11/2001 Trëng ban thanh lý (Ký, ghi râ hä tªn) IV)KÕt qu¶ thanh lý -Chi phÝ thanh lý TSC§ : 2.000.000® (Hai triÖu ®ång ch½n) -Gi¸ trÞ thu håi: 6.000.000® (S¸u triÖu ®ång ch½n) -§· ghi gi¶m (sæ) thÎ TSC§ ngµy 30/11/2001 Ngµy 30/11/2001 Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) C¨n cø vµo biªn b¶n thanh lý kÕ to¸n ghi gi¶m TSC§ Nî TK 214 : 350.000.000 Cã TK 211 : 350.000.000 Nî TK 821 : 2.000.000 Cã TK 111 : 2.000.000 Nî TK 152 : 6.000.000 Cã TK 721 : 6.000.000 TSC§ nµy ®îc ®Çu t b»ng nguån vèn ®Çu t XDCB Nî TK 441 : 120.000.000 16 Cã TK 411 : 120.000.000 C¨n cø vµo chøng tõ t¨ng (gi¶m) TSC§ kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt Sæ chi tiÕt TK 211- " Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh" Quý IV/2001 §¬n vÞ tÝnh : ®ång Ngµy ghi sæ 27/10 CT Sè Ngµy 176 26/10 TK DiÔn gi¶i ®èi Mua §T di ®éng øng 111 Sè PS Nî Cã 5.590.000 17 27/10 29/10 1/11 5/11 30/11 6/12 176 179 180 187 192 198 26/10 18/10 30/10 Mua m¸y ®iÒu hoµ 111 Mua tñ hå s¬ 112 Nhîng b¸n m¸y 214 10.000.000 2.000.000 4/11 30/11 photo Thanh lý nhµ kho D©y chuyÒn ®ãng 821 214 214 1.250.000 20.000.000 120.000.000 6/12 gãi sp ChuyÓn TBVP 214 4.000.000 642 500.000 3.750.000 thµnh CCDC nhá C¨n cø vµo c¸c biªn b¶n giao nhËn, thanh lýTSC§, sæ chi tiÕt tµi s¶n kÕ to¸n lªn nhËt ký chøng tõ sè 9. NhËt ký chøng tõ sè 9 Ghi cã TK 211 - TSC§HH §VT : §ång Chøng tõ Sè Ngµy 180 187 DiÔn gi¶i 214 Ghi cã TK 211 - Ghi Nî c¸c TK Céng Cã 821 642 TK 112 30/10 Nhîng b¸n m¸y 3.750.000 4/11 photo Thanh lý nhµ kho ..... 20.000.000 1.250.000 5.000.000 20.000.000 18 192 198 30/11 6/12 D©y chuyÒn ®ãng 120.000.000 gãi ChuyÓn TBVP 120.000.000 4.000.000 thµnh CCDC nhá ..... 153.387.881 Céng 2.354.019 500.000 4.500.000 1.000.000 156.741.900 Sæ c¸i TK 211 - TSC§HH Sè d ®Çu kú Nî 1.522.254.233 STT 1 2 Cã Ghi Cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy 111 112 Céng PS Nî Tæng sè PS Cã Sè d cuèi kú Nî Quý I Quý II Quý III Quý IV 15.590.000 2.000.000 17.590.000 156.741.900 15.048.210.432 Cã 19 II)KÕ to¸n hao mßn vµ trÝch khÊu hao TSC§ Trong qu¸ tr×nh ®Çu t vµ sö dông, díi t¸c ®éng cña m«i trêng tù nhiªn vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc còng nh tiÕn bé cña KHKT, TSC§ bÞ hao mßn. §Ó thu håi gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ ngêi ta tiÕn hµnh trÝch khÊu hao b»ng c¸ch chuyÓn phÇn gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm lµm ra. Nh vËy hao mßn lµ mét hiÖn tîng kh¸ch quan lµm gi¶m gi¸ trÞ vµo gi¸ trÞ sö dông cña TSC§ cßn khÊu hao lµ mét biÖn ph¸p chñ quan trong qu¶n lý nh»m thu håi l¹i gi¸ trÞ ®· hao mßn cña TSC§. 1) C¸ch tÝnh khÊu hao. *Theo quyÕt ®Þnh sè 1062TC/Q§ ngµy 14/11/1996 cña Bé tµi chÝnh hiÖn nay t¹i c«ng ty Thùc PhÈm Hµ Néi thùc hiÖn tÝnh khÊu hao TSC§ theo ph¬ng ph¸p ®êng th¼ng. Theo ph¬ng ph¸p nµy cè ®Þnh møc khÊu hao theo thêi gian cã t¸c dông thóc ®Èy DN n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng sè lîng s¶n phÈm lµm ra ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. C¨n cø vµo nguyªn gi¸ TSC§, tû lÖ khÊu hao vµ sè n¨m sö dông cña TSC§ ®Ó tÝnh ra møc khÊu hao TSC§ theo c«ng thøc: Møc khÊu hao b×nh qu©n n¨m cña TSC§ = NGTSC§ x Tû lÖ khÊu hao % Thêi gian sö dông 2)TK sö dông vµ ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n. KÕ to¸n sö dông TK 214 - "Hao mßn TSC§" ®Ó h¹ch to¸n theo dâi t×nh h×nh hiÖn cã biÕn ®éng t¨ng gi¶m khÊu hao TSC§ trong c«ng ty. TK214 PA: C¸c nghiÖp vô PS lµm gi¶m gi¸ PA: C¸c nghiÖp vô PS lµm t¨ng trÞ hao mßn cña TSC§ ( do trÝch KH, gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ ®¸nh gi¸ t¨ng) (do trÝch KH, ®¸nh gi¸ t¨ng) 20
- Xem thêm -