Tài liệu Thực trạng công tác bán hàng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bán hàng tại công ty cổ phần phát triển phú mỹ

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TH C«ng NghÖ vµ Kinh TÕ §èi Ngo¹i PhÇn më ®Çu VÒ viÖc chuyÓn ®æi c¬ chÕ thÞ tr-êng tõ qu¶n lý kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ tr-êng ®· t¹o ra cho c¸c doanh nghiÖp nhiÒu c¬ héi míi còng nh- rÊt nhiÒu thö th¸ch míi. Tõ chç ho¹t ®éng ®Çu vµo – s¶n xuÊt - ®Çu ra ®Òu ph¶i thùc hiÖn theo sù chØ ®¹o cña nhµ n-íc, ®Õn nay c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù minh tæ chøc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng, tõ s¶n xuÊt vµ b¸n c¸i m×nh cã chuyÓn sang b¸n c¸i mµ thÞ tr-êng cÇn. §Ó ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn, vÊn ®Ò tiªu thô ®-îc s¶n phÈm ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt mang mét ý nghÜa rÊt quan träng cÇn ®-îc ®Æt lªn hµng ®Çu. §Æc biÖt víi C«ng Ty Cæ PhÇn Ph¸t TriÓn Phó Mü vÊn ®Ò b¸n hµng ®Ó tiªu thô s¶n phÈm l¹i cµng trë nªn ®Æc biÖt quan träng, c«ng ty ho¹t ®«ng trong mét lÜnh vùc c¹nh tranh rÊt cao, ngµy cµng nhiÒu ®èi thñ tham gia ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nµy. HiÖn nay, bªn c¹nh nh÷ng kÕt qña ®-îc trong c¹nh tranh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty còng gÆp mét sè khã kh¨n. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng Ty Cæ PhÇn Ph¸t TriÓn Phó Mü cïng víi kiÕn thøc ®-îc häc t¹i tr-êng em ®· chän chuyªn ®Ò “Thùc tr¹ng c«ng t¸c b¸n hµng vµ mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c b¸n hµng t¹i C«ng Ty Cæ PhÇn Ph¸t TriÓn Phó Mü“ ®Ó lµm chuyªn ®Ò thùc tËp. KÕt cÊu chuyªn ®Ò gåm 3 ch-¬ng. Ch-¬ng I: B¸n hµng- nh©n tè quan träng ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong nÒn c¬ chÕ thÞ tr-êng. Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c b¸n hµng vµ mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Ch-¬ng III: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ vÒ ho¹t ®éng kinh doanh vµ bµi häc rót ra qua ®ît thùc tËp t¹i c«ng ty. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TH C«ng NghÖ vµ Kinh TÕ §èi Ngo¹i Do tr×nh ®é nhËn thøc lý luËn cßn nhiÒu h¹n chÕ. Em cã ®-îc sù gãp ý chØ b¶o cña c¸c thÇy c« vµ c¸c c¸n bé l·nh ®¹o cña C«ng Ty Cæ PhÇn Ph¸t TriÓn Phó Mü ®Ó em hoµn thiÖn tèt chuyªn ®Ò tèt nghiÖp. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n thÇy gi¸o NguyÔn Quèc Hïng cïng c¸c c¸n bé ban l·nh ®¹o C«ng Ty Cæ PhÇn Ph¸t TriÓn Phó Mü ®· h-íng dÉn t¹o ®iÒu kiÖn cho em hoµn thµnh tèt chuyªn ®Ò tèt nghiÖp. Hµ Néi, ngµy…..th¸ng…..n¨m 2007 Sinh Viªn. Hµ Tr-êng H¶i Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TH C«ng NghÖ vµ Kinh TÕ §èi Ngo¹i Ch-¬ng I B¸n hµng- nh©n tè quan träng ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong nÒn c¬ chÕ thÞ tr-êng. I, Kh¸i qu¸t vÒ C«ng Ty Cæ PhÇn Ph¸t TriÓn Phó Mü. 1, LÞch sö ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. C«ng ty ®-îc thµnh lËp theo nghÞ quyÕt sè 2697/ Q§/ BNN-TCCCB ngµy 19/ 04/ 2003 cña Bé N«ng NghiÖp vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n. Tªn c«ng ty: C«ng Ty Cæ PhÇn Ph¸t TriÓn Phó Mü Trô së: 122 VÜnh Tuy – Hai Bµ Tr-ng – Hµ Néi Tæng diÖn tÝch: 30.000m2 ( Trong ®ã khu v¨n phßng 2000m2, nhµ x-ëng lµ 15.000m2, phôc vô c«ng céng lµ 5000m2, kho b·i lµ 8000m2 ) Khi thµnh lËp nhµ m¸y cã hai ph©n x-ëng: - Ph©n x-ëng kÑo víi hai d©y truyÒn s¶n xuÊt víi c«ng suÊt 0.5 tÊn/ca s¶n xuÊt kÑo cøng,kÑo mÒm(chanh, cam, cµ Fª). - Ph©n x-ëng b¸nh víi mét d©y truyÒn s¶n xuÊt víi c«ng suÊt 1.5 tÊn/ca. N¨m 2005 ®Ó t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cao cÊp cã thÓ c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng, nhµ m¸y ®· ®Çu t- thªm d©y truyÒn kem xèp cña CHLB §øc cã c«ng suÊt 1 tÊn/ ca. Gi¸ trÞ d©y truyÒn lµ 6 tû VN§. §©y lµ d©y truyÒn s¶n xuÊt b¸nh hiÖn ®¹i. N¨m 2006 nhµ m¸y nhËp tiÕp mét d©y truyÒn s¶n xuÊt b¸nh kem xèp phñ S«c«la cã c«ng suÊt 1 tÊn/ ca. D©y truyÒn nµy trÞ gi¸ 3.5 tû VN§.HiÖn nay hai s¶n phÈm b¸nh kem xèp vµ b¸nh kem xèp phñ S«c«la lµ hai mÆt hµng chñ ®¹o cña c«ng ty. + LÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµ:  s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm b¸nh kÑo.  XuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp c¸c mÆt hµng c«ng ty ®-îc phÐp kinh doanh(theo giÊy phÐp kinh doanh ngµy 19/ 04/ 2003) Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TH C«ng NghÖ vµ Kinh TÕ §èi Ngo¹i MÆt hµng chñ yÕu cña c«ng ty bao gåm: B¸nh c¸c lo¹i: B¸nh H-¬ng Th¶o, B¸n Quy Kem, B¸nh Quy B¬, B¸nh Chocobis, B¸nh Kem Xèp c¸c lo¹i, B¸nh Kem Xèp phñ S«c«la c¸c lo¹i. KÑo c¸c lo¹i: KÑo Cèm, KÑo S÷a Dõa, KÑo S«c«la… Nhê c¸c s¶n phÈm ®ã mµ c«ng ty ®· s¶n xuÊt vµ kinh doanh ®-îc n©ng cao râ rÖt. + §iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt cña c«ng ty :  D©y chuyÒn s¶n xuÊt c¸c lo¹i b¸nh quy: C¸c lo¹i b¸nh H-¬ng Th¶o, Quy b¬, H-íng D-¬ng nãi chung ®Òu tr¶i qua c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ sau: 1-2- 3- 4 –5- 6- 7- 8 1: Phèi trén nguyªn liÖu 5: N-íng , sÊy 2: C¸n dÇy 6: Lµm nguéi 3: C¸n máng 7: Chän 4: §Þnh h×nh 8: Bao gãi, ®ãng hép - C«ng suÊt : 0,5 tÊn/ ca  D©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh kem xèp phñ s«c«la 1- 2- 3- 4-5- 6 1: Trén nguyªn liÖu 2 : Phun t¹o vá 3 : N-íng vá 4 : PhÕt kem 5 :Phñ s«c«la 6 : Bao gãi ®ãng hép - C«ng suÊt : 0.35 tÊn/ ca  D©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo o KÑo cøng 1-2- 3- 4- 5- 6- 7- 8 1 : Phèi trén nguyªn liÖu 5 : Vuèt kÑo 2 : NÊu 6; C¾t kÑo 3 : Trén c¸c phô gia 7 : Lµm nguéi Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TH C«ng NghÖ vµ Kinh TÕ §èi Ngo¹i 4 : Nhµo kÑo 8 : Bao gãi , ®ãng hép - C«ng xuÊt : 0.3 tÊn/ ca o KÑo mÒm 1- 2- 3- 4-5- 6 1 : Phèi trén nguyªn liÖu 2 : NÊu 3 : Lµm nguéi 4 : Vuèt kÑo 5 : C¾t kÑo 6 : Bao gãi , ®ãng hép - C«ng xuÊt : 0.2 tÊn/ ca + T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. Mét sè chØ tiªu tµi chÝnh n¨m 2005- 2006 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TH C«ng NghÖ vµ Kinh TÕ §èi Ngo¹i §¬n vÞ : TriÖu ®ång ChØ tiªu 2005 2006 13.674 21.237 1.555 - Vèn cè ®Þnh 7.565 14.809 195.8 - Vèn l-u ®éng 6.089 6.407 105.2 - Vèn XDCB 19 19 100.0 - Vèn b»ng tiÒn 1.774 501 28.27 - §Çu t- tµi chÝnh ng¾n h¹n 3.342 4.416 132.15 - C¸c kho¶n nî ph¶i thu 25.066 23.610 94.19 - C¸c kho¶n nî khã ®ßi 193 368 190 - Nguyªn gi¸ TSC§ 26.183 52.354 196.43 - Gi¸ tri hao mßn luü kÕ 17.522 22.631 129.16 - §Çu t- tµi chÝnh ng¾n h¹n 77 1.342 172.79 - Chi phÝ XD dë dang 187 187 14.38 4, Nî ng¾n h¹n 23.271 26.327 113.11 5. Nî dµi h¹n 15.802 14.238 90.30 1, Vèn kinh doanh %2006/2005 Trong ®ã: 2, TSL§ - TSL§ kh¸c 3, TSC§ Kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c«ng ty còng cã ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh. NÕu c«ng ty cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh m¹nh, th× sÏ gÆp nhiÒu thuËn lîi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Ng-îc l¹i. Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy r»ng: Vèn b»ng tiÒn cña c«ng ty trong n¨m 2005 gi¶m sót chØ b»ng 28,18% so víi n¨m 2004. C¸c kho¶n nî ph¶i thu cña c«ng ty trong n¨m 2005 gi¶m xuèng so víi n¨m 2004 trong khi ®ã nî khã ®ßi l¹i t¨ng m¹nh, n¨m 2005 nî khã ®ßi t¨ng 190,10% so víi n¨m 2004 khiÕn cho tû lÖ nî khã ®ßi trªn t«ng sè nî ph¶i thu t¨ng tõ 0,77% n¨m 2004 lªn 1,56%( t¨ng h¬n gÊp ®«i). Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TH C«ng NghÖ vµ Kinh TÕ §èi Ngo¹i Nguyªn gi¸ TSC§ t¨ng m¹nh trong n¨m 2005 =196,43% so víi n¨m 2004, møc t¨ng nµy lµ do c«ng ty ®Çu t- hai d©y truyÒn míi vµo s¶n xuÊt kinh doanh. 2, C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty. 2.1, C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty. C«ng Ty Cæ PhÇn Ph¸t TriÓn Phó Mü lµ ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty bao gåm: Ban gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban, ban chøc n¨ng. 2.1.1, Ban gi¸m ®èc. Ban gi¸m ®èc cña c«ng ty gåm: Gi¸m ®èc vµ hai Phã gi¸m ®èc. + Gi¸m ®èc: Phô tr¸ch chung, qu¶n lý toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. C¸c ho¹t ®éng cô thÓ bao gåm: - C«ng t¸c kÕ ho¹ch - VËt t- vµ tiªu thô - C«ng t¸c c¸n bé, tiÒn l-¬ng, lao ®éng - C«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh, tµi vô - C«ng t¸c kü thuËt - C«ng t¸c XDCB + Phã gi¸m ®èc kinh doanh : Gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong lÜnh vùc - KÕ ho¹ch, kinh doanh tiªu thô s¶n phÈm - Hµnh chÝnh, qu¶n trÞ, b¶o vÖ + Phã gi¸m ®èc kü thuËt: Gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong lÜnh vùc - Kü thuËt: Söa ch÷a m¸y mãc, ¸p dông c«ng nghÖ míi - Båi d-ìng n©ng cao tr×nh ®é c«ng nh©n, c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng. - KÕ ho¹ch t¸c nghiÖp cña ph©n x-ëng - KiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm 2.1.2, C¸c phßng ban - Phßng tæ chøc: Gåm c¸c ho¹t ®éng  Tæ chøc c¸n bé, lao ®éng, tiÒn l-¬ng  So¹n th¶o néi quy, quy chÕ tuyÓn dông lao ®éng Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TH C«ng NghÖ vµ Kinh TÕ §èi Ngo¹i  §iÒu ®éng, tuyÓn dông, ®µo t¹o lao ®éng  B¶o hé lao ®éng  Gi¶i quyÕt c¸c chÝnh s¸ch vÒ lao ®éng  C«ng t¸c hå s¬ nh©n sù - Phßng kÕ ho¹ch – vËt t-: Gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong lÜnh vùc  KÕ ho¹ch dµi h¹n  KÕ ho¹ch ng¾n h¹n vµ kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp  KÕ ho¹ch ®iÒu ®é s¶n xuÊt hµng ngµy  KÕ ho¹ch gi¸ thµnh  KÕ ho¹ch cung øng vËt t- nguyªn vËt liÖu  KÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm - Phßng kÕ to¸n - tµi vô: Gåm c¸c ho¹t ®éng  KÕ to¸n, thèng kª, tµi chÝnh  LËp c¸c sæ s¸ch thu chi víi kh¸ch hµng néi bé  LËp b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty - Phßng kü thuËt: Gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong lÜnh vùc ho¹t ®éng  ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt  Qu¶n lý quy tr×nh kü thuËt  Nghiªn cøu s¶n phÈm míi  Gi¶i quyÕt c¸c sù cè m¸y mãc  §µo t¹o tay nghÒ cho c«ng nh©n  KiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm - Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ: Gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong c¸c ho¹t ®éng  Hµnh chÝnh qu¶n trÞ  C«ng t¸c ®êi sèng  Y tÕ, søc khoÎ - Ban b¶o vÖ : Tham m-u cho gi¸m ®èc trong c«ng t¸c thùc hiÖn nghÜa vô qu©n sù vµ b¶o vÖ an toµn néi bé. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TH C«ng NghÖ vµ Kinh TÕ §èi Ngo¹i Nh- vËy, ta thÊy r»ng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty do qu¸ nhiÒu chøc n¨ng nªn ch-a cã sù chuyªn m«n ho¸ cao. §©y lµ mét trong nh÷ng khã kh¨n trong c«ng t¸c b¸n hµng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. 2.1.3, Nguån nh©n lùc - Kh¸i qu¸t chung : Trong n¨m 2003 khi c«ng ty míi ®i vµo ho¹t ®éng lùc l-îng lao ®éng cña c«ng ty kho¶ng 150 ng-êi. Tíi n¨m 2007 th× sè l-îng lao ®éng cña c«ng ty t¨ng lªn 200 ng-êi, tû lÖ lao ®éng n÷ chiÕm 70%, tr×nh ®é ®¹i häc chiÕm 8.15%. - ChÝnh s¸ch ®µo t¹o nh©n lùc: Trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty cã chñ tr-¬ng ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n, ®æi míi c¸ch qu¶n lý trong toµn c«ng ty. Ngoµi ra nh÷ng c«ng nh©n cã trÝ h-íng ®Òu ®-îc -u tiªn ®µo t¹o. - Tr¶ c«ng lao ®éng: C«ng ty thùc hiÖn tr¶ c«ng lao ®éng c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng lao ®éng, b¶ng ph©n lo¹i thi ®ua, cÊp bËc, theo l-îng s¶n phÈm. C¨n cø vµo thùc tÕ cña tõng ph©n x-ëng, tõng lo¹i s¶n phÈm ®Ó tÝnh vµ tr¶ l-¬ng cho c«ng nh©n, ngoµi ra cßn phô cÊp c¸c kho¶n: B¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ… Møc l-¬ng b×nh qu©n cña c¸c n¨m còng ®-îc n©ng lªn nh- sau: N¨m 2004: 620.000 ®/ th¸ng N¨m 2005: 730.000 ®/ th¸ng N¨m 2006: 850.000 ®/ th¸ng N¨m 2007: 960.000 ®/ th¸ng Nh×n chung møc l-¬ng cña c¸n bé nh©n viªn trong nhµ m¸y t-¬ng ®èi æn ®Þnh vµ cã chiÒu h-íng t¨ng, c«ng ty ®· cã chÝnh s¸ch ®µo t¹o t-¬ng ®èi thÝch hîp vµ khuyÕn khÝch ng-êi lao ®éng. Do ®ã hä còng g¾n bã víi c«ng ty vµ lµm viÖc hiÖu qu¶ h¬n. 2.1.4, Nguån cung øng nguyªn liÖu S¶n xuÊt b¸nh kÑo cÇn cã mét s« nguyªn liÖu chÝnh nh- bét mú, ®-êng kÝnh, dÇu ¨n vµ mét sè nguyªn liÖu kh¸c. C¸c lo¹i nguyªn liÖu nµy ®-îc nhËp tõ n-íc ngoµi vµ mét sè kh¸c cã s½n trong n-íc, ®èi víi mét sè nguyªn liÖu nhËp tõ n-íc ngoµi c«ng ty ph¶i qua kh©u trung gian vµ chÞu nhiÒu ¶nh h-ëng cña Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TH C«ng NghÖ vµ Kinh TÕ §èi Ngo¹i kh¸ nhiÒu biÕn ®éng ë thÞ tr-êng n-íc ngoµi. §èi víi mét sè nguyªn liÖu mua trong n-íc th× c«ng ty mua trùc tiÕp tõ nh÷ng ng-êi s¶n xuÊt vµ ký hîp ®ång l©u dµi víi hä. Nguyªn liÖu trong n-íc cã tÝnh æn ®Þnh cao h¬n hµng ngo¹i nhËp. 2.1.5, §èi thñ c¹nh tranh cña c«ng ty Cã thÓ nãi t×nh h×nh c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng b¸nh kÑo ViÖt Nam kh¸ quyÕt liÖt, nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng víi sù tham gia vµo lÜnh vùc kinh doanh cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®· xuÊt hiÖn kh¸ nhiÒu doanh nghiÖp s¶n xuÊt b¸nh kÑo. C¸c doanh nghiÖp nµy ®-îc thµnh lËp tõ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ d-íi c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c nhau. Ngoµi ra trªn thÞ tr-êng b¸nh kÑo ViÖt Nam hiÖn nay cßn b¸n rÊt nhiÒu lo¹i b¸nh kÑo ®-îc nhËp tõ nhiÒu n-íc kh¸c nhau. V× vËy, c«ng ty ph¶i c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ s¶n xuÊt b¸nh kÑo ë trong n-íc vµ c¸c lo¹i b¸nh kÑo ngo¹i nhËp. 2.1.6, C¸c chiÕn l-îc cña c«ng ty ChiÕn l-îc cña c«ng ty ®ãng vai trß chñ ®¹o quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng. C¸c chiÕn l-îc cña c«ng ty bao gåm: ChiÕn l-îc gi¸, chiÕn l-îc s¶n phÈm. 3, KÕt qu¶ ho¹t ®éng b¸n hµng cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m võa qua. B¶ng sè liÖu vÒ s¶n l-îng b¸n hµng vµ tû träng tiªu thô hµng ho¸. N¨m S¶n l-îng(tÊn) ThÞ phÇn (%) 2004 547 14.2 2005 640 19.5 2006 748 21.4 Nguån: Phßng kÕ to¸n Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy s¶n l-îng b¸n hµng cña c«ng ty t¨ng lªn tõng n¨m, tû träng thÞ phÇn n¨m 2006 so víi 2005 t¨ng 1.9%. Thùc tiÔn cho ta thÊy trong m«i tr-êng c¹nh tranh nÕu c«ng ty th-êng xuyªn ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao chÊt l-îng vµ kiÓu d¸ng s¶n phÈm th× ch¾c ch¾n sÏ c¹nh tranh ®-îc c¶ s¶n Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TH C«ng NghÖ vµ Kinh TÕ §èi Ngo¹i phÈm trong n-íc vµ s¶n phÈm ngo¹i nhËp. VËy bµi to¸n ®Æt ra cho c«ng ty lµ ph¶i biÕt tËn dông lîi thÕ ®Ó n©ng cao s¶n l-îng tiªu thô s¶n phÈm. S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty Cæ PhÇn Ph¸t TriÓn Phó Mü Gi¸m §èc PG§ kinh doanh Phßng tæ chøc – hµnh chÝnh Phßng kÕ to¸n tµi vô Ban b¶o vÖ Ph©n x-ëng b¸nh PG§ kü thuËt Phßng kÕ ho¹ch vËt t- Phßng kü thuËt Nhµ kho Ph©n x-ëng kÑo Nguån: Phßng tæ chøc – hµnh chÝnh. II, Kh¸i niÖm, vai trß vµ tÇm quan träng cña c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn c«ng t¸c b¸n hµng cña doanh nghiÖp. 1, Kh¸i niÖm. Ho¹t ®éng th-¬ng m¹i lµ nh÷ng ho¹t ®éng trao ®æi, giao l-u hµng ho¸, dÞch vô trªn c¬ së thuËn mua võa b¸n. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ho¹t ®éng b¸n hµng ®-îc coi lµ bé phËn h÷u c¬ kh«ng thÓ thiÕu trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng b¸n hµng cña doanh nghiÖp ( c«ng ty) ph¶i ®¶m b¶o ®-îc c¸c yªu cÇu sau: Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TH C«ng NghÖ vµ Kinh TÕ §èi Ngo¹i  T¨ng thÞ phÇn cña doanh nghiÖp ( c«ng ty), t¹o cho ph¹m vi quy m« thÞ tr-êng hµng ho¸ cña doanh nghiÖp kh«ng ngõng më réng.  T¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn cho doanh nghiÖp ( c«ng ty). §©y cã thÓ coi lµ yªu cÇu vÒ mÆt kinh tÕ vµ biÓu hiÖn vÒ mÆt l-îng kÕt qu¶ ho¹t ®éng b¸n hµng cña doanh nghiÖp.  Phôc vô kh¸ch hµng, gãp phÇn tháa m·n c¸c nhu cÇu kinh tÕ x· héi. Yªu cÇu nµy thÓ hiÖn mét chøc n¨ng cña doanh nghiÖp (c«ng ty) vµ kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña doanh nghiÖp (c«ng ty) nh- lµ mét tÕ bµo cña hÖ thèng kinh tÕ quèc d©n. Ho¹t ®éng th-¬ng m¹i ®-îc cÊu thµnh tõ c¸c yÕu tè: Hµng ho¸, tiÒn tÖ, c¸c chñ thÓ kinh tÕ vµ m«i tr-êng thùc hiÖn sù trao ®æi bu«n b¸n. Trªn thÞ tr-êng ho¹t ®éng th-¬ng m¹i chØ diÔn ra khi ng-êi mua, ng-êi b¸n cã quan hÖ t-¬ng hç nhau: Ng-êi b¸n Ng-êi mua Cã cung hµng ho¸ Cã nhu cÇu vÒ hµng ho¸ t-¬ng øng Cã cÇu tiÒn tÖ ®Ó tho¶ m·n nh÷ng Cã kh¶ n¨ng thanh to¸n nhu cÇu kh¸c S½n sµng b¸n víi ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh S½n sµng muavíi ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh 2, Vai trß vµ tÇm quan träng trong c«ng t¸c b¸n hµng cña doanh nghiÖp. B¸n hµng gióp cho doanh nghiÖp kÕt thóc mét vßng lu©n chuyÓn ®ång vèn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: T – H – H’ – T’. Trong c«ng thøc trªn, ho¹t ®éng b¸n hµng gióp cho doanh nghiÖp chuyÓn ho¸ vèn d-íi d¹ng c¸c s¶n phÈm h¯ng ho¸ do doanh nghiÖp s°n xuÊt ra (H’) th¯nh tiÒn mÆt v¯ c¸c d¹ng kh¸c cña tiÒn (H). B¸n hµng gióp cho doanh nghiÖp t¹o ra doanh thu ®èi víi s¶n phÈm cña m×nh. §ång thêi doanh nghiÖp còng t¹o ra ®-îc lîi nhuËn tõ kho¶n doanh thu ®ã, doanh nghiÖp cµng thu ®-îc nhiÒu lîi nhuËn th× nguån vèn cña doanh nghiÖp kh«ng ngõng t¨ng lªn, kh¶ n¨ng më réng cña doanh nghiÖp c¶ vÒ chiÒu Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TH C«ng NghÖ vµ Kinh TÕ §èi Ngo¹i réng lÉn chiÒu s©u ngµy cµng t¨ng, doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng ®øng v÷ng mµ cßn ph¸t triÓn m¹nh trªn th-¬ng tr-êng. B¸n hµng tiªu thô s¶n phÈm kh¼ng ®Þnh ®-îc vÞ thÕ vµ uy tÝn cña c«ng ty ®èi víi ®«ng ®¶o ng-êi tiªu dïng th«ng qua nh÷ng s¶n phÈm ®-îc ®-a vµo thÞ tr-êng, nh»m ®¸p øng mét nhu cÇu nµo ®ã cña ng-êi tiªu dïng. B¸n hµng gióp cho doanh nghiÖp tiªu thô ®-îc hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, trong s¶n xuÊt doanh nghiÖp lu«n lu«n gÆp m©u thuÉn gi÷a chÊt l-îng mÉu m· s¶n phÈm víi gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do vËy chÊt l-îng cña hµng hãa ph¶i cao, h×nh thøc mÉu m· ph¶i ®Ñp, song gi¸ thµnh b¸n ph¶i rÎ. Khi s¶n phÈm ®-îc tiªu thô cã nghÜa lµ thÞ tr-êng ®· chÊp nhËn mèi t-¬ng quan chÊt l-îng mÉu m· vµ gi¸ c¶, khi ®ã m©u thuÉn trªn ®· ®-îc gi¶i quyÕt. 3, C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn sù ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Nh- ta ®· biÕt ®Ó cã thÓ ®-a mét s¶n phÈm vµo thÞ tr-êng, c¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ mua hµng ho¸ råi b¸n ngay chÝnh hµng ho¸ ®ã ®Ó kiÕm lîi nh- c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i thuÇn tuý, mµ c¸c doanh nghiÖp mua c¸c hµng ho¸, chÕ biÕn chóng, sau ®ã míi b¸n c¸c s¶n phÈm ®· qua chÕ biÕn. Nh- vËy ho¹t ®éng tiªu thô cña doanh nghiÖp kh«ng chØ chÞu ¶nh h-ëng cña ho¹t ®éng b¸n hµng mµ cßn chÞu ¶nh h-ëng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña chÝnh doanh nghiÖp. 3.1,YÕu tè thÞ tr-êng. Cã thÓ nãi r»ng ®©y lµ yÕu tè ¶nh h-ëng lín ®Õn qu¸ tr×nh b¸n s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp. ViÖc t×m hiÓu chÝnh x¸c nhu cÇu thÞ tr-êng sÏ x¸c ®Þnh nhu cÇu thÞ tr-êng cÇn khèi l-îng lµ bao nhiªu, chÊt l-îng nh- thÕ nµo, mµu s¾c, mïi vÞ, h×nh d¸ng, kÝch th-íc…§©u lµ thÞ tr-êng vµ kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp. Tõ nhu cÇu vÒ hµng ho¸ ®· x¸c ®Þnh ë ho¹t ®éng nµy c¸c doanh nghiÖp lªn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, do c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thùc tÕ cña thÞ tr-êng nªn viÖc tiªu thô s¶n phÈm còng lµ t-¬ng ®èi dÔ dµng. §Ó t×m hiÓu ®-îc chÝnh x¸c nhu cÇu cña thÞ tr-êng doanh nghiÖp cÇn t×m hiÓu nh÷ng vÊn ®Ò sau:  ThÞ hiÕu thãi quen cña ng-êi tiªu dïng.  Thu nhËp cña ng-êi tiªu dïng.  Sè tiÒn mµ ng-êi tiªu dïng s½n sµng tr¶ cho s¶n phÈm. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp  TH C«ng NghÖ vµ Kinh TÕ §èi Ngo¹i V¨n ho¸ tiªu dïng. 3.2, YÕu tè ®Çu vµo.  Vèn : Vèn ®iÒu lÖ vµ vèn tù cã cña doanh nghiÖp, liÖu sè vèn cña doanh nghiÖp cã trong tay cã ®ñ ®Ó sö dông khi cÇn kh«ng.§Ó kh«ng ph¶i nãi r»ng "C¸i khã bã c¸i kh«n". Th­êng th× vèn chÝnh l¯ c¸i “cÇn c©u” ®Ó ng­êi c©u “kiÕm sèng” nhÊt l¯ ®èi víi ho¯n c°nh hiÖn nay cña n­íc ta – nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng c¹nh tranh hoµn h¶o, cã v« sè kÎ mua ng-êi b¸n, cã thÓ nãi r»ng "MËt Ýt, ruåi nhiÒu", nªn sè vèn còng cÇn thiÕt cho doanh nghiÖp.  Lao ®éng vµ chÊt l-îng lao ®éng: Lao ®éng trong mét doanh nghiÖp bao gåm c¶ lao ®éng qu¶n lý vµ lao ®éng gi¶n ®¬n. §iÒu nµy thÓ hiÖn râ trong c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y lao ®éng cña doanh nghiÖp, viÖc tæ chøc s¾p xÕp c¬ cÊu qu¶n lý lµ yÕu tè trô cét cho sù truyÒn t¶i c«ng viÖc trong doanh nghiÖp.  Bé phËn lao ®éng qu¶n lý mµ linh ho¹t, s¸ng t¹o vµ ®Çy ®ñ tµi n¨ng sÏ chØ huy h-íng dÉn, l·nh ®¹o ®éi ngò lao ®éng gi¶n ®¬n mét c¸ch nhanh chãng, kÞp thêi, tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶. Nh- vËy rÊt cã -u thÕ trong c¹nh tranh. 3.3, YÕu tè ®Çu ra. Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã kh¶ n¨ng thÝch øng víi nh÷ng diÔn biÕn phøc t¹p cña thÞ tr-êng vµ lu«n ph¶i ®èi mÆt víi sù c¹nh tranh khèc liÖt trªn thÞ tr-êng.NÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®ång nghÜa víi rÊt nhiÒu c¸c doanh nghiÖp cïng tån t¹i. ë ®ã c¸c doanh nghiÖp ®Òu mong muèn ph¸t triÓn vµ më réng thÞ tr-êng.§Ó lµm ®-îc ®iÒu nµy ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i lµm tèt c«ng t¸c thÞ tr-êng. Nghiªn cøu thÞ tr-êng lµ qu¸ tr×nh ph©n tÝch thÞ tr-êng vÒ mÆt l-îng vµ chÊt cô thÓ lµ ®i s©u nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò sau :  Xem thÞ tr-êng cÇn g×?  Víi sè l-îng lµ bao nhiªu?  Thêi gian cÇn lµ lóc nµo?  Gi¸ cã thÓ chÊp nhËn lµ bao nhiªu? Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TH C«ng NghÖ vµ Kinh TÕ §èi Ngo¹i  Ng-êi cã thÓ cung øng vµ kh¶ n¨ng cña hä? §ã lµ nh÷ng th«ng tin quan träng ®Ó ®-a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh quan träng trong kinh doanh th-¬ng m¹i.  X¸c ®Þnh c¬ cÊu hµng ho¸ mµ doanh nghiÖp sÏ kinh doanh.  Tæ chøc mua c¸c yÕu tè nh»m ®¶m b¶o yªu cÇu cña tiªu thô.  Tæ chøc c«ng t¸c b¸n hµng. VÒ viÖc nghiªn cøu thÞ tr-êng chÝnh lµ viÖc nghiªn cøu c¸c c¬ héi kinh doanh ®Ó ®-a ra quyÕt ®Þnh kinh doanh hîp lý, tuú thuéc vµo kÕt qu¶ nghiªn cøu thÞ tr-êng quyÕt ®Þnh kinh doanh cã thÓ lµ :  Gi÷ v÷ng ë møc ®é duy tr× s¶n l-îng s¶n xuÊt vµ b¸n hµng.  Gi÷ v÷ng ë møc ®é t¨ng c-êng l-îng s¶n xuÊt vµ b¸n hµng.  X©m nhËp vµo lÜnh vùc s¶n phÈm thÞ tr-êng míi.  Rêi bá thÞ tr-êng hiÖn t¹i. Nh÷ng quyÕt ®Þnh quan träng nµy chØ cã thÓ ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c khi c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr-êng mét c¸ch chu ®¸o. Nghiªn cøu thÞ tr-êng tiªu thô ®-îc coi lµ tiÒn ®Ò cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh . Nã x¸c ®Þnh ®óng ®¾n môc tiªu ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. 3.4, C¸c nh©n tè thuéc vÒ m«i tr-êng  §iÒu kiÖn nhiÖt ®é thêi tiÕt B¸nh kÑo hiªn nay s¶n xuÊt t¹i C«ng Ty Cæ PhÇn Ph¸t TriÓn Phó Mü chiÕm mét l-îng rÊt lín bét mú, s÷a, ®-êng, dÇu thùc vËt… ®©y lµ nh÷ng chÊt g©y ra c¶m gi¸c kh«, nãng khi sö dông. Nh- vËy viÖc b¶o qu¶n s¶n phÈm trong ngµy th¸ng nµy gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, nªn chi phÝ b¶o qu¶n t-¬ng ®èi cao, lµm cho s¶n phÈm trë nªn ®¾t h¬n, lµm cho viÖc b¸n hµng gÆp nhiÒu khã kh¨n.  T©m lý tiªu dïng Tõ l©u , ng-êi tiªu dïng ViÖt Nam thÝch tiªu dïng hµng ngo¹i ®· trë thµnh thãi quen cña ®«ng ®¶o ng-êi tiªu dïng, ®Æc lµ ë c¸c thµnh phè lín, n¬i mµ nh÷ng ng-êi tiªu dïng s½n sµng chÊp nhËn nh÷ng s¶n phÈm cã møc gi¸ cao víi chÊt l-îng vµ mÉu m· t-¬ng øng. Nh- vËy, ph©n ®o¹n thÞ tr-êng cã trتn väng nhÊt ®èi víi viÖc tiªu thu s¶n phÈm ®· thuéc vÒ c¸c s¶n phÈm ngo¹i, c¸c c«ng ty Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TH C«ng NghÖ vµ Kinh TÕ §èi Ngo¹i trong n-íc nãi chung vµ víi C«ng Ty Cæ PhÇn Ph¸t TriÓn Phó Mü nãi riªng còng gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm.  Gi¸ c¶ vµ thu nhËp Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®êi sèng vµ thu nhËp cña ng-êi d©n ViÖt Nam ®· ®-îc n©ng cao mét c¸ch râ rÖt. Do ®ã, viÖc tiªu thô s¶n phÈm cña c¸c ngµnh s¶n xuÊt cña n-íc ta cã thÓ nãi lµ gÆp nhiÒu thuËn lîi. Tuy nhiªn, cïng víi viÖc t¨ng thu nhËp, ®ßi hái cua ng-êi tiªu dïng ®èi víi s¶n phÈm ngµy cµng t¨ng, trong khi ®ã, s¶n phÈm cña C«ng Ty Cæ PhÇn Ph¸t TriÓn Phó Mü chØ cã ë møc trung b×nh trªn thÞ tr-êng c¶ vÒ chÊt l-îng mÉu m· vµ gi¸ c¶. Nh- vËy ho¹t ®éng b¸n hµng ®Ó tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n. 4, Nh÷ng nguyªn nh©n lµm cho hµng ho¸ kh«ng b¸n ®-îc. 4.1, Nguyªn nh©n kh¸ch quan. M«i tr-êng thÓ chÕ chÝnh trÞ: §©y lµ nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp, m«i tr-êng thÓ chÕ chÝnh trÞ lµ nÒn t¶ng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nãi chung vµ ho¹t ®éng b¸n hµng nãi riªng. NÕu thÓ chÕ chÝnh trÞ kh«ng æn ®Þnh th× viÖc s¶n xuÊt l-u th«ng hµng ho¸ sÏ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ nhiÒu rñi ro. Sù khñng ho¶ng kinh tÕ: C¸c cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ còng lµ mét nguyªn nh©n c¶n trë ®Õn viÖc b¸n hµng. NÒn v¨n ho¸: Mçi n-íc, mçi d©n téc ®Òu cã nh÷ng phong tôc tËp qu¸n riªng kh¸c nhau v× vËy yÕu tè nµy ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn c«ng t¸c b¸n hµng cña c¸c doanh nghiÖp. C¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý cña nhµ n-íc: ¶nh h-ëng trùc tiÕp tíi c¸c ho¹t ®éng b¸n hµng cña doanh nghiÖp kh«ng chØ ®èi víi nh÷ng giao dÞch trong n-íc mµ cßn trong th-¬ng m¹i quèc tÕ. Së thÝch vµ thÞ hiÕu cña ng-êi tiªu dïng: Doanh nghiÖp rÊt khã ®¸nh gi¸ nhËn xÐt ®-îc ®óng së thÝch vµ thÞ hiÕu cña ng-êi tiªu dïng bëi lÏ nã lu«n thay ®æi nªn nhu cÇu vÒ hµng ho¸ cña hä còng thay ®æi. C¹nh tranh kh«ng µnh m¹nh: Sù xuÊt hiÖn cña nh÷ng hµng gi¶, hµng nh¸i, hµng kÐm chÊt l-îng lµm mÊt ®i uy tÝn cña s¶n phÈm còng nh- cña doanh nghiÖp. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TH C«ng NghÖ vµ Kinh TÕ §èi Ngo¹i 4.2, Nguyªn nh©n chñ quan. Tr×nh ®é, n¨ng lùc cña ng-êi qu¶n lý: ¶nh h-ëng rÊt lín bëi lÏ ng-êi qu¶n lý lµ ng-êi ra quyÕt ®Þnh vµ nh÷ng ng-êi quyÕt ®Þnh ®ã kh«ng chÝnh x¸c sÏ ¶nh h-ëng ®Õn toµn bé doanh nghiÖp. ChÊt l-îng s¶n phÈm, hµng ho¸: NÒn kinh tÕ thÞ tr-êng lu«n ®ßi hái nh÷ng hµng ho¸ cã chÊt l-îng ®¶m b¶o bëi lÏ hµng ho¸ kÐm chÊt l-îng sÏ kh«ng thÓ c¹nh tranh ®-îc trªn thÞ tr-êng. Gi¸ c¶ hµng ho¸: Lµ nh©n tè ¶nh h-ëng tíi quyÕt ®Þnh mua cña ng-êi tiªu dïng th«ng th-¬ng nh÷ng hµng ho¸ cã gi¸ c¶ cao sÏ Ýt cã ng-êi mua. Uy tÝn cña doanh nghiÖp: Uy tÝn cña doanh nghiÖp kh«ng cao sÏ lµm cho uy tÝn cña s¶n phÈm hµng hãa còng kh«ng cao. §èi thñ c¹nh tranh: Sù xuÊt hiÖn cña ®èi thñ c¹nh tranh lµm cho ng-êi tiªu dïng cã nhiÒu sù lùa chän ®Ó mua hµng v× vËy doanh nghiÖp cã thÓ mÊt vÞ thÕ. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TH C«ng NghÖ vµ Kinh TÕ §èi Ngo¹i Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c b¸n hµng vµ mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng Ty Cæ PhÇn Ph¸t TriÓn Phó Mü trong thêi gian qua. I, Thùc tr¹ng c«ng t¸c b¸n hµng cña C«ng Ty Cæ PhÇn Ph¸t TriÓn Phó Mü. 1, T×nh h×nh s¶n xuÊt cña C«ng Ty Cæ PhÇn Ph¸t TriÓn Phó Mü. Trong nh÷ng n¨m qua, t×nh h×nh s¶n xuÊt C«ng Ty Cæ PhÇn Ph¸t TriÓn Phó Mü ®· cã nh÷ng thay ®æi tÝch cùc tËp trung n©ng cao s¶n xuÊt nh÷ng lo¹i s¶n phÈm ®· ®-îc ng-êi tiªu dïng tÝn nhiÖm. MÆt kh¸c, c«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu ttrang bÞ mét sè d©y truyÒn hiÖn ®¹i nh»m ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng cña ng-êi tiªu dïng. B¶ng sè liÖu d-íi ®©y cho ta biÕt t×nh h×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty trong mét sè n¨m gÇn ®©y. T×nh h×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m 2004 – 2005 – 2006. STT Tªn s¶n phÈm 1 H-¬ng Th¶o Quy kem §¬n vÞ TÊn - Quy b¬ Quy hoa qu¶ - Kem xèp KX phñ S«c«la 2 KÑo c¸c lo¹i - TÊn 2004 2005 2006 178.339 192.54 211.15 21.25 26.03 54.18 27.08 53.20 85.83 4.68 9.7 11.37 112.77 124.9 128.11 3.34 25.83 40.19 196.45 206.85 217.68 B¶ng sè liÖu trªn cho ta thÊy s¶n l-îng s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng thay ®æi hµng n¨m theo nh÷ng thay ®æi cña kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty: Gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng hµng ho¸ c¸c n¨m cña c«ng ty. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TH C«ng NghÖ vµ Kinh TÕ §èi Ngo¹i §¬n vÞ: TriÖu ®ång. N¨m 2004 2005 %2005 víi 2006 2004 Gi¸ trÞ 26.390 35.209 %2006víi 2005 133.4 39.744 112.88 hµng ho¸ N¨m 2006 lµ mét n¨m ®Çy khã kh¨n vµ thö th¸ch song c«ng ty ®· ®¹t ®-îc c¸c kÕt qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh trªn mäi mÆt. Nh- vËy, c«ng ty ®· hoµn thµnh ®-îc chØ tiªu ®Ò ra lµ t¨ng tæng s¶n l-îng b¸n ra nh¨m t¨ng doanh thu. Chøng tá r»ng niÒm tin cña kh¸ch hµng ngµy cµng ®-îc cñng cè bëi chÊt l-îng vµ mÉu m· s¶n phÈm. B¶ng kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty trong c¸c n¨m 2004, 2005, 2006: %2005 STT ChØ tiªu §¬n vÞ 2004 2005 so víi %2006 2006 2004 1 Tæng doanh thu 2 C¸c kho¶n ph¶i so víi 2005 Tr.® 45960 53861 1.171 57262 1.063 nép NSNN - 650 780 1.20 3 Lîi nhuËn - 1950 2200 1.128 2330 1.059 4 §Çu t- XDCB - 250 280 1.12 1.25 820 350 1.138 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TH C«ng NghÖ vµ Kinh TÕ §èi Ngo¹i Lµ mét c«ng ty cæ phÇn h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®· gÆp nhiÒu khã kh¨n nh-: Trang thiÕt bÞ – m¸y mãc, n¨ng lùc qu¶n lý, thiÕu vèn s¶n xuÊt. §Ó c«ng ty ®i lªn vµ ®øng v÷ng trªn chÝnh ®«i ch©n cña m×nh råi tõng b-íc kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn th-¬ng tr-êng lµ c¶ mét qu¸ tr×nh s¸ng t¹o vµ nç lùc cña c¸c c¸n bé l·nh ®¹o, cïng víi ®éi ngò c«ng nh©n cña c«ng ty. 2, C¬ së lý luËn vÒ thùc tr¹ng b¸n hµng (th-¬ng m¹i). Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã nhiÒu chñ thÓ tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng th-¬ng m¹i, th-¬ng m¹i cã vai trß rÊt quan träng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, th-¬ng m¹i cã mèi liªn hÖ gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. Dßng vËn ®éng cña hµng ho¸ qua kh©u th-¬ng m¹i cã thÓ tiÕp tôc hoÆc cho s¶n xuÊt hoÆc ®i s©u vµo tiªu dïng c¸ nh©n. Ho¹t ®éng th-¬ng m¹i g¾n liÒn víi s¶n xuÊt hµng ho¸, trong lÜnh vùc kinh doanh ho¹t ®éng th-¬ng m¹i thu hót trÝ lùc, lùc l-îng cña c¸c nhµ ®Çu t- ®Ó ®em l¹i lîi nhuËn thËm trÝ siªu lîi nhuËn. Do ®ã kinh doanh th-¬ng m¹i trë thµnh ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt thø hai. Th-¬ng m¹i thóc ®Èy s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn, chÊn h-ng c¸c quan hÖ hµng ho¸ tiÒn tÖ. Qua ho¹t ®éng mua b¸n t¹o ra ®éng lùc thóc ®Èy ng-êi s¶n xuÊt, thóc ®Èy ph©n c«ng lao ®éng x· héi, tæ chøc c¸c vïng s¶n xuÊt, h×nh thµnh c¸c vïng chuyªn m«n ho¸. Ph¸t triÓn th-¬ng m¹i còng cã nghÜa lµ ph¸t triÓn mèi quan hÖ hµng ho¸ tiÒn tÖ. Th-¬ng m¹i kÝch thÝch sù ph¸t triÓn cña lùc l-îng s¶n xuÊt, ng-êi s¶n xuÊt sÏ t×m ®ñ mäi c¸ch ®Ó c¶i tiÕn s¶n phÈm ¸p dông khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ míi gi¶m chi phÝ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó t¨ng lîi nhuËn vµ t¨ng søc c¹nh tranh cña hµng ho¸ trªn thÞ tr-êng. C¹nh tranh trong th-¬ng m¹i b¾t buéc ng-êi s¶n xuÊt ph¶i n¨ng ®éng, kh«ng ngõng n©ng cao tay nghÒ, chuyªn m«n ho¸ vµ tÝnh to¸n thùc chÊt ho¹t ®éng kinh doanh, tiÕt kiÖm nguån nh©n lùc, n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng. Nh÷ng ®iÒu nµy sÏ thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Th-¬ng m¹i kÝch thÝch nhu cÇu vµ lu«n t¹o ra nh÷ng nhu cÇu míi, lîi Ých cña s¶n phÈm hay møc ®é tho¶ m·n nhu cÇu cña s¶n xuÊt sÏ t¹o ra kh¶ n¨ng t¸i
- Xem thêm -